Mehmet Ali Rıfkı Kıdemli Denetçi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mehmet Ali Rıfkı Kıdemli Denetçi"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAYıŞTAY ARAŞTIRMA RAPORU SAYı : MAR. -MA TARİH: 11105/2010 HAZıRLAYAN: Mehmet Ali Rıfkı Kıdemli Denetçi Mustafa Aksoy Denetçi RAPORUN KONUSU: Vakıflar İdaresi'nde Toplu İş Sözleşmeleri, Dome Otelin İşletme Devri, Bevak Cons.Ltd'e Arazi Kiralanması, Londra Binası Tahliyesi, Eski Genel Müdür'ün Saray Otel'e Borçları, Araştırmaları. Rapor : 35 Yaprak Ekler :1-13( 426 Yaprak)

2 "Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi'nin Toplu İş Sözleşmeleri, Dome Otel'in İşletme Devri, Bevak Construction Ltd'e Vakıf Arazisi Kiralanması, Londra Bina'sının Tahliyesi Eski Genel Müdür'ün Saray Otel'e Borçları Araştırma Raporu" İçİNDEKİLER: 1- SUNUŞ. 2- DENETİMDE KULLANILAN KAYNAKLAR 3- KTAMS'LA İMZALANAN TOPLU İş SÖZLEŞMELERİ 3.1. BULGULAR Mevzuata Aykırı Hususlar KTAMS'LA İmzalanan Toplu İş Sözleşmelerin Hukuki Durumu Geçmiş Yıllara Ait Toplu İş Sözleşmeleri Tespit Edilen Diğer Hususlar Toplu İş Sözleşmesi'nin Yenilenmesi Hakkında Din İşleri Dairesi Toplu İş Sözleşmesi Hakkında 3.2. SONUÇ Sayfa 1 Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 2 Sayfa 2 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 5 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 4. DOME OTEL'İN İŞLETME MUKA VELESİYLE DAYANIŞMA TuRİZM LTD'E DEVRİ Sayfa BULGULAR Tespit Edilen Diğer Hususlar Dome Otel Hakkında Bilgi Vakıflar İdaresi Açısından İşletme Mukavelesindeki Önemli Bazı Maddeler Hakkında Bilgi Kapanış Bilançosu Gerekliliği İşletme Mukavelesi Sonrasında Vakıflar İdaresi'nin Dome Otel'le İlgili Yapmış Olduğu Faaliyetler Girne Kaza Mahkemesi'nde Açılan Davada İhlallerin ve/veya İhmallerin Tafsilatı 4.2. SONUÇ Sayfa 8 Sayfa 8 Sayfa 8 Sayfa 8 Sayfa 11 Sayfa 11 Sayfa 17 Sayfa 18

3 5. BEVAK CONSTRUCTION LTD'E VAKıF ARAzİ st KİRALANMASı Sayfa BULGULAR Tespit Edilen Diğer Hususlar Bevak Construction Ltd Hakkında Bilgi Begas (Cyprus) Tourism & Trading Company Ltd Hakkında Bilgi Derviş Efendizade Mustafa NazifVakfı'na Ait Arazinin Kiralanması Bevak Construction Ltd Direktörü Ozan Ceyhun'un Talepleri Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu'nun Bevak Sayfa 19 Sayfa 19 Sayfa 19 Sayfa 20 Sayfa 20 Sayfa 21 Construction Ltd'in Faaliyetlerine İlişkin Kararı Sayfa Vakıflar İdaresi Mevzuatına Göre Kiralamanın Hukuki Durumu Sayfa SONUÇ VE ÖNERİLER Sayfa VAKıFLAR İDARESİ'NE AİT LONDRA BİNASININ TAHLİYE st Sayfa BULGULAR Sayfa Mevzuata Aykırı Hususlar Sayfa Londra Binası Hakkında Bilgi Sayfa Avukatlık Masrafları Hakkında Sayfa Hizmet Alımının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi Sayfa SONUÇ Sayfa VAKıFLAR GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü'NÜN SARAY OTEL'E OLAN BORÇLARı 7.1. BULGULAR Tespit Edilen Diğer Hususlar Greeny On The Tour Ekibinin Saray Otel'de Konaklamalarıyla İlgili Sayın Hatice Çavlan'ın Talimatıyla Saray Otel'de Yapılan Temsil Giderleriyle İlgili 7.2. SONUÇ 8. GENEL SONUÇ VE ÖNERİLER Sayfa 29 Sayfa 29 Sayfa 29 Sayfa 29 Sayfa 32 Sayfa 32 Sayfa 33

4 ı. SUNUŞ Sayıştay Başkanlığı'nın 10 Şubat 2010 tarihinde tevdi etmiş olduğu Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Daire Başkanlığı'nın, KTAMS'LA imzalamış olduğu yılları arasındaki toplu iş sözleşmeleri, Dome Otelin İşletme Mukavelesi ile Dayanışma Turizm Ltd'e devredilmesi, Bevak Constuction Ltd'e Vakıf arazisi kiralanması, Vakıflar İdaresi'nin Londra binasının tahliyesi ve Eski Genel Müdürün Saray Otele olan borçları hakkındaki araştırmalar 11 Mayıs 2010 tarihinde tamamlanmıştır. 2.DENETİMDE KULLANILAN KAYNAKLAR Denetimde; Değiştirilmiş şekliyle 73/1991 sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yasası, Vakıflar İdaresi ve Bağlı İşletmelerinin Satın alma, ihale ve İnşaat Hizmetleri Temin Tüzüğü, Fasıl 337 Evkafve Vakıflar Yasası 1957 Mülhak Vakıflar Nizamnarnesi Vakıflar İdaresi Kiralama Tüzüğü KTAMS'LA imzalanan toplu sözleşmeler Vakıflar İdaresinin yönetim kurulu tutanakları, Dome Otelle ilgili İşletme Mukavelesi, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 23. maddesinin öngördüğü yöntemlerde göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Değiştirilmiş şekliyle sayılı Sayıştay Yasasının 23. maddesinde belirlenen yöntem ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen denetimde, gerekli görülen hallerde aynı yasanın 25. maddesi gereği ilgililerin savunmaları alınmış ve araştırma tamamlanmıştır. Araştırması yapılan konu ile ilgili olarak Vakıflar İdaresinde konu edilen uygulamalara zemin oluşturan, onaylayan ve ödemeleri gerçekleştiren yetkililere sorumluluklar yüklenilmiştir.

5 3. KTAMS'LA İMZALANAN TOPLU İş SÖZLEŞMELERİ 3.1. BULGULAR Mevzuata Aykırı Hususlar: KTAMS'LA İmzalanan Toplu İş Sözleşmelerin Hukuki Durumu: Sayıştay Başkanlığı'nın 27 Temmuz 2004 ve B /6541 sayılı yazısında, konu ile ilgili yasalarda Vakıflar İdaresinin asıl ve sürekli kadrolarında çalışan personel hakkında yasa ile verilmiş özlük haklarına ilaveten başka ve/veya daha fazla haklar verilmesine olanak sağlayacak Toplu İş Sözleşmesi yapılmasına yetki veren herhangi bir hükmün mevcut olmadığı görüşünü ortaya koyarak, aşağıda belirtilen Mahkeme kararı ve Başsavcılık görüşlerine atıfta bulunmuşturıfik: 1): e Başsavcılığın tarih ve BB/99 sayılı Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Taner Derviş' e cevaben yazısında, sayılı Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Memurları Emeklilik Yasası ile sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (kuruluş, görev ve çalışma esasları) Yasası kapsamında olan Kamu Personeli'nin aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işleri bu yasalar altında düzenlenmektedir. İlgili Yasalarda Kamu Personeli ile ilgili olarak ayrıca Toplu İş Sözleşmesi yapılmasını öngören herhangi bir madde mevcut değildir. İlgili Yasaların, KKTC Anayasası'nın 121(3) maddesi altında yapılmış olduğu görülmektedir. KKTC Anayasası'nın 12(3) maddesi "Diğer kamu personelinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri, bu personelin bağlı oldukları kurumlarca yürütülen hizmetlerin özelliklerine göre yasalarla düzenlenir" hükmünü içermektedir. Esasen Toplu İş Sözleşmesi, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işleri yasal bir güvenceye kavuşturulmayan çalışanlar bakımından uygulanmakta olduğu ve Vakıflar İdaresi Merkez personeline, yani ve sayılı Yasalar kapsamında olan bu personele uygulanmaması gerektiğini belirtmektedir(ek:2). e Vakıflar İdaresinde Memur statüsünde çalışan bir kişinin sona eren toplu iş sözleşmesinin devam etmesi ıçın Lefkoşa Kaza Mahkemesinde açmış olduğu 3307/01 nolu davanın, 21 Ocak 2002 tarihli kararında yer alan ifadelere göre, sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasasında Hizmet Akdi olan çalışanlara bir ücret ödendiği, halbuki sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasına 2

6 göre memur, hizmetleri karşılığında maaş alan kişidir. 42/1996 sayılı yasanın 6(1) maddesi, çalışanın özlük haklarının devam edebilmesi için çalışanın hizmet akdine tabi olması şartı aranmakta olduğu ve Toplu İş Sözleşmesi tahtında memur statüsünde olan kişilere sağlanan özlük hakları yasaya aykırı olarak ödendiği kararına varmıştır(ek:3 ) Geçmiş Yıllara Ait Toplu İş Sözleşmeleri: Araştırma kapsamı yıllarda KTAMS'LA , ve dönemlerini kapsayan toplu sözleşmeler imzalanmıştır. Şöyle ki; dönemini içeren toplu sözleşmeye, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu'nun 16 Temmuz 2004 tarih ve KJ174/2004 sayılı kararıyla, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı sayın Hüseyin İnan, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü sayın Taner Derviş, KTAMS sendika genel başkanı Sayın Ali Seylani ve KTAMS işyeri temsilcisi Sayın Hasannur Kurtel imza koymuşlardır(ek:4). Söz konusu yönetim kurulu kararını, Yönetim Kurulu Başkanı sayın Hüseyin İnan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili sayın Ömer Adal, Yönetim Kurulu Üyeleri sayın Artan Ilgar, Sayın Abdurrahim Türkmen ve sayın Ersoy İlgen(Ek:5 ), dönemini içeren toplu sözleşmeye, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu 'nun 18 Nisan 2006 tarih ve KJ68/2006 sayılı kararıyla, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı sayın Hüseyin İnan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili sayın Ömer Adal, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Hatice Çavlan ve KTAMS sendika genel sekreteri Sayın Ahmet Kaptan imza koymuşlardır(ek:6). Söz konusu yönetim kurulu kararını imzalayanlar, Yönetim Kurulu Başkanı sayın Hüseyin İnan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili sayın Ömer Adal, Yönetim Kurulu Üyeleri sayın Kazım And, Sayın Abdurrahim Türkmen ve Sayın Ersoy İlgen(Ek:7), dönemini içeren toplu sözleşmeye, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu'nun 12 Haziran 2008 tarih ve KJ65/2008 sayılı kararıyla, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı sayın Hüseyin İnan ve KTAMS sendika genel sekreteri Sayın Hasannur Kurtel imza koymuşlardır(ek:8). Söz konusu yönetim kurulu kararını, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin İnan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Avcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Artan Ilgar, Sayın Abdurrahim Türkmen, Sayın Ersoy İlgen, Sayın Coşkun Gürakar ve Sayın Eray Merttürk(Ek:9 ) imza koymuşlardır. 3

7 Söz konusu dönemlerde imzalanan toplu iş sözleşmeleri maddesindeki hukuki değerlendirmeler sonucu mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiş ve toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasına yetki veren ve imzalanmasını gerçekleştiren yetkililerin savunmaları alınmıştır (Ek: 10 ). Savunmalara ilişkin verilen yanıtlarda, genellikle ileri sunulan görüşlere göre KTAMS'la , ve dönemleri kapsayan toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak o dönemdeki Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür aleyhine Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi tarafından Lefkoşa Kaza Mahkemesinde 29 Aralık 2009 tarihinde 7456/2009 nolu dava ikame edildiğinden söz konusu karar ve/veya kararlar yargıya intikal ettiği, ayrıca bahse konu hakkında Başsavcılık tarafından 18 Kasım 2004 tarihli Polis Genel Müdürlüğü'ne yazılan yazı ile Fasıl 154 Ceza Yasasının 105. maddesi tahtında suç unsuru bulunup bulunmadığı hususunda sorumlu ve/veya sorumlular aleyhine tahkikat başlatılması ve tanzim olunacak dosyanın savcılığa gönderilmesi talep edilmiş olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir karar üretilmemiş olup, o dönemki Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür aleyhine herhangi bir işlem yapılmadığı, kaldı ki Yönetim Kurullarının almış olduğu söz konusu karar ve/veya kararlar Anayasaya, Yasalara ve Tüzüklere tamamen uygun olup, iddia edildiği gibi Toplu İş Sözleşmelerinin Vakıflar personeline uygulanmasına herhangi bir yasal engelolmadığını belirtmişlerdir(ek: 11). Denetçiliğimize göre ileri sürülen görüşler 3307/01 nolu mahkeme kararı ve tarih ve BB/99 sayılı Başsavcılık görüşleriyle çelişmekte olup Vakıflar İdaresi personelinin toplu iş sözleşmesi yapma hakkının olmadığı kanaatindeyiz. Ayrıca savunmasına başvurduğumuz şahıslardan Vakıflar İdaresi eski Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Kazım And ve Sayın Eray Merttürk yasal süreler içerisinde yanıt alınmamıştır. Değiştirilmiş şekliyle sayılı Sayıştay Yasası'nın 25(2) maddesinde "Usulüne göre yapılan bildirime bilgi edinilmesinden itibaren en çok otuz gün içinde cevap vermeyen sorumluların savunmaları beklenmeyerek mevcut bilgi ve belgelere göre rapor düzenlemekle beraber bunlar hakkında ayrıca ceza kovuşturması isteminde bulunulur" ifadeleri yer almaktadır. Bahse konu Toplu İş Sözleşmeler dönemler itibariyle ele alındığında; KTAMS'la dönemindeki Toplu İş Sözleşmesini imzalanması kararı alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imzalayan ve ödemeyi yapan yetkililer sırasıyla dönemin Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkan, Üyeler, Genel Müdür ve Genel Müdür Muavinleri olan; Sayın Hüseyin İnan, Sayın Ömer Adal, Sayın Artan Ilgar, Sayın Abdurrahim Türkmen, Sayın Ersoy İlgen, Sayın Taner Derviş, Sayın Hatice Çavlan, Sayın Mustafa Değirmencioğlu ve Sayın Mehmet Z. Melundalı Toplu İş Sözleşmesi 4

8 karşılığı olan ,00 TL ödemeden müteselsilen sorumlu oldukları düşünülmektedir/ek: 12). KTAMS'la dönemindeki Toplu İş Sözleşmesini imzalanması kararı alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imzalayan ve ödemeyi yapan yetkililer sırasıyla dönemin Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkan, Üyeler, Genel Müdür ve Genel Müdür Muavinleri olan; Sayın Hüseyin İnan, Sayın Ömer Adal, Sayın Artan Ilgar, Sayın Kazım And, Sayın Abdurrahim Türkmen, Sayın Ersoy İIgen, Sayın Hatice Çavlan, Sayın Mustafa Değirmencioğlu ve Sayın Mehmet Z. Melundalı Toplu İş Sözleşmesi karşılığı olan ,00 TL ödemeden müteselsilen sorumlu olduklan düşünülmektedirüik: 13). KTAMS'la dönemindeki Toplu İş Sözleşmesini imzalanması kararı alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imzalayan ve ödemeyi yapan yetkililer sırasıyla dönemin Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkan, Üyeler, Genel Müdür ve Genel Müdür Muavinleri olan; Sayın Hüseyin İnan, Sayın Dr. Mehmet Z. Avcı, Sayın Artan Ilgar, Sayın Abdürrahim Türkmen, Sayın Ersoy İlgen, Sayın Eray Merttürk, Sayın Coşkun Gürakar, Sayın Hatice Çavlan, Sayın Mustafa K. Kaymakamzade, Sayın Mustafa Değirmencioğlu, Sayın Mehmet Z. Melundalı ve Sayın Ali Çavuşoğlu Toplu İş Sözleşmesi karşılığı olan ,00 TL ödemeden müteselsilen sorumlu oldukları düşünülmektedirtfik: 14) Tespit Edilen Diğer Hususlar: Toplu İş Sözleşmesi'nin Yenilenmesi Hakkında: KTAMS Başkanlığı'nın Vakıflar İdaresine 24 Kasım 2009 tarihli yazısında Toplu İş Sözleşmesinin tarihinde sona ereceğini ve dönemini kapsayacak görüşmelerin ivedilikle başlatılması talebinde bulunmuşturflik: 15 ). Bu çerçevede Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Mustafa Kemal Kaymakamzade 18 Kasım 2009 tarih ve 14/3 70-A sayılı yazısında hukuk müşavirlerinden Toplu İş Sözleşmesinin imzalanıp imzalanamayacağı konusunda görüş talebinde bulunmuşturüsk: 16). 20 Kasım 2009 tarihli Hukuk Müşavirlerinin yazılı görüşünde; 73/1991 sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasına göre Vakıflar personeli Statü Hukukuna tabi olduğu ve Statü Hukukuna tabi olanlarla Toplu İş Sözleşmesi yapılması mümkün olmadığıdır. Nitekim 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ve özellikle 6. maddesi Hizmet Akti yapılmış personelle Toplu İş Sözleşmesi yapılabileceğini öngörmekte olduğu, halbuki Vakıflar personeliyle yapılmış 5

9 herhangi bir Hizmet Akti olmadığıdır. Söz konusu personelin 73/1991 sayılı Yasa altında statüye ve haklara sahiptirler. Dolayısıyla Vakıflar personeliyle ilgili yapılmış olan Toplu İş Sözleşmesi 42/1996 sayılı Yasaya aykırı olduğundan yasadışı olduğu ve yenilenmemesi gerekmekte olduğudur. Nitekim Lefkoşa Kaza Mahkemesinin Dava No.3307/200 1 sayılı davasındaki 21101/2002 tarihli kararda Vakıflar personeliyle Toplu İş Sözleşmesi yapılamayacağını derpiş etmektedir. Sonuç olarak 31/12/2009 tarihinde sona erecek olan Toplu İş Sözleşmesinin yenilenmemesi ve/veya yeni dönem için Toplu İş Sözleşmesi yapılmaması gerektiği görüşünde olduğu ifade etmişlerdir(ek: 17). Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu 24 Kasım 2009 tarih ve Kl225/2009 sayılı kararında, 3307/01 dava numaralı Mahkeme Kararı, 22/04/1999 tarih BB/99 sayılı ve 14/03/2000 tarih BB/2000 sayılı Savcılık, 27/07/2004 tarih ve B /6541 sayılı Sayıştay Başkanlığı yazılarındaki olumsuz görüşlere ve konu hakkında Vakıflar İdaresi Hukuk Müşavirlerinin 20/ tarihli görüşleri çerçevesinde tarihinden sonra Vakıflar İdaresi ile herhangi bir sendika arasında Toplu İş Sözleşmesi yenilenmemesine ve/veya yapılmamasına ve Mahkeme kararı Savcılık ve Sayıştay Başkanlığı'nın olumsuz görüşlerine rağmen /12/2009 dönemi için Toplu İş Sözleşmesi imzalayan Vakıflar İdaresi yöneticilerine yasal işlem başlatılması kararı alınmıştır(ek: 18). Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Mustafa Kemal Kaymakamzade 26 Kasım 2009 tarihli KTAMS Başkanlığı'na cevabi yazısında yukarıda belirtilen görüşler ve Mahkeme kararı nedeniyle tarihinde sona erecek olana Toplu İş Sözleşmesinin Vakıflar İdaresi tarafından yenilenmeyeceğini ifade etmektedir(ek: 19). Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Mustafa Kemal Kaymakamzade 8/12/2009 tarihli hukuk müşavirlerine yazısında, konu ile ilgili geçmiş dönemin Yönetim kurulu üyeleri ve eski Genel Müdür Sayın Hatice Çavlan için yasal işlem başlatılması talebinde bulunmuştur(ek:20). Söz konusu talep üzerine Hukuk müşavirleri tarafından 7456/2009 sayılı dava açılmıştır Din İşleri Dairesi Toplu İş Sözleşmesi Hakkında: Vakıflar İdaresi'ne bağlı Din İşleri Dairesi'nde yapılmakta olan Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili denetim yapılmamış olup Sayıştay Başkanlığı'nın yeni denetim programlarında yer alıp ileriki dönemde denetimi yapılacaktır SONUÇ Yapılan denetimde mevzuata uygun olmayan işlemlerle ilgili olarak: 6

10 3.2.1.KTAMS'la dönemindeki Toplu İş Sözleşmesini imzalanması kararı alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imzalayan ve ödemeyi yapan yetkililer sırasıyla dönemin Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkan, Üyeler, Genel Müdür ve Genel Müdür Muavinleri olan; Sayın Hüseyin İnan, Sayın Ömer Adal, Sayın Artan Ilgar, Sayın Abdurrahim Türkmen, Sayın Ersoy İlgen, Sayın Taner Derviş, Sayın Hatice Çavlan, Sayın Mustafa Değirmencioğlu ve Sayın Mehmet Z. Melundalı Toplu İş Sözleşmesi karşılığı olan ,00 TL ödemeden değiştirilmiş şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası 'nın 22(2) maddesi gereğince müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları düşünülmektedir KTAMS'la dönemindeki Toplu İş Sözleşmesini imzalanması kararı alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imzalayan ve ödemeyi yapan yetkililer sırasıyla dönemin Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkan, Üyeler, Genel Müdür ve Genel Müdür Muavinleri olan; Sayın Hüseyin İnan, Sayın Ömer Adal, Sayın Artan Ilgar, Sayın Kazım And, Sayın Abdurrahim Türkmen, Sayın Ersoy İlgen, Sayın Hatice Çavlan, Sayın Mustafa Değirmencioğlu ve Sayın Mehmet Z. Melundalı Toplu İş Sözleşmesi karşılığı olan ,00 TL ödemeden değiştirilmiş şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası 'nın 22(2) maddesi gereğince müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları düşünülmektedir KTAMS'la dönemindeki Toplu İş Sözleşmesini imzalanması kararı alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imzalayan ve ödemeyi yapan yetkililer sırasıyla dönemin Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkan, Üyeler, Genel Müdür ve Genel Müdür Muavinleri olan; Sayın Hüseyin İnan, Sayın Dr. Mehmet Z. Avcı, Sayın Artan Ilgar, Sayın Abdürrahim Türkmen, Sayın Ersoy İlgen, Sayın Eray Merttürk, Sayın Coşkun Gürakar, Sayın Hatice Çavlan, Sayın Mustafa K. Kaymakamzade, Sayın Mustafa Değirmencioğlu, Sayın Mehmet Z. Melundalı ve Sayın Ali Çavuşoğlu Toplu İş Sözleşmesi karşılığı olan ,00 TL ödemeden değiştirilmiş şekliyle sayılı Sayıştay Yasası 'nın 22(2) maddesi gereğince müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları düşünülmektedir Savunmalara cevap vermeyen Vakıflar İdaresi eski Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Kazım And ve Sayın Eray Merttürk sayılı Sayıştay Yasası'nın 25(2) maddesi gereği suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. 7

11 4. DOME OTELİN İŞLETME MUKAVALESİYLE DAYANIŞMA TURİzM LTD'E DEVRİ 4.1. BULGULAR Vakıflar İdaresine bağlı Dome Otelin İşletme Mukavelesi ile Dayanışma Turizm Ltd'e devri esnasında mevzuata aykırı işlemler olmamakla birlikte genel muhasebe ilkeleri ve sözleşmenin netliği açısından bir takım teknik eksiklikler tespit edilmiş olup raporun maddesi altında alt başlıklarda değerlendirilmiştir Tespit Edilen Diğer Hususlar: Dome Otel Hakkında Bilgi: Vakıflar İdaresine ait Dome Otel işletmesi 1975 yılından 14 Mayıs 2008 tarihine kadar Vakıflar İdaresi tarafından çalıştırılmıştır. 15 Mayıs 2008 tarihinde Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu ile Dayanışma Turizm Ltd arasında 15 Mayıs 2008 ile 14 Mayıs 2018 tarihlerini kapsayan 10 yıllık İşletme Mukavelesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeye Vakıflar ve Din İşleri Dairesi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin İnan, Dayanışma Turizm Ltd adına ise Sayın Bayram Karaman imza koymuştur(ek:20) Vakıflar İdaresi Açısından İşletme Mukavelesindeki Önemli Bazı Maddeler Hakkında Bilgi: Mukavelenin 4'üncü maddesinde Dome Otele verileceği tüm maddi ve manevi kaynakların ikinci tarafça karşılanacağı, keza birinci taraf olanın Vakıflar İdaresi 'nin işletme zararından sorumlu olmadığı ifade edilmektedir. Böylelikle Dome Otelin devrinden sonra Vakıflar İdaresinden cari giderlerine ek katkı istenmeyecektir. Vakıflar açısından olumlu bir madde olarak dikkati çekmekle birlikte, mukavelenin 11'inci maddesinde Dome Otel'in laiki ile işletilmesi ve/veya yönetilmesi için 5 kişilik bir "İşletme Yönetim Kurulu" oluşturmayı kabul eder. Söz konusu kurulun üyelerinden 3 kişi ikinci taraf 2 kişi de birinci taraf olan Vakıflar İdaresi tarafından atanacağı belirtilmektedir. Bahse konu yönetim kurulunun görev ve yetkilerinin ne olacağı yönünde hiçbir düzenlemeye rastlanılmamış ayrıca, Mukavelenin 12'inci maddesinde Birinci taraf olan Vakıflar İdaresinin Dome Otel'in ve/veya işbu mukavele konusu emlakin işletme mukavelesi dönemi öncesi personel ve piyasaya olan borç ve alacaklarını üstlenecek ve emlaki ikinci tarafa her türlü alacak verecek ilişkisinden arındırılmış olarak devredecektir. Bahse konu alacakların tahsilatı için gerekmesi halinde ikinci taraf birinci tarafa tüm gerekli 8

12 yardımı veya işbirliğini yapacağı belirtilmektedir. Fakat mukavele başlangıç tarihinde otelin bilançosunun hazır olmaması, söz konusu hesapların neler olduğuna ilişkin tutarlarının mukavelede yer almamasına neden olmuş, bu da olumsuz bir madde olarak sözleşmede yer aldığı düşünülmektedir. Mukavelenin 13'üncü maddesinde birinci taraf olan Vakıflar İdaresinin işbu mukavele konusu emlakin ikinci tarafa devir tarihine kadar yükümlülüğünü taşıdığı personelin kıdem tazminatının 1 / 4'ünü işbu işletme mukavelesinin imzalandığı tarihten itibaren iki ay içinde, kalan alacakların da iki yıl içinde ödemeyi kabul ve deruhte eder. İşletme süresinin veya ilişkisinin süresinde olsa dahi işten ayrılanlara mevcut toplu sözleşme koşullarına uygun olarak birinci tarafın yükümlülüğünde olan kıdem tazminatları işten ayrılma tarihinden itibaren bir ay içinde Vakıflar İdaresince ödeneceği belirtilmektedir. Bu maddeden anlaşılacağı üzere otelin devrinden sonra mevcut personele ödemeler yapıldıktan sonra Vakıflar İdaresi'nin kıdem tazminat sorumluluğu noktalanmış olacaktır. Mukavelenin 14'üncü maddesinde ikinci taraf olan Dayanışma Turizm Ltd'in, işbu mukavele konusu emlaki işletmesine aldığı tarihte Dome Hotel'de çalışmakta olan ve mukavele şartlarına göre birinci taraf tarafından sözleşme tarihine kadar olan hak edişleri üstlenilen personeli yeni bir toplu iş sözleşmesi çerçevesinde yeniden istihdam etmeyi ikinci taraf kabul ve deruhte eder. İşbu İşletme Mukavelesi imza tarihinden itibaren personelin hak edişlerinin ödenmesinden tamamen ikinci taraf sorumlu olacağı belirtilmektedir. Mukavelenin 16'ıncı maddesinde ilgili mevzuat tahtında yıllık hesaplar hazırlanıp kar zarar pozisyonu ortaya çıktıktan sonra elde edilen yıllık net karın % 30 birinci taraf olan Vakıflar İdaresi, % 30'u ikinci tarafa paylaştırılır. % 40'ı da yatırım amaçları için ayrılır. İkinci tarafa düşen pay hisse oranına göre dağıtılacağı, Turizm Emekçileri Sendikasının payının tamamı ise hisse sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün sendika üyesi personele dağıtılacağı belirtilmektedir. Otelin devrinden sonra Vakıflar İdaresi'nin yalnızca kar ortağı olduğu anlaşılmaktadır. Mukavelenin 18'inci maddesinde İkinci taraf olan Dayanışma Turizm Ltd'in, Dome Hotel'in dört yıldızlı hizmet veren bir hotel seviyesinde çalıştırılması için gerekli yenileme ve bakım onarımıarı yapmayı, yıl boyunca kesintisiz açık bulundurmayı, kabul ve taahhüt ettiğini, yatırım programı işbu İşletme Mukavelesine Ek 2 olarak ilave edildiği ve işbu mukavelenin bir parçası olduğu belirtilmektedir. Oteller Encümen Başkanlığı 2 Eylül 2009 tarihinde, Dome Otelde sınıflandırma talebi üzerine yapılan tespitler ve önerilen 9

13 değişikliklerin yapılmasına ilişkin 15 Mayıs 2010 tarihine kadar süre vermiştir(ek:21 ). Mukavelenin 19'uncu maddesinde halen Dome Otelin çalışanlarından hiçbirinin (disiplin suçları haricinden) işletme Yönetim Kurulunun oybirliği kararı olmadan işine son verilerneyeceği belirtilmektedir. Söz konusu maddeye ilişkin bir personel işletmenin devri sonrası farklı görevde çalıştırılmak istenmesi ve kendisinin kabul etmemesi nedeniyle Genel Müdür Yardımcısı kanalıyla işine son verildiğine dair bildirimde bulunulduğu, ilgili şahsın da konuyu mahkemeye getirdiği bilgisi edinilmiştir. Mukavelenin 20'inci maddesinde Dome Hotel'e müdür, ikinci tarafın önerisi ve işletme Yönetim Kurulunun oybirliği ile atanacağı belirtilmektedir. Mukavele addedildikten sonra sözleşmeye uygun olarak oybirliği ile Sayın Canpınar Vural müdür olarak atanmış daha sonra kendi isteğiyle istifa etmiş, daha sonra da uygun bir müdür bulunarnamış, 11 Eylül 2009 tarihinde yapılan işletme Yönetim kurulu toplantısında bir müdür adayının önerilebileceği hususunda mutabakat sağlanmış, 25 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilen 2. toplantıda Sayın Oğuz Etçi'nin otel müdürlüğüne atanması önerilmiş, ancak yönetim kurulu üyelerinin iki kişisi bu hususu Vakıflar idaresine danışmak ihtiyacı nedeniyle süre talep etmiş, ancak bu konuda henüz bir yanıt verilmemiştir. Mukavelenin 23'üncü maddesinde ikinci taraf olan Dayanışma Turizm Ltd'in, işletme müddetinin hitam bulması ve/veya işletme mukavelesinin herhangi bir şekilde fesh edilmesi halinde gerek yapmış olduğu herhangi bir masraf karşılığı gerekse herhangi bir surette birinci taraftan bir talepte bulunamayacağı belirtilmektedir. Mukavelenin 24'üncü maddesinde işletme müddetinin hitam bulması veya işletme mukavelesinin herhangi bir şekilde fesh edilmesi üzerine birinci tarafın hotel ve/veya işbu mukavele konusu emlakine derhal gırmeye ve onun tekrar tasarrufuna almağa hakkı olduğu ifade edilmektedir. Mukavelenin 26'ıncı maddesi ikinci tarafın işbu işletme mukavelesinin herhangi bir maddesini ve/veya tamamen ihlal etmesi ve/veya madde ve/veya maddelere uymaması halinde Birinci taraf, ikinci tarafa 30 günlük bir süre vererek sözleşme hüküm veya hükümlerine riayet etmesini ve/veya ihmal ve/veya işlemini düzeltmesini yazılı olarak ihbar edecektir. Ancak ikinci taraf yine de riayet etmez veya birinci tarafın talep ettiği düzeltmeyi yapmazsa birinci tarafın işbu sözleşmeyi derhal ve tek taraflı fesh etmeğe hakkı olacaktır. Bu durumda Dome Hotel ve/veya emlak ve/veya üstünde 10

14 yapılan inkişaf ve/veya tadilat ve/veya tamirat ile beraber Dome Hotelin tasarruf hakkı fesih tarihinden itibaren Birinci tarafa geri intikal etmiş olur ve ikinci tarafın emlak ve/veya Dome Hotel ile ilgili hiçbir hakkı kalmayacağı belirtilmektedir. Mukavelenin 2Tinci maddesinde işbu İşletme Mukavelesinin mukavele tahtında herhangi bir şekilde fesih edilmesinden dolayı ikinci taraf birinci taraftan herhangi bir zarar ziyan ve/veya tazminat talebinde bulunamadığı, bu hususla ilgili olarak birinci tarafın uğrayacağı ve/veya uğrayabileceği herhangi bir zarar ziyan ve/veya tazminatı tazmin edeceği ve ayrıca bu hususun mahkemeye müracaat edildiği takdirde tüm dava masraflarını da ikinci taraf ödeyeceği ifade edilmektedir(ek:20) Kapanış Bilançosu Gerekliliği: Vakıflar İdaresi 'nden İşletme Mukavelesiyle Dayanışma Turizm Ltd'e 15 Mayıs 2008 tarihinde yapılan devir esnasında göz önünde bulundurulmayan ve/veya eksik bırakılan bir konu olan Dome Otel'in devir öncesinde kapanış bilançosunun hazırlanmama gerekçesiyle ilgili olarak dönemin Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Hatice Çavlan ve dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin İnan'ın yazılı bilgilerine başvurulmuştur(ek:22). Söz konusu bilgi taleplerine ilişkin Sayın Hatice Çavlan ve Sayın Hüseyin İnan vermiş olduğu yanıtlarda, Dome Otel'in devri esnasında otelin borç ve alacakları işletme stoku tespiti yapılmış olup araştırıldığı takdirde Vakıflar İdaresi Muhasebe Müdürlüğü kayıtlarında ve arşivinde mevcut olduğu ifade etmektedir(ek:22a, Ek:22b). Söz konusu kişilerin vermiş olduğu bilgiler araştırıldığında kapanış bilançosunun olmadığı görülmüştür işletme Mukavelesi Sonrasında Vakıflar idaresinin Dome Otelle ilgili Yapmış Olduğu Faaliyetler: Dome Otelde, işletme mukavelesinin imzalanmasından sonra aşağıdaki faaliyetler gerçekleşmiştir: Vakıflar İdaresi Genel Müdürü'nün, Dayanışma Turizm Ltd'in 16 Eylül 2008 tarihinde bilgisine getirmiş olduğu Dome Otel'in devri esnasında otelde bulunan stokların; Muhtelif Malzeme Mazot LPG Toplam 101, TL 9, TL 3, TL 115, TL 11

15 en geç tarihine kadar Genel Müdürlüğe ödenmesi gerektiği belirtilmiştir(ek:23). Vakıflar Müdürü 22 Ekim 2008 tarihli yazısıyla Yönetim Kurulunun bilgisine getirmiş olduğu Dayanışma Turizm Ltd tarafından uygulanmayan; 1. Ayrılan Otel Müdürü yerine profesyonel müdür halen atanmadığı(madde 20), 2. Dayanışma Turizm Ltd ile personel arasında yapılması gereken Toplu İş Sözleşmesi halen yapılmadığı(madde 14/15), 3. Devir işleminde otele bırakılan stok malların bedeli(1 15, YTL) idareye halen ödenmediği, belirtilmektedir(ek:24). Halen Dome otelde bırakılan stok malların bedelleri ödenmemiştir. Yukarıda belirtilen ı. ve 2. maddeler İşletme Mukavelesinde yer almış olup 3. madde mukavelede yer almamıştır. Araştırmamız esnasında elde ettiğimiz bilgiye göre toplu iş sözleşmesi imzalanmış olup imza tarihi 22 Ocak 2009 olarak belirtilmiştir(ek:25). Vakıflar İdaresi eski Müdürü Hatice Çavlan, 13 Mart 2009 tarihli yazı ile 10 Mart 2009 tarihinde Dome Otelde Dayanışma Turizm Ltd'in yapmış olduğu yenileme çalışmaları hakkında Vakıflar Yönetim Kuruluna bilgi vermiştir(ek:26).işletme Mukavelesinde yer alan Dome Otel yenileme çalışmalarının bir kısmı tamamlanmıştır. Vakıflar İdaresi, 19 Mart 2009 tarihli yazı ile Av. Mustafa İnan' dan Dayanışma Turizm Ltd'e devir esnasında oluşan stok devrinin ödenmediği konusunda görüş alma talebinde bulunmuştur(ek:27). Av. Mustafa İnan'ın 19 Mart 2009 tarihli cevabi yazısında devir edilen stokun değerinin sözleşmeye madde olarak eklenmesi ve taraflarca imzalanması önermiştir(ek:28). Söz konusu öneri geç kalınmış bir öneri olup İşletme Mukavelesine eklenmemiştir. 27 Mart 2009 tarihli tablo ile Dome Otelin kıdem tazminatları tutarı 2,265, TL olduğu ve bir kısım ödemeden sonra kalan tutarın 1,681, TL olduğu bilgisi verilmektedir(ek:29): Kıdem Tazminat Tutarı 2,265, TL Kıdem Tazminatı 1. Taksit 566, TL Verilen Avans 10, TL Kesilen Vergi 7, TL Kalan 1,681, TL Bağımsız Denetçi Sezinler & Co tarafından hazırlanan, Dayanışma Turizm Ltd'in Dome otel işletmesinin 2008 Mali Yılı Raporuna göre 273, TL zarar olduğu belirtilmektedir(ek:30). 12

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ TMMOB Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği ( Sözleşme metninde KİRALAYANLAR olarak anılacak veya OMO ve TOD kısaltmaları ile ifade edilecek) ile

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : M.T.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : M.T. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :2014/2905 KARAR TARİHİ : 11/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : M.T. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : 1)Diyanet İşleri Başkanlığı, 2)Keçiören Kaymakamlığı İlçe

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 9 Ekim 2012-Salı 18:00 HATIRLATMA! Bu sınavda sorulan sorulara verilen cevaplarda; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE OTEL, İŞ MERKEZİ, KÜLTÜR VE TOPLANTI MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Tanımlar, ihalenin konusu ve

Detaylı