HAYATI, KİŞİLİGİ VE DÜŞÜNCELERİ İLE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYATI, KİŞİLİGİ VE DÜŞÜNCELERİ İLE"

Transkript

1 BURSA il MÜFTÜLÜGÜ UÜ ilahiyat FAKÜLTESi HAYATI, KİŞİLİGİ VE DÜŞÜNCELERİ İLE MUHAMMED HAMIDULLAH SEMPOZYUMU (18-19 Kasım 2005) Bursa Müftülüğü

2 Hayatı, Kişiliği ve Dılşıtnceleri ile Mulıammed Hamfdıtllalı Sempozyumu MUHAMMED HAMİDULAH'IN YETİŞTİGİ ve OLUŞUMUNA KATKlDA BULUNDUGUKURUMLAR Abdülhamit BİRIŞIK * Saygıdeğer Hocatarım ve muhterem dinleyicilerim. Hepinizi saygı ve hürmetterime selamlıyorum. Kelimenin tam anlamıyla büyük bir İslam alimi olan Muhammed Hamidullah'ın hayatından ve düşüncelerinden bir şeyler öğrenmek ve onu hayırla yad etmek üzere tertip edilen bu toplantının bizlere ilim yolunda şevk vermesi ve olumsuzlukları gözümüzde küçültmesi dileklerimle sözlerime başlıyor Merhum Hamldullah'ı rahmet ve. minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Ben aynı zamanda, kendjsine verilen bir ödülün maddi katkısı ile zenginleşen, bu sebeple de adı " Dr. Muhammed Hamidullah Kütüphanesi" olarak değiştirilen bir kütüphanede iki yıla yakın bir süre çalışan bir kardeşiniz olarak onu en fazla rahmet ve minnetle anınası gerekenlerden biriyim. Değerli arkadaşım Dr. M. Kamil Yaşaroğlu sizlere Muhammed Hamidullah'ın hayat hikayesini etraflıca anlattılar. Ben bu hayat hikayesinde adı geçen bazı kurum ve kuruluşlar üzerine büyüteç tutmak ve bunları bir miktar ayrıntılı olarak tanıtmak istiyorum. Bunu yapmaktaki maksadımız insanların yetişmesinde kurumların ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ayrıca farklı coğrafyalarda bulunan eğitim ve araştırma kurumlarının yapılanması ve işleyişini * Doç.D1:, UÜ ilahiyat Fakültesi Tefsir Öğretim Üyesi. 53

3 Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleri ile!rlulıammed Hamfdu!lalı Sempozyumu göstererek bundan dersler çıkarılmasını sağlamaktır. Sunuımıında öncelikle tahsil hayatı ve çalışma hayatı ile ilgili bilgileri başlıklar halinde sunacağım sonra bunlardan bazısı hakkında detaylı bilgi vereceğim. ANAHATLARlYLA EGİTİMİ, İŞ HAYATI VE İLGİLİ KURUMLAR A. TAHSİLİ -İlk eğitimini babası Hacı Halllullah Haydan1badl'den aldı. Babası ilim geleneğine sahip bir aileye mensuptur. Büyük dedelerinden Mehiiimi'nin hayatı üzerine yaptığımız çalışmadan onun soyunun Kureyş'e kadar uzandığını görmüş bulunmaktayız' Hint alt kıtasında adından söz ettiren ilim ve fikir adamlarından büyük bir losını ilk eğitimlerini aile içerisinde alarak ailenin gerçek bir eğitim kurumu olduğunu göstermişlerdir. Bu gelenek sadece Hint alt kıtasına ait olmayıp Selçuklular ve Osmanlılar dönemindeki aile yapılarında da görülmektedir. Günümüzde ihmal edilen bu kurum Muhammed Haınldullah'ın ahlaki eğitiminde ve kişilik oluşumunda çok önemli bir rol üstlenmiştir. Özellikle Muhammed Hamidullah'ın aile fertlerinin Cuma akşamları bir araya gelerek küçüklere din ve ahlak eğitimi verdiğini hatırlatmamız gerekmektedir. - Haydarabad Darülulfım'unda (Ortaokul ve Lise ayarında) 7. sınıfa kadar okudu ve 1923'de Matric (Matriculation. Lisans dengi) imtihanını verdi. - Camia Nizamiye' de 1 yıl okudu ve buradan 1924 yılında Mevlevi Fazıl diploması (Yüksek Lisans ayarı) alarak mezun oldu. Osmaniye Üniversitesi öncesi tahsil hayatı için kaynaklarda bazı çelişkiler göze çarpmaktadır. Kaynakların ekserisinde HaydarabM Darülulfımu ile Camia Nizamiye'nin aynı kurum olduğunu gösterir 54 bk. AbdUlhamit Birışık, "Melıiiiıni", TDV İslam Ansiklopedisi (DİA), Ankara 2004, xxvııı, 360.

4 Hayatı, Kişiliği /le Düşünceleri ile Muhammed Hamidulla/ı Sempozyumu tarzda bilgiler yer almakta bazi eserlerde ise Darülulüın hiç anılınaınakta sadece Caınia Nizaıniye'den söz edilmektedir. Bunlardan ikisi de yanlıştır. Zira kendisinin verdiği bilgilerde bu iki kuruında okuduğu anlaşılmaktadır ve zaten bu iki kurum HaydarabM'da birbirini destekleyen ve tamamlayan iki eğitim kurumudur yılında girdiği Osmaniye Üniversitesi (Camia Osmaniye) Hukuk Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans (B.A., FA ve M.A.) okudu. Yine burada ı 930 yılında M.A. Fıkıh ve ı 930 yılında aynı zamanda LL.B (Hukuk alanında Master-Doktora arası bir derece) okudu. - Öğrencilik yıllarında spor ve izeilikle ilgilendi. Araştırma döneminde savaş yerleri haritası ve krokisi çıkartırken bu izeilik eğitiminden çok yararlandığı ifade edilir yılında doktora yapmak üzere Osmaniye Üniversitesi tarafından Almanya 'ya gönderildi yılında Alınanya 'nın Bonn Friedrich Wilhelm Ren Üniversitesi'nde Hukuk Doktorası (D.Phil) tezini tamamladı. Kendi ifadesine göre 9 ayda tezini tamamladı.' (1934?) yılında Fransa'nın Paris şehrindeki Sorbon Üniversitesi'nde Fransız oryantalist M. Gaudefory-Demombynes'in yanında EdebiyatDoktorası (D.Lit.) yaptı. Aynı yıllarda ünlü şarkiyatçı Louis Massignon'un College de France'daki derslerine katıldı. B. KURULUŞUNDA GÖREV ALDlGI ve/veya ÇALIŞTIGI KURUMLAR yılında Haydarabad-Deldcen'de kumlan Meclisü İhyai'l Ma 'arifi 'n-nu 'ınaniyye adlı müessesenin kurucuları arasında yer aldı yılında Caınia Osmaniye Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atandı. 2 Muhammed Hamidullah. "Zôti flôlcit", Daktır Muhammed Hamidullah (haz. Muhammed Rcişid Şeyh), Faysalôbcid s

5 Hayatı, Kişiliği ve Diişrlnce/eri ile Mıılınmmed Hamldulin/ı SemjJozyımm -Yayın hayatına 1927 yılında Haydarabad-Dekken'de başlayan ve halen yayımı devam eden Islamic Culture adlı üç aylık İngilizce derginin yılları arasındaavrupa muhabirliğini yaptı. - Şibli Nu'mani ve Seyyid Süleyman Nedvi'nin gayretleri ile oluşan Darü'l-Musannifin Şibli Akademi'nin çıkardığı ilmi Meiirif dergisine (Temmuz 1916 'da çıkmaya başladı.) arasında muhtelif bakımlardan katkıda bulundu ve burada 80'i aşkın yazısı yayımlan dı..- - Şubat arasında Osmaniye Üniversitesi İslam ilahiyatı Fakültesi'nde (Faculty ofislamic Theology) arasında ise Hukuk Fakültesinde (Faculty of Law) hocalık yaptı yılında Haydarabad Nizamlığı'nın bağımsız bir devlet olarak Birleşmiş Milletiere girınesi için büyükelçi/temsilci sıfatıyla çalışmalar yaptı. Yurtdışında bulunurken Nizamlığın yeni Hindistan tarafından ilhak edilmesiyle vatansız kaldı yılında Hyderabad Liberation Society adıya bir dernek kurarak Haydarabad devletinin bağımsızlığı için çaba gösterdi de Cenevre'de Centre Islamique de Geneve adlı bir merkezin kuruluşuna katkı sağladı yılındaanayasa hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Pakistan'a davet edildi ve burada bir yıl ikamet etti. Ancak onun görüşleri bazı üst düzey devlet adamlarınca keskin bulundu. Bunun üzerine Muhammed Hamidullah kendisinin Kur'an ve sünnet merkezli bir anayasa tasarısı düşündüğünü söyleyerek buradan ayrıldı ve bir daha bu iş için dönınedi. 3 Muhtelif zamanlarda buraya gelerek dersler ve konferanslar verdi. Pakistan devleti Siret çalışmalarına katkısından dolayı 1985 yılında ona 1 milyon Rupi 3 Bu konuda kendi ifadeleri için bk. Siibir, Muhammed, "Daktır Muhammed Hamidullah key Sat Tin Sal", Dakıır Muhammed Hainfdu/lalı (haz. Muhammed Raşid Şeyh),s Başka bir kaynakta verilen ödill 10 Milyon rup i den i Ise de bu yanlış olsa gerektir. Zira ödül il veren kurumun çıkardığı dergide bu rakam I O la c yani bir milyon rup i olarak gösteriliyar (Ahmed, Hasanilddin, "Mayeniiz Alim-i Din Dr. Muhammed Hamidullah", Daktır Muhammed Hamidullah (haz. Muhammed Rfişid Şeyh), s. 289). 56

6 Hayatı, Kişiliği ve Düşıluceleri ile Mttlıammed Hamidulla/ı Sem]Jozyımın (o zamana göre dolar civarı) para ödülü ve Pakistan'ın en yüksek devlet nişanı olan HiHil-ı İmtiyaz verdi. 5 O, Pakistan şartlarında çok iyi bir meblağ olan bu para ödülünü şahsı için alınadı ve paranın şu anda Uluslararası İsHim Üniversitesi'ne bağlı faaliyet gösteren İslam Araştırmaları Enstitüsü'ne (Islamic Research Institute, IRI) aktarılmasını teklif etti. Enstitü'ye aktarılan bu meblağ ile enstitünün kütüphanesi geliştiriidi ve ilmi faaliyetler yapıldı. Onun bu kadirşinaslığına bir karşılık olarak enstitünün kütüphanesine "Dr. Muhammed Hamidullah Library" adı verildi. Kendisine bu parayı neden almadığı sorulunca o "Ifl take it here, whatwould I get there? Şayet ben parayı burada alırsam elime orada ne geçecek?" demiş"" tir. Muhammed Hamidullah düşüncesiniii ve yaşantısının merkezine şahsını ve şahsi menfaatlerini değil İslam'ın ve müslümanların menfaatini almıştı. Günümüzde menfaat için farklı tavırlar takinan ilim adamlarının ve tabii ki bizlerin de Muhammed Hamidullah 'tan alacağı çok dersler vardır. - Dabel'deki (Silret-Gucerat-Hindistan) Medrese-i İslamiye Ta'li'mü'd-Dln'e bağlı olarak kurulan (C.Evvel 1350/Ekim 1931) ve sonradan Güney Afrika Johannesburg ve Pakistan Karaçİ'de şubeleri açılan el-meclisü'l-ilmi'nin üyeleri arasında yer aldı. Karaçİ şubesinin Yönetim Kurulu arasında Fransa'da Centre National de la Recherches Scienti:fiques'de (Bilimsel Araştırmalar Milli Merkezi, CNRS) araştırmacı olarak çalıştı ve buradan emekli oldu yılında Paris'de İran asıllı Ali Mezaheri ile birlikte İslam Kültür Merkezi' nin (Ce n tre Culturel lslamique) kurulmasına katkıda bulundu ve burada ve Paris Merkez Camiinde uzun bir süre hizmet etti. Nitekim İslam 'a Giriş (Jntroduction to Islam) kitabının birinci (1957), ikinci (1959) ve üçüncü (1968) edisyonlarına yazdığı önsözde bu merkezin adını ve adresini kullanmıştır. 5 "Harf-i Ağiiz", Fikr-u Nazar (Daktır Muhammed Hamidullah Hususi İşiiat), XL- XLI/1-4, islamabad 1424/2003, s. 8 57

7 Hayali, Kişi/i[; i lll! Dılşıinceleri ile Muhammed Hamfdullalı Sempozyumu... - Association des Etudiants Islamiques de France (AEIF) 1963 yılında Muhammed Hamidullah 'ın katkıları ile kuruldu France-Islam Friendship Association'de faaliyetler yaptı ve uzun süre aylık France-Islam dergisini yayımladı arasında hemen hemen her yıl 3 aylık bir süre ile (genellikle Mart-Mayıs) Türkiye'ye gelerek muhtelif üniversitelerde misafir öğretim üyesi vasfıyla dersler ve ilmi konferanslar verdi. Geldiğinde genellikle Çemberlitaş/Türbe Civarındaki Sİpahi Otel' de kalırdı. Ders verdiği eğitim kurumları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslam Araştırmaları Enstütüsü/Merkezi, Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Erzunım İslami İlimler Fakültesi ve muhtelif Yüksek İslam Enstitüleri sayılabilir. Türkiye'de bulunduğu zaman içerisinde ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 'na raporlar hazırladı. -Türkiye Diyanet Vakfı 'na bağlı İslamAraştırmaları Merkezi 'nin (İSAM) kuruluşunda da Muhammed Hamidullah'ın fikirleıinin tesirinin bulunması muhtemeldir. Bu açık olarak söylenınese de onun Türkiye'deki ilim camiasında bıraktığı güçlü iz ve olaylara tarafsız ve ilmi kriteriere göre yaklaşma geleneği buna zemin hazırlamış olabilir. Nitekim İSAM kurulduğunda Prof.Dr. Hayreddin Karaınan ve Dr. Tayyar Altıkulaç beyler Paris'e giderek kendisini İSAM'a davet etmişlerdi. Kendisi için ahir ömrünü geçireceği ve ilmi araştım1alarını rahat bir şekilde yürüteceği yer olarak İstanbul düşünülınüştü. Konuyu Hayreddin Karaınan hocamız Yeni Şafak gazetesinde şöyle anlatır: "Hoca'yı -Boğaz'da tahsis edileeele konağa yerleşerek iyi bir maaşla Türkiye'de yaşaması ve İSAM'da (Diyanet Vakfı'nın İslam Araştırınaları Merkezi 'nde) yetişen gençlere rehberlik etmesi içindavet etmek üzere Sayın Tayyar Altıkulaç ile (on yıl kadar önce) Paris'e gittik, kendisini bir çatı katındaki daracık ve mütevazıdan de geri olan evciğinde ziyaret ederek arzumuzu ifade ettik. Bize cevabı şu oldu: Türkiye'de sizler gibi fazı! kardeşlerim var, siz orada bana 6 Jean-Yves Caınus "Islam in Francc" 58 cfnı?articleid=514 [lo Mayıs 2004).

8 Hf(JIOIJ, Kişiliği lle Düşiincaleri ile Muhammed Hamidulla/ı Sempozyuum ihtiyaç bırakmıyorsunuz, buranın (Paris 'in, Fransa 'nın... ) ise bana ihtiyacı var, beni mazur görün, burada kalayım ve sizin emirlerinizi buradan yapabildiğim kadar yapayım... "' İLGİLİ OLDUGU KURUM VE İLMİ MERKEZLER HAKKINDA AYRlNTlLAR Prof.Dr. Muhammed Hamidullah'ın yetiştiği ilmi kurumlar ve çalışına hayatı ile ilgili başlıklar halinde bilgiler verdikten sonra. şimdi de bu kurumlardan bazıları haldemda ayrıntılı bilgiler ver-. ınek istiyorum. Ben tebliğünde daha çok Hindistan ve Pakistan'da bulunan kurumlar ve merkezler hakkında bilgi vereceğim. Bu tercihte bulunmaının nedeni, Türkiye'deki hayatı, ilmi faaliyetleri ve Fransa' daki çalışınalarının hatıraların anlatılacağı son oturumdaki değerli hocalartın tarafından ortaya konacak olmasıdır. 1. HAYDAMBAD NİZAMLIGI Muhammed Haınldullah, içinde doğup büyüdüğü ve hayatının üçte birden fazla bir kısmını içinde geçirdiği Haydarabad Nizaınlığı 'na karşı büyük bir sevgi ve bağlılık duymaktay dı. Zira o zamanlar burası birçok açıdan örnek bir devlet ve şehir idi. Bu sebeple sizlere Haydarabad şehri ve Haydarabad Nizaınlığı hakkında bilgi vennek istiyorum. Haydarabad Nizaınlığı'nın merkezi olan Haydarabad şehri Kutubşahller Devleti hükümdan Sultan Muhammed Ku li Kutubşah tarafından 1590 yılında kurulmuş ve Hz. Ali 'nin "Haydar" künyesine nisbette Haydarabad olarak adlandırılınıştır. HaydarabM Devletin kurucusu olan Nizaınü'l-Mülk Asafdih ünvanlı Kaınereddin Çin Kılıç Han ( ) aslen S em erkand bölgesinden Hindistan'a gelip yerleşen Türk asıllı bir ailenin çocuğudur. Babası Abid Kılıç Han Seınerkandi, Babürlü devletine ( ) hizmet eden üst düzey bir devlet adaınıydı. Kendisi de Babür- 7 Hayreddin Karaman, Yeni Şafak, , Köşe yazısı. 59

9 Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleti ile Afulıammed Hamidu(/alı Sempozyumu lü hüldimdarı Evrengzlb Alemgir zamanında yararlıklar göstermiş ve Kılıç Han ünvanını almıştı. Evrengzib 'den sonra gelen padişah ona Nizamü'l-Mülk ünvanını vermiş ve Delhi valisi yapmıştı. Maratalara karşı gösterdiği başarılar sonucunda yerini iyice pekiştinniş ve Babürlüler devletinin İngilizler'in sinsi politikaları ile gittikçe zayıftadığı bir zamanda Dekken bölgesinde bağımsızlığını ilan etmiş (1 ı Ekim l 724) ardından da Babürlüler onun bu bağımsızlığını kabul etmişlerdi. HaydarabM Nizamlığı bölgede artan İngiliz gücü karşısında temkinli bir yönetim tarzı benimsedi. Devlet yapılan antlaşmalarla bağımsızlığını ve topraklarıju koruduysa da "İngiliz himayesinde" izieniıni veren bir devlet olmaktan kurtulamadı. Nizarn Ali'nin ( ) uzun süren yönetiminde devlet istikrara kavuştu yılındaki bağımsızlık savaşında tarafsız kalan Haydarabfid Nizamlığı bu tavrı sebebiyle bir bakıma İngilizler'ce ödüllendirildi ve böylece bağımsızlıklarına ilişilmedi. Vezir Sir Salar Ceng (Nevvab Mir TurabAli Han, ö. 1883) ülkede köklü idari değişiklikler yaptı. Devletin son Nizamı Mir Osman Ali Han (sal. 191 ı- ı 948. [hayatı: ı 886- ı 967]) ülkeyi imar etmek ve her bir açıdan geliştirmek için çok başarılı çalışmalar yaptı. 1947'de bölgenin Hindistan ve Pakistan adıyla iki devlet olarak bölünmesinden sonra Haydarabad Nizamlığı da müstakil bir devlet olmaya veya Pakistan'a katılmaya çabaladı. Aslında Devlet Başkanı Mir Osman Ali Han Nizamlığın bağımsızlığını savunmaktaydı. Hindistan, bunu kabul etmeyip ken Savaş sonunda Haydarabad Devleti 'nin savun dilerine savaş açtı. ma ve dış işlerinde Hindistan'a bağlı, iç işlerinde bağımsız olması kabul edildi. Fakat kısa bir süre sonra Haydarabfid Nizamlığı 'nın, Kuzey Hindistanlı lider Seyyid Kasım Regavl'nin, yeni Hindistan Devletine karşı yönettiği Rızakarlar hareketine karşı askeri yardım göndermemesini bahane eden devlet I 7 milyon nüfuslu Haydarabfid Nizamlığı'nı işgal ederek kendi topraklarına kattı (1948). Yönetim, askeri bir _valiye verilip, bölge eyajet haline getirildi. Bu işgal esnasında Hindistan ordusu kadar insanı vahşi bir şekilde öldürdü. Pek çok önemli aile gücünü yitirdi. Bir kısım müslüman 60

10 Hayatı, Kişiliği ve Diişılııceleri ile Mulıammed Hamidullafı Sempozyumu başka ülkelere hicret etti. Haydanlbad Nizamlığının sona ermesinde İngilizlerin dolaylı olarak ciddi etkisi olmalıdır anayasası ile demokrasiye geçen Hindistan, Haydarabad devletinin eski başkanı Osman Ali Han'ın, sadece "Haydarabad Devlet Başkanı" unvanını muhafaza etmesini kabul etti. Nizamlık, 1956'da tamamen ortadan kalktı. Günümüzde sadece unvan olarak varlığını sürdürmektedir. 224 yıl süren devlette 7 hükümdar iş başına gelm~ştir. Hanedanın başlangıçtaki dili Türkçe iken şartlar gereği bir zaman Farsça öne çıkmış, daha sonra da Urduca bunların yerine geçmiştir. Bu dil de Türkler tarafından oluşturulduğu ve tüm ülkeye yayıldığı için kullanımı noktasında hiçbir çelcingenlilc olmamıştır. Haydarabad Nizamlığı sınırlannda yaşayas müslümanların ekseriyeti Hanefi mezhebindedir. Haydarabad Nizamlığı ile Osmanlı devleti arasında her zaman iyi ilişkiler olmuştur. Son Halife Abdülmecid'in kızı Dürr-i Şehvar ve Şehzade Selahattin Efendi'nin kızı Nilüfer Sultan, Nizarn Mir Osman Ali Han'ın oğullan ile evlenmişlerdi. Dürr-i Şehvar Sultan da oğlu Bereket Ali Han'ı İstanbullu bir Türk kızı ile evlendirmiştir. Nizarn Mir Osman Ali Han, Osmanlı Devletinin sona ermesi ve Hilafetin ilgası ile zor durumda kalan Halife Abdulmecid'e maddi yardımlarda bulunmuş hatta maaş bağlatmıştı. Bununla ilgili fermanların ve belgelerin kopyalan TDV İslam Ansilclopedisi'ndelci HaydarabM Nizamlığı maddesinde görülebilir. Nizarn Osman-Ali Han dünyanın en zengin kişilerinden biriydi ve bölgede yürütülen ilmi faaliyetlere ve pele çok hayır işine yardım etmiştir. Devlette İslami eğitim-öğretim faaliyetlerine büyük imkan hazırlanmış ve Urduca resmi dil yapılmıştı. Hindistan'ın işgalinden sonra Urduca terk edilerek İngilizce'ye geçilmiştir. Nizarnlar döneminde devlet dahilindeki eğitim merkezlerinde çok büyük ilim ve fikir adamlan yetişmiştir.". 8 Geniş bilgi için b k. Şakir Mustafa, Mevsuatu d ii veli '/-d/emi' 1-fsldmi ve ricdliha, I-III, Darü'l-İim li'l-meliiyin, Beyrut 1993, III, ; Azmi Özcan, "Haydarfibiid Nizaınlığı", DİA, İstanbul 1998, XVII, 32-35; J. Buron-UDMİ İdare, "Haydariibiid", Urdu Dtiire-i Madrifi fsldmiye, Lalıor 1973, VIII,

11 Hayatı, Kişil(~i ve Düşünceleri ile Muhammed Haıuidullalı Semjıozymım 2. EGİTİM ve ARAŞTIRMA KURUMLARI Muhammed Hamidullah'ın yaşadığı dönemlerde Hint alt kıtasında etkin olan çok sayıda ilmi ve akademik kurum bulunmaktaydı. Bunlar Diyobendi ekolüne bağlı kurumlar, Ehl-i Hadis müesseseleri, Nedvetü'l-ulema ve Şibll Nu'mani tarafından yürütülen faaliyet ve kurumlar, Aligarh Koleji ve üniversitesi ile bunların uzantıları ve müstakil Osmaniye Üniversitesi olarak kendisini göstermektedir. Bir de misyonerler ve Batılılar tarafından kurulan ilmi akademik kunıınlar vardır. 9 Bunlardan Muhammed Hamidullah'ın irtibat içinde olduklan hakkında bilgiler vermelc yerinde olacaktır. a. HaydarabM Darülulfim'u ' Hint alt kıtası ilim tarihinde medreselerin yeri çok belirgindir. Bu medreseler müfredatları açısından dönemlere göre farklılık arzetmiş ise de özellikle Leknev'deki Darülulfım-i Firengi Mahal'in (Medrese-i Nizamiye) kurulmasından (1693) ve Molla Nizameddin Sihalvl'nin (ö. 1748) oluşturduğu müfredat olan Ders-i Nizaml'nin burada ve diğer bir kısım medreselerde uygulanmasından sonra ülke genelindeki medreselerin ekserisi bu müfredata geçmiştir. w Muhammed Hamidullah'ın 5-6 yıl kadar okuduğu Haydarabad'daki Darülulfım da bu müfredatı uygulayan eğitim kurumlarındandır. Medrese 1853 yılında Sir Salar Ceng ( ) tarafından kunılmuştur. Bu medresede bir süre ( ) Mevdıldi de okumuştur. Hayctarabad Daıülulılm 'u kuruluşunu takip eden yıllarda müfredatında bazı değişiklikler yapmış ve eğitim tarzını geliştirmiştir. Zamanla işleyişi değiştirilen medrese sonradan Osmaniye Üniversitesi 'ne öğrenci hazırlayan bir orta öğretim kurumu halini almıştır. Ancak yine de kumlduğu ad ile anı lmaktadır. Medresenin şu andaki rektörü Mevlana Hamidüddin Akll Husaml'dir. 9 Bunlar hakkında geniş bilgi için bk. Abdulhamit Birışık, "Hint Alt Kıtasında İslam Araştırmalarının DUnü Bugünü: Kurumlar-ilmi Faaliyetler-Şalııslar-Eserler", Divan ilmi Araştırmalar, sy. 17, Istanbul 2004/2, s Hint alı kılasındaki medrese sistemi ve ııılifrcdat için bk. Abdullıamil Birışı k, "Medrese: Hint All Kıtasında Medrese", DİA, Ankara 2004, XXV lll,

12 Hayatı, Kişiliği ve Dıişılnceleri ile Mulıammed Hamfdullalı Sem}Jozyunw Burada, Hint alt kıtasının önde gelen ilim ve fikir adamlarından müfessir Hamldüddin Fenlhl, muhtemelen Hamldullah'ın da öğrenci olduğu yıllarda, 19 ı 4- ı 9 ı 9 arasında Rektör olarak görev yapmış ve medresenin gelişmesine büyük katkılarda bulunmuştur. 11 Ayrıca o Osmaniye Üniversitesinin kuruluşu öncesindeki görüşmeler ve yapılan tartışınalar esnasında Üniversitenin eğitim dilinin Urduca olmasını ve üniversitede dini ilimiere ek olarak sosyal bilimler, fen ve matematik gib müsbet bilimlerin de okutulmasını önemiiştir.ıı b. Camia Nizarniye Klasik medreseler tarzında yapılanan kurumlardan biri olan Camia Nizarniye (Medrese-i Nizamiye, The"Nizaın College) Çiştiyye Tarlleatı 'nın önde gelen şeyhlerinden Hacı İ mdadullah Tanevi'nin halifes i ve Haydarabad Nizamhğı İslami İş ler ve Vakıflar Bakanlanndan Muhammed Enverullah Han Ömer! (Fazilet Ceng Bahadır) tarafından 1874 (1292) yılında Haydarabad'da kurulmuştur. Başlangıçta halkın destegiyle faaliyet gösteren kurum, aynı zamanda Örneri'nin talebesi olan Nizarn Mir Osman Ali Han'ın destegini aldıktan sonra daha etkin ilmi hizmet verdi. Camiada ilkokuldan doktoraya kadar eğitim merhaleleri bulunmakta olup toplaını 16 yıl olan eğitim süre- si içerisinde alınan eğitime ek olarak hafızlık, ifta, ilmi araştırmalar, imam-hatiplik, Meclisü İşaati' 1-ulfim, davet ve irşad gibi ihtisas birimleri de vardır. 8 yıl süren temel eğitim içerisinde çok sayıda ders olcunmakta isteyen daha ilerisine devam edebilmektedir. Kunımun diplaması Osmaniye, Ezher ve Medine İslam üniversitelerinde kabul edilmektedir. Yılda yedi yüz kadar mezun veren bu eğitim ve araştırma kurumunda İslami ilimierin yanında İngilizce, matematik, tarih, coğrafya, felsefe, mantık ve genel bilim de okutulmaktadır. Muhammed Hamidullah gibi daha pek çok alim bu ınüessesede yetişmiştir. İleride tanıtımını yapacağımız Dairetü'l-Maarif'te ilmi fa- 11 Muzaffer Hüseyin Gazfili, "Alla me Hamldilddin Feriilıl key Ta'liml Efkfır", tl/id me Hamidiide/in Ferôlıi Haycil u Efkcir: Makdieit-ı Fercilıi Semhıar, Diiirc-i Haınidiye, A'zaıngarh 1992, s. 524 ( ). 12 Zaferil'l-isliim Isliihi, "Mevlana Hamidilddin Fcriilıi", a.e., s (37-54). 63

13 Htı;ı all, Kişiliği ve Diişüuceleri ile Muhammed Hamidullafı Sempozyumıt aliyet gösterenierin büyük bir kısmı Camia Nizamiyye mezunudur. Zengin bir kütüphanesi bulunan kurumun Meclisü İşaati'l-ulfım adlı birimi ı 987 yılına kadar 96 adet kitap neşretmiştir. Bu kurum özellikle Hindistan devleti zamanında İngiliz eğitim sistemi içerisindeki Kolej statüsünü alarak daha çok yüksek tahsil alanında hizmet venniştir. ı eğitim-öğretim yılında nisbeten otonom bir yapı kazanmış ve Sanat, Sosyal Bilimler, Bilim ve Ekonomi alanlarmda ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim vermeyi programına koymuştur. ıj c. Osmaniye Üniversitesi (el-camiatü'l-osmaniyye) Osmaniye Üniversitesi (el-camiatü'l-osmaniyye) Hint alt kıtasının en önemli müslüman üniversitesidir. Çünkü üniversitenin yapılanmasında, hoca seçiminde, müfredatında ve müfredatın uygulanmasında İslam'ın temel ilkeleri her zaman göz önünde tutulmuştur. 19 I 7 yılında kurulup 1918 'de eğitim-öğretime başlayan üniversite asıl itibariyle Haydarabad'da bulunan az önce tanıttığımız iki eğitim kurumu olan Darülulfım ve Camia Nizamiye'ye dayanmaktadır. Haydarabad Nizamlığı içerisinde kapsamlı bir üniversite kunna düşüncesi çok eskilere gitmektedir. Bu ilk defa ı 878 yılında Rı fat Yar Ceng tarafından dillendirilmiş geçen zaman içerisinde bu fikir iyice benimsenmişti. Üniversite kurma düşüncesi bir defa da ı 894 yılında Camia Nizamiye'de Haydarabad Nizarnı'nın huzurunda yapılan bir toplantıda çok açık bir dille ortaya kondu. Konu ile tüm basın ve ülke entelektüelleri ilgilenmişti yılında Haydarabad Darülulfımu Mezun Öğrenciler Derneği, Haydarabad Eğitim Konferansı düzenledi ve bir üniversite açılması fikrini daha güçlü bir biçimde Nizam'a sundular. Bir üniversite isteğinin güçlenmesi ve ihtiyacın iyice olgunlaşması üzerine Nizarn Mir Osman Ali Han 13 Sultan Mulıyiddin, "e1-ciimi'atu'n-nizfimiyye- Haydariibiid", Sekdfetii'/-Hind, XXX 64 VIII/3-4, De11ıi 1987, s ; UDMİ İdare, "Mediiris", Urdu Ddire-i Ma'drif-i isliimi (UDMİ), Lahor 1964, XX, 193; Küldip Kaur, Madrasa Educalian in India: A Study of!ts Pasi and Present, Clıandigarlı 1990, s ; Ziyaud-Din A. Desa i, Centres of Islamic Leaming inlndia, New Del hi 1978, s

14 tarafındai yılında çıkarılan bir ferman ile Osmaniye Üniversitesi kuruldu.' ' Hayatı, Kişiliği ve Dılşünceleri ile Muhammed llamidullalı Sempozyumu Bütün dini, sosyal ve teknik branşlarda Urdu dilinde öğretim yapması planlanan üniversitede ilk olarak okurulacak ders kitaplarını hazırlaması için bir telif ve tercüme bürosu (Daru't-Te' llf ve 't Tercüme 1 Compilation and Translation Bureau) açıldı (14 Ağustos 1917). Büroda Urdu dili ve edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden olan ve bu yetkinliği sebebiyle Babay-ı Urdu/Urduca'nın babası ünvanı ile anılan Abdulhak başta olmak üzere Abdulmacid Deryabfid'i, Abdullah İmadi, Vahi'düddi'n Sel'im Panipati', İnayetulah Dihlevı:, Mesud Ali Mahv'i ve Telemınüz Hüseyin Corkpfıi"i gibi meşhur ilim adamları istihdam edildi. Burada çalışan her biri sahalarında uzman q. 130 mütercim tarafından muhtelif dillerden yapılan tercümeler yedi ayrı ihtisas komisyonu tarafından incelenmiş, eksikleri varsa tamamlanıp basılmıştır yıllan arasında muhtelifbranşlara ait 500 kadar eser bu şekilde Urduca'ya tercüme edilmiş, bunlardan büyük bir kısmı da yayımlanmıştır'ı. Tercüme Bürosuna bağlı olarak hizmet üreten Meclis-i Vaz-ı Istılahfit (lstılah Üretme Meclisi) adlı birim birçok telmik ıstılahı (terim) tercüme, adaptasyon veya yeniden inşa yoluyla Urduca'ya kazandırmıştır. 1947'ye kadar toplam kadar ıstılah üreten Meclis-i Vaz-ı Istılahfit Hint alt kıtasında yazılan ilmi eserlerde ortak bir dilin kullanılmasına zemin hazırlamıştır. Bu ıstılahlar dil bilimcisi Cem'il Calibi'nin çabaları sonucunda yeniden düzenlenerek Pakistan Dil Kuıumu (Muktedire-i Kavmi Zübfin) tarafından Ferheng-i Jstıldhat-ı Camia Osmdniyye adıyla iki cilt halinde yayımlanmıştır (İslamabfid 1991). Bu kitap İSAM kütüphanesinde vardır.' 6 14 Ferman ın bir kopyası için bk. Shafqat 1-lussain Razawi, "Darul Talif-wa-Tarjuma, Jamia Usmania (Usmania University 1-lyderabad, lndia)", Journal of Pakis/an Hisfor i cal Sociely, XLIV/4 (1996), s Yayımlanan kitaplar için bk. Razawi, "Darul Talif-wa-Tarjuma, Jamia Usmania (Usmania University Hyderabad, lndia)", s Üniversitenin Urducayı eğitim dili olarak seçmesi ve yapılan çalışmalar için bk. A.Q.M. Shamsul Ala m, "Urdu as Med i um of lnstruction: A case Study of the Role of the Osınania University, Hyderabad, lndia", Pakis/an Journal ofhislotj' and Culıure, IX/!, isliiınfibiid Ocak-Haziran 1988, s

15 Hayatı, Kişiliği ııe Düşünceleriile Muhammed Hamfdul!a/ı SemjJozyıımu Osmaniye Üniversitesi'ndeki İslam araştınnaları I 947 yılına kadar İsHiın ilahiyatı Fakültesi'nde (Faculty of Islaınic Theology) yürütülürken bu tarihten sonra kısa bir boşluk yaşanmış ve I 966 yılında eğitim ve araştırma hizmetleri veren ınüstakil İslam araştırınaları bölümü (Depaı1ınent of Islaınic Studies) kurulmuştur. Faculty of Aı1s'a (Sanat Fakültesi) bağlı olan bölüm fakültedeki Arapça ve Farsça bölümleriyle ortak çalışınalar yürütınektedir. Üniversiteye bağlı Area Studies Center'de de İslam! iliınlerle ilgili çalışınalar yapılmaktadır. Ayrıca bölgede klasik ve modem tarzda İslami eğitim veren birçok medrese ve kolej de üniversiteye bağlı olarak hizmet vennektedir. Osmaniye Üniversitesi'nin matbu eseriere ek olarak 3.418'i İsUimi ilimlerle ilgili yazma eser ihtiva eden geniş bir kütüphanesi vardır 17 Zahid Ali, Abdulhak, Menazİr Ahsen Geylfm1, Muhammed Hamidullah, Seyyid Abdullatif, Abdulınu'id Han, Nizameddin, Haşim Emir Ali, Harun Han Şirvani ve Mir Veliyyüddin Nizam Koleji ve Osmaniye Üniversitesi'ndeki İslam araştınnalarına katkıda bulunan ilim adaınlarındandır 1 ". Bugün üniversite hem fiziki olarak hem de branş olarak çok geniş bir alanda (6 kın 2 ) hizmet vennektedir. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Muhammed Süleyman Sıddild'nin beyanına göre Hindistan'ın en geniş yüksek öğretim kurumu olan üniversitede civarında öğrenci eğitim gönnektedir kadar akademik personel eğitim-öğretim işlerini yürütın ektedir. Üniversite 2001 yılında Hindistan Yüksek Öğrenim Kurumuna (University Grants Comınission, Govemınent of India) bağlı akreditasyon kuruımı (The National Accreditation and Assessınent Council, NAAC) tarafından 5 yıldız ( fi ve stars) ile ödüllendirilıniştir. 17 Omar Khalidi, "A Guide to Arabic, Persian, Turkish, and Urdu Maııuscript Libraries in lndia", MELA Notes, sy , Seattic Washington , s Üniversite hakkında geniş bilgi için bk. Kaur, Madrasa Educalian in Jndia, s ; M.R. Siddiqi, "ei-ciiıııiatii'i-osmiiniyyc", DlA, İstanbul 1993, VII,

16 Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleri ile llhılıammed Hamidulla/ı Sempozyumu 3. YAYlN VE NEŞİR KURUMLARI a. Meclisü İhyai'l-Ma'arifi'n-Nu'maniyye Bir grup Camia NizaıniyYe hocası Ebü '1-Vefii Kandeharl Afgani'nin (ö. 1975) önderliğinde 1929 yılında Haydarabad Dekken'de Meclisü İhyai'l-Ma'arifi'n-Nu'ınaniyye adıyla bir müessese kurmuştur. Asıl ınaksadı Hanefi mezhebi alimleri tarafından yazılan eserleri gün yüzüne çıkarmak ve bu sahada nitelikli yayınlar yapmak olan ınüessesede çalışanlar dünyanın dörtbir yanındaki kütüphaneleri tarayarak mezhebe dair kıymetli yazınaları tespit ettiler. Bu eserlerin ilm! usullere göre neşri içirı dünyanın çeşitli bölgelerindeki önde gelen müslüman ve gayri ınüsliın ilim adamlarından istifade yoluna gidilmiştir. Zahid el-kevser1, İzmirli İsmail Hakkı, Ahmed Muhammed Şakir, Kudüs baş kadısı Şeyh Halil Halid! ve müsteşrik P.H. Ritter bunlardan birkaçıdır. Burada neşredilen eserler arasında Ebfı Hanife'nin Kitiibu'l-Alim ve'l-müteallim'i (Haydarabad 1349), İmam Muhammed'in el-ciimiu '1-kebfr (Kahire 1937), en-nüket, Kitiibü'l-Hucce (5 c.) ve es-siyerii's-sağfr'i, Ebfı Yusuf'un Ki ttibii '/-Eser (Kahire 1936), Kitabu İhtiliifi Ebi Hanife ve 'bni Ebf Leylii (Kahire 1938), Kitiibii 'r-red alii Siyeri '1-Evzaf'si (Kahire 1938), Serahsi'nin Usıllu 's-serahsf'si (Kahire ts.?) ve Tahavi 'nin Muhtasar'ı (Kahire 1951) da bulunmaktadır 1. 3b. Dairetü'l-Ma'arifi'l-Osmaniye Hint alt kıtasında İslam! ilimierin gelişınesine çok büyük katkıları olan Dairetü'l-Ma'arifi'l-Osmaniye (Daru'l-Matbfı'at eş Şarkiyye/ Osınania Oriental Publication Bureau) 1888 yılında İınadü'l-Mü1k Seyyid Hüseyin Bilgraıni, Molla Abdülkayyfıın ve 19 Sultan Muhyiddin, "el-ciimi'atu'ıı-niziiıniyye- Haydariibiid", Sekiifetii'/-Hind, XXX VIII/3-4, Del hi 1987, s. 104-l ll; Desai, Centres of Jslamic Learning in Jndia, s

Ebü l-a lâ Mevdûdî nin Kur ân Yorumunu Şekillendiren Temel Dinamikler

Ebü l-a lâ Mevdûdî nin Kur ân Yorumunu Şekillendiren Temel Dinamikler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 1-20 Ebü l-a lâ Mevdûdî nin Kur ân Yorumunu Şekillendiren Temel Dinamikler Abdülhamit BİRIŞIK Özet Mevdûdî, yazdığı eserleri

Detaylı

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - II / İNSAN 19 Aralık 2009 - İstanbul SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - III / İSLAM, EKONOMİ

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

şarkiyatçılar tarafından ileri sürülen, Osmanlı hakimiyetinin Mısır ilim ve kültür

şarkiyatçılar tarafından ileri sürülen, Osmanlı hakimiyetinin Mısır ilim ve kültür keşfiyle sonuçlanması ise Mısır'ın dış ticaretini bütünüyle çökertmiştir. BİBLİYOGRAFYA : Makrlzl. el ljıtat, Kah i re 1997, 1-IV; Süyütl, Hüsnü '1-muJ:ıaçtara (nşr. Halil el-mansür). Beyrut 1997, ı, 255-470;

Detaylı

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar

2014-2015. özelı. Remel Kulüp İlah yat Rehber. 2014 / Hicrî 1435. Ağustos / Zilkade. Sayı: 7 (Özel) Eğitim ve Barınma İmkânları. Burs Veren Kurumlar 2014 / Hicrî 1435 Ağustos / Zilkade Sayı: 7 (Özel) MÜİF REMEL KULÜBÜ ÇALIŞMASIDIR özelı say 2014-2015 Remel Kulüp İlah yat Rehber Eğitim ve Barınma İmkânları Burs Veren Kurumlar Üniversiteliye Çeşitli

Detaylı

FlKlH İlMi/İSU\M HUKUK TARi Hi KAYNAKlARI VE ÇALIŞMAlARI ÜZERiNE BiR DERLEME DENEMESi

FlKlH İlMi/İSU\M HUKUK TARi Hi KAYNAKlARI VE ÇALIŞMAlARI ÜZERiNE BiR DERLEME DENEMESi islam Hukuku Araştırmalan Dergisi, sy. 7, Nisan 2006, s. 365-396 FlKlH İlMi/İSU\M HUKUK TARi Hi KAYNAKlARI VE ÇALIŞMAlARI ÜZERiNE BiR DERLEME DENEMESi Yrd. Doç. Dr. J

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ 31 Mart 2012 Oturum Başkanı Eyyüp Said Kaya Konuşmacılar Ali Hakan Çavuşoğlu H. Tuncay Başoğlu Harun Yılmaz Hazırlayan Harun Yılmaz Medeniyet Araştırmaları

Detaylı

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere

Hayırlı iş ve hizmetlere aracılık ve yardım eden kişi, sanki o işi bizzat yapmış gibidir. Nice kırk lara Nice hayırlı hizmetlere 1 2 İster ak-pak binitleriyle atlanıp aramızdan ayrılmış ve Rahmet-i Rahmân a kavuşmuş olsun, ister halen toplumumuzda ve ön sıralarda duran, milli kültürümüzün bu emekçilerini yâdetmek ve ayrıca onların

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ Bilal DELİSER Gümüşhane 2012 ISBN: 978-605-61345-8-6 Copyright Gümüşhane Üniversitesi Tasarım : Veysel Cebe Baskı : Afşar Matbaası, İvedik OSB 21. Cad. 599. Sok.

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı YIL: 8 / SAYI: 35-36 - İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür A.Ş. nin ortaklaşa düzenlediği 30.

Detaylı

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE*

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2) TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi

Detaylı

ULUSLARARASI ANLAŞMALARA DEVAM...

ULUSLARARASI ANLAŞMALARA DEVAM... 14 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayın organıdır. Güz 2013 Sayı 14 ULUSLARARASI ANLAŞMALARA DEVAM... 2012-2013 eğitim-öğretim yılında fakülte tarihimiz açısından dönüm noktası sayılabilecek bir

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2008 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI II Redaksiyon:

Detaylı

Cumhurba kan Gül den ehit Yak n ve Gazilere ftar. Cumhurbaşkanı. Gül iftardan önce eşi. Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n

Cumhurba kan Gül den ehit Yak n ve Gazilere ftar. Cumhurbaşkanı. Gül iftardan önce eşi. Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n Cumhurba kan Gül iftardan önce e i Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n Hasbahçe nin giri inde kar layarak, tek tek ellerini s kt. Gül 56 ilden 261 ehit yak n ve gaziye Dolmabahçe Saray nda iftar yeme

Detaylı

60 İSAM DAN HABERLER 64 BİR AYET 65 BİR HADİS 66 YENİ YAYINLARIMIZ

60 İSAM DAN HABERLER 64 BİR AYET 65 BİR HADİS 66 YENİ YAYINLARIMIZ 3 BAŞKANDAN 5 NOT DEFTERİNDEN 6 GÜNDEM Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanlığı Görevine Atandı 14 FAALİYET Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonu 34 GÜNDEM Camiler ve Din Görevlileri Haftası 38

Detaylı

Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha

Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha A Report Submitted to Abdülhamit II on Administrative and Social- Economic Structures of Egypt Yunus ÖZGER * Özet XIX.

Detaylı

DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ

DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI DİNİ TARİHİ VE SOSYOLOJİK BOYUTUYLA TALİBAN HAREKETİ AKBARSHAH AHMADİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme Hidayet Aydar*

Yaygınlık Bakımından Meallerimiz ve Mealler Üzerinde İstatistiksel Bir Değerlendirme Hidayet Aydar* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA ÖĞRETİMİ

XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA ÖĞRETİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN DA ARAP DİLİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ARAPÇA

Detaylı

Young Men s Christian Association ın Türkiye deki Faaliyetleri

Young Men s Christian Association ın Türkiye deki Faaliyetleri Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:1 (2014), ss.101-122 DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001406 Young Men s Christian Association ın Türkiye deki Faaliyetleri RESUL ÇATALBAŞ Bozok Üniv. İlahiyat

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI Hacı Veli GÖK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2011 i T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası DOSYA dünyada bir mesele olarak islam dini eğitimi Dünyada Bir Mesele Olarak İslâm Dini Eğitimi Mahmut ZENGİN* Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası alanda yaşanan

Detaylı

İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008. Bosna Gezisi. Şehzadebaşı Külliyesi. Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER

İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008. Bosna Gezisi. Şehzadebaşı Külliyesi. Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER İLİM YAYMA VAKFI BÜLTENİ SAYI 3 MART 2008 Bir Güzel İnsan Sabri ÜLKER Bosna Gezisi Şehzadebaşı Külliyesi Başkan dan Dostlar, İlim Yayma Bülteni nin 3. sayısıyla tekrar birlikteyiz. İlim Yayma Vakfı nın

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3. Hayatı

ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3. Hayatı ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3 Hayatı Tam adı Abdülkâdir b. Muhyiddîn b. Mustafa dır. Nesebi Hz. Hasan vasıtasıyla Hz. Peygamber e (sav) ulaşır. Uzun süre Fas ta ikâmet ettikten sonra

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı