26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi. Toplantı Salonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi. Toplantı Salonu"

Transkript

1 1962 AD 3728 \ -'

2 II Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Toplantı Salonu

3 Üyemiz, G NDıEM Açılış 1-2 A...PU>,Y'Ll..U,.U 2 - 'müzake~ ve kabulü 4 - Dilek ve Vv!I..U'CJL.U.!I.J..I.'C.I. 5- "-''-''---l..jlj.jl-'.\... f) asil 1

4 AYRILAN Zere n 2

5 Feridun Ade m Akif 'Y<k.!<.>..I.J.Jl().L.Jl Salih Adnan Asım Pamir ODA Başkan Ba kan Vekili Sekreter Üye Muhasip Üye Üye Üye Belıra m Adnan Ekrem...,... ruı;;;.... Fikret t,;eıenııgıı Kemal.hutra~o!!JU 3

6 1961 YILI Sayın lvleslekdaşlarımız; 26 Şubat 1961 tarihinde yapılan VII. devre Genel yüksek teveccüh ve oylarınızia Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kuru~ luna seçilmiş olan bizler, bir yıllık faaliyetimizin üzere VITI. devre Genel Kurulu toplarnı:ş bulunuyoruz. yıllık çalışma süremizin özetini bu raporla tetkik ve tasvibinize sunmadan önce, bu yıl ebediyyen aramızdan ayrılan saygıyla anar, teşriflerinizden dolayı hepinize şükranla.rımızı arzederiz. İlk toplantısını 28 Şubat 1961 tarihinde yapan Yönetim aşağıdaki şekilde görev taksimi yapmıştır. Başkan Başkan Vekili Sekreter üye Muhasip Üye Üye Üye Üye Behram Adnan Aker Ekrem Bu devre içinde Yönetim Kurulumuzda yegana '-'-'"'ı"".._s1... ~..., rek ayrılan Turgut Pamir'in yerine Vedat Oğuzer'in 1 Mart 1961 tarihinden bu güne kadar geçen faaliyet devremiz memleketimizin çok hareketli bir devresine rastlamıştır. 12 aylık bu rıa..,..,.,,"..,..,,... ilk üç ayı Anayasa ve Seçim Kanunu yapılmasma ait çalışma, 4,5 kısmı Anayasa referandumu ve seçim, 2 aylık devri kabine kurulmasına intizar, 2,5 aylık kısmı ise malum bulunduğu üzere bütçe tanzimi ve müzakeresi devresini teşkil etmiştir. Memleket için olduğu gibi, Odamız için de bu devre intikal devresi Nisan binamıza yerleşmek ve tefriş edilmesi gibi güçlüklerle karşı karşıya kalınmıştır. Buna rağmen, Odamız kesif bir faaliyet göstererek bu intikal devresinden azami istifadeye çalışmıştır. Çalışmalarımız, ilmi ve fikri bir esasa dayanılarak yürütülmüştür. Bu hususta geçen devre Genel kararları ve muhtelif vesilelerle yapılan toplantılar veya yapılan

7 temaslardan türlü çalışma, ve kararlarımız siz muhterem üyelerimizin..-..."''"'m olarak arzulan göz önünde tutularak anunuştır Bilindiği üzere, 2'303 sayılı Tarım Bakanlığı Vazife ve.teşkilat Kanunu 4 Haziran 1937 tarihini taşımaktadır. Bu kanunla Tarım...,..,..""",,... ~..,... na Türkiye ziraatının politikasını tayin yetkisi verilmi:ştir. Ancak aradan geçen uzun yıllar zarfında Tarım Bakan_lığına verilen bu yetkilerin muhim b!ir kısmı, muhtelif kanun ve. kararnamelerle teşkil edilen diğer teşekkül ve müesseselere de devredilmiş; memlekt ziraat davasının bu suretle bir elden idaresi n1ümkün olamamış, zirai tasarruflarda bulunan bu teşekkül ve müesseselerin çok kere birbirine aykırı faaliyetleri neticesi ziraatımızda özlenen bir gelişme temin edilememiştir. Esasen 2303 sayılı kanun bugünkü ihtiyaçlarımıza cevap ver.emez durumdadır. Bir zirai kalkınma için Bakanlığın yeni organlara ve yeni yetkilere ihtiyacı mutlaktır. Mezkur kanunun kifayetsizliği yıllardır müntesiplerini de gerek manen ve gerekse maddeten mağdur etmiş ve bu meslekte yıllarca kıymetli mesai sarfeden elemanların yeni ve daha fazla imkanlar sağlayan başka teşekküllere geçmesine sebep olmuştur. Bu durumda Bakanlık hizmetlerini geniş mikyasta aksatmaktadır. Kanaatımızca: Zirai tasarruflarda bulunan Devlet daire, teşekkül ve müesseselerin Tarım Bakanlığına bağlanması gerekmektedir. Tarım Bakanlığının zirai politikayı tayin ve nihai mes'uliyetini Yüklenmesi bakımından bu şart olduğu gibi, ayrıca yeni hizmet kademelerinin kurulması, kurulmuş bulunan teşekküllerin arasında sıkı bir koordinasyonun sağlanması, meslekdajşlarımızın selahiyet ve mesuliyetlerinin kanuni n1üeyyidelere bağlanması, muhtelif sebeplerle bugünkü haliyle çalışınıyan kadernelerin işletilmesi zaruridir. Bu reorganizasyon ya pılmadıkça ve Tarım Bakanlığında yepyeni bir zihniyet ve çalışma sistemi sağlanmadıkça, memleket ziraatının kalkındırılmasına ve verilecek imkanlardan azami istifade sağlanacağ ına inanmıyoruz. Bunun içindir ki, Yönetim Kurulumuz ilk iş olarak Genel Kuruldaki direktiflerinize uyarak, Teşkilat Kanunu mevzuunu ele almıştır. Bu gaye için, Yönetim Kurulu seçimini müteakip, yıllardır bu meslekte mes'uliyet taşımış ve halen taşımak,ta olan meslekta:şlarımızı toplantıya da vet etmiştir. Erski Tarım Bakanlarımızdan Muhlis Eirkmen'in başkanlığında Temsilciler Meclisi üyelerimiz, Tarım Bakanlığı Müsteşarı, Genel Müdürlerin ve Profesörlerimizin de iştirakiyle toplantılar tertip edilmiş, bu toplantılarda bu husus bütün veçheleriyle incelfmmiş' ve netice olarak "Teşkilat 8

8 .,...,,..,,,.,.,,.,., Bakanlığın iç bünyesini tanzim eden bir kanun bunun JJ.Ja,n.ac-.uJ..L-"-"~"" yapılması lazım geldiği, Hükumet teklifi olarak bu kanunun biran önce Kurucu Meclise intikal ettirilmesinin en uygun ve en kesin yol olduğu ve kısa zanıanda- netice alınması için de Teşkilat Kan u nunun Ziraat İşleri Genel inhisar ettirilmesi ve Odanın da bu çalışmalara katılarak yardımcı olması" kararlaştırılmıştır. Bu karara aynen Yönetim zamanın Tarım Bakanı Prof. Dr. Osman Tosun'la görüşmüş, kendisiyle bu hususta, mutabakata varılarak bir komisyonun kurulması ve bu Odanın da sağlanmıştır. Bu gaye Tetkik _._.._,..,,,""""''-'- Kemal ; Prof. Dr. Sabahattin "'--'""''1-''-'..<"'JLU. Akif yu.u...u..ı.u,"'.ıı Zirai Mücadele ve Karantina TOPRu.L\..KSU Genel lviüdürü Muzaffer likleri Genel Müdürü Ha:mdi E~nstitüsü ~!!üdürü Rifat Gerek, Bursa Teknik hit Güventürk'ün iştirakiyle bir komisyon muhtelif zamanlarda Prof. Zeliha Düzgüneş ve etmiştir. Bu toplantılara Odamız adına başkan Dr. Celal I\Turettin hafta sürekli olarak Zirai Donatım Kurm:11unda ve taslak Bu taslağın Bakaniıkça derhal Devlet ve Hükumet Başkanına sunulacağı ve süratle Meclise sevk edilerek çıkarılaca.ğı, Odanın bu taslağa itiraz- etmem.esi gerektiği, selahiyet sahibi mükerreren beyan edilmiştir. Hazırlanan taslak Yönetim Kurulumuzca incelenmiş ve seçimleri müteakip kurulacak Hükümete tevdi edilebilecek nihai şekle bağlanması için Odamızda büyük bir komisyon teşkil edilmiştir. Bu komisyonda günlerce incelenen bu taslağın bu haliyle kanunlaşmasına, hatta diğer Bakanlıkların mütalaalarına bile sunulmasına imkan bulunmadığı hususunda mutabakata varılmıştır. 'reşkilat Kanununun önemi Odamız Yönetim Kurulunca Tarım Bakanı Cavit Oral'a da arz edilmiş, acilen bir teşkilat kanununun ele alınması ve Türkiye Büyük Mlllet Meclisine sevk edilmesi zarureti üzerinde durulmuştur. Tarım Bakanı Oavit Oral, "Teşkilat Kanununun mübremiyetini takdir ettiğini ve bunun üzerinde hassasiyetle duracağmı, ancak Bakanlığı yeni deruhte ettiğini, kesif bir bütçe çalışması içinde bulunduğunu, bu cihetle Teşkilat Kanununun mutlak olarak Mart_ ayı bi dayetinde ele alına-

9 cağını ve en kısa bir müddet içerisinde Meclise intikal ettirileceğini" ve vaad etmişlerdir. Odamız Teşkilat Kanunu hakkındaki noktai nazarını tesbit ve bir teklif hazırlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir. Bu gaye için dış memleketler emsali teşkilatlarının kuruluş şekilleri tetkik ettirilınekte, aşağıda arz ve izah edileceği şekilde, muhtelif komisyonlar kurarak gerek Teşkilat Kanunu ve gerekse bu kanun gerekçesini teşkil edecek bir zirai kalkınma programı tanzim çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Bakaniıkça hazırlanan tasarı, meslektaşlarımızın çalıştıkları bütün teşkilat, Müessese ve Teknik ZiraatMüdürlüklerinede gönderilmiş, :fikirleri istenmiştir. Bu malfımatlar da peyderpey gelmektedir. Gelen cevaplardan, meslektaışlarımızın Teşkilat Kanunu üzerinde önemle durdukları ve geniş şekilde fikir beyan ettikleri görülmektedir. Muhterem meslekdaşlarımız; Bir ihtisas Odası olmamız; çeşitli mesleki konularda camiamız adına mutalaa beyan etmemizi gerektirmekte, bunun için de ilmi ve fikri yönden kuvvetli olmamızı zorunlu kilmaktadır. zirai konularda son ve kesin sözün "Ziraat Mühendisleri Odası" tarafından söylenebileceğine inanmış bulunuyoruz. ilmi ve fikri yönden kuvvetli olduğumuz müddetçe umumi efkarın dikkatini çeker, güvenini kazanır ve haklı davalarımız üzerine eğilmelerini sağlarız. Bu çalışmalarımızı ihtisas komisyonseçtik. bir kısmı mesaisini bitirdi, bir kısmı halen devam orrnyr,... da ~r<r."'ll'r. nn'"''"" devar.ı:ı imkanını ;I-fler ne..,'-'..,...,_~..., 'komisyon çalışmalarına katılan ve mesai sarfeden fedakarlık ve gayretlerini şükranla anarız. Komisyonlar ve çalışmalarından kısaca söz açmayı faydalı görüyoruz: 1 - Zirai >Gelir 193 sayılı Zirai Gelir Vergisi Kanununun muhtelif yönlerden yetersiz hükümler taşıdığı ve tatbikatta güçlükler doğurduğu malumdur. Kanunun tadili için muhtelif çevrelerde çalışmalar yapılmaktadır. Kop.u büyük bir kitleyi ilgilendirdiği için en adil ve o nisbette tatbiki kolay hükümleri taşıması gerekmektedir. Kanunun ziraatımız üzerindeki tesirlerini tesbit ve gereken tadilleri tayin etmek ve Oda görüşünü hazırlamak üzere geçen Yönetim Kurulu tarafından kurulan kom]syonun göreve devamı, Yönetim Kurulumuzca da ll O

10 uygun görülmüştür. Ayrıca bu... ""... "''""'""' leriyle, bilinen çiftçi birliklerine birer tamim mu:ştur. Komisyon mesaisini bitirmiştir. Memleketimizin bir ziraat memleketi olduğu, milli temelinin ziraata dayandığı, milli gelirin % 42.6 sının, ihracatımızm da % 87.2 nin zirai ürünlerden sağlandığı bilinen bir husustur. bütün gaye ziraatımızı daha ileri bir seviyeye ula,ştırmak ve...:>... s:.a..ıı..a. ratle artırmaktır. Bu çalışmaları engelleyen ve istihsalin özjlerıten cıo.,,:n..,,a u t:> çıkmasını önleyen çeşitli sebepler vardır. Etn önemli seıjetheıra.em zirai sahada rasyonel bir politika güdülınemesidir. Zirai ürünlerin ihracı b!ir çok dünya memleketlerinde direkt olarak Tarım Bakanlığı tarafından organize edildiği halde, bizde bu Ticaret Bakanlığı yürütmektedir. Halbuki zirai maddelerin ihracı ve >:>ıı..c:w..ı.<..uıı..ı. yonu tamamen bir ihtisas işidir, teknik bir meseledir ve kanlığının yürüteceği bir görevdir. İhraç edilen zirai ürünlerin kalite kontrolü, zirai mallarımızın lerinin standart bir duruma getirilmesi, ziraat ilmi ve te:lrnl.gil1in u.ı;,;;;u.:ı.ıvı.a düşünülemez. İstihsal maddelerimizin pazar bulabilmesi, zirai ürünlerin kalite ve fiat esasının randımanlı ve iktisadi olarak politikasının yerinde ve zamanında pazar memleketleri ile aramızda mutlak surette Zirai regülatör olması gej~ek:me~ktedir. Zirai Ataşelikler kurulması bir teklifi kurulan komisyon halen faaliyetine devam etmektedir. Marketing ve Standardizasyon konusunda da bir rapor hazırlamaktadır. "'"... u... teklifi bitirildiğinde meslektaş Milletvekillerimiz, Millet Meclisine intikal ettirilecektir. raporda, ilgili merciiere rulacak ve teklifler üzerinde israrla durulacaktır. yon Memleketimiz ziraatının en problemlerinden biri de dekara verimi arttırmak keyfiyetidir. Bunun için de gübreye mutlak olarak vardır. Asırlardan beri aşınmış, taşınm.ı:ş ve yıkanmış bulunan rımızda gübreleme hususi bir önem taşıdığı halde, maalesef memleketimiz dünyanın en az gübre kullanan memleketi halindedir. Dekara verimin artırılması i~in, bugün kullandığımız gübrenin asgari 100 misliıli mız gerekir.

11 Bu önemli konuyu ele alan Odamız, hu hususta mütehassıs....lu...,...,... müteşekkil komisyon kurmuştur. Komisyon mesaisini tamamlamıştır. Gübre davamızı bütün ile tahlil eden ve alınması icap eden tedbirleri geniş bir şekilde açıklayan bu rapor bastırıhp arkadaşlarımızın tetkiklerine ve yetkililerin istifadesine sunulacaktır. Rapor bu hususta çıkarılması lazımgelen kanunların for müle edilmesine ışık tutacaktır. 4 - Zira.atnnızda i Hayvancılığımızın bugünkü feci durumu malumdur. Ziraatımızın en ehemmiyetli kollarından birini eden bu mevzuun bir rapora, bir prensip ve teklife bağlanması zaruretine inanan Odamız ele almış bu hususta bir komisyon kurmuştur. Komisyon çalışınağa Yakmda Odaya verilecek olan bu konuda da yan bir nokta kalma yacağına emin 5- Muhtelif mevzii ve sirlere karşı bütün milinde zaruret Bu gaye bir ön çalışma ~... ~....u.~_._....._.. devamında bu konunun iyice tetkik edilerek bir rapora ua:f,.jj.c~...- ması ve bu husustaki kanun tekliflerimizin hazırlanarak letvekillerimiz vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine sevki olacaktır. 6 - Ziraat Fakültelerri Meslektaşlarımızın arzuları ve haklı şikayetleri ile ziraat sektörünün ihtiyaçlan naza.n itibare alınarak, Ziraat Fakülteleri öğretimini gözden geçirmek üzere mevcut her üç fakülte dekanlığmdan birer temsilci istenmiştir. Komisyon, Ankara ve Ege Üniversitesi temsilcilerinin iştiraki ile toplanmış, ciddi bir mesai sonunda hazırlamış olduğu raporu Odamıza tevdi etmiştir. Hazırlanan rapor fakültelerimize gönderilmiştir. Zirai istihsali artırmak ve çiftçinin yaişama seviyesini yükseltmek için en önemli şartlardan biri de, güvenilebilir bir zirai kredi kaynağının mevcudiyetidi.r. Bugün için Türkiye'de zirai kredi. politikasında geniş şekilde bir değişiklik yapmak zaruridir. Verilen krediler köylünün istihsali yerine, istihlakini artırmaktadır. 12

12 temenni ederiz. rapor hazırlamak ve serbest etmek.!l..i.j.j.l:>.<.jv.uj.u.i.j..u.ii. yapması mümkün olabildi. Geele almasını ve netice1endirmesini ve Kanunu Mezkür rnek Ziraat at lviühendisleri Odası tarafından na bulum:rı.aktadır. Bu n1evzuda bu kanunun tatbik suretini sahamız kanunun ikinci maddesinde lisans ve ihtisas sahaları olatahdit hükmünü fakat bu tahdit satasarruflarına mani..._... u... U.UI..Lf'"" ve hatta haklarımızı ketmettiği hususu ittifakla Bu durum Kurulumuzca bu kanunun m-eshukukuna halel getirdiği cihetle kaldırılmasının daha dalı olacağı kararına Bu husustaki haklarımız bütün mühendisiere şaınil olarak... U L.!.U... <JVUU -'-"" 3458 kanunun tadilatı tahkim edilmiş aynı teklif..."._,.._...,j... U.\..,l'V konulan bir madde ile 7472 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması sağlanmıştır. II OLAN * TOPRAKSU Genel Müdürlüğünde yevmiyeli olarak çalışan meslekdaşlar için kadro temini ve emsali teşkilatlar seviyelerinde ücret verilmesi, * Ek görev tevzia tının bir prensibe bağlanması,

13 Bilhassa meslekte huzursuzluk yaratan dış memleketlere gönderilme meselesinin keyfilikten kurtarılması, Bir ziraat ştirası olarak kurulup, bir tali büro haline getirilen Tetkik ve İstişare Heyetinin kanuni görevlerini yapabilecek hale getirilmesi, Bakanlıkta bir Telif-Tercüme Bürosu kurulması, Yeni TeşkiHit Kanunu çıkarılıncaya kadar Devlet Planiama Daire~ si ile muvazi faaliyette bulunacak, tesbit edilecek milli hedeflere erişmek zirai kalkınma plan-program ve projelerini yapacak, hazırlakanununun gerekçesini tesbit edecek ve onı:t ışık tutacak toplayacak ve Bakanlığa Devlet Planlama Teşkilatının istediği hazırlayarak maddi ve manevi imkan temin edecek bir...,..,,_,...""<... Araştırma ve Plan Dairesi) kurulması, * Kadrosuzluktan dolayı terfi edemiyen meslektaşlarımızın bu haklarının tanınması için intibak kanununun çıkarılması, hususlar üzerinde mükerrer temaslarımız olmuş, bu cihetlerin bir kısmı nisbeten halledilmiş. Son olarak Tarım Bakanı Cavit Oral' la görüşmemizde bu hususların Mart ayı içinde halline çalışılacağı Yeni Yönetim Kurulunun bütün bu hususlar üzerinde öneınle durmasını temenni T.M.. M.. O. Birliğinin VIII inci Genel Kurul toplantısı Nisan 1961 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi salonunda yapılmıştır. Bu kongreye iştirak edecek olan delegelerimizle daha önce DSİ Namık salonunda bir toplantı yapılmış, 6235 sayılı T.M.M.. O. nin kanununun gerekçesinde belirtilen prensipleri benimsiyen delegelerimiz birlik ve beraberlik içinde çalışmamızın memleket ve meslek davaları bakımından daha faydalı olacağı ve Birliğin bu gaye için muhafaza edilmesi lazım hususunda görüş birliğine varnuşlardır. şahsi menfaat gözetümeden tamamen m.emleketin yüksek menfaatıarını hedef tutan bu prensip kararı ve mutabakatı içinde Odamız Birliğine bütün aidatını ödeyerek Genel Kurul toplantısına iştirak etmiştir. Bazı Odalar, 6235 sayılı kanunun 7303 sayılı kanuna muaddel 4 üncü maddesinin amir hükmüne ve Adalet Bakanlığının kesin yazılarına rağ~ """""'""'... ı.u... ödemedikleri halde Genel Kurula iştirak hususunda israr Genel Kurulda iki defa Başkanlık Divanı istifa mecburiyetin-

14 de bırakılmış, neticede Birliğin bu Odalara borç vermesi ve bu borçla, da Odaların Birlik hisselerini ödemesi gibi nizarni bir muvazaa gidilmiştir. Delegasyonumuz bu durumun kanuni olmadığını ve israr halinde Genel Kurulun mual1el olacağını, Birlik aidatıarını ödemeyen Odalar borçlarını ödemek arzusunda iseler ve :şu anda mali durumları buna müsait değilse kendilerine yardıma hazır olduğumuzu, bu Odalardan yalnız anlayış ve kanuna riayet göstermelerini beklediğimizi beyan ettik; Teklifimize rağmen, muvazaa yolu tercih edildi. Genel Kurulu müteakip, bu Genel Kurulun muallel olduğu hususunda kanun yürütücüsü olan Bayındırlık ve Adalet Bakaniıkiarına yapılan şikayetler neticesi, Bayındırlık Bakanlığınca Birlik hisselerini ödemeyen Odaların Genel Kurula iştirak ettirilmesi ile yapılan toplantıda alınan karar ve yapılan seçimlerin muteber bulunmadığına kanun hükümlerine uymak suretiyle Genel Kurulun yeniden tertip edilmesi hususu ve 96-17/ sayılı yazılariy1e T.M.M.O. Birliğine bildirilmiş Adalet Bakanlığınca da bu husus kabul ve ilgililerin kaza merciierine baş vurmaları gerektiği de tasrih olunmuştur. Bu hususa Birliğin yaptığı itirazlarda reddedilmiştir. Bu durum karşısında Danıştaya müracaat dırlık Bakanlığının kararının tehiri icrası ve iptali talep olunmuş ise Danıştayca ancak tehiri icra kararı verilmiş ve halen karar edilmemiştir. Kanuni duruma vuzuh kesbetmiyen Birlik Yönetim Kurulunun kararıyla olağanüstü bir Genel Kurul toplantısı tertip edilmiştir. Bu durum muvacehesinde Genel Kurul delege1erimizle günü Birliğimiz binasında bir yapılmış, VHI. Genel Kurul toplantısının ve toplantıda alınmış kararların 6235 sayılı kanunun 7303 sayılı kanunla muaddel 4, maddesinin son fıkrasındaki hükümlere uymadığı cihetle bu kanunu yürütrneğe selahiyetli ve Adalet Bakanlıklarınca VIII. Genel Kurul kararlarının hükümsüz ve bu hususta ayrıca Dranıştayca alınan Eısas No: sayılı mezkur Bakanlıkların kararlarını iptal ınahiyetinde bulunmaınası gereği karşısında, durumun hukuken kesin surette aydınlanmasına kadar 8-9 Ocak 1962 günlerinde Ankara Hukuk Fakültesinde yapılacağı bildirilen ola.ğanüstü Genel Kurul toplantısına iştirak edilme~esine karar verilmiştir. Bu sebeple Olağanüstü Genel Kurulda alınan kararlarla kayıth hulun~ madığı~ız ve icabında kanuni yollara başvurmak suretiyle maddi ve manev! her türlü hukukumuzu ınahfuz tuttuğumuzu Genel Kurul Başkanlığına ve Birlik Yönetim Kuruluna bildirilmesine karar verilmiş ve Odamızca bu karar aynen yerine getirilmiştir. 15

15 Odamız bu Birlikle normal münasebetlerini..,.~..~:.. u.ıu.,çı, 6235 ve ilislik ve Mimarlık Kanununun tanzim ile ve kurarak fikirlerini 6235 ve 7303 kanunla olarak T.M.M.O. kanunu ile kendisine verilen.~....,jvı.jl,;;;..u.ıı. tesbit ve buna olarak da bunun demokratik külfet altına 122. maddesi ruhuna kaldırılması ve hükmi ödemek su olarak ele <k.u...uu..!.<:~.il.j!.hh de ancak ıslah bahis konusu 'V.H..,...,...,_,.._,'"'""..., fikrinin va ri t hatta nıeınleketler arası bile bu kabil """''"'""'...,u..,...,j... a n in teşkil ettiği, Odaların alanlarının ayrı sebep olamıyacağı, mesela Ticaret miktannın alj.a.ll.l,.ıu.ch.ı,n.ıçkafi derecede yararlı olabilirsek bu lerimizin severek ödeyecekleri, her olan memleketimizde bizlere hizmetin beraber lazım geldiği, 7 bu başka sahalara tevcih etseydik memleket için daha cihetleri tafsilen bildirilmiş ve bu hususlar hazırlanan teklife muhalefet edilmiştir. Buna rağmen sözü edilen kanunların yürürlükten kaldırılması ve Birlik yerine hükmi şahsiyeti haiz Odaların kurulması fikrini güden bu teklif ola.ğanüstü kongre tarafından karara bağlanmıştır. T.M.M.O. Birliği tarafından 3458 sayılı Muhendislik ve Mimarlık hakkında kanunun yeniden tanzimi için kurulan komisyon mesaisini tamamlamış ve hazırlanan teklif Olağanüstü Genel Kurulca tasvip edilmiştir; Bu suretle bütün mühendis ve mimarlara şamil bir kanun teklifi hazırlanmıştır ki bu devre içerisinde Birliğin yegane müsbet mesaisi olmuştur. 16

16 Bazı Odaların Birlik hissemizi öde Eisasen Birlik hisselerini Odamız noktai nazarmda 10'V''(-'-.I.JLLL~'L~O.ALAA muallel kadar Oda temsilcimiz devre- yad...l~.u.u..u ve lu imkansızlıklardan imkan..""'"''"' t A...,'"'>-<~...,.... Birlik Yönetim Kurubuederiz. Bu kardeş teşekkülle, Ziraat Yüksek Mühendisleri ile beraber anlayış tesis edilmiş ve sıkı bir Zirai dava- larımızın halli fikir ve işbirliği mal edilmesi ve kısa zamanda olacağına eminiz. Bu Cemiyetin Yönetim Kuruluna memleket ve meslek davalarında göstermiş oldukları yüksek dolayı huzuruteşekkürlerimizi sunarız. Demokratik memleketlerde davalar umumi efkara mal ettirilme nisbetinde tahakkuk eder. Bu havayı yaratmak ve milli iktisadımızın temeli olan zirai kalkınmamızın biran önce gerçekleşmesi için her imkandan istifade etmemiz ve bilhassa davamız için de yer alan kardeş meslek teşekküllerimizle beraber çalışmamız lazım geldiğine inanan O<!l.amız, Ankara Veteriper Hekimler Odasının nazik davetini memnuniyetle karşılamış? kendileriyle muhtelif toplantılar tertip edilerek zirai davalar üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

17 Ankara Veteriner Hekimler Odasının bu çok samimi ve yapıcı neticesinde; Orman, Veteriner ve Ziraat meslek teşekkülleri temsilcilerinin iştirakiyle Odamız merkezinde bir toplantı yapılması, her iki Oda. Yönetim Kurulunca oy birliği ile kararlaştırılımştır. Bu ve müşterek bir tebliğ yayınlanmıştır. 6 - Ziraat Fakülteleri Talebe Yarının genç ve dinamik Ziraat Yüksek Mühendisleri olacak Ege ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakülte1eri öğrencilerinin temsilcisi olan Talebe Cemiyetleriyle iyi bir işbirliği ve yakınlık sağlanmıştır. Her üç Fakültenin de Talebe Cemiyeti me.nsuplarıyla zaman zaman müşterek toplantılar yapılmış ve çeşitli istekleri imkanlar nisbetinde halledilrneğe çalışılmıştır.. Üniversite camiasında olgun davranışla,. rı, Atatürk ilkelerine bağlılıkları've aktif faaliyetleriyle daima önde ve örnek olarak gösterilen genç meslektaşlarımızı bu tutumlarından tebrik ederiz. 7- Basmla Miliıaseibetleırimiz : Sayın Meslekta:şlarımız ; Odamız basınla sıkı işbirliği esasını benimsemiş, meslek ve zi-- raat davalarımızın basın yoluyla umumi efkara duyurulmasını o.::ı a,f,.li.{)"u..l..l"?"... Davalarımıza sütunlarında geniş şekilde yer veren Türk Basınının muhterem üyelerine huzurunuzda teşekkürü borç biliriz. Bir yıllık faaliyet devremizde beş defa basın toplantısı genel zirai davalarımız üzerinde durulmuştur. toplantıda, ve ilk İkinci toplantı, Ziraat Yüksek Mühendisleri Anayasa konusunda tertiplenmiştir. 9 Temmuz 1961 tarihinde halk oyuna sunulan Anayasa için girişilen propoganda kampanyasına sayaniçin E: V E. T diyoruz hususu belirtilmiş ve bu arada özellikle mn zirai konulara ait maddeleri üzerinde durulmuştur. Anayasaya E E T isimli ve çiftçilere hitabeden bir broşür hazırlanarak adet hastınlarak yurdun her tarafına gönderilmiştir. Üçüncü basın toplantısı, "Zirai Kalkınmamiz ve nusunda yapılmıştır. Bu toplantıda, memleketiıniz ziraatının kalkmdırılmasmın ancak planlı ve programlı bir çalışma ile mümkün olacağı izah edilmiş, bunun için de YEŞİLı PL;AN yap!lması gö rüşü savunulmuştur. Ka.naatımızca; böyle bir planın parti1er üstü bir teminata bağlanması ve bunun için de bir çok memleketlerde olduğu gibi, Türkiye Büyük

18 Millet Meclisine sevkedilerek kanunlaştırılması olan PLANIN her gerçekleştirilecek kısımlan hakkında tanzim olunacak yeşil raporlar da her yıl Meelise sunulmalıdır. Biz, Devlet Planlama Dairesinin yalnız başına böyle bir plan yapacağına inanmıyoruz. Böyle bir plan, zirai tasarruflarda bulunan Devlet te de işti şekkülleri ile, Veteriner, Orman ve Ziraat meslek teşekküllerinin raki neticesinde kutulacak bir Ziraat Ştirası tarafından yapılabilir: Bu Şuraya Devlet Planlama Dairesi de tştirak edebilir. Dördüncü basın toplantısına yer olarak Konya seçilmiştir. Konya çiftçilerinin dertlerini dinlemek ve isteklerini tesbit etmek için çiftçilerin de iştirak ettiği bir basın toplantısı yapılması faydalı müştür. Kalabalık br- çiftçi ve meslek gurubunun takip ettiği Konya çiftçileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşıianmış şit toplantıların devamı istenmiştir. Çiftçinin daima yanında ve hizmetinde olan onun her türlü mini yakmen bilen bir meslek teşekkülü olara& çiftçi davalarına sahip mamız mutlak bir zaruret haline gelmiştir. Gelecek Yönetim Kurulumuzun memleketin muhtelif bölgelerinde daha sıkı olarak bu türlü ya prnalarmı temenni Beşinci basın toplantımız, ziraat sektörüne ayrılan bütçe konusunda yapılmış ve bütçenin yetersizliği üzerinde durularak, bununla bir zirai kalkınmanın imkansız olduğu rakamlarla belirtilmiştir. Bu önemli da gazeteler çok geniş :şekilde yer vermiştir. lll- Zirai kalkınma davamızı efkarı umumiyeye maletmek,.....-j>j.a. ~n'"'"''y'... U'- mızın yapacakları çalışmalara yardımcı olmak, yapılan ~a.ju.,.,... u.""""'""... lendirmek, davalarımızı yetkililere sunınak, Odaca kurulan ihtisas komisyonlarının çalışmalarını neşretmek gibi esasen zifemiz olduğu cihetle bir dergi çıkarılmasına karar D'AVALtA.RlMIZ adı altında seri bir neşriyata başlanılmıştır. Birinci sayısı memleketimizin en mühim probleınlerinden biri olan TOPRAK RElFORMU'na, ikinci sayısı da ziraatımız hakkındaki muhtelif görüşlerin tevhidine hasrediimiş bulunmaktadır. 3. sayısı da Odada kurulan "Gübre komisyonunun" raporunun neşrine.tahsis olunmuştur. Memleketimiz ziraatında istihsali artırıcı mühim bir faktör olan gübrenin bütün cepheleriyle tahlilini yapan rapor, bu mevzudaki büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Odamızda kurulan komisyonların çalışmaları ikmal edildikçe yayınıanmaları faydalı olacaktır. Bundan sonra neşredilecek sayılaı:ında zirai bir kalkınma için mevcut durumun bilinmesi ve tatbiki husu- 19

19 sunda bilhassa yabancı mütehassıs tercüme edilerek nihai karar mercii Yüksek bir münasebet teı::m:nmdle.._."''"'~.. -""'~ Oda merkezinde Milletvekillerimizle mükerrer terdavalarımız gözden geçirilmi.ştir. ve Milletvekilleri ter- 2- '-'VIJJ.Q,,U'-'.U..!..!..!L.; Ta.rım Bakanlığı rvu.vv'-'"'"-' J.J.U Tarıın Bakanlığında Odamızın bütçe hakkındaki geniş bilgi iştiarzedilmiş ve n1esl~k- Muhterem meslektaşlarımızın diğer emsali m.eslek müntesiplerinin haklarından eksiksiz olarak istifadeleri bu devre içinde çalışmamızın ana fikrini teşkil etmiştir. Bu hususta bütün meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımızın ilk neticesini, Zirai Mücadele ve Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünde çalışan meslektaşlarımıza diğer teşekküller emsalleri seviyesinde yevmiye verilebilmesi için bütçenin R cetvelinde gereken tadil yapılması ile almış bulunuyoruz. Bu hususta büyük bir gayret sarfeden Milletvekillerimizder.. Ahmet Şener, Mehmet Yüceler, Turgut Nizarnoğlu ve H~ydar Özalp'a derin şükran hislerimizi sunarız. 20

20 3 -- Memleketimiz ziraatının mutlak olarak teşkilatıanmasını,şart gören kanunla kurulması gereken Ziraat Odalarının yıllardan beri bütçeye kanunun amir hükümlerine rağmen ilk kuruluş masraflarını karşılamak üzere 5 milyon liralık ödenek ile kanunun tatbikata ko:nulmaması üzerine durmuş ve ilgili merciler nezdinde teşebbüslerde bulunmuştur. Nüfusumuzun % 70 ini eden aynı nıalik olduğumuza göre, çiftçilerimizin de teşkilatlanarak iş birliği sağlamaları gereklidir. Odaınızia. Arkadaşlarımızın bilhassa bu hususa çok ehemmiyet çilerimize bu mevzuda da yapmaları.!l.azı.ı.uıl,uı.ı Bu mevzuda Konya' da ve layetler ileri gelen temaslar bize büyük Yeni Yönetim Kurulumuzun bu mevzu üzerinde de önemle durfaydalı olacaktır. Bir özetini bu sunmuş buluyoruz. Mali hususlar ayrıca arzedilecektir..ıı....,,ij... U.J.LJ'-' en derin ruluna çalışmalarında üstün ""'""'"'()L''... u_.,... sunar, gelecek Yönetim 21

21 1962 YILI 1962 yılı bütçesi 1961 yılı gider ve gelirleri göz önüne alınmak suretiyle samimi ve denk olarak hazırlanmıştır yılı sarfiyatlarında azami tasarrufa riayet edilmiştir yılı bütçesi 1961 yılına nazaran -"'"'" -- lira fazla olarak ,- liradır yıjı üye kaydiyeleri 1.000,- lira civarında tahakkuk ettiği cihetle gelir bütçesine 1.000,- lira olarak üye yıllık aidatı karşılığı olarak konulan ,- lira 2385 üyenin yıllık aidatıarı hesabedilerek konulmuştur. Hizmet karşılığı ücret, bağış ve yardımlar, para cezaları, iştirak karları maddenin muhafazası için bir lira olarak muhafaza Ehlivukuf % 5 1eri müteferrik giderlerden elde edilecek hasılat ise vv v.-- lira olarak tahmin edilmiştir. İcra takibatı ve bakaya tahsilatı ödenmeyen aidatıarın bakiye karşılıkları olup icraya devredilen......,.n.._.~.,... dır. Gelir bütçesinde bu yılki değişikliğe göre neşriyat hasılatından liralık bir elde olunacağı tahmin Bu tahmin -lira masraf edilerek neşredilecek Zirai Davalarımız elde edileceği uroularak konulmuştur. Bu gider tahminleri 1961 yapılan sarfiyatlar göz önünde tutularak hazırlanmıştır.. Personel kadrolarında indirmeler yapılmış, odacı kadrosu liradan 400,- liraya yükseltilmiştir. İdare giderleri geçen seviyede teklif olunmuştur. Çeşitli giderler bölümündeki değtşiklik neşriyat giderlerinden olup çıkarılınağa başlanan derginin devamı için lira fazlasıyla ,- lira olarak teklif edilmiştir. Madde 1 - Odanın 1 Ocak 1962 tarihinden 31 Aralık 1962 tarihine kadar geliri ,- lira olarak tahmin edilmiştir. Madde 2 - Odanın 1 Ocak 1962 tarihinden 31 Aralık 1962 tarihine kadar gideri ,- lira olarak kabul edilmiştir. 22

22 bl11::.ce:nın bölüm ve maddeleri arasmda bölümünün % 25 inden fazla olamaz. Madde 4 - Sarfiyat için Oda talimatnamesinin 31 ve 33. maddelerine göre hareket olunur. Madde 5 - Fevkalade haller hariç Yönetim Kurulu Aralık 1962 sonundan itibaren yeni Yönetim Kurulunun 1şe başlamasına kadar ayda geçmiş yılın bir aylık vasati masrafı kadar harcamaya selahiyetıi ve gelirleri normal surette tahsil ile görevlidir. Madde 6 - Ücret kadrolarında aylıklar azami ve bürüt oliırak gösterilmiştir. Oda Yönetim Kurulu uygun göreceği şekilde daha az aylıkla memur çalıştırabilir. lviadde 7 - Bu bütçe Umumi Heyetin tasdikiyle tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Madde 8- Bu bütçeyi yürütrneğe Yönetim Kurulu yetkilidir. 23

23 ALACAK Hesabın Adı Lira Kr. Lira Kr. Kasa Hesabı Ziraat Bankası ,35 İş Bankası Kanuni Gelirler 365,60 Müteferrik Gelir Muvakkat Alacak Aylık ü ere tl er ,- Yönetim 8.160, ,- Bina Kırtasiye ve Matbua PTT ve Damga Pulu 2.295,36 İcra ve Avukat 4.638, ,39 Genel Kurul Gideri Temsil Gideri 3.360,- Müteferrik Giderler 2.195,63 Demirbaş ve Mefruşa t ,- 700, ,- Yolluklar 2.000,:_ Tahsisat Gideri 5.757,23 359, ,14 Aboneler 3H8,05 398,05 Ölüm Yardımı 1.250, ,- Diğer Y ardınılar 600,- 600,- Neşriyat 4.868,--: ,- T.M.M.O.B. Hissesi , , ,- Muvakkat Borçlular 4.850, , ı04 Ziraat Y. Müh. Birliği , , , , , , ,61 24

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

" 2310137910 RAPORUNA KONULMAYAN. T.M.M.O.B. ZİRAAT.MÜHENDİSLERİ: ODASI XXII. Genel Ku:rulu

 2310137910 RAPORUNA KONULMAYAN. T.M.M.O.B. ZİRAAT.MÜHENDİSLERİ: ODASI XXII. Genel Ku:rulu T.M.M.O.B. ZİRAAT.MÜHENDİSLERİ: ODASI XXII. Genel Ku:rulu " 2310137910. "\. FAALİYET RAPORUNA KONULMAYAN 1-31.12.1975 itibariyle kat'i Mizan 2-31.12.1975 itibariye Bilanço - Gelir Gider Çi:zıelgesi 3 -.31.12.1975

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu Tarih : 18.12.2017 Sayı : 2017-71 Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Basit Usule Tabi Olan İle Serbest Meslek Kazancı Elde Eden, 01.01.2019 Tarihinden İtibaren

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Yönetmeliğin Amacı Madde 1-5590 sayılı Kanunun 68 inci maddesine istinaden hazırlanan

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 45/1987 BÜTÇE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa İsim Tefsir Dairenin Kuruluş

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 605 MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1600 Dayandığı Kanunun Tarihi : 20.5.1946, No : 4895 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ [(30.4.1981 R.G. 37 EK III A.E. 211 Sayılı Tüzüğün), (12.6.1981 R.G. 53 EK III A.E. 301),

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 ŞUBAT AYI SONUNA KADAR MAL BİLDİRİMLERİ VERİLMELİDİR 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu nda Amaç; bu kanunda sayılanların

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614 Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614 İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okul açılmasına dair 10.3. 1954 tarihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi...VALİLİĞİNE (Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/4 Bilindiği üzere; 04.05.1990 tarih ve 20508

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 . / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Organize San. Bölg. 3. Cad. No:4 Y.Dudullu- Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 Ortaklığın

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

Millî Eğitim Komisyonu raporu

Millî Eğitim Komisyonu raporu Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki 892 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000,

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000, 875 TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDAKİ 1135 SAYILI KANUNUN 1988 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5 İNCİ VE

Detaylı

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00-010.06.02 /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 1-Genel açıklamalar Kurumun

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu Toplantı : 7 I f QQ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa

Detaylı

Sicil Verme Zamanı Madde 6- Öğretim elemanları ile ilgili siciller birinci ve ikinci sicil amirleri tarafından Temmuz ayı içinde doldurulur.

Sicil Verme Zamanı Madde 6- Öğretim elemanları ile ilgili siciller birinci ve ikinci sicil amirleri tarafından Temmuz ayı içinde doldurulur. YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: 2 Tasnif No: OMO-Mİ/02 Oda Yön. Kur. Kar. No:9/1 Oda Yön.Kur. Kar. Tarihi: 22.05.2014 22. Mayıs.2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ (01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ GİRİŞ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ GİRİŞ LÜĞÜ HİZMET TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam GİRİŞ Madde 1-Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisini ziyaret eden Devlet Başkanı ve Devlet Büyüklerine; Ofise katkıda bulunan yerli ve

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 12113 BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6487 Kabul Tarihi : 24/5/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2013 Sayı : 28674 Yayımlandığı

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 01.09.2010 Sayı: 2010/41 Konu: Mükelleflerin izahat taleplerinin cevaplandırılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Özet: 28.08.2010 tarih ve 27686 sayılı

Detaylı