Global Kapitalizmde Sermaye Birikimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Global Kapitalizmde Sermaye Birikimi"

Transkript

1 Global Kapitalizmde Sermaye Birikimi İçin Yeni Mekansal Ölçekler: Dünya Kentleri/Global Kentler. * A. Kadır Topal Giriş Küreselleşme güzel bir sözcük olmayabilir, ancak bu yüzyılın sonunda önünü görmeye çalışan hiç kimsenin onu yok sayamayacağı kesindir (Giddens, 2000: 19). Bu nedenledir ki, küreselleşme uluslararası ilişkiler, sosyoloji, tarih, kültürel araştırmalar, coğrafya, ekonomi ve antropoloji gibi bir çok bilimsel disiplinin çalışma alanına alınmış, deyim yerindeyse, söz konusu disiplinlerin çalıştığı moda bir konu haline gelmiştir. Bu geniş çaplı araştırmalann ürünü olarak birçok tanımlama, yorum ve açıklama yapılmıştır. Ancak literatürde yaygın anlayış, küreselleşmenin ulus-devletin egemenliğini tehdit ettiği üzerine yoğunlaşmıştır (Amstrong, 1998: 461; Shortvd., 2000: 318). Bununla birlikte, küreselleşmeye ilişkin başka bakış açılan da vardır. Şöyle ki; ideolojik bir bakış açısıyla, devam etmekte olan küreselleşme sürecinin, aslında monopolist global sermaye tarafından geliştirilen bir "sermaye birikim stratejisi" olduğu ileri sürülmektedir (Farazınond, 2001: 443). Bu argümana göre, küreselleşme ulus-devletin gücünü azaltmamakta, ulus-devlet küreselleşmenin ortaya çıkardığı avantajlardan yararlanmak ve sermaye birikimini hızlandırabilmek için mekansalorganizasyonunu yeniden yapılandırmaktadır. Bu amaçla, ulus-devletin mekansalorganizasyonu, ulus-altı ve ulus-üstü yeni birimler yaratılarak yeniden ölçeklenmekte (re-scaling), başka bir deyimle, ulus-devletin politik sınırlanndan daha küçük ve daha büyük ölçekler oluşturularak, ulusdevlet yeniden mekansallaşmaktadır (reterritorialisation). Dolayısıyla ulusdevletin yeni mekansal yapısı çoklu ve üst üste binmiş ölçekler üzerine konumlanmaktadır. Bu süreçte Fordist-Keynezyen ulusal ekonomilerin eklemlenmesiyle oluşan "Uluslararası Ekonomi"nin yerini, özellikle kentlerin eklemlenmesi yoluyla o luşan "Global Ekonomi" almakta (Knox, 1995: 3; Yeung, 1996: 25), sermaye birikimi için ulus-altı ölçekler olarak da kentsel üniteler ön plana çıkmaktadır. Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi ttbf Ö~etim Üyesi. ÇaldllŞ Yerel Yönetimler, Ci/ı 12 Sayı 2 Nisan 2003, so

2 42 Çağdaş Yerel Yönetimler. 12 (2) Nisan 2003 Başka bir deyimle, sennaye birikim sürecini hızlandınnayı ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı avantajlardan yararlanmayı amaçlayan ulus-devlet, bu sürecin en aktif durumda olduğu yerel birimlere yönelmekte, özellikle büyük kentsel a lanlar, ulus-devlet için temel mekansal ölçeklfonnlar olarak belinnektedir. Çünkü, sennayenin mekansal bağlarından kurtulduğu ve global düzeyde akışkan hale geldiği bir dünyada, kentler küresel sennaye akımlarının varış noktaları olarak hizmet vennektedir. Bu çalışmada, Brenner'in (1998: 3), yeni mekansal yapılanma sonucu, ulusdevletin üzerine konumlandığı çoklu ve üst üste binmiş mekansal ölçekler arasında bir ölçek olarak tanımladığı ve küreselleşmenin kentsel sistemler üzerine etkisi bağlamında yoğun bir tartışma konusu olan" Dünya Kenti" ya da "Global Kent" kavramı üzerinde durulmaktadır. Çalışmada, söz konusu kavram, önce kuramsal tartışmalar açısından olabildiğince geniş bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise Brenner tarafından ileri sürülen "küreselleşme, ulus-devletin yeniden ölçeklenmesi/mekansallaşması ve global kent" ilişkileri üzerinde durulmaktadır. Dünya Kenti ya da Global Kent Nedir? 1970'li yıllarda Manuel Castells ve David Harvey, kentleşmeye ilişkin bilimsel çalışmalara devrim sayılabilecek yenilikler getinnişlerdir. Castells ve Harvey'in çalışmaları ile birlikte, kent sosyal ekolojinin alanı olmaktan çıkarılmış ve kapitalist üretim ilişkilerince kurgulanan sosyal güçlerin bir ürünü olarak görülmeye başlanmıştır. Bu bağlamda sınıf çatışması kentsel çalışmalarda merkezi bir role kavuşmuştur. Ancak 1980'li yıllarla birlikte, hızlı bir küreselleşme sürecinin de etkisiyle, kentsel çalışmalar global ekonomi ile ilişkilendirilmeye başlanmış ve kentsel değişim sürecine odaklanan çalışmalar, ulusal sınırları dikkate almayan bir mekansal düzlem üzerinde kurgulanmıştır (Friedmann, 1986: 69). Kentsel çalışmalardaki bu eksen kaymasının nedenini Herzog şöyle ifade etmektedir (1991: 519): "20. yüzyılın sonlarına doğru, kentlerin ulusal kültürün bir ürünü olarak algılanamayacağı ve dünya sisteminin kentleri derinden etkilediği anlaşılmıştır. Modem teknoloji, mekansallık, alan ve devlet konusundaki anlayışları değiştinniş, emek gücünden bankacılığa ve şirket faaliyetlerine kadar, ekonomik ve sosyal güçler uluslararası ölçekte akışkan hale gelmiştir. Böyle bir yapı içinde kentin doğası değişmekte ve uluslararası sürecin kentleri şekillendirdiği bir çağa girilmiş olmaktadır", Bu değişimin sonucunda, kentleri, yalnızca büyük nüfus konsantrasyonları o larak (geleneksel yöntem) ele almak yerine, daha geniş bir sistemin parçası olarak düşünmek (fonksiyonel yöntem), özellikle küreselleşme sürecinin bir tamamlayıcısı olarak algılamak yaygınlık kazanmıştır (Beaverstock vd., 1999:

3 Global Kapitalizmde Sermaye Birikimi için Yeni Mekıınsal Ölçek/er ). Buna göre, küreselleşme kentlerde gerçekleşmekte, kentler de küreselleşmeyi somutlaştırmakta ve yansıtmaktadır. Dolayısıyla, küreselleşmenin nasıl gerçekleştiğini anlamak için, gerçek alanların, yani kentlerin ve özellikle metropollerin araştıniması gerekmektedir (TaylorlWalker, 2001: 23). Geçen yüzyılda, tamamı küreselleşme-kent ilişkisi üzerine olmamakla birlikte, büyük ve belirli niteliklere sahip kentler üzerine birçok araştırma yapılmış ve söz konusu kentleri tanımlamaya çalışan birçok kavram literatüre kazandınlmıştır. Emperyal kentler, birincil kentler (primante cities), büyük endüstriyel kentler, milyoner kentler, uluslararası finansal merkezler, global kapitalist kentler, mega-kentler, dünya kentleri ya da global kentler bu kavramlann en iyi bilinenleridir (Beaverstock vd., 1999: 445). Ancak, bu kavram tartışmalan içinde, 1980'li yıllarla hızlanan küreselleşme sürecinin de etkisiyle, küreselleşmekentsel mekan ilişkisini inceleyen dünya kenti ya da global kent araştırmalan büyük önem kazanmış ve bu araştırmalar, global kapitalizmin coğrafyası içinde analitik bir pencere durumundaki "kent sorunsalı"nı gündemin ilk sıralanna yerleştirmiştir (Yeoh, 1999: 607). Temelde, küreselleşme ile birlikte, mal, bilgi ve sermaye akımlannın global ölçekte akışkanlaştığı, bir yandan üretim eski endüstriyel merkezlerden çevreye desantralize edilirken, bir yandan da sermaye ve çokuluslu şirketlerin komuta ve kontrol süreçlerinin yeniden mekansallaşarak belirli kentsel merkezlerde yoğunlaştığı (Budd, 1998: 664; Marcotullio, 2003: 226), bunlara bağlı olarak emeğin uluslararası bölüşümünün mekansalorganizasyonunun yeniden yapılandığı, global kapitalist sistemin eklemleyicisi olarak -eklemlerne gücüne de bağlı bir şekilde- global ölçekte bir hiyerarşik düzen içinde sıralandığı, Jossep'in deyimiyle global ölçekte bir küre-kentleşme (glurbanization) yaşandığı ve üst sıralara yükselebilmek için global kentsel hiyerarşide yoğun bir mekansal rekabetin oluştuğu (Keil, 1998: 621) argümanlanna dayanan dünya kenti ya da global kent kavramı tartışmalan, Beaverstock, Taylor ve Smith'in (1999) sınıflandırmasına göre dört ana başlık halinde incelenebilir. Kozmopolit Karakterli ve muslararası Şirketlerin Oluşturduğu Bir Yapı Olarak Dünya Kentleri 1980'li yıllarda gündeme gelmiş olmakla birlikte, dünya kenti kavramının ortaya çıkışını daha eskilere götürmek olanaklıdır. Şöyle ki; 1915 yılında Patrick Geddes'in; "Dünya Kentler Ligi" (World League of Cities ) terimini kullanarak (Smith, 2003: 27; Kam Ng/Hills, 2003: 152) dünya kenti kavramının ilk yaratıcısı olduğu söylenebilir. Diğer yandan, 1966 yılında Peter Hall, kavramı bugün kullanılan şekline dönüştürmüş ve ilk dünya kenti araştırması olarak kabul edilen bir çalışma yapmıştır. Hall çalışmasında, gelişmiş ülkelerdeki, çok uluslu şirketlerin komuta merkezlerinin rollerini ve yerleşme özelliklerini sıralayarak,

4 44 Çağdaş Yerel Yönetimler, 12 (2) Nisan 2003 Londra, Paris, Ranstad, Rehine-Ruhr, Moskova ve New York'un dünya kenti olarak sahip olduklan üstünlükleri tanımlamıştır (Beaverstock vd., 1999: 446; Firman, 1998: 230; Firman,1999: 449; Douglass, 2000: 2322). Hall, bu kentleri, ticaret, iletişim, finans, eğitim, kültür ve teknoloji konulanndaki fonksiyonel kapasiteleri bakımından kentsel hiyerarşinin tepe noktalanna yerleştirmiştir. Aynca, Stephen Hymer'ın 1972 tarihli çalışması da, dünya kenti ve global kentsel hiyerarşi oluşumu tartışmasına önemli katkı sağlamıştır. Hymer' a göre, çok uluslu şirketlerin yönetim fonksiyonlannı icra edecek ana birimler, sermaye piyasalan, medya ve yönetim merkezlerine (başkent gibi) yakın yerlerde yerleşmelidir. Çünkü bu tip faaliyetler yüz yüze ilişkiler gerektirmektedir. Bu nedenle, çokuluslu şirketlerin yönetim merkezleri ya da ana bürolan dünyanın büyük kentlerine konsantre olma eğilimindedir (Beaverstock vd., 1999: 446). Görüldüğü gibi, dünya kenti kavramının gelişim aşaması olarak değerlendirilebilecek bu dönemde, ağırlıklı olarak dünyanın belirli kentleri ve çokuluslu şirketler üzerinde durulmakta, söz konusu kavrama, küreselleşme-.kentsel sistem ilişkisi üstüne herhangi bir anlam YÜklenmemektedir. Dünya Kentleri ve Emeğin Yeni Uluslararası Bölüşümü Hall ve özellikle de Hymer'in çalışmalanna dayanan bu yaklaşım, 1970 sonrasında, çokuluslu şirketlerin emeğin yeni uluslararası bölüşümündeki karar verme güçleri üzerine odaklanmıştır (Beaverstock vd.,1999: 446). Ancak bu yaklaşımı da, dünya kenti literatürüne yaptığı katkılar bakımından ikiye ayırmak olanaklıdır. ilk katkı 1981 yılında Cohen tarafından yapılmış ve dünya çapında en büyük 198 şirketin yerleşti ği kentler, hiyerarşik bir dizi olarak sıralanmıştır. Hiyerarşinin tepe noktasında şirket merkezlerine ev sahipliği yapma ve finans merkezi olma konusunda egemen dünya kentleri olarak Tokyo, Londra ve New York sıralanmıştır. Bu çalışmada Osaka, Rhine Ruhr, Şikago, Paris, Frankfurt ve Zürih ikinci derece dünya kentleri olarak tanımlanmıştır (Beaverstock vd., 1998: 447). İkinci katkı ise, Friedmann tarafından yapılan dünya kenti sınıflandırmasıdır ki, literatürde en çok kullanılan sınıflandırma da budur (Taylor, 2000: 14; Shinlfimberlake, 2000: 2258; Smith!fimberlake, 1995: 85). Dünya kenti hipotezi (World City Hypothesis) adıyla literatürde ün kazanan Friedmann'ın (1986) bu çalışması, yedi ayn hipotezin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Friedmann'ın adı geçen çalışmasında bu tezler şöyle sıralanmaktadır (Aynca bkz. Kam NglHills, 2003: 152):

5 Global Kapitalizmde Sermaye Birikimi için Yeni Mekansal Ölçekler 45 Kent fonnu ve kentin dünya ekonomisi ile eklemlenme derecesi ve emeğin yeni mekansal dağılımı sürecinde kente yüklenen fonksiyonlar, kentin i çinde ortaya çıkan yapısal değişikliklerde anahtar roloynamaktadır. Yeni mekansalorganizasyonda, global sennaye dünya kentlerini üretim ve pazann eklemlenebilmesi amacıyla, temel düğüm noktalan olarak kullanmaktadır. Böylelikle dünya kentleri arasında kompleks bir mekansal hiyerarşi ortaya çıkmaktadır. Dünya kentlerindeki ekonomik sektörler ve istihdamın yapısı bu kentlerin global kontrol fonksiyonlarını yansıtır. Dünya kentleri uluslararası sennayenin yoğunlaştığı ve yığıldığı temel a lanlardır, düğüm noktalandır. Dünya kentleri hem iç hem de dış güçlerin akın ettiği temel çekim noktalandır. Dünya kenti fonnu, endüstriyel kapitalizmin karşıtlıklan olan mekansal ve sınıfsal kutuplaşmayı içinde banndınr. Dünya kentinin büyümesi, o kentin kentsel yönetiminin mali kapasitesini aşan sosyal maliyetler yaratma eğilimindedir. Friedmann, "Dünya Kenti Hipotezi"ni oluşturan bu tezleri sıraladıktan sonra, Dünya Kentlerini tanımlamak ve global kentsel bir hiyerarşi oluştunnak için yedi kriter kullanır. Bunlar (Friedmann, 1986: 72), önemli finansal merkez olma; çok uluslu şirketlere yönetim merkezi olma; uluslararası kurumların varlığı; hızla büyüyen hizmet sektörü; önemli imalat merkezi olma; dünya taşımacılığında temel eklem noktası olma ve nüfus büyüklüğüdür. Daha sonradan, bu kriterlere iletişim, kentsel yaşam kalitesi, uluslararası olaylar ve kültürel merkez olma ve göçmenler için çekim merkezi olma gibi kriterler eklenmişse de (Short vd., 2000: 318), Friedmann yukandaki yedi kriteri kullanarak 30 tane Dünya Kenti belirlemiş ve bu kentlerden, sennayenin kontrol merkezi olarak emeğin yeni uluslararası bölüşümünde etkin olanlan "birincil dünya kentleri" (primary world city), diğerlerini ise "ikincil dünya kentleri" (secondary world city) diye adlandınnıştır. Aynca Friedmann bu kentlerin yer aldığı ülkeleri de Dünya Bankası verilerini kullanarak merkez (core) ülkeler ve yan-çevresel (semiperipherial) ülkeler olarak ikiye ayınnış ve birincil ve ikincil dünya kentlerini hiyerarşik bir yapıya göre sınıflandınnıştır. Çizelge 1 'de, Friedmann'ın dünya kent hiyerarşisi görülmektedir.

6 46 Çağdaş Yerel Yönetimler, J2 (2) Nisan 2003 Çizelge ı. Dünya Kent Hiyerarşisi Merkez Ülkeler Yarı- çevresel Ülkeler Birincil Düriya İkincilDiliiya " BirincilDünya' İkiıicil Düıiya Kentleri' ". Kentleri ".. '. Kentleri... Kentlen Londra Brüksel Paris ~Milan r Rotterdam Viyana Fıimkfurt : Madrid Zürich Joharuıesburg NewYork Toronto Sao Paulo Buenos Aires Chicago' Miaıni" ı Rio<de laneho Los Angeles Houston Caracas San;Pnmcisco MeXico City Tokyo Sidney Singapur' HonglCong Taipei Manila Bangkok Seu1 Kaynak: Friedmann, 1986: 72. Çizelge l'de görülen dünya kent hiyerarşisinin oluşturulmasında, Friedmann, her durumda kriterlerin tamamının kullanılmadığını, ancak bir kentin dünya kenti olarak tanımlanmasında aynı anda birden çok kriterin tatmin edici düzeyde arandığını itiraf etmektedir (Beaverstock vd., 1999: 447). Ancak, Taylor (2000: 14), Friedmann'ın bu sınıflandırmasında kullanılan nüfus büyüklüğü, şirket merkezlerine ev sahipliği ve hizmet sektöründe büyümeler gibi kriterlerin nasıl kullanıldığı konusunda belirsizlik bulunduğunu belirtmektedir. Öte yandan, Friedmann'a göre, bir kentin dünya kentsel sistemi içindeki yeri, doğrudan onun göreceli global ekonomik gücü ile ilgilidir. Bu bakımdan, dünya kent oluşumu, başka bir deyimle bir kentin dünya kenti özelliğini kazanması, mekansal kapsam ve fonksiyonel durumdan oluşan iki boyutlu dinamik bir süreçtir (Douglass, 2000: 2323). Douglass, Friedmann'ın hipotezine dayalı olarak, bir kentin dünya kenti olmasında izlediği süreci sistematikleştirmiş ve kentin çeşitli fonksiyonlan elde edişi ile kontrol ettiği mekansal büyüklüğün global ölçeğe doğru nasıl genişlediğini bir çizelge yardımıyla ortaya koymuştur (2000: 2323). Douglass önce,

7 Global Kapitalizmde Sermaye Birikimi için Yeni Mekansal Ölçekler 47 Friedmann'ın hipotezindekilere benzer şekilde, dünya kentlerinin sahip olduğu çeşitli fonksiyonlan sıralamıştır: Finans fonksiyonu (bankacılık, sigortacılık, sermaye, gayri menkul), Uluslararası şirketlere yönetim merkezliği yapma fonksiyonu, Global hizmetler (eğitim, ileri teknoloji vb.), Taşımacılık fonksiyonu (dünya ölçeğinde aktif havaalanı ve limanlar, hızlı tren), Bilgi fonksiyonu (yaratıcılık/yenilik, yayımcılık, film), Politik ve ideolojik fonksiyon (devlet-ekonomi ve toplum ilişkilerinin kusursuzluğu), Kültür fonksiyonu (kültür üretimi ve yayılımı), Olağanüstü olaylara ev sahipliği yapma (olimpiyatlar, dünya fuan, müzik konserleri, kongreler). Daha sonra ise Douglass, yukanda sıraladığı bu fonksiyonlan dikey eksene, kentin kontrol ettiği mekansal büyüklüğü ise yatay eksene yerleştirerek, Şekil 1'de görülen dünya kenti oluşum sürecini çıkarmıştır. Şekil!: Dünya Kenti Oluşum Süreci F O N K S İ Y O N D U R U M U 4 ve daha fazla fonk. i 2-3 fonk. Tek fonk. /.' L / / / /, KOMPLEKS GLOBAL MERKEZ ~ s_ınrr o_"t_es_i ~11~ G_ıO_b_a_ı_aı_tı ~1 ~1 G_ıO_b_a_ı ~ Kaynak: Douglass, 2000: KONTROL EDİLEN MEKANSAL BÜYÜKLÜK..

8 48 Çağdaş Yerel Yönetimler, J1 (1) Nisan 1003 Şekil l'den de görüldüğü gibi, tek bir fonksiyona sahip bir kent kendi sınırlanndan daha büyük, ancak global ölçeğe göre çok daha küçük bir mekansal kontrol kapasitesi elde etmekte, 2-3 fonksiyona sahip bir kent ise bir öncekine göre daha geniş bir coğrafyaya egemen olmaktadır. Dört ve daha fazla fonksiyona sahip olmayı başarabilen kent ise, kompleks bir global merkez olarak global ölçekte kontrol kapasitesi elde etmektedir. Uluslararasdaşma ve Hizmet Sektörünün Belirli Bölgelere Yoğunlaşması Bu yaklaşım emeğin yeni uluslararası bölüşümü içinde bir global kentsel hiyerarşi oluşturmak yerine, kentleri, dünya ekonomisi içindeki, üretici hizmetlerin uluslararasılaşması ve belirli kentsel merkezlere yoğunlaşması bakımından bir hiyerarşi içine toplar. Bu konuda Sassen'in The Global City (1991) ve Cities in a World Economy (1994) adlı eserleri öncü çalışmalardır (Breatnach, 2000: 478; Shineffimberlake, 2000: ). "Mekansalolarak desantralize 01 muş/dağınıklaşmış global ekonomi, yerelolarak konumlanmış ve bütünleşmiş organizasyon ister" düşüncesi Sassen'in global kent çalışmalannın hareket noktasını oluşturur (Robinson, 2002: 535). Ayrıca, Sassen, Friedmann'ın "dünya kenti" terimi yerine "global kent" terimini kullanmaktadır. "The Global City" adlı çalışmasında Sassen, üretim hizmetleri olan reklamcılık, muhasebecilik, sigortacılık, bankacılık/finans ve hukuk hizmetlerini global kentleri sıralamak için kullanmış ve New York, Londra ve Tokyo'yu hiyerarşinin tepe noktasında yer alan kentler olarak göstermiştir (Sim vd., 2003: 116; TaylorlWalker, 2001: 24). Sassen'e göre, bu kentler global ekonomi içinde üçlü dünya kentidir. Çünkü bu kentler, finans merkezi olmalan, üretim merkezi 01 malan ve yenilikler için bir pazar durumunda olmalan nedeniyle dünya ekonomisinin organizasyonunda komuta merkezi durumundadırlar (Beaverstock vd., 1999: 447). Sassen'e göre, "global kent" kavramı, iki ilişkili faktör sonucunda doğmuştur (Beaverstock vd., 1999: 448): Ekonomik küreselleşme, Hizmet sektörünün organizasyon yapısı ve finans. Ekonomik küreselleşme hizmet ve finans sektörünün global ölçekte akışkan olmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak Sassen, üretim, hizmet, pazarlama ve yeniliklerin belirli tiplerinin mekanı olarak belirli kentlerin öneminin arttığını savunmaktadır. Özellikle, hizmet ve finans sektörünün uluslararasılaşması, global ekonomide, ekonomik gücün yönetim ve koordinasyonunda kentleri hayati öneme sahip merkezler haline getirmiştir. Ayrıca Sassen, ekonomik küreselleşmeye paralelolarak, hizmet sektörü firmalannın hızla büyümesinin, uzmanlaşmasının/belirli bölgelere konsantrasyonunun ve finans endüstrisinin yeni me

9 Global Kapitalizmde Sermaye Birikimi için Yeni Mekansal Olçekler 49 kansal organizasyonunun, global kent oluşumunda temel etmenler olduğunu belirtmektedir (Beaverstock vd., 1999: 448). Sonuç olarak, Sassen'in "global kent" kavramı, "ileri düzeyde uzmanlaşmış üretim hizmetlerinin ve finans sektörünün, küreselleşme sonucu, global ölçekte akışkan hale gelmesi ve belirli kentsel merkezlerde yığınlaşması ile ilgili bir kavramdır" denilebilir (Yeoh, 1999: 608). Uluslararası Finansal Merkezler Olarak Dünya Kentleri Dünya kenti çalışmalanna ilişkin dördüncü yaklaşım ise dünyanın büyük ve önemli kentlerini, uluslararası finansal merkez olma güçlerine göre hiyerarşik bir sıraya koyar. Bu konudaki öncü çalışma Howard Reed'in 1981 yılındaki çalışmasıdır. Aynca bu çalışma dünyanın belirli kentlerini belirli bir hiyerarşik düzene koyma çalışmalannın ilkidir. Başka bir deyimle Reed'in çalışması "kentsel hiyerarşi" tartışmalannı başlatan çalışmadır denilebilir (Sim vd., 2003: 113). Reed, bankacılık ve finansla ilgili 5, kültür, ekonomi, coğrafya ve politikayla ilgili de 41 değişken kullanarak, 40 ülkede 76 kent üzerinde bir analiz yapmış ve dönemini kapsayan bu analizi ile beş ayn düzeyden oluşan bir finansal merkez listesi çıkarmıştır. Bu listeye ilişkin sıralama şöyledir (Beaverstock vd., 1999: 449): - Ulus-üstü finansal merkez (Londra) - İlk sıradaki ulus-üstü finansal merkezler (New York, Tokyo) - İkinci sıradaki ulus-üstü finansal merkezler (Amsterdam) - Uluslararası finansal merkezler (25 kent) - Ev sahibi uluslararası finansal merkezler (39 kent) Sonuç olarak şunu ifade etmek gerekir ki, Reed' in söz konusu çalışması, çeşitli kriterler kullanılarak kentleri belirli bir hiyerarşik sıralamaya sokma çalışmalannın öncüsü olması bakımından önemlidir. Dünya kenti kavramına ilişkin tartışmalann özetlendiği yukandaki dört ayn yaklaşıma ek olarak, Taylor (2000) tarafından yapılan çalışmaya da burada yer vermek gerekir. Kentleri belirli bir hiyerarşik sıralamaya tabi tutmak yerine Taylor, söz konusu çalışmasında kentleri çeşitli kriterler kullanarak alfa dünya kentleri, beta dünya kentleri ve gama dünya kentleri olarak üç gruba ayırmış ve 69 firmaya ilişkin verilerle 263 kent arasından 55 dünya kenti belirlemiştir. Bu kentlerin belirlenmesinde şöyle bir yöntem izlenmiştir: 69 firmaya ilişkin verilerle 263 kentin tamamında muhasebecilik, reklamcılık, bankacılık/finans ve

10 50 Çağdaş Yerel Yönetimler, 12 (2) Nisan 2003 hukuk hizmetleri için büro bulunup bulunmadığı ve mevcut bürolann büyüklüğü, büronun şirket organizasyonu içindeki konumu irdelenmiştir. Bu irdelemenin sonuçlanna bağlı olarak, söz konusu hizmetlerin kentlerde hangi düzeyde sunulduğu da üçlü bir kategori ile sınıtlandınlmıştır. Şayet bir kentte hizmetlerden herhangi biri üst düzeyde sunuluyorsa, bu kent puanlamada 3 almış ve birincil merkez (prime center) olarak adlandınımıştır. orta düzeyde sunuluyorsa puanlamada 2 almış ve büyük merkez (major merkez) olarak isimlendirilmiştir. Puanlamada 1 alan kentler ise ilgili hizmetin en alt düzeyde sunulduğu kentler anlamında alınmış ve bu kentler küçük merkez (min or merkez) olarak kabul e dilmiştir. Örneğin, uygulanan bu yöntemde, muhasebecilik hizmetlerine göre 13 kentin birincil merkez, 37 kentin büyük merkez ve 27 kentin de küçük merkez olduğu saptaması yapılmıştır. Bu aşamadan sonra, kentlerin her birinin, muhasebecilik, reklamcılık, bankacılık/finans ve hukuk hizmetleri için aldıklan puanlar toplanmış ve elde edilen rakamlar 12 ve daha aşağısı olmak üzere sıralanmıştır. Çizelge 2'de de görüldüğü gibi, en çok puan alan (12-10) kentler alfa dünya kentleri, 7,8 ve.9 alanlar beta dünya kentleri, 4, 5 ve 6 alanlar ise gama dünya kentleri olarak isimlendirilmiştir. Çizelge 2. Değişik Kategorilere Göre Dünya Kentleri ALFA DÜNYAKENTLERİ 12: Londra, Paris, New York, Tokyo. 10: Şikago, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, Milan, Singapur. BETA DÜNYA KENTLERİ 9: San Francisco, Sidney, Toronto, Zürih, 8: Brüksel, Madrid, Mexico City, Sao Paulo. 7: Moskova,Seul. GAMA DÜNYA KENTLERİ 6: Amsterdam, Boston, Caracas, Dallas, Dusseldorf, Cenevre, Houston, Jakarta, Johannesburg, Melbourne, Osaka, Prag, Santiago, Taipei, Washington. 5: Bangkok, Beijing, Roma, Stockholm, Varşova. 4: Atlanta, Barcelona, Berlin, Buenos Aires, Budapeşte, Kopenhag, Hamburg, İstanbul, Kuala Lumpur, Manila, Miami, Minneapolis, Montreal, Münih, Şangay. DÜNYA KENT OLUŞUM SÜREcİNDE GÜÇLÜ KANıT GÖSTEREN KENTLER Çok Güçlü Kanıt Taşıyan Kentler 3: Atina, Auckland, Dublin, Helsinki, Lüksemburg, Lion, Mumbai, Yeni Delhi, Philadelphia, Rio de Jeneiro, Tel Aviv, Viyana.

11 Global Kapitalizmde Sermaye Birikimi için Yeni Mekansal O/çek/er 5 ı Bazı Kanıtlar Taşıyan Kentler 2: Abu Dabi, Almaty, Birrningham, Bogota, Bratislava, Brisbane, Bükreş, Kahire, Cleveland, Cologne, Detroit, Dubai, Ho Chi Minh City, Kiev, Lima, Lizbon, Manchester, Montevideo, Oslo, Rotterdam, Riyad, Seattle, Stuttgart, The Hague, Vancouver. Çok Az Kanıt Taşıyan Kentler ı: Adelaide, Antwerp, Arhus, Baltimore, Bangalore, Bologna, Brazilia, Calgary, Cape Town, Colombo, Colombus, Dresden, Edinburgh, Genova, Glasgow, Goteborg, Guangzhou, Hanoi, Kansas City, Leeds, Lille, Marsilya, Richmond, St Petersburg, Taşkent, Tahran, Tijuana, Turin, Utrecht, Wellington. Kaynak: Taylor, 2000: 15. Sıralamada 1, 2 ve 3 alan kentler ise dünya kenti olma konusunda belirli düzeylerde işaretler taşıyan kentler olarak kabul edilmiştir. Şöyle ki; 3 puan alanlann dünya kenti olma yolunda güçlü işaretler taşımakta olduğu, 2 alanlann kısmi işaretler taşıdığı ve 1 alanlann çok az işaretlere sahip olduğu kabul edilmiştir. Buraya kadar, dünya kenti kavramına ilişkin farklı yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Bu aşamadan sonra ise, konunun daha iyi anlaşılması bakımından, önce dünya kenti tartışmalannda farklı araştırmacılar tarafından ileri sürülen argümanlar Hill ve Kim'in (2000) sistematiği kullanılarak 6 grupta toplanacak, daha sonra ise dünya kenti kavramına yöneltilen eleştiriler üzerinde durulacaktır. Hill ve Kim'e göre (2000: ), dünya kenti tartışmalanna ilişkin argümanlar 7 ana grupta toplanabilir. Bunlar aşağıda verilmiştir. Ekonominin küreselleşme derecesindeki artışla, temel ekonomik fonksiyonlann belirli alanlarda yoğunlaşma derecesindeki artış doğru orantılıdır. Küresel şirketler üretimlerini sınır ötesi alt sözleşmeler (sub-contracting), risk sermayesi (joint ventures) ve diğer uluslararası iş bağlantılan ile global ölçekte desantralize ederler (Douglass, 2000: 2317; Budd, 1998: ). Ancak, bu gelişmeye karşıt biçimde şirket sahipliği merkezileşir. Çünkü, ekonomik faaliyetlerin mekansal dağınıklaşması geniş bir merkezi yönetim ihtiyacını doğurur. Bunun için de, uluslararası şirketler globalolarak dağılmış fabrikalannı ve bürolannı kontrol etmek için özel firmalara ve uzmanlaşmış mesleklere ihtiyaç duyarlar. İşte dünya kentleri bu hizmetleri sunmak için uzmanlaşmış özel mekansal birimlerdir. Castells'in deyimiyle, tekno-santrik, finansal/yönetsel elitler dünya sisteminin emir ve komuta zincirini elinde tutmak, kozmopolitan çıkarlannı ve pratiklerini yeniden ü retmek için özel mekanlar (dünya kentleri) isterler (Beaverstock, 2002: 525).

12 52 Çağdaş Yerel Yönetimler, J2 (2) Nisan 2003 Dünya kentlerinin büyümesine yol açan global kontrol fonksiyonlan birkaç sektör içinde yer alır. Bunlar, uluslararası şirketlere ev sahipliği, uluslararası finans, global taşıma ve iletişim, ileri düzeyde uzmanlaşmış hizmet sektörü, politik/ideolojik nüfuz ve medyalk:ültür olarak sıralanmaktadır. Bunlardan uluslararası finans ve ileri düzeyde uzmanlaşmış hizmet sektörü ana global kontrol araçlandır. Öte yandan, özelleştirme ve serbestleşme ya da düzenleme-dışı bırakma (deregülasyon) dünya kentinin en temel özelliğidir. Dünyanın büyük uluslararası finans ve iş merkezlerinde dünya çapında firmalar serbestleşmiş piyasa ve endüstrilerde birbirleriyle iş yaparlar. Global kentlerde, uluslararası bankacılık ve hizmet sektörü, imalat sanayii ile yer değiştirmekte (deindustrialization) ve bu sektörler ekonomik büyüme ve sosyal yapılanmanın motoru olmaktadır. Global kontrol kapasitesinin kazanılması ile birlikte, imalat sektöründe istihdam azalmakta, hizmet sektöründe ise artmaktadır. Yüksek yoğunluklu yabancı göç, zenginlik konsantrasyonu, sosyal ve mekansal kutuplaşma global kentlerin en temel karakteristikleri arasına girmektedir. Özellikle, yüksek yoğunluklu iç ve dış göçler, global kent tartışmalannda merkezi bir öneme sahiptir (BeaverstockIBoardwell, 2000: 278; Samers, 2002: 390; Yeoh, 1999: 609; Tyner, 2000: 61-63). Dünya kentlerindeki, şirket merkezlerinin, global finans ve uluslararası kurumiann varlığı, bu kentlerde yüksek ücretli bir sınıfın varlığı ile sonuçlanır. Diğer yandan yüksek ücretli sınıfın varlığı, ofis temizliği, sekreterlik, ev hizmetleri, otel ve lokanta hizmetleri gibi düşük ücretli meslekleri de beraberinde getirir. Böylece, mesleksel çeşitlilik ve gelir kutuplaşması, kentteki sosyal aynşmayı da artınr. Lüks konut alanlanna olan talep artışı fiyatlan artırarak, çoğu konutu düşük ücretli sınıfın oturabileceği yer olmaktan çıkanr ve bu durum ö nemli bir konut krizi yaratır. Aynca, gelir düzeyi düşük yığınlar büyük miktarlı sosyal hizmetleri için egemen şirket elitlerinin hizmet talepleri ile rekabet etmek durumunda kalırlar ve çoğunlukla da bunda başansız olurlar. Bunun sonucunda ise sermaye birikim sürecinin bütün ağırlığı politik olarak en zayıf ve organize olamayan sınıflann üzerine yıkılmaktadır. Dünya kentleri bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonomileri global kapitalist sisteme eklemlerken, yeni bir global kentsel hiyerarşi oluşturmaktadır. Hiyerarşi içinde bir kentin sırası, o kentin global yatınmlan çekebilme yeteneğine bağlı olmaktadır. Hiyerarşinin tepesindeki kentler global ekonominin komuta ve kontrol merkezleridir. Hiyerarşinin alt basamaklannda yer alan kentler ise finansal serbestleşmenin yaşandığı ve ileri düzeyde uzmanlaşmış hizmetlerde dünya piyasası ile bütünleşmekte olan gelişmiş ülkelerin büyük kentleridir (Bkz.Taylor, 1997). Hiyerarşi içinde kentler arası rekabet serttir. Kentler, hiyerarşik düzende daha üst sıralara

13 Global Kapitalizmde Sermaye Birikimi için Yeni Mekansal O/çek/er 53 tırmanabileceği gibi düşebilir ya da tümüyle sıralama dışı kalabilir de. Bu bağlamda, kentlerin rekabet edebilirliğini artırmak için, "kentlerin satılması" (selling the city) kentlerin tanıtılması kampanyalannın önemli bir parçası haline gelmektedir. Kente ilişkin belirli bir imaj yaratmak aslında global bir ilişkiyi satmak, tanıtmak anlamına gelmektedir (Robinson, 2002: 34; Short vd., 2000: 320; Gordon,1999: ). Dünya kenti rejimieri ve yeni global kentsel hiyerarşi uluslararası kapitalist sınıfın (Castells'in deyimiyle uluslararası elitlerin) etkisi altındadır. Global düzeyde işleyen bir sermaye birikim süreci ile yakından ilgilenen ve kozmopolit bir kültür/tüketimci bir ideolojiye sahip olan uluslararası kapitalist sınıf, sıklıkla yerel sınıfve çıkarlarla çatışmaya girmektedir. Dünya kentleri, uluslararası kapitalist sınıfın etkisi altında, yeni bir kentsel hiyerarşi oluşturarak birbirine eklemlenirken, birbirine daha çok benzeşmekte, fakat konumlandıklan ülkenin diğer alanlanndan başkalaşmakta ve ulus-devletle aralanndaki ortak çıkar ilişkilerini bir kenara bırakmaktadır. Sassen'in kavramlaştırmasıyla "sistemik süfeksizlik"(systemic discontinuity) sonucu, bazı kentler yeni fırsatlara kavuşarak zenginleşirken bazılan marjinalleşmektedir (Yeung, 2000: 6; Doğan, 2002: 96). Küreselleşme, diğer kentsel dönüşümlerle birlikte, kentin fiziksel formunu da etkilemektedir. Sermaye yerel bağlarını kopanp uluslararası ölçekte akışkan hale geldikçe, mal ve hammaddelerin taşıma maliyeti düştükçe, yerel karşılaştırmalı avantajlar kentin doğal kaynaklan ve geçmiş endüstriyel kazanımlan temelinden kentin yapay çevresine ve oradaki yapay değerlere kaymaktadır. Yüksek hızlı iletişim sistemine uygun ofis ve konut alanlan, yüksek fiber optik taşıma kapasitesine sahip yapılar, bilgisayar ve veri terminallerindeki yüksek güvenilirlik, güvenilir elektrik ve su şebekeleri, konferans salonlan, üniversiteler, hastaneler söz konusu yapay çevrenin önemli unsurlannı oluşturmaktadır (Douglass, 2000: 2318). Dünya Kenti Hipotezine Yöneltilen Eleştiriler Dünya kenti tartışmalannda ileri sürülen ve yukanda sıralanan argümanlara karşılık, dünya kenti hipotezine önemli eleştiriler de yöneltilmiştir. Bu eleştiriler ise şu şekilde sıralanabilir (Saito, 2003: ): Analizler mekansal yapı üzerine odaklanmakta ve kentleri bir makine gibi görerek, kurumsal yapılara yeterli dikkat gösterilmemektedir. Piyasa mekanizması üzerindeki politik değişkenlerin etkileri önemsenmemektedir. Oysa, devlet politikalan kentlerin dışsal ilişkilerini etkileyebilir. Ulus-devlet ile global kentler arasındaki ilişkilere yeterince açıklık getirilmemiştir. Bazı teorisyenler, global kent ile ulus-devlet arasında ekonomik

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ GLOBAL FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ GLOBAL FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ GLOBAL FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL Şubat 2007 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ GLOBAL FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL

Detaylı

Ceren Akyos ve Didem Danış

Ceren Akyos ve Didem Danış KÜRESELLEŞME VE KENT ::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::: Ceren Akyos ve Didem Danış Küreselleşmenin

Detaylı

ENDOJEN BÖLGESEL KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ

ENDOJEN BÖLGESEL KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 1-14. ENDOJEN BÖLGESEL KALKINMAYA FARKLI BİR BAKIŞ Murat ÇETİN * ÖZET 1970 lere kadar exojen kalkınma

Detaylı

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi Nurgün Kul Parlak * Giriş Yirminci asır biterken teknolojide, iletişimde ve ulaşımda ortaya çıkan gelişmelerle, dünya ticaretinin artması küresel ekonomide

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME GLOBALIZATION WITH DIFFERENT PERCEPTIONS AND DIMENSIONS

BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME GLOBALIZATION WITH DIFFERENT PERCEPTIONS AND DIMENSIONS BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME Dr. Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü ÖZET: Bu çalışmada küreselleşme olgusunun, farklı algıları ve

Detaylı

TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI

TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI KURESELLESME SURECiNDE REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve TURKiYE DE KOBi LER PROF. DR. MUSTAFA AYKAÇ DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK DOÇ. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMİR ito ve DERGİSİ NİN HEDİYESİDİR

Detaylı

REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME*

REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME* REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME* Osman EROĞLU Öğr. Gör. Dr., Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü osmaneroglu2181@hotmail.com Azmi YALÇIN

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÜNYA FİNANS MERKEZLERİ İLE KIYASLANMASI

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÜNYA FİNANS MERKEZLERİ İLE KIYASLANMASI İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİNİN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÜNYA FİNANS MERKEZLERİ İLE KIYASLANMASI Aysel Gündoğdu Haliç Üniversitesi ayselgundogdu@halic.edu.tr Arzu Seçil Dizman Marmara

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI H. Naci BAYRAÇ Osmangazi Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2006 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim Doç. Dr. Murat Okçu Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü GİRİŞ 1999 Marmara depremi hayatımızda çok ciddi acılar bıraktı. Ama bir

Detaylı

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI Ayşenur SEZGİN Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Az Gelişmiş Bölgelerin Gelişmesinde Bir Fırsat Olarak Çağrı Merkezleri *

Az Gelişmiş Bölgelerin Gelişmesinde Bir Fırsat Olarak Çağrı Merkezleri * MAKALE / ARTICLE Az Gelişmiş Bölgelerin Gelişmesinde Bir Fırsat Olarak Çağrı Merkezleri * Call Centers as Opportunities in Development of Less Developed Regions * Ebru SEÇKİN, 1 Ayşe Nur ÖKTEN 1 1980 lerden

Detaylı

Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram

Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram 67 Planlama 2013;23(2):67-76 doi: 10.5505/planlama.2013.98608 ARAŞTIRMA / ARTICLE Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram Urban Theory of Chicago School: Urban Ecological Theory Gencay Serter

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KAMU YÖNETİMİNİN GELECEĞİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Bünyamin DAĞ HAZİRAN 2012 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BOLGESEL!YEREL EKONOMIK KALKlNMA KURAMLARlNlN TARIHSEL SUREÇ IÇERISINDEKI GELIŞIMLERI

BOLGESEL!YEREL EKONOMIK KALKlNMA KURAMLARlNlN TARIHSEL SUREÇ IÇERISINDEKI GELIŞIMLERI BOLGESEL!YEREL EKONOMIK KALKlNMA KURAMLARlNlN TARIHSEL SUREÇ IÇERISINDEKI GELIŞIMLERI Tanyel Özeiçi Ecarat' ABSTRACT Regional economics which have been dominant in the second half of the twentieth century

Detaylı

KÜRESELLEŞMENİN TARİHÇESİ A.BORA ELÇİN

KÜRESELLEŞMENİN TARİHÇESİ A.BORA ELÇİN KÜRESELLEŞMENİN TARİHÇESİ A.BORA ELÇİN ANKARA, 2012 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER TABLOSU...ii Küreselleşmenin Tarihçesi... 1 Özet... 1 GİRİŞ... 1 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 2 1.1. Küreselleşmenin Tanımı... 2 1.2.

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES

BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 21-54 BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES ÖZET Nihat IŞIK

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

FİNANSALLAŞAN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TÜKETİM VE BORÇLANMA

FİNANSALLAŞAN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TÜKETİM VE BORÇLANMA İş ve Hayat Finansallaşan Türkiye EkonomisindeTüketim ve Borçlanma FİNANSALLAŞAN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TÜKETİM VE BORÇLANMA Arş. Gör. Banu KARAKAŞ Gazi Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Detaylı

FİNANSALLAŞMA VE İKTİSADİ SONUÇLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

FİNANSALLAŞMA VE İKTİSADİ SONUÇLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 9 Makaleler FİNANSALLAŞMA VE İKTİSADİ SONUÇLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Sedat AYBAR 1 - Cengiz DOĞRU 2 Öz Bu yazı finansallaşma kavramını Türkiye bağlamında ele almaktadır. İktisat

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

Paris Banliyö Hareketini Anlamak: Manuel Castells'i Yeniden Okumak

Paris Banliyö Hareketini Anlamak: Manuel Castells'i Yeniden Okumak Paris Banliyö Hareketini Anlamak: Manuel Castells'i Yeniden Okumak Kıvılcım Akkoyunlu Ertan Son zamanlarda Fransa 'daki banliyö hareketi ile dünyada önemli bir siyasal gündem haline gelen kentsel siyasal

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2012 ANKARA DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Cemal Ökmen YÜCEL Tuğçe KOYUNCU Emine TOKGÖZ Rekabet Kurumu. Her Hakkı Saklıdır. Rekabet

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı