pecya Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Etkileyen Faktörler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Etkileyen Faktörler"

Transkript

1 Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Mustafa ÖZKAN* ÖZET Bu çalışman ın amacı 1-5 y ıl önce anne velveya babas ını kaybetmi ş orta yaştaki erkeklerde ebeveyn ölümüne bağlı rezidüel yas ile beraber olan faktörleri araştırmaktır. Bu amaçla çalışmaya (medyan 43 ) ya şları arasında toplam 133 kişi alındı. Ölümünün beklenen olmas ı, ebeveynle olumlu ili şkinin olmas ı, ölümden sonra geçen sürenin uzamas ı ve kardeş sayıs ın ın fazla olmas ı gibi faktörlerle rezidüel yasın şiddetinin azalması ilişkiliydi. Ayr ıca, baba kaybından sonra evladın otonomisinin artmas ı ile rezidüel yasa ğı şiddetinin azalmas ı aras ında ve anne kayb ından sonra dinin başaçıkma yöntemi olarak kullan ılmas ı ile rezidüel yas şiddetinin azalmas ı arasında ilişki bulundu. Bu sonuçlar önceki çal ışmalarla genel olarak uyumluydu. Anahtar kelimeler: Orta yaş, ebeveyn ölümü, rezidüel yas Düşünen Adam; 1998, 11 (3): SUMMARY The aim of this study is to research factors associated with residual grief on middle aged sons who had lost mother andlor father 1 to 5 years previously. For this reason a total of 133 adults aged 35 to 60 (medyan 43 ) included in the study. Factors such as expectedness of death, positive relationship with parents, extendedness of the period after death, and excess of sibling count esere correlated with decrease residual grief level. In addition, it founded that correlation between decrease residual grief level with extent of filiad autonomy after father's death, and decrease residual grief level with it was used to a coping method of religion after mother's death. This results generally corresponded with the previous studies. Key words: Middle age, parenteral death, residual grief GİRİŞ Çoğunlukla orta yaşta yaşanan ve ciddi bir ya şam olayı olarak tan ımlanan ebeveyn ölümü, önemli derecede ruhsal tepkilere yol açmaktad ır (1 '2). Ancak, orta yaşlılık dönemi ile uyumlu psikolojik ve sosyal gelişime de katkı sağlayan ve normal olarak ba şedilmesi beklenen ebeveyn ölümünden sonra, tedaviye gereksinim gösteren yas reaksiyonlanna nadiren rastlanmaktad ır (1-4). *Dicle Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dal ı Bununla beraber kayb ın beklenmeyen bir şekilde olmas ı, kaybedilen ebeveyn ile ambivalan veya bağımlı bir ilişkinin bulunmas ı halinde ise, depresyon, intihar dü şünceleri ve diğer ruhsal belirtilerin beraber olduğu patolojik yas reaksiyonlann ın arttığı desteklenmi ştir (3'5-7). Kayba verilen tepkilerde temelde benzer özellikler bulunsa da toplumlara göre çe şitli farkl ılıklar görülmektedir. Yasin ya şanmas ını ve paylaşılmas ını sağ- 27

2 Orta Yaş Erkeklerde Elıeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas, Tayan dini-kültürel törenlerin, ölümün anlam ını ve algılanmasını biçimlendiren inan ışların, yas reaksiyonlann ı ve yasin çözülmesini etkiledi ği bildirilmektedir (8). Yas reaksiyonlann ı ve yasin çözülmesini etkileyen diğer faktörler aras ında, ölümün beklenen veya beklenmeyen olmas ı (6'7), önceki kay ıp yaşantıları (9), sosyal destekler (10. 31), yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum gibi demografik özellikler say ılmaktad ır (7, 12). Bu çal ışmanın amacı, orta yaştaki erkeklerde ebeveyn ölümüne bağl ı olarak görülen rezidüel yas ı etkileyen faktörleri, geleneksel ba ğların güçlü olduğu farkl ı bir sosyokültürel yap ıya sahip olan Diyarbak ır'da araştırmakt ır. Bu amaçla, rezidüel yasin düzeyi ile ebeveynle ili şkinin niteliği, evladın otonomi düzeyi, ölümün beklenen veya beklenmeyen olmas ı, karde ş say ıs ı, başa ç ıkma yöntemi olarak dinin kullan ılmas ı, yaş, ebeveynin ölüm yaşı ve ölüm süresi gibi faktörlerin ilişkisi araştınlmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM Çalıştım grubu Çalışmaya kat ılanlar Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesinin 1-5 y ıl öncesine ait morg kay ıtlanna göre anne veya babalar ının cenazesini alan ve ara ş- tırma hakkında gönderilen mektuba olumlu cevap veren 400'e yakın ki şi arasından seçilmi ştir. Bu konuda yap ılan çal ışmalara benzer şekilde, akut yas sürecinin çal ışmayı etkilememesi için ebeveynlerini son 1 y ıl içinde kaybedenler çal ışmaya al ınmadılar. Çal ışmaya, kad ın ve erkeklerin birlikte al ınmas ı planlanmas ına rağmen, katılmak isteyenlerin büyük çoğunluğunun erkek olmas ı, ayrıca cevap veren kad ınlann bir kısmının metodolojik olarak, bir k ısm ı- n ın da dil sorunu nedeniyle çal ışma d ışı kalmas ı sonucu çal ışma grubumuz erkeklerden olu şmu ştur. Bu şekilde çal ışmaya 1-5 y ıl önce (2.69±0.81) anne ve/ veya babas ını kaybetmi ş, (medyan 42) yaş aralığında olan 133 erkek al ınmıştır. Katılanların 49'u annesini, 54'ü babas ını, 30'u da her iki ebeveynini kaybetmişlerdi. Çoğunluğu orta sosyoekonomik gruptan olan ve ilkokul veya ortaokul düzeyinde e ğitim alan kat ılanların tümü evliydi. Rezidüel yas belirtileri ve belirtilerin düzeyinin saptanmas ı Ebeveyn ölümü ile ili şkili olarak devam eden belirtileri ve belirtilerin düzeyini belirlemek için "Texas Revised Inventory of Grief'in rezidüel belirtilerle olan 10 maddesi uyguland ı (13). Ebeveynle ili şkilerin de ğerlendirilmesi Katılanlara Scharlact' ın (3) yaptığı çal ışmadan da yararlanarak haz ırlanan ve ilk 11 maddesi ebeveynle ilişkiyi, son 4 maddesi de evlada ilişkin otonomiyi değerlendiren ve toplam 15 maddeden olu şan bir ölçek uygulandı. Ölçek şu maddelerden oluşmaktayd ı : Onunla yakın bir ilişkimiz vardı, onunla sohbet zevk verirdi, onunla beraber olmak beni rahatlat ırdı, beni çok iyi anlardı, dü şüncelerimi çekinmeden ifade edebilirdim, o bir akrana benzerdi, onu çok iyi anlard ım, tavır ve düşüncelerimiz oldukça benzerdi, pek iyi geçimmezdik, kavgal ıydık, yaptığı yardımlar ve tavsiyeler beni memnun ederdi, beklentilerini yerine getirmek önemliydi, yaptıklarımı ve girişimlerimi onaylamas ı önemliydi, istemeden söyledi ğim sözler veya yaptıklanm onu üzebilirdi, duygusal olarak onun deste ği önemliydi. Değerlendirme; "O- do ğru değil, 1- bazen doğru, 2- ço ğunlukla doğru, 3- tamamen do ğru" şek linde yap ıldı. Dindarlığın ve dinin başa çıkma yöntemi olarak kullanılıp kullan ılmadığını değerlendirmek için de katılanlara üç soru yöneltildi: 1. Dini inanış olarak kendinizi nas ıl değerlendiriyorsunuz? 2. Dini yükümlülükler ve ibadetler aç ısından kendinizi nas ıl değerlendiriyorsunuz? 3. Kaybın verdiği ac ıyı azaltmada dini dü şüncenin etkisini nas ıl değerlendiriyorsunuz? Bu sorulara ait de ğerlendirme de 0-3 aras ı ağırlıkta oluşturulan cevaplara göre yap ıldı. Ayrıca, ebeveyn ölümü ile ilişkili olarak devam eden belirtilere katkısmı araştırmak için ebeveynin ölümünün beklenen veya beklenmeyen olmas ı, katılanların karde ş say ıs ı, ebeveynin yaşı gibi değişkenlerde de ğerlendirildi. 28

3 Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas, Değerlendirmeler anne ve baba ölümüne göre gruplandırılarak yap ıldı. Her iki ebeveyni kaybedenlerin değerlendirmeleri ise anne ve baba ölümüne göre ayrı ayrı yapıldı. BULGULAR Rezidüel yas belirtilerinin da ğılım ı Rezidüel yas belirtileri ile ilgili maddelere anne ve baba ölümüne göre, çoğunlukla doğru ve tamamen doğru şeklinde cevap verenlerin oranlar ı Tablo l'de verilmi ştir. En yüksek olanlar "onun yerini hiç kimse dolduramaz (anne % 87.4, baba % 78.6), onunla ilgili e şyalar ve ki şiler hala onu hat ırlatıyor (anne % 58.2, baba % 52.4) ve onu dü şündüğümde hala üzülüyorum" (anne % 50.6, baba % 44.1) maddelerinde bulundu. En dü şük oranlar ise "ölümünü kabullenemiyorum (anne O, baba % 2.4) ve ölümünü haks ızlık olarak değerlendiriyorum" (anne % 3.8, baba % 1.2) maddelerinde bulundu. Anne ölümü ve baba ölümü ile ilgili rezidüel yas puanları aras ında farkl ılık yoktu (t=1.70, p=0.092). Ayrıca, iki ebeveynini de kaybetmi ş olanların ilk ebeveyn kayb ına bağlı rezidüel yas puanlan ile daha sonra kaybettikleri ebeveyn kayb ına bağlı rezidüel yas puanları aras ında farkl ılık yoktu (t=1.26, p=0.21). Korelasyon de ğerlendirmeleri Rezidüel yas puanlann ın azalmas ı ile ebeveynin ölümünden sonra geçen sürenin artmas ı (anne rs=-0.41, p=0.000, baba rs=0.45, p=0.000), ebeveynle olumlu ilişkiyi gösteren puanlar ın artmas ı (anne rs=-0.29, p=0.008, baba rs=-0.23, p=0.037) ve karde ş sayısının fazla olmas ı (anne rs=-0.32, p=0.004, baba rs=-0.25, p=0.020) aras ında ili şki bulundu. Baba kayb ından sonra bağımlı ilişkiyi destekleyen otonomi puanlarının artmas ı ile rezidüel belirti puanlann ın artmas ı aras ında ilişki bulunurken (rs=0.26, p=0.018), anne kayb ından sonra (rs=0.19, p=0.096) böyle bir ili şki yoktu. Evebeyn ölümünün beklenen olmas ı 1, ebeveyn ölümünün beklenmeyen olmas ı 2 olarak kodlandığında; beklenmeyen ölüm ile rezidüel belirti puanlar ının artışı aras ında (anne rs=0.34, p=0.002, baba rs=0.27, p=0.012) ili şki bulundu. Tablo 1. Rezidüel yas belirtileri ile ilgili maddelere ço ğunlukla doğru veya tamamen doğru şeklinde cevap verenlerin oranları Anne (s=79) % Baba (s=84) % Onu düşündüğümde hala ağl ıyorum Onu dü şündüğümde hala üzülüyorum Ölümünü kabullenemiyorum 2.4 Bazen onu çok özlüyorum Onunla ilgili an ıları hat ırlamak ac ı veriyor Zihnim onunla ilgili dü şüncelerle meşgul Onun yerini hiç kimse dolduramaz Onunla ilgili düşünmekten kaç ınamıyorum Ölümünü haks ızl ık olarak değerlendiriyorum Onunla ilgili e şyalar ve ki şiler hala onu hat ırlat ıyor Ayrıca beklenen ve beklenmeyen ölümlere ait rezidüel belirti puanlar ı aras ında anlamlı farklılık vard ı (anne t=3.12, p=0.003, baba t=2.55, p=0.014). Anne kaybında dindarl ık ve dinin başa ç ıkma yöntemi olarak kullan ılmas ı ile rezidüel belirtiler arasında negatif yönde bir ili şki (rs=-0.25, p=0.029) bulunurken, baba kayb ında böyle bir ili şki bulunamad ı (rs=-0.18, p=0.108). Bu iki grubun rezidüel belirti puanlar ı aras ında anne kaybında anlaml ı farkl ılık bulunurken (t=2.24, p=0. 028), baba kayb ında farkl ılık yoktu (t=1.53, p=0. 130). Ayrıca, rezidüel belirtiler ile kat ılanların yaşı ve ebeveynin ölüm ya şı aras ında ili şki bulunamadı (Tablo 2). Istatistik i şlemleri SPSS for Windows versiyon program ı ile yap ıldı. Karşılaştırmalarda t testi ve korelasyon de ğerlendirmelerinde Spearman testi uyguland ı. Tablo 2. Rezidüel yas puanlar ın ın araştırılan faktörlerle korelasyon katsay ıları Anne (s=79) Baba (s=84) Yaş Ebeveyn yaşı Ölüm süresi -0.41*** -0.45*** Ebeveynle olumlu ili şki -0.29** -0.23* Otonomi * Ölümün beklenmeyen olmas ı 0.34** 0.27* Kardeş say ıs ı -0.32** -0.25* Başaç ıkma yöntemi olarak dinin kullan ı lmas ı -0.25* * p<0.05, ** p<0.01,*** p<0.00i 29

4 Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yası TARTIŞMA Çalışmada, beklenen ölümlerde kaybedilen ebeveynle olumlu ili şki olduğunda, fazla karde şe sahip olunduğunda ve ebeveynin ölümünden sonra geçen sürenin arttığında hem anne ölümünde hem de baba ölümüne bağl ı rezidüel yas ın şiddetinde azalma bulundu. Ayrıca, baba kayb ından sonra evlad ın otonomisinin artmas ı ile rezidüel yas ın şiddetinin azalmas ı aras ında ili şki bulunurken, anne kayb ından sonra da başa ç ıkma yöntemi olarak dinin kullan ılması ile rezidüel yas şiddetinin azalmas ı aras ında ilişki vard ı. Ölümün beklenen veya beklenmeyen olmas ı Beklenmeyen ölümlerde rezidüel yas şiddetinde art ışın bulunmas ı bu konuda yap ılan birçok çal ışma ile uyumluydu (3 '69' 14). Ayn ı şekilde bu çal ışmalar, beklenmeyen ölümlerde rezidüel yas şiddetinde artman ın yan ıs ıra, akut yas tepkileri daha şiddetli olduğunu ve patolojik yas s ıldığının arttığını da desteklemektedir. Beklenen ölümlerde ise ki şilerin kontrolü korunmakta, kayb ın etkisi daha az olmakta ve kay ıpla daha kolay ba şedilmektedir (15). Ebeveynle ili şkinin niteli ği ve evlad ın otonomi düzeyi Ebeveynle ili şkinin iki yeti şkin ilişkisi niteliğinde olmas ı, ebeveynden duygusal alanda ve di ğer alanlarda destek alma gereksinimi hissedilmemesi ve bu şekilde ebeveynle olumlu ili şki geliştirebilmesi evlad ın yetişkinliğinin ve otonomisinin göstergesi olarak kabul edilmektedir (16). Ebeveynle olumlu ili şkinin varlığında ve bağımlılığın olmadığı durumda örselenebilirliğin azaldığı ve ebeveyn ölümü ile başetmenin kolayla ştığı bildirilmektedir (3,17). Çal ışmada, baba kayb ında otonominin artmas ı ile rezidüel yas ın şiddetinin azalmas ı aras ında ilişki bulunurken, anne kayb ında bulunmam ış olmas ı çal ışmaya kat ılanlar ın genel olarak geleneksel aile yap ısına sahip olmas ıyla aç ıklanabilir. Bu tip ailelerde baba otorite pozisyonundad ır ve özellikle erkek evlatlar üzerinde etkileri anneye göre çok daha fazlad ır. Scharlach' ın yaptığı çalışmada, anne ölümünde daha fazla olmak üzere her iki ebeveyn ölümünde de otominin artmas ı ile rezidüel yas ın şiddetinin azalmas ı aras ında ili şki bulunması, kültürel farkl ılık dışında çalışma grubunun daha çok kad ınlardan olu şmasıyla da aç ıklanabilir (3). Karde ş say ıs ı Kardeş sayısı fazla olanlarda rezidüel yas şiddetinde azalmanın bulunmuş olmas ı genel anlamda bir sosyal destekle aç ıklanabilece ği gibi, ebeveyn ölümünün karde şleraras ı daha yak ın ilişki ve karşılıkl ı destek için bir fırsat sağlamış olmas ı ve karde şlerin benzer duygular ı paylaşması ile de aç ıklanabilir. Genel olarak ülkemizde, çal ışmaya katılanlar ın da ifade ettiği gibi ebeveyn ölümünden sonra karde şlerin tümü cenaze törenine kat ıhrlar. Böylece ebeveyn ölümü belki de s ıkça beraber olamayan karde şleri biraraya getirmekte, karde şleraras ı ilişki güçlenmekte ve dayan ışma artmaktad ır. Benzer şekilde Marshall ve Rosenthal'da ebeveyn ölümünden sonra aile içi ili şkilerin daha s ıkı olduğunu bildirmi şlerdir (18). Çalışmanın yap ıldığı bölgede karde ş say ısının fazla olmas ı genel olarak yas ile başetmede olumlu bir faktör olarak de ğerlendirilmekle birlikte, ileri yaşlarda çocuk sahibi olman ın s ık olması nedeniyle kat ılanların bazılarının da ifade etti ği gibi psikolojik ve mali deste ğe ihtiyac ı olan küçük kardeşler yeni sorumlulukları ve sorunlar ı da beraberinde getirmektedir. Dini inançlar ın etkisi Dini düşünce stres veren ya şam olaylarıyla başetmek amacı ile s ıklıkla kullan ılmaktad ır (19). Çocuğunu kaybetmi ş anne ve babalarda yas ı etkileyen bir faktör olarak dini dü şünce araştırılmış ve dini dü şüncenin ve dinsel törenlerin bili şsel süreci h ızlandırdığı, kişiye sosyal destek sa ğladığı, kişinin kaybı anlamlandırmas ına ve kayb ın kabulüne yard ımc ı olduğu, sonuç olarak da kay ıpla ilgili uyumu kolaylaştırdığı bildirilmiştir (8 ' 19). Çalışmanın yapıldığı bölgede üç gün boyunca ziyaret edilen yasl ı kişilere dini telkinlerin yap ıldığı, kaybedilen kişi hakkında konuşulduğu, yaslı kişile- 30

5 Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas, rin ve çocuklar ın ın gereksinimlerinin karşılandığı ve daha sonraki günlerde de yak ınları ve akrabalar ı tarafından ziyaretlere devam edildi ği ifade edilmektedir. Ayrıca, ölümden sonra da belirli aral ıklarla dini etkinlikler yap ılmakta ve bir anlamda dini ve sosyal destekler devam etmektedir. Kayb ın süresi Kayba uyum aşamas ından önce duygusal şok, kayba inanamama, inkar, çaresizlik, k ızg ınlık, suçluluk, toplumsal geriçekilme gibi akut yas tepkileri sönmekte ve kay ıptan sonra ilk iki y ıl içerisinde kayb ın kabul edilmesiyle birlikte kaybedilen ki şi ile ilgili dü şünce meşguliyeti, ağlama ve uyku bozukluklar ı da giderek azalmaktad ır (20,20 Yap ılan bu çal ışmada da benzer şekilde ebeveyn ölümünden sonra geçen süre artt ıkça rezidüel yasin şiddeti azalmaktayd ı. Bununla beraber, yasla ilgili belirtileri ve yasin çözülme sürecini, tart ışılan faktörlerin yan ısıra ki şisel farkl ılıkların da etkilediği bildirilmektedir (20). Ebeveynin ölüm ya şı ve kat ılanların ya şı Scharlach' ın yaptığı çal ışma ile uyumlu olarak ebeveynin ölüm yaşının ve katılanların yaşının rezidüel yasin şiddetini etkilemediği bulundu (3). Bu sonuçlar, kat ılanların orta ya şta olmalar ı nedeniyle ya ş- ların ın belirli s ın ırlar içinde olmas ı ve buna bağlı olarak da ebeveynlerinin ölümlerinin ço ğunlukla doğal karşılanan yaşlarda olmas ıyla aç ıklanabilir. Sonuç olarak bu çal ışmada ve e ğitim düzeyi daha yüksek olan kad ın ve erkeklerle yap ılmış olan diğer çal ışmalarda ölümün beklenen olup olmadığı, ebeveynle ili şkinin niteliği ve evlad ın otonomi düzeyi ebeveyn ölümü sonras ı rezidüel yas ı etkileyen faktörler olarak bulunmu ş olmas ı, bu faktörlerin genel olarak her iki cinsiyet, farkl ı kültür ve eğitim düzeyi için de geçerli olabilece ğini dü şündürmektedir. Ayn ı şekilde, hemen hemen tüm dinlerde ölümün sonsuz bir ya şam ın başlang ıc ı olduğu temel inanc ı- n ın bulunmas ı, ölümün alg ılanmas ını ve anlamland ırılmas ı etkilemekte ve yas ile ba şetmeyi kolaylaşt ırdığı desteklenmektedir. Yasl ı kişilerin sağladıkları sosyal desteklerin niteli ğinin ve niceliğinin yaşadık- ları toplumun sosyokültürel özelliklere göre farkl ılık göstermesi ise doğaldır. Bireyciliğin egemen oldu ğu batı kültüründe, ülkemizde olduğu gibi geleneksel değerlerin bask ın olduğu toplumlara göre yasl ı kişilere sağlanan sosyal desteklerin daha az olmas ı beklenir. Kültürel olarak ebeveynle ilgili aç ıkça ifade edilmesi hoş karşılanmayan hislerin bask ılanmas ı, kayb ın önemli gösterilme e ğilimi, rezidüel belirtilerin abartılmas ı veya baz ı belirtilerin ifade etmekten kaç ınılması çal ışmayı sınırland ırmaktad ır. Çalışma grubunun ebeveyn kayb ını yaşamış tüm yetişkin erkekleri temsil edemeyece ği de aç ıktır. Ayrıca, cinsiyet, ebeveynin ve evlad ın kişilik özellikleri, ebeveyne mali ba ğıml ılığın olup olmamas ı da bu tür çal ışmaların sonuçlarını etkileyecektir. Ülkemizde ara ştırılmamış bir konuda yapılan bu çalışmanın ileride yap ılacak çal ışmalara katk ıda bulunacağın ı ümit ediyorum. KAYNAKLAR 1. Moss MS, Moss SZ: The impa.ct of parental death on middle aged children. Omega 14:65-75, Horowitz MJ, Krupnick J, Kaltreider N, Wilner N, Leong A, Marmar C: Initial psychological responses to parental death. Arch Gen Psychiatry 38:316-22, Scharlach AE: Factors associated with tilial grief following the death of an elderly parent. Am J Orthopsychiatry 61:307-13, Scharlach AE, Fredriksen KI: Reactions to the death of a parent during midlife. Omega 27:307-19, Bunch J: The influence of parental death anniversaries upon suicide dates. Br J Psychiatry 118:621-26, Lundin T: Long-term outcome of bereavement. Br J Psychiatry 145:424-8, Zisook S, Schuchter SR, Lyons LE: Predictors of psychological reactions during the early stages of widowhood. Grief and Bereavement 10:355-68, Bohannon JR: Religiosity related the grief levels of bereaved mothers and fathers. Omega 23:153-9, Zisook S, Schuchter SR, Schuckit M: Factors in the persistence of unresolved grief among psychiatric out patients. Psychosomatics 26: , Maddison D, Walker W: Factors affecting the outcome of conjugal bereavement. Br J Psychiatry 113: , Vachon MLS, Stylianos SK: The role of social support in bereavement. J Soc Issues 44:175-90, Stroebe MS, Stroebe W: Who suffers more? Sex differences in health risks of the widowed. Psychological Bulletin 93: , Faschingauer TR, Devaul RA, Zisook S: Development of the texas inventory of grief. Am J Psychiatry 134:696-8, Sanders CM: A comparison of adult bereavement in the death of spouse, child and parent. Omega 10:303-23, Rando TA: An investigation of grief and adaptation in parents whose children have died from cancer. J Pediatr Psychology 8:3-31

6 Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yast 20, Williamson DS: Personal authorty in family experience via termination of the intergenerational hierarchical boundary: Part III personal authorty defıned, and the power of play in the change process. J Marital and Family Therapy 8:309-23, Scharlach A: Role strain in mother-doughter relationship in laterlife. Gerontologist 27:627-31, Marshall VW, Rosenthal CJ: Parental death: A life course marker. Generations 7:30-39, Mclntoch DN, Silver RC, Wortman CB: Religion's role in adjustment to a negative life event: Coping with the loss of a child. J Personality and Social Psychology 65:813-21, Lund DA, Caserta MS, Diamond MF: Gender differences through two years of bereavement among the elderly. Gerontologist 26:314-20, Zisook S, Schuchter SR: Time course of spousal bereavement. General Hospital Psychiatry 7:95-100,

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 164-168 Orijinal makale Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Feyza DERELİ 1, Sibel OKUR 2 1 Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, MUĞLA

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ S.H.U. Fuat ÖZŞENOL (*), Dr. Vedat IŞIKHAN (**), Dr. Bülent ÜNAY (*), Dr. Halil İbrahim AYDIN (*), Dr. Rıdvan AKIN (*), Dr. Erdal GÖKÇAY

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği

Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(1):17-25 Çok Boyutlu Alg lanan Sosyal Destek Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yap s, Geçerlik ve Güvenirliği Dr. Doğan EKER *, Dr. Haluk ARKAR **, Dr. Hülya

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerde Stres, Sosyal Destek ve Aile Yükü

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerde Stres, Sosyal Destek ve Aile Yükü Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2013, 14(2) 17-29 Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerde Stres, Sosyal Destek ve Aile Yükü Tuğba Sivrikaya Cumhuriyet Ortaokulu

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):17-26 Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme [Self Esteem Communication Skills and Cooping with Stress of Young

Detaylı

OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ*

OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* Müge Yukay YÜKSEL** Serap Bostancı EREN*** ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1 556 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 556-576 1 Nergis Canbulat 2 Zeynep Cihangir Çankaya 3 Öz Geliş Tarihi: 18.11.2014 Kabul Tarihi:15.12.2014 Bu araştırma, evlilikte problem çözme becerisi, evlilik doyumu

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):413-420 Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları [Families' Status of Coping with Stress who have a Handicapped Child] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi The Investigation of Variables Predicting the Situation of Drug Addiction in the Families of University Students Fuat Tanhan,

Detaylı

Çalışan ve İlk Kez Anne Olan Kadınların Bebeklerinin Bakımı ve İşe Geri Dönme Süreci: İleriye Dönük Çoklu Etkiler

Çalışan ve İlk Kez Anne Olan Kadınların Bebeklerinin Bakımı ve İşe Geri Dönme Süreci: İleriye Dönük Çoklu Etkiler Türk Psikoloji Dergisi, Aralık 2009, 24 (64), 1-14 Çalışan ve İlk Kez Anne Olan Kadınların Bebeklerinin Bakımı ve İşe Geri Dönme Süreci: İleriye Dönük Çoklu Etkiler Melike Sayıl Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

Marmara Depreminden Üç Buçuk Y l Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri

Marmara Depreminden Üç Buçuk Y l Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(4):257-263 Marmara Depreminden Üç Buçuk Y l Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Dr. Iş k KARAKAYA 1, Dr. Belma AĞAOĞLU 2, Dr. Ayşen COŞKUN 2, Dr.

Detaylı

Bağlanma ve Zorbalık Sisteminde Yer Alma: Başa Çıkma Stratejilerinin Aracı Rolü

Bağlanma ve Zorbalık Sisteminde Yer Alma: Başa Çıkma Stratejilerinin Aracı Rolü Türk Psikoloji Dergisi, Haziran 2010, 25 (65), 101-113 Bağlanma ve Zorbalık Sisteminde Yer Alma: Başa Çıkma Stratejilerinin Aracı Rolü Dilek Şirvanlı Özen Okan Üniversitesi Timuçin Aktan Okan Üniversitesi

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):315-322 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri [Hardships Undergone

Detaylı

YAŞLILIK DÖNEMİNDE ÖLÜM PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Mustafa KOÇ GİRİŞ

YAŞLILIK DÖNEMİNDE ÖLÜM PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Mustafa KOÇ GİRİŞ KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi () s.-4 YAŞLILIK DÖNEMİNDE ÖLÜM PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Mustafa KOÇ ÖZET Bu çalışma, yaşlılık döneminde ölüm duygusu ve düşüncesi ile bu duygu ve düşünceyi

Detaylı

YAŞAMIN SON EVRESİ: YAŞLILIK PSİKOSOSYAL AÇIDAN

YAŞAMIN SON EVRESİ: YAŞLILIK PSİKOSOSYAL AÇIDAN Kriz Dergisi 10(2): 17-28 YAŞAMIN SON EVRESİ: YAŞLILIK PSİKOSOSYAL AÇIDAN GÖZDEN GEÇİRME Fatma Öz* Herkes uzun yaşamayı ister, ancak kimse yaşlanmayı istemez J. Svvift ÖZET Bu yazıda, yaşam döngüsünün

Detaylı

ERGENLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ VE GENEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ **

ERGENLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ VE GENEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ ** M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2009, Sayı: 30, Sayfa: 119-136 ERGENLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ VE GENEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ ** ÖZET İlkay Gurbet SAFÖZ GÜVEN **** Songül Sonay

Detaylı

Engellilerin Turizm Kısıtları ve Turist Olma Niyeti İlişkisinde Aracı Değişkenler: Motivasyon Gücü ve Öğrenilmiş Çaresizlik

Engellilerin Turizm Kısıtları ve Turist Olma Niyeti İlişkisinde Aracı Değişkenler: Motivasyon Gücü ve Öğrenilmiş Çaresizlik Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Güz: 176-189 2014. Engellilerin Turizm Kısıtları ve Turist Olma Niyeti İlişkisinde Aracı Değişkenler: Motivasyon Gücü ve Öğrenilmiş Çaresizlik Copyright

Detaylı

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI, KARAR VERME STİLLERİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI, KARAR VERME STİLLERİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİLİM DALI FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE

Detaylı

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Doç. Dr. Yusuf TEPELİ Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Ocak- ubat-mart-nisan Cilt: 2 Say :1 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / January-February-March-April Volume: 2 Issue:

Detaylı

Akademisyenlerin İş ve Aile Karakteristiklerinin Evlilik, Aile ve Yaşam Tatmini İle İlişkisi: İş ve Aile Çatışmasının Aracı Rolü.

Akademisyenlerin İş ve Aile Karakteristiklerinin Evlilik, Aile ve Yaşam Tatmini İle İlişkisi: İş ve Aile Çatışmasının Aracı Rolü. 1 Akademisyenlerin İş ve Aile Karakteristiklerinin Evlilik, Aile ve Yaşam Tatmini İle İlişkisi: İş ve Aile Çatışmasının Aracı Rolü Özet Dr. Selda Coşkuner* Prof.Dr. Arzu Şener** Bu çalışmanın amacı, akademisyenlerin

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

Ruh Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Psikolojik Sağlamlık

Ruh Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Psikolojik Sağlamlık Ruh Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Psikolojik Sağlamlık A Significant Concept in Protecting Mental Health: Resilience (Derleme) Porf. Dr. Fatma ÖZ*, Uz. Hem. Emel BAHADIR YILMAZ* *Hacettepe

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı