OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI"

Transkript

1 Kapak.rh 6/3/10 12:18 Page 3 KENT KONAK L K B A H A R / 2 Katipzadelerle bafllayan dönüflüm, kamusal alan KONAK MEYDANI O yang n hep konuflulacak ZM R YANGINI fiimdi sevgili flehrinden çok uzaklarda DAR O MORENO Muzaffer zgü yazd... ATT LA LHAN B LG YAYINEV NDE HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI NAMIK KEMAL L SES Tarihteki ad hep ikinciydi... Birol Üzmez in objektifinden KORTEJO A LE EVLER ÇAKALO LU HAN yeniden do uyor. KEMERALTI NIN KAHVE USTALARI CAMIN ATEfiLE DANSI EMN YET OTEL MELEKLER ANAFARTALAR KARAKOLU OTELLER CAZ P KENTLER SEVER

2 003 Merhaba.rh 6/3/10 8:55 Page 3 Merhaba zmirliler KNK penceresinden bakt Konak zmir, zmir Konak demek Konak, zmir'in kalbi. fl, ticaret, kültür, sanat, e lence, e itim, sa l kl yemek kültürü, turizm ve tarihin merkezi Konak Dergimizin ad da Konak, k saca KNK zmirli bu dergiyi çok sevdi. Sonbahar bask s gerek elden da t larak, gerekse kuryeler arac l ile kentin dört bir yan nda okuyucu ile bulufltu. zmirliler kente KNK penceresinden bakt lar. Bu say m zda da usta kalemlerin de erlendirmelerini okuyup geçmiflten gelece e, anl k yolculuklar yapacak, dal p gidece- iz o günlere Albümlerde unutulmufl, sararm fl foto raflar n hazin öykülerini bulaca z KNK sayfalar nda lk say m zda butik müzelerle yükselen Konak diye söze bafllam flt k. Konak Belediyesi'nin butik müzeler projelerinin turizm co rafyas na bir ivme getirece ini anlatm flt k. Antalya'da Mahalli dareler Araflt rma ve Gelifltirme Derne i'nin öncülü ünde, Yerel Yönetimler Semineri kapsam nda düzenlenen Üretken Proje Yar flmas 'nda, Konak Belediyesi, sosyo-ekonomik ve kültürel projeler dal nda Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi'yle 1'ncilik ödülünü kazand. zmir turizminin alt yap s na katk anlam nda yola ç kan ve zmirlileri butik müze kavram yla tan flt ran Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan flimdilerde kazan lan bu ödülün hakl gurunu yafl yor. Milli Mücadele y llar nda bir yanda siyaset ve bir yanda dünya savafl toz duman iken;1914 y l nda tüm bu olanlardan uzakta bir mücadele veriliyordu çamur sahalarda Alpay Sönmez, o y llarda zmir'deki güçlü Rum tak mlar na karfl yeflil sahalar n simgesi olmufl Altay Futbol Tak m n n öyküsünü tafl d sayfalara. zmir'in akci eri Kültürpark kadar olmasa da onun yeflili ile yar flan, ad n vatan flairi Nam k Kemal'den alan bir e itim kurumu Nam k Kemal Lisesi Baflar l mezunlar yla övünen bu okulu Duygu Özsüphanda Yayman anlat yor. Çok konufluldu ve çok yaz ld. Ve hep de konuflulacak. zmir yang n ndan söz ediyoruz bu kez. Bir usta gazetecinin kaleminden ve ilk kez yay mlanan foto raflarla zmir yang n Tayfur Göçmeno lu'nun farkl bak fl aç s yla Tarihi asansör ile ad bütünleflen, zmir flark lar n n usta yorumcusu Dario Moreno'nun yaflama dair öyküsünü A.Nedim Atilla bir film fleridi gibi gözler önüne seriyor. Birol Üzmez, Yahudilerin kendilerine özgü yaflam biçimlerinin flekillendi- i Kortejo Aile Evleri'ni, objektifine yans yan görüntülerle bütünlefltiriyor. Anafartalar Caddesi'nde, duvarlar ve tavanlar meçhul bir ressam taraf ndan melek figürleriyle donat lm fl Emniyet Oteli'nin, kap s na kilit vuruluna dek geçen ibretlik öyküsünü Lütfü Da tafl gözler önüne seriyor. Sanata adanm fl yaflam ile fiakir Eczac bafl 'n n zmir'den stanbul'a uzanan yolculu unu anlatt k Bir kentin fliire, hikâyeye, romana konu olmas ne güzel Ne anlaml Dudaklarda tebessüm, beyinlerde tatl bir keyif dalgas. Ve o kentte yaflamak. Yani herkesin dilindeki Özlem duyulan. Sevgilere, heyecanlara kucak açan Dünyada böyle kentlerin say s o kadar az ki. Bir ç rp da akla gelenler: Atina, Milano, Budapeflte, New York, Viyana, Paris, Prag. Belki Londra ve Roma Ve Türkiye'de zmir, Ege'nin incisi. Kültürlerin ve dinlerin buluflma noktas. Sevginin, bar fl n ve hoflgörünün baflkenti Siz bu say m zda yer alan birbirinden ilginç yaz lar okurken, biz sizin keyifle okuyaca n z yeni ilginç konular haz rlamakla meflgul olaca z. KNK'y izlemeye devam edin. Sayg lar m zla. 345 rrr 3

3 icinde.rh 6/3/10 9:23 Page 2 KENT KONAK Ç NDEK LER 6 KÜLTÜR-SANAT ETK NL KLER Fuar, Seminer, Söylefli, Festival, Sergiler, Konserler, Tiyatrolar CINDERELLA Sayfa 6 8 OTELLER CAZ P KENTLER SEVERLER Osmanl 'da hanlardan otellere geçiflin ilk örneklerinin yafland zmir, son y llarda yeni otellerin art arda aç lmas yla bu alanda yeniden ivme kazand. Ancak kent otelcili inin ayaklar ndan biri henüz tamamlanmam fl görünüyor: Daha çok yat r m yap lmas için zmir'in etkinlikleriyle, hedefleriyle daha cazip hale gelmesi gerekiyor. HAVRA DA ÖZLEM Sayfa O YANGIN HEP KONUfiULACAK zmir'in kurtuluflundan dört gün sonra; 13 Eylül 1922'de Ermeni Mahallesi'nde dört ayr noktada parlayan k v lc mlar, kentin sadece mimari yap s n de il, ayn zamanda ekonomik ve sosyal dengesini de altüst eden bir süreci de bafllatm flt DAR O MORENO fiimdi, tatl ve sevgili flehrinden çok uzakta... 4

4 icinde.rh 6/3/10 9:23 Page 3 Katipzadeler ile bafllayan bir dönüflüm: Kentin kamusal merkezi 28 KONAK MEYDANI HAKAN BOYAV Sayfa 34 Sayfa ATT LA LHAN B LG YAYINEV NDE Muzaffer zgü 40 SANATA ADANMIfi B R ÖMÜR: fiak R ECZACIBAfiI Foto raf sanatç s, yazar, spor yöneticisi, ifl adam k sacas kültür adam fiakir Eczac bafl 'n geçti imiz ocak ay n n son haftas nda sonsuzlu a u urlad k. 81 yafl nda kaybetti imiz Eczac bafl ; sanat ve kültürün Eczac bafl soyad yla bütünleflmesini sa layan en önem li isimlerden biriydi. 44 NAMIK KEMAL L SES Tarihteki ad kinci ama o hep birinciler aras nda 48 KORTEJO A LE EVLER Sefarad Yahudileri, kendine özgü mimarilerini de getirdi 54 ÇAKALO LU HAN YEN DEN DO UYOR 16. Yüzy l dan beri geliflimini sergileyen en önemli kaynak 60 KEMERALTI NIN KAHVE USTALARI Dibek ya da el de irmeninde ö ütülen kahvenin tad na doyulmaz ALTAY Sayfa 58 LEZZET USTALARI Sayfa EMN YET OTEL N N MELEKLER Azeri ressam n konaklama bedeli karfl l yapt resimler 68 KEMERALTI NDA CAMIN ATEfiLE DANSI Özellikle de K zlara as Han da süstafllar n n büyülü atmosferinde sürüp giden bir yaflam var 74 ANAFARTALAR KARAKOLU Karakol olarak hizmet veren tarihi bina zmir Polis An Evi oldu 78 KENT REHBER - NE NEREDE? 82 BULMACA 5

5 etkinlik 6/3/10 9:45 Page 2 ETK NL KLER IV. ZM R ULUSLARARASI KUKLA GÜNLER Bu y l dördüncü kez gerçeklefltirilecek IV. zmir Uluslararas Kukla Günleri Mart tarihleri aras nda düzenlenecek. Bu y l festivale 11 ülkeden 20 kukla tiyatrosu 22 gösteri ile kat l yor. Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, ngiltere, spanya, talya, Macaristan, Tayvan ve Türkiye den kukla tiyatrosu gruplar, zmir geneline yay lm fl 25 salonda 94 gösteri gerçeklefltirecek. Festival kapsam nda Mart ta iki gün sürecek bir de Aç k Hava Kukla fienli i, dört sergi ve iki atölye çal flmas düzenlenecek. Festival içerisindeki bir di er etkinlik de, bu y l zmir genelinden 23 ilkö retim okulunun kat laca 2. Forum Bornova Kukla Oyunu Yar flmas Mart tarihlerinde Forum Bornova da yap lacak yar flmaya okullar haz rlad klar kukla oyunlar yla kat lacaklar. ZM R DEVLET OPERA ve BALES zmir Devlet Opera Balesi nin ( ZDOB) etkinlikleri hakk nda daha ayr nt l bilgiye den ulafl labilir. PROGRAM: "Çocuk Korosu Konseri" 14 Mart, de Elhamra Sahnesi nde. "Cinderella", J.Strauss. Bale; 15 Nisan, 20.00; 17 Nisan, te, Elhamra Sahnesi. "fiehitler Oratoryosu" 18 Mart, D.E.Ü. Sabanc Kültür Saray ; 20 Mart, Elhamra Saray, saat de. "Bir Tenor Aran yor" K.Ludwig. Müzikal; Mart, Elhamra Sahnesi. "Rus Bestecileri Gecesi" Konser; 25 Mart, de Elhamra Sahnesi nde. "Bir Yaz Gecesi Rüyas ", F.Mendelssohn. Bale; Mart ve 1-29 Nisan, D.E.Ü. Sabanc Kültür Saray nda. "Romeo & Juliette", C. Gounod. Opera; 8-12 Nisan, de Elhamra Sahnesi nde.. Aflk- Memnu Cinderella "Rüya Taner-Hande Dalk l ç Konseri" 16 Nisan, Elhamra Sahnesi, de. "Ankara Solistleri" Konser; 19 Nisan, 20.00, Elhamra Sahnesi nde. "3. Ulusal Genç Solistler Yar flmas " Gala Konser; 21 Nisan "Aflk- Memnu" Selman Ada. Opera; 24 Nisan, te; Nisan, de Elhamra Sahnesi nde. ZM R DEVLET SENFON ORKESTRASI zmir Devlet Senfoni Orkestras ( ZDSO) tüm konserlerini Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi nde saat da gerçeklefltirilecek. Ayr nt l bilgiye, adresinden ulafl labilir. PROGRAM: 17 ve 18 MART: "Çanakkale fiehitlerini Anma Özel Konseri" 17 Mart saat de; 18 Mart saat da, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi nde. fief: brahim Yaz c. Solistler: Burcu Soysev "Soprano", Ferda Yetifler "Mezzo Soprano", Mete Tafl n "Tenor", Tuncay Kurto lu "Bas". Anlat c : Rüfltü Asyal. Koro: Ankara Devlet Çoksesli Korosu. Pirolli Dauenhauer Kufllar Mahkemesi Schellenberger Eser: Vas f Ad güzel Çanakkale Oratoryosu. 26 MART: fief: Hansjörg Schellenberger Solistler: Murat Özülgen "Obua", Tolga Alpay "Fagot", Ozan Akkol "Keman, Emre Sayar "Viyolonsel" 2 N SAN: "Freder c Chop n in 200. Do um Y l Özel Konseri" fief: Rengim Gökmen. Solist: dil Biret "Piyano". 9 N SAN: fief: Mark Kadin. Solist: Alexander Markovich "Piyano". 16 N SAN: fief: Hansjörg Schellenberger. Solist: Sergei Stadler "Keman". 23 N SAN: "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram Özel Konseri" fief: Erol Erdinç. "Kurtalan Ekspres" Solistler: Ahmet Güvenç "Bas gitar", Eser Taflk ran "Klavye", Bahad r Akkuzu "Gitar-Vokal", Cihangir Akkuzu "Davul". Eserler: Bar fl Manço fiark lar zmir Özel Türk Koleji Çocuk Korosu ve Ork. 30 N SAN: fief: Dorian Wilson. Solist: Christian Blackshaw "Piyano", Ege Banaz "Klarinet". ZM R DEVLET T YATROSU zmir Devlet Tiyatrosu nun, oyunlar hakk nda daha ayr nt l bilgi ve program için web adresini ziyaret edebilirsiniz. PROGRAM: YOLLARDA: Mart, Karfl yaka Oda Tiyatrosu, da. Yazan: Haluk Ifl k. Yöneten: M. Do an Ya c. Oyuncu: Hülya Savafl Akdo an. fieref NE NSANO LU: Mart, Karfl - yaka Rag p Hayk r Sahnesi, da. Oyun ayr ca Mart ta yine ayn sahnede saat te sahnelenecek. Yazan: Toygun Orbay. Yöneten: Tayfun Erarslan. REZERVUAR KAN filer : 25 Mart, Narl dere Kültür Merkezi, da. Yazan: Bülent Usta. Yöneten: Hakan Boyav. KUfiLAR MAHKEMES (Çocuk Oyunu) 14 Mart, Melek Ökte Sahnesi, te; Mart, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, te. Yazan: Pembe Akgün. Yöneten: Mehmet Avdan. F LM GÖSTER M S NEMA KAMPUS TE fiölen Ege Üniversitesi Yabanc Diller Konferans Salonu nda gösterilecek filmler, belirlenen haftan n her günü ve seanslar yla sinemaseverlerle buluflacak. Tam: 4.50 TL. Ö renci: 3.50 TL. Ayr nt l bilgi için Dahili: PROGRAM: NEfiEL HAYAT: Mart tarihleri aras nda. Yönetmen: Y lmaz Erdo an. Oyuncular: Y lmaz Erdo an, Büflra Pekin, Ersin Korkut. AMEL A: Mart tarihleri aras nda. Yönetmen: Mira Nair. Oyuncular: Hilary Swank, Richard Gere, Ewan McGregor. AVATAR: Mart tarihleri aras nda. Yönetmen: James Cameron. Oyuncular: Sam Worthington, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez. DESEM DE S NEMATEK TE ÜCRETS Z F LM GÖSTER M zmir de art k gelenekselleflmifl bir kültürel oluflum yenilenerek ve geliflerek tekrar karfl n zda: DESEM S NEMATEK Dokuz Eylül Sürekli E itim Merkezi nin (DESEM) katk lar yla izleyici ile buluflan Sinematek sinema tarihinden en seçkin örneklerini be eniye Bavul 6

6 etkinlik 6/3/10 9:45 Page 3 sunuyor. Programda her ay n ilk çarflambas gerçeklefltirilecek Yeflilçam Haftas. Tüm gösterimler da MASUM YET ÇA I: 17 Mart ta. Yönetmen: Martin Scorsese. Oyuncular: Winona Ryder, Michelle Pfeiffer. HAYATINDAK AZ ZLER KEfiFETME KLAVUZU: 24 Mart ta. Yönetmen: Dito Montiel. Oyuncular: Robert Downey, Jr. Rosario Dawson. BAfiKALARININ HAYATI: 31 Mart ta. Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck. Oyuncular: Martina Gedeck, Ulrich Mühe. KAT L N KIZI: 7 Nisan da. Yönetmen: Zafer Davuto lu. Oyuncular: Hulusi Kentmen, Hülya Koçyi it, Ayhan Ifl k. AS GENÇL K 14 Nisan da. Yönetmen: Nicholas Ray. Oyuncular: James Dean, Natalie Wood. DÜNYAYA DÜfiEN ADAM 21 Nisan da. Yönetmen: Nicolas Roeg. Oyuncular: David Bowie, Rip Torn. GEÇM fi OLMAYAN ADAM 28 Nisan da. Yönetmen: Aki Kaurismaki. Oyuncular: Matt Damon, Franka Potente. SERG LER Baflkalar n n Hayat ART SHOP SANAT GALER S NDE K ÖZEL SERG Art Shop Sanat Galerisi, mart ay nda iki özel sergiye ev sahipli- i yap yor. 15 Mart a kadar sürecek Türk resminin önemli isimlerinin yer ald "Türk Resminde Bir Seçki" adl sergide eserleri yer alacak sanatç lar; Abidin Dino, Adnan Turani, Avni Arbafl, Balaban, Bedri Rahmi Eyübo lu, Burhan Uygur, Cavit Atmaca, Erol Akyavafl, Hüseyin Yüce, brahim Safi, lhan Berk, Komet, Mustafa Ayaz, Mübin Orhon, Mustafa Ata, Nazmi Çekli, Nuri yem, fiefik Bursal, fieref Bigal, Yalç n Gökçeba, Yavuz Seçkin. Galerinin 18 Mart a aç l fl n gerçeklefltirece i bir di er sergi ise Cansen Ercan n 28. kiflisel sergisi olacak. 2 May s a kadar ziyarete aç k kalacak sergide Ercan, sade ve ödünsüz üslubunu yans tt yap tlar yla izleyiciye "duyarl l k yüklü bir atmosfer" vaad ediyor. CAM YOLDAfiIM FELEKfiAN EMEL ONAR IN CAM HEYKELLER KSEV DE Cam Sanatç s Felekflan Emel Onar son dönem çal flmalar n zmir Kültür Sanat ve E itim Vakf Salonunda sergileyecek. 18 Mart 23 Nisan tarihleri aras nda aç k kalacak Cam Yoldafl m sergisinde sanatç n n 22 soyut heykeli yer al yor. KONAK BELED YES NDE SERG fiölen JAPON SAVUNMA SANATLARI "BUDO'NUN RUHU" SERG S Sergi; 13 Mart a kadar Prof. Dr.Türkan Saylan Alsancak Kültür Sanat Merkezi Sanat Galerisi nde. ki bölümden oluflan serginin ilk bölümünde Japon savunma teknikleri; yaylar, oklar, z rhlar ve kasklarla sergilenirken ikinci bölümde 19 ve 20. yüzy llar aras ndaki Bujutsu dan (savunma tekni i) Budo ya (savunma sanat ) yeniden düzenlenmesini ve onun ruhlar n n ça dafl Japonya daki günlük hayata ne flekilde uyarland n gözler önüne seriyor. DÜNYA KADINLARI SERG S 8-26 Mart tarihlerinde Güzelyal Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde. EROL ÇATAL Resim Sergisi Mart tarihlerinde Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde. F L NTA ÖNAL Heykel Sergisi 31 Mart- 23 Nisan tarihleri aras nda Güzelyal Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde. YÜCEL TEKBAfi Sergisi 1-16 Nisan tarihlerinde Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde. BRAH M BABUfiÇU/SELMA ÖZORUÇ Sergisi 2-12 Nisan tarihlerinde Dr. Selahattin Akçiçek Eflrefpafla Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde. AYHAN ÇET N Boyama Tafl Sergisi Nisan tarihleri aras nda Dr. Selahattin Akçiçek Eflrefpafla Kültür Merkezi Sanat Galerisi. HAMZA RÜSTEM STÜDYOSU NDAN B R ZAMANLAR ZM R" Foto raf Ve Foto raf Makinalar Sergisi 22 Nisan-4 May s tarihlerinde Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde. Hamza Rüstem Sergisi 23 N SAN LKÖ RET M OKULLARI ARASI RES M YARIfiMASI SERG S Nisan tarihleri aras nda Dr. Selahattin Akçiçek Eflrefpafla Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde. AL RAfi T KARAKILIÇ Sergisi 28 Nisan- 21 May s tarihlerinde Güzelyal Kültür Merkezi Sanat Galerisi nde. ZM R DEVLET TÜRK MÜZ KOROSU TC Kültür Bakanl zmir Devlet Türk Müzi- i Korosu nun " Sanat Sezonu Periyodik Konseri" 18 Mart, AKM A.Adnan Saygun Salonu, da fief: Hayati Çiftçi. Solistler: Gökçe Erifl, Bora Uymaz. DUMAN KONSER Sevilen grup, 26 Mart, Bornova Ooze Venue, da konser verecek. T YATRO GÖSTER Peter Pan 750 K fi L K PETER PAN MÜZ KAL Mart ve 3-17 Nisan da ve saatlerinde E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi nde sahnelenecek. Güzel Sanatlar Oyuncular Akademik Tiyatro Toplulu u'nun sahneye koydu u Peter Pan Müzikali nin müzikleri Deniz Sipahi ye, koreografisi ise Neslihan Öztürk e ait. Kadrosu 7-17 yafl aras çocuklar aras nda 9 ayr kentte yap lan seçmeler sonucunda belirlenen müzikal, 750 çocuk taraf ndan sahneleniyor. Güzel Sanatlar Oyuncular : E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi: "OLIVER TWIST MÜZ KAL " Akademi Sanat zmir in gösterisi "Oliver Twist Müzikali"17 Mart, AKM Yunus Emre Salonu, ve seanslar yla. YARIfiMALAR SMA L S VR ADINA "ÇOCUK ÖYKÜLER YARIfiMASI" zmir Gazeteciler Cemiyeti nde 14 y l baflkanl k yapan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Kurucu Genel Baflkan smail Sivri nin ad n yaflatmak ve gelecek nesillere tafl mak amac yla " smail Sivri 1. Çocuk Öyküleri Yar flmas " düzenleniyor. Yar flmaya, zmir deki ilkö retim (9-14 yafl) 1. ve 2. kademe ile ortaö retime (15-17 yafl) devam eden ö renciler kat labilecek. Yar flman n son kat - l m tarihi 16 Nisan. Ayr nt l bilgi için: Tel:

7 oteller 5/3/10 7:34 Page 2 Oteller cazip kentleri sever Osmanl 'da hanlardan otellere geçiflin ilk örneklerinin yafland zmir, son y llarda yeni otellerin art arda aç lmas yla bu alanda yeniden ivme kazand. Ancak kent otelcili inin ayaklar ndan biri henüz tamamlanmam fl görünüyor: Daha çok yat r m yap lmas için zmir'in etkinlikleriyle, hedefleriyle daha cazip hale gelmesi gerekiyor. Duygu Özsüphanda Yayman Alpay Sönmez [foto raf] Ad n, meydan ndaki bir eski zaman kona- ndan alan Konak, kelimenin di er anlam - n da yerine getiriyor. zmir'in merkezi ve vitrini olan ilçe, ayn zamanda kentin konaklama mekan. Bir ilçe hem bir yeri flehre dönüfltüren ilk mahallelerin kuruldu u yerse, hem halen o flehrin yönetildi i, flirket merkezlerinin ço unun bulundu u ve istihdam n hat r say l r k sm n bar nd ran ilçeyse, konaklama tesislerinin de orada yo unlaflmas kaç n lmaz oluyor. Bu nedenle, zmir'in prestiji oldu u kadar, turizme dair beklentilerinin de oda oluyor, Konak ilçesi; Büyük bafl n derdi büyük olur misali. Son y llarda art arda butik, küçük ve befl y ld zl otellerin aç lmas, kentteki turizm hareketlili ine dair bir umut do urdu. Ancak sektör temsilcilerinin hep üstünde durdu u bir nokta var: zmir cazip hale getirilmedikçe, talep yarat lmad kça, hedef gösterilmedikçe yeni otel açmaya gerek yok. Bunun yaflanm fl örne i olarak, Expo 2015 hedefinin kente katt sinerji gösteriliyor. Basmane yükselen y ld z Pasaport, Basmane ve Çankaya otellerin yo- un olarak kümelendi i bölgeler. Alsancak ve Konak ve sahil bulvar bölgelerinde de oteller yer al yor. Kent otellerine ço unlukla ifladamlar, yerli ve yabanc flirketlerin bölge müdürleri, müfettifller, pazarlamac lar, rep- 8

8 oteller 5/3/10 7:34 Page 3 rezantlar; yat r mlar, al m-sat m, ifl görüflmeleri, bayi toplant lar, flirket içi toplant - lar, e itim seminerleri, tan t m toplant lar, kokteyller gibi nedenlerle geliyor. Az say da da turist grubu var; tur güzergâh nda zmir varsa, bir gece konaklay p yollar na devam ediyorlar. Üç y l önce bir otel yat r m hareketlili i bafllad. Özellikle Basmane Mürselpafla Bulvar ile Pasaport bölgelerinde yeni oteller aç lmas umut verici. Yat r mlar yavafllasa da E. Özgörkey Grubu, Pasaport'taki eski bir binay otele dönüfltürme aflamas nda. Karaca, Kaya Prestige ve Kâya otellerinin sahibi, Kâya Turizm flletmeleri Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Kâya, Mürselpafla Bulvar keyifli bir bölge. Orada ciddi miktarda butik oteller olufltu. Oras bana göre zmir'in yükselen y ld z. zmir'de baflka hiçbir yer yok ki o kadar otel ayn caddede yer als n. Yeni yat r mc lar cesaretlendirebilecek bir yer Mürselpafla Bulvar. Tahminim, önümüzdeki y llarda devre d fl kalm fl iflhanlar da otel yap lacak, at l m gerçekleflirse. Dünya Ticaret Merkezi inflaat biterse, oras prestijli bir bölge haline gelecek diyor. Otelcilerin Basmane'nin, zab ta ve emniyet aç s ndan biraz daha ilgiye muhtaç oldu u görüflünü de aktar yor. Oteller Soka 'n n da keyifli bir bölge haline getirildi ini söyleyen Kâya, Ama bir soka restore etmekle zmir'e kazand ramazs n z, çevresini de ona uygun hale getirmeniz laz m diyor. Konak ta sekiz bine yak n turistik yatak olufltu zmir l Kültür ve Turizm Müdürlü ü'nden ald m z bilgiye göre, Konak ilçesi s n rlar nda, turizm belgeli 48 otel var. Buna göre üç bin 548 odada yedi bin 197 yatak ile hizmet veriliyor. Konak'ta, bakanl ktan yat r m belgesi alm fl, halen yap m aflamas nda alt otel bulunuyor. Bu yeni otellerin aç lmas yla birlikte 433 oda ve 800'e yak n yeni yatak hizmete girmifl olacak. 9

9 oteller 5/3/10 7:34 Page 4 Avrupa daki kent otelleri Fransa n n Paris flehri, y lda 70 milyon turisti, yani bir Türkiye nüfusunu a rl yor. Paris hiç bofl kalm yor. Muhakkak bir yerlerde bir fuar oluyor. Gündüz milyon insan n yaflad Paris'te otel say s, zmir'in 30 kat. zmir'e benzeyen Adriyatik k y s ndaki kentler, Selanik, Güney Fransa kentlerinde de canl l k var. Fransa'n n, zmir'e birebir benzeyen Nice kentinin bir taraf nda Monte Carlo, bir taraf nda Cannes var. Nice'te ticaret yok, Cannes sadece festival zaman dolu, Monte Carlo'nun baflkenti Monaco ise sadece kumarhaneler nedeniyle hareketli. Bu kentlerin otellerinde hep bir hareketlilik söz konusu. sviçre'nin Zürih kentinde pek çok eski bina butik otele dönüfltürüldü. Kentte yeni müzelerin aç lmas zmir için iyi bir olay. Hatta mesela zmir'in niye bir sanayi müzesi yok? Otomobil müzesi olabilir. Resim koleksiyonlar n n sergilenebilece- i büyük yeni müzeler oluflturulabilir mi? diye soran Kâya, as l, bölgedeki bütün medeniyetlerin sergilenebilece i mega müze gereksinimine dikkat çekiyor. Hatta, depolarda bekletilen eserlerin, neden turistlerin en çok kulland yol olan Kordon'da sergilenmedi ini, neden dünyaca ünlü heykelt - rafllar n orada sanatlar n icra etmedi ini de sorular na ekliyor. zmir'in ad n turizmde öne ç kart yor dedi i kruvaziyer turizmden de yararlan lmas gerekti ini belirtiyor. Nas l çekim merkezi olunur? Sektörün görüfllerini, zmir Ticaret Odas Meclisi Üyesi s fat yla dile getiren Mustafa Kâya, manzaray 2009 senesi, benim meslek hayat mda gördü üm belki de en kötü iki seneden biri. Son befl sene içerisinde zmir'de ciddi bir turist art fl olmad, buna karfl n yatak say s artt. zmir'de oteller, yatak baz nda yüzde 50'nin alt nda kapasiteyle çal fl yor sözleriyle çiziyor. Yat r mc lar n zmir'i tercih etmedi ini anlat yor: Ben de- iflik gruplara, zmir'de niye yat r m yapm - yorsunuz, diyorum. Hepsi ayn fleyi söylüyor: zmir'de hayat yok. Yat r mc iki nedenden zmir'den uzak duruyor: Biri, bizim düflük diye tabir etti imiz yatak say s, zmir için büyük çünkü aktivite yok. kincisi, fiyatlar düflük. Böyle bak ld nda zmir, turizm bak m ndan yat r m yap labilir bir bölge de il. Demek ki zmir maalesef bir çekim merkezi de il. Peki nas l çekim merkezi olunur? Kâya, y llard r tart fl lan projelerin hayata geçirilmesi gerekti ini anlat yor: Pasaport Mendire i projesi var, Mega Müze var, Kemeralt - Agora - Kadifekale aks n n birleflimi projeleri var... Eskiden Anadolu'ya ç kacak turlar zmir'de bafllar ve biterdi. fiu anda öyle bir konaklama yok. Yabanc müflterilerimiz yok, bireysel ifladamlar d fl nda. Hafta sonlar n canland rmaya çal fl yoruz, 'Long Weekend' diyoruz. Bunu Yunanl larla yapal m, diyoruz ama potansiyelimiz yok. Mesela Atina'ya uçak koyduk. 10

10 oteller 5/3/10 7:35 Page 5

11 oteller 5/3/10 7:35 Page 6 Tarihi binalar butik otel Pasaport'taki Kordon Otel'in sahibi Timur Gönülflen ise, yeni otellerin aç lmas n n zmir'de bir eksikli i giderdi ini ve ayn zamanda da eski otellerde hareketlilik sa lad - n anlat yor: talya, Fransa ve Yunanistan'da turizm hareketlili i 'larda bafllam fl ve oteller çok eski kalm fllar. Üç - dört y ld zl bir otele gitti inizde s k nt yafl - yorsunuz. Befl y ld zl lar ise çok pahal. Ayn fley zmir'de de geçerli. Yeni oteller, eskilerin kendine çekidüzen vermesini, kendini yenilemesini sa lad. Örne in zmir'in en eski befl y ld zl otellerinden biri, geçen sene bütün odalar ndaki televizyonlar LCD'ye çevirdi, bütün odalar na yang n söndürme sistemi koydu. Yap lan yat r mlar n çok az oldu unu, bir bu kadar daha oda olmas gerekti ini söyleyen Gönülflen, bunun nedenini Yatak kapasitesi, belirli dönemlerde ihtiyaca yan t vermiyor. Önümüzde Mermer Fuar var sonunda Dünya Basketbol fiampiyonas var. fiimdiden oda s k nt s çekiliyor. Peki ya bu dönemlerin d fl nda?.. Ama di er zamanlarda iflletmeciler, otel sahipleri s k nt da. Bu nedenle Gönülflen, Kapasiteyi art rmakla birlikte 'Nas l doldururum?' hesaplar na da girmek laz m. zmir'i cazip hale getirecek organizasyonlar olmal. Mermer Fuar gibi enternasyonal bazda fuarlar yap lmas laz m. htisas fuarlar çok alt kapasitede kal - yor. Kongre merkezine de ihtiyaç var. Kongre yap ld nda da yat r mc lara, üç, dört ve befl y ld zl oda alternatifi sunmak durumundas n z. zmir'de çok fazla kaliteli, üç y ld zl yatak ihtiyac var. Mevcut y ld zlama sistemi de elden geçirilmeli diyor. Konak' n yeni yat r m alanlar na sahip oldu- unu söyleyen Gönülflen'in bunun için bir önerisi var: At l durumdaki tarihi binalar n turizme kazand r lmas laz m. Örne in Pasaport'taki Tekel binas, biraz ilerideki Denizcilik flletmeleri binas, eski postane flimdiki Turizm l Müdürlü ü binas, Borsa binas, Pasaport skelesi'nin en ucundaki bina ile Kantar Karakolu binas gibi... Buralar çok fl k, zmir kokan butik oteller haline getirilebilir. Masumiyet filminin öyküsü Oteller Soka için yaz ld Oteller Soka, sanat n yaflam anlama çabas için bir atölye gibi. Yönetmen Zeki Demirkubuz'un çocuklu undan akl nda kalan yer, onun sinema diliyle beslenince ortaya Masumiyet filmi ç kt. Filmin büyük bölümü Güzel Konya Oteli'nde çekildi. Cezaevinden ç km fl bir eski mahkum, bir hayat kad n, onun dilsiz k z ile sevdal s ; birbiriyle ba lant l ym fl gibi duran ama her birinin oku baflka yöne giden hayatlar... Demirkubuz, Masumiyet in öyküsünün bu sokak için yaz ld n söylüyor ama film henüz fikir aflamas ndayken, set olarak Oteller Soka 'n fark nda olmadan düflünmüfl: Ortaokul y llar nda bu bölgede bir süre kalm flt m. Bölge ve oteller o y llardan akl mda kalm fl. Ancak akl mdaki bu yerin bu oteller oldu unu daha sonra unutmuflum. Uzun süre Anadolu'da böyle bir otel arad n, bulamay nca filmi erteledi ini söyleyen yönetmen, çocukluk an - lar n n otelini rastlant sonucu bulmufl: zmir'e bir arkadafl m ziyarete gittim. Alsancak'ta otopark bulamad m z için Basmane'ye kadar gitmek zorunda kald k. Yürüyerek Alsancak'a dönerken tesadüfen Güzel Konya Oteli'nin soka- n fark ettim. Ve 25 y l önce gördü üm ancak unuttu um için hayal etti imi sand m soka bulmufltum. Hemen oteli gezip anlaflt k. stanbul'u arad m ve ekip yeniden toplan p zmir'e geldi. Baflrollerinde Derya Alabora, Haluk Bilginer ve Güven K raç' n oynad film, soka n kimyas na o kadar uygun ki bir sabaha karfl çekilen kavga sahnesini, çevredekiler gerçek san p otelin önüne toplanm fl. Otel sakinleri üç hafta boyunca onlara müflteri gibi davranm fl. 12

12 oteller 5/3/10 7:35 Page 7 lar için birkaç gecelik de il, b rak p gidilmeyen, misafir kal nmayan bir yer. Müslüman - Türk mahallelerinin bir soka yken oras, son yüzy lda kentin konaklama mekan na dönüfltü. Çünkü, Basmane Gar, otobüs garaj ve fuar, kentleri orada zmir'e ba lard. Emel Kay n' n zmir Oteller Tarihi kitab nda yazd gibi, önce kervan yollar, sonra demiryollar konaklama yap lar - n n konumlar n belirledi. Ancak demiryollar n n bak ms z kal fl, fuar n eski canl l n yitirifli ve garaj n buradan tafl n fl yla ihtiyarlamaya bafll yor sokak. 60 kadar otelin bulundu u bölge, tüccar n, esnaf n, Anadolu eflraf n n konaklama mekan olmaktan ç k - yor. flsiz, evsiz, kimsesiz ya da az geliriyle yaflamaya çal flan insanlar bar nd r r hale geliyor. Binalar bak ms z kal yor. Y llarca süren bu ihtiyarl k uykusundan, 2004 y l nda Konak Belediyesi'nin projesiyle uyand sokak. Belediye, 1984'ten beri kentsel sit alan ve üçüncü derece arkeolojik sit alan kapsam ndaki sokakta yapt yenileme çal flmalar na 129 bin lira harcad. Bina yenilemeleri ise otel sahiplerine 200 bin liraya mal oldu. Sonucunda Tarihi Kentler Birli i, Konak Belediyesi'ne, Basmane Semti Oteller Soka Kentsel Yenileme Projesi Baflar Ödülü verdi. Bu çal flmalar sokaktaki otelleri olumlu etkiledi. zmir'deki Afrikal lar ile düflük gelir grubuna sahip olanlar, buradaki otellerde yafl yor. Az say da da olsa Anadolu eflraf da konakl yor burada yine. zmir Otelciler ve Pansiyoncular Odas Baflkan Mehmet Gönen'in belirtti ine göre, bu otellerin doluluk oran, restorasyondan sonra iki kat na ç kt. Tarihi yap lar n ve soka n elde geçirilmesiyle, aflamalardan biri tamamland. Art k s ra, bu otellerin, kendine has özellikleri olan, zmir'in tarihi kimli ini yans tan butik otellere dönüflmesinde... Oteller Soka Sizi kimsenin tan mad oteller kenti nde, bir oda penceresinden keflfe bafllamak, flehir rehberi sayfalar n kar flt rmakt r, otelde kalmak. Yaln zl n z, kat görevlilerinin, her sabah çarflaflar, havlular de ifltirmesiyle bölünür. Orada misafir oldu unuzu hissetmek için bütün veriler haz rd r. Yemek yapmaz, oda toplamazs n z. Odan n bir parças olursunuz, tek fark gelip geçicilik olan. lk günden itibaren sehpalara, dolaplara, yata- a yaflam n z n yan n zda gelmesine izin verdi iniz parçalar yay l r. Sonra film geri sar l yormufl gibi, o eflyalar, geldikleri bavullar n içine doluflur. Gidecek bir eviniz vard r, baflka bir kentte. Bir de o oday, hatta otelin soka n evi belleyenler var. Edip Cansever'in Ya çekip gitmifllerdi bir bir. Ya da / yaflay p ölmüfllerdi otelleriyle dedi i gibi. 19'uncu yüzy l sonlar ndan itibaren Oteller Soka kimli ine bürünen 1296 Sokak ve çevresi, kahraman- fiükran Oteli, Kemeralt n n ilk göz a r s Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mimarl k Fakültesi Ö retim Üyesi Yard. Doç. Dr. Emel Kay n'dan ö rendi imize göre, Kordon 19'uncu Yüzy l'da Levantenlerin gösteriflli otelleri ile süslüyken Türklerin yo unlaflt Kemeralt 'nda otel mimarisi, 20'nci yüzy l bafl nda gelifliyor. Hac Hasan (Yeni fiükran) ile Hükümet Kona 'n n karfl köflesindeki Ankara Palas otelleri bu Türk zmir'inin otelleri. Kay n, Hanlardan modern otellere ilk geçifl, bu iki otelle oldu diyor. Ancak uzun y llar otel de il han olarak an ld klar n da sözlerine ekliyor. DEÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ç nar Atay da Hac Hasan Oteli'nin geleneksel Osmanl kervansaraylar ve hanlar ndan esinlenilerek yap ld n, bu yüzden han tipolojilerine uygun oldu unu yaz yor. Atay, Ancak Hac Hasan Han, Hükümet Caddesi'nde günümüze gelen, formunu en son kazanm fl konaklama amaçl iki handan birisiydi diyor. lk ve ayn zamanda halen ifllevini yitirmemifl en eski otel buras. çinde, buray evi bellemifl 10 y ll k müdavimleri de kal yor, Anadolu'dan zmir'e o lunu asker etmeye, çevre kasabalardan dü ün al flverifline gelen halk da... 13

13 izmir yangini 6/3/10 10:17 Page 2 zmir'in kurtuluflundan dört gün sonra; 13 Eylül 1922'de Ermeni Mahallesi'nde dört ayr noktada parlayan k v lc mlar, kentin sadece mimari yap s n de il, ayn zamanda ekonomik ve sosyal dengesini de altüst eden bir süreci de bafllatm flt. O yang n hep konuflulacak O yang n hep konuflulacak Tayfur GÖÇMENO LU zmir, 20'inci Yüzy l' n ilk y llar nda flimdikinden çok farkl bir yerleflim düzenine sahipti. Kuzey'de flimdiki liman n yer ald noktadan bafllayan ve banyolar n yer ald uçtan, güneyde yine flimdiki Arapf r n semtine kadar, do uda Halkap nar'dan bat da Konak-Karatafl eksenine kadar, yaklafl k bu s n rlardan ibaret olan kent, kinci Meflrutiyet'in ilan ndan sonra ikinci ve yo un bir Levanten ak n na u rad ve zmir, ister istemez büyüyen, geliflen bir yerleflim merkezi haline geldi y l na ait bir harita, zmir'deki yerleflim düzenini aç kça gösterir. fiimdiki Birinci Kordon, Cumhuriyet Bulvar ve K br sflehitleri Caddesi ile Talatpafla Bulvar gibi bulvar ve caddelerin yer ald bölüm, lüks konutlar n bulundu u Frenk Mahallesi olarak biliniyordu. Burada ço unlukla Frans z levanten aileler yafl yordu. Hemen arkada, yani flimdiki fiair Eflref Bulvar ve civar ile Kahramanlar' n bat bölümü Rum mahallesi, Basmane ve Çankaya'n n bir bölümü Ermeni mahallesi, Arapf r n ve çevresi de Türk mahallesi olarak biliniyordu. zmir'in Yunanl lar taraf ndan iflgali, bu kesin çizgilerle ayr lm fl gibi görünen yerleflim plan n, büyük ölçüde de ifltirdi. Rumlar, Alsancak ve çevresinde konuflland lar. Levantenler, Rumlar ve Ermenilerin yan s ra Asmal mescit ve Karatafl gibi iki ayr semte da lan Museviler de iflgal y llar nda kimliklerini korumaya çal flt lar. flgal y llar, Rumlar n ve ngilizlerin, bu kentten bir daha ayr lmamak gibi hayallerini korumaya çal flmalar yla geçti. Sonuçta ekonomik ve sosyal düzen bu düflünce üzerine olufltu. Beden ifllerinde Türkler çal flt r - l rken, onlar, bu güzel Türk kentini kendilerine mal etmenin hesaplar n yapt lar hep. Ve zmir, 9 Eylül 1922'de kurtar l nca, bu hesaplar n a r bedelini, as l sahipleri, yani Türkler ödediler. Ticaret ngilizlerin ve Rumlar n tekelindeyken, Ermeniler ise esnafl sürdürüyordu. Türkler, çiftçilik ve hamall k gibi beden gücü isteyen iflleri yapmakla yükümlüydü. 9 Eylül'ü takip eden 14

14 izmir yangini 6/3/10 10:17 Page 3 15

15 izmir yangini 6/3/10 10:17 Page 4 günlerde Rumlar ve ngilizler, kenti h zla terkedince Türkler, kendilerini t rafl edecek berber, kahvehanede hizmet edecek ocakç, ayakkab lar n onaracak bir tamirci bile bulamaz oldular. Terziler bile gitti inden kimse eldeki kumafllar elbise haline getirecek tecrübeye sahip de ildi. zmir kurtulmufltu, herkes sevinç içindeydi ama o kenti hak etmeden sahiplenmek isteyenlerin b rakt miras hiç de iç aç c de ildi. Türkler, bu flaflk nl üzerlerinden atmaya çal fl rken; 13 Eylül 1922'de Basmane'de, Ermenilerin yo un olarak yaflad mahallede dört ayr yerde yang n ç kt. Bunlar, ola an yang nlar de ildi. Bir kaç yerde ayn anda ç kt ndan kundaklama oldu u kolayca anlafl l yordu. Rüzgar, Kuzey-Bat yönüne do ru esti i için alevler, levantenlerin yaflad bölgeyi sard. Bu bölge, flimdiki Fuar alan - n da içine al yor, Kordon'a, Frans z Konsoloslu u'nun yak n na kadar ulafl yordu. Burada levantenler taraf ndan 1903 y l nda yap lm fl olan Sporting Club binas vard. Bu bina, kentteki bütün yabanc lar n sportif faaliyetlerinin düzenlendi i bir merkez konumundayd. Keza Birinci Kordon'daki Amerikan Konsolosluk binas da yan nca, telafllanan Konsolos George Horton ve Yunan as ll efli Catherne Sacopoulo, apar topar kenti terk ettiler. George Horton, sonraki y llarda (1926), bu yang nla ilgili izlenim ve yorumlar n Asyan n Belas ad n verdi i kitab nda dile getirmifl ve tam bir Türk düflmanl sergilemiflti. Yine Amerikal Yazar Margaret Housepian' n zmir Bir fiehrin Yok Edilifli adl kitab da ayn amaçla kaleme al n p yay nlanm flt. Yang n, asl nda zmir'in ekonomik altyap s - n da yok etmiflti. Kordon'daki kumpanya binalar büyük zarar görmüfl, hemen arkas nda yer alan evler, kiliseler, hastaneler, okullar, banka flubeleri kül olmufltu. Yang n n Türkler taraf ndan ç kar ld iddialar ; sonunda, o s rada kentte görev yapan S rp as ll Avusturya vatandafl tfaiye Komutan Paul Grescowich taraf ndan yalanland. Komutan, yakalanan kundakç lar n Ermeni olduklar n n belirlendi ini aç klayarak, tart flmalara son noktay koydu. Yang n s ras nda zmir'de bulunan ABD'li mühendis Mark Prentiss da böyle bir fleyin Türkler taraf ndan yap lamayaca n, bundan zarar görenlerin en çok kendileri oldu unu ifade etti ve o da S rp Komutan gibi Ermenileri suçlad. 16

16 izmir yangini 6/3/10 10:17 Page 5 Ekonomik sonuçlar çok kötü oldu Osmanl devletinin Anadolu'yu tümüyle s - n rlar içine katmas yla birlikte zmir art k bir Türk kenti haline gelmiflti. Ama Bat 'ya aç - lan bir kap olmas, levantenlerin de ilgisini çekmiflti. Peflpefle göçler sonucu burada Türkler, ecnebilerle adeta içiçe bir hayat yaflad lar. Ancak bu, kente ekonomik aç dan bir zenginlik de sunmufltu. Ve zmir'in bu zengin kimli i, 19'uncu Yüzy l'a uzanan giriflimlerle olmufltu. Mesela zmir'de ilk banka, Levantenler taraf ndan 1847 y l nda, ilk ticaret mahkemesi, 1862 y l nda kurulmufltu. Keza 1885'de zmir Ticaret Odas, 1891'de de zmir Ticaret Borsas aç lm flt. O y llarda zmir metropolünde 25 bin konut, 5260 dükkan, 2553 ma aza, 27 fabrika, 449 kahvehane, 66 meyhane, 35 gazino, 27 lokanta, 143 iflhan, 20 otel oldu u belirlenmiflti. Bu rakamlar, kent insan n n ticaretle ne kadar içiçe yaflad n n bir göstergesiydi. Yang ndan sonra zmir'de fabrika say s 10'a düfltü. Ekonomik güçlükler bafllad. Ülkenin kurtulmufl olmas, asl nda yaralar n süratle sar lmas na imkan veriyordu. Tabii önce, yani 23 Temmuz 1923'te kapitülasyonlar kald r ld. Lozan Antlaflmas kapsam nda al nan bu karar, Türklerin ticaret alan nda da faaliyet göstermesine kap aç yordu y l nda fabrika say s 129 a yükseldi. Kent, kendine geliyordu. Yang n alan n n büyük bölümünün fuar olarak de erlendirilmesi, ticari yaflam n hareketlili ine bir ivme kazand rd. zmir, yang ndan büyük zarar gören ekonomisini, yeniden toparlamas n bildi, zaman içinde Türkiye'nin en önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Giriflimci Türklerin azmi sayesinde hak etti i noktaya ulaflmas n bildi. zmir yang n, planlanm fl bir yang nd ve zmir'i Türklere yar etmeme amac güdüyordu. Tart fl lmaya müsait bir yap s olsa da zaman içinde gerçekler bir bir ortaya ç kt - nda görüldü ki, özellikle kent ekonomisini yok edecek bir giriflimdi. zmir'i kendi kentleri gibi görenlerin yan lg s, kurtuluflla birlikte öfkeye dönüflünce tafl üstünde tafl b - rakmad lar. Oysa kaç p gidenlerin bir k sm, sonra zmir- e dönmek için, buradaki yat r mlar n canland rmak için büyük çaba sarfettiler. Çok az bunu baflarabildi. ngiliz Yazar Giles Milton'un yak n y llarda yazd Kay p Cennet- Smyrna Hoflgörü Kentinin Y k l fl, olaya farkl bir perspektiften bakarak genifl okuyucu kitlesi bulmay baflard. Milton'a göre yang n Türkler ç karm flt. Ama gerekçeler inand r c de ildi. fiimdi gelinen nokta o ki, e er zmir yanmasayd ve yak lmasayd, tablo çok farkl olurdu. zmir'i bulundu u zirveden kimse afla indiremezdi. 17

17 havra sokagi 4/3/10 14:55 Page 2

18 havra sokagi 4/3/10 14:55 Page 3 Havra Soka geçmiflini özlüyor

19 havra sokagi 4/3/10 14:57 Page 4 20

20 havra sokagi 4/3/10 14:58 Page 5 Ceren Candar Sa Bal n, sebzenin, peynirin, turflunun en tazesi buradad r. zmir'in eski çarfl s Havra Soka, her sabah taptaze ürünlerle karfl lar günü. Bal - n en lezzetlisi, elman n en k rm z s, peynirin en lezzetlisi burada buluflur. Esnaf hala ayn özeni gösterse de 40 y l öncesini özlemle anar olmufl. Havra Soka tarihin her döneminde farkl kimli iyle öne ç km fl. Tarihi Kemeralt çarfl s n Agora'ya ç karan Havra Soka- 'n n geçmifli çok çok eskilere, 15. yüzy - la kadar dayan yor. Havra soka ad n içinde bulundurdu u 9 sinagog ve bir de cemaat evinden al yor. branice Hebhrah, kelimesinden gelen bu sokak asl nda Musevi kültüründe çok büyük öneme sahip. Havra soka her yönüyle Türkiye'de efli benzeri olmayan bir dokuyu bar nd r yor içinde. Kentteki inanç özgürlü ü hoflgörünün kalesi buras olsa gerek. Bir yanda 350 y ll k Kestane Pazar Camii, di er yanda 450 y ll k geçmifliyle sinagoglar. Soka- n en eski sakinleri, Musevilerden geriye bir tek bu havralar kalm fl. Bugün havralardan sadece bir tanesi özel günlerde kap lar n aç yor. Di erleri ise yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya. Esnaf da bu durumdan çok dertli. Musevi cemaatinin aya - n n kesilmesiyle sokak canl l n daha da yitirmeye bafllam fl. Dolu dolu 40 y ld r Havra Soka 'nda esnafl k yapan Cevat Özyap c, di er esnaflar gibi soka n eski canl l n yitirmesinden flikayetçi. Baba mesle i olan bal kç l - ayn tezgahta yaflatan Özyap c, soka- n en eskilerinden. 65 y ll k bal k tezgah, soka n yak n tarihine fl k tutuyor sanki. Her mevsim en taze ürünlerin yer ald çarfl da, geçmifle duyulan özlem giderek artarken, esnaf n ço u da baflka mesleklere yönelmifl. Tezgahlar n her sene birer birer el de ifltirdi ini söyleyen Özyap c, eski günleri anarken Havralara de inmeden geçmiyor. 65 y ld r ayn tezgahta esnafl k yap yoruz. Bu soka n ad Havralardan gelir. Eskiden Museviler bu sokaktan al flverifl yapard. Turistler gelirdi. Sokak daha hareketli daha canl yd. Tezgaha bal indirmemizle bitmesi bir olurdu. fiimdi esnaf kan a l yor. Eski esnaflar da baflka ifllere yöneldi. Soka n canlanmas için bu Havralar n tekrar ifller hale getirilmesi gerekiyor. 21

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve nedenleri a a da s ralanm

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Artvin Atatepe de, 22 metre yüksekli inde 60 ton a rl ndaki Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Yazan: SABRİYE AŞIR 18 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Kocatepe de kayalar n üzerinde yürüdü ü vakur sureti bugün

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Zaman Durdurmak. ne Deli inden S zan Ifl kla. (Pinhole) Yaflamdan Kesitler

Zaman Durdurmak. ne Deli inden S zan Ifl kla. (Pinhole) Yaflamdan Kesitler Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an BD MART 2016 ne Deli inden S zan Ifl kla Zaman Durdurmak (Pinhole) Foto raf çekmek için milyon pikselli makinelere, gövdesinden daha pahal objektiflere ihtiyac n z yok.

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dikey Yaflam Yatay Geçit

Dikey Yaflam Yatay Geçit Dikey Yaflam Yatay Geçit ZM R N KÜLTÜR, SANAT, E LENCE VE ALIfiVER fi MERKEZ OLAN ALSANCAK TA NfiA ED LEN THE PORT RESIDENCE, KULLANICILARINA KIBRIS fieh TLER CADDES N N CANLILI INI ZEM N KATINDA DA SÜRDÜREN

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı