MARKA KENTİN ARKASINDAKİ GERÇEK: ÇALIŞANLARIN YOKSULLUĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARKA KENTİN ARKASINDAKİ GERÇEK: ÇALIŞANLARIN YOKSULLUĞU"

Transkript

1 MARKA KENTİN ARKASINDAKİ GERÇEK: ÇALIŞANLARIN YOKSULLUĞU (Alfabetik isim sırasına göre düzenlenmiştir) Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ Ankara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi Bölümü Doç. Dr. Helga Rittersberger - TILIÇ ODTÜ Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. Kezban ÇELİK 19 Mayıs Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 2012

2 Bu araştırma Herkes için İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması başlıklı Birleşmiş Milletler Ortak Programı altında gerçekleştirilmiş ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu (MDG Achievement Fund) tarafından finanse edilmiştir. Araştırma bulguları IOM tarafından 2011 de Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu başlığıyla yayınlanmıştır. Her hakkı mahfuzdur. Bu yayının hiç bir bölümü yayıncının önceden yazılı izni alınmaksızın kopyalanamaz, bir sistemde saklanamaz veya herhangi bir şekille veya yolla elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka şekilde aktarılamaz.

3 Teşekkürler Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese özellikle de danışman ekibinden Dr. Hakan Ercan, Dr. Yadigar Çoşkun ve Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu na teşekkür etmek isteriz. Mülakatları gerçekleştiren araştırma öğrencilerimiz Görkem Dağdelen, Gözde Dağdelen, Canan Harmantepe, Bilge Hasdemir ve İlhan Zeynep Karakılıç a da teşekkür ederiz. TÜİK temsilcilerine, özellikle de saha çalışmasının sayısal bölümünde bize destek veren Antalya Bölge Müdürü Sayın Abdi Öncel e ve personeline teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca Türkiye İş Kurumu na da (İŞKUR) teşekkür ederiz. Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu ve Birleşmiş Milletler Ortak Programı Herkes için İnsana Yakışır İş ile Büyüme: Ulusal Gençlik İstihdam Programı ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması na da teşekkürlerimizi sunarız. En önemlisi, IOM Türkiye Misyon Şefi Sayın Meera Sethi ye, tüm proje boyunca desteğini esirgemeyen Proje Koordinatörü Sayın Yelda Devlet Karapınar a da sonsuz teşekkürlerimizle. Doç. Dr. Helga Rittersberger - TILIÇ ODTÜ Sosyoloji Bölümü 2012, Ankara

4

5 İçindekiler Giriş... 7 Türkiye İşgücü Piyasasının Özellikleri... 8 Bir Turizm Kenti Olarak Antalya Ekonomisinin ve İşgücü Piyasasının Özellikleri...11 İstihdama Katılım, Çalışma Alanları ve Deneyimler...14 Tarımda Çalışma...16 İnşaat Sektöründe Çalışma...18 Turizm Sektöründe Çalışma...21 Çalışma Memnuniyeti / Memnuniyetsizliği...25 Sonuç...29 Kaynakça...32

6

7 Giriş Göç olgusu sıklıkla, yoksulluk, işsizlik ve insan onuruna yakışmayan işlerden kaçabilmek amacıyla kullanılan bir strateji olarak değerlendirilmektedir 1. Bu çalışmada göç olgusu Antalya ili özelinde değerlendirilecektir. Antalya ilinin iç ve dış turizm açısından cazip bir merkez olması ve buna bağlı marka kent olma yolundaki çabaları ile önemli ölçüde göç alan bir şehir konumunda bulunması çalışmanın odağını oluşturmaktadır. Bu nitelikleri ile göçün içeriğinin, işgücünün ve göçenleri karşılama konumunda olan işgücü piyasasının incelenmesi önemli bir çalışma alanı yaratmaktadır. İşgücü piyasasına katılım üzerinde etkisi olabilecek yaş, medeni durum, toplumsal cinsiyet rolleri, eğitim, beceri gibi değişkenlerin etkisinin anlaşılabilmesi önemli gözükmektedir. Genel olarak Antalya denilince akla gelen turizm ve inşaat sektörleri iken Antalya nın Türkiye nin en önemli tarım merkezlerinden birisi olduğu gözden kaçabilmektedir. Böylece göç edenleri karşılayan ana sektörler turizm, inşaat ve tarım olmaktadır. Bu çalışma Antalya ilini, iç göç ile gelenler ve gelenlerin dahil oldukları sektörleri, dahil olmayı belirleyen temel dinamikleri ve sektörlerin çalışma yaşamına ilişkin niteliklerini genç göçmenleri merkeze alarak incelemektedir. Sayılan sektörlerin hepsi mevsimsel farklılıklardan ciddi şekilde etkilendiği için mevsime bağlı etkiler de incelemeye dahil edilmektedir. Genç-göç-istihdam ilişkisi ele alınırken istihdamın niteliği ile bu niteliklerin genç işgücü üzerine olası etkileri bu çalışmanın dikkat çekmek istediği en önemli konuyu oluşturmaktadır. Genel olarak çalışma hayatına ilişkin değerlendirmeler istihdamda olma ya da olmama üzerinden konuyu ele almaktadır. Ancak mevsimlik, geçici ve düşük ücretli işlerin yaygın olması neticesi oluşan çalıştığı halde yoksul olan grupları yeterince dikkate almamaktadır. Antalya ilinde yapılmış olan genç-göç-istihdam çalışması, Antalya ilinin istihdam yaratma kapasitesinin yüksek olduğunu ancak bu durumun çalışan yoksul kategorisine dahil olabilecek genç istihdamı ürettiğini tartışmak istemektedir. Düşük ücretli ve mevsimsel nitelik barındıran istihdam biçimlerinin gençler üzerine olası etkileri, gençlerle yapılan niteliksel çalışma bulguları dikkate alınarak tartışılacaktır. Çalışma kapsamında yürütülmüş olan niceliksel araştırmanın bulguları da zaman zaman niteliksel bulguları desteklemek amacı ile kullanılacaktır 2. 1 Waddington, Sabates-Wheeler, IOM (2011) Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu 7

8 Son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde çalışan yoksullara ilişkin çalışmaların dikkate değer şekilde artmakta olduğunu söylemek mümkündür. Yoksulluk genel olarak; evsizlik, işsizlik ve özürlülük ile bağ kurularak ele alınmakta iken, işgücü piyasında yaşanan gelişmelerle birlikte çalışma örüntülerinde meydana gelen değişimler düşük becerili işgücü ile yüksek nitelikli/becerili işgücü arasında polarizasyona neden olarak, çalıştığı halde yoksul olmaktan kurtulamayan çalışan yoksul kavramını ortaya çıkarmıştır 3. Benzer gelişmeyi Türkiye nin istihdamda olan işgücünde görmek de mümkündür. Tarım sektöründe (ücretsiz aile işçiliği ve yevmiyeli çalışma şeklinde), inşaat sektöründe ve perakende ticarette (ücretli ve yevmiyeli) çalışan işgücü bu gruba dahil edilebilecek niteliktedir. Farklı sektörler ama benzer koşullar nedeniyle çalışan yoksulluğunu belirleyen unsurlar ortaklaşmaktadır. Genellikle tek gelirli, kalabalık üyeli, düşük eğitimli ve becerili haneler bu kategoriye dahil olmaktadırlar. Çalışmanın spesifik bulgularına geçmeden önce Türkiye nin işgücü piyasasında son yıllarda gözlenen gelişmelere değinilecek, ardından bulgular Antalya işgücü piyasası özelinde değerlendirilecektir. Türkiye İşgücü Piyasasının Özellikleri Türkiye ekonomisi kriz dönemlerinde yoğun bir ekonomik küçülme yaşamakta ancak krizin ertesinde yüksek büyüme hızları yakalamaktadır. Bu istikrarsız ekonomik yapının temel özelliklerinden biri, istihdam yaratmayan büyümenin varlığıdır. Ekonominin yüksek büyüme oranları gösterdiği yıllarda bile istihdam artışı çok sınırlı kalmakta, işsizlik oranlarında kayda değer bir düşüş yaşanmamaktadır. Türkiye de nüfus artış hızının yavaşlamış olmakla birlikte çalışma çağındaki nüfusun hala göreli yüksek bir artış eğilimi içinde olması ve kırdan kente yaşanan göç, işgücü piyasaları üzerinde yoğun baskı yaratmaktadır. Bunun çalışma koşulları üzerinde olumsuz etkileri vardır. İstihdamsız büyümenin işsizlikte büyük artışlar yaratmaması özellikle çalışma çağındaki kadınların büyük kısmının işgücü dışında kalmasına bağlıdır. 4 3 Uluslararası Çalışma Örgütüne göre çalışmasına rağmen kendisini ve ailesini yoksulluk sınırı üzerine çıkarabilecek geliri elde edemeyen kişi çalışan yoksul olarak nitelendirilmektedir. ILO 2005, s.27, aktaran Temiz 2008, s.80. Ayrıca, bkz. documents/publication/wcms_ pdf, Toksöz,

9 Türkiye de ekonomik büyümenin istikrarsız yapısına paralel olarak işgücü piyasaları çok parçalı, toplumsal cinsiyet ve etnisite temelinde ayrışmış bir yapı sergilemektedir. İşgücü piyasalarının merkezinde büyük ölçekli, kayıtlı hizmet ve sanayi sektörü işletmeleri yer almakta, işgücü yasal düzenlemeler çerçevesinde istihdam edilmektedir. Formel işgücü piyasasının çevresinde ise yasal düzenlemelerin büyük ölçüde dışında kalan küçük ölçekli hizmet ve sanayi işletmelerinin yer aldığı enformel işgücü piyasaları bulunmaktadır. Burada istihdam edilen işgücü büyük ölçüde kayıtdışıdır. Kentsel işgücü piyasalarının dışındaki kırsal işgücü piyasalarında küçük ölçekli, hane temelli tarım işletmelerinde çalışanlar da esas olarak her türlü yasal düzenlemenin dışında kalarak kayıtdışı olmaktadır. Kayıtdışı çalışanların temel özelliği her türlü sosyal korumadan yoksun olmaları, düşük gelir elde etmeleri ve çoğunlukla çalışan yoksul konumunda bulunmalarıdır. 5 Türkiye bölgeler arası eşitsizliklerin güçlü olduğu bir ülkedir. Kır ve kent arasında olduğu kadar bölgelerin kendi arasında da ciddi sosyo-ekonomik farklar vardır. Bu fark, az gelişmiş bölgelerden gelişmiş bölgelerin büyük kentlerine doğru göç yaşanmasına yol açan önemli bir etken niteliğindedir. Göç hareketleri toplumsal gerçekler olarak düşünüldüğünde işgücü piyasalarındaki koşulların ve gelişmelerin anlaşılmasında yardımcı olabilirler. TÜİK tarafından verilen istatistikler, 1950 lerde ve sonrasında hızlanan iç göç sürecinin önemini net bir şekilde ortaya koymaktadır yılında nüfusun kabaca % 60 ı ve daha fazla nüfuslu (TÜİK in şehir-köy sınıflandırmasına göre ise % 65 i) 6 kentsel alanlarda yaşamaktaydı ve 2000 yılları arasında, toplam nüfus yıllık ortalama % 1.83 oranında arttı. Büyüme oranı kentsel alanlarda % 2.68 ve kırsal alanlarda sadece % 0.42 oldu. Bu iki sayı arasındaki fark kırdan kente göçe bağlanabilir. 7 Kırdan kente göç ederek gelenler işgücü arzını artırmaktadır. İş olanakları, özellikle de eğitim düzeyi düşük gençlerin iş olanakları, aralarındaki yoğun rekabetin bir sonucu olarak yalnızca düşük ücretle çalışılan vasıfsız işlerde ve genellikle de kayıt dışı ekonomi 5 Şenses 1996, TÜİK, il ve ilçe merkezlerini şehir olarak tanımlar. Türk kamu yönetimi sisteminde, her ilde bir vali ve her ilçe merkezine atanan ilçe yöneticisi (kaymakam) vardır. Belediye başkanları, halk tarafından seçilir. Bu sınıflandırma, örneğin yirmi bin gibi bir nüfus kesitine dayalı bir kentsel-kırsal ayrımına karşılık gelmemektedir. Bazı ilçe merkezleri 20 binden daha az nüfusa sahiptir. İlçe merkezi nüfusları büyüdükçe, kent-köy ve kır-kent sınıflandırması arasındaki fark daha az önemli hale geldi. Türkiye de 82 il ve yaklaşık 600 ilçe merkezi bulunmaktadır. TÜİK şehir-köy ayrımına göre sonuçları raporlar. 7 Ercan, Rittersberger-Tılıç,

10 kapsamında vardır. Cinsiyete bağlı farklılıkların da bu noktada altı çizilmelidir. İstihdamın sektör, işkolu ve meslek dağılımı toplumsal cinsiyet temelinde ciddi ayrışma göstermekte ve kadınlar istihdama düşük düzeyde ve sınırlı alanda katılmaktadır. Kentsel alanlarda, vasıfsız genç erkekler mevsimlik inşaat ve turizm sektöründe çalışmakta, vasıfsız genç kadınlar ise ya işgücüne katılmamakta, gelir getirici üretim faaliyetlerinin dışında kalarak ev kadını olmakta ya da kayıtsız hizmet ve tekstil sektörlerinde çalışmaktadırlar. İşgücü piyasalarının işleyişinde iç göçün yol açtığı hemşerilik, akrabalık bağları ve etnik köken etkili olurken, 1990 sonrası dönemde Türkiye nin çevresindeki ülkelerden aldığı düzensiz emek göçü de etnisitenin piyasaların işleyişindeki etkisini artırmıştır. 8 Türkiye, 1980 lerin başında ihracata dayalı sanayileşme modeline geçmiş, devletin ekonomideki rolü küçülmüş ve kalkınma stratejisi özel sektör aracılığıyla sanayileşmenin desteklenmesi yönünde olmuştur. İşgücü piyasalarının kuralsızlaştırıldığı, çalışanları koruyucu düzenlemelerin kaldırıldığı, sendikaların güç kaybına uğradığı bu süreçte bütün teşvik politikalarına rağmen sanayi yatırımlarının düzeyi ve istihdam yaratma potansiyeli zayıf kalmış, tarım dışında yüksek işsizlik oranlarının yanı sıra istihdam esas olarak hizmet sektöründe artmıştır. 9 Hizmet sektörü kendi içinde son derece heterojen bir yapıda olup, toptan ve perakende ticaret, oteller, lokantalar, finans, toplum hizmetleri, ulaştırma-haberleşme gibi alanlarda hem büyük ölçekli kurumsallaşmış işyerlerini hem de küçük ölçekli ve büyük ölçüde kayıtdışı işyerlerini kapsamaktadır. 10 Hizmet sektörü düşük üretkenliğe sahip kendi hesabına çalışma biçimleriyle tarım dışı işgücü fazlasını emen bir sünger işlevi görmektedir. 8 Toksöz, Ünlütürk Kepenek ve Yentürk 2010, TÜSİAD 2008, Başlevent ve Onaran 2004, Şenses da Türkiye de bin kişi olan toplam istihdamın %50 si hizmetler sektöründedir. Hizmetler sektörü istihdamı içinde toptan ve perakende ticaret, lokanta ve otellerin payı %42.7 dir. (www.tuik.gov.tr) 10

11 Bir Turizm Kenti Olarak Antalya Ekonomisinin ve İşgücü Piyasasının Özellikleri 2007 den itibaren Antalya şehrinin bir markalaşma sürecine girmiş olduğunu izlenmek mümkün gözükmektedir. 11 Antalya nın marka olmak için gerekli olan önemli karakteristikleri arasında istihdam fırsatları, uygun ücretler, uygun fiyatlı konutlar ve kamusal alt yapı, geniş çapta rekreasyonel/kültürel yerler, iyi üniversiteler/okullar ve ılıman bir iklim sayılabilir. Antalya nın markalaşmasıysa şehrin tarihi, coğrafi ve iklimsel özellikleri, kültürel farklılıkları ve istihdam fırsatları üzerine başarılı bir pazarlamaya dayanmaktadır. Tarım ve turizm alanlarında yeniden yapılanma ve üretimdeki teknolojik değişimler, özellikle küresel pazarda yerini koruması açısından önem taşımaktadır. Modern sera tekniklerinin önem kazanması ve küçük aile çiftlik işletmelerine endüstri statüsü verilerek Organize Tarım Alanlarının oluşturulması da önemli adımlardan sayılabilecek niteliktedir. 12 Kentlerin markalaştırlması ve pazarlanması tarihte yeni görülen bir durum değil. Ward 13, kentsel yerleşim yerlerin pazarlanmasının en azından 19. yüzyıldan beri süregelen bir pratik oduğunu belirtir. Kavaratzis 14 de, pazarlama ve markalaştırma arasındaki farkın altını çizer. Ona göre, markalaştırma, yalnızca içeriye yatırımı ve turizmi artırma çabası değildir. Aynı zamanda, topluluğu geliştirme, yerel kimliği pekiştirme, vatandaşların kentleriyle özdeşmelerini sağlama ve toplumsal dışlama ile huzursuzluğu önleme çabasıdır. Bu epey iyimser bir anlayıştır. Ancak, bizim niyetimiz pazarlama ve markalaştırma arasındaki farka dair derinlemesine bir tartışmaya girmek değildir. Bizim yapmak istediğimiz, ileride de tartışılacağı gibi, bir kentin pazarlama ve markalaştırılmasının göç hareketleri ve yerel emek pazarı açısından önemli sonuçlarını vurgulamaktır lerden bu yana turizm yatırımları Antalya nın markalaşmasında önemli bir rol oynamış, böylece kitlesel turizm yanında kentsel turizm ve sağlık turizmi de önemli bir paya sahip olmuştur. Bu strateji turizm sektöründe yaşanan mevsimsel Nisan ayında ATSO Yeni Şehir Antalya başlıklı bir konferans düzenledi ve Antalya yı proje haline getirerek stratejik plan hazırlamak üzere AGM ile birlikte bir protokol imzaladı. Antalya Manifesto: Şehir Marka Stratejik Plan başlıklı bir rapor hazırlandı (Varlı-Görk, 2010: 387). 12 Varlı-Görk, 2010: Ward, S.V., 1998, Selling Places: The Marketing and Promotion of Towns and Cities, , E. & FN, London: UK. 14 Kavaratzis, M.,

12 dalgalanmalarla mücadele etmede ve aynı zamanda istihdam fırsatlarını artırmada da etkili olabilmiştir. Tarım ve turizm sektörlerinin yanısıra 80 lerin sonundan başlayarak ve 2000 lerde güçlenen endüstriyel yatırımlar da önemlidir. 15 Antalya da turizm sektörü (otel, lokanta hizmetleri) diğer ekonomik faaliyet alanlarını da harekete geçirmekte, havaalanı, ulaştırma ve destek hizmetleri, özel güvenlik, temizlik, çevre düzenlemesi gibi faaliyetler önem kazanmaktadır. Turizmi, tarım, sanayi ve inşaat sektörleri izlemektedir. Tarım sektöründe Türkiye nin sebze ve meyve üretiminin önemli bir kısmı gerçekleşmekte olup özellikle seracılık alanında Türkiye de ilk sırada gelmektedir. Sebze ve meyvenin yanında süs bitkileri üretimi de önemli bir tarımsal faaliyet alanı oluşturmaktadır. İmalat sanayinde hem turistlerin hem yerli halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere ağırlıkla gıda, metal, plastik, tekstil, ahşap ve mobilya ile inşaat malzemeleri alanlarında üretim yapılmaktadır. İş çevreleri Antalya ilini iş yapma kapasitesi bakımından olumlu değerlendirmekte, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyiyle ve yaşam kalitesiyle kent yaşamak ve çalışmak için cazip addedilmektedir. Genel olarak Antalya iş dünyası, Antalya nın sunmuş olduğu fırsatlardan memnundur ve geleceğe umutla bakmaktadır. 16 Sayılan tüm özellikleri ile Antalya Türkiye nin en çok göç alan illerinden biridir ve bu durum kent nüfusunu hızla arttırmaktadır. 17 Antalya ya Türkiye nin her bir yanından, her yaş grubundan insanlar göç etmekle birlikte gelenler arasında genç ve çocuklu aileler önemli paya sahiptir. 18 Kentte işgücüne katılım ve istihdam oranları hem kadınlar hem erkekler için Türkiye ortalamalarının üzerindedir. İşsizlik oranları ise Türkiye ortalamalarının biraz altındadır. 19 Bir araştırmaya göre Antalya, İstanbul, Bilecik ve Edirne den sonra Türkiye de işsizlik 15 Organize Sanayi Bölgesi (1976), Antalya Serbest Bölge (1987) 16 MDF-G UNJP Stakeholder Interview Report, July 2010, s da Antalya, binde 8,93 net göç alma hızı ile ülkenin en fazla göç alan 7. ilidir ADNKS sonuçlarına göre, Türkiye ortalamasında %1,46 olan yıllık nüfus artış oranı, Antalya da %3,25 olarak gerçekleşmiştir da Antalya nın nüfusu dur. (www.tuik.gov.tr). 18 IOM (2011) Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu, s da Antalya, Burdur ve Isparta nın içinde yer aldığı TR61 bölgesinde işgücüne katılma oranı toplam işgücü için %55.8, erkekler için %75.3 ve kadınlar için %36,3 dür. Bu oranlar sırasıyla %47.9, %70.5, %26 olan Türkiye oranlarından yüksektir. Aynı yıl bölgede %11.4 olan işsizlik oranı, Türkiye de %14 dür. İstihdam oranı bölgede %49.4, Türkiye de %41.2 dir. İl bazında verilen sınırlı bilgiye göre 2009 da Antalya da işgücüne katılım oranı %56.4, işsizlik oranı %12.7 ve istihdam oranı %49.2 dir. İlin işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik oranları bölgeyle büyük ölçüde benzeşmektedir. (www.tuik.gov.tr) 12

13 riskinin en düşük olduğu 4. kenttir. 20 Ancak kente yeni göç etmiş, yaşama tutunma çabası içinde olanlar bakımından kentin sunduğu iş olanakları esas olarak nitelik gerektirmeyen, düşük ücretli işlerde olmaktadır. Göç bir yandan sunduğu genç ve dinamik işgücü havuzu ile iş çevreleri tarafından fırsat olarak değerlendirilmekte, öte yandan işgücünün niteliksiz oluşu bir sorun olarak görülmektedir. Ancak mevsimlik olan, istihdam güvencesinden ve kariyer olanağından yoksun işlerde zaten niteliksiz işgücü kullanılmakta ve ücretler düşük tutulmaktadır. Kentin ekonomik performansının gerisinde yatan, böylesi çalışmanın ürettiği çalışan yoksulluğudur. Antalya ya gelenler ağırlıklı olarak, genç evlilerden ve küçük çocuklarından oluşmakta, bunlar mevsimsel değil kalıcı bir göç profili çizmektedir. Böylesi aileler için kentte yaşam pahalıdır ve özellikle yeni göç etmiş olan, çocuklu ve tek gelirli aileler için Antalya da yaşamak zordur. Geçinme güçlükleri daha çok kadının çalışma yaşamına girmesinde etkili olmaktadır. Kentte kadınların işgücüne ve istihdama katılım oranlarının göreli yüksekliği, hizmet ve tarım sektörlerinin il ekonomisindeki ağırlıklı payı ve bu sektörlerde kadın istihdamının daha yaygın olmasıyla bağlantılıdır. Aynı zamanda kentin kültürel iklimi de kadınların gelir getirici çalışma biçimlerine katılımı bakımından diğer muhafazakar Anadolu kentlerine göre daha elverişlidir. 21 Bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışanlara dair sayılar il bazında bilgi sahibi olmaya imkan vermektedir da Antalya ilinde kayıtlı istihdamda ilk sırada inşaat gelmekte, onu toptan ve perakende ticaret, imalat, idari ve destek hizmetleri ile konaklama izlemektedir. 22 İŞKUR un yaptığı bir araştırma, kayıtlı çalışanların cinsiyet 20 Tatlıdil-Özgürlük ün (2009) analizlerinde kullandığı 4 risk değişkeninden ilki olan uzun süreli işsizlik değeri, Antalya da %22 ile oldukça düşüktür. Genç işsizlik değeri de %14,93 ile ortalamanın altındadır. 3. risk değişkeni olarak, işsizlik ödeneği için İŞKUR a başvuranların ildeki SSK lı sayısına bölünmesi ile elde edilen oransal değer de ortalama bir düzeydedir. Buna karşılık düşük eğitimli işsizlerin oranı ile ilişkili değer, oldukça yüksektir. 21 TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketleri NUTS 2 sınıflamasına göre Antalya nın Burdur ve Isparta illeriyle birlikte yer aldığı TR 61 bölgesine dair bilgi sunmaktadır. Buna göre 2009 da bölgede toplam çalışan sayısı 894 bin kişi olup, bunun 608 bini erkek (%68), 286 bini (%32) kadındır. İstihdamın sektörel dağılımı itibariyle: erkeklerin %57.1 i, kadınların %41.7 si hizmet sektöründedir. Tarım kadınlar açısından %50.2 yle istihdamda en büyük paya sahipken, erkeklerde bu oran %26.3 tür. Sanayinin payı: erkeklerde %16.6 ve kadınlarda %8.1 dir. Bölgede işsizlik oranı: erkeklerde %10.7, kadınlarda %13 dür. (www.tuik. gov.tr) 22 IOM (2011) Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu, s.24 13

14 temelinde dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Buna göre kayıtlı erkek istihdamının en yoğun olduğu ilk üç işkolu oteller ve lokantalar, toptan ve perakende ticaret ve inşaattır. Kayıtlı kadın istihdamının en yoğun olduğu ilk üç işkolu ise oteller ve lokantalar, toptan ve perakende ticaret, diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleridir. 23 İlde katma değeri yüksek tarım ürünleri üretiminin önem kazanmasıyla birlikte tarım işletmelerinde sigortalı olarak çalışanların sayısı bir artış eğilimine girmiştir. İlde istihdam alanları büyük ölçüde mevsime bağlı dalgalanmalar göstermektedir. Başta turizm sektörü olmak üzere, ticaret, inşaat ve tarım sektörlerinde bahar aylarında canlanan işler kış aylarında durgunlaşmakta, işten çıkartmalarla birlikte yaygın bir işsizlik sorunu yaşanmaktadır. İŞKUR a kayıtlı işsizler üzerine yapılan bir araştırmaya göre çalışanların yarıdan fazlası işten çıkarıldığı veya işyeri kapandığı için işsiz kalmıştır da kuruma kayıtlı işsizlerin özelliklerine bakıldığında, işsizlerin çoğunluğunu ilköğretim mezunlarının oluşturduğu, ikinci sırada lise ve dengi okul mezunlarının geldiği görülmektedir. Ancak işsizlerin yaklaşık üçte birini (%31) oluşturan kadınların arasında lise mezunu ve yüksek öğrenimli olanların payı (%65.4), erkeklerinkinden (%46.5) çok daha yüksektir. 25 Bölgedeki kadın nüfusun ve kadın işgücünün eğitim düzeyi erkek nüfusun eğitim düzeyinden düşük olmakla birlikte kadın işsizlerin eğitim düzeyinin erkek işgücünün eğitim düzeyinden yüksekliği dikkat çekicidir. Bu durum kadınların artan eğitim düzeyiyle işgücü piyasasına daha çok katıldığını, iş aramaya başladığını ancak istihdam fırsatlarından daha sınırlı yararlandığını göstermektedir. 26 İstihdama Katılım, Çalışma Alanları ve Deneyimler TÜİK tarafından 2010 da Antalya kent merkezinde yapılan hane halkı araştırmasına göre kent merkezinde erkeklerin ve kadınların istihdama katılım oranları bölge ve il genelinden daha yüksektir. Görüşülen her 10 erkekten 7 si ve her 10 kadından yaklaşık 6 sı son bir ay içerisinde çalıştığını ifade etmiştir. Çalışan erkeklerin %80 i ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalıştığını ifade ederken bu oran kadınlarda %92.6 dır. Son bir 23 İŞKUR Antalya İli İşgücü Piyasası Analizi 2009, s Mütevellioğlu ve Çizel 2010, s Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu, 2011, s Toksöz 2011, s.15-16, 30 14

15 ay içerisinde çalışmayan bireylerin çalışmama nedenleri arasında ilk sırada erkeklerde %44.3 ile emeklilik, kadınlarda ise ev işleriyle ilgilenme gelmektedir (%60.7). Diğer taraftan, her 5 erkeğin 1 i öğrenime devam ettiğinden dolayı çalışmadığını ifade ederken, her 10 kadının 1 tanesi öğrenimine devam ettiği için çalışmadığını dile getirmiştir. 27 Hatta yaş grubundaki gençlerde bile öğrenim durumunun lise düzeyinin daha altında olması erkeklerde %28.8 iken kadınlarda %36.3 dür. 28 Öğrenim hayatına devam etmeme nedeni olarak genç kadınlar ailenin okul masraflarını karşılayamamasını erkeklere göre daha yüksek oranda ifade ederken, önemli bir kısmı da aile istemediği için eğitimine devam edememiştir. 29 Bir annenin babayla birlikte kızlarını okula göndermeme gerekçesi şöyle dile gelmektedir: Ne bileyim bir çalı arkasında bir ağaç dibinde bir kız bir oğlan okula gidiyor sanıyorsun. Nerde kuytu bir yer varsa, deniz kenarlarında... Biz de tiksindik. Kızları vermeyelim mi vermeyelim. Benim de okumam yok.( ) Oğlanı okutalım dedik. O da okumadı. İlkokulu bitirirken oğlanın öğretmeni bunun isteği yok, siz bir işe verin dedi. Biz de öyle yaptık. Büyük kızı da okutmadık. Bu durum geleneksel cinsiyet temelli ayrımcılığın; kadınlar ve erkekler arasında fırsatlara, imkanlara erişimde eşitsizliklerin, farklı görev ve sorumlulukları üstlenmelerinin ifadesidir. Erkekler eğitim imkanlarından daha fazla yararlanarak, gelir getirici çalışmaya katılmakta ve emekliliğe hak kazanmakta, buna karşılık kadınlar daha az eğitim görerek ev kadınlığına ve karşılığı ödenmeyen emeğe mahkum olmaktadır. Çocuklu genç kadınların çalışma deneyimine dönüldüğünde bir önemli sorun alanı, çocuk bakım hizmetlerinin sunumundaki yetersizlikler nedeniyle iş ve aile uyumunun kurulmasındaki güçlüklerdir. Çalıştığım hiçbir yerde işten çıkarılmadım. Çocukların kreş saatleri, işte kreşin saatlerinin maalesef Türkiye de çalışma saatleri ile tutmuyor. Gerek devlet gerek özel sektör olsun hiçbir iş yerinde sabah 9 akşam 5 olayı yok. Ama maalesef kreşler 27 IOM (2011) Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu, s IOM (2011) Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu, s Genç kadınların %24.5 i, erkeklerin %19 u maddi zorluklar nedeniyle eğitime devam edemezken genç kadınların %14.7 si için ailenin olumsuz tutumu eğitimi terk nedenidir. Olumsuz tutum göçmen ailelerde daha yüksek oranda ortaya çıkmaktadır. (Rapor, s.53) 15

16 sabah 9 akşam 5 uygulaması var (28 yaşında kadın, ilkokul mezunu, boşanmış 2 çocuklu, anketörlük yapıyor). Gençlerin istihdama katılım oranı erkeklerde %75.6, kadınlarda %52.8 dir. 30 Bireylerin çalıştıkları sektör itibariyle dağılımlarına bakıldığında kadınların %90 ı ve erkeklerin %86.8 i hizmet sektöründedir. Tarımda çalışma oranı kadınlarda %4,6; erkeklerde %2.2, sanayide çalışma oranı kadınlarda %5.4; erkeklerde %10.9 dur. 31 Gençlerin işgücü piyasasına nasıl katıldıkları birçok etken tarafından belirlenmektedir: gencin eğitimi, cinsiyeti, ailesinin sosyo-ekonomik durumu, aile yapısı, yaşanılan yerin eğitim ve istihdam olanakları, ailenin göç deneyimi. Söz konusu etkenler işgücü piyasasına katılım yaşı, çalışma koşulları, ücret düzeyi, sosyal güvence, beceri/meslek edinimi gibi hususlarda belirleyici olmaktadır. Yoksulluk ve ailenin çektiği geçim sıkıntısı gençlerin eğitimlerini sonlandırarak bir an evvel çalışma hayatına geçmelerinde etkili olmakta, ancak çalışmak onları yoksulluktan kurtarmaya yetmemektedir. Düşük eğitim düzeyine sahip gençlerin çalışabileceği alanlar tarım ve inşaat olarak ortaya çıkmaktadır. Tarımda Çalışma Tarım faaliyetleri kapsamında sebze-meyve toplama, paketleme, süs bitkileri, fidecilik ve kesme çiçekte çalışma daha çok Güneydoğu Anadolu dan gelen ve ilkokul/ilköğretim sonrası eğitimine devam etme imkanı bulamamış genç kadınlar açısından önemli bir istihdam alanıdır. Bunların bir kısmı sadece mevsimlik olarak çalışmak üzere akraba ve arkadaş grubu olarak gelmekte, aileleriyle gelen bazıları ise zaman içinde yerleşerek kalıcı olmaktadır. Tarımsal çalışma genç kızların aileleri açısından sosyal denetimin güçlü olduğu bir ortamda gerçekleştiği için, onay verilen bir çalışmadır. Bu işin bekarken yapıldığı, evlenince eşlerin izin vermeyeceği söylenmektedir. Burada çalışırken erkeklerin olması gerekiyor yani bizleri koruyacak kollayacak. Bir de yabancısı olduğumuz için şart yabancısı olduğumuz için. Akşam oldu mu 30 IOM (2011) Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu, s IOM (2011) Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu, s.63 16

17 dışarı çıkamazsın tek başına. Kadın olarak tek başına çıkamazsın. Yani bir sürü aksilikler olabiliyor kadın olarak. Erkekler bir de daha şey istediğini yapabiliyor. İstediği yere çıkabiliyor. Kadın daha korkabiliyor yani o şeyi yapmasan bile lafı çıksa, o anlamda yani dikkat etmeye çalışıyorum. (28 yaşında, ilkokul, boşanmış, Hataylı) Tarım şirketlerinde çalışan genç kadınlar eğitimsiz oldukları için başka iş bulamayacaklarını düşünmekte, arkadaşlarıyla bir arada olabildikleri ve sigortalı olarak ücret kazandıkları bu işleri hane işletmesinde ücretsiz olarak çalışmaya tercih etmektedir. Mesela okumuş olsaydım başka yeri hayal ederdim, okumadığım için hani mesleğim olmadığı için işim iyi diye düşünüyorum benim şeyimde. Çok şükür güzel bir iş yeri, güzel patronlarımız var, mühendislerimizle anlaşıyoruz. Yani iyidir. (22 yaşında, hiç okumamış, fide işinde, Diyarbakırlı) Buna karşılık halde sebze-meyve ayıklama ve paketleme işinde çalışanlar için işin Saatleri düzensiz, yemeği düzensiz, çalışması düzensiz, iş bırakma saati düzensiz dir. Çok zor. Çünkü bir insan kendine zaman ayıramıyor. Sabahın dört buçuğundan kalkıp yedide mi biter akşam on ikide mi biter yani belli olmadığı için bir insan eve geldiği zaman yorgun olduğunda yemeğini bile yiyemiyor. Ondan sonra duşunu almak istiyorsa bile alamıyor. Öyle. Yani sosyal hayatı yok. Evden işe, işten eve. Bu şekilde. Başka bir şey yok zaten. ( ) Sadece boş vaktim olduğu zaman yatmayı tercih ederim, dinlenmeyi. Çünkü birkaç aydır hiç dinlenmediğim için. (26 yaşında, kadın, ortaokul mezunu, Hataylı). Genelde yılın 8-9 ayı çalışılmakta, çalışma süresi sabah 5 ten akşam işin durumuna göre saat ye kadar uzamaktadır. Kimi durumda sigorta yapılmamakta, ele geçen günlük TL yevmiye üzerinden aylık ücret TL yi bulmaktadır. Sigortalı çalışma durumunda asgari ücret ödenmektedir. Haftada bir gün izin vardır ve işler yoğun olduğu zaman bu izin kullanılamamaktadır. Fidecilikle uğraşan tarım işletmesinde işler erkekler için tohumlama, kadınlar için serada fideleri büyütme ve tasnif etme ve erkeklerin büyüyen fideleri sevkiyatı şeklinde ayrışmıştır. İşin ortalama üç ayda öğrenilebileceği söylenmektedir. Çalışma saatleri arasındadır ve düzenlidir. İş sezonluk olduğu için Kasım ayında işten çıkartmalar yaşanmakta, işçilerin çok azı kalabilmektedir. Dolayısıyla başka iş arama eğilimi mevcuttur. 17

18 Belirli bir eğitim düzeyine sahip gençler açısından tarım bir iş alanı olarak gündeme gelmemektedir. Eğitimli gençler için tarımsal faaliyetlerde yer almak boşuna okudum algısını üretmektedir. Zira tarım işçiliği yapılacak ise okumaya gerek olmadığı kanaati yaygındır. Tarım alanında çalışma eğitimli gençler tarafından biraz kirli, gelecek vizyonu düşük, eğitimli genci tanımlamak için düşük statülü bir iş olarak görüldüğünden tercih edilmemektedir. Bu nedenler birleşerek eğitimli gençleri tarım işi yerine daha düşük ücretli işlerde çalışmaya yöneltebilmektedir. Ben arkadaşımdan biliyorum şöyle söyleyeyim. Elmalıda elma bahçeleri var. 80 dönüm. Babası orada çalışıyor. Orada çiftçilik yapıyor. İyi de para kazanıyor. O işi babası ile yapmıyor. Burada geliyor 1 milyara çalışıyor. Temiz iş istiyor (22 yaşında, erkek, meslek lisesi mezunu, kendi işini kurmaya çalışıyor, Antalyalı). İnşaat Sektöründe Çalışma Düşük eğitimli genç erkekler için önemli çalışma alanlarından birisi inşaat sektörüdür. İnşaat sektöründe de mevsimlik çalışma vardır ancak işler kışın yavaşlasa bile tam olarak durmamaktadır. Herhangi bir formel eğitim söz konusu değildir. İşe düz amele olarak başlayan kişinin çalışma hayatının gelişimi tamamen kişisel beceriye bağlı olmakta, sabırlı ve sebatlı olup çalışmaya devam edenlerden bazıları inşaat işinde ilerleyebilmektedir. Emek gücü ucuz olduğu için teknoloji kullanılmamakta, inşaat işinde bedensel çalışma ağır basmaktadır. Türkiye deki en büyük sorunlardan birisi de şu: işçiler bedavaya çalışıyor! Hamallığa çalışıyor yani. Bu hamallık! Bizim yaptığımız hamallık! ( ) On metre halat var, on metre yirmi metre halat var, sekizlik onluk demiri on tane bağlıyorum aşağıdan, millet çekiyor. O sıcağın altında halatlarla demirleri çekiyoruz. Oysa vinç kullanılması lazım. (24 yaşında, ticaret lisesi terk, inşaat ustası, Adapazarlı) 32 İnşaat sektöründe iş bulmada aile-akrabalık veya hemşerilik ilişkileri belirleyicidir. 14 yaşında Diyarbakır dan Antalya ya gelen gencin geliş hikâyesi bu durumu çok iyi yansıtmaktadır: 32 IOM (2011) Antalya Kent Merkezi Göç ve İş Hayatı Raporu, s.89 18

Farklı Emek Kategorileri Açısından Kadın Yoksulluğu

Farklı Emek Kategorileri Açısından Kadın Yoksulluğu Farklı Emek Kategorileri Açısından Kadın Yoksulluğu Fatime GÜNEŞ 1 Özet: Bu çalışmanın temel amacı, kadınların yoksulluğa karşı mücadelede emeklerini üretim ve yeniden üretim süreçlerinde nasıl kullandıklarını

Detaylı

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI Gülay TOKSÖZ Seyhan ERDOĞDU Selmin KAŞKA Ekim 2012 IOM International Organization for Migration Bu araştırma, İsveç Uluslararası

Detaylı

KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI

KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI Bu makale, Bilanço 98: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler de yayımlanmıştır: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), 285-302. KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI İpek İlkkaracan

Detaylı

Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinme Yöntemleri

Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinme Yöntemleri Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinme Yöntemleri Prof.Dr. Ayşe BUĞRA KAVALA Prof.Dr. Çağlar KEYDER ŞUBAT 2008 İSTANBUL ÖNSÖZ Türkiye de, farklı konumlardaki kentler bağlamında,

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM

TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM Uluslararası Çalışma Örgütü TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM Hakan ERCAN ILO - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları, Uluslararası Yayın Hakkı

Detaylı

TÜRKİYE DE EV İŞÇİLERİ Seyhan Erdoğdu Gülay Toksöz

TÜRKİYE DE EV İŞÇİLERİ Seyhan Erdoğdu Gülay Toksöz Uluslararası Çalışma Örgütü Kadınların görünmeyen emeğinin görünen yüzü TÜRKİYE DE EV İŞÇİLERİ Seyhan Erdoğdu Gülay Toksöz Çalışma Koşulları ve İstihdam Serisi, No: 42 Uluslararası Çalışma Örgütü Kadınların

Detaylı

TÜRKİYE DE YABANCILARIN KAÇAK ÇALIŞMASI ve BU ÇALIŞMAYA

TÜRKİYE DE YABANCILARIN KAÇAK ÇALIŞMASI ve BU ÇALIŞMAYA TÜRKİYE DE YABANCILARIN KAÇAK ÇALIŞMASI ve BU ÇALIŞMAYA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. Kuvvet Lordoğlu Göçlerin tarihinin insanlık tarihi ile eş zamanlı olduğuna ilişkin bilimsel verilere sahibiz. Ancak son yüzyıl

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014

Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014 Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014 Eylül 2014 KEİG Yayınları Dizisi: Rapor ESNEKLEŞME VE ENFORMELLEŞME KISKACINDA

Detaylı

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 5 Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇMENLERİN SOSYAL DIŞLANMASI: İSTANBUL HAZIR-GİYİM SANAYİNDE ÇALIŞAN AZERBAYCANLI GÖÇMEN KADINLAR ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE GÖÇMENLERİN SOSYAL DIŞLANMASI: İSTANBUL HAZIR-GİYİM SANAYİNDE ÇALIŞAN AZERBAYCANLI GÖÇMEN KADINLAR ÖRNEĞİ TÜRKİYE DE GÖÇMENLERİN SOSYAL DIŞLANMASI: İSTANBUL HAZIR-GİYİM SANAYİNDE ÇALIŞAN AZERBAYCANLI GÖÇMEN KADINLAR ÖRNEĞİ Özet Saniye Dedeoğlu Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü FEMALE LABOUR FORCE IN TURKEY Nurcan ÖNDER * Özet İşgücü piyasasında gerek çalışma şartları gerekse işgücüne katılımları açısından kadınların durumu ayrı bir incelemeyi

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI Türkiye de Gençlerin Katılımı KONDA Araştırma ve Danışmanlık İstanbul Bilgi Üniversitesi Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Kitapları No: 3 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Detaylı

YOKSULLUK BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ

YOKSULLUK BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ YOKSULLUK BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ CHILD LABOUR IN THE CONTEXT OF POVERTY Yahya KULAKSIZ * Özet Dünya genelinde birçok ülkede yaşanan en büyük sorunların başında yoksulluk gelmektedir. Yoksulluğun tanımlanması

Detaylı

Fotoğraf: Ercan Arslan

Fotoğraf: Ercan Arslan D O S Y A Fotoğraf: Ercan Arslan KAYITDIŞI İSTİHDAM DOSYA (makale) ENFORMEL SEKTÖR, ENFORMEL İSTİHDAM: ORTAYA ÇIKIŞ ve YAYGINLAŞMA NEDENLERİ * GÜLAY TOKSÖZ Prof. Dr. Ankara Üniversitesi SBF, Çalışma Ekonomisi

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 7 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres

Detaylı

değerlendirme raporu

değerlendirme raporu değerlendirme raporu TÜRKİYE DE REFAKATSİZ ÇOCUKLARA ERİŞİM VE ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARINA YÖNELİK HİZMET SUNUMUNUN TEŞVİK EDİLMESİ PROJESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Prof. Dr. Kasım Karataş, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM 28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM OTURUM BAŞKANI: Namık ATA SUNUŞ Değerli konuklar hepiniz

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

21. yüzyılda Zonguldak maden işletmelerinde çalışma hayatı: Bir kesit-tek gerçek[1]

21. yüzyılda Zonguldak maden işletmelerinde çalışma hayatı: Bir kesit-tek gerçek[1] 21. yüzyılda Zonguldak maden işletmelerinde çalışma hayatı: Bir kesit-tek gerçek[1] grizu patlamasında ve göçük altında hayatlarını kaybetmiş olan, Şubat 2009 da[2] Zonguldak TTK da 2 maden işçisinin,

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN İSTİHDAMA ETKİLERİ VE KRİZ KARŞITI İŞGÜCÜ PİYASASI ÖNLEMLERİ

KÜRESEL KRİZİN İSTİHDAMA ETKİLERİ VE KRİZ KARŞITI İŞGÜCÜ PİYASASI ÖNLEMLERİ KÜRESEL KRİZİN İSTİHDAMA ETKİLERİ VE KRİZ KARŞITI İŞGÜCÜ PİYASASI ÖNLEMLERİ Seyhan ERDOĞDU * Gelişmiş kapitalist ülkelerde başlayan ve mali sektörden reel ekonomiye taşınan küresel krizin etkileri, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA

TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA Fikret Adaman (Ekonomi Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi) Çağlar Keyder (Sosyoloji Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi)

Detaylı

Hayata Destek Derneği. Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014. Araştırma Raporu

Hayata Destek Derneği. Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014. Araştırma Raporu Hayata Destek Derneği Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014 Araştırma Raporu 31 Ekim 2014 te Isparta da iş kazasında ölen 15 mevsimlik tarım işçisi kadın ve bir çocuk işçiye ve ne yazık ki iş koşulları

Detaylı

ĐŞSĐZLĐK, NEDENLERĐ, SONUÇLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĐ

ĐŞSĐZLĐK, NEDENLERĐ, SONUÇLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĐ ĐŞSĐZLĐK, NEDENLERĐ, SONUÇLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĐ Alptekin GÜNEY Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi 1. GĐRĐŞ Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin uğraştığı en önemli sosyal sorunların başında

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN Uluslararası Çalışma Örgütü KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN ILO - Ankara PARA İLE SATILMAZ ILO Türkiye Direktörlüğü Ferit Recai Ertuğrul Cad.

Detaylı