KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI"

Transkript

1 KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI arasýnda faslýn içeriði ile ilgili olarak AB uzmaný Müktesebata Uyum Çalýþmalarý kapsamýnda, 13 fasýla tarafýndan sunum yapýlarak Milli Eðitim, Gençlik ve ek olarak açýlan 3 yeni fasýl ile ilgili Kasým ayý Spor Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, içerisinde çalýþmalara baþlandý. Yeni 3 fasýldan bir YÖDAK, bazý Üniversiteler ve Mimar ve Mühendis tanesi olan Mallarýn Serbest Dolaþýmý ile ilgili faslýn Odalarý Birliði temsilcileri ile mevcut durumun baþlangýç sunumu ve ilgili daireler ve birimler ile anlaþýlmasýna yönelik toplantýlar gerçekleþtirildi. toplantýlar Kasým 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. AB'nin dört temel serbestisinden bir GIDA KATKI MADDELERÝ TÜZÜÐÜ TASLAK tanesi olan Mallarýn Serbest Dolaþýmý faslý ile, Birliðin ÇALIÞMALARI HIZLA ÝLERLÝYOR iç pazarýna sunulan sanayi ürünleri ve belirli kurallar Gýdalara eklenen ilave maddelerin, bileþenlerin, çerçevesinde Birliðe ithal edilen 3. ülke ürünlerinin aromalarýn ve enzimlerin uygun kullanýmý ile ilgili herhangi bir teknik engel ile karþýlaþmadan Birlik olarak Gýda Katký Maddeleri Tüzüðü taslak çalýþmasý dahilinde serbest dolaþýmýnýn saðlanmasý devam ediyor. Bu kapsamda, 2011 dönemi içerisinde hedeflenmektedir. Bu doðrultuda, AB uzmaný gerçekleþtirilen son çalýþmada, gýda katký maddelerinin tarafýndan faslýn genel kapsamý ve direktiflerinin kullanýmýna iliþkin yapýlacak baþvurular ile ilgili listesini içeren sunum 23 Kasým 2011 tarihinde Avrupa gereklilikler çalýþýldý. Böylece, gýda katký maddelerinin Birliði Program Destek Ofisi'nde gerçekleþtirildi. kullaným izinleri ile ilgili baþvuru prosedürleri ve gýda Ayrýca sunum öncesinde ve sunum sonrasýnda mevcut katký maddelerinin risk deðerlendirme ve risk yönetimi yapýnýn anlaþýlmasý için, Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý, konularýnda saðlanýlacak veriler ile ilgili çalýþmalar Maliye Bakanlýðý, Kýbrýs Türk Ticaret Odasý, Kýbrýs yapýldý. Buna ek olarak, gýda katký maddelerinin Türk Sanayi Odasý, ve Mimar ve Mühendis Odalarý izinlendirmesine iliþkin olarak Avrupa Birliðinde Birliði temsilcileri ile AB uzmaný birtakým ikili uygulanan prosedürlere iliþkin kýlavuz belgeleri görüþmeler gerçekleþtirilerek faslýn baþlangýç incelenerek, ilgili çalýþma grubu üyeleri bilgilendirildi. toplantýlarý tamamlandý. Son olarak, tüzük taslaðýnýn önümüzdeki dönemde yeniden incelenerek, hazýrlanacak yasa taslaklarý H Ý Z M E T L E R Ý N S E R B E S T D O L A Þ I M I paralelinde sonlandýrýlmasý öngörülüyor. FASLINDA MESLEKÝ NÝTELÝKLERÝN K A R Þ I L I K L I TA N I N M A S I K O N U S U GENETÝÐÝ DEÐÝÞTÝRÝLMÝÞ GIDALARA GÜNDEME ALINDI ÝLÝÞKÝN TÜZÜK ÇALIÞMASI DEVAM EDÝYOR Müktesebata Uyum Çalýþmalarý kapsamýnda, açýlan bir Günümüzde yaygýn olarak tüketilen genetiði diðer fasýl da Hizmetlerin Serbest Dolaþýmý faslý oldu. deðiþtirilmiþ gýdalarýn denetiminin ve hijyeninin Hizmetlerin Serbest Dolaþýmý faslýnýn sadece Mesleki saðlanmasý ve böylece insan ve çevre saðlýðýnýn en üst Hizmetlerin Karþýlýklý Tanýnmasý konusundaki AB düzeyde korunmasý amacý için Genetiði Deðiþtirilmiþ mevzuatýna uyum çalýþmalarýnýn yürütülmesi Gýdalarýn Tüzük Taslak çalýþmasý devam ediyor. Tüzük kararlaþtýrýldý. Meslek gruplarýnýn AB standartlarýna taslaðý, piyasaya sürülen genetiði deðiþtirilmiþ eriþimini saðlamak, dolayýsý ile hem kendi ülkemizde organizmalardan ve bunlardan üretilen gýdalarýn hem de AB üye ülkelerinde vatandaþlarýmýzýn piyasaya arzý ile ilgili uygun koþullarý belirliyor. mesleklerini belirli standartlar altýnda, herhangi bir Gelinen aþamada, tüzük taslaðýnýn üçüncü revizyonu zorlukla karþýlaþmadan, icra edebilmelerini saðlayacak yapýldý ve ileriki dönemde gerçekleþtirilecek olan bu baþlýk ile ilgi baþlangýç sunumu 21 Kasým 2011 çalýþmalarda son teknik þeklinin gözden geçirilerek, tarihinde, Avrupa Birliði Program Destek Ofisi'nde sonlandýrýlmasý bekleniyor. Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 TASLAK GENEL GIDA VE YEM YASASINA SAÐLIÐIN KORUNMASI FASLI BÜNYESÝNDE ÝLÝÞKÝN ÝLGÝLÝ PAYDAÞLARDAN GÖRÜÞ YÜRÜTÜLMEKTE OLAN KAN BANKASI VE ALINDI BULAÞICI HASTALIKLAR KONULARI ÝLE Gýda ve yem güvenliliðinin, insan ve hayvan saðlýðýnýn ÝLGÝLÝ KASIM AYINDA ÇALIÞMALARA ve tüketici menfaatlerinin en üst düzeyde korunmasý DEVAM EDÝLDÝ amacý ile hazýrlanan Genel Gýda ve Yem Yasa Taslaðý, Kasým 2011 tarihlerinde kan bankasý ile ilgili Kasým ayýnda ilgili paydaþlardan görüþ alýnmasý üzere çalýþmalara devam edilerek, kalite sistemi temel danýþma sürecine çýkýldý. Saðlanýlan görüþler alýnarak kan kalitesinin iyileþtirilmesi ve kan doðrultusunda, yasa taslaðý yeniden deðerlendirilerek, bankasýnýn çalýþmalarýnýn gözden geçirilmesi Merkezi Mevzuat Dairesine son hukuki þeklinin hedeflendi. Buna ek olarak çalýþma grubu tarafýndan incelenmesi amacý ile iletildi. Gelinen aþamada, yasa hazýrlanan Standart Uygulama Prosedürleri (SUP) taslaðýnýn sonlandýrýlmasý ve Bakanlar Kurulu onayý uzmanlarla beraber tekrardan gözden geçirilerek, için ivedilikle sevkinin yapýlmasý bekleniyor. uzman görüþleri tartýþýldý. Saðlýk konusunda Kasým ayý içerisinde gerçekleþtirilen bir diðer çalýþma ise bulaþýcý TA R I M S E K T Ö R Ü N E Y Ö N E L Ý K Ü Ç hastalýklar konusunda yapýldý ve ilgili mevzuatlar YASAYAÝLÝÞKÝN ÇALIÞMALAR HIZ KAZANDI tartýþýldý. Ýlk olarak AB mevzuatýna uyumlu olarak Avrupa Birliði uyum yasa çalýþmalarý kapsamýnda hazýrlanmýþ olan bulaþýcý hastalýklar taslaðý tartýþýlarak yürütülen, tarým sektörüne verilecek destekler ve ilgili paydaþlardan taslaða iliþkin gelen görüþler alýnacak önlemlere yönelik olarak üç yasa taslaðý deðerlendirildi. Buna ek olarak ise bilgi akýþ sistemi, bildirimi zorunlu hastalýklar listesi, seçim ölçütleri ve hazýrlandý. Bu kapsamda, Tarýmsal Alanlara Verilecek vaka tanýmlarý tüzüðünün ilk taslaðý ve enfeksiyon Destek Yasasý, Tarýmsal Üretici Gruplarý ve Çiftçi kontrol tüzüðünün ilk taslaðýna iliþkin uzman görüþleri Birlikleri Yasasý ve Tarýmsal Danýþmanlýk Hizmetleri ve deðerlendirildi. Ayrýca sözkonusu çalýþmalarla ilgili Çiftlik Kayýtlarý Yasasý taslak þekli ile hazýrlandý. önümüzdeki günlerde yapýlmasý planlanan faaliyetler Gelinen aþamada, hazýrlanan yasa taslaklarý Merkezi konusunda bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Mevzuat Dairesine iletilerek hukuki görüþleri alýndý. Yasalarýn ilgili paydaþlarýn görüþlerine sunulmasý için YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR gelen hukuki görüþler çerçevesinde sonlandýrýlmasý Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý bekleniyor. Son olarak ise, yasa geliþmeleri paralelinde alanýnda uyum çalýþmalarýna Kasým 2011 yürütülen Kýrsal Kalkýnma Planýna iliþkin olarak ileriki tarihleri arasýnda 3 günlük bir çalýþma ile devam edildi. dönemdeki öncelikler ile ilgili bilgilendirme toplantýsý Yapýlan çalýþmada, Sürüþ Ehliyetleri alanýndaki yapýlarak, ilgili paydaþlar bilgilendirildi. mevzuata iliþkin hazýrlanan tüzükler ele alýndý. Üç gün süren çalýþmada bu konuda hazýrlanan taslak ÜRÜN GÜVENLÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ KASIM AYINDA Sürücülerde ve Sürücü Adaylarýnda Aranacak Saðlýk ÝKÝ FARKLI ÇALIÞMA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Koþullarýna dair Tüzükle, deðiþiklik yapýlan Motorlu Ýlk olarak 1-3 Kasým 2011 tarihleri arasýnda, AB Araçlar Yol ve Trafik Tüzüðü ele alýndý. Ayrýca mevzuatýna uyumlu olarak hazýrlanmýþ olan Ürün deðiþiklik çalýþmalarý devam eden Þoför Okullarý ile Güvenliði Yasa Tasarýsýnýn uygulamasýna yönelik bir Ýlgili Esas ve Kýstaslarý Düzenleme Tüzüðü ile Sürücü çalýþma yapýlarak bu çerçevede yapýlacak denetimlerle Adaylarýna Uygulanacak Sýnav Tüzüðü üzerinde fikir ilgili çalýþtay düzenlendi. Risk deðerlendirmesi, ürünlere teatisi gerçekleþtirildi. Son olarak Araç Muayenelerine el konulmasý, piyasadan geri çekilmesi ve tekrar iliþkin hazýrlanan Kavram Belgesi ele alýndý. piyasaya sunulmasýna iliþkin denetimlerin nasýl Yapýlan çalýþmalar neticesinde çalýþma grubunun, yapýlmasý gerektiði ile ilgili uzman tarafýndan detaylý uzmanlarýn görüþleri doðrultusunda Kavram bilgi verildi. Çalýþmanýn ilk iki gününde ele alýnan bu Belgesinin güncellemesi ve deðiþiklik yapýlacak ve konular piyasa gözetimi yapan personel ile detaylý bir yeni hazýrlanacak tüzükler üzerinde yoðun bir þekilde þekilde tartýþýldý. Üçüncü günde ise ürün güvenliði çalýþmasý kararlaþtýrýldý. mevzuatý kapsamýnda hazýrlanmasý planlanan ikincil mevzuat için ele alýnabilecek olan direktiflerle ilgili HIRVATLAR AB ÜYELÝK ONAYINI ALDILAR genel bir bilgilendirme yapýldý. Bu çalýþmaya ek olarak Avrupa Parlamentosunun Dýþiþleri Komisyonu, Ekim 29 Kasým 2011 tarihinde gerçekleþtirilen bir diðer 2005'de Türkiye ile birlikte üyelik müzakerelerine çalýþma ile düþük voltaj konusu ile ilgili hazýrlanmýþ olan baþlayan Hýrvatistan'ýn AB üyeliðini bir oya karþý 65 oy uyum tablosu uzmanla beraber tartýþýlarak bu konuda ile onayladý. AP Genel Kurulunda yapýlacak oylama, yapýlacak olan sonraki adýmlar ve tarihleri belirlendi. beklendiði gibi olumlu geçmesi halinde Hýrvatistan, 1 Temmuz 2013'de AB'nin 28'nci üyesi olacak. AP Sosyalist Grubu'ndan Hannes Swoboda tarafýndan sunulan öneri ile ilgili olarak Dýþiþleri Komisyonu'nda Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 yapýlan oylamada Hýrvatistan'ýn adýmlar attý. Ancak bu adýmlar henüz çok yeni ve tam AB üyeliði 1 oya karþý 65 oy ile olarak belirgin olmadýðý için yeterli olup olmadýklarý onaylanarak büyük destek konusunda þu anda bir karar açýklayamayacaðým. verildi.ap Genel Kurulu'ndaki Kararý, Ocak baþlarýnda verebiliriz. Yeni sistemin o y l a m a b e k l e n d i ð i g i b i sonuçlarýný ortaya çýkardýðý görülüyor.' þeklinde Hýrvatistan lehinde sonuçlanýrsa konuþtu. ilgili antlaþma imzalanmasýndan sonra AB üyesi 27 Öte yandan, Avro Bölgesinde yaþanan krizin etkisini ülke tarafýndan onaylanacak. Süreç öngördüðü gibi dikkate alarak bir yandan kemer sýkmaya çalýþan diðer yürürse Hýrvatistan'ýn 1 Temmuz 2013'de resmen yandan da mevcut çarklarýn dönmesini saðlamaya AB'ye katýlacak. çalýþan Avrupa Birliðinde, 15 saat süren yoðun bir Öte yandan, Komisyon üyeleri, üyeliðine destek pazarlýðýn ardýndan 2012 bütçesinin 129 milyar Avro verirken Hýrvatistan'ý, baþta yargý, yolsuzluk ve olmasý konusunda ön anlaþma saðlandý. Kriz nedeniyle organize suç ile mücadele olmak üzere bazý alanlardaki üye ülkelerden harcamalarý kýsmalarý istenirken AB'nin de bu yönde hareket etmesi konusunda baský yapýldý. meydan okumalarýn çözmeye çaðýrdýlar. Bu baðlamda Pazarlýklar sonucunda yeni bütçenin 2011 bütçesine Hýrvatistan'dan savaþ suçlarýný yargýlamaya yönelik oranla yüzde 2.02 oranýnda daha fazla olmasý ve 129 çabalarýný hýzlandýrmasý, Eski Yugoslavya Ýçin milyar Avro ile sýnýrlanmasýna karar verildi. Uzlaþýya Uluslararasý Suç Mahkemesi'nin tavsiyelerine uymasý varýlan oran hem kemer sýkýldýðýný gösteren hem de ve baþta Sýrplar olmak üzere, savaþ mültecilerinin sýnýrlý da olsa bir artýþ oraný içermesiyle büyümeye dönüþlerini cesaretlendirmesi istendi. katký saðlamayý amaçlayan bir niteliðe sahip. AB ÜLKELERÝNÝN BÜTÇESÝ AVRUPA KOMÝSYONU TARAFINDAN ÝZLEMEYE ALINDI Avrupa Komisyonunun ekonomi ve parasal iþlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, Komisyon Baþkaný José Manuel Barroso tarafýndan K o m i s y o n B a þ k a n Yardýmcýlýðý'na getirildi ve yetkileri geniþletildi. Bu, Komisyonun AB'nin ve özellikle Avro Bölgesinin ekonomi yönetiminde koordinasyon, denetim ve uygulamanýn saðlanmasý için en iyi yol olarak görülüyor. Rehn'e verilen yeni yetkilerin ayrýntýlarý bilinmemekle birlikte, Komisyon üyesinin ülkelerin bütçe açýðý ve borç tavanýný aþmamalarý konusunda daha fazla söz sahibi olmasý bekleniyor. Barroso bu konuyla ilgili yaptýðý konuþmada, Ýstikrar ve Büyüme Paktý'nýn geçmiþte pek çok üye ülke tarafýndan delindiðini de hatýrlatarak 'Avrupa'da gerçek ekonomi birliði için daha fazla uyum ve disiplin gerekiyor' dedi. Bundan böyle, mali disiplini saðlamayan ülkelere doðrudan müdahale edebilecek bir Komisyon yetkilisinin bulunmasý diðer ülkeler tarafýndan da sýcak karþýlandý. Bu çerçevede Olli Rehn, ilk iþ olarak Belçika, Güney Kýbrýs, Malta, Macaristan ve Polonya'dan kendisine verilen yeni yetkiler çerçevesinde, yaptýrýmlara tabi tutulmamak için bütçe açýklarýný azaltmaya yönelik adýmlarýný Aralýk ayý ortalarýna kadar açýklamasý yönünde uyarýda bulunmuþtu. Ancak Rehn daha sonra, beþ AB ülkesinin 2012 bütçelerinin yaptýrým gerektirmeyecek derecede yeterli olduðunun görülmesi için Ocak ayýnýn beklenmesi gerektiðini söyledi. Rehn, 'Beþ ülke de bütçe açýðýný ve borçlarý azaltmak için bazý AVRUPA KOMÝSYONU, ORTAK TAHVÝL TEKLÝFÝNÝ SUNDU A v r u p a K o m i s y o n u, A v r o Bölgesindeki borç kriziyle mücadele için Eurobond olarak da bilinen ortak tahvillerin çýkarýlmasýný önererek, üye ülkelerin bütçelerine müdahale hakký istedi. Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso'nun açýkladýðý bütçe disiplinini güçlendirecek yeni önerilere göre, Avro Bölgesi üyelerinin hazýrlayacaðý taslak bütçeler öncelikle Komisyonun denetiminden geçecek. Komisyonun bütçeyle ilgili deðiþiklik taleplerini karþýlamayan ülkelere yaptýrým olarak AB fonlarýndan ödemeler dondurulabilecek. Barroso, Avro kullanan ülkelerden yapýsal reform taahhütlerini yerine getirmelerini ve ekonomik entegrasyonu derinleþtirmelerini isteyerek bütçe disiplininin güvence altýna alýnmasý halinde Avro Bölgesinin ortak tahvil çýkarmasýnýn yolunun açýlacaðýný söyledi. Ayrýca Avro Bölgesindeki tüm ülkelerin eþzamanlý olarak bütçe disiplinini güçlendirme iradelerini göstermeleri halinde eurobond olarak adlandýrýlan ortak tahvil projesinin arzulanýr ve uygulanýr hale geleceðini vurguladý. Yunanistan, Portekiz, Ýtalya ve Ýspanya gibi piyasalardan borçlanamayan ya da tahvil satmak için yüksek faiz maliyetini üstlenmek zorunda kalan ülkelerin taraftarlýðýný yaptýðý ortak tahvil fikrine en fazla itiraz Almanya'dan geliyor. Avro Bölgesinde yayýlan borç krizi nedeniyle güvenli liman arayan yatýrýmcýlara son derece düþük faizle tahvil satabilen Almanya, ortak tahvil uygulamasýnýn borçlanma maliyetini artýrmasýndan endiþe ediyor. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 AB, ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 1.4 BÜYÜDÜ vadeli olmalarý sebebiyle özel sektörün ilgisini çekmek Avro Bölgesi ve AB, geçen yýlýn zor. AB bütçesinden harcanacak belirli bir parayla, özel ayný dönemine göre üçüncü sektörün ilgisini bu tür projelere çekebiliriz.' Rehn, her çeyrekte yüzde 1.4 büyüdü. AB altyapý projesinin proje tahvilleriyle finanse istatistik kurumu Eurostat'ýn verilerine göre Avro Bölgesi ve edilemeyeceðini de söyledi. Riski Avrupa Yatýrým AB, üçüncü çeyrekte, bir önceki Bankasý ile paylaþacaklarýný söyleyen Rehn, Avrupa çeyreðe göre ise sadece yüzde 0.2 büyüme Birliði Konseyi ve Avrupa Parlamentosunu, konuyu kaydedebildi. Avro Bölgesi ve AB yýllýk bazda 2011'in öncelikleri arasýna almaya çaðýrdý. ilk çeyreðinde yüzde 2.4 ve ikinci çeyreðinde yüzde büyüme oraný yakalamýþtý. Geçen yýlýn ayný M A L Ý D Ý S Ý P L Ý N A N T L A Þ M A S I N A dönemine göre bu yýlýn üçüncü çeyreðinde Yunanistan KATILMAYAN ÝNGÝLTERE, AB'DE yüzde 5.2, Portekiz yüzde 1.7 ve Kýbrýs Rum kesimi yüzde 0.6 küçüldü. Üçüncü çeyrekte AB içinde en hýzlý YALNIZ KALDI büyüme oranlarý yüzde 7.9'la Estonya, yüzde 7,2'yle Brüksel'de bir araya gelen Litvanya, yüzde 5,3'le Letonya ve yüzde 4.5'le A B l i d e r l e r i, Av r o Romanya'da kaydedildi. Bu dönemde AB'nin büyük Bölgesinde mali disiplini ekonomilerinden Almanya yüzde 2.6, Fransa yüzde 1.6 sýkýlaþtýrmak için yeni bir ve Ýngiltere yüzde 0.5 büyüme gerçekleþtirdi. a n t l a þ m a ü z e r i n d e anlaþmaya vardý. Ýngiltere'nin muhalefeti AVRUPA KOMÝSYONU ALTYAPI ÝÇÝN sebebiyle AB mevzuatý dýþýnda hükümetlerarasý 'AVRUPA'YI BÝRBÝRÝNE BAÐLAMAK' olarak düzenlenecek antlaþmanýn, 17 Avro PROJESÝ GELÝÞTÝRDÝ ülkesini kapsamanýn yaný sýra, Avro Bölgesinde Avrupa Komisyonu Baþkaný bulunmayan 10 AB ülkesinin büyük J o s é M a n u e l B a r r o s o, çoðunluðunun da katýlýmýna sahne olmasý ekonomide büyüme ve bekleniyor. Þu anda antlaþmada yer almayacaðý istihdamý artýrmak için 'proje kesin olan tek ülke Ýngiltere'nin, AB'de yalnýz tahvillerini' kullanarak kalabileceði belirtiliyor. u l a þ ý m, e n e r j i v e Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy, Ýngiltere telekomünikasyon sektörlerindeki projeleri finanse etmek üzere 50 milyar Avroluk 'Avrupa'yý Birbirine Baþbakaný David Cameron'ýn, ülkesini bazý Baðlamak' projesini hayata geçirmeyi önerdi. Projeyi düzenlemelerin dýþýnda tutma yönündeki 'kabul anlatan Komisyon üyesi Rehn de, bu þekilde uzun edilmez talepleri' sebebiyle AB'nin 27 ülkesini vadeli altyapý projelerine özel sektörün ilgisini kapsayan bir anlaþma üzerinde varmanýn imkansýz çekebileceklerini söyledi. olduðunu söyledi. Bunun üzerine AB liderleri, 17 'Bugün Avrupa'nýn ekonomik büyümesi ve istihdama Avro ülkesi arasýnda, diðer ülkelere de açýk olacak yatýrým yapýyoruz' diyen Barroso, AB'nin karayolu, bir antlaþma üzerinde karar kýldý. Görüþmenin demiryolu, elektrik þebekesi, boru hattý ve geniþbant ardýndan basýna konuþan Sarkozy, 'Fikir birliði internet aðlarý gibi önemli alanlara yatýrým yapmasý saðlamanýn imkansýz olduðunu görünce, derhal gerektiðini savundu. Barroso, AB'nin bir sonraki harekete geçmeye hazýr olanlarla yola devam bütçesinin onaylanmamýþ olmasýna raðmen etmenin doðru karar olduðunu gördük.' dedi. AB Komisyonun projeyi mevcut bütçeden 230 milyon Avro kullanarak 'pilot uygulama aþamasýna' geçirdiðini çerçevesi dýþýnda hükümetlerarasý bir anlaþmanýn söyledi. þu anda tek çözüm olarak görüldüðünü belirten Geçen sene açýklanan proje tahvilleri uygulamasýnýn Sarkozy, 'Ancak bu, AB kurumlarýnýn rol neden bu kadar geciktiði sorusuna Barroso, projenin almayacaðý anlamýna gelmiyor.' dedi. esasen 2014'te faaliyete geçmesinin planlandýðýný, yeni AB Konseyi Baþkaný Herman Van Rompuy, Çek öneriyle giriþimin aslýnda hýzlandýrýlýyor olduðunu C u m h u r i y e t i, D a n i m a r k a v e Ý s v e ç ' i n söyledi. parlamentolarýna danýþacaðýný açýkladý. Van Toplantýda konuþan Komisyonun iktisadi ve parasal Rompuy, Letonya, Litvanya, Romanya ve iþlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, proje tahvillerinin Bulgaristan'ýn anlaþmada yer alacaðýný söyledi. sermaye piyasalarýnda yeni bir tür menkul kýymet Polonya'nýn da anlaþmada yer almasý olasý olacaðýný söyledi. Rehn, þöyle konuþtu: görülüyor. 'Proje tahvillerinden þunu kast ediyoruz: Geçiþ ücretleri Macaristan'ýn önce Ýngiltere gibi antlaþmanýn gibi gelirler getirmesi mümkün olan altyapý dýþýnda kalacaðý bildirilmiþti. Ancak Macaristan çalýþmalarýný aklýnýza getirin. Bu tür projelere, uzun AB Bakaný Eniko Gyori, yaptýðý açýklamada Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 'Macaristan'ýn yeni AB antlaþmasýyla ilgili tutumu tamamen yanlýþ anlaþýldý.' dedi. Ýngiltere haricindeki 26 ülkenin anlaþmaya varacaðýna inandýklarýný söyleyen Gyori, daha fazla mali birlikten yana olduklarýný kaydetti. Macaristan'ýn da parlamentodan onay alma yoluna gitmesi bekleniyor. Bu durumda antlaþmaya katýlmayan tek ülke olarak kalmasý halinde, Ýngiltere'nin AB'deki yerinin þüpheli bir duruma düþeceði bildiriliyor. Kameralarýn karþýsýna geçen Cameron, 'antlaþma içinde antlaþma' oluþturmanýn tehlikeli olduðunu belirtti ve AB kurumlarýnýn, 27 AB ülkesinin tamamý yararýna çalýþacaðýný umduðunu söyledi. AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN YENÝ BAÞKANI DRAGHI OLDU Sekiz yýldýr görevde olan Fransýz Jean-Claude Trichet resmî makamýný Ýtalyan Merkez B a n k a s ý B a þ k a n ý M a r i o Draghi'ye býrakýyor. Fransýz Jean-Claude Trichet, Avrupa Merkez Bankasý'nýn görev süresi dolana kadar baþýnda kalan ilk baþkaný oldu. Trichet sekiz yýldýr sürdürdüðü görevinden ekim ayýnýn ortasýnda düzenlenen resmî bir törenle ayrýldý. Törene, Merkez Bankasý yetkilileri, hükümet görevlileri, finans dünyasýnýn seçkin þahsiyetlerinden oluþan geniþ bir çevre katýldý. Trichet, bu toplantýda görevinin ilk dört yýlýnda üç büyük hükümetin baskýsýný üzerinde hissettiðini þu sözlerle ifade etti: "Üç büyük Avrupa ülkesi istikrar ve büyüme anlaþmasýný zayýflatmak isterken biz Avro Bölgesindeki mali kontrolü muhafaza etmek için kararlý bir mücadele sürdürdük." Ancak Trichet'in görev süresi sýrasýnda önce mali kriz, sonra borç krizi patlak verdi. Trichet ekonomik krizin büyüklüðünü þu þekilde vurguladý: "Aðustos 2007'den beri yeni türde bir kriz yaþýyoruz. Ýkinci Dünya Savaþý'ndan bu yana eþi benzeri olmayan dünya çapýnda bir fenomen bu. 66 yýldýr ilk kez geliþmiþ ülkelerin finans sistemi, küresel krizin deprem merkez üssü oldu." Ekonomik kriz, Trichet'nin görev süresinin sonuna kadar belirleyici oldu. Trichet'nin, euronun istikrarý için gösterdiði çabalarýn ise nispeten pek sözü edilmedi. Ama ünlü finans uzmaný, istikrarýn baþta en yoksul ve en zayýf üyeler için önemli olduðuna olan inancýný hep korudu. Trichet'nin Avrupa'nýn temellerini güçlendirmek için yaptýðý çalýþmalar, para politikalarýnda gösterdiði baþarý birçok uzman tarafýndan yoðun övgüyle karþýlandý. Ancak Avrupa Merkez Bankasý'nýn Yunanistan'ýn devlet tahvillerini satýn almak yönünde verdiði karar, Almanya'da birçok ekonomist tarafýndan eleþtirildi. Eleþtirmenler Avrupa Merkez Bankasý'nýn politik geliþmelere alet olduðunu ve baðýmsýzlýðýný yitirdiðini ileri sürdüler. Trichet'nin halefi Ýtalyan Merkez Bankasý'nýn Baþkaný Mario Draghi. Ýtalyan ekonomist, baðýmsýz bir merkez bankasýna olan ihtiyacýn önemini kavramýþ bir uzman. Draghi'nin göreve geldikten sonra kendisine takýlan "Super Mario" lakabýný hak ettiðini kanýtlamasý gerekiyor. Ýtalyan iktisatçý, oldukça iddialý olduðunu her fýrsatta dile getiriyor: "Arkadaþlar, benim imkânsýz görevlere atýlmaktan çekinmediðimi bilirler." Ýtalyan olduðu için Draghi'nin öncelikle euronun istikrarý konusuna selefi Trichet kadar ciddi yaklaþtýðýný kanýtlamasý gerekiyor. Ancak Alman Commerzbank'ýn Baþ Ýktisatçýsý Jörg Krämer bu beklentinin gerçekleþeceði konusunda biraz þüpheli: "Görevinin baþýnda Draghi'nin enflasyona karþý mücadeleci bir görüntü çizmesi gerekiyor. Birçoklarýnýn onun rahat davranan bir Ýtalyan olduðuna dair inancýný boþa çýkarmak için bunu yapmasý þart." Allianz sigorta ve finansal yatýrým þirketinin Baþ Ekonomi Uzmaný Michael Heise ise yeni baþkanýn devlet tahvillerini satýn alma politikasýný devam ettirmeyeceðini öngörüyor. Heise'ye göre, Draghi suçlamalara maruz kalmamak için satýn alma hacmini düþürecek. Ayrýca hem Ýtalyan hükümetine hem de Brüksel'deki Avrupalý politikacýlara reformlarý hýzlandýrmalarý için baský yapacak. AVRUPA ADALET DÝVANI: 'KORSANA KARÞI ÝNTERNET FÝLTRESÝ AB HUKUKUNA AYKIRI' Avrupa Adalet Divaný, bir internet servis saðlayýcýsýna fikri mülkiyet haklarýný korumak amacýyla filtre sistemi oluþturma ve elektronik haberleþmeyi engelleme talimatý vermenin, AB hukukuna aykýrý olduðuna hükmetti. Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB mahkemesinden yapýlan açýklamada, filtre uygulamasýnýn Avrupa vatandaþlarýnýn temel haklarýna zarar verdiði kararýna varýldýðý belirtilirken, bu karar internete genel filtre uygulanmasýndan yana olanlar için ciddi bir darbe olarak nitelendirildi. Mahkeme, bu kararýný, Belçika Besteciler Derneði (Sabam) ile internet servis saðlayýcýsý Scarlet Extended arasýndaki anlaþmazlýk üzerine verdi. Sabam'ýn, 2004'te Scarlet þirketi abonesi internet kullanýcýlarýnýn, repertuvarýndaki eserleri, izinsiz ve telif haklarýný ödemeden internet üzerinden indirdikleri gerekçesiyle açtýðý davada, bir Belçika mahkemesi Scarlet þirketine Sabam'ýn repertuvarýndaki müzik eserlerinin müþterileri tarafýndan elektronik dosya olarak gönderilmesi veya alýnmasýný imkansýz kýlarak telif h a k l a r ý n a z a r a r v e r i l m e s i n i n sonlandýrýlmasýný istedi. Bunun ardýndan Scarlet'in kararý Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 temyize götürmesi üzerine, Brüksel temyiz mahkemesi, Adalet Divaný'ndan Avrupa Birliði hukukunun, üye devletlerin hakimlerinin, bir internet servis saðlayýcýsýna, illegal dosyalarýn indirilmesini tespit etmek amacýyla, genel biçimde tedbir olarak ve zaman içinde sýnýrsýz bir elektronik iletiþim filtre sistemi uygulamasýna izin verip vermediðini bildirmesini istedi. AB YENÝ ARAÞTIRMA FONU PROGRAMINI AÇIKLADI Avrupa Komisyonu, önümüzdeki on yýl için geçerli olacak 80 milyar Avroluk Horizon 2020 araþtýrma fonu programýný açýkladý. P r o g r a m, a r a þ t ý r m a y ý güçlendirmeyi, inovasyonu teþvik etmeyi ve bilim insanlarý ile küçük iþletmelerin AB destekli projeler için fon almayý kolaylaþtýrmayý hedefliyor. Horizon 2020 programý, AB'deki tüm araþtýrma ve inovasyon harcamalarýný 2014 ile 2020 arasýnda faaliyet gösterecek bir sistem altýnda topluyor. Program 2013 yýlýnda sona erecek Yedinci Çerçeve Programý'nýn yerini alacak. Horizon 2020, belirli amaçlar doðrultusunda destek saðlamak için üç kola ayrýlýyor. Bunlardan ilki, 24.5 milyar Avroluk bütçeyle AB'yi iddialý projelerde lider yapmayý hedefliyor. Bunlarýn arasýnda Avrupa Araþtýrma Konseyi de bulunuyor. Yapýnýn bütçesi yüzde 77 oranýnda artýtýlýyor. Ýkincisi ise 17.9 milyar Avroluk payla sanayide inovasyonu hedefliyor. Üçüncü ve 31.7 milyar Avroluk pay ile en büyük kol ise 'toplumsal zorluklar' adý verilen alana gidiyor. Bu kol, altý tema üzerinde yoðunlaþýyor: - Saðlýk ve demografik deðiþim - Gýda güvenliði, sürdürülebilir tarým, deniz ve deniz araþtýrmalarý ve biyo-ekonomi - Güvenli, temiz ve verimli enerji - Akýllý, çevreci ve entegre ulaþým - Ýklim eylemi, kaynak verimliliði ve hammadde - Kapsayýcý, yenilikçi ve güvende toplumlar Geriye kalan 5.9 milyar Avro ise Komisyon bünyesinde, çevre, nanoteknoloji ve nükleer güvenlik gibi konularda çalýþan Ortak Araþtýrma Merkezi için ayrýlmýþ durumda. Komisyon, yeni program çerçevesinde baþvuru sürecini basitleþtirmeyi hedefliyor. Fonlardan faydalanma yollarý dörtten ikiye indiriliyor. Maliyetlerin hesaplanmasý için kullanýlan dört yöntem ise bire indiriliyor. Programla AB projeleri yürüten KOBÝ'ler için büyük yenilikler getiriliyor. Fonlar daha önce sadece araþtýrma için ayrýlýyor ve küçük firmalar ya bu fonlardan faydalanamýyor, ya da sadece kökleri üniversitelerin teknoloji parklarýnda b u l u n a n a r a þ t ý r m a b i r i m l e r i t a r a f ý n d a n kullanýlabiliyordu. Yeni program kapsamýnda küçük Sayfa 6 firmalar da teklifleri için baþvuruda bulunabilecek ve fikirlerini pazara taþýyabilmek için destek alacak. Yeni program, AB'nin bölgesel fonlarýyla da el ele faaliyet gösterecek. Horizon 2020 kapsamýnda en yüksek AB standartlarýna ulaþan üniversitelere ve araþtýrma merkezlerine uzmanlýk belgesi verilecek. Özellikle Doðu Avrupa'daki ülkeler, bölgesel fonlarýný araþtýrma altyapýlarý kurmak için kullanmaya teþvik edilecek. Ancak bazý ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'ndaki bazý vekiller, yapýsal fonlarýn altyapý projeleri kullanýmýný kýsýtlayacaðý sebebiyle buna karþý çýkýyor. AP, AB üyelerinin, yapýsal fonlarýn üçte bire kadarýný araþtýrma altyapýlarýna ayýrmaya teþvik etmek istiyor. AP ile Avrupa Komisyonunun, AB'nin bir sonraki çok yýllý bütçesinde araþtýrmanýn payý üzerinde çekiþme yaþanmasý bekleniyor. AP üyeleri, AB'nin yýllarý arasýnda geçerli olacak sekizinci çerçeve programý Horizon 2020 için 100 milyar Avro ayrýlmasýný istiyor. Avrupa Parlamentosunda kabul edilen rapor, araþtýrma için 20 milyar Avronun daha ayrýlmasýný istiyor. AB yapýsal fonlarýnýn araþtýrma altyapýlarý için kullanýlmasý halihazýrda mümkün. Ancak bu pratikte pek gerçekleþmiyor. Ülkeler, araþtýrma projelerinin karþýlaþtýðý bürokratik zorluklarla uðraþmak yerine karayolu inþa etmek gibi daha basit yollara gidiyorlar. Portekizli vekil Maria da Graça Cavalho tarafýndan hazýrlanan rapor üye ülkeleri, yapýsal fonlarý araþtýrmaya yönlendirecek radikal önerilerde bulunuyor. Bunlar arasýnda, yapýsal fonlarý araþtýrmada kullanan ülkelerin Horizon 2020'den yararlanmasýný kolaylaþtýrmak da bulunuyor. Komisyon Baþkaný Barroso'nun Portekiz'deki hükümetinde bilim bakanlýðý da yapan Carvalho'nun önerisinin, Parlamento'nun çoðunluðundan destek görmesi bekleniyor. Ancak Sosyalist ve doðu ülkelerinden vekiller, bu uygulamanýn zengin Avrupa ülkeleri için avantajlý bir durum yaratacaðýný, daha yoksul ülkelerin ise bölgeler arasý geliþmiþlik farkýný kapatmak için ayrýlan paradan mahrum kalacaðýný savunuyor. Yoksul Doðu Avrupa ülkeleri, Horizon 2020 fonlarýna baþvurabilmeleri için yapýsal fonlarý araþtýrma altyapýlarýna kaydýrmak zorunda olmaktan kaygýlanýyor ve AB'nin 'mükemmeliyet' uðruna 'uyumdan' fedakarlýk ettiðini öne sürüyor. Carvalho ise, ülkesi Portekiz'de uyum fonlarýný araþtýrma projelerinde kullanmýþ biri olarak, teklifin hiçbir ülkenin fonlardan yararlanmasýný engellemediðini söyleyebileceðini ifade etti. AVRUPA 'ÇÖL GÜNEÞÝYLE' AYDINLANACAK Kuzey Afrika'nýn çöller yöresindeki Desertec adlý güneþ enerjisi projesi ile 2050 yýlýna kadar Avrupa'nýn elektrik ihtiyacýnýn yüzde 15'inin karþýlanmasý planlanýyor. Ancak projenin nasýl finanse edileceði henüz meçhul. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 Çölde elde edilecek elektrik meblaðlar, parasal iþbirliði çerçevesini aþan, devasa sadece bölge ülkelerine döviz boyutlara ulaþabilir." kazandýrmakla kalmayacak, Desertec projesinde, güneþ enerjisinden elde edilen ayný zamanda onlarýn da enerji enerjinin uzun vadede fosil enerjilerden kazanýlan ihtiyacýný karþýlayacak. elektrik enerjisinden daha pahalý olmamasý ümit Gerçekleþtirildiði takdirde ediliyor. Maliyetin düþmesiyle birlikte özel yenilenebilir enerjiler yönünde büyük bir adým atýlmýþ olacak ancak 400 milyar Avroya yatýrýmcýnýn projeye daha fazla ilgi göstermesi malolmasý beklenen projenin nasýl finanse edileceði ise bekleniyor. henüz meçhul. 400 milyar Avro, Avrupa'nýn borçlu devletleri için AB'NÝN ÝLK ÝKÝ GALÝLEO UYDUSU UZAYA Almanya'nýn kefil olduðu meblaða yakýn bir rakam. FIRLATILDI Kuzey Afrika çöllerinde kurulacak tesislerden güneþ AB'ye ait ilk iki seyir sistemi enerjisi saðlayacak olan Desertec, birbiri ile baðlantýlý uydusunu taþýyan Rus Soyuz roketi çok sayýda elektrik santralýndan oluþuyor. Peki Fransýz Guyanasý'ndaki Kourou projenin finansman kaynaðý nasýl saðlanacak? üssünden uzaya fýrlatýldý. Galileo Desertec giriþiminin finansörlerinden olan Münchener IOV-1 PFM ve FM2 adlý uydulardan Rückversicherung adlý reasürans þirketinden Ernst oluþan seyir sistemi 4 saat kadar Rauch, daha aþýlmasý gereken çok sayýda engel sürmesi beklenen bir görevin ardýndan olduðunu söylüyor: "Burada bir sübvansiyon Dünya üzerindeki yörüngesine oturtulacak. Yetkililerin mekanizmasý ile karþý karþýyayýz ki bu mekanizma Soyuz roketinin kalkýþta kullandýðý yakýt sisteminde 'Yenilenebilir Enerji' teknolojisini daha hýzlý bir kopukluða yol açan bir arýzayý ortaya çýkarmalarýnýn biçimde piyasaya kazandýrmaya yetmez. Zira Kuzey ardýndan dün yapýlmasý planlanan fýrlatma iþlemi Afrika bölgesindeki tüketici fiyatý gerçek maliyeti ertelenmiþti. yansýtmýyor. Þu sýralarda fosil, yani konvansiyonel Galileo sisteminin, yaygýn olarak kullanýmda olan enerjilere sübvansiyon uygulanýyor. Siyasetin Amerikan GPS þebekesine rakip olmasý bekleniyor. sübvansiyonlarýn akýbeti hakkýnda karar almasý Kourou üssünden uzaya yollanan Soyuz roketi, ilk kez gerekiyor." eski Sovyetler Birliði topraklarýnýn dýþýndaki bir uzay Maliyeti yüksek Ayrýca, dünya üzerinde çok fazla güneþ enerjisi ile üssünden uzaya fýrlatýlmýþ oldu. çalýþan santral olmadýðý için maliyeti hâlâ çok yüksek. Alman Sivil Havacýlýk ve Uzay Dairesi'nden Robert AB'DE ÇOCUK ÝSTÝSMARINA KARÞI DAHA Pitz-Paal, "Teknoloji kullanýmýnda her zaman bir SIKI TEDBÝRLER UYGULANACAK tecrübe ve öðrenme sürecinden geçen farklý Bundan böyle çocuk istismarý ve teknolojilere fýrsat tanýmak gerekiyor. Örneðin çocuk pornografisi Avrupa'da fotovoltaik, güneþ enerjisini baþarýlý bir biçimde daha sert þekilde ele alýnacak. kullanan bir teknoloji. Bizce solar enerji teknolojisi de Avrupa Parlamentosu çocuk baþarýlý olacak. Fiyatlarýn düþmesine bakýlacak olursa, istismarýyla mücadele için daha bu alanda ilk baþarýlarýn kaydedildiðini saptýyoruz. etkin tedbirler için 'evet' dedi. Ama daha önümüzde kat edilecek uzun bir yol var" AP'nin Hollandalý Sosyal diyor. Demokrat milletvekili Emine Bozkurt'un çabasýyla Fosil enerjilere yapýlan devlet sübvansiyonlarý ve solar AP'deki önlemler paketi geniþletildi. enerji üretiminin pahalýya mal olmasý nedeniyle özel AP Milletvekili Emine Bozkurt, Avrupa þirketler çöldeki güneþ enerjisi projesine pek sýcak Parlamentosunda yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi: bakmýyordu. Ancak çöldeki güneþ enerjisini Avrupa'ya "Hollanda'da farklý kreþlerde çalýþtýðý dönemler taþýyacak olan yatýrýmýn her yýl biraz daha ucuzlayacaðý boyunca 80'den fazla çocuðu istismar eden Robert M. anlaþýlýnca kollar sývandý. Önümüzdeki yýl Fas'ta güneþ ile ilgili dehþet verici olay tüm anne-babalarýn en büyük enerjisi ile çalýþan ilk santralýn inþaatýna baþlanacak. kabusudur. Benim, bundan böyle iþ baþvurularýnda Projenin finansmanýna katýlanlar arasýnda Alman KfW adaylarýn diðer AB üyesi ülkelerde sabýka kaydýnýn Kalkýnma Bankasý, Dünya Bankasý ve bir Fransýz olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasýna imkan veren önerim bankasý bulunuyor. çok büyük destek gördü." Özel yatýrýmcý beklentisi AP'de kabul edilen yasa deðiþikliði sayesinde çocuk Alman KfW Kalkýnma Bankasý'ndan Wolf Muth, bu tür istismarýna karþý sýnýr ötesi mücadele kapsamý seks finansmanlarýn bu alanda baþý çekme özelliði taþýdýðýný turizmi gibi diðer bazý konularý da kapsayacak þekilde vurguluyor: "Projelerin büyük bir bölümü ticari geniþletildi. Bunun yaný sýra yurt dýþýnda iþlenmiþ bir bankalar ve sermaye piyasasý üzerinden finanse suçtan dolayý kiþinin vatandaþý olduðu üye devlette edilmek zorunda. Zira sonuçta ortaya çýkacak yargýlanmasý ve cezalandýrýlmasý da mümkün olacak. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 Bozkurt ayrýca "Çocuklarla ilgili iþyerlerinde iþverenler, vukuatlý sabýka kaydý sayesinde iþ için baþvuranýn cezai geçmiþi hakkýnda daha fazla bilgiye sahip olacaklar. Önceden bir mahkumiyeti bulunan bir kiþi artýk rahatça baþka AB ülkelerinde yeniden bildiðini okuyamayacak. Robert M., Almanya'da çocuk istismarýndan mahkum edilmiþ olmasýna raðmen Hollanda'da yeniden çocuklarla çalýþacaðý bir iþe girebilmiþti. Bundan böyle cezai davranýþlar kolayca sýnýr ötesine taþýnamayacak." þeklinde konuþtu. Yasa tasarýsýnda, çocuklarýn korunmasý ve maðdurlara gerekli ilginin gösterilmesi de önemli bir yer tutuyor. Çocuklarýn internette korunmasý ile ilgili önlemler geliyor. Emine Bozkurt, genel kurul toplantýsýnda bunun sebebini þu sözlerle açýkladý: "Çünkü istismara uðramýþ bir çocuðun internetteki fotoðrafý ya da videosu her týklandýðýnda yeniden hasar yaratýyor. Maðdurlara baþlarýna gelenlerden sonra, cezai iþlemlerin devam ettiði süre boyunca da, iyi bir bakým ve tedavi sunulmasý büyük önem taþýyor." Yeni yasa ayrýca suç sayýlan fiillerin sayýsýný da artýrýyor. Böylelikle artýk internette çocuklarý cinsel amaçlar için ayartmaya çalýþmak da suç kapsamýna alýnmýþ oldu. AB'DE SÝGARALAR ARTIK 'KENDÝ KENDÝNÝ SÖNDÜRECEK' Avrupa Komisyonunun aldýðý kararla AB'de satýlacak tüm sigaralarýn 'kendi kendini söndüren' cinsten olmasý gerekecek. Brüksel, b u u y g u l a m a y l a h e r y ý l söndürülmemiþ sigaralardan kaynaklanan 30 bin yangýnda gerçekleþen 500 ölümün önüne geçmeyi hedefliyor. Uygulama halen ABD, Kanada ve Avustralya'da yürürlükte bulunuyor. Komisyonun, yaptýðý açýklamada 'Kanýtlar gösteriyor ki, 'Azaltýlmýþ Tutuþma Eðilimli (RIP) sigaralarýn kullanýlmasýyla sigara yangýnlarýndan çýkan ölümler yüzde 40 azaltýlabiliyor.' denildi. Finlandiya, uygulamayý 2008 yýlýnda yürürlüðe sokan ilk ülke olmuþtu. Üreticilerin sigara içine koyduðu iki katman kalýn kaðýt, sigaranýn közüne oksijen gitmesini engelliyor. Komisyonunun saðlýk sözcüsü Frederic Vincent, uygulamayý 'Eðer sigaradan nefes almazsanýz, kendi kendine sönüyor.' þeklinde açýkladý. Ancak düzenleme, purolarý kapsamýyor. AVRUPA KOMÝSYONU'NUN 2012 ÇALIÞMA PROGRAMI BELÝRLENDÝ Avrupa Komisyonu Baþkaný José Manuel Barroso, Komisyon'un önümüzdeki yýl için çalýþma programýný Avrupa Parlamentosu'nda sundu. Avrupa Birliði'nin karþý karþýya olduðu tehlikelere dikkat çeken Barroso, 2012 programýnda istikrar ve sorumluluðun tesis edilmesini ve büyümenin teþvik edilmesini odak noktasýna aldýklarýný söyledi. Barroso ayný zamanda AB'nin büyümesinin sürdürülebilir istihdam yaratýmýyla el ele gitmesi gerektiðini kaydetti. Programda vergi kaçýrmaya karþý önlemler, sýnýr ötesi yatýrýmlar için yeni güvenceler, AB çapýnda dijital müzik lisansmaný, yasal belgelerin elektronik imzayla imzalanmasý, gençlerin diðer AB ülkelerinde iþ bulmasýný kolaylaþtýracak düzenlemeler ve demiryolu iþletmelerinin rekabete açýlmasý gibi adýmlar yer alýyor. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2011 / Sayý: 57 GIDA YASASI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ele alýnan bir diðer konu ise ekonomik operatörler GIDANIN BESÝN VE SAÐLIK BEYANLARI

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2010 / Sayý: 46 YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2011 / Sayý: 55 E N D Ü S T R Ý Y E L K Ý R L Ý L Ý K K O N T R O L ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2011 / Sayý: 52 ENDÜSTRÝYEL KÝRLÝLÝK KONTROL (EKK) ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ile ilgili

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2010 / Sayý: 47 HAVA KALÝTESÝ KONUSUNDA UYUM ülkelerindeki uygulamalara da dikkat çekildi. Söz ÇALIÞMALARI DEVAM ETMEKTEDÝR konusu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2011 / Sayý: 51 M A L Ý Y A R D I M P R O G R A M I V E M Ü K T E S E B ATA U Y U M P R O G R A M I Ç A L I Þ M A L A R I D E Ð E

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2008 / Sayý: 22 AB MÜKTESEBATI FASIL 14 TAªIMACILIK AB MÜKTESEBATI FASIL 18 ÝSTATÝSTÝK POLÝTÝKASI SUNUMU YAPILDI SUNUMU YAPILDI

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2009 / Sayi: 31 ULAÞTIRMA POLITIKASI ÝLE ÝLGÝLÝ ETKÝ DEÐERLENDÝRME ÇALIÞMASI YAPILDI 07 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan

Detaylı