T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 58 NUMBER: 2009/7 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K GENEL KOLEKS YONLAR FELSEFE VE PS KOLOJ BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...76 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER...104

8 660 K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT LAT NCE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...136

9 000 GENEL KONULAR 000 (6) Güçlendirme Ba lam nda nternetin Alt ntafl, Ahmet. Electronic Cam Motion Generation by Using Stepper Motors and Pinion Gears. G.U. Journal of Science 22(3) 2009, ss. ng. özet SB , (1) Apohan, A. Murat. Gündelik Hayatta Kriptoloji. Bilim ve Teknik 42(500) , ss SA , (2) Boyac, U ur Kaflif. Kriptonun Olmazsa Olmaz Anahtar. Bilim ve Teknik 42(500) , ss SA , 650 Hasta-Hekim liflkilerine Etkisi. Selçuk letiflim 6(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 (3) 000 (9) Boyac, U ur Kaflif - Orhun Kara. Bilgi Güvenli i Problemlerine Matematiksel Yaklafl m Getiren Bir Bilim Dal Kriptoloji. Bilim ve Teknik 42(500) , ss SA , (7) Gürflimflek, R. Atefl. Sanal Dünyalar için Tasar m. XXI (80) , ss SB (8) nan, Hilal - Hatice Do an Südafl. Müflteri Odakl Web Sitelerinin Tasarlanmas ve Bu Sitelerin De erlendirilmesine liflkin Bir Uygulama. Öneri 8(32) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 650 fl Süreçleri Yönetimi Yaz l mlar için Bir De erlendirme Modeli Tasar m. Öneri 8(32) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , (10) Kara, Orhan. Kriptografinin 000 (4) Yap tafllar Kriptografik Algoritmalar Dereli, Tekin. letiflimde Mutlak ve Protokoller. Bilim ve Teknik Güvenlik için Kuantum Kriptografi. 42(500) , ss. Bilim ve Teknik 42(500) , ss SA SA , , 650 Karakafl, Çelik. Evrensel Kültür (211) , 000 (5) Gedik, Zafer. Kuantum Bilgisayarlar. Bilim ve Teknik 42(500) , ss ss SB , SA (11) 000, 650 Karakoyunlu, Deniz. Kara Kutu mu, fieffaf Kutu mu? Bilim ve Teknik 1

10 42(500) , ss. Statistics. Central Bank Review 9(2) , ss. ng. özet SA , SB , (12) Kolarevic, Branko. Girift Yüzeyler ve Y ld z, Mete. E-Devletin Karanl k Bir Malzeme Etkileri [Söylefli] Konuflan: Yüzü: Yerel Yönetimlerde Sanal C. Alper Derinbo az, XXI (80) Kamusal Teflhire ABD ve Türkiye'den , ss. Birer Örnek. Ça dafl Yerel 2000 SB 216 Yönetimler 18(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Özkan, Mehmet. Krizde Biliflim 1992 SA 38 Masraflar n Düflürmek. Standard 350, (566) , ss SB , B BL YOGRAFYA Sar abdullaho lu, Aybala Demirci - Ali Fuat Ersoy. nternet ile Tüketici E itimi. Türk E itim Bilimleri Dergisi 7(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Filistin ile lgili Osmanl ca Yay nlanm fl Olan Kitaplar Listesi. Kültür (15/Özel say : Filistin) , ss SB (13) Saydan, Reha - Sima Nart. Online Tüketimi Teflvik: Sanal Ortamda Tüketici kna Süreci ve Belirleyicileri. Öneri 8(32) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , SB , (14) Taflç, Levent. The Adjustment of Some Geodetic Networks Using Microsoft Excel Solver. F rat University Turkish Journal of Science and Technology 4(2) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SB (15) Tokel, Ö. Emre - M. Eray Yücel. Click to Download Data: An Event Study of Internet Access to Economic KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Do an, Sevgi - Linda Bar fl. Akademiye Dipnot. Evrensel Kültür (211) , ss. 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Yücesan, Özlem. Kömür S ca nda Bir Dergi: Zonkiflot [Söylefli] Konuflan: Fahri Bozbafl, Evrensel Kültür (211) , ss SB

11 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) 070, 150 Akarsu, Hikmet Temel. Kabalc Yay nevi'nin fiark Klasikleri Bir 'Konsept Yay nc l k' Serüveni. Hürriyet Gösteri (298) , ss SB Eken, Ahmet. Kaleden Kaleye Yolculuk. Hürriyet Gösteri (298) , ss SB , (2) Güllü, Kenan - Mustafa Kacur - Emel Tanyeri. Okuyucular n Yerel Gazeteleri Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler ve Demografik Özellikler tibari ile Alg sal Farkl l klar. Öneri 8(32) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 300 Düflünmek. Civilacademy 6(2) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA 21 Yirmibeflo lu, Gözde. Failure of Communication Between the Turkish State and Civil Society: The Regulation Process of Media. Ekonomik Yaklafl m 20(72) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA 6 320, (3) Ilgaz, Ayd n. Ç nar Yay nlar 25 Y l Geride B rakt [Söylefli] Konuflan: Kadir ncesu, Hürriyet Gösteri (298) , ss SB , SA K rl, Cengiz. Osmanl Modernleflme Sürecinde "Havadis Jurnalleri" Sultan ve Kamuoyu [Söylefli] Konuflan: Sevtap Ifl kç us, Toplumsal Tarih (187) , ss SB , (4) Y lmaz, S d ka. Parrhesias ve Duygusal Zekâ Kavramlar n Gazetecilik Eti i Ba lam nda Yeniden GENEL KOLEKS YONLAR 080 (1) Sezer, Bülent. Yaprak Koleksiyonculu u. Türktar m (188) , ss SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Tando an, Cüneyd. "Felsefe"nin Konumu Üzerine Birkaç Söz. Türk Dili Dergisi 23(133) , ss. 140 BEL RL FELSEF OKULLAR Sezer, Sevgi - Pelin Saya. Geliflimsel Aç dan Ölüm Kavram. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi Dergisi (13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 2 300, 140

12 150 PS KOLOJ Birinci ve kinci Lig Tekerlekli 150 (1) Akgeyik, Tekin - Meltem Güngör Delen. Müflteri Sald rganl : Yayg nl ve Aktörleri (Bir Alan Araflt rmas ) T SK Akademi 4(8) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Akman, Nuriye. Akortsuz Adam. Baflka (3) , ss. Sandalye Basketbolcular nda Performans Etkileyen Faktörler. F rat Üniversitesi Sa l k Bilimleri T p Dergisi 23(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Cihangir-Çankaya, Zeynep. Ö retmen Adaylarnda Temel Psikolojik htiyaçlar n Doyumu ve yi Olma. Türk E itim Bilimleri Dergisi 7(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (3) Atabek, Erdal. fl Kazalar ve fl Güvenli inde E itim. Mercek 14(55) , ss SB , 150 Ayayd n, Abdullah. E itimde Çoklu Zekâ Yans malar ve Görsel Sanatlar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi Dergisi (13) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA 2 650, , 150 Balc, fiükrü - Birol Gülnar. Üniversite Ö rencileri Aras nda nternet Ba ml l ve nternet Ba ml lar n n Profili. Selçuk letiflim 6(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Bilici, Mustafa. Sinema ve fiiddet. Baflka (3) , ss SA , Çelik, fiengül. Hume's 'Conventional Justice' for the Sake of Society. Civilacademy 6(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA Demir, fiirvan fien - Mahmut Demir. Örgütsel letiflimde Duygusal Zekan n Rolü: Konaklama flletmelerinde Bir Araflt rma. Selçuk letiflim 6(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Demirel, Yavuz - Zeliha Seçkin. Tükenmifllik ve Üretkenlik Karfl t Davran fllar Aras ndaki liflkinin Kavramsal Boyutu. T SK Akademi 4(8) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Do an, Türkan - Aysel Esen Çoban. E itim Fakültesi Ö rencilerinin Ö retmenlik Mesle ine Yönelik Tutumlar ile Kayg Düzeyleri Aras ndaki liflkinin ncelenmesi. E itim ve Bilim 34(153) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150

13 150 (4) Hepimiz" Baflka (3) , Eren, brahim. fiiddet ve Cinsiyet ss. Baflka (3) , ss SA SA , , (10) 150 (5) Küçükgöncü, Suat. Sanal fiiddet. Erten, Yavuz. Oyunbozanlar ya da Baflka (3) , ss. Sinemada Konuflan Münasebetsizler. Baflka (3) , ss SA SA , 790 Kültüral, Zuhal. Öfke Kelimesi Üzerine. Baflka (3) , 150 (6) ss. Göka, Erol. Her Yeri Saran 2009 SA 31 Sosyopati. Baflka (3) , 810, ss SA 31 O uz-duran, Nagihan - Esin Tezer. 150 Sanatsal Benlik Kavram n n Benli in Di er Boyutlar ile liflkisi. Uluda 150 (7) Üniversitesi E itim Fakültesi Göktafl, Hüseyin Rahmi. Öfkenin Dergisi 22(1) 2009, ss. Anlam Etimolojisi: Öfkenin Öykeye Türkçe ve ng. özet SA 9 Dönüflmesi. Baflka (3) , 370, ss SA , (8) Hano lu, Lütfü. Öfke, Öfke Kontrolü ve Gelene e Kaçamak Bir Bak fl. Baflka (3) , ss SA Karahan, T. Fikret - Kemal Özcan - Turabi A lamaz. Lise Ö rencilerinin Sald rganl k Düzeylerinin Anne Baban n Birliktelik Durumu, Öz Üvey Oluflu ve Yaflamda Öncelikli En Önemli De er Alg s Aç s ndan ncelenmesi. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 22(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 370, (9) Karatepe, Hasan Turan. "Nezaketten Hakl lardan Yanay zd r (11) Özen, Ferhat. Baflaran' n Anlat m nda Tahta At mgesi. Türk Dili Dergisi 23(133) , ss SA , 810 Parlaky ld z, Hayrettin. lkokul kinci Devrede Türkçe Ders Kitaplar ndaki Moral De erlere K sa Bir Bak fl ( Y llar Aras ) Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 22(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 370, (12) Sayar, Kemal. Kötülük Olarak fiiddet. Baflka (3) , ss SA

14 150 (13) Ö rencileri Üzerine Bir nceleme. Tafldelen, Vefa. Bir letiflimsizlik Öneri 8(32) , ss. Biçimi Olarak fiiddet. Baflka (3) ng. ve Türkçe özet , ss SB SA , Akgül, Alphan. Gülten Ak n fiiirinde Tatar, Arkun. Befl Faktör Kiflilik flkence ve Ahlak. Uluda Modeline Dayal Olarak Sporcu Kad n Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Erkeklerin Kiflilik Profillerinin Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Karfl laflt r lmas. Spor Bilimleri 16(16) 2009, ss. Türkçe ve Dergisi 20(2) 2009, ss. ng. özet. Türkçe ve ng. özet SA SA 5 810, 360, , (2) Ünsal, P nar. Endüstri Örgüt Aksaya, Orhan. " yi Kifli"nin Mesleki Psikolo unun Bugünün fl Etik Mücadelesi. Gümrük Dünyas Dünyas ndaki Rolü. Mercek 14(55) , ss. (62) 2009, ss SB SB , 150 Ünsal, P nar. Endüstri Örgüt Psikolo unun Bugünün fl Dünyas ndaki Rolü. Mercek 14(55) , ss SB , (3) nam, Ahmet. ki Kap Aras nda Öfke Avlusu. Baflka (3) , ss SA (4) Karaermifl, Koray. Kuçu Kuçular 150 (14) zinsiz Nümayifl Yaparsa. Evrensel Y ld z, Murat. Sald rganl n Kültür (211) , ss. Önlenebilirli i ve De erler. Baflka (3) , ss SB SA , Ünlü, Onur. Öfkeyi Dam tmak Y lmaz, S d ka. Parrhesias ve Duygusal Zekâ Kavramlar n Gazetecilik Eti i Ba lam nda Yeniden Düflünmek. Civilacademy 6(2) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet. [Söylefli] Konuflanlar: Hasan Turan Karatepe, Suat Küçükgöncü, Baflka (3) , ss SA , SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Akbafl, Halil Emre - Arzu Özsözgün Çal flkan - Emel Özarslan. Muhasebe Mesle inde Etik Alg s ve Etik D fl Davran fllarla liflkisi: flletme Bölümü (1) Bilek, Cennet. Ben Ölmeye Gidiyorum Siz Yaflamaya Gidin. Evrensel Kültür (211) , ss SB

15 180 (2) Üniversitesi lahiyat Fakültesi " bn Rüfld: Do u-bat liflkisinin Dergisi 50(2) 2009, ss. Entelektüel Boyutu bn Rüfld'ü Türkçe ve ng. özet. Yeniden Düflünmek" [Kitap Tan t m ] 1970 SB 582 Tan tan: fienol Korkut, Ankara 210 Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 50(2) 2009, ss SB D N 200 (1) Atalay, Mehmet. Can Religion and Psychology Work Together in Clinic? A Philosophical Evaluation. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 50(2) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. 230 HIR ST YAN D NB L M 230 (1) Akal n, Kürflat Haldun. lk H ristiyanl n Kayna Olarak Essenizm. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) 1970 SB 582 Craig, William Lane. 200 Enkarnasyonun nsicam. Tercüme eden: Fehrullah Terkan, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 50(2) 2009, ss. 200 (2) Gürses, brahim. Yükleme Teorisi ve Din liflkisi Üzerine Bir De erlendirme. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA (3) 200 Craig, William Lane. The Coherence 200 (3) Pay, Salih. K rg zistan: Dinlerin Müsabaka Alan. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. of the Incarnation. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 50(2) 2009, ss SB SA , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 210 DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 210 (1) Ad belli, Ramazan. Monoteizm ve Yüce Varl k Konusunda Wilhelm Schmidt ile Raffaele Pettazzoni Aras ndaki Tart flma. Ankara (1) Buzp nar, fi. Tufan. ngiliz Misyonerleri Filistin'de. Kültür (15/Özel say : Filistin) , ss SB , 950

16 260 (2) Kurt, Abdurrahman. Sosyolojik Din Demirkol, Erdem. Bar fl fiehri Tan mlar ve Dine Teolojik Bak fl Kudüs'ün Savafl Sebebi: Kamame ve Sorunu. Uluda Üniversitesi Beytüllahim Kiliseleri. Kültür lahiyat Fakültesi Dergisi 17(2) (15/Özel say : Filistin) , 2008, ss. Türkçe ve ng. özet ss SB SA , (3) Pay, Salih. Misyonerlerin K skac ndaki Ülke: K rg zistan. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Müller, Christine. Yahudi Din Dersi ve Yahudi Ö rencilerin Dinleraras E itim Hakk ndaki Görüflleri. Tercüme eden: Halise Kader Zengin, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 50(2) 2009, ss SB , HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER Küçük, Mehmet Alparslan. Anadolu'da "Protestan Ermeni Milleti"nin Oluflumu. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 50(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Ceco, Sinan. Tarih Boyunca Yahudi Sorunu. Kültür (15/Özel say : Filistin) , ss SB , 320, SA , (1) Çiçek, Muhammed Talha. Masonluk, Yahudilik ve Siyonizm: Cemal Pafla ve Filistin Meselesi. Kültür (15/Özel say : Filistin) , ss SB , Özdinç, R dvan. Adem Zürriyeti, brahim Milleti, Muhammed Ümmeti. Kültür (15/Özel say : Filistin) , ss SB , 290 Pay, Salih. K rg zistan: Dinlerin Müsabaka Alan. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 290 Pay, Salih. Misyonerlerin K skac ndaki Ülke: K rg zistan. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Paylafl lamayan Bar fl fiehri: Kudüs. Kültür (15/Özel say : Filistin) , ss SB , 290, 950

17 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Apak, Adem. Fethinden Osmanl Hakimiyetine Kadar Filistin. Kültür (15/Özel say : Filistin) , ss. 297 (6) Bursa'da Gazze'li Bir Dervifl: Ahmed-i Gazzi. Kültür (15/Özel say : Filistin) , ss SB , SB (7) 950, 297 Çift, Salih. lk Dönem Tasavvuf Klasikleri Taraf ndan hmal Edilen 297 (1) Bir Zühd Hareketi: Kerrâmiyye. Apak, Adem. Kuzey Afrika'da lk Uluda Üniversitesi lahiyat slâm Fetihleri. Uluda Üniversitesi Fakültesi Dergisi 17(2) 2008, lahiyat Fakültesi Dergisi 17(2) ss. Türkçe ve ng. özet. 2008, ss. Türkçe ve ng SA özet SA , (8) 297 (2) Apak, Adem. Tevbesi Allah Taraf ndan Kabul Edilen Sahabi Ka'B b. Mâlik (r.a.) Diyanet (223) , ss SC SA , (3) 297 (9) Ardo an, Recep. Taklîdî man n Geçerlili i. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 50(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB (4) Ayd n, M. fievki. Dinî Bilgiyi Tecdit. Diyanet (223) , ss SC Durmuflo lu, Kadriye - Abdurrahman Kurt. Üç Kur'an Yorumunda Kad n n Ötekili i. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Düzgün, fiaban Ali. nsan n Anlam Kayna : Niceli e/tekâsür'e Karfl Nitelik/Kevser. Diyanet (223) , ss SC (10) Görmez, Mehmet. flgal Alt ndaki Kalpler ve Merhamet E itimi. Diyanet (223) , ss SC (5) 297 (11) Bardako lu, Ali. Kur'an kliminde Gündüzöz, Soner. Kur'an ile Hayata Yenilenmek. Diyanet (223) , Dönmek. Diyanet (223) , 3. s ss 1969 SC SC

18 297 (12) 297 (18) Hatibo lu, M. Said. Müspet Hay rl, Güzel Bir Yenilenme, Herkesin Kendi Sahas n n Neticelerini Ortaya Koymas yla Mümkün Olacakt r Alg lamalar. [Söylefli] Konuflanlar: Ayfer Balaban, Ali Duran Demircio lu, Diyanet (223) , ss SC Kiraz, Celil. Zemahflerî'nin el- Keflflâf' nda Allah' n Baz S fatlar yla lgili Temsîl, Mecâz ve stiâre Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (13) Karahan, Abdullah. Zamana Sövmeyi Yasaklayan Hadisin Tenkid ve Tetkiki. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (14) Karaman, Fikret. Sivil Hizmet Anlay fl nda Din Görevlilerinin Yeri ve Önemi. Diyanet (223) , ss SC (19) Koç, Mehmet Akif. A Contribution to the Discussion on "The Beginning Period and the Sources of Tafsir" Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 50(2) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SB Kurt, Abdurrahman. slam ve Geri Kalm fll k Sorunu. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) Kurto lu, Mehmet. Kudüs (A layan Karsl, brahim Hilmi. Dünya Mal n fiehir) Kültür (15/Özel say : Kap flanlar Kimler? Diyanet (223) Filistin) , ss , ss SB SC 6 300, (20) 297 (16) Küçükvar, Tu ba. Bac yan- Rumdan Kavas, Ahmet. Filistin'in Manevi mam Efllerine. Diyanet (223) Dünyas n Ayd nlatan Han m , ss. Mutasavv f: Fatma el-yeflrutî. Kültür 1969 SC 6 (15/Özel say : Filistin) , ss SB , (17) Kaya, Remzi. Kur'an Ayetleri Ifl nda Terör ve Çözüm Önerileri. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (21) Maflal, Mehmet Emin. bn Hazm' n Dinî Düflünce Sisteminde Kur'ân ve Yorum. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 17(2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI 9 786050 072037 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI HACETTEPE ÜN VERS TES KONGRE MERKEZ 20-22 Mart 2008 ANKARA 1 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET Birinci Bask Mart

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 I Ç NDEK LER SUNUfi............................................................ 7 YÖNET M KURULU ÜYELER.........................................

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı