Shakespeare ile oyun atölyesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Shakespeare ile oyun atölyesi"

Transkript

1

2 Shakespeare ile oyun atölyesi oyun atölyesi'nin oynad ikinci Shakespeare oyunu oldu "Atinal Timon". Shakespeare maceras na "Othello ile at lm flt k. "K skançl k"la bafllad m z yolculu a "para" ile devam ediyoruz. Bir düflünüre sormufllar, "Günefl alt nda söylenmemifl söz kalmad. Siz neyin çabas ndas n z?" yan t olarak "Do ru; söylenmedik söz kalmad ancak, bu sözlerin sadece binde biri anlafl labildi." Hepimizin bildi i fleyleri anlatmaya " srarla" devam edece iz. Ta ki bilincimiz bu durumlar, kavramlar, 'fley'ler hakk nda netleflinceye kadar. Çünkü özgür ve eflit bir toplumda yaflamak mutlak mutlulu un kendisidir. Ne demifller, "malik bilmezse halik bilir." "Yeni kavray fllar" de il bizimkisi; paray insanl n bilinci yapmaya çal flan spekülatörlerin dedi inin tersine insanca olan n üzerindeki iktidar örtüsünü s y rmaya çal flmakt r. Amac m z yal n, ç plak ve birbiriyle dayan flma bilinciyle "insan gibi" yaflamaya çal flan varl k olarak görmektir insan. Biz görmesek de yaflayamasak da çocuklar m z n yaflayaca güzel bir dünya hayal etmeyi yasaklayacak herhangi bir "merci" yok de il mi? Birlikte konservatuar ö rencili i yapt m z ve y llar sonra ilk kez Atinal Timon'la bulufltu umuz arkadafllar m Tülay Bursa ve Mahmut Gökgöz; de iflik dönemlerde sahneyi paylaflt m z Cüneyt Uzunlar ve Sermiyan Midyat; ayn oyunda oynamasak da oyun atölyesi oyunlar nda görev alan Bar fl Y ld z, Öner Erkan, Ifl k Yönt, To an fierif Önay ve Tuna K rl ; ilk kez sahneyi paylaflaca m z Murat fien, Gürkan Uygun, Bar fl Aksavafl, Evrim Alasya ve Fulya Ceylan; Atinal Timon'la dördüncü birlikteli imizi yaflad m z sahne tasar mc lar m z Bengi Günay ve Gamze Kufl; üçüncü kez bizi müzikleriyle buluflturan Tolga Çebi; oyun atölyesi'nin o güzel logosuyla birlikte oyunumuzun aksesuarlar n tasarlayan Cenk Do usal; yarat c l n ilk kez paylaflt m z tak tasar mc s Sabrina Fresko ile masklar tasarlayan Candan Seda ve Baflak Günaçan; oyun atölyesi ekibinin yarat c emekçisi ve fl k tasar mc m z rfan Varl ; afifl ve broflür tasar mc m z skender Kardafllar ile; oyun atölyesi'nin tüm emekçileri: Selçuk Aydo an, smail Yüksel, Erdal Çiftçi, Ali Karao ul, Hakan Tozkoparan, Murat Dürüm, Rana Do usal, Bar fl Yaman... aaa az daha ka'y unutuyordum. Emeklerinizi, akl n z ve düfllerinizi paylaflt n z için hepinize en içten sevgiler ve sonsuz teflekkürler. Haluk Bilginer

3 Atinal Timon Yazan: Çeviren: Metin Düzenleme: Yöneten: Sahne Tasar m : Müzik: Ifl k Tasar m : Tak Tasar m : Aksesuar Tasar m : Maske Tasar m : Afifl/Broflür Tasar m : Yönetmen Asistanlar : Dekor Uygulama: Oynayanlar Timon: Apemantus: Flavius: Alcibiades: Kuyumcu, Lucullus, 2. Meclis Üyesi: Tekstilci, Sempronius, 4. Meclis Üyesi: htiyar Adam, Ventidius, 3. Meclis Üyesi: fiair, 1.Senatör'ün Tahsildar : DJ, Ressam, Lucullus'un Tahsildar : 1. Meclis Üyesi, Bir Vatandafl: Servilius: Ventidius'un Tahsildar : 1. Kad n: 2. Kad n: 3. Kad n: 1.Uflak: 2.Uflak: W. Shakespeare Orhan Burian Haluk Bilginer Kemal Aydo an Selçuk Aydo an Kemal Aydo an Bengi Günay Gamze Kufl Tolga Çebi rfan Varl Sabrina Fresko Cenk Do usal Candan Seda Balaban Baflak Günaçan skender Kardafllar To an fierif Önay Ifl k Yönt Kadir Yediler Haluk Bilginer Tülay Bursa Mahmut Gökgöz Cüneyt Uzunlar Murat fien Gürkan Uygun Sermiyan Midyat Bar fl Y ld z Öner Erkan To an fierif Önay Bar fl Aksavafl Tuna K rl Ifl k Yönt Evrim Alasya Fulya Ceylan Erdal Çiftçi smail Yüksel oyun atölyesi Sanat Yönetmeni: Haluk Bilginer Tiyatro Yöneticisi: Kemal Aydo an flletme Sorumlusu: Selçuk Aydo an Sahne Amiri: smail Yüksel Ifl k Sorumlusu: rfan Varl Ses Teknisyeni: Recep Ali Karao ul Sahne Sorumlusu: Erdal Çiftçi / Hakan Tozkoparan Gifle: Bar fl Yaman Yönetici Asistan : Rana Do usal Temizlik: Fatma Keskin Ulafl m: Turgut Potuk Güvenlik: Ali Coflkun

4 WILLIAM SHAKESPEARE 23 Nisan 1564, Stratford-Upon-Avon da do du. Ortaokulu, di er eflraf çocuklar gibi e itim dili Latince olan, King s New Scholl da okumufltur. Roma edebiyat eserleriyle, ald Latince e itim sayesinde tan flt varsay lmaktad r. 18 yafl ndayken, kendisinden 8 yafl büyük Anne Hathawey ile evlenmifltir y llar aras nda Londra da yaflamaya bafllam fl, ancak bu döneme ait net bilgilere ulafl lamam flt r lar n bafllar ndan itibaren tiyatro çevresinde tan n r birisi olmaya bafllam flt r. Bu dönemde orta oldu u tiyatronun gelirleriyle emlak zengini olmufl, 1610 da Stratford a oldukça varl kl dönmüfltür. Do du u kentte 1616 da ölmüfltür. Oyunlar n ilk toplu bas m, ölümünden sonra ayn kumpanya (King s Men-Kral n Oyuncular ) taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. Editörler taraf ndan sahne girifl ç k fl, mekan ve zaman sistemati ine dair bilgilerle donat lm fl oyunlar ancak 18.yy. da bas labilmifltir te Cambridge Üniversitesi nce yay mlanan tek ciltlik Globe bask s 20. yy. daki metinlere kaynak olmufltur....bu dönemin bafll ca özelliklerinden olmak üzere, ortaça ve halk tiyatrosu özelliklerini tafl yan aç k oyun biçimi ile Rönesans klasik burjuva tiyatro özellikleri tafl yan kapal tiyatro biçimi, Shakespeare nin oyunlar nda birlikte varoldu u gibi; gerek tragedya ve komedyan n birbirini bütünleyici bir özellik göstermesi, gerek oyun dili olarak hem kofluk, hem de düzyaz n n içiçe kullan lmas, Shakespeare in çokyönlü ve çok zengin bir anlat m gerçeklefltirebilmesine olanak sa lam fl; teatral olan ile dramatik olan, Shakespeare oyunlar nda (kendi tarihsel dönemiyle uygunluk içinde) uyumlu bir bütünlük içinde olmufltur... Bu yeni biçimin getirdi i ve yaflant zenginli inin anlat m na olanak sa layan çokkatl oyun yap s n n kurulmas, Shakespeare in oyunlar ndaki bütünlü ü pekifltiren bafll ca özellik olarak yer alm flt r. Toplumsal de erlerin, koro yerine, oyun kahraman n karfl t ya da tamamlay c s kifli taraf ndan temsil edilifli oyunlardaki birey-toplum dengesinin kurulmas na yol açm fl; kiflilerin çok yönlü karmafl k bireysel yap s, gerek komedya, gerek tragedya yap s n n çok boyutlu hale gelmesine yol açm flt r... (Aziz Çal fllar Tiyatro Ansiklopedisi) ORHAN BUR AN Deneme ve elefltiri yazar, çevirmen Orhan Burian 1914 y l nda stanbul da do du.1953 y l nda Ankara da öldü de Kabatafl Erkek Lisesi ni bitirdikten sonra Cambridge Üniversitesi nde ngiliz Edebiyat e itimi gördü sonbahar nda Türkiye ye döndükten sonra, Ankara Ü. Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü ne asistan olarak girdi. Öldü ünde ayn bölümde profesörlük görevini yürütmekteydi. Edebiyatta yeni at l mlar savunan Orhan Burian n ilk yaz lar 1936 da ayl k sanat ve fikir dergisi Yücel de yay mland ta Do u ve Bat klasiklerini Türkçe ye kazand rmak amac yla kurulan Tercüme Bürosu nun üyeleri aras nda yer ald de Vedat Günyol ile birlikte daha sonra Yeni Ufuklar ad n alanufuklar dergisini ç karmaya bafllad.fikir, toplum ve sanat konular nda yazd elefltiri ve denemeleriyle tan nan Burian, yaz lar ndaki insanc l ve hoflgörülü tav rlar yla dikkat çekti. Yaz lar yla yaymaya çal flt hümanizmi flöyle de erlendiriyordu:...bir aray fl sistemidir. Bu aray fl yüzy llar n yükledi i dogmalardan silkinerek öze, köke insana gitmeyi amaçlar. Shakespeare in Othello, Hamlet ve Atinal Timon eserlerini Türkçe ye kazand ran Burian n Kurtulufltan Sonrakiler (1946) isimli bir fliir antolojisi bulunmaktad r. 39 yafl nda aram zdan ayr lan Burian hakk nda yap lan de erlendirmeler; cumhuriyetin genç kufla nda görülen hevesi üzerinde tafl mas -ki bu heves Hasan Ali Yücel ile bafllayan ülkenin modernleflme projesi kapsam nda yer alan klasiklerin çevrilme faaliyetiydi-, özgürlükçü düflünceye yatk nl, dogmalarla hesaplaflmas fleklinde özetlenebilir. Vedat Günyol, Naz m Hikmet ile tan flmas n n, Burian n ç kard Yücel dergisinde ç kan fliirler sayesinde oldu unu belirtmifltir. Burian, kimsenin cesaret edemedi ini yaparak N. Hikmet in fliirlerini yay nlam flt r.

5 Kemal Aydo an Yöneten D.T.C.F. Tiyatro Bölümü'nden 1987 y l nda mezun oldu y l nda Tiyatro Stüdyosu'nda yap m yard mc s olarak çal flmaya bafllad y llar aras nda ayn tiyatroda yönetici olarak çal flt y l nda tiyatro yaflam na bafllayan oyun atölyesi'nde, kuruldu u günden bu yana tiyatro yöneticili i yapmaktad r. oyun atölyesi'nin Kesmefleker ve Son Gülen yi Gülermifl adl çocuk oyunlar n, 2004 y l nda Azrail'in Gözyafllar ile Othello; 2005 y l nda da Jeanne d'arc' n öteki ölümü oyununu yönetti. Para... para... para... varl bir dert, yoklu u: ütopya Makus Talih: 1964 y l nda yay mlanan Ankara Üniversitesi D.T.C.F Bat Dilleri Araflt rmalar Dergisi, Shakespeare Özel Say s 'nda Metin And' n "Türkiye'de Shakespeare" bafll kl yaz s nda Atinal Timon'un fiehir Tiyatrolar taraf ndan yaln zca 1944 (çev: Orhan Burian, yön: Muhsin Ertu rul) ve 1961'de (çev: Orhan Burian, yön: Tunç Yalman) olmak üzere 2 kez oynad n belgelemifl. 3. Sahnelenifli ise onca y ldan sonra 2002 y l nda Konya Devlet Tiyatrosu taraf ndan gerçeklefltirilmifl (çev: Sabahattin Eyüpo lu, yön: Ayfle Emel Mesçi). E er ki ulaflt m z bilgiler do ruysa Atinal Timon Türkiye'de 4. kez oyun atölyesi taraf ndan sahnelenecek. Üst yap çal flmas : Othello'da oldu u gibi yine Orhan Burian çevirisini kulland k. Çeviri y l 1944 olmas na karfl n dinçli ini ve lezzetini koruyan Orhan Burian çevirisinde buluyoruz en çok Shakespeareyen hassasiyeti. Ama tabii bugün için anlafl lmay zorlaflt raca n düflündü ümüz kimi kelimeleri sadelefltirme, cümle yap lar n da düzenleme yoluna gittik. (Othello'da Orhan Gencebay'a hariçten gazel okutmufltuk, kimilerini k zd rd m z için bu kez Tevfik Fikret ve brahim Tatl ses'e okuttuk gazeli. Bakal m bu kez kim k zacak bize!) Metinde yapt m z budamalarda seçti imiz yolu belirleyen ilke: anlama en yo un ve keskin bir ifade kazand rarak, sahne eyleminin keyifli bir seyir oluflturacak ak fla yönlendirilmesi oldu. Meram: Para dolay m yla üst toplumsal katmandaki (aristokrasi) insan iliflkilerini ve bunun sahip oldu u "statü" iliflkilerini Timon simgesi üzerinden belirleyen Shakespeare'in oyun örgüsünü aynen korumam za karfl n, biz art k örne ini toplumsal hayatta görmedi imiz aristokrasi yerine "sermaye"yi koymay seçtik. Para ve paran n üretti i insan evrenindeki yaflant bugün baflka türlü bir görünüm kazand. Derebeyleri yerine Soroslar var art k günümüzde toplumsal hayata yön vermeye çal flan. fiok aç klama: Atinal Timon'un oyun atölyesi aç s ndan en ilginç özelliklerinden biri Haluk Bilginer'in Türkiye'de ilk kez bir Shakespeare oyununda oynayacak olmas. Böylesine nadir rastlanan durumlara hem flahit hem de ortak olmak büyük bir keyif. Kuflak uyuflmas : Üç kuflaktan gelen oyuncu kadrosu bulufltu Timon'da. Üretimlerinin doru unda olanlar, yarat c l klar n pekifltirme yolunda epey ad m atm fl olanlar ve yolun bafl ndakiler. Geriye bir tek yola koyulmak kal yor. Birimiz hepimiz, hepimiz...: Biz bir ekibiz... (Bu cümle her a za yak flmaz, biliriz) Bu cümlenin sahicili i oyun atölyesi aç s ndan sorgulanamaz bir gerçeklik tafl yor. Hem yeteneklerini inkar edilemez bir biçimde ortaya koymufl tasar mc arkadafllar m z hem de oyun atölyesi ekibi bu cümlenin hakk n lay yla verecek bir yaflant üretiyorlar oyun atölyesi'nde. Onlara hayran olmamak ne mümkün! Ve perde: Timon bafll yor... Keyifli bir tiyatro serüveni yaflayaca m za dair her türlü alamet belirmifl durumda. Umar z hem düflünsel, hem estetik hem de oyun keyfi aç s ndan Atinal Timon bir eksi imizi tamamlar. Oyuna devam... ka

6 Haluk Bilginer Timon Ankara Devlet Konservatuar Yüksek Bölümü'nden 1977 y l nda mezun oldu. Londra Müzik ve Drama Sanatlar Akademisi'nde (LAMDA) ileri tiyatro ö renimi gördü ile 1991 aras ndan ngiltere' de çeflitli tiyatrolarda rol ald oyun ve müzikallerden bafll calar : My Fair Lady, Kafkas Tebeflir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami (West End`de Ken Hill'in), Phantom of the Opera. ngiltere`de televizyon ve sinema çal flmalar : (TV dizileri) Eastenders, Glory Boys, Murder of a Moderate Man, Bergerac, Memories of Midnight, The Bill (Filmler) Half Moon Street, Children`s Crusade, Ishtar, Buffalo Soldiers, Spooks, She's gone y l nda Tiyatro Stüdyosu'nun kurucular aras nda yer ald. Tiyatro Stüdyosu`nun Aldatma, Kan Kardeflleri, Derin Bir Soluk Al, Çöplük, Histeri ve Balkon oyunlar nda baflrolleri üstlendi. Ülkemizde sinema ve televizyon çal flmalar : (TV dizileri) Gecenin Öteki Yüzü, Ateflten Günler, Safiyedir K z n Ad, Borsa, Son Söz Sevginin, Gülflen Abi, Eyvah Babam, Tatl Hayat, Karanl kta Koflanlar, Cesur Kuflku, Say n Bakan m, Yine de Afl m. (Filmler) Kara Sevdal Bulut, Ölürayak, ki Kad n, 80. Ad m, stanbul Kanatlar m n Alt nda, Nihavent Mucize, Masumiyet, Usta Beni Öldürsene, Harem - Suare, Fasulye, Güle Güle, Filler ve Çimen, Nerdesin Firuze, H rs z Var, Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü?. Rol ald oyunlar ve filmlerle birçok ödül sahibidir y l nda oyun atölyesi'ni Zuhal Olcay`la beraber kurdular. oyun atölyesi'nin Dolu Düflün Bofl Konufl (1999), Ayr l fl (2000), Ermifller ya da Günahkarlar (2002), Cimri (2004), Jeanne d'arc' n öteki ölümü (2005) oyunlar nda oynad.

7

8 Tülay Bursa Apemantus Ankara Devlet Konservatuar 'ndan 1977 y l nda mezun oldu. Mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrolar 'nda oyuncu olarak çal flt. Oynad oyun ve müzikallerden baz lar : Demir, Mutlu Son, Bahar Noktas, Be endi iniz Gibi, Sevgili Palyaço, Cimri, Kurban, Yunus Emre, Ay Ifl nda fiamata, stanbul Efendisi, Bütün Menekfleler Annem Kokar, Öp Beni Kate. Ay Ifl nda fiamata adl oyundaki rolüyle Sanat Kurumu Övgüye De er Kad n Oyuncu, Sevgili Palyaço ve Be endi iniz Gibi oyunlar ndaki rolleriyle de Sanat Kurumu Y l n Kad n Oyuncusu ödüllerini ald. Halen Ihlamurlar Alt nda adl televizyon dizisinde oynamakta. Mahmut Gökgöz Flavius Ankara Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden 1976 y l nda mezun oldu y llar aras nda stanbul Belediyesi fiehir Tiyatrolar 'nda oyuncu ve yönetmen olarak çal flt. 1980'de 1402 say l yasayla stanbul Belediyesi fiehir Tiyatrolar 'ndan at ld. Yurt d fl na ç karak 1982'de Stockholm'de Halk Oyuncular adl tiyatronun kurulufluna kat ld. 1984'te Berlin Schaubühne'de ve 1986'da Paris'te Halk Oyuncular 'yla birlikte çal flt. 1990'da Paris Gençlik Tiyatrosu'nu kurdu. 1993'te ülkesine dönerek zmir Devlet Tiyatrolar 'nda oyuncu ve yönetmen olarak çal flmaya bafllad y llar aras nda Dokuz Eylül Üniv. Tiyatro Bölümü'nde ders verdi. 1998'de stanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Pera Güzel Sanatlar okulunda ö retim görevlisi olarak çal flt. Devlet Tiyatrolar, fiehir Tiyatrolar ve baz özel tiyatrolarda çeflitli oyunlar yönetti. Zengin Mutfa, Bir Anarflistin Kaza Sonucu Ölümü, Mustafa Suphi Destan, Kahvede fienlik Var, Yaflar Ne Yaflar Ne Yaflamaz, Marasat, Çayhane, Bedreddin adl oyunlarda oynam flt r. Akçal Kel Memet, Merhaba Hayat, Bir Çift Sözümüz Var Aflka Dair, Bir Adam Yaratmak, Merhaba Naz m adl oyunlar yönetmifltir.

9 Cüneyt Uzunlar Alcibiades Mimar Sinan Üniv. Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden 1989 y l nda mezun oldu. stanbul Devlet Tiyatrosu'nda Jan Dark (1987) adl oyunda oynad y llar nda M.S.Ü. Konservatuar 'nda Mim-Hareket Dersi'nde Yard mc E itmenlik yapt. stanbul, Paris, Antalya/ Sokakta Pantomim Performanslar 'n ( ) gerçeklefltirdi. Tiyatro Stüdyosu'nda Kan Kardefller ( ), Derin Bir Soluk Al ( ), Özel Prodüksiyon / Savafla karfl Bar fl çin Dizeler ( ), Dostlar Tiyatrosu'nda Sevdal Bulut ( ), Bilsak Tiyatro Atölyesi'nde Savafl Oyunlar ( ), Park Yap lmaz ( ), Pera Güzel Sanatlar'da Pantomim Tiyatrosu ( ), Tiyatro Pera'da Tavflan Tavflan ( ), Julia ( ), Dobrinja'da Dü ün ( ) adl oyunlarda oynad y l nda Pera Güzel Sanatlar ö rencileri ile Bar fl çin Dizeler oyununu yeniden gerçeklefltirdi y l nda stanbul Sahnesi'nin yapt Y lmaz Güney Belgeseli ile Avrupa turnesine ç kt. Aç k Radyo'da Gizemsiz Öyküler ( ) ve Sivil Tiyatro / Radyo Tiyatrosu programlar n ( ) yapt y llar aras nda Uyku, Yaz Evi, Gülflen Abi, Hastane, fieytan n Gözyafllar, Suyun Öte Yan, C Blok adl televizyon dizileri, filmleri ve sinema filmlerinde oynam flt r. Aylin Eren'nin yaz p yönetti i Eski Hastal k filmi ile Almata Uluslararas Film Festivali'nde En yi Erkek Oyuncu Ödülü nü ald. 1994'ten bu yana Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk ve pantomim dersleri e itmenli i yapmaktad r. Murat fien Kuyumcu, Lucullus, 2. Meclis Üyesi 1982 y l nda Enis Fosforo lu Tiyatrosu'nda oyunculu a bafllad. Mimar Sinan Üniv. Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden 1993 y l nda mezun oldu y l nda kurucular ndan oldu u Tiyatrotek'in iki sezon boyunca oyunlar n n yönetmenli ini ve oyunculu unu yapt. Ayr ca Dilek Türker, Tiyatro Ayna, Dormen Tiyatrosu, Devlet Tiyatrolar, Bak rköy Belediye Tiyatrosu, Antalya fiehir Tiyatrosu ve Nejat Uygur Tiyatrosu'nda çal flt.

10

11 Gürkan Uygun Tekstilci, Sempronius, 4. Meclis Üyesi stanbul Üniv. Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden 1998 y l nda mezun oldu y l nda Dormen Tiyatrosu'na kat ld ve Muhteflem kili, Arapsaç, Oyun Kar flt, Bu Filmi Görmüfltüm, Zafer Madalyas, Yukarda Biri mi Var adl oyunlarda oynad. Ayr ca Tiyatro Fora'da Klakson Borozan ve B rtlar ile Krek Tiyatro Toplulu u'nda Op'la Zo'nun Dram adl oyunlarda oynad. Kurtlar Vadisi, fiapkadan Babam Ç kt, Tatl Kaç klar, Affet Bizi Hocam adl televizyon dizilerinde rol ald. Kurtlar Vadisi Irak ve Fasulye adl sinema filmlerinde rol ald. Sermiyan Midyat htiyar Adam, Ventidius, 3. Meclis Üyesi 1994 y l nda girdi i Kad köy Halk E itim Merk.'nde 3 y l tiyatro e itimi ald ktan sonra 1997 y l nda s navla girdi i Nöbetçi Tiyatro'da ö renim gördü y l nda oyun atölyesi'nin Dolu Düflün Bofl Konufl oyunuyla profesyonelli e ad m att. Bu oyunla geçen üç sezonun ard ndan, 2003 y l nda Ortaoyuncular'da Kabaremajör adl oyunda oynad. Emret Komutan m, Gece Yürüyüflü, Kuzenlerim adl televizyon dizilerinde, Banyo ve Pardon adl sinema filmlerinde oynad. Aflk na Eflk ya, Berivan, Difli Kufl, Emret Komutan m adl televizyon dizilerinin senaryosunu yazd ve senaryo editörlü ünü yapt y l nda radyoculu a bafllad. Show Radyo, Best FM ve Radyo Mega'da 7 y l radyoculuk yapt y l nda Kanal 6'da kendisinin haz rlad Uykudan Önce adl flovu iki sezon boyunca sundu.

12 Bar fl Y ld z fiair, 1. Senatör'ün Tahsildar y llar aras nda leri Gözetleme Kültür ve Sanat Evi Tiyatro Manga'da dramaturgi ve oyunculuk e itimi ald. Mimar Sinan Üniv. Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden 2003 y l nda mezun oldu. oyun atölyesi'nin Azrail'in Gözyafllar (2004) ve Othello (2004) oyunlar nda oynad. Ayr ca Okul, Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü?, Made in Europa adl sinema filmlerinde ve Aliye adl televizyon dizisinde oynad. Öner Erkan DJ, Ressam, Lucullus'un Tahsildar Dokuz Eylül Üniv. Oyunculuk Bölümü'nden 2002 y l nda mezun oldu sezonunda zmir Devlet Tiyatrosu'nda, sezonlar nda stanbul fiehir Tiyatrosu'nda oynad. oyun atölyesi'nin Othello (2004) oyununda oynad. Televizyon dizileri ve reklamlar n yan s ra Organize fller, Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü? adl filmlerde oynad.

13

14 To an fierif Önay 1. Meclis Üyesi, Bir Vatandafl stanbul Üniv. Ekonometri Bölümü'nden 1999 y l nda mezun oldu. oyun atölyesi'nin Son Gülen yi Gülermifl (2000) ile Kesmefleker (2002) adl çocuk oyunlar nda ve Othello (2004) oyununda oynad. oyun atölyesi'nin Jeanne d'arc' n öteki ölümü (2005) oyununda yönetmen asistanl yapt. Bar fl Aksavafl Servilius Dokuz Eylül Üniv. Tiyatro Bölümü'nden 1999 y l nda mezun oldu. Kandemir Konduk Tiyatrosu'nda Medya Medya Nereye ve No Savafl Yes Manken adl oyunlarda görev ald. Mahallenin Muhtarlar, Koçum Benim, Bir stanbul Masal, En Son Babalar Duyar adl televizyon dizilerinde oynad. Halen Kufl Dili adl televizyon dizisinde oynamakta. Tuna K rl Ventidius'un Tahsildar stanbul Üniv. Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden 2003 y l nda mezun oldu. oyun atölyesi'nin Othello (2004) oyununda rol ald. Ayr ca stanbul fiehir Tiyatrolar 'nda ve televizyon dizilerinde birçok rolde görev ald.

15 Ifl k Yönt 1. Kad n Mimar Sinan Üniv. Devlet Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden 2003 y l nda mezun oldu. K nal Kar ve Sen Misin De il Misin? adl televizyon dizilerinde rol ald. Hava Hatt adl televizyon program n n sunuculu unu yapt. Matrak Ailem adl oyunda ve oyun atölyesi'nin Othello (2004) oyununda rol ald. Evrim Alasya 2. Kad n Dokuz Eylül Üniv. Tiyatro Bölümü'nden 2003 y l nda mezun oldu. 1999'da P nar Çocuk Tiyatrosu ve Sahne Oyuncular 'na kat ld. Lokomopüf, Androcles ve Aslan, Mutluluk Da tan Eskici, Mavi Pullu Bal k, Yel De irmeni, F rt na, Ben Bir Kurba ay m, Küçük K z ve Y ld z, Ayr l k, Deli Dumrul adl oyunlarda oynad. Halen Ihlamurlar Alt nda adl televizyon dizisinde ve P nar Çocuk Tiyatrosu'nun Küçük K z ve Y ld z adl oyununda oynamaktad r. Fulya Ceylan 3. Kad n Dokuz Eylül Üniv. Tiyatro Bölümü'nden 2005 y l nda mezun oldu. zmir Devlet Tiyatrosu'nun Ak Masal Karamasal adl oyununda oynad.

16 Bengi Günay Sahne Tasar m Dokuz Eylül Üniv. Tiyatro-Sahne Tasar m Bölümü'nden 2006 y l nda mezun oldu. oyun atölyesi'nin Azrail'in Gözyafllar (2004) oyununun kostüm tasar m n, Othello (2004) ve Jeanne d'arc' n öteki ölümü (2005) oyunlar n n sahne tasar mlar n yapt. Gamze Kufl Sahne Tasar m Dokuz Eylül Üniv. Tiyatro-Sahne Tasar m Bölümü'nden 2001 y l nda mezun oldu..b.b.fi.t'de sahne tasar mc s olarak çal flmaktad r. oyun atölyesi'nin Azrail'in Gözyafllar (2004) oyununun kostüm tasar m n, Othello (2004) ve Jeanne d'arc' n öteki ölümü (2005) oyunlar n n sahne tasar mlar n yapt.

17 Tolga Çebi Müzik Hacettepe Üniv. Devlet Konservatuar Keman Bölümü'nden 1995 y l nda mezun oldu y l nda Akdeniz Gençlik Senfoni Orkestras 'na seçilerek Fransa'ya gitti. Burada 1. Keman üyesi olarak, Theo Olof ile masterclass, Michel Tabachnik ile orkestra çal flmalar yapt. Trakya Üniv. Devlet Konservatuar 'nda 3 y l ö retim görevlisi olarak, Yayl Sazlar Bölümü Ana Sanat Dal Baflkanl 'n yürüttü. htiyaç Molas adl müzik grubunun kurucular ndan olup, 1999'da ilk albümleri olan M LAD', 2004'te de 1,5 adl ikinci albümlerini ç kard lar. Reklam c ng llar, film, dizi müzikleri, çeflitli albümlerde keman kay tlar ve aranjeler yapt. Befliktafl Kültür Merkezi'nin Çarli, Büyük Mo Efsanesi, Bak rköy Belediye Tiyatrosu'nun Sezuan'n n yi nsan, Mart, Dostlar Tiyatrosu'nun Aymazo lu le Kundakç lar, Tiyatro Dot'un Aflk ve Anlay fl oyunlar n n müziklerini ve düzenlemelerini yapt. oyun atölyesi'nin Azrail'in Gözyafllar (2004) ve Othello (2004) oyunlar n n müziklerini yapt. Sezuan'n n yi nsan adl oyunla 2005 y l Tiyatro Ödülleri nde En iyi müzik ödülü nü Cahit Berkay'la paylaflt. Eskiflehir Belediye Tiyatrosu'nun K yamet Sular (2006) adl oyununun müzi ini yapt. rfan Varl Ifl k Tasar m Mimar Sinan Üniv. Foto raf Bölümü'nden 1998 y l nda mezun oldu y l nda tiyatro yaflam na bafllayan oyun atölyesi'nde çal flmaya bafllad. oyun atölyesi'nin Dolu Düflün Bofl Konufl (1999) ve Ayr l fl (2000) oyunlar nda fl k teknisyeni olarak görev ald. Yine oyun atölyesi'nin Ermifller ya da Günahkarlar (2002), Azrail'in Gözyafllar (2004), Othello (2004), Cimri (2004) ve Jeanne d'arc' n öteki ölümü (2005) oyunlar n n fl k tasar m n ve uygulamas n üstlendi.

18 Sabrina Fresko Tak Tasar m Paris UP7'de mimarl k okudu. Mimarl k e itimini Mimar Sinan Üniv.'nde tamamlad y l nda Simya Galeri'yi tasarlad ve gerçeklefltirdi Eylül ay nda OYUN-u-YORUM sergisi için haz rlad Mr and Miss Silverman ve Bisiklet Tak lar ile Amerika'da Post Picasso yar flmas nda derece ald. Simya Galeri'de tak labilir heykeller olarak tan mlad tak lar n sergiliyor, tak dersi veriyor, edebiyat, müzik, sinema üzerine seminerler düzenliyor ve sergiler gerçeklefltiriyor. Halen serbest mimar, iç mimar olarak çal flmakta ve tak tasar m yapmaktad r. Cenk Do usal Aksesuar Tasar m Mimar Sinan Üniv. Heykel Bölümü'nden 1991 y l nda mezun oldu. 1991'de Devlet Resim Heykel Yar flmas 'nda üçüncülük ödülünü ald. 1993'te zmit, Sabanc Kültür Merkezi'nin PROTEST isimli karma sergisine kat ld. 1994'te Levent Çarfl içi, Atatürk An t ve Çevre Düzenleme Tasar m ve Uygulama Yar flmas 'nda birincilik ödülünü ald. 1995'te Yap Endüstri Fuar L BRA Stand 'n n tasar m ve uygulamas n yapt ve YTONG Stand 'n n tasar m ve uygulama ile ikincilik ödülünü ald. 1992'de stanbul Bienali FLUXUS sergi düzenlemesini, Akatlar YA-PA ç Mekan -Çevre Düzenlemesi tasar m ve uygulamas n, 1997'de AÇEV Kartpostal tasar m ve uygulamas n yapt. 1997'de Gaziantep Atatürk An t ve Çevre Düzenlemesi Yar flmas 'nda birincilik ödülünü ald. 1999'da oyun atölyesi'nin logo, takvim tasar m ve uygulamas n yapt. Halen Kad köy'de Heykel Atölyesi adl atölyesinde çal flmalar na devam etmektedir. Atölye Curcunabaz Maske Tasar m Candan Seda Balaban ve Baflak Günaçan taraf ndan 2004 y l nda Moda'da kuruldu. Atölyede maske, kukla ve heykel çal flmalar yap lmaktad r. Özellikle kifliye özel kukla çal flmalar ile çok say da yetiflkini tekrar kuklalarla buluflturan atölyede ayn zamanda tiyatro dekoru, kukla tiyatrosu, sahne tasar mlar ve klip dekor çal flmalar da yap lmaktad r y l ndan bu yana kukla-maske uygulama kurslar devam etmektedir.

19

20 AT NALI T MON SÖZLÜ Ü Adalet : Adalet güçlüden yanad r. Machiavelli Gerçek adaletin ortam, adaletsizliktir.adorno Birey:Tam olarak geliflmifl birey, tam olarak geliflmifl bir toplumun gerçekleflmifl mükemmelli idir. Horkheimer Bozguncu: Bozarak yap yorum. Giocometti Buhar: Kat olan her fley buharlafl p havaya kar fl yor, kutsal olan her fley dünyevilefliyor ve insanlar nihayet kendi gerçek yaflam koflullar ve di er insanlarla iliflkileriyle yüzleflmeye zorlan yor. Marx Çöküfl: Bir halk saçma-sapan fleylerle ilgilendi i zaman, kültürel yaflam aral ks z e lence turlar fleklinde yeniden tan mland zaman, ciddi kamusal konuflmalar bebeklerin ç kard klar seslere benzedi i zaman ve k sacas halk n kendisi bir izleyici kitlesi, halk n kamusal iflleri de vodvil temsiline benzedi i zaman, art k ulus riskle yüzyüze gelmifl ve kültürün ölümü aç k bir olas l k halini alm fl demektir. Postman Çürüme: Paran n ve dilin kötü kullan lmas toplumsal hastal n kesin belirtileridir. Clark Emery Deli: Kim bilmez ki, delilik özgür bir kafan n yi itçe ç k fllar, yüce ve görülmedik bir erdemin ortaya att klar yla çok yak n bir kap komflusudur. Montaigne Devrim: Devrim'i yapamazs n z. Devrim olabilirsiniz ancak. Ursula K. LeGuin Diyalektik: (Diyalektik), düflünceyi s n rland rmak yerine, gözükara bir tutarl l kla kendi karfl t na dönüfltü ü uç noktaya kadar götürmekle ilerler. Adorno Do a: Aç k do aya ç kmaktan hofllan r z, çünkü onun bizimle ilgili bir kan s yoktur. Nietzsche Dost: Gerçek dost önden b çaklar. Oscar Wilde Dram: fiimdi'yi görmek bafll bafl na bir dram. Beckett E lence: E lence, kapitalizm alt nda, iflin bir uzant s d r. flin daha sonra, daha iyi bir biçimde gerçekleflebilmesi için verilen bir ara'dan ibarettir.... Modern özne, sadece çal fl rken de il, ama daha çok, e lenirken teslim olmaktad r. Adorno Felsefe: Felsefe, tam da hakk nda konuflulamayan üzerine konuflmaya gayret etmek demektir. Adorno nsan: fiehrin insan flehrin insan flehrin / kaypak ilgilerin zarif ihanetlerin insan. smet Özel nsanî: Ben insan m. nsan ilgilendiren hiçbir fley bana yabanc de ildir. Terentius Kalpazan: Kültür endüstrisinin yapt, müflterilerinin tepkilerine uyarlanmaktan çok, onlar kalpazanca imal etmektir. Kendisi de onlardan biriymifl gibi davranarak biçimlendirir müflterilerinin tav rlar n. Adorno Kapitalizm: Kapitalizm hayat n fliirini soldurur. Weber Kitle: Kitlelere köpek gibi davranarak onlar peflinizden sürükleyebilirsiniz ama onlara, 'size köpek gibi davrananlar n peflinden gidiyorsunuz' diyerek, peflinizden sürükleyemezsiniz. Samuel Beckett Komik: Mutsuzluk dünyan n en gülünç fleyi. Beckett Kötü: Kötülerin gölgesi olmaz. Neflet Ertafl Maske: Biz, yüzümüzü, görünmek için kapatt k. Markos Mesafe: Dünyadaki en uzak mesafe, iki insan n zihni aras ndad r. Can Yücel

21 Metamorfoz : Bizler nesneyi hiçbir zaman gerçekte nas l ise öyle görmeyiz; nesne her zaman onu izleyen gözün fl yla ayd nlan r, ona dokunan, s kan ya da onu yakalayan el taraf ndan biçimlendirilir. Gülünç gerçekli in ortas na t pk bir kral gibi yerleflmifl olan nesne, bir anda flekil de ifltirir ve bir baflka fleye dönüflür. Octavio Paz Müsekkin: Yat flt ran bir bilgi öldürücüdür. Canetti Olas l k: nsan bazen ölür. Kemal Varol Ölü: Ölüler her fleyi bilir. Bilge Karasu Para: Para, sikkeler olarak çeflitli diller konuflur ve çeflitli ulusal üniformalar tafl r. Marx Yasalar, yaz lar, töreler pis pis para kokuyor. Balzac Pop-Art: Sanat her yerdedir, dolay s yla, art k yoktur. Andy Warhol Popülist: Baya l üretmeden önce müflterilerin kendilerini üretmifltir. Adorno Sahne: Sahne üzerinde hiçbir ifle yaramayan tek fley ak ld r. Rousseau Salakl k: Kötümser düflünceleri, salakça iyimserliklere ye liyorum. Serol Teber Saray: nsanlar sarayda baflka, kulübede baflka düflünürler. Lenin Shakespeare: Çehov'un k sa öyküleri fena de il, ama oyunlar Shakespeare'inkilerden beter. Tolstoy S : Dünyam zda devrimci gibi düflünüp, duygu yönünden son derece dar ve s olan pek çok kifli vard r. Troçki Siparifl: Okuru düflünerek bir tek dize bile yazmad m. Keats Yazar, yaflayabilmek ve yazabilmek için elbette para kazanmal d r, ama hiçbir durumda para kazanmak için yaflay p yazmamal d r. Karl Marx Sistem: Adaletsizli i ve eflitsizli i toplumsal sistem yarat r. Rousseau Siz: Yaln z m. Çünkü siz vars n z... Orhan Alkaya Soytar : Biz ac n n soytar lar y z. Oscar Wilde fiair: Kimsenin görmedi i adaletsizli i (...) flairler görür. Poe Tablo: Göz, dünyay görür, tablo haline gelmek için dünyada neyin eksik oldu unu görür. Merleau- Ponty Tarih: Tarih, insan kiflili inin geliflim sürecidir. Marx Tekerlek: nsan yürüyecek bir ayg t yapmak istedi inde, baca a hiç benzemeyen tekerle i icat etti. Apollinaire Tören: Seramoniler ve aç k kalplilik, yanyana gelemez fleylerdir. Rousseau Trajikomik: Hegel, bir yerde flöyle bir gözlemde bulunur. 'Bütün tarihsel büyük olaylar ve kifliler hemen hemen iki kez yinelenir.' Hegel, eklemeyi unutmufl: birinci kez trajedi olarak, ikinci kez komedi olarak. Marx Vasal: Daha masaya yumruklar n indirirken bile efendilerine tapacaklar n sezdiren isyanc lar. Adorno Yan lg : Her birey, özel bir yan lg, zavall bir fley ve varolmamas gereken bir varl kt r. Schopenhauer Yaflam: Anlaml yaflayan, anlamla ölür. Baudrillard Zengin: Devenin i ne deli inden geçmesi, zenginin Allah n melekleri aras na girmesinden daha kolayd r. ncil, b19, 24 Yukar daki al nt lar Tosun Köksal Özkan' n Al nt lar Sözlü ü'nden derlenmifltir.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

moleküler biyoloji ve

moleküler biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü doktora ö rencisi Bâlâ Gür Dedeo lu ve yüksek lisans ö rencisi Ahmet Raflit Öztürk ile Bilkent Cyberpark ta kurduklar AG Biyoinformatik

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı