Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turistler art k stanbul u "T kl yorlar""

Transkript

1 Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle yetindikleri bir başarıya Türkiye, sonunda internet sayesinde ulaşabildi. YAZAN: SAM M SERKAN CANIM 79

2 80 Dünyada yap lan tüm seyahatlerin yaklafl k %45 i, internet üzerinden sat n al n yor. Ve özellikle turizmde internetli y llar olarak adland r lan son on y ll k sürede yabanc turist say s nda %300 dolay nda bir art fl sa lad. Yaln zca stanbul, bir önceki y l n ayn süredeki rakam n %15 artt rarak, 2011 y l n n ilk 6 ay nda 3, yabanc turiste evsahipli i yapt. Turizm uzmanlar, 2010 y l nda toplam 6, yabanc turistin geldi i stanbul un, 2011 y l n n sonunda bu rakam 8, a yükseltece ine inan yorlar. Önceki y llarda stanbul ve Türkiye hakk ndaki olumsuz yaklafl m 2000 li y llarda, yani internet ça nda, yerini büyük bir de iflime b rakt. 90 l y llar n sonundan önce insanlar di er ülkeler, toplum ve kültürler hakk ndaki bilgileri kitap, gazete, dergi, televizyon ve radyodan ve genellikle kendilerine verildi i kadar al yorlar ve tatillerini, seyahat acentesi çal flanlar n n öneri ve yönlendirmeleriyle planl yorlard. nsanlar flimdi, gitmek istedikleri yer ile ilgili bilgilere ve hatta ayr nt lara çok daha kolay ulaflabiliyorlar. nternet üzerindeki bir çok ba ms z kaynak ve yine seyahat acentelerinin web portallar, çeflitli blog yazarlar ve her türlü aç k kaynak, tatile ç kmak isteyen bir kiflinin, gitmek istedi i yerle ilgili tüm sorular n genifl bir biçimde yan tlamak için haz r bekliyorlar. Dünyan n herhangi bir yerine gitmek isteyen kifli arama motoruna gitmek istedi i yerin ad n yazd nda bir saniyenin alt nda bir sürede o yer ilgili her türlü bilgiye ulaflabiliyor. Uçak bileti, otel fiyat ve konumu, gidece i ülkedeki yerel ulafl m olanaklar, restoranlar, e lence yerleri, müzeler, mesire alanlar, tarihsel ve kültürel yerleri, hem de hiçbir s n rland rma ve yönlendirme olmaks z n ö renebiliyorlar. flte tam bu noktada bir kentin ne kadar kolay ya da zor ulafl labilir, turistik aç dan gitmeye de er olup olmad ve marka de eri bu aramalarda ortaya ç kabiliyor. Dünyada yap lan tüm seyahatlerin yaklafl k %45 i, internet üzerinden sat n al n yor y l nda Kuzey Amerika n n %59 u, Avrupa n n %43 ü

3 ve Asya/Okyanusya n n %21 i, tüm seyahatlerin otel ve ulafl m rezervasyonlar n internet üzerinde yapt lar. Ve yine tüm seyahat edenlerin %80 i rezervasyon yapmadan önce, gidecekleri yer hakk nda araflt rma yapt lar, ayr nt l bilgi sahibi oldular. Bu araflt rmalar nda seyahat edebilecekleri yerleri, otelleri, fiyatlar, ulafl m koflullar n k sacas akl m za gelebilecek her fleyi karfl laflt rd lar ve tercihlerini internetteki kaynaklara dayanarak yapt lar. Bir baflka ülkeye gitmek isteyen bir turist art k, reklam panolar nda, televizyon kanallar nda, gazete ve dergilerde yap lan reklam ve tan t mlar izleyerek de il, internette araflt rma yapt ktan sonra karar n veriyor. Bu kiflilerin oran, % 40 buluyor. stanbul, son y llarda bu kiflilerce en çok aranan ve araflt r lan birkaç kent aras nda yerini ald. Peki turistlerin internette yapt klar bu aramalar, y llard r övündü ümüz tarihsel ve do al güzelliklerimize olan ilgilerinden mi kaynaklan yor? Bu sorunun yan t n bugüne kadar vermeyi düflündük mü? Turistik de- erlerimi objektif olarak de erlendirdik mi? Biz gerçekten, dünyada efli, benzeri olmayan tarihsel bir mirasa ve efli, benzeri olmayan do al güzelliklere sahip miyiz? Soruyu bizden önce UNESCO BD EYLÜL 2011 yan tl yor. UNESCO nun belirledi i dünya miras alanlar ndan Avrupa s n rlar içinde sveç te 14, spanya da 43, Rusya da 24, Fransa da 37, Almanya da 35, Yunanistan da 17, talya da 47 adet bulunuyor. Bu rakamlara bakt m zda bizdeki say en az 30 dur denilebilir. Fakat bizdeki say Hollanda n nki ile ayn say dad r, yaln zca 10 dur ve Turistler seyahat edebilecekleri yerleri, otelleri, fiyatlar, ulafl m koflullar n karfl laflt rd lar ve tercihlerini internetteki kaynaklara dayanarak yapt lar. bunlar n yaln zca bir tanesi stanbul dad r. fiafl rt c gelebilir ama, tarihsel rakipleri ile k yasland nda stanbul çok gerilerde kalmaktad r. stanbul, ticari ve turistik aç dan bir çok kent ile rekabet içindedir. Fakat son birkaç y l d fl nda bu rekabette stanbul, her zaman tarihsel zenginliklerini ön plana ç kar p, bu yönde reklam kampanya- 81

4 2004 y l nda Amsterdam, stanbul un 3 kat aran rken 2010 y l nda stanbul ile eflit say da aranm fl ve 2011 y l n n ilk yar s nda stanbul Amsterdam geride b rakm flt r. lar yürütmekteydi ve bunda baflar l oldu u da söylenilebilir. Fakat stanbul u rakipleriyle k yaslamadan önce, onu hangi grupta de erlendirece imize karar veremeyebiliriz. Bir cazibe merkezi olarak stanbul u Londra ile k yaslad m zda büyük bir hayal k - r kl yla karfl laflabiliriz. Öyle ya da böyle, Londra ngiliz mparatorlu u - nun baflkentidir. Dünyada yurtd fl turistik gezilerin %40 n n yap ld Avrupa n n kültür merkezlerinden biridir. Yazar m z tan yal m: Samim Serkan Can m, Sakarya Üniversitesi Turizm Otel flletmecili i bölümünden mezun olmufl; otel ve seyahat acen-talar nda özellikle rezervasyon konusunda çal flm flt r. Çal flmalar n internet üzerinden turizm konusuna yönlendirmifl, seyahat flirketlerinde Online Rezervasyon Sat fl Müdürü olarak görev yapm flt r. Befl y ldan buyana büyük bir seyahat flirketinde fl Gelifltirme Uzman olarak çal flmaktad r. Yurtd fl ndan gelen ziyaretçi say s tek bafl na ülkemize gelen ziyaretçi say s ndan fazlad r. Co rafi olarak Avrupa daki geliflmifl ülkelere yak nl - ve ABD ile kurulmufl olan yo un ulafl m ba lant lar yla, kolay ulafl labilen bir noktadad r. Bir di er metropol ve baflkent Paris ve Amsterdam için de ayn sözler söylenebilir. Bu noktada 2004 y l ndan bu yana internette kullan c lar taraf ndan yap lan aramalar da bize ayn veriyi sa l yor. Ziyaretçi say s ile internette yap lan arama say s orant l d r. Londra ve Paris internette, stanbul un yaklafl k 10 kat fazla aranm flt r. Fakat burada ayr cal k gösteren tek kent, Amsterdam d r y l nda Amsterdam, stanbul un 3 kat aran rken 2010 y l nda stanbul ile eflit say da aranm fl ve 2011 y l n n ilk yar s nda stanbul Amsterdam geride b rakm flt r y l nda Amsterdam da en az bir gece konaklayan turist say s 4, dir. Bu rakam, en az bir gece konaklamal yabanc turist say s d r. Böyle bak nca 82

5 stanbul un internette ayn oranda aranmas na karfl n, Amsterdam dan daha fazla turist çekti i için baflar l oldu u söylenebilir. Fakat bu rakam bizi yan ltabilir, çünkü biz henüz turistik ziyaret için gelen kesin rakamlar verememekteyiz. BD EYLÜL 2011 Bizim rakamlar m z içinde yurtd - fl ndaki gurbetçilerimiz, Antalya, Kapadokya ya da Mu la ya geçen ziyaretçilerin de say lar vard r ve tam olarak stanbul için veriyi vermemektedir. Ancak özellikle son y llarda Orta Do- u dan gelen ziyaretçi say s n n art fl nedeniyle Amsterdam geride b rakt - m z söyleyebiliriz. Fakat flunu da kabul etmemiz gerekiyor: Roma, Londra ve Paris gibi kentlerin hâlâ çok uza nday z. Di er bir karfl laflt rma ise Orta Do u daki rakibimiz Dubai ile yap labilir.yine internetde yap lan aramalara bakt m zda 2004 y l ndan bafllayarak Dubai nin stanbul dan iki kat fazla arand görülmektedir. Dubai 2004 y l nda 5,4 milyon ziyaretçi alm flt r. Ayn y l stanbul yaklafl k 3,5 milyon ziyaretçi alm flt r. Y l 2010 oldu unda Dubai 10 milyon rakam na ulaflt - nda internette yap lan Dubai ile ilgili arama say s stanbul ile neredeyse eflit duruma gelmifltir y l - n n ilk yar s na bakt m zda stanbul arama say s olarak Dubai yi geride b rakt ama yabanc turist say s 3 te bir oran n daha az olarak kald. Do u Avrupa daki di er cazibe merkezi ve metropollerin Sovyetlerin çöküflünden sonraki ilgiyi büyük oranda kaybetti i aç kça görülüyor. nsanlar art k onlar hakk nda bilgiye ulaflmak için klavyenin bafl nda stanbul için harcad klar kadar zaman harcam yorlar. Örne in Prag 2004 y l nda stanbul ile eflit say da aranm fl olmas na karfl n 2011 y l nda 5 kat daha az aranmaktad r. Budapeflte ve Moskova için de bu veri hemen hemen ayn oranda geçerlidir y l nda Prag da otel arayanlar n say s stanbul da otel arayanlar n say s n n 3 kat daha fazla idi y l nda ise stanbul da otel arayanlar 2011 y l n n ilk yar s na bakt m zda stanbul arama say s olarak Dubai yi geride b rakt ama yabanc turist say s 3 te bir oran n daha az olarak kald. 83

6 Prag n 2 kat düzeyindedir. Dubai için durum çok daha farkl d r y l nda Dubai de otel arayanlar n say s, stanbul un 2 kat idi y l nda da bu oran sanki biri taraf ndan sabitlenmifl gibi ayn kalm flt r. stanbul u Dubai ile karfl laflt rd m zda stanbul hakk nda insanlar bilgiye ulaflmaya çal fl rken, Dubai de kalmak için yer aramaktad rlar. Dubai ye uçak arayanlar n oran yla stanbul a uçak arayanlar n oran n n yine konaklama ile ayn oldu u, yani Dubai ye ulafl m arayanlar n stanbul a ulafl m arayanlar n 2 kat oldu u görülüyor. Bunun bir anlam da fludur: stanbul hakk nda bilgiye ulaflmak isteyenler stanbul a gelmeye çal flm - yorlar. stanbul ilgilerini çekiyor ama 84 stanbul ilgi çekiyor ama uçak bileti al p otel rezervasyonu yapt racak kadar de il. uçak biletini al p otel rezervasyonunu yapt racak kadar de il. stanbul hakk nda internette arama yapmakla stanbul a uçak ya da otel rezervasyonu yapmak aras nda stanbul bütün rakiplerine yeniliyor. Bunun bir çok nedeni olabilir ama madem ki bütün verileri internet üzerinden ald k yine internet üzerinden bir neden bulmak durumunday z. stanbul hayal ediliyor, araflt r l yor ama tercih edilmiyor. Online platformlarda havaalan, toplu tafl ma, oteller, müzeler, cazibe merkezleri, uçufl saatleri ve bilgileri, al m gücü gibi bir gezide yaflamsal önem tafl yan bilgilere güvenilir ve aç k bir biçimde ulafl lam yor mu? Ya da karar aflamas nda reklamlar ve çeflitli platformlardan tan t mlarla yeterli destek sa lanm yor mu? Ya da, ki öyle olmad n ummak istiyoruz, Türkiye ve stanbul hakk ndaki önyarg lar hâlâ y k lmad m? Kaynaklar: google search reports, google insights, UNESCO, newmediatrendwatch.- com, Türkiye istatistik kurumu, Dubai Tourism Information,travel daily news, hotelmarketing.com, Leonardo Travel, galahotels.com. Baflar yolun sonu de il, yolculu un kendisidir. Ben Sweetland

Ekibi yar na tafl yan Liderler

Ekibi yar na tafl yan Liderler Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 HAZ RAN 2009 S:5 LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR nternette yak n markaj dönemi bafll yor. IPv6, bulundu unuz yerin nokta tespitini

Detaylı

Emin Ad mlarla Yürüyor

Emin Ad mlarla Yürüyor RÖPORTAJ YALTES Gelece e Emin Ad mlarla Yürüyor Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YALTES ile ilgili genel bir de erlendirme yapar m s n z? Yola ç kt n z zaman koyulan hedefler nelerdi? Bu hedeflerin ne kadar na

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar Aras flbirli i Rehberi Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar aras ticari iflbirli i nedir, neleri kapsar? ki firman n bir araya gelerek ortak bir faaliyette bulunmak üzere anlaflmas ve karfl l kl

Detaylı

Nano Dünya. Nanometre

Nano Dünya. Nanometre Yeni dünya Ç NDE bulundu umuz yeni yüzy lda yepyeni bir dünyan n resmi giderek netlefliyor. Yeni dünyan n etkileyici oldu unda kuflku yok. Ama gördü ümüzün sevindirici mi, ürkütücü mü oldu u, görüfl aç

Detaylı

De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir.

De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir. ÖNSÖZ De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir. nternet, insano lunun geçirdi i geliflim ve de iflimin sonucu olarak ortaya ç km fl müthifl bir teknoloji. S n rlar kald ran, insano lunu iletiflimin doru

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı