OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI"

Transkript

1 Kapak.rh 6/3/10 12:18 Page 3 KENT KONAK L K B A H A R / 2 Katipzadelerle bafllayan dönüflüm, kamusal alan KONAK MEYDANI O yang n hep konuflulacak ZM R YANGINI fiimdi sevgili flehrinden çok uzaklarda DAR O MORENO Muzaffer zgü yazd... ATT LA LHAN B LG YAYINEV NDE HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI NAMIK KEMAL L SES Tarihteki ad hep ikinciydi... Birol Üzmez in objektifinden KORTEJO A LE EVLER ÇAKALO LU HAN yeniden do uyor. KEMERALTI NIN KAHVE USTALARI CAMIN ATEfiLE DANSI EMN YET OTEL MELEKLER ANAFARTALAR KARAKOLU OTELLER CAZ P KENTLER SEVER

2 003 Merhaba.rh 6/3/10 8:55 Page 3 Merhaba zmirliler KNK penceresinden bakt Konak zmir, zmir Konak demek Konak, zmir'in kalbi. fl, ticaret, kültür, sanat, e lence, e itim, sa l kl yemek kültürü, turizm ve tarihin merkezi Konak Dergimizin ad da Konak, k saca KNK zmirli bu dergiyi çok sevdi. Sonbahar bask s gerek elden da t larak, gerekse kuryeler arac l ile kentin dört bir yan nda okuyucu ile bulufltu. zmirliler kente KNK penceresinden bakt lar. Bu say m zda da usta kalemlerin de erlendirmelerini okuyup geçmiflten gelece e, anl k yolculuklar yapacak, dal p gidece- iz o günlere Albümlerde unutulmufl, sararm fl foto raflar n hazin öykülerini bulaca z KNK sayfalar nda lk say m zda butik müzelerle yükselen Konak diye söze bafllam flt k. Konak Belediyesi'nin butik müzeler projelerinin turizm co rafyas na bir ivme getirece ini anlatm flt k. Antalya'da Mahalli dareler Araflt rma ve Gelifltirme Derne i'nin öncülü ünde, Yerel Yönetimler Semineri kapsam nda düzenlenen Üretken Proje Yar flmas 'nda, Konak Belediyesi, sosyo-ekonomik ve kültürel projeler dal nda Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi'yle 1'ncilik ödülünü kazand. zmir turizminin alt yap s na katk anlam nda yola ç kan ve zmirlileri butik müze kavram yla tan flt ran Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan flimdilerde kazan lan bu ödülün hakl gurunu yafl yor. Milli Mücadele y llar nda bir yanda siyaset ve bir yanda dünya savafl toz duman iken;1914 y l nda tüm bu olanlardan uzakta bir mücadele veriliyordu çamur sahalarda Alpay Sönmez, o y llarda zmir'deki güçlü Rum tak mlar na karfl yeflil sahalar n simgesi olmufl Altay Futbol Tak m n n öyküsünü tafl d sayfalara. zmir'in akci eri Kültürpark kadar olmasa da onun yeflili ile yar flan, ad n vatan flairi Nam k Kemal'den alan bir e itim kurumu Nam k Kemal Lisesi Baflar l mezunlar yla övünen bu okulu Duygu Özsüphanda Yayman anlat yor. Çok konufluldu ve çok yaz ld. Ve hep de konuflulacak. zmir yang n ndan söz ediyoruz bu kez. Bir usta gazetecinin kaleminden ve ilk kez yay mlanan foto raflarla zmir yang n Tayfur Göçmeno lu'nun farkl bak fl aç s yla Tarihi asansör ile ad bütünleflen, zmir flark lar n n usta yorumcusu Dario Moreno'nun yaflama dair öyküsünü A.Nedim Atilla bir film fleridi gibi gözler önüne seriyor. Birol Üzmez, Yahudilerin kendilerine özgü yaflam biçimlerinin flekillendi- i Kortejo Aile Evleri'ni, objektifine yans yan görüntülerle bütünlefltiriyor. Anafartalar Caddesi'nde, duvarlar ve tavanlar meçhul bir ressam taraf ndan melek figürleriyle donat lm fl Emniyet Oteli'nin, kap s na kilit vuruluna dek geçen ibretlik öyküsünü Lütfü Da tafl gözler önüne seriyor. Sanata adanm fl yaflam ile fiakir Eczac bafl 'n n zmir'den stanbul'a uzanan yolculu unu anlatt k Bir kentin fliire, hikâyeye, romana konu olmas ne güzel Ne anlaml Dudaklarda tebessüm, beyinlerde tatl bir keyif dalgas. Ve o kentte yaflamak. Yani herkesin dilindeki Özlem duyulan. Sevgilere, heyecanlara kucak açan Dünyada böyle kentlerin say s o kadar az ki. Bir ç rp da akla gelenler: Atina, Milano, Budapeflte, New York, Viyana, Paris, Prag. Belki Londra ve Roma Ve Türkiye'de zmir, Ege'nin incisi. Kültürlerin ve dinlerin buluflma noktas. Sevginin, bar fl n ve hoflgörünün baflkenti Siz bu say m zda yer alan birbirinden ilginç yaz lar okurken, biz sizin keyifle okuyaca n z yeni ilginç konular haz rlamakla meflgul olaca z. KNK'y izlemeye devam edin. Sayg lar m zla. 345 rrr 3

3 icinde.rh 6/3/10 9:23 Page 2 KENT KONAK Ç NDEK LER 6 KÜLTÜR-SANAT ETK NL KLER Fuar, Seminer, Söylefli, Festival, Sergiler, Konserler, Tiyatrolar CINDERELLA Sayfa 6 8 OTELLER CAZ P KENTLER SEVERLER Osmanl 'da hanlardan otellere geçiflin ilk örneklerinin yafland zmir, son y llarda yeni otellerin art arda aç lmas yla bu alanda yeniden ivme kazand. Ancak kent otelcili inin ayaklar ndan biri henüz tamamlanmam fl görünüyor: Daha çok yat r m yap lmas için zmir'in etkinlikleriyle, hedefleriyle daha cazip hale gelmesi gerekiyor. HAVRA DA ÖZLEM Sayfa O YANGIN HEP KONUfiULACAK zmir'in kurtuluflundan dört gün sonra; 13 Eylül 1922'de Ermeni Mahallesi'nde dört ayr noktada parlayan k v lc mlar, kentin sadece mimari yap s n de il, ayn zamanda ekonomik ve sosyal dengesini de altüst eden bir süreci de bafllatm flt DAR O MORENO fiimdi, tatl ve sevgili flehrinden çok uzakta... 4

4 icinde.rh 6/3/10 9:23 Page 3 Katipzadeler ile bafllayan bir dönüflüm: Kentin kamusal merkezi 28 KONAK MEYDANI HAKAN BOYAV Sayfa 34 Sayfa ATT LA LHAN B LG YAYINEV NDE Muzaffer zgü 40 SANATA ADANMIfi B R ÖMÜR: fiak R ECZACIBAfiI Foto raf sanatç s, yazar, spor yöneticisi, ifl adam k sacas kültür adam fiakir Eczac bafl 'n geçti imiz ocak ay n n son haftas nda sonsuzlu a u urlad k. 81 yafl nda kaybetti imiz Eczac bafl ; sanat ve kültürün Eczac bafl soyad yla bütünleflmesini sa layan en önem li isimlerden biriydi. 44 NAMIK KEMAL L SES Tarihteki ad kinci ama o hep birinciler aras nda 48 KORTEJO A LE EVLER Sefarad Yahudileri, kendine özgü mimarilerini de getirdi 54 ÇAKALO LU HAN YEN DEN DO UYOR 16. Yüzy l dan beri geliflimini sergileyen en önemli kaynak 60 KEMERALTI NIN KAHVE USTALARI Dibek ya da el de irmeninde ö ütülen kahvenin tad na doyulmaz ALTAY Sayfa 58 LEZZET USTALARI Sayfa EMN YET OTEL N N MELEKLER Azeri ressam n konaklama bedeli karfl l yapt resimler 68 KEMERALTI NDA CAMIN ATEfiLE DANSI Özellikle de K zlara as Han da süstafllar n n büyülü atmosferinde sürüp giden bir yaflam var 74 ANAFARTALAR KARAKOLU Karakol olarak hizmet veren tarihi bina zmir Polis An Evi oldu 78 KENT REHBER - NE NEREDE? 82 BULMACA 5

5 etkinlik 6/3/10 9:45 Page 2 ETK NL KLER IV. ZM R ULUSLARARASI KUKLA GÜNLER Bu y l dördüncü kez gerçeklefltirilecek IV. zmir Uluslararas Kukla Günleri Mart tarihleri aras nda düzenlenecek. Bu y l festivale 11 ülkeden 20 kukla tiyatrosu 22 gösteri ile kat l yor. Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, ngiltere, spanya, talya, Macaristan, Tayvan ve Türkiye den kukla tiyatrosu gruplar, zmir geneline yay lm fl 25 salonda 94 gösteri gerçeklefltirecek. Festival kapsam nda Mart ta iki gün sürecek bir de Aç k Hava Kukla fienli i, dört sergi ve iki atölye çal flmas düzenlenecek. Festival içerisindeki bir di er etkinlik de, bu y l zmir genelinden 23 ilkö retim okulunun kat laca 2. Forum Bornova Kukla Oyunu Yar flmas Mart tarihlerinde Forum Bornova da yap lacak yar flmaya okullar haz rlad klar kukla oyunlar yla kat lacaklar. ZM R DEVLET OPERA ve BALES zmir Devlet Opera Balesi nin ( ZDOB) etkinlikleri hakk nda daha ayr nt l bilgiye den ulafl labilir. PROGRAM: "Çocuk Korosu Konseri" 14 Mart, de Elhamra Sahnesi nde. "Cinderella", J.Strauss. Bale; 15 Nisan, 20.00; 17 Nisan, te, Elhamra Sahnesi. "fiehitler Oratoryosu" 18 Mart, D.E.Ü. Sabanc Kültür Saray ; 20 Mart, Elhamra Saray, saat de. "Bir Tenor Aran yor" K.Ludwig. Müzikal; Mart, Elhamra Sahnesi. "Rus Bestecileri Gecesi" Konser; 25 Mart, de Elhamra Sahnesi nde. "Bir Yaz Gecesi Rüyas ", F.Mendelssohn. Bale; Mart ve 1-29 Nisan, D.E.Ü. Sabanc Kültür Saray nda. "Romeo & Juliette", C. Gounod. Opera; 8-12 Nisan, de Elhamra Sahnesi nde.. Aflk- Memnu Cinderella "Rüya Taner-Hande Dalk l ç Konseri" 16 Nisan, Elhamra Sahnesi, de. "Ankara Solistleri" Konser; 19 Nisan, 20.00, Elhamra Sahnesi nde. "3. Ulusal Genç Solistler Yar flmas " Gala Konser; 21 Nisan "Aflk- Memnu" Selman Ada. Opera; 24 Nisan, te; Nisan, de Elhamra Sahnesi nde. ZM R DEVLET SENFON ORKESTRASI zmir Devlet Senfoni Orkestras ( ZDSO) tüm konserlerini Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi nde saat da gerçeklefltirilecek. Ayr nt l bilgiye, adresinden ulafl labilir. PROGRAM: 17 ve 18 MART: "Çanakkale fiehitlerini Anma Özel Konseri" 17 Mart saat de; 18 Mart saat da, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi nde. fief: brahim Yaz c. Solistler: Burcu Soysev "Soprano", Ferda Yetifler "Mezzo Soprano", Mete Tafl n "Tenor", Tuncay Kurto lu "Bas". Anlat c : Rüfltü Asyal. Koro: Ankara Devlet Çoksesli Korosu. Pirolli Dauenhauer Kufllar Mahkemesi Schellenberger Eser: Vas f Ad güzel Çanakkale Oratoryosu. 26 MART: fief: Hansjörg Schellenberger Solistler: Murat Özülgen "Obua", Tolga Alpay "Fagot", Ozan Akkol "Keman, Emre Sayar "Viyolonsel" 2 N SAN: "Freder c Chop n in 200. Do um Y l Özel Konseri" fief: Rengim Gökmen. Solist: dil Biret "Piyano". 9 N SAN: fief: Mark Kadin. Solist: Alexander Markovich "Piyano". 16 N SAN: fief: Hansjörg Schellenberger. Solist: Sergei Stadler "Keman". 23 N SAN: "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram Özel Konseri" fief: Erol Erdinç. "Kurtalan Ekspres" Solistler: Ahmet Güvenç "Bas gitar", Eser Taflk ran "Klavye", Bahad r Akkuzu "Gitar-Vokal", Cihangir Akkuzu "Davul". Eserler: Bar fl Manço fiark lar zmir Özel Türk Koleji Çocuk Korosu ve Ork. 30 N SAN: fief: Dorian Wilson. Solist: Christian Blackshaw "Piyano", Ege Banaz "Klarinet". ZM R DEVLET T YATROSU zmir Devlet Tiyatrosu nun, oyunlar hakk nda daha ayr nt l bilgi ve program için web adresini ziyaret edebilirsiniz. PROGRAM: YOLLARDA: Mart, Karfl yaka Oda Tiyatrosu, da. Yazan: Haluk Ifl k. Yöneten: M. Do an Ya c. Oyuncu: Hülya Savafl Akdo an. fieref NE NSANO LU: Mart, Karfl - yaka Rag p Hayk r Sahnesi, da. Oyun ayr ca Mart ta yine ayn sahnede saat te sahnelenecek. Yazan: Toygun Orbay. Yöneten: Tayfun Erarslan. REZERVUAR KAN filer : 25 Mart, Narl dere Kültür Merkezi, da. Yazan: Bülent Usta. Yöneten: Hakan Boyav. KUfiLAR MAHKEMES (Çocuk Oyunu) 14 Mart, Melek Ökte Sahnesi, te; Mart, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, te. Yazan: Pembe Akgün. Yöneten: Mehmet Avdan. F LM GÖSTER M S NEMA KAMPUS TE fiölen Ege Üniversitesi Yabanc Diller Konferans Salonu nda gösterilecek filmler, belirlenen haftan n her günü ve seanslar yla sinemaseverlerle buluflacak. Tam: 4.50 TL. Ö renci: 3.50 TL. Ayr nt l bilgi için Dahili: PROGRAM: NEfiEL HAYAT: Mart tarihleri aras nda. Yönetmen: Y lmaz Erdo an. Oyuncular: Y lmaz Erdo an, Büflra Pekin, Ersin Korkut. AMEL A: Mart tarihleri aras nda. Yönetmen: Mira Nair. Oyuncular: Hilary Swank, Richard Gere, Ewan McGregor. AVATAR: Mart tarihleri aras nda. Yönetmen: James Cameron. Oyuncular: Sam Worthington, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez. DESEM DE S NEMATEK TE ÜCRETS Z F LM GÖSTER M zmir de art k gelenekselleflmifl bir kültürel oluflum yenilenerek ve geliflerek tekrar karfl n zda: DESEM S NEMATEK Dokuz Eylül Sürekli E itim Merkezi nin (DESEM) katk lar yla izleyici ile buluflan Sinematek sinema tarihinden en seçkin örneklerini be eniye Bavul 6

6 etkinlik 6/3/10 9:45 Page 3 sunuyor. Programda her ay n ilk çarflambas gerçeklefltirilecek Yeflilçam Haftas. Tüm gösterimler da MASUM YET ÇA I: 17 Mart ta. Yönetmen: Martin Scorsese. Oyuncular: Winona Ryder, Michelle Pfeiffer. HAYATINDAK AZ ZLER KEfiFETME KLAVUZU: 24 Mart ta. Yönetmen: Dito Montiel. Oyuncular: Robert Downey, Jr. Rosario Dawson. BAfiKALARININ HAYATI: 31 Mart ta. Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck. Oyuncular: Martina Gedeck, Ulrich Mühe. KAT L N KIZI: 7 Nisan da. Yönetmen: Zafer Davuto lu. Oyuncular: Hulusi Kentmen, Hülya Koçyi it, Ayhan Ifl k. AS GENÇL K 14 Nisan da. Yönetmen: Nicholas Ray. Oyuncular: James Dean, Natalie Wood. DÜNYAYA DÜfiEN ADAM 21 Nisan da. Yönetmen: Nicolas Roeg. Oyuncular: David Bowie, Rip Torn. GEÇM fi OLMAYAN ADAM 28 Nisan da. Yönetmen: Aki Kaurismaki. Oyuncular: Matt Damon, Franka Potente. SERG LER Baflkalar n n Hayat ART SHOP SANAT GALER S NDE K ÖZEL SERG Art Shop Sanat Galerisi, mart ay nda iki özel sergiye ev sahipli- i yap yor. 15 Mart a kadar sürecek Türk resminin önemli isimlerinin yer ald "Türk Resminde Bir Seçki" adl sergide eserleri yer alacak sanatç lar; Abidin Dino, Adnan Turani, Avni Arbafl, Balaban, Bedri Rahmi Eyübo lu, Burhan Uygur, Cavit Atmaca, Erol Akyavafl, Hüseyin Yüce, brahim Safi, lhan Berk, Komet, Mustafa Ayaz, Mübin Orhon, Mustafa Ata, Nazmi Çekli, Nuri yem, fiefik Bursal, fieref Bigal, Yalç n Gökçeba, Yavuz Seçkin. Galerinin 18 Mart a aç l fl n gerçeklefltirece i bir di er sergi ise Cansen Ercan n 28. kiflisel sergisi olacak. 2 May s a kadar ziyarete aç k kalacak sergide Ercan, sade ve ödünsüz üslubunu yans tt yap tlar yla izleyiciye "duyarl l k yüklü bir atmosfer" vaad ediyor. CAM YOLDAfiIM FELEKfiAN EMEL ONAR IN CAM HEYKELLER KSEV DE Cam Sanatç s Felekflan Emel Onar son dönem çal flmalar n zmir Kültür Sanat ve E itim Vakf Salonunda sergileyecek. 18 Mart 23 Nisan tarihleri aras nda aç k kalacak Cam Yoldafl m sergisinde sanatç n n 22 soyut heykeli yer al yor. KONAK BELED YES NDE SERG fiölen JAPON SAVUNMA SANATLARI "BUDO'NUN RUHU" SERG S Sergi; 13 Mart a kadar Prof. Dr.Türkan Saylan Alsancak Kültür Sanat Merkezi Sanat Galerisi nde. ki bölümden oluflan serginin ilk bölümünde Japon savunma teknikleri; yaylar, oklar, z rhlar ve kasklarla sergilenirken ikinci bölümde 19 ve 20. yüzy llar aras ndaki Bujutsu dan (savunma tekni i) Budo ya (savunma sanat ) yeniden düzenlenmesini ve onun ruhlar n n ça dafl Japonya daki günlük hayata ne flekilde uyarland n gözler önüne seriyor. DÜNYA KADINLARI SERG S 8-26 Mart tarihlerinde Güzelyal Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde. EROL ÇATAL Resim Sergisi Mart tarihlerinde Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde. F L NTA ÖNAL Heykel Sergisi 31 Mart- 23 Nisan tarihleri aras nda Güzelyal Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde. YÜCEL TEKBAfi Sergisi 1-16 Nisan tarihlerinde Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde. BRAH M BABUfiÇU/SELMA ÖZORUÇ Sergisi 2-12 Nisan tarihlerinde Dr. Selahattin Akçiçek Eflrefpafla Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde. AYHAN ÇET N Boyama Tafl Sergisi Nisan tarihleri aras nda Dr. Selahattin Akçiçek Eflrefpafla Kültür Merkezi Sanat Galerisi. HAMZA RÜSTEM STÜDYOSU NDAN B R ZAMANLAR ZM R" Foto raf Ve Foto raf Makinalar Sergisi 22 Nisan-4 May s tarihlerinde Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde. Hamza Rüstem Sergisi 23 N SAN LKÖ RET M OKULLARI ARASI RES M YARIfiMASI SERG S Nisan tarihleri aras nda Dr. Selahattin Akçiçek Eflrefpafla Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde. AL RAfi T KARAKILIÇ Sergisi 28 Nisan- 21 May s tarihlerinde Güzelyal Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde. ZM R DEVLET TÜRK MÜZ KOROSU TC Kültür Bakanl zmir Devlet Türk Müzi- i Korosu nun " Sanat Sezonu Periyodik Konseri" 18 Mart, AKM A.Adnan Saygun Salonu, da fief: Hayati Çiftçi. Solistler: Gökçe Erifl, Bora Uymaz. DUMAN KONSER Sevilen grup, 26 Mart, Bornova Ooze Venue, da konser verecek. T YATRO GÖSTER Peter Pan 750 K fi L K PETER PAN MÜZ KAL Mart ve 3-17 Nisan da ve saatlerinde E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi nde sahnelenecek. Güzel Sanatlar Oyuncular Akademik Tiyatro Toplulu u'nun sahneye koydu u Peter Pan Müzikali nin müzikleri Deniz Sipahi ye, koreografisi ise Neslihan Öztürk e ait. Kadrosu 7-17 yafl aras çocuklar aras nda 9 ayr kentte yap lan seçmeler sonucunda belirlenen müzikal, 750 çocuk taraf ndan sahneleniyor. Güzel Sanatlar Oyuncular : E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi: "OLIVER TWIST MÜZ KAL " Akademi Sanat zmir in gösterisi "Oliver Twist Müzikali"17 Mart, AKM Yunus Emre Salonu, ve seanslar yla. YARIfiMALAR SMA L S VR ADINA "ÇOCUK ÖYKÜLER YARIfiMASI" zmir Gazeteciler Cemiyeti nde 14 y l baflkanl k yapan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Kurucu Genel Baflkan smail Sivri nin ad n yaflatmak ve gelecek nesillere tafl mak amac yla " smail Sivri 1. Çocuk Öyküleri Yar flmas " düzenleniyor. Yar flmaya, zmir deki ilkö retim (9-14 yafl) 1. ve 2. kademe ile ortaö retime (15-17 yafl) devam eden ö renciler kat labilecek. Yar flman n son kat - l m tarihi 16 Nisan. Ayr nt l bilgi için: Tel:

7 oteller 5/3/10 7:34 Page 2 Oteller cazip kentleri sever Osmanl 'da hanlardan otellere geçiflin ilk örneklerinin yafland zmir, son y llarda yeni otellerin art arda aç lmas yla bu alanda yeniden ivme kazand. Ancak kent otelcili inin ayaklar ndan biri henüz tamamlanmam fl görünüyor: Daha çok yat r m yap lmas için zmir'in etkinlikleriyle, hedefleriyle daha cazip hale gelmesi gerekiyor. Duygu Özsüphanda Yayman Alpay Sönmez [foto raf] Ad n, meydan ndaki bir eski zaman kona- ndan alan Konak, kelimenin di er anlam - n da yerine getiriyor. zmir'in merkezi ve vitrini olan ilçe, ayn zamanda kentin konaklama mekan. Bir ilçe hem bir yeri flehre dönüfltüren ilk mahallelerin kuruldu u yerse, hem halen o flehrin yönetildi i, flirket merkezlerinin ço unun bulundu u ve istihdam n hat r say l r k sm n bar nd ran ilçeyse, konaklama tesislerinin de orada yo unlaflmas kaç n lmaz oluyor. Bu nedenle, zmir'in prestiji oldu u kadar, turizme dair beklentilerinin de oda oluyor, Konak ilçesi; Büyük bafl n derdi büyük olur misali. Son y llarda art arda butik, küçük ve befl y ld zl otellerin aç lmas, kentteki turizm hareketlili ine dair bir umut do urdu. Ancak sektör temsilcilerinin hep üstünde durdu u bir nokta var: zmir cazip hale getirilmedikçe, talep yarat lmad kça, hedef gösterilmedikçe yeni otel açmaya gerek yok. Bunun yaflanm fl örne i olarak, Expo 2015 hedefinin kente katt sinerji gösteriliyor. Basmane yükselen y ld z Pasaport, Basmane ve Çankaya otellerin yo- un olarak kümelendi i bölgeler. Alsancak ve Konak ve sahil bulvar bölgelerinde de oteller yer al yor. Kent otellerine ço unlukla ifladamlar, yerli ve yabanc flirketlerin bölge müdürleri, müfettifller, pazarlamac lar, rep- 8

8 oteller 5/3/10 7:34 Page 3 rezantlar; yat r mlar, al m-sat m, ifl görüflmeleri, bayi toplant lar, flirket içi toplant - lar, e itim seminerleri, tan t m toplant lar, kokteyller gibi nedenlerle geliyor. Az say da da turist grubu var; tur güzergâh nda zmir varsa, bir gece konaklay p yollar na devam ediyorlar. Üç y l önce bir otel yat r m hareketlili i bafllad. Özellikle Basmane Mürselpafla Bulvar ile Pasaport bölgelerinde yeni oteller aç lmas umut verici. Yat r mlar yavafllasa da E. Özgörkey Grubu, Pasaport'taki eski bir binay otele dönüfltürme aflamas nda. Karaca, Kaya Prestige ve Kâya otellerinin sahibi, Kâya Turizm flletmeleri Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Kâya, Mürselpafla Bulvar keyifli bir bölge. Orada ciddi miktarda butik oteller olufltu. Oras bana göre zmir'in yükselen y ld z. zmir'de baflka hiçbir yer yok ki o kadar otel ayn caddede yer als n. Yeni yat r mc lar cesaretlendirebilecek bir yer Mürselpafla Bulvar. Tahminim, önümüzdeki y llarda devre d fl kalm fl iflhanlar da otel yap lacak, at l m gerçekleflirse. Dünya Ticaret Merkezi inflaat biterse, oras prestijli bir bölge haline gelecek diyor. Otelcilerin Basmane'nin, zab ta ve emniyet aç s ndan biraz daha ilgiye muhtaç oldu u görüflünü de aktar yor. Oteller Soka 'n n da keyifli bir bölge haline getirildi ini söyleyen Kâya, Ama bir soka restore etmekle zmir'e kazand ramazs n z, çevresini de ona uygun hale getirmeniz laz m diyor. Konak ta sekiz bine yak n turistik yatak olufltu zmir l Kültür ve Turizm Müdürlü ü'nden ald m z bilgiye göre, Konak ilçesi s n rlar nda, turizm belgeli 48 otel var. Buna göre üç bin 548 odada yedi bin 197 yatak ile hizmet veriliyor. Konak'ta, bakanl ktan yat r m belgesi alm fl, halen yap m aflamas nda alt otel bulunuyor. Bu yeni otellerin aç lmas yla birlikte 433 oda ve 800'e yak n yeni yatak hizmete girmifl olacak. 9

9 oteller 5/3/10 7:34 Page 4 Avrupa daki kent otelleri Fransa n n Paris flehri, y lda 70 milyon turisti, yani bir Türkiye nüfusunu a rl yor. Paris hiç bofl kalm yor. Muhakkak bir yerlerde bir fuar oluyor. Gündüz milyon insan n yaflad Paris'te otel say s, zmir'in 30 kat. zmir'e benzeyen Adriyatik k y s ndaki kentler, Selanik, Güney Fransa kentlerinde de canl l k var. Fransa'n n, zmir'e birebir benzeyen Nice kentinin bir taraf nda Monte Carlo, bir taraf nda Cannes var. Nice'te ticaret yok, Cannes sadece festival zaman dolu, Monte Carlo'nun baflkenti Monaco ise sadece kumarhaneler nedeniyle hareketli. Bu kentlerin otellerinde hep bir hareketlilik söz konusu. sviçre'nin Zürih kentinde pek çok eski bina butik otele dönüfltürüldü. Kentte yeni müzelerin aç lmas zmir için iyi bir olay. Hatta mesela zmir'in niye bir sanayi müzesi yok? Otomobil müzesi olabilir. Resim koleksiyonlar n n sergilenebilece- i büyük yeni müzeler oluflturulabilir mi? diye soran Kâya, as l, bölgedeki bütün medeniyetlerin sergilenebilece i mega müze gereksinimine dikkat çekiyor. Hatta, depolarda bekletilen eserlerin, neden turistlerin en çok kulland yol olan Kordon'da sergilenmedi ini, neden dünyaca ünlü heykelt - rafllar n orada sanatlar n icra etmedi ini de sorular na ekliyor. zmir'in ad n turizmde öne ç kart yor dedi i kruvaziyer turizmden de yararlan lmas gerekti ini belirtiyor. Nas l çekim merkezi olunur? Sektörün görüfllerini, zmir Ticaret Odas Meclisi Üyesi s fat yla dile getiren Mustafa Kâya, manzaray 2009 senesi, benim meslek hayat mda gördü üm belki de en kötü iki seneden biri. Son befl sene içerisinde zmir'de ciddi bir turist art fl olmad, buna karfl n yatak say s artt. zmir'de oteller, yatak baz nda yüzde 50'nin alt nda kapasiteyle çal fl yor sözleriyle çiziyor. Yat r mc lar n zmir'i tercih etmedi ini anlat yor: Ben de- iflik gruplara, zmir'de niye yat r m yapm - yorsunuz, diyorum. Hepsi ayn fleyi söylüyor: zmir'de hayat yok. Yat r mc iki nedenden zmir'den uzak duruyor: Biri, bizim düflük diye tabir etti imiz yatak say s, zmir için büyük çünkü aktivite yok. kincisi, fiyatlar düflük. Böyle bak ld nda zmir, turizm bak m ndan yat r m yap labilir bir bölge de il. Demek ki zmir maalesef bir çekim merkezi de il. Peki nas l çekim merkezi olunur? Kâya, y llard r tart fl lan projelerin hayata geçirilmesi gerekti ini anlat yor: Pasaport Mendire i projesi var, Mega Müze var, Kemeralt - Agora - Kadifekale aks n n birleflimi projeleri var... Eskiden Anadolu'ya ç kacak turlar zmir'de bafllar ve biterdi. fiu anda öyle bir konaklama yok. Yabanc müflterilerimiz yok, bireysel ifladamlar d fl nda. Hafta sonlar n canland rmaya çal fl yoruz, 'Long Weekend' diyoruz. Bunu Yunanl larla yapal m, diyoruz ama potansiyelimiz yok. Mesela Atina'ya uçak koyduk. 10

10 oteller 5/3/10 7:35 Page 5

11 oteller 5/3/10 7:35 Page 6 Tarihi binalar butik otel Pasaport'taki Kordon Otel'in sahibi Timur Gönülflen ise, yeni otellerin aç lmas n n zmir'de bir eksikli i giderdi ini ve ayn zamanda da eski otellerde hareketlilik sa lad - n anlat yor: talya, Fransa ve Yunanistan'da turizm hareketlili i 'larda bafllam fl ve oteller çok eski kalm fllar. Üç - dört y ld zl bir otele gitti inizde s k nt yafl - yorsunuz. Befl y ld zl lar ise çok pahal. Ayn fley zmir'de de geçerli. Yeni oteller, eskilerin kendine çekidüzen vermesini, kendini yenilemesini sa lad. Örne in zmir'in en eski befl y ld zl otellerinden biri, geçen sene bütün odalar ndaki televizyonlar LCD'ye çevirdi, bütün odalar na yang n söndürme sistemi koydu. Yap lan yat r mlar n çok az oldu unu, bir bu kadar daha oda olmas gerekti ini söyleyen Gönülflen, bunun nedenini Yatak kapasitesi, belirli dönemlerde ihtiyaca yan t vermiyor. Önümüzde Mermer Fuar var sonunda Dünya Basketbol fiampiyonas var. fiimdiden oda s k nt s çekiliyor. Peki ya bu dönemlerin d fl nda?.. Ama di er zamanlarda iflletmeciler, otel sahipleri s k nt da. Bu nedenle Gönülflen, Kapasiteyi art rmakla birlikte 'Nas l doldururum?' hesaplar na da girmek laz m. zmir'i cazip hale getirecek organizasyonlar olmal. Mermer Fuar gibi enternasyonal bazda fuarlar yap lmas laz m. htisas fuarlar çok alt kapasitede kal - yor. Kongre merkezine de ihtiyaç var. Kongre yap ld nda da yat r mc lara, üç, dört ve befl y ld zl oda alternatifi sunmak durumundas n z. zmir'de çok fazla kaliteli, üç y ld zl yatak ihtiyac var. Mevcut y ld zlama sistemi de elden geçirilmeli diyor. Konak' n yeni yat r m alanlar na sahip oldu- unu söyleyen Gönülflen'in bunun için bir önerisi var: At l durumdaki tarihi binalar n turizme kazand r lmas laz m. Örne in Pasaport'taki Tekel binas, biraz ilerideki Denizcilik flletmeleri binas, eski postane flimdiki Turizm l Müdürlü ü binas, Borsa binas, Pasaport skelesi'nin en ucundaki bina ile Kantar Karakolu binas gibi... Buralar çok fl k, zmir kokan butik oteller haline getirilebilir. Masumiyet filminin öyküsü Oteller Soka için yaz ld Oteller Soka, sanat n yaflam anlama çabas için bir atölye gibi. Yönetmen Zeki Demirkubuz'un çocuklu undan akl nda kalan yer, onun sinema diliyle beslenince ortaya Masumiyet filmi ç kt. Filmin büyük bölümü Güzel Konya Oteli'nde çekildi. Cezaevinden ç km fl bir eski mahkum, bir hayat kad n, onun dilsiz k z ile sevdal s ; birbiriyle ba lant l ym fl gibi duran ama her birinin oku baflka yöne giden hayatlar... Demirkubuz, Masumiyet in öyküsünün bu sokak için yaz ld n söylüyor ama film henüz fikir aflamas ndayken, set olarak Oteller Soka 'n fark nda olmadan düflünmüfl: Ortaokul y llar nda bu bölgede bir süre kalm flt m. Bölge ve oteller o y llardan akl mda kalm fl. Ancak akl mdaki bu yerin bu oteller oldu unu daha sonra unutmuflum. Uzun süre Anadolu'da böyle bir otel arad n, bulamay nca filmi erteledi ini söyleyen yönetmen, çocukluk an - lar n n otelini rastlant sonucu bulmufl: zmir'e bir arkadafl m ziyarete gittim. Alsancak'ta otopark bulamad m z için Basmane'ye kadar gitmek zorunda kald k. Yürüyerek Alsancak'a dönerken tesadüfen Güzel Konya Oteli'nin soka- n fark ettim. Ve 25 y l önce gördü üm ancak unuttu um için hayal etti imi sand m soka bulmufltum. Hemen oteli gezip anlaflt k. stanbul'u arad m ve ekip yeniden toplan p zmir'e geldi. Baflrollerinde Derya Alabora, Haluk Bilginer ve Güven K raç' n oynad film, soka n kimyas na o kadar uygun ki bir sabaha karfl çekilen kavga sahnesini, çevredekiler gerçek san p otelin önüne toplanm fl. Otel sakinleri üç hafta boyunca onlara müflteri gibi davranm fl. 12

12 oteller 5/3/10 7:35 Page 7 lar için birkaç gecelik de il, b rak p gidilmeyen, misafir kal nmayan bir yer. Müslüman - Türk mahallelerinin bir soka yken oras, son yüzy lda kentin konaklama mekan na dönüfltü. Çünkü, Basmane Gar, otobüs garaj ve fuar, kentleri orada zmir'e ba lard. Emel Kay n' n zmir Oteller Tarihi kitab nda yazd gibi, önce kervan yollar, sonra demiryollar konaklama yap lar - n n konumlar n belirledi. Ancak demiryollar n n bak ms z kal fl, fuar n eski canl l n yitirifli ve garaj n buradan tafl n fl yla ihtiyarlamaya bafll yor sokak. 60 kadar otelin bulundu u bölge, tüccar n, esnaf n, Anadolu eflraf n n konaklama mekan olmaktan ç k - yor. flsiz, evsiz, kimsesiz ya da az geliriyle yaflamaya çal flan insanlar bar nd r r hale geliyor. Binalar bak ms z kal yor. Y llarca süren bu ihtiyarl k uykusundan, 2004 y l nda Konak Belediyesi'nin projesiyle uyand sokak. Belediye, 1984'ten beri kentsel sit alan ve üçüncü derece arkeolojik sit alan kapsam ndaki sokakta yapt yenileme çal flmalar na 129 bin lira harcad. Bina yenilemeleri ise otel sahiplerine 200 bin liraya mal oldu. Sonucunda Tarihi Kentler Birli i, Konak Belediyesi'ne, Basmane Semti Oteller Soka Kentsel Yenileme Projesi Baflar Ödülü verdi. Bu çal flmalar sokaktaki otelleri olumlu etkiledi. zmir'deki Afrikal lar ile düflük gelir grubuna sahip olanlar, buradaki otellerde yafl yor. Az say da da olsa Anadolu eflraf da konakl yor burada yine. zmir Otelciler ve Pansiyoncular Odas Baflkan Mehmet Gönen'in belirtti ine göre, bu otellerin doluluk oran, restorasyondan sonra iki kat na ç kt. Tarihi yap lar n ve soka n elde geçirilmesiyle, aflamalardan biri tamamland. Art k s ra, bu otellerin, kendine has özellikleri olan, zmir'in tarihi kimli ini yans tan butik otellere dönüflmesinde... Oteller Soka Sizi kimsenin tan mad oteller kenti nde, bir oda penceresinden keflfe bafllamak, flehir rehberi sayfalar n kar flt rmakt r, otelde kalmak. Yaln zl n z, kat görevlilerinin, her sabah çarflaflar, havlular de ifltirmesiyle bölünür. Orada misafir oldu unuzu hissetmek için bütün veriler haz rd r. Yemek yapmaz, oda toplamazs n z. Odan n bir parças olursunuz, tek fark gelip geçicilik olan. lk günden itibaren sehpalara, dolaplara, yata- a yaflam n z n yan n zda gelmesine izin verdi iniz parçalar yay l r. Sonra film geri sar l yormufl gibi, o eflyalar, geldikleri bavullar n içine doluflur. Gidecek bir eviniz vard r, baflka bir kentte. Bir de o oday, hatta otelin soka n evi belleyenler var. Edip Cansever'in Ya çekip gitmifllerdi bir bir. Ya da / yaflay p ölmüfllerdi otelleriyle dedi i gibi. 19'uncu yüzy l sonlar ndan itibaren Oteller Soka kimli ine bürünen 1296 Sokak ve çevresi, kahraman- fiükran Oteli, Kemeralt n n ilk göz a r s Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mimarl k Fakültesi Ö retim Üyesi Yard. Doç. Dr. Emel Kay n'dan ö rendi imize göre, Kordon 19'uncu Yüzy l'da Levantenlerin gösteriflli otelleri ile süslüyken Türklerin yo unlaflt Kemeralt 'nda otel mimarisi, 20'nci yüzy l bafl nda gelifliyor. Hac Hasan (Yeni fiükran) ile Hükümet Kona 'n n karfl köflesindeki Ankara Palas otelleri bu Türk zmir'inin otelleri. Kay n, Hanlardan modern otellere ilk geçifl, bu iki otelle oldu diyor. Ancak uzun y llar otel de il han olarak an ld klar n da sözlerine ekliyor. DEÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ç nar Atay da Hac Hasan Oteli'nin geleneksel Osmanl kervansaraylar ve hanlar ndan esinlenilerek yap ld n, bu yüzden han tipolojilerine uygun oldu unu yaz yor. Atay, Ancak Hac Hasan Han, Hükümet Caddesi'nde günümüze gelen, formunu en son kazanm fl konaklama amaçl iki handan birisiydi diyor. lk ve ayn zamanda halen ifllevini yitirmemifl en eski otel buras. çinde, buray evi bellemifl 10 y ll k müdavimleri de kal yor, Anadolu'dan zmir'e o lunu asker etmeye, çevre kasabalardan dü ün al flverifline gelen halk da... 13

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr Pursaklar Belediyesinin 8'incisini düzenlediği, Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu "8. Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşuyor" müsabakasında, dedeler ve neneler "ikinci bahara" koştu. Ayrı yaş

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net

Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 02 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 03 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 04 www.kavaklidereneresi.net Ücretsiz Bilgi stek No: Kn 05 www.kavaklidereneresi.net

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı