HAYATI, KİŞİLİGİ VE DÜŞÜNCELERİ İLE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYATI, KİŞİLİGİ VE DÜŞÜNCELERİ İLE"

Transkript

1 BURSA il MÜFTÜLÜGÜ UÜ ilahiyat FAKÜLTESi HAYATI, KİŞİLİGİ VE DÜŞÜNCELERİ İLE MUHAMMED HAMIDULLAH SEMPOZYUMU (18-19 Kasım 2005) Bursa Müftülüğü

2 Hayatı, Kişiliği ve Dılşıtnceleri ile Mulıammed Hamfdıtllalı Sempozyumu MUHAMMED HAMİDULAH'IN YETİŞTİGİ ve OLUŞUMUNA KATKlDA BULUNDUGUKURUMLAR Abdülhamit BİRIŞIK * Saygıdeğer Hocatarım ve muhterem dinleyicilerim. Hepinizi saygı ve hürmetterime selamlıyorum. Kelimenin tam anlamıyla büyük bir İslam alimi olan Muhammed Hamidullah'ın hayatından ve düşüncelerinden bir şeyler öğrenmek ve onu hayırla yad etmek üzere tertip edilen bu toplantının bizlere ilim yolunda şevk vermesi ve olumsuzlukları gözümüzde küçültmesi dileklerimle sözlerime başlıyor Merhum Hamldullah'ı rahmet ve. minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Ben aynı zamanda, kendjsine verilen bir ödülün maddi katkısı ile zenginleşen, bu sebeple de adı " Dr. Muhammed Hamidullah Kütüphanesi" olarak değiştirilen bir kütüphanede iki yıla yakın bir süre çalışan bir kardeşiniz olarak onu en fazla rahmet ve minnetle anınası gerekenlerden biriyim. Değerli arkadaşım Dr. M. Kamil Yaşaroğlu sizlere Muhammed Hamidullah'ın hayat hikayesini etraflıca anlattılar. Ben bu hayat hikayesinde adı geçen bazı kurum ve kuruluşlar üzerine büyüteç tutmak ve bunları bir miktar ayrıntılı olarak tanıtmak istiyorum. Bunu yapmaktaki maksadımız insanların yetişmesinde kurumların ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ayrıca farklı coğrafyalarda bulunan eğitim ve araştırma kurumlarının yapılanması ve işleyişini * Doç.D1:, UÜ ilahiyat Fakültesi Tefsir Öğretim Üyesi. 53

3 Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleri ile!rlulıammed Hamfdu!lalı Sempozyumu göstererek bundan dersler çıkarılmasını sağlamaktır. Sunuımıında öncelikle tahsil hayatı ve çalışma hayatı ile ilgili bilgileri başlıklar halinde sunacağım sonra bunlardan bazısı hakkında detaylı bilgi vereceğim. ANAHATLARlYLA EGİTİMİ, İŞ HAYATI VE İLGİLİ KURUMLAR A. TAHSİLİ -İlk eğitimini babası Hacı Halllullah Haydan1badl'den aldı. Babası ilim geleneğine sahip bir aileye mensuptur. Büyük dedelerinden Mehiiimi'nin hayatı üzerine yaptığımız çalışmadan onun soyunun Kureyş'e kadar uzandığını görmüş bulunmaktayız' Hint alt kıtasında adından söz ettiren ilim ve fikir adamlarından büyük bir losını ilk eğitimlerini aile içerisinde alarak ailenin gerçek bir eğitim kurumu olduğunu göstermişlerdir. Bu gelenek sadece Hint alt kıtasına ait olmayıp Selçuklular ve Osmanlılar dönemindeki aile yapılarında da görülmektedir. Günümüzde ihmal edilen bu kurum Muhammed Haınldullah'ın ahlaki eğitiminde ve kişilik oluşumunda çok önemli bir rol üstlenmiştir. Özellikle Muhammed Hamidullah'ın aile fertlerinin Cuma akşamları bir araya gelerek küçüklere din ve ahlak eğitimi verdiğini hatırlatmamız gerekmektedir. - Haydarabad Darülulfım'unda (Ortaokul ve Lise ayarında) 7. sınıfa kadar okudu ve 1923'de Matric (Matriculation. Lisans dengi) imtihanını verdi. - Camia Nizamiye' de 1 yıl okudu ve buradan 1924 yılında Mevlevi Fazıl diploması (Yüksek Lisans ayarı) alarak mezun oldu. Osmaniye Üniversitesi öncesi tahsil hayatı için kaynaklarda bazı çelişkiler göze çarpmaktadır. Kaynakların ekserisinde HaydarabM Darülulfımu ile Camia Nizamiye'nin aynı kurum olduğunu gösterir 54 bk. AbdUlhamit Birışık, "Melıiiiıni", TDV İslam Ansiklopedisi (DİA), Ankara 2004, xxvııı, 360.

4 Hayatı, Kişiliği /le Düşünceleri ile Muhammed Hamidulla/ı Sempozyumu tarzda bilgiler yer almakta bazi eserlerde ise Darülulüın hiç anılınaınakta sadece Caınia Nizaıniye'den söz edilmektedir. Bunlardan ikisi de yanlıştır. Zira kendisinin verdiği bilgilerde bu iki kuruında okuduğu anlaşılmaktadır ve zaten bu iki kurum HaydarabM'da birbirini destekleyen ve tamamlayan iki eğitim kurumudur yılında girdiği Osmaniye Üniversitesi (Camia Osmaniye) Hukuk Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans (B.A., FA ve M.A.) okudu. Yine burada ı 930 yılında M.A. Fıkıh ve ı 930 yılında aynı zamanda LL.B (Hukuk alanında Master-Doktora arası bir derece) okudu. - Öğrencilik yıllarında spor ve izeilikle ilgilendi. Araştırma döneminde savaş yerleri haritası ve krokisi çıkartırken bu izeilik eğitiminden çok yararlandığı ifade edilir yılında doktora yapmak üzere Osmaniye Üniversitesi tarafından Almanya 'ya gönderildi yılında Alınanya 'nın Bonn Friedrich Wilhelm Ren Üniversitesi'nde Hukuk Doktorası (D.Phil) tezini tamamladı. Kendi ifadesine göre 9 ayda tezini tamamladı.' (1934?) yılında Fransa'nın Paris şehrindeki Sorbon Üniversitesi'nde Fransız oryantalist M. Gaudefory-Demombynes'in yanında EdebiyatDoktorası (D.Lit.) yaptı. Aynı yıllarda ünlü şarkiyatçı Louis Massignon'un College de France'daki derslerine katıldı. B. KURULUŞUNDA GÖREV ALDlGI ve/veya ÇALIŞTIGI KURUMLAR yılında Haydarabad-Deldcen'de kumlan Meclisü İhyai'l Ma 'arifi 'n-nu 'ınaniyye adlı müessesenin kurucuları arasında yer aldı yılında Caınia Osmaniye Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atandı. 2 Muhammed Hamidullah. "Zôti flôlcit", Daktır Muhammed Hamidullah (haz. Muhammed Rcişid Şeyh), Faysalôbcid s

5 Hayatı, Kişiliği ve Diişrlnce/eri ile Mıılınmmed Hamldulin/ı SemjJozyımm -Yayın hayatına 1927 yılında Haydarabad-Dekken'de başlayan ve halen yayımı devam eden Islamic Culture adlı üç aylık İngilizce derginin yılları arasındaavrupa muhabirliğini yaptı. - Şibli Nu'mani ve Seyyid Süleyman Nedvi'nin gayretleri ile oluşan Darü'l-Musannifin Şibli Akademi'nin çıkardığı ilmi Meiirif dergisine (Temmuz 1916 'da çıkmaya başladı.) arasında muhtelif bakımlardan katkıda bulundu ve burada 80'i aşkın yazısı yayımlan dı..- - Şubat arasında Osmaniye Üniversitesi İslam ilahiyatı Fakültesi'nde (Faculty ofislamic Theology) arasında ise Hukuk Fakültesinde (Faculty of Law) hocalık yaptı yılında Haydarabad Nizamlığı'nın bağımsız bir devlet olarak Birleşmiş Milletiere girınesi için büyükelçi/temsilci sıfatıyla çalışmalar yaptı. Yurtdışında bulunurken Nizamlığın yeni Hindistan tarafından ilhak edilmesiyle vatansız kaldı yılında Hyderabad Liberation Society adıya bir dernek kurarak Haydarabad devletinin bağımsızlığı için çaba gösterdi de Cenevre'de Centre Islamique de Geneve adlı bir merkezin kuruluşuna katkı sağladı yılındaanayasa hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Pakistan'a davet edildi ve burada bir yıl ikamet etti. Ancak onun görüşleri bazı üst düzey devlet adamlarınca keskin bulundu. Bunun üzerine Muhammed Hamidullah kendisinin Kur'an ve sünnet merkezli bir anayasa tasarısı düşündüğünü söyleyerek buradan ayrıldı ve bir daha bu iş için dönınedi. 3 Muhtelif zamanlarda buraya gelerek dersler ve konferanslar verdi. Pakistan devleti Siret çalışmalarına katkısından dolayı 1985 yılında ona 1 milyon Rupi 3 Bu konuda kendi ifadeleri için bk. Siibir, Muhammed, "Daktır Muhammed Hamidullah key Sat Tin Sal", Dakıır Muhammed Hainfdu/lalı (haz. Muhammed Raşid Şeyh),s Başka bir kaynakta verilen ödill 10 Milyon rup i den i Ise de bu yanlış olsa gerektir. Zira ödül il veren kurumun çıkardığı dergide bu rakam I O la c yani bir milyon rup i olarak gösteriliyar (Ahmed, Hasanilddin, "Mayeniiz Alim-i Din Dr. Muhammed Hamidullah", Daktır Muhammed Hamidullah (haz. Muhammed Rfişid Şeyh), s. 289). 56

6 Hayatı, Kişiliği ve Düşıluceleri ile Mttlıammed Hamidulla/ı Sem]Jozyımın (o zamana göre dolar civarı) para ödülü ve Pakistan'ın en yüksek devlet nişanı olan HiHil-ı İmtiyaz verdi. 5 O, Pakistan şartlarında çok iyi bir meblağ olan bu para ödülünü şahsı için alınadı ve paranın şu anda Uluslararası İsHim Üniversitesi'ne bağlı faaliyet gösteren İslam Araştırmaları Enstitüsü'ne (Islamic Research Institute, IRI) aktarılmasını teklif etti. Enstitü'ye aktarılan bu meblağ ile enstitünün kütüphanesi geliştiriidi ve ilmi faaliyetler yapıldı. Onun bu kadirşinaslığına bir karşılık olarak enstitünün kütüphanesine "Dr. Muhammed Hamidullah Library" adı verildi. Kendisine bu parayı neden almadığı sorulunca o "Ifl take it here, whatwould I get there? Şayet ben parayı burada alırsam elime orada ne geçecek?" demiş"" tir. Muhammed Hamidullah düşüncesiniii ve yaşantısının merkezine şahsını ve şahsi menfaatlerini değil İslam'ın ve müslümanların menfaatini almıştı. Günümüzde menfaat için farklı tavırlar takinan ilim adamlarının ve tabii ki bizlerin de Muhammed Hamidullah 'tan alacağı çok dersler vardır. - Dabel'deki (Silret-Gucerat-Hindistan) Medrese-i İslamiye Ta'li'mü'd-Dln'e bağlı olarak kurulan (C.Evvel 1350/Ekim 1931) ve sonradan Güney Afrika Johannesburg ve Pakistan Karaçİ'de şubeleri açılan el-meclisü'l-ilmi'nin üyeleri arasında yer aldı. Karaçİ şubesinin Yönetim Kurulu arasında Fransa'da Centre National de la Recherches Scienti:fiques'de (Bilimsel Araştırmalar Milli Merkezi, CNRS) araştırmacı olarak çalıştı ve buradan emekli oldu yılında Paris'de İran asıllı Ali Mezaheri ile birlikte İslam Kültür Merkezi' nin (Ce n tre Culturel lslamique) kurulmasına katkıda bulundu ve burada ve Paris Merkez Camiinde uzun bir süre hizmet etti. Nitekim İslam 'a Giriş (Jntroduction to Islam) kitabının birinci (1957), ikinci (1959) ve üçüncü (1968) edisyonlarına yazdığı önsözde bu merkezin adını ve adresini kullanmıştır. 5 "Harf-i Ağiiz", Fikr-u Nazar (Daktır Muhammed Hamidullah Hususi İşiiat), XL- XLI/1-4, islamabad 1424/2003, s. 8 57

7 Hayali, Kişi/i[; i lll! Dılşıinceleri ile Muhammed Hamfdullalı Sempozyumu... - Association des Etudiants Islamiques de France (AEIF) 1963 yılında Muhammed Hamidullah 'ın katkıları ile kuruldu France-Islam Friendship Association'de faaliyetler yaptı ve uzun süre aylık France-Islam dergisini yayımladı arasında hemen hemen her yıl 3 aylık bir süre ile (genellikle Mart-Mayıs) Türkiye'ye gelerek muhtelif üniversitelerde misafir öğretim üyesi vasfıyla dersler ve ilmi konferanslar verdi. Geldiğinde genellikle Çemberlitaş/Türbe Civarındaki Sİpahi Otel' de kalırdı. Ders verdiği eğitim kurumları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslam Araştırmaları Enstütüsü/Merkezi, Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Erzunım İslami İlimler Fakültesi ve muhtelif Yüksek İslam Enstitüleri sayılabilir. Türkiye'de bulunduğu zaman içerisinde ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 'na raporlar hazırladı. -Türkiye Diyanet Vakfı 'na bağlı İslamAraştırmaları Merkezi 'nin (İSAM) kuruluşunda da Muhammed Hamidullah'ın fikirleıinin tesirinin bulunması muhtemeldir. Bu açık olarak söylenınese de onun Türkiye'deki ilim camiasında bıraktığı güçlü iz ve olaylara tarafsız ve ilmi kriteriere göre yaklaşma geleneği buna zemin hazırlamış olabilir. Nitekim İSAM kurulduğunda Prof.Dr. Hayreddin Karaınan ve Dr. Tayyar Altıkulaç beyler Paris'e giderek kendisini İSAM'a davet etmişlerdi. Kendisi için ahir ömrünü geçireceği ve ilmi araştım1alarını rahat bir şekilde yürüteceği yer olarak İstanbul düşünülınüştü. Konuyu Hayreddin Karaınan hocamız Yeni Şafak gazetesinde şöyle anlatır: "Hoca'yı -Boğaz'da tahsis edileeele konağa yerleşerek iyi bir maaşla Türkiye'de yaşaması ve İSAM'da (Diyanet Vakfı'nın İslam Araştırınaları Merkezi 'nde) yetişen gençlere rehberlik etmesi içindavet etmek üzere Sayın Tayyar Altıkulaç ile (on yıl kadar önce) Paris'e gittik, kendisini bir çatı katındaki daracık ve mütevazıdan de geri olan evciğinde ziyaret ederek arzumuzu ifade ettik. Bize cevabı şu oldu: Türkiye'de sizler gibi fazı! kardeşlerim var, siz orada bana 6 Jean-Yves Caınus "Islam in Francc" 58 cfnı?articleid=514 [lo Mayıs 2004).

8 Hf(JIOIJ, Kişiliği lle Düşiincaleri ile Muhammed Hamidulla/ı Sempozyuum ihtiyaç bırakmıyorsunuz, buranın (Paris 'in, Fransa 'nın... ) ise bana ihtiyacı var, beni mazur görün, burada kalayım ve sizin emirlerinizi buradan yapabildiğim kadar yapayım... "' İLGİLİ OLDUGU KURUM VE İLMİ MERKEZLER HAKKINDA AYRlNTlLAR Prof.Dr. Muhammed Hamidullah'ın yetiştiği ilmi kurumlar ve çalışına hayatı ile ilgili başlıklar halinde bilgiler verdikten sonra. şimdi de bu kurumlardan bazıları haldemda ayrıntılı bilgiler ver-. ınek istiyorum. Ben tebliğünde daha çok Hindistan ve Pakistan'da bulunan kurumlar ve merkezler hakkında bilgi vereceğim. Bu tercihte bulunmaının nedeni, Türkiye'deki hayatı, ilmi faaliyetleri ve Fransa' daki çalışınalarının hatıraların anlatılacağı son oturumdaki değerli hocalartın tarafından ortaya konacak olmasıdır. 1. HAYDAMBAD NİZAMLIGI Muhammed Haınldullah, içinde doğup büyüdüğü ve hayatının üçte birden fazla bir kısmını içinde geçirdiği Haydarabad Nizaınlığı 'na karşı büyük bir sevgi ve bağlılık duymaktay dı. Zira o zamanlar burası birçok açıdan örnek bir devlet ve şehir idi. Bu sebeple sizlere Haydarabad şehri ve Haydarabad Nizaınlığı hakkında bilgi vennek istiyorum. Haydarabad Nizaınlığı'nın merkezi olan Haydarabad şehri Kutubşahller Devleti hükümdan Sultan Muhammed Ku li Kutubşah tarafından 1590 yılında kurulmuş ve Hz. Ali 'nin "Haydar" künyesine nisbette Haydarabad olarak adlandırılınıştır. HaydarabM Devletin kurucusu olan Nizaınü'l-Mülk Asafdih ünvanlı Kaınereddin Çin Kılıç Han ( ) aslen S em erkand bölgesinden Hindistan'a gelip yerleşen Türk asıllı bir ailenin çocuğudur. Babası Abid Kılıç Han Seınerkandi, Babürlü devletine ( ) hizmet eden üst düzey bir devlet adaınıydı. Kendisi de Babür- 7 Hayreddin Karaman, Yeni Şafak, , Köşe yazısı. 59

9 Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleti ile Afulıammed Hamidu(/alı Sempozyumu lü hüldimdarı Evrengzlb Alemgir zamanında yararlıklar göstermiş ve Kılıç Han ünvanını almıştı. Evrengzib 'den sonra gelen padişah ona Nizamü'l-Mülk ünvanını vermiş ve Delhi valisi yapmıştı. Maratalara karşı gösterdiği başarılar sonucunda yerini iyice pekiştinniş ve Babürlüler devletinin İngilizler'in sinsi politikaları ile gittikçe zayıftadığı bir zamanda Dekken bölgesinde bağımsızlığını ilan etmiş (1 ı Ekim l 724) ardından da Babürlüler onun bu bağımsızlığını kabul etmişlerdi. HaydarabM Nizamlığı bölgede artan İngiliz gücü karşısında temkinli bir yönetim tarzı benimsedi. Devlet yapılan antlaşmalarla bağımsızlığını ve topraklarıju koruduysa da "İngiliz himayesinde" izieniıni veren bir devlet olmaktan kurtulamadı. Nizarn Ali'nin ( ) uzun süren yönetiminde devlet istikrara kavuştu yılındaki bağımsızlık savaşında tarafsız kalan Haydarabfid Nizamlığı bu tavrı sebebiyle bir bakıma İngilizler'ce ödüllendirildi ve böylece bağımsızlıklarına ilişilmedi. Vezir Sir Salar Ceng (Nevvab Mir TurabAli Han, ö. 1883) ülkede köklü idari değişiklikler yaptı. Devletin son Nizamı Mir Osman Ali Han (sal. 191 ı- ı 948. [hayatı: ı 886- ı 967]) ülkeyi imar etmek ve her bir açıdan geliştirmek için çok başarılı çalışmalar yaptı. 1947'de bölgenin Hindistan ve Pakistan adıyla iki devlet olarak bölünmesinden sonra Haydarabad Nizamlığı da müstakil bir devlet olmaya veya Pakistan'a katılmaya çabaladı. Aslında Devlet Başkanı Mir Osman Ali Han Nizamlığın bağımsızlığını savunmaktaydı. Hindistan, bunu kabul etmeyip ken Savaş sonunda Haydarabad Devleti 'nin savun dilerine savaş açtı. ma ve dış işlerinde Hindistan'a bağlı, iç işlerinde bağımsız olması kabul edildi. Fakat kısa bir süre sonra Haydarabfid Nizamlığı 'nın, Kuzey Hindistanlı lider Seyyid Kasım Regavl'nin, yeni Hindistan Devletine karşı yönettiği Rızakarlar hareketine karşı askeri yardım göndermemesini bahane eden devlet I 7 milyon nüfuslu Haydarabfid Nizamlığı'nı işgal ederek kendi topraklarına kattı (1948). Yönetim, askeri bir _valiye verilip, bölge eyajet haline getirildi. Bu işgal esnasında Hindistan ordusu kadar insanı vahşi bir şekilde öldürdü. Pek çok önemli aile gücünü yitirdi. Bir kısım müslüman 60

10 Hayatı, Kişiliği ve Diişılııceleri ile Mulıammed Hamidullafı Sempozyumu başka ülkelere hicret etti. Haydanlbad Nizamlığının sona ermesinde İngilizlerin dolaylı olarak ciddi etkisi olmalıdır anayasası ile demokrasiye geçen Hindistan, Haydarabad devletinin eski başkanı Osman Ali Han'ın, sadece "Haydarabad Devlet Başkanı" unvanını muhafaza etmesini kabul etti. Nizamlık, 1956'da tamamen ortadan kalktı. Günümüzde sadece unvan olarak varlığını sürdürmektedir. 224 yıl süren devlette 7 hükümdar iş başına gelm~ştir. Hanedanın başlangıçtaki dili Türkçe iken şartlar gereği bir zaman Farsça öne çıkmış, daha sonra da Urduca bunların yerine geçmiştir. Bu dil de Türkler tarafından oluşturulduğu ve tüm ülkeye yayıldığı için kullanımı noktasında hiçbir çelcingenlilc olmamıştır. Haydarabad Nizamlığı sınırlannda yaşayas müslümanların ekseriyeti Hanefi mezhebindedir. Haydarabad Nizamlığı ile Osmanlı devleti arasında her zaman iyi ilişkiler olmuştur. Son Halife Abdülmecid'in kızı Dürr-i Şehvar ve Şehzade Selahattin Efendi'nin kızı Nilüfer Sultan, Nizarn Mir Osman Ali Han'ın oğullan ile evlenmişlerdi. Dürr-i Şehvar Sultan da oğlu Bereket Ali Han'ı İstanbullu bir Türk kızı ile evlendirmiştir. Nizarn Mir Osman Ali Han, Osmanlı Devletinin sona ermesi ve Hilafetin ilgası ile zor durumda kalan Halife Abdulmecid'e maddi yardımlarda bulunmuş hatta maaş bağlatmıştı. Bununla ilgili fermanların ve belgelerin kopyalan TDV İslam Ansilclopedisi'ndelci HaydarabM Nizamlığı maddesinde görülebilir. Nizarn Osman-Ali Han dünyanın en zengin kişilerinden biriydi ve bölgede yürütülen ilmi faaliyetlere ve pele çok hayır işine yardım etmiştir. Devlette İslami eğitim-öğretim faaliyetlerine büyük imkan hazırlanmış ve Urduca resmi dil yapılmıştı. Hindistan'ın işgalinden sonra Urduca terk edilerek İngilizce'ye geçilmiştir. Nizarnlar döneminde devlet dahilindeki eğitim merkezlerinde çok büyük ilim ve fikir adamlan yetişmiştir.". 8 Geniş bilgi için b k. Şakir Mustafa, Mevsuatu d ii veli '/-d/emi' 1-fsldmi ve ricdliha, I-III, Darü'l-İim li'l-meliiyin, Beyrut 1993, III, ; Azmi Özcan, "Haydarfibiid Nizaınlığı", DİA, İstanbul 1998, XVII, 32-35; J. Buron-UDMİ İdare, "Haydariibiid", Urdu Dtiire-i Madrifi fsldmiye, Lalıor 1973, VIII,

11 Hayatı, Kişil(~i ve Düşünceleri ile Muhammed Haıuidullalı Semjıozymım 2. EGİTİM ve ARAŞTIRMA KURUMLARI Muhammed Hamidullah'ın yaşadığı dönemlerde Hint alt kıtasında etkin olan çok sayıda ilmi ve akademik kurum bulunmaktaydı. Bunlar Diyobendi ekolüne bağlı kurumlar, Ehl-i Hadis müesseseleri, Nedvetü'l-ulema ve Şibll Nu'mani tarafından yürütülen faaliyet ve kurumlar, Aligarh Koleji ve üniversitesi ile bunların uzantıları ve müstakil Osmaniye Üniversitesi olarak kendisini göstermektedir. Bir de misyonerler ve Batılılar tarafından kurulan ilmi akademik kunıınlar vardır. 9 Bunlardan Muhammed Hamidullah'ın irtibat içinde olduklan hakkında bilgiler vermelc yerinde olacaktır. a. HaydarabM Darülulfim'u ' Hint alt kıtası ilim tarihinde medreselerin yeri çok belirgindir. Bu medreseler müfredatları açısından dönemlere göre farklılık arzetmiş ise de özellikle Leknev'deki Darülulfım-i Firengi Mahal'in (Medrese-i Nizamiye) kurulmasından (1693) ve Molla Nizameddin Sihalvl'nin (ö. 1748) oluşturduğu müfredat olan Ders-i Nizaml'nin burada ve diğer bir kısım medreselerde uygulanmasından sonra ülke genelindeki medreselerin ekserisi bu müfredata geçmiştir. w Muhammed Hamidullah'ın 5-6 yıl kadar okuduğu Haydarabad'daki Darülulfım da bu müfredatı uygulayan eğitim kurumlarındandır. Medrese 1853 yılında Sir Salar Ceng ( ) tarafından kunılmuştur. Bu medresede bir süre ( ) Mevdıldi de okumuştur. Hayctarabad Daıülulılm 'u kuruluşunu takip eden yıllarda müfredatında bazı değişiklikler yapmış ve eğitim tarzını geliştirmiştir. Zamanla işleyişi değiştirilen medrese sonradan Osmaniye Üniversitesi 'ne öğrenci hazırlayan bir orta öğretim kurumu halini almıştır. Ancak yine de kumlduğu ad ile anı lmaktadır. Medresenin şu andaki rektörü Mevlana Hamidüddin Akll Husaml'dir. 9 Bunlar hakkında geniş bilgi için bk. Abdulhamit Birışık, "Hint Alt Kıtasında İslam Araştırmalarının DUnü Bugünü: Kurumlar-ilmi Faaliyetler-Şalııslar-Eserler", Divan ilmi Araştırmalar, sy. 17, Istanbul 2004/2, s Hint alı kılasındaki medrese sistemi ve ııılifrcdat için bk. Abdullıamil Birışı k, "Medrese: Hint All Kıtasında Medrese", DİA, Ankara 2004, XXV lll,

12 Hayatı, Kişiliği ve Dıişılnceleri ile Mulıammed Hamfdullalı Sem}Jozyunw Burada, Hint alt kıtasının önde gelen ilim ve fikir adamlarından müfessir Hamldüddin Fenlhl, muhtemelen Hamldullah'ın da öğrenci olduğu yıllarda, 19 ı 4- ı 9 ı 9 arasında Rektör olarak görev yapmış ve medresenin gelişmesine büyük katkılarda bulunmuştur. 11 Ayrıca o Osmaniye Üniversitesinin kuruluşu öncesindeki görüşmeler ve yapılan tartışınalar esnasında Üniversitenin eğitim dilinin Urduca olmasını ve üniversitede dini ilimiere ek olarak sosyal bilimler, fen ve matematik gib müsbet bilimlerin de okutulmasını önemiiştir.ıı b. Camia Nizarniye Klasik medreseler tarzında yapılanan kurumlardan biri olan Camia Nizarniye (Medrese-i Nizamiye, The"Nizaın College) Çiştiyye Tarlleatı 'nın önde gelen şeyhlerinden Hacı İ mdadullah Tanevi'nin halifes i ve Haydarabad Nizamhğı İslami İş ler ve Vakıflar Bakanlanndan Muhammed Enverullah Han Ömer! (Fazilet Ceng Bahadır) tarafından 1874 (1292) yılında Haydarabad'da kurulmuştur. Başlangıçta halkın destegiyle faaliyet gösteren kurum, aynı zamanda Örneri'nin talebesi olan Nizarn Mir Osman Ali Han'ın destegini aldıktan sonra daha etkin ilmi hizmet verdi. Camiada ilkokuldan doktoraya kadar eğitim merhaleleri bulunmakta olup toplaını 16 yıl olan eğitim süre- si içerisinde alınan eğitime ek olarak hafızlık, ifta, ilmi araştırmalar, imam-hatiplik, Meclisü İşaati' 1-ulfim, davet ve irşad gibi ihtisas birimleri de vardır. 8 yıl süren temel eğitim içerisinde çok sayıda ders olcunmakta isteyen daha ilerisine devam edebilmektedir. Kunımun diplaması Osmaniye, Ezher ve Medine İslam üniversitelerinde kabul edilmektedir. Yılda yedi yüz kadar mezun veren bu eğitim ve araştırma kurumunda İslami ilimierin yanında İngilizce, matematik, tarih, coğrafya, felsefe, mantık ve genel bilim de okutulmaktadır. Muhammed Hamidullah gibi daha pek çok alim bu ınüessesede yetişmiştir. İleride tanıtımını yapacağımız Dairetü'l-Maarif'te ilmi fa- 11 Muzaffer Hüseyin Gazfili, "Alla me Hamldilddin Feriilıl key Ta'liml Efkfır", tl/id me Hamidiide/in Ferôlıi Haycil u Efkcir: Makdieit-ı Fercilıi Semhıar, Diiirc-i Haınidiye, A'zaıngarh 1992, s. 524 ( ). 12 Zaferil'l-isliim Isliihi, "Mevlana Hamidilddin Fcriilıi", a.e., s (37-54). 63

13 Htı;ı all, Kişiliği ve Diişüuceleri ile Muhammed Hamidullafı Sempozyumıt aliyet gösterenierin büyük bir kısmı Camia Nizamiyye mezunudur. Zengin bir kütüphanesi bulunan kurumun Meclisü İşaati'l-ulfım adlı birimi ı 987 yılına kadar 96 adet kitap neşretmiştir. Bu kurum özellikle Hindistan devleti zamanında İngiliz eğitim sistemi içerisindeki Kolej statüsünü alarak daha çok yüksek tahsil alanında hizmet venniştir. ı eğitim-öğretim yılında nisbeten otonom bir yapı kazanmış ve Sanat, Sosyal Bilimler, Bilim ve Ekonomi alanlarmda ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim vermeyi programına koymuştur. ıj c. Osmaniye Üniversitesi (el-camiatü'l-osmaniyye) Osmaniye Üniversitesi (el-camiatü'l-osmaniyye) Hint alt kıtasının en önemli müslüman üniversitesidir. Çünkü üniversitenin yapılanmasında, hoca seçiminde, müfredatında ve müfredatın uygulanmasında İslam'ın temel ilkeleri her zaman göz önünde tutulmuştur. 19 I 7 yılında kurulup 1918 'de eğitim-öğretime başlayan üniversite asıl itibariyle Haydarabad'da bulunan az önce tanıttığımız iki eğitim kurumu olan Darülulfım ve Camia Nizamiye'ye dayanmaktadır. Haydarabad Nizamlığı içerisinde kapsamlı bir üniversite kunna düşüncesi çok eskilere gitmektedir. Bu ilk defa ı 878 yılında Rı fat Yar Ceng tarafından dillendirilmiş geçen zaman içerisinde bu fikir iyice benimsenmişti. Üniversite kurma düşüncesi bir defa da ı 894 yılında Camia Nizamiye'de Haydarabad Nizarnı'nın huzurunda yapılan bir toplantıda çok açık bir dille ortaya kondu. Konu ile tüm basın ve ülke entelektüelleri ilgilenmişti yılında Haydarabad Darülulfımu Mezun Öğrenciler Derneği, Haydarabad Eğitim Konferansı düzenledi ve bir üniversite açılması fikrini daha güçlü bir biçimde Nizam'a sundular. Bir üniversite isteğinin güçlenmesi ve ihtiyacın iyice olgunlaşması üzerine Nizarn Mir Osman Ali Han 13 Sultan Mulıyiddin, "e1-ciimi'atu'n-nizfimiyye- Haydariibiid", Sekdfetii'/-Hind, XXX 64 VIII/3-4, De11ıi 1987, s ; UDMİ İdare, "Mediiris", Urdu Ddire-i Ma'drif-i isliimi (UDMİ), Lahor 1964, XX, 193; Küldip Kaur, Madrasa Educalian in India: A Study of!ts Pasi and Present, Clıandigarlı 1990, s ; Ziyaud-Din A. Desa i, Centres of Islamic Leaming inlndia, New Del hi 1978, s

14 tarafındai yılında çıkarılan bir ferman ile Osmaniye Üniversitesi kuruldu.' ' Hayatı, Kişiliği ve Dılşünceleri ile Muhammed llamidullalı Sempozyumu Bütün dini, sosyal ve teknik branşlarda Urdu dilinde öğretim yapması planlanan üniversitede ilk olarak okurulacak ders kitaplarını hazırlaması için bir telif ve tercüme bürosu (Daru't-Te' llf ve 't Tercüme 1 Compilation and Translation Bureau) açıldı (14 Ağustos 1917). Büroda Urdu dili ve edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden olan ve bu yetkinliği sebebiyle Babay-ı Urdu/Urduca'nın babası ünvanı ile anılan Abdulhak başta olmak üzere Abdulmacid Deryabfid'i, Abdullah İmadi, Vahi'düddi'n Sel'im Panipati', İnayetulah Dihlevı:, Mesud Ali Mahv'i ve Telemınüz Hüseyin Corkpfıi"i gibi meşhur ilim adamları istihdam edildi. Burada çalışan her biri sahalarında uzman q. 130 mütercim tarafından muhtelif dillerden yapılan tercümeler yedi ayrı ihtisas komisyonu tarafından incelenmiş, eksikleri varsa tamamlanıp basılmıştır yıllan arasında muhtelifbranşlara ait 500 kadar eser bu şekilde Urduca'ya tercüme edilmiş, bunlardan büyük bir kısmı da yayımlanmıştır'ı. Tercüme Bürosuna bağlı olarak hizmet üreten Meclis-i Vaz-ı Istılahfit (lstılah Üretme Meclisi) adlı birim birçok telmik ıstılahı (terim) tercüme, adaptasyon veya yeniden inşa yoluyla Urduca'ya kazandırmıştır. 1947'ye kadar toplam kadar ıstılah üreten Meclis-i Vaz-ı Istılahfit Hint alt kıtasında yazılan ilmi eserlerde ortak bir dilin kullanılmasına zemin hazırlamıştır. Bu ıstılahlar dil bilimcisi Cem'il Calibi'nin çabaları sonucunda yeniden düzenlenerek Pakistan Dil Kuıumu (Muktedire-i Kavmi Zübfin) tarafından Ferheng-i Jstıldhat-ı Camia Osmdniyye adıyla iki cilt halinde yayımlanmıştır (İslamabfid 1991). Bu kitap İSAM kütüphanesinde vardır.' 6 14 Ferman ın bir kopyası için bk. Shafqat 1-lussain Razawi, "Darul Talif-wa-Tarjuma, Jamia Usmania (Usmania University 1-lyderabad, lndia)", Journal of Pakis/an Hisfor i cal Sociely, XLIV/4 (1996), s Yayımlanan kitaplar için bk. Razawi, "Darul Talif-wa-Tarjuma, Jamia Usmania (Usmania University Hyderabad, lndia)", s Üniversitenin Urducayı eğitim dili olarak seçmesi ve yapılan çalışmalar için bk. A.Q.M. Shamsul Ala m, "Urdu as Med i um of lnstruction: A case Study of the Role of the Osınania University, Hyderabad, lndia", Pakis/an Journal ofhislotj' and Culıure, IX/!, isliiınfibiid Ocak-Haziran 1988, s

15 Hayatı, Kişiliği ııe Düşünceleriile Muhammed Hamfdul!a/ı SemjJozyıımu Osmaniye Üniversitesi'ndeki İslam araştınnaları I 947 yılına kadar İsHiın ilahiyatı Fakültesi'nde (Faculty of Islaınic Theology) yürütülürken bu tarihten sonra kısa bir boşluk yaşanmış ve I 966 yılında eğitim ve araştırma hizmetleri veren ınüstakil İslam araştırınaları bölümü (Depaı1ınent of Islaınic Studies) kurulmuştur. Faculty of Aı1s'a (Sanat Fakültesi) bağlı olan bölüm fakültedeki Arapça ve Farsça bölümleriyle ortak çalışınalar yürütınektedir. Üniversiteye bağlı Area Studies Center'de de İslam! iliınlerle ilgili çalışınalar yapılmaktadır. Ayrıca bölgede klasik ve modem tarzda İslami eğitim veren birçok medrese ve kolej de üniversiteye bağlı olarak hizmet vennektedir. Osmaniye Üniversitesi'nin matbu eseriere ek olarak 3.418'i İsUimi ilimlerle ilgili yazma eser ihtiva eden geniş bir kütüphanesi vardır 17 Zahid Ali, Abdulhak, Menazİr Ahsen Geylfm1, Muhammed Hamidullah, Seyyid Abdullatif, Abdulınu'id Han, Nizameddin, Haşim Emir Ali, Harun Han Şirvani ve Mir Veliyyüddin Nizam Koleji ve Osmaniye Üniversitesi'ndeki İslam araştınnalarına katkıda bulunan ilim adaınlarındandır 1 ". Bugün üniversite hem fiziki olarak hem de branş olarak çok geniş bir alanda (6 kın 2 ) hizmet vennektedir. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Muhammed Süleyman Sıddild'nin beyanına göre Hindistan'ın en geniş yüksek öğretim kurumu olan üniversitede civarında öğrenci eğitim gönnektedir kadar akademik personel eğitim-öğretim işlerini yürütın ektedir. Üniversite 2001 yılında Hindistan Yüksek Öğrenim Kurumuna (University Grants Comınission, Govemınent of India) bağlı akreditasyon kuruımı (The National Accreditation and Assessınent Council, NAAC) tarafından 5 yıldız ( fi ve stars) ile ödüllendirilıniştir. 17 Omar Khalidi, "A Guide to Arabic, Persian, Turkish, and Urdu Maııuscript Libraries in lndia", MELA Notes, sy , Seattic Washington , s Üniversite hakkında geniş bilgi için bk. Kaur, Madrasa Educalian in Jndia, s ; M.R. Siddiqi, "ei-ciiıııiatii'i-osmiiniyyc", DlA, İstanbul 1993, VII,

16 Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleri ile llhılıammed Hamidulla/ı Sempozyumu 3. YAYlN VE NEŞİR KURUMLARI a. Meclisü İhyai'l-Ma'arifi'n-Nu'maniyye Bir grup Camia NizaıniyYe hocası Ebü '1-Vefii Kandeharl Afgani'nin (ö. 1975) önderliğinde 1929 yılında Haydarabad Dekken'de Meclisü İhyai'l-Ma'arifi'n-Nu'ınaniyye adıyla bir müessese kurmuştur. Asıl ınaksadı Hanefi mezhebi alimleri tarafından yazılan eserleri gün yüzüne çıkarmak ve bu sahada nitelikli yayınlar yapmak olan ınüessesede çalışanlar dünyanın dörtbir yanındaki kütüphaneleri tarayarak mezhebe dair kıymetli yazınaları tespit ettiler. Bu eserlerin ilm! usullere göre neşri içirı dünyanın çeşitli bölgelerindeki önde gelen müslüman ve gayri ınüsliın ilim adamlarından istifade yoluna gidilmiştir. Zahid el-kevser1, İzmirli İsmail Hakkı, Ahmed Muhammed Şakir, Kudüs baş kadısı Şeyh Halil Halid! ve müsteşrik P.H. Ritter bunlardan birkaçıdır. Burada neşredilen eserler arasında Ebfı Hanife'nin Kitiibu'l-Alim ve'l-müteallim'i (Haydarabad 1349), İmam Muhammed'in el-ciimiu '1-kebfr (Kahire 1937), en-nüket, Kitiibü'l-Hucce (5 c.) ve es-siyerii's-sağfr'i, Ebfı Yusuf'un Ki ttibii '/-Eser (Kahire 1936), Kitabu İhtiliifi Ebi Hanife ve 'bni Ebf Leylii (Kahire 1938), Kitiibii 'r-red alii Siyeri '1-Evzaf'si (Kahire 1938), Serahsi'nin Usıllu 's-serahsf'si (Kahire ts.?) ve Tahavi 'nin Muhtasar'ı (Kahire 1951) da bulunmaktadır 1. 3b. Dairetü'l-Ma'arifi'l-Osmaniye Hint alt kıtasında İslam! ilimierin gelişınesine çok büyük katkıları olan Dairetü'l-Ma'arifi'l-Osmaniye (Daru'l-Matbfı'at eş Şarkiyye/ Osınania Oriental Publication Bureau) 1888 yılında İınadü'l-Mü1k Seyyid Hüseyin Bilgraıni, Molla Abdülkayyfıın ve 19 Sultan Muhyiddin, "el-ciimi'atu'ıı-niziiıniyye- Haydariibiid", Sekiifetii'/-Hind, XXX VIII/3-4, Del hi 1987, s. 104-l ll; Desai, Centres of Jslamic Learning in Jndia, s

17 lffij'fltı, Kişi/W ve Diişünce/eri ile Mulutmmed Hamlduilah Sempozyumu Muhammed Enverullah Han Örneri'nin gayretleri sonucunda hicrl 1-8. asırlar arasında yazılan dini, felsefi, edebi, beşeri ve müsbet ilimlerle ilgili eseriere ait. nadir yazmaları yayımlamak gayesiyle kurulmuştur. Daire daha sonra HaydarabM Nizarnı Mir Osman Ali Han'ın destegini almış Osmaniye Üniversitesi'nin kumlmasından sonra da buraya bağlanmıştır. Dairetü'l-Ma'arifi'l-Osmaniye yönetimi kunımun maksadını gerçekleştirmek için dünyanın çeşitli kütüphanelerindeki önemli eserlerin tespitini yaptırmış ve bunların mikrofilmlerini getirterele neşre hazırlatmış ve sırasıyla neşretmiştir. Dairetü'l-Ma'arif günümüze kadar toplam 650 cildi bulan 180 kadar nadir eseri ve pek çok risaleyi neşretmiştir. Buhar!' nin Tôrfhü 'lkebfr'i, Beyhaki'nin.. es-siinenii 'l-kiibrô'sı (1 O c.), İbn Haleveyh 'in h abii '!-Kur 'ôn'ı, Ali el-muttaki el-h indi'nin Kenzii '!-'um mal' ı (19 c.), Zehebi'nin Tezkiretii '1-huffôz'ı, İmam Ebu Hatim er-razl'nin el Cerh ve İ-ta 'dfl'i, Sem'ani'nin Kitôbii '1-Ensôb'ı ve Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam el-herevi el-ezdi'nin (ö. 224/838) Garfbü'l-hadfs'i (4 c.) bu eserlerden dir'". c. Islamic Culture İngiliz mühtedi Muhammed Marmaduke Pickthall, Haydadabad Nizarnı Mir Osman Ali Khan 'ın destegiyle 1926 yılında Islami c Cu!- 20 Basılan eserler için bk. Literary Services of The Da'iratui-Ma'arifi'I-Osmania, The Da'iratul-Ma'arifi'l-Osınania, Haydarfıbfid 1986; Abbas Salih Taşkencli, et-ttbaatii '1- Arabiyye.fıi-Hind Daireiii '1-Maarifi'l- Osmaniyye fi İlıyai 't-tiirasi '1-Arabi el-islami~ Merkezü'l-Melik Faysal li'l-buhfıs ve'd-diriisati'l-islaıniyye, Riyad 1420/2000; Hillid Zafarullah Daudi, Şah Veliyyulcih Dilı/evi'den Giiniimiize Pakistan ve Hindistan' da Hadis Çahşmalan, İstanbul 1995, s ; Syed Hashimi Faridabadi, "The Da'iratul-Ma'arif', lslamic Culture, IV/4 (1930), s ; "Diiiretü'l-ına'iirifi'I-Osıniiniye bi Haydiirilbfid ed-dekken", Sekcifetii '1-Hind, Vl/2 (Del hi 1955), s ; Desa i, Centres oflslamic Learning inlndia, s ; AbulHasan Nadvi, Muslimsin lndia (Urduca'dan tre. Mohaınınad Asif Kidwai), Aeademy of lslaınic Research and Publications, ı.ucknow, ts., s ; Abidi, "Arabic and Persian Studies", s ; Nizanıuddin, "lslaınic Studies", Orient al Studies in lndia (ed. R. N. Daııdekar- V. Raghavan), New Del hi 1964, s. 15!

18 Hayali, Kişiliği ve Dıişünce/eri ile Mulıammed Hamidulfa/ı Sempozyımıu ture Board'u 2 ' kunnuş ve kurum 1927 yılında meşhur Jslamic Culture: The Hyderabad Quarterly Review (JC) dergisini çıkarmıştır. Pickthall'in ölümüyle (1936) derginin editörlüğünüocak 1937'den itibaren Polonyalı mühtedi Muhammed Esed ( ö. 1992) üstlenmiştir. Siyasi ve mezhebi tartışmalara girilmeksizin sadece ilmi ve entellektüel olmaya özen gösterilerek İslam araştırmalarının startdardını yükseltmek, başka ülkelerdeki şarkiyatçılara ve ilim adamlarına rehberlik yapmak derginin ana gayeleri arasmda yer almaktaydı. Dergide modem dünyadaki gelişmelere de yer verilecek olmakla birlikte ağırlıklı olarak geçmişi irdelemek ve günümüze ışık tutacak yanlarını ortaya koymak iradesi ortaya konmuştur. Buna uygun olarak Pickhtall yaym hayatının başında; İslam medeniyetinin her hangi bir konusunda uzman olan ilim adamlarından makalelerini gönderınelerini istemiştir. Seyyid Emir Ali ve Piclcthall Avrupalı oryantalistterin İslam araştırmalannda takındıkları İslam ve müslümanların imajını lelceleyici tavırlarının farkmda oldukları için ille iki sayıdaki makalelerinden çarpıtılan gerçekiere karşı reaksiyonlarını ustaca ifade ettiler. Jslamic Culture dergisi yayın hayatına devam etmektedir. 23 Islamic Culture dergisinde daha sonra birçoğu kitaplaşan ilmi. nitelikli uzun yazı ve tercümelere de yer verilmiştir. Horovitz'in "The Earliest Biographies of the Prophet and Their Authors" ve "lbn Quteiba's Uyun-al-Akhbar" 2 ", Hüda Bahş'm (Khuda Bukhsh) "The Renaissance of Islam" 25, S.K. Bbuyan'ın "New Lights on Moghul India from Assamese Sources" 2 ", Harun Han Şirvani'nin "Incursions 21 Kurumun adı 1997 yılında The Academic and Cıtlıural Publicalions Clıarilable Trus/ olarak değiştirilm iş olup halen bu ismi taşımaktadır. 22 bk. Syed Aıııeer Ali, "The Modcrnity oflslaın",!c, lll, Haydarfibfid 1927, s. 1-5; Marmarluke Pickthall, "Islamic Culture",!C, I/1, Haydanibiid 1927, s ; I/2, s ) 23 b k. Siddiqui, Iqtidar Husain, "Islamic Culture", DİA, İstanbul 2001, XXIII, Mulıamınad Su leman Siddiqi-Mulıaınmad Alıınadullalı, Index of ls/amic Cullure- Subject, Allllıors & Reviews (! ), Haydarfibfid-Dckken 1984, s Siddiqi-Ahmadullah, Index of lslamic Cu/ture, s Siddiqi-Aiıınadullalı, a.e., s

19 Hayatı, Kişiliği lle Düşünceleri ile Afulwmmed Hamfdullalı Sempozyumu of the Muslims into France, Piedmont and Switzerland" 21 ve David Samuel Margoliouth 'un "The Devi! 's Delusion"" adlı makale ve tercümeleri bunlardandır. Mesela sonuncusu İbnü'l-Cevzl'nin Telblsü iblls adlı eserinin tercümesi olup yıllan arasında 28 sayı devam etmiştir.... Derginin geçmiş nüshaları bittiği için çeşitli ülkelerde bir kısım eski sayıları tıpkıbasım yöntemiyle yeniden basılmıştır. Islamic Culture Board derginin yayımının 50. yılı anısma özel bir sayı (Golden Jubilee Commemoration Volume) hazırlatmış ve burada ilk elli yılda yayımlanan 18 önemli ınalcaleye yer verilmiştir. d. Mearif Dergisi Muhammed Hamidullah, Şibli Nu'manl (ö. 1914) ve Seyyid Süleyman Nedvl'nin (ö. 1953) gayretleri ile A'zamgarh'ta kurulan Darü'l-Musannifin Şibli Akademi'nin (kuruluşu 1914) çıkardığı ilmi Meiirif dergisine (Temmuz 1916'da çıkınaya başladı.) arasında katkıda bulundu ve burada 80'i aşkın yazısı yayımlandı.2 Derginin başlangıçtan 1951 'e kadarki editörlüğünü Seyyid Süleyman Nedvi yapmıştır. Mu~amıned Hamidullah Hindistan'da bulunduğu bir zamanda A'zamgarh'a giderek Seyyid Süleyman Nedvl ile görüşmüş ve onunla irtibatını hayatı boyunca devam ettim1iştir. Bir defasında Ziyaeddin Islahi ondan bir makale istemişti. Muhammed Hamidullah ona "Ben Meiirifi dünyanın en önemli/ büyük dergisi kabul ediyonım. Bu sebeple bir yazım hazır olunca ilk önce oraya gönderiyorum." diye cevap verdi. 3 " Muhammed Hamidullah Avrupa'ya gittikten sonra Dergide Mektfıb-ı Ham'id adıyla 27 Siddiqi-Ahmadullah, a.e., s Siddiqi-Ahmadullah, a.e., s Maarif dergisinde çıkan yazılarının geniş bir fihristi için bk. Secciid, Muhammed, "Daktır Muhammed Hamidullah aor Miilınfiıne "Ma'iirir' A'zamgarh", Fikr-u Nazar (Daktır Muhammed Hamidullah Hususi İşiiat), XL-XLl/1-4, islamabad 1424/2003, s ( ). 30 Ziyıieddin Islahi, "Ah! Fiizıl-ı Girfimi Daktır Muhammed Hamidullah Rıhlet Ferınfi Geey", Dak/u Muhammed Hamidullah (haz. Muhammed Riişid Şeyh), s

20 Hayatı, Kişiliği i!e Düşünceleri ile Muhammed Hamidulla/ı Sempozyumu yazıları çıktt. 31 Dergiyi Avnıpa'da da takip etti ve adeta fahrl yayın kurulu üyeliği gibi bir görev de üstlenerek sık sık eleştiri ve önerilerde bulundu. Dergiyi temin güçlüğü çektiği zamanlar da olmuştur, Yazdığı mektuplarda bundan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etmektedir.jl Dergi ile olan ilişkisi onda çıkan yazım yanlışlıklarını dergiye hatırlatacak kadar güçlü idi. Onda çıkan makaleler ile ilgili olarak da zaman zaman tenkid ve açıklama türünden yazı ve mektupları o lmuştur..ı.ı e. el-meclisü'l-ilmi Dabel'deki (Sı1ret-Gucerat-Hindistan) Medrese-i İslamiye Ta'llmü'd-Dln'e bağlı olarak bu şehirde ilmi araştınnalar ve neşirler yapmak üzere el-meclisü'l-ilın! (C.Evvel 1350/Ekim 1931) kurulmuştu. Meşhur hadisci Enver Şah Keşm!r!de uzun süre bu medresede hocalık ve idarecilik yapmıştır. Faaliyetlerini genişletmek ve yaymak isteyen medrese merkezin Johannesburg-Güney Afrika'da bir şubesini açmıştır. Hindistanın bölünmesinden bir süre sonra Meclis bir şube de Karaçİ'de açmış (1951 ), başkanı Hadis alimi Muhammed Yusuf Binori, müdürü ise Mevlana Muhammed Tasin olmuştur. İlınİ faaliyetlere başlayan Karaçİ şubesinde idare heyeti arasında Muhammed Hamidullah da bulunmaktadır. Bu merkez çok sayıda ilmi eseri neşrederek ilim dünyasına kazandınnıştır.ı'. 31 Seccad, "Dak tır Muhammed Hamidullah...",s Secciid, "Daktır Muhammed Hamidullah...",s Secciid, "Dak tır Muhammed Hamidullah...",s Merkezin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bk. Nisar Ahmed, "Daktır Muhammed 1-lamidullalı aor Meclis-i ilmi", Fikr-u Na= ar ( Daktır Muhammed 1-lamidullalı 1-lususi işiiat), XL-XLI/1-4, islamabad 1424/2003, s (37-63). 71

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ 11.12.2015 PAKİSTAN DAKİ KUR AN KURSLARIMIZ Derneğimiz Pakistan'ın eğitim alanında tanınmış Süleymaniye ICC

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss.197-201. Adnan Demircan Türkiye nin İlahiyat Sorunu İstanbul: Beyan Yayınları,1.Baskı, 2015, 160 s. Yüksek Din Öğretimi ve bu öğretimin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 54 Tarih : 03.01.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2. Doç. Dr.

Detaylı

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ UFA islam ÜNiVERSiTESi Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ İSLÂM IN ANLATILMADIĞI

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

K A L B İ M İ Z D E S İ N

K A L B İ M İ Z D E S İ N K A L B İ M İ Z D E S İ N Prof. Dr. Oktay KADAYIFCI Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ADANA / TURKEY 1942 yılında Amasya da doğdu. İlk tahsilini Bafra da, Orta

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU (GİYİM-KUŞAM) 6-7 MART 2016 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE GİRİŞ Tarih boyunca insan, bedenini başkalarının bakışlarından saklayan kıyafetten arî olmamıştır.

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ üniversite üniversite üniversite üniversite Bizlerde Bıraktığı Etki ve İlhamlar" (Türk Tasavvufu, Klâsik Türk İslâm Sanatları ve İslâmi Bilimler alanında çalışmalar yapmaktadır. Kur'ân-ı Kerim'i İtalyanca'ya

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 1 / 7 1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek 2014 ADANA İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Abdulselam Soyad: BAŞARIR TC Kimlik No: 18208847648 Uyruk: T.C. Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: Batman Doğum Tarihi: 07/08/1994 Telefon: 05456265632 Eposta Adresi:

Detaylı

(1942-2007) FOTO 1: Cezmi SEVGİ hocamız, bölümümüzün değerli hocaları, Asaf KOÇMAN, İbrahim ATALAY ve Erkan ŞEN

(1942-2007) FOTO 1: Cezmi SEVGİ hocamız, bölümümüzün değerli hocaları, Asaf KOÇMAN, İbrahim ATALAY ve Erkan ŞEN (1942-2007) Prof. Dr. Cezmi SEVGİ 1.9.1942 tarihinde Adana ilinin Kozan ilçesinde doğdu. 15.5.1954 te Kozan Kuyuluk Köyü İlkokulu nu bitirdi. Kozan Ortaokulu ndan 26.10.195 de, Adana Erkek Lisesi nden

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti.

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti. ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ Yrd. Doç. Dr. Osman DÜZGÜN Güneşevler Mah. 136. Sok. 23/4 Altındağ/ ANKARA 0535 453 30 70 duzgunosman@gmail.com; oduzgun@ybu.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ 1985-1996 1996-1998 Çalışkanlar

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi.

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi. Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları için bizler kadar sizlere de önemli görevlerin düştüğü unutulmamalıdır.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM İHH Projeler Birimi ARALIK 2013 PROJENİN KONUSU Bu proje, Vietnam ın Hochiminh City bölgesinde 639,98 metrekare büyüklüğünde 3 katlı bir Medrese ve

Detaylı

Selçuklu yıldızı ilham alınarak tasarlanan logomuz, renkleri ve içinde barındırdığı anlamlar ile eğitimi, köklü tarihi ve medeniyeti simgelemektedir.

Selçuklu yıldızı ilham alınarak tasarlanan logomuz, renkleri ve içinde barındırdığı anlamlar ile eğitimi, köklü tarihi ve medeniyeti simgelemektedir. 1 Selçuklu yıldızı ilham alınarak tasarlanan logomuz, renkleri ve içinde barındırdığı anlamlar ile eğitimi, köklü tarihi ve medeniyeti simgelemektedir. Aynı zamanda Murad Hüdavendigar ın dünyaya örnek

Detaylı

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu KUVEYT TÜRK OKULU WEB SİTESİ Kuveyt Türk Okulu Web: http://www.kuveyt.meb.k12.tr/ Twitter: https://twitter.com/kturkishschool Email: 966583@meb.k12.tr 749581@meb.k12.tr

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

9. SINIFTA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

9. SINIFTA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 9. TA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.01.2014 tarihli kararı uyarınca 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9 ve

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi Taylan BARIN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi AK Parti, CHP, MHP ve BDP

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Batıkent Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ne zaman açılmıştır? Okulumuz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 5 şubede toplam 170 kız öğrenci ile eğitim/öğretim hayatına

Detaylı

KARAR Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 286 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 286 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 01.01- Sürekli Eğitim Araştırma

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EGITIMI ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA OTURUMU 1: Ulusal ve Uluslararasi Baglamda Doktora Egitimi Prof. Dr. Mustafa Özen (Başkan) Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş Prof. Dr.

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BAĞLAMDA DOKTORA EĞİTİMİ Prof. Dr. Mustafa Özen (Başkan) Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş Prof. Dr. Haydar

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

c. Muhtemel Münhal Yeri : Güzelyurt Türk Maarif Koleji + Erenköy Lisesi (1)

c. Muhtemel Münhal Yeri : Güzelyurt Türk Maarif Koleji + Erenköy Lisesi (1) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI MUHTEMEL ÖĞRETMEN MÜNHALLERİ COĞRAFYA

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi)

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU, 01.03.1957 tarihinde Rize, Güneysu da doğdu. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde Makine Mühendisliği bölümünden

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ`NDEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 200 20 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Yüksek Lisans Programı 200-20

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ RECEP TAYYĠP ERDOĞAN Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ Fakültemizin Kuruluşu Fakültemiz 3 Eylül 1997 de kuruldu. 2006 yılında RTE Üniversitesi ne bağlandı. Bölümlerimiz Biyoloji Kimya Kimya Fizik Matematik Tarih

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dalları nda 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARINDA 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 10 UNCU SINIFLARDAN BAŞLAYARAK UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNE AİT AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı