ARAPÇA TÜRKÇE BASIN-MEDYA KELİMELERİ VE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 4500 KELİME DERLEYEN: OSMAN ASLANOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAPÇA TÜRKÇE BASIN-MEDYA KELİMELERİ VE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 4500 KELİME DERLEYEN: OSMAN ASLANOĞLU"

Transkript

1 1 ARAPÇA TÜRKÇE BASIN-MEDYA KELİMELERİ VE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 4500 KELİME DERLEYEN: OSMAN ASLANOĞLU ::::: Abluka bölgesi طوش ح ل خ ::::: Abone burosü ظذ ح ٩ ظ ح خص ::::: Abone merkezi ح ٩ ظ ح خص ::::: Acele posta servisi لش ح ز ٣ ي ح ٣ غ ::::: Acemi birliği كيس ح زظيث ٤ رخ ٤ ::::: Acı vermek, cezalandırmak انز ؼذ يت ::::: Acı bölgesi طوش ح ٧ ::::: Acil kurtarma ve felaket ekibi ك هش ح ح ع ح ٩ وخ ح ؼخؿ ::::: Acil müdahale birliği ك ي س ح ظ ي ه ح ٣ غ ::::: Acil müdahale gücü ه س ح ظيه ح ٣ غ ::::: Açık artırma piyasası م ح ح ٣ يس ح ؼ ٤ ش ح ح لظ كش ::::: Açık grev tertip komitesi üyesi ػ ٠ ح ش ح ظ ظ ٤ ٤ ش حد ح ل ظ ف ) pol ::::: Açık kapı politikası ( ٤ خ ش ح زخد ح لظ ف ::::: Açık oto pazarı م ح ٤ خ حص ح لظ كش ::::: Açık öğretim fakültesi ٤ ش ح ظؼ ٤ ح لظ ف ::::: Açık kaynaklar خى ل ظ ك ش ::::: Açık yetki طل ٣ ٣ ق ::::: Açıklamalar ve demeçler savaşı ك د ح ز ٤ خ خص ح ظ ٣ لخص ::::: Açıklamalar savaşı ك د ح ز ٤ خ خص ::::: Açılış töreni كل ح كظظخف كل ش ح ٩ كظظخف ::::: Açlık sınırı ك ي ح خػ ش ::::: Adalet bakanlığı müsteşarı ظ خ ح س ح ؼي ::::: Adalet ve eşitlik partisi ك د ح ؼ ي ح ش ح خ حس ::::: Adalet ve kalkınma partisi ك د ح ؼ ي ح ش ح ظ ٤ ش ::::: Adalet ve soruşturma kurulu ٤ ج ش ح ؼ يح ش ح خث ش ::::: Adalet bakanı ٣ ح ؼ ي ::::: Adalet bakanlığı ح س ح ؼي ::::: Adalet bakanlığı müsteşarı ظ خ ح س ح ؼي

2 2 ::::: Adalet kurulu ػي ٢ ٤ جش ه ٠ خث ٤ ش ::::: Adalet mahkemesi ل ش ػي ٤ ش ::::: Adam topluluğu topladı أ ؿ ذ ح ؿ : ؿ غ ح غ ::::: Aday ان ز ش خ ::::: Aday kampanyası ك ش ح ل ٤ ::::: Adıyaman devlet hastanesi ظ ل ٢ آى ١ ٣ خ خ ح ل ٢ ::::: Adıyaman spor kulübü خى ١ آى ٣ خ خ ح ٣ خ ٢ ::::: Adıyaman ticaret ve sanayi odası ؿ ك ش ح ظ خ س ح خػ ش رآى ٣ خ خ ::::: Adli tıp dairesi ىحث س ح طذ ح ؼي ٢ ::::: Adli tıp raporu طو ٣ ح طذ ح ؼي ٢ ::::: Adli kontrol حه ز ش ػ ي ٤ ش ::::: Adres rehberi ى ٤ ح ؼ خ ٣ ::::: Af örgütü ظ ش ح ؼ ل ::::: Af yetkisi ك ٤ ش ح ؼ ل ::::: Afrika birliği örgütü ظ ش ح ك ي س ح ٩ ك ٣ و ٤ ش ::::: Afrika birliği teşkilatı ظ ش ح كيس ح ٩ ك ٣ و ٤ ش ::::: Afrika boynuzu savaşı ك د ح و ح ٩ ك ٣ و ٢ ::::: Afrika parlamentoları birliği ا ط ل خى ح ز خ خص ح ٩ ك ٣ و ٤ ش ::::: Afrika birliği كيس اك ٣ و ٤ ش اطلخى اك ٣ و ٢ ::::: Afrika birliği örgütü ظ ش ح ك ي س ح ٩ ك ٣ و ٤ ش ::::: Afrika birliği teşkilatı ظ ش ح كيس ح ٩ ك ٣ و ٤ ش ::::: Afrika birliği zirvesi ه ش ح ٩ ط ل خى ح ٩ ك ٣ و ٤ ش ::::: Afrika kulübü خى ١ ا ك ٣ و ٢ ::::: Afyon ticareti طخ س ح ٧ ك ٤ ::::: Ağaçlandırma bölgesi ط و ش ح ظ ٤ ::::: Ağır ceza mahkemesi ل ش ح خ ٣ خص ح ز ١ ل ش ح حء ح ز ١ ::::: Ağır silah fabrikası غ ح ٧ ل ش ح ؼ و ٤ ش ::::: Ağırlama töreni كل ش ط ٤ ٣ ش ::::: Ağırlık merkezi ح ؼ و ) fiz ::::: Ağırlık merkezi ( ح ؼو ::::: Ağız ve diş sağlığı merkezi لش ح ل ح ٧ خ ::::: Ahbap cemiyeti ح خكز ٤ ::::: Aids hastalığı ى حء ك و ي ح ح خػ ش ح ظ ز ش : أ ٣ ي

3 3 ) tıp ::::: Aids hastalığı ( ح ٣٩ ي ::::: Aile kulübü خى ١ ح ٧ س ::::: Aile salonu هخػش ػخث ٤ ش ::::: Aile salonu ه خػ ش ح ؼ خث ص ::::: Ailevi ilişkiler ػ ه خص أ ٣ ش ::::: Ajans kurulu ح خ ش ::::: Ajans müdürlüğü ي ٣ ٣ ش ح خ ش ::::: Ajans müdürü ي ٣ ح خ ش ::::: Ajanslar savaşı ك د ح خ ص ::::: Akademi komutanı ه خث ي ح ٧ خى ٤ ٣ ش ::::: Akciğer hastalığı حص ح ثش ::::: Akciğer hastalığı, verem ح ٣ ش ::::: Akdeniz birliği اطليح ظ ط ٢ ::::: Akıl hastaları hastanesi ظ ل ٢ ح خ ٣ ذ ::::: Akıl hastalıkları doktoru ١ ز ٤ ذ ح ٧ ح ح ؼ و ٤ ش ::::: Akıl hastalıkları hastanesi ظ ل ٢ ح ٧ ح ح ؼ و ٤ ش ::::: Akın انغ بر ح ::::: Akın yapmak انغ شو ::::: Aktüalite األ د ض اس انز اه خ ::::: Aktüel, güncel konular األدضاس انس بسي خ ::::: Al - ver politikası ٤ خ ش ه أػ ٢ ::::: Alay komutanı هخثي ح ظ ٤ زش ::::: Aldatma kampanyası ك ش ط ٤ ٤ ٠ ش ::::: Aldatma kampanyası ك ش ح ظ ٤ ٠ ::::: Alış - veriş merkezi ح ز ٤ غ ح حء ::::: Allah hastalığı giderdi ق هللا ح : أ ح ::::: Allahın birliği ك ي ح ٤ ش هللا ::::: Allahın birliği, vahdaniyet ك ي ح ٤ ش ::::: Alt yapı projesi ع ح ز ٤ ش ح ظ ل ظ ٤ ش ::::: Altın elma ödülü ؿخث س ح ظلخف ح ز ٢ ::::: Altın kayısı festivali ؿ خ ح ح ز ٢ ::::: Altın makas projesi ع ح و ح ز ٢ ::::: Altın portakal festivali ؿخ ح ز طوخ ح ز ٢

4 4 ::::: Altın portakal ödülü ؿ خث س ح ز ط و خ ح ز ٢ ) as ::::: Altıncı tugay komutanı ( هخثي ح حء ح خى ::::: Amatör ligi ى ١ ح حس ::::: Ameliyat masası ٠ يس ح ؼ ٤ ش ح حك ٤ ش ::::: Ameliyat odası ؿ كش ح ؼ ٤ خص ح حك ٤ ش ::::: Ameliyat odası, harekat dairesi ؿ ك ش ح ؼ ٤ خص ::::: Amerikan senato meclisi يجهس انشيىر األييزيكي ::::: Amerikan temsilciler meclisi يجهس ان ىاة األيزيكي ::::: Amerikan hastanesi ظ ل ٢ أ ٢ ٤ ::::: Amerikan merkezi istihbaratı وخر حص ٣ ش أ ٤ ٣ ٤ ش ::::: Amerikan politikası ٤ خ ش أ ٤ ٣ ٤ ش Amiral, deniz donanması komutanı, kaptan - ı ::::: أ ٤ ح : هخثي أ ط رل ١ derya ::::: Ana dil günü ٣ ش ح ٧ ::::: Ana muhalefet başkanı رئيس ان ؼبرظخ انزئيسيخ ::::: Ana muhalefet lideri ػ ٤ ح ؼخ ش ح ث ٤ ٤ ش ::::: Ana muhalefet partisi ك د ح ؼخ ش ح ث ٤ ٤ ش ::::: Anadil günü ٣ ح ش ح ٧ ::::: Anadolu ateşi ekibi ك هش خ ح ٧ خ ::::: Anadolu basın birliği ا ط ل خى ل خك ش ح ٧ خ ::::: Anadolu haber ajansı خ ش أ زخء ح ٧ خ ::::: Anadolu ajansı ١ خ ش ح ٧ خ ٨ زخء ::::: Anadolu bölgesi طوش ح ٧ خ ::::: Anarşi انفىظىي خ ::::: Anasayal demokratik toplum partisi ك د ح ظ غ ح ي ظ ١ ح ي ٣ و ح ٢١ ::::: Anavatan partisi ك د ح ١ ح ٧ ::::: Anayasa değişiklik tasarısı ع ط ؼ ي ٣ ح ي ظ ::::: Anayasa üst kurulu ش ح ي ظ ح ؼ ٤ خ ::::: Anayasa yazma masası ١ خ ش ظخرش ح ي ظ ::::: Anayasa konseyi ى ظ ١ ::::: Anayasa mahkemesi ل ش ى ظ ٣ ش ::::: Anayasa mahkemesi ل ش ح ي ظ ::::: Anayasa mahkemesi yargıcı ه خ ٢ ح ل ش ح ي ظ ٣ ش

5 5 ::::: Anayasa tasarısı ع ح ي ظ ::::: Anayasal yetki ك ٤ ش ى ظ ٣ ش ::::: Anayasayı koruma konseyi ٤ خ ش ح ي ظ ::::: Anıt açılış töreni ك ل ا ك ظ ظ خف ح ذ ح ظ خ ١ ::::: Anket ا ظ ز ٤ خ ) fr ::::: Anket ( ح أ ١ رلغ طلو ٤ ن ا ظز ٤ خ ز ح ٥ حء ا ظط ع ::::: Anket sonuçları ظخثؾ ا ظط ع ح أ ١ ::::: Anlam birliği اط لخى ح ؼ ٢ ::::: Anma töreni ا ك ظ ل خ ط ؤ ر ٢ ٤ ::::: Anma töreni كل طؤر ٢ ٤ اكظلخ طؤر ٢ ٤ ::::: Anma töreni كل ح ظ ؤ ر ٤ ك ل ط ؤ ر ٢ ٤ ::::: Anma töreni yapıldı حه ٤ ح كظلخ ح ظؤر ٢ ٤ أه ٤ ح لل ح ظؤر ٢ ٤ ::::: Anma töreni yapmak ا ه خ ش ح ل ل ح ظ ؤ ر ٢ ٤ ::::: Anneler günü ٣ ح ٧ خص ::::: Antlaşma, pak انذ ه ف ان يثبق ::::: Antraks, şarbon hastalığı ؿ س ه ز ٤ ؼ ش ::::: Ara seçim ا ظوخد ك ػ ٢ ::::: Ara ticareti طخ س ر ٤ ٤ ش ::::: Arabuluculuk heyeti ك ي ح خ ١ ش ::::: Araç kontrol merkezi ك ل ح ز ش ::::: Araç aksamı أ ؿ حء ح ز ش ::::: Araç kontrol merkezi ك ل ح ز ش ::::: Araç kurtarma bölüğü ٣ ش ا و خ ح ؼ ر خص ::::: Araç muayenesi ك ل ح ز خص ::::: Araç no ه ح ح ط ش ::::: Araç sürücüsü هخثي ح زش ::::: Arama ve kurtarma operasyonu ػ ٤ ش ح ز ل غ ح ٩ و خ ::::: Arama ve tarama operasyonu ػ ٤ ش ح ظلظ ٤ ح ظ ٢٤ ::::: Arama ve tarama operasyonu ػ ٤ ش ح ز ل غ ح ظ ٢٤ ::::: Arap - İsrail savaşı ك د ػ ر ٤ ش ا حث ٤ ش ::::: Arap - İsrail savaşı ك د ػ ر ٤ ش ا حث ٤ ٤ ش ::::: Arap arabuluculuk heyeti ك ي ح خ ١ ش ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap baas sosyalist partisi ك د ح ز ؼ غ ح ؼ ر ٢ ح ٩ ظ ح ٢

6 6 ::::: Arap birliği, Arap ligi ؿ خ ؼ ش ح ي ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap birliği heyeti ر ؼ ؼ ش ح خ ؼ ش ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap birliği karargahı و ح خ ؼش ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap devletleri radyolar birliği ا ط ل خى ا حػ خص ح ي ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap düşünce kulübü خى ١ ح ل ح ؼ ر ٢ ::::: Arap eczacılar birliği ا ط ل خى ٤ خى ش ح ؼ د ::::: Arap haber ajansı خ ش ح ٧ هزخ ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap müziği festivali ؿخ ح ٤ و ٢ ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap para fonu ي م ح وي ح ؼ ر ٢ ::::: Arap parlementerler birliği اطلخى ح ز خ ٤٤ ح ؼ د ::::: Arap radyoları birliği اطلخى ا حػخص ػ ر ٤ ش ::::: Arap sağlık fuarı ؼ ح ل ش ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap savunma konseyi ح ي ك خع ح ؼ ر ٢ ::::: Arap şampiyonlar ligi ى ١ أرطخ ح ؼ د ::::: Arap yazarlar birliği ا ط ل خى ح ظ خد ح ؼ د ::::: Arap zirve konferansı ئط ح و ش ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap birliği ح خ ؼش ح ؼ ر ٤ ش ح ٩ طلخى ح ؼ ر ٢ ::::: Arap birliği ؿ خ ؼ ش ػ ر ٤ ش ::::: Arap birliği, Arap ligi ؿ خ ؼ ش ح ي ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap birliği heyeti ر ؼ ؼ ش ح خ ؼ ش ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap birliği karargahı و ح خ ؼش ح ؼ ر ٤ ش ::::: Arap davası, sorunu ه ٤ ٠ ش ػ ر ٤ ش ::::: Arap polisi ر ٤ ػ ر ٢ ::::: Arap topluluğu ؿ خ ٤ ش ػ ر ٤ ش ::::: Arapça masası ه ػ ر ٢ ::::: Arapların davası, Filistin sorunu ه ٤ ٠ ش ح ؼ د ::::: Araplaştırma kampanyası ك ش ح ظؼ ٣ ذ ::::: Araplaştırma politikası ٤ خ ش ح ظؼ ٣ ذ ::::: Araplığın merkezi, kalbi ه ذ ح ؼ ر ش ::::: Araplık projesi ع ح ؼ ر ش ::::: Araştırmalar merkezi ح ٧ رلخع ح زل ع ::::: Araştırmalar merkezi ح زل ع ح ي ح خص ح ٧ رلخع ::::: Arkadaş kulübü خى ١ ح ٧ ي ه خء

7 7 ::::: Arkeolojik heyet, arkeoloji ekibi ر ؼ ؼ ش أ ػ ٣ ش ::::: Arupa insan hakları mahkemesi içtihatları اؿظ خىحص ل ش كؼ م ح ٩ خ ح ٧ ر ٤ ش ::::: Asalak انز ط ف م ::::: Asansör firması ش خػي ::::: Asistan أ ظ خ خػ ي ::::: Asker devlet adamları ؿخ ح ي ش ح ؼ ٣ ::::: Asker devlet başkanı رئيس انضونخ انؼسكزي ::::: Asker yoklaması طل ٤ اػظ ح ح ي ::::: Askeri ceza kanunu هخ ح ؼو رخص ح ؼ ١, ح وخ ح خث ٢ ح ؼ ١ ::::: Askeri danışma kurulu ا ظ خ ١ ػ ١ ::::: Askeri devrim konseyi ح ؼ س ح ؼ ١ ::::: Askeri eğitim işbirliği anlaşması حطلخه ٤ ش ح ظؼخ ح ظي ٣ ز ٢ ح ؼ ١ ::::: Askeri eğitim merkezi ح ظي ٣ ذ ح ؼ ١ ::::: Askeri eğitim müdürlüğü ي ٣ ٣ ش ح ظ ي ٣ ذ ح ؼ ١ ::::: Askeri geçiş dönemi ح لظ س ح ظوخ ٤ ش ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri geçit töreni ا ظ ؼ ح ػ ١ ::::: Askeri geçit töreni ح ظؼ ح ح ؼ ح ؼ ١ ::::: Askeri geçit töreni esnasında أػ خء ح ؼ ح ؼ ١ ::::: Askeri güç, gövde gösterisi ح ظؼ ح ح ؼ ٠ ص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri güvenlik kurulu ح ٧ ح ؼ ١ ::::: Askeri istihbarat karargahı و ح ٩ ظ و ز خ حص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri istişare kurulu ح ح ؼ ١ ::::: Askeri koordinasyon merkezi ح ظ ٤ ن ح ؼ ١ ::::: Askeri koordinasyon merkezi ح ظ ٤ ن ح ؼ ١ ::::: Askeri kumanda karargahı, merkezi و ح و ٤ خىس ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri kumanda karargahı, merkezi و ح و ٤ خىس ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri kurmay heyeti ٤ جش ح ٧ خ ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri operasyonlar bölgesi ط و ش ح ؼ ٤ خص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri posta merkezi ح ز ٣ ي ح ؼ ١ ::::: Askeri sanayi fonu ي م ح خػخص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri savaş انذ زة انؼ سكزي خ ::::: Askeri sözcünün açıklaması ثيب ان بغك انؼسكزي ::::: Askeri şura konseyi ح ١ ح ؼ ١

8 8 ::::: ح ظ حط ٤ ٤ ش ثخ ش ىحث س ح ظخ ٣ ن ح ؼ ١ ح ي ح خص Askeri tarih ve stratejik araştırmalar daire başkanlığı ::::: Askeri tıp akademisi ٤ ش ح طذ ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri yayılma, dağılma اال ز شبر انؼ سكزي ::::: Askeri yüksek idare mahkemesi ح ل ش ح ٩ ىح ٣ ش ح ؼخ ٤ ش ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri zırhlı araç ح زش ح للش ح ؼ ٣ ش ) ar ::::: Askeri ( ػ ١ ::::: Askeri abluka uygulamak ك ح ل خ ح ؼ ١ ::::: Askeri akademi أ خى ٤ ٣ ش ػ ٣ ش ::::: Askeri akademi أ خى ٤ ٣ ش ػ ٣ ش, ح ٤ ش ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri akademi أ خى ٤ ٣ ش ػ ٣ ش ::::: Askeri alan خكش ػ ٣ ش ::::: Askeri alan خ ػ ١ ::::: Askeri alan خكش ػ ٣ ش ::::: Askeri alan خ ػ ١ ::::: Askeri alanda ك ٢ ح خ ح ؼ ١ ::::: Askeri alanda ك ٢ ح خ ح ؼ ١ ::::: Askeri alanlar ح ٤ خى ٣ ح ح خ ص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri alanlar ح ٤ خى ٣ ح ح خ ص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri alternatif ح زي ٣ ح ؼ ::::: Askeri alternatif ح زي ٣ ح ؼ ::::: Askeri altyapı ح ز ٤ ش ح ظلظ ٤ ش ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri altyapı ح ز ٤ ش ح ظلظ ٤ ش ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri amaç يف ػ ١ ::::: Askeri amaç يف ػ ١ ::::: Askeri amaçlı ح حص ح ٧ ؿ ح ػ ٣ ش ::::: Askeri amaçlı ح حص ح ٧ ؿ ح ػ ٣ ش ::::: Askeri ambulans ٤ خ س ح ٩ ؼخف ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri ambulans ٤ خ س ح ٩ ؼخف ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri analistler ح ل ح ؼ ٣ ::::: Askeri analistler ح ل ح ؼ ٣ ::::: Askeri anayasa ح ي ظ ح ؼ ١ ::::: Askeri anayasa ح ي ظ ح ؼ ١

9 9 ::::: Askeri anlaşma ا ط ل خم ػ ١ ::::: Askeri anlaşma ا ط ل خم ػ ١ ::::: Askeri antlaşma ؼ خ ي س ػ ٣ ش ::::: Askeri antlaşma ؼ خ ي س ػ ٣ ش ::::: Askeri araba ػ رش ػ ٣ ش ::::: Askeri araba ػ رش ػ ٣ ش ::::: Askeri araç ز ش ػ ٣ ش ::::: Askeri araç ذ ػ ١ ::::: Askeri araç ز ش ػ ٣ ش ::::: Askeri arşiv أ ٤ ق ػ ١ ::::: Askeri arşiv ح ٤ ٧ ق ح ؼ ١ ::::: Askeri ataşe ل ن ػ ١ ::::: Askeri ateşe لن ػ ١ ::::: Askeri ayaklanma ط ى ػ ١ ::::: Askeri başarılar ح ٩ خ حص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri başsavcı ح ي ػ ٢ ح ؼخ ح ؼ ١ ::::: Askeri beceriler ح خ حص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri beyanat ر ٤ خ ػ ١ ::::: Askeri bildiri ر ٤ خ ح ر ؽ ػ ١ ::::: Askeri bildiri ر ؽ ػ ١ ::::: Askeri büro ح ظزش ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri büro ظ ذ ػ ١ ::::: Askeri bürokratlar ح ز ٤ ه ح ٤١ ح ؼ ٣ ::::: Askeri bütçe ٤ ح ٤ ش ػ ٣ ش ::::: Askeri casusluk ح ظ ح ؼ ١ ::::: Askeri caydırıcılık ح ىع ح ؼ ١ ::::: Askeri cenah ؿ خف ػ ١ ::::: Askeri cephe ح ز ش ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri faaliyetler ح لؼخ ٤ خص ح ٧ طش ح خ ١ خص ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri güç dengeleri ح ٣ ح و ح ؼ ٣ ش ::::: Askeri kaynaklar ح خى ح ؼ ١ ::::: Askeri kaynaklar خى ػ ٣ ش ::::: Askeri kule ر ؽ ػ ١

10 10 ::::: Askeri teknoloji ط ؿ ٤ خ ػ ٣ ش ::::: Askeri terimler ط لخص ػ ٣ ش ::::: Askeri, siyasi ve ekonomi ambargo انذ صبر (انذ ع ز ( االلزصبصي انس يبسي انؼ سكزي ::::: Askerlerin komutanı ا خ ح ي : هخثي ::::: Askerlik yoklaması حؿؼش أؿ ح وي ش ح ؼ ٣ ش ح ٩ ؿزخ ٣ ش ::::: Asliye hukuk mahkemesi ل ش ح لو م ح ٤ ٧ ش ::::: Asliye hukuk mahkemesi ل ش ك و م ح ٤ ٧ ش ::::: Astım hastalığı ى حء ح ر ::::: Astroloji rehberi ى ٤ أ ظ ؿ ٢ ::::: Astronomi araştırmaları merkezi ح ز ل ع ح ل ٤ ش ظ ش ط ٠ خ ح ؼ د ح ٩ ك ٣ و ٤ ش ح ٧ ٣ ٤ ش ::::: Asya Afrika halkları dayanışma örgütü ::::: Asya turu ؿ ش أ ٣ ٤ ش ) coğ ::::: Aşağı küre yarısı ( ق ح س ح ل ٢ ::::: Aşı kampanyası ك ش ح ظ ط ؼ ٤ ح ح ظ و ٤ ق ) tıp ::::: Aşı kampanyası ( ك ش ح ظ و ٤ ق ح ح ظطؼ ٤ ::::: Aşı kampanyası başlattı أ ١ ن ك ش ح ظ طؼ ٤ ::::: Aşırı güç ه س ل ١ ش ::::: Aşiret sistemi ظخ ػ خث ١ ::::: Aşiretler bölgesi ط و ش ح و ز خث ::::: Aşk festivali ؿخ ح لذ ::::: At yarışı ز خم ح و ٤ ) sp ::::: At yarışı ( زخم ح و ٤ خ خروش رخ و ٤ ::::: At yarışı, bahis خ ح و ٤ ::::: At yarışı için bayrak dikilen yer ٤ خ ::::: At yarışı meydanı ٤ يح زخم ح و ٤ ::::: Ateş - kes hattı ه ٢ هق ا ١ م ح خ ) as ::::: Ateş kes hattı ( ه ٢ هق ح ١ م ح خ ::::: Ateş maşası و ٢ ح خ ::::: Ateş hattı ه ٢ ح خ ) as ::::: Ateş hattı ( ه ٢ ح خ ::::: Ateşkes, ateş kesmek, savaşı durdurmak ه ق ا ١ م ح خ ::::: Ateşkes anlaşması ا ط ل خه ٤ ش ح ي ش ::::: Atlantik okyanusu ر ل ح د

11 11 ) coğ ::::: Atlantik okyanusu ( ح ل ٢٤ ح ١٧ ط ٢ ::::: Atlas okyanusu ر ل ح ظ خص ::::: Atlas okyanusu ل ٢٤ أ ٢ ١ ) coğ ::::: Atlas okyanusu ( ح ل ٢٤ ح ٢ ١٧ ::::: Atom enerjisi ajansı خ ش ح ط خه ش ح ٣ ش ::::: Atom savaşılar انذ زوة انذ ري خ ::::: Atom bombası ه ز ش ٣ ش ) as ::::: Atom bombası ( ه ز ش ٣ ش ::::: Atom bombası yaptı غ ح و ز ش ح ٣ ش ::::: Atom savaşı ك د ٣ ش ::::: Av bölgesi طوش ح ٤ ي ::::: Avami partisi ك د ح ؼ ح ٢ ::::: Avro bölgesi طوش ح ٤ ::::: Avrupa adalet mahkemesi ل ش ح ؼ ي ح ٧ ر ٤ ش ::::: Avrupa barış meclisi ي ج ه س انس ال و األ و ر و ث ي ::::: Avrupa birliği heyeti ك ي ح ٩ ط ل خى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği uzmanı هز ٤ ح ٩ طلخى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa demokratik birliği konferansı ئط ح ٩ طلخى ح ي ٣ و ح ٢١ ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa demokratik birliği konferansı ئط ح ٩ طلخى ح ي ٣ و ح ٢١ ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa ekonomik topluluğu ػش اهظ خى ٣ ش أ ر ٤ ش ::::: Avrupa ekonomik topluluğu ػش اهظ خى ٣ ش أ ر ٤ ش ::::: Avrupa gümrük birliği ا ط ل خى ؿ ٢ أ ر ٢ ::::: Avrupa güvenlik ve işbirliği konferansı ئط ح ٧ ح ظؼخ ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa güvenlik ve işbirliği konferansı ئ ط ح ٧ ح ظ ؼ خ ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa insan hakları mahkemesi ل ش أ ر ٤ ش ل و م ح ٩ خ ::::: ح ٧ رلخع ح ظ ل ح ظخرغ خػش ح ٧ رش ) sp ::::: Avrupa şampiyonlar ligi ( ى ١ أرطخ أ رخ Avrupa topluluğu araştırma ve uygulama merkezi ::::: Avrupa topluluğu uzmanı هز ٤ ح ػش ح ٧ ر ٤ ش ::::: Avrupa yayın birliği ا ط ل خى ا حػ ٢ أ ر ٢ ::::: Avrupa birliği اطلخى أ ر ٢ ::::: Avrupa birliği ك ي س أ ر ٤ ش ::::: Avrupa birliği anayasası ى ظ ح ٩ طلخى ح ٧ ر ٢

12 12 ::::: Avrupa birliği devletleri ى ح ٩ ط ل خى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği heyeti ك ي ح ٩ ط ل خى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği komiserliği ل ٤ ش ح ٩ ط ل خى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği kupası ؤ ح ٩ ط ل خى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği liderleri ػ خء ح ٩ طلخى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği liderleri zirvesi ه ش ػ خء ح ٩ ط ل خى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği maliye bakanları حء خ ٤ ش ح ٩ طلخى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa Birliği muktesebatı ظ زخص ح ٩ طلخى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği süreci ط ٤ س ح ٩ ط ل خى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa birliği uzmanı هز ٤ ح ٩ طلخى ح ٧ ر ٢ ::::: Avrupa konseyi أ ر ٢ ::::: Avrupa kulübü خى ١ أ ر ٢ ::::: Avrupa parlamentosu ر خ أ ر ٢ ::::: Avrupa topluluğu أ س أ ر ٤ ش ::::: Avrupa topluluğu ع أ رش ح س أ ر ٤ ش ::::: ح ٧ رلخع ح ظ ل ح ظخرغ خػش ح ٧ رش ::::: Avrupa topluluğu أ س أ ر ٤ ش Avrupa topluluğu araştırma ve uygulama merkezi ::::: Avrupa topluluğu hukuku kürsüsü ٢ ح لو م خػش ح ٧ ر ٤ ش ::::: Avrupa topluluğu uzmanı هز ٤ ح ػش ح ٧ ر ٤ ش ::::: Avrupa yayın birliği ا ط ل خى ا حػ ٢ أ ر ٢ ::::: Avukatlar sendikası وخرش ح لخ ٤ ::::: Ayak takımı أ خد ح و : أ خك ح خ ::::: Ayak yarışı خ حس : خروش ك ٢ ح ١ ػ ٢ ح ؿ ٤ ) sp ::::: Ayak yarışı ( خ حس خروش ك ٢ ح ١ ػ ٢ ح ؿ ٤ ::::: Ayan meclisi ي ج ه س األ ػ ي ب ::::: Aydınlatma araçları خث ح ٩ خ س ح ح ٩ خثش خث ح ظؼو ٤ ق ::::: Aydınlatma araçları خث ح ٩ خء س ::::: Aydınlatma araçları خث ح ٩ خ س ::::: Aydınlatma bombası ه ز ش ٤٠ جش ::::: Ayın yarısı ق ح و ::::: Ayın yarısı tutuldu ه ق ح و ل ::::: Ayniyat ve stok kontrol müdürlüğü ح ظ و ٣ ي ٣ ح ؼ ٤ ٤ خص حه ز ش

13 13 ::::: Ayrıcalıklı ilişkiler ػ هخص ٤ س ::::: Ayrılıkçı eta örgütü ظ ش ا ٣ ظ خ ح ٩ ل خ ٤ ش ::::: Az cemaat, az insan topluluğu ل ل ش ::::: Az gelişmiş ülkeler ر ى ظو لش ح خ ٤ ش ::::: Az gelişmiş ülkeler ر ى أ ه ط ط ح انزأ ي ت انز ىث يز انط غيب االسزجضاد ::::: Azarlamak, kınamak ::::: Azgınlık, istibdat, zulüm ::::: Azınlık ح ه ٤ ش ::::: Azınlık hükümeti ك ش أه ٤ ش ::::: Azınlık vakfı ه ق ح ٧ ه ٤ خص ::::: Azil yetkisi ك ٤ ش ح ؼ ::::: B planı ه ط ش د ::::: Baas yetkilisi ئ ر ؼ ؼ ٢ ::::: Bagaj ayırma kartı ر ط خه ش ط ٤ ٤ ح ؼ ل ::::: Bagaj kartı ر ط خه ش ح ٧ ظ ؼ ش ::::: Bagaj salonu خ ش ح ؼ ل ::::: Bağımlılık dönemi ػ ي ح ظزؼ ٤ ش ::::: Bağımsız devletler örgütü ظ ش ح ي ح ظ و ش ::::: Bağımsız devletler topluluğu ػش ح ي ح ظو ش حرطش ح ي ح ظو ش ::::: Bağımsız devletler topluluğu ػش ح ي ح ظو ش ::::: Bağımsız devletler topluluğu حر ط ش ح ي ح ظ و ش ::::: Bağımsız devletler topluluğu ػش ح ي ح ظو ش ) T ::::: Bağımsız devletler topluluğu ( b. D. ػ ش ح ي ح ظ و ش ::::: Bağımsız sağlık heyeti ٤ ج ش ل ٤ ش ظ و ش ::::: Bağımsız kaynaklar خى ظو ش ::::: Bağımsız seçim ا ظوخد ظو ::::: Bağımsız, objektif ان ذبي ض ان سز م م ::::: Bağımsızlık belgesi ػ ٤ و ش ح ٩ ظ و ::::: Bağımsızlık bildirgesi ر ٤ خ ح ٩ ظ و ::::: Bağımsızlık savaşı ك د ح ظو ::::: Bağımsızlık savaşı ك د ح ٩ ظ و ::::: Bağış kampanyası ك ش ح ظز ػخص ::::: Bağış kampanyası ك ش ح ظ ز ع

14 14 ::::: Bağışıklık sistemi ظخ ح خػش ::::: Bağlantısız devletler örgütü ظ ش ى ػي ح ٩ ل ٤ خ ::::: Bağlar, ilişkiler ص ::::: Bağlılık االرر جبغ ::::: Bağnaz ان زؼ ص ت نزأي ::::: Bahar festivali ؿ خ ح ر ٤ غ ::::: Bahar operasyonu ػ ٤ ش ح ر ٤ غ ::::: Bahçe ve parklar müdürlüğü ي ٣ ٣ ش ح ل ي حثن ح ظ خص ::::: Bakan müsteşarı ظ خ ح ٣ ::::: Bakanı değiştirmek ا ظزيح ح ٣ ::::: Bakanı görevden aldı, azil etti أ ه خ ح ٣ ::::: Bakanı hava alanında karşılamak ا ظ و ز خ ح ٣ ك ٢ ح ط خ ::::: Bakanı hükümeti kurmakla görevlendirdi ق ح ٣ ر ظ ٤ ح ح س ::::: Bakanı kabineyi kurmakla görevlendirmek ط ٤ ق ح ٣ رظ ٤ ح ح س ::::: Bakanı makamında kabul etti ه ز ح ٣ ك ٢ ظ ز ::::: Bakanı uzaklaştırmak ط ل ٤ ش ح ٣ Bakanı yeni hhükümeti kurmakla ::::: ط ٤ ق ح ٣ ر ظ ٤ ح ل ش görevlendirmek ::::: Bakanlar kurulu başkanı ر ئ يس ي ج ه س انى س ر اء ::::: Bakanlar kurulu toplantısı اؿظ خع ح حء ) pol ::::: Bakanlar kurulu ( ح حء ::::: Bakanlar kurulu, kabine ح حء ::::: Bakanlar kurulu başkanı ث ٤ ح حء ::::: Bakanlar kurulu onayı حك و ش ح حء ::::: Bakanlar kurulu toplantısı اؿظ خع ح حء ::::: Bakanlık açıklaması ثيب وساري ::::: Bakanlık heyeti كي ح ١ ::::: Bakanlık karargahı و ح ح س ::::: Bakanlık planı ه ط ش ح ح س ::::: Bakım bölümü ه ح ٤ خ ش ::::: Bakım merkezi ح ٤ خ ش ح ح ػخ ٣ ش ::::: Bakış noktası وطش ح ظ ::::: Bakire kızın odası ه ي ح ز

15 15 ::::: Bakkallar odası başkanlığı ثخ ش ؿ كش ح زي ح ٤ ح ١ ح خ ٤ ::::: Bakkallar odası başkanlığı ثخ ش ؿ كش ح زي ح ٤ ح ١ ح خ ٤ ::::: Balık pazarı م ح ي ::::: Balkan bölgesi ط و ش ح ز و خ ::::: Balkan savaşı ك د ح ز و خ ::::: Balyoz planı هطش ح ي س ::::: Bana sistemi ظخ ح ف ::::: Bando takımı ك ه ش ل خ ٤ ش ::::: Banka garantisi خ ر ٢ ::::: Banka işlemleri طؼخ ص ر ٤ ش طؼخ ص ك ٤ ش ::::: Banka işlemleri ط ؼ خ ص ر ٤ ش ::::: Banka kredisi ا ػ ظ خى ر ٢ ::::: Banka kredisi ه ر ٢ ::::: Banka müdürü ك خ ح ل خك ع ح ي ٣ ح ف ::::: Banka müdürü لخكع ح ز ي ::::: Banka müdürü ي ٣ ح ز ي ::::: Banka sektörü هطخع ك ٢ ::::: Bankacılık sektörü هطخع ك ٢ ::::: Bankacılık sistemi ر ٢ ظخ ::::: Bankalar sektörü هطخع ح خ ف ::::: Bankanlar kurulu ي جه س انى سراء ::::: Barış grubu üyesi ػ ٠ ػش ح ::::: Barış grubu üyesi ػ ٠ ػش ح ::::: Barış ve güvenlik konseyi ح أ ٧ ::::: Barış anlaşması اطلخم ح ::::: Barış anlaşması ا ط ل خه ٤ ش ح ::::: Barış festivali ؿخ ح ::::: Barış gücü ه س ح ::::: Barış harekatı ػ ٤ ش ح ::::: Barış heyeti ٤ جش ح ::::: Barış heyeti ك ي ح ::::: Barış konseyi ح ::::: Barış meclisi يجهس انسهى

16 16 ::::: Barış meclisi ي ج ه س انس ال و ::::: Barış ödülü ؿخث س ح ::::: Barış planı هطش ح ::::: Barış planı و ط ٢ ح ::::: Barış tasarısı ع ح ::::: Barış teklifi ػ ح ::::: Barışçı teknoloji ط ؿ ٤ خ ٤ ش ::::: Baro başkanı ميت ان ذبيي ::::: Barut fabrikası غ ح ز خ ى ::::: Basılı basın ل خك ش ط ز ػ ش ::::: Basım - yayın evi ى ح ح ط ز خػ ش ح ::::: Basın - yayın genel müdürlüğü ي ٣ ٣ ش ػ خ ش ل خك ش ح ::::: Basın - yayın ve propaganda bakanlığı ح س ح ي ػ خ ٣ ش ح ل خك ش ح ::::: Basın - yayın ve propaganda bakanlığı ح ح س ح ي ػ خ ٣ ش ح ل خك ش ::::: Basın takip merkezi ط ؼ و ذ ح ل خك ش ::::: Basın ve yayın genel müdürlüğü ح ي ٣ ٣ ش ح ؼخ ش لخكش ح ::::: Basın ve yayın genel müdürlüğü ح ي ٣ ٣ ش ح ؼخ ش لخكش ح ::::: Basın ve yayın organları خث ح ٩ ػ ح ::::: Basın ve yayın yüksek okulu ح ي ش ح ؼ ٤ خ لخكش ح ::::: Basın yüksek konseyi أ ػ ٢ ل خك ش ::::: Basın açıklaması ث ي ب ص ذ بف ي او إ ػ ال ي ي ::::: Basın açıklaması ر ٤ خ ل خك ٢ ح ا ػ ٢ ::::: Basın açılması ر ٤ خ لل ٢ ::::: Basın ajansı خ ش ح لخكش ::::: Basın ajansı خ ش ح لخكش ::::: Basın ataşesi ل ن ل ل ٢ ::::: Basın aynası آس ح لخكش ::::: Basın bayramı ػ ٤ ي ح ل خك ش ::::: Basın bildirisi ر ٤ خ لل ٢ ر ؽ لل ٢ ::::: Basın bürosu ظذ ح لخكش ظذ اػ ٢ ::::: Basın bürosu ظ ذ ح ل خك ش ::::: Basın danışmanı ظ خ اػ ٢ ::::: Basın delegesi كي لل ٢

17 17 ::::: Basın demeci ط ٣ ق لل ٢ ::::: Basın demeçleri ط ٣ ل خص ا ػ ٤ ش ::::: Basın devrimi ػ س ا ػ ٤ ش ::::: Basın duyurusu اػ لل ٢ ::::: Basın duyurusu اػ لل ٢ ::::: Basın ekibi ك ه ش ا ػ ٤ ش ::::: Basın ekibi ك ه ش ا ػ ٤ ش ::::: Basın enstitüsü ؼ ي ح لخكش ::::: Basın heyeti ٤ جش لل ٤ ش كي لل ٢ كي اػ ٢ ::::: Basın heyeti ك ي ا ػ ٢ ::::: Basın heyeti ك ي ا ػ ٢ ::::: Basın kulübü خى ١ ح لخكش ::::: Basın merkezi ح لخكش لخك ٢ اػ ٢ ::::: Basın merkezi ا ػ ٢ ::::: Basın merkezi ل خك ٢ ح ا ػ ٢ ::::: Basın müsteşarı ظ خ ل خك ٢ ::::: Basın müsteşarı ظ خ ل خك ٢ ::::: Basın odası ؿ ك ش ح ل خك ش ::::: Basın ordusu ؿ ٤ ح لخكش ::::: Basın ordusu ؿ ٤ ا ػ ٢ ::::: Basın raporu طو ٣ لل ٢ ::::: Basın savaşı ك د ا ػ ٤ ش ::::: Basın savaşı ؼ ش اػ ٤ ش ::::: Basın savaşı ؼ ش اػ ٤ ش ح ١ لخك ٤ ش ::::: Basın servisi ه اػ ٢ ::::: Basın sözcüsü خ ١ ن لل ٢ خ ١ ن اػ ٢ ::::: Basın sözcüsü خ ١ ن ا ػ ٢ ::::: Basın sözcüsü خ ١ ن ل ل ٢ ::::: Basın sözcüsü خ ١ ن ل ل ٢ ::::: Basın toplantısı ئط لل ٢ ::::: Basın toplantısı ئ ط ا ػ ٢ ::::: Basın turu ؿ ش ح ل خك ش ::::: Basın yayın kolu ك ع ح لخكش ح

18 18 ::::: Basınç sistemi ظخ ح ٠ ٢ ::::: Bask bölgesi ا ه ٤ ح ز خ ي ) coğ ::::: Bask bölgesi ( اه ٤ ح زخ ي ::::: Baskı yapmak, zulüm etmek االظط هبص ::::: Baskı araçları حى حص ح طزخػش ::::: Baskın operasyonu ػ ٤ ش ح ٩ هظلخ ػ ٤ ش ح ي ::::: Baskın operasyonu ػ ٤ ش ح ي ::::: Baskınlar kampanyası ك ش ح ي ح خص ::::: Başarı belgesi خىس ح خف ::::: Başarı oranı زش ح خف ) sp ::::: Başarı ödülü ( ؿخث س ح خف ::::: Başbakan yardımcısı خث ذ ث ٤ ح حء ::::: Başkan yardımcısı خػ ي ح ث ٤ ::::: Başkanı atama töreni merasimi ح ك ل ط ٤ ذ ح ث ٤ ::::: Başkanı düşürme kampanyası ك ش ا وخ ١ ح ث ٤ ::::: Başkanı atadı ص ت انز ئ س ::::: Başkanı atama töreni merasimi ي ز اس ى د ف م ر ص يت انز ئ يس ::::: Başkanı devirmek ا غبدخ ثبنزئيس ::::: Başkanı düşürme kampanyası د هخ إسمبغ انزئيس ::::: Başkanı görevinden azletmek ػ ش ل انز ئ يس ي ي ص ج ه ::::: Başkanı özel yasalar koruyor رذ ي انزئيس انمىا ي انشبصخ ::::: Başkanı taşıyan uçak انطبئزح انزي أله ذ انزئيس ::::: Başkanlık rejimi, başkanlık sistemi ظخ ثخ ٢ ::::: Başkanlık heyeti ٤ ج ش ٣ خ ٤ ش ::::: Başkanlık kampanyası ك ش ث خ ٤ ش ::::: Başkanlık karargahı و ح ث خ ش ::::: Başkanlık krizi أ ش ثخ ٤ ش ::::: Başkanlık kurulu ٤ ج ش ح ث خ ش ::::: Başkanlık sistemi ظخ ثخ ٢ ::::: Başkanlık sözcüsü ح ظليع رب ح ثخ ش ::::: Başkanlık yarışı ا ظ ز خم ث خ ٢ ::::: Başkanlık yarışı ز خم ح ث خ ش ::::: Başkent polisi ١ ش ح ؼ خ ش

19 19 ) sp ::::: Başlangıç noktası ( وطش ح زيح ٣ ش ::::: Bataklıklar bölgesi طوش ح ظ وؼخص ::::: Batı Avrupa birliği ا ط ل خى ؿ د أ ر خ ::::: Batı yakası bölgesi طوش ح ٠ لش ح ر ٤ ش ) coğ ::::: Batı bölgesi ( طوش ؿ ر ٤ ش ::::: Batı dünyası ػخ ؿ ر ٢ ::::: Batı kulübü ي ١ ؿ ر ٢ ::::: Batılı memleketler, ülkeler ر ي ح ؿ ر ٤ ش ::::: Bayanlar ligi ى ح ٤ يحص ::::: Bayındırlık ve islam bakanlığı ح س ح ٩ ػ خ ح ٩ خ ::::: Bayındırlık ve planlama bakanlığı ح س ح ظؼ ٤ ح ظوط ٢٤ ::::: Bayındırlık bakanı ٣ ح ٩ ػ خ ::::: Bayındırlık bakanı ٣ ح ٧ خ ح ؼ خ ش ::::: Bayındırlık bakanı ٣ ح ٩ خء ح ظ ؼ ٤ ::::: Bayındırlık bakanlığı ح س ح ظؼ ٤ ح س ح ٩ ػ خ ::::: Bayındırlık bakanlığı ح س ح ٩ خء ح ظ ؼ ٤ ::::: Bayrak krizi أ ش ح ؼ ::::: Bayrak yarışı زخم ح ؼ ::::: Bayram tebriği رطخهش رظ جش ح ؼ ٤ ي ::::: Beden terbiyesi müdürlüğü ي ٣ ٣ ش ح ظ ر ٤ ش ح ز ي ٤ ش ::::: Bekçi odası ر ٤ ض ح لخ ::::: Bekçi odası ؿ ك ش ح ل خ ::::: Bekleme odası ؿ ك ش ح ٩ ظ ظ خ ::::: Bekleme salonu خ ش ح ٩ ظ ظ خ ::::: Bekleme salonu خ ح ٩ ظ ظ خ ::::: Bekleme salonu هخػش ح ٩ ظظخ خ ش ح ٩ ظظخ ::::: Bekleme salonu ه خػ ش ح ٩ ظ ظ خ ::::: Belediye encümeni, belediye meclisi ي ج ه س انج ه ض ي خ ::::: Belediye meclis üyesi ػ ٠ ح ح ز ي ١ ::::: Belediye meclis üyesi ػ ٠ ح ح ز ي ١ ::::: Belediye reisi, belediye başkanı ػ ض ح انج ه ض ي خ ::::: Belediye başkanı رئيس انجهضيخ ::::: Belediye başkanı ػ ض ح ان ض ي خ

20 20 ::::: Belediye meclisi ي ج ه س ث ه ض ي ::::: Belediye meclisi üyeleri أ ػ ع بء ان ج ه س انج ه ض ي ::::: Bellek kartı رطخهش ح ح س ::::: Benlik davası ىػ ١ ح ٧ خ ٤ ش ىػ ١ ح ل اىػخء ح ل ::::: Beraberindeki heyet انى ف ض ان زاف ك ::::: Beraberlik davası اىػخء ح خ حس ىػ ١ ح لخءس ::::: Berber ve kuaförler birliği ا ط ل خى ح ل ه ٤ ح خ ١ خص ::::: Berber salonu خ ح ل ه ش ::::: Berber salonu هخػش ح ل هش ::::: Berberiler, Berberistan adamları ر حر س ::::: Berberiler, Berberistan adamları ر حر ::::: Bestelerin ve ezgilerin birliği اطلخى ح ٧ لخ ح خص ::::: Beşeri kaynaklar ح ى ر ٣ ش ::::: Beyaz saray sözcüsü ح ظليع ح ح خ ١ ن رخ ح ز ٤ ض ح ٧ ر ٤ ::::: Beyaz saray yarışı ز خم ح ز ٤ ض ح ٧ ر ٤ ::::: Beyaz azınlık أ ه ٤ ش ر ٠ ٤ خء ::::: Bıyık yarışması خر و ش ح ح د ::::: Bidayet ceza mahkemesi ل ش ح ز ي ح ٣ ش ح حث ٤ ش ::::: Bidayet mahkemesi ل ش ح زيح ٣ ش ::::: Bidayet mahkemesi ل ش ا ر ظ ي حث ٤ ش ) huk ::::: Bidayet mahkemesi ( ل ش ح زيح ٣ ش ::::: Bilardo oyunu ؼ ذ ح ز ٤ خ ى ::::: Bilardo oyunu ؼ ز ش ح ز ٤ خ ى ::::: Bilardo oyunu ر ٤ خ ى ) sp ::::: Bilardo oyunu ( ؼذ ح ز ٤ خ ى ::::: Bilardo salonu ه خػ ش ح ز ٤ خ ى ::::: Bildiri انز صز يخ انج يب ::::: Bilet satış bürosu ظذ ر ٤ غ ح ظ ح ::::: Bilgi eksikliği و ح ؼ كش ح ؼ خص ::::: Bilgi kirliliği ط ع ؼ خط ٢ ::::: Bilgi kirliliği ط ع ح ؼ خص ::::: Bilgi tartışması خه ش ػ ٤ ش ::::: Bilginler kurulu ٤ ج ش ح ؼ خء

21 21 ::::: Bilgisayar hastanesi ظ ل ٢ ح لخ د ::::: Bilgisayar hastanesi ظ ل ٢ ح ل خ ذ ح ٢ ٥ ::::: Bilgisayar masası ١ خ ش ح ز ٤ ط ::::: Bilim ve teknik dergisi ش ح ؼ ح ظو ٤ ش ::::: Bilim dünyası ػخ ح ؼ كش ::::: Bilinçlendirme kampanyası ك ش ط ل ٤ ٤ ش ::::: Bilinçlendirme kampanyası ك ش طل ٤ ٤ ش ك ش ط ػ ٤ ش ::::: Bilir kişi raporu طو ٣ ح وز ٤ ::::: Bilişim dünyası ػخ ح ٩ ط خ ص ) sp ::::: Bilye oyunu ( ؼزش ح ش ::::: Biniş kartı ر ط خه ش ح خى س ::::: Biniş salonu ه خػ ش ح د ::::: Bir yıldız sistemi, manzumesi طخؽ ح زخ ::::: Birdir bir oyunu ؼ ز ش ح ط ش ::::: Birdir bir oyunu, atlambaç ه ل ١ ٤ ) sp ::::: Birdirbir oyunu ( ؼزش ح ٢ ؼزش ح طش ؼذ ح خ ا ي ح ٢ هل ١ ٤ ::::: Bireylerin özgürlüğü ك ٣ ش ح ٧ ك حى ::::: Birinci dünya savaşı ك د ػخ ٤ ش ح ٢ ك د ٤ ش أ ٢ ::::: Birinci dünya savaşı ك د ػ خ ٤ ش أ ٢ ::::: Birleşmiş milletler çocuk fonu ي م ح ٧ ح ظليس ١٨ لخ ::::: Birleşmiş milletler genel kurulu ح ؼ ٤ ش ح ؼخ ش ٨ ح ظليس Birleşmiş milletler örgütü, birleşmiş ::::: ظ ش ح ٧ ح ظ ل ي س milletlerteşkilatı Birleşmiş milletler teşkilatı, birleşmiş milletler ::::: ٤ ج ش ح ٧ ح ظ ل ي س heyeti Birleşmiş milletler topluluğu, birleşmiş ::::: ػ ز ش ح ٧ ح ظ ل ي س milletlerörgütü ::::: Birleşmiş milletler heyeti ر ؼ ؼ ش أ ٤ ش ::::: Birleşmiş milletler heyeti ر ؼ ؼ ش ح ٧ ح ظ ل ي س ::::: Birleşmiş milletler heyeti ك ي أ ٢ ) pol ::::: Birleşmiş milletler heyeti ( ٤ جش ح ٧ ح ظليس ::::: Birleşmiş milletler kararı ه ح أ ٢ ::::: Birleşmiş milletler örgütü ظ ش ح ٧ ح ظليس ::::: ظ ش ح ٧ ح ظ ل ي س Birleşmiş milletler örgütü, birleşmiş milletler teşkilatı ::::: Birleşmiş milletler raporu طو ٣ أ ٢

22 22 ::::: Birleşmiş milletler raporu طو ٣ ح ٧ ح ظليس ::::: Birleşmiş milletler temsilcisi زؼ ع أ ٢ ::::: Birleşmiş milletler temsilcisi ز ؼ ع ح ٧ ح ظ ل ي س ::::: Birleşmiş milletler temsilcisi زؼ ع أ ٢ ::::: Birleşmiş milletler temsilcisi ز ؼ ع ح ٧ ح ظ ل ي س ::::: Birleşmiş milletler teşkilatı ظ ش ح ٧ ح ظليس Birleşmiş milletler teşkilatı, birleşmiş milletler ::::: ٤ ج ش ح ٧ ح ظ ل ي س heyeti Birleşmiş milletler topluluğu, birleşmiş ::::: ػ ز ش ح ٧ ح ظ ل ي س milletler örgütü ::::: Birleşmiş milletler yetkilisi ئ أ ٢ ::::: Birleşmiş milletlerden çıkan kararı desteklemek طؤ ٤٣ ي ح و ح ح خى ػ ح ٧ ح ظليس ::::: Birliği bozdu ك ن ح ٩ ط ل خى ::::: Birliğin başkanlığı ث خ ش ح ٩ ط ل خى ::::: Birliğin karargahı و ح خ ؼش ::::: Birliğin kararı ه ح ح ٩ ط ل خى ::::: Birlik kulübü خى ١ ح ك ي س ::::: Birlik yetkilisi ئ ح ٩ ط ل خى ::::: Birlrşmiş milletler özel temsilcisi ز ؼ ع أ ٢ ه خ ::::: Birlrşmiş milletler özel temsilcisi ز ؼ ع أ ٢ ه خ ::::: Bisiklet sporu ٣ خ ش ح ي حؿخص ::::: Bisiklet yarışı ز خم ح ي حؿ خص ) sp ::::: Bisiklet yarışı ( زخم ح ي حؿخص ::::: Bit pazarı م ح ز ٤ ::::: Bit pazarı م ح و ن ::::: Bit pazarı م ح ؼ ظ خث ن ::::: Bitiş noktası koymak غ وطش ح وظخ ::::: Bitki ürünleri ظخص زخط ٤ ش ::::: Biütçe sistemi ظخ ح ٤ ح ٤ ش ::::: Biyoloji savaş انذ زة انج زث ىيي خ ::::: Bizans salonu ه خػ ش ر ٤ ط ٤ ش ::::: Boğa yarışması ز خم ح ؼ ٤ ح ::::: Boks salonu هخػش ح ش ::::: Bomba imha uzmanı هز ٤ طي ٤ ح و خر

23 23 ::::: Bomba uzmanı هز ٤ ح و خر ::::: Borç krizi أ ش ح ي ٣ ::::: Borç senedi ي ح ي ٣ ::::: Borçlar kanunu هخ ح ي ٣ ::::: Borçlar krizi أ ش ح ي ٣ ::::: Borsa kurulu ٤ جش ح م ::::: Borsalar ve odalar birliği ح طلخى ح ز خص ح ف ::::: Boru hattı ه ٢ ح ٧ خر ٤ ذ ::::: Boş sandalye politikası ٤ خ ش ح ٢ ح ل ؽ ::::: Boşaltım sistemi ؿ خ ح ٩ ك ح ::::: Bot yarışı ز خم ح و ح د ::::: Boykot yapmak لبغغ ان مبغؼخ ::::: Boykot kampanyası ك ش ح وخ ١ ؼش ::::: Boylam, boylam hattı ه ٢ ح ط : ه ٢ ح ح ::::: Bölge bürosü ظذ اه ٢ ٤ ::::: Bölge bakanı ٣ ح ٩ ه ٤ ::::: Bölge başkanı ر ئ يس اإل ل ه يى ::::: Bölge başkanlığı ث خ ش ح ٩ ه ٤ ::::: Bölge güvenliği أ ح طوش ::::: Bölge lideri ػ ٤ اه ٢ ٤ ::::: Bölge mahkemesi ل ش اه ٤ ٤ ش ::::: Bölge müdürlüğü ي ٣ ٣ ش ح ٩ ه ٤ ::::: Bölge müdürlüğü ي ٣ ٣ ش ؿ ٣ ش ح اه ٤ ٤ ش ::::: Bölge temsilcisi ي د ح ٩ ه ٤ ::::: Bölge temsilcisi ؼ ا ه ٢ ٤ ::::: Bölge temsilcisi ي د ح ٩ ه ٤ ::::: Bölge temsilcisi ؼ ا ه ٢ ٤ ::::: Bölgenin güvenliği أ ح ٩ ه ٤ ::::: Bölgenin polisi ١ ش ح طوش ::::: Bölgesel güç ه س اه ٤ ٤ ش ::::: Bölgesel yayın رغ اه ٢ ٤ ::::: Bölük komutanı ه خث ي ح ظ ٤ ز ش ::::: Bölüm başkanı ر ئ يس انم س ى

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI 000 GENEL İŞLER 001 Mevzuat İşleri [Bu başlık altında yer alan mevzuat, numaralarına göre tümleşik dosya olarak dosyalanır. 7/1979 veya AE10/1998 gibi] 01 Yasalar [Yasa tasarıları ve Önerileri için bkz.

Detaylı

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Kanun 10.02.1913 9 Ameliyatı İskaiye

Detaylı

Cumhuriyet tarihi kronolojisi 1923-2007. Her şeyin bir nedeni, mazisi vardır

Cumhuriyet tarihi kronolojisi 1923-2007. Her şeyin bir nedeni, mazisi vardır Cumhuriyet tarihi kronolojisi 1923-2007 Her şeyin bir nedeni, mazisi vardır Yoktan var olmak savaşını veren bu ulusa inancım sonsuz. Benim milletimde bu yürek, iman, kanaatkârlık, aile ve köklerine bağlılık

Detaylı

Ana Dosya GENEL İŞLER

Ana Dosya GENEL İŞLER Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 01 Kanun Tasarılarına verilen görüşler 02 Tüzükler 01 Tüzük Tasarılarına verilen görüşler 03 Yönetmelikler 01 Yönetmelik

Detaylı

GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ VE TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ

GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ VE TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ 000-099 GENEL KONULAR 100-599 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 600-679 DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ 600-619 ARAŞTIRMA PLANLAMA İŞLERİ 620-639 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 640-659 HUKUK

Detaylı

. 202.01. 951.01.07 2547/54 409.04. 202.02. 202.02.01. 202.02.02 - A -. 745.01.02 AB 742 AB 744. 743.07. 748.01 AB

. 202.01. 951.01.07 2547/54 409.04. 202.02. 202.02.01. 202.02.02 - A -. 745.01.02 AB 742 AB 744. 743.07. 748.01 AB İNDEKS 1416 ya Göre. 202.01 24 saat Süreli Çalışma Planları. 951.01.07 2547/54 Gereği Bir Programa Yerleştirilemeyen. 409.04 2547 ye Göre. 202.02 33 üncü Madde. 202.02.01 35 inci Madde. 202.02.02 - A -

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı

Standart Dosya Planı Dizini

Standart Dosya Planı Dizini Standart Dosya Planı Dizini 1416 ya Göre. 202.01 24 saat Süreli Çalışma Planları. 951.01.07 2547/54 Gereği Bir Programa Yerleştirilemeyen. 409.04 2547 ye Göre. 202.02 33 üncü Madde. 202.02.01 35 inci Madde.

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

ÜLKE RAPORU Haziran 2014

ÜLKE RAPORU Haziran 2014 CEZAYİR ÜLKE RAPORU Haziran 2014 1 EdizEkinci, HidropolitikAkademi edizekinci@gmail.com 2 BaĢkent : Cezayir Nüfus : 37,9 milyon (2013) Yüzölçümü : 2.381.741 km2 Devlet BaĢkanı : Abdelaziz BOUTEFLIKA BaĢbakan

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU

GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU 200 1 Mevzuat İşleri 010 200 2 Kanunlar 010.01 E 200 4 Tüzükler 010.02 E 200 6 Yönetmelikler 010.03 E 200 8 Yönergeler 010.04 E 200 9 Tebliğler 010.05 E 200 10 Genelgeler

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 İzmit/KOCAELİ Tel: +90 262 318 1700-1701 Faks: +90 262 318 1713 E-posta: stratejikyonetim@kocaeli.bel.tr

Detaylı

EDİTÖRDEN ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR

EDİTÖRDEN ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR EDİTÖRDEN 1 ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Bu ülkede şiddet, terör, kaba kuvvet,

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan;

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan; A- Misyon ve Vizyon Misyon; Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, yurttaşları bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DOSYALAMA YÖNERGESİ ( 1 )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DOSYALAMA YÖNERGESİ ( 1 ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DOSYALAMA YÖNERGESİ ( 1 ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Başkanlığımızın merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarının tüm birimlerinde elektronik ortamda veya evrak düzeninde

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR )

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) Ana Dsoya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER Saklama Süresi Saklama Kodu 000 Genel 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04 Yönergeler

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER

STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ 000-099 GENEL KONULAR ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ 600-619 ARAŞTIRMA PLANLAMA İŞLERİ 620-639 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 640-659 HUKUK İŞLERİ

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Benim, Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul

Detaylı

ISBN 975-7406-83-X Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Mehmet HARMANCI Kd. Uzman

ISBN 975-7406-83-X Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Mehmet HARMANCI Kd. Uzman GENEL ARAŞTIRMALAR İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) ÜLKE ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2006 Ankara TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK) ÜLKE ARAŞTIRMASI

Detaylı

GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN!

GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN! GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN! ANADOLU PARTİSİ... 1 SEÇİM BİLDİRGEMİZ... 2 TERÖR SORUNU... 2 BAŞKANLIK SİSTEMİ... 2 DEMOKRASİ... 3 YARGI - ADALET... 3 YOLSUZLUKLA MÜCADELE... 5 MEDYA...

Detaylı