AVRUPA BiRLiGi ile GÜMRÜK BiRLiGi VE KÜÇÜK VE ORTA BOY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BiRLiGi ile GÜMRÜK BiRLiGi VE KÜÇÜK VE ORTA BOY"

Transkript

1 EKONOMIK Y AKLAŞIM 29 AVRUPA BiRLiGi ile GÜMRÜK BiRLiGi VE KÜÇÜK VE ORTA BOY işletmeler K OSGEB tarihinde Avrupa Birliği ilc Türkiye arasında gerçekleştirilecek olan Gümrük Birliği kapsmnında Türkiye, güınrük vergileri, miktar kısıt.lmnaları, eş etkili vergiler ve tedbirlerin, ticaret.t.e teknik engellerin kaldırılması, birliğin tercilıli rejimlerinin üstlcnilınesi, mevzuat uyumu, rekabet kuralları ve mevzuatının yakınlaştırılması, devlet yardımları, tekeller, ticari koruma araçları, vergilendirme konularına Avrupa Birliği'ne üye ülkeler gibi uyum. göstcnnck zorunda kalacaktır. Mevzuata ilişkin uyumlar taınmnlmıadığı takdirde ise Türkiye'nin tckstil ürünleri üzerindeki kotaları, Avrupa Birliği tarafındmı kaldırılacaktır. 6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi Kararında, Katına Protokol'ün 19. maddesine istinaden, Türkiye'nin 1967 yılı tophun iu1alatının değer olarak %5'ini aşmayan bir kısım mallar, Hassas Ürün olarak anılmış ve bu ürünlerin Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesine uyumu için 5 yıllık bir geçiş süresi tanınmıştır. Türkiye'ye süre tanın:m diğer bir husus ise, ınalların serbest dola.~ıını ilc ilgili Teknik Mevzuat konusuna ilişkin olup, o da 5 yıldır. Ancak bu süre, Türkiye'nin kendi pazarına sunacağı ınallar için geçerlidir. Avrupa Birliği Pazarına ürün ihracı, Birliğin Yeni Yaklaşım Direktineri kapsmnında gcrçckleştirilcbilecektir. Ortaklık Konseyi kararı ilc belirlenen hassas ürünler ve bu ürünlerin, Birliğin Ortak Gümrük Tarifesine 5 yıllık uyum süreci, 3. ülkeler için sözkonusu olabilecektir. Bu ürünler, AB ve EFfA ülkesi ürünlerine karşı tarifeli engeller le korunaınayacaktır. Bu nedenlerle, hassas ürünlerin içinde bulundukları sektörler ve imalat sanayiinin diğer iktisadi faaliyet kolları, Avrupa Birliği ve EFfA karşısında klasik korumacılığın dışında *Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Idaresi Ba~kanlı~ı (Ayşe Ege, ~ule E~itim, Ufuk Acar) Ekonomik Yakla~ım, Cilt 6, sayı 16, likbahar 1995

2 -- 30 K OSGEB farklı yöntemlerle korunmalıdır. Özellikle de imalat sanayii içinde bütün sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli sanayii işletmeleri için ayrı bir koruma politikası geliştirilmclidir. Bilindiği gibi, son yıllarda globalizasyon süreciyle birlikte ortaya çıkan hızlı rekabet ortamı, Avrupa Birliği ülkelerinde istihdaının yoğun olduğu geleneksel sektörlerdeki iktisadi faaliyet kollarının gerilemesine ve atıl kapasitelere yol açmıştır. Avrupa Birliği, tekstil, gemi yapıın, demir-çelik sektörleri geleneksel sanayi olarak tanıınlınnış, ayrıca GATT' ın (Gümıük Tarifcleri ve Ticaret Genel Anla~m~isı) 19. maddesine dayanarak bu sektörleri koruma aınacıyla tck taranı tedbirler almıştır. Bu sektörler, bir yandan kotalar ve yüksek gümrük vergileri ilc 3. ülkelere karşı korunurken, öte y:miliın bu sanayii dallarında faaliyet gösteren işletındere Devlet Yardımları kapsamında doğrudan sübvansiyonlar verilerek ürettikleri ınalların ihracatı teşvik edilmektedir. Bu bağlaında Avrupa Biriliği'ndc, Birlik düzeyinde geleneksel sanayi dallarının modernizasyonu için "Avrupa İçin Sanayi Teknolojilerinde Temel Araştınna" Projeleri uygulanmakta ve bunlar Topluluk bütçesinden karşılanmaktadır. Bu projelere önemli sübvansiyonlar verilmektedir. Ayrıca, Avrupa Yatırım Bankası'nd~m modem teknoloji uygulayan projelere önemli kaynaklar aktarılmaktadır. Avrupa Birliği'nde geleneksel sektörlerin bclirlenmesindeki önemli itici güç, bu sektörlerin rekabet imkanlarını giderek kaybetınesi, atıl kapasitelerin ortaya çıkması, istihdmn yoğunluğu ve teknolojideki gerileme olmuştur. Birlik, geleneksel sanayi sektörlerinin dekteklcnmcsi, korunınası ve geliştirilmesi için, uzun süredir uyguladığı negatif sanayi politikaları ile bu sınıayi daliarına doğrudm1 sübvansiyonlar vererek ve 3. ülkelere karşı kotalar, yüksek gümrük vergileri uygulayarak, zmnan kazanmak ve daha sonra pozitif sanayi tedbirlerini gündeme getirmek istemektedir. Son yıllarda bu politika doğrultusunda tckstil sektöründe önemli başarılar elde ctınişlerdir. Avrupa Birliği, ABD ve Japonya'nın gelişmektc olan ülkelere teknoloji ihraç edebilmek için ortalama her 7-1 O yılda bir modernize ettikleri tckstil makinalarını pazara çıkannaktadırlar. Aynı zaınanda, az gelişmiş ülkeler ara :anda rekabet ort:unı yanıtoırak sürekli yeni teknoloji ihraç etıncyi aınaçlaınaktadırlar. Gelişmekte olan tckstil üreticisi ülkeler tckstil ınakinahırı ihtiyacını itlıalatla sağladıklarından, gelişmiş ülkeler scnnayclcrini tckstil ürünleri üretiminden, tckstil makinalan üretimine kaydınnaktadırlar. Amaç, tckstil üretiminde kullanılan girdilerin itlıalatını, tckstil makinal<.ırı ihracatıyla karşılama yoluna gitıncktir. Ülkemizde Tckstil Sektöründe faaliyet gösteren işlctınelcrdc kullanılan teknoloji, son yılhırda dünyadaki gelişmelere uyum sağlaymnaz durumdadır. Paınuklu iplik üretiminde

3 EKONOMIK Y AKLAŞIM 31 ıli ~ti- or di 'C 'ın o- kurulu kapasitenin yakla.~ık %21'i ro to rlardan olu~urkcn, aynı oran Balı Avrupa' da %45 civarındadır. Ancak, dünyadaki rolor teknolojisinde de hızlı bir ycnile~ıne yaşanınak:tadır. Dokumada ınekiksiz tezgah dış alımında 1989 yılı içinde Türkiye en büyük 13. ithalat~ çı ülke olmakla beraber, bu al<mda faaliyet gösteren i~lctmclcrin makina pmkı hayli eski o lup, rekabet imkanları sınırlıdır. İşyeri sayılarında giderek meydana gelen azalmalar, bugün tckstil sektöründe yaşanan sorunlardan kaynaklanmaktadır. Ülkemiz s::mayileşınesinin ve ihracatının motor gücü durumunda olan tckstil sektörü 1990 yılından bu yana da önemli bir d"boğaz içine ginniştir. Gereken önlemler alınmadığı takdirde, konfeksiyon sanayiinde de önemli ölçüde kriz yaşanacağı tahmin edilmektedir. Tckstil Sanayiınizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün daha fazla yilirilıncmcsi i çin, bir yandan emek-yoğun teknolojiler kull;mılırken, ütc yand~uı da higlı-tech makinalar devreye girmelidir. Ancak her ikisinin de dengeli bir işbölümü çerçevesinde kullanılınası zorunludur. KOSGEB Başkanlığınca, Devlet İstatistik Ensitüsü sanayi verileri baz alınarak yapılan çalışmalarda, küçük ve orta boy işletmelerin ve istihdmn yoğunlaştığı sektörlerin; ır ra- :rnn ın r- 1, 1-1- k ı Dokuma-Giyim Eşyası ve Deri (alt sektörler itibariyle, Dokuma Sanayii, Ayakkabı Dışı Giyim Eşyası, Deri ve Deri Benzeri Maddeler ve K ürk, Ayakkabı), Metal Eşya, Makina Teçhizat, ilmi ve Mesleki Ölçme Aletleri Sanayii (alt sektörler itibariyle, Metal Eşya, Makina Sanayii -Elektrikli Makinalar h;u iç- Elektrik Makina ve Aygıtları, T;ı~ı t Araçlm ı S<mayii, Mesleki ve ilmi Aletler) Gıda, içki ve Tütün Onnan Üıi.inleri ve Mobilya olduğu belirlenmiştir. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde sektörlerin rekabet gücünü arttırabilmek için, gerek Birlik gerekse ülke bazında yapılan destck progrmnlarının yanısıra pazarı cani~ tutahilınck ve imalat s;mayiinde faaliyet gösteren işletıncieri dolaylı yoldan sübvansc ctınck amacıyla, Devlet Yardımım-ı'nın önemli bir kısmı tüketicilere tı ansrcr edilmektedir. Kaynakları oldukça kıt olan ülkemizde bu ve benzeri yardım türlerinin hayata geçirilmesi oldukça güçtür. imalat sanayiinde, özellikle emek-yoğun sermaye işletıncieri olarak faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli sanayi işletıncierinin istihthun yaralına kabiliyctlcri, bulundukları sektör ve bölgede, aynı zamanda gelir yarauna anli.unına geldiğinden, bu kesimin geliştirilecek politika ve programlarla korunınası ayrı bir öneme haizdir. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun Kurucu Antıaşması olan Roma Anllaşınası'nda, sa üzel bir bülüm bulunınaınakladır. Sanayi polilikasınm temel mna- nayi politikasına ili~kin

4 32 K OSGEB cı, AET içinde rekabet kuralları çerçevesinde smıayinin rekabet gücünü ve ticareti arttırıcı bir sistemi kunnaktır. O döncmdeki AET kurucusu 6 ülke de sanayileşmiş ülkelerdi ve sanayide yapısal değişiklikleri gerektirecek ünemli bir durum söz konusu değildi. Sanayi ile ilgili düzenlemeler Antlaşma'nın rekabet ve ticaret politikası çerçevesinde yapılmaktadır. 1 Kasım 1993'de yürürlüğe giren Avrupa Birliği Antıaşması'nda ise, sanayi politikasına ve bu politika içinde de küçük ve orta boy işlctınclcre, Antlaşma'nın 130. maddesi altında yer verilmekte ve "Birlik ve üye devletler, Birlik smıayisinin rekabeti için gerekli koşulların sağlanmasını güzelirler" başlığı altında bedeller gösterilmektedir. Bu lıedc11er temel olarak; - Birliğe üye ülkelerde sanayinin yapısal değişikliklere uyumunun hızlanması, - Birlik'te özellikle küçük ve orta boy işletıneler başta olmak üzere, bütün işletınelerin gelişebilmeleri için uygu m bir çevrenin yaratılması, -Teknolojik yenilik, ara.~tınna ve kalkınına politikaları için sanayi polansiyelinin en iyi şekilde geliştirilmesinin teşviki unsurlarını içermektedir. 1. AVRUPA BIRLIGINDE SANA YI POLITIKALARI Bilindiği gibi, gelişmiş Batı ülkeler sanayide geçmiş yıllardaki rekabet güçlerinin azalması karşısında dikkatlerini 2 ana unsur üzerinde yoğunlaştırmaktadırlar. Bu unsurlar; -Teknolojik gelişme ağırlıklı yeniden yapılanma süreci, - UluslaranL-;ı ticarette pazarlarını koruyacak önlemlerin alınması Bu çerçevede geliştirilen progrmnlar, Avrupa Birliği'nde smıayilcşmc konusunda ortak bir strateji ortaya çıkarmıştır. Bunlar, /./.Sanayinin Yeniden Yapdand1nlmasl Avrupa Birliği, dışa açıhm ekonomiterin talepleri ve bilgi toplumunun ihliyaçları doğrultusunda ınal ve hizmet üreterek sanayinin rekabet imkmılarını artırmak ve en yüksek seviyede istihdam yaratınak yönündeki polilikalarını 3 ahmda yoğunlaştırmaktadır: a- Avrupa linnalacının global owundaki rekabetine y:u-dıın etınek, b- İç pazarı geliştirmek, c- Yapısal uyum politikalarını takip etmek.

5 EB ıcı a ile na da a- EKONOMIK YAKLAŞlM B u politikalar; -Bilgiye dayalı ekonomi - Sınai işbirliği - Rekabetin sağl:.mınası - Ekonomik w sosyal uyum - Sanayinin sürdürülebilir gelişınesini sağlmnak -Araştırma ve geliştirmeyi desteklemek - Küçük ve orta boy işletmeleri desteklemek şeklindedir. 33 e- A) Avrupa Firmalannm Global Ortamdaki Rekabetine Yardtm Etmek Sınai globalizasyon, rekabet ve işbirliği konul~mnda yeni dengelerin kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Avrupa Birliği bu amaçla sınai ve teknolojik alanda şirket birleşmelerini desteklemektc ve dünya pazarlarında rekabet kurallarının korunması ve uluslararası kuralların geliştirilmesi politikasını benimsemektcdir. Pazarda oligopol yaratacak gelişmelere i zin vermeme politikası, esas olarak, görülmektedir. Avrupa Birliği, son yıllarda gittikçe artan stratejik birleşmeleri dikkate alarak, sınai işbirliğinin geliştirilmesinde aktif bir politika izlemektedir. Özellikle Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Pasilik ülkeleri, Latin Amerika ve Akdeniz ülkeleri ilc sınai işbirliğini geliştirme çalışmalarını desteklemektedir. B) Iç Pazart Geliştirmek Bugün sayıları onbcşc yükselen AB'ye üye ülkeler arasında malların, sennayenin, hizmetlerin ve işgücünün serbest dolaşımında tarifesiz engeller denilen fiziki, teknik ve mali engellerin kaldırılması ilc bir iç pazarın oluşturulması faaliyeti, Avnıpa Birliği sanayisinin rekabet edcbilirliğini arttııma yönündeki en önemli sanayi politikası olarak belirtilmelidir yılında Avrupa Birliği Konseyi tarafındmı başlatıl:m ve 31 Aralık 1992'de tamamlanmı iç pazarın oluşturulması ilc; - Sınır kontrolleri kaldırılmış, -Avrupa stmıdartları (ortak standartlar) ilc ürün çeşitliliği, ihtisaslaşma ve kitle üretimine geçilmesi sağlanmış, - Ölçek ekonomisinden raydalanma imkanı getirilmiş, - Şirketler hukuku mevzuatı ilc değişik üye ülke iş çevreleri arasında işbirliğini kolaylaştıran hir ortam yaratılınıştır. İç pazarın geliştirilcbilınesi için üncm arzeden konul~u şu şekilde sıralanmaktadır;

6 34 K OSGEB -Büyüme ve istihdam için en önemli potansiyel güç olan KOBİ'lerin (küçük ve orta boy işletmelerin) iç pazarda rekabet edebilmesi için gerekli tedbirleri almak, -Uyumlaştırılan mcvzuatm etkin bir şekilde uygulanması için gerekli düzenlerneleri yapmak, -Ulaşım, enerji ve telekomünikasyon alanındaki Trans-Avrupa ağları projelerini yürütmek. C) Yaprsal Uyum Politikalan - Ekonomiyi hem ürün hem de üretim metodlarıyla etkileyecek olan teknolojik g~lişmeler karşısında sanayinin yeniden yapılandırılınasını sağhunak, - Bilim ve teknoloji seviyesinin yükseltilmesi, bilgi ve ürün kalitesinin arttırılması, yeni teknolojilere uygun eğitim verilmesi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, toplam kalite yönetiminin sağlanması gibi bilt?iye dayalı ekonominin (intangible investınent) desteklenmesi, ~ - İşletmeler arası işbirliğinin geliştirilmesi, - Rekabetin sağlanabilmesi için devlet yardımiarına rekabet kurallarına dikkat edilmesi, - Sanayinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlayacak temiz teknolojilerin desteklenmesi Avrupa Birliği'nde Sanayinin Geliştirilmesi 7.2. l. Yüksek Teknolojiye Dayalt ve Istihdam Yaratma Yeteneği Yüksek Modern Sanayi Dallarrnm Geliştirilmesi Avrupa Birliği, son yıllarda yeni teknolojiler gcliştirmede ve modem sanayiyi tesis etmede ABD ve Japonya'nın gerisinde kalmıştır. Bu nedenle, smıayilcşme politikası kapsaınında modern üretiın yöntemlerini, piyasa ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni smıayi ürünlerinin geliştirilmesi için kanalize etmektedir. AB' de büyük firmaların, ara.'itırma kurumlarının ve ü niversitelerin işbirliği yapınasma ve bunların faaliyetlerinin koordine edilmesine öncelik verilmiştir. Bu konu ile ilgili projelerin iina.nsmmu, Birliğin ortak çıkarlarına uygun olarak Avrupa Yatırım Bankası kaynaklarınc.l~m karşılanmaktadır. Ayrıca, modem sanayi sektörlerinin geliştirilmesi için üye ülkelerin resmi ihaleleri Birlik'teki bütün şirketiere açık tutulmaktadır. Topluluk içinde özellikle havacılık sanayii, bilgisayar sanayii; uzay sanayii ve iletişim smıayiinde önemli ölçüde talep ortaya çıkacak ve büyük ölçüde üretim yapabilmek için çeşitli üye ülkelerde bu smıayi dallarınc.la faaliyet gösteren şirketler birleşerek, ABD ve Japonya ilc dünya pazarl:mnda rekabet edebileceklerdir. Şirketler birleşmesi Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünce tqvik edilmektedir. Yukarıda değinilen bu sektörlerde kurulacak büyük ölçekli şirketlerin dış rekabete açılması ve böylece etkin ve verimli çalışmaları, saım yi politikalarının diğer bir boyutunu teşkil etmektedir.

7 1 SGEB EKONOMIK YAKLAŞlM 35 oy iş- L yapek. neler i tektopent) den- AB' de Modern Teknoloji/erin Geliştirilmesine Yönelik Projeler: A. fleşitim Teknolojileri Için Avrupa Strateji Programr Enfonnasyon sektöründe faaliyet gösteren Birlik dışı 11rınalarla rekabet edebilmek için yürürlüğe konuhın bir projedir. Bu projeye göre, AB üyesi en az iki ülkeye ait firma, üniversite veya AR-GE'nin, kuruluş faaliyetlerinin finansmanının %SO' si Avrupa Komisyonu'nca karşılanmaktadır. Yüksek entegre devreleri, mikroelektronik, bilgisayar kontrollü tekniklere ilişkin projeler AB tarafından önemli ölçüde desteklenınektedir. B. Bioteknolojinin Geliştifilmesine Yönelik Araştrrma Programr Bu proje enzim ve genetik ınühendisligi, organ nakli, hücre mühendisliği ve bioenfonnasyon konularında yapıhuı araştırınaları kapsamaktadır. Avrupa Birliği tinansman kaynaklarından büyük ölçüde desteklenmektcdir Geleneksel Sanayi Sektörlerinin Desteklenmesi, Korunmasi Ve Geliştirilmesi AB ekonomisinde uygulanan sanayi politikalannın ikinci ~uıa unsuru, geleneksel sanayi sektörlerinin korunmasıdır. Son yıllarda ortaya çıkını hızlı rekabet karşısında geleneksel sanayi dalları, AB ülkelerinde gerileme sürecine ginniştir ve önemli ölçüde atıl kapasitelere yol açmıştır. Geleneksel sanayi sektörünün AB 'ye üye ülkelerdeki istilıdmnın 2/3'ünü kapsamasınedeni yle, bu söktörün korunınası elzem olarak görülmektedir. Bu konuda uygulanan politikalar iki mıa başlık altında toplanmaktadır; A. Negatif Sanayi Politikalan nin e ü ve Av- ir lı~i ö b ü- ren eten ve Negatif sanayi politikalarının uygulamuasındaki amaç, bu kesimi geçici bir süre için a yakta tutınaktır. Bu nedenle, bu sanayi dalları; kotalar, yüksek gümrük vergileri ve ithalat kısıtlarnaları gibi araçlarla korunmaktadır. Bunun dışında, Avrupa Birliği, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın 19. maddesine dayamırak ve tck taraflı olarak bazı sanayi sektörlerini korumak için tedbirler almaktadır. Ayrıca, bu saııayi dall,ırında faaliyet gösteren işlcunclerc doğrudan sübvansiyonlar verilerek, ürettikleri ınalların ihracauarı teşvik ctlilmcktcdir. Amaç pozitif smıayi politika tedbirlerinin gündeme getirilcbilmesi için zmnan kaz:.uıınaktır. B. Pozitif Sanayi Politikalan Pozitif sanayi politikaları geleneksel sanayi sektörlerindeki yapısal düzenleınciere ilişkindir. Uzun dönemde tekstil, demir-çelik, gemi yapıın sanayilerinde istihd:.unı koruyabilmek, yapısal düzcııleınclcrc ili~kin tedbirlerin ajııınıasıyla mümkün olabilecektir. Üye ül-

8 -- 36 K OSGEB kclerin devlet yardımları da genellikle bu spesifik sektörlere yapılmaktadır. Birlik'te teknik ve mali engellerin kaldırılmasıyla birlikte, üye ülkelerin bütününde bir iç piyasa yaratılarak, çeşitli sımayi sektörlerinde ölçek ekonomisinden raydalanına ve verimliliklerinin arttırılması aınaçlanmaktadır. Bu nedenle üye ülkelerin hukuk yapısı, Avrupa Komisyonu'nca AB hukuk yapısına uygun olarak yeniden düzenlenecek ve sanayi ürünleri stmıdartlarının Avrupa Standartlar Komitesi'nce belirlenmesine çalışılacaktır Avrupa Birliği üyeleri, aynı sanayi dalında faaliyet gösteren ve düşük verimiilikle çalışan işleunclcrin daha etkin finnalar haline gelmesi ve genişleyen AB piyasa..ı.;ındmı faydalanarak karlılık ve verimliliklerinin artlırılmasını tqvik etmektedir. Ancak uygulamada, daha çok aynı ülke içindeki kuruluşların birleşmesin sağlanahilıniştir. AB'yc üye ülkeler arasında firma birleşmelerindcki başarısızlığın nedeni, yönetimsel ve teknik sorunlar ilc, üye ülkelerin belirli bir s:.ınayi dalında diğer üye ülke finnalarının kontrol sahipliliğini istememelerinden kaynakhuunaktadır. Avrupa. Birliği'nde geleneksel sanayi sektörü içinde faaliyet gösteren işletmelerin verimliliğini ve etkinliğini mtıracak yeni ve modern tcknolojilerin geliştirilmesine üneelik verilmektedir. Rekabet gücünü kaybeden işleuneler yeniden cğitilerck modem ve gelişmektc olan sektörlere kaydırılmaktadır. Geleneksel saııayi dalları içinde modern üretim yöntemlerinin ve yeni ürünlerin gclişlirilebilmcsi için "Avrupa İçin Sıınayi Teknolojilerinde Temel Araştırma" BRITE projesi uygulanmakta ve bu proje Birlik bütçesinden 1İ!ıaııse edilmektedir. Bu konuda büyük sübvansiyonlar verilmektedir. Geleneksel sanayi dalları için geliştirilen yeni teknolojilcrin uygulanabilmesi, moderniza..o;;yonun sağlanabilmesi ve piyasanın talep ettiği ürünlerin üretilmesi için, Avrupa Birliği sımayi palilikası çerçevesinde saııayi yaurımlaq dcstcklenmcktcdir. Bu konuda 1984 yılında Avrupa Yatırım B<mkası, modem teknolojileri uygulayını yatırım projelerine 330 milyon ECU tutarında sübvansiyon sa~lmnıstır. ~ l Küçük Ve Orta Ölçekli Işletmelerinin Desteklenmesi AB smıayi politikasının 3. temel unsuru küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin dcstcklenmcsidir. Bu işlcunclcrin istihdam yaratına yönünde önemli etkinliklerinin olması nedeniyle desteklenmesi ve yaygınlaştırılması temel hcdc11erdcn biridir. Değişen koşullara hızlı bir uyum gösteren bu i lcunclcrin, son yıllarda AB düzeyinde islihdmn ettikleri işçi sayısında ve ürclim miktarlarında önemli artışlar gözlenmektedir. KOS işlcunclcrinc sağlanan destckler şöyle sıral<uıabilir:

9 GEB EKONOMIK YAKLAŞlM 37 e bir vevru rün~ çalıdaada, eler ile, s te- ve ve k te -Avrupa Sosyal Fonu'ndan finanse edilen mesleki ve teknik eğitim imkanlarının bu işletmelerde çalışanlara sağlanması. - Bu işletmelere Avrupa Komisyonu tarafından ekonomi ve hukuk danışmmılarından tahsis edilmesi. - Yeni tcknolojilcrin uyguımıması ve modernizasyon yatırımlarının yapılınası için uygun şartlarda kredi sağlmunası ve sübvansiyon verilmesi. - Çeşitli vergi kolaylıklarının sağlanınası ve bazı vergi istisnalarının tanınması. - Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihracatlarını gcli~tinneleri için çeşitli yardım ve sübvansiyonlar sağlmunası. - Büyüme ve istihdmn arasındaki hassas dengedeki rolleri nedeniyle büyük önem taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmelerin iç pazarın. rekabet ort;unına uyumlarını sağlayacak tedbirlerin getirilmesi (K OBİ'lerde finans, vergi, idari güçlüklerin giderilmesi, yönetim kalitesinin iyileştirilmesine dair tedbirler, "Intcgratcd Progrmn" adıyla uygulamaya konulmuştur). - Kamu yönetiminin rolünün modemleştirilmesi yönündeki politikaları kapsayan ve rekabet edebilirliğin altyapısını hazırlayan, yapısal uyum tedbirlerini bcnimsemekte ve uygulamaktadır. KOBİ'lerin finansınan sıkıntıları nedeniyle, bu al.:uıda alın~uı tedbirler:. Kredilerin daha verimli kullanılması,. Ortak sermaye kat.ılıınlarıııın desteklenmesi,. KOBİ'ler için ikincil pazarların geliştirilmesidir. u- n n,_ a i Hazirmı 1994 tarihleri arasında yapılını "Korfu Zirvesi"nde Beyaz Kitap çerçevesinde KOBİ'lerin istihdmn yaratina potansiyellerinin tmn olarak ortaya çıkarılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınınası gerekliliğine değinilıniştir. Avrupa Konseyi Korfu Zirvesi'nde, Bakcınlar Konseyi'nin KOBİ'lere faiz sübvansiyonu sağlmuna.sına ve Komisyon'nun Tck Pazara ve yeni rekabetçi çevreye uyum sağlamalarına yardım edecek Topluluk Progrmnına ı YY9 yılları için ı Milyar ECU ayrılmasına o lumlu yaklaştığını bclirtıniştir. Birlik "Intcgrated Prograınıne"ı çerçevesinde ele alınan bu prognunda, esasen Topluluk mevzuatının KOBİ'ler için basitleştirilmesi ve bu tür işletmcler üzerindeki idari yükümlülüklerinin azallılması wnaçlmunaktadır. Avrupa Birliği'nde tüm yardıml~u-ın %10'u KOBİ'lere verilmektedir. Ülke bazında tüm yardımlar içinde KOBİ'lere verilen yardunl~u-ın payı ise Belçika' da %25'i, Danimarka' da %ı'i, Alınanya'da %7'yi Yunanistmı'da %10'u, Lüksenhurg'da %2l'i, Holl<uıda'da %3l'i, İngiltere'de ise %ı2'yi bulmaktadır. Bu mkmnlardan da görüleceği üzere, KOBİ'lere verilen yardımlar açısından, %3ı ilc Hollanda birinci sırayı alırken onu, %25 ilc Belçika ve %21 ilek Lüksemburg takip et.ınektcdir.

10 38 K OSGEB 1.3. Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde KOBI Politikalan Birlik üyesi ülkelerde, Küçük ve Orta Boy işletme Politikalarında genel olarak iki farklı eğilim göıülmektedir. Bu eğilimlerden biri, işletmeler için uygun ekonomik ortaının sağlanması yönünde bürokrasinin azaltılması, liberalizasyon, özelleştirıne ve vergi sisteminde ve rekabetle refonn yapılabilmesi için ilgili yasaları yeniden şekillendinne çalışmalandır. Bu eğilim, KO Bİ'ler için büyük önem arzeden uygun ekonomik oıtamın oluşturulması göıiişüne dayanmaktadır. Diğer eğillin ise, gene KOBİ'ler için yeni bir progrmn çerçevesinde finansal sorunların çözümüne yönelik!inansal plcuı ve tedbir çalışmalarıdır. Bu kapsaında direkt olarak verilen sübvaıısiyonlar, sübvanse edilmiş krediler ve vergi indirimleri, KOBİ keslininde; büyüme, istihdam ve rekabet teşvikinin araçlan olmaktadır. Avrupa Birliği'ne üye bir çok ülkede adeın-i merkeziyetçi yönefun hak.iın olup, KOBİ'lerin desteklenmesinde bu yönelimler (yerel yönelimler) önem k:azaıunaktadır. KOBİ'lere yönelik politikalar, genellikle merkezi yönetimlerce oluşurken. bölgesel yönetimlerce uygulamaya konulaıı palilikalar daha dar kapsaınlı olmaktadır. KOBİ politikalarının merkezi yönetimlerce oluşturulınası, uygulamaya konulacak tedbirlerin aynı zmnanda ülke genelindeki tüm KOBİ'lerin destckleıunesi cmkunına gelmektedir. Merkezi yönefunlerin KOBİ' ler için alınış olduğu bu tedbirler, yerel yönetimlerin kendi bölge koşullarını dikkate alarak uygulamaya koyduğu tedbirlerden çok dalıa geniş kapsaınlıdır. 19SO'lcnle Avrupa' da işsizliğin büyük boyuu<tra ulaşması, yerel yöneilinlerinin konuya ilgisini yoğunlaştınnış ve istihdmn ymatınada önemli bir görevi üsuenen KOBİ'leri destekleyici tedbirler bu yıllarda uygulamaya konulınuştur. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin çoğunda (D~miınarka, Yunanistlm, İrl<ında, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İngiltere) merkezi yöncfunlerin KOBi' leri destekleyici tedbirleri yürürlüğe koyacak yasama yetkileri vetrdır. İngiltere' de küçük işletınciere verilen destekler, daha çok adem-i merkeziyetçidir. Bu durum merkezi hüküıneuerin, KOBİ'lere yönelik ihtiyaçlarının yerel yönetiınlerce karşılmıması arzusunilim kaynaklanmaktadır. Bölgesel ve yerel otoritelerce k<lfşılanınası arzusundan kaynaklanmaktadır. Bölgesel ve yerel otoriterler ve işletıne eğitiın konseyleri bu destck hizıneueri ağının en önemli kısmını teşkil etmektedir. Diğer AB üyesi ülkelerde (Belçika, Frm1sa, Alınmıya, İtalya ve İspmıya) hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimlerce KOBİ'leıi destekleyici politikalar üretilınetedir. Belçika'da yerel yönetimlerin (Flaııders, Wallon ve Brüksel) bu konudaki etkinliği son yıllarda önemli ölçüde artını ştır.

11 'GEB n ası ette O ta- çö üb- rin lellll ;e- 1- i- EKONOMIK Y AKLAŞIM 39 Almanya'da Federal Hükümet ile yerel yönetimler KOBİ'lere yönelik destckler konusunda işbirliği içindedirler. Bu işbirliği kapsamında genel destck hedef ve araçlannın birbiriyle uyumu ön koşuldur. Fransa ve İtalya' dakobi'lere yönelik destck tedbirleri yerel yönetimler tarafından gündeme getirilmektedir. Bu ülkelerdeki yerel yönetimlerle ilgili yasalar, merkezi hükümet temsilcilerinin onayından geçmektedir. İspanya' da 1970'li yılların sonlarında başlayan bir politik ve idari adeın-i merkeziyetçilik gözlenmektedir. Bölgesel yönetimler bazı durumlarda kendi kaynaklarını, bazı durumlarda ise merkezi hükümetten elde edilen!inansal kaynakları kullanarak KOBİ'lerle ilgili kendi politikalarını uygulamaktadırlar. Üye ülkelerdeki KOBİ'lerle ilgili politikaların yürütülmcsindcki adem-i merkeziyetçilik gücünün genel olarak o ülkenin büyüklüğü ilc bağlantılı olduğu görülmektedir. Bu adeın-i merkeziyetçi durum koordinasyon ihtiyacındmı kaynaklmunaktadır. Ayrıca, üye ülkelerdeki politik ve kültürel gelişmeler adem-i merkeziyetçilik sürecini hızlandırmıştır. Merkezi yönetimler ile yerel yönetimlerin KOBİ politikalarını birlikte yürütıncleri, her iki otoritenin uyumlu çalışmasına bağlıdır. Uygun bir işletme ortlunının yaratılmasını amaçlayan KOBİ politikaları, işletıneler a rasındaki rekabeti destekleyici mahiyettedir. Ancak KOBİ'leri finansal yönden destekleyici politikalar işletıneler arasındaki rekabeti olumsuz yönde etkileyebilir. İspanya' da son yıllarda merkezi yönetim ilc yerel yönetimler arasında koordinasyona i lişkin pek çok problem ortaya çıkmıştır. Bu problemler KOBİ'leri desteklerneyi amaçlayan AB fonlarının gündeme gelmesiyle daha da şiddetlcnıniştir. SONUÇ Ülkemiz imalat sanayiinde faaliyet gösetcrcn, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeler, Gümrük Birliğine geçişle birlikte yoğun bir rekabet ortamına girecektir. Bu rekabet hem AB üyesi ülkelerden, hem EFTA, hem de AB 'ye 3. ülkelerden gelerek dolaşanına giren ülke ürünlerinden kaynaklanacaktır. Küçük ve orta ölçekli sanayi ürünlerinin iç ve dış pazarlarda diğer ülke ürünleriyle rekabet edebilmesi uygun fıyat ve kalitede ürün sunuınu ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle Avrupa Birliği'nde küçük ve orta ölçekli işletıneler için alınan tedbirlerin benzerlerinin ülkemizde de hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu bağl~unda, Gümrük Birliği kapasamında, K OSGEB' in hedef kitlesi olan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi işletmeleri için tedbirler alınması gerekmektedir.

12 K OSGEB Makro Tedbirler: Avrupa Birliği ilc ekonomik cntcgrasyonun sağhuıabilmcsi için, makro ekonomik dengeleri düzenleyici tedbirlerin alınınası gerekmektedir. Yatırımcı; döviz kuru, cnnasyon oranı, faiz hadleri konusunda önemli ölçüde sapma göstermeyen kısa, orta ve uzun vadeli tahminler yapabilınelidir. Devletin iç borç politikası nedeniyle, sermaye, kısa dönemde elde edeceği ranllara yönelınektedir. Sermayenin rant ekonomisinden üretim ekonomisine kaydınlımısı yönünde tedbirlere ivcdi bir biçiınde hayaliyet kazandırılınalıdır. Sektörel Tedbirler: 1. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İ~leuneleriııin yoğun olduğu sektörler, Geleneksel Sanayi Sektörleri kapsamında değerlendirilerek, yapısal düzenlemeler gerçekle~tirilinccye kadar, koruma ve subvansiyonları içeren negatif sanayi politikaları uygulmnak (Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde yapıldığı gibi) GATI'ın 19. maddesine dayanarak bu sektörleri korumak a macıyla tck taranı tedbirler alınmalıdır. Özellikle, tezgah yenileme ve modernizasyonı.ı projeleri bu sektörlerde devreye girmelidir. 2. Belirlenen Geleneksel S<mayi Sektörleri içinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli Sm1ayi İşlcunelcri, kuruluş kapasiteleri nedeniyle dezavantajlı durumdaclırlar. Bu işlcunelcrin Ölçek Ekonomisi'ne uygun üretim yapmalarını tcmincn temcltinna birlcşmeleri, vergi, SSK ödentileri ve benzeri araçlarda yapılacak düzenlemelerle desteklenmelidir. 3. Bilindiği gibi, bugün Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde faaliyet gösteren firmalar için tesis edilen şirket birleştirme programları konusunda önemli bir gelişme sağlm1aınmnıştır. Birleşmeler daha çok ulusal sınırlar içerisinde faaliyet gösteren finnalar arasında gerçekleştirilmektedir. Türkiye içinde firma birleştirme programları, tirınaların ölçek ekonomisi ile faaliyet gösterebilmelcri için, özellikle, dokuma, giyim, ayakkabı sektörlerinde başlatılınalı dır. 4. Avrupa Birliği'ndc, KOBİ'ler için Birlik düzeyinde oluşturulan TASK FORCE'un önemli araçlarından biri "Sosyal Ortmnın Geliştirilmesi" mnacıyla koopcratir ilişkilerini dcstekleınctir. Bunun anl~unı, üretim sürecinin çeşitli aşmnalannda koopcratiner yoluyla işlctmelirin işbirliğine gitınelcridir. Bu işbirliği, - H~unınadde Alımı, -Nihai Ürün Pazarlmnası, - Rcklmn Faaliyetleri, - Piyasa Araştırınası ve bcnzcridir.

13 EB EKONOMIK Y AKLAŞIM 41 Aynı yöntemler, ülkemiz imalatçıları için de geliştiri lebilir. enra- yü lde yi ar, ne a- li e r- is e 5. Avrupa Birliği'nde imalat sanayiinde faaliyet gösteren işlctınclcrin önemli bir kısmı büyük işletmelere girdi tedarik etıncktcdirlcr. Birlik'te KOBİ'lerin globalizasyon sürecine girebilınelcri için AB standardlarını yakalaınaları, yani Avrupalıtaşınaları gereği, özellikle ü zerinde duruhm önemli bir husustur. Avrupalılaştınna Süreci 6 aşaınadan ibarettir: - Dalaylı Uluslararası Elkiler (İhracat yapan ana sanayiye tali müteahhitlik) - Dalaylı İhracata Katılım (İhracatçı linnalara topuuı ürün satışı) - Dolfrudan İhracata Katılım ö -Yabancı İşlcunclcrlc İşbirliği (Ar-Ge, Pazarhuna vb.) - Uluslarara..'iı Lisans Yerıne - Doğrudaı1 Yabancı Yatırım (Ortak Yatırım, Şirket Birlcşınclcri) Benzer sürecin Türkiye' de gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışınalar yapılmalıdır. Türkiye imalat s:mayyinde faaliyet gösteren işletıncierin yan sanayi ilişkileri gcliştirihnclidir (Ölçek Ekonomisi, Tezgah Yenileme Modcmiza.syon, Standardıara Uyum, özellikle yaıı sanayide önemli olan ISO ve E markalama ilc ilgili çalışınaların başlatılması). 6. Eğitiın Prograınları Desteği.sağl~uımalıdır. Avrupa Birliği'nde s:.mayicilcrc verilen eğilim programları, - Üretim Yöntemleri -Öz Kaynaklar ve Ücretler - Pazarlama -Ürünlere Yenilik Getirme - Hukuk, Ekonomi ve benzeri konuları içermektedir. 7. Milli Akreditasyon Yasası'na işlerlik kazandırılarak, bugün imalatçılar için hayati öneme haiz akredite olmuş test, muayene ve belgelcndirınc kuruluşları, kamu ve özel sektörde desteklenmelidir. Bilindiği gibi, Avrupa Birliği'nin ortak çıkarlarını ilgilendiren projelere, timınsal destckler kapsaınında hibe ve ucuz krediler verilmektedir. AB' de akreditas yon konusunda KOBi'ler için uygul;.man PRİZMA adındaki programın benzerinin Türkiye'de uygulanması için Proje yapılına.."iı gereklidir. 8. Avrupa Birliği'nde turizm Iıaı ckctlcri, sübvaıısc edilen tüketici krcdileri ilc Birlik içindeki ülkelere yönlendirilmektedir. B u kapsamda, Yun~uıisuuı, lsp~uıya, Portekiz' de turizm c yönelik sanayi yatırımları Devlet Yardıınlarıyla dcstcklcnıncktcdir.

14 42 K OSGEB Dış ticaret işlemlerinde görünmeyen ihracat olarak kabul edilen turizm, ülkelere döviz girdisi sağlayarak, ödemeler dengesini ihracat gelirleri gibi pozitif yönde etkilemektedir. Bu bağlaında yüksek bir turizm potansiyeline sahip ülkemizde de turizme yönelik sanayi yaurımlarının teşvik edilmesi gerekmektedir. Mikro (/ş/em Içi) Tedbirler: imalat sanayii içinde faaliyet gösteren işletmeler, genel ekonomiden kayanaklanan ve kendilerince kontrolü mümkün olmayan değişkenierin etkisi altındadır. Bu değişkenler, nüfus, GSMH' daki büyüme, satınalına gücü, tüketim kalıpları, cnnasyon oranı, içinde bulundukları sektördeki rakip firmaların sayısı, rakip tirınaların ürünlerinin kalitesi v.b.' dir. İşletmeler genel ekonomiden kaynaklanan bu değişkenleri dikkate alarak, kontrol altında tutabilecekleri değişkenleri iyileştinnck için işletınc-içi tedbirlerle hayatiyctlerini sürdünne durumundadırlar. imalat sanayii içinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli saııayii işletıncieri ile henüz proje aşaınasında olana girişimcilerin genel ekonomik durum, sektörel durum, yer scçimi, ölçek ekonomisi, teknoloji seçimi, yenileme ve modemizasyon, finansal yönetim gibi kendilerini doğrudan ya da dalaylı olarak et.ıqleyecck bir dizi değişkenlerden haberdar olmaları gerekmektedir. Rasyonel bir organizasyon yapısına sahip olmayan küçük işletınelcre, gerek pazarm durum, gerekse işletme içi alınabilecek tedbirler konusunda, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun danışmanlık hizmetleri verilmesi şarttır. Türkiye'nin 6 Mart 1995 tarihli Gümrük Birliği Kararıyla, taahhüt altına girdiği konular içinde en önemlisi ınalların pazara sunumuna ilişkin düzenlemelerde AB'ne uyumdur. Bu durumda küçük ve orta ölçekli işlctınelerdcn danışmanlık kuruluşlarma yoğun talepler gelecektir. B u bağlaında bu kesiıne verilmesi gereken hizmetler; - Pazar Bilgileri. Rakipierin durumu (iç-dış). Rakipierin ürün kalitesi. Ürüne olan talep. Ürünün fiyatı. Pazarlaına faalityctleri vb. -Teknik Bilgiler. Kuruluş yeri seçimi. Ölçek ekonomisi. Teknoloji

15 JEB EKONOMIK Y AKLAŞIM 43 lv iz Bu atıve er, u-. Kalite. S tandardlar. Kapasite. Ürün tasarımı. S tandard işçi sayısı. Stok kontrolü. Malzeme tedariki. Üretim planlaması. Yatırıplanlaması. Modemizasyon-Yenileme - Finansınan. Finansman Kaynakları Oto Finansman Dış Finansınan Leasing Factoring. Risk Sennayesi Krediler - Maliyet Muhasebesi olmalıdır. n re e bi llu Finansınana Yönelik Tedbirler yurtiçinden ve dış ülkelerden sağlanacak kaynaklara dayınunaktadır. - Yurtiçi Kaynakları AB'ye üye ülkelerdeki gibi İmalat Sanayine Devlet Yardımları kapsamında teşviklerin verilmesi. Özellikle küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinde sennaye birikimi yaratmak için yeni vergi düzenlemeleri yapılmalıdır. Küçük ve orta ölçekli sanayicilerin öz sennaye temin edebilmeleri için ikincil piyasaların geliştirilmesi (over the countcr) gereklidir. Bu kapsaında Birlik'te kaınu öncülüğünde hisse senedi alımları yapılmaktadır. Risk Sennaycsi Yatırım Ortaklığı A.Ş. bu tür işlemlerde ö nemli bir araçtır. - Kredi Garanti Fonu - Lcasiı11r ı:> - Faclorinır ı:>

16 44 -Düşük FaizliKredi Temini (Avrupa Birliği'nde bu ve benzeri i~lemler, krediler olarak tmıımlanma.ktadır). K OSGEB sübvanse edilmiş bu amaçla ba vurulan araçlardır. -Yabancı Kaynaklar Avrupa Birliği Kaynakları (Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde) ve Dünya Bankası Krcdileri v.b.' den oluşmaktadır. KOBİ'lere gerekli iç ve dış iinansmanın sağlanması, danışmanlık kuruluşlarınca verilecek hizmeuerle birlikte, söz konusu işletmelerin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır.

17 ---~ "' - EKONOMIK Y AKLAŞIM 45.iş KAYNAKÇA Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu Kuran Antlaşma (Roma Antlaşması). Çeviren ve J?erleycn Doç.Dr. Haluk Günuğur. Barışcan Yayıncılık Ankara, 19S8 Geılişletilıniş Ikinci Baskı. Bilgiç, M. Teşvik. KOSGEn Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Kılavuzu, Ankara Ege, A. Tekstil Raporu. KOSGEn Yayını, ı 992. Ege, A., Acar, U. Avrupa Topluluğu ile Gümrük Birli,qi Kapsanıında Küçük ve Orta JJoy işletmeler. KOSGEB Yayını, ı993. Ege, A. CE Markası. KOSGEB Yayını, ı994. Gökçesu, B.M. Türkiye imalat Sanayiinde Küçük v Orta Ölçekli J~, letmeler Proflli. KOS GEE Yayını, ı993. Gümrük Birliği'nin Tamamlanmasına İlişkin 1/95 Sayılı Türkiye - AB Ortaklık Konseyi Kararı, Ortaklık İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin 1Cıvsiye Kararı, Mali i~,!jirl(~i Dekarasyonu (6 Mart Dönem Türkiye- AB Ortaklık Konseyi). T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Yayını, Ankara, Halkbank Krediler Kılavuzu Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İılu i Bilimler Fakültesi Bölgesel Kalkınına Seınpozyuınu'94. Artvin, Rize, Trabzon, Gümiişlwne, Giresun, Ordu 1/leri!!in Sosyo Ekonomik Yapısı: Sorunlar- Politikalar. Bildiriler (13 - ı5 Ekim ı994). KTU Basımcvi,Trabzon, ı994 Katına Protokol -Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Yetki Alcuuna Giren Maddelerle İlgili Antlaşma. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı AET Başkanlığı Yayını. KOS'ların İhracat ile İlgili Sorunları ve KOSGEE'in Bu Yönde Verdiği Hizmetler. KOS- GEE Yayını, ı995. Küçük Sanayide Yapısal Araştırma. KOSGEE Yayını, XV Cilt, Ankara, ı990. T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun Birlikte Düzenlediği 2. Esnaf ve Sanatkarlar Şurcısı. TESK Yayını, Ankara, ı994. The Unijication of Eıırope Harmonizinf.: Tecluıical Ref.:ulations - Access for Industrial Enıerprises to tlıe Single European Market. Compilcd for CBI hy: Koınına ConsultanL'>. Rotterd~un, ı 994. Tlıe European Observatoryfor SMEs First Amıııal Report, Prepared hy European Network for SME Rcseardı (ENSR) and Sınall Business Rescmdı and Consullancy (ElM), ı9~3. The European Observatory for SM Es Second Awıual Report, Preparecl by European Network for SME Research (ENSR) and Sınall Business Rcsearch <md Consultanı..:y (ElM), ı~94. TMMOB ı993 Smıayi Kongresi Bil.~liriler Kitabı. Türkiye Sanayiilıin Rekabet Giicü ve Stratejisi Cilt I. TMMOB Yayını, Ozkan Matbaacılık, Ankara, ı993. Türk -AT Mevzuat Uyumu Sürekli Özel İhtisas Komisyonu, Devlet Yardımları Alt Komisyonu Raporu. DPT Yayını, ı994. Yeni, İhracat Orf.:arıizasym~ları Çok Ortaklı Dı 1ıı Tıcaret S irketleri, Türkiye'de I( OBİ'ler ve 1/ıraca,t Politikamız, BIS Tckstil ve Hazır Giyim Dış Ticaret A.Ş. Yayını, Ozdil Basımcvi, Istanbul, 1993.

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ 1. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 4 1.1. Merkantilizm... 4 1.2. Fizyokrasi... 5 2. NEO KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ...

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI Proje Finansmanı Ekonomik amacı bir varlığın elde edilmesi ya da finansmanı ve tek geri ödeme kaynağı projenin/işin yarattığı nakit

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

TÜRK YE HRACATÇI B RL KLER

TÜRK YE HRACATÇI B RL KLER 1 mdn Finansal Dan manl k TÜRK YE HRACATÇI B RL KLER Türkiye İhracatçılar Meclisi-TİM 2 TİM bölgesel ve sektörel bazda faaliyet gösteren 60 İhracatçı Birliği, 24 ihracatçı sektörü ihracatçılara ve İhracatçı

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014 Ali EREN İSO Yönetim Kurulu Üyesi MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI 27. Grup Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii 28. Grup Özel Amaçlı Makine Sanayii

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK Shaping Cotton s Future COTTON USA CONFERENCE TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK CEM NEGRİN TGSD BAŞKANI TÜRK EKONOMİSİ GÖSTERGELER 2012 2013 2014 TAHMİNLERİ EKONOMİK BÜYÜME % 2,1 4,0 4,0 MİLLİ GELİR MİLYAR

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI 1. KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROGRAMI 2001 yılı sonuna kadar Türkiye ye Avrupa Birliği nin çeşitli bütçe kalemlerinden mali ve teknik işbirliğine yönelik yardımlar gelmekteydi.

Detaylı

KREDİ KEFALET SİSTEMİ

KREDİ KEFALET SİSTEMİ Dünya da Kredi Kefalet Sistemi KREDİ KEFALET SİSTEMİ Kredi Kefalet Sistemi dünya çapında küçük ve orta ölçekli, maddi varlığı yeterli olmayan ancak başarılı olan işletmelerin finansmanında kullanılmaktadır.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ Türkiye nin sanayi ve ticaret sayısal haritası çıkarılacak Sanayimizin yurtiçi kaynakları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

M. Atilla Söğüt. KOSGEB Başkan Danışmanı. Counsellor to President KOSGEB

M. Atilla Söğüt. KOSGEB Başkan Danışmanı. Counsellor to President KOSGEB M. Atilla Söğüt KOSGEB Başkan Danışmanı Counsellor to President KOSGEB AB Perspektifinde Sanayinin Desteklenmesinde Devletin Yeni Rolü Mehmet Atilla SÖĞÜT KOSGEB Başkan Danışmanı IV. SANAYİ KONGRESİ Sürdürülebilir

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

KOBİ İŞLETMELERİNDE MAKİNA MÜHENDÎSLİĞİ'NÎN ÖNEMİ, KOSGEBİN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE DESTEĞİ VE AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI KOBİ'LERİN DURUMU

KOBİ İŞLETMELERİNDE MAKİNA MÜHENDÎSLİĞİ'NÎN ÖNEMİ, KOSGEBİN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE DESTEĞİ VE AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI KOBİ'LERİN DURUMU KOBİ İŞLETMELERİNDE MAKİNA MÜHENDÎSLİĞİ'NÎN ÖNEMİ, KOSGEBİN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE DESTEĞİ VE AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI KOBİ'LERİN DURUMU 0. ÖZET (*) Y.ZIya KAYIR KOSGEB^ANKARA Geli şmiş ülkeler

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından)

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Ar-Ge Şubesi Eylül, 2017 Ekonomik Yapı Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cumhuriyeti,

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR SEKTÖR RAPORU

ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR SEKTÖR RAPORU ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Sinan YÜZAL 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR ARMONİZE NO: 8501

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ EROL YALÇIN Endüstri Mühendisi SUNUŞ BAŞLIKLARI Tanımlar EV Göstergelerinin Kullanma Amaçları Makro

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU (February 2011) 2010 YILINDA TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 8,9 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yıl sonu itibari ile uluslararası

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 17 Mart 2015 SUNUM İÇERİĞİ 1. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YURTİÇİNDEN VE YURTDIŞINDAN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2. ÜYE MEMNUNİYETİ VE LİDERLİK

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası

tmmob makina mühendisleri odası ALİ EKBER ÇAKAR TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAVUZ BAYÜLKEN TMMOB. MMO SANAYİ KONGRESİ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ 1 SANAYİDE PLANLAMA OLGUSU 2 Gelişmiş, kalkınmış, Temel sorunlarının

Detaylı