MARKA KENTİN ARKASINDAKİ GERÇEK: ÇALIŞANLARIN YOKSULLUĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARKA KENTİN ARKASINDAKİ GERÇEK: ÇALIŞANLARIN YOKSULLUĞU"

Transkript

1 MARKA KENTİN ARKASINDAKİ GERÇEK: ÇALIŞANLARIN YOKSULLUĞU (Alfabetik isim sırasına göre düzenlenmiştir) Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ Ankara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi Bölümü Doç. Dr. Helga Rittersberger - TILIÇ ODTÜ Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. Kezban ÇELİK 19 Mayıs Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 2012

2 Bu araştırma Herkes için İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması başlıklı Birleşmiş Milletler Ortak Programı altında gerçekleştirilmiş ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu (MDG Achievement Fund) tarafından finanse edilmiştir. Araştırma bulguları IOM tarafından 2011 de Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu başlığıyla yayınlanmıştır. Her hakkı mahfuzdur. Bu yayının hiç bir bölümü yayıncının önceden yazılı izni alınmaksızın kopyalanamaz, bir sistemde saklanamaz veya herhangi bir şekille veya yolla elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka şekilde aktarılamaz.

3 Teşekkürler Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese özellikle de danışman ekibinden Dr. Hakan Ercan, Dr. Yadigar Çoşkun ve Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu na teşekkür etmek isteriz. Mülakatları gerçekleştiren araştırma öğrencilerimiz Görkem Dağdelen, Gözde Dağdelen, Canan Harmantepe, Bilge Hasdemir ve İlhan Zeynep Karakılıç a da teşekkür ederiz. TÜİK temsilcilerine, özellikle de saha çalışmasının sayısal bölümünde bize destek veren Antalya Bölge Müdürü Sayın Abdi Öncel e ve personeline teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca Türkiye İş Kurumu na da (İŞKUR) teşekkür ederiz. Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu ve Birleşmiş Milletler Ortak Programı Herkes için İnsana Yakışır İş ile Büyüme: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması na da teşekkürlerimizi sunarız. En önemlisi, IOM Türkiye Misyon Şefi Sayın Meera Sethi ye, tüm proje boyunca desteğini esirgemeyen Proje Koordinatörü Sayın Yelda Devlet Karapınar a da sonsuz teşekkürlerimizle. Doç. Dr. Helga Rittersberger - TILIÇ ODTÜ Sosyoloji Bölümü 2012, Ankara

4

5 İçindekiler Giriş... 7 Türkiye İşgücü Piyasasının Özellikleri... 8 Bir Turizm Kenti Olarak Antalya Ekonomisinin ve İşgücü Piyasasının Özellikleri...11 İstihdama Katılım, Çalışma Alanları ve Deneyimler...14 Tarımda Çalışma...16 İnşaat Sektöründe Çalışma...18 Turizm Sektöründe Çalışma...21 Çalışma Memnuniyeti / Memnuniyetsizliği...25 Sonuç...29 Kaynakça...32

6

7 Giriş Göç olgusu sıklıkla, yoksulluk, işsizlik ve insan onuruna yakışmayan işlerden kaçabilmek amacıyla kullanılan bir strateji olarak değerlendirilmektedir 1. Bu çalışmada göç olgusu Antalya ili özelinde değerlendirilecektir. Antalya ilinin iç ve dış turizm açısından cazip bir merkez olması ve buna bağlı marka kent olma yolundaki çabaları ile önemli ölçüde göç alan bir şehir konumunda bulunması çalışmanın odağını oluşturmaktadır. Bu nitelikleri ile göçün içeriğinin, işgücünün ve göçenleri karşılama konumunda olan işgücü piyasasının incelenmesi önemli bir çalışma alanı yaratmaktadır. İşgücü piyasasına katılım üzerinde etkisi olabilecek yaş, medeni durum, toplumsal cinsiyet rolleri, eğitim, beceri gibi değişkenlerin etkisinin anlaşılabilmesi önemli gözükmektedir. Genel olarak Antalya denilince akla gelen turizm ve inşaat sektörleri iken Antalya nın Türkiye nin en önemli tarım merkezlerinden birisi olduğu gözden kaçabilmektedir. Böylece göç edenleri karşılayan ana sektörler turizm, inşaat ve tarım olmaktadır. Bu çalışma Antalya ilini, iç göç ile gelenler ve gelenlerin dahil oldukları sektörleri, dahil olmayı belirleyen temel dinamikleri ve sektörlerin çalışma yaşamına ilişkin niteliklerini genç göçmenleri merkeze alarak incelemektedir. Sayılan sektörlerin hepsi mevsimsel farklılıklardan ciddi şekilde etkilendiği için mevsime bağlı etkiler de incelemeye dahil edilmektedir. Genç-göç-istihdam ilişkisi ele alınırken istihdamın niteliği ile bu niteliklerin genç işgücü üzerine olası etkileri bu çalışmanın dikkat çekmek istediği en önemli konuyu oluşturmaktadır. Genel olarak çalışma hayatına ilişkin değerlendirmeler istihdamda olma ya da olmama üzerinden konuyu ele almaktadır. Ancak mevsimlik, geçici ve düşük ücretli işlerin yaygın olması neticesi oluşan çalıştığı halde yoksul olan grupları yeterince dikkate almamaktadır. Antalya ilinde yapılmış olan genç-göç-istihdam çalışması, Antalya ilinin istihdam yaratma kapasitesinin yüksek olduğunu ancak bu durumun çalışan yoksul kategorisine dahil olabilecek genç istihdamı ürettiğini tartışmak istemektedir. Düşük ücretli ve mevsimsel nitelik barındıran istihdam biçimlerinin gençler üzerine olası etkileri, gençlerle yapılan niteliksel çalışma bulguları dikkate alınarak tartışılacaktır. Çalışma kapsamında yürütülmüş olan niceliksel araştırmanın bulguları da zaman zaman niteliksel bulguları desteklemek amacı ile kullanılacaktır 2. 1 Waddington, Sabates-Wheeler, IOM (2011) Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu 7

8 Son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde çalışan yoksullara ilişkin çalışmaların dikkate değer şekilde artmakta olduğunu söylemek mümkündür. Yoksulluk genel olarak; evsizlik, işsizlik ve özürlülük ile bağ kurularak ele alınmakta iken, işgücü piyasında yaşanan gelişmelerle birlikte çalışma örüntülerinde meydana gelen değişimler düşük becerili işgücü ile yüksek nitelikli/becerili işgücü arasında polarizasyona neden olarak, çalıştığı halde yoksul olmaktan kurtulamayan çalışan yoksul kavramını ortaya çıkarmıştır 3. Benzer gelişmeyi Türkiye nin istihdamda olan işgücünde görmek de mümkündür. Tarım sektöründe (ücretsiz aile işçiliği ve yevmiyeli çalışma şeklinde), inşaat sektöründe ve perakende ticarette (ücretli ve yevmiyeli) çalışan işgücü bu gruba dahil edilebilecek niteliktedir. Farklı sektörler ama benzer koşullar nedeniyle çalışan yoksulluğunu belirleyen unsurlar ortaklaşmaktadır. Genellikle tek gelirli, kalabalık üyeli, düşük eğitimli ve becerili haneler bu kategoriye dahil olmaktadırlar. Çalışmanın spesifik bulgularına geçmeden önce Türkiye nin işgücü piyasasında son yıllarda gözlenen gelişmelere değinilecek, ardından bulgular Antalya işgücü piyasası özelinde değerlendirilecektir. Türkiye İşgücü Piyasasının Özellikleri Türkiye ekonomisi kriz dönemlerinde yoğun bir ekonomik küçülme yaşamakta ancak krizin ertesinde yüksek büyüme hızları yakalamaktadır. Bu istikrarsız ekonomik yapının temel özelliklerinden biri, istihdam yaratmayan büyümenin varlığıdır. Ekonominin yüksek büyüme oranları gösterdiği yıllarda bile istihdam artışı çok sınırlı kalmakta, işsizlik oranlarında kayda değer bir düşüş yaşanmamaktadır. Türkiye de nüfus artış hızının yavaşlamış olmakla birlikte çalışma çağındaki nüfusun hala göreli yüksek bir artış eğilimi içinde olması ve kırdan kente yaşanan göç, işgücü piyasaları üzerinde yoğun baskı yaratmaktadır. Bunun çalışma koşulları üzerinde olumsuz etkileri vardır. İstihdamsız büyümenin işsizlikte büyük artışlar yaratmaması özellikle çalışma çağındaki kadınların büyük kısmının işgücü dışında kalmasına bağlıdır. 4 3 Uluslararası Çalışma Örgütüne göre çalışmasına rağmen kendisini ve ailesini yoksulluk sınırı üzerine çıkarabilecek geliri elde edemeyen kişi çalışan yoksul olarak nitelendirilmektedir. ILO 2005, s.27, aktaran Temiz 2008, s.80. Ayrıca, bkz. documents/publication/wcms_ pdf, Toksöz,

9 Türkiye de ekonomik büyümenin istikrarsız yapısına paralel olarak işgücü piyasaları çok parçalı, toplumsal cinsiyet ve etnisite temelinde ayrışmış bir yapı sergilemektedir. İşgücü piyasalarının merkezinde büyük ölçekli, kayıtlı hizmet ve sanayi sektörü işletmeleri yer almakta, işgücü yasal düzenlemeler çerçevesinde istihdam edilmektedir. Formel işgücü piyasasının çevresinde ise yasal düzenlemelerin büyük ölçüde dışında kalan küçük ölçekli hizmet ve sanayi işletmelerinin yer aldığı enformel işgücü piyasaları bulunmaktadır. Burada istihdam edilen işgücü büyük ölçüde kayıtdışıdır. Kentsel işgücü piyasalarının dışındaki kırsal işgücü piyasalarında küçük ölçekli, hane temelli tarım işletmelerinde çalışanlar da esas olarak her türlü yasal düzenlemenin dışında kalarak kayıtdışı olmaktadır. Kayıtdışı çalışanların temel özelliği her türlü sosyal korumadan yoksun olmaları, düşük gelir elde etmeleri ve çoğunlukla çalışan yoksul konumunda bulunmalarıdır. 5 Türkiye bölgeler arası eşitsizliklerin güçlü olduğu bir ülkedir. Kır ve kent arasında olduğu kadar bölgelerin kendi arasında da ciddi sosyo-ekonomik farklar vardır. Bu fark, az gelişmiş bölgelerden gelişmiş bölgelerin büyük kentlerine doğru göç yaşanmasına yol açan önemli bir etken niteliğindedir. Göç hareketleri toplumsal gerçekler olarak düşünüldüğünde işgücü piyasalarındaki koşulların ve gelişmelerin anlaşılmasında yardımcı olabilirler. TÜİK tarafından verilen istatistikler, 1950 lerde ve sonrasında hızlanan iç göç sürecinin önemini net bir şekilde ortaya koymaktadır yılında nüfusun kabaca % 60 ı ve daha fazla nüfuslu (TÜİK in şehir-köy sınıflandırmasına göre ise % 65 i) 6 kentsel alanlarda yaşamaktaydı ve 2000 yılları arasında, toplam nüfus yıllık ortalama % 1.83 oranında arttı. Büyüme oranı kentsel alanlarda % 2.68 ve kırsal alanlarda sadece % 0.42 oldu. Bu iki sayı arasındaki fark kırdan kente göçe bağlanabilir. 7 Kırdan kente göç ederek gelenler işgücü arzını artırmaktadır. İş olanakları, özellikle de eğitim düzeyi düşük gençlerin iş olanakları, aralarındaki yoğun rekabetin bir sonucu olarak yalnızca düşük ücretle çalışılan vasıfsız işlerde ve genellikle de kayıt dışı ekonomi 5 Şenses 1996, TÜİK, il ve ilçe merkezlerini şehir olarak tanımlar. Türk kamu yönetimi sisteminde, her ilde bir vali ve her ilçe merkezine atanan ilçe yöneticisi (kaymakam) vardır. Belediye başkanları, halk tarafından seçilir. Bu sınıflandırma, örneğin yirmi bin gibi bir nüfus kesitine dayalı bir kentsel-kırsal ayrımına karşılık gelmemektedir. Bazı ilçe merkezleri 20 binden daha az nüfusa sahiptir. İlçe merkezi nüfusları büyüdükçe, kent-köy ve kır-kent sınıflandırması arasındaki fark daha az önemli hale geldi. Türkiye de 82 il ve yaklaşık 600 ilçe merkezi bulunmaktadır. TÜİK şehir-köy ayrımına göre sonuçları raporlar. 7 Ercan, Rittersberger-Tılıç,

10 kapsamında vardır. Cinsiyete bağlı farklılıkların da bu noktada altı çizilmelidir. İstihdamın sektör, işkolu ve meslek dağılımı toplumsal cinsiyet temelinde ciddi ayrışma göstermekte ve kadınlar istihdama düşük düzeyde ve sınırlı alanda katılmaktadır. Kentsel alanlarda, vasıfsız genç erkekler mevsimlik inşaat ve turizm sektöründe çalışmakta, vasıfsız genç kadınlar ise ya işgücüne katılmamakta, gelir getirici üretim faaliyetlerinin dışında kalarak ev kadını olmakta ya da kayıtsız hizmet ve tekstil sektörlerinde çalışmaktadırlar. İşgücü piyasalarının işleyişinde iç göçün yol açtığı hemşerilik, akrabalık bağları ve etnik köken etkili olurken, 1990 sonrası dönemde Türkiye nin çevresindeki ülkelerden aldığı düzensiz emek göçü de etnisitenin piyasaların işleyişindeki etkisini artırmıştır. 8 Türkiye, 1980 lerin başında ihracata dayalı sanayileşme modeline geçmiş, devletin ekonomideki rolü küçülmüş ve kalkınma stratejisi özel sektör aracılığıyla sanayileşmenin desteklenmesi yönünde olmuştur. İşgücü piyasalarının kuralsızlaştırıldığı, çalışanları koruyucu düzenlemelerin kaldırıldığı, sendikaların güç kaybına uğradığı bu süreçte bütün teşvik politikalarına rağmen sanayi yatırımlarının düzeyi ve istihdam yaratma potansiyeli zayıf kalmış, tarım dışında yüksek işsizlik oranlarının yanı sıra istihdam esas olarak hizmet sektöründe artmıştır. 9 Hizmet sektörü kendi içinde son derece heterojen bir yapıda olup, toptan ve perakende ticaret, oteller, lokantalar, finans, toplum hizmetleri, ulaştırma-haberleşme gibi alanlarda hem büyük ölçekli kurumsallaşmış işyerlerini hem de küçük ölçekli ve büyük ölçüde kayıtdışı işyerlerini kapsamaktadır. 10 Hizmet sektörü düşük üretkenliğe sahip kendi hesabına çalışma biçimleriyle tarım dışı işgücü fazlasını emen bir sünger işlevi görmektedir. 8 Toksöz, Ünlütürk Kepenek ve Yentürk 2010, TÜSİAD 2008, Başlevent ve Onaran 2004, Şenses da Türkiye de bin kişi olan toplam istihdamın %50 si hizmetler sektöründedir. Hizmetler sektörü istihdamı içinde toptan ve perakende ticaret, lokanta ve otellerin payı %42.7 dir. (www.tuik.gov.tr) 10

11 Bir Turizm Kenti Olarak Antalya Ekonomisinin ve İşgücü Piyasasının Özellikleri 2007 den itibaren Antalya şehrinin bir markalaşma sürecine girmiş olduğunu izlenmek mümkün gözükmektedir. 11 Antalya nın marka olmak için gerekli olan önemli karakteristikleri arasında istihdam fırsatları, uygun ücretler, uygun fiyatlı konutlar ve kamusal alt yapı, geniş çapta rekreasyonel/kültürel yerler, iyi üniversiteler/okullar ve ılıman bir iklim sayılabilir. Antalya nın markalaşmasıysa şehrin tarihi, coğrafi ve iklimsel özellikleri, kültürel farklılıkları ve istihdam fırsatları üzerine başarılı bir pazarlamaya dayanmaktadır. Tarım ve turizm alanlarında yeniden yapılanma ve üretimdeki teknolojik değişimler, özellikle küresel pazarda yerini koruması açısından önem taşımaktadır. Modern sera tekniklerinin önem kazanması ve küçük aile çiftlik işletmelerine endüstri statüsü verilerek Organize Tarım Alanlarının oluşturulması da önemli adımlardan sayılabilecek niteliktedir. 12 Kentlerin markalaştırlması ve pazarlanması tarihte yeni görülen bir durum değil. Ward 13, kentsel yerleşim yerlerin pazarlanmasının en azından 19. yüzyıldan beri süregelen bir pratik oduğunu belirtir. Kavaratzis 14 de, pazarlama ve markalaştırma arasındaki farkın altını çizer. Ona göre, markalaştırma, yalnızca içeriye yatırımı ve turizmi artırma çabası değildir. Aynı zamanda, topluluğu geliştirme, yerel kimliği pekiştirme, vatandaşların kentleriyle özdeşmelerini sağlama ve toplumsal dışlama ile huzursuzluğu önleme çabasıdır. Bu epey iyimser bir anlayıştır. Ancak, bizim niyetimiz pazarlama ve markalaştırma arasındaki farka dair derinlemesine bir tartışmaya girmek değildir. Bizim yapmak istediğimiz, ileride de tartışılacağı gibi, bir kentin pazarlama ve markalaştırılmasının göç hareketleri ve yerel emek pazarı açısından önemli sonuçlarını vurgulamaktır lerden bu yana turizm yatırımları Antalya nın markalaşmasında önemli bir rol oynamış, böylece kitlesel turizm yanında kentsel turizm ve sağlık turizmi de önemli bir paya sahip olmuştur. Bu strateji turizm sektöründe yaşanan mevsimsel Nisan ayında ATSO Yeni Şehir Antalya başlıklı bir konferans düzenledi ve Antalya yı proje haline getirerek stratejik plan hazırlamak üzere AGM ile birlikte bir protokol imzaladı. Antalya Manifesto: Şehir Marka Stratejik Plan başlıklı bir rapor hazırlandı (Varlı-Görk, 2010: 387). 12 Varlı-Görk, 2010: Ward, S.V., 1998, Selling Places: The Marketing and Promotion of Towns and Cities, , E. & FN, London: UK. 14 Kavaratzis, M.,

12 dalgalanmalarla mücadele etmede ve aynı zamanda istihdam fırsatlarını artırmada da etkili olabilmiştir. Tarım ve turizm sektörlerinin yanısıra 80 lerin sonundan başlayarak ve 2000 lerde güçlenen endüstriyel yatırımlar da önemlidir. 15 Antalya da turizm sektörü (otel, lokanta hizmetleri) diğer ekonomik faaliyet alanlarını da harekete geçirmekte, havaalanı, ulaştırma ve destek hizmetleri, özel güvenlik, temizlik, çevre düzenlemesi gibi faaliyetler önem kazanmaktadır. Turizmi, tarım, sanayi ve inşaat sektörleri izlemektedir. Tarım sektöründe Türkiye nin sebze ve meyve üretiminin önemli bir kısmı gerçekleşmekte olup özellikle seracılık alanında Türkiye de ilk sırada gelmektedir. Sebze ve meyvenin yanında süs bitkileri üretimi de önemli bir tarımsal faaliyet alanı oluşturmaktadır. İmalat sanayinde hem turistlerin hem yerli halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere ağırlıkla gıda, metal, plastik, tekstil, ahşap ve mobilya ile inşaat malzemeleri alanlarında üretim yapılmaktadır. İş çevreleri Antalya ilini iş yapma kapasitesi bakımından olumlu değerlendirmekte, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyiyle ve yaşam kalitesiyle kent yaşamak ve çalışmak için cazip addedilmektedir. Genel olarak Antalya iş dünyası, Antalya nın sunmuş olduğu fırsatlardan memnundur ve geleceğe umutla bakmaktadır. 16 Sayılan tüm özellikleri ile Antalya Türkiye nin en çok göç alan illerinden biridir ve bu durum kent nüfusunu hızla arttırmaktadır. 17 Antalya ya Türkiye nin her bir yanından, her yaş grubundan insanlar göç etmekle birlikte gelenler arasında genç ve çocuklu aileler önemli paya sahiptir. 18 Kentte işgücüne katılım ve istihdam oranları hem kadınlar hem erkekler için Türkiye ortalamalarının üzerindedir. İşsizlik oranları ise Türkiye ortalamalarının biraz altındadır. 19 Bir araştırmaya göre Antalya, İstanbul, Bilecik ve Edirne den sonra Türkiye de işsizlik 15 Organize Sanayi Bölgesi (1976), Antalya Serbest Bölge (1987) 16 MDF-G UNJP Stakeholder Interview Report, July 2010, s da Antalya, binde 8,93 net göç alma hızı ile ülkenin en fazla göç alan 7. ilidir ADNKS sonuçlarına göre, Türkiye ortalamasında %1,46 olan yıllık nüfus artış oranı, Antalya da %3,25 olarak gerçekleşmiştir da Antalya nın nüfusu dur. (www.tuik.gov.tr). 18 IOM (2011) Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu, s da Antalya, Burdur ve Isparta nın içinde yer aldığı TR61 bölgesinde işgücüne katılma oranı toplam işgücü için %55.8, erkekler için %75.3 ve kadınlar için %36,3 dür. Bu oranlar sırasıyla %47.9, %70.5, %26 olan Türkiye oranlarından yüksektir. Aynı yıl bölgede %11.4 olan işsizlik oranı, Türkiye de %14 dür. İstihdam oranı bölgede %49.4, Türkiye de %41.2 dir. İl bazında verilen sınırlı bilgiye göre 2009 da Antalya da işgücüne katılım oranı %56.4, işsizlik oranı %12.7 ve istihdam oranı %49.2 dir. İlin işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik oranları bölgeyle büyük ölçüde benzeşmektedir. (www.tuik.gov.tr) 12

13 riskinin en düşük olduğu 4. kenttir. 20 Ancak kente yeni göç etmiş, yaşama tutunma çabası içinde olanlar bakımından kentin sunduğu iş olanakları esas olarak nitelik gerektirmeyen, düşük ücretli işlerde olmaktadır. Göç bir yandan sunduğu genç ve dinamik işgücü havuzu ile iş çevreleri tarafından fırsat olarak değerlendirilmekte, öte yandan işgücünün niteliksiz oluşu bir sorun olarak görülmektedir. Ancak mevsimlik olan, istihdam güvencesinden ve kariyer olanağından yoksun işlerde zaten niteliksiz işgücü kullanılmakta ve ücretler düşük tutulmaktadır. Kentin ekonomik performansının gerisinde yatan, böylesi çalışmanın ürettiği çalışan yoksulluğudur. Antalya ya gelenler ağırlıklı olarak, genç evlilerden ve küçük çocuklarından oluşmakta, bunlar mevsimsel değil kalıcı bir göç profili çizmektedir. Böylesi aileler için kentte yaşam pahalıdır ve özellikle yeni göç etmiş olan, çocuklu ve tek gelirli aileler için Antalya da yaşamak zordur. Geçinme güçlükleri daha çok kadının çalışma yaşamına girmesinde etkili olmaktadır. Kentte kadınların işgücüne ve istihdama katılım oranlarının göreli yüksekliği, hizmet ve tarım sektörlerinin il ekonomisindeki ağırlıklı payı ve bu sektörlerde kadın istihdamının daha yaygın olmasıyla bağlantılıdır. Aynı zamanda kentin kültürel iklimi de kadınların gelir getirici çalışma biçimlerine katılımı bakımından diğer muhafazakar Anadolu kentlerine göre daha elverişlidir. 21 Bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışanlara dair sayılar il bazında bilgi sahibi olmaya imkan vermektedir da Antalya ilinde kayıtlı istihdamda ilk sırada inşaat gelmekte, onu toptan ve perakende ticaret, imalat, idari ve destek hizmetleri ile konaklama izlemektedir. 22 İŞKUR un yaptığı bir araştırma, kayıtlı çalışanların cinsiyet 20 Tatlıdil-Özgürlük ün (2009) analizlerinde kullandığı 4 risk değişkeninden ilki olan uzun süreli işsizlik değeri, Antalya da %22 ile oldukça düşüktür. Genç işsizlik değeri de %14,93 ile ortalamanın altındadır. 3. risk değişkeni olarak, işsizlik ödeneği için İŞKUR a başvuranların ildeki SSK lı sayısına bölünmesi ile elde edilen oransal değer de ortalama bir düzeydedir. Buna karşılık düşük eğitimli işsizlerin oranı ile ilişkili değer, oldukça yüksektir. 21 TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketleri NUTS 2 sınıflamasına göre Antalya nın Burdur ve Isparta illeriyle birlikte yer aldığı TR 61 bölgesine dair bilgi sunmaktadır. Buna göre 2009 da bölgede toplam çalışan sayısı 894 bin kişi olup, bunun 608 bini erkek (%68), 286 bini (%32) kadındır. İstihdamın sektörel dağılımı itibariyle: erkeklerin %57.1 i, kadınların %41.7 si hizmet sektöründedir. Tarım kadınlar açısından %50.2 yle istihdamda en büyük paya sahipken, erkeklerde bu oran %26.3 tür. Sanayinin payı: erkeklerde %16.6 ve kadınlarda %8.1 dir. Bölgede işsizlik oranı: erkeklerde %10.7, kadınlarda %13 dür. (www.tuik. gov.tr) 22 IOM (2011) Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu, s.24 13

14 temelinde dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Buna göre kayıtlı erkek istihdamının en yoğun olduğu ilk üç işkolu oteller ve lokantalar, toptan ve perakende ticaret ve inşaattır. Kayıtlı kadın istihdamının en yoğun olduğu ilk üç işkolu ise oteller ve lokantalar, toptan ve perakende ticaret, diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleridir. 23 İlde katma değeri yüksek tarım ürünleri üretiminin önem kazanmasıyla birlikte tarım işletmelerinde sigortalı olarak çalışanların sayısı bir artış eğilimine girmiştir. İlde istihdam alanları büyük ölçüde mevsime bağlı dalgalanmalar göstermektedir. Başta turizm sektörü olmak üzere, ticaret, inşaat ve tarım sektörlerinde bahar aylarında canlanan işler kış aylarında durgunlaşmakta, işten çıkartmalarla birlikte yaygın bir işsizlik sorunu yaşanmaktadır. İŞKUR a kayıtlı işsizler üzerine yapılan bir araştırmaya göre çalışanların yarıdan fazlası işten çıkarıldığı veya işyeri kapandığı için işsiz kalmıştır da kuruma kayıtlı işsizlerin özelliklerine bakıldığında, işsizlerin çoğunluğunu ilköğretim mezunlarının oluşturduğu, ikinci sırada lise ve dengi okul mezunlarının geldiği görülmektedir. Ancak işsizlerin yaklaşık üçte birini (%31) oluşturan kadınların arasında lise mezunu ve yüksek öğrenimli olanların payı (%65.4), erkeklerinkinden (%46.5) çok daha yüksektir. 25 Bölgedeki kadın nüfusun ve kadın işgücünün eğitim düzeyi erkek nüfusun eğitim düzeyinden düşük olmakla birlikte kadın işsizlerin eğitim düzeyinin erkek işgücünün eğitim düzeyinden yüksekliği dikkat çekicidir. Bu durum kadınların artan eğitim düzeyiyle işgücü piyasasına daha çok katıldığını, iş aramaya başladığını ancak istihdam fırsatlarından daha sınırlı yararlandığını göstermektedir. 26 İstihdama Katılım, Çalışma Alanları ve Deneyimler TÜİK tarafından 2010 da Antalya kent merkezinde yapılan hane halkı araştırmasına göre kent merkezinde erkeklerin ve kadınların istihdama katılım oranları bölge ve il genelinden daha yüksektir. Görüşülen her 10 erkekten 7 si ve her 10 kadından yaklaşık 6 sı son bir ay içerisinde çalıştığını ifade etmiştir. Çalışan erkeklerin %80 i ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalıştığını ifade ederken bu oran kadınlarda %92.6 dır. Son bir 23 İŞKUR Antalya İli İşgücü Piyasası Analizi 2009, s Mütevellioğlu ve Çizel 2010, s Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu, 2011, s Toksöz 2011, s.15-16, 30 14

15 ay içerisinde çalışmayan bireylerin çalışmama nedenleri arasında ilk sırada erkeklerde %44.3 ile emeklilik, kadınlarda ise ev işleriyle ilgilenme gelmektedir (%60.7). Diğer taraftan, her 5 erkeğin 1 i öğrenime devam ettiğinden dolayı çalışmadığını ifade ederken, her 10 kadının 1 tanesi öğrenimine devam ettiği için çalışmadığını dile getirmiştir. 27 Hatta yaş grubundaki gençlerde bile öğrenim durumunun lise düzeyinin daha altında olması erkeklerde %28.8 iken kadınlarda %36.3 dür. 28 Öğrenim hayatına devam etmeme nedeni olarak genç kadınlar ailenin okul masraflarını karşılayamamasını erkeklere göre daha yüksek oranda ifade ederken, önemli bir kısmı da aile istemediği için eğitimine devam edememiştir. 29 Bir annenin babayla birlikte kızlarını okula göndermeme gerekçesi şöyle dile gelmektedir: Ne bileyim bir çalı arkasında bir ağaç dibinde bir kız bir oğlan okula gidiyor sanıyorsun. Nerde kuytu bir yer varsa, deniz kenarlarında... Biz de tiksindik. Kızları vermeyelim mi vermeyelim. Benim de okumam yok.( ) Oğlanı okutalım dedik. O da okumadı. İlkokulu bitirirken oğlanın öğretmeni bunun isteği yok, siz bir işe verin dedi. Biz de öyle yaptık. Büyük kızı da okutmadık. Bu durum geleneksel cinsiyet temelli ayrımcılığın; kadınlar ve erkekler arasında fırsatlara, imkanlara erişimde eşitsizliklerin, farklı görev ve sorumlulukları üstlenmelerinin ifadesidir. Erkekler eğitim imkanlarından daha fazla yararlanarak, gelir getirici çalışmaya katılmakta ve emekliliğe hak kazanmakta, buna karşılık kadınlar daha az eğitim görerek ev kadınlığına ve karşılığı ödenmeyen emeğe mahkum olmaktadır. Çocuklu genç kadınların çalışma deneyimine dönüldüğünde bir önemli sorun alanı, çocuk bakım hizmetlerinin sunumundaki yetersizlikler nedeniyle iş ve aile uyumunun kurulmasındaki güçlüklerdir. Çalıştığım hiçbir yerde işten çıkarılmadım. Çocukların kreş saatleri, işte kreşin saatlerinin maalesef Türkiye de çalışma saatleri ile tutmuyor. Gerek devlet gerek özel sektör olsun hiçbir iş yerinde sabah 9 akşam 5 olayı yok. Ama maalesef kreşler 27 IOM (2011) Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu, s IOM (2011) Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu, s Genç kadınların %24.5 i, erkeklerin %19 u maddi zorluklar nedeniyle eğitime devam edemezken genç kadınların %14.7 si için ailenin olumsuz tutumu eğitimi terk nedenidir. Olumsuz tutum göçmen ailelerde daha yüksek oranda ortaya çıkmaktadır. (Rapor, s.53) 15

16 sabah 9 akşam 5 uygulaması var (28 yaşında kadın, ilkokul mezunu, boşanmış 2 çocuklu, anketörlük yapıyor). Gençlerin istihdama katılım oranı erkeklerde %75.6, kadınlarda %52.8 dir. 30 Bireylerin çalıştıkları sektör itibariyle dağılımlarına bakıldığında kadınların %90 ı ve erkeklerin %86.8 i hizmet sektöründedir. Tarımda çalışma oranı kadınlarda %4,6; erkeklerde %2.2, sanayide çalışma oranı kadınlarda %5.4; erkeklerde %10.9 dur. 31 Gençlerin işgücü piyasasına nasıl katıldıkları birçok etken tarafından belirlenmektedir: gencin eğitimi, cinsiyeti, ailesinin sosyo-ekonomik durumu, aile yapısı, yaşanılan yerin eğitim ve istihdam olanakları, ailenin göç deneyimi. Söz konusu etkenler işgücü piyasasına katılım yaşı, çalışma koşulları, ücret düzeyi, sosyal güvence, beceri/meslek edinimi gibi hususlarda belirleyici olmaktadır. Yoksulluk ve ailenin çektiği geçim sıkıntısı gençlerin eğitimlerini sonlandırarak bir an evvel çalışma hayatına geçmelerinde etkili olmakta, ancak çalışmak onları yoksulluktan kurtarmaya yetmemektedir. Düşük eğitim düzeyine sahip gençlerin çalışabileceği alanlar tarım ve inşaat olarak ortaya çıkmaktadır. Tarımda Çalışma Tarım faaliyetleri kapsamında sebze-meyve toplama, paketleme, süs bitkileri, fidecilik ve kesme çiçekte çalışma daha çok Güneydoğu Anadolu dan gelen ve ilkokul/ilköğretim sonrası eğitimine devam etme imkanı bulamamış genç kadınlar açısından önemli bir istihdam alanıdır. Bunların bir kısmı sadece mevsimlik olarak çalışmak üzere akraba ve arkadaş grubu olarak gelmekte, aileleriyle gelen bazıları ise zaman içinde yerleşerek kalıcı olmaktadır. Tarımsal çalışma genç kızların aileleri açısından sosyal denetimin güçlü olduğu bir ortamda gerçekleştiği için, onay verilen bir çalışmadır. Bu işin bekarken yapıldığı, evlenince eşlerin izin vermeyeceği söylenmektedir. Burada çalışırken erkeklerin olması gerekiyor yani bizleri koruyacak kollayacak. Bir de yabancısı olduğumuz için şart yabancısı olduğumuz için. Akşam oldu mu 30 IOM (2011) Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu, s IOM (2011) Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu, s.63 16

17 dışarı çıkamazsın tek başına. Kadın olarak tek başına çıkamazsın. Yani bir sürü aksilikler olabiliyor kadın olarak. Erkekler bir de daha şey istediğini yapabiliyor. İstediği yere çıkabiliyor. Kadın daha korkabiliyor yani o şeyi yapmasan bile lafı çıksa, o anlamda yani dikkat etmeye çalışıyorum. (28 yaşında, ilkokul, boşanmış, Hataylı) Tarım şirketlerinde çalışan genç kadınlar eğitimsiz oldukları için başka iş bulamayacaklarını düşünmekte, arkadaşlarıyla bir arada olabildikleri ve sigortalı olarak ücret kazandıkları bu işleri hane işletmesinde ücretsiz olarak çalışmaya tercih etmektedir. Mesela okumuş olsaydım başka yeri hayal ederdim, okumadığım için hani mesleğim olmadığı için işim iyi diye düşünüyorum benim şeyimde. Çok şükür güzel bir iş yeri, güzel patronlarımız var, mühendislerimizle anlaşıyoruz. Yani iyidir. (22 yaşında, hiç okumamış, fide işinde, Diyarbakırlı) Buna karşılık halde sebze-meyve ayıklama ve paketleme işinde çalışanlar için işin Saatleri düzensiz, yemeği düzensiz, çalışması düzensiz, iş bırakma saati düzensiz dir. Çok zor. Çünkü bir insan kendine zaman ayıramıyor. Sabahın dört buçuğundan kalkıp yedide mi biter akşam on ikide mi biter yani belli olmadığı için bir insan eve geldiği zaman yorgun olduğunda yemeğini bile yiyemiyor. Ondan sonra duşunu almak istiyorsa bile alamıyor. Öyle. Yani sosyal hayatı yok. Evden işe, işten eve. Bu şekilde. Başka bir şey yok zaten. ( ) Sadece boş vaktim olduğu zaman yatmayı tercih ederim, dinlenmeyi. Çünkü birkaç aydır hiç dinlenmediğim için. (26 yaşında, kadın, ortaokul mezunu, Hataylı). Genelde yılın 8-9 ayı çalışılmakta, çalışma süresi sabah 5 ten akşam işin durumuna göre saat ye kadar uzamaktadır. Kimi durumda sigorta yapılmamakta, ele geçen günlük TL yevmiye üzerinden aylık ücret TL yi bulmaktadır. Sigortalı çalışma durumunda asgari ücret ödenmektedir. Haftada bir gün izin vardır ve işler yoğun olduğu zaman bu izin kullanılamamaktadır. Fidecilikle uğraşan tarım işletmesinde işler erkekler için tohumlama, kadınlar için serada fideleri büyütme ve tasnif etme ve erkeklerin büyüyen fideleri sevkiyatı şeklinde ayrışmıştır. İşin ortalama üç ayda öğrenilebileceği söylenmektedir. Çalışma saatleri arasındadır ve düzenlidir. İş sezonluk olduğu için Kasım ayında işten çıkartmalar yaşanmakta, işçilerin çok azı kalabilmektedir. Dolayısıyla başka iş arama eğilimi mevcuttur. 17

18 Belirli bir eğitim düzeyine sahip gençler açısından tarım bir iş alanı olarak gündeme gelmemektedir. Eğitimli gençler için tarımsal faaliyetlerde yer almak boşuna okudum algısını üretmektedir. Zira tarım işçiliği yapılacak ise okumaya gerek olmadığı kanaati yaygındır. Tarım alanında çalışma eğitimli gençler tarafından biraz kirli, gelecek vizyonu düşük, eğitimli genci tanımlamak için düşük statülü bir iş olarak görüldüğünden tercih edilmemektedir. Bu nedenler birleşerek eğitimli gençleri tarım işi yerine daha düşük ücretli işlerde çalışmaya yöneltebilmektedir. Ben arkadaşımdan biliyorum şöyle söyleyeyim. Elmalıda elma bahçeleri var. 80 dönüm. Babası orada çalışıyor. Orada çiftçilik yapıyor. İyi de para kazanıyor. O işi babası ile yapmıyor. Burada geliyor 1 milyara çalışıyor. Temiz iş istiyor (22 yaşında, erkek, meslek lisesi mezunu, kendi işini kurmaya çalışıyor, Antalyalı). İnşaat Sektöründe Çalışma Düşük eğitimli genç erkekler için önemli çalışma alanlarından birisi inşaat sektörüdür. İnşaat sektöründe de mevsimlik çalışma vardır ancak işler kışın yavaşlasa bile tam olarak durmamaktadır. Herhangi bir formel eğitim söz konusu değildir. İşe düz amele olarak başlayan kişinin çalışma hayatının gelişimi tamamen kişisel beceriye bağlı olmakta, sabırlı ve sebatlı olup çalışmaya devam edenlerden bazıları inşaat işinde ilerleyebilmektedir. Emek gücü ucuz olduğu için teknoloji kullanılmamakta, inşaat işinde bedensel çalışma ağır basmaktadır. Türkiye deki en büyük sorunlardan birisi de şu: işçiler bedavaya çalışıyor! Hamallığa çalışıyor yani. Bu hamallık! Bizim yaptığımız hamallık! ( ) On metre halat var, on metre yirmi metre halat var, sekizlik onluk demiri on tane bağlıyorum aşağıdan, millet çekiyor. O sıcağın altında halatlarla demirleri çekiyoruz. Oysa vinç kullanılması lazım. (24 yaşında, ticaret lisesi terk, inşaat ustası, Adapazarlı) 32 İnşaat sektöründe iş bulmada aile-akrabalık veya hemşerilik ilişkileri belirleyicidir. 14 yaşında Diyarbakır dan Antalya ya gelen gencin geliş hikâyesi bu durumu çok iyi yansıtmaktadır: 32 IOM (2011) Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu, s.89 18

19 Şimdi ilk buraya geldiğim zamanlarda yol bilmiyorum, iz bilmiyorum, kimseyi tanımıyorum. Babamın vermiş olduğu o zamanın parasıyla 12 milyon, bilet parası dahil. Geldim buraya. Bir hafta mı on gün mü o parayla idare ettim. İdare ettim derken yattığım pansiyonda bir odada dört kişi yatıyordum. Dört tane insan birbirini tanımıyor. Pansiyoncuya söylüyorum hani gece gir içeriye bak. Korkuyor insan. Cebimde kalmış o zaman işte ya 500 ya 1000 lira. Sabah kalktım para yok. Cüzdan yok, para gitmiş. Bir başıma kaldım., hiçbir şey yok. 2-2,5 gün hatırlıyorum ben bir lokma ekmek boğazımdan aşağıya inmedi. Camide yattım, caminin avlusunda yattım. Ya hırsız olacaktım, ya bir şeyler çekecektim. Ya dilenci olacaktım ya da birinin benim elimden tutması gerekiyordu. Kimseyi tanımıyorum. Burada park var, parkın oraya geldim dedim ben iş arıyorum. Herkes kendi dengini çeker. Gittim yanlarına. Biraz konuştuk işte nerelisiniz. İşte Diyarbakırlı birisi vardı. Ne iş yapıyorsunuz, bana iş bulun dedim. İş yok dediler. Nasıl iş yok? Dedi iş yok. Ben de tamam dedim. Yattık yine parkta, sabah oldu. Baktım yukarıya doğru gidiyorlar, gittim oraya. Baktım işçilere bağırıp çağırıyor, konuşmasına baktım şivesine. Gittim, amca dedim işte böyle böyle ben sokakta kaldım. Anan baban yok mu dedi, var dedim. Niye gitmiyorsun memlekete, işte bundan dolayı gitmiyorum dedim. Tamam dedi. Bana bir iş bul dedim. Ne iş yaparsın dedi. Ne iş olsa yaparım dedim. Yeter ki bir iş bul dedim. İnşaatta amelelik yapar mısın dedi. Bir gün daha orada kaldım, sokakta yattım. Bir gün daha kaldım, ondan sonra işe girdim. İnşaatta yatıyordum, verdikleri para ile anca karnımı doyuruyordum. Başka bir şey yok. Bu böyle sürdü, bir buçuk iki yıl sürdü. Ondan sonra artık tanınmaya başladım. Farklı bir inşaata geçtim. Orada biraz daha iyiydi, biraz daha çalıştım (32 yaşında, ilkokul mezunu, taşeron, Diyarbakırlı). Çalışma koşullarının ağırlığından ötürü eğitimli gençlerin pek tercih etmediği bir alan olan inşaatta işçilerin eğitim düzeyi genelde düşüktür. Sektörde çalışanlar kendi akrabaları veya tanıdıkları içinden okumak istemeyenleri inşaatta çalışması ve meslek öğrenmesi için Antalya ya çağırmaktadır. Herhangi bir formel eğitim söz konusu olmayıp kalıpçılık, duvarcılık, sıvacılık, fayansçılık vb. işler usta-çırak ilişkisi ile öğrenilmekte ve amele olarak alınan ücretin düşüklüğü öğrenme sürecini hızlandırmaktadır. Malzemeyi getiriyosun götürüyosun, malzemeyi sana tanıtıyolar abilerimiz ustalarımız, öğretiyolar işte, sen eğer bunu çok çabuk kavrarsan, zaten bunun 19

20 maddiyatta da büyük bi önemi var, mesela diyelim şimdi ben size bi örnek vereyim. Çıraklar, şu an 40 milyon alıyo. Ustalar, 65-70, öyle bu arada da usta yevmiyeleri var (19 yaşında, ortaokul mezunu, inşaat işçisi, Bayburtlu). Sektörde tümüyle taşeron iş örgütlenmesi vardır ve fiyat kırma sistemine dayanan bu yapı ücretlerin düzensiz ödenmesinde, işçilerin sigortasız veya eksik prim ödenerek çalıştırılmasında etkilidir. Bir işi bir kişi alıyor bir firma alıyor yüklenici bir firma alıyor Müteahhit firma alıyor. Müteahhit firma taşerona veriyor. Taşeron gidiyor taşerona veriyor, o da taşeronu buluyor. Taşeron gidiyor kalfaya veriyor. Kalfa da mecbur işi ucuza alıcak o kadar el değiştirmiş adam sana verir mi o kadar parayı. E bu adam da boş kalmayacak. (24 yaşında, lise terk, inşaat ustası, Adapazarlı) Maddi yönden söylesek çok kötü çünkü çalışan adam parasını doğru dürüst alamıyor. Bu öyledir zaten. Ha alabilen de var, içinde sağlam çıkan da var. Oyalayan var. Adam gidiyo 40 gün çalışıyo, daha veriyo eline 500 milyon, verecem diyo, budur yani, vermeyecem diye bişeye değil, verecem diyo, oyalıyo. (23 yaşında, erkek, okula gitmemiş, inşaat işçisi, Diyarbakırlı) İnşaatta çalışan %90 ı sigortasız. Ben 13 ay bi yerde çalıştım 30 gün ödendi. (28 yaşında, ilkokul terk, inşaat işçisi, Diyarbakırlı) Emekli olamazsa ne yapacak. İşte güzel bi soru, bu inşaatta şu anda şöyle bi sistem var. Sigortayı tam yatırmıyorlar. Yani sigorta yatmıyo. Diyelim normalde 30 yatması lazımken adam tutuyo seni, 17 gün gösteriyo, 10 gösteriyo (25 yaşında, ortaokul terk, inşaat ustası, Bayburtlu) Kimi durumlarda sigorta yapılmaması işçi ve işveren arasında bir uzlaşmanın sonucu olmaktadır. Sigorta yapılması durumunda işçiye asgari ücret ödenmekte, işçi eline geçen ücreti yüksek tutabilmek için sigortadan vaz geçmektedir. 33 Para için, benim sizin için daha önemli derken, burda kiracı olduğum için, gelirim, devamlı yani çalışmak zorundasın. Ama şirketlerde de asgari ücret, normalde bi işe 33 Araştırmanın yapıldığı 2011 yılının yaz aylarında işçinin eline geçen net asgari ücret 659 TL dir (406 USD). 20

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Açısından Türkiye de Çalışma Yaşamında Kadınların Durumu

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Açısından Türkiye de Çalışma Yaşamında Kadınların Durumu Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Açısından Türkiye de Çalışma Yaşamında Kadınların Durumu Prof.Dr. Gülay Toksöz A.Ü. SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü BKH Hedef 3: Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BATMAN İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ...

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN

TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN POTANSIYELI : KADıNLAR T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Dünya Bankası TEMEL BULGULAR Türkiye deki birçok kadın çalışmak istiyor ancak çalışmalarını engelleyen bazı zorluklarla

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 Sayın katılımcı, bu araştırma Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Anketi cevaplamak için ayırdığınız

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) (2015 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 23 Mart 2016 tarihli

Detaylı

4. Veri Seti Yapısı, Fert, (Panel Veri) (15 + yaştaki fertler) GYK _F

4. Veri Seti Yapısı, Fert, (Panel Veri) (15 + yaştaki fertler) GYK _F HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 FKIMLIK Fert kimlik numarası (Fert anahtar değişkeni) 9 FB010 Anket yılı 4 2011-2012-2013-2014 FB100 FB110 FE030 FS010 FS020 Ferdin medeni durumu

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) (2014 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 1. Dünya Çalışma Örgütü nün 213 yılında yayınladığı Global İstihdam Trendleri -213 verilerine göre; 212 yılında dünya genelinde toplam işsiz sayısı 197 milyonu bulmuş ve projeksiyonlara

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 2.AĞRI İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3

Detaylı

Araştırma Notu #011. Seyfettin Gürsel *, Selin Pelek. Yönetici özeti

Araştırma Notu #011. Seyfettin Gürsel *, Selin Pelek. Yönetici özeti 65 60 Araştırma Notu #011 21 Temmuz 2008 KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN EKONOMİK VE TOPLUMSAL ÖZELLİKLERİ Seyfettin Gürsel *, Selin Pelek Yönetici özeti Son dönemde aktif sigortalı sayısında artış gözlenmekle beraber

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız!

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Kasım 2016 15 Kasım 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik son beş yıldır düzenli olarak artıyor! Son bir yılda 435 bin yeni işsiz!

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016 İmalat sanayiinde istihdam azalıyor! Bölgesel işsizlikte ürkütücü tablo! Özet 15 Haziran 2016, İstanbul Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER...1 TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE)... 2 ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)... 2 İTHALAT - İHRACAT...

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU

GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU GÜMÜŞHANE DE İŞKOLLARI BAZINDA İSTİHDAM SORUNLARI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI SUNUMU 1 GENEL SORUNLAR 1. Asgari Ücret Üzerindeki Yükler 2. Toplum Yararına Programlar 3. Meslek Liseleri 4. Zincir

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

İşsizliğin Önlenemeyen Yükselişi: Son Beş Yılın Zirvesi

İşsizliğin Önlenemeyen Yükselişi: Son Beş Yılın Zirvesi İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2016 15 Aralık 2016, İstanbul İşsizliğin Önlenemeyen Yükselişi: Son Beş Yılın Zirvesi Son Beş Yılda Bir Milyon Yeni İşsiz Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 6 Milyon 373 Bin

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2012 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK12_F)

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2012 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK12_F) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1...17562 FERT_ID Fert kimlik numarası (Bülten no + Fert sıra no) 7 FB010 Anket yılı 4 2012 FB030 Fert için ağırlık katsayısı 4 Format 4.7 FB100

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 28) (Ocak 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2014 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan 2014 tarihli Haber

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2006 Yılı Çocuk İşgücü İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak gerçekleştirilmekte olan Hanehalkı İşgücü Anketine, modüler bir uygulama olarak

Detaylı

Araştırma. DİSK-Birleşik Metal İş. v 8 Mart gelirken kadın çalışanların durumu. No: 2 6.3.2003

Araştırma. DİSK-Birleşik Metal İş. v 8 Mart gelirken kadın çalışanların durumu. No: 2 6.3.2003 DİSK-Birleşik Metal İş v 8 Mart gelirken kadın çalışanların durumu Araştırma No: 2 6.3.2003 Türkiye de kadınlar 2000 li yıllarda hala birçok yasal ve geleneksel ayrımcılıkla karşı karşıya bulunuyor. 1980

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 i Bu sayıda; Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir. i 1 Gerçek işsizlikte ciddi artış

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

2013 2. Çeyrek Raporu

2013 2. Çeyrek Raporu Amaç ve Yöntem Bu araştırmanın amacı, Türkiye de kentsel yerleşim yerlerinde 18 yaş ve üzerindeki bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemektir. NUTS1 bölgelerinde seçilen 26 ilde her ay tesadüfi olarak

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) (Temmuz 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 11 Ekim 2013 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ EĞİTİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Doç. Dr. Sedat UÇAR, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tuba DEMİRCİOĞLU, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Davarcı;

Detaylı

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2014 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK14_F)

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2014 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK14_F) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1 24554 FERT_ID Fert kimlik numarası (Bülten no + Fert sıra no) 7 FB010 Anket yılı 4 2014 FB030 Fert için ağırlık kat 4 Format 4.7 FB100 Ferdin medeni

Detaylı

ÜÇ MİLYONDAN FAZLA İŞÇİ ASGARÎ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR

ÜÇ MİLYONDAN FAZLA İŞÇİ ASGARÎ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR YURT tan ÜÇ MİLYONDAN FAZLA İŞÇİ ASGARÎ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR SSK ya kayıtlı toplam 6 milyon 918 bin 605 sigortalının yüzde 44 üne denk gelen 3 milyon 42 bin 396 sının ücreti SSK ya asgarî ücret üzerinden

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ A. AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI Aktif İstihdam Politikaları İş Birliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim

Detaylı

YEŞİL KART: TÜRKİYE NİN EN MALİYETLİ SOSYAL POLİTİKASININ GÜÇLÜ ve ZAYIF YANLARI. Yönetici Özeti

YEŞİL KART: TÜRKİYE NİN EN MALİYETLİ SOSYAL POLİTİKASININ GÜÇLÜ ve ZAYIF YANLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/39 24.06.2009 YEŞİL KART: TÜRKİYE NİN EN MALİYETLİ SOSYAL POLİTİKASININ GÜÇLÜ ve ZAYIF YANLARI Seyfettin Gürsel, Burak Darbaz, Ulaş Karakoç Yönetici Özeti Yeşil Kart uygulaması, herhangi

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SİNOP İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SİNOP İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SİNOP İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SİNOP İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 SİNOP İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3 1.ÇALIŞANLARIN

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016

Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016 Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Ağustos 2016 2 Ağustos 2016 Sendikalı işçilerin üçte biri toplu sözleşme kapsamı dışında Sendikalaşmada son 4 yıldır yaşanan artışın büyük bölümü yapay Toplu

Detaylı

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI

11. -9, KENTLEŞME HIZLANIRKEN EĞITIMLI, GENÇ NÜFUS GÖÇ EDIYOR ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI ORTA KARADENIZ DE KIRSAL KALKINMANIN ROLÜ VE TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI TR83 BÖLGESİ Samsun un da içinde yer aldığı TR83 bölgesi, toplam yüzölçümü 37.523 kilometrekare ile Türkiye nin yaklaşık yüzde

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

İSTİHDAM FAALİYETLERİ

İSTİHDAM FAALİYETLERİ İSTİHDAM FAALİYETLERİ Aktif İstihdam Politikaları Pasif İstihdam Politikaları Girişimcilik Programları İşsizlik Sigortası İşbaşı Eğitim Programları Ücret Garanti Fonu Toplum Yararına Çalışma Programları

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş 30,1 iken Kütahya ve çevre illerinde bu değer daha yüksektir. Tablo 67 de yer alan ve TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonu 2023 yılında Kütahya ve çevresinin

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK. Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı. Eylül 2010

İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK. Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı. Eylül 2010 İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı Eylül 2010 Gündem Gündem Soru? Yeni dünya Yeni ekonomi Yeni jenerasyon Ekonomik Krizlerin Türkiye deki Sonuçları 1991 1994 1998 2001 2009 En

Detaylı

1 1- Evli 2- Hiç evlenmedi 3- Eşi öldü 4- Boşandı 5- Ayrı yaşıyor 1 1- Evet 2- Hayır

1 1- Evli 2- Hiç evlenmedi 3- Eşi öldü 4- Boşandı 5- Ayrı yaşıyor 1 1- Evet 2- Hayır HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 FKIMLIK Fert kimlik numarası (Fert anahtar değişkeni) 9 FB010 Anket yılı 4 2010-2011-2012-2013 FB100 FB110 FE030 FS010 FS020 Ferdin medeni durumu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir. Kadın Girişimcilerin Yeterliliklerinin Artırılması ve İş Dünyasına Entegrasyonu AB Projesi (W2LAB) 2013-1-TR1-LEO05-47596 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) Bilgi Notu 03.06.2014 1.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) Bilgi Notu 03.06.2014 1. Bilgi Notu T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) 03.06.2014 1. GENEL BİLGİLER; 15 Kasım 2010 tarihinde 50 kişi ile hizmete başlayan Çalışma ve

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON İLİ 2007 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON İLİ 2007 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYON İLİ 2007 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında mevcut durumu ve

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU Erhan DEMİRCAN Kasım, 12 Diyarbakır İçindekiler 1. TÜRKİYE'DE İŞGÜCÜ PİYASALARI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK... 6 1.1.Türkiye de İşgücüne Katılım... 7 1.1.1. Türkiye'de İşgücünün

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Kadın İstihdamının Sorun Alanları Amasya Örneği. Ülker Şener 03.05.2011

Kadın İstihdamının Sorun Alanları Amasya Örneği. Ülker Şener 03.05.2011 Kadın İstihdamının Sorun Alanları Amasya Örneği Ülker Şener 03.05.2011 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Slide 2 İçerik Türkiye'de kadın istihdamı ne durumda? Amasya'da Kadın İstihdamının Artırılmasına

Detaylı

Gebe ve Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla, Emzirme Odaları ve Bakım Yurtlarına Dair Tüzük

Gebe ve Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla, Emzirme Odaları ve Bakım Yurtlarına Dair Tüzük Hamilelik ve annellik süreci, çalışan kadınların kariyerlerinde kimi zaman bir dönüm noktası anlamına gelmekte. Bu yüzden de kadınlar, iş yaşamlarına bir süreliğine de olsa ara vermek istemediklerinden

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO

UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO UNDP İspanya BinyılKalkınma Hedefleri Fonu BM Ortak Programı ILO, UNDP, IOM, FAO Yüksek büyüme hızı, ancak yüksek işsizlik oranları Genç işsizlik oranı ulusal işsizlik oranının iki katı (% 27.5) Genç kadın

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı.

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı. TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) (Ekim 2012 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2012 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2013 tarihli

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr İKT442 Gelir Dağılımı Türkiye de Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk Bir ekonomide belli bir dönemde yaradlan gelirin kişiler, hane halkları, sınıflar ve ürejm faktörleri arasında bölüşülmesini ifade etmektedir.

Detaylı

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi nin Çocuk ve Genç İşçiler Anketi Özet Raporu

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi nin Çocuk ve Genç İşçiler Anketi Özet Raporu İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi nin Çocuk ve Genç İşçiler Anketi Özet Raporu Çocuk ve Genç İşçiler Anketimiz, 25.08.2008 01.09.2008 tarihleri arasında yapılmıştır. Anketimiz, Çanakkale ilindeki 50

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti Politika Notu 09/2 20.03.2009 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI Mehmet Alper Dinçer 1 ve Gökçe Uysal Kolaşin 2 Yönetici Özeti OECD, 2000 den beri üç senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı