S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler"

Transkript

1 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 20 > Kalite Dizini 30 > Çelik Kaliteleri 81 > Üretim Limitleri 109 > Toleranslar 124 > Paketleme

2 Önsöz De erli Müflterilerimiz, Neredeyse yar m as rd r sizler için çelik üretiyor, çeli in yüksek dayan m gücünü, yüksek flekillenebilirlik ve ifllevsel oldu u kadar estetik araçlar oluflturabilme özelli ini, esnekli ini uygulama alanlar n zda hizmetinize sunuyoruz. Çeli in yüzy llard r süregelen öyküsü içinde genç ve dinamik, cumhuriyetimizin öyküsü içinde ise köklü ve güvenilir bir kurulufl olarak ürün kalitemizi ve çeflitlili imizi art rarak üretmeye devam ediyoruz. 1965'ten gelece e uzanan yolculu umuzda, kapasite, teknoloji, insan kayna, kalite gibi her alanda sürekli geliflme ilkemiz do rultusunda ve müflterilerimizin taleplerini, ülkemizin ihtiyaçlar n göz önüne alarak yat r mlar m z aral ks z sürdürüyoruz. sdemir'de gerçeklefltirdi imiz modernizasyon ve dönüflüm yat r mlar Erdemir Grubu'nun ülkemizdeki yass mamul aleyhine olan dengesizli i gidermeye yönelik önemli bir ad m d r. 27 fiubat 2006 tarihinde yönetimi ülkemizin en büyük gruplar ndan biri olan OYAK'a geçen ERDEM R, OYAK misyon, vizyon ve de erleri do rultusunda gerek yönetim anlay fl gerekse ifl yap fl biçimleriyle yeniden yap lanmakta ve bu yeni yap içerisinde hepimiz için daha güvenli ve uzun soluklu iflbirlikleri kurulmas anlay fl önemli bir yer tutmaktad r. fiu anda sat fla sunulan toplam 305 adet ERDEM R kalitesi bulunmaktad r. Ulusal/uluslararas sertifikalar olan TS 3813 EN 10130, TS 2162 EN 10025, TS EN 10202, Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS), Community Europe (CE) taraf ndan onaylanm fl toplam 82 ve ulusal/uluslararas standartlara uygun veya karfl l k olarak üretilmekte olan toplam 268 adet kalitemizin gelifltirilmesinde siz müflterilerimizin talepleri ve iflbirli i bizler için yol gösterici olmufltur. Yo un rekabetin yafland, küreselleflmeyle birlikte sermayenin oldukça hareketli oldu u bu pazarda, hizmet verdi imiz sektörlerle ortak stratejilerin gelifltirilmesi giderek önem kazanmaktad r. Sektörler aras bilgi ak fl n n sa lanmas, gelece e yönelik projelerin paylafl lmas ve bu projelerin hayata geçirilmesi için ortak çal flma platformlar n n oluflturulmas, iflbirliklerimizin hepimiz için de er yaratarak artmas n sa layacakt r. Müflterilerimizin yan s ra tüm paydafllar m za karfl sorumluluklar m z yerine getirmeye büyük özen gösteriyor, çal flanlar m z ve tedarikçilerimizle kurdu umuz iliflkilerin, kalitemizi do rudan etkileyen unsurlar oldu unu unutmuyoruz. Tüm üretim süreçlerimizde çevresel etkilerimizin yönetilmesini, gelecek nesillere karfl en önemli sorumlulu umuz olarak ele al yoruz. Siz müflterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için, üretici olarak bizim süreçlerimiz ile, kullan c olarak siz müflterilerimizin süreçlerinin uyumland r lmas nda Müflteri Teknik Hizmetleri Süreci ekibimizin ve tüm ilgili birimlerimizin her türlü soru ve talepleriniz için sizlere yard ma haz r oldu undan emin olman z istiyoruz. flbirliklerimizin güçlenerek devam n diliyor, bu katalo u hizmetinize sunmaktan mutluluk duyuyorum. Sayg lar mla, O uz ÖZGEN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 5

3 Hat rlatma, K saltma ve Semboller Girifl ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Tablolarda gösterilen ERDEM R kimyasal limitleri, referans de erlerdir ve sadece bilgi maksad yla verilmifltir. Aksi belirtilmedikçe, kal nl k daima "anma kal nl " olarak kabul edilecektir. Anma kal nl, müflterinin belirtti i tolerans aral n n ortas ndaki kal nl k de eridir. Katalogda bulunmayan di er ebatlar için, lütfen iliflkili oldu unuz Sat fl Birimi'ne sorunuz. Çelik kaliteleri ve ürünlerimizin teknik spesifikasyonlar hakk nda daha fazla bilgi almak istiyorsan z, lütfen Kalite & Teknoloji Departman n aray n z. Kimyasal Elementler çin Kullan lan K saltma ve Semboller Sembol Element C Karbon Mn Mangan P Fosfor S Kükürt Si Silis Al Alüminyum Cu Bak r N Azot O Oksijen H Hidrojen Ca Kalsiyum Ti Titanyum V Vanadyum Cr Krom Ni Nikel Mo Molibden Nb Niyobyum (Kolombiyum) B Bor Sn Kalay Fe Demir Zn Çinko Pb Kurflun As Arsenik W Volfram (Tungsten) Fiziksel Testlerde Kullan lan K saltma ve Semboller Sembol Anlam Akma dayan m R e R m Çekme dayan m Rp0,2 Yüksek s cakl kta akma dayan m BH 2 Is tmadan sonra akma dayan m ndaki art fl miktar A Uzama (%) A 5 Uzama (L o =5.65 x So) A 50 Uzama (L o =50 mm) A 80 Uzama (L o =80 mm) A 100 Uzama (L o =100 mm) A 200 Uzama (L o =200 mm) S o Test çubu unun kesit alan (mm 2 ) L o Test çubu unun ilk ölçü uzunlu u d Anma kal nl (mm) t Ton r Kal c uzama oran n Uzama sertleflmesi üssü R a Yüzey pürüzlülü ü (µm) Darbe Darbe testi KV c Darbe enerjisi (J) S c. Test s cakl ( C) Katlama Katlama testi kmy Katlama mandrel yar çap kmç Katlama mandrel çap en. Enine test çubu u boy. Boyuna test çubu u HRB Rockwell-B sertli i min. En az max. En çok = Eflit < Küçük Küçük veya eflit > Büyük Büyük veya eflit Hat rlatma, K saltma ve Semboller 7

4 S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler Sürekli döküm yöntemiyle üretilen dikdörtgen kesitli yar ürünün (Slab), belirli bir s cakl a s t larak haddelenmesi ile elde edilen yass çelik ürünlerdir. Rulo yada rulodan sac: Kal nl klar mm aras nda de iflen rulo ürünler veya rulodan boya kesilmifl/dilinmifl sac/dilim ürünlerdir. Levha: Kal nl klar mm ve genifllikleri mm aras nda olan ürünler ise levha ürünlerdir. Genel Uygulama Alanlar Endüstriyel alanda faaliyet gösteren ve her biri farkl istek ve beklenti içerisinde olan müflterilerimizin taleplerine karfl l k vermek için s cak haddelenmifl çelik ürünlerimizin uygulama alanlar n genifl bir alana yaymaktay z. Bükme ve so uk flekillendirme uygulamalar nda mükemmel bir performans gösteren, derin çekilebilir çelik kaliteleri ve yüksek mukavemet gerektiren uygulamalarda mükemmel sonuçlar veren mikro alafl ml yüksek mukavemetli çelik kaliteleri otomotiv endüstrisinin kullan m na sunulmufltur. Jant ve flasi çelikleri otomotivin temel girdisi olan hem yüksek mukavemet hem de üstün flekillenebilirlik gerektiren jant ve flasi parçalar n n üretiminde kullan l r. Mekanik özellikleri garanti edilerek, süneklik ve tokluk optimizasyonu sa lanan, konvansiyonel yöntemlerle kaynaklanabilen genel yap çelikleri, ço- unlukla inflaat makineleri ve ifl makineleri imalat nda, genel konstrüksiyon levhalar nda, kara ve demiryolu araçlar imalat nda, depolama tanklar ve konteyner imalat nda kullan lmaktad r. S cak haddelenmifl boru çelikleri; yüksek mukavemet, mükemmel tokluk ve iyi kaynaklanabilirlik özellikleri ile, içerisinden su/ya veya gaz/petrol nakli yap m na uygun borular n üretiminde kullan lmaktad r. Bas nçl kaplar ve kazan imalat nda, bas nca ve buhara maruz kalan borular n üretiminde, endüstriyel termal kaplarda ve s eflanjörleri imalat nda mükemmel flekillendirme ve kaynaklanabilirlik özellikleri nedeniyle yüksek s - cakl k ve bas nç alt nda kullan ma uygun kazan çelikleri kullan lmaktad r. Tüp çelikleri; yüksek flekillendirilebilme, mükemmel kaynaklanabilirlik ve tokluk özellikleri ile, güvenli in çok önemli oldu u LPG tüpleri imalat nda kullan lmaktad r. Üstün kaynaklan labilirlik ve istenilen tokluk de erlerini sa layan orta ve yüksek mukavemetli gemi yap m çelikleri, gemi içi ve omurgas nda kullan lmaktad r

5 S cak Haddelenmifl Ürünler Kalite Dizini S cak Ürünlerin Kullan m Alanlar ve Standart Karfl l klar Genel Kullan m Alan ve Bafll ca Özelli i Standart Karfl l Erdemir Kalite No. Standart Kalite 6406 SAE J SAE J So uk haddelemeye uygun yumuflak çelikler 6422 DIN 1614-P1-86 St DIN 1614-P1-86 RRSt DIN 1614-P1-86 St Erdemir Erdemir So uk haddelemeye sürekli tavlama prosesine ve 6413 Erdemir s cak dald rma yöntemi ile galvanize yap lmaya 6314 Erdemir uygun s cak haddelenmifl çelikler 6315 Erdemir So uk haddelemeye ve sürekli tavlama prosesine 7414 Erdemir uygun s cak haddelenmifl çelikler 7416 Erdemir So uk haddelemeye sürekli tavlama prosesine ve 1718 Erdemir s cak dald rma yöntemi ile galvanize f r n sertleflmeli 1722 Erdemir ürünlerin yap lmas na uygun s cak haddelenmifl çelikler 1726 Erdemir Erdemir So uk haddelemeye sürekli tavlama prosesine ve s cak 1825 Erdemir dald rma yöntemi ile galvanize yap çeliklerinin 1828 Erdemir üretilmesine uygun s cak haddelenmifl çelikler 1832 Erdemir Erdemir So uk haddelemeye uygun 4437 Erdemir orta mukavemetli çelikler 5437 Erdemir Erdemir Elektrik çeli i yap m için so uk 5513 Erdemir haddelemeye uygun çelikler 5515 Erdemir DIN EN DD DIN EN DD 12 So uk flekillendirmeye ve derin çekmeye uygun çelikler 6224 DIN EN DD DIN EN DD 13 (B) 700 HES-HC-Erdemir RN Yafllanmaya dayan kl ekstra derin çekme çelikler 7222 DIN EN DD DIN EN DD 14 Emaye kaplamaya uygun çelikler 6523 Erdemir Erdemir SAE J Düflük ve orta mukavemetli karbon çelikleri 3008 SAE J (Otomotiv sanayi, boru, profil ve 3010 SAE J muhtelif makine parças imalat ) 3012 SAE J SAE J Erdemir Boru ve profil yap m na uygun çelikler 2009 ASTM A A 4009 ASTM A A 6040 ASTM A a B 20

6 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler Benzer standart karfl l klar (1) Malzeme/Uns No. Eski EN Amerikan Japon Sayfa No DIN 1614-P2 StW22 ASTM A1011 CS Type B JIS G3131 SPHC DIN 1614-P2 RRStW23 ASTM A1011 DS Type A JIS G3131 SPHD DIN 1614-P2 StW24 ASTM A1011 DS Type B JIS G3131 SPHD DIN 1614-P2 StW24 JIS G3131 SPHD 34 JIS G3131 SPHC DIN 1614-P2 StW22 JIS G3131 SPHC JIS G3131 SPHE ASTM A1011 CS Type A 78 ASTM A1011 CS Type D Kalite Dizini

7 S cak Haddelenmifl Ürünler Genel Kullan m Alan ve Bafll ca Özelli i Standart Karfl l Erdemir Kalite No. Standart Kalite 4932 DIN EN P2-95 S315 MC 4936 DIN EN P2-95 S355 MC 4942 DIN EN P2-95 S420 MC 4946 DIN EN P2-95 S460 MC So uk flekillendirmeye uygun 4950 DIN EN P2-95 S500 MC yüksek mukavemetli çelikler 800 HE-320DR-Erdemir RN A3 Gr. 300-Erdemir FR HE-360DR-Erdemir RN E1 Gr. 350-Erdemir FR A4 Gr. 350-Erdemir FR E1 Gr. 400-Erdemir FR09 E1 Gr DIN EN P2-95 S500 MC Özel 9435 ASTM A Tip3 Katlamaya uygun yüksek dayan ml 9442 ASTM A Tip8 düflük alafl ml çelikler 9449 ASTM A Tip ASTM A Tip DIN EN P245 NB LPG tüp imalat 6842 DIN EN P265 NB 6847 DIN EN P310 NB 6852 DIN EN P355 NB 6855 ASTM A Orta ve düflük s cakl klarda ve bas nç alt nda 6860 ASTM A kullan ma uygun karbon çelikleri 6865 ASTM A ASTM A DIN EN P2-03 P235 GH 6341 DIN EN P2-03 P265 GH Yüksek s cakl k ve bas nç alt nda 6345 DIN EN P Mo3 kullan ma uygun kazan çelikleri 6347 DIN EN P2-03 P295 GH 6352 DIN EN P2-03 P355 GH Bas nç alt nda kullan ma uygun 6353 DIN EN P3-03 P355 NH ince taneli normalize yap lm fl çelikler 6355 DIN EN P3-03 P355 NL ABS-P2-05 A Gemi yap m na uygun orta mukavemetli çelikler 3702 ABS-P2-05 B 6704 ABS-P2-05 D 6705 ABS-P2-05 E 3732 ABS-P2-05 AH ABS-P2-05 AH ABS-P2-05 DH32 Gemi yap m na uygun 4736 ABS-P2-05 DH36 yüksek mukavemetli çelikler 5732 ABS-P2-05 EH ABS-P2-05 EH ABS-P2-05 FH ABS-P2-05 FH36 22

8 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler Benzer standart karfl l klar (1) Malzeme/Uns No. Eski EN Amerikan Japon Sayfa No ASTM A1011 HSLAS Gr.45 Class ASTM A1011 HSLAS Gr.50 Class ASTM A1011 HSLAS Gr.60 Class ASTM A1011 HSLAS Gr.65 Class ASTM A1011 HSLAS Gr.70 Class JIS G3116 SG JIS G3116 SG JIS G3116 SG JIS G3116 SG DIN H I DIN H II DIN Mn DIN Mn DIN WStE DIN EStE ASTM A131 Gr.A 65 ASTM A131 Gr.B 65 ASTM A131 Gr.D 65 ASTM A Kalite Dizini 23

9 S cak Haddelenmifl Ürünler Genel Kullan m Alan ve Bafll ca Özelli i Standart Karfl l Erdemir Kalite No. Standart Kalite Muhtelif makine parçalar ve konstrüksiyon için 735 B Erdemir EE yüksek mukavemetli yap çelikleri 3252 DIN EN P2-04 S355 JR 6252 DIN EN P2-04 S355 J2 +N 3250 DIN EN P2-04 E295 Yüksek karbonlu alafl ms z yap çelikleri 3260 DIN EN P2-04 E DIN EN P2-04 E St W24H-Erdemir MB DIN EN P2-04 S235 JR 3241 ASTM A A DIN EN P2-04 S235 JR 4237 DIN EN P2-04 S235 JR 6237 DIN EN P2-04 S235 J2 +N 3244 DIN EN P2-04 S275 JR nflaat makineleri imalat, ifl makineleri imalat, 4244 DIN EN P2-04 S275 JR genel konstrüksiyon levhalar, muhtelif makine 6244 DIN EN P2-04 S275 J2 +N parças imalat, kara ve demiryolu araçlar imalat 3018 ASTM A C için genel yap çelikleri 6018 SAE J SAE J SAE J SAE J SAE J SAE J JIS G SS DP600-Erdemir HL DIN EN DD DIN EN DD Erdemir DIN EN P2-04 S235 JRC 3938 DIN EN P2-04 S275 J2 +N Erdemir HL Jant çelikleri 3944 DIN EN P2-04 S275 JRC 3945 Erdemir Erdemir HL Erdemir DIN EN P2-95 S355 MC 3957 DIN EN P2-95 S420 MC Erdemir HL Köprü yap m nda kullan lan yap çelikleri 5246 ASTM A F Tip ASTM A Tip2 nce taneli, kaynaklanabilir yap çelikleri 9335 ASTM A Tip ASTM A Tip ASTM A Tip DIN EN P3-05 S355 N nce taneli, kaynaklanabilir, 9356 DIN EN P3-05 S355 NL normalize edilmifl yap çelikleri 9460 DIN EN P3-05 S460 N S cak hadde. yüksek mukavemetli otomat kasas çelikleri 9500 Erdemir

10 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler Benzer standart karfl l klar (1) Malzeme/Uns No. Eski EN Amerikan Japon Sayfa No DIN St52-3 ASTM A1011 SS Gr DIN St52-3 ASTM A1011 SS Gr DIN St DIN St DIN St DIN St37-2 ASTM A1011 SS Gr.36 Type DIN St DIN St37-2 ASTM A1011 SS Gr DIN St DIN St44-2 ASTM A1011 SS Gr DIN St44-2 ASTM A1011 SS Gr DIN St ASTM A DIN 1614-P2 StW22 JIS G3131 SPHC DIN 1614-P2 RRStW23 JIS G3131 SPHD DIN St DIN St DIN St JIS G3113 SAPH ASTM A572 Gr.50 Tip ASTM A709 Gr.345F Tip DIN EN S355N ASTM A1011 HSLAS Gr.50 Class DIN EN S355NL ASTM A1011 HSLAS Gr.50 Class DIN EN S460N ASTM A1011 HSLAS Gr.65 Class Kalite Dizini 25

11 S cak Haddelenmifl Ürünler Genel Kullan m Alan ve Bafll ca Özelli i Standart Karfl l Erdemir Kalite No. Standart Kalite 4044 DIN EN P2-04 S275 JRC 3330 ASTM A SS ASTM A SS ASTM A SS 36 Tip ASTM A SS 36 Tip ASTM A SS ASTM A SS 45 Katlamaya uygun yap çelikleri 3350 ASTM A SS ASTM A b SS ASTM A b SS ASTM A b SS 36 Tip ASTM A b SS 36 Tip ASTM A b SS DIN EN P2-04 S235 J2C +N 6044 DIN EN P2-04 S275 J2C +N 6050 JIS G SM 490 A 6052 DIN EN P2-04 S355 J2C +N Bas nçl kullan ma uygun orta mukavemetli çelik 6838 ASTM A C Baraj cebri boru yap m na uygun çelik 6850 LR-P FG Orta mukavemetli döküm slab 3995 Erdemir DIN EN P2-04 S235 JR (Cu) Atmosfer ve gaz korozyonuna dayan kl 6282 DIN EN DD 11 (Cu) farkl mukavemet de erlerine sahip çelikler 6284 DIN EN P2-04 S355 J2 (Cu) +N 9960 JIS G SPA - H Alafl ml yap çelikleri 5345 ASTM A ASTM A SAE J Yüksek mukavemetli ve alafl ms z, yüksek karbonlu 5060 SAE J çelik levhalar (Makine parças imalat, ziraat aletleri, vb.) 5070 SAE J SAE J Ziraat aletleri ve özel uygulamalar için 5620 DIN EN P MnB5 su vermeye uygun borlu çelikler 5630 DIN EN P MnB DIN EN P CrV DIN EN CrMoV 57 Is l iflleme uygun slah çelikleri 8430 DIN 30 CrMo 5 2 Özel 8434 DIN EN P CrMo DIN EN P1-96 C45E Özel Savunma sanayi için kullan ma uygun çelikler 8416 Erdemir Erdemir

12 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler Benzer standart karfl l klar (1) Malzeme/Uns No. Eski EN Amerikan Japon Sayfa No DIN St DIN QSt37-3N DIN QSt44-3N DIN QSt52-3N DIN St37-2 (Cu) DIN 1614-P2 StW22 (Cu) ASTM A1011 CS Type B DIN St52-3 (Cu) Kalite Dizini 27

13 S cak Haddelenmifl Ürünler Genel Kullan m Alan ve Bafll ca Özelli i Standart Karfl l Erdemir Kalite No. Standart Kalite 9240 API 5CT-01 H API 5CT-01 J55 Petrol sondaj boru çelikleri 9256 API 5CT-01 J55 Özel 9257 API 5CT-01 K55 Özel 9280 API 5CT-01 N80 (Tip 1) 9030 API 5L-04 A PSL API 5L-04 B PSL API 5L-04 X42 PSL API 5L-04 X46 PSL2 Petrol boru çelikleri 9052 API 5L-04 X52 PSL API 5L-04 X56 PSL API 5L-04 X60 PSL API 5L-04 X65 PSL API 5L-04 X70 PSL2 (1) Tabloda belirtilen Di er standart karfl l klar malzemelerin tam veya benzer karfl l klar olabilir; bu nedenle, belirlenen ürünün di er standarda uygunlu u garanti edilmemektedir. Di er standart karfl l klar na göre seçilen malzemenin kullan m alan na tam olarak uygunlu u, ancak deneme üretim neticesinde belirlenebilir. 28

14 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler Benzer standart karfl l klar (1) Malzeme/Uns No. Eski EN Amerikan Japon Sayfa No EN L210GA 74 EN L245GA 74 EN L290GA 74 EN L320GA 74 EN L360MB 74 EN L390MB 74 EN L415MB 74 EN L450MB 74 EN L485MB 74 Kalite Dizini 29

15 S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri So uk Haddelemeye Sürekli Tavlama Prosesine ve S cak Dald rma Yöntemi le Galvanize Yap lmaya Uygun S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l C Mn P S Si AI N Ti Nb Kalite No. Standart Kalite max. max. max. max. max. min. max. max. max Erdemir Erdemir Erdemir Erdemir So uk Haddelemeye ve Sürekli Tavlama Prosesine Uygun S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l C Mn P S Si AI N Ti Nb Kalite No. Standart Kalite max. max. max. max. max. min. max. max Erdemir Erdemir

16 So uk Haddelemeye Uygun S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: DIN 1614-Part Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S N (1) Al Kalite No. Standart Kalite S n rlar max..max. max. max. max. min DIN St DIN RRSt DIN St 24 Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Çeli in kimyasal bilefliminde min. % alüminyum oldu u takdirde, N üst s n r de eri uygulanmaz. Standart: SAE J Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Si Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max SAE J SAE J Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Standart Erdemir Standart Erdemir Erdemir Standart Karfl l C Mn P S Si Al Ti Kalite No. Standart Kalite max. max. max. max. max. min. max Erdemir Erdemir Erdemir

17 S cak Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelemeye, Sürekli Tavlama Prosesine ve S cak Dald rma Yöntemi le Galvanize F r n Sertleflmeli (Bake-Hardening) Çeliklerin Üretimine Uygun S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l C Mn P S Si Al N Ti Nb Kalite No. Standart Kalite max. max. max. max. max. min. max. max. max Erdemir Erdemir Erdemir So uk Haddelemeye Sürekli Tavlama Prosesine ve S cak Dald rma Yöntemi le Galvanize Yap Çeliklerinin Üretimine Uygun S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l C Mn P S Si Al N V Nb Kalite No. Standart Kalite max. max. max. max. max. min. max. max. max Erdemir Erdemir Erdemir Erdemir Erdemir

18 Elektrik Çeli i Yap m çin So uk Haddelemeye Uygun S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Standart Karfl l C Mn P S Si Al Kalite No. Standart Kalite max. max Erdemir Erdemir Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri S cak Haddelenmifl Emaye Çelikleri Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l C Ti Kalite No. Standart Kalite max. max (1) Erdemir (1) Erdemir Mekanik test yap lmaz. 33

19 S cak Haddelenmifl Ürünler So uk fiekillendirmeye Uygun Düflük Karbonlu S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Erdemir (1) Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S B Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max (3) DIN EN DD (2)(3) DIN EN DD (4) DIN EN DD (4) DIN EN DD (4) DIN EN DD (4) DIN EN DD (4) DIN EN DD 14 Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Bütün kaliteler Tam Durgun Çelik olarak üretilmektedir. (Al % 0.02) 2- Cu = % Kullan m için garanti süresi 1 ay d r. (Al % olmas halinde, kullan m için garanti süresi 6 ay d r.) 4- Kullan m için garanti süresi 6 ay d r. 34

20 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. R e (1) R m A Katlama N/mm 2 N/mm 2 (%) (en.,180 o ) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) A 80 A 5 Standart Karfl l 1.5 d < 2 2 d d < 2 2 d < 3 3 d 8 kmy Standart Kalite max. min. min. min. min. min. d: kal nl k 6222 DIN EN DD DIN EN DD DIN EN DD DIN EN DD DIN EN DD DIN EN DD DIN EN DD d ( ) ( ) (44.9) d ( ) ( ) (44.9) ( ) ( ) (42.8) ( ) ( ) (40.8) ( ) ( ) (40.8) d ( ) ( ) (44.9) ( ) ( ) (38.8) Çelik Kaliteleri 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r

21 S cak Haddelenmifl Ürünler So uk fiekillendirmeye Uygun Düflük Karbonlu S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Kalite No. Örnek Standart Karfl l Kullan c Uygulanan Benzer C Mn P S Si Al Sektör Standart Standart max. max. max. max. max. min. 700 Otomotiv HES-HC-Erdemir RN08 DIN EN DD Mekanik Özellikler A 80 Katlama (1) Erdemir Örnek Standart Karfl l R e R m (%) (Enine, 180 o ) Kalite No. Kullan c Uygulanan Benzer N/mm 2 N/mm 2 kmy Sektör Standart Standart (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) min. (d: kal nl k) (2) Otomotiv HES-HC-Erdemir RN08 DIN EN DD13 ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- R e / R m : max

22 Boru Çelikleri Standart: ASTM A53-06, Erdemir, ASTM A500-03a Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn (2) P S Si Cu (1) Ni (1) Cr (1) Mo (1) V (1) Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. max. max. max. max. max Erdemir ASTM A53-06 A 4009 ASTM A53-06 A 6040 ASTM A500-03a B Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri ve 4009 kaliteleri için bu befl elementin toplam a rl max. % 1.00 olacakt r kalite için, max. C miktar ndaki her % 0.01 puan azalmaya karfl l k olarak-mn de erinin max. % 1.50 olmas kofluluyla - tabloda belirtilen max. Mn de erinde % 0.06 art fl olabilir. Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. R e (1) R m N/mm 2 N/mm 2 (%) Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite min. min. min Erdemir (20.9) (33.7) A ASTM A53-06 A 4009 ASTM A53-06 A 6040 ASTM A500-03a B (2) (20.9) (33.7) (2) (20.9) (33.7) (3) (29.6) (40.8) 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- A 50 (%) = 1940 S / U 0.9 (S 0 : Kesit alan, mm 2 ; U: Çekme dayan m, N/mm 2 ) 3- Belirtilen uzama de eri, kal nl 4.57 mm ve daha kal n olan ürünlere uygulan r. Kal nl 4.57 mm den ince ürünler için Uzama % = 2.40 d + 12 formülü kullan l r

23 S cak Haddelenmifl Ürünler Amerikan (ASTM) Standard na Göre Üretilen S cak Haddelenmifl Yap Çeli i Standart: ASTM A Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Si (1) Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max ASTM A283 C 1-40 mm ve daha ince kal nl klar için, min. % 0.15 olan Si de eri geçerli de ildir. Standart Erdemir Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. R e (1) R m A N/mm 2 N/mm 2 (%) Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) A 50 A 200 Standart Kalite min. min. min ASTM A283 C 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r (20.9) ( )

24 S cak Haddelenmifl Alafl ms z Yap Çelikleri Standart: ASTM A Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn (1) (2) P S Si Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max 3241 (3) (4) ASTM A36 A36 Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Kal nl 20 mm ve ince olan 3241 kalite malzemeler için Mn s n r gerekli de ildir kalte için standartta belirtilen max. C de erinin her % 0.01 azalmas na karfl l k, Mn de eri % 0.06 artarak max. % 1.35 olabilir. 3- ste e Ba l olarak min. % 0.20 Cu bulunabilir. 4- Kal nl 40 mm nin üstünde olan 3241 kalite malzemeler için Si miktar min. % 0.15 dir. Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Kal nl 6 mm nin alt nda olan ürünler için darbe testi yap lmaz. 3- Darbe testi ste e Ba l olarak yap l r. (2) (3) Darbe (1) R e R m A (%) (boy.) N/mm 2 N/mm 2 A 50 A 200 S c. KV c Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) min. Standart Kalite min. min. min. o C J 3241 ASTM A36 A (25.5) ( )

25 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Alafl ms z Yap Çelikleri Standart: DIN EN Part Kimyasal Bileflim (%) C Mn P S Si Cu Al (1) N (1) Erdemir d (mm) Kalite Standart Karfl l Kaliteler 16 >16 >40 No. DIN EN DIN EN Kimyasal P TS 2162 EN S n rlar max. max. max. max. max. max. max. max. min. max S235JR S235JRG S235JR S235JRG S235JR S235JRG S235JR S235JRG S235J2 +N S235J2G S275JR S275JR 4244 S275JR S275JR 6244 S275J2 +N S275J2G S355JR S355JR 6252 (2) S355J2 +N S355J2G (2) S355J2 +N S355J2G3 Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Çeli in kimyasal bilefliminde min. % toplam alüminyum oldu u takdirde, azot üst s n r de eri uygulanmaz. 2- Kal nl 30 mm nin üstünde olan ürünler için karbon de eri max. % 0.22 dir. 40

26 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler Mekanik Özellikler R e (min.) (1) R m A (%) min. Darbe (3) Erdemir N/mm 2 (kg/mm 2 ) N/mm 2 (kg/mm 2 ) d (mm) (boy.) Kalite No. d (mm) d (mm) A 80 A 5 S c. KV c Standart Karfl l 16 >16 >40 >63 >80 <3 3 >1 >1.5 > 2 >2.5 3 >40 >63 min. Standart Kalite < o C J Çelik Kaliteleri 3237 DIN EN P2 S235JR 3281 (5) DIN EN P2 S235JR 3337 (4) DIN EN P2 S235JR 4237 (5) DIN EN P2 S235JR (2) (24.0) (23.0) (21.9) (21.9) (21.9) ( ) ( ) (2) (24.0) (23.0) ( ) ( ) (2) (24.0) ( ) ( ) (2) (24.0) (23.0) ( ) ( ) 6237 DIN EN P2 S235J2 +N (7) (24.0) (23.0) (21.9) (21.9) (21.9) ( ) ( ) 3244 DIN EN P2 S275JR 4244 (6) DIN EN P2 S275JR (2) (28.1) (27.0) (26.0) (25.0) (24.0) ( ) ( ) (2) (28.1) (27.0) ( ) ( ) 6244 DIN EN P2 S275J2 +N (7) (28.1) (27.0) (26.0) (25.0) (24.0) ( ) ( ) DIN EN P2 S355JR (36.2) (35.2) (34.2) (33.2) (32.1) ( ) ( ) (2) DIN EN P2 S355J2 +N (7) (36.2) (35.2) (34.2) (33.2) (32.1) ( ) ( ) DIN EN P2 S355J2 +N (7) (36.2) (35.2) (34.2) (33.2) (32.1) ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Darbe testi ste e Ba l olarak yap l r. 3- Kal nl 6 mm nin alt nda olan ürünler için darbe testi yap lmaz. 4- Max. 8 mm kal nl a kadar üretilir. 5- Max. 25 mm kal nl a kadar üretilir. 6- Max. 22 mm kal nl a kadar üretilir. 7- Rumuzunda +N olan kaliteler için, müflteri taraf ndan s cak flekillendirme ve / veya normalize ifllemi yap labilir. 41

27 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Alafl ms z Yap Çelikleri Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Örnek Kalite Kullan c Standart Karfl l C Mn P S Si Al No. Sektör Uygulanan Standart Benzer Standart max. max. max. max. max. min. 720 Otomotiv StW 24H-Erdemir MB01 DIN EN P2 S235JR Üretim kal nl 8 mm. Mekanik Özellikler A Re Rm (1) (%) Katlama (2) Erdemir Örnek N/mm 2 N/mm 2 A 80 A 5 (Enine, ) Kalite Kullan c Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) 1.5 d < 3 3 d 8 kmy No. Sektör Uygulanan Standart Benzer Standart min. min. 720 Otomotiv StW 24H-Erdemir MB01 DIN EN P2 S235JR d ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Katlama testi ste e Ba l olarak yap l r. 42

28 Genel Amaca Göre Üretilen S cak Haddelenmifl Yap Çelikleri Standart: JIS G3106-4, JIS G Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Si Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max 6050 JIS G SM 490A 6741 JIS G SS 400 Standart Erdemir Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri Mekanik Özellikler R e (1) R m A(%, min.) Katlama Erdemir N/mm 2 N/mm 2 d (mm) (boy.,180 o ) Kalite No. (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) A 50 A 200 A 50 Standart Karfl l d 16 16<d 40 40<d >5 >16 >50 kmy Standart Kalite min. min. min (d: kal nl k) 6050 (2) JIS G SM 490A 6741 JIS G SS (33.2) (32.1) (30.1) ( ) d (25.0) (24.0) (21.9) ( ) 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- Max. 50 mm kal nl a kadar üretilir. 43

29 S cak Haddelenmifl Ürünler 44 Katlamaya Uygun S cak Haddelenmifl Yap Çelikleri Standart: ASTM A Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Cu (2) Ni Cr Mo V Nb Ti (3) No. Standart Kalite S n rlar max. max. Max. max. max. max. max. max. max. max. max ASTM A1011 SS30 Standart Erdemir ASTM A1011 SS33 Standart Erdemir ASTM A1011 SS36 Tip 1 Standart Erdemir (1) ASTM A1011 SS36 Tip 2 Standart Erdemir ASTM A1011 SS40 Standart Erdemir (1) ASTM A1011 SS45 Standart Erdemir (1) ASTM A1011 SS50 Standart Erdemir Karbon için belirtilen max. standart de erindeki her 0.01 puan azalmaya karfl l k, standart mangan de eri - max. % 1.50 olmas kofluluyla puan art r labilir. 2- Çeli in kimyasal bilefliminde bak r istendi i takdirde, tabloda belirtilen standart bak r de eri minimum olarak kabul edilecektir. 3- Titanyum un Nitrojen e oran max 3.4 olacakt r. Mekanik Özellikler R e (1) R m A50 A 200 Katlama (2) Erdemir N/mm 2 N/mm 2 (%) (%) (en., 180 o ) Kalite (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) d (mm) d (mm) No. Standart Karfl l 1.6 < d < d 6.0 d 6.0 kmy Standart Kalite min. min. min. min. min. (d: kal nl k) 3330 ASTM A1011 SS d (20.9) (34.7) 3333 ASTM A1011 SS d (23.5) (36.7) 3336 ASTM A1011 SS36 Tip d (25.5) ( ) 6035 ASTM A1011 SS36 Tip d (25.5) (37.2) 3340 ASTM A1011 SS d (28.1) (38.8) 3345 ASTM A1011 SS d (31.6) (41.8) 3350 ASTM A1011 SS d (34.7) (45.9) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Katlama testi ste e Ba l olarak yap l r.

30 Katlamaya Uygun S cak Haddelenmifl Yap Çelikleri Standart: ASTM A b Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Cu (1) Ni Cr Mo V Nb Ti (2) N (2) No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. max. max. max. max. max. max. max ASTM A1018 SS ASTM A1018 SS ASTM A1018 SS36 Tip ASTM A1018 SS36 Tip ASTM A1018 SS40 Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart 0.25 (3) Erdemir Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Çeli in kimyasal bilefliminde bak r istendi i takdirde, tabloda belirtilen standart bak r de eri minimum olarak kabul edilecektir. Aksi takdirde, tabloda belirtilen max. bak r de eri geçerlidir. 2- Titanyum un Nitrojen e oran max 3.4 olacakt r. 3- Kal nl 20 mm nin üstünde olan ürünler için, mangan miktar % aras ndad r. Belirtilen max. karbon de erindeki her % 0.01 puan azalmaya karfl l k, belirtilen Mn üst limitinde - max. % 1.35 olmas kofluluyla - % 0.06 puan art fl yap labilir. Mekanik Özellikler R e R m (1) A 50 A 200 Darbe (2) Erdemir N/mm 2 N/mm 2 (%) (%) (boy.) Katlama (2) Kalite (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) d (mm) d (mm) S c. KVc (en., 180 o ) No. Standart Karfl l d d 25.0 min. kmy Standart Kalite min. min. min. min. o C J (d: kal nl k) 3430 ASTM A1018 SS d (20.9) (34.7) 3433 ASTM A1018 SS d (23.5) (36.7) 3436 ASTM A1018 SS36 Tip d (25.5) (37.2) 6036 ASTM A1018 SS36 Tip d (25.5) ( ) 3440 ASTM A1018 SS d (28.1) (38.8) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Darbe ve katlama testleri ste e Ba l olarak yap l r. 45

31 S cak Haddelenmifl Ürünler Katlamaya Uygun S cak Haddelenmifl Yap Çelikleri Standart: DIN EN Part Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Si Al B Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. min. max (1) DIN EN P2 S275JRC 1- Siparifl kal nl max. 8 mm dir. Standart Erdemir Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. R e (1) R m A (%) (2) (3) Darbe N/mm 2 N/mm 2 d (mm) (boy.) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) A 80 A 5 S c. KV c Standart Karfl l < 3 3 min. Standart Kalite d 8 d 8 8 o C J 4044 DIN EN P2 S275JRC ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Darbe testi ste e Ba l olarak yap l r. 3- Kal nl 6 mm nin alt nda olan ürünler için darbe testi yap lmaz. Katlama (en., 180 o, kmy) Erdemir Kalite No. d (mm) Standart Karfl l > 1 > 1.5 > 2.5 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 10 > 12 > 14 Standart Kalite DIN EN P2 S275JRC De erler, 90 o ve daha küçük aç larda yap lan katlama testlerine uygulan r. 46

32 Katlamaya Uygun S cak Haddelenmifl Alafl ms z Yap Çelikleri Standart: DIN EN Part Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Kalite No. ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 C Mn P S Si Al d 16 d > 16 d > 40 Standart Karfl l Kimyasal d 40 d 50 Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. max. max. min DIN EN P2 S235J2C +N 6044 DIN EN P2 S275J2C +N 6052 (1) DIN EN P2 S355J2C +N Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Kal nl 30 mm nin üstünde olan ürünler için karbon de eri max. % 0,22 dir. Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. Katlama (en., 180 o, kmy) (2) Erdemir Kalite No. R e (1) R m A (%, min.) N/mm 2 (kg/mm 2 ) N/mm 2 (kg/mm 2 ) d (mm) A 80 A 5 Standart Karfl l d < d < d 50 d < 3 3 d 50 >1 >1.5 >2 >2.5 3 >40 Standart Kalite min. min. min < DIN EN P2 S235J2C +N 6044 DIN EN P2 S275J2C +N 6052 DIN EN P2 S355J2C +N Darbe (1) Katlama (en., 180 o, kmy) (2) (boy.) (min.) d (mm) Standart Karfl l S c. KV c >1 >1.5 > 2.5 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 >10 >12 >14 >16 >18 Standart Kalite o C J DIN EN P2 S235J2C +N DIN EN P2 S275J2C +N DIN EN P2 S355J2C +N Kal nl 6 mm nin alt nda olan ürünler için darbe testi yap lmaz. 2- De erler, 90 o ve daha küçük aç larda yap lan katlama testlerine uygulan r (24.0) (23.0) (21.9) ( ) ( ) (28.1) (27.0) (26.0) ( ) ( ) (36.2) (35.2) (34.2) ( ) ( ) 47

33 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Yüksek Karbonlu Alafl ms z Yap Çelikleri Standart: DIN EN Part Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Si Al (1) N (1) Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. min. max DIN EN P2 E DIN EN P2 E DIN EN P2 E360 Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Çeli in kimyasal bilefliminde min. % toplam alüminyum oldu u takdirde, azot üst s n r de eri uygulanmaz. Mekanik Özellikler R e (min.) (1) R m A (%) min. Erdemir N/mm 2 (kg/mm 2 ) N/mm 2 (kg/mm 2 ) d (mm) Kalite No. d (mm) d (mm) A 80 A 5 Standart Karfl l 16 >16 >40 >63 >80 <3 3 >1 >1.5 >2 >2.5 3 >40 >63 Standart Kalite < DIN EN P2 E DIN EN P2 E DIN EN P2 E Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r (30.1) (29.1) (28.1) (27.0) (26.0) ( ) ( ) (34.2) (33.2) (32.1) (31.1) (30.1) ( ) ( ) (36.7) (36.2) (35.2) (34.2) (33.2) ( ) ( ) 48

34 nce Taneli Kaynaklanabilir S cak Haddelenmifl Yap Çelikleri Standart: ASTM A Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Mn (1) P S Si Al Nb V Cu (2) No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. min. min ASTM A Tip2 Standart Erdemir ASTM A Tip2 Standart Erdemir ASTM A Tip2 Standart Erdemir ASTM A Tip3 Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Karbon için belirtilen max. standart de erindeki her 0.01 puan azalmaya karfl l k, standart mangan de eri - max. % 1.60 olmas kofluluyla puan art r labilir. 2- Çeli in kimyasal bilefliminde bak r istendi i takdirde, tabloda belirtilen minimum de erler geçerlidir. Mekanik Özellikler R e (1) R m A (2) (3) Darbe Erdemir N/mm 2 N/mm 2 (%) (boy.) Kalite (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) S c. KV c No. Standart Karfl l A 50 A 200 min. Standart Kalite min. min. min. min. o C J 9329 ASTM A Tip ASTM A Tip ASTM A Tip ASTM A Tip3 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Darbe testi ste e Ba l olarak yap l r. 3- Kal nl 6 mm nin alt nda olan ürünler için darbe testi yap lmaz (29.6) (42.3) (35.2) (45.9) (38.8) (49.5) (42.3) (53.1) 49

35 S cak Haddelenmifl Ürünler nce Taneli Kaynaklanabilir Normalize Edilmifl Yap Çelikleri Standart: DIN EN Part Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Si Mn P S Al (2) Cr Cu Mo Nb Ni Ti V N Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. min. max. max. max. max. max. max. max. max DIN EN S355N 9356 DIN EN S355NL 9460 (1) DIN EN S460N Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Max. 20 mm kal nl a kadar üretilir. 2- Çeli in kimyasal bilefliminde yeterli miktarda azot ba lay c elementler oldu u takdirde, min. toplam alüminyum de eri uygulanmaz. Mekanik Özellikler R e (1) R m A 5 Darbe (3) (4) (5) Katlama Erdemir N/mm 2 N/mm 2 (%) (boy.) (en., 180 o ) Kalite No. (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) S c. KV c Standart Karfl l d 16 16<d 40 40<d 60 min. kmy Standart Kalite min. min. min. min. o C J (d: kal nl k) 9355 DIN EN S355N 9356 DIN EN S355NL 9460 DIN EN S460N d (36.2) (35.2) (34.2) ( ) (2) d (36.2) (35.2) (34.2) ( ) (2) d (46.9) (44.9) (43.9) ( ) (2) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2-3 mm den ince kal nl klar için A 80 uzama de eri Anlaflmaya Ba l olarak belirlenir. 3- Kal nl 6 mm nin alt nda olan ürünler için darbe testi yap lmaz. 4- Kal nl 16 mm nin üstünde olan ürünler için katlama testi yap lmaz. 5- Katlama testi ste e Ba l olarak yap l r. 50

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 20 > Kalite Dizini 30 > Çelik Kaliteleri 81 > Üretim Limitleri 109 > Toleranslar 124 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

Genel Bilgiler 14. Kalite Dizini 18. Çelik Kaliteleri 32. Genel Bilgiler 190. Kalite Dizini 194. Çelik Kaliteleri 198. Genel Bilgiler 262

Genel Bilgiler 14. Kalite Dizini 18. Çelik Kaliteleri 32. Genel Bilgiler 190. Kalite Dizini 194. Çelik Kaliteleri 198. Genel Bilgiler 262 Ürün Kataloğu 2013 Hatırlatmalar, Kısaltma ve Semboller 4 İçindekiler Çelik leri 5 Genel Bilgiler 14 Dizini 18 Çelik leri 32 Üretim Limitleri 89 Toleranslar 130 Sıcak Haddelenmiş 13 Soğuk Haddelenmiş 147

Detaylı

Çolakoğlu Metalurji SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ

Çolakoğlu Metalurji SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ Kalınlık : 1,2-25,4 mm Genişlik : 800-1650 mm Bobin Ağırlığı : 10-39 ton Mandrel Çapı : 762 mm Not : Tablolarda belirtilen ÇOLAKOĞLU kimyasal analiz değerleri

Detaylı

ERDEMİR - Kaplanmış Ürünlerin Kullanım Alanları

ERDEMİR - Kaplanmış Ürünlerin Kullanım Alanları ERDEMİR - Kaplanmış Ürünlerin Kullanım Alanları SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Genel Kullanım Alanı ve Başlıca Özellikliği 2004 DIN EN 10203-91 T50, T52 2005 DIN EN 10203-91 T57 2006 DIN EN 10203-91

Detaylı

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450...

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450... STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw400 18...48 Mss Sp 75 Nw450...Nw1200 FLANŞLAR ½...24 Asme B 16.5 Nw15...Nw600 26...60 Mss Sp 44 Nw650...Nw1500

Detaylı

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ 1965 ten bugüne... İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. İçindekiler Hatırlatmalar 4 Çelik leri 5 Genel Bilgiler 16 Dizini 20 Çelik leri 34 Üretim Limitleri 91 Toleranslar 129

Detaylı

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ 1965 ten bugüne... İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. İçindekiler Hatırlatmalar 4 Çelik leri 5 Genel Bilgiler 18 Dizini 20 Çelik leri 34 Üretim Limitleri 91 Toleranslar 132

Detaylı

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Tam 45 yıldır. İçindekiler Hatırlatmalar 4 Çelik leri 5 Genel Bilgiler 16 Dizini 20 Çelik leri 34 Üretim Limitleri 91 Toleranslar 129 Sıcak

Detaylı

YASSI MAMUL KALİTELERİ VE KULLANIM ALANLARI. Kullanım Alanı Standart Standart Kalite Çolakoğlu Kalite Adı

YASSI MAMUL KALİTELERİ VE KULLANIM ALANLARI. Kullanım Alanı Standart Standart Kalite Çolakoğlu Kalite Adı YASSI MAMUL KALİTELERİ VE KULLANIM ALANLARI Kullanım Alanı Standart Standart Kalite Çolakoğlu Kalite Adı Soğuk haddeleme ve galvaniz Soğuk haddeleme ve galvaniz DIN 1614-Part 1 DIN EN 10111-2008 St 22

Detaylı

Giriş. Çelik Kaliteleri. Sayfa No. Erdemir Kalite No. Ürün Grubu. www.karizmametal.com 30/06/2011 REV-1

Giriş. Çelik Kaliteleri. Sayfa No. Erdemir Kalite No. Ürün Grubu. www.karizmametal.com 30/06/2011 REV-1 Hatırlatmalar 4 Çelik leri 5 İçindekiler 18 Genel Bilgiler 2 Dizini 34 Çelik leri Üretim Limitleri 91 132 Toleranslar Sıcak Haddelenmiş 15 Genel Bilgiler Dizini 152 Çelik leri Soğuk Haddelenmiş 156 Üretim

Detaylı

Ü R Ü N K A T A L O Ğ U

Ü R Ü N K A T A L O Ğ U ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN KATALOĞU SEMBOL VE KISALTMALAR 6 ÜRÜN DAĞILIMI VE SERTİFİKALAR 9 İNDEKS 13 Yassı Çelik Ürün leri ve Kullanım Alanları 15 Nervürlü İnşaat Çeliği leri / Kaya Bulonu (Helical

Detaylı

İçindekiler. 1965 ten bugüne... İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler. Soğuk Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler

İçindekiler. 1965 ten bugüne... İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler. Soğuk Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler Ürün Kataloğu 2012 Hatırlatmalar, Kısaltma ve Semboller 4 İçindekiler Çelik leri 5 Genel Bilgiler 14 Dizini 18 Çelik leri 32 Üretim Limitleri 89 Toleranslar 130 Sıcak Haddelenmiş 13 Soğuk Haddelenmiş

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Grubu Ürün Kataloğu 2014 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Grubu, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve hissedarlarıyla birlikte Türkiye nin dünya çapında bilinen küresel demir çelik gücüdür.

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Grubu, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve hissedarlarıyla birlikte Türkiye nin dünya çapında bilinen küresel demir çelik gücüdür. Modern teknolojiye sahip

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Grubu Ürün Kataloğu 2014 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Grubu, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve hissedarlarıyla birlikte Türkiye nin dünya çapında bilinen küresel demir çelik gücüdür.

Detaylı

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 134 > Kalite Dizini 136 > Çelik Kaliteleri 153 > Üretim Limitleri 160 > Toleranslar 163 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1) 1.. Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün Açıklama Baz TNR Kalay kaplı teneke rulo 9 TNRS Kalay kaplı teneke

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1)..8 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün TNR TNRS Kalay kaplı teneke sac 13 DTNR Kalay kaplı, çok ince teneke

Detaylı

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler 170 > Kalite Dizini 172 > Çelik Kaliteleri 191 > Üretim Limitleri 196 > Toleranslar 200 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler 170 > Kalite Dizini 172 > Çelik Kaliteleri 191 > Üretim Limitleri 196 > Toleranslar 200 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi ilave etmek suretiyle

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1) 21.6.8 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün TNR Açıklama Kalay kaplı teneke rulo TNRS Kalay kaplı teneke

Detaylı

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 134 > Kalite Dizini 136 > Çelik Kaliteleri 153 > Üretim Limitleri 160 > Toleranslar 163 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Erdemir Grubu, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve hissedarlarıyla birlikte Türkiye nin dünya çapında bilinen küresel demir çelik gücüdür. Modern teknolojiye

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1) 9.7.9 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün TNR Açıklama Kalay kaplı teneke rulo TNRS Kalay kaplı teneke sac

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1).9.9 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün TNR Açıklama Kalay kaplı teneke rulo TNRS Kalay kaplı teneke sac

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Standartlar Örnek TSE Türk Standartları Ensititüsü ASTM American Society for

Detaylı

Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu

Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu Çelik Borulara Uygulanan Başlıca Standartlar /Main Standards Applicated for the Pipes Standartlar / Standards Konu / Subject DIN 2615 Özel kalite istekleri içermeyen

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Fırın Ön hadde Nihai hadde Soğuma Sarma Hadde yolu koruyucusu 1200-1250 ºC Kesme T >

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1)..6 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat 2 DIN EN 21 TS2 BA () Ürün Açıklaması Baz 26 DIN EN 21 TS4 BA (11) 11

Detaylı

ÜRÜN KATALO U BM TEKN K

ÜRÜN KATALO U BM TEKN K TR ÜRÜN KATALO U BM TEKN K HAKKIMIZDA Bm Lazer olarak sektörde edindi imiz tecrübe ile siz de erli mü terilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet ula t rmay hedefliyoruz. 2009 y l ndan

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

Erdemir Grubu, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve hissedarlarıyla birlikte Türkiye nin dünya çapında bilinen küresel demir çelik gücüdür.

Erdemir Grubu, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve hissedarlarıyla birlikte Türkiye nin dünya çapında bilinen küresel demir çelik gücüdür. Ürün Kataloğu 2016 Erdemir Grubu, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve hissedarlarıyla birlikte Türkiye nin dünya çapında bilinen küresel demir çelik gücüdür. Modern teknolojiye sahip tesislerinde

Detaylı

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Malzemelerin listelerde, tablolarda ve raporlarda kısa ve tam olarak belirtilmesi için (Alman normu DIN e göre) iki olanak vardır: a) DIN 17007 ye göre malzeme

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 20132014 Güz Yarıyılı Genel yapı çelikleri esasta düşük ve/veya orta karbonlu çelik olup

Detaylı

İÇİNDEKİLER A GENEL BİLGİLER D SİLİSLİ SACLARI NGO-S E ÇELİK SERVİS MERKEZİ B ASİTLE YÜZEYİ TEMİZLENMİŞ ÜRÜN- RP. F PAKETLEME ve ETİKETLEME

İÇİNDEKİLER A GENEL BİLGİLER D SİLİSLİ SACLARI NGO-S E ÇELİK SERVİS MERKEZİ B ASİTLE YÜZEYİ TEMİZLENMİŞ ÜRÜN- RP. F PAKETLEME ve ETİKETLEME KAPAK 1 İÇİNDEKİLER A GENEL BİLGİLER D SİLİSLİ SACLARI NGO-S 1. Kısaltmalar 2. Kalite İndeksi 3. Ürün Kodları 4. Uygulama Alanları 5. Hat Bilgileri 6. Akış Şemaları 7. Standart Açılımları B ASİTLE YÜZEYİ

Detaylı

YASSI VE YAPISAL ÇEL K FLAT AND STRUCTURAL STEEL

YASSI VE YAPISAL ÇEL K FLAT AND STRUCTURAL STEEL YASSI VE YAPISAL ÇEL K FLAT AND STRUCTURAL STEEL SICAK HADDELENM fi BOB N TEKN K ÖZELL KLER I HOT ROLLED COIL TECHNICAL SPECIFICATIONS TOSÇEL K KAL TE TOSÇEL K GRADE TOS-2711 STANDART KAL TES STANDARD

Detaylı

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Ocak 201 0212 9 oruan annemann Dan flma att E-pota: bmb@boruan.com www.boruanmannemann.com çindekiler Girifl... oruan-pro nun Ütünlükleri... oy Üretilebilirli

Detaylı

Kalay/Krom Kapl Yass Çelik Ürünler (Teneke)

Kalay/Krom Kapl Yass Çelik Ürünler (Teneke) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Kalay/Krom Kapl Yass Çelik Ürünler (Teneke) 206 > Kalite Dizini 208 > Çelik Kaliteleri 213 > Üretim Limitleri 217 > Toleranslar 223 > Paketleme www.erdemir.com.tr 203 01 Önsöz

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html Sayfa 1 / 5 Oerlikon Language Kaynak ESR 11 EN ISO 2560 - A E 380 RC 11 TS EN ISO 2560-A E 380 RC 11 DIN 1913 E 4322 R(C) 3 E 4322 R(C) 3 HER POZİSYONDA KAYNAK İÇİN UYGUN RUTİL ELEKTROD. Özellikle 5 mm'den

Detaylı

İçerik. Erdemir Grup Tanıtımı. Standart ve Standardizasyon. Demir çelik sektöründe standartların kullanımı. Standartların sağladıkları faydalar

İçerik. Erdemir Grup Tanıtımı. Standart ve Standardizasyon. Demir çelik sektöründe standartların kullanımı. Standartların sağladıkları faydalar Standartların Demir Çelik Sektöründe Kullanımı ve Sağladıkları Faydalar Karabük Üniversitesi 17 Ekim 2014 Kenan Candar ERDEMİR Kalite Metalurji Müdürlüğü İçerik Erdemir Grup Tanıtımı Standart ve Standardizasyon

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Sementasyon çelikleri dişli kutusunda

Detaylı

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Kaynak Teli Ürün Ailesi Genel Ürün Özellikleri Kararlı ark ve

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR

SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR Spiral Kaynaklı Çelik borular toz altı kaynak yöntemiyle 8 ile 96 arasındaki çaplarda, 3 mm den başlayıp 16 mm ye varan et kalınlıklarında, çaplarda

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar (FB9) JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO91&ISO/TS16949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

BORU ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş

BORU ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş BORU ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş KALİTE POLİTİKAMIZ Modern işletmeciliği ve yeniliği ilke edinen, müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışıyla sürekli gelişmek ve büyük hedeflere doğru hızla

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş

ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş KALİTE POLİTİKAMIZ Modern işletmeciliğin ve yeniliği ilke edinen, müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışıyla sürekli gelişmek ve büyük hedeflere doğru hızla ilerlemek

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

ega SERT LEH M ALAfiIMLARI SERT LEH M PASTALARI DEKAPAN & GAS FLUX APARATLAR www.vegamak.com Makina San. ve Tic. A.fi.

ega SERT LEH M ALAfiIMLARI SERT LEH M PASTALARI DEKAPAN & GAS FLUX APARATLAR www.vegamak.com Makina San. ve Tic. A.fi. SERT LEH M ALAfiIMLARI SERT LEH M PASTALARI DEKAPAN & GAS FLUX APARATLAR www.vmak.com Ç NDEK LER SERT LEH M ALAfiIMLARI 2 CP CPS S B A BAKIR-FOSFOR SERT LEH M ALAfiIMLARI BAKIR-FOSFOR-GÜMÜfi SERT LEH M

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin ç Yap lar ve Temel Türleri

Paslanmaz Çeliklerin ç Yap lar ve Temel Türleri ç yap lar in türleri ç Yap lar ve Temel Türleri in ç Yap lar ve Temel Türleri.1.Genel Bileflimlerinde en az yaklafl k %11 krom bulunan çeliklerde, yüzeye kuvvetle tutunmufl, yo un, gevrek olmayan, çok

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma uygundur. Hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği ve tasarımcılara

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK TR ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK HAKKIMIZDA Bm Lazer olarak sektörde edindiğimiz tecrübe ile siz değerli müşterilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet ulaştırmayı hedefliyoruz. 2009 yılından

Detaylı

Ürün Teknik Bilgi Formu

Ürün Teknik Bilgi Formu Ürün Teknik Bilgi Formu Toz Boyalar Interpon APP 120 Ürün Tan Interpon APP 120 serisi çeli in korozyon direncini geli tirmek için tasarlanan toz boya astarlar r. Interpon APP 120 serisi epoksi-polyester

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ 1 YSS Sıcak iş takım çeliklerinin özellikleri Ilık dövme 56~58HRC Hassas sıcak dövme 47~56HRC HOT SICAK WORKING İŞ TAKIM TOOL ÇELİKLERİ STEEL Yüksek sıcaklık mukavemeti, Aşınma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU KIBTEK Teknecik Elektrik Santrali Buhar Türbinleri Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi Kalite Güvence Sistemi-2 (KGS-2) referans metotları ile TÜRKAK a akredite

Detaylı

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım...

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. BORU Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... Şirketimiz yan sanayi olarak hizmet verdiği sektörlere ilave olarak boru üretimi ve p r o f e s y o n e l k aynak

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2. Şubat 2016 Rev.00

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2. Şubat 2016 Rev.00 DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2 Şubat 2016 Rev.00 Bureau Veritas Gozetim Hizmetleri Ltd. Sti. Centrum İş Merkezi Aydinevler Sanayi Cad. No: 3 34854 Küçükyalı

Detaylı

2014 YILI KONİK MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI KONİK MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI KONİK MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-AMAÇ: Kurumumuz ihtiyacı olarak yer altı ve yerüstü tesislerimizde çalışan makinalarda kullanılmak üzere muhtelif konik masuralı rulman satın alınacaktır.

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Güz Yarıyılı Sıcaklık, K Sıcaklık, C 4000 W Ergiyik Ta 3000 T m Mo Nb Hf 2000

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Ferritik Martenzitik Ostenitik Ferritik-Ostenitik (dubleks) Çökeltme sertleşmesi uygulanabilen alaşımlar

Ferritik Martenzitik Ostenitik Ferritik-Ostenitik (dubleks) Çökeltme sertleşmesi uygulanabilen alaşımlar Doğru malzeme seçimi ve kullanımı bir imalat sürecinde dikkat edilmesi en önemli hususların başında gelir. Yanlış malzeme kullanımı, imalat sürecini olumsuz etkileyebileceği gibi; maliyetlerin artmasına,

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULARIN ÜRETİM SÜRECİ Spiral Kaynaklı Borular, spiral formda ve tamamıyla

SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULARIN ÜRETİM SÜRECİ Spiral Kaynaklı Borular, spiral formda ve tamamıyla 2 3 4 SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULARIN ÜRETİM SÜRECİ Spiral Kaynaklı Borular, spiral formda ve tamamıyla tozaltı ark kaynak yöntemiyle dikişlenerek üretilen çelik borulardır. Spiral Kaynaklı Boru üretiminde

Detaylı

Metal Marketiniz... Paslanmaz Çelik - Alüminyum - Pirinç - Plastik Grubu - Bakır - Di er Muhtelif Metaller. www.ankarametal.com.tr

Metal Marketiniz... Paslanmaz Çelik - Alüminyum - Pirinç - Plastik Grubu - Bakır - Di er Muhtelif Metaller. www.ankarametal.com.tr Metal Marketiniz... Paslanmaz Çelik - Alüminyum - Pirinç - Plastik Grubu - Bakır - Di er Muhtelif Metaller www.ankarametal.com.tr Metal Marketiniz... Hakkımızda 1988 den bugüne metal sektöründe faaliyet

Detaylı

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com. w w w. s k - c w. c o m Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.tr VIG Metal, alüminyum ve magnezyum gibi haf

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma ENERJ ENST TÜSÜNDE KURULU 450 kw th KAPAS TEL AKI KAN YATAK GAZLA TIRMA/YAKMA STEM VE LK SONUÇLAR Ufuk Kayahan, Serhat Gül, Hayati Olgun, Azmi Yazar, Elif Ça layan, Berrin Bay, Alper Ünlü, Yeliz Çetin,

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 77.140.01 TÜRK STANDARDI STANDARDI tst EN 10277-5 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-5 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 5: SU VERME VE TEMPLERLEME

Detaylı

Çelikler genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır;

Çelikler genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır; ÇELİK NEDİR? ÇELİK, bir Demir (Fe) Karbon (C) alaşımıdır. C dan başka farklı oranlarda alaşım elementleri ve empürite elementler bulunur. Çeliğe farklı özellikler kazandıran içerdiği elementlerin kimyasal

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı