AVRUPA BiRLiGi ile GÜMRÜK BiRLiGi VE KÜÇÜK VE ORTA BOY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BiRLiGi ile GÜMRÜK BiRLiGi VE KÜÇÜK VE ORTA BOY"

Transkript

1 EKONOMIK Y AKLAŞIM 29 AVRUPA BiRLiGi ile GÜMRÜK BiRLiGi VE KÜÇÜK VE ORTA BOY işletmeler K OSGEB tarihinde Avrupa Birliği ilc Türkiye arasında gerçekleştirilecek olan Gümrük Birliği kapsmnında Türkiye, güınrük vergileri, miktar kısıt.lmnaları, eş etkili vergiler ve tedbirlerin, ticaret.t.e teknik engellerin kaldırılması, birliğin tercilıli rejimlerinin üstlcnilınesi, mevzuat uyumu, rekabet kuralları ve mevzuatının yakınlaştırılması, devlet yardımları, tekeller, ticari koruma araçları, vergilendirme konularına Avrupa Birliği'ne üye ülkeler gibi uyum. göstcnnck zorunda kalacaktır. Mevzuata ilişkin uyumlar taınmnlmıadığı takdirde ise Türkiye'nin tckstil ürünleri üzerindeki kotaları, Avrupa Birliği tarafındmı kaldırılacaktır. 6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi Kararında, Katına Protokol'ün 19. maddesine istinaden, Türkiye'nin 1967 yılı tophun iu1alatının değer olarak %5'ini aşmayan bir kısım mallar, Hassas Ürün olarak anılmış ve bu ürünlerin Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesine uyumu için 5 yıllık bir geçiş süresi tanınmıştır. Türkiye'ye süre tanın:m diğer bir husus ise, ınalların serbest dola.~ıını ilc ilgili Teknik Mevzuat konusuna ilişkin olup, o da 5 yıldır. Ancak bu süre, Türkiye'nin kendi pazarına sunacağı ınallar için geçerlidir. Avrupa Birliği Pazarına ürün ihracı, Birliğin Yeni Yaklaşım Direktineri kapsmnında gcrçckleştirilcbilecektir. Ortaklık Konseyi kararı ilc belirlenen hassas ürünler ve bu ürünlerin, Birliğin Ortak Gümrük Tarifesine 5 yıllık uyum süreci, 3. ülkeler için sözkonusu olabilecektir. Bu ürünler, AB ve EFfA ülkesi ürünlerine karşı tarifeli engeller le korunaınayacaktır. Bu nedenlerle, hassas ürünlerin içinde bulundukları sektörler ve imalat sanayiinin diğer iktisadi faaliyet kolları, Avrupa Birliği ve EFfA karşısında klasik korumacılığın dışında *Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Idaresi Ba~kanlı~ı (Ayşe Ege, ~ule E~itim, Ufuk Acar) Ekonomik Yakla~ım, Cilt 6, sayı 16, likbahar 1995

2 -- 30 K OSGEB farklı yöntemlerle korunmalıdır. Özellikle de imalat sanayii içinde bütün sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli sanayii işletmeleri için ayrı bir koruma politikası geliştirilmclidir. Bilindiği gibi, son yıllarda globalizasyon süreciyle birlikte ortaya çıkan hızlı rekabet ortamı, Avrupa Birliği ülkelerinde istihdaının yoğun olduğu geleneksel sektörlerdeki iktisadi faaliyet kollarının gerilemesine ve atıl kapasitelere yol açmıştır. Avrupa Birliği, tekstil, gemi yapıın, demir-çelik sektörleri geleneksel sanayi olarak tanıınlınnış, ayrıca GATT' ın (Gümıük Tarifcleri ve Ticaret Genel Anla~m~isı) 19. maddesine dayanarak bu sektörleri koruma aınacıyla tck taranı tedbirler almıştır. Bu sektörler, bir yandan kotalar ve yüksek gümrük vergileri ilc 3. ülkelere karşı korunurken, öte y:miliın bu sanayii dallarında faaliyet gösteren işletındere Devlet Yardımları kapsamında doğrudan sübvansiyonlar verilerek ürettikleri ınalların ihracatı teşvik edilmektedir. Bu bağlaında Avrupa Biriliği'ndc, Birlik düzeyinde geleneksel sanayi dallarının modernizasyonu için "Avrupa İçin Sanayi Teknolojilerinde Temel Araştınna" Projeleri uygulanmakta ve bunlar Topluluk bütçesinden karşılanmaktadır. Bu projelere önemli sübvansiyonlar verilmektedir. Ayrıca, Avrupa Yatırım Bankası'nd~m modem teknoloji uygulayan projelere önemli kaynaklar aktarılmaktadır. Avrupa Birliği'nde geleneksel sektörlerin bclirlenmesindeki önemli itici güç, bu sektörlerin rekabet imkanlarını giderek kaybetınesi, atıl kapasitelerin ortaya çıkması, istihdmn yoğunluğu ve teknolojideki gerileme olmuştur. Birlik, geleneksel sanayi sektörlerinin dekteklcnmcsi, korunınası ve geliştirilmesi için, uzun süredir uyguladığı negatif sanayi politikaları ile bu sınıayi daliarına doğrudm1 sübvansiyonlar vererek ve 3. ülkelere karşı kotalar, yüksek gümrük vergileri uygulayarak, zmnan kazanmak ve daha sonra pozitif sanayi tedbirlerini gündeme getirmek istemektedir. Son yıllarda bu politika doğrultusunda tckstil sektöründe önemli başarılar elde ctınişlerdir. Avrupa Birliği, ABD ve Japonya'nın gelişmektc olan ülkelere teknoloji ihraç edebilmek için ortalama her 7-1 O yılda bir modernize ettikleri tckstil makinalarını pazara çıkannaktadırlar. Aynı zaınanda, az gelişmiş ülkeler ara :anda rekabet ort:unı yanıtoırak sürekli yeni teknoloji ihraç etıncyi aınaçlaınaktadırlar. Gelişmekte olan tckstil üreticisi ülkeler tckstil ınakinahırı ihtiyacını itlıalatla sağladıklarından, gelişmiş ülkeler scnnayclcrini tckstil ürünleri üretiminden, tckstil makinalan üretimine kaydınnaktadırlar. Amaç, tckstil üretiminde kullanılan girdilerin itlıalatını, tckstil makinal<.ırı ihracatıyla karşılama yoluna gitıncktir. Ülkemizde Tckstil Sektöründe faaliyet gösteren işlctınelcrdc kullanılan teknoloji, son yılhırda dünyadaki gelişmelere uyum sağlaymnaz durumdadır. Paınuklu iplik üretiminde

3 EKONOMIK Y AKLAŞIM 31 ıli ~ti- or di 'C 'ın o- kurulu kapasitenin yakla.~ık %21'i ro to rlardan olu~urkcn, aynı oran Balı Avrupa' da %45 civarındadır. Ancak, dünyadaki rolor teknolojisinde de hızlı bir ycnile~ıne yaşanınak:tadır. Dokumada ınekiksiz tezgah dış alımında 1989 yılı içinde Türkiye en büyük 13. ithalat~ çı ülke olmakla beraber, bu al<mda faaliyet gösteren i~lctmclcrin makina pmkı hayli eski o lup, rekabet imkanları sınırlıdır. İşyeri sayılarında giderek meydana gelen azalmalar, bugün tckstil sektöründe yaşanan sorunlardan kaynaklanmaktadır. Ülkemiz s::mayileşınesinin ve ihracatının motor gücü durumunda olan tckstil sektörü 1990 yılından bu yana da önemli bir d"boğaz içine ginniştir. Gereken önlemler alınmadığı takdirde, konfeksiyon sanayiinde de önemli ölçüde kriz yaşanacağı tahmin edilmektedir. Tckstil Sanayiınizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün daha fazla yilirilıncmcsi i çin, bir yandan emek-yoğun teknolojiler kull;mılırken, ütc yand~uı da higlı-tech makinalar devreye girmelidir. Ancak her ikisinin de dengeli bir işbölümü çerçevesinde kullanılınası zorunludur. KOSGEB Başkanlığınca, Devlet İstatistik Ensitüsü sanayi verileri baz alınarak yapılan çalışmalarda, küçük ve orta boy işletmelerin ve istihdmn yoğunlaştığı sektörlerin; ır ra- :rnn ın r- 1, 1-1- k ı Dokuma-Giyim Eşyası ve Deri (alt sektörler itibariyle, Dokuma Sanayii, Ayakkabı Dışı Giyim Eşyası, Deri ve Deri Benzeri Maddeler ve K ürk, Ayakkabı), Metal Eşya, Makina Teçhizat, ilmi ve Mesleki Ölçme Aletleri Sanayii (alt sektörler itibariyle, Metal Eşya, Makina Sanayii -Elektrikli Makinalar h;u iç- Elektrik Makina ve Aygıtları, T;ı~ı t Araçlm ı S<mayii, Mesleki ve ilmi Aletler) Gıda, içki ve Tütün Onnan Üıi.inleri ve Mobilya olduğu belirlenmiştir. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde sektörlerin rekabet gücünü arttırabilmek için, gerek Birlik gerekse ülke bazında yapılan destck progrmnlarının yanısıra pazarı cani~ tutahilınck ve imalat s;mayiinde faaliyet gösteren işletıncieri dolaylı yoldan sübvansc ctınck amacıyla, Devlet Yardımım-ı'nın önemli bir kısmı tüketicilere tı ansrcr edilmektedir. Kaynakları oldukça kıt olan ülkemizde bu ve benzeri yardım türlerinin hayata geçirilmesi oldukça güçtür. imalat sanayiinde, özellikle emek-yoğun sermaye işletıncieri olarak faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli sanayi işletıncierinin istihthun yaralına kabiliyctlcri, bulundukları sektör ve bölgede, aynı zamanda gelir yarauna anli.unına geldiğinden, bu kesimin geliştirilecek politika ve programlarla korunınası ayrı bir öneme haizdir. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun Kurucu Antıaşması olan Roma Anllaşınası'nda, sa üzel bir bülüm bulunınaınakladır. Sanayi polilikasınm temel mna- nayi politikasına ili~kin

4 32 K OSGEB cı, AET içinde rekabet kuralları çerçevesinde smıayinin rekabet gücünü ve ticareti arttırıcı bir sistemi kunnaktır. O döncmdeki AET kurucusu 6 ülke de sanayileşmiş ülkelerdi ve sanayide yapısal değişiklikleri gerektirecek ünemli bir durum söz konusu değildi. Sanayi ile ilgili düzenlemeler Antlaşma'nın rekabet ve ticaret politikası çerçevesinde yapılmaktadır. 1 Kasım 1993'de yürürlüğe giren Avrupa Birliği Antıaşması'nda ise, sanayi politikasına ve bu politika içinde de küçük ve orta boy işlctınclcre, Antlaşma'nın 130. maddesi altında yer verilmekte ve "Birlik ve üye devletler, Birlik smıayisinin rekabeti için gerekli koşulların sağlanmasını güzelirler" başlığı altında bedeller gösterilmektedir. Bu lıedc11er temel olarak; - Birliğe üye ülkelerde sanayinin yapısal değişikliklere uyumunun hızlanması, - Birlik'te özellikle küçük ve orta boy işletıneler başta olmak üzere, bütün işletınelerin gelişebilmeleri için uygu m bir çevrenin yaratılması, -Teknolojik yenilik, ara.~tınna ve kalkınına politikaları için sanayi polansiyelinin en iyi şekilde geliştirilmesinin teşviki unsurlarını içermektedir. 1. AVRUPA BIRLIGINDE SANA YI POLITIKALARI Bilindiği gibi, gelişmiş Batı ülkeler sanayide geçmiş yıllardaki rekabet güçlerinin azalması karşısında dikkatlerini 2 ana unsur üzerinde yoğunlaştırmaktadırlar. Bu unsurlar; -Teknolojik gelişme ağırlıklı yeniden yapılanma süreci, - UluslaranL-;ı ticarette pazarlarını koruyacak önlemlerin alınması Bu çerçevede geliştirilen progrmnlar, Avrupa Birliği'nde smıayilcşmc konusunda ortak bir strateji ortaya çıkarmıştır. Bunlar, /./.Sanayinin Yeniden Yapdand1nlmasl Avrupa Birliği, dışa açıhm ekonomiterin talepleri ve bilgi toplumunun ihliyaçları doğrultusunda ınal ve hizmet üreterek sanayinin rekabet imkmılarını artırmak ve en yüksek seviyede istihdam yaratınak yönündeki polilikalarını 3 ahmda yoğunlaştırmaktadır: a- Avrupa linnalacının global owundaki rekabetine y:u-dıın etınek, b- İç pazarı geliştirmek, c- Yapısal uyum politikalarını takip etmek.

5 EB ıcı a ile na da a- EKONOMIK YAKLAŞlM B u politikalar; -Bilgiye dayalı ekonomi - Sınai işbirliği - Rekabetin sağl:.mınası - Ekonomik w sosyal uyum - Sanayinin sürdürülebilir gelişınesini sağlmnak -Araştırma ve geliştirmeyi desteklemek - Küçük ve orta boy işletmeleri desteklemek şeklindedir. 33 e- A) Avrupa Firmalannm Global Ortamdaki Rekabetine Yardtm Etmek Sınai globalizasyon, rekabet ve işbirliği konul~mnda yeni dengelerin kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Avrupa Birliği bu amaçla sınai ve teknolojik alanda şirket birleşmelerini desteklemektc ve dünya pazarlarında rekabet kurallarının korunması ve uluslararası kuralların geliştirilmesi politikasını benimsemektcdir. Pazarda oligopol yaratacak gelişmelere i zin vermeme politikası, esas olarak, görülmektedir. Avrupa Birliği, son yıllarda gittikçe artan stratejik birleşmeleri dikkate alarak, sınai işbirliğinin geliştirilmesinde aktif bir politika izlemektedir. Özellikle Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Pasilik ülkeleri, Latin Amerika ve Akdeniz ülkeleri ilc sınai işbirliğini geliştirme çalışmalarını desteklemektedir. B) Iç Pazart Geliştirmek Bugün sayıları onbcşc yükselen AB'ye üye ülkeler arasında malların, sennayenin, hizmetlerin ve işgücünün serbest dolaşımında tarifesiz engeller denilen fiziki, teknik ve mali engellerin kaldırılması ilc bir iç pazarın oluşturulması faaliyeti, Avnıpa Birliği sanayisinin rekabet edcbilirliğini arttııma yönündeki en önemli sanayi politikası olarak belirtilmelidir yılında Avrupa Birliği Konseyi tarafındmı başlatıl:m ve 31 Aralık 1992'de tamamlanmı iç pazarın oluşturulması ilc; - Sınır kontrolleri kaldırılmış, -Avrupa stmıdartları (ortak standartlar) ilc ürün çeşitliliği, ihtisaslaşma ve kitle üretimine geçilmesi sağlanmış, - Ölçek ekonomisinden raydalanma imkanı getirilmiş, - Şirketler hukuku mevzuatı ilc değişik üye ülke iş çevreleri arasında işbirliğini kolaylaştıran hir ortam yaratılınıştır. İç pazarın geliştirilcbilınesi için üncm arzeden konul~u şu şekilde sıralanmaktadır;

6 34 K OSGEB -Büyüme ve istihdam için en önemli potansiyel güç olan KOBİ'lerin (küçük ve orta boy işletmelerin) iç pazarda rekabet edebilmesi için gerekli tedbirleri almak, -Uyumlaştırılan mcvzuatm etkin bir şekilde uygulanması için gerekli düzenlerneleri yapmak, -Ulaşım, enerji ve telekomünikasyon alanındaki Trans-Avrupa ağları projelerini yürütmek. C) Yaprsal Uyum Politikalan - Ekonomiyi hem ürün hem de üretim metodlarıyla etkileyecek olan teknolojik g~lişmeler karşısında sanayinin yeniden yapılandırılınasını sağhunak, - Bilim ve teknoloji seviyesinin yükseltilmesi, bilgi ve ürün kalitesinin arttırılması, yeni teknolojilere uygun eğitim verilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, toplam kalite yönetiminin sağlanması gibi bilt?iye dayalı ekonominin (intangible investınent) desteklenmesi, ~ - İşletmeler arası işbirliğinin geliştirilmesi, - Rekabetin sağlanabilmesi için devlet yardımiarına rekabet kurallarına dikkat edilmesi, - Sanayinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlayacak temiz teknolojilerin desteklenmesi Avrupa Birliği'nde Sanayinin Geliştirilmesi 7.2. l. Yüksek Teknolojiye Dayalt ve Istihdam Yaratma Yeteneği Yüksek Modern Sanayi Dallarrnm Geliştirilmesi Avrupa Birliği, son yıllarda yeni teknolojiler gcliştirmede ve modem sanayiyi tesis etmede ABD ve Japonya'nın gerisinde kalmıştır. Bu nedenle, smıayilcşme politikası kapsaınında modern üretiın yöntemlerini, piyasa ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni smıayi ürünlerinin geliştirilmesi için kanalize etmektedir. AB' de büyük firmaların, ara.'itırma kurumlarının ve ü niversitelerin işbirliği yapınasma ve bunların faaliyetlerinin koordine edilmesine öncelik verilmiştir. Bu konu ile ilgili projelerin iina.nsmmu, Birliğin ortak çıkarlarına uygun olarak Avrupa Yatırım Bankası kaynaklarınc.l~m karşılanmaktadır. Ayrıca, modem sanayi sektörlerinin geliştirilmesi için üye ülkelerin resmi ihaleleri Birlik'teki bütün şirketiere açık tutulmaktadır. Topluluk içinde özellikle havacılık sanayii, bilgisayar sanayii; uzay sanayii ve iletişim smıayiinde önemli ölçüde talep ortaya çıkacak ve büyük ölçüde üretim yapabilmek için çeşitli üye ülkelerde bu smıayi dallarınc.la faaliyet gösteren şirketler birleşerek, ABD ve Japonya ilc dünya pazarl:mnda rekabet edebileceklerdir. Şirketler birleşmesi Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünce tqvik edilmektedir. Yukarıda değinilen bu sektörlerde kurulacak büyük ölçekli şirketlerin dış rekabete açılması ve böylece etkin ve verimli çalışmaları, saım yi politikalarının diğer bir boyutunu teşkil etmektedir.

7 1 SGEB EKONOMIK YAKLAŞlM 35 oy iş- L yapek. neler i tektopent) den- AB' de Modern Teknoloji/erin Geliştirilmesine Yönelik Projeler: A. fleşitim Teknolojileri Için Avrupa Strateji Programr Enfonnasyon sektöründe faaliyet gösteren Birlik dışı 11rınalarla rekabet edebilmek için yürürlüğe konuhın bir projedir. Bu projeye göre, AB üyesi en az iki ülkeye ait firma, üniversite veya AR-GE'nin, kuruluş faaliyetlerinin finansmanının %SO' si Avrupa Komisyonu'nca karşılanmaktadır. Yüksek entegre devreleri, mikroelektronik, bilgisayar kontrollü tekniklere ilişkin projeler AB tarafından önemli ölçüde desteklenınektedir. B. Bioteknolojinin Geliştifilmesine Yönelik Araştrrma Programr Bu proje enzim ve genetik ınühendisligi, organ nakli, hücre mühendisliği ve bioenfonnasyon konularında yapıhuı araştırınaları kapsamaktadır. Avrupa Birliği tinansman kaynaklarından büyük ölçüde desteklenmektcdir Geleneksel Sanayi Sektörlerinin Desteklenmesi, Korunmasi Ve Geliştirilmesi AB ekonomisinde uygulanan sanayi politikalannın ikinci ~uıa unsuru, geleneksel sanayi sektörlerinin korunmasıdır. Son yıllarda ortaya çıkını hızlı rekabet karşısında geleneksel sanayi dalları, AB ülkelerinde gerileme sürecine ginniştir ve önemli ölçüde atıl kapasitelere yol açmıştır. Geleneksel sanayi sektörünün AB 'ye üye ülkelerdeki istilıdmnın 2/3'ünü kapsamasınedeni yle, bu söktörün korunınası elzem olarak görülmektedir. Bu konuda uygulanan politikalar iki mıa başlık altında toplanmaktadır; A. Negatif Sanayi Politikalan nin e ü ve Av- ir lı~i ö b ü- ren eten ve Negatif sanayi politikalarının uygulamuasındaki amaç, bu kesimi geçici bir süre için a yakta tutınaktır. Bu nedenle, bu sanayi dalları; kotalar, yüksek gümrük vergileri ve ithalat kısıtlarnaları gibi araçlarla korunmaktadır. Bunun dışında, Avrupa Birliği, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın 19. maddesine dayamırak ve tck taraflı olarak bazı sanayi sektörlerini korumak için tedbirler almaktadır. Ayrıca, bu saııayi dall,ırında faaliyet gösteren işlcunclerc doğrudan sübvansiyonlar verilerek, ürettikleri ınalların ihracauarı teşvik ctlilmcktcdir. Amaç pozitif smıayi politika tedbirlerinin gündeme getirilcbilmesi için zmnan kaz:.uıınaktır. B. Pozitif Sanayi Politikalan Pozitif sanayi politikaları geleneksel sanayi sektörlerindeki yapısal düzenleınciere ilişkindir. Uzun dönemde tekstil, demir-çelik, gemi yapıın sanayilerinde istihd:.unı koruyabilmek, yapısal düzcııleınclcrc ili~kin tedbirlerin ajııınıasıyla mümkün olabilecektir. Üye ül-

8 -- 36 K OSGEB kclerin devlet yardımları da genellikle bu spesifik sektörlere yapılmaktadır. Birlik'te teknik ve mali engellerin kaldırılmasıyla birlikte, üye ülkelerin bütününde bir iç piyasa yaratılarak, çeşitli sımayi sektörlerinde ölçek ekonomisinden raydalanına ve verimliliklerinin arttırılması aınaçlanmaktadır. Bu nedenle üye ülkelerin hukuk yapısı, Avrupa Komisyonu'nca AB hukuk yapısına uygun olarak yeniden düzenlenecek ve sanayi ürünleri stmıdartlarının Avrupa Standartlar Komitesi'nce belirlenmesine çalışılacaktır Avrupa Birliği üyeleri, aynı sanayi dalında faaliyet gösteren ve düşük verimiilikle çalışan işleunclcrin daha etkin finnalar haline gelmesi ve genişleyen AB piyasa..ı.;ındmı faydalanarak karlılık ve verimliliklerinin artlırılmasını tqvik etmektedir. Ancak uygulamada, daha çok aynı ülke içindeki kuruluşların birleşmesin sağlanahilıniştir. AB'yc üye ülkeler arasında firma birleşmelerindcki başarısızlığın nedeni, yönetimsel ve teknik sorunlar ilc, üye ülkelerin belirli bir s:.ınayi dalında diğer üye ülke finnalarının kontrol sahipliliğini istememelerinden kaynakhuunaktadır. Avrupa. Birliği'nde geleneksel sanayi sektörü içinde faaliyet gösteren işletmelerin verimliliğini ve etkinliğini mtıracak yeni ve modern tcknolojilerin geliştirilmesine üneelik verilmektedir. Rekabet gücünü kaybeden işleuneler yeniden cğitilerck modem ve gelişmektc olan sektörlere kaydırılmaktadır. Geleneksel saııayi dalları içinde modern üretim yöntemlerinin ve yeni ürünlerin gclişlirilebilmcsi için "Avrupa İçin Sıınayi Teknolojilerinde Temel Araştırma" BRITE projesi uygulanmakta ve bu proje Birlik bütçesinden 1İ!ıaııse edilmektedir. Bu konuda büyük sübvansiyonlar verilmektedir. Geleneksel sanayi dalları için geliştirilen yeni teknolojilcrin uygulanabilmesi, moderniza..o;;yonun sağlanabilmesi ve piyasanın talep ettiği ürünlerin üretilmesi için, Avrupa Birliği sımayi palilikası çerçevesinde saııayi yaurımlaq dcstcklenmcktcdir. Bu konuda 1984 yılında Avrupa Yatırım B<mkası, modem teknolojileri uygulayını yatırım projelerine 330 milyon ECU tutarında sübvansiyon sa~lmnıstır. ~ l Küçük Ve Orta Ölçekli Işletmelerinin Desteklenmesi AB smıayi politikasının 3. temel unsuru küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin dcstcklenmcsidir. Bu işlcunclcrin istihdam yaratına yönünde önemli etkinliklerinin olması nedeniyle desteklenmesi ve yaygınlaştırılması temel hcdc11erdcn biridir. Değişen koşullara hızlı bir uyum gösteren bu i lcunclcrin, son yıllarda AB düzeyinde islihdmn ettikleri işçi sayısında ve ürclim miktarlarında önemli artışlar gözlenmektedir. KOS işlcunclcrinc sağlanan destckler şöyle sıral<uıabilir:

9 GEB EKONOMIK YAKLAŞlM 37 e bir vevru rün~ çalıdaada, eler ile, s te- ve ve k te -Avrupa Sosyal Fonu'ndan finanse edilen mesleki ve teknik eğitim imkanlarının bu işletmelerde çalışanlara sağlanması. - Bu işletmelere Avrupa Komisyonu tarafından ekonomi ve hukuk danışmmılarından tahsis edilmesi. - Yeni tcknolojilcrin uyguımıması ve modernizasyon yatırımlarının yapılınası için uygun şartlarda kredi sağlmunası ve sübvansiyon verilmesi. - Çeşitli vergi kolaylıklarının sağlanınası ve bazı vergi istisnalarının tanınması. - Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihracatlarını gcli~tinneleri için çeşitli yardım ve sübvansiyonlar sağlmunası. - Büyüme ve istihdmn arasındaki hassas dengedeki rolleri nedeniyle büyük önem taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmelerin iç pazarın. rekabet ort;unına uyumlarını sağlayacak tedbirlerin getirilmesi (K OBİ'lerde finans, vergi, idari güçlüklerin giderilmesi, yönetim kalitesinin iyileştirilmesine dair tedbirler, "Intcgratcd Progrmn" adıyla uygulamaya konulmuştur). - Kamu yönetiminin rolünün modemleştirilmesi yönündeki politikaları kapsayan ve rekabet edebilirliğin altyapısını hazırlayan, yapısal uyum tedbirlerini bcnimsemekte ve uygulamaktadır. KOBİ'lerin finansınan sıkıntıları nedeniyle, bu al.:uıda alın~uı tedbirler:. Kredilerin daha verimli kullanılması,. Ortak sermaye kat.ılıınlarıııın desteklenmesi,. KOBİ'ler için ikincil pazarların geliştirilmesidir. u- n n,_ a i Hazirmı 1994 tarihleri arasında yapılını "Korfu Zirvesi"nde Beyaz Kitap çerçevesinde KOBİ'lerin istihdmn yaratina potansiyellerinin tmn olarak ortaya çıkarılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınınası gerekliliğine değinilıniştir. Avrupa Konseyi Korfu Zirvesi'nde, Bakcınlar Konseyi'nin KOBİ'lere faiz sübvansiyonu sağlmuna.sına ve Komisyon'nun Tck Pazara ve yeni rekabetçi çevreye uyum sağlamalarına yardım edecek Topluluk Progrmnına ı YY9 yılları için ı Milyar ECU ayrılmasına o lumlu yaklaştığını bclirtıniştir. Birlik "Intcgrated Prograınıne"ı çerçevesinde ele alınan bu prognunda, esasen Topluluk mevzuatının KOBİ'ler için basitleştirilmesi ve bu tür işletmcler üzerindeki idari yükümlülüklerinin azallılması wnaçlmunaktadır. Avrupa Birliği'nde tüm yardıml~u-ın %10'u KOBİ'lere verilmektedir. Ülke bazında tüm yardımlar içinde KOBİ'lere verilen yardunl~u-ın payı ise Belçika' da %25'i, Danimarka' da %ı'i, Alınanya'da %7'yi Yunanistmı'da %10'u, Lüksenhurg'da %2l'i, Holl<uıda'da %3l'i, İngiltere'de ise %ı2'yi bulmaktadır. Bu mkmnlardan da görüleceği üzere, KOBİ'lere verilen yardımlar açısından, %3ı ilc Hollanda birinci sırayı alırken onu, %25 ilc Belçika ve %21 ilek Lüksemburg takip et.ınektcdir.

10 38 K OSGEB 1.3. Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde KOBI Politikalan Birlik üyesi ülkelerde, Küçük ve Orta Boy işletme Politikalarında genel olarak iki farklı eğilim göıülmektedir. Bu eğilimlerden biri, işletmeler için uygun ekonomik ortaının sağlanması yönünde bürokrasinin azaltılması, liberalizasyon, özelleştirıne ve vergi sisteminde ve rekabetle refonn yapılabilmesi için ilgili yasaları yeniden şekillendinne çalışmalandır. Bu eğilim, KO Bİ'ler için büyük önem arzeden uygun ekonomik oıtamın oluşturulması göıiişüne dayanmaktadır. Diğer eğillin ise, gene KOBİ'ler için yeni bir progrmn çerçevesinde finansal sorunların çözümüne yönelik!inansal plcuı ve tedbir çalışmalarıdır. Bu kapsaında direkt olarak verilen sübvaıısiyonlar, sübvanse edilmiş krediler ve vergi indirimleri, KOBİ keslininde; büyüme, istihdam ve rekabet teşvikinin araçlan olmaktadır. Avrupa Birliği'ne üye bir çok ülkede adeın-i merkeziyetçi yönefun hak.iın olup, KOBİ'lerin desteklenmesinde bu yönelimler (yerel yönelimler) önem k:azaıunaktadır. KOBİ'lere yönelik politikalar, genellikle merkezi yönetimlerce oluşurken. bölgesel yönetimlerce uygulamaya konulaıı palilikalar daha dar kapsaınlı olmaktadır. KOBİ politikalarının merkezi yönetimlerce oluşturulınası, uygulamaya konulacak tedbirlerin aynı zmnanda ülke genelindeki tüm KOBİ'lerin destckleıunesi cmkunına gelmektedir. Merkezi yönefunlerin KOBİ' ler için alınış olduğu bu tedbirler, yerel yönetimlerin kendi bölge koşullarını dikkate alarak uygulamaya koyduğu tedbirlerden çok dalıa geniş kapsaınlıdır. 19SO'lcnle Avrupa' da işsizliğin büyük boyuu<tra ulaşması, yerel yöneilinlerinin konuya ilgisini yoğunlaştınnış ve istihdmn ymatınada önemli bir görevi üsuenen KOBİ'leri destekleyici tedbirler bu yıllarda uygulamaya konulınuştur. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin çoğunda (D~miınarka, Yunanistlm, İrl<ında, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İngiltere) merkezi yöncfunlerin KOBi' leri destekleyici tedbirleri yürürlüğe koyacak yasama yetkileri vetrdır. İngiltere' de küçük işletınciere verilen destekler, daha çok adem-i merkeziyetçidir. Bu durum merkezi hüküıneuerin, KOBİ'lere yönelik ihtiyaçlarının yerel yönetiınlerce karşılmıması arzusunilim kaynaklanmaktadır. Bölgesel ve yerel otoritelerce k<lfşılanınası arzusundan kaynaklanmaktadır. Bölgesel ve yerel otoriterler ve işletıne eğitiın konseyleri bu destck hizıneueri ağının en önemli kısmını teşkil etmektedir. Diğer AB üyesi ülkelerde (Belçika, Frm1sa, Alınmıya, İtalya ve İspmıya) hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimlerce KOBİ'leıi destekleyici politikalar üretilınetedir. Belçika'da yerel yönetimlerin (Flaııders, Wallon ve Brüksel) bu konudaki etkinliği son yıllarda önemli ölçüde artını ştır.

11 'GEB n ası ette O ta- çö üb- rin lellll ;e- 1- i- EKONOMIK Y AKLAŞIM 39 Almanya'da Federal Hükümet ile yerel yönetimler KOBİ'lere yönelik destckler konusunda işbirliği içindedirler. Bu işbirliği kapsamında genel destck hedef ve araçlannın birbiriyle uyumu ön koşuldur. Fransa ve İtalya' dakobi'lere yönelik destck tedbirleri yerel yönetimler tarafından gündeme getirilmektedir. Bu ülkelerdeki yerel yönetimlerle ilgili yasalar, merkezi hükümet temsilcilerinin onayından geçmektedir. İspanya' da 1970'li yılların sonlarında başlayan bir politik ve idari adeın-i merkeziyetçilik gözlenmektedir. Bölgesel yönetimler bazı durumlarda kendi kaynaklarını, bazı durumlarda ise merkezi hükümetten elde edilen!inansal kaynakları kullanarak KOBİ'lerle ilgili kendi politikalarını uygulamaktadırlar. Üye ülkelerdeki KOBİ'lerle ilgili politikaların yürütülmcsindcki adem-i merkeziyetçilik gücünün genel olarak o ülkenin büyüklüğü ilc bağlantılı olduğu görülmektedir. Bu adeın-i merkeziyetçi durum koordinasyon ihtiyacındmı kaynaklmunaktadır. Ayrıca, üye ülkelerdeki politik ve kültürel gelişmeler adem-i merkeziyetçilik sürecini hızlandırmıştır. Merkezi yönetimler ile yerel yönetimlerin KOBİ politikalarını birlikte yürütıncleri, her iki otoritenin uyumlu çalışmasına bağlıdır. Uygun bir işletme ortlunının yaratılmasını amaçlayan KOBİ politikaları, işletıneler a rasındaki rekabeti destekleyici mahiyettedir. Ancak KOBİ'leri finansal yönden destekleyici politikalar işletıneler arasındaki rekabeti olumsuz yönde etkileyebilir. İspanya' da son yıllarda merkezi yönetim ilc yerel yönetimler arasında koordinasyona i lişkin pek çok problem ortaya çıkmıştır. Bu problemler KOBİ'leri desteklerneyi amaçlayan AB fonlarının gündeme gelmesiyle daha da şiddetlcnıniştir. SONUÇ Ülkemiz imalat sanayiinde faaliyet gösetcrcn, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeler, Gümrük Birliğine geçişle birlikte yoğun bir rekabet ortamına girecektir. Bu rekabet hem AB üyesi ülkelerden, hem EFTA, hem de AB 'ye 3. ülkelerden gelerek dolaşanına giren ülke ürünlerinden kaynaklanacaktır. Küçük ve orta ölçekli sanayi ürünlerinin iç ve dış pazarlarda diğer ülke ürünleriyle rekabet edebilmesi uygun fıyat ve kalitede ürün sunuınu ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle Avrupa Birliği'nde küçük ve orta ölçekli işletıneler için alınan tedbirlerin benzerlerinin ülkemizde de hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu bağl~unda, Gümrük Birliği kapasamında, K OSGEB' in hedef kitlesi olan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi işletmeleri için tedbirler alınması gerekmektedir.

12 K OSGEB Makro Tedbirler: Avrupa Birliği ilc ekonomik cntcgrasyonun sağhuıabilmcsi için, makro ekonomik dengeleri düzenleyici tedbirlerin alınınası gerekmektedir. Yatırımcı; döviz kuru, cnnasyon oranı, faiz hadleri konusunda önemli ölçüde sapma göstermeyen kısa, orta ve uzun vadeli tahminler yapabilınelidir. Devletin iç borç politikası nedeniyle, sermaye, kısa dönemde elde edeceği ranllara yönelınektedir. Sermayenin rant ekonomisinden üretim ekonomisine kaydınlımısı yönünde tedbirlere ivcdi bir biçiınde hayaliyet kazandırılınalıdır. Sektörel Tedbirler: 1. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İ~leuneleriııin yoğun olduğu sektörler, Geleneksel Sanayi Sektörleri kapsamında değerlendirilerek, yapısal düzenlemeler gerçekle~tirilinccye kadar, koruma ve subvansiyonları içeren negatif sanayi politikaları uygulmnak (Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde yapıldığı gibi) GATI'ın 19. maddesine dayanarak bu sektörleri korumak a macıyla tck taranı tedbirler alınmalıdır. Özellikle, tezgah yenileme ve modernizasyonı.ı projeleri bu sektörlerde devreye girmelidir. 2. Belirlenen Geleneksel S<mayi Sektörleri içinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli Sm1ayi İşlcunelcri, kuruluş kapasiteleri nedeniyle dezavantajlı durumdaclırlar. Bu işlcunelcrin Ölçek Ekonomisi'ne uygun üretim yapmalarını tcmincn temcltinna birlcşmeleri, vergi, SSK ödentileri ve benzeri araçlarda yapılacak düzenlemelerle desteklenmelidir. 3. Bilindiği gibi, bugün Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde faaliyet gösteren firmalar için tesis edilen şirket birleştirme programları konusunda önemli bir gelişme sağlm1aınmnıştır. Birleşmeler daha çok ulusal sınırlar içerisinde faaliyet gösteren finnalar arasında gerçekleştirilmektedir. Türkiye içinde firma birleştirme programları, tirınaların ölçek ekonomisi ile faaliyet gösterebilmelcri için, özellikle, dokuma, giyim, ayakkabı sektörlerinde başlatılınalı dır. 4. Avrupa Birliği'ndc, KOBİ'ler için Birlik düzeyinde oluşturulan TASK FORCE'un önemli araçlarından biri "Sosyal Ortmnın Geliştirilmesi" mnacıyla koopcratir ilişkilerini dcstekleınctir. Bunun anl~unı, üretim sürecinin çeşitli aşmnalannda koopcratiner yoluyla işlctmelirin işbirliğine gitınelcridir. Bu işbirliği, - H~unınadde Alımı, -Nihai Ürün Pazarlmnası, - Rcklmn Faaliyetleri, - Piyasa Araştırınası ve bcnzcridir.

13 EB EKONOMIK Y AKLAŞIM 41 Aynı yöntemler, ülkemiz imalatçıları için de geliştiri lebilir. enra- yü lde yi ar, ne a- li e r- is e 5. Avrupa Birliği'nde imalat sanayiinde faaliyet gösteren işlctınclcrin önemli bir kısmı büyük işletmelere girdi tedarik etıncktcdirlcr. Birlik'te KOBİ'lerin globalizasyon sürecine girebilınelcri için AB standardlarını yakalaınaları, yani Avrupalıtaşınaları gereği, özellikle ü zerinde duruhm önemli bir husustur. Avrupalılaştınna Süreci 6 aşaınadan ibarettir: - Dalaylı Uluslararası Elkiler (İhracat yapan ana sanayiye tali müteahhitlik) - Dalaylı İhracata Katılım (İhracatçı linnalara topuuı ürün satışı) - Dolfrudan İhracata Katılım ö -Yabancı İşlcunclcrlc İşbirliği (Ar-Ge, Pazarhuna vb.) - Uluslarara..'iı Lisans Yerıne - Doğrudaı1 Yabancı Yatırım (Ortak Yatırım, Şirket Birlcşınclcri) Benzer sürecin Türkiye' de gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışınalar yapılmalıdır. Türkiye imalat s:mayyinde faaliyet gösteren işletıncierin yan sanayi ilişkileri gcliştirihnclidir (Ölçek Ekonomisi, Tezgah Yenileme Modcmiza.syon, Standardıara Uyum, özellikle yaıı sanayide önemli olan ISO ve E markalama ilc ilgili çalışınaların başlatılması). 6. Eğitiın Prograınları Desteği.sağl~uımalıdır. Avrupa Birliği'nde s:.mayicilcrc verilen eğilim programları, - Üretim Yöntemleri -Öz Kaynaklar ve Ücretler - Pazarlama -Ürünlere Yenilik Getirme - Hukuk, Ekonomi ve benzeri konuları içermektedir. 7. Milli Akreditasyon Yasası'na işlerlik kazandırılarak, bugün imalatçılar için hayati öneme haiz akredite olmuş test, muayene ve belgelcndirınc kuruluşları, kamu ve özel sektörde desteklenmelidir. Bilindiği gibi, Avrupa Birliği'nin ortak çıkarlarını ilgilendiren projelere, timınsal destckler kapsaınında hibe ve ucuz krediler verilmektedir. AB' de akreditas yon konusunda KOBi'ler için uygul;.man PRİZMA adındaki programın benzerinin Türkiye'de uygulanması için Proje yapılına.."iı gereklidir. 8. Avrupa Birliği'nde turizm Iıaı ckctlcri, sübvaıısc edilen tüketici krcdileri ilc Birlik içindeki ülkelere yönlendirilmektedir. B u kapsamda, Yun~uıisuuı, lsp~uıya, Portekiz' de turizm c yönelik sanayi yatırımları Devlet Yardıınlarıyla dcstcklcnıncktcdir.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME AT Uzmanlık Tezi Semiha KÖROĞLU AT Uzman Yardımcısı

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

TÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANAB

TÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANAB T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EBRU YEŞİM SARGICI ANKARA 2006

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Rifat SAİT DANIŞMAN Prof.Dr. Kerim ÖZDEMİR Balıkesir

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT Ekim 2011 Ankara YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde, 2012-2014 yıllarında izlenecek makro ekonomik politikalar

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı