Shakespeare ile oyun atölyesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Shakespeare ile oyun atölyesi"

Transkript

1

2 Shakespeare ile oyun atölyesi oyun atölyesi'nin oynad ikinci Shakespeare oyunu oldu "Atinal Timon". Shakespeare maceras na "Othello ile at lm flt k. "K skançl k"la bafllad m z yolculu a "para" ile devam ediyoruz. Bir düflünüre sormufllar, "Günefl alt nda söylenmemifl söz kalmad. Siz neyin çabas ndas n z?" yan t olarak "Do ru; söylenmedik söz kalmad ancak, bu sözlerin sadece binde biri anlafl labildi." Hepimizin bildi i fleyleri anlatmaya " srarla" devam edece iz. Ta ki bilincimiz bu durumlar, kavramlar, 'fley'ler hakk nda netleflinceye kadar. Çünkü özgür ve eflit bir toplumda yaflamak mutlak mutlulu un kendisidir. Ne demifller, "malik bilmezse halik bilir." "Yeni kavray fllar" de il bizimkisi; paray insanl n bilinci yapmaya çal flan spekülatörlerin dedi inin tersine insanca olan n üzerindeki iktidar örtüsünü s y rmaya çal flmakt r. Amac m z yal n, ç plak ve birbiriyle dayan flma bilinciyle "insan gibi" yaflamaya çal flan varl k olarak görmektir insan. Biz görmesek de yaflayamasak da çocuklar m z n yaflayaca güzel bir dünya hayal etmeyi yasaklayacak herhangi bir "merci" yok de il mi? Birlikte konservatuar ö rencili i yapt m z ve y llar sonra ilk kez Atinal Timon'la bulufltu umuz arkadafllar m Tülay Bursa ve Mahmut Gökgöz; de iflik dönemlerde sahneyi paylaflt m z Cüneyt Uzunlar ve Sermiyan Midyat; ayn oyunda oynamasak da oyun atölyesi oyunlar nda görev alan Bar fl Y ld z, Öner Erkan, Ifl k Yönt, To an fierif Önay ve Tuna K rl ; ilk kez sahneyi paylaflaca m z Murat fien, Gürkan Uygun, Bar fl Aksavafl, Evrim Alasya ve Fulya Ceylan; Atinal Timon'la dördüncü birlikteli imizi yaflad m z sahne tasar mc lar m z Bengi Günay ve Gamze Kufl; üçüncü kez bizi müzikleriyle buluflturan Tolga Çebi; oyun atölyesi'nin o güzel logosuyla birlikte oyunumuzun aksesuarlar n tasarlayan Cenk Do usal; yarat c l n ilk kez paylaflt m z tak tasar mc s Sabrina Fresko ile masklar tasarlayan Candan Seda ve Baflak Günaçan; oyun atölyesi ekibinin yarat c emekçisi ve fl k tasar mc m z rfan Varl ; afifl ve broflür tasar mc m z skender Kardafllar ile; oyun atölyesi'nin tüm emekçileri: Selçuk Aydo an, smail Yüksel, Erdal Çiftçi, Ali Karao ul, Hakan Tozkoparan, Murat Dürüm, Rana Do usal, Bar fl Yaman... aaa az daha ka'y unutuyordum. Emeklerinizi, akl n z ve düfllerinizi paylaflt n z için hepinize en içten sevgiler ve sonsuz teflekkürler. Haluk Bilginer

3 Atinal Timon Yazan: Çeviren: Metin Düzenleme: Yöneten: Sahne Tasar m : Müzik: Ifl k Tasar m : Tak Tasar m : Aksesuar Tasar m : Maske Tasar m : Afifl/Broflür Tasar m : Yönetmen Asistanlar : Dekor Uygulama: Oynayanlar Timon: Apemantus: Flavius: Alcibiades: Kuyumcu, Lucullus, 2. Meclis Üyesi: Tekstilci, Sempronius, 4. Meclis Üyesi: htiyar Adam, Ventidius, 3. Meclis Üyesi: fiair, 1.Senatör'ün Tahsildar : DJ, Ressam, Lucullus'un Tahsildar : 1. Meclis Üyesi, Bir Vatandafl: Servilius: Ventidius'un Tahsildar : 1. Kad n: 2. Kad n: 3. Kad n: 1.Uflak: 2.Uflak: W. Shakespeare Orhan Burian Haluk Bilginer Kemal Aydo an Selçuk Aydo an Kemal Aydo an Bengi Günay Gamze Kufl Tolga Çebi rfan Varl Sabrina Fresko Cenk Do usal Candan Seda Balaban Baflak Günaçan skender Kardafllar To an fierif Önay Ifl k Yönt Kadir Yediler Haluk Bilginer Tülay Bursa Mahmut Gökgöz Cüneyt Uzunlar Murat fien Gürkan Uygun Sermiyan Midyat Bar fl Y ld z Öner Erkan To an fierif Önay Bar fl Aksavafl Tuna K rl Ifl k Yönt Evrim Alasya Fulya Ceylan Erdal Çiftçi smail Yüksel oyun atölyesi Sanat Yönetmeni: Haluk Bilginer Tiyatro Yöneticisi: Kemal Aydo an flletme Sorumlusu: Selçuk Aydo an Sahne Amiri: smail Yüksel Ifl k Sorumlusu: rfan Varl Ses Teknisyeni: Recep Ali Karao ul Sahne Sorumlusu: Erdal Çiftçi / Hakan Tozkoparan Gifle: Bar fl Yaman Yönetici Asistan : Rana Do usal Temizlik: Fatma Keskin Ulafl m: Turgut Potuk Güvenlik: Ali Coflkun

4 WILLIAM SHAKESPEARE 23 Nisan 1564, Stratford-Upon-Avon da do du. Ortaokulu, di er eflraf çocuklar gibi e itim dili Latince olan, King s New Scholl da okumufltur. Roma edebiyat eserleriyle, ald Latince e itim sayesinde tan flt varsay lmaktad r. 18 yafl ndayken, kendisinden 8 yafl büyük Anne Hathawey ile evlenmifltir y llar aras nda Londra da yaflamaya bafllam fl, ancak bu döneme ait net bilgilere ulafl lamam flt r lar n bafllar ndan itibaren tiyatro çevresinde tan n r birisi olmaya bafllam flt r. Bu dönemde orta oldu u tiyatronun gelirleriyle emlak zengini olmufl, 1610 da Stratford a oldukça varl kl dönmüfltür. Do du u kentte 1616 da ölmüfltür. Oyunlar n ilk toplu bas m, ölümünden sonra ayn kumpanya (King s Men-Kral n Oyuncular ) taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. Editörler taraf ndan sahne girifl ç k fl, mekan ve zaman sistemati ine dair bilgilerle donat lm fl oyunlar ancak 18.yy. da bas labilmifltir te Cambridge Üniversitesi nce yay mlanan tek ciltlik Globe bask s 20. yy. daki metinlere kaynak olmufltur....bu dönemin bafll ca özelliklerinden olmak üzere, ortaça ve halk tiyatrosu özelliklerini tafl yan aç k oyun biçimi ile Rönesans klasik burjuva tiyatro özellikleri tafl yan kapal tiyatro biçimi, Shakespeare nin oyunlar nda birlikte varoldu u gibi; gerek tragedya ve komedyan n birbirini bütünleyici bir özellik göstermesi, gerek oyun dili olarak hem kofluk, hem de düzyaz n n içiçe kullan lmas, Shakespeare in çokyönlü ve çok zengin bir anlat m gerçeklefltirebilmesine olanak sa lam fl; teatral olan ile dramatik olan, Shakespeare oyunlar nda (kendi tarihsel dönemiyle uygunluk içinde) uyumlu bir bütünlük içinde olmufltur... Bu yeni biçimin getirdi i ve yaflant zenginli inin anlat m na olanak sa layan çokkatl oyun yap s n n kurulmas, Shakespeare in oyunlar ndaki bütünlü ü pekifltiren bafll ca özellik olarak yer alm flt r. Toplumsal de erlerin, koro yerine, oyun kahraman n karfl t ya da tamamlay c s kifli taraf ndan temsil edilifli oyunlardaki birey-toplum dengesinin kurulmas na yol açm fl; kiflilerin çok yönlü karmafl k bireysel yap s, gerek komedya, gerek tragedya yap s n n çok boyutlu hale gelmesine yol açm flt r... (Aziz Çal fllar Tiyatro Ansiklopedisi) ORHAN BUR AN Deneme ve elefltiri yazar, çevirmen Orhan Burian 1914 y l nda stanbul da do du.1953 y l nda Ankara da öldü de Kabatafl Erkek Lisesi ni bitirdikten sonra Cambridge Üniversitesi nde ngiliz Edebiyat e itimi gördü sonbahar nda Türkiye ye döndükten sonra, Ankara Ü. Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü ne asistan olarak girdi. Öldü ünde ayn bölümde profesörlük görevini yürütmekteydi. Edebiyatta yeni at l mlar savunan Orhan Burian n ilk yaz lar 1936 da ayl k sanat ve fikir dergisi Yücel de yay mland ta Do u ve Bat klasiklerini Türkçe ye kazand rmak amac yla kurulan Tercüme Bürosu nun üyeleri aras nda yer ald de Vedat Günyol ile birlikte daha sonra Yeni Ufuklar ad n alanufuklar dergisini ç karmaya bafllad.fikir, toplum ve sanat konular nda yazd elefltiri ve denemeleriyle tan nan Burian, yaz lar ndaki insanc l ve hoflgörülü tav rlar yla dikkat çekti. Yaz lar yla yaymaya çal flt hümanizmi flöyle de erlendiriyordu:...bir aray fl sistemidir. Bu aray fl yüzy llar n yükledi i dogmalardan silkinerek öze, köke insana gitmeyi amaçlar. Shakespeare in Othello, Hamlet ve Atinal Timon eserlerini Türkçe ye kazand ran Burian n Kurtulufltan Sonrakiler (1946) isimli bir fliir antolojisi bulunmaktad r. 39 yafl nda aram zdan ayr lan Burian hakk nda yap lan de erlendirmeler; cumhuriyetin genç kufla nda görülen hevesi üzerinde tafl mas -ki bu heves Hasan Ali Yücel ile bafllayan ülkenin modernleflme projesi kapsam nda yer alan klasiklerin çevrilme faaliyetiydi-, özgürlükçü düflünceye yatk nl, dogmalarla hesaplaflmas fleklinde özetlenebilir. Vedat Günyol, Naz m Hikmet ile tan flmas n n, Burian n ç kard Yücel dergisinde ç kan fliirler sayesinde oldu unu belirtmifltir. Burian, kimsenin cesaret edemedi ini yaparak N. Hikmet in fliirlerini yay nlam flt r.

5 Kemal Aydo an Yöneten D.T.C.F. Tiyatro Bölümü'nden 1987 y l nda mezun oldu y l nda Tiyatro Stüdyosu'nda yap m yard mc s olarak çal flmaya bafllad y llar aras nda ayn tiyatroda yönetici olarak çal flt y l nda tiyatro yaflam na bafllayan oyun atölyesi'nde, kuruldu u günden bu yana tiyatro yöneticili i yapmaktad r. oyun atölyesi'nin Kesmefleker ve Son Gülen yi Gülermifl adl çocuk oyunlar n, 2004 y l nda Azrail'in Gözyafllar ile Othello; 2005 y l nda da Jeanne d'arc' n öteki ölümü oyununu yönetti. Para... para... para... varl bir dert, yoklu u: ütopya Makus Talih: 1964 y l nda yay mlanan Ankara Üniversitesi D.T.C.F Bat Dilleri Araflt rmalar Dergisi, Shakespeare Özel Say s 'nda Metin And' n "Türkiye'de Shakespeare" bafll kl yaz s nda Atinal Timon'un fiehir Tiyatrolar taraf ndan yaln zca 1944 (çev: Orhan Burian, yön: Muhsin Ertu rul) ve 1961'de (çev: Orhan Burian, yön: Tunç Yalman) olmak üzere 2 kez oynad n belgelemifl. 3. Sahnelenifli ise onca y ldan sonra 2002 y l nda Konya Devlet Tiyatrosu taraf ndan gerçeklefltirilmifl (çev: Sabahattin Eyüpo lu, yön: Ayfle Emel Mesçi). E er ki ulaflt m z bilgiler do ruysa Atinal Timon Türkiye'de 4. kez oyun atölyesi taraf ndan sahnelenecek. Üst yap çal flmas : Othello'da oldu u gibi yine Orhan Burian çevirisini kulland k. Çeviri y l 1944 olmas na karfl n dinçli ini ve lezzetini koruyan Orhan Burian çevirisinde buluyoruz en çok Shakespeareyen hassasiyeti. Ama tabii bugün için anlafl lmay zorlaflt raca n düflündü ümüz kimi kelimeleri sadelefltirme, cümle yap lar n da düzenleme yoluna gittik. (Othello'da Orhan Gencebay'a hariçten gazel okutmufltuk, kimilerini k zd rd m z için bu kez Tevfik Fikret ve brahim Tatl ses'e okuttuk gazeli. Bakal m bu kez kim k zacak bize!) Metinde yapt m z budamalarda seçti imiz yolu belirleyen ilke: anlama en yo un ve keskin bir ifade kazand rarak, sahne eyleminin keyifli bir seyir oluflturacak ak fla yönlendirilmesi oldu. Meram: Para dolay m yla üst toplumsal katmandaki (aristokrasi) insan iliflkilerini ve bunun sahip oldu u "statü" iliflkilerini Timon simgesi üzerinden belirleyen Shakespeare'in oyun örgüsünü aynen korumam za karfl n, biz art k örne ini toplumsal hayatta görmedi imiz aristokrasi yerine "sermaye"yi koymay seçtik. Para ve paran n üretti i insan evrenindeki yaflant bugün baflka türlü bir görünüm kazand. Derebeyleri yerine Soroslar var art k günümüzde toplumsal hayata yön vermeye çal flan. fiok aç klama: Atinal Timon'un oyun atölyesi aç s ndan en ilginç özelliklerinden biri Haluk Bilginer'in Türkiye'de ilk kez bir Shakespeare oyununda oynayacak olmas. Böylesine nadir rastlanan durumlara hem flahit hem de ortak olmak büyük bir keyif. Kuflak uyuflmas : Üç kuflaktan gelen oyuncu kadrosu bulufltu Timon'da. Üretimlerinin doru unda olanlar, yarat c l klar n pekifltirme yolunda epey ad m atm fl olanlar ve yolun bafl ndakiler. Geriye bir tek yola koyulmak kal yor. Birimiz hepimiz, hepimiz...: Biz bir ekibiz... (Bu cümle her a za yak flmaz, biliriz) Bu cümlenin sahicili i oyun atölyesi aç s ndan sorgulanamaz bir gerçeklik tafl yor. Hem yeteneklerini inkar edilemez bir biçimde ortaya koymufl tasar mc arkadafllar m z hem de oyun atölyesi ekibi bu cümlenin hakk n lay yla verecek bir yaflant üretiyorlar oyun atölyesi'nde. Onlara hayran olmamak ne mümkün! Ve perde: Timon bafll yor... Keyifli bir tiyatro serüveni yaflayaca m za dair her türlü alamet belirmifl durumda. Umar z hem düflünsel, hem estetik hem de oyun keyfi aç s ndan Atinal Timon bir eksi imizi tamamlar. Oyuna devam... ka

6 Haluk Bilginer Timon Ankara Devlet Konservatuar Yüksek Bölümü'nden 1977 y l nda mezun oldu. Londra Müzik ve Drama Sanatlar Akademisi'nde (LAMDA) ileri tiyatro ö renimi gördü ile 1991 aras ndan ngiltere' de çeflitli tiyatrolarda rol ald oyun ve müzikallerden bafll calar : My Fair Lady, Kafkas Tebeflir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami (West End`de Ken Hill'in), Phantom of the Opera. ngiltere`de televizyon ve sinema çal flmalar : (TV dizileri) Eastenders, Glory Boys, Murder of a Moderate Man, Bergerac, Memories of Midnight, The Bill (Filmler) Half Moon Street, Children`s Crusade, Ishtar, Buffalo Soldiers, Spooks, She's gone y l nda Tiyatro Stüdyosu'nun kurucular aras nda yer ald. Tiyatro Stüdyosu`nun Aldatma, Kan Kardeflleri, Derin Bir Soluk Al, Çöplük, Histeri ve Balkon oyunlar nda baflrolleri üstlendi. Ülkemizde sinema ve televizyon çal flmalar : (TV dizileri) Gecenin Öteki Yüzü, Ateflten Günler, Safiyedir K z n Ad, Borsa, Son Söz Sevginin, Gülflen Abi, Eyvah Babam, Tatl Hayat, Karanl kta Koflanlar, Cesur Kuflku, Say n Bakan m, Yine de Afl m. (Filmler) Kara Sevdal Bulut, Ölürayak, ki Kad n, 80. Ad m, stanbul Kanatlar m n Alt nda, Nihavent Mucize, Masumiyet, Usta Beni Öldürsene, Harem - Suare, Fasulye, Güle Güle, Filler ve Çimen, Nerdesin Firuze, H rs z Var, Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü?. Rol ald oyunlar ve filmlerle birçok ödül sahibidir y l nda oyun atölyesi'ni Zuhal Olcay`la beraber kurdular. oyun atölyesi'nin Dolu Düflün Bofl Konufl (1999), Ayr l fl (2000), Ermifller ya da Günahkarlar (2002), Cimri (2004), Jeanne d'arc' n öteki ölümü (2005) oyunlar nda oynad.

7

8 Tülay Bursa Apemantus Ankara Devlet Konservatuar 'ndan 1977 y l nda mezun oldu. Mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrolar 'nda oyuncu olarak çal flt. Oynad oyun ve müzikallerden baz lar : Demir, Mutlu Son, Bahar Noktas, Be endi iniz Gibi, Sevgili Palyaço, Cimri, Kurban, Yunus Emre, Ay Ifl nda fiamata, stanbul Efendisi, Bütün Menekfleler Annem Kokar, Öp Beni Kate. Ay Ifl nda fiamata adl oyundaki rolüyle Sanat Kurumu Övgüye De er Kad n Oyuncu, Sevgili Palyaço ve Be endi iniz Gibi oyunlar ndaki rolleriyle de Sanat Kurumu Y l n Kad n Oyuncusu ödüllerini ald. Halen Ihlamurlar Alt nda adl televizyon dizisinde oynamakta. Mahmut Gökgöz Flavius Ankara Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden 1976 y l nda mezun oldu y llar aras nda stanbul Belediyesi fiehir Tiyatrolar 'nda oyuncu ve yönetmen olarak çal flt. 1980'de 1402 say l yasayla stanbul Belediyesi fiehir Tiyatrolar 'ndan at ld. Yurt d fl na ç karak 1982'de Stockholm'de Halk Oyuncular adl tiyatronun kurulufluna kat ld. 1984'te Berlin Schaubühne'de ve 1986'da Paris'te Halk Oyuncular 'yla birlikte çal flt. 1990'da Paris Gençlik Tiyatrosu'nu kurdu. 1993'te ülkesine dönerek zmir Devlet Tiyatrolar 'nda oyuncu ve yönetmen olarak çal flmaya bafllad y llar aras nda Dokuz Eylül Üniv. Tiyatro Bölümü'nde ders verdi. 1998'de stanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Pera Güzel Sanatlar okulunda ö retim görevlisi olarak çal flt. Devlet Tiyatrolar, fiehir Tiyatrolar ve baz özel tiyatrolarda çeflitli oyunlar yönetti. Zengin Mutfa, Bir Anarflistin Kaza Sonucu Ölümü, Mustafa Suphi Destan, Kahvede fienlik Var, Yaflar Ne Yaflar Ne Yaflamaz, Marasat, Çayhane, Bedreddin adl oyunlarda oynam flt r. Akçal Kel Memet, Merhaba Hayat, Bir Çift Sözümüz Var Aflka Dair, Bir Adam Yaratmak, Merhaba Naz m adl oyunlar yönetmifltir.

9 Cüneyt Uzunlar Alcibiades Mimar Sinan Üniv. Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden 1989 y l nda mezun oldu. stanbul Devlet Tiyatrosu'nda Jan Dark (1987) adl oyunda oynad y llar nda M.S.Ü. Konservatuar 'nda Mim-Hareket Dersi'nde Yard mc E itmenlik yapt. stanbul, Paris, Antalya/ Sokakta Pantomim Performanslar 'n ( ) gerçeklefltirdi. Tiyatro Stüdyosu'nda Kan Kardefller ( ), Derin Bir Soluk Al ( ), Özel Prodüksiyon / Savafla karfl Bar fl çin Dizeler ( ), Dostlar Tiyatrosu'nda Sevdal Bulut ( ), Bilsak Tiyatro Atölyesi'nde Savafl Oyunlar ( ), Park Yap lmaz ( ), Pera Güzel Sanatlar'da Pantomim Tiyatrosu ( ), Tiyatro Pera'da Tavflan Tavflan ( ), Julia ( ), Dobrinja'da Dü ün ( ) adl oyunlarda oynad y l nda Pera Güzel Sanatlar ö rencileri ile Bar fl çin Dizeler oyununu yeniden gerçeklefltirdi y l nda stanbul Sahnesi'nin yapt Y lmaz Güney Belgeseli ile Avrupa turnesine ç kt. Aç k Radyo'da Gizemsiz Öyküler ( ) ve Sivil Tiyatro / Radyo Tiyatrosu programlar n ( ) yapt y llar aras nda Uyku, Yaz Evi, Gülflen Abi, Hastane, fieytan n Gözyafllar, Suyun Öte Yan, C Blok adl televizyon dizileri, filmleri ve sinema filmlerinde oynam flt r. Aylin Eren'nin yaz p yönetti i Eski Hastal k filmi ile Almata Uluslararas Film Festivali'nde En yi Erkek Oyuncu Ödülü nü ald. 1994'ten bu yana Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk ve pantomim dersleri e itmenli i yapmaktad r. Murat fien Kuyumcu, Lucullus, 2. Meclis Üyesi 1982 y l nda Enis Fosforo lu Tiyatrosu'nda oyunculu a bafllad. Mimar Sinan Üniv. Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden 1993 y l nda mezun oldu y l nda kurucular ndan oldu u Tiyatrotek'in iki sezon boyunca oyunlar n n yönetmenli ini ve oyunculu unu yapt. Ayr ca Dilek Türker, Tiyatro Ayna, Dormen Tiyatrosu, Devlet Tiyatrolar, Bak rköy Belediye Tiyatrosu, Antalya fiehir Tiyatrosu ve Nejat Uygur Tiyatrosu'nda çal flt.

10

11 Gürkan Uygun Tekstilci, Sempronius, 4. Meclis Üyesi stanbul Üniv. Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden 1998 y l nda mezun oldu y l nda Dormen Tiyatrosu'na kat ld ve Muhteflem kili, Arapsaç, Oyun Kar flt, Bu Filmi Görmüfltüm, Zafer Madalyas, Yukarda Biri mi Var adl oyunlarda oynad. Ayr ca Tiyatro Fora'da Klakson Borozan ve B rtlar ile Krek Tiyatro Toplulu u'nda Op'la Zo'nun Dram adl oyunlarda oynad. Kurtlar Vadisi, fiapkadan Babam Ç kt, Tatl Kaç klar, Affet Bizi Hocam adl televizyon dizilerinde rol ald. Kurtlar Vadisi Irak ve Fasulye adl sinema filmlerinde rol ald. Sermiyan Midyat htiyar Adam, Ventidius, 3. Meclis Üyesi 1994 y l nda girdi i Kad köy Halk E itim Merk.'nde 3 y l tiyatro e itimi ald ktan sonra 1997 y l nda s navla girdi i Nöbetçi Tiyatro'da ö renim gördü y l nda oyun atölyesi'nin Dolu Düflün Bofl Konufl oyunuyla profesyonelli e ad m att. Bu oyunla geçen üç sezonun ard ndan, 2003 y l nda Ortaoyuncular'da Kabaremajör adl oyunda oynad. Emret Komutan m, Gece Yürüyüflü, Kuzenlerim adl televizyon dizilerinde, Banyo ve Pardon adl sinema filmlerinde oynad. Aflk na Eflk ya, Berivan, Difli Kufl, Emret Komutan m adl televizyon dizilerinin senaryosunu yazd ve senaryo editörlü ünü yapt y l nda radyoculu a bafllad. Show Radyo, Best FM ve Radyo Mega'da 7 y l radyoculuk yapt y l nda Kanal 6'da kendisinin haz rlad Uykudan Önce adl flovu iki sezon boyunca sundu.

12 Bar fl Y ld z fiair, 1. Senatör'ün Tahsildar y llar aras nda leri Gözetleme Kültür ve Sanat Evi Tiyatro Manga'da dramaturgi ve oyunculuk e itimi ald. Mimar Sinan Üniv. Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden 2003 y l nda mezun oldu. oyun atölyesi'nin Azrail'in Gözyafllar (2004) ve Othello (2004) oyunlar nda oynad. Ayr ca Okul, Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü?, Made in Europa adl sinema filmlerinde ve Aliye adl televizyon dizisinde oynad. Öner Erkan DJ, Ressam, Lucullus'un Tahsildar Dokuz Eylül Üniv. Oyunculuk Bölümü'nden 2002 y l nda mezun oldu sezonunda zmir Devlet Tiyatrosu'nda, sezonlar nda stanbul fiehir Tiyatrosu'nda oynad. oyun atölyesi'nin Othello (2004) oyununda oynad. Televizyon dizileri ve reklamlar n yan s ra Organize fller, Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü? adl filmlerde oynad.

13

14 To an fierif Önay 1. Meclis Üyesi, Bir Vatandafl stanbul Üniv. Ekonometri Bölümü'nden 1999 y l nda mezun oldu. oyun atölyesi'nin Son Gülen yi Gülermifl (2000) ile Kesmefleker (2002) adl çocuk oyunlar nda ve Othello (2004) oyununda oynad. oyun atölyesi'nin Jeanne d'arc' n öteki ölümü (2005) oyununda yönetmen asistanl yapt. Bar fl Aksavafl Servilius Dokuz Eylül Üniv. Tiyatro Bölümü'nden 1999 y l nda mezun oldu. Kandemir Konduk Tiyatrosu'nda Medya Medya Nereye ve No Savafl Yes Manken adl oyunlarda görev ald. Mahallenin Muhtarlar, Koçum Benim, Bir stanbul Masal, En Son Babalar Duyar adl televizyon dizilerinde oynad. Halen Kufl Dili adl televizyon dizisinde oynamakta. Tuna K rl Ventidius'un Tahsildar stanbul Üniv. Devlet Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden 2003 y l nda mezun oldu. oyun atölyesi'nin Othello (2004) oyununda rol ald. Ayr ca stanbul fiehir Tiyatrolar 'nda ve televizyon dizilerinde birçok rolde görev ald.

15 Ifl k Yönt 1. Kad n Mimar Sinan Üniv. Devlet Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden 2003 y l nda mezun oldu. K nal Kar ve Sen Misin De il Misin? adl televizyon dizilerinde rol ald. Hava Hatt adl televizyon program n n sunuculu unu yapt. Matrak Ailem adl oyunda ve oyun atölyesi'nin Othello (2004) oyununda rol ald. Evrim Alasya 2. Kad n Dokuz Eylül Üniv. Tiyatro Bölümü'nden 2003 y l nda mezun oldu. 1999'da P nar Çocuk Tiyatrosu ve Sahne Oyuncular 'na kat ld. Lokomopüf, Androcles ve Aslan, Mutluluk Da tan Eskici, Mavi Pullu Bal k, Yel De irmeni, F rt na, Ben Bir Kurba ay m, Küçük K z ve Y ld z, Ayr l k, Deli Dumrul adl oyunlarda oynad. Halen Ihlamurlar Alt nda adl televizyon dizisinde ve P nar Çocuk Tiyatrosu'nun Küçük K z ve Y ld z adl oyununda oynamaktad r. Fulya Ceylan 3. Kad n Dokuz Eylül Üniv. Tiyatro Bölümü'nden 2005 y l nda mezun oldu. zmir Devlet Tiyatrosu'nun Ak Masal Karamasal adl oyununda oynad.

16 Bengi Günay Sahne Tasar m Dokuz Eylül Üniv. Tiyatro-Sahne Tasar m Bölümü'nden 2006 y l nda mezun oldu. oyun atölyesi'nin Azrail'in Gözyafllar (2004) oyununun kostüm tasar m n, Othello (2004) ve Jeanne d'arc' n öteki ölümü (2005) oyunlar n n sahne tasar mlar n yapt. Gamze Kufl Sahne Tasar m Dokuz Eylül Üniv. Tiyatro-Sahne Tasar m Bölümü'nden 2001 y l nda mezun oldu..b.b.fi.t'de sahne tasar mc s olarak çal flmaktad r. oyun atölyesi'nin Azrail'in Gözyafllar (2004) oyununun kostüm tasar m n, Othello (2004) ve Jeanne d'arc' n öteki ölümü (2005) oyunlar n n sahne tasar mlar n yapt.

17 Tolga Çebi Müzik Hacettepe Üniv. Devlet Konservatuar Keman Bölümü'nden 1995 y l nda mezun oldu y l nda Akdeniz Gençlik Senfoni Orkestras 'na seçilerek Fransa'ya gitti. Burada 1. Keman üyesi olarak, Theo Olof ile masterclass, Michel Tabachnik ile orkestra çal flmalar yapt. Trakya Üniv. Devlet Konservatuar 'nda 3 y l ö retim görevlisi olarak, Yayl Sazlar Bölümü Ana Sanat Dal Baflkanl 'n yürüttü. htiyaç Molas adl müzik grubunun kurucular ndan olup, 1999'da ilk albümleri olan M LAD', 2004'te de 1,5 adl ikinci albümlerini ç kard lar. Reklam c ng llar, film, dizi müzikleri, çeflitli albümlerde keman kay tlar ve aranjeler yapt. Befliktafl Kültür Merkezi'nin Çarli, Büyük Mo Efsanesi, Bak rköy Belediye Tiyatrosu'nun Sezuan'n n yi nsan, Mart, Dostlar Tiyatrosu'nun Aymazo lu le Kundakç lar, Tiyatro Dot'un Aflk ve Anlay fl oyunlar n n müziklerini ve düzenlemelerini yapt. oyun atölyesi'nin Azrail'in Gözyafllar (2004) ve Othello (2004) oyunlar n n müziklerini yapt. Sezuan'n n yi nsan adl oyunla 2005 y l Tiyatro Ödülleri nde En iyi müzik ödülü nü Cahit Berkay'la paylaflt. Eskiflehir Belediye Tiyatrosu'nun K yamet Sular (2006) adl oyununun müzi ini yapt. rfan Varl Ifl k Tasar m Mimar Sinan Üniv. Foto raf Bölümü'nden 1998 y l nda mezun oldu y l nda tiyatro yaflam na bafllayan oyun atölyesi'nde çal flmaya bafllad. oyun atölyesi'nin Dolu Düflün Bofl Konufl (1999) ve Ayr l fl (2000) oyunlar nda fl k teknisyeni olarak görev ald. Yine oyun atölyesi'nin Ermifller ya da Günahkarlar (2002), Azrail'in Gözyafllar (2004), Othello (2004), Cimri (2004) ve Jeanne d'arc' n öteki ölümü (2005) oyunlar n n fl k tasar m n ve uygulamas n üstlendi.

18 Sabrina Fresko Tak Tasar m Paris UP7'de mimarl k okudu. Mimarl k e itimini Mimar Sinan Üniv.'nde tamamlad y l nda Simya Galeri'yi tasarlad ve gerçeklefltirdi Eylül ay nda OYUN-u-YORUM sergisi için haz rlad Mr and Miss Silverman ve Bisiklet Tak lar ile Amerika'da Post Picasso yar flmas nda derece ald. Simya Galeri'de tak labilir heykeller olarak tan mlad tak lar n sergiliyor, tak dersi veriyor, edebiyat, müzik, sinema üzerine seminerler düzenliyor ve sergiler gerçeklefltiriyor. Halen serbest mimar, iç mimar olarak çal flmakta ve tak tasar m yapmaktad r. Cenk Do usal Aksesuar Tasar m Mimar Sinan Üniv. Heykel Bölümü'nden 1991 y l nda mezun oldu. 1991'de Devlet Resim Heykel Yar flmas 'nda üçüncülük ödülünü ald. 1993'te zmit, Sabanc Kültür Merkezi'nin PROTEST isimli karma sergisine kat ld. 1994'te Levent Çarfl içi, Atatürk An t ve Çevre Düzenleme Tasar m ve Uygulama Yar flmas 'nda birincilik ödülünü ald. 1995'te Yap Endüstri Fuar L BRA Stand 'n n tasar m ve uygulamas n yapt ve YTONG Stand 'n n tasar m ve uygulama ile ikincilik ödülünü ald. 1992'de stanbul Bienali FLUXUS sergi düzenlemesini, Akatlar YA-PA ç Mekan -Çevre Düzenlemesi tasar m ve uygulamas n, 1997'de AÇEV Kartpostal tasar m ve uygulamas n yapt. 1997'de Gaziantep Atatürk An t ve Çevre Düzenlemesi Yar flmas 'nda birincilik ödülünü ald. 1999'da oyun atölyesi'nin logo, takvim tasar m ve uygulamas n yapt. Halen Kad köy'de Heykel Atölyesi adl atölyesinde çal flmalar na devam etmektedir. Atölye Curcunabaz Maske Tasar m Candan Seda Balaban ve Baflak Günaçan taraf ndan 2004 y l nda Moda'da kuruldu. Atölyede maske, kukla ve heykel çal flmalar yap lmaktad r. Özellikle kifliye özel kukla çal flmalar ile çok say da yetiflkini tekrar kuklalarla buluflturan atölyede ayn zamanda tiyatro dekoru, kukla tiyatrosu, sahne tasar mlar ve klip dekor çal flmalar da yap lmaktad r y l ndan bu yana kukla-maske uygulama kurslar devam etmektedir.

19

20 AT NALI T MON SÖZLÜ Ü Adalet : Adalet güçlüden yanad r. Machiavelli Gerçek adaletin ortam, adaletsizliktir.adorno Birey:Tam olarak geliflmifl birey, tam olarak geliflmifl bir toplumun gerçekleflmifl mükemmelli idir. Horkheimer Bozguncu: Bozarak yap yorum. Giocometti Buhar: Kat olan her fley buharlafl p havaya kar fl yor, kutsal olan her fley dünyevilefliyor ve insanlar nihayet kendi gerçek yaflam koflullar ve di er insanlarla iliflkileriyle yüzleflmeye zorlan yor. Marx Çöküfl: Bir halk saçma-sapan fleylerle ilgilendi i zaman, kültürel yaflam aral ks z e lence turlar fleklinde yeniden tan mland zaman, ciddi kamusal konuflmalar bebeklerin ç kard klar seslere benzedi i zaman ve k sacas halk n kendisi bir izleyici kitlesi, halk n kamusal iflleri de vodvil temsiline benzedi i zaman, art k ulus riskle yüzyüze gelmifl ve kültürün ölümü aç k bir olas l k halini alm fl demektir. Postman Çürüme: Paran n ve dilin kötü kullan lmas toplumsal hastal n kesin belirtileridir. Clark Emery Deli: Kim bilmez ki, delilik özgür bir kafan n yi itçe ç k fllar, yüce ve görülmedik bir erdemin ortaya att klar yla çok yak n bir kap komflusudur. Montaigne Devrim: Devrim'i yapamazs n z. Devrim olabilirsiniz ancak. Ursula K. LeGuin Diyalektik: (Diyalektik), düflünceyi s n rland rmak yerine, gözükara bir tutarl l kla kendi karfl t na dönüfltü ü uç noktaya kadar götürmekle ilerler. Adorno Do a: Aç k do aya ç kmaktan hofllan r z, çünkü onun bizimle ilgili bir kan s yoktur. Nietzsche Dost: Gerçek dost önden b çaklar. Oscar Wilde Dram: fiimdi'yi görmek bafll bafl na bir dram. Beckett E lence: E lence, kapitalizm alt nda, iflin bir uzant s d r. flin daha sonra, daha iyi bir biçimde gerçekleflebilmesi için verilen bir ara'dan ibarettir.... Modern özne, sadece çal fl rken de il, ama daha çok, e lenirken teslim olmaktad r. Adorno Felsefe: Felsefe, tam da hakk nda konuflulamayan üzerine konuflmaya gayret etmek demektir. Adorno nsan: fiehrin insan flehrin insan flehrin / kaypak ilgilerin zarif ihanetlerin insan. smet Özel nsanî: Ben insan m. nsan ilgilendiren hiçbir fley bana yabanc de ildir. Terentius Kalpazan: Kültür endüstrisinin yapt, müflterilerinin tepkilerine uyarlanmaktan çok, onlar kalpazanca imal etmektir. Kendisi de onlardan biriymifl gibi davranarak biçimlendirir müflterilerinin tav rlar n. Adorno Kapitalizm: Kapitalizm hayat n fliirini soldurur. Weber Kitle: Kitlelere köpek gibi davranarak onlar peflinizden sürükleyebilirsiniz ama onlara, 'size köpek gibi davrananlar n peflinden gidiyorsunuz' diyerek, peflinizden sürükleyemezsiniz. Samuel Beckett Komik: Mutsuzluk dünyan n en gülünç fleyi. Beckett Kötü: Kötülerin gölgesi olmaz. Neflet Ertafl Maske: Biz, yüzümüzü, görünmek için kapatt k. Markos Mesafe: Dünyadaki en uzak mesafe, iki insan n zihni aras ndad r. Can Yücel

21 Metamorfoz : Bizler nesneyi hiçbir zaman gerçekte nas l ise öyle görmeyiz; nesne her zaman onu izleyen gözün fl yla ayd nlan r, ona dokunan, s kan ya da onu yakalayan el taraf ndan biçimlendirilir. Gülünç gerçekli in ortas na t pk bir kral gibi yerleflmifl olan nesne, bir anda flekil de ifltirir ve bir baflka fleye dönüflür. Octavio Paz Müsekkin: Yat flt ran bir bilgi öldürücüdür. Canetti Olas l k: nsan bazen ölür. Kemal Varol Ölü: Ölüler her fleyi bilir. Bilge Karasu Para: Para, sikkeler olarak çeflitli diller konuflur ve çeflitli ulusal üniformalar tafl r. Marx Yasalar, yaz lar, töreler pis pis para kokuyor. Balzac Pop-Art: Sanat her yerdedir, dolay s yla, art k yoktur. Andy Warhol Popülist: Baya l üretmeden önce müflterilerin kendilerini üretmifltir. Adorno Sahne: Sahne üzerinde hiçbir ifle yaramayan tek fley ak ld r. Rousseau Salakl k: Kötümser düflünceleri, salakça iyimserliklere ye liyorum. Serol Teber Saray: nsanlar sarayda baflka, kulübede baflka düflünürler. Lenin Shakespeare: Çehov'un k sa öyküleri fena de il, ama oyunlar Shakespeare'inkilerden beter. Tolstoy S : Dünyam zda devrimci gibi düflünüp, duygu yönünden son derece dar ve s olan pek çok kifli vard r. Troçki Siparifl: Okuru düflünerek bir tek dize bile yazmad m. Keats Yazar, yaflayabilmek ve yazabilmek için elbette para kazanmal d r, ama hiçbir durumda para kazanmak için yaflay p yazmamal d r. Karl Marx Sistem: Adaletsizli i ve eflitsizli i toplumsal sistem yarat r. Rousseau Siz: Yaln z m. Çünkü siz vars n z... Orhan Alkaya Soytar : Biz ac n n soytar lar y z. Oscar Wilde fiair: Kimsenin görmedi i adaletsizli i (...) flairler görür. Poe Tablo: Göz, dünyay görür, tablo haline gelmek için dünyada neyin eksik oldu unu görür. Merleau- Ponty Tarih: Tarih, insan kiflili inin geliflim sürecidir. Marx Tekerlek: nsan yürüyecek bir ayg t yapmak istedi inde, baca a hiç benzemeyen tekerle i icat etti. Apollinaire Tören: Seramoniler ve aç k kalplilik, yanyana gelemez fleylerdir. Rousseau Trajikomik: Hegel, bir yerde flöyle bir gözlemde bulunur. 'Bütün tarihsel büyük olaylar ve kifliler hemen hemen iki kez yinelenir.' Hegel, eklemeyi unutmufl: birinci kez trajedi olarak, ikinci kez komedi olarak. Marx Vasal: Daha masaya yumruklar n indirirken bile efendilerine tapacaklar n sezdiren isyanc lar. Adorno Yan lg : Her birey, özel bir yan lg, zavall bir fley ve varolmamas gereken bir varl kt r. Schopenhauer Yaflam: Anlaml yaflayan, anlamla ölür. Baudrillard Zengin: Devenin i ne deli inden geçmesi, zenginin Allah n melekleri aras na girmesinden daha kolayd r. ncil, b19, 24 Yukar daki al nt lar Tosun Köksal Özkan' n Al nt lar Sözlü ü'nden derlenmifltir.

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

Türkçe. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz?

Türkçe. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Güzel Ülkem Türkiye TEST 19 Uygulamal Etkinlik 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? Aç klay n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

HER TENCEREYE B R BALIK!

HER TENCEREYE B R BALIK! Dünya Döndükçe Sabriye Afl r HER TENCEREYE B R BALIK! Kamboçya gezisinde karfl karfl ya kald ve bir toplumsal sa l k sorununa dönüflen kans zl k konusunda, uzun bir süre araflt rma yapan Kanadal doktor

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı