Antalya K ıy ı Şeridindeki Turizm Tesislerinin Fiziksel Planlama Sürecinde Ortaya Ç ı kan Sorunlar ve Çözüm Önerileri)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antalya K ıy ı Şeridindeki Turizm Tesislerinin Fiziksel Planlama Sürecinde Ortaya Ç ı kan Sorunlar ve Çözüm Önerileri)"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), Antalya K ıy ı Şeridindeki Turizm Tesislerinin Fiziksel Planlama Sürecinde Ortaya Ç ı kan Sorunlar ve Çözüm Önerileri) M. Selçuk SAYAN 2 Yüksel ÖZTAN3 Geli ş Tarihi: Özet: Bu ara şt ırmada Antalya k ıyı şeridinde yer alan toplam 44 adet otel ve tatil köyü incelenmi ş ve turistik tesislerin planlama, tasar ım, uygulama, işletme ve bak ım a şamalar ında peyzaj mimarl ığı aç ısından baz ı sorunlar saptanm ışt ır. Bu sorunlar alt ı grupta s ı n ıfland ır ılm ış; her grup için çözüm önerileri getirilmi ştir. Fiziksel planlama sorunlar ı, doğal öğelere sahip bir parselin, turizm tesisi durumuna dönü şünceye kadar geçen süreçte ve sonras ındaki varoluş sürecinde oluşmaktad ır. Ara şt ırmada ele al ınan tesislerdeki sorunlar ın en büyük bölümü (%52.27) bitkisel peyzaj uygulama sürecinde görülmektedir. Sonuç olarak turistik geli şimlerde yap ısal çevrenin doğal çevre için entegre edilmesinde peyzaj mimarl ığın ın etkisi büyüktür ve peyzaj mimarl ığı sürecine gösterilen önem artt ı kça sorunlar azalmaktad ı r. Anahtar Kelimeler : Turistik tesis, peyzaj tasar ı m, planlama, sorunlar, süreç Problems Arising in the Physical Planning Process on Seaside Resorts in the Antalya Province and Suggestions Abstract: In this research, 44 seaside resort hotels and vacation villages located on the Antalya coastline were investigated and some problems were determined in the planning, design, construction, management and maintenance phases from landscape architecture viewpoint. These problems were classif ıed into six groups and some suggestions were giyen for each group. Physical Planning problems arise in the transformation period of a natural land into tourist resort and afterwards in the existence period. It is determined that most problems (%52.27) occur in the soft landscaping application period. As a result, landscape architecture has great influence in the integration of man-made environment into natural environment and problems decrease as the importance paid for landscape architecture process increases. Key Words : Tourist resort, landscape design, planning, problems, process Giriş Turizm toplumlar aras ı nda ekonomik, sosyal ve siyasal değ i şimin en önemli araçlar ı ndan biridir (Olal ı 1990). Dünya Turizm Örgütü'nün (VVTO), "turizm-bar ışa pasaport" logosu y ı lda bir milyar ı n üzerinde ki şinin kat ı ld ığı turizm etkinliklerinin evrenselli ğini ve seyahatin özgürlü ğ ünü ifade etmektedir. Mieczkowski'ye (1990) göre, büyük kitleleri harekete geçiren turizm olgusu, ulusal ve uluslararas ı pazarlar dahil, y ı ll ı k iki trilyon Amerikan Dolar ı 'n ı geçen geliriyle dünya ekonomisinin %12'sini olu şturmakta ve dünyan ın en büyük sektörü olmaktad ı r. Kitle turizmi ise, bir yüzy ıldan az süre içinde yüksek düzeyde geli ştirilen ve profesyonel olarak i şletilen endüstrilerden biri durumuna gelmi ştir (England, 1991) Modern sosyo-ekonomik fenomen olarak turizm, büyük ölçüde, sadece 19. yüzy ı lda endüstri devrimi ile ili şkili olarak kapitalizmin geli şmesiyle ba şlayan bo ş zaman kavram ı n ı izlemektedir (Mieczkowski 1990). Ça ğ da ş kitle turizmi dönemi ise, Il. Dünya Sava şı sonras ı rekonstrüksiyonu ile ba ş lam ış ve özellikle Güney Avrupa k ı y ı lar ı ba şta olmak üzere, dünyan ı n birçok ülkesinde "güne ş, deniz, kum" sözcükleriyle ifade edilir duruma gelmiştir. Kitle turizminin ortaya ç ı kt ığı 1900'lü y ıllardan bu yana do ğal k ıy ılar, deniz k ı y ı s ı ndaki ça ğda ş k ıy ı sal resortlara do ğru evrimle şmektedir. Bu süreçte turizm ve fiziksel planlama ad ına, çeşitli hatalar ı n yap ılma oran ı, turizmin yöredeki h ız ı ve bask ıs ıyla doğ ru ora,nt ı t ı d ır. Smith (1992), k ıy ısal resortuh geli şmesiyle, arnbiyans ı n ı n kötüleştiğini, kirlilik düzeylerinin t ı rmand ığı n ı, negatif sosyal etkilerin yükseldi ğini ve ekonomik yararlar ın eş it olarak yay ı lmas ı yolunda sorular ın doğduğ unu bildirmektedir. Turizm Türkiye'de ilk kez, Turizm ve Tan ıtma Bakanl ığı 'n ı n 1963'te kurulmas ıyla devlet politikas ı na girmiş ve 1969'da yay ınlanan 6/12209 say ı l ı kararname gereğince, Bal ıkesir, Çanakkale il s ı n ı r ı n ın denize sapland ığı nokta ile Antalya, Mersin il s ın ı r ı n ın denize sapland ığı nokta aras ında kalan Ege ve Akdeniz k ı y ı lar ı n ı n 3 km derinli ğindeki şeridi "Turizm Geli şim Alan ı " I Bu çal ışma, M. Selçuk Sayan' ı n doktora tezinin bir bölümüdür. 2Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarl ığı Bölümü-Antalya 3Ankara Üniv. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarl ığı Bölümü-Ankara

2 72 TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, Cilt 6, Say ı 4 olarak kabul edilmi ştir (Anonim 1975). Ayn ı y ı lda Devlet Planlama Teşkilat ı, iskandinav Planlama ve Geli ştirme Te ş kilat ı 'm (SPDA), alan ı n genel bir incelemesini yaparak baz ı öncelikli yöreler için turizm planlar ı yapmak üzere görevlendirmi ştir. Bu çal ışma, 1971'de Antalya şehrinin doğu ve güneybat ı s ı ndaki turizm geli şim alanlar ı n ın tamamlanmas ıyla bitmi ştir. Turizm ve Tan ıtma Bakanl ığı taraf ı ndan, Doğ u Antalya'ya ili şkin 1/ ölçekli çevre düzeni plan ı ve 1/5000 ölçekli naz ım imar plan ı tamamlanarak 1972'de yürürlü ğe konulmu ştur. Antalya'n ı n güneybat ı k ı y ı lar ı na ili şkin 1974 y ı l ı ba şı nda haz ı rlanan "Güney Antalya Turizm Naz ım Plan ı", Turizm Koordinasyon Komitesi'nce incelenmi ş ve baz ı aksakl ı klar ı nedeniyle Turizm ve Tan ıtma, Orman ve imar ve iskan Bakanl ı klar ı 'n ın ortak çal ışma i ş birliği ile yeniden düzenlenerek 1974 y ı l ı sonunda Güneybat ı Antalya k ı y ı kesimi 1/ ölçekli çevre düzeni plan ı hükümleri haz ı rlanm ışt ır (Anonim 1975).Güney Antalya Turizm Naz ım Plan ı 2000 y ı l ı na kadar yatakl ı k bir kapasiteyi öngörmektedir (Anonim 1996). Antalya'da 19701i y ı llarda ba şlayan turizm geli şmelerinin en önemli ad ımlardan biri "Güney Antalya Turizm Geli ş im Projesi"dir. Güney Antalya Turizm Geli şim Projesi (GATGP), Antalya ili güneybat ı k ıy ı lar ı nda, seçilmi ş bir yörede k ı sa vadede, kitle turizmine cevap verecek toplu bir yatak kapasitesi yaratmak amac ı yla giri şilmi ş bir çal ışmad ır. Bu proje, plan, program, finansman ve i şletme konular ı n ı beraberce ele alan ilk ve tek entegre projedir (Anonim 1996). 1980'li y ıllara do ğru turizm sektöründeki yat ı r ı mlar, arazi; finansman; teminat; i şletme ve pazarlama sorunlar ı ; bürokratik engeller; politik etkenler ve petrol buhran ı gibi nedenlerle yava ş lam ışt ı r. Bütün bu sorunlar ı a şabilmek ve turizm sektörünü düzenleyecek, geli ştirecek, dinamik bir yap ı ve iş leyi şe kavu şturacak düzenleme ve önlemlerin al ınmas ı n ı sa ğlamak amac ı yla tarihinde Resmi Gazete'de yay ı nlanan 2634 say ı l ı "Turizmi Teşvik Kanunu" yürürlüğ e girmi ştir y ı l ında ç ıkan Turizmi Teşvik Kanunu'nun sa ğ lad ığı te şvikler birçok yat ı r ımc ı y ı harekete geçirmi ş ve elde edilen d ış kredilerle k ısa sürede Antalya k ıy ı lar ı yo ğun turizm yat ı r ı mlar ı n ı n gerçekle ştirildi ği bölge olmu ştur. Kanun gere ğince Antalya'da 21 önemli alan "Turizm Merkezi" olarak ilan edilmi ştir. Antalya k ı y ı lar ı do ğal, tarihsel, kültürel, fiziksel ve sosyal zenginlikleriyle uluslararas ı turizmin Akdeniz'deki önemli ortamlar ı ndan biridir. Antalya'da turizm a ğı rl ı kl ı olarak k ı y ılarda etkinlik göstermektedir. ilin k ıy ı daki s ı n ı rlar ı, do ğuda Anamur Burnu'ndan ba şlayarak bat ıda Patara E şen Çay ı'na kadar uzan ı r. Toplam k ı y ı uzunlu ğ u 450 km olup, bu miktar ülke k ıyı lar ı n ın %6.3'üne karşı l ı k gelmektedir. Antalya k ı y ı lar ı n ı n yakla şı k 35 y ı ldan bu yana turizmin etkisiyle şekillenmesi, olumlu ve olumsuz geli şmeleri beraberinde getirmektedir y ı l ı verilerine göre Antalya ilinin de içinde bulundu ğ u Akdeniz Bölgesi, tüm bölgeler içinde %22.28'lik bir konaklama oran ıyla üçüncü s ırada yer al ırken, %37.11'lik geceleme oran ı ile birinci s ı rada yer almaktad ı r. Akdeniz Bölgesi içinde Antalya'da konaklayan ki şi say ı s ı, toplam ; geceleme say ısı ise toplam 'dir. Bu rakamlar Antalya'n ı n konaklayan ki ş i say ısı yönünden %18.12 ile ikinci; geceleme say ıs ı yönünden ise %34.62 ile birinci s ı rada yerald ığı n ı göstermektedir. Antalya'da konaklamalarm %90.09'u otellerde; gecelemelerin ise %81.13'ü otellerde; %15.87'si tatil köylerinde yap ı lmaktad ır. Bu tesisler içinde Turizm Bakanl ığı taraf ından turizm i şletme belgesine sahip üç, dört ve be ş y ıld ızl ı oteller ile tatil köylerinde toplam %68.67 oran ı nda konaklama ve %76.93 oran ı nda da geceleme yap ı lmaktad ı r. Antalya Turizm il Müdürlü ğ ü'nün Mart 2000 verilerine göre, Antalya Ili'nde bulunan turizm i şletme belgeli tesisler 450 adet olup yatak kapasitesi 'tür. Turizm yat ı r ı m belgeli i şletme durumundaki tesislerin say ı s ı 183 olup yatak kapasitesi 'dir. Etkinlik gösteren toplam tesis say ı s ı 633 olup yatak kapasitesi 'dir. Bu kategoriler d ışı nda, Antalya'da belediye belgeli nitelikli tesis say ıs ı 1997 y ı l ı verilerine göre 810 olup yatak kapasitesi 'dir. Ayr ı ca, turizm yat ı r ım belgeli yat ı r ı m durumundaki tesislerin say ıs ı 181 olup yatak kapasitesi 'dir. Bu rakamsal verilerden anla şı laca ğı üzere Antalya, yabanc ı ve yerli turistler taraf ı ndan en çok ziyaret edilen ve kal ı nan ildir. Konaklama ve gecelemelerin %100'e yak ı n ı otellerde ve tatil köylerinde yap ılmakta ve özellikle üç, dört ve be ş y ı ld ızl ı oteller ve birinci s ı n ı f tatil köyleri yabanc ı turisler taraf ı ndan tercih edilmektedir. Kitle turizmine hizmet eden be ş ve dört y ı ld ızl ı oteller ile birinci s ı n ıf tatil köylerinin tamam ı na yak ı n ı, k ı y ı şeridi üzerinde yer almakta ve denizle do ğrudan ili şki içindedir. Üç y ı ld ızl ı otellerden de k ı y ı şeridinde bulunanlar ın say ı s ı çok olmakla beraber, bu tesislerde deniz ile do ğrudan ili ş ki azalmaktad ı r. Plans ız turizm geli şmelerinin yaratt ığı sorunlar bölge ölçeğinden tesis ölçe ğine kadar a şama a şama hissedilmekte ve sektörün bütününü etkilemektedir. Turistik geli şimlerde, do ğal çevre ile yap ısal çevrenin birbirleriyle bütünle ştirilmesi; insanlar için ya şanabilir d ış mekanlar ın olu şturulmas ında peyzaj mimarl ığı hizmetlerinin önemi büyüktür. Çünkü herhangi bir turizm geli şimi gerçekleşmeden önce bozulmam ış olan do ğal çevre, h ızl ı ve yo ğun turistik tesis yat ı r ı mlar ı n ın in şa edilmesinden sonra zarar görmekte ve bozulan çevrede kurulan peyzaj, k ısa dönemde do ğal ve yap ısal düzeni birbirine ba ğlamakta; uzun dönemde ise bütünle şmesini sa ğ lamaktad ır. Bu yönüyle peyzaj tasar ım ve planlamas ı n ın, bir tesisin var olmas ı; varl ığı n ı sürdürebilmesi ve zaman içinde de ğerinin artmas ı nda ya şamsal önemi vard ı r. Bu ara şt ı rman ı n amac ı, Antalya'n ı n k ı y ı şeridindeki turizm geli şimlerinin peyzaj mimarl ığı hizmetlerine dayal ı fiziksel çevre olu şum sürecinde olu şan sorunlar ı ortaya ç ı karmak ve uygun çözüm önerilerinde bulunmakt ı r.

3 SAYAN, M.S. ve Y. ÖZTAN., "Antalya k ıy ı şeridindeki turizm tesislerinin fiziksel planlama sürecinde ortaya ç ıkan sorunlar ve çözüm önerileri" 73 Materyal ve Yöntem Ara şt ırma materyalini Antalya ili k ıyı şeridinde yer alan turizm tesisleri olu şturmaktad ır. Bu tesislere ili şkin elde edilebilen vaziyet planlar ı, yap ısal ve bitkisel peyzaj projeleri, proje raporlar ı; tan ıt ım broşürleri; çekilen fotoğ raflar materyal olarak kullan ı lm ışt ır. Ayr ıca sorunlar ı n belirlenmesinde proje müellifieriyle, genel müdürlerle, otel müdürleriyle ve teknik personel ile yap ılan sözlü görü şmelerden edinilen bilgilerden de, yararlan ılm ışt ı r. Antalya k ıyı şeridine ili şkin 1: ölçekli çevre düzeni planlar ı; 1:5000 ölçekli naz ım imar planlar ı ve çeşitli ölçeklerdeki uygulama imar planlar ı da materyallerin aras ı nda yer almaktad ı r. Çal ışma, y ı llar ı aras ı nda gerçekle ştirilmi ştir. Bu periyotta k ı y ı şeridi üzerinde yer alan; denizle do ğ rudan ili şkili; beş ve dört y ı ld ızl ı oteller ile birinci s ı n ıf tatil köyler' içinden, ara şt ırman ı n gerçekle ştirilmesine yard ı mc ı olan 44 adet turistik tesis şeçilmi ştir. Seçilen tesislerin herbirine y ı l ı n değ i ş ik mevsimlerinde ziyaretlerde bulunulmu ştur. Tesislere ziyaretler s ıras ında genellikle otel yöneticileri ile görü şmeler yap ı lm ışt ı r. D ış mekanlar, tesisin sorumlu peyzaj mimari veya bahçe şefi nezaretinde incelenmi ştir. Bu incelemeler s ıras ında her tesise ili şkin foto ğ raflar çekilmiş ve görü şmelerden elde edilen bilgiler not edilmi ştir. Ara şt ırma sonucunda, sorunlar her bir tesis baz ında saptanm ış ve tablolar halinde özetlenmi ştir. Çal ışman ı n son bölümünde saptanan sorunlara ili şkin olas ı çözümler geli ştirilmi ştir. Bulgular ve Tart ışma Bu ara şt ı rmadan elde edilen bilgi, doküman ve yap ılan gözlemler sonucunda Antalya k ı y ı şeridindeki turistik tesislerde fiziksel çevre olu şum sürecinde birtak ım sorunlar ın varl ığı saptanm ışt ır. Genellikle doğal özelliklerden olu şan bir parseli, turistik tesis durumuna getirinceye kadar geçen süreçte ve sonras ı ndaki varolu ş sürecinde görülen sorunlar, peyzaj planlama ve tesisin fiziksel çevre olu şumu yönünden alt ı temel grupta incelenebilir: Yat ı r ı mc ıdan kaynaklanan sorunlar Tasar ım ve planlama sürecinde ya şanan sorunlar Yap ısal peyzaj uygulama sürecinde ya şanan sorunlar Bitkisel peyzaj uygulama sürecinde ya şanan sorunlar I şletme ve bak ım sürecinde ya şanan sorunlar Tan ıt ım ve pazarlama sürecinde ya şanan sorunlar Bu sorunlar ı n görüldüğü tesisler Çizelge 1'de verilmi ştir. Buna göre tesislerin %9.1'inde be ş sorun; yine %9.1'inde dört sorun; %25'inde üç sorun; %36.36's ı nda iki sorun ve %20.45'inde ise sadece bir sorun oldu ğ u görülmektedir. Tesislerde %52.27 oran ı ile bitkisel peyzaj uygulama sürecinde ya şanan sorunlar birinci s ırada yer almaktad ı r. Bunu %47.72 ile yap ı sal peyzaj uygulama sürecinde ya şanan sorunlar; %45.45 ile i şletme ve bak ım sürecinde ya şanan sorunlar; %38.63 ile tasar ım ve planlama sürecinde ya şanan sorunlar; %34.09 ile tan ıt ım ve pazarlama sürecinde ya şanan sorunlar ve %31.81 ile yat ı r ımc ı dan kaynaklanan sorunlar izlemektedir. Yat ı r ımc ıdan kaynaklanan sorunlar Türkiye'de uluslararas ı büyük otel zincirleri d ışı ndaki turistik tesis yat ır ı mc ı lar ı n ın büyük çoğunlu ğu, daha önce turizm sektöründe deneyimi olmayan; aktif olarak in şaat sektöründe etkinlik gösteren; kamu kurulu şlar ı n ı n ve kamu iktisadi te şekküllerinin ihalelerini izleyen büyük in şaat firmalar ından olu şmaktad ır. Yat ı r ı mc ı n ın sektörde deneyimi olmamas ı tesislerin fiziksel çevreleri aç ı s ı ndan da sorun yaratmaktad ı r. Antalya k ı y ı lar ı nda yer alan turizm geli şimlerinde bu türden, gerek yat ı r ı mc ı, gerekse i şletmeci durumunda çok Örnek vard ır. Ara şt ı r ılan tesisler içinde yat ı r ımc ı dan kaynaklanan sorunlar ı n görüldü ğü tesislerin oran ı %31.81'dir. In şaatç ı l ı k deneyimlerini turizm te şvikleriyle birleştirmeyi planlay ıp turistik tesis yap ı m ı n ı gerçekle ştiren bu yat ı r ı mc ı firmalar ı n birço ğu, planlama, projelendirme ve in şaat a şamalar ında gereksinim program ı ve mekan organizasyonu konular ı ndaki teknik bilgileri dan ışmanlaria gidermeye çal ışmalar ına ra ğmen, bazen firman ı n yönetim kurulu ba şkanlar ı ve üyeleri, iç mimariden d ış cephe boya rengine; di ş mekan dö şeme malzemesinden, seçilecek bitkilere kadar birçok konuda kendi tercihlerini kullanmaktad ı rlar. Baz ı tesislerde ise yap ılacak i şlerle ilgili uzmanlar ça ğ r ılmakta; genel bir görü şme sonucunda, uzman ı n o anda akl ı na gelen çözümler veya dü şünceler, daha sonra yap ılacak uygulamalar ın ana temas ı olarak kullan ı labilmektedir. Böyle bir turistik tesiste, i ş programlar ı aksamakta; mimari, peyzaj, altyap ı, donan ım ve diğer birçok konuda rastlant ısal kararlar al ı nabilmektedir. Üstelik, yap ı lan uygulamalar belirli bir tasar ım konseptine dayanmad ığı için, d ış mekanlar kimlik kazanamamaktad ı r. Turizmde hizmet veren i şletmelerin, di ğer i şletmelerden değ i şik özellikleri bulunmaktad ır. iç ve d ış mekanlar ı n sahip olmas ı gereken sistemi, bu sistemin i şleyişini ve mekanlar ın sahip olmas ı gereken özellikleri konuklar ı n gereksinimleri belirler. Turizm i şletmeciliği en rasyonel hizmetin, en uygun mekanlarda olu şmas ı n ı Sa ğlar. Turizmde gerek mimari, gerekse peyzaj mimarisini etkileyen ölçütlerin tam olarak bilinmesiyle ba şar ıya ula şı labilir. Ancak sektörden gelmeyen yat ır ımc ı firmalar, bir tesisin planlama, uygulama, bak ım ve i şletme a şamalar ında kalitesiz, uyumsuz ve amac ı na ula şmayan yap ı lar ı n, d ış mekanlar ı n ve hizmetlerin ortaya ç ı kmas ı na neden olabilmektedir. Tasar ım ve planlama sürecinde ya şanan sorunlar Tasar ım ve planlama sürecinde ya şanan sorunlar ı n temelinde bu süreçte deneyimli bir peyzaj mimarinin görev almay ışı yatmaktad ır. Bu süreçte ya şanan sorunlar ı n oran ı, %38.63 olarak saptanm ıştır. En önemli sorunlardan biri, peyzaj mimari taraf ı ndan yap ı lmas ı gereken, araç ve yaya sirkülasyonu ile yap ısal peyzaj tasar ım ı n ı n, mimari proje müellifı taraf ı ndan gerçekle ştirilmesidir. Böyle bir durumda mimari proje grubu, iç mekanlar ın ve yap ı lar ı n tasar ım ı n ı birçok ölçüte göre detayl ı bir şekilde

4 74 TARIM BILIMLERI DERGiSi 2000, Cilt 6, Say ı 4 yaparken; d ış mekanlar ı n yap ısal tasar ı m ı n ı ço ğ'unlukla yap ılar aras ı zorunlu ba ğlant ılar olarak görmekte; d ış mekandaki yap ısal peyzaj elemanlar ı n ı ise kolosal elemanlar veya kitleler olarak belirlemektedir. Peyzaj mimari taraf ı ndan araziye ili şkin analiz çal ışmalar ı yap ı lmad ığı ndan toprak, topografya ve di ğer do ğal özellikler de ğerlendirilememektedir. Yöreye ili şkin Akdeniz ikliminin, do ğ al bitki örtüsünün, düzenlemede yer verilecek peyzaj bitkilerinin, iklim-bitki örtüsü aras ındaki ve iklim-yap ı sal peyzaj elemanlar ı aras ı ndaki ili şkilerin, genelde turizm kavram ı n ı n ve özelde de tasar ı m ı yap ılacak turistik tesis gereksinimlerinin tam olarak bilinmedi ği bir peyzaj tasar ım ve planlama süreci sonunda ortaya ç ıkacak çevre düzenlemesi, genellikle amaca, arazinin özelliklerine ve çevresel özelliklere uygun olmamaktad ı r. Bu süre içinde tesis alan ı nda yap ılacak birkaç etüt çal ışmas ı planlamay ı do ğru yönlendirmek için< yeterli olmamaktad ır. Baz ı durumlarda harita mühendisleri veya topo ğraflar taraf ı ndan haz ı rlanan a ğaç rölövesi ve plankote, peyzaj tasar ı m ı n ı yapabilmek için yeterli görülebilmektedir. Böyle yönlendirilen süreçte genellikle aplikasyon sorunlar ı ç ı kmakta ve revizyonlar artmaktad ı r. Çizelge 1. Ara şt ı rma kapsam ı nda ele al ı nan tesisler SIRA NO TESIS ADI Jelun ıos ueuepleu ıçe ıi uepıd ıul ıge,i, Tasa r ım ve planlama sürecinde ya şanan sorunlar Yap ısal peyzaj uygulama sürecinde ya şanan sorunlar ıi Bitkisel peyzaj uygulama sürecinde ya şanan sorunlar Işletme ve ba k ı m sürecinde ya şanan sorunla r Tan ıt ım ve pazarlama sürecinde ya şanan sorunlar 1 Sorunlar ın tesis baz ında toplam ı 1 Adora Golf Resort Hotel 2 Altis Golf Hotel X 1 3 Asteria Hotel (Kumköy) X X 2 4 Cesars Resort&Hotels Belek X X X X 4 5 Champion Holiday Village X X 3 6 Club Alda X X 2 7 Club Ali Bey X X X 3 8 Club Aldiana Side X X X 3 9 Club Asteria (Belek) X X 2 10 Club Hotel Bellis X X X X X 5 11 Club Hotel Sera X X X 3 12 Club Hotel Sirene X X X X 4 13 Club Hotel Tekirova Corinthia X X 2 14 Club Mediterranee Kemer Holiday Village X _X 2 15 Club Mediterranee Palmiye Holiday Village X 1 16 Club Mega Saray X X 2 17 Club Palm Beach Vista X X X X 4 18 Club Phaselis X X X 3 19 Club Salima Beldibi Holiday Village X X 2 20 Club Varuna X X X 3 21 Dedeman Antalya Hotel X X X 3 22 Dedeman Club Blue Waters X X 2 23 Falez Hotel Antalya X X 2 24 Favori Aqua Resort X X 2 25 Grand Prestige Hotel Side X X X 3 26 Grida Village X X 2 27 Kiriş World Hotel X 1 28 Mart ı Myra Dreamland Holiday Village X X X X X 5 29 Merit Arcadia Resort Hotel X 1 30 Mia Belpark Holiday Village X 1 31 Mia Belpark Palace X 1 32 Mirage Park Resort X X X X X 5 33 Naturland Country Resort X 1 34 Paradise Tat Beach Golf Hotel X X X 3 35 Pasha's Beach Club X X X 3 36 Renaissance Antalya Resort X X 2 37 Seven Sea's Resort X X 2 38 Sheraton Voyager Antalya X 1 39 Simena Holiday Village X X X X 4 40 Sunrise Hotel&Holiday Village X X 2 41 Talya Hotel X ı 42 Turtel Side Holiday Village X X 2 43 Turtel Sorgun Holiday Village X X 2 44 Turtle's Marco Polo Club X X X X X 5 Sorunlar ın her birinin to am ı

5 SAYAN, M.S. ve Y. ÖZTAN., "Antalya k ı y ı şeridindeki turizm tesislerinin fiziksel planlama sürecinde ortaya ç ıkan sorunlar ve çözüm önerileri" 75 Planlama sürecinde, genellikle mimarl ık ve peyzaj tasar ımlar ı n ı n ve peyzaj mimarl ığı tasar ımlar ı ile d ış mekân altyap ı sistemlerinin birbirleri ile bütünle şememesi bir ba şka sorun olarak ortaya ç ı kmaktad ır. Bunun nedeni iki tasar ım grubunun beraber çal ışmamalar ı d ı r. Genellikle peyzaj tasar ı mc ıs ı, çal ışman ın içine tüm mimari yap ı kitleleri ortaya ç ı kt ı ktan sonra girebilmekte ve peyzaj i ş leri, yap ım a şamas ındaki en son i ş olarak alg ı lanmaktad ı r. Sonuçta, alan içinde gerek planlama; gerekse uygulama a şamalar ında çevresel yönlerden birçok hata yap ı labilmektedir. Yap ısal peyzaj uygulama sürecinde ya şanan sorunlar Yap ısal peyzaj uygulama sürecinde ya şanan sorunlar ın %47.72'lik bir orana sahip oldu ğu görülmü ştür.turistik tesislerde yap ısal peyzaj projesinin uygulanmas ı, genellikle mimari projeyi gerçekle ştiren müteahhide i şin devam ı gibi verilmektedir. Müteahhit firma ise bu uygulamalar ı, genellikle belirlenen konularda deneyimli ta şeron firmalara vermektedir. Örne ğin; havuzun yap ım ve tesisat i şleri, bu konuda uzmanla şm ış firmalara; ta ş i şçilikleri yöredeki ta ş ustalar ı na; yapay kaya i şleri ise tasarlanan formlar ı üretebilecek firmalara verilmektedir. Yap ı sal peyzaj uygulama sürecinde ya şanan en büyük sorun, yine tasar ım ve projelendirme a şamas ı ndan buraya ta şı nmaktad ır. Peyzaj tasar ı m ı konusunda deneyimli olmayan bir planlama grubunun haz ı rlad ığı projeler, yeterli standartlarda olmamakta; detaylar yeterince iyi çözülememekte veya tamamen eksik olmakta; öngörülen yap ısal malzemeler iyi kullan ı lamamakta, mimari tasar ım konseptini destekleyememektedir. Böyle bir projeyle uygulama a şamas ı na geçildi ğinde, yetersiz uygulama kararlar ı, müteahhit firma taraf ından çözülmektedir. Bunun tersi durumda ise gerçekten iyi çözülmü ş ayr ı nt ı lardan, uygulamas ı n ı n zor ve dolay ıs ı yla pahal ı olu şu nedenleriyle vazgeçilebilmektedir. Sonuçta yap ısal peyzaj uygulamalar ı, rastlant ısal olarak ortaya ç ı kabilmekte; tasar ımc ı n ın yaratt ığı konseptten uzakla şı lmakta; tasar ım ı n esteti ği ve bütünlü ğü bozulmaktad ı r. Bu süreçteki bir di ğer sorun ise acele ile yap ı lan uygulamalard ır. Antalya yöresinde yeni sezona yeti ştirme olgusu oldukça yayg ı nd ı r. Bu şekilde yap ımı gerçekle şen bir turizm tesisinde normal durumlarda peyzaj uygulamalar ı, inşaat ı n en son bölümünü olu şturmas ı na karşı n, genellikle ana otel binas ı, diğer yap ılar ve altyap ı gibi yap ısal çal ışmalar tam olarak bitmeden de çal ışmalar ba ş lat ılabilmektedir. Bu nedenle yap ısal peyzaj ı n uygulama süresince, tamamlanm ış bölümler birkaç kez bozulabilmekte; revizyonlar ın yap ı lmas ı zorunlu olabilmektedir. Bitkisel peyzaj uygulama sürecinde ya şanan sorunlar Ara şt ırmada ele al ınan tesislerin %52.2'sinde bitkisel peyzaj uygulama sürecinde sorunlar ın ya şand ığı saptanm ışt ır. Bu süreçteki sorunlar ı projelendirme ve uygulama a şamas ı nda ortaya ç ı kan sorunlar olarak ikiye ay ı rmak olas ı d ı r. Projelendirme a şamas ı nda yap ı sal peyzaj projesinin, mimari proje müellifı taraf ından haz ırland ığı durumlarda bitkisel peyzaj projesi, mimarl ı k grubuyla beraber çal ışan bir peyzaj planlama grubuna; yat ı r ımc ı firman ın öncelikli olarak seçti ği bir peyzaj grubuna veya şantiye taraf ı ndan seçilen yöredeki uygulamac ılardan birine verilmektedir. Yap ısal ve bitkisel peyzaj projesinin deneyimli bir peyzaj planlama grubunca yürütüldü ğü durumlarda, uygulama ço ğ unlukla şantiye yönetimi taraf ı ndan seçilen bir ta şeron firmaya verilmektedir. Ta şeron firman ın yapt ığı uygulaman ı n denetimini yürütmek için yat ı r ı mc ı firma ad ına bir peyzaj mimari şantiye kadrosunda yer almaktad ır. Ancak dü şük ücret-deneyimsiz eleman politikalar ı nedeniyle uygulama sürecinde önemli sorunlar ortaya ç ı kmaktad ı r. Uygulama a şamas ında bitkisel peyzaj projesi, uygulamas ı n ı n yöre veya bölgeden bir ta şeron firmaya verildi ği durumlarda, tasar ım projesi genellikle meslek d ışı ndan ki şilerce haz ırlanabilmekte ve yat ı r ımc ı firmaya formalite bir proje olarak sunulabilmektedir. Iyi kalitede bir tasar ımın yap ı lmad ığı proje ile uygulamaya geçildi ğ inde projenin tamamlanm ış olan yap ısal peyzaj uygulamalar ı na uyumlu olmay ışı ; yat ı r ı mc ı firman ı n değ işen istekleri ve uygulamac ı firman ın geli şigüzel yapt ığı bitkilendirrne nedenleriyle sürekli de ğ i ştirilmekte ve mevcut duruma uydurulmaktad ı r. Bu durumda da ortaya, bozulmu ş, şekil değ i ştirmiş; rastlant ısal olarak geli şmi ş bitkisel uygulama ç ı kmaktad ı r. Uygulama a şamas ı ndaki bir ba şka sorun, standart d ışı bitki kullan ı m ı ve i şçilik olarak befirmektedir. Peyzaj mimarl ığı n ı n önemini anlam ış olan yat ı r ı mc ı firmalar, çevreye ili şkin tüm projelendirme çal ışmalar ın ı mimari proje a şamas ı nda ba şlatmakta; bitkisel peyzaj projesinin gere ği olan bitkisel materyalin büyük bölümünü üretmek için şantiye yap ılar ı birlikte bir de sera kurmakta ve üretimi ba şlatmaktad ı r. Bu işin ba şı nda yer alan peyzaj mimari daha sonra uygulamay ı gerçekle ştirebilmekte.; çoğunlukla da i şletme a şamas ı nda peyzaj mimari olarak bak ı m ı yürütmektedir. Bu şekilde yakla şı k y ı ll ı k bir süre içinde yeterli büyüklükte bitkisel materyal elde edilebilmektedir. Projenin gerektirdi ği az miktardaki daha büyük veya özel baz ı bitki türleri ise d ışardan sa ğ lanmaktad ır. Böyle bir üretim etkinli ğiyle elde edilen bitkiler, iklimle tamamen uyum içinde olmakta ve nakliye sorunlar ı ortadan kalkmaktad ır. Ancak şantiyede bitkisel üretim sürecinin gerçekle ştirilmedi ği ve peyzaj uygulamas ı n ı n yöreden bir firmaya verildi ği durumlarda bitkisel materyal konusundaki aksakl ı klar üç şekilde olabilmektedir. Bunlar bitkilerin form bozukluklar ı; taahhüt edilen boy ve çaplarda bitkisel materyalin bulunamamas ı ve son olarak istenen varyetelerin bulunamay ı p daha farkl ı habitüse sahip alt varyetelerin kullan ı lmas ı d ır. Projede öngörülen bitki boylar ı n ı sa ğlayamayan uygulamac ı firma, bu eksikliği ayn ı tür bitkinin küçük örneklerini anla şmadaki miktar ından daha fazla say ıda kullanarak gidermeye çal ışsa da c ı l ız ve küçük bitkilerle ba şlang ı çta iyi bir peyzaj görüntüsü elde edilememektedir. Bitkisel uygulama sürecindeki s ı k ınt ı lar ın bir bölümünü de turizm tesislerine yöreden veya farkl ı bölgelerden getirilen yüksek boylu palmiye türlerinin transplantasyonlar ı s ı ras ında ya şanan sorunlar olu şturmaktad ır. Palmiyeler, genellikle bir t ır kasas ı içinde; kasan ı n alabilece ği kapasite sonuna kadar tamamlanarak, üst üste istiflenmi ş şekilde; kökler aç ıkta; kasan ın üzeri branda ile kapat ı lmadan; k ısaca son derece kötü ve y ı prat ı c ı ko şullarda nakledilmektedir. Bu şekilde

6 76 TARIM B İ L İ MLER İ DERGISI 2000, Cilt 6, Say ı 4 nakledilen bitkilerin bir de yanl ış dikilmeleri sonucunda,transplantasyonlar ba şar ı l ı olamarnaldad ı r. Palmiyeler konusunda bir di ğer çok önemli sorun da bitkilerin formlar ına ve boylar ına bak ılmadan sat ı n al ı nmas ı d ır. Palmiye gtivdelerinin e ğri ve değ i şen kal ı n ı klarda olmas ı; yaprak tac ı formunun bozuk olmas ı veya alttan karde şlenip çok say ıda c ı l ız gövde yapm ış olmas ı gibi özellikler, bu konuda ölçütü olmayan turizm tesisleri için sorun olu şturmamaktad ı r. Bu durumda, peyzaj yönünden hiçbir de ğeri olmayan buna benzer habitüse sahip palmiyeler, i şverene "zor bulunan ve çok de ğ erli bitkiler" olarak tan ıt ılmakta ve di ğerlerinin iki-üç kat ı fiyatlara sat ılmaktad ır. Oysa, özellikle palmiye erin estetik düzgünlük ve birbirine e şdeğer olmalar ı, düzenlemenin dü şey yöndeki etkili görünümünü sa ğlamalar ı yönünden çok önem idir. 4 Baz ı durumlarda tesisin bulundu ğ u çevredeki vejetasyona tamamen ters olmas ına ra ğmen kullan ı lan palmiyeler, uyumsuz uk yaratmaktan ba şka bir i şe yaramamaktad ır. Oysa dikkatli kullan ı ld ığı koşulda insanlar üzerinde olumlu etkiler yapan palmiye türlerinin, ı l ıman k ıy ılardaki düzenlemelerde ve genel olarak dünyada 's ıcak iklim ve denizi ça ğ rışt ı rmas ı yönünden özel bir yeri vard ı r ve bitkisel kompozisyonlar ı n önemli bir materyallerinden biridir. İş letme ve bak ı m sürecinde ya şanan sorunlar Turistik tesisin i şletmeye aç ı lmas ıyla yeni sorunlar ortaya ç ı kmaktad ır. Planlama ve uygulama sürecinde göz önünde bulundurulmam ış birçok konu, i şletme a şamas ı nda i şletmeci için düzeltilmesi veya de ğ i ştirilmesi gerekli sorunlar olarak belirmektedir. Ara şt ırmada ele al ınan tesislerin %45.45'inde i şletme ve bak ım sürecinde sorunlar ı n yaşand ığı saptanm ıştı r. Yat ı r ımc ı firma baz ı durumlarda i şletmeyi kendisi sürdürmekte; baz ı durumlarda da turizm konusunda deneyimli bir gruba devretmektedir. I şletmenin devredilece ğ i önceden belirlenmemi şse, bu durumda planlama ve uygulama sürecinde i şletmecinin sözkonusu olabilecek özel gereksinimleri gereksinim program ı na girmemektedir. Dolay ı s ı yla mekânlar ı n kullan ı m ı ndan, d ış mekan düzenlemelerine kadar tesis bir dizi de ğ i şiklikle kar şı karşıya kalabilmektedir. Örne ğin birçok tesiste yat ı r ımc ı firma taraf ı ndan iç ve d ış mekanlarda olu şturulan kullan ımlar veya aktivite ortamlar ı ndan bir bölümü i şletmeci taraf ı ndan ya hiç kullan ılmamakta ya da ba şka amaçlarla kullan ı lmaktad ı r. Tesiste in şaat a şamas ı n ı n son bölümü olarak yap ı l ıp bitirilen yap ı sal ve bitkisel peyzaj düzenleme erinde veya d ış mekân sulama, ayd ı nlatma veya drenaj gibi altyap ıya ili şkin sistemlerin tam olarak çal ışmad ığı, yetersiz oldu ğ u veya kullan ı lan malzemelerin sağlam olmad ığı uygulamalarda sorunlar ya şa na bilmekted ir. Bak ı m yönünden ya şan ı an önemli sorunlardan biri, i şletmeci grubun maliyetleri a şa ğı çekebilmek için uygulad ığı, bak ım personelinin say ı ve kalitesinin dü şürülmesi e ğilimidir. Yeterli bak ı m ın sa ğlanmas ı için gereken eleman say ı s ı n ı n ve kalitesinin dü şürülmesiyle, bitkisel bak ım i şleri olmas ı gereken düzeyde 4 Dünyada üçbinden fazla türü bulunan palmiyelerden, do ğ al habitüsü gere ğ i çok gövdeli olan türler, yukar ıda aç ı klanan özelliklere sahip palmiyelerden ayr ı tutulmal ıd ır. yap ı lamamaktad ır. Tesisin d ış mekan temizlik i şlerinin de bak ım personelince yap ı ld ığı durumlarda bitkisel bak ı ma ayr ılan süre iyice azalmaktad ır. Tesislerde peyzaj bak ım ı n ın sorumlusu olarak genellikle bir peyzaj mimari veya ziraat mühendisi bulunmaktad ı r. Baz ı tesislerde bu i şi tesis in şaat ından beri çal ışmakta olan bir bahç ıvan yürütürken, baz ı lar ı nda i şletmeci grubun genel peyzaj sorumlusu olarak çal ışt ırmakta oldu ğu peyzaj mimari, periyodik aral ı klarla işletmeye gelerek bir veya genellikle iki haftal ı k iş program ı düzenlemektedir. Peyzaj bak ım sorumlulu ğunun peyzaj mimari d ışı nda bir ki şi taraf ı ndan yap ı ld ığı durumlarda, i şletmede sadece rutin bak ım işleri yürütülmekte; bitkiler yeteri kadar tan ı nmad ığı ndan yanl ış i şlemler yap ı labilmektedir. Ayr ıca bu ki şiler yarat ıc ı ve özgün bitkisel peyzaj düzenlemelerinin süreklili ğ ini sa ğ ayamamakta; düzenlemede önceden yap ı lm ış hatalar ı düzeltmek için yeterli bilgiye sahip olamamaktad ırlar. Turistik tesislerin baz ı lar ı da bitkisel bak ım i şini ayn ı yöreden bir peyzaj firmas ı na ihale edebilmektedir. Teklif yöntemine göre fiyat dü şürerek al ı nan i şin devam ı nda, bak ı m i şini yapan firma sadece yörede i ş yapm ış olmay ı ve referans portföyünü büyütmeyi hedefleyerek maliyeti dü şürebilmek için yetersiz say ıda ve kalifiye olmayan personel çal ışt ı rmaktad ı r. Tan ıt ı m sorunlar ve pazarlama sürecinde ya şanan Bilinçli turizmin tan ıt ım ve pazarlama sürecinde, tesisin sahip oldu ğ u manzaralardan, yöredeki do ğal kokulara; k ıyi özelliklerinden, kaya formlar ına ve doğal renk- ışı k uyumuna kadar birçok do ğal ve kültürel peyzaj özelli ği ile bunlar ın öne ç ı kart ılmas ıni sa ğlayan peyzaj düzenlemesinin sahip oldu ğ u özellik ve güzelliklerin her birinin ayr ı ayr ı önemi vard ı r. Bütünleşmi ş tan ıt ım ve pazarlamada "yerin özelliklerini öne ç ı karma" anlay ışı yla, tesisin "özel bir yer" olmas ı sa ğlan ı r. Sahip olunan çevre ve peyzaj özelliklerinin fark ı nda olunmas ı ve bilinçli olarak kullan ı lmas ı n ı n bu süreçte yeri büyük olmaktad ı r. Antalya k ıy ı lar ı nda yerle ş mi ş turizm tesislerinin pek az ı, doğal ve kültürel peyzaj özelliklerini ve yarat ılan d ış mekân düzenlemelerini, tan ıt ım ve pazarlamada aktif bir malzeme olarak kul anmaktad ı r. Ara şt ırmada ele al ı nan tesislerin %34.09'unda bu sorun gözlemlenmi ştir. Yat ı r ı mc ı veya i şletmeci firman ın k ısa dönemde elde etmeyi hedefledi ği yüksek kazanç dü şünceleri ve konunun öneminin yeterince fark ı nda olunmamas ı, tan ıt ım ve pazarlama sürecinin yüzeysel bir şekilde yürütülmesine neden olmaktad ı r. Sorunlara yönelik çözüm önerileri Bu bölümde turizm amaçl ı tesislerin fiziksel çevre olu şum sürecinde belirlenen alt ı grupta incelenen sorunlara çözüm önerileri getirilmeye ça ışılacakt ı r. Yat ı r ımc ı ki şi ve kurulu şlara ili şkin öneriler Turizmi planl ı şekilde büyütecek faktör, e ğ itim, bilgi ve dolay ı s ıyla bilinç sahibi olmakt ı r. Yat ı r ı mc ı çevresinde büyüyen sorunlar ı n merkezinde ise ço ğ unlukla eğ itimsizlik yatmaktad ı r. Yat ı r ı mc ı n ı n bilinç endirilmesine, turizmde devlet politikas ı ile ne kadar ve ne kalitede dü şüncenin olu şturulup uyguland ığı n ın anla şı lmas ıyla ba şlamak gerekmektedir. Gelece ğe yönelik sürdürü ebilir ve do ğ al-

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş

AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş Ankara Avrupa Çal ışmalar ı Dergisi Cilt: 6, No:1 (Güz: 2006), s. 19-47 AVRUPA B İRLIĞI FİNANSAL ENTEGRASYON SÜRECINDE İPOTEKL İ PİYASALAR: ADAY ÜLKE STATÜSÜNDE OLAN TÜRK İYE'YE B İR BAKI Ş Belgin AKÇAY

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 1. htisas Fuarlar n n Pazarlama fllevi...8 2. Bilgi letiflimi ve htisas Fuarlar...9 3. Rekabet ve htisas Fuarlar...11 HT SAS FUARLARINA KATILIMIN

Detaylı

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G

TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G TÜRKIYE BAROLAR BIR Lİ G (ii(fl> :4ti IORI

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı