ARAPÇA TÜRKÇE BASIN-MEDYA KELİMELERİ VE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 4500 KELİME DERLEYEN: OSMAN ASLANOĞLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAPÇA TÜRKÇE BASIN-MEDYA KELİMELERİ VE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 4500 KELİME DERLEYEN: OSMAN ASLANOĞLU"

Transkript

1 1 ARAPÇA TÜRKÇE BASIN-MEDYA KELİMELERİ VE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 4500 KELİME DERLEYEN: OSMAN ASLANOĞLU ::::: Abluka bölgesi طوش ح ل خ ::::: Abone burosü ظذ ح ٩ ظ ح خص ::::: Abone merkezi ح ٩ ظ ح خص ::::: Acele posta servisi لش ح ز ٣ ي ح ٣ غ ::::: Acemi birliği كيس ح زظيث ٤ رخ ٤ ::::: Acı vermek, cezalandırmak انز ؼذ يت ::::: Acı bölgesi طوش ح ٧ ::::: Acil kurtarma ve felaket ekibi ك هش ح ح ع ح ٩ وخ ح ؼخؿ ::::: Acil müdahale birliği ك ي س ح ظ ي ه ح ٣ غ ::::: Acil müdahale gücü ه س ح ظيه ح ٣ غ ::::: Açık artırma piyasası م ح ح ٣ يس ح ؼ ٤ ش ح ح لظ كش ::::: Açık grev tertip komitesi üyesi ػ ٠ ح ش ح ظ ظ ٤ ٤ ش حد ح ل ظ ف ) pol ::::: Açık kapı politikası ( ٤ خ ش ح زخد ح لظ ف ::::: Açık oto pazarı م ح ٤ خ حص ح لظ كش ::::: Açık öğretim fakültesi ٤ ش ح ظؼ ٤ ح لظ ف ::::: Açık kaynaklar خى ل ظ ك ش ::::: Açık yetki طل ٣ ٣ ق ::::: Açıklamalar ve demeçler savaşı ك د ح ز ٤ خ خص ح ظ ٣ لخص ::::: Açıklamalar savaşı ك د ح ز ٤ خ خص ::::: Açılış töreni كل ح كظظخف كل ش ح ٩ كظظخف ::::: Açlık sınırı ك ي ح خػ ش ::::: Adalet bakanlığı müsteşarı ظ خ ح س ح ؼي ::::: Adalet ve eşitlik partisi ك د ح ؼ ي ح ش ح خ حس ::::: Adalet ve kalkınma partisi ك د ح ؼ ي ح ش ح ظ ٤ ش ::::: Adalet ve soruşturma kurulu ٤ ج ش ح ؼ يح ش ح خث ش ::::: Adalet bakanı ٣ ح ؼ ي ::::: Adalet bakanlığı ح س ح ؼي ::::: Adalet bakanlığı müsteşarı ظ خ ح س ح ؼي

2 2 ::::: Adalet kurulu ػي ٢ ٤ جش ه ٠ خث ٤ ش ::::: Adalet mahkemesi ل ش ػي ٤ ش ::::: Adam topluluğu topladı أ ؿ ذ ح ؿ : ؿ غ ح غ ::::: Aday ان ز ش خ ::::: Aday kampanyası ك ش ح ل ٤ ::::: Adıyaman devlet hastanesi ظ ل ٢ آى ١ ٣ خ خ ح ل ٢ ::::: Adıyaman spor kulübü خى ١ آى ٣ خ خ ح ٣ خ ٢ ::::: Adıyaman ticaret ve sanayi odası ؿ ك ش ح ظ خ س ح خػ ش رآى ٣ خ خ ::::: Adli tıp dairesi ىحث س ح طذ ح ؼي ٢ ::::: Adli tıp raporu طو ٣ ح طذ ح ؼي ٢ ::::: Adli kontrol حه ز ش ػ ي ٤ ش ::::: Adres rehberi ى ٤ ح ؼ خ ٣ ::::: Af örgütü ظ ش ح ؼ ل ::::: Af yetkisi ك ٤ ش ح ؼ ل ::::: Afrika birliği örgütü ظ ش ح ك ي س ح ٩ ك ٣ و ٤ ش ::::: Afrika birliği teşkilatı ظ ش ح كيس ح ٩ ك ٣ و ٤ ش ::::: Afrika boynuzu savaşı ك د ح و ح ٩ ك ٣ و ٢ ::::: Afrika parlamentoları birliği ا ط ل خى ح ز خ خص ح ٩ ك ٣ و ٤ ش ::::: Afrika birliği كيس اك ٣ و ٤ ش اطلخى اك ٣ و ٢ ::::: Afrika birliği örgütü ظ ش ح ك ي س ح ٩ ك ٣ و ٤ ش ::::: Afrika birliği teşkilatı ظ ش ح كيس ح ٩ ك ٣ و ٤ ش ::::: Afrika birliği zirvesi ه ش ح ٩ ط ل خى ح ٩ ك ٣ و ٤ ش ::::: Afrika kulübü خى ١ ا ك ٣ و ٢ ::::: Afyon ticareti طخ س ح ٧ ك ٤ ::::: Ağaçlandırma bölgesi ط و ش ح ظ ٤ ::::: Ağır ceza mahkemesi ل ش ح خ ٣ خص ح ز ١ ل ش ح حء ح ز ١ ::::: Ağır silah fabrikası غ ح ٧ ل ش ح ؼ و ٤ ش ::::: Ağırlama töreni كل ش ط ٤ ٣ ش ::::: Ağırlık merkezi ح ؼ و ) fiz ::::: Ağırlık merkezi ( ح ؼو ::::: Ağız ve diş sağlığı merkezi لش ح ل ح ٧ خ ::::: Ahbap cemiyeti ح خكز ٤ ::::: Aids hastalığı ى حء ك و ي ح ح خػ ش ح ظ ز ش : أ ٣ ي

3 3 ) tıp ::::: Aids hastalığı ( ح ٣٩ ي ::::: Aile kulübü خى ١ ح ٧ س ::::: Aile salonu هخػش ػخث ٤ ش ::::: Aile salonu ه خػ ش ح ؼ خث ص ::::: Ailevi ilişkiler ػ ه خص أ ٣ ش ::::: Ajans kurulu ح خ ش ::::: Ajans müdürlüğü ي ٣ ٣ ش ح خ ش ::::: Ajans müdürü ي ٣ ح خ ش ::::: Ajanslar savaşı ك د ح خ ص ::::: Akademi komutanı ه خث ي ح ٧ خى ٤ ٣ ش ::::: Akciğer hastalığı حص ح ثش ::::: Akciğer hastalığı, verem ح ٣ ش ::::: Akdeniz birliği اطليح ظ ط ٢ ::::: Akıl hastaları hastanesi ظ ل ٢ ح خ ٣ ذ ::::: Akıl hastalıkları doktoru ١ ز ٤ ذ ح ٧ ح ح ؼ و ٤ ش ::::: Akıl hastalıkları hastanesi ظ ل ٢ ح ٧ ح ح ؼ و ٤ ش ::::: Akın انغ بر ح ::::: Akın yapmak انغ شو ::::: Aktüalite األ د ض اس انز اه خ ::::: Aktüel, güncel konular األدضاس انس بسي خ ::::: Al - ver politikası ٤ خ ش ه أػ ٢ ::::: Alay komutanı هخثي ح ظ ٤ زش ::::: Aldatma kampanyası ك ش ط ٤ ٤ ٠ ش ::::: Aldatma kampanyası ك ش ح ظ ٤ ٠ ::::: Alış - veriş merkezi ح ز ٤ غ ح حء ::::: Allah hastalığı giderdi ق هللا ح : أ ح ::::: Allahın birliği ك ي ح ٤ ش هللا ::::: Allahın birliği, vahdaniyet ك ي ح ٤ ش ::::: Alt yapı projesi ع ح ز ٤ ش ح ظ ل ظ ٤ ش ::::: Altın elma ödülü ؿخث س ح ظلخف ح ز ٢ ::::: Altın kayısı festivali ؿ خ ح ح ز ٢ ::::: Altın makas projesi ع ح و ح ز ٢ ::::: Altın portakal festivali ؿخ ح ز طوخ ح ز ٢

4 4 ::::: Altın portakal ödülü ؿ خث س ح ز ط و خ ح ز ٢ ) as ::::: Altıncı tugay komutanı ( هخثي ح حء ح خى ::::: Amatör ligi ى ١ ح حس ::::: Ameliyat masası ٠ يس ح ؼ ٤ ش ح حك ٤ ش ::::: Ameliyat odası ؿ كش ح ؼ ٤ خص ح حك ٤ ش ::::: Ameliyat odası, harekat dairesi ؿ ك ش ح ؼ ٤ خص ::::: Amerikan senato meclisi يجهس انشيىر األييزيكي ::::: Amerikan temsilciler meclisi يجهس ان ىاة األيزيكي ::::: Amerikan hastanesi ظ ل ٢ أ ٢ ٤ ::::: Amerikan merkezi istihbaratı وخر حص ٣ ش أ ٤ ٣ ٤ ش ::::: Amerikan politikası ٤ خ ش أ ٤ ٣ ٤ ش Amiral, deniz donanması komutanı, kaptan - ı ::::: أ ٤ ح : هخثي أ ط رل ١ derya ::::: Ana dil günü ٣ ش ح ٧ ::::: Ana muhalefet başkanı رئيس ان ؼبرظخ انزئيسيخ ::::: Ana muhalefet lideri ػ ٤ ح ؼخ ش ح ث ٤ ٤ ش ::::: Ana muhalefet partisi ك د ح ؼخ ش ح ث ٤ ٤ ش ::::: Anadil günü ٣ ح ش ح ٧ ::::: Anadolu ateşi ekibi ك هش خ ح ٧ خ ::::: Anadolu basın birliği ا ط ل خى ل خك ش ح ٧ خ ::::: Anadolu haber ajansı خ ش أ زخء ح ٧ خ ::::: Anadolu ajansı ١ خ ش ح ٧ خ ٨ زخء ::::: Anadolu bölgesi طوش ح ٧ خ ::::: Anarşi انفىظىي خ ::::: Anasayal demokratik toplum partisi ك د ح ظ غ ح ي ظ ١ ح ي ٣ و ح ٢١ ::::: Anavatan partisi ك د ح ١ ح ٧ ::::: Anayasa değişiklik tasarısı ع ط ؼ ي ٣ ح ي ظ ::::: Anayasa üst kurulu ش ح ي ظ ح ؼ ٤ خ ::::: Anayasa yazma masası ١ خ ش ظخرش ح ي ظ ::::: Anayasa konseyi ى ظ ١ ::::: Anayasa mahkemesi ل ش ى ظ ٣ ش ::::: Anayasa mahkemesi ل ش ح ي ظ ::::: Anayasa mahkemesi yargıcı ه خ ٢ ح ل ش ح ي ظ ٣ ش

5 5 ::::: Anayasa tasarısı ع ح ي ظ ::::: Anayasal yetki ك ٤ ش ى ظ ٣ ش ::::: Anayasayı koruma konseyi ٤ خ ش ح ي ظ ::::: Anıt açılış töreni ك ل ا ك ظ ظ خف ح ذ ح ظ خ ١ ::::: Anket ا ظ ز ٤ خ ) fr ::::: Anket ( ح أ ١ رلغ طلو ٤ ن ا ظز ٤ خ ز ح ٥ حء ا ظط ع ::::: Anket sonuçları ظخثؾ ا ظط ع ح أ ١ ::::: Anlam birliği اط لخى ح ؼ ٢ ::::: Anma töreni ا ك ظ ل خ ط ؤ ر ٢ ٤ ::::: Anma töreni كل طؤر ٢ ٤ اكظلخ طؤر ٢ ٤ ::::: Anma töreni كل ح ظ ؤ ر ٤ ك ل ط ؤ ر ٢ ٤ ::::: Anma töreni yapıldı حه ٤ ح كظلخ ح ظؤر ٢ ٤ أه ٤ ح لل ح ظؤر ٢ ٤ ::::: Anma töreni yapmak ا ه خ ش ح ل ل ح ظ ؤ ر ٢ ٤ ::::: Anneler günü ٣ ح ٧ خص ::::: Antlaşma, pak انذ ه ف ان يثبق ::::: Antraks, şarbon hastalığı ؿ س ه ز ٤ ؼ ش ::::: Ara seçim ا ظوخد ك ػ ٢ ::::: Ara ticareti طخ س ر ٤ ٤ ش ::::: Arabuluculuk heyeti ك ي ح خ ١ ش ::::: Araç kontrol merkezi ك ل ح ز ش ::::: Araç aksamı أ ؿ حء ح ز ش ::::: Araç kontrol merkezi ك ل ح ز ش ::::: Araç kurtarma bölüğü ٣ ش ا و خ ح ؼ ر خص ::::: Araç muayenesi ك ل ح ز خص ::::: Araç no ه ح ح ط ش ::::: Araç sürücüsü هخثي ح زش ::::: Arama ve kurtarma operasyonu ػ ٤ ش ح ز ل غ ح ٩ و خ ::::: Arama ve tarama operasyonu ػ ٤ ش ح ظلظ ٤ ح ظ ٢٤ ::::: Arama ve tarama operasyonu ػ ٤ ش ح ز ل غ ح ظ ٢٤ ::::: Arap - İsrail savaşı ك د ػ ر ٤ ش ا حث ٤ ش ::::: Arap - İsrail savaşı ك د ػ ر ٤ ش ا حث ٤ ٤ ش ::::: Arap arabuluculuk heyeti ك ي ح خ ١ ش ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap baas sosyalist partisi ك د ح ز ؼ غ ح ؼ ر ٢ ح ٩ ظ ح ٢

6 6 ::::: Arap birliği, Arap ligi ؿ خ ؼ ش ح ي ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap birliği heyeti ر ؼ ؼ ش ح خ ؼ ش ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap birliği karargahı و ح خ ؼش ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap devletleri radyolar birliği ا ط ل خى ا حػ خص ح ي ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap düşünce kulübü خى ١ ح ل ح ؼ ر ٢ ::::: Arap eczacılar birliği ا ط ل خى ٤ خى ش ح ؼ د ::::: Arap haber ajansı خ ش ح ٧ هزخ ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap müziği festivali ؿخ ح ٤ و ٢ ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap para fonu ي م ح وي ح ؼ ر ٢ ::::: Arap parlementerler birliği اطلخى ح ز خ ٤٤ ح ؼ د ::::: Arap radyoları birliği اطلخى ا حػخص ػ ر ٤ ش ::::: Arap sağlık fuarı ؼ ح ل ش ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap savunma konseyi ح ي ك خع ح ؼ ر ٢ ::::: Arap şampiyonlar ligi ى ١ أرطخ ح ؼ د ::::: Arap yazarlar birliği ا ط ل خى ح ظ خد ح ؼ د ::::: Arap zirve konferansı ئط ح و ش ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap birliği ح خ ؼش ح ؼ ر ٤ ش ح ٩ طلخى ح ؼ ر ٢ ::::: Arap birliği ؿ خ ؼ ش ػ ر ٤ ش ::::: Arap birliği, Arap ligi ؿ خ ؼ ش ح ي ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap birliği heyeti ر ؼ ؼ ش ح خ ؼ ش ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap birliği karargahı و ح خ ؼش ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap davası, sorunu ه ٤ ٠ ش ػ ر ٤ ش ::::: Arap polisi ر ٤ ػ ر ٢ ::::: Arap topluluğu ؿ خ ٤ ش ػ ر ٤ ش ::::: Arapça masası ه ػ ر ٢ ::::: Arapların davası, Filistin sorunu ه ٤ ٠ ش ح ؼ د ::::: Araplaştırma kampanyası ك ش ح ظؼ ٣ ذ ::::: Araplaştırma politikası ٤ خ ش ح ظؼ ٣ ذ ::::: Araplığın merkezi, kalbi ه ذ ح ؼ ر ش ::::: Araplık projesi ع ح ؼ ر ش ::::: Araştırmalar merkezi ح ٧ رلخع ح زل ع ::::: Araştırmalar merkezi ح زل ع ح ي ح خص ح ٧ رلخع ::::: Arkadaş kulübü خى ١ ح ٧ ي ه خء

7 7 ::::: Arkeolojik heyet, arkeoloji ekibi ر ؼ ؼ ش أ ػ ٣ ش ::::: Arupa insan hakları mahkemesi içtihatları اؿظ خىحص ل ش كؼ م ح ٩ خ ح ٧ ر ٤ ش ::::: Asalak انز ط ف م ::::: Asansör firması ش خػي ::::: Asistan أ ظ خ خػ ي ::::: Asker devlet adamları ؿخ ح ي ش ح ؼ ٣ ::::: Asker devlet başkanı رئيس انضونخ انؼسكزي ::::: Asker yoklaması طل ٤ اػظ ح ح ي ::::: Askeri ceza kanunu هخ ح ؼو رخص ح ؼ ١, ح وخ ح خث ٢ ح ؼ ١ ::::: Askeri danışma kurulu ا ظ خ ١ ػ ١ ::::: Askeri devrim konseyi ح ؼ س ح ؼ ١ ::::: Askeri eğitim işbirliği anlaşması حطلخه ٤ ش ح ظؼخ ح ظي ٣ ز ٢ ح ؼ ١ ::::: Askeri eğitim merkezi ح ظي ٣ ذ ح ؼ ١ ::::: Askeri eğitim müdürlüğü ي ٣ ٣ ش ح ظ ي ٣ ذ ح ؼ ١ ::::: Askeri geçiş dönemi ح لظ س ح ظوخ ٤ ش ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri geçit töreni ا ظ ؼ ح ػ ١ ::::: Askeri geçit töreni ح ظؼ ح ح ؼ ح ؼ ١ ::::: Askeri geçit töreni esnasında أػ خء ح ؼ ح ؼ ١ ::::: Askeri güç, gövde gösterisi ح ظؼ ح ح ؼ ٠ ص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri güvenlik kurulu ح ٧ ح ؼ ١ ::::: Askeri istihbarat karargahı و ح ٩ ظ و ز خ حص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri istişare kurulu ح ح ؼ ١ ::::: Askeri koordinasyon merkezi ح ظ ٤ ن ح ؼ ١ ::::: Askeri koordinasyon merkezi ح ظ ٤ ن ح ؼ ١ ::::: Askeri kumanda karargahı, merkezi و ح و ٤ خىس ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri kumanda karargahı, merkezi و ح و ٤ خىس ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri kurmay heyeti ٤ جش ح ٧ خ ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri operasyonlar bölgesi ط و ش ح ؼ ٤ خص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri posta merkezi ح ز ٣ ي ح ؼ ١ ::::: Askeri sanayi fonu ي م ح خػخص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri savaş انذ زة انؼ سكزي خ ::::: Askeri sözcünün açıklaması ثيب ان بغك انؼسكزي ::::: Askeri şura konseyi ح ١ ح ؼ ١

8 8 ::::: ح ظ حط ٤ ٤ ش ثخ ش ىحث س ح ظخ ٣ ن ح ؼ ١ ح ي ح خص Askeri tarih ve stratejik araştırmalar daire başkanlığı ::::: Askeri tıp akademisi ٤ ش ح طذ ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri yayılma, dağılma اال ز شبر انؼ سكزي ::::: Askeri yüksek idare mahkemesi ح ل ش ح ٩ ىح ٣ ش ح ؼخ ٤ ش ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri zırhlı araç ح زش ح للش ح ؼ ٣ ش ) ar ::::: Askeri ( ػ ١ ::::: Askeri abluka uygulamak ك ح ل خ ح ؼ ١ ::::: Askeri akademi أ خى ٤ ٣ ش ػ ٣ ش ::::: Askeri akademi أ خى ٤ ٣ ش ػ ٣ ش, ح ٤ ش ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri akademi أ خى ٤ ٣ ش ػ ٣ ش ::::: Askeri alan خكش ػ ٣ ش ::::: Askeri alan خ ػ ١ ::::: Askeri alan خكش ػ ٣ ش ::::: Askeri alan خ ػ ١ ::::: Askeri alanda ك ٢ ح خ ح ؼ ١ ::::: Askeri alanda ك ٢ ح خ ح ؼ ١ ::::: Askeri alanlar ح ٤ خى ٣ ح ح خ ص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri alanlar ح ٤ خى ٣ ح ح خ ص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri alternatif ح زي ٣ ح ؼ ::::: Askeri alternatif ح زي ٣ ح ؼ ::::: Askeri altyapı ح ز ٤ ش ح ظلظ ٤ ش ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri altyapı ح ز ٤ ش ح ظلظ ٤ ش ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri amaç يف ػ ١ ::::: Askeri amaç يف ػ ١ ::::: Askeri amaçlı ح حص ح ٧ ؿ ح ػ ٣ ش ::::: Askeri amaçlı ح حص ح ٧ ؿ ح ػ ٣ ش ::::: Askeri ambulans ٤ خ س ح ٩ ؼخف ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri ambulans ٤ خ س ح ٩ ؼخف ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri analistler ح ل ح ؼ ٣ ::::: Askeri analistler ح ل ح ؼ ٣ ::::: Askeri anayasa ح ي ظ ح ؼ ١ ::::: Askeri anayasa ح ي ظ ح ؼ ١

9 9 ::::: Askeri anlaşma ا ط ل خم ػ ١ ::::: Askeri anlaşma ا ط ل خم ػ ١ ::::: Askeri antlaşma ؼ خ ي س ػ ٣ ش ::::: Askeri antlaşma ؼ خ ي س ػ ٣ ش ::::: Askeri araba ػ رش ػ ٣ ش ::::: Askeri araba ػ رش ػ ٣ ش ::::: Askeri araç ز ش ػ ٣ ش ::::: Askeri araç ذ ػ ١ ::::: Askeri araç ز ش ػ ٣ ش ::::: Askeri arşiv أ ٤ ق ػ ١ ::::: Askeri arşiv ح ٤ ٧ ق ح ؼ ١ ::::: Askeri ataşe ل ن ػ ١ ::::: Askeri ateşe لن ػ ١ ::::: Askeri ayaklanma ط ى ػ ١ ::::: Askeri başarılar ح ٩ خ حص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri başsavcı ح ي ػ ٢ ح ؼخ ح ؼ ١ ::::: Askeri beceriler ح خ حص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri beyanat ر ٤ خ ػ ١ ::::: Askeri bildiri ر ٤ خ ح ر ؽ ػ ١ ::::: Askeri bildiri ر ؽ ػ ١ ::::: Askeri büro ح ظزش ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri büro ظ ذ ػ ١ ::::: Askeri bürokratlar ح ز ٤ ه ح ٤١ ح ؼ ٣ ::::: Askeri bütçe ٤ ح ٤ ش ػ ٣ ش ::::: Askeri casusluk ح ظ ح ؼ ١ ::::: Askeri caydırıcılık ح ىع ح ؼ ١ ::::: Askeri cenah ؿ خف ػ ١ ::::: Askeri cephe ح ز ش ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri faaliyetler ح لؼخ ٤ خص ح ٧ طش ح خ ١ خص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri güç dengeleri ح ٣ ح و ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri kaynaklar ح خى ح ؼ ١ ::::: Askeri kaynaklar خى ػ ٣ ش ::::: Askeri kule ر ؽ ػ ١

10 10 ::::: Askeri teknoloji ط ؿ ٤ خ ػ ٣ ش ::::: Askeri terimler ط لخص ػ ٣ ش ::::: Askeri, siyasi ve ekonomi ambargo انذ صبر (انذ ع ز ( االلزصبصي انس يبسي انؼ سكزي ::::: Askerlerin komutanı ا خ ح ي : هخثي ::::: Askerlik yoklaması حؿؼش أؿ ح وي ش ح ؼ ٣ ش ح ٩ ؿزخ ٣ ش ::::: Asliye hukuk mahkemesi ل ش ح لو م ح ٤ ٧ ش ::::: Asliye hukuk mahkemesi ل ش ك و م ح ٤ ٧ ش ::::: Astım hastalığı ى حء ح ر ::::: Astroloji rehberi ى ٤ أ ظ ؿ ٢ ::::: Astronomi araştırmaları merkezi ح ز ل ع ح ل ٤ ش ظ ش ط ٠ خ ح ؼ د ح ٩ ك ٣ و ٤ ش ح ٧ ٣ ٤ ش ::::: Asya Afrika halkları dayanışma örgütü ::::: Asya turu ؿ ش أ ٣ ٤ ش ) coğ ::::: Aşağı küre yarısı ( ق ح س ح ل ٢ ::::: Aşı kampanyası ك ش ح ظ ط ؼ ٤ ح ح ظ و ٤ ق ) tıp ::::: Aşı kampanyası ( ك ش ح ظ و ٤ ق ح ح ظطؼ ٤ ::::: Aşı kampanyası başlattı أ ١ ن ك ش ح ظ طؼ ٤ ::::: Aşırı güç ه س ل ١ ش ::::: Aşiret sistemi ظخ ػ خث ١ ::::: Aşiretler bölgesi ط و ش ح و ز خث ::::: Aşk festivali ؿخ ح لذ ::::: At yarışı ز خم ح و ٤ ) sp ::::: At yarışı ( زخم ح و ٤ خ خروش رخ و ٤ ::::: At yarışı, bahis خ ح و ٤ ::::: At yarışı için bayrak dikilen yer ٤ خ ::::: At yarışı meydanı ٤ يح زخم ح و ٤ ::::: Ateş - kes hattı ه ٢ هق ا ١ م ح خ ) as ::::: Ateş kes hattı ( ه ٢ هق ح ١ م ح خ ::::: Ateş maşası و ٢ ح خ ::::: Ateş hattı ه ٢ ح خ ) as ::::: Ateş hattı ( ه ٢ ح خ ::::: Ateşkes, ateş kesmek, savaşı durdurmak ه ق ا ١ م ح خ ::::: Ateşkes anlaşması ا ط ل خه ٤ ش ح ي ش ::::: Atlantik okyanusu ر ل ح د

11 11 ) coğ ::::: Atlantik okyanusu ( ح ل ٢٤ ح ١٧ ط ٢ ::::: Atlas okyanusu ر ل ح ظ خص ::::: Atlas okyanusu ل ٢٤ أ ٢ ١ ) coğ ::::: Atlas okyanusu ( ح ل ٢٤ ح ٢ ١٧ ::::: Atom enerjisi ajansı خ ش ح ط خه ش ح ٣ ش ::::: Atom savaşılar انذ زوة انذ ري خ ::::: Atom bombası ه ز ش ٣ ش ) as ::::: Atom bombası ( ه ز ش ٣ ش ::::: Atom bombası yaptı غ ح و ز ش ح ٣ ش ::::: Atom savaşı ك د ٣ ش ::::: Av bölgesi طوش ح ٤ ي ::::: Avami partisi ك د ح ؼ ح ٢ ::::: Avro bölgesi طوش ح ٤ ::::: Avrupa adalet mahkemesi ل ش ح ؼ ي ح ٧ ر ٤ ش ::::: Avrupa barış meclisi ي ج ه س انس ال و األ و ر و ث ي ::::: Avrupa birliği heyeti ك ي ح ٩ ط ل خى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği uzmanı هز ٤ ح ٩ طلخى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa demokratik birliği konferansı ئط ح ٩ طلخى ح ي ٣ و ح ٢١ ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa demokratik birliği konferansı ئط ح ٩ طلخى ح ي ٣ و ح ٢١ ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa ekonomik topluluğu ػش اهظ خى ٣ ش أ ر ٤ ش ::::: Avrupa ekonomik topluluğu ػش اهظ خى ٣ ش أ ر ٤ ش ::::: Avrupa gümrük birliği ا ط ل خى ؿ ٢ أ ر ٢ ::::: Avrupa güvenlik ve işbirliği konferansı ئط ح ٧ ح ظؼخ ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa güvenlik ve işbirliği konferansı ئ ط ح ٧ ح ظ ؼ خ ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa insan hakları mahkemesi ل ش أ ر ٤ ش ل و م ح ٩ خ ::::: ح ٧ رلخع ح ظ ل ح ظخرغ خػش ح ٧ رش ) sp ::::: Avrupa şampiyonlar ligi ( ى ١ أرطخ أ رخ Avrupa topluluğu araştırma ve uygulama merkezi ::::: Avrupa topluluğu uzmanı هز ٤ ح ػش ح ٧ ر ٤ ش ::::: Avrupa yayın birliği ا ط ل خى ا حػ ٢ أ ر ٢ ::::: Avrupa birliği اطلخى أ ر ٢ ::::: Avrupa birliği ك ي س أ ر ٤ ش ::::: Avrupa birliği anayasası ى ظ ح ٩ طلخى ح ٧ ر ٢

12 12 ::::: Avrupa birliği devletleri ى ح ٩ ط ل خى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği heyeti ك ي ح ٩ ط ل خى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği komiserliği ل ٤ ش ح ٩ ط ل خى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği kupası ؤ ح ٩ ط ل خى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği liderleri ػ خء ح ٩ طلخى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği liderleri zirvesi ه ش ػ خء ح ٩ ط ل خى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği maliye bakanları حء خ ٤ ش ح ٩ طلخى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa Birliği muktesebatı ظ زخص ح ٩ طلخى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği süreci ط ٤ س ح ٩ ط ل خى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği uzmanı هز ٤ ح ٩ طلخى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa konseyi أ ر ٢ ::::: Avrupa kulübü خى ١ أ ر ٢ ::::: Avrupa parlamentosu ر خ أ ر ٢ ::::: Avrupa topluluğu أ س أ ر ٤ ش ::::: Avrupa topluluğu ع أ رش ح س أ ر ٤ ش ::::: ح ٧ رلخع ح ظ ل ح ظخرغ خػش ح ٧ رش ::::: Avrupa topluluğu أ س أ ر ٤ ش Avrupa topluluğu araştırma ve uygulama merkezi ::::: Avrupa topluluğu hukuku kürsüsü ٢ ح لو م خػش ح ٧ ر ٤ ش ::::: Avrupa topluluğu uzmanı هز ٤ ح ػش ح ٧ ر ٤ ش ::::: Avrupa yayın birliği ا ط ل خى ا حػ ٢ أ ر ٢ ::::: Avukatlar sendikası وخرش ح لخ ٤ ::::: Ayak takımı أ خد ح و : أ خك ح خ ::::: Ayak yarışı خ حس : خروش ك ٢ ح ١ ػ ٢ ح ؿ ٤ ) sp ::::: Ayak yarışı ( خ حس خروش ك ٢ ح ١ ػ ٢ ح ؿ ٤ ::::: Ayan meclisi ي ج ه س األ ػ ي ب ::::: Aydınlatma araçları خث ح ٩ خ س ح ح ٩ خثش خث ح ظؼو ٤ ق ::::: Aydınlatma araçları خث ح ٩ خء س ::::: Aydınlatma araçları خث ح ٩ خ س ::::: Aydınlatma bombası ه ز ش ٤٠ جش ::::: Ayın yarısı ق ح و ::::: Ayın yarısı tutuldu ه ق ح و ل ::::: Ayniyat ve stok kontrol müdürlüğü ح ظ و ٣ ي ٣ ح ؼ ٤ ٤ خص حه ز ش

13 13 ::::: Ayrıcalıklı ilişkiler ػ هخص ٤ س ::::: Ayrılıkçı eta örgütü ظ ش ا ٣ ظ خ ح ٩ ل خ ٤ ش ::::: Az cemaat, az insan topluluğu ل ل ش ::::: Az gelişmiş ülkeler ر ى ظو لش ح خ ٤ ش ::::: Az gelişmiş ülkeler ر ى أ ه ط ط ح انزأ ي ت انز ىث يز انط غيب االسزجضاد ::::: Azarlamak, kınamak ::::: Azgınlık, istibdat, zulüm ::::: Azınlık ح ه ٤ ش ::::: Azınlık hükümeti ك ش أه ٤ ش ::::: Azınlık vakfı ه ق ح ٧ ه ٤ خص ::::: Azil yetkisi ك ٤ ش ح ؼ ::::: B planı ه ط ش د ::::: Baas yetkilisi ئ ر ؼ ؼ ٢ ::::: Bagaj ayırma kartı ر ط خه ش ط ٤ ٤ ح ؼ ل ::::: Bagaj kartı ر ط خه ش ح ٧ ظ ؼ ش ::::: Bagaj salonu خ ش ح ؼ ل ::::: Bağımlılık dönemi ػ ي ح ظزؼ ٤ ش ::::: Bağımsız devletler örgütü ظ ش ح ي ح ظ و ش ::::: Bağımsız devletler topluluğu ػش ح ي ح ظو ش حرطش ح ي ح ظو ش ::::: Bağımsız devletler topluluğu ػش ح ي ح ظو ش ::::: Bağımsız devletler topluluğu حر ط ش ح ي ح ظ و ش ::::: Bağımsız devletler topluluğu ػش ح ي ح ظو ش ) T ::::: Bağımsız devletler topluluğu ( b. D. ػ ش ح ي ح ظ و ش ::::: Bağımsız sağlık heyeti ٤ ج ش ل ٤ ش ظ و ش ::::: Bağımsız kaynaklar خى ظو ش ::::: Bağımsız seçim ا ظوخد ظو ::::: Bağımsız, objektif ان ذبي ض ان سز م م ::::: Bağımsızlık belgesi ػ ٤ و ش ح ٩ ظ و ::::: Bağımsızlık bildirgesi ر ٤ خ ح ٩ ظ و ::::: Bağımsızlık savaşı ك د ح ظو ::::: Bağımsızlık savaşı ك د ح ٩ ظ و ::::: Bağış kampanyası ك ش ح ظز ػخص ::::: Bağış kampanyası ك ش ح ظ ز ع

14 14 ::::: Bağışıklık sistemi ظخ ح خػش ::::: Bağlantısız devletler örgütü ظ ش ى ػي ح ٩ ل ٤ خ ::::: Bağlar, ilişkiler ص ::::: Bağlılık االرر جبغ ::::: Bağnaz ان زؼ ص ت نزأي ::::: Bahar festivali ؿ خ ح ر ٤ غ ::::: Bahar operasyonu ػ ٤ ش ح ر ٤ غ ::::: Bahçe ve parklar müdürlüğü ي ٣ ٣ ش ح ل ي حثن ح ظ خص ::::: Bakan müsteşarı ظ خ ح ٣ ::::: Bakanı değiştirmek ا ظزيح ح ٣ ::::: Bakanı görevden aldı, azil etti أ ه خ ح ٣ ::::: Bakanı hava alanında karşılamak ا ظ و ز خ ح ٣ ك ٢ ح ط خ ::::: Bakanı hükümeti kurmakla görevlendirdi ق ح ٣ ر ظ ٤ ح ح س ::::: Bakanı kabineyi kurmakla görevlendirmek ط ٤ ق ح ٣ رظ ٤ ح ح س ::::: Bakanı makamında kabul etti ه ز ح ٣ ك ٢ ظ ز ::::: Bakanı uzaklaştırmak ط ل ٤ ش ح ٣ Bakanı yeni hhükümeti kurmakla ::::: ط ٤ ق ح ٣ ر ظ ٤ ح ل ش görevlendirmek ::::: Bakanlar kurulu başkanı ر ئ يس ي ج ه س انى س ر اء ::::: Bakanlar kurulu toplantısı اؿظ خع ح حء ) pol ::::: Bakanlar kurulu ( ح حء ::::: Bakanlar kurulu, kabine ح حء ::::: Bakanlar kurulu başkanı ث ٤ ح حء ::::: Bakanlar kurulu onayı حك و ش ح حء ::::: Bakanlar kurulu toplantısı اؿظ خع ح حء ::::: Bakanlık açıklaması ثيب وساري ::::: Bakanlık heyeti كي ح ١ ::::: Bakanlık karargahı و ح ح س ::::: Bakanlık planı ه ط ش ح ح س ::::: Bakım bölümü ه ح ٤ خ ش ::::: Bakım merkezi ح ٤ خ ش ح ح ػخ ٣ ش ::::: Bakış noktası وطش ح ظ ::::: Bakire kızın odası ه ي ح ز

15 15 ::::: Bakkallar odası başkanlığı ثخ ش ؿ كش ح زي ح ٤ ح ١ ح خ ٤ ::::: Bakkallar odası başkanlığı ثخ ش ؿ كش ح زي ح ٤ ح ١ ح خ ٤ ::::: Balık pazarı م ح ي ::::: Balkan bölgesi ط و ش ح ز و خ ::::: Balkan savaşı ك د ح ز و خ ::::: Balyoz planı هطش ح ي س ::::: Bana sistemi ظخ ح ف ::::: Bando takımı ك ه ش ل خ ٤ ش ::::: Banka garantisi خ ر ٢ ::::: Banka işlemleri طؼخ ص ر ٤ ش طؼخ ص ك ٤ ش ::::: Banka işlemleri ط ؼ خ ص ر ٤ ش ::::: Banka kredisi ا ػ ظ خى ر ٢ ::::: Banka kredisi ه ر ٢ ::::: Banka müdürü ك خ ح ل خك ع ح ي ٣ ح ف ::::: Banka müdürü لخكع ح ز ي ::::: Banka müdürü ي ٣ ح ز ي ::::: Banka sektörü هطخع ك ٢ ::::: Bankacılık sektörü هطخع ك ٢ ::::: Bankacılık sistemi ر ٢ ظخ ::::: Bankalar sektörü هطخع ح خ ف ::::: Bankanlar kurulu ي جه س انى سراء ::::: Barış grubu üyesi ػ ٠ ػش ح ::::: Barış grubu üyesi ػ ٠ ػش ح ::::: Barış ve güvenlik konseyi ح أ ٧ ::::: Barış anlaşması اطلخم ح ::::: Barış anlaşması ا ط ل خه ٤ ش ح ::::: Barış festivali ؿخ ح ::::: Barış gücü ه س ح ::::: Barış harekatı ػ ٤ ش ح ::::: Barış heyeti ٤ جش ح ::::: Barış heyeti ك ي ح ::::: Barış konseyi ح ::::: Barış meclisi يجهس انسهى

16 16 ::::: Barış meclisi ي ج ه س انس ال و ::::: Barış ödülü ؿخث س ح ::::: Barış planı هطش ح ::::: Barış planı و ط ٢ ح ::::: Barış tasarısı ع ح ::::: Barış teklifi ػ ح ::::: Barışçı teknoloji ط ؿ ٤ خ ٤ ش ::::: Baro başkanı ميت ان ذبيي ::::: Barut fabrikası غ ح ز خ ى ::::: Basılı basın ل خك ش ط ز ػ ش ::::: Basım - yayın evi ى ح ح ط ز خػ ش ح ::::: Basın - yayın genel müdürlüğü ي ٣ ٣ ش ػ خ ش ل خك ش ح ::::: Basın - yayın ve propaganda bakanlığı ح س ح ي ػ خ ٣ ش ح ل خك ش ح ::::: Basın - yayın ve propaganda bakanlığı ح ح س ح ي ػ خ ٣ ش ح ل خك ش ::::: Basın takip merkezi ط ؼ و ذ ح ل خك ش ::::: Basın ve yayın genel müdürlüğü ح ي ٣ ٣ ش ح ؼخ ش لخكش ح ::::: Basın ve yayın genel müdürlüğü ح ي ٣ ٣ ش ح ؼخ ش لخكش ح ::::: Basın ve yayın organları خث ح ٩ ػ ح ::::: Basın ve yayın yüksek okulu ح ي ش ح ؼ ٤ خ لخكش ح ::::: Basın yüksek konseyi أ ػ ٢ ل خك ش ::::: Basın açıklaması ث ي ب ص ذ بف ي او إ ػ ال ي ي ::::: Basın açıklaması ر ٤ خ ل خك ٢ ح ا ػ ٢ ::::: Basın açılması ر ٤ خ لل ٢ ::::: Basın ajansı خ ش ح لخكش ::::: Basın ajansı خ ش ح لخكش ::::: Basın ataşesi ل ن ل ل ٢ ::::: Basın aynası آس ح لخكش ::::: Basın bayramı ػ ٤ ي ح ل خك ش ::::: Basın bildirisi ر ٤ خ لل ٢ ر ؽ لل ٢ ::::: Basın bürosu ظذ ح لخكش ظذ اػ ٢ ::::: Basın bürosu ظ ذ ح ل خك ش ::::: Basın danışmanı ظ خ اػ ٢ ::::: Basın delegesi كي لل ٢

17 17 ::::: Basın demeci ط ٣ ق لل ٢ ::::: Basın demeçleri ط ٣ ل خص ا ػ ٤ ش ::::: Basın devrimi ػ س ا ػ ٤ ش ::::: Basın duyurusu اػ لل ٢ ::::: Basın duyurusu اػ لل ٢ ::::: Basın ekibi ك ه ش ا ػ ٤ ش ::::: Basın ekibi ك ه ش ا ػ ٤ ش ::::: Basın enstitüsü ؼ ي ح لخكش ::::: Basın heyeti ٤ جش لل ٤ ش كي لل ٢ كي اػ ٢ ::::: Basın heyeti ك ي ا ػ ٢ ::::: Basın heyeti ك ي ا ػ ٢ ::::: Basın kulübü خى ١ ح لخكش ::::: Basın merkezi ح لخكش لخك ٢ اػ ٢ ::::: Basın merkezi ا ػ ٢ ::::: Basın merkezi ل خك ٢ ح ا ػ ٢ ::::: Basın müsteşarı ظ خ ل خك ٢ ::::: Basın müsteşarı ظ خ ل خك ٢ ::::: Basın odası ؿ ك ش ح ل خك ش ::::: Basın ordusu ؿ ٤ ح لخكش ::::: Basın ordusu ؿ ٤ ا ػ ٢ ::::: Basın raporu طو ٣ لل ٢ ::::: Basın savaşı ك د ا ػ ٤ ش ::::: Basın savaşı ؼ ش اػ ٤ ش ::::: Basın savaşı ؼ ش اػ ٤ ش ح ١ لخك ٤ ش ::::: Basın servisi ه اػ ٢ ::::: Basın sözcüsü خ ١ ن لل ٢ خ ١ ن اػ ٢ ::::: Basın sözcüsü خ ١ ن ا ػ ٢ ::::: Basın sözcüsü خ ١ ن ل ل ٢ ::::: Basın sözcüsü خ ١ ن ل ل ٢ ::::: Basın toplantısı ئط لل ٢ ::::: Basın toplantısı ئ ط ا ػ ٢ ::::: Basın turu ؿ ش ح ل خك ش ::::: Basın yayın kolu ك ع ح لخكش ح

18 18 ::::: Basınç sistemi ظخ ح ٠ ٢ ::::: Bask bölgesi ا ه ٤ ح ز خ ي ) coğ ::::: Bask bölgesi ( اه ٤ ح زخ ي ::::: Baskı yapmak, zulüm etmek االظط هبص ::::: Baskı araçları حى حص ح طزخػش ::::: Baskın operasyonu ػ ٤ ش ح ٩ هظلخ ػ ٤ ش ح ي ::::: Baskın operasyonu ػ ٤ ش ح ي ::::: Baskınlar kampanyası ك ش ح ي ح خص ::::: Başarı belgesi خىس ح خف ::::: Başarı oranı زش ح خف ) sp ::::: Başarı ödülü ( ؿخث س ح خف ::::: Başbakan yardımcısı خث ذ ث ٤ ح حء ::::: Başkan yardımcısı خػ ي ح ث ٤ ::::: Başkanı atama töreni merasimi ح ك ل ط ٤ ذ ح ث ٤ ::::: Başkanı düşürme kampanyası ك ش ا وخ ١ ح ث ٤ ::::: Başkanı atadı ص ت انز ئ س ::::: Başkanı atama töreni merasimi ي ز اس ى د ف م ر ص يت انز ئ يس ::::: Başkanı devirmek ا غبدخ ثبنزئيس ::::: Başkanı düşürme kampanyası د هخ إسمبغ انزئيس ::::: Başkanı görevinden azletmek ػ ش ل انز ئ يس ي ي ص ج ه ::::: Başkanı özel yasalar koruyor رذ ي انزئيس انمىا ي انشبصخ ::::: Başkanı taşıyan uçak انطبئزح انزي أله ذ انزئيس ::::: Başkanlık rejimi, başkanlık sistemi ظخ ثخ ٢ ::::: Başkanlık heyeti ٤ ج ش ٣ خ ٤ ش ::::: Başkanlık kampanyası ك ش ث خ ٤ ش ::::: Başkanlık karargahı و ح ث خ ش ::::: Başkanlık krizi أ ش ثخ ٤ ش ::::: Başkanlık kurulu ٤ ج ش ح ث خ ش ::::: Başkanlık sistemi ظخ ثخ ٢ ::::: Başkanlık sözcüsü ح ظليع رب ح ثخ ش ::::: Başkanlık yarışı ا ظ ز خم ث خ ٢ ::::: Başkanlık yarışı ز خم ح ث خ ش ::::: Başkent polisi ١ ش ح ؼ خ ش

19 19 ) sp ::::: Başlangıç noktası ( وطش ح زيح ٣ ش ::::: Bataklıklar bölgesi طوش ح ظ وؼخص ::::: Batı Avrupa birliği ا ط ل خى ؿ د أ ر خ ::::: Batı yakası bölgesi طوش ح ٠ لش ح ر ٤ ش ) coğ ::::: Batı bölgesi ( طوش ؿ ر ٤ ش ::::: Batı dünyası ػخ ؿ ر ٢ ::::: Batı kulübü ي ١ ؿ ر ٢ ::::: Batılı memleketler, ülkeler ر ي ح ؿ ر ٤ ش ::::: Bayanlar ligi ى ح ٤ يحص ::::: Bayındırlık ve islam bakanlığı ح س ح ٩ ػ خ ح ٩ خ ::::: Bayındırlık ve planlama bakanlığı ح س ح ظؼ ٤ ح ظوط ٢٤ ::::: Bayındırlık bakanı ٣ ح ٩ ػ خ ::::: Bayındırlık bakanı ٣ ح ٧ خ ح ؼ خ ش ::::: Bayındırlık bakanı ٣ ح ٩ خء ح ظ ؼ ٤ ::::: Bayındırlık bakanlığı ح س ح ظؼ ٤ ح س ح ٩ ػ خ ::::: Bayındırlık bakanlığı ح س ح ٩ خء ح ظ ؼ ٤ ::::: Bayrak krizi أ ش ح ؼ ::::: Bayrak yarışı زخم ح ؼ ::::: Bayram tebriği رطخهش رظ جش ح ؼ ٤ ي ::::: Beden terbiyesi müdürlüğü ي ٣ ٣ ش ح ظ ر ٤ ش ح ز ي ٤ ش ::::: Bekçi odası ر ٤ ض ح لخ ::::: Bekçi odası ؿ ك ش ح ل خ ::::: Bekleme odası ؿ ك ش ح ٩ ظ ظ خ ::::: Bekleme salonu خ ش ح ٩ ظ ظ خ ::::: Bekleme salonu خ ح ٩ ظ ظ خ ::::: Bekleme salonu هخػش ح ٩ ظظخ خ ش ح ٩ ظظخ ::::: Bekleme salonu ه خػ ش ح ٩ ظ ظ خ ::::: Belediye encümeni, belediye meclisi ي ج ه س انج ه ض ي خ ::::: Belediye meclis üyesi ػ ٠ ح ح ز ي ١ ::::: Belediye meclis üyesi ػ ٠ ح ح ز ي ١ ::::: Belediye reisi, belediye başkanı ػ ض ح انج ه ض ي خ ::::: Belediye başkanı رئيس انجهضيخ ::::: Belediye başkanı ػ ض ح ان ض ي خ

20 20 ::::: Belediye meclisi ي ج ه س ث ه ض ي ::::: Belediye meclisi üyeleri أ ػ ع بء ان ج ه س انج ه ض ي ::::: Bellek kartı رطخهش ح ح س ::::: Benlik davası ىػ ١ ح ٧ خ ٤ ش ىػ ١ ح ل اىػخء ح ل ::::: Beraberindeki heyet انى ف ض ان زاف ك ::::: Beraberlik davası اىػخء ح خ حس ىػ ١ ح لخءس ::::: Berber ve kuaförler birliği ا ط ل خى ح ل ه ٤ ح خ ١ خص ::::: Berber salonu خ ح ل ه ش ::::: Berber salonu هخػش ح ل هش ::::: Berberiler, Berberistan adamları ر حر س ::::: Berberiler, Berberistan adamları ر حر ::::: Bestelerin ve ezgilerin birliği اطلخى ح ٧ لخ ح خص ::::: Beşeri kaynaklar ح ى ر ٣ ش ::::: Beyaz saray sözcüsü ح ظليع ح ح خ ١ ن رخ ح ز ٤ ض ح ٧ ر ٤ ::::: Beyaz saray yarışı ز خم ح ز ٤ ض ح ٧ ر ٤ ::::: Beyaz azınlık أ ه ٤ ش ر ٠ ٤ خء ::::: Bıyık yarışması خر و ش ح ح د ::::: Bidayet ceza mahkemesi ل ش ح ز ي ح ٣ ش ح حث ٤ ش ::::: Bidayet mahkemesi ل ش ح زيح ٣ ش ::::: Bidayet mahkemesi ل ش ا ر ظ ي حث ٤ ش ) huk ::::: Bidayet mahkemesi ( ل ش ح زيح ٣ ش ::::: Bilardo oyunu ؼ ذ ح ز ٤ خ ى ::::: Bilardo oyunu ؼ ز ش ح ز ٤ خ ى ::::: Bilardo oyunu ر ٤ خ ى ) sp ::::: Bilardo oyunu ( ؼذ ح ز ٤ خ ى ::::: Bilardo salonu ه خػ ش ح ز ٤ خ ى ::::: Bildiri انز صز يخ انج يب ::::: Bilet satış bürosu ظذ ر ٤ غ ح ظ ح ::::: Bilgi eksikliği و ح ؼ كش ح ؼ خص ::::: Bilgi kirliliği ط ع ؼ خط ٢ ::::: Bilgi kirliliği ط ع ح ؼ خص ::::: Bilgi tartışması خه ش ػ ٤ ش ::::: Bilginler kurulu ٤ ج ش ح ؼ خء

21 21 ::::: Bilgisayar hastanesi ظ ل ٢ ح لخ د ::::: Bilgisayar hastanesi ظ ل ٢ ح ل خ ذ ح ٢ ٥ ::::: Bilgisayar masası ١ خ ش ح ز ٤ ط ::::: Bilim ve teknik dergisi ش ح ؼ ح ظو ٤ ش ::::: Bilim dünyası ػخ ح ؼ كش ::::: Bilinçlendirme kampanyası ك ش ط ل ٤ ٤ ش ::::: Bilinçlendirme kampanyası ك ش طل ٤ ٤ ش ك ش ط ػ ٤ ش ::::: Bilir kişi raporu طو ٣ ح وز ٤ ::::: Bilişim dünyası ػخ ح ٩ ط خ ص ) sp ::::: Bilye oyunu ( ؼزش ح ش ::::: Biniş kartı ر ط خه ش ح خى س ::::: Biniş salonu ه خػ ش ح د ::::: Bir yıldız sistemi, manzumesi طخؽ ح زخ ::::: Birdir bir oyunu ؼ ز ش ح ط ش ::::: Birdir bir oyunu, atlambaç ه ل ١ ٤ ) sp ::::: Birdirbir oyunu ( ؼزش ح ٢ ؼزش ح طش ؼذ ح خ ا ي ح ٢ هل ١ ٤ ::::: Bireylerin özgürlüğü ك ٣ ش ح ٧ ك حى ::::: Birinci dünya savaşı ك د ػخ ٤ ش ح ٢ ك د ٤ ش أ ٢ ::::: Birinci dünya savaşı ك د ػ خ ٤ ش أ ٢ ::::: Birleşmiş milletler çocuk fonu ي م ح ٧ ح ظليس ١٨ لخ ::::: Birleşmiş milletler genel kurulu ح ؼ ٤ ش ح ؼخ ش ٨ ح ظليس Birleşmiş milletler örgütü, birleşmiş ::::: ظ ش ح ٧ ح ظ ل ي س milletlerteşkilatı Birleşmiş milletler teşkilatı, birleşmiş milletler ::::: ٤ ج ش ح ٧ ح ظ ل ي س heyeti Birleşmiş milletler topluluğu, birleşmiş ::::: ػ ز ش ح ٧ ح ظ ل ي س milletlerörgütü ::::: Birleşmiş milletler heyeti ر ؼ ؼ ش أ ٤ ش ::::: Birleşmiş milletler heyeti ر ؼ ؼ ش ح ٧ ح ظ ل ي س ::::: Birleşmiş milletler heyeti ك ي أ ٢ ) pol ::::: Birleşmiş milletler heyeti ( ٤ جش ح ٧ ح ظليس ::::: Birleşmiş milletler kararı ه ح أ ٢ ::::: Birleşmiş milletler örgütü ظ ش ح ٧ ح ظليس ::::: ظ ش ح ٧ ح ظ ل ي س Birleşmiş milletler örgütü, birleşmiş milletler teşkilatı ::::: Birleşmiş milletler raporu طو ٣ أ ٢

22 22 ::::: Birleşmiş milletler raporu طو ٣ ح ٧ ح ظليس ::::: Birleşmiş milletler temsilcisi زؼ ع أ ٢ ::::: Birleşmiş milletler temsilcisi ز ؼ ع ح ٧ ح ظ ل ي س ::::: Birleşmiş milletler temsilcisi زؼ ع أ ٢ ::::: Birleşmiş milletler temsilcisi ز ؼ ع ح ٧ ح ظ ل ي س ::::: Birleşmiş milletler teşkilatı ظ ش ح ٧ ح ظليس Birleşmiş milletler teşkilatı, birleşmiş milletler ::::: ٤ ج ش ح ٧ ح ظ ل ي س heyeti Birleşmiş milletler topluluğu, birleşmiş ::::: ػ ز ش ح ٧ ح ظ ل ي س milletler örgütü ::::: Birleşmiş milletler yetkilisi ئ أ ٢ ::::: Birleşmiş milletlerden çıkan kararı desteklemek طؤ ٤٣ ي ح و ح ح خى ػ ح ٧ ح ظليس ::::: Birliği bozdu ك ن ح ٩ ط ل خى ::::: Birliğin başkanlığı ث خ ش ح ٩ ط ل خى ::::: Birliğin karargahı و ح خ ؼش ::::: Birliğin kararı ه ح ح ٩ ط ل خى ::::: Birlik kulübü خى ١ ح ك ي س ::::: Birlik yetkilisi ئ ح ٩ ط ل خى ::::: Birlrşmiş milletler özel temsilcisi ز ؼ ع أ ٢ ه خ ::::: Birlrşmiş milletler özel temsilcisi ز ؼ ع أ ٢ ه خ ::::: Bisiklet sporu ٣ خ ش ح ي حؿخص ::::: Bisiklet yarışı ز خم ح ي حؿ خص ) sp ::::: Bisiklet yarışı ( زخم ح ي حؿخص ::::: Bit pazarı م ح ز ٤ ::::: Bit pazarı م ح و ن ::::: Bit pazarı م ح ؼ ظ خث ن ::::: Bitiş noktası koymak غ وطش ح وظخ ::::: Bitki ürünleri ظخص زخط ٤ ش ::::: Biütçe sistemi ظخ ح ٤ ح ٤ ش ::::: Biyoloji savaş انذ زة انج زث ىيي خ ::::: Bizans salonu ه خػ ش ر ٤ ط ٤ ش ::::: Boğa yarışması ز خم ح ؼ ٤ ح ::::: Boks salonu هخػش ح ش ::::: Bomba imha uzmanı هز ٤ طي ٤ ح و خر

23 23 ::::: Bomba uzmanı هز ٤ ح و خر ::::: Borç krizi أ ش ح ي ٣ ::::: Borç senedi ي ح ي ٣ ::::: Borçlar kanunu هخ ح ي ٣ ::::: Borçlar krizi أ ش ح ي ٣ ::::: Borsa kurulu ٤ جش ح م ::::: Borsalar ve odalar birliği ح طلخى ح ز خص ح ف ::::: Boru hattı ه ٢ ح ٧ خر ٤ ذ ::::: Boş sandalye politikası ٤ خ ش ح ٢ ح ل ؽ ::::: Boşaltım sistemi ؿ خ ح ٩ ك ح ::::: Bot yarışı ز خم ح و ح د ::::: Boykot yapmak لبغغ ان مبغؼخ ::::: Boykot kampanyası ك ش ح وخ ١ ؼش ::::: Boylam, boylam hattı ه ٢ ح ط : ه ٢ ح ح ::::: Bölge bürosü ظذ اه ٢ ٤ ::::: Bölge bakanı ٣ ح ٩ ه ٤ ::::: Bölge başkanı ر ئ يس اإل ل ه يى ::::: Bölge başkanlığı ث خ ش ح ٩ ه ٤ ::::: Bölge güvenliği أ ح طوش ::::: Bölge lideri ػ ٤ اه ٢ ٤ ::::: Bölge mahkemesi ل ش اه ٤ ٤ ش ::::: Bölge müdürlüğü ي ٣ ٣ ش ح ٩ ه ٤ ::::: Bölge müdürlüğü ي ٣ ٣ ش ؿ ٣ ش ح اه ٤ ٤ ش ::::: Bölge temsilcisi ي د ح ٩ ه ٤ ::::: Bölge temsilcisi ؼ ا ه ٢ ٤ ::::: Bölge temsilcisi ي د ح ٩ ه ٤ ::::: Bölge temsilcisi ؼ ا ه ٢ ٤ ::::: Bölgenin güvenliği أ ح ٩ ه ٤ ::::: Bölgenin polisi ١ ش ح طوش ::::: Bölgesel güç ه س اه ٤ ٤ ش ::::: Bölgesel yayın رغ اه ٢ ٤ ::::: Bölük komutanı ه خث ي ح ظ ٤ ز ش ::::: Bölüm başkanı ر ئ يس انم س ى

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI I-Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU Tarafından Yürütülecek Görevler: A-Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Görevler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday Akademik Takvim Eylül 2013 Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday 2 3 4 5 6 7 1 8 Okul Öncesi ve 1. Sınıf Okul Öncesi

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü Anayasa

Detaylı

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası TARİHİ ADI OCAK Ocak Veremle ayının ilk Savaş haftası Eğitimi Haftası Ocak Enerji ayının Tasarrufu 2. haftası Haftası 10 Ocak Gazeteciler Günü 25 Ocak Dünya Cüzzam Günü 25-31 Cüzzam Ocak Haftası 26 Ocak

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Türkiye için dünya ile yarışıyor

Türkiye için dünya ile yarışıyor Türkiye için dünya ile yarışıyor www.fatihkoleji.k12.tr 29 Aralık Pazartesi 5 Ocak Pazartesi 30 Aralık Salı 6 Ocak Salı 31 Aralık Çarşamba 7 Ocak Çarşamba 1 Ocak Perşembe Miladi Yılbaşı 8 Ocak Perşembe

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI YASAMA YÜRÜTME YARGI. Bölüm II İDARE BAŞBAKANLIK

İÇİNDEKİLER. Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI YASAMA YÜRÜTME YARGI. Bölüm II İDARE BAŞBAKANLIK İÇİNDEKİLER YASAMA Bölüm I CUMHURİYETİN TEMEL ORGANLARI Türkiye Büyük M illet Meclisi... 2 Türkiye Büyük M illet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı... 3 Kamu Denetçiliği Kurumu...4 YÜRÜTME Cumhurbaşkanı...

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI. İkinci Bölüm YÖNETİM vi İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm YASAMA, YÜRÜTME, YARGI 1. YASAMA... 1 1. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi... 1 1.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri... 2 2. YÜRÜTME... 4 2.1. Cumhurbaşkanı... 4 2.1.1. Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

2014 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU

2014 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU 2014 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU GENEL TOPLAM I CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ II III IV BAŞBAKANLIK GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIKLAR BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI (Bülent ARINÇ) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 Konu: 117 NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİ UYARINCA BELİRLENMİŞ ALICILAR KAPSAMINDAKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLAR TARAFINDAN ALINAN HİZMETLERDE K.D.V.

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2013 bütçesinde hangi kurumlara ne kadar pay ayrıldığı belli oldu.aslan payı 99 milyar 166 milyon TL ile Maliye Bakanlığı nın olurken, Sağlık Bakanlığı na nerdeyse Diyanet

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1: ANAYASA VE TEMEL ORGANLAR...5 1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI VE TEMEL ORGANLARI...5 2. YASAMA...7 2.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi...7 2.1.1. TBMM nin Görev ve Yetkileri...8

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇAĞDAŞKENT ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM Ekim 16 3 4 5 6 7 8 9 3. DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ *Hayvanları Koruma günü *Dünya Mimarlık Günü PDR çalışması İstanbul'un

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Basın ve Halkla İlişkiler Büro

Detaylı

Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt

Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt Kuveyt, dünyada bilinen ham petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 10 una sahip ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliğinin (OPEC) 5. büyük petrol üreticisi konumunda.

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

ULUSAL (MİLLİ) GÜVENLİK. Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü

ULUSAL (MİLLİ) GÜVENLİK. Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü ULUSAL (MİLLİ) GÜVENLİK Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü I. GÜVENLİK VE ULUSAL (MİLLÎ) GÜVENLİK KAVRAMLARI A. GÜVENLİK KAVRAMI Güvenlik kavramı, insanlığın başlangıcından

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 17/10/2014-215469 T.C. Sayı :18235917-903.99- Konu :Diğer İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA ''İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ/MOBBİNG'' konulu eğitim çalışmasının İletişim Fakültesi Cep

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.12.2013 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2013 yılının son Meclis toplantısında birlikteyiz Politik ve ekonomik açıdan son derece hareketli

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

Üyeliğe Hazırlık. Avusturya Deneyimi. Stefan Pistauer Ankara, 22./23. Şubat 2005 E-mail: stefan.pistauer@eu.austria.be

Üyeliğe Hazırlık. Avusturya Deneyimi. Stefan Pistauer Ankara, 22./23. Şubat 2005 E-mail: stefan.pistauer@eu.austria.be Üyeliğe Hazırlık Avusturya Deneyimi Stefan Pistauer Ankara, 22./23. Şubat 2005 E-mail: stefan.pistauer@eu.austria.be Biz kimiz? İşbirliği Neden? Nerede? Yasal dayanağı Yapı ve metodlar Viyana & Brüksel

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014 ECE-581 E-Devlet ve e- 17/01/2014 MOBIL DEVLET SAMET SALIH ILICA sametilica@hotmail.com ECE 581 1 M-Devlet Nedir? M-Devleti Gerektiren Nedenler M-Devletin Yararları M-Devletin Uygulama Alanları ECE 581

Detaylı

NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ

NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ Norveç Dopingle Mücadele Kurumu Dopingle Mücadele 2003 yılına kadar Norveç Olimpiyat Komitesi ve Spor Konfederasyonu içindeki bir birim tarafından yürütülmüştür. Sporda

Detaylı

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli Şubat lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 9 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI 9 9 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 9 ADIYAMAN

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL

BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL Haziran 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Temmuz 2016 1 2 3

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik. Dağıtım Yerlerine

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik. Dağıtım Yerlerine Tarih ve Sayı: 03/03/2017-88256 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BE6E6TA6F* Sayı :88469847-050.06.01- Konu :Otomatik Katılım Grup Emeklilik Sözleşmesi. Dağıtım Yerlerine Bilindiği

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Tarih ve Sayı: 03/05/2017-166204 T.C. Sayı :18830503-813.99- Konu :İSTANBULFEST Etkinlikleri İVEDİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 06-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Üniversitemizce İSTANBULFEST kültür

Detaylı

MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ 1

MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ 1 MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; a. Mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç.

KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Kenya ekvator enlemi üzerinde yer alan bir doğu Afrika ülkesidir. Ülkenin

Detaylı

Ocak-Mart 2010 Devresi Gelirlerin Özeti

Ocak-Mart 2010 Devresi Gelirlerin Özeti I II III IV GELİR TAHMİNLERİ 2,517,689,600.00 2,686,927,270.01 621,054,555.04 2,065,872,714.97 01 VERGİ GELİRLERİ 1,185,035,000.00 1,185,035,000.00 266,076,572.26 918,958,427.74 01 1 GELİR, KAR VE SERMAYE

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı ve Bartın I. Sektörel

Detaylı

(LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ)

(LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ) Türkiye- KİK 2. İş ve Yatırım Forumu, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), FGCCC, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI) ve KİK işbirliğinde, Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin Salman Al Khalifa

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı