T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle"

Transkript

1 SEA TOURISM, BECAUSE DEN Z TUR ZM, ÇÜNKÜ... D LDAR ÜNDE ER T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle çok güzellik bar nd r yor ki Türkiye. Tabii bunun yan s ra, düzensizli i ve plans zl yla da sürekli ertelenen hayaller. Art k, Türkiye nin marka imaj n do ru bir flekilde oluflturmak zorunday z. Bu belirsizlikten nasibini fazlas yla alan turizm ile ilgili ciddi stratejiler gelifltirmek ve uygulamak için pek de fazla zaman - m z kalmad. Ucuz tatil yapabilme düflüncesi ile ço u kendi ülkesinde iflsizlik maafl yla geçinen turistlerin tatil yöresi olarak kabul edilmek yerine, bir an önce harika koylar m z, denizimizi, tarihimizi, eflsiz mutfa m z öne ç karacak flekilde deniz turizmine a rl k vermeliyiz. Dünyan n her yerinde deniz turizmine yönelen turist, harcama gücü daha yüksek, tatil anlay fl daha üretken ve do aya daha sayg l bir kategori olarak kabul edilir. Yani Türkiye nin hiç flüphesiz yapmas gereken; yat turizmini, kruvaziyer turizmini, su sporlar n, dal fl turizmini ve marinalar ön plana ç - kartmak; tatil yörelerindeki betonlaflmay desteklemek yerine, suyun üstüne ve alt na yönelmek. Marine&Commerce için dobra dobra aç klamalar yla 2007 yaz - n n de erlendirmesini yapan Kaptan Ercan Günefltutar pek çok titre sahip. Sorular m z hem Deniz Turizm Birli i Yönetim Kurulu Baflkan olarak, hem Deniz Ticaret Odas Marmaris fiubesi Baflkan Yard mc s olarak, hem de Mart Marina n n müdürü olarak yan tlad. Günefltutar n bir di er özelli i de, Türkiye nin tek kaptan marina müdürü olmas. flte Ercan Beyin kimi zaman pozitif, kimi zamansa negatif ama son derece aç k yan tlar... Sizce 2007 yaz deniz turizmi aç s ndan beklentilere cevap verdi mi? Capt.Ercan Günefltutar 2007 y l 2006 y l na göre daha iyi geçti. Ama bu iyilik ne yaz k ki geçti imiz güzel y llardaki rakamlar yakalamam z sa layamad. Kruvaziyer turizmi aç s ndan Marmaris e gelen gemi say s nda ciddi bir art fl olmad. Ama, gelen gemilerin boylar ve kapasiteleri artt. Bu da bize ayn say daki gemiye ra men daha fazla turist getirdi. Bilindi i gibi, kruvaziyer gemiler programlar n 3-4 y ll k yaparlar y - l ndaki kriz nedeniyle rotasyonlar n de ifltiren gemilerin, 2007 y l nda hemen bize Those involved in the tourism business want rich tourists, while tourists usually want to have a special holiday cheaply In recent years, countries like Turkey that have geographical advantages that can be defined miraculous provide holiday opportunities that many tourists dream of. Of course, at very competitive prices In other words, not the quality but the quantity matters. Almost all tourism facilities from boutique hotels to holiday villages and marinas are fully booked. Well, why are tourism entrepreneurs and the local people are still unhappy? The reason is highly simple. The tourism entrepreneurs are unhappy for they operate with low profit margins in spite of all efforts and fatigue; and as for the local people, due to the invasion of tourists that would like to have a cheap holiday. 088

2 Turizmci paral turist ister, turist ise genellikle özel bir tatili ucuza yapmay... Son y llarda, Türkiye gibi mucizevi olarak tan mlanabilecek co rafi avantajlara sahip ülkeler, pek çok turistin rüyalar n süsleyebilecek tatil olanaklar sunuyor. Tabii son derece ucuz rakamlara... Yani nitelik de il, nicelik önemseniyor. Butik otellerden tatil köylerine, marinalara kadar hemen her yer dolu. Peki neden hem turizmci, hem de yerli halk hala mutsuz? Nedeni çok basit. Turizmci o kadar tempoya, o kadar yorgunlu a ra men düflük kar marjlar yla çal flt için; yerli halk ise, ülkesini istila eden, ucuzcu turistin varl ndan rahats z oldu u için mutsuz. T urkey has so many beauties from historical to natural heritages, to seasons and tourism facilities. But of course, there are many postponed dreams due to disorganization and lack of plans. Now, we have to correctly create Turkey s brand image. We do not have much time left to develop and implement serious strategies for tourism that has taken its share from this ambiguity exceedingly. Instead of being considered to be a holiday resort of tourists that live on unemployment pay in their own countries, we need to concentrate on sea tourism in such a way to highlight our wonderful bays, sea, history, and unequalled cuisine right away. Tourists that turn to sea tourism are considered to be a category that has higher spending power, more productive holiday mentality, and is more respectful to the nature all around the world. In other words, what should Turkey must do is to put more spotlight on yacht tourism, cruise tourism, aquatic sports, and diving tourism and marinas; and instead of supporting construction of all-concrete tourism facilities, turn to the surface or under the water. Captain Ercan Gunestutar, who made an evaluation of the summer of 2007 with his downright comments for the Marine & Commerce, has many titles. He answered our questions as the Chairman of the Board of Directors of the Association of Sea Tourism, as the Vice Chairman of Marmaris Branch of the Chamber of Shipping, and as the Manager of the Marti Marina. Mr. Gunestutar is also the only marina manager who is a captain. Here are Mr. Gunestutar s sometimes positive, sometimes negative, and sometimes highly open answers Did the summer of 2007 satisfy the expectations in sea tourism? The year 2007 turned out to be better than But unfortunately, this rise did not allow us to reach the high figures achieved in previous years. There was no serious increase in the number of cruise ships calling at Marmaris. However, both the sizes and capacities of the ships increased. This, of course, brought to us more tourists with the same number of ships. As it is well known, the cruise companies plan their itineraries for 3-4 years. It would be naive to expect the ships, which shifted their rotations due to the crisis in 2006, to return to us in However, we expect increases in the coming years. Furthermore, the small size of Marmaris port also causes the number of incoming ships to be low. The port authority is obliged to turn back two of the ships in case four ships arrive at the same time. We know that enlargement works have commenced. However, it is not possible to speed up the red tape. The season was profitable in diving tourism and daily tours. The hotel occupancy rate is better compared to 2006, and selection of sea activities in alternative entertainment by tourists resulted in the season to be a good one. In order to have diving tourism developed even further, it is necessary to sink one or two ships and increase the undersea wealth. The tourists have started to look for a change. Underwater Safaris organized aboard boats with special glass bottoms could be an alternative tourism activity. By having sea-bus shuttle services between Dalaman and MARINE & COMMERCE OCTOBER

3 dönmelerini beklemek hayalcilik olurdu. Ancak önümüzdeki y llarda art fl bekliyoruz. Ayr ca, Marmaris in liman n n küçük olmas da gelen gemilerin az olmas na neden oluyor. Liman daresi ayn anda 4 geminin gelmesi durumunda 2 tanesini geri çevirmek zorunda kal yor. Büyütme çal flmalar na baflland n biliyoruz. Ancak bürokrasiyi h zland rmak pek mümkün olam yor. Dal fl Turizmi ve günübirlik turlar aç s ndan sezon verimli geçti. Otellerdeki dolulu un 2006 y l na göre daha iyi olmas ve gelen turistin alternatif e lencelerde deniz aktivitesini seçmesi sezonun iyi geçmesini sa lad. Dal fl turizminin daha da gelifltirilebilmesi içinse aynen Bodrum da yap ld gibi, 1-2 gemin bat r l p su alt zenginli i oluflturulmas gerekiyor. Gelen turistler art k de ifliklik istiyorlar. Altlar özel camlarla kapl teknelerle Under Water Safari yap lmas da alternatif bir turizm aktivitesi olabilir. Dalaman-Marmaris aras nda çal flt r lacak bir deniz otobüsüyle, hem turistlere denizin güzellikleri gösterilir, hem de kara yolundan kurtar l p daha h zl ulafl m sa lanabilir. Özellikle yabanc turist önce Türkiye, sonra da Marmaris e tatile gelmeyi neden tercih etmeli? Yabanc turistin bizi y llarca tercih sebebi 3 S di. Yani Sea- Sand-Sun - Deniz-Kum-Günefl. Tabii bir de harika tesislerde ucuz tatil imkân sunuyoruz. Ama sizden daha ucuz birileri ç k nca sizi vuruyorlar. fiimdilerde Tunus-Cezayir gibi. Belki ilerde Libya da bu kervana kat l r. Bu nedenle alternatif turizm çeflitlemeleri yaratmal y z. Bunlar içinde en çabuk hayata geçirilebilecek ve hemen akla geleni de, kapl ca ve kültür turizmi. Daha sonralar av ve do a turizmini de bunlara ilave edebiliriz. Art k 3S turizmiyle ve ucuz tatil sunmakla, turizmden büyük gelirler elde etmemiz mümkün olmayacak. Marmaris e turist neden gelecektir? flte bu çok zor bir soru. Marmarisli bile buna tam cevap bulam yor... Sohbetlerde hep soruyorum; Siz turist olsan z, Marmaris e gelir misiniz? diye. Cevap ço- unlukla hay r oluyor. Bunun sebeplerinden en önemlisi Marmaris in turizm kenti olarak planlanmamas. Ayn cadde üzerinde 5 Marmaris, both the beauties of the sea may be shown to the tourists, as well as a faster transportation can be achieved compared to the land route. Why should especially foreign tourists firstly prefer to come to Turkey, and secondly select Marmaris for their vacation? The reason why foreign tourists prefer us for years is the 3S. That is, Sea-Sand-Sun. Of course, on top of that, we provide low-priced vacations in marvelous facilities. But if there are others that come into play, who are lower-priced than you, they end up hurting you. Just like Tunis and Algeria nowadays. Maybe Libya will also jump on this bandwagon in the future. This is why we should create alternative tourism diversifications. Those that can be quickly implemented and which come first to mind are thermal spring and culture tourism. We may also add tourism of hunting and nature to these later on. It is no more possible to achieve great income by providing 3S tourism and low-priced holidays. Why will the tourists come to Marmaris? This is a tough question to answer. Even inhabitants of Marmaris cannot find a complete answer to this! I always ask during conversations; If you were a tourist, would you come to Marmaris? Most of the answers turn out to be No. One of the most important reasons of this is due to the fact that Marmaris is not planned as a tourism town. You are not supposed to have a five star hotel, apart hotel, restaurant, pharmacy, market, residence, coiffeur and bar on the same street. Go and have a look at the advanced tourism towns, all is planned to make the tourists comfortable. You do not display all your tricks on the same street. Examine the coastal line of Spain known as Costa del Sol and see how tourism is done! I always say that the mayors of tourism towns on the coastal strip should first go to Costa del Sol, and start duty after attaining an Achievement Certificate from there. We can only then apply governing of tourism. I could almost say the tourists who come to Marmaris under these circumstances deserve to receive a medal. Because we are inflicting all kinds of suffering on them, pulling them from the hand or arm at the marketplace included. 090

4 y ld zl otel, apart, restoran, eczane, market, konut, kuaför ve bar olmaz. Gidiniz geliflmifl turizm kentlerine, her fley turistin rahat etmesine göre planlanm flt r. Bütün marifetlerinizi ayn caddede sergilemezsiniz. spanya n n Costa del Sol diye tan mlanan sahil fleridini bir inceleyiniz. Bak n turizm nas l yap l yor? Hep söylerim, k y fleridindeki turizm kenti belediyelerinin baflkanlar önce Costa del Sol e gidecekler ve oradaki belediyelerden Staj Bitirme Belgesi alarak burada göreve bafllayacaklar. Ancak o zaman turizm belediyecili ini uygulayabiliriz. Bu flartlarda Marmaris e gelen turiste madalya taksak yeridir. Çünkü her türlü eziyeti yapmaktay z. Bunun içerisine çarfl da elini kolunu çekip, taciz etmek de dahil. Yat turizmi konusunda geçmifl y llara göre bu y l, y l sonuna kadar ki rezervasyonlar da göz önünde tutarak de erlendirir misiniz? Tüm bu olumsuzluklara ra men deniz turizmi ve yatç l k konusunda ça yakalad k say l r. Yatlar m z her geçen gün standard n yükseltmekte. Klimas z ve kamaras içinde dufl, tuvaleti olmayan tekne neredeyse kalmad gibi. Türkiye de mega guletler imal ediliyor ve bunlar turizmin hizmetine sunuluyor. Yani yat turizmi iyi y llar ndan birini daha geride b rakt. Önümüzdeki y llar n rezervasyonlar konusundaysa flimdiden bir fley söylemek için çok erken. Önümüzdeki denizcilik fuarlar nda bunu daha rahat de erlendirebiliriz. Ama herfleye ra men önümüzdeki y l n iyi geçece i tahmininde bulunmak, falc l k yapmak olmayacakt r. Marinalar cephesinde ise flu anda dolulukla ilgili bir sorun yaflanm yor. Ancak önümüzdeki y llarda birkaç tane hariç yeni marina yat r mlar görülmedi inden, yer sorunu yaflanmas da kaç n lmaz olacak. Tüm marinalar %100 ün üzerinde doluluklarla çal fl yorlar. Yap lan ve yap lmakta olan marina yat r mlar ile ilgili yorumunuz ne? Mart Marina n n yat r ma yönelik planlar neler? Yap lmakta olan sadece 1 tane marina var. O da 2009 y l nda hizmete girecek. haleleri yap lm fl olan di er marinalar n henüz yat r ma bafllamam fl olmalar ciddi bir handikap. Türkiye de marina yat r mlar konusunda muazzam ve b kt r c bir bürokrasi var. En iyi flartlarda 3 4 y l içerisinde izinler al nabiliyor ve inflaata bafllanabiliyor. Bu da yat r mc lar marina yat r m yapmaktan kaç nmaya sevk ediyor. Ayn sorun talya da da vard. Ama onlar Yuvarlak masa formülünü gelifltirdiler. Ve bunun sonunda da izin süreleri 4-6 aylara indi. Bir anda marina kapasitelerini ikiye katlad lar. Mart Marina ya gelince, önümüzdeki y l marinay yenilefltirme ve güzellefltirme yat r mlar yapaca z yani bir anlamda marinan n çehresini de ifltirece iz. Marina içindeki 25 odal butik otel devreye girecek, ayr ca r ht m geniflleme ifllemiyle kapasite de biraz daha artacak. Bu arada tesis içerisindeki yenileme çal flmalar da devam edecek. Amaç teknecilere her zaman ve daima en iyisini sunmak. Türkiye deki marina iflletmecili ini nas l de erlendiriyorsunuz? Türkiye de marina iflletmecili i inan n en üst seviyede. Mesle im kaptanl k oldu u için ve de yurt d fl fuarlarda di er marinalar n 092

5 Can you please comment on the volume of this year s yacht tourism compared to the previous years by taking into consideration the reservations made until the year end? In spite of all the negativity involved, I can say that we have been able to catch up with the developments in sea and yacht tourism. The standard of our yachts gradually increases everyday. We can say that there is almost no vessel left without air conditioning and in almost all of them the cabins come with their own bathroom. Turkey builds mega-schooners and these are used in the tourism industry. In other words it was a good year for yacht tourism. With regard to the reservations for the future years it would be early to comment. We will be able to better evaluate that after the upcoming marine exhibitions. But taking everything into consideration it would not be amiss of me not to predict a prosperous year. With regard to the marinas we are not experiencing any problems in relation to availability of space. However in the years ahead, there are no projects for new marinas in the pipeline and this will undoubtedly lead to some problems with regard to availability. All the marinas work on full capacity or more. What would be your comments with regard to the present and future marina investments? What are the plans of Marti Marina in terms of investments? At present there is only one marina under construction and that will become operational in It is a serious handicap that the tendered marinas have no yet started investing. The bureaucratic processing of new marinas in Turkey is a frustrating and lengthy process. Under the best conditions, the permits are granted and construction can start after 3 to 4 years following the initial applications. This situation acts as a deterrent on the investors. Italy had the same problem, however they came up with Round Table solution, which reduced the waiting time for the permits down to 4 to 6 months. Following this, they were able to double up their marina capacity in a very short time. With regard to Marti Marina, I can say that we will be investing in some rehabilitation and improvement works next year, in other words we will change the appearance of the marina. Within the marina a boutique hotel with 25 beds will become operational, furthermore, the capacity of the marina will increase thanks to the expansion of the pier. At the same time we will continue our improvement works in the facility. The objective is to be able offer the best to the sailors at all times. How do you evaluate the marina operating business in Turkey? You must believe me when I say that Marina Operating Business in Turkey cannot be any better. I can do this comparison very easily as I am a captain myself and I had the chance to examine the operations of other marinas at the overseas exhibitions that I visited. In most of the marinas in the Mediterranean they do not even provide mooring services. And security services at night time are almost non-existent. However, here, we provide 24 hour MARINE & COMMERCE OCTOBER

6 hizmetlerini inceleme f rsat m da oldu undan bu karfl laflt rmay çok rahatl kla yapabiliyorum. Akdeniz deki ço u marinada palamar hizmeti dahi verilmiyor. Geceleri güvenlik bulman zsa neredeyse imkans z. Bizde ise 24 saat palamar hizmeti verilir, güvenlik sistemimiz de çok iyi. Hakikaten marinalar m zdaki servis Avrupa n n çok çok üzerinde. Bunu bir denizci olarak söylüyorum. Devletimiz biraz daha destek olsa Akdeniz in teknecilik cazibe merkezi olmam z iflten bile de il. Avrupa Yat Limanlar Birli i (The Yacht Harbour Association) yönetim kurulu üyelerinin geçen y l Türkiye ye yapt klar ziyarette söyledikleri çok ilginçti. Bu Birlik Avrupa daki marinalar kendi tespit etti i kriterlere göre denetler ve 5,4,3 alt n ç pa ödülü verir. Türkiye de de 7 tane 5 alt n ç pal marina var. Bunlardan biri Mart Marina. Birli in Yönetim Kurulu üyeleri Nas l oluyor da bu kadar çok marina 5 alt n ç pa al yor? diye Türkiye ye denetleme yapmaya geldi ve incelemelerinin sonunda giderken flunlar söylediler; Biz buraya gelirken Türk lere bir fleyler ö retiriz diye geldik, ama gördük ki, Türk lerden ö renece imiz çok fley varm fl. flte hiç flüphesiz bu sözler Türk marinac l n n nerede oldu unu gösteren en kuvvetli delil. Devletimizin marinac l n önünü açmas yönünde çal flmalar yapaca na inanc - m z tam. Önceleri 4 tane belgeyle iflletti- imiz marinalar m z bugün 13 tane belgeyle iflletebiliyoruz. Her kurum ve kurulufl marinalardan bir belge almas n talep ediyor ve marinac l zorluyor. Yat - r mc lar da sonuç olarak kar gayesi güderek bu marinalar infla ediyorlar. Ancak gelinen noktada ve devletimizin kurumlar n n talep ettiklerini karfl lamakta zorluk çeken marinac lar yeni yat r mlardan kaç yorlar. Böyle devam edilecek olursa, deniz turizmimiz aç s ndan alt n yumurtlayan tavuk kesilecek gibi gözüküyor. Marina yat r mc s bulmakta güçlük çekilece i anlafl l yor. Yap lmas gerekense, ifllemlerin kolaylaflt r lmas ve marinac lar n önlerinin aç lmas. Deniz Ticaret Odam z n Denizci Millet, Denizci Ülke slogan n gerçeklefltirebilmenin en önemli koflulu, tekne sahibi olmay kolaylaflt rmak ve o teknelerin ba lanaca limanlar ço altmak olacak. & mooring services and have a highly commendable security system. The service provided in our marinas is actually superior to the European Marinas. I make these observations as a seaman. It would be just a matter of time for us to become the center of attraction in the Mediterranean, if we had a little more support from our government. The comments of the members of the Yacht Harbor Association, in their visit to Turkey last year, were very interesting from this aspect. This Association inspects the marinas in Europe according to the criteria that it determines, and to the ones that are determined as worthy, 5, 4, 3 Golden Anchor awards are given. In Turkey there are 7 marinas with 5 golden anchors. One of them is the Marti Marina. The Members of the Board of Directors of the Association came to Turkey to see how it is possible for so many marinas to receive 5 Golden Anchor award. And following their inspection, before they left the country they said the following; We came here thinking that we would teach you a few things, but now we see that there are many things that we can learn from Turks. Undoubtedly these words prove the development level of the Turkish Marina Operations. We have strong belief that our government will do what is necessary to remove the obstacles that are holding back the marina business. In the past, we needed 4 documents to operate a marina and today this number is 13. Each and every institution requires a specific document to be obtained and this puts the sector in a difficult situation. The investors build these marinas to make a profit, however at this point in time, when faced with the demands of the government institutions they refrain from further investing in this field. If we continue on this route, we will be foregoing opportunities in this very profitable business for our sea tourism. It looks as if the investors will be sparse. To overcome this, the process must be made easier for marinas. The most important condition of being able to accomplish the slogan of Chamber of Shipping which states; Maritime Nation, Maritime State is to make the process for boat ownership easier while at the same time increasing the capacity of the piers where these boats can moor. & 094

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz 03Sektorelbakis.qxd 1/16/07 12:20 PM Page 50 Ocak-fiubat / January-February 2007/ No.19 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Girgin: Yurtbay olarak

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K DEN Z SÖZEN Bir broker ister armatör için, ister yük sahibi için, isterse her iki taraf için birden bile çal flsa denizcilik

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Yaz 2015 Sayı: 04 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Summer 2015 Issue: 04 MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER MARMARİS

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

İzmir i şahlandıracak

İzmir i şahlandıracak Mart March 2014 Sayı Issue 32 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy İzmir i şahlandıracak entegre ulaşım projeleri Integrated transport projects for development of İzmir LAKE VAN VAN GÖLÜ Its name is lake,

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

Kitab n bas m na katk lardan dolay

Kitab n bas m na katk lardan dolay 67 Kitab n bas m na katk lardan dolay teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ Eylül - Ekim 2008 TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ HEALTH TOURISM IN TURKEY AND ITS IMPORTANCE FOR THE MIDDLE EAST TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ BİLİNCİ ARTIYOR HEALTH TOURISM CONSCIOUSNESS

Detaylı

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the 64 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Temmuz - A ustos / July - August 2005 Seramik Türkiye Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r Röportaj / Interview fierife Deniz Ulueren serife@serfed.com

Detaylı

DÜNYA SU FORUMU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ The world water forum and the related thoughts

DÜNYA SU FORUMU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ The world water forum and the related thoughts çindekiler Contents Sayı: 286 / Nisan 2009 Issue: 286 / 2009 April 26 Sağlıkta mükemmellik tutkusu: Acıbadem Maslak Hastanesi Acıbadem Maslak Hospital: Passion for Perfect Health 30 Kartepe de bir kış

Detaylı

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GYODER İMKB SPK EPRA İMKB KONFERANS SALONU, İSTİNYE, İSTANBUL 26 EYLÜL 2002 1 Baskı Tarihi : Mart 2003 Baskı Adedi

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı