SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR"

Transkript

1 Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM 2011 PAZAR/ 75 Kr ni as ya.com.tr SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAKKÂRÝ ÇUKURCA DAKÝ KANLI BASKININ ARDINDAN SAHNEYE KOYMAYI ÝSTEDÝÐÝ SENARYO, SAÐDUYULU AÇIKLAMA VE TAVIRLARLA AKÝM KALDI. Heykel çýlgýnlýðýna artýk son verilmeli BAYDEMÝR: KÝMDEN GELÝRSE GELSÝN ÞÝDDETE HAYIR u Di yar ba kýr Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný BDP li Os man Bay de mir, ül ke nin bütün et nik kim lik le riy le çok zor bir at mos fer den geç ti ði ni be lir te rek, kim den ge lir se gel sin þid det ve sa va þa kar þý çýk mak ge - rek ti ði ni söy le di. Bay de mir, "E ðer bu so ru nu mut la ka bi ri nin öl me si çö ze cek se ben ha zý rým. Yeterki bu ö lüm ler ar týk dur sun" de di. KÜRT ÝÞ ADAMLARI BÝZÝM ÝÇÝN ÖLDÜRME u Ýs tan bul'da ya þa yan Kürt iþ a dam la rý, son gün ler de si vil le re ve gü ven lik güç le ri ne kar þý ger çek leþ ti ri len te rör ey lem le ri ni ký na dý. Hem Kürt çe, hem Türk çe, "Bi zim i çin de öl dür me" di ye rek tep ki le - ri ni di le ge ti ren iþ a dam la rý, Kürt top lu mu a dý na ya pýl dý ðý id di a e - di len ey lem le ri ka bul et me dik le ri ni i fa de et ti. DEVLET BAHÇELÝ NÝN ÝTÝDAL ÇAÐRISI ETKÝLÝ OLDU uþe hit ce na ze le ri nin kalk tý ðý þu gün ler de MHP Li de ri Bah çe li nin a çýk la ma la rý da sað du yu nun se si o la rak du yul du. Bah çe li, par ti li le ri ve hal ký pro vo kas yon ve tah rik le re kar þý u ya nýk ol ma ya ça ðý rýr ken, Kürt kar deþ le ri miz le bin yýl lýk kar deþ li ði mi zi za yýf la ta cak, in ci te cek dav ra nýþ lar dan u zak du rul ma lý dýr söz le ri de o yun bo zu cu ol du. MÝNÝK ZEYNEP SÖZLERÝYLE HERKESÝ DUYGULANDIRDI ubir di ðer sað du yu lu se s Mer sin de ya þa yan mi nik bir Kürt ký zý Zey - nep ten gel di. Zey nep, þe hit po lis le re baþ sað lý ðý i çin gel di ði Em ni yet Mü dür lü ðü nde, Al lah is te di be nim Kürt ol ma mý. Ben dün ya ya Kürt o la rak gel dim. Kürt o la rak da gi de ce ðim. Ben Kürt üm Türk ü sev me - ye cek mi yim? di ye ko nu þa rak bü yük bir me saj ver di. n6 da Te rör, ye ni a na ya sa yý u nut tur ma sýn Gil le a de Kerc ho ve Ýs ra il den teh li ke li pro je BARZANÝ GELÝYOR u I rak ýn ku ze yin de ki Böl ge sel Kürt Yö - ne ti mi Baþ ka ný Me sud Bar za ni nin, PKK ko nu sun da gö rüþ me ler yap mak ü ze re Kur ban Bay ra mý ndan son ra Tür - ki ye ye ge le bi le ce ði be lir til di. n5 te u Ýs ra il in, Ku düs ü ta ma men Ya hu di þeh ri ha li ne ge tir me ye ça lýþ tý ðý ný göz ler ö nü ne se ren bir pro je or ta ya çýk tý. Ýlk Ön ce Ku düs a dý ve ri len pro je ye gö re Kub be tüs Sah ra i le Hz. Ö mer Ca mii a ra sý na dün ya nýn en bü yük si na go gu in þa e dil mek is te ni yor. Mer va ni na maz gâ hý na ve Ten ke zi ye Med re se si ne bü yük bir Ya hu di hav ra sý ya pý lý yor. A sýl he def i se Mes cid-i Ak sa nýn yý ký lýp ye ri ne Ya hu di ta pý na ðý nýn ya pýl ma sý. Pro je nin ma ket le ri ha zýr lan dý. nha be ri sayfa 5 te u Av ru pa Bir li ði Te rör le Mü ca de le Ko or di na tö rü Gil le a de Kerc ho ve, Hak kâ ri de ki son te rör sal dý rý sý nýn can ka yýp la rý ya nýn da za man la ma a çý sýn dan da çok ü zün tü ve ri ci ol du ðu - nu be lir te rek U ma rým bu sebep le a na ya sa sü re ci zor laþ maz ya da so na er mez de di. nha be ri sayfa 7 de OPERASYONLAR SÜRÜYOR 32 te rö rist ö lü e le ge çi ril di u Gü ven lik güç le ri nin te rör ör gü - tü PKK ya yö ne lik yap tý ðý o pe ras - yon lar da 32 te rö ris tin e le ge çi ril - di ði bil di ril di. Hak kâ ri nin Ka zan Va di si nde ki ope ras yon la rýn de - vam et ti ði ve ö lü te rö rist sa yýsý - nýn ar ta bi le ce ði be lir til di. n6 da KÂZIM GÜLEÇYÜZ DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN: SAYFA 9 da Lib ya ya destek devam etmeli u A bant Ýz zet Bay sal Ü ni ver si te si U lus - la ra ra sý Ý liþ ki ler Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Vey sel Ay han, Kad da fi son ra - sý dö nem de Lib ya nýn is tik rar lý bir ya pý - ya ka vuþ ma sý i çin ön ce lik li o la rak ABD, AB, Tür ki ye ve böl ge ül ke le ri nin Lib - ya nýn ge çiþ sü re cin de de Lib ya lý grup - la ra ver di ði des te ði sür dür me le ri ge rek - mek te dir de di. nha be ri sayfa 5 te ÝLK ÖZGÜR SEÇÝM YAPILIYOR Tunus bugün sandýk baþýnda u A rap Ba ha rý nýn mi ma rý Tu nus lu lar, bu gün ta rih le ri nin ilk öz gür se çim le rin - de ye ni bir re ji min ve a na ya sa nýn te - mel le ri ni at mak la yü küm lü U lu sal Ku - ru cu Mec lis ü ye le ri ni be lir le mek ü ze re san dýk ba þý na gi de cek. 7 mil yo nu aþ kýn seç men ku ru cu mec - li si nin 217 de le ge si - ni (mil let ve ki li) be - lir le ye cek. nha be ri sayfa 5 te Haftalýk ELÝF eki gazetemizin sayfalarýnda FO TOÐ RAF: MU RAT SA YAN TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ TOP LAN DI 2011 Son ba har Dö ne mi U mu mî Tem sil ci ler top lan tý sý ga ze te mi zin Gü neþ li te - sis le rin de ger çek leþ ti ril di. Yo ðun bir ka tý lým la ya pý la n is ti þa re top lan tý sý, ve rim li mü za ke re ve gö rüþ me le re sah ne ol du. Top lan tý da son al tý ay lýk dö - ne min fa a li yet ra por la rý o kun du, ge le cek al tý ay lýk dö ne me i liþ kin he def ve plan la ma lar ü ze rin de du rul du. Neþ ri ya tý mýz ve hiz met le ri miz le il gi li fa a li - yet le rin i ki ay rý bö lüm ha lin de ma sa ya ya tý rýl dý ðý top lan tý da Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ve yurt dý þý hiz met le ri miz de ay rý baþ lýk lar ha lin de gö rü þül dü. RAPORTÖR RUÝJTEN: PKK, Avrupa ya da zarar veriyor u AP Tür ki ye Ra por tö rü Ri a O o - men-ru ij ten, te rör sal dý rý la rý dü - zen le yen PKK nýn sa de ce Türk va tan daþ la rý ný de ðil, ken di le ri ni de et ki le di ði ni söy le di. O o men- Ru ij ten, Çün kü, bu ra da sal dý rý - lar si lâh la ya pý lý yor. U yuþ tu ru cu, in san ve si lâh ka çak çý lý ðý i se biz - de (Av ru pa da) ya pý lý - yor de di. n6 da Mar din de 14 KCK tu tuk la ma sý u6 ISSN

2 2 23 E KÝM 2011 PAZAR Y LÂ HÝ KA Ýhtilâfýmýzdan istifade eden zalimlere karþý çare: Ýslâm kardeþliði y mü min ler! Ehl-i i man a þi re ti ne E kar þý te ca vüz va zi ye ti ni al mýþ ne ka dar a þi ret hük mün de düþ man - lar ol du ðu nu bi lir mi si niz? Bir bi ri i çin de ki da i re ler gi bi yüz da i re - den faz la var dýr. Her bi ri si ne kar þý te sa nüd e de rek, el e le ve rip mü da fa a va zi ye ti al ma ya mec bur ken, on la rýn hü cu mu nu tes hil et mek, on la rýn ha rîm-i Ýs lâ ma gir me le ri i çin ka pý la rý aç mak hük mün de o lan ga raz kâ râ ne ta raf gir lik ve a dâ vet kâ râ ne i nat, hiç bir ci het le ehl-i i ma na ya ký þýr mý? O düþ man da i re ler, ehl-i da lâ let ve il had dan tut, tâ ehl-i küf rün â - le mi ne, tâ dün ya nýn eh vâl ve me sâ i bi ne ka dar, bir bi ri i çin de si ze kar þý za rar lý bir va zi yet a lan, bir bi ri ar ka sýn da si ze hid det ve hýrs la ba kan, bel ki yet miþ ne vî düþ man lar var. Bü tün bun - la ra kar þý kuv vet li si lâ hýn ve si pe rin ve ka len, u huv vet-i Ýs lâ mi ye dir. Bu ka le-i Ýs lâ mi ye yi kü - çük a dâ vet ler le ve ba ha ne ler le sars mak, ne ka dar hi lâf-ý vic dan ve ne ka dar hi lâf-ý mas la - hat-ý Ýs lâ mi ye ol du ðu nu bil, a yýl. E hâ dis-i þe ri fe de gel miþ ki: "Â hir za ma nýn Süf yan ve Dec cal gi bi ni fak ve zýn dý ka ba þý na ge çe cek eþ hâs-ý müd hi þe-i mu zýr ra la rý, Ýs lâ - mýn ve be þe rin hýrs ve þi ka kýn dan is ti fa de e de - rek, az bir kuv vet le nev-i be þe ri her cü merc e - der ve ko ca â lem-i Ýs lâ mý e sa ret al tý na a lýr." Ey ehl-i i man! Zil let i çin de e sa ret al tý na gir - me mek is ter se niz, ak lý ný zý ba þý ný za a lý nýz. Ýh - Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret altýna girmemek isterseniz, aklýnýzý baþýnýza alýnýz. Ýhtilâfýnýzdan istifade eden zalimlere karþý "Mü minler ancak kardeþtirler" (Hucurat Sûresi, 49:10.) kale-i kudsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa, ne hayatýnýzý muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. ti lâ fý nýz dan is ti fa de e den za lim le re kar þý "Mü min ler an cak kar deþ tir ler" (Hu cu rat Sû - re si, 49:10.) ka le-i kud si ye si i çi ne gi ri niz, ta - has sun e di niz. Yok sa, ne ha ya tý ný zý mu ha fa za ve ne de hu ku ku nu zu mü da fa a e de bi lir si niz. Ma lûm dur ki, i ki kah ra man bir bi riy le bo ðu - þur ken, bir ço cuk i ki si ni de dö ve bi lir. Bir mi - zan da i ki dað bir bi ri ne kar þý mu va ze ne de bu - lun sa, bir kü çük taþ, mu va ze ne le ri ni bo zup on lar la oy na ya bi lir; bi ri ni yu ka rý, bi ri ni a þa ðý in di rir. Ýþ te, ey ehl-i i man! Ýh ti ras la rý nýz dan ve hu su met kâ râ ne ta raf gir lik le ri niz den, kuv ve ti - niz hi çe i ner; az bir kuv vet le e zi le bi lir si niz. Ha yat-ý iç ti ma i ye niz le a lâ ka nýz var sa, "Mü mi - nin mü mi ne bað lý lý ðý, par ça la rý bir bi ri ni tu tan bi nâ gi bi dir" (Bu ha rî, Sa lât: 88) düs tur-u â li ye - yi düs tur-u ha yat ya pý nýz, se fa let-i dün ye vî - den ve þe ka vet-i uh re vi ye den kur tu lu nuz. Mek tu bat, s. 261 LÜ GAT ÇE te sa nüd: Da ya nýþ ma. tes hil: Ko lay laþ týr ma. ha rîm-i Ýs lâm: Ýs lâ mýn mu kad des yer le ri. a dâ vet kâ râ ne: Düþ man ca sý na. ehl-i da lâ let ve il had: Hak yo lun dan çý kýp bâ týl yo la sa pan lar, din siz ler. eh vâl: Kor ku lar, deh þet ler. me sâ ib: Mu sî bet ler. u huv vet-i Ýs lâ mi ye: Ýs lâm kar deþ li ði. hi lâf-ý vic dan: Vic da na ters. hi lâf-ý mas la hat-ý Ýs lâ mi ye: Ýs lâ mýn fay da - sý na ters. eþ hâs-ý müd hi þe-i mu zýr ra: Za rar lý deh þet - li þa hýs lar. þi kak: U yuþ maz lýk, an laþ maz lýk. her cü merc: Kar ma ka rý þýk ol ma, alt-üst. ta has sun: Sý ðýn ma. þe ka vet-i uh re vi ye: A hi ret a za bý. SE LÝM GÜN DÜ ZALP se lim gun du ma il.com Asr-ý Sa a det ten bir ha tý ra ki, öm re be del Öm rün i çin de bir has ret ki, o ö mür ka dar gü zel Dün ya ve biz... Dal ga lý de niz... Ba zen i ner, ba zen yük se li riz. Bir ka rar da kal ma yýz. He pi miz, a ma he pi miz. Az ya da çok, bir þey ler bek ler, ha yat tan bir þey ler ü - mit e de riz. Sa yý sýz þey le re has ret le ni riz. Ki mi miz ge le cek yý la, ki mi miz ba ha ra, ki mi miz sa ba - ha... Ki mi miz de o e be dî di ya ra. Cen ne te, ce ma lul la ha has ret le ni riz. Böy le bir has re tin yâ dýy la ya na rýz. Has ret yu ma ðý dýr i çi miz. Kim se nin has re ti, kim se ye ben ze mez, a - ma has ret tir iþ te... Ar ka ný zý dön mek le ge - ri de kal maz. Gö zü nü zü yum mak la ha ya tý mýz dan çýk maz. Bir göl ge gi bi has re ti ni duy du ðu muz þey, bi zim le be ra ber yü rür gi der. Hey gi di gün ler hey... Ço cuk luk tan, ha ya ta a dý - mý mý zý at ma ya baþ la dý ðý mýz da ha ilk gün ler den be ri bü yür has ret le ri miz. Yan o da dan ses - ler ge lir ku la ðý ný za, a na cý ðý ný zýn se si, yü zü nü ze bak mak is te yen o sev gi li yü zün se si... Ye mek i çin de ðil, an ne yü zü nü gör mek i çin að lar be bek ler. An ne mi ze að lar dýk ay rý o da lar da. Se si mi zi du yur mak i çin ne ler ya par dýk ne ler... Son ra bi raz ol sun yü rü mek, a dým at mak... O da bir has ret de ðil mi? Sý - ra lar ev de eþ ya la rý. Son ra o da o da gez mek is ter, ta nýþ týr e vin ha liy le, es - ki, ye ni eþ ya sýy la. Son ra bi ri ni se - çer i çin den, o na bað la nýr o yun cak - la rýn dan. O nu ya ný na al ma dan yat - maz, u yu ya maz. Sal la nan bir a tý var - dýr tah ta dan. Ü þür bel ki di ye üs tü nü ört me den ya ta maz. Kü çük lü ðün has - re ti de bü yük tür. Son ra cam dan ba kar o ço cuk. Bu lut la rý sey re der, a ra da bir kuþ lar, kar ga lar ko nar ya kýn dal la rý na pen ce re den bak tý ðý o a ðaç - la rýn. Son ra u çak la rýn ge ri de bý rak tý ðý iz le ri sey re der has ret le ve o iz le rin ya vaþ ya vaþ kay bo lu þu nu, si li ni þi ni. Göz le rin de hay ret le, i çin de has - ret le, öy le sey re der... Ý çin de kim ler var? Bir bi ri ne ka vuþ mak i çin kim ler, ki mi bek li yor? Ne re ye gi di yor bir u çak do lu su in san? Ý - çin de der di, ke de ri, ne þe siy le ne re ye gi di yor? di ye dü - þü nür. Dü þü nür de has ret le nir. Kuþ la ra, u çak la ra ba kar, ge ce o lur, yýl dýz la ra ba kar. Çi çek le ri gö re nin hak ký dýr yýl dýz la rý da gör mek. Çi çek - ler ve yýl dýz lar yer yü zü nün ve gök yü zü nün ke li me le ri - dir. He ce he ce o kur ço cuk. Ço cuk göz ler bü yü müþ tür ar týk. Gök yü zün de gez mek, se ma lar da ka nat çýrp mak is ter. Bak týk la rý ný tut mak is ter. Bu da bir has ret tir. Kýþ or ta sýn da ba har is ter. Ol maz, gel mez. A ma is ter iþ te. Bu da bir has ret tir... E lin de ki ka fes ten yüz ler ce ku þu tek tek sa lan, hür ri - ye ti ne ka vuþ tu ran, A ða Ca mii ö nün de ki ih ti ya rý ha týr - lar. Ney di a dý? Ýs min ne ö ne mi var ki? Kah ra man bir a dam iþ te... Yýl lar ön ce, bir Kur ban Bay ra mý nýn a re fe gü nü bir ka fes do lu su ku þun pa ra sý ný ve rip kuþ çu dan sa týn a lan a dam. Son ra u sul u sul el ce ði ziy le on la rý tek tek sa lý ve ren a dam. O te miz yüz lü, mü ba rek ih ti ya rý ha týr lar. Keþ ke bir sa rýl say dým, ku cak la say dým, el le - rin den öp sey dim o ih ti ya rýn. di ye dü þü nür. Kuþ la rý Al lah i çin sa lý ve ren o a da mý hiç u nut ma mýþ týr. O na da, yap tý ðý na da has ret le nir. As lýn da hep iç i çe yiz dir has ret le. An ne ler ney se de, ba ba mý zý sev mek zor dur. Ku ca ðý na a týl mak is te riz, a - ma el le ri ni bi le zor ö pe riz ne den se. Ger çek leþ tir mek is te di ði miz pek çok þey bu har o lur, u çar gi der... A ra ya HASRET gi ren öy le lü zum suz iþ ler, bý çak gi bi en tat lý a ný ný ke sip gi der ha ya týn. Bir buz par ça sý gi bi e rir si niz, dam la dam la tü ke nir si niz. Son bir dam la ka lýr, bir dam la cýk ka lýr ge ri ye. Has ret le nir si niz... Ne an ne, ne de ba ba kal mýþ týr ar týk ge ri de. Ba ba an - ne, an ne an ne ya da de de ler çok tan yo lu nu tut muþ lar - dýr o di ya rýn. Ka lan lar la a vu nur su nuz. Ha la lar la, tey - ze ler le, da yý lar la... On la ra da bir tür lü va rýp hal ha týr so ra maz sý nýz. Oy sa on lar siz le ri bek ler. Siz le ri dün ya lar ka dar öz - ler o in san lar hal bu ki. Ol maz, o la maz ne den se ka vuþ - mak. Has ret le nir si niz, is ter si niz a ma ol maz, ne - den se ol maz. San ki bir yer den tu tu lup, bir yer den bað lan mýþ sý nýz dýr, ken di is te ði niz le tut sak sý nýz dýr dün ya ya. Ýs te se niz de gi de - mez si niz. Her ya ný ný za pran ga lar vu rul muþ tur. Oy sa has re tin den pran ga lar es ki te cek sev gi li ler si zi bek ler, ge le ce ði niz gü nü bek ler. Yü re ði niz has ret ten bir yan gýn ye ri dir. Çý ka rýp a ta - maz sý nýz. A lan yok, sa ta maz sý nýz. Si ze a it bir de li yü - rek, bir has ret li yü rek var dýr küt küt a tan... Son ra... Son ra sý yok... Her þey bu ra da iþ te. Has ret te giz li. Ha yat, bir gün de ðil, bu gün bi te cek gi bi ya þan dý mý, has re ti niz bir neb ze ol sun di ner. Bir ne fes a lýr bel ki e be di yet ten, bir yu dum a lýr da sa kin le þir, di ner. Ya pýl ma sý ge re ken le rin lis te si u za yýp da gi der. Piþ - man lýk diz bo yu... Töv be ler art ar da ve kor ka kor ka... Ya bir da ha gün doð maz sa bu ca mýn ar dýn dan? Gü ne, gü ne þe, dos ta, a na ya, ba ba ya has ret le ge çer gi der öm - rü müz... Be ni ta ný dýn mý? di ye so rar ya ný ba þý nýz dan ge çen bir dos tu nuz. Ýs miy le hi tap e der si niz. Þa þý rýr. He men o ra cý ða çö ker, o tu ru ve rir si niz. Kar þý lýk lý að lar sý nýz. El - le ri ni zi e li ne a lýr, Sen ne ve fa lý dost sun der, yü zü nü - ze ba kar, bir gü zel að lar sý nýz... Bir den ha ya tý nýz de ði þir üç cüm ley le. Ve ko va ný ný zý yað ma e der si niz. Bal lar ba lý ný bul mu þu nuz dur. Az de ðil, bir ö mür a ra mýþ sý nýz dýr o nu, o sö zü. Bir yer de bu lur, bir yer de o kur su nuz. Ha fý za ný zýn en gü - zel ye rin de sak lar sý nýz lâ yýk o lan el le re u laþ týr mak i çin. Es ki bir ca mi nin þa dýr va nýn da o tu rup að lar sý nýz. Ço cuk lu ðu nu zu ya þar sý nýz. Sev dik le ri niz bu lut o lup ge çer ve bir rüz gâr de ðer omu zu nu za. Bir dost e li gi bi ok þar ya na ðý ný zý. Be nim der, es ki dost... Gü neþ de öy le: Be nim der, es ki dost... Hay ret... Bu ra da her þey es ki si gi bi yer li ye rin de. Ca mi de ki o yer i se hiç çýk maz ak lý nýz dan. Ba ba ný - zýn ký ya ma dur du ðu ve al ný ný sec de ye koy du ðu yer... Ý kin di gü ne þi nin vur du ðu yer... Mis gi bi ko kar sec de - ler de. Ba ba nýz dan kal ma ha tý ra hâ lâ o ra da dýr. Bel ki de bir dam la göz ya þý o ra da dýr. Ku ru sa da i zi var dýr. Ay ný yer de siz de na maz ký lar sý nýz Ba bam na ma zý ný bu ra da kýl mýþ tý di ye. Bu ha tý ra yý u nut maz, yýl lar yý lý i - çi niz de sak lar sý nýz. Be nim de bu ca mi de sec - de de bir i zim ol sun. der si niz. Bir has ret de pe - þi ni ze o ra dan ta ký lýr ge lir. Has ret le nir si niz her þe ye. Bir de niz gi bi i - ner kal kar yü re ði niz. Ý çi niz de o lan bi te ni söy - ler göz le ri niz de ki dam la lar. Ve has re tin e be - dî o la ný na yü zü nüz dö ner, A ca ba o gü ne, o gün de ki dost la ra ve o muh te þem sof ra la ra, soh bet le re çað rý la bi le cek mi yim, o dâ vet - ten na si bi mi a la bi le cek mi yim? di ye has - ret le nir si niz. Bir an, bir ta dým lýk da ol sa a ra la rýn da o la bi le cek mi yim? di ye dü þü - nür du rur su nuz. Bir el do ku nur om uzu nu za: Dost, dos tuy la be ra ber dir dos tum. der. Ye ter ki öz le, ye ter ki has ret duy, ye ter ki sev. En ya ký ný na, en sev di ði ne bu ka dar ya kýn ken, on lar dan bu ka dar u zak ol - mak re va mý? Yok sa ha yat bir rü ya mý? Ya þa dýk, her þey bit ti git ti mi? Ha yýr, ha yýr... Bir þa ir yü re ði niz de ki has re tin a - te þi ni a lan i ki mýs ra u za týr si ze kýr - mý zý be yaz i ki gül gi bi: Ne ye bak sam, ar dýn da has ret çek ti ðim di yar, Ka vuþ mak na sýl ol maz, ma - dem ki ay rý lýk var... Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek Bir de ðil, bin ler de fa tek rar - la mak is ter si niz. Ka vuþ mak... Ki me? Sev dik le ri mi ze ve En Sev - gi li ye (asm) ve O na (cc). Yet ti bu has ret, yet ti bu fi rak... E ðer dost lar dan mu fa ra kat ol ma say dý, ö lüm ruh la rý mý za yol bu la maz dý ki, gel sin, al sýn. De mek, en zi ya de in sa ný öl dü ren, ah bap tan mu fa ra kat týr. (Lem a lar, s. 248) E vet, has re tin ne de mek ol du ðu nu ben si ze as la an - la ta mam. Ke li me le rim duy gu la rý mý an lat ma ya yet - mez. Sö zü, sö zün sul ta ný na bý ra kýp a ra dan çe ki le yim. Si zi öm re be del bir ha tý ray la baþ ba þa bý ra ka yým. Has - ret ney miþ, siz bir de on da gö rün, o nu o ku yup an la - yýn, að la yýn ve dost la rý nýz la pay la þýn. Gön lü müz o nun has re tiy le ya nar ken, ha tý ra la rý mýz da bir yan dan coþ sun ve taþ sýn in þa al lah. Kâ i nat do lu - su ve has ret do lu su sa lâ vat lar gön de re lim o na (asm). Es-sa lâ tü ve s-se lâ mü a ley ke yâ Ra su lal lah Pey gam berimiz (asm), ya kýn dos tu Hz. E bu Be - kir in (ra) ku la ðý na bir gün þöy le fý sýl da mýþ tý. E bû Be kir, bi li yor mu sun ben bir þe yi çok ar zu e der - dim. Keþ ke o la bil sey di di ye. Sa dýk dost Hz. E bu Be kir (ra), bü tün sa mi mi ye tiy le ce vap ver di: Al - lah ýn Re sû lü (asm) ne yi ar zu et miþ ti? Ya pa bi le cek bir þey i se þa yet, E bû Be kir in ca ný fe da ol sun. He - men ya pa lým. O u fuk in san þöy le bu yur du: Ben þu nu is ter - dim. Keþ ke an nem ve ya ba bam ve ya on lar dan bi ri sað ol say dý. Ben de na maz ký lý yor ol say dým. Ve ben na maz day ken an nem ve ya ba bam dan bi ri be - ni ça ðýr say dý lar. Mu ham med! Mu ham med! de se - ler di. Ve ben de o an na ma zýn i çin dey ken E fen - dim, e fen dim de sey dim. On lar i çin na ma zý boz - say dým. (Ni hat Ha ti poð lu nun 14 E kim 2011 ta - rih li Sa bah ga ze te sin de ki ya zý sýn dan)

3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý HABER 23 EKÝM 2011 PAZAR Y Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN HABERLER Hic rî: 26 Zilkade 1432 Ru mî: 10 T. Evvel 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Türk-A rap kar deþ li ði Van Va li si nin mi sa fi ri ol du ðu gün ler de ta - nýþ tý ðý ga ze te ler den bil has sa â lem-i Ýs lâ - mý il gi len di ren ha ber le ri ya kýn dan ta kip et me ye baþ la yan Be di üz za man, bu a lâ ka dar lý ðý - ný ga ze te le ri hiç o ku ma dý ðý dö nem ler da hil ha ya tý nýn so nu na ka dar de vam et tir di. Bu il gi nin ör nek le rin den bi ri, Bi rin ci Dün ya Sa va þýn da ki mað lû bi ye ti miz den çok mü te es sir ol du ðu nu zu gö rü yo ruz di yen le re ver di ði ce vap: Ben ken di e lem le ri me ta ham mül et tim; fa kat ehl-i Ýs lâ mýn e le min den ge len te el lü mat be ni ez - di. Â lem-i Ýs lâ ma in di ri len dar be le rin en ev vel kal bi me in di ði ni his se di yo rum. O nun i çin bu ka - dar e zil dim. Fa kat bir ý þýk gö rü yo rum ki, o e lem - le ri mi u nut tu ra cak in þa al lah. (Ta rih çe, s. 216) Ya kýn ta le be le ri ne de in ti kal e den bu has sa si - ye tin bir ör ne ði, Zü be yir Gün dü zalp in An ka ra Ü ni ver si te sin de ki kon fe ran sýn da di le ge tir dik le ri. Bir di ðe ri de, saff-ý ev vel ta le be ler den Hüs rev Al týn ba þak ýn Ta rih çe de yer ve ri len mek tu bu. Bu mek tup ta da, Gün dü zalp in yap tý ðý gi bi, ev ve lâ mev cut du rum teþ his ve tes bit e di li yor: Ta ri hin a ma ký na (de rin lik le ri ne) gö mü len ve ma zi den is tik ba le at la yan ec dat la rý mý za, bu mil - let-i Ýs lâ mý par ça la mak i çin bin dört yüz se ne den be ri hü cum e den küf far or du la rý, en ni ha yet Bi - rin ci Harb-i U mu mî de mu vaf fak ol du lar. Türk ve A rap i ki ha ki kî Müs lü man kar de þin bin se ne - lik sar sýl ma yan mu hab bet le ri ni pek çok de si se - ler le, ya lan lar la sön dür dü ler. Ehl-i Ýs lâ mýn ve nev-i be þe rin me dar-ý fah ri (if ti har ve si le si) ve bü tün mev cu da týn se beb-i hýl ka ti (ya ra tý lýþ se be - bi) ve bü tün fü yu zat-ý Ý lâ hi ye nin (Ý lâ hî fe yiz le rin) maz ha rý o â lî Pey gam be rin Rav za-i Mu tah ha ra - sý na yüz ler sür mek i çin pek bü yük bir iþ ti ya ký kalp le rin de ya þat týk la rý na ta ham mül e de me di ler. O â lî Pey gam ber-i Zî þa nýn kü çü cük bir il ti fa - tý na maz har ol mak i çin, ruh la rý na va rýn ca ya ka - dar her þey le ri ni fe da et tik le ri ni haz me de me di ler se ne den be ri ze mi nin yü zün de, za ma nýn sa hi fe le ri ü ze rin de ve þe hit le rin ve ga zi le rin be - yaz ký lýç ka lem le riy le kýr mý zý mü rek kep le riy le ya zýp ta ri he e ma net bý rak týk la rý me dar-ý if ti har - la rý muh te þem ya zý la rý ný Müs lü man la ra u nut tur - mak is te di ler. Bu a zim le yü rü yen o a man sýz düþ - man lar, pek a cý iþ ken ce ler al týn da ez dik le ri Türk ve A rap bu i ki kar de þi, bir da ha it ti had et me mek i çin en müt hiþ mu a he de le rin zin cir le riy le bað la - dý lar. Çe lik zin cir ler al týn da se ne ler ce in let tir di - ler. Her tür lü þe na a ti Müs lü man la ra ic ra et ti ler. Hüs rev de Zü be yir gi bi, bu deh þet li ha lin Ri - sa le-i Nur la a þýl dý ðý ný i fa de e de rek þöy le di yor: Biz Türk ler, sey yid le ri kes ret le (çok luk la) i - çin de bu lu nan ve ne cip kavm-i A rap o lan siz le re ve si zin ec dat la rý nýz o lan Sa ha be-i Gü zi ne Al lah na mý na, Pey gam ber-i Zî þan he sa bý na son suz bir sev gi yi ve ni ha yet siz bir hür me ti da i ma kal bi - miz de, ru hu muz da bes li yo ruz ve ya þa tý yo ruz. Ký sa mek tup, þu dua i le ni ha yet len di ri li yor: Ce nab-ý Hak kýn lütf-i ke re min den bü yük bir ü mit i le yal va rýp is ti yo ruz ki, sev gi li Üs ta dý mýz Be di üz za man Haz ret le ri nin ver dik le ri ha ber-i be þa ret le (müj de li ha ber le), Türk ve A rap, i ki ha - ki kî kar deþ mil let, in þa al lah ya kýn bir â ti de (ge le - cek te) it ti had e de cek. Ve o it ti had sa ye sin de, o müt hiþ düþ man la rýn Müs lü man lar i çi ne saç týk - la rý fe sat to hum la rý ken di yüz le ri ne a tý la cak. Ve zin cir ler al týn da in le yen dört yüz mil yon Müs lü - man lýk, ye ni den ha yat-ý kud si ye-i Ýs lâ mi ye i le nev-i be þe rin ba þý na ge çip, sulh ve mü sa le met-i u mu mi ye yi te min e de cek in þa al lah. (s. 944) Said Nursî'nin 1911 de ki Hut be-i Þa mi ye sin - de ver di ði, son ra Rü ya da bir hi ta be de geç miþ a sýr la rýn tem sil ci le rin den mey da na ge len muh - te þem mec lis-i nu ra nî nin tas dik ve te yid et ti ði ve yi ne Üs ta dýn ve fa týn dan ön ce ki en son der sin de tek rar la dý ðý Ýs tik bal Ýs lâ mýn o la cak; Ri sa le-i Nur Ýs lâ mýn i ki kah ra man kar de þi o lan Türk ve A ra - bý bir leþ tir me ye ve si le o la cak gi bi müj de le ri, ön de ge len çok ya kýn ta le be le rin den bi ri ta ra fýn - dan ka le me a lý nan sa týr la ra bu þe kil de yan sý yor. Ve ö nü mü zü a çýp yo lu mu zu ay dýn la tý yor. ir ti ni as ya.com.tr 28 % ANKARA NIN Ký zýl ca ha mam il çe sin de ki þe hit par ký na 2 yýl ön ce ko nu lan Þe hit A ða cý na, son dö nem de þe hit o lan 86 as ke rin da ha kün ye si a - sýl dý. Þe hit Fa tih Du ru Par ký nda ki ku ru muþ se - dir a ða cý na son dö nem ler de ve ri len 86 þe hi din kün ye si nin a sýl ma sý a ma cýy la tö ren dü zen len di. An ka ra Ti ca ret Bor sa sý (ATB) Baþ ka ný Fa ik Ya vuz, Ký zýl ca ha mam Be le di ye Baþ ka ný Coþ - kun Ü nal ve ba zý o da baþ kan la rý nýn ka týl dý ðý tö ren de, 86 þe hi din kün ye si Þe hit A ða cý na ça kýl dý. Tö re nin ar dýn dan a çýk la ma ya pan Baþ kan Ü nal, il çe de gö rev ya pan Kýb rýs lý bir dok to run teklifiy le il çe de ki þe hit par ký na 29 E kim 2009 yý lýn da di ki len ve ü ze ri ö zel bir sý - vý i le kap la nan a ða ca, Tür ki ye nin ver di ði her þe hit i çin ha zýr la nan kün ye nin bel li a ra lýk lar - la ça kýl dý ðý ný söy le di. Te rö rün si ya sî an lam da ba zý öz gür lük le ri ký - sýt la dý ðý ný di le ge ti ren Ya vuz, A na ya sa de ði þik - li ði yap ma ya ça lý þý yo ruz. Ö nü müz de ki en bü - yük en gel te rör. O nun i çin tek du â mýz bu ça týþ - ma or ta mý nýn bit me si ve Tür ki ye nin de mok ra - tik bir a na ya sa ya ka vuþ ma dýr di ye ko nuþ tu. ATB Baþ ka ný Fa ik Ya vuz da son dö nem ler - de ha in sal dý rý lar la þe hit ler ve ril di ði ni hatýrla ta - rak, Cum hur baþ ka ný, Baþ ba kan ve ba kan la rýn te rör ko nu sun da yap tý ðý ça lýþ ma la ra, si vil i ni si - ya tif le rin de des tek ve re ce ði ne i nan dý ðý ný be - lirt ti. Tür ki ye nin her ba þa rý sý nýn ar ka sýn dan böy le bir sal dý rý nýn ger çek leþ ti ði ni i fa de e den Ya vuz, Tür ki ye, hem in san o la rak hem de mad dî o la rak bu te rör o la yý ne de niy le çok ka - yýp ver di. Tek du â mýz ve te men ni miz, bu te - rör o la yý nýn bir an ön ce bit me si ve Tür ki ye nin si ya sî ve e ko no mik an lam da ol ma sý ge re ken yer de ol ma sý ný is ti yo ruz de di. Er ci yes Ü ni ver si te sin den ö zel ih ti sas kü tüp ha ne si ERCÝYES Ü ni ver si te si bün ye sin de bir sü re ön ce fa a li ye te ge çen Stra te jik A raþ týr ma lar Mer ke zi nde (E RU SAM) Ýn gi liz ar þiv bel ge le rin den o lu þan ö zel ih ti sas kü tüp - ha ne si o luþ tu rul du. Er ci yes Ü ni ver si te si Rek tör Yar dým cý sý ve E RU SAM Mü dü rü Prof. Dr. Me tin Hü la gü, bir sü re ön ce ü - ni ver si te bün ye sin de fa a li ye ti ne baþ la yan E RU SAM ýn Tür ki ye nin kü re sel ve böl - ge sel so run la rýy la il gi li uz man lar ye tiþ tir - me yi a maç la dý ðý ný bil dir di. Mer ke zin ilk 6 a raþ týr ma cý sý nýn Ýs ra il-fi lis tin, Su dan, Rus ya-kaf kas ya, Er me nis tan, Er me ni Di as po ra sý ve Kürt Me se le si ko nu la rýn - da ça lýþ ma yap týk la rý ný i fa de e den Hü la - gü, bu a raþ týr ma la rýn a ma cý na u la þa bil - me si i çin mer kez bün ye sin de ö zel bir ih ti sas kü tüp ha ne si o luþ tur duk la rý ný be - lirt ti. Kü tüp ha ne nin ö zel lik le Tür ki ye yi ya kýn dan il gi len di ren Or ta do ðu ve Bal - kan lar i le il gi li ya pý lan a raþ týr ma lar i çin ge rek li ba þu cu kay nak la rýn dan o luþ tu - ðu nu vur gu la yan Hü la gü, kü tüp ha ne nin en ö nem li ö zel li ði nin i se Ýn gi liz ar þiv le ri bel ge le ri ni i çin de ba rýn dýr ma sý ol du ðu nu kay det ti. Kasy se ri / a a Sa ga las sos un mi ra sý Av ru pa i le bu lu þa cak BURDUR DAKÝ Sa ga las sos an tik ken tin de sür dü rü len ka zý ça lýþ ma la rý nýn so nu cun da or ta ya çý kan e ser ler, 29 E kim-17 Ka sým 2011 ta rih le ri a ra sýn da Bel çi ka da ser gi le ne - cek. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü þa vir li ðin den ya pý lan a - çýk la ma da, Bel çi ka, Ka to lik Le u ven Ü ni - ver si te si nden Prof. Marc Wa el kens ýn Bur dur un Að la sun il çe sin de bu lu nan Sa ga las sos an tik ken tin de sür dür dü ðü ka zý ça lýþ ma la rý nýn so nu cun da or ta ya çý - ka rý lan e ser le rin bir ser giy le teþ hir e di le - ce ði bil di ril di. A çýk la ma ya gö re, ser gi 29 E kim-17 Ka sým 2011 ta rih le ri a ra sýn da Bel çi ka Ton ge ren de ki Gal ya-ro ma Mü - ze si nde dü zen le ne cek. Bur dur Mü ze - si nden 238 e se rin gös te ri me su nu la ca ðý ser gi de, Ým pa ra tor Had ri an hey kel ba þý ve Ým pa ra tor Mar cus A u re li us hey kel ba þý gi bi e ser le rin ya ný sý ra fi gü rin ler, sik - ke ler, ka barm ta ve friz ler, ta ký lar, ça nak ve çöm lek ler, mýz rak uç la rý gi bi de ðer li e ser - ler de bu lu nu yor. Ser gi de yer a lan e ser ler ye ni lik çi bir yak la þým la, Av ru pa ya ta ný týl - mýþ o la cak. An ka ra / a a Bur sa, AB ye ha zýr la ný yor BURSA Va li li ði ve Bü yük þe hir Be le di ye si or tak lý ðýn ca ha zýr la nan, Av ru pa Bü tün - leþ me Sü re cin de Et kin lik ler le Bur sa Pro - je si kap sa mýn da, ma lî yar dým a ra cý I - PA hak kýn da bil gi len dir me top lan tý sý dü zen len di. A ta türk Kon gre Kül tür Mer ke zin de (Me ri nos AKKM) dü zen le - nen top lan tý ya, ka mu ku rum la rýn da ça - lý þan per so nel ka týl dý. Bur sa Va li li ði AB ve Dýþ Ý liþ ki ler Ko or di nas yon Mer ke zi So rum lu su Fi liz Çi lin gir, AB ta ra fýn dan a çý lan hi be i çin 79 i lin baþ vu ru da bu lun - du ðu nu, bun la rýn a ra sýn dan 25 i lin pro - je si nin ka bul e dil di ði ni be lirt ti. Bur sa Va li li ði nin pro je si nin de bu 25 i lin i çe - ri sin de ol du ðu nu be lir ten Çi lin gir, pro - je nin AB Ba kan lý ðý des tek li ol du ðu nu vur gu la dý. Çi lin gir, þun la rý söy le di: Pro je büt çe si 64 bin TL. Bur sa da ki ku rum lar da pro je ye 10 bin TL nin ü - ze rin de kat ký sun du. Pro jey le ye rel yö - ne tim le re, ka mu ku rum la rý na, ö zel sek - tö re, si vil top lum ku ru luþ la rý na AB sü - re cin de des tek o lun ma sý ný a maç la dýk. Mer ke zin ka pa si te si nin ge liþ ti ril me si ni, u yum da nýþ ma ku ru lu ü ye le ri nin ak tif ça lýþ ma la rý ný ve sa na yi ci i le ka mu ku - rum la rý nýn or tak pro je ler ü re te bil me si - ni he def le dik. Bu ça lýþ ma la rý a ra la rýn da Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye si nin de ol - du ðu 10 or tak ku rum la bir lik te yap týk ve yü rü tü yo ruz. Bur sa / a a ADANA DA ken di le ri ni sav cý ve po lis o la rak ta ný týp va tan daþ la rý do lan dý ran 7 ki þi ya ka lan dý. Zan lý la rýn bu yön tem - le va tan daþ la rý 1 mil yon li ra do lan dýr - dýk la rý be lir len di. A lý nan bil gi ye gö re, Kay se ri nin Bün yan il çe sin de in þa at iþ - çi si M. K yi cep te le fo nu i le a ra yan þe - be ke ü ye le ri, ken di le ri ni sav cý o la rak ta ný týp ver dik le ri ban ka he sa bý na pa ra ya týr ma la rý ný is te di. Pa ra yý ya týr mak i - çin ban ka ya gi den M. K, du ru mun dan þüp he le ne rek 155 Po lis Ým dat Hat tý ný a ra ya rak yar dým is te di. Ýh ba rý de ðer - len di re rek ha re ke te ge çen Kay se ri po - li si, A da na Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü i le te ma sa ge çe rek du ru mu bil dir di. O pe - ras yon baþ la tan A sa yiþ Þu be Mü dür lü - ðü Yan Ke si ci lik ve Do lan dý rý cý lýk Bü - ro su e kip le ri, pa ra ya tý rý la cak o lan he - sap nu ma ra sýn dan be lir le dik le ri ban - ka nýn þu be si ne müþ te ri gi bi gir di. E - kip ler, pa ra yý çek me ye ge len Cu ma a li G, Za fer G. i le Da vut H yi su çüs tü ya - ka la dý. Zan lý la rýn i fa de le ri doð rul tu - sun da ça lýþ ma la rý ný ge niþ le ten e kip ler, Mah mut K. i le Mu rat M yi de gö zal tý - na al dý. O pe ras yon la rý ný sür dü ren e - kip ler, þe be ke nin di ðer ü ye le ri Ra ma - zan Y. i le Cu ma K da bir o tel o da sýn da ya ka lan dý. Ay ný yön tem le 1 ay i çin de va tan daþ la rý 1 mil yon li ra do lan dýr dýk - la rý be lir le nen zan lý la rýn a raç la rýn da ve kal dýk la rý o tel o da sýn da ya pý lan a ra ma - da, 7 ban ka ya a it he sap cüz dan la rý, 10 cep te le fo nu, 2 sah te sü rü cü bel ge si i le 15 SIM kart e le ge çi ril di. Em ni yet te ki iþ lem le ri ta mam la nýp ad li ye ye sevk e - di len zan lý lar tu tuk lan dý. A da na / a a Her þe hi de bir kün ye Ba lýk að la rýn da ki göz a çýk lý ðý de net len sin DENÝZLERDE be lir le nen öl çü le rin al týn da ba lýk av lan ma ma sý i çin av la nan ba lýk la rýn boy la rý nýn öl çül me si ye ri ne, að lar da ki göz a çýk lýk la rý nýn kon trol e dil me si ge rek ti ði bil di ril di. Do ðu Ka ra de niz Ba lýk çý lar Ko o pe ra ti fi Baþ - ka ný Ah met Mut lu, ba lýk çý la rýn kul lan dý ðý að lar i le að lar da ki göz a çýk lýk la - rý nýn ge nel de stan dart ol du ðu nu, ba lýk tür le ri nin ko run ma sý ve kü çük ba lýk av lan ma ma sý i çin göz a çýk lýk la rý nýn de ne tim den ge çi ril me si ge rek ti - ði ni be lirt ti. Ba zý ba lýk la rýn av lan ma sýn da boy öl çü le ri ü ze rin den ko ta uy - gu lan dý ðý ný ha týr la tan Mut lu, Ör ne ðin mez gi tin 13 san ti met re ol ma sý is - te ni yor. Za man za man ba lýk çý la rý mýz is te nen öl çü le rin al týn da av lan ma ya pa bi li yor. An cak bu nun de ne ti mi ka ra da, ba lýk hal le rin de ya pý lý yor. Mez git tu tu lup ba lýk ha li ne ge ti ril dik ten, ya ni öl dük ten son ra bo yu nu ölç me nin, ko ta uy gu la ma nýn bir an la mý yok. Bu so run ön ce den að lar da ki göz a çýk lýk lý ðý öl çü le ri nin be lir len me siy le a þý la bi lir de di. Trab zon / a a Has ta ne le re ni yet, ha va cý lý ða kýs met ANKARA DAKÝ bir me di kal þir ke tin has ta ne ler i çin ta sar la dý ðý te ker lek li san dal ye, Al man ya da dü zen le nen dün ya nýn en bü yük ha va cý lýk fu ar la - rýn dan In ter A ir port E u ro pe Mü nih 2011 Fu a rýn da En Ý yi Ta sa rým ö - dü lü nü al dý. Spa ce Sa ver a dý ve ri len te ker lek li san dal ye nin ben zer le rin - den far ký, a lýþ ve riþ a ra ba la rý gi bi iç i çe ge çe rek yüz de 60 o ra nýn da yer ta - sar ru fu sað la ma sý. Me di kal sek tö rün de fa a li yet gös te ren ve san dal ye yi ta sar la yan KBB-Ta ut mann A.Þ nin Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met A ta man, Ha cet te Ü ni ver si te si Týp Fa kül te sin den me zun ol duk tan son ra bir sü re öð re tim gö rev li si o la rak ça lýþ tý ðý ný, da ha son ra kad ro a la ma dý ðý i çin 1994 yý lýn da me di kal sek tö rün de ken di i þi ni kur du ðu nu söy le di. Yak la þýk 2 yýl ön ce has ta ne ler i çin te ker lek li san dal ye ü ret me ye ka rar ver dik le ri ni an la tan A ta man, Türk ve Al man mü hen dis ler le bir lik te u - zun sü re ça lý þa rak Spa ce Sa ver ý ta sar la dýk la rý ný söy le di. An ka ra / a a Sah te sav cý lar su çüs tü ya ka lan dý BURSA Ýl Em ni yet Mü dü rü Ha lil Yýl maz, ken di le ri ni em ni yet gö rev li si, rüt be li as ker, ha kim, sav cý o la rak ta ný ta rak cep te - le fo nun dan a ra dýk la rý va tan daþ la rý mað dur e den do lan dý rý - cý lar ko nu sun da ö nem li u ya rý lar da bu lun du. Do lan dý rý cý la rýn za man za man se nar yo ya za rak va tan daþ la rý mað dur et ti ði - ni be lir ten Yýl maz, bir a raþ týr ma da, ken di le ri ni a i le he ki mi o la rak ta ný tan po lis le rin þe ker di ye ver dik le ri ha pý 100 ki þi - den 86 sý nýn u yuþ tu ru cu, ba yýl tý cý hap ol ma ih ti ma li ni göz ö - nün de bu lun dur ma dan yut tu ðu nun or ta ya çýk tý ðý ný ha týr - lat tý. Yýl maz, kon tör do lan dý rý cý la rý nýn, Em ni yet gö rev li si, as - ke rî rüt be li ve ha kim-sav cý ko nu mun da ki þa hýs la rýn eþ le ri nin ra hat sýz e dil di ði, ta ciz e dil di ði, ken di le ri nin bu þa hýs la rý ya - ka la mak i çin ça lýþ ma yap týk la rý gi bi a çýk la ma lar la va tan daþ - la rý mað dur et ti ði ni kay det ti. Bur sa / ci han Do lan dý rý cý lar se nar yo ya za rak mað dur e di yor AN KA RA NIN KI ZIL CA HA MAM ÝL ÇE SÝN DE KÝ ÞE HÝT A ÐA CI NA SON DÖ NEM DE ÞE HÝT O LAN 86 AS KE RÝN KÜN YE SÝ DE A SI LIR KEN, A ÐAÇ TA KÝ KÜN YE SA YI SI 7 BÝN 314 E U LAÞ TI. A ðaç ta kün ye ça ký la cak yer kal ma dý TÜRKÝYE NÝN 1980 yý lýn dan son ra ver di - ði þe hit sa yý sý ka dar kün ye nin a ða ca ça - kýl dý ðý ný an la tan Ü nal, Bu gün a ða cý mýz - da 7 bin 314 þe hi di mi zin kün ye si var de - di. Þe hit le re Ký zýl ca ha mam hal ký nýn da sa hip çýk tý ðý ný i fa de e den Ü nal, þe hit a - ða cý na Tür ki ye nin her ye rin den zi ya ret çi - le rin gel di ði ni kay det ti. Ü nal, Bu ka dar þe hit ver di ði miz bu dö nem de her ke sin bir lik o lup, ken di si öl çü sün de kat ký ya pa - rak te rö rün or ta dan kal dý rýl ma sý lâ zým di ye ko nuþ tu. Ya vuz, a ðaç ta kün ye ça ký - la cak yer kal ma dý ðý ný be lir te rek, U ma rýz bun dan son ra þe hit ver me yiz þek lin de ko nuþ tu. Ký zýl ca ha mam / a a 29 E kim 2009 yý lýn da di ki len ve ü ze ri ö zel bir sý vý i le kap la nan Þe hit Fa tih Du ru Par - ký nda ki aðaca Tür ki ye nin ver di ði her þe - hit i çin ha zýr la nan kün ye ler bel li a ra lýk lar - la ça kýlýyor. FO TOÐ RAFLAR: A A

4 4 23 EKÝM 2011 PAZAR Y KÜLTÜR SANAT HABERLER KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN engel YOK Trab zon un Of, Sür me ne ve Çay ka ra il çe le ri ne gönderilen 20 bin kitap il köð re tim ve or ta öð re tim o kul la rý nýn kü tüp ha ne - le ri ne ve öð ren ci le re u laþ tý rý la cak. Ço cuk Vak fý ndan 20 bin ki tap n e ði tim ve öð re tim yý lý nýn baþ la ma sý dolayýsýyla Ço cuk Vak fý ndan Trab zon un Of, Sür - me ne ve Çay ka ra il çe le ri ne 20 bin ki tap ve der gi gön - de ril di. Ço cuk Vak fý, Trab zon Fi kir Ku lü bü ve MNG Kar go iþ bir li ðin de gön de ri len ki tap lar il köð re tim ve or - ta öð re tim o kul la rý nýn kü tüp ha ne le ri ne ve öð ren ci le re u laþ tý rý la cak. 143 ko li den o lu þan bi rin ci grup ki tap gön - de ri min de Of un il köð re tim o kul la rý ya nýn da Sür me ne ve Çay ka ra Sað lýk Mes lek Li se le ri de yer a la cak. Trab - zon un üç il çe si i çin gön de ri len ki tap lar a ra sýn da Þu bat 2011 ta ri hin de ger çek le þen I. Tür ki ye Ço cuk Hak la rý Kon gre si nin 20 ki tap lýk di zi si ya nýn da ta rih, kül tür, e de bi yat, ço cuk sað lý ðý, ço cuk hak la rý, ço cuk ih - ma li ve is tis ma rý, ço cuk e de bi ya tý, genç lik e de bi ya tý ve e de bi yat tür le rin de ki tap la rýn gön de ri mi ne yýl la rýn da da de vam e di le cek. Ye ni As ya / Ýs tan bul KARAMAN DA, Ýl Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ha zýr la nan Ki tap O ku mak Ý çin En gel Yok pro je si kap sa - mýn da Ýl Halk Kü tüp ha ne si nde Gör me En gel li ler Bö lü mü a çýl dý. Ka ra man Va li si Sü ley man Kah ra man, Ýl Halk Kü tüp - ha ne si nde dü zen le nen tö ren de, o ku mak i çin hiçbir þe yin en gel ol ma ma sý ge rek ti ði ni söy le di. O ku nan her ki ta býn Tür ki ye yi ve Türk mil le ti ni bi raz da ha yü cel te ce ði ni i fa de e den Kah ra man, En gel li va tan daþ la rý mý zýn e ði tim ve ye te ri ka dar ki tap o ku ma nok ta sýn da sý kýn tý la rý ol du ðu nu bi li yo - ruz. Ö zel lik le gör me en gel li va tan daþ la rý mýz çok is te me le ri - ne rað men ka bart ma al fa be i le ya zýl mýþ ki tap la rýn çok az ol - ma sý se be biy le ye te ri ka dar ki tap o ku ya mý yor lar. Þim di bu bö lüm de ö zel bil gi sa yar lar a ra cý lý ðýy la her ki ta bý o ku ya bi le - cek ler de di. Ýl Kül tür ve Tu rizm Mü dü rü Cen giz Or ta i se pro je nin a na ko nu su nun ve he de fi nin gör me en gel li va tan - daþ la rýn o ku ma ya kar þý o lan il gi le ri ni ar ttýr mak ol du ðu nu Görme Engelliler Bölümü açýlan Karaman Ýl Halk Kütüphanesi nde görme engelliler için sesli okuma programý, ekran büyütme cihazý, masaüstü büyütme cihazý ve kitap okuma makineleri ile özel bilgisayarlar bulunuyor. FOTOÐRAF: AA vur gu la dý. Bu sa ye de gör me en gel li va tan daþ la rýn so run la rý - nýn top lum ta ra fýn dan fark e dil me si nin sað la na bi le ce ði ni di - le ge ti ren Or ta, kü tüp ha ne de, gör me en gel li ler i çin ses li o - ku ma prog ra mý, ek ran bü yüt me ci ha zý, ma sa üs tü bü yüt me ci ha zý ve ki tap o ku ma ma ki ne le ri i le ö zel bil gi sa yar lar bu - lun du ðu nu be lirt ti. Gör me en gel li Mu am mer Ce viz de hiz - met ten duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge ti re rek, bu hiz met le - rin yay gýn laþ ma sý ný is te di. Ka ra man / a a Yu nus Em re Þi ir le ri ko nu e dil di nkayserý DE 100 de 100 Kay se ri faaliyetle ri kap sa - mýn da ti yat ro cu Se mih Ser gen, Yu nus Em re Þi ir le ri ko nu lu prog ram da sah ne al dý. Þe hir Ti yat ro su nda ger çek leþ ti ri len prog ra ma Bü yük þe hir Be le di ye si Ge nel Sek re te ri Mus ta fa Yal çýn baþ ta ol mak ü ze re dâ vet li ler ve va tan daþ lar ka týl dý. Prog ram ön ce si Yu nus Em re nin ha ya tý hak kýn da bil gi ler ak ta ran ti - yat ro cu Ser gen, Türk çe nin gü zel kul la nýl ma sý nýn ö - ne mi ne de de ðin di. Yu nus Em re nin þi ir le ri ni ses - len di ren Ser gen e, ney zen No yan Ö za tik, eþ lik et ti. Ney eþ li ðin de ya pý lan þi ir din le ti si, Þe hir Ti yat ro - su nu dol du ran þi ir se ver le rin be ðe ni si ni ka zan dý. Prog ra mýn so nun da Bü yük þe hir Be le di ye si Ge nel Sek re te ri Mus ta fa Yal çýn, ti yat ro sa nat çý sý Ser gen e gü nün a ný sý na bir plâ ket tak dim et ti. Kay se ri / ci han A fiþ ya rýþ ma sý so na er di nbu yýl 5 inci ger çek leþ ti ri le cek o lan Fet hi ye Kül tür ve Sa nat Gün le ri a fiþ ya rýþ ma sý so nuç lan dý. Ya rýþ ma - da bi rin ci lik ö dü lü nü Þe fi ka Pe kin Kýz Tek nik ve Mes lek Li se si nden Dö nay Ö ðüt al dý. 30 Ni san 4 Ma yýs 2012 ta rih le ri a ra sýn da Muð la nýn Fet hi ye il - çe sin de ger çek leþ ti ri le cek Fet hi ye Kül tür ve Sa nat Gün le ri ha zýr lýk la rý na þim di den baþ lan dý. Sa nat gün - le ri ni tem sil e de cek ve faaliyet sü re sin ce boy gös te - re cek a fiþ ler dü zen le nen ya rýþ ma i le be lir len di. Ya rýþ - ma da de re ce ye gi ren öð ren ci ler Fet hi ye Ta ný tým Vak fý nda dü zen le nen tö ren le a çýk lan dý. Þe fi ka Pe kin Kýz Tek nik ve Mes lek Li se si öð ren ci le ri Dö nay Ö ðüt bi rin ci, Ý lay da Çe tin ka ya i kin ci ve Gam ze Ay bek ü - çün cü ol du. Fet hi ye Kül tür ve Sa nat Gün le ri ko mi te ü ye si Meh met Yýl maz, a fiþ ya rýþ ma sý nýn ilk de fa ger çek leþ ti ril di ði ni a çýk la dý. Ya rýþ ma i le genç le re u - la þa rak on lar la i le ti þim kur mak is te dik le ri ni be lir ten Yýl maz, genç le ri de et kin li ðe da hil et tik le ri i çin mut - lu ol duk la rý ný söy le di. De re ce ye gi ren öð ren ci le rin hep si nin ken di o kul la rýn dan ol ma sýn dan do la yý gu - rur lu ol duk la rý ný an la tan Þe fi ka Pe kin Kýz Tek nik ve Mes lek Li se si Mü dür Ve ki li Ýs ma il Bü yük so lak, Her yýl bu ö dü lü biz ka zan mak is ti yo ruz. Bu ko nu da id - di a lý yýz. di ye ko nuþ tu. Muð la / ci han FOTOÐRAF: AA TÝYATRO OYUNCUSU SELAHATTÝN TAÞDÖÐEN, DÝZÝ VE SÝNEMA SEKTÖRÜNÜ DEÐERLENDÝRDÝ: Tv prog ram la rý in san la rýn duy gu la rý ný kö rel ti yor BALIKESÝR Ü ni ver si te si (BA Ü), ün lü ti yat ro o yun cu su Se la - hat tin Taþ dö ðen i a ðýr la dý. Ak tif Ya þam Top lu lu ðu ta ra fýn dan dü zen le nen söy le þi de öð ren ci ler le bi ra ra ya ge len Taþ dö ðen, ha ya týy la il gi li me rak e di len ler, öð ret men lik ten o yun cu lu ða ge çiþ hi kâ ye si ve bu gü ne ka dar rol al dý ðý film ler den bah set ti. BA Ü Mü hen dis lik ve Mi mar lýk Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Cen giz Öz me tin ve Ak tif Ya þam Top lu lu ðu A ka de mik Da nýþ - ma ný Yrd. Doç. Dr. U mut Tür kan ýn da ha zýr bu lun du ðu söy - KA MU LAÞ TIR MA ÇA LIÞ MA LA RI DÝVRÝÐÝ U lu Ca mii ve Da þüþ þi fa sý Rö lö ve, Res ti tüs - yon, Res to ras yon ve Çev re Dü zen le me Pro je si kap sa - mýn da ta ri hî e se rin et ra fýn da ki ya pý lar da ka mu laþ - týr ma ça lýþ ma la rý ya pýl dý ðý be lir til di. Si vas Ýl Ö zel Ý - da re si nce yü rü tü len ka mu laþ týr ma ça lýþ ma la rý nýn, i - ki e tap ha lin de ger çek leþ ti ril di ði kay de dil di. Div ri ði U lu Ca mii ve Da rüþ þi fa sý nýn ko run ma sý na yö ne lik ça lýþ ma la rýn yü rü tül dü ðü, ta ri hî ya pý da ki Ya pý sal Ha re ke tin Bil gi sa yar lý Sis tem le Ýz len me si ve Ya pý sal De ðer len dir me Ý þi ça lýþ ma sý nýn 19 A ra lýk 2011 ta ri hin - de ta mam la na ca ðý be lir til di. Si vas / a a le þi ye, öð re tim e le man la rý ve öð ren ci ler yo - ðun il gi gös ter di. Za man za man es pri li üs - lû buy la genç le ri gül dü ren Taþ dö ðen, i yi bir o yun cu o la bil me nin þart la rý ný an lat tý. Çok ça lýþ ma nýn, mi zah kav ra mý ný doð ru an la - ma nýn, öz gü ve nin ve ha ya ta fark lý yön ler - den ba ka bil me nin ö nem li ol du ðu nu kay det - ti. Geç miþ ten gü nü mü ze Tür ki ye de di zi ve si - KÜLTÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý, U - NES CO nun Dün ya Kül tür Mi ra sý Lis te sin de yer a lan U lu Ca mi ve Da - rüþ þi fa sý baþ ta ol mak ü ze re ö nem li ta ri hî e ser le rin bu lun du ðu Div ri ði de, res to ras yon, ka zý ve ka mu laþ týr ma ça lýþ ma la rý na bü yük des tek ve ri yor. BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Sah ne i le iz le yi ci le rin bu lun du ðu sa lo nu yan gýn teh li ke sin de bir bi rin den a yý ran, de mir - den ya pýl mýþ korunak. 2. A ruz vez nin de ký sa o kun ma - sý ge re ken he ce yi öl çü ye uy dur mak i çin u zun o ku ma. - To kat'ta bir il çe. 3. ABD'de bir ü ni ver si te. - Gök yü zü, a su man. - Gam di zi sin de la i le do a ra sýn da ki ses. 4. Mo la, fa sý la. - Her han gi bir ko nu da ye ni ve ki þi sel gö - rüþ ler le be zen miþ bir an la tým i çin de su nu lan düz ya zý tü rü. 5. De mir'in sim ge si. - Bir çok bit ki sel mad de de bu lu nan, de ri ta bak la ma da, he kim lik te kul la ný lan, ta dý bu ruk bir mad de. 6. Ge niþ yay van se pet. - Du ru, sa kin ha va da çý kan ku ru so ðuk. 7. Ýþ tah a çý cý. - De ðe ri düþ - ük, de ðer siz. 8. Fran sa'da ev li ka dýn la ra ve ri len san. - A rap ça da su. - U ya nýk, gö zü a çýk, mü te yak kýz. 9. Kar - þý laþ ma sý ra sýn da gü reþ çi le rin bir bi ri nin güç le ri ve o - yun la rý ko nu sun da yap týk la rý kar þý lýk lý de ne yi ci gi ri - þim ler. - Ge niþ lik. 10. Nor veç a sýl lý ABD'li si ne ma sa - n'at çý sý Kris tan na - Tren yo lu. - Ba ðýþ la ma. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý, A na do - lu nun El Ham ra sý o la rak ni te len di - ri len ve Gör me den Öl me yin Slo ga - ný i le ta ný tý mý ya pý lan ta ri hî U lu Ca mi ve Da rüþ þi fa sý i le yö re de ki di - ðer e ser le rin ko run ma sý ve res to ras - yo nu ko nu sun da ki ça lýþ ma la ra ö ne ma fil mi sek tö rün de ki ge liþ me le ri ve de ðiþ me - ler den de bah se den sa n'at çý, o yun cu la rýn il ke li ve tu tar lý ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ba zý te le - viz yon prog ram la rý nýn in san la rýn duy gu la rý ný ve de ðer le ri ni kö relt ti ði tes bi tin de bu lu nan Se - la hat tin Taþ dö ðen, se yir ci le rin da ha du yar lý ol - ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Söy le þi, bir lik te fo toð - raf çek ti ril me siy le so na er di. Ba lý ke sir / ci han Divriði ye Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý ndan tam des tek nem li kat ký lar sað lý yor. Eþ siz bir e ser o lan U lu Ca mi ve Da rüþ þi fa sý, ta ri hî ka le si ve ko nak la rýy la ta rih ve i nanç tu riz mi a çý sýn dan göz de bir yö re o - lan Div ri ði, Kül tür ve Tu rizm Ba - kan lý ðý nýn des tek le riy le tu rizm po - tan si ye li ni da ha art tý rý yor R E F E R A N S K Ý S A Ý T Ý M A T A P Ý N E L K A L A Y E B O R A N A A P Ý L Ý Þ A R E T T G B E K A H Ý R K D Z M E Ý K A T A K B D E N E Y Y A N A S A H U A A S Ý E M E L S Y E T E N E K Y E F E L E K K M A L M A L E T E T A Z Ý Y E T YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Gö ðüs ve ka rýn boþ luk la rý ný bir bi rin den a yý ran in ce ve ge niþ kas. 2. Be lir ti, iz, i pu cu. - Bir kim se nin, her han gi bir üc re tin bü tü nün den ve ya bir bö lü mün den mu af tu tul du ðu nu gös te ren bel ge. 3. Harç a lýp sür me ye ya ra yan, ço ðu üç gen bi çi min de, yas sý, de mir den, üst ten tah ta sap lý sý va ma a ra cý. - Dost lu - ðu ve bað lý lý ðý iç ten o lan, sa da kat li. 4. Bir bað laç. - Ez gi, ma kam, nað me. 5. Res - trik si yon en zi mi. - Muð la'nýn bir il çe si. 6. Bir kim se nin yap ma ya ve ya ö de me ye borç lu ol du ðu þe yi gös ter mek i çin im za la dý ðý res mî kâ ðýt. 7. Mey ve yap ra ðýn da yu mur ta cýk la rýn bað lý ol du ðu bö lüm. - Þe hir pla ný. 8. Ro man ya va tan da þý. - Tu - zak, ka pan. 9. Bil gi sa yar da di na mik rast ge le e ri þim li bel lek. 10. Ker hen rý za ni - da sý. - Bir pey gam ber a dý. 11. A ley hi se la mýn ký sa sý. - Gü ney de bir i li miz. 12. Köz len miþ pat lý can, sa rým sak lý yo ðurt ve kýy ma i le ya pý lan bir çe þit ye mek.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BOSNA NIN HAFIZASI ESKÝ GÖRÜNÜMÜNE KAVUÞTU nhaberý SAYFA 4 TE ÇOCUKLARI ASKERE ALAN ÜLKELER UTANDIRILACAK nhaberý SAYFA 16 DA Vatan Þaþmaz: Ekrandaki müstehcen esprilere karþýyým/ 4 te 50 SÝVÝL TOPLUM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı