TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR"

Transkript

1 TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR 1. ULUSLARARASI SPORDA SPONSORLUK KONGRES ARALIK 2006 H LTON CONVENTION CENTER, STANBUL

2 TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR I. ULUSLARARASI SPORDA SPONSORLUK KONGRES TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR Derleyen: Sabri BURHAN, Fatih KONUKSEVER Deflifre ve Çeviri: Figür Turizm Ve Organizasyon Servisleri Tic.Ltd.fiti. Yap m: Rota Yay n Yap m Tan t m Tic.Ltd.fiti. Bask : Tor Ofset San.Tic.Ltd.fiti. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü Spor Kurulufllar Dairesi Baflkanl, Sponsorluk fiubesi, 2008 Adres: Süleyman S rr Sk.No: Yeniflehir / ANKARA Tel: Faks: Web: E-Posta: Bu çal flma; Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü (Spor Kurulufllar Dairesi Baflkanl ) taraf ndan, Marketing Türkiye dergisi ve Marketing & Management Institute deste iyle, stanbul Hilton Convention Center de Aral k 2006 tarihlerinde düzenlenen 1. Uluslararas Sporda Sponsorluk Kongresi nin CD ve kaset çözümlemelerinden derlenmifltir. Bu kitab n tüm yay n haklar Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ne aittir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü nün yaz l izni al nmadan e itim ve tan t m amaçl al nt lar hariç, elektronik veya mekanik, fotokopi, kay t ya da herhangi bir bilgi sistemi de dâhil olmak üzere herhangi bir flekilde kopya edilemez, ço alt lamaz ve yay mlanamaz.

3 4 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 5 KONFERANS PROGRAMI 4 Aral k 2006 Pazartesi Protokol Konuflmalar Mehmet ATALAY - Gençlik ve Spor Genel Müdürü Togay BAYATLI - TMOK Baflkan Mehmet Ali fiah N - Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Türk Sporu Sponsorluk Ödülleri Töreni Fuar Aç l fl Sponsorluk Yolunda 27 Y ll k Birliktelik Fortis - Anderlecht flbirli i Pascale DEVR ESE - Fortis Belçika Sponsorluk Yöneticisi Kahve Aras Olimpiyatlar 2012 Londra da Bir Hayal Nas l Gerçekleflti? David MAGL ANO - WPP Network Dan flman Yemek Aras Bir fl Olarak Basketbol - Sportainment Türkiye Basketbol Federasyonunun Katk lar yla Chris D ORSO-Vice President Of Marketing, Orlando Magic, NBA Sponsorlukta Kritik Süreçler Sponsorlukta Kriz Yönetimi Can ÇOBANO LU - Futbol Milli Tak m Eski Menajeri Sponsorluk Yönetiminde Vestel Örne i Buket BESEN - Vestel Genel Müdür Yrd Kahve Aras Sponsorluk Ve Marka liflkisi Uzun Soluklu Bir Süreçtir-Orkid Filenin Sultanlar ile Omuz Omuza Hayrunnisa AL G L - P&G D fl liflkiler Direktörü Spor Turizmi ve Sponsorluk: Ülke Bizim Ama Co rafyas n P a z a r l a y a b i l i r i z! Saim KANLI - Alanya Belediyesi Spor Müdürü Recep YAVUZ - Öger Tur (Öger Maratonu) Mesut GÜVENÇ - Öger Travel & Services Operasyon Müdür Asistan 5 Aral k 2006 Sal Ekin Olcayto ve Mustafa Özben le Bafllang ç Medya Sen Bizim Her fieyimizsin! Ertan ÖZERDEM - Digitürk CEO su Marco FRAZ ER - ESPN Classic Dean SAUNDERS - Futbolcu Moderatör : Digitürk Türk Sporuna Farkl Aç l m Getiren Vizyonerler Mümtaz TAH NC O LU - TOSFED Baflkan Turgay DEM REL - TBF Baflkan Tu rul AKfiAR - Futbolun Ekonomiye Katk s Kitab n n Y a z a r Moderatör: lhan UZUNDURUKAN Kahve Aras Türk Sporuna Yat r m Yapanlar Dilek BAfiARIR - Efes Pilsen Pazarlama Direktörü Nafiz KARADERE - Garanti Bankas Genel Müdür Yrd. Gamze fiulen - Mercedes-Benz Türk Pazarlama letiflim M ü d ü r ü Filiz KARAGÜL - Turkcell Kurumsal letiflim Bölüm Baflkan Hakan AYDINOL - Ülker Kurumsal letiflim Müdürü Moderatör : Fatofl KARAHASAN Yemek Aras Sponsorlukta Alt n Kurallar Cem ÜLKERO LU - Futbol Federasyonu Pazarlama Müdürü Tunç SARAL - Turkcell Kurumsal letiflim, Kurumsal S p o n s o r l u k l a r Sponsorluk Stratejileri : As l Strateji Oyunda Faik AÇIKALIN - Fortis Genel Müdürü Ali DO AN - Ülker Kurumsal letiflim Koordinatörü Ahmet SEZER - nteltek Genel Müdürü Moderatör - Hakan SENB R Kahve Aras Sponsorluk Ölçümlenmesi Sponsorlu unuzu De erlendirmeye Haz r M s n z? Burçin BAKKALO LU (KMG) Sponsorluk Paketi Nas l Haz rlan r? Ali Nihat YAZICI - Türkiye Satranç Federasyon Baflkan Markalar n za Sporun Enerjisini Tafl y n Hangi Marka Hangi Spor Dal n Desteklemeli Özgü GÜDER - MMI Dan flman

4 6 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 7 Ç NDEK LER GÜNSEL ÖZEN OCAKO LU TOGAY BAYATLI MEHMET ATALAY MEHMET AL fiah N PASCALE DEVRIESE DAVID MAGLIANO CHRIS D ORSO CAN ÇOBANO LU BUKET BESEN KAFALI HAYRÜNN SA AL G L SA M KANLI RECEP YAVUZ ERTAN ÖZERDEM MARCO FRAZIER DEAN SAUNDERS LHAN UZUNDURUKAN MÜMTAZ TAH NC O LU TURGAY DEM REL TU RUL AKfiAR FATOfi KARAHASAN D LEK BAfiARIR NAF Z KARADERE GAMZE fiulen HAKAN AYDINOL F L Z KARAGÜL TUNÇ SARAL CEM ÜLKERO LU HAKAN SENB R FA K AÇIKALIN AL DO AN AHMET SEZER BURÇ N BAKKALO LU AL N HAT YAZICI ÖZGÜ GÜDER

5 8 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 9 1. GÜN 04 Aral k 2006 Protokol Konuflmalar SUNUCU - Heyecanl y z, çünkü spor ve sponsorluk iliflkisinin tüm yönleriyle ele al naca uluslararas bir kongrenin ilkini gerçeklefltiriyoruz. Mutluyuz, çünkü böyle uluslararas bir kongrede spor dünyas n, bu dünyaya destek veren sponsorlar ve bu iliflkinin vazgeçilmez paydafl medya mensuplar n bir arada görüyoruz. Umutluyuz, çünkü bu kongrenin Türk sporuna farkl ve yeni bir bak fl aç s getirece ine inan yoruz. Haz r z, çünkü iki gün boyunca sürecek bu kongreden en üst düzeyde fayda sa layabilmeniz için her haz rl m z tamamlad k. Çünkü, çünkü, çünkü Türküz, Do ruyuz, Çal flkan z. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün, Marketing Türkiye ve MMI n n deste- i ile organize etti i 1. Uluslararas Sporda Sponsorluk Kongresi nin ilk gününe hofl geldiniz. Güne keyifli bafllamam z sa layan Garaj stanbul ekibine çok teflekkür ediyoruz. Türk sporunu sponsoruyla buluflturan ilk uluslararas kongrenin bu ilk gününde birikimlerini ve görüfllerini bizlerle paylaflacak olan çok de erli konuflmac lar m z var. fiimdi kongremizin aç l fl konuflmas n yapmak üzere, Marketing Türkiye dergisi Genel Yay n Yönetmeni ve Marketing ve Management Institute Yönetim Kurulu Baflkan Say n Günseli Özen Ocako lu nu sahneye davet ediyoruz.

6 10 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 1 GÜNSEL ÖZEN OCAKO LU Marketing Türkiye Genel Yay n Yönetmeni ve Marketing & Management Institute Yönetim Kurulu Baflkan Her fley bir hayalle bafllar. Bu da öyle bafllam flt. Efsanevi siyahi lider Martin Luther King, ayr mc l a karfl durdu u ünlü konuflmas nda I have a dream today, Bugün bir hayalim var. demiflti. O günlerde imkâns z gibi gözüken ayr mc l k, bugünün dünyas nda fliddetini yitirerek bitti. Onun bu hayalinin bu bitiflte ciddi bir önemi var. Türk sporunu sponsoruyla buluflturma hayali ise, bugün ilk kez bir konferansta hayat buluyor. Oysaki sporu dünya standartlar na tafl ma hayalini uzun süreden beri tafl yan ve bu yolda ad mlar atm fl kifliler ve olaylar var. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün son y llarda hayata geçirdi i Sponsorluk Yasas, federasyonlar n özerklefltirilmesi, yeni ve modern tesislerin yap mlar ve daha pek çok hayal Say n Mehmet Atalay n flahs nda, vizyonunda hayat buldu ve bulmaya da devam edecek. Federasyonlar n da hayali var. Onlar da ürünlerini, oyunlar n, oyuncular n do ru sponsorlarla buluflturmay hedefliyorlar. Meslektafllar m gazetecilerin hayalleri konusunda pek fazla bir fikre sahip de ilim ama Türk sporunun onlardan bir hayali, bir beklentisi var. Federasyonlar, futbol d fl ndaki amatör sporlar da ekranlar nda, sayfalar nda görelim ve biz de kendi sponsorlar m z bulal m, diyorlar. Bugüne de in karfl l n ne kadar ald n bilmeden Türk sporunu destekleyen sponsorlar m z var. Biz onlara teflekkür borçluyuz. Hatta bugünün oluflmas için gene deste i onlardan ald k. Onlar bir yandan markalar na sporun enerjisini katarken bir yandan da destekledikleri branflta da dünya çap nda baflar bekliyorlar. Bu, onlar n en do al hakk d r. simlerini saymak boynumun borcudur çünkü hem bu konferans desteklediler, hem flahs ma güvendiler hem de Türk sporunu desteklemeye devam ediyorlar. Ana sponsorumuz Garanti Bankas na, seremoni sponsorumuz Soyak a, resmi sponsorlar m z Fortis, Turkcell, Ülker ve Digitürk e, oturum sponsorlar m z Efes Pilsen, Arkas ve ddaa ya- nteltek e, teknoloji sponsorumuz Vestel e, bas n sponsorlar m z Türk Medya, Sky Türk, D Spor, Show Spor ve Zaman gazetesine, ürün sponsorlar m z Promotürk ve Tor Ofset e, konferans n baflar s nda ve sonras nda kritik öneme sahip sponsorlukkongresi.org u dizayn eden Project House a, destekleyenlerimiz ve yan m zda olan Dimes, Ac badem Hastanesi, Mercedes-Benz, Greyworldwide stanbul, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Baflkan Say n Togay Bayatl ya, arfliv ve datalar n konferans n konuflmac lar na cömertçe açan Bileflim Medya ve Ajans Press e teflekkür borçluyuz. Bir teflekkür de Spor Toto Teflkilat na. Burada ismini görmüyorsunuz ama bugünün oluflmas nda biz en büyük katk y Spor Toto Teflkilat ndan ald k. Teflkilat Müdürü Say n Bekir Yunus Uçar a buradan özellikle teflekkür etmek isterim. Say n Baflbakan Yard mc m, Say n Genel Müdürüm, Say n Baflkanlar m, Sayg - de er Han mefendiler ve Beyefendiler, Sevgili Dostlar; konferans düzenleyen Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü Spor Kurulufllar Dairesi Baflkanl ve mensubu oldu- um Marketing Türkiye ve Marketing and Management Institute ad na hepinize hofl geldiniz diyor, sayg lar sunuyorum. SUNUCU - Say n Ocako lu na konuflmas için teflekkür ediyoruz. fiimdi de sahneye konuflmalar n yapmak üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baflkan Say n Togay Bayatl y davet ediyoruz.

7 12 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 3 TOGAY BAYATLI Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baflkan De erli Bakan m, De erli Genel Müdürüm, Türk sporunun bugün ve yar n devam edecek büyük emektarlar Federasyon Baflkanlar, l Müdürleri, Medya Mensuplar ve burada bulunan Reklâm fiirketleri ve Sponsor Olacak fiirketler; hepinizi sayg ve sevgiyle selaml yorum. Bugün, Türk sporu için çok önemli bir gündür. Çünkü Türk sporu Spor Teflkilat m z n y llard r devaml yapt reformlarla bugüne kadar gelmifltir. Biz bu ifle bafllad m zda özerklik yoktu. Özerklik gibi bir olay yerine getiren bir Spor Teflkilat, Say n Bakan yla, Genel Müdürüyle, bugün birden bire o federasyonlar n önüne büyük bir yol açt. Bu yol nedir? Sponsorlarla buluflmak. Bunu önemli bir tarih olarak ele alal m. 4 Aral k gününü asla unutmayal m. Ben inan yorum ki Türkiye de de dünyan n her taraf nda oldu u gibi Türkiye ye katk da bulunacak sponsorlar var. Ama bugüne kadar Türkiye gerek nüfusu, gerek potansiyeli, gerek sporundaki büyük ilerlemelerle di er ülkelerin alm fl oldu u sponsor pay n alamam flt r. Neden? Bu konudaki çal flmalar bilinmemektedir. Ama yeni ç kart lan Kanun la verilen vergi indirimi, çok önemli bir konudur. Hala anlafl lamayan bu vergi indirimine çok iyi bir flekilde bakmam z ve bunu bütün sponsorlara anlatmam z laz m. Dünyan n en büyük spor teflkilat olan ve sporu içinde toplayan Uluslararas Olimpiyat Komitesi her olimpiyat döneminde sadece 12 firmadan tam 600 milyar dolar almaktad r. Sadece 12 firmadan ald para 600 milyar dolard r. Bu al nan dolarlar n içinde sadece bu 12 firma olimpiyatlarda reklam yapma hakk na sahiptir. Ama nas l reklâm? Sadece o flehirde, kentte. Hiçbir spor tesisinde, hiçbir statta, stadyumda bu reklâmlar al nm yor. Demek ki bir potansiyel var. Dünyan n en büyük flirketleri, 12 büyük flirket -flimdi 13 oldu- 13 büyük flirket bu paralar veriyor. Verdi ine göre spordan beklenen bir fley var. Sporun insanlar üzerindeki tesirini unutmayal m. Yine sporun mil- li yap ld n unutmayal m. Öyleyse, hepimizin birlikte çal flmas laz m. Spor federasyonlar na çok büyük görev düflüyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine büyük görev düflüyor. Sponsorlara, yerli ve yabanc firmalara çok büyük görevler düflüyor. sim vermeyece im ama 5 milyonluk nüfusu olan bir ülkenin sponsor geliri olarak ald para Türkiye nin çok üstünde. Hadi hep beraber çal flal m, bu olay birlikte halledelim ve Türkiye yi, Türk sporunu sponsorlar yla tan flt ral m diyorum. Hepinize sayg lar sunuyorum. S U N U C U - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baflkan Say n Togay Bayatl ya çok teflekkür ediyoruz. De erli Misafirlerimiz, bu kongrenin bafl mimar Gençlik ve Spor Genel Müdürü Say n Mehmet Atalay konuflmalar n yapmak üzere sahneye davet ediyorum.

8 14 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 5 MEHMET ATALAY Gençlik ve Spor Genel Müdürü Sayg de er Baflbakan Yard mc m z, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin De- erli Baflkan, Çok De erli Federasyon Baflkanlar m z, Genel Müdür Yard mc lar - m z, Daire Baflkanlar m z, Spor Camiam z n Çok De erli Temsilcileri, sponsorlar - m z burada, sporcular m z burada, herkes bir arada, bu olay gerçeklefltirebilmek için ya da gelifltirebilmek için var olmas gereken bütün unsurlar bir arada. Herkese hofl geldiniz diyoruz, fleref verdiniz. Az önce sanatç lar m z çok güzel özetlediler. Kendilerine bu özel günde bizi yaln z b rakmad klar ve destekledikleri için teflekkür ediyoruz. Türkiye de özerkli in tabii ki de gerçekleflmesi laz md. Y llard r sözü edilen federasyonlar özerklefltirme olay sadece futbolla s n rl yd. Di er branfllar tek tek özerklefltirmemiz laz md. Belki toplu özerklefltirmemiz laz md. Basketbolu, voleybolu ve di er branfllar yla s rada olan federasyonlar m z ya futbol gibi ayr ayr kanunlar yaparak özerklefltirecektiniz ya da tek kanunla hepsini özerklefltirecektiniz. Herhalde ikinci yolu gerçeklefltirmek laz md çünkü kolay olan oydu. Bugün özerkleflen federasyon say s 54 oldu. Toplam federasyon say m z flu anda 57. Bütün bu federasyonlar için ayr ayr kanun Meclis e sevk edilemezdi. Meclis i o kadar yoramazd n z. Bir çerçeve Kanunla bu ifli baflard k. Tabii ki özerklefltirmeyi baflar rken Sponsorluk Yasas yla onu desteklemek gerekiyordu. kisi ayn anda oldu. Birazdan Say n Baflbakan Yard mc m z bahsedece i için ben bu konulara detayl girmek istemiyorum ama Türkiye nin o günkü flartlarda çok büyük bir ad m att n düflünüyorum. Bunu belirtmek için bunlar söylüyorum. Sponsorluk Yasas n n ilkin yüzde 50 gider gösterme fleklinde ç kmas n hedefliyorduk. Fakat Türkiye de olur mu, olmaz m, bunu baflaramazs n z endifleleriyle bize çeflitli telkinlerde bulunulmufltu. Oysa biz yüzde 100 gider göstermeyi sponsorluk haline getirdik. Böyle bir olay baflarabilmek için bir sporcu Baflbakana ve sporu en üst düzeyde yöneten, ilk defa bu hükümet döneminde, Baflbakan Yard mc l seviyesinde sporu yöneten bir düzene ihtiyaç vard. Bu aç dan zor olmad. Gerçekten bu ifli baflard k. Eme i geçen herkese çok teflekkür ediyorum. Bu Yasa y ç kard ktan sonra Türkiye de sponsorlukla ilgili çok ciddi geliflmeler oldu. Arkadafllar m z, ilgili Dairemiz var, bir ekip kurduk. Ve Türkiye nin dört bir yan na giderek sponsorlar m z bu konuda bilgilendirmek istedik. Onunla ilgili toplant lar yap l yor. Sponsorluk hizmeti alacak kiflileri, kurulufllar, kulüpleri, federasyonlar, sporcular nas l sponsorluk yap l r, nas l istenir, nas l buluflulur konular nda bilgilendirmeye çal fl yorduk. Bunun d fl nda da yine valilerimizin, belediye baflkanlar m z n, üniversitelerimizin bu iflin içinde olmas gerekiyordu, kovalamas gerekiyordu. Onlarla çal flmalar yapt k. Çok ciddi bir dönemden geçiyoruz ve Türkiye de rakamlar n bugün 200 milyon dolar n üzerine ç kt n düflünüyorum. Görünen resmi rakamlar var ama görünmeyen rakamlar da var. Federasyonlar m z n ayr ayr ald sponsorluklar, futbol dahil kulüplerimizin ayr ayr ald sponsorluklar, onun ötesinde sporcular m z n ayr ayr ald sponsorluklar. Bugüne kadar Gençlik Spor Genel Müdürlü ünde spor faaliyetleriyle ilgili çok ciddi çal flmalar mutlaka oldu ama gençlik hizmetlerinin eksik kalan taraflar vard ve biz gençlik hizmetlerini de sponsorlu a dahil ettik. Türkiye Milli Olimpiyat Komitemizin, daha pek çok spor kuruluflunun faaliyetleri buna dahil oldu. Paralimpik Komitemiz de dahil. Ve Türkiye de ciddi bir hareket, ciddi bir potansiyel bafllad. Bazen ayni, bazen nakdi, bazen baflka türlü desteklerle sponsorluk h zla gelifliyor. Ama neden 2 milyar dolarlara, daha büyük rakamlara ulaflmas n? Bunu kovalamam z laz m. Tabii ki az önce tiyatrocu arkadafllar m z n çok güzel belirttikleri futbolla, futbolun cazibesiyle ilgili esprilere kat l yoruz. Ama mutlaka futbolun sadece A Milli Futbol Tak m ya da büyük kulüpler olmad n hepimiz biliyoruz. Futbolun da ihtiyac var. Futbol da daha yayg nlaflmal, daha çok sponsor bulmal çünkü bugün bizi dünya üçüncüsü yapan futbolcular m z da, filenin sultanlar da, 12 Dev Adam basketbolcular m z da, ülkemizin madalya deposu güreflçilerimiz, haltercilerimiz de, tekvandocular m z da, bütün bu sporcular m z, daha keflfedilmemifl ya da Anadolu da bir köflede unutulmufl binlerce, yüz binlerce, milyonlarca gencin bunlara ihtiyac oldu unu biliyoruz. Onlar n bu deste e ihtiyac oldu unu biliyoruz. Türkiye mizde yapaca m z say s z organizasyonun- ki geçti imiz y llarda çok ciddi faaliyetler bafllad bu konuda- sponsor deste ine ihtiyac oldu unu biliyoruz. Türkiye daha çok sponsorla daha çok organizasyonun üstesinden gelir. Bunlar n hepsini saymaya gerek yok. fiampiyonlar Ligi, Moto GP, Formula, bunlar n çok basit örnekleri. Yapaca- m z Basketbol Dünya fiampiyonas, Voleybol Avrupa fiampiyonas, Güreflin Dünya, Avrupa fiampiyonalar, pek çok branflta ülkemize alaca m z organizasyonlar. K fl

9 16 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 7 Olimpiyatlar nda bugüne kadar belki hiç yokuz denebilecek durumday z. K fl Olimpiyatlar nda art k madalya getirecek sporcular ve onlar destekleyecek kurum, kurulufllar, desteklemeyi hak edecek kadar iyi yetifltirilmifl flampiyon aday sporcular n hepsi bizi, bizim çal flmam z bekliyor. Bu aç dan görevimiz daha yeni bafll yor ama çok ciddi ad mlar att m z düflünüyorum. Say n Bakan m z temsilen Avrupa da bir toplant ya kat lm flt m. Avrupa Spor Bakanlar Toplant s na genel müdür olarak ben kat lm flt m. Pek çok ülkenin temsilcisi bize Sponsorluk Yasas n nas l ç kard m - z, nas l baflard m z soruyordu. Gerçekten onu baflard k ama bundan sonra arkas gelecek diye düflünüyorum. Hem tesis yap m nda, hem sporcu yetifltirilmesinde, hem gençlik faaliyetlerinde, her alanda dünyan n en zengin ülkelerinden biri olarak, genç nüfusu en dinamik olan ülkelerinden birisi olarak çok büyük mesafeler almaya ihtiyac m z var. Ben eme i geçen herkese teflekkür ediyorum. Sponsorumuza, Marketing Türkiye ye teflekkür ediyorum. Sponsorlar m za teflekkür ediyorum. Hizmeti, eme i geçen herkese teflekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz, fleref verdiniz. Hepimiz inflallah yar n daha büyük günlerde, daha büyük rakamlarda, daha mutlu toplant larda, Türkiye nin sporda ça yakalad, geçti i, büyük ülkeleri geride b - rakt daha büyük ortamlarda yine birlikte olaca z. Hepinize iyi günler diliyorum ve sayg lar sunuyorum. S U N U C U - Bizler de Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Say n Mehmet Atalay a çok teflekkür ediyoruz. De erli misafirlerimiz, flimdi de Baflbakan Yard mc s ve Spordan Sorumlu Devlet Bakan Say n Mehmet Ali fiahin i konuflmalar n yapmak üzere sahneye davet ediyorum. MEHMET AL fiah N Baflbakan Yard mc s ve Spordan Sorumlu Devlet Bakan Sayg de er Milletvekili Arkadafllar m, Sevgili Genel Müdürüm, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin De erli Baflkan, Federasyon Baflkanlar m z, Spor Kulüplerimizin De erli Temsilcileri, Han mefendiler, Beyefendiler, fl Dünyam z n De erli Mensuplar ve Sevgili Bas n Mensuplar ; hepinizi sevgiyle, sayg yla selaml yorum. Biraz önce Togay Bey in kulland bir cümleye ben de aynen ifltirak ediyorum. Türk sporu için bu kongre gerçekten önemli bir köfle tafl oluflturuyor. Türk sporunun sponsoruyla buluflmas bafll kl böylesine bir kongre ülkemizde ilk kez akdediliyor, ilk kez yap l yor. Gençlik ve Spor Genel Müdürümüze ve tabii ki de erli mesai arkadafllar na ve bu organizasyona eme i geçen, destek veren herkese yürekten teflekkürlerimi ve takdirlerimi sunuyorum. E er bir konu, bir ifl, sanat n da konusu haline gelmiflse o iflin amac na ulaflmamas mümkün de ildir. Çok uzun bir geçmifli olmayan sponsorlu un ve sporda sponsorluk anlay fl n n art k tiyatro sanat n n da konusu oldu unu görmekten büyük bir memnuniyet duydu umu ifade etmek istiyorum. Bunu biraz önce kendi üsluplar ve sanat anlay fllar içerisinde çok güzel bir flekilde ortaya koyan de erli sanatç lar m za yürekten teflekkürlerimi sunuyorum. Tabii bugün, burada pek çok baflar l sponsorluk projesinin içinde yer alan, yenilikçi bir vizyon ortaya koyan yerli ve yabanc yat r mc lar n, flirketlerin yöneticileriyle, spor federasyonlar temsilcileri ve bu alan n ilgilileri bir araya geldiler. Amac m z belli, amaçlar belli. Sporda baflar l sponsorluk deneyimlerini, bu baflar y ortaya koyan insanlar n a z ndan dinlemek ve olabilecek yeni ifl birli i f rsatlar için bir diyalog zemini, bir buluflma zemini yaratmak. Geçti imiz yüzy lda bireysel bir faaliyet alan ndan devasa bir küresel sektöre dönüflen spor, bugün dünyan n 22 inci büyük ticari faaliyetini oluflturuyor.

10 18 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 9 Sayg de er Kat l mc lar, Sevgili Spor Dostlar, Bu küresel endüstrinin hacmi -biraz önce Togay Bey bunu biraz, bana göre, hedef olarak yüksek gösterdi- benim tespitlerime göre 80 milyar dolar civar nda. Sadece Amerika Birleflik Devletleri nde 5 milyondan fazla kifliye istihdam olana sa lad n biliyoruz. Sponsorluk pazar n n küresel büyüklü ü, 2005 y l verilerine göre 30 milyar dolar afl yor ve her y l ortalama yüzde onluk bir büyüme gösteriyor. Daha önemlisi spor alan nda gerçekleflen sponsorlu un miktar n n toplam sponsorluk içindeki pay n n yüzde 83 lere ulaflm fl olmas, yani art k sponsorluk faaliyetlerinin en büyük bölümü spor alan nda gerçeklefliyor. Ülkemizde sponsorluk faaliyetleri, t pk dünya genelinde oldu u gibi son 15 y lda çok büyük de iflim geçirdi. Lütfen hat rlay n z. Önce e itim camias nda, kendi okulunu kendin yap, yapt n okula kendi ismini ver ki ismin yaflas n, falan tarihi eseri restore et, ismini yaz, ismin yaflas n gibi sponsorluk faaliyetleri ile bafllam flt. fiimdi sporda çok daha ciddi flekilde sponsorlu un geliflmekte oldu unu görüyoruz. Sporda sponsorluk, herhalde takdir edersiniz ki, içinde bulunanlar çok iyi bilecekler ki, son 10 y l n eseri. Bu alanda futbol, yine dünyan n pek çok ülkesinde oldu u gibi bafl çekiyor. Ancak bu durum da art k de ifliyor. Yat r mc lar ve flirketler bafll bafl na bir ekonomi ve endüstriye dönüflen futbolun d fl nda da di er spor dallar n keflfediyorlar ve yeni sponsorluk f rsatlar ortaya ç kar yorlar. De erli Kat l mc lar, Görevde bulundu um flu dört y ll k süre içerisinde, bu ülkenin spor yönetiminde, sporun vizyonunun oluflturulmas nda iki önemli ad m att k. Biraz önce Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Say n Atalay bunun alt n çizdi. Bunlardan birincisi sporun mali ve idari aç dan kamuya olan ba ml l n n azalmas ve futbol d fl ndaki dallarda da kendi ayaklar üzerinde durmalar n sa layacak biçimde özerkli in kabul edilmifl olmas d r. Göreve geldi imiz günden bugüne, yani 2002 Kas m ay ndan bu yana, özerk hale gelen federasyonlar m z n say s 53 e ulaflm flt r. fiu anda federasyon say m z 56 d r. 3 tanesi niye özerk olmad diye soracak olursan z, bu federasyonlar yeni kuruldu ve yasal olarak belirli süreçleri geçirdikten sonra kuflkusuz ki bu federasyonlar m z da özerk hale geleceklerdir. Kan mca bir spor dal nda her yetkili federasyonun temel görevi, dört ana bafll kla s ralanabilir. Birincisi ilgili spor dal n, baflta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun geneline yaymak. kincisi bu dalda evrensel ölçüleri yakalayarak küresel baflar lar elde etmek. Üçüncüsü ise sporun ulusal düzeyde tan t m - n yapmak ve geliflmesini sa lamak. Son olarak da uluslararas organizasyonlar gerçeklefltirerek küresel spor diplomasisinde öncü rol oynamak. Sevgili Dostlar, tüm bunlar n gerçeklefltirilmesi için ise, ihtiyaç duyulan iki temel unsur var. Donan ml ve beceri sahibi bir insan kayna ve az önce ifade etti im hedefleri yakalamak için kullanaca mali kaynak. flte tam burada, sponsorluk konusu gündemimize geliyor. Sorumluluk dönemimizin ikinci büyük de iflim hamlesi olan sponsorlukla ilgili yapm fl oldu umuz düzenleme devreye giriyor y - l nda gerçeklefltirdi imiz, Türk sporunda yeni bir dönem açan ve sporda sponsorlu- u mali aç dan çekici k lan mevzuat de iflikli inden bahsetmek istiyorum. De iflikliklerin yayg n biçimde uygulanmaya baflland 16 Haziran 2004 ile 30 Kas m 2006 tarihleri aras nda gerçekleflen sponsorlu un parasal büyüklü ü yaklafl k 40 milyon YTL, yani 40 trilyon Türk Liras d r. Bu noktaya kadar ulaflm flt r. Bu miktar n yüzde 90 na yak n bölümü kulüpler, sporcular ve federasyonlar taraf ndan paylafl lm flt r. Bunun anlam fludur: Y ll k ortalama 16 milyon Yeni Türk Liras n aflan bir kayna n yeni sponsorluk mevzuat ndan yararlanan sponsorlar taraf ndan futbol ve basketbol d fl ndaki spor dallar nda harcanm fl olmas gerçe idir. Sevgili Dostlar, De erli Kat l mc lar, Sporun bir iletiflim ürünü olarak ortaya ç kmas, daha yetenekli insanlar n spora giriflini kolaylaflt r rken sporcuya ve spor dal na da ola anüstü f rsatlar sa lamaktad r. Sponsorluk iliflkileri kurulup güçlendirildikçe bir yandan özel sektörün spora, sporcuya bak fl de iflmekte bir yandan da spor federasyonlar n n profesyonelli i ve yönetim kalitesi yükselmektedir. fiuras unutulmamal d r ki, spor alan nda gerçekleflen sponsorluklar ilgili spor dal n n ya da sponsor olabilecek kurumun tek bafl na oluflturabilece i düzeyin çok üstünde bir etki yaratmaktad r. Bunu en iyi ifade edebilecek ilke Kazan-Kazan ilkesidir. Sponsorlu un ola anüstü sinerjisi olarak adland rabilece imiz bu yeni durum yaln zca spor alan nda bu benzeri olmayan enerjiyi ortaya ç karabilmektedir. Türk sporu baflta atletizm, gürefl ve yüzme gibi olimpik spor dallar olmak üzere di er pek çok spor dal nda da uluslararas anlamda baflar ve kaliteyi yakalayacak bir mali ve idari kapasiteyi sa layabilmek için yeni sponsorlara ihtiyaç duymaktad r. Konuflmam n sonunda, üç noktaya dikkati çekerek huzurlar n zdan ayr lmak istiyorum. Her kifli ve kurum sponsor olamaz, olmamal d r. Nitekim, bu konuyla ilgili yapm fl oldu umuz yasal düzenleme ve bu düzenlemeye ba l olarak yay nlad - m z yönetmelik genel ahlak ve adaba ayk r, zararl ve kötü al flkanl klar özendirici faaliyette bulunanlar, kamu ihalelerine kat lmaktan yasakl olanlar, ilgili mercilerce hileli iflas etti ine karar verilenleri, sponsorluk yapan ancak taahhüt ettikleri ifli

11 20 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 2 1 yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenleri, vergi ve SSK prim borcu olanlar sponsor olarak kullanamayaca m z, kullan lmayaca n alt n çizerek ifade ediyor. Çünkü sporun kendi içerisinde var olan ahlaki yönünü her zaman göz önünde bulundurmal y z. nan yorum ki bu imkandan yararlanacak olan kifli ve kurumlar m z, federasyonlar m z tabi ki yasa ve yönetmeliklerde belirtilen bu hususlara azami dikkat etmek durumundad rlar. Bir hususa daha dikkati çekmek istiyorum. Federasyonlar m z baflta isim sponsorlu u olmak üzere, seçecekleri sponsorlar aç k bir flekilde, fleffaf bir flekilde, rekabete aç k bir tarzda seçmeye özen göstermelidirler. Herhangi bir flaibeye ve dedikoduya asla mahal b rakmamal lar. Hatta bir sponsorla yapm fl olduklar anlaflma doldu unda, e er bu uzat lacaksa bunun dahi fleffaf ve rekabete aç k tarzda yap lmas gerekir ki, Ben bu ifli daha iyi, daha yüksek bir mebla la yapard m fleklinde itirazlarla karfl laflmayal m. Ve spora gölge düflürmemeye, burada da, di er alanlarda oldu u gibi özen gösterelim. Ve son olarak da flunu ifade etmek istiyorum. Özerkli i, biz hükümet olarak, Bakanl k olarak ve Genel Müdürlük olarak gerçekten Türk sporunun önünü açan önemli bir ad m olarak de erlendirdik. Ancak özerk federasyonlar m z n, kuflkusuz kendi denetimlerini kendi iç mekanizmalar yla yapmalar, zaten yasa ve yönetmeliklerin gere idir. Ama flimdi konufltu umuz, yar n da konuflaca m z sponsorluk gerçe i federasyonlar m z ekonomik olarak daha da güçlü hale getirecektir. O bak mdan denetimi federasyonlar n d fl nda da daha etkin bir flekilde yapma zorunlulu umuz do maktad r. Spordan Sorumlu Bakan olarak ben, ya da bu görevi üstlenecek herhangi bir arkadafl m, özerk federasyonlarla ilgili denetim yapma yolu tektir. O da Baflbakanl k Teftifl Kurulu kanal yla. Herhangi bir ihbar oldu unda, herhangi bir flikayetle karfl lafl ld nda Baflbakanl k Teftifl Kurulunu görevlendirerek, alaca sonuca göre sadece o federasyonu bir karar verilmek üzere genel kurula götürme sorumlulu umuz var. fiimdi tüm federasyonlar özerk yap yorsunuz ve ekonomik alan n, kaynaklar n gelifltiriyorsunuz; bu yol denetim için kafi ve yeterli de ildir. O bak mdan Gençlik ve Spor Genel Müdürlü- ümüz hem Türkiye Futbol Federasyonu yasas nda hem de Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün kendi mevzuat nda, kendi temel yasas nda de ifliklik öngören bir kanun tasar s tasla n Bakanl ma gönderdi. Kurumlar n görüflünü ald k. fiu anda Baflbakanl k Kanun ve Kararlar Genel Müdürlü ündedir ve san yorum önümüzdeki günlerde de Bakanlar Kurulunun gündemine gelecektir. Mutlaka farkl bir denetim mekanizmas n oluflturmaya ihtiyac m z var çünkü özerklik her istedi ini istedi i flekilde yapma özgürlü ü de ildir. Mutlaka kendi iç denetiminin d fl nda d fl denetime de imkân sa layacak olan bir düzenlemeye ihtiyaç vard. Önümüzdeki günlerde böyle bir düzenlemeyi de Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edece iz, sevk etmek durumunday z. Bu bir itimats zl k de ildir, bu bir tedbirdir. Tedbiri hiçbir zaman elden b rakmamak ve tedbiri ihmal etmemek durumunday z. O nedenle ben, çok yak n bir zamanda arka arkaya özerk olan, mali ve idari özerkli e kavuflan bütün federasyonlar m za ve onlar n de erli baflkanlar na ve yöneticilerine Türk sporuna yapt klar hizmetler için ve bundan sonra yapacaklar hizmetler için yürekten teflekkür ediyorum. nan yorum ki mali kaynaklar n daha da art racaklar. ki gün sürecek olan bu kongre, bu mali kaynaklar n n art r lmas na ciddi katk lar sa layacak. Buradan, inan yorum ki çok verimli sonuçlar ç kacak. Ben yeniden hepinizi en derin sayg yla, sevgiyle selamlarken bu kongrenin baflar l ve verimli geçmesini diliyorum. Hepinize hay rl günler diliyorum. 1. Türk Sporu Sponsorluk Ödülleri Töreni SUNUCU - Baflbakan Yard mc s ve Spordan Sorumlu Devlet Bakan Say n Mehmet Ali fiahin e biz de çok teflekkür ediyoruz. Az sonra 1. Türk Sporu Sponsorluk Ödülleri sahiplerini bulacak. Ödüllerin verilmesinden önce siz, de erli misafirlerimizi ödüller hakk nda k saca bilgilendirmek istiyoruz. 1. Türk Sporu Sponsorluk Ödüllerinin amac spora yap lan sponsorluk yat r mlar n n artmas için özel sektörü onurland rmak ve yeni sponsorluklar için teflvik etmek. Ödüller, y l içinde yap lan ya da süregelen sponsorluk projeleri aras ndan Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ve Marketing Türkiye bünyesinde oluflturulan de erlendirme komitesi taraf ndan tespit edildi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü taraf ndan da seçildi. 1. Türk Sporu Sponsorluk Ödülleri çerçevesinde yedi farkl kategoride toplam sekiz ödül verilecek. Ödüllerin verilece i yedi farkl kategori ise flöyle: Sporcu Sponsorlu u, Milli Tak m Sponsorlu u, Spor Federasyonu Sponsorlu u, Spor Organizasyonu Sponsorlu u, Spor Tesisi Sponsorlu u, Uzun Süreli Kurumsal Sponsorluk ve Jüri Özel Ödülü. Ödüllerin belirlenmesi sürecinde uyumluluk, kaynaklar n etkin kullan m, do ru iletiflim stratejisi ile destekleme, bütçe, spora katk de eri, ölçümleme, yarat c l k ve özgünlük düzeyi ve süreklilik gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Bizler ödüle aday olman n en az ödül kazanmak kadar de erli ve önemli oldu una inan - yoruz. Aday olan tüm kurulufllar hep birlikte alk fllayabilir miyiz lütfen? flte ilk kategorimiz, Sporcu Sponsorlu u. Bu kategorideki adaylar m z: Akkök Enerji, Genel Sigorta, Kahve Dünyas, Kalekim, Soyak Holding ve Visa. Ödülü kazanan kurulufl, çeflitli branfllardaki bireysel sporculara yapt klar sponsorluktan ötürü Soyak Holding. Soyak Holdinge ödülünü vermek üzere Baflbakan Yard mc s ve Spordan Sorumlu Devlet Bakan Say n Mehmet Ali fiahin i sahneye davet ediyoruz. Buyurun Say n Baflbakan Yard mc m z Soyak Holding ad na ödülü nsan Kaynakla-

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

w w w. t e x t o w e a r. c o m REKLAM NDEKS /AD INDEX ACAR PATENT...95 AKMAZ...78 AKMAZ...79 ALAETT N...9 ATA THALAT...27 ATAK MAK NA...77 BAMEN...55 BUFALO...19 CEN K...53 CEVHER MAK...93 ÇEL KHAN...89

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Koç mezunlar sineman n zirvesinde! KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz 03Sektorelbakis.qxd 1/16/07 12:20 PM Page 50 Ocak-fiubat / January-February 2007/ No.19 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Girgin: Yurtbay olarak

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K DEN Z SÖZEN Bir broker ister armatör için, ister yük sahibi için, isterse her iki taraf için birden bile çal flsa denizcilik

Detaylı

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GYODER İMKB SPK EPRA İMKB KONFERANS SALONU, İSTİNYE, İSTANBUL 26 EYLÜL 2002 1 Baskı Tarihi : Mart 2003 Baskı Adedi

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı