ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN"

Transkript

1 E K L E R ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN M A T E M A T K. S I N I F 8 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I

2 LKÖ RET M OKULU. SINIF MATEMAT K ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN ALT SILAR Do al Say lar Do al Say lar Do al Say lar 1., 5 ve 6 basamakl do al say lar okur ve yazar.., 5 ve 6 basamakl do al say lar n bölüklerini ve basamaklar n ; basamaklar ndaki rakamlar n basamak de erlerini belirtir.., 5 ve 6 basamakl do al say lar çözümler.. Do al say lar en yak n onlu a veya yüzlü e yuvarlar. 5. Bir örüntüyü say larla iliflkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 6. En çok alt basamakl do- al say lar s ralar. DK 1 ve ÖK,. DK 1, 15 ve ÖK,. DK 16, ÖK 6 sayfalardaki DK 16, 17; ÖK 6. sayfalardaki DK 18, ÖK 7 sayfalardaki DK 19, 0, 1; ÖK 8, 9. Ç D ER LERLE L fik LEN "Görsel Okuma ve Görsel Sunu" ö renme alan Görsel Okuma (Kazan m 6, 1) Uzunluklar Ölçme Tümevar m Tümdengelim kâ d, yap flt r c, makas, b çak, onluk taban taneli kuru meyveler ve kazan m inin,, [!] En büyük ve en küçük, 5 ve 6 basamakl do al say lar buldurulur. [!] 5 ve 6 basamakl do al say lar için basamak tablosu kulland r l r. [!] Ara basamaklar nda tekrar eden rakamlar ve s f r bulunan say larla da çözümleme yapt - r l r. [!] S ralamalarda sembol kulland r l r. [!] Önce iki say, sonra ikiden fazla say larla karfl laflt rma yapt r larak s ralat l r. [!] Ara basamaklar nda "0" olan say lar da incelenir. [!] Basamaklar ndaki rakamlar veya bölüklerindeki say lar verilen do al say lar yazd rma i de [!] Bir örüntüye karfl l k gelen say sal iliflkiler çok say da olabilece inden bunlar n aras ndan bu s n f düzeyine uygun olanlar seçilir. [!] Örüntü, flekillerle verilebilece i gibi say larla da verilebilir. Say larla verilen örüntünün flekillerle gösterimi EYLÜL... Do al say lar (AÖA) M A T E M A T K. S I N I F 9 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I

3 1 1 1 ALT Toplama fllemi Toplama fllemi Ç karma fllemi Ç karma fllemi 1. En çok dört basamakl do al say larla toplama ifllemini yapar.. Toplam en çok dört basamakl olan iki do al say - n n toplam n tahmin eder ve tahminini ifllem sonucu ile karfl laflt r r.. Toplamlar en çok dört basamakl olacak flekilde; en çok dört basamakl do- al say lar, 100'ün katlar yla zihinden toplar.. Do al say larla toplama ifllemini gerektiren problemleri 1. En çok dört basamakl do al say larla ç karma ifllemini yapar.. En çok üç basamakl iki do al say n n fark n tahmin eder, tahminini ifllem sonucu ile karfl laflt r r.. Üç basamakl do al say - lardan, 100'ün kat olan do al say lar zihinden ç - kar r.. Do al say larla ç karma ifllemini gerektiren problemleri DK, ; ÖK 1,,. DK, ÖK. sayfalardaki DK, ÖK. sayfalardaki DK 6, ÖK 6. sayfalardaki DK 7, 8, 9; ÖK 8 DK 0, ÖK 50. sayfalardaki DK 1, ÖK 51. sayfalardaki DK, ; ÖK 5. sayfalardaki Ç D ER LERLE L fik LEN dersi "Üretimden Tüketime" ünitesi (Kazan m ) Zaman Ölçme "Yazma" ö renme alan Yazma Kurallar n Uygulama (Kazan m ) Uzunluklar Ölçme Zaman Ölçme dersi "Üretimden Tüketime" ünitesi (Kazan m ) "Yazma" ö renme alan Yazma Kurallar n Uygulama (Kazan m ) kazan m inin,, Do al say lar, toplama ç karma ifllemleri 1. ünite ve sonuçlar ilgili formlarla de erlendirme [!] Üç do al say ile yap lan toplama iflleminde say lar n toplanma s ras n n de- iflmesinin sonucu de ifltirmedi ini ifllem yaparak göstermeleri sa lan r. [!] fllemlerin do rulu u, hesap makinesi ile de kontrol ettirilebilir. [!] Bu s n f n say ve ifllem s n rl l klar içinde kal n r. [!] Verilmeyen farkl rakamlar yerine farkl flekiller veya harfler kullan l r. [!] Tahmin ile sonucun karfl laflt r lmas nda hesap makinesi de kullan labilir. [!] Ard fl k do al say lar, ard fl k tek ve çift do al say - lar n her biriyle ifllemler [!] Problemlerde bu s n f n say ve ifllem s n rl l klar içinde kal n r. [!] Edinilmifl ifllem becerileri ile birlikte baflka becerileri kullanmay gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. [!] Ç karma iflleminin sonucunun tahminini gerektiren durumlara örnekler verdirilir. [!] Toplama ifllemi ile ilgili daha önceki s n flarda gelifltirdikleri stratejiler üzerine hat rlamalar [!] Problemler, bu s n f n say ve ifllem s n rl l klar içerisinde olmal d r. [!] Do al say larla en çok üç ifllemli problemler çözdürülür ve kurdurulur. [!] Edinilmifl ifllem becerileri ile birlikte baflka becerileri kullanmay gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. EK M.. 1. M A T E M A T K. S I N I F 0 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I

4 ALT Çarpma fllemi Çarpma fllemi Çarpma fllemi 1. Çarp m en çok befl basamakl do al say olacak flekilde, iki do al say yla çarpma ifllemini yapar.. Üç do al say ile yap lan çarpma iflleminde; say lar n birbirleriyle çarp lma s ras n n de iflmesinin, sonucu de ifltirmedi ini gösterir.. En çok üç basamakl do- al say lar 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz kat olan do al say larla k sa yoldan çarpar.. En çok üç basamakl do- al say lar 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 5. En çok iki basamakl do- al say lar 5, 5 ve 50 ile k sa yoldan çarpar. 6. En çok iki basamakl iki do al say n n çarp m n tahmin eder ve tahminini ifllem sonucu ile karfl laflt r r. 7. Do al say larla çarpma ifllemini gerektiren problemleri DK 1, ve ÖK 60. DK ve ÖK 6, 6. DK ve ÖK 6. sayfalardaki DK 5 ve ÖK 65. sayfalardaki DK 6 ve ÖK 66, 67. DK 7 ve ÖK 68. sayfalardaki DK 7 ve ÖK 68, 69. Ç D ER LERLE L fik LEN "Yazma ö renme alan Yazma Kurallar n Uygulama (Kazan m ) karton, kâ d, yap flt r c, makas, b çak, onluk taban taneli kuru meyveler ve kazan m inin,, Do al say larla çarpma ifllemi [!] Basamak tablolar ndan yararland r l r. [!] Ara basamaklar nda s f r olan say larla da çarpma ifllemi [!] Bu s n ftaki say ve ifllem s - n rl l klar içinde verilmeyen çarpan da buldurulabilir. [!] Verilmeyen farkl rakamlar yerine farkl flekiller veya harfler kullan l r. [!] Üç çarpanl ifllemlerde, çarpanlar parantezle grupland r - l r. fllem önceli inin parantez içindeki terime verildi i vurgulan r. [!] Bu s n ftaki ifllem ve say s - n rl l içinde kal n r. [!] 5 ve 50 ile k sa yoldan çarp lacak say lar 'ye bölünebilen; 5 ile k sa yoldan çarp lacak say lar ise 'e bölünebilen say lardan seçtirilir. [!] Tahmin ile sonucun karfl - laflt r lmas nda hesap makinesi de kullan labilir. [!] Do al say larla toplama, ç - karma ve çarpma ifllemlerini gerektiren problemler de çözdürülür ve kurdurulur. [!] fllemlerin sonuçlar bu s - n ftaki say s n rl l klar içinde olmal d r. KASIM EK M. 1.. M A T E M A T K. S I N I F 1 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I

5 ALT ÖLÇME Uzunluklar Ölçme Uzunluklar Ölçme SILAR Bölme fllemi 1. Atatürk'ün önderli inde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gereklili ini nedenleriyle aç klar.. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullan m alanlar n belirtir.. Milimetre - santimetre, santimetre - metre ve metre - kilometre aras ndaki iliflkileri aç klar.. Belirli uzunluklar farkl uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder. 5. Bir uzunlu u en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme eder. yaparak kontrol 6. Uzunluk ölçme birimlerinin kullan ld problemleri 1. Bölme iflleminde bölümün basamak say s n ifllem yapmadan belirler.. Üç basamakl do al say - lar en çok iki basamakl do al say lara böler.. Son üç basama s f r olan en çok befl basamakl do al say lar 10, 100 ve 1000'e k sa yoldan böler. DK 8 ve ÖK 71. sayfalardaki DK 9 ve ÖK 71. sayfalardaki DK 50 ve ÖK 7. sayfalardaki DK 50, 51 ve ÖK 7. DK 51 ve ÖK 7, 7. DK 5, 5 ve ÖK 75 DK 61 ve ÖK 8 sayfalardaki DK 6, 6 ve ÖK 8, 85. DK 6 ve ÖK 86. sayfalardaki Ç D ER LERLE L fik LEN dersi "Yaflad m z Yer" ünitesi (Kazan m, ) Atatürk'ün ölçülerle ilgil i ve bunun yararlar tarihsel bilgileri ile aç klanacak Afetten Korunma ve Güvenli Yaflam (Kazan m ) kazan m inin,, Uzunluklar ölçme. ünite ve sonuçlar igili formlarla de erlendirme [!] Bu s n ftaki ölçme birimleriyle s n rl kal n r. [!] Atatürk'ün ölçülerle ilgili olarak getirdi i yeniliklerin tarihlerini içeren problemleri problem çözme basamaklar kullan larak çözdürülür ve bu tarihlerle ilgili problemler kurdurulur. [!] Bu s n ftaki ondal k kesir s - n rl l klar içerisinde dönüflümler [!] "Milimetre ve kilometrenin k salt lm fl yaz m kulland r l r. [!] Ondal k kesir gösterimini gerektirmeyen dönüflümler üzerinde durulur. [!] Problemler bu s n f n s n rl - l klar içinde kal narak seçilir. [!] Bölen, bir basamakl do al say olarak seçtirilir. [!] Bölümün do rulu u kontrol ettirilir. [!] Kalans z ve kalanl bölme ifllemleri [!] Bölme ifllemleri, yan yana yaz lm fl biçimde verilerek de [!] Tahmin ile sonucun karfl - laflt r lmas nda hesap makinesi de kullan labilir. [!] fllemlerin öncelikleri parantez kulland r larak belirtilebilir. [!] Bu s n ftaki say ve ifllem s - n rl l klar içinde kal n r. [!] Toplama, ç karma, çarpma ve bölme ifllemlerinden herhangi ikisinin kullan ld ifllemler de ARALIK KASIM 1... M A T E M A T K. S I N I F Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I

6 ALT Bölme fllemi ÖLÇME Tartma S v lar Ölçme. Bir bölme iflleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini ifllem sonucu ile karfl laflt r r. 5. ki ad ml ifllemleri yapar. 6. Do al say larla bölme ifllemini gerektiren problemleri 1. Tonun kullan ld yerleri belirtir.. Ton-kilogram, kilogramgram ve gram-miligram aras ndaki iliflkileri belirtir.. Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri 1. Litre ve mililitre aras ndaki iliflkiyi belirtir.. Litre ve mililitre aras nda dönüflümler yapar.. Bir kaptaki s v n n miktar - n, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri DK 65 ve ÖK 87. sayfalardaki DK 66 ve ÖK 88. sayfalardaki DK 67, 68 ve ÖK 89, 90. DK 70 ve ÖK 9. sayfalardaki DK 70, 71 ve ÖK 9, 9. DK 7 ve ÖK 9, 95. DK 7 ve ÖK 97. sayfalardaki DK 7 ve ÖK 97, 98. DK 7 ve ÖK 99. sayfalardaki DK 75 ve ÖK 100, 101. Ç D ER LERLE L fik LEN Yazma ö renme alan Yazma Kurallar n Uygulama (Kazan m ) Giriflimcilik (Kazan m 9, 0) Fen ve teknoloji dersi "Maddeyi Tan yal m" ünitesi (Kazan m.) "Görsel Okuma ve Görsel Sunu" ö renme alan Görsel Okuma (Kazan m 1) Fen ve teknoloji dersi "Maddeyi Tan yal m" ünitesi (Kazan m.5) Tümevar m Tümdengelim kâ d, yap flt r c, makas, b çak, onluk taban taneli kuru meyveler ve kazan m inin,, Do al say larla bölme ifllemi Tartma ve s v lar ölçme [!] Problemler, bu s n ftaki say ve ifllem s n rl l klar içinde olmal d r. [!] En az biri bölme olmak üzere toplama, ç karma veya çarpma ifllemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur. [!] Ton, "t" ile gösterilir. [!] Ton-kilogram, kilogramgram ve gram-miligram aras nda ondal k kesir yaz m n gerektirmeyen dönüflümler [!] Problemler bu s n f s n rl l klar içinde olmal d r. [!] 1 litre = 1 L ve 1 mililitre = 1 ml ile gösterilir. [!] Litre ile mililitre aras ndaki ondal k kesir yaz m n gerektirmeyen dönüflümler ARALIK... M A T E M A T K. S I N I F Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I

7 ALT VER Sütun Grafi i Olas l k SILAR Kesirler Kesirler 1. Sütun grafi ini oluflturur.. Sütun grafi ini yorumlar. 1. Olas l k belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullan r. 1. Pay ve paydas en çok iki basamakl do al say olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir.. Pay ve paydas en çok iki basamakl olan kesirleri say do rusunda gösterir.. Kesirleri karfl laflt r r.. Eflit paydal en çok dört kesri, büyükten küçü e veya küçükten büyü e do ru s ralar. DK 76, 77 ve ÖK 10, 10. DK 78, 79 ve ÖK 105, 106. DK 80, 81 ve ÖK 108. DK 90, 91 ve ÖK 116, 117. DK 9 ve ÖK 118. sayfalardaki DK 9 ve ÖK 119. sayfalardaki DK 9 ve ÖK 10. sayfalardaki Ç D ER LERLE L fik LEN dersi "Yaflad m z Yer" ünitesi (Kazan m 5) dersi "Üretimden Tüketime" ünitesi (Kazan m 6) "Görsel Okuma ve Görsel Sunu" ö renme alan Görsel Sunu (Kazan m ) Fen ve Teknoloji dersi "Vücudumuz Bilmecesini Çözelim" ünitesi (Kazan m..) Zaman Ölçme Uzunluklar Ölçme "Yazma" ö renme alan Yazma Kurallar n Uygulama (Kazan m ) "Görsel Okuma ve Görsel Sunu" ö renme alan Görsel Sunu (Kazan m ) dersi "Üretimden Tüketime" ünitesi (Kazan m 6) Rehberlik ve Psikolojik Dan flma (Kazan m 1) kazan m inin,, Sütun grafi i ve olas l k Dönem sonu ölçme de erlendirmeleri. ünite ve sonuçlar ilgili formlarla de erlendirme [!] Olaylar, ö rencilerin okul içi ve d fl yaflant s ndan olabilir. [!] Sütun grafi i hakk nda bilgi verilmeden önce nesne veya flekil grafi i Ö rencileri yönlendirilerek sütun grafi i oluflturmalar sa lan r. [!] Sütun grafiklerinde sütunlar n geniflliklerinin ayn olmas na dikkat edilir. [!] Grafik eksenlerinin ve grafi in isimlendirilmesine önem verilir. [!] Sütun grafikleri içeren gazete kupürleri incelenerek yorumlat labilir. [!] Yorumlar n n gerekçelerini aç klamalar sa lan r. [!] Ö rencilere, olas baz olaylar n kesin ve imkâns z d fl ndaki durumlar n n da oldu u buldurulur. [!] De erlendirmede projenin her aflamas (haz rl k, süreç, rapor ve sunu) göz önünde bulundurulmal d r. [!] Paydan n, bütünün kaç efl parçaya (yani kesrin birimine) bölündü ü, pay n bu parçalardan (yani kesrin biriminden) kaç tanesinin al nd anlam nda oldu u vurgulan r. [!] Bu s n fta bileflik kesir ile tam say - l kesirler birbirine dönüfltürülmez. [!] Basit, bileflik ve tam say l kesirler isimlendirilirken bu kesirlerin bütüne göre büyüklüklerine dikkat çekilir. [!] Karfl laflt rma sonucunu <, > ve = sembollerinden uygun olan biri ile göstermeleri sa lan r. [!] Karfl laflt rma i farkl kesir çeflitleri (basit-basit, basit-tamsay l, tam say l -bileflik vb.) aras nda yapt - r l r. [!] Kesirler model kulan larak karfl laflt r l r. [!] lemede zorlanmamak için paydas bir basamakl olan kesirler seçilir. [!] Tam say l kesirlerin tam k sm, bir basamakl olmal d r. [!] Kesir modelleri veya say do rusunda gösterilen paydalar eflit (kesir birimleri ayn ) kesirlerin, pay (kesir birimi say s ) en büyük olan n en büyük kesir oldu u vurgulan r. OCAK.. 1. M A T E M A T K. S I N I F Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I

8 ALT SILAR Kesirler Kesirlerle Toplama fllemi Kesirlerle Ç karma fllemi Kesirlerle Ç karma fllemi Ondal k Kesirler 5. Paydalar eflit, paydalar birbirinden farkl en çok dört kesri, büyükten küçü- e veya küçükten büyü e do ru s ralar. 6. Bir çoklu un belirtilen bir basit kesir kadar n belirler. 1. Paydalar eflit kesirlerle toplama ifllemi yapar. 1. Paydalar eflit kesirlerle ç karma ifllemi yapar.. Kesirlerle toplama ve ç - karma ifllemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1. Bir bütün 10 ve 100 efl parçaya bölündü ünde, ortaya ç kan kesrin birimlerinin ondal k kesir oldu unu belirtir. DK 95 ve ÖK 11. sayfalardaki DK 96 ve ÖK 1, 1. DK 97 ve ÖK 15, 16. DK 98, 99 ve ÖK 18, 19. DK 100 ve ÖK 10. DK 101 ve ÖK 1. Ç D ER LERLE L fik LEN Uzunluklar Ölçme S v lar Ölçme kazan m inin,, Kesirler Kesirlerle toplama ç karma [!] Kesirlerle ilgili bu s n f s n rl l klar içerisinde kal n r. [!] Kesirler sembol kullan larak s ralat l r. [!] Çokluk say s en çok üç basamakl olmal d r. [!] Basit kesrin paydas bir basamakl olmal d r. [!] Bir çoklu un belirtilen basit kesir kadar n bulma ine önce problemlerle bafllan r. Sonra ifllemler [!] Kesirlerle yap lan toplama ifllemlerinde kesrin birimlerinden yararland r l r. [!] Tam say l kesirlerle ifllem yap l rken kesrin tam k sm ve paydas bir basamakl olmal d r. [!] Tam say l kesirlerde kendi içinde toplama ifllemi [!] Basit-basit, basit-bileflik, bileflikbileflik kesirlerle toplama ifllemi yap l rken pay ve payda en fazla iki basamakl olmal d r. [!] Kesirlerle yap lan ç karma ifllemlerinde kesrin birimlerinden yararland r l r. [!] Tam say l kesirlerle ifllem yap l rken kesrin tam k sm ve paydas bir basamakl olmal d r. [!] Tam say l kesirlerde sadece kendi içinde ifllem [!] Basit-basit, basit-bileflik, bileflikbileflik kesirlerle ç karma ifllemi yap l rken pay ve payda en fazla iki basamakl olmal d r. fiubat... M A T E M A T K. S I N I F 5 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I

9 ALT SILAR Ondal k Kesirler ÖLÇME Zaman Ölçme Zaman Ölçme. Ondal k kesirleri virgül kullanarak yazar.. Ondal k kesirlerin tam k sm n, kesir k sm n ve basamak adlar n belirtir.. ki ondal k kesri karfl laflt - rarak aralar ndaki iliflkiyi büyük, küçük veya eflit sembolüyle gösterir. 1. Dakika ile saniye aras ndaki iliflkiyi aç klar.. Saat-dakika, dakika-saniye aras ndaki dönüflümleri yapar.. Y l-ay-hafta-gün aras ndaki iliflkileri aç klar. Zaman ölçme birimlerinin kullan ld problemleri DK 10 ve ÖK 1.sayfalardaki DK 10 ve ÖK 1. DK 10, 105, 106 ve ÖK 15, 16. sayfalardaki DK 107 ve ÖK 19. DK 108 ve ÖK 10. DK 109 ve ÖK 11, 1. DK 109 ve ÖK 19. Ç D ER LERLE L fik LEN dersi " yi ki Var" ünitesi (Kazan m ) dersi "Kendimi Tan yorum" ünitesi (Kazan m 5) nsan Haklar ve Vatandafll k (Kazan m 5) Spor Kültürü ve Olimpik E itim (Kazan m 6, 7, 0) Afetten Korunma ve Güvenli Yaflam (Kazan m 7, ) Kariyer Bilinci Gelifltirme (Kazan m 0). Atatürk ve takvim aç klan r. kazan m inin takvim, saat, kronometre,, TV kaseti, kaynak Ondal k kesirler Zaman Ölçme (AÖA). ünite ve sonuçlar ilgili formlarla de erlendirme [!] Kesir k sm en çok iki basamakl olan ondal k kesirlerle [!] "Bir ay haftad r." gibi hatal ifadeler kullan lmaz. [!] Art k y l aç klan r. [!] 1 saatlik gösterimle saatlik gösterimler aras nda dönüflümler Örne in; 15.8 in, Ö leden sonra ü 8 dakika geçiyor. anlam na gelmesi gibi. [!] Kronometre sadece araç olarak tan t l r. [!] Saat, dakika ve saniye birimleri için sembol kullan lmaz. [!] Bu s n ftaki say ve ifllem s n rl - l klar içerisinde dönüflümler yapt r - l r. [!] "Bir ay haftad r." gibi hatal ifadeler kullan lmaz. [!] Art k y l aç klan r. [!] Bu s n f s n rl l klar içerisinde zaman ölçülerinin kullan ld problemler çözdürülür ve kurdurulur. MART.. 1. M A T E M A T K. S I N I F 6 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I

10 5 5 5 ALT GEOMETR Aç ve Aç Ölçüsü Aç ve Aç Ölçüsü Aç ve Aç Ölçüsü 1. Aç n n kenarlar n ve köflesini belirtir.. Aç y isimlendirir ve sembolle gösterir.. Aç lar, standart olmayan birimlerle ölçerek standart aç ölçme biriminin gereklili ini aç klar.. Aç lar standart aç ölçme araçlar yla ölçerek dar, dik, genifl ve do ru aç olarak belirler. 5. Ölçüsü verilen bir aç y çizer. 6. Aç lar n ölçülerini tahmin eder ve tahminini aç y ölçerek kontrol eder. DK 118 ve ÖK 150. sayfalardaki DK 119 ve ÖK 151. sayfalardaki DK 10 ve ÖK 15. DK 11,1 ve ÖK 15, 15. DK 1 ve ÖK 155, 156. DK 1 ve ÖK 157. Ç D ER LERLE L fik LEN Görsel Okuma ve Görsel Sunu ö renme alan Görsel Okuma (Kazan m ) Atatürk'ün geometri terimlerini Türkçelefltirme aç klan r. kazan m inin,, Aç (AÖA) n yoklanmas [!] Aç formal olarak tan mlanmaz. [!] Aç y sembolle gösterme yollar ndan birinin aç n m çizimi ile elde edilen flekil yani "^" veya " " sembolü oldu u vurgulan r. " O" veya "O^ " sembolü ile gösterilir. "O aç s biçiminde okunur. [!] Aç y, köflesine yaz lacak olan büyük harfle isimlendirmeleri sa lan r. [!] Yuvarlak pastada merkezden kenara do ru kesti imiz dilimlerin "büyük" veya "küçük" genifllikte olma durumlar ; kap n n yar aç k, tam aç k, kapal durumlar vb. model al narak her aç n n bir büyüklü ü oldu u ve bu büyüklü ün, uzunluk veya s v lar gibi ölçülebilece i vurgulan r. [!] Aç ölçme birimi olarak derece sembolü ( ) kulland r l r. [!] Dik aç n n ölçüsünün 90 ve do ru aç n n ölçüsünün 180 oldu u buldurulur. [!] Dar aç n n 0 ile 90, genifl aç n n 90 ile 180 aras nda oldu u vurgulan r. [!] Aç lar s(a^ )=90 veya s(a^ )=180 biçiminde göstermeleri sa lan r. [!] Aç ölçüsünün en az 0 ve en fazla 180 oldu u vurgulan r. (Bu seviyede) [!] Ayn ölçüye sahip aç lar n durufllar ndaki farkl l n, aç n n ölçüsünde etkili olmad vurgulan r. N SAN MART. 1.. M A T E M A T K. S I N I F 7 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I

11 5 5 5 ALT Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 1. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir.. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlar n isimlendirir.. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve aç özelliklerini belirler.. Köflegeni belirler. 5. Üçgenleri kenar uzunluklar na göre s n fland r r. 6. Üçgenleri aç ölçülerine göre s n fland r r. DK 15 ve ÖK 159. DK 16 ve ÖK 160, 161. DK 17 ve ÖK 16. DK 18 ve ÖK 16. DK 19 ve ÖK 16. DK 10, 11 ve ÖK 165, 166. sayfalardaki Ç D ER LERLE L fik LEN [!] Farkl durufllardaki üçgenlerin özelliklerinin de iflmeyece i vurgulan r. "Görsel Okuma ve Görsel Sunu ö renme alan Görsel Okuma (Kazan m ) kazan m inin,, Üçgen, kare ve dikdörtgen 5. ünite ve sonuçlar ilgili formlarla de erlendirme [!] Üçgen, kare ve dikdörtgen isimlendirilirken harfler alfabetik s raya uygun seçilmeyebilir. [!] Kare ve dikdörtgen sembolle gösterilmez. Üçgeni sembolle gösterirken çizgi modeli olan "Δ" kulland r - l r. [!] Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlar n n ayn zamanda bir do ru parças oldu u vurgulan r. [!] Uçlar A, B olan do ru parças ; AB ve [AB] ile temsil edildi inde uzunlu u, s ras yla AB veya AB ile gösterildi i belirtilir. [!] Farkl durufllardaki kare ve dikdörtgenin özelliklerinin de iflmeyece i vurgulan r. [!] Kenar ile köflegen aras ndaki fark vurgulan r. [!] Üçgenin köflegeni olmad belirtilir. MIS N SAN 1... M A T E M A T K. S I N I F 8 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I

12 6 6 6 ALT GEOMETR Üçgen, Kare ve Dikdörtgen GEOMETR Simetri ÖLÇME Çevre Çevre 7. Üçgenin iç aç lar n n ölçülerinin toplam n belirler. 8. Aç ölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer. 1. Düzlemsel flekillerdeki simetri do rular n belirler ve çizer. 1. Düzlemsel flekillerin çevre uzunluklar n belirler.. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklar ile kenar uzunluklar aras ndaki iliflkiyi belirler.. Ayn çevre uzunlu una sahip farkl geometrik flekiller oluflturur. DK 1 ve ÖK 167. DK 1 ve ÖK 168. DK 1, 15 ve ÖK 170, 171. sayfalardaki DK 1 ve ÖK 179. DK 15 ve ÖK 180. DK 16 ve ÖK 181. Ç D ER LERLE L fik LEN "Görsel Okuma ve Görsel Sunu ö renme alan Görsel Okuma (Kazan m 6, 10, 1) kazan m inin,, Üçgen, kare ve dikdörtgen (AÖA) Simetri (AÖA) [!] deki aç lar n kar flmamas için üçgen köflelerinden düz kestirilmez. [!] Dik üçgende hipotenüsten söz edilmez. [!] Simetrik flekillerdeki simetrik nokta çiftlerinin simetri do rusuna olan uzakl klar n n eflit oldu u vurgulan r.!] Yatay ve düfley simetri do rusunun yan nda köflegen simetri do rusu da kulland r l r. [!] Çevre uzunluklar hesaplat lan düzlemsel flekiller çokgen olarak isimlendirilmez. [!] Çevre uzunluk hesaplamalar nda formül kullan lmaz. [!] Karenin çevre uzunlu unu; Ç=xbir kenar uzunlu u, Dikdörtgenin çevre uzunlu unu; Ç=(xuzun kenar) + (xk sa kenar) biçiminde ifade etmeleri sa lan r. MIS MIS... M A T E M A T K. S I N I F 9 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I

13 6 6 6 ALT ÖLÇME Çevre Alan Alan GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Geometrik Cisimler. Düzlemsel flekillerin çevre uzunluklar n hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1. Bir alan, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder.. Düzlemsel bölgelerin alanlar n n, bu alan kaplayan birim karelerin say s oldu- unu belirler.. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlar n birim kareleri kullanarak hesaplar. 1. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boflluk kalmayacak flekilde döfleyerek süsleme yapar. 1. zometrik kâ ttaki çizimleri efl küplerle oluflturur. DK 18 ve ÖK 18, 18. DK 19 ve ÖK 185. DK 150 ve ÖK 186. DK 151 ve ÖK 187, 188. DK 15 ve ÖK 190, 191. DK 15, 15 ve ÖK 19, 19. sayfalardaki Ç D ER LERLE L fik LEN "Görsel Okuma ve Görsel Sunu ö renme alan Görsel Okuma (Kazan m 6, 10, 1) kazan m inin,, Çevre (AÖA) Alan (AÖA) Örüntü ve süslemeler (AÖA) Efl küplerle cisim oluflturma 6. ünite ve sonuçlar ilgili formlarla de erlendirme [!] Alan ölçme hesaplamalar nda niçin birim kareler kullan ld vurgulan r. [!] El, ayak, çiçek, yaprak vb. düzlemdeki flekillerin s n rlad bölgenin alanlar n n ölçüsünün, birer tahmin oldu u vurgulan r. [!] Süslemelerde oluflturulan model temel al narak arada boflluk kalmayacak flekilde döfleme [!] zometrik kâ tta çizim yapt r lmamal d r. [!] Verilen çizimlerin efl küplerle oluflturulabilen türden olmas na dikkat edilir. [!] En fazla 1 efl küp ile oluflturulabilecek basit yap lar n izometrik kâ ttaki çizimleri verilir. HAZ RAN.. 1. M A T E M A T K. S I N I F 0 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 009-00 Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN EK M EK M EK M EYLÜL - EK M 9 EK M - EK M EK M - 6 EK M 05 EK M - 09 EK M 8 EYLÜL - 0 EK M R ZAMANI AR TMET K ORTALAMA LA TOPLAMA

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI 8 EYLÜL 01 AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ GEOMETRİ AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 17 1 EYLÜL 01 ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN ÜNİTE 1 : 01-013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI GEOMETRİYE YOLCULUK

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-B SINIFLARI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILIK PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-B SINIFLARI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILIK PLANI EYLÜL-EKİM EKİM.hafta 1.hafta YARIMBAĞ İLKOKULU 015-016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4-B SINIFLARI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILIK PLANI I.ÜNİTE DÜNYAMIZI ŞEKİLLENDİREN GEOMETRİ GEOMETRİ Açı ve Ölçüsü 1

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE 1

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKOKULU 4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE 1 07-11.10.013 DOĞAL LA TOPLAMA İŞLEMİ 30.09/01-04.10.013 DOĞAL LA TOPLAMA İŞLEMİ 3-7.09.013 DOĞAL 16-0-09.013 DOĞAL ÜNİTE 1 1.4, ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar..4, ve 6 basamaklı doğal sayıların

Detaylı

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 009-010 Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN EK M 05 EK M - 09 EK M EYLÜL - EK M 8 EYLÜL - 0 EK M 1 1. Rakamlar okur ve yazar. [!] Rakamlar n yaz l fl yönlerine dikkat ettirilir.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PLANI. Sayılar

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ŞIK İLKOKULU 4.SINIF MATEMATİK DERSİ PLANI. Sayılar 29 EKİM 02 KASIM 7. M.4.1.2. Çıkarma 22 26 EKİM 6. M.4.1.3. Çıkarma işlemi 15 19 EKİM 5. M.4.1.2. Toplama işlemi 08 12 EKİM 4. M.4.1.1. Sayılar 01 05 EKİM 3. M.4.1.1. Sayılar 24 28 EYLÜL 2. M.4.1.1. Sayılar

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFI MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 7. 6.. EYLÜL EKİM - KASIM 4.... Ders Kitabının 4, 46 ve 47. sayfalarındaki Ünite Değerlendirme bölümünün, Çalışma Kitabının, 6 ve 7. sayfasındaki Öğrendiklerimizi Değerlendirelim bölümünün ve Ders Kitabının

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Matematik. S n f 9 Ünite Bafllang ç Tarihi :... ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Ünite Bitifl Tarihi :.... ÜNİTE EYLÜL GEOMETRİ UZAMSAL (DURUM-YER, DO RULTU-YÖN BEL RTEN) L fik

Detaylı

GEOMETRİYE YOLCULUK (16 EYLÜL- 1 KASIM)

GEOMETRİYE YOLCULUK (16 EYLÜL- 1 KASIM) 3 7 EYLÜL 013 AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ Konu ile ilgili bilgiler soru cevap metodu ile ölçülecek. GEOMETRİ AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 16 0 EYLÜL 013 ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN HAFTA SAAT ÖĞRENM E ALT ÖĞRENM E 013-01 EĞİTİM-

Detaylı

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL

İşlenecek Konular. Tarih. Hafta 2: Şubat Hafta 3: 26 Şubat GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Tarih Hafta 2: 17-21 Şubat 2014 Hafta 3: 26 Şubat 2014 GRUP 3: Cansu GÜNDOĞDU Kübra ÇATALKAYA Serkan ALTUN Mustafa ENGINSEL Hafta 4: 5 Mart 2014 GRUP 1: Faruk GÜREŞÇİ Süleyman Emre İLGÜN Özlem GEZGİN Hafta

Detaylı

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar?

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : S v lar Ölçme Sütun Grafi i Olas l k TEST. 920 ml = L ml Yukar da verilen eflitli e göre + iflleminin sonucu kaçt r? A) 29 B) 60 C) 69 D) 9 2. Çiftçi Ak n bahçesinden

Detaylı

Y ll k Plan MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

Y ll k Plan MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI 9 SINIF : 8 LEND R LM fi Y I L L I K P L A N ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER. Do ru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler infla eder, çizer

Detaylı

Ü N ú T E L E N D ú R ú L M ú û Y I L L I K P L A N 2 8 4

Ü N ú T E L E N D ú R ú L M ú û Y I L L I K P L A N 2 8 4 ÜN TELEND R L YILLI PLN 28 LNI... LÖ RET OULU TET...6... SINIF ÜN TELEND R L fi YILLI PLNI 1. ÜN TE LT Ö RENE LNI ZNILR R D S PL NLER, Ç VE D ER LERLE TTÜRÇÜLÜ ULLNILN E T RÇ VE GEREÇLER Do ru, Do ru Parças

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 3. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 8 14 EKİM 01 DOĞRU DÜZLEM 8 EYLÜL - O6 EKİM 01 DÜZLEM 01 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI VE DİSİPLİNLERLE 1.Düzlemi ve düzlemsel

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar.

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar. 259 E K İ M L Ü L Y E Y 2. HFT 1. HFT 5. HFT. HFT 3. HFT HFT 2 ST LNI OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K SYILR SYILR... LKÖ RET M OKULU MTEMT K...8... SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 2. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Nesnelerin Sayısı Sayıları Onluk ve Birlik Gruplara Ayırma Nesne Sayısını Tahmin Etme Basamak Adları ve Basamak Değerleri

Detaylı

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama, Ç karma ve Çarpma fllemi Oran ve Orant

Detaylı

Do al Say lar. Do al Say larla Toplama fllemi. Do al Say larla Ç karma fllemi. Do al Say larla Çarpma fllemi. Do al Say larla Bölme fllemi.

Do al Say lar. Do al Say larla Toplama fllemi. Do al Say larla Ç karma fllemi. Do al Say larla Çarpma fllemi. Do al Say larla Bölme fllemi. MATEMAT K la Toplama fllemi la Ç karma fllemi la Çarpma fllemi la Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi Ondal k Kesirler Temel Kaynak 4 DO AL SAYILAR Ay, bugün çok yoruldum. Yüz yirmi

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Gazi KILIÇ Eğitsel

Detaylı

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları

İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME Sınavlarına Yönelik İçerik Detayları KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI İlköğretim 5. Sınıfların Matematik Alanı KGS-1, KGS-2 ve KGS -YERLEŞTİRME

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 Öğretim Yılı İlköğretim 4. ve 5. Sınıfların Matematik Alanı SBS-1, SBS-2 ve KGS Sınavlarına

Detaylı

Öğrenci : İrem DAŞTAN

Öğrenci : İrem DAŞTAN BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : İrem DAŞTAN Eğitsel

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM SILAR Doğal Sayılar EYLÜL Açık Uçlu Sorular, Çoktan Seçmeli Sorular, Doğru-Yanlış, Boşluk Doldurma, Eşleştirme, Ürün Dosyası, Kontrol Listesi, Performans Değerlendirme, Ölçme ve ÖĞRENME 1. ÜNİTE 19

Detaylı

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ 1. Rakamları okur ve yazar. 2. Nesne sayısı 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla

Detaylı

kesri 3 tane Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün 7 efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. 3

kesri 3 tane Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün 7 efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. 3 Temel Kaynak Kesirler KES RLER kesri tane dir. Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. payda Bütünden al nan ya da belirtilen parça say s na ise

Detaylı

Özel Bahçelievler ihlas Okulu Matematik 3.Sınıf Yıllık Planı 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31 EKİM)(22 DERS SAATİ)

Özel Bahçelievler ihlas Okulu Matematik 3.Sınıf Yıllık Planı 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31 EKİM)(22 DERS SAATİ) 6.DERS SAATİ VERİ 4. DERS SAATİ 1.BÖLÜM GEOMETRİK CİSİMLER 1.DERS SAATİ GEOMETRİ 1.DERS SAATİ PERFORMANSNS GÖREVİ, ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI, PROJE ÖDEVİ 1. ÜNİTENİN YILLIK PLANI: ŞEKİLLER VE SAYILAR(17 EYLÜL-31

Detaylı

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Keçiören Kaymakamlığı Osman Hamdibey Ortaokulu Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Miraç Can ÇAKAR Eğitsel Performans Doğal sayılarla eldesiz toplama

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 26-30 19-23 EYLÜL-EKİM 12-16 0-09 28-02 201-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ ORTAOKULU. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÜNİTE: Doğal Sayılar--Zaman Ölçü Birimleri ve Problem Çözme.1.1.1.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR.

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. EYLÜL 2013-201 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ ORTAOKULU MATEMATİK 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANDIR. 9-13 Örüntü ve Süslemeler Dönüşüm Geometrisi 1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden

Detaylı

ÜNİTE ÖĞRENME ALANI/ ALT ÖĞRENME ALANI SAYILAR Sayılar KAZANIMLAR 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu

ÜNİTE ÖĞRENME ALANI/ ALT ÖĞRENME ALANI SAYILAR Sayılar KAZANIMLAR 1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 2. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu MATEMATİK 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM TOPLAM KAZANIM SAYISI 1 SAYILAR Sayılar 1-2-3-4-5 Toplama Çıkarma 1 Çarpma 1-2 GEOMETRİ Örüntü ve Süslemeler

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI

5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI aksiyom.com 5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur

Detaylı

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI

6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI 6. SINIF ÖF RETH M PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 6.1. Sayılar ve İşlemler 6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler 6.1.2. Çarpanlar ve Katlar 6.1.3. Tam Sayılar 6.1.4. Kesirlerle İşlemler 6.1.5.

Detaylı

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA 1.HAFTA 2. SINIFLAR MATEMATİK İ YILLIK PLÂNI Konu: Onluk ve Birliklere Ayıralım 18-21 Eyl 1. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

4. Sınıf Ders Tarama Testi 1

4. Sınıf Ders Tarama Testi 1 4. Sınıf Ders Tarama Testi Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Okuma:.. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır..7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. ÜN TE GEOMETR YE YOLCULUK 1.1 Çevremizde Geometri Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. Kitab n z n sonundaki noktal kâ d ço altarak üçgen, kare ve dikdörtgenler çizerek bunlar isimlendiriniz. 2. Çevrenizde

Detaylı

1. Yedi basamakl en küçük do al say kaçt r? 2. Yedi basamakl en büyük do al say kaçt r? 11. Dokuz basamakl en küçük tek do al say kaçt r?

1. Yedi basamakl en küçük do al say kaçt r? 2. Yedi basamakl en büyük do al say kaçt r? 11. Dokuz basamakl en küçük tek do al say kaçt r? Say lar ve fllemler. Yedi basamakl en küçük do al say kaçt r?. Yedi basamakl en büyük do al say kaçt r?. Sekiz basamakl en küçük do al say kaçt r?. Sekiz basamakl en büyük do al say kaçt r?. Dokuz basamakl

Detaylı

DOĞAL SAYILAR ÜN TE 1 1. DO AL SAYILAR

DOĞAL SAYILAR ÜN TE 1 1. DO AL SAYILAR ÜN TE - Do al Say lar - Do al Say larla Toplama fllemi - Do al Say larla Ç karma fllemi - Zihinden Toplama ve Ç karma fllemleri - Toplama ve Ç karma fllemlerinde Verilmeyenin Bulunmas - Do al Say larla

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

72 x 25 iflleminin sonucu ile afla dakilerden hangisinin sonucu eflittir? a. (42 x 5) x 4 b. (72 4) x 100 c. (72 x 10) 4 d.

72 x 25 iflleminin sonucu ile afla dakilerden hangisinin sonucu eflittir? a. (42 x 5) x 4 b. (72 4) x 100 c. (72 x 10) 4 d. 1. 2. 3. 4. 5. GENEL DE ERLEND RME 1 21 308 say s ndaki rakamlar n yerleri de ifltirilerek oluflturulacak befl basamakl say lar küçükten büyü e do ru s ralan rsa bafltan dördüncü say afla dakilerden hangisi

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ EYLÜL 18- Eylül 017 (1.Hafta) ÜÇGEN KARE VE DİKDÖRTGEN HAFT A 1.ÜNİTE ALT ÖĞRENME 1. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir.. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. Üçgen,

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 84354975 ISBN NUMARASI: 84354975! ISBN NUMARASI:

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 8-7 KASIM EKİM - KASIM 6-7 -1 EKİM 1. ÜNİTE -6 1 - EKİM --- EYLÜL-1 EKİM EYLÜL - EKİM 1 1-19 EYLÜL 01 01 01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE 1. ÜNİTE 1 EYLÜL

Detaylı

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR

SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR 06 07 6.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... YAYINLARI HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İmza Adı Soyadı 8 9 0 6 7 Ömer Askerden İmza 06-07 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU

Detaylı

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318 Yüzler Basama MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR Test 1 1. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? 290 108 99 5. Yukar da onluk taban

Detaylı

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler MTEMT K Çokgenler örtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler üzlem Geometrik isimler Temel Kaynak 5 Çokgenler ÇOKGENLER E F En az üç do ru parças n n, birer uçlar ortak olacak flekilde ard fl k olarak

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

c. 3 3 = e = 1

c. 3 3 = e = 1 . Ünite L Üzerinde ifllem yap lacak üslü say lar n taban ve üsleri farkl ise önce say lar n onluk sayma düzenindeki de erleri bulunur, sonra ifllem yap l r. 6 0 = 8 9 = 9 L L 0, 00, 000 fleklindeki say

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

L K Ö R E T M. temel1 kaynak MUTLU. Matematik Türkçe Hayat Bilgisi

L K Ö R E T M. temel1 kaynak MUTLU. Matematik Türkçe Hayat Bilgisi temel1 kaynak MUTLU Matematik Türkçe Hayat Bilgisi L K Ö R E T M Muhsin ÇET N Ayfle ÇET N Kitab n Ad : Temel Kaynak Kitab 1 Yazar : Muhsin ÇET N - Ayfle ÇET N Her hakk sakl d r. Mutlu Yay nc l k a aittir.

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

14-18 EKİM KURBAN BAYRAMI TATİLİ VE ARA TATİL

14-18 EKİM KURBAN BAYRAMI TATİLİ VE ARA TATİL 7-11 EKİM SAYILAR RASYONEL SAYILAR 16-227 EYLÜL/1-4 EKİM SAYILAR TAM SAYILARLA İŞLEMLER 9-13 EYLÜL 1. ÜNİTE: TAM SAYILARDAN RASYONEL SAYIL 1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. [!] a-b

Detaylı

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6

Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 5. SINIF MATEMATİK Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Doğal Sayılar Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M5111 1 Doğal Sayılar Doğal Sayıları

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE Ay Ders Saati E Y L Ü L 9.09.06/.09.06 6.09.06/0.09.06 Doğal Sayılar Doğal Sayılar Terimler: Basamak,

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 I 5. SINIF MATEMATİK VE İŞLEMLER 1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito Artık matematiği çok seviyorum. AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematik dersinde eğleniyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum.

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 2000 ORTAOKULU MATEMATİK 5.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.ÜNİTE ALTÖĞRENME ALANI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 2000 ORTAOKULU MATEMATİK 5.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 1.ÜNİTE ALTÖĞRENME ALANI EKİM ÜNİTE EYLÜL AY ÜNİTE HAFTA TARİH SA AT ÖĞRENME ALANI 0-0 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SİDRE 000 ORTAOKULU MATEMATİK.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN.ÜNİTE ALTÖĞRENME KAZANIMLAR ALANI AÇIKLAMALAR.hafta

Detaylı

ÜN TE II. A. CEB RSEL FADELER, Efi TL K VE DENKLEM 1. Cebirsel fadeler 2. Denklemler ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST II-I

ÜN TE II. A. CEB RSEL FADELER, Efi TL K VE DENKLEM 1. Cebirsel fadeler 2. Denklemler ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST II-I ÜN TE II A. CEB RSEL FADELER, Efi TL K VE DENKLEM 1. Cebirsel fadeler 2. Denklemler ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST II-I B. ÇARPANLAR VE ASAL SAYILAR 1. Do al Say lar n Çarpanlar ve Katlar 2. Bölünebilme Kurallar

Detaylı

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SİDRE 2000 ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN SİDRE 000 ORTAOKULU 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÜNİTE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Ders Saati 9.09.06/.09.06 Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme i 7...

Detaylı

1.ÜNİTE. Bu doğru parçası OE veya OE ile gösterildiği gibi EO veya EO ile gösterilir.

1.ÜNİTE. Bu doğru parçası OE veya OE ile gösterildiği gibi EO veya EO ile gösterilir. AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ EYLÜL 9- EYLÜL (. Hafta) ÜÇGEN KARE VE DİKDÖRTGEN HAFT A.ÜNİTE ALT ÖĞRENME. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir.. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. Üçgen, kare

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

3) x = 10 3 ise x kaçt r? Çözüm: Toplamadaki ard k terimlerin fark 5 oldu undan, A =

3) x = 10 3 ise x kaçt r? Çözüm: Toplamadaki ard k terimlerin fark 5 oldu undan, A = DO AL SAYILAR, TAMSAYILAR ) 8. 0 7 +. 0 + 4. 0 say, a dakilerden hangisidir? 8. 0 7 +. 0 + 4. 0 = 8. 0 7 + 0. 0 6 + 0. 0 + 0. 0 4 + 0. 0 + 0. 0 2 + 4. 0 + 0. 0 0 eklinde yaz labilir. Öyleyse, say 8000040

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

MATEMAT K 6 ÜN TE III

MATEMAT K 6 ÜN TE III ÜN TE III A. KES RLER 1. Kesirleri Karfl laflt rma ve Say Do rusunda Gösterme 2. Denk Kesirlerden Yararlanma 3. Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi 4. Kesirlerle Çarpma fllemi 5. Kesirlerle Bölme fllemi

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

Matematik. Sosyal Bilgiler

Matematik. Sosyal Bilgiler Matematik 5 Sosyal Bilgiler KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) MATEMATÝK DERSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI ÇALIÞMA TASLAÐI

Detaylı

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2:

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2: MATEMAT K SAYILAR - I ÖRNEK : Üç basamakl 4AB sa s, iki basamakl BA sa s n n kat ndan fazlad r. Buna göre, BA sa s kaçt r? A) B) 25 C) 2 D) 2 E) 2 (ÖSS - ) ÖRNEK 2: Dört basamakl ABCD sa s, üç basamakl

Detaylı

.. İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 4/ Sınıfı Öğrencisi İçin Hazırlanan BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

.. İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 4/ Sınıfı Öğrencisi İçin Hazırlanan BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Öğrencinin: Adı Soyadı.:. Doğum Tarihi :.. Sınıfı ve No : 4/ Velisi.: Adresi : Yöneltme Raporu Tarihi :. RAM Dosya No..:.. Eğitsel Tanı.: HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİK Planı Uygulayan.:.. Uygulama

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482465 ISBN NUMARASI: 65482465! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar Matematik ünyas, 2005 Yaz o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar 1. Maliyeti üzerinden yüzde 25 kârla sat lan bir mal n sat fl fiyat ndan yüzde onluk bir

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE Ay 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE Hafta ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIMLAR EYLÜL 3 4 Sayılar ve İşlemler Çarpanlar

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN ( ) Konu Kazanım No Soru Mucit Defter

4. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLAN ( ) Konu Kazanım No Soru Mucit Defter Ünite Tarih Konu Mucit Defter.hafta - Eylül Kurnaz Karganın Oyunu (Okuma Parçası).hafta - 0 Eylül Kelime Nedir? - Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler.. /.. /.. / -.. /.. /..0 /.hafta 0-0 Ekim Zıt (Karşıt)

Detaylı