26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi. Toplantı Salonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi. Toplantı Salonu"

Transkript

1 1962 AD 3728 \ -'

2 II Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Toplantı Salonu

3 Üyemiz, G NDıEM Açılış 1-2 A...PU>,Y'Ll..U,.U 2 - 'müzake~ ve kabulü 4 - Dilek ve Vv!I..U'CJL.U.!I.J..I.'C.I. 5- "-''-''---l..jlj.jl-'.\... f) asil 1

4 AYRILAN Zere n 2

5 Feridun Ade m Akif 'Y<k.!<.>..I.J.Jl().L.Jl Salih Adnan Asım Pamir ODA Başkan Ba kan Vekili Sekreter Üye Muhasip Üye Üye Üye Belıra m Adnan Ekrem...,... ruı;;;.... Fikret t,;eıenııgıı Kemal.hutra~o!!JU 3

6 1961 YILI Sayın lvleslekdaşlarımız; 26 Şubat 1961 tarihinde yapılan VII. devre Genel yüksek teveccüh ve oylarınızia Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kuru~ luna seçilmiş olan bizler, bir yıllık faaliyetimizin üzere VITI. devre Genel Kurulu toplarnı:ş bulunuyoruz. yıllık çalışma süremizin özetini bu raporla tetkik ve tasvibinize sunmadan önce, bu yıl ebediyyen aramızdan ayrılan saygıyla anar, teşriflerinizden dolayı hepinize şükranla.rımızı arzederiz. İlk toplantısını 28 Şubat 1961 tarihinde yapan Yönetim aşağıdaki şekilde görev taksimi yapmıştır. Başkan Başkan Vekili Sekreter üye Muhasip Üye Üye Üye Üye Behram Adnan Aker Ekrem Bu devre içinde Yönetim Kurulumuzda yegana '-'-'"'ı"".._s1... ~..., rek ayrılan Turgut Pamir'in yerine Vedat Oğuzer'in 1 Mart 1961 tarihinden bu güne kadar geçen faaliyet devremiz memleketimizin çok hareketli bir devresine rastlamıştır. 12 aylık bu rıa..,..,.,,"..,..,,... ilk üç ayı Anayasa ve Seçim Kanunu yapılmasma ait çalışma, 4,5 kısmı Anayasa referandumu ve seçim, 2 aylık devri kabine kurulmasına intizar, 2,5 aylık kısmı ise malum bulunduğu üzere bütçe tanzimi ve müzakeresi devresini teşkil etmiştir. Memleket için olduğu gibi, Odamız için de bu devre intikal devresi Nisan binamıza yerleşmek ve tefriş edilmesi gibi güçlüklerle karşı karşıya kalınmıştır. Buna rağmen, Odamız kesif bir faaliyet göstererek bu intikal devresinden azami istifadeye çalışmıştır. Çalışmalarımız, ilmi ve fikri bir esasa dayanılarak yürütülmüştür. Bu hususta geçen devre Genel kararları ve muhtelif vesilelerle yapılan toplantılar veya yapılan

7 temaslardan türlü çalışma, ve kararlarımız siz muhterem üyelerimizin..-..."''"'m olarak arzulan göz önünde tutularak anunuştır Bilindiği üzere, 2'303 sayılı Tarım Bakanlığı Vazife ve.teşkilat Kanunu 4 Haziran 1937 tarihini taşımaktadır. Bu kanunla Tarım...,..,..""",,... ~..,... na Türkiye ziraatının politikasını tayin yetkisi verilmi:ştir. Ancak aradan geçen uzun yıllar zarfında Tarım Bakan_lığına verilen bu yetkilerin muhim b!ir kısmı, muhtelif kanun ve. kararnamelerle teşkil edilen diğer teşekkül ve müesseselere de devredilmiş; memlekt ziraat davasının bu suretle bir elden idaresi n1ümkün olamamış, zirai tasarruflarda bulunan bu teşekkül ve müesseselerin çok kere birbirine aykırı faaliyetleri neticesi ziraatımızda özlenen bir gelişme temin edilememiştir. Esasen 2303 sayılı kanun bugünkü ihtiyaçlarımıza cevap ver.emez durumdadır. Bir zirai kalkınma için Bakanlığın yeni organlara ve yeni yetkilere ihtiyacı mutlaktır. Mezkur kanunun kifayetsizliği yıllardır müntesiplerini de gerek manen ve gerekse maddeten mağdur etmiş ve bu meslekte yıllarca kıymetli mesai sarfeden elemanların yeni ve daha fazla imkanlar sağlayan başka teşekküllere geçmesine sebep olmuştur. Bu durumda Bakanlık hizmetlerini geniş mikyasta aksatmaktadır. Kanaatımızca: Zirai tasarruflarda bulunan Devlet daire, teşekkül ve müesseselerin Tarım Bakanlığına bağlanması gerekmektedir. Tarım Bakanlığının zirai politikayı tayin ve nihai mes'uliyetini Yüklenmesi bakımından bu şart olduğu gibi, ayrıca yeni hizmet kademelerinin kurulması, kurulmuş bulunan teşekküllerin arasında sıkı bir koordinasyonun sağlanması, meslekdajşlarımızın selahiyet ve mesuliyetlerinin kanuni n1üeyyidelere bağlanması, muhtelif sebeplerle bugünkü haliyle çalışınıyan kadernelerin işletilmesi zaruridir. Bu reorganizasyon ya pılmadıkça ve Tarım Bakanlığında yepyeni bir zihniyet ve çalışma sistemi sağlanmadıkça, memleket ziraatının kalkındırılmasına ve verilecek imkanlardan azami istifade sağlanacağ ına inanmıyoruz. Bunun içindir ki, Yönetim Kurulumuz ilk iş olarak Genel Kuruldaki direktiflerinize uyarak, Teşkilat Kanunu mevzuunu ele almıştır. Bu gaye için, Yönetim Kurulu seçimini müteakip, yıllardır bu meslekte mes'uliyet taşımış ve halen taşımak,ta olan meslekta:şlarımızı toplantıya da vet etmiştir. Erski Tarım Bakanlarımızdan Muhlis Eirkmen'in başkanlığında Temsilciler Meclisi üyelerimiz, Tarım Bakanlığı Müsteşarı, Genel Müdürlerin ve Profesörlerimizin de iştirakiyle toplantılar tertip edilmiş, bu toplantılarda bu husus bütün veçheleriyle incelfmmiş' ve netice olarak "Teşkilat 8

8 .,...,,..,,,.,.,,.,., Bakanlığın iç bünyesini tanzim eden bir kanun bunun JJ.Ja,n.ac-.uJ..L-"-"~"" yapılması lazım geldiği, Hükumet teklifi olarak bu kanunun biran önce Kurucu Meclise intikal ettirilmesinin en uygun ve en kesin yol olduğu ve kısa zanıanda- netice alınması için de Teşkilat Kan u nunun Ziraat İşleri Genel inhisar ettirilmesi ve Odanın da bu çalışmalara katılarak yardımcı olması" kararlaştırılmıştır. Bu karara aynen Yönetim zamanın Tarım Bakanı Prof. Dr. Osman Tosun'la görüşmüş, kendisiyle bu hususta, mutabakata varılarak bir komisyonun kurulması ve bu Odanın da sağlanmıştır. Bu gaye Tetkik _._.._,..,,,""""''-'- Kemal ; Prof. Dr. Sabahattin "'--'""''1-''-'..<"'JLU. Akif yu.u...u..ı.u,"'.ıı Zirai Mücadele ve Karantina TOPRu.L\..KSU Genel lviüdürü Muzaffer likleri Genel Müdürü Ha:mdi E~nstitüsü ~!!üdürü Rifat Gerek, Bursa Teknik hit Güventürk'ün iştirakiyle bir komisyon muhtelif zamanlarda Prof. Zeliha Düzgüneş ve etmiştir. Bu toplantılara Odamız adına başkan Dr. Celal I\Turettin hafta sürekli olarak Zirai Donatım Kurm:11unda ve taslak Bu taslağın Bakaniıkça derhal Devlet ve Hükumet Başkanına sunulacağı ve süratle Meclise sevk edilerek çıkarılaca.ğı, Odanın bu taslağa itiraz- etmem.esi gerektiği, selahiyet sahibi mükerreren beyan edilmiştir. Hazırlanan taslak Yönetim Kurulumuzca incelenmiş ve seçimleri müteakip kurulacak Hükümete tevdi edilebilecek nihai şekle bağlanması için Odamızda büyük bir komisyon teşkil edilmiştir. Bu komisyonda günlerce incelenen bu taslağın bu haliyle kanunlaşmasına, hatta diğer Bakanlıkların mütalaalarına bile sunulmasına imkan bulunmadığı hususunda mutabakata varılmıştır. 'reşkilat Kanununun önemi Odamız Yönetim Kurulunca Tarım Bakanı Cavit Oral'a da arz edilmiş, acilen bir teşkilat kanununun ele alınması ve Türkiye Büyük Mlllet Meclisine sevk edilmesi zarureti üzerinde durulmuştur. Tarım Bakanı Oavit Oral, "Teşkilat Kanununun mübremiyetini takdir ettiğini ve bunun üzerinde hassasiyetle duracağmı, ancak Bakanlığı yeni deruhte ettiğini, kesif bir bütçe çalışması içinde bulunduğunu, bu cihetle Teşkilat Kanununun mutlak olarak Mart_ ayı bi dayetinde ele alına-

9 cağını ve en kısa bir müddet içerisinde Meclise intikal ettirileceğini" ve vaad etmişlerdir. Odamız Teşkilat Kanunu hakkındaki noktai nazarını tesbit ve bir teklif hazırlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir. Bu gaye için dış memleketler emsali teşkilatlarının kuruluş şekilleri tetkik ettirilınekte, aşağıda arz ve izah edileceği şekilde, muhtelif komisyonlar kurarak gerek Teşkilat Kanunu ve gerekse bu kanun gerekçesini teşkil edecek bir zirai kalkınma programı tanzim çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Bakaniıkça hazırlanan tasarı, meslektaşlarımızın çalıştıkları bütün teşkilat, Müessese ve Teknik ZiraatMüdürlüklerinede gönderilmiş, :fikirleri istenmiştir. Bu malfımatlar da peyderpey gelmektedir. Gelen cevaplardan, meslektaışlarımızın Teşkilat Kanunu üzerinde önemle durdukları ve geniş şekilde fikir beyan ettikleri görülmektedir. Muhterem meslekdaşlarımız; Bir ihtisas Odası olmamız; çeşitli mesleki konularda camiamız adına mutalaa beyan etmemizi gerektirmekte, bunun için de ilmi ve fikri yönden kuvvetli olmamızı zorunlu kilmaktadır. zirai konularda son ve kesin sözün "Ziraat Mühendisleri Odası" tarafından söylenebileceğine inanmış bulunuyoruz. ilmi ve fikri yönden kuvvetli olduğumuz müddetçe umumi efkarın dikkatini çeker, güvenini kazanır ve haklı davalarımız üzerine eğilmelerini sağlarız. Bu çalışmalarımızı ihtisas komisyonseçtik. bir kısmı mesaisini bitirdi, bir kısmı halen devam orrnyr,... da ~r<r."'ll'r. nn'"''"" devar.ı:ı imkanını ;I-fler ne..,'-'..,...,_~..., 'komisyon çalışmalarına katılan ve mesai sarfeden fedakarlık ve gayretlerini şükranla anarız. Komisyonlar ve çalışmalarından kısaca söz açmayı faydalı görüyoruz: 1 - Zirai >Gelir 193 sayılı Zirai Gelir Vergisi Kanununun muhtelif yönlerden yetersiz hükümler taşıdığı ve tatbikatta güçlükler doğurduğu malumdur. Kanunun tadili için muhtelif çevrelerde çalışmalar yapılmaktadır. Kop.u büyük bir kitleyi ilgilendirdiği için en adil ve o nisbette tatbiki kolay hükümleri taşıması gerekmektedir. Kanunun ziraatımız üzerindeki tesirlerini tesbit ve gereken tadilleri tayin etmek ve Oda görüşünü hazırlamak üzere geçen Yönetim Kurulu tarafından kurulan kom]syonun göreve devamı, Yönetim Kurulumuzca da ll O

10 uygun görülmüştür. Ayrıca bu... ""... "''""'""' leriyle, bilinen çiftçi birliklerine birer tamim mu:ştur. Komisyon mesaisini bitirmiştir. Memleketimizin bir ziraat memleketi olduğu, milli temelinin ziraata dayandığı, milli gelirin % 42.6 sının, ihracatımızm da % 87.2 nin zirai ürünlerden sağlandığı bilinen bir husustur. bütün gaye ziraatımızı daha ileri bir seviyeye ula,ştırmak ve...:>... s:.a..ıı..a. ratle artırmaktır. Bu çalışmaları engelleyen ve istihsalin özjlerıten cıo.,,:n..,,a u t:> çıkmasını önleyen çeşitli sebepler vardır. Etn önemli seıjetheıra.em zirai sahada rasyonel bir politika güdülınemesidir. Zirai ürünlerin ihracı b!ir çok dünya memleketlerinde direkt olarak Tarım Bakanlığı tarafından organize edildiği halde, bizde bu Ticaret Bakanlığı yürütmektedir. Halbuki zirai maddelerin ihracı ve >:>ıı..c:w..ı.<..uıı..ı. yonu tamamen bir ihtisas işidir, teknik bir meseledir ve kanlığının yürüteceği bir görevdir. İhraç edilen zirai ürünlerin kalite kontrolü, zirai mallarımızın lerinin standart bir duruma getirilmesi, ziraat ilmi ve te:lrnl.gil1in u.ı;,;;;u.:ı.ıvı.a düşünülemez. İstihsal maddelerimizin pazar bulabilmesi, zirai ürünlerin kalite ve fiat esasının randımanlı ve iktisadi olarak politikasının yerinde ve zamanında pazar memleketleri ile aramızda mutlak surette Zirai regülatör olması gej~ek:me~ktedir. Zirai Ataşelikler kurulması bir teklifi kurulan komisyon halen faaliyetine devam etmektedir. Marketing ve Standardizasyon konusunda da bir rapor hazırlamaktadır. "'"... u... teklifi bitirildiğinde meslektaş Milletvekillerimiz, Millet Meclisine intikal ettirilecektir. raporda, ilgili merciiere rulacak ve teklifler üzerinde israrla durulacaktır. yon Memleketimiz ziraatının en problemlerinden biri de dekara verimi arttırmak keyfiyetidir. Bunun için de gübreye mutlak olarak vardır. Asırlardan beri aşınmış, taşınm.ı:ş ve yıkanmış bulunan rımızda gübreleme hususi bir önem taşıdığı halde, maalesef memleketimiz dünyanın en az gübre kullanan memleketi halindedir. Dekara verimin artırılması i~in, bugün kullandığımız gübrenin asgari 100 misliıli mız gerekir.

11 Bu önemli konuyu ele alan Odamız, hu hususta mütehassıs....lu...,...,... müteşekkil komisyon kurmuştur. Komisyon mesaisini tamamlamıştır. Gübre davamızı bütün ile tahlil eden ve alınması icap eden tedbirleri geniş bir şekilde açıklayan bu rapor bastırıhp arkadaşlarımızın tetkiklerine ve yetkililerin istifadesine sunulacaktır. Rapor bu hususta çıkarılması lazımgelen kanunların for müle edilmesine ışık tutacaktır. 4 - Zira.atnnızda i Hayvancılığımızın bugünkü feci durumu malumdur. Ziraatımızın en ehemmiyetli kollarından birini eden bu mevzuun bir rapora, bir prensip ve teklife bağlanması zaruretine inanan Odamız ele almış bu hususta bir komisyon kurmuştur. Komisyon çalışınağa Yakmda Odaya verilecek olan bu konuda da yan bir nokta kalma yacağına emin 5- Muhtelif mevzii ve sirlere karşı bütün milinde zaruret Bu gaye bir ön çalışma ~... ~....u.~_._....._.. devamında bu konunun iyice tetkik edilerek bir rapora ua:f,.jj.c~...- ması ve bu husustaki kanun tekliflerimizin hazırlanarak letvekillerimiz vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine sevki olacaktır. 6 - Ziraat Fakültelerri Meslektaşlarımızın arzuları ve haklı şikayetleri ile ziraat sektörünün ihtiyaçlan naza.n itibare alınarak, Ziraat Fakülteleri öğretimini gözden geçirmek üzere mevcut her üç fakülte dekanlığmdan birer temsilci istenmiştir. Komisyon, Ankara ve Ege Üniversitesi temsilcilerinin iştiraki ile toplanmış, ciddi bir mesai sonunda hazırlamış olduğu raporu Odamıza tevdi etmiştir. Hazırlanan rapor fakültelerimize gönderilmiştir. Zirai istihsali artırmak ve çiftçinin yaişama seviyesini yükseltmek için en önemli şartlardan biri de, güvenilebilir bir zirai kredi kaynağının mevcudiyetidi.r. Bugün için Türkiye'de zirai kredi. politikasında geniş şekilde bir değişiklik yapmak zaruridir. Verilen krediler köylünün istihsali yerine, istihlakini artırmaktadır. 12

12 temenni ederiz. rapor hazırlamak ve serbest etmek.!l..i.j.j.l:>.<.jv.uj.u.i.j..u.ii. yapması mümkün olabildi. Geele almasını ve netice1endirmesini ve Kanunu Mezkür rnek Ziraat at lviühendisleri Odası tarafından na bulum:rı.aktadır. Bu n1evzuda bu kanunun tatbik suretini sahamız kanunun ikinci maddesinde lisans ve ihtisas sahaları olatahdit hükmünü fakat bu tahdit satasarruflarına mani..._... u... U.UI..Lf'"" ve hatta haklarımızı ketmettiği hususu ittifakla Bu durum Kurulumuzca bu kanunun m-eshukukuna halel getirdiği cihetle kaldırılmasının daha dalı olacağı kararına Bu husustaki haklarımız bütün mühendisiere şaınil olarak... U L.!.U... <JVUU -'-"" 3458 kanunun tadilatı tahkim edilmiş aynı teklif..."._,.._...,j... U.\..,l'V konulan bir madde ile 7472 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması sağlanmıştır. II OLAN * TOPRAKSU Genel Müdürlüğünde yevmiyeli olarak çalışan meslekdaşlar için kadro temini ve emsali teşkilatlar seviyelerinde ücret verilmesi, * Ek görev tevzia tının bir prensibe bağlanması,

13 Bilhassa meslekte huzursuzluk yaratan dış memleketlere gönderilme meselesinin keyfilikten kurtarılması, Bir ziraat ştirası olarak kurulup, bir tali büro haline getirilen Tetkik ve İstişare Heyetinin kanuni görevlerini yapabilecek hale getirilmesi, Bakanlıkta bir Telif-Tercüme Bürosu kurulması, Yeni TeşkiHit Kanunu çıkarılıncaya kadar Devlet Planiama Daire~ si ile muvazi faaliyette bulunacak, tesbit edilecek milli hedeflere erişmek zirai kalkınma plan-program ve projelerini yapacak, hazırlakanununun gerekçesini tesbit edecek ve onı:t ışık tutacak toplayacak ve Bakanlığa Devlet Planlama Teşkilatının istediği hazırlayarak maddi ve manevi imkan temin edecek bir...,..,,_,...""<... Araştırma ve Plan Dairesi) kurulması, * Kadrosuzluktan dolayı terfi edemiyen meslektaşlarımızın bu haklarının tanınması için intibak kanununun çıkarılması, hususlar üzerinde mükerrer temaslarımız olmuş, bu cihetlerin bir kısmı nisbeten halledilmiş. Son olarak Tarım Bakanı Cavit Oral' la görüşmemizde bu hususların Mart ayı içinde halline çalışılacağı Yeni Yönetim Kurulunun bütün bu hususlar üzerinde öneınle durmasını temenni T.M.. M.. O. Birliğinin VIII inci Genel Kurul toplantısı Nisan 1961 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi salonunda yapılmıştır. Bu kongreye iştirak edecek olan delegelerimizle daha önce DSİ Namık salonunda bir toplantı yapılmış, 6235 sayılı T.M.M.. O. nin kanununun gerekçesinde belirtilen prensipleri benimsiyen delegelerimiz birlik ve beraberlik içinde çalışmamızın memleket ve meslek davaları bakımından daha faydalı olacağı ve Birliğin bu gaye için muhafaza edilmesi lazım hususunda görüş birliğine varnuşlardır. şahsi menfaat gözetümeden tamamen m.emleketin yüksek menfaatıarını hedef tutan bu prensip kararı ve mutabakatı içinde Odamız Birliğine bütün aidatını ödeyerek Genel Kurul toplantısına iştirak etmiştir. Bazı Odalar, 6235 sayılı kanunun 7303 sayılı kanuna muaddel 4 üncü maddesinin amir hükmüne ve Adalet Bakanlığının kesin yazılarına rağ~ """""'""'... ı.u... ödemedikleri halde Genel Kurula iştirak hususunda israr Genel Kurulda iki defa Başkanlık Divanı istifa mecburiyetin-

14 de bırakılmış, neticede Birliğin bu Odalara borç vermesi ve bu borçla, da Odaların Birlik hisselerini ödemesi gibi nizarni bir muvazaa gidilmiştir. Delegasyonumuz bu durumun kanuni olmadığını ve israr halinde Genel Kurulun mual1el olacağını, Birlik aidatıarını ödemeyen Odalar borçlarını ödemek arzusunda iseler ve :şu anda mali durumları buna müsait değilse kendilerine yardıma hazır olduğumuzu, bu Odalardan yalnız anlayış ve kanuna riayet göstermelerini beklediğimizi beyan ettik; Teklifimize rağmen, muvazaa yolu tercih edildi. Genel Kurulu müteakip, bu Genel Kurulun muallel olduğu hususunda kanun yürütücüsü olan Bayındırlık ve Adalet Bakaniıkiarına yapılan şikayetler neticesi, Bayındırlık Bakanlığınca Birlik hisselerini ödemeyen Odaların Genel Kurula iştirak ettirilmesi ile yapılan toplantıda alınan karar ve yapılan seçimlerin muteber bulunmadığına kanun hükümlerine uymak suretiyle Genel Kurulun yeniden tertip edilmesi hususu ve 96-17/ sayılı yazılariy1e T.M.M.O. Birliğine bildirilmiş Adalet Bakanlığınca da bu husus kabul ve ilgililerin kaza merciierine baş vurmaları gerektiği de tasrih olunmuştur. Bu hususa Birliğin yaptığı itirazlarda reddedilmiştir. Bu durum karşısında Danıştaya müracaat dırlık Bakanlığının kararının tehiri icrası ve iptali talep olunmuş ise Danıştayca ancak tehiri icra kararı verilmiş ve halen karar edilmemiştir. Kanuni duruma vuzuh kesbetmiyen Birlik Yönetim Kurulunun kararıyla olağanüstü bir Genel Kurul toplantısı tertip edilmiştir. Bu durum muvacehesinde Genel Kurul delege1erimizle günü Birliğimiz binasında bir yapılmış, VHI. Genel Kurul toplantısının ve toplantıda alınmış kararların 6235 sayılı kanunun 7303 sayılı kanunla muaddel 4, maddesinin son fıkrasındaki hükümlere uymadığı cihetle bu kanunu yürütrneğe selahiyetli ve Adalet Bakanlıklarınca VIII. Genel Kurul kararlarının hükümsüz ve bu hususta ayrıca Dranıştayca alınan Eısas No: sayılı mezkur Bakanlıkların kararlarını iptal ınahiyetinde bulunmaınası gereği karşısında, durumun hukuken kesin surette aydınlanmasına kadar 8-9 Ocak 1962 günlerinde Ankara Hukuk Fakültesinde yapılacağı bildirilen ola.ğanüstü Genel Kurul toplantısına iştirak edilme~esine karar verilmiştir. Bu sebeple Olağanüstü Genel Kurulda alınan kararlarla kayıth hulun~ madığı~ız ve icabında kanuni yollara başvurmak suretiyle maddi ve manev! her türlü hukukumuzu ınahfuz tuttuğumuzu Genel Kurul Başkanlığına ve Birlik Yönetim Kuruluna bildirilmesine karar verilmiş ve Odamızca bu karar aynen yerine getirilmiştir. 15

15 Odamız bu Birlikle normal münasebetlerini..,.~..~:.. u.ıu.,çı, 6235 ve ilislik ve Mimarlık Kanununun tanzim ile ve kurarak fikirlerini 6235 ve 7303 kanunla olarak T.M.M.O. kanunu ile kendisine verilen.~....,jvı.jl,;;;..u.ıı. tesbit ve buna olarak da bunun demokratik külfet altına 122. maddesi ruhuna kaldırılması ve hükmi ödemek su olarak ele <k.u...uu..!.<:~.il.j!.hh de ancak ıslah bahis konusu 'V.H..,...,...,_,.._,'"'""..., fikrinin va ri t hatta nıeınleketler arası bile bu kabil """''"'""'...,u..,...,j... a n in teşkil ettiği, Odaların alanlarının ayrı sebep olamıyacağı, mesela Ticaret miktannın alj.a.ll.l,.ıu.ch.ı,n.ıçkafi derecede yararlı olabilirsek bu lerimizin severek ödeyecekleri, her olan memleketimizde bizlere hizmetin beraber lazım geldiği, 7 bu başka sahalara tevcih etseydik memleket için daha cihetleri tafsilen bildirilmiş ve bu hususlar hazırlanan teklife muhalefet edilmiştir. Buna rağmen sözü edilen kanunların yürürlükten kaldırılması ve Birlik yerine hükmi şahsiyeti haiz Odaların kurulması fikrini güden bu teklif ola.ğanüstü kongre tarafından karara bağlanmıştır. T.M.M.O. Birliği tarafından 3458 sayılı Muhendislik ve Mimarlık hakkında kanunun yeniden tanzimi için kurulan komisyon mesaisini tamamlamış ve hazırlanan teklif Olağanüstü Genel Kurulca tasvip edilmiştir; Bu suretle bütün mühendis ve mimarlara şamil bir kanun teklifi hazırlanmıştır ki bu devre içerisinde Birliğin yegane müsbet mesaisi olmuştur. 16

16 Bazı Odaların Birlik hissemizi öde Eisasen Birlik hisselerini Odamız noktai nazarmda 10'V''(-'-.I.JLLL~'L~O.ALAA muallel kadar Oda temsilcimiz devre- yad...l~.u.u..u ve lu imkansızlıklardan imkan..""'"''"' t A...,'"'>-<~...,.... Birlik Yönetim Kurubuederiz. Bu kardeş teşekkülle, Ziraat Yüksek Mühendisleri ile beraber anlayış tesis edilmiş ve sıkı bir Zirai dava- larımızın halli fikir ve işbirliği mal edilmesi ve kısa zamanda olacağına eminiz. Bu Cemiyetin Yönetim Kuruluna memleket ve meslek davalarında göstermiş oldukları yüksek dolayı huzuruteşekkürlerimizi sunarız. Demokratik memleketlerde davalar umumi efkara mal ettirilme nisbetinde tahakkuk eder. Bu havayı yaratmak ve milli iktisadımızın temeli olan zirai kalkınmamızın biran önce gerçekleşmesi için her imkandan istifade etmemiz ve bilhassa davamız için de yer alan kardeş meslek teşekküllerimizle beraber çalışmamız lazım geldiğine inanan O<!l.amız, Ankara Veteriper Hekimler Odasının nazik davetini memnuniyetle karşılamış? kendileriyle muhtelif toplantılar tertip edilerek zirai davalar üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

17 Ankara Veteriner Hekimler Odasının bu çok samimi ve yapıcı neticesinde; Orman, Veteriner ve Ziraat meslek teşekkülleri temsilcilerinin iştirakiyle Odamız merkezinde bir toplantı yapılması, her iki Oda. Yönetim Kurulunca oy birliği ile kararlaştırılımştır. Bu ve müşterek bir tebliğ yayınlanmıştır. 6 - Ziraat Fakülteleri Talebe Yarının genç ve dinamik Ziraat Yüksek Mühendisleri olacak Ege ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakülte1eri öğrencilerinin temsilcisi olan Talebe Cemiyetleriyle iyi bir işbirliği ve yakınlık sağlanmıştır. Her üç Fakültenin de Talebe Cemiyeti me.nsuplarıyla zaman zaman müşterek toplantılar yapılmış ve çeşitli istekleri imkanlar nisbetinde halledilrneğe çalışılmıştır.. Üniversite camiasında olgun davranışla,. rı, Atatürk ilkelerine bağlılıkları've aktif faaliyetleriyle daima önde ve örnek olarak gösterilen genç meslektaşlarımızı bu tutumlarından tebrik ederiz. 7- Basmla Miliıaseibetleırimiz : Sayın Meslekta:şlarımız ; Odamız basınla sıkı işbirliği esasını benimsemiş, meslek ve zi-- raat davalarımızın basın yoluyla umumi efkara duyurulmasını o.::ı a,f,.li.{)"u..l..l"?"... Davalarımıza sütunlarında geniş şekilde yer veren Türk Basınının muhterem üyelerine huzurunuzda teşekkürü borç biliriz. Bir yıllık faaliyet devremizde beş defa basın toplantısı genel zirai davalarımız üzerinde durulmuştur. toplantıda, ve ilk İkinci toplantı, Ziraat Yüksek Mühendisleri Anayasa konusunda tertiplenmiştir. 9 Temmuz 1961 tarihinde halk oyuna sunulan Anayasa için girişilen propoganda kampanyasına sayaniçin E: V E. T diyoruz hususu belirtilmiş ve bu arada özellikle mn zirai konulara ait maddeleri üzerinde durulmuştur. Anayasaya E E T isimli ve çiftçilere hitabeden bir broşür hazırlanarak adet hastınlarak yurdun her tarafına gönderilmiştir. Üçüncü basın toplantısı, "Zirai Kalkınmamiz ve nusunda yapılmıştır. Bu toplantıda, memleketiıniz ziraatının kalkmdırılmasmın ancak planlı ve programlı bir çalışma ile mümkün olacağı izah edilmiş, bunun için de YEŞİLı PL;AN yap!lması gö rüşü savunulmuştur. Ka.naatımızca; böyle bir planın parti1er üstü bir teminata bağlanması ve bunun için de bir çok memleketlerde olduğu gibi, Türkiye Büyük

18 Millet Meclisine sevkedilerek kanunlaştırılması olan PLANIN her gerçekleştirilecek kısımlan hakkında tanzim olunacak yeşil raporlar da her yıl Meelise sunulmalıdır. Biz, Devlet Planlama Dairesinin yalnız başına böyle bir plan yapacağına inanmıyoruz. Böyle bir plan, zirai tasarruflarda bulunan Devlet te de işti şekkülleri ile, Veteriner, Orman ve Ziraat meslek teşekküllerinin raki neticesinde kutulacak bir Ziraat Ştirası tarafından yapılabilir: Bu Şuraya Devlet Planlama Dairesi de tştirak edebilir. Dördüncü basın toplantısına yer olarak Konya seçilmiştir. Konya çiftçilerinin dertlerini dinlemek ve isteklerini tesbit etmek için çiftçilerin de iştirak ettiği bir basın toplantısı yapılması faydalı müştür. Kalabalık br- çiftçi ve meslek gurubunun takip ettiği Konya çiftçileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşıianmış şit toplantıların devamı istenmiştir. Çiftçinin daima yanında ve hizmetinde olan onun her türlü mini yakmen bilen bir meslek teşekkülü olara& çiftçi davalarına sahip mamız mutlak bir zaruret haline gelmiştir. Gelecek Yönetim Kurulumuzun memleketin muhtelif bölgelerinde daha sıkı olarak bu türlü ya prnalarmı temenni Beşinci basın toplantımız, ziraat sektörüne ayrılan bütçe konusunda yapılmış ve bütçenin yetersizliği üzerinde durularak, bununla bir zirai kalkınmanın imkansız olduğu rakamlarla belirtilmiştir. Bu önemli da gazeteler çok geniş :şekilde yer vermiştir. lll- Zirai kalkınma davamızı efkarı umumiyeye maletmek,.....-j>j.a. ~n'"'"''y'... U'- mızın yapacakları çalışmalara yardımcı olmak, yapılan ~a.ju.,.,... u.""""'""... lendirmek, davalarımızı yetkililere sunınak, Odaca kurulan ihtisas komisyonlarının çalışmalarını neşretmek gibi esasen zifemiz olduğu cihetle bir dergi çıkarılmasına karar D'AVALtA.RlMIZ adı altında seri bir neşriyata başlanılmıştır. Birinci sayısı memleketimizin en mühim probleınlerinden biri olan TOPRAK RElFORMU'na, ikinci sayısı da ziraatımız hakkındaki muhtelif görüşlerin tevhidine hasrediimiş bulunmaktadır. 3. sayısı da Odada kurulan "Gübre komisyonunun" raporunun neşrine.tahsis olunmuştur. Memleketimiz ziraatında istihsali artırıcı mühim bir faktör olan gübrenin bütün cepheleriyle tahlilini yapan rapor, bu mevzudaki büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Odamızda kurulan komisyonların çalışmaları ikmal edildikçe yayınıanmaları faydalı olacaktır. Bundan sonra neşredilecek sayılaı:ında zirai bir kalkınma için mevcut durumun bilinmesi ve tatbiki husu- 19

19 sunda bilhassa yabancı mütehassıs tercüme edilerek nihai karar mercii Yüksek bir münasebet teı::m:nmdle.._."''"'~.. -""'~ Oda merkezinde Milletvekillerimizle mükerrer terdavalarımız gözden geçirilmi.ştir. ve Milletvekilleri ter- 2- '-'VIJJ.Q,,U'-'.U..!..!..!L.; Ta.rım Bakanlığı rvu.vv'-'"'"-' J.J.U Tarıın Bakanlığında Odamızın bütçe hakkındaki geniş bilgi iştiarzedilmiş ve n1esl~k- Muhterem meslektaşlarımızın diğer emsali m.eslek müntesiplerinin haklarından eksiksiz olarak istifadeleri bu devre içinde çalışmamızın ana fikrini teşkil etmiştir. Bu hususta bütün meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımızın ilk neticesini, Zirai Mücadele ve Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünde çalışan meslektaşlarımıza diğer teşekküller emsalleri seviyesinde yevmiye verilebilmesi için bütçenin R cetvelinde gereken tadil yapılması ile almış bulunuyoruz. Bu hususta büyük bir gayret sarfeden Milletvekillerimizder.. Ahmet Şener, Mehmet Yüceler, Turgut Nizarnoğlu ve H~ydar Özalp'a derin şükran hislerimizi sunarız. 20

20 3 -- Memleketimiz ziraatının mutlak olarak teşkilatıanmasını,şart gören kanunla kurulması gereken Ziraat Odalarının yıllardan beri bütçeye kanunun amir hükümlerine rağmen ilk kuruluş masraflarını karşılamak üzere 5 milyon liralık ödenek ile kanunun tatbikata ko:nulmaması üzerine durmuş ve ilgili merciler nezdinde teşebbüslerde bulunmuştur. Nüfusumuzun % 70 ini eden aynı nıalik olduğumuza göre, çiftçilerimizin de teşkilatlanarak iş birliği sağlamaları gereklidir. Odaınızia. Arkadaşlarımızın bilhassa bu hususa çok ehemmiyet çilerimize bu mevzuda da yapmaları.!l.azı.ı.uıl,uı.ı Bu mevzuda Konya' da ve layetler ileri gelen temaslar bize büyük Yeni Yönetim Kurulumuzun bu mevzu üzerinde de önemle durfaydalı olacaktır. Bir özetini bu sunmuş buluyoruz. Mali hususlar ayrıca arzedilecektir..ıı....,,ij... U.J.LJ'-' en derin ruluna çalışmalarında üstün ""'""'"'()L''... u_.,... sunar, gelecek Yönetim 21

21 1962 YILI 1962 yılı bütçesi 1961 yılı gider ve gelirleri göz önüne alınmak suretiyle samimi ve denk olarak hazırlanmıştır yılı sarfiyatlarında azami tasarrufa riayet edilmiştir yılı bütçesi 1961 yılına nazaran -"'"'" -- lira fazla olarak ,- liradır yıjı üye kaydiyeleri 1.000,- lira civarında tahakkuk ettiği cihetle gelir bütçesine 1.000,- lira olarak üye yıllık aidatı karşılığı olarak konulan ,- lira 2385 üyenin yıllık aidatıarı hesabedilerek konulmuştur. Hizmet karşılığı ücret, bağış ve yardımlar, para cezaları, iştirak karları maddenin muhafazası için bir lira olarak muhafaza Ehlivukuf % 5 1eri müteferrik giderlerden elde edilecek hasılat ise vv v.-- lira olarak tahmin edilmiştir. İcra takibatı ve bakaya tahsilatı ödenmeyen aidatıarın bakiye karşılıkları olup icraya devredilen......,.n.._.~.,... dır. Gelir bütçesinde bu yılki değişikliğe göre neşriyat hasılatından liralık bir elde olunacağı tahmin Bu tahmin -lira masraf edilerek neşredilecek Zirai Davalarımız elde edileceği uroularak konulmuştur. Bu gider tahminleri 1961 yapılan sarfiyatlar göz önünde tutularak hazırlanmıştır.. Personel kadrolarında indirmeler yapılmış, odacı kadrosu liradan 400,- liraya yükseltilmiştir. İdare giderleri geçen seviyede teklif olunmuştur. Çeşitli giderler bölümündeki değtşiklik neşriyat giderlerinden olup çıkarılınağa başlanan derginin devamı için lira fazlasıyla ,- lira olarak teklif edilmiştir. Madde 1 - Odanın 1 Ocak 1962 tarihinden 31 Aralık 1962 tarihine kadar geliri ,- lira olarak tahmin edilmiştir. Madde 2 - Odanın 1 Ocak 1962 tarihinden 31 Aralık 1962 tarihine kadar gideri ,- lira olarak kabul edilmiştir. 22

22 bl11::.ce:nın bölüm ve maddeleri arasmda bölümünün % 25 inden fazla olamaz. Madde 4 - Sarfiyat için Oda talimatnamesinin 31 ve 33. maddelerine göre hareket olunur. Madde 5 - Fevkalade haller hariç Yönetim Kurulu Aralık 1962 sonundan itibaren yeni Yönetim Kurulunun 1şe başlamasına kadar ayda geçmiş yılın bir aylık vasati masrafı kadar harcamaya selahiyetıi ve gelirleri normal surette tahsil ile görevlidir. Madde 6 - Ücret kadrolarında aylıklar azami ve bürüt oliırak gösterilmiştir. Oda Yönetim Kurulu uygun göreceği şekilde daha az aylıkla memur çalıştırabilir. lviadde 7 - Bu bütçe Umumi Heyetin tasdikiyle tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Madde 8- Bu bütçeyi yürütrneğe Yönetim Kurulu yetkilidir. 23

23 ALACAK Hesabın Adı Lira Kr. Lira Kr. Kasa Hesabı Ziraat Bankası ,35 İş Bankası Kanuni Gelirler 365,60 Müteferrik Gelir Muvakkat Alacak Aylık ü ere tl er ,- Yönetim 8.160, ,- Bina Kırtasiye ve Matbua PTT ve Damga Pulu 2.295,36 İcra ve Avukat 4.638, ,39 Genel Kurul Gideri Temsil Gideri 3.360,- Müteferrik Giderler 2.195,63 Demirbaş ve Mefruşa t ,- 700, ,- Yolluklar 2.000,:_ Tahsisat Gideri 5.757,23 359, ,14 Aboneler 3H8,05 398,05 Ölüm Yardımı 1.250, ,- Diğer Y ardınılar 600,- 600,- Neşriyat 4.868,--: ,- T.M.M.O.B. Hissesi , , ,- Muvakkat Borçlular 4.850, , ı04 Ziraat Y. Müh. Birliği , , , , , , ,61 24

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132 ALPARSLAN TÜRKEŞ'iN TBMM'DEKi KONUŞMALARI (Kanun Tasarısı ve Teklifleri) 27.05.1960-04.12.1995 Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TEMMUZ 2009-

Detaylı

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 IST A NBUL TICARET ODASI 196 9 IŞ PROGRAMI VE BOTÇESI Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 ~. İÇİNDEKiLER BiRİNCi BÖLÜM 1967 YILI FAALiYETLERİNİN GENEL GÖRÜN'UŞÜ Sahife I. Dış Ticarete İlişkin Meseleler.......................................

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 2433 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Kabul Tarihi : 23/1/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/1/1953 Sayı : 8323 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa : 374 * * * Bu Kanunun

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel)

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI- İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0212 393 43 00-334 39 00 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

GENEL KURUL TOPLANTISI

GENEL KURUL TOPLANTISI T. C. Birlik Komitesi CÎLT:1 GENEL KURUL TOPLANTISI ıı ı^a^ı n On üçüncü Birleşim 20.9.1960 Salı 1. Geçen toplantı tutanak özeti?,. Görüşülen işler içindekiler Sayfa 2 1. Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'nun,

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU 2555 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6235 Kabul Tarihi : 27/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1954 Sayı : 8625 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa :

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET Türk siyasetinde 1945-1950 yılları arasındaki dönem oldukça önemlidir. Bu yıllar arasındaki gelişmelerin etkisiyle Türk basınında büyük

Detaylı

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi DÖNEM : 1 CİLT : 11 TOPLANTI : 2»^^^»»»»»'»»»»»»»»»» >»»«MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ Otuzuncu Birleşim 14.1. 1963 Pazartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 78 2. Gelen kâğıtlar 78 3. Yoklamalar 79 4. Başkanlık

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3 DÖNEM: 2 TOPLANTI: 1 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ Cilt: 3 46. Birleşim İS. 2. 1966 Salı İçindekiler 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kağıtlar 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları 1. Millî Eğitim

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ KURULUŞ: Madde 1-Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek kişilerle; 1163

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TİCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBİK SAHASI: I - TİCARİ HÜKÜMLER:

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 651 31. 8. 1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tekliflerinin

Detaylı

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 73-92 İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Sefer Şener Özet: Osmanlı döneminde miri arazi düzeni ve

Detaylı

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 30 Aralık 1959 10394 R.G. Amaç, Kapsam ve Tanımlar (22 Haziran 1994-21968 R.G.-539 KHK ile değiştirilmiştir) Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke sigortacılığının geliştirilmesini,

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

Madde 2 - Bu Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan tüzel kişilerdir;

Madde 2 - Bu Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan tüzel kişilerdir; I. ANA HÜKÜMLER: Madde 1 - Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. Madde 2 - Bu Şirketin

Detaylı

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR, UNVAN, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET BÖLÜM : I ANA HÜKÜMLER Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte olan kanunlar ve bu

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı