TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR"

Transkript

1 TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR 1. ULUSLARARASI SPORDA SPONSORLUK KONGRES ARALIK 2006 H LTON CONVENTION CENTER, STANBUL

2 TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR I. ULUSLARARASI SPORDA SPONSORLUK KONGRES TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR Derleyen: Sabri BURHAN, Fatih KONUKSEVER Deflifre ve Çeviri: Figür Turizm Ve Organizasyon Servisleri Tic.Ltd.fiti. Yap m: Rota Yay n Yap m Tan t m Tic.Ltd.fiti. Bask : Tor Ofset San.Tic.Ltd.fiti. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü Spor Kurulufllar Dairesi Baflkanl, Sponsorluk fiubesi, 2008 Adres: Süleyman S rr Sk.No: Yeniflehir / ANKARA Tel: Faks: Web: E-Posta: Bu çal flma; Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü (Spor Kurulufllar Dairesi Baflkanl ) taraf ndan, Marketing Türkiye dergisi ve Marketing & Management Institute deste iyle, stanbul Hilton Convention Center de Aral k 2006 tarihlerinde düzenlenen 1. Uluslararas Sporda Sponsorluk Kongresi nin CD ve kaset çözümlemelerinden derlenmifltir. Bu kitab n tüm yay n haklar Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ne aittir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü nün yaz l izni al nmadan e itim ve tan t m amaçl al nt lar hariç, elektronik veya mekanik, fotokopi, kay t ya da herhangi bir bilgi sistemi de dâhil olmak üzere herhangi bir flekilde kopya edilemez, ço alt lamaz ve yay mlanamaz.

3 4 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 5 KONFERANS PROGRAMI 4 Aral k 2006 Pazartesi Protokol Konuflmalar Mehmet ATALAY - Gençlik ve Spor Genel Müdürü Togay BAYATLI - TMOK Baflkan Mehmet Ali fiah N - Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Türk Sporu Sponsorluk Ödülleri Töreni Fuar Aç l fl Sponsorluk Yolunda 27 Y ll k Birliktelik Fortis - Anderlecht flbirli i Pascale DEVR ESE - Fortis Belçika Sponsorluk Yöneticisi Kahve Aras Olimpiyatlar 2012 Londra da Bir Hayal Nas l Gerçekleflti? David MAGL ANO - WPP Network Dan flman Yemek Aras Bir fl Olarak Basketbol - Sportainment Türkiye Basketbol Federasyonunun Katk lar yla Chris D ORSO-Vice President Of Marketing, Orlando Magic, NBA Sponsorlukta Kritik Süreçler Sponsorlukta Kriz Yönetimi Can ÇOBANO LU - Futbol Milli Tak m Eski Menajeri Sponsorluk Yönetiminde Vestel Örne i Buket BESEN - Vestel Genel Müdür Yrd Kahve Aras Sponsorluk Ve Marka liflkisi Uzun Soluklu Bir Süreçtir-Orkid Filenin Sultanlar ile Omuz Omuza Hayrunnisa AL G L - P&G D fl liflkiler Direktörü Spor Turizmi ve Sponsorluk: Ülke Bizim Ama Co rafyas n P a z a r l a y a b i l i r i z! Saim KANLI - Alanya Belediyesi Spor Müdürü Recep YAVUZ - Öger Tur (Öger Maratonu) Mesut GÜVENÇ - Öger Travel & Services Operasyon Müdür Asistan 5 Aral k 2006 Sal Ekin Olcayto ve Mustafa Özben le Bafllang ç Medya Sen Bizim Her fieyimizsin! Ertan ÖZERDEM - Digitürk CEO su Marco FRAZ ER - ESPN Classic Dean SAUNDERS - Futbolcu Moderatör : Digitürk Türk Sporuna Farkl Aç l m Getiren Vizyonerler Mümtaz TAH NC O LU - TOSFED Baflkan Turgay DEM REL - TBF Baflkan Tu rul AKfiAR - Futbolun Ekonomiye Katk s Kitab n n Y a z a r Moderatör: lhan UZUNDURUKAN Kahve Aras Türk Sporuna Yat r m Yapanlar Dilek BAfiARIR - Efes Pilsen Pazarlama Direktörü Nafiz KARADERE - Garanti Bankas Genel Müdür Yrd. Gamze fiulen - Mercedes-Benz Türk Pazarlama letiflim M ü d ü r ü Filiz KARAGÜL - Turkcell Kurumsal letiflim Bölüm Baflkan Hakan AYDINOL - Ülker Kurumsal letiflim Müdürü Moderatör : Fatofl KARAHASAN Yemek Aras Sponsorlukta Alt n Kurallar Cem ÜLKERO LU - Futbol Federasyonu Pazarlama Müdürü Tunç SARAL - Turkcell Kurumsal letiflim, Kurumsal S p o n s o r l u k l a r Sponsorluk Stratejileri : As l Strateji Oyunda Faik AÇIKALIN - Fortis Genel Müdürü Ali DO AN - Ülker Kurumsal letiflim Koordinatörü Ahmet SEZER - nteltek Genel Müdürü Moderatör - Hakan SENB R Kahve Aras Sponsorluk Ölçümlenmesi Sponsorlu unuzu De erlendirmeye Haz r M s n z? Burçin BAKKALO LU (KMG) Sponsorluk Paketi Nas l Haz rlan r? Ali Nihat YAZICI - Türkiye Satranç Federasyon Baflkan Markalar n za Sporun Enerjisini Tafl y n Hangi Marka Hangi Spor Dal n Desteklemeli Özgü GÜDER - MMI Dan flman

4 6 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 7 Ç NDEK LER GÜNSEL ÖZEN OCAKO LU TOGAY BAYATLI MEHMET ATALAY MEHMET AL fiah N PASCALE DEVRIESE DAVID MAGLIANO CHRIS D ORSO CAN ÇOBANO LU BUKET BESEN KAFALI HAYRÜNN SA AL G L SA M KANLI RECEP YAVUZ ERTAN ÖZERDEM MARCO FRAZIER DEAN SAUNDERS LHAN UZUNDURUKAN MÜMTAZ TAH NC O LU TURGAY DEM REL TU RUL AKfiAR FATOfi KARAHASAN D LEK BAfiARIR NAF Z KARADERE GAMZE fiulen HAKAN AYDINOL F L Z KARAGÜL TUNÇ SARAL CEM ÜLKERO LU HAKAN SENB R FA K AÇIKALIN AL DO AN AHMET SEZER BURÇ N BAKKALO LU AL N HAT YAZICI ÖZGÜ GÜDER

5 8 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 9 1. GÜN 04 Aral k 2006 Protokol Konuflmalar SUNUCU - Heyecanl y z, çünkü spor ve sponsorluk iliflkisinin tüm yönleriyle ele al naca uluslararas bir kongrenin ilkini gerçeklefltiriyoruz. Mutluyuz, çünkü böyle uluslararas bir kongrede spor dünyas n, bu dünyaya destek veren sponsorlar ve bu iliflkinin vazgeçilmez paydafl medya mensuplar n bir arada görüyoruz. Umutluyuz, çünkü bu kongrenin Türk sporuna farkl ve yeni bir bak fl aç s getirece ine inan yoruz. Haz r z, çünkü iki gün boyunca sürecek bu kongreden en üst düzeyde fayda sa layabilmeniz için her haz rl m z tamamlad k. Çünkü, çünkü, çünkü Türküz, Do ruyuz, Çal flkan z. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün, Marketing Türkiye ve MMI n n deste- i ile organize etti i 1. Uluslararas Sporda Sponsorluk Kongresi nin ilk gününe hofl geldiniz. Güne keyifli bafllamam z sa layan Garaj stanbul ekibine çok teflekkür ediyoruz. Türk sporunu sponsoruyla buluflturan ilk uluslararas kongrenin bu ilk gününde birikimlerini ve görüfllerini bizlerle paylaflacak olan çok de erli konuflmac lar m z var. fiimdi kongremizin aç l fl konuflmas n yapmak üzere, Marketing Türkiye dergisi Genel Yay n Yönetmeni ve Marketing ve Management Institute Yönetim Kurulu Baflkan Say n Günseli Özen Ocako lu nu sahneye davet ediyoruz.

6 10 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 1 GÜNSEL ÖZEN OCAKO LU Marketing Türkiye Genel Yay n Yönetmeni ve Marketing & Management Institute Yönetim Kurulu Baflkan Her fley bir hayalle bafllar. Bu da öyle bafllam flt. Efsanevi siyahi lider Martin Luther King, ayr mc l a karfl durdu u ünlü konuflmas nda I have a dream today, Bugün bir hayalim var. demiflti. O günlerde imkâns z gibi gözüken ayr mc l k, bugünün dünyas nda fliddetini yitirerek bitti. Onun bu hayalinin bu bitiflte ciddi bir önemi var. Türk sporunu sponsoruyla buluflturma hayali ise, bugün ilk kez bir konferansta hayat buluyor. Oysaki sporu dünya standartlar na tafl ma hayalini uzun süreden beri tafl yan ve bu yolda ad mlar atm fl kifliler ve olaylar var. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün son y llarda hayata geçirdi i Sponsorluk Yasas, federasyonlar n özerklefltirilmesi, yeni ve modern tesislerin yap mlar ve daha pek çok hayal Say n Mehmet Atalay n flahs nda, vizyonunda hayat buldu ve bulmaya da devam edecek. Federasyonlar n da hayali var. Onlar da ürünlerini, oyunlar n, oyuncular n do ru sponsorlarla buluflturmay hedefliyorlar. Meslektafllar m gazetecilerin hayalleri konusunda pek fazla bir fikre sahip de ilim ama Türk sporunun onlardan bir hayali, bir beklentisi var. Federasyonlar, futbol d fl ndaki amatör sporlar da ekranlar nda, sayfalar nda görelim ve biz de kendi sponsorlar m z bulal m, diyorlar. Bugüne de in karfl l n ne kadar ald n bilmeden Türk sporunu destekleyen sponsorlar m z var. Biz onlara teflekkür borçluyuz. Hatta bugünün oluflmas için gene deste i onlardan ald k. Onlar bir yandan markalar na sporun enerjisini katarken bir yandan da destekledikleri branflta da dünya çap nda baflar bekliyorlar. Bu, onlar n en do al hakk d r. simlerini saymak boynumun borcudur çünkü hem bu konferans desteklediler, hem flahs ma güvendiler hem de Türk sporunu desteklemeye devam ediyorlar. Ana sponsorumuz Garanti Bankas na, seremoni sponsorumuz Soyak a, resmi sponsorlar m z Fortis, Turkcell, Ülker ve Digitürk e, oturum sponsorlar m z Efes Pilsen, Arkas ve ddaa ya- nteltek e, teknoloji sponsorumuz Vestel e, bas n sponsorlar m z Türk Medya, Sky Türk, D Spor, Show Spor ve Zaman gazetesine, ürün sponsorlar m z Promotürk ve Tor Ofset e, konferans n baflar s nda ve sonras nda kritik öneme sahip sponsorlukkongresi.org u dizayn eden Project House a, destekleyenlerimiz ve yan m zda olan Dimes, Ac badem Hastanesi, Mercedes-Benz, Greyworldwide stanbul, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Baflkan Say n Togay Bayatl ya, arfliv ve datalar n konferans n konuflmac lar na cömertçe açan Bileflim Medya ve Ajans Press e teflekkür borçluyuz. Bir teflekkür de Spor Toto Teflkilat na. Burada ismini görmüyorsunuz ama bugünün oluflmas nda biz en büyük katk y Spor Toto Teflkilat ndan ald k. Teflkilat Müdürü Say n Bekir Yunus Uçar a buradan özellikle teflekkür etmek isterim. Say n Baflbakan Yard mc m, Say n Genel Müdürüm, Say n Baflkanlar m, Sayg - de er Han mefendiler ve Beyefendiler, Sevgili Dostlar; konferans düzenleyen Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü Spor Kurulufllar Dairesi Baflkanl ve mensubu oldu- um Marketing Türkiye ve Marketing and Management Institute ad na hepinize hofl geldiniz diyor, sayg lar sunuyorum. SUNUCU - Say n Ocako lu na konuflmas için teflekkür ediyoruz. fiimdi de sahneye konuflmalar n yapmak üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baflkan Say n Togay Bayatl y davet ediyoruz.

7 12 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 3 TOGAY BAYATLI Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baflkan De erli Bakan m, De erli Genel Müdürüm, Türk sporunun bugün ve yar n devam edecek büyük emektarlar Federasyon Baflkanlar, l Müdürleri, Medya Mensuplar ve burada bulunan Reklâm fiirketleri ve Sponsor Olacak fiirketler; hepinizi sayg ve sevgiyle selaml yorum. Bugün, Türk sporu için çok önemli bir gündür. Çünkü Türk sporu Spor Teflkilat m z n y llard r devaml yapt reformlarla bugüne kadar gelmifltir. Biz bu ifle bafllad m zda özerklik yoktu. Özerklik gibi bir olay yerine getiren bir Spor Teflkilat, Say n Bakan yla, Genel Müdürüyle, bugün birden bire o federasyonlar n önüne büyük bir yol açt. Bu yol nedir? Sponsorlarla buluflmak. Bunu önemli bir tarih olarak ele alal m. 4 Aral k gününü asla unutmayal m. Ben inan yorum ki Türkiye de de dünyan n her taraf nda oldu u gibi Türkiye ye katk da bulunacak sponsorlar var. Ama bugüne kadar Türkiye gerek nüfusu, gerek potansiyeli, gerek sporundaki büyük ilerlemelerle di er ülkelerin alm fl oldu u sponsor pay n alamam flt r. Neden? Bu konudaki çal flmalar bilinmemektedir. Ama yeni ç kart lan Kanun la verilen vergi indirimi, çok önemli bir konudur. Hala anlafl lamayan bu vergi indirimine çok iyi bir flekilde bakmam z ve bunu bütün sponsorlara anlatmam z laz m. Dünyan n en büyük spor teflkilat olan ve sporu içinde toplayan Uluslararas Olimpiyat Komitesi her olimpiyat döneminde sadece 12 firmadan tam 600 milyar dolar almaktad r. Sadece 12 firmadan ald para 600 milyar dolard r. Bu al nan dolarlar n içinde sadece bu 12 firma olimpiyatlarda reklam yapma hakk na sahiptir. Ama nas l reklâm? Sadece o flehirde, kentte. Hiçbir spor tesisinde, hiçbir statta, stadyumda bu reklâmlar al nm yor. Demek ki bir potansiyel var. Dünyan n en büyük flirketleri, 12 büyük flirket -flimdi 13 oldu- 13 büyük flirket bu paralar veriyor. Verdi ine göre spordan beklenen bir fley var. Sporun insanlar üzerindeki tesirini unutmayal m. Yine sporun mil- li yap ld n unutmayal m. Öyleyse, hepimizin birlikte çal flmas laz m. Spor federasyonlar na çok büyük görev düflüyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine büyük görev düflüyor. Sponsorlara, yerli ve yabanc firmalara çok büyük görevler düflüyor. sim vermeyece im ama 5 milyonluk nüfusu olan bir ülkenin sponsor geliri olarak ald para Türkiye nin çok üstünde. Hadi hep beraber çal flal m, bu olay birlikte halledelim ve Türkiye yi, Türk sporunu sponsorlar yla tan flt ral m diyorum. Hepinize sayg lar sunuyorum. S U N U C U - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baflkan Say n Togay Bayatl ya çok teflekkür ediyoruz. De erli Misafirlerimiz, bu kongrenin bafl mimar Gençlik ve Spor Genel Müdürü Say n Mehmet Atalay konuflmalar n yapmak üzere sahneye davet ediyorum.

8 14 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 5 MEHMET ATALAY Gençlik ve Spor Genel Müdürü Sayg de er Baflbakan Yard mc m z, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin De- erli Baflkan, Çok De erli Federasyon Baflkanlar m z, Genel Müdür Yard mc lar - m z, Daire Baflkanlar m z, Spor Camiam z n Çok De erli Temsilcileri, sponsorlar - m z burada, sporcular m z burada, herkes bir arada, bu olay gerçeklefltirebilmek için ya da gelifltirebilmek için var olmas gereken bütün unsurlar bir arada. Herkese hofl geldiniz diyoruz, fleref verdiniz. Az önce sanatç lar m z çok güzel özetlediler. Kendilerine bu özel günde bizi yaln z b rakmad klar ve destekledikleri için teflekkür ediyoruz. Türkiye de özerkli in tabii ki de gerçekleflmesi laz md. Y llard r sözü edilen federasyonlar özerklefltirme olay sadece futbolla s n rl yd. Di er branfllar tek tek özerklefltirmemiz laz md. Belki toplu özerklefltirmemiz laz md. Basketbolu, voleybolu ve di er branfllar yla s rada olan federasyonlar m z ya futbol gibi ayr ayr kanunlar yaparak özerklefltirecektiniz ya da tek kanunla hepsini özerklefltirecektiniz. Herhalde ikinci yolu gerçeklefltirmek laz md çünkü kolay olan oydu. Bugün özerkleflen federasyon say s 54 oldu. Toplam federasyon say m z flu anda 57. Bütün bu federasyonlar için ayr ayr kanun Meclis e sevk edilemezdi. Meclis i o kadar yoramazd n z. Bir çerçeve Kanunla bu ifli baflard k. Tabii ki özerklefltirmeyi baflar rken Sponsorluk Yasas yla onu desteklemek gerekiyordu. kisi ayn anda oldu. Birazdan Say n Baflbakan Yard mc m z bahsedece i için ben bu konulara detayl girmek istemiyorum ama Türkiye nin o günkü flartlarda çok büyük bir ad m att n düflünüyorum. Bunu belirtmek için bunlar söylüyorum. Sponsorluk Yasas n n ilkin yüzde 50 gider gösterme fleklinde ç kmas n hedefliyorduk. Fakat Türkiye de olur mu, olmaz m, bunu baflaramazs n z endifleleriyle bize çeflitli telkinlerde bulunulmufltu. Oysa biz yüzde 100 gider göstermeyi sponsorluk haline getirdik. Böyle bir olay baflarabilmek için bir sporcu Baflbakana ve sporu en üst düzeyde yöneten, ilk defa bu hükümet döneminde, Baflbakan Yard mc l seviyesinde sporu yöneten bir düzene ihtiyaç vard. Bu aç dan zor olmad. Gerçekten bu ifli baflard k. Eme i geçen herkese çok teflekkür ediyorum. Bu Yasa y ç kard ktan sonra Türkiye de sponsorlukla ilgili çok ciddi geliflmeler oldu. Arkadafllar m z, ilgili Dairemiz var, bir ekip kurduk. Ve Türkiye nin dört bir yan na giderek sponsorlar m z bu konuda bilgilendirmek istedik. Onunla ilgili toplant lar yap l yor. Sponsorluk hizmeti alacak kiflileri, kurulufllar, kulüpleri, federasyonlar, sporcular nas l sponsorluk yap l r, nas l istenir, nas l buluflulur konular nda bilgilendirmeye çal fl yorduk. Bunun d fl nda da yine valilerimizin, belediye baflkanlar m z n, üniversitelerimizin bu iflin içinde olmas gerekiyordu, kovalamas gerekiyordu. Onlarla çal flmalar yapt k. Çok ciddi bir dönemden geçiyoruz ve Türkiye de rakamlar n bugün 200 milyon dolar n üzerine ç kt n düflünüyorum. Görünen resmi rakamlar var ama görünmeyen rakamlar da var. Federasyonlar m z n ayr ayr ald sponsorluklar, futbol dahil kulüplerimizin ayr ayr ald sponsorluklar, onun ötesinde sporcular m z n ayr ayr ald sponsorluklar. Bugüne kadar Gençlik Spor Genel Müdürlü ünde spor faaliyetleriyle ilgili çok ciddi çal flmalar mutlaka oldu ama gençlik hizmetlerinin eksik kalan taraflar vard ve biz gençlik hizmetlerini de sponsorlu a dahil ettik. Türkiye Milli Olimpiyat Komitemizin, daha pek çok spor kuruluflunun faaliyetleri buna dahil oldu. Paralimpik Komitemiz de dahil. Ve Türkiye de ciddi bir hareket, ciddi bir potansiyel bafllad. Bazen ayni, bazen nakdi, bazen baflka türlü desteklerle sponsorluk h zla gelifliyor. Ama neden 2 milyar dolarlara, daha büyük rakamlara ulaflmas n? Bunu kovalamam z laz m. Tabii ki az önce tiyatrocu arkadafllar m z n çok güzel belirttikleri futbolla, futbolun cazibesiyle ilgili esprilere kat l yoruz. Ama mutlaka futbolun sadece A Milli Futbol Tak m ya da büyük kulüpler olmad n hepimiz biliyoruz. Futbolun da ihtiyac var. Futbol da daha yayg nlaflmal, daha çok sponsor bulmal çünkü bugün bizi dünya üçüncüsü yapan futbolcular m z da, filenin sultanlar da, 12 Dev Adam basketbolcular m z da, ülkemizin madalya deposu güreflçilerimiz, haltercilerimiz de, tekvandocular m z da, bütün bu sporcular m z, daha keflfedilmemifl ya da Anadolu da bir köflede unutulmufl binlerce, yüz binlerce, milyonlarca gencin bunlara ihtiyac oldu unu biliyoruz. Onlar n bu deste e ihtiyac oldu unu biliyoruz. Türkiye mizde yapaca m z say s z organizasyonun- ki geçti imiz y llarda çok ciddi faaliyetler bafllad bu konuda- sponsor deste ine ihtiyac oldu unu biliyoruz. Türkiye daha çok sponsorla daha çok organizasyonun üstesinden gelir. Bunlar n hepsini saymaya gerek yok. fiampiyonlar Ligi, Moto GP, Formula, bunlar n çok basit örnekleri. Yapaca- m z Basketbol Dünya fiampiyonas, Voleybol Avrupa fiampiyonas, Güreflin Dünya, Avrupa fiampiyonalar, pek çok branflta ülkemize alaca m z organizasyonlar. K fl

9 16 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 7 Olimpiyatlar nda bugüne kadar belki hiç yokuz denebilecek durumday z. K fl Olimpiyatlar nda art k madalya getirecek sporcular ve onlar destekleyecek kurum, kurulufllar, desteklemeyi hak edecek kadar iyi yetifltirilmifl flampiyon aday sporcular n hepsi bizi, bizim çal flmam z bekliyor. Bu aç dan görevimiz daha yeni bafll yor ama çok ciddi ad mlar att m z düflünüyorum. Say n Bakan m z temsilen Avrupa da bir toplant ya kat lm flt m. Avrupa Spor Bakanlar Toplant s na genel müdür olarak ben kat lm flt m. Pek çok ülkenin temsilcisi bize Sponsorluk Yasas n nas l ç kard m - z, nas l baflard m z soruyordu. Gerçekten onu baflard k ama bundan sonra arkas gelecek diye düflünüyorum. Hem tesis yap m nda, hem sporcu yetifltirilmesinde, hem gençlik faaliyetlerinde, her alanda dünyan n en zengin ülkelerinden biri olarak, genç nüfusu en dinamik olan ülkelerinden birisi olarak çok büyük mesafeler almaya ihtiyac m z var. Ben eme i geçen herkese teflekkür ediyorum. Sponsorumuza, Marketing Türkiye ye teflekkür ediyorum. Sponsorlar m za teflekkür ediyorum. Hizmeti, eme i geçen herkese teflekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz, fleref verdiniz. Hepimiz inflallah yar n daha büyük günlerde, daha büyük rakamlarda, daha mutlu toplant larda, Türkiye nin sporda ça yakalad, geçti i, büyük ülkeleri geride b - rakt daha büyük ortamlarda yine birlikte olaca z. Hepinize iyi günler diliyorum ve sayg lar sunuyorum. S U N U C U - Bizler de Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Say n Mehmet Atalay a çok teflekkür ediyoruz. De erli misafirlerimiz, flimdi de Baflbakan Yard mc s ve Spordan Sorumlu Devlet Bakan Say n Mehmet Ali fiahin i konuflmalar n yapmak üzere sahneye davet ediyorum. MEHMET AL fiah N Baflbakan Yard mc s ve Spordan Sorumlu Devlet Bakan Sayg de er Milletvekili Arkadafllar m, Sevgili Genel Müdürüm, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin De erli Baflkan, Federasyon Baflkanlar m z, Spor Kulüplerimizin De erli Temsilcileri, Han mefendiler, Beyefendiler, fl Dünyam z n De erli Mensuplar ve Sevgili Bas n Mensuplar ; hepinizi sevgiyle, sayg yla selaml yorum. Biraz önce Togay Bey in kulland bir cümleye ben de aynen ifltirak ediyorum. Türk sporu için bu kongre gerçekten önemli bir köfle tafl oluflturuyor. Türk sporunun sponsoruyla buluflmas bafll kl böylesine bir kongre ülkemizde ilk kez akdediliyor, ilk kez yap l yor. Gençlik ve Spor Genel Müdürümüze ve tabii ki de erli mesai arkadafllar na ve bu organizasyona eme i geçen, destek veren herkese yürekten teflekkürlerimi ve takdirlerimi sunuyorum. E er bir konu, bir ifl, sanat n da konusu haline gelmiflse o iflin amac na ulaflmamas mümkün de ildir. Çok uzun bir geçmifli olmayan sponsorlu un ve sporda sponsorluk anlay fl n n art k tiyatro sanat n n da konusu oldu unu görmekten büyük bir memnuniyet duydu umu ifade etmek istiyorum. Bunu biraz önce kendi üsluplar ve sanat anlay fllar içerisinde çok güzel bir flekilde ortaya koyan de erli sanatç lar m za yürekten teflekkürlerimi sunuyorum. Tabii bugün, burada pek çok baflar l sponsorluk projesinin içinde yer alan, yenilikçi bir vizyon ortaya koyan yerli ve yabanc yat r mc lar n, flirketlerin yöneticileriyle, spor federasyonlar temsilcileri ve bu alan n ilgilileri bir araya geldiler. Amac m z belli, amaçlar belli. Sporda baflar l sponsorluk deneyimlerini, bu baflar y ortaya koyan insanlar n a z ndan dinlemek ve olabilecek yeni ifl birli i f rsatlar için bir diyalog zemini, bir buluflma zemini yaratmak. Geçti imiz yüzy lda bireysel bir faaliyet alan ndan devasa bir küresel sektöre dönüflen spor, bugün dünyan n 22 inci büyük ticari faaliyetini oluflturuyor.

10 18 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 9 Sayg de er Kat l mc lar, Sevgili Spor Dostlar, Bu küresel endüstrinin hacmi -biraz önce Togay Bey bunu biraz, bana göre, hedef olarak yüksek gösterdi- benim tespitlerime göre 80 milyar dolar civar nda. Sadece Amerika Birleflik Devletleri nde 5 milyondan fazla kifliye istihdam olana sa lad n biliyoruz. Sponsorluk pazar n n küresel büyüklü ü, 2005 y l verilerine göre 30 milyar dolar afl yor ve her y l ortalama yüzde onluk bir büyüme gösteriyor. Daha önemlisi spor alan nda gerçekleflen sponsorlu un miktar n n toplam sponsorluk içindeki pay n n yüzde 83 lere ulaflm fl olmas, yani art k sponsorluk faaliyetlerinin en büyük bölümü spor alan nda gerçeklefliyor. Ülkemizde sponsorluk faaliyetleri, t pk dünya genelinde oldu u gibi son 15 y lda çok büyük de iflim geçirdi. Lütfen hat rlay n z. Önce e itim camias nda, kendi okulunu kendin yap, yapt n okula kendi ismini ver ki ismin yaflas n, falan tarihi eseri restore et, ismini yaz, ismin yaflas n gibi sponsorluk faaliyetleri ile bafllam flt. fiimdi sporda çok daha ciddi flekilde sponsorlu un geliflmekte oldu unu görüyoruz. Sporda sponsorluk, herhalde takdir edersiniz ki, içinde bulunanlar çok iyi bilecekler ki, son 10 y l n eseri. Bu alanda futbol, yine dünyan n pek çok ülkesinde oldu u gibi bafl çekiyor. Ancak bu durum da art k de ifliyor. Yat r mc lar ve flirketler bafll bafl na bir ekonomi ve endüstriye dönüflen futbolun d fl nda da di er spor dallar n keflfediyorlar ve yeni sponsorluk f rsatlar ortaya ç kar yorlar. De erli Kat l mc lar, Görevde bulundu um flu dört y ll k süre içerisinde, bu ülkenin spor yönetiminde, sporun vizyonunun oluflturulmas nda iki önemli ad m att k. Biraz önce Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Say n Atalay bunun alt n çizdi. Bunlardan birincisi sporun mali ve idari aç dan kamuya olan ba ml l n n azalmas ve futbol d fl ndaki dallarda da kendi ayaklar üzerinde durmalar n sa layacak biçimde özerkli in kabul edilmifl olmas d r. Göreve geldi imiz günden bugüne, yani 2002 Kas m ay ndan bu yana, özerk hale gelen federasyonlar m z n say s 53 e ulaflm flt r. fiu anda federasyon say m z 56 d r. 3 tanesi niye özerk olmad diye soracak olursan z, bu federasyonlar yeni kuruldu ve yasal olarak belirli süreçleri geçirdikten sonra kuflkusuz ki bu federasyonlar m z da özerk hale geleceklerdir. Kan mca bir spor dal nda her yetkili federasyonun temel görevi, dört ana bafll kla s ralanabilir. Birincisi ilgili spor dal n, baflta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun geneline yaymak. kincisi bu dalda evrensel ölçüleri yakalayarak küresel baflar lar elde etmek. Üçüncüsü ise sporun ulusal düzeyde tan t m - n yapmak ve geliflmesini sa lamak. Son olarak da uluslararas organizasyonlar gerçeklefltirerek küresel spor diplomasisinde öncü rol oynamak. Sevgili Dostlar, tüm bunlar n gerçeklefltirilmesi için ise, ihtiyaç duyulan iki temel unsur var. Donan ml ve beceri sahibi bir insan kayna ve az önce ifade etti im hedefleri yakalamak için kullanaca mali kaynak. flte tam burada, sponsorluk konusu gündemimize geliyor. Sorumluluk dönemimizin ikinci büyük de iflim hamlesi olan sponsorlukla ilgili yapm fl oldu umuz düzenleme devreye giriyor y - l nda gerçeklefltirdi imiz, Türk sporunda yeni bir dönem açan ve sporda sponsorlu- u mali aç dan çekici k lan mevzuat de iflikli inden bahsetmek istiyorum. De iflikliklerin yayg n biçimde uygulanmaya baflland 16 Haziran 2004 ile 30 Kas m 2006 tarihleri aras nda gerçekleflen sponsorlu un parasal büyüklü ü yaklafl k 40 milyon YTL, yani 40 trilyon Türk Liras d r. Bu noktaya kadar ulaflm flt r. Bu miktar n yüzde 90 na yak n bölümü kulüpler, sporcular ve federasyonlar taraf ndan paylafl lm flt r. Bunun anlam fludur: Y ll k ortalama 16 milyon Yeni Türk Liras n aflan bir kayna n yeni sponsorluk mevzuat ndan yararlanan sponsorlar taraf ndan futbol ve basketbol d fl ndaki spor dallar nda harcanm fl olmas gerçe idir. Sevgili Dostlar, De erli Kat l mc lar, Sporun bir iletiflim ürünü olarak ortaya ç kmas, daha yetenekli insanlar n spora giriflini kolaylaflt r rken sporcuya ve spor dal na da ola anüstü f rsatlar sa lamaktad r. Sponsorluk iliflkileri kurulup güçlendirildikçe bir yandan özel sektörün spora, sporcuya bak fl de iflmekte bir yandan da spor federasyonlar n n profesyonelli i ve yönetim kalitesi yükselmektedir. fiuras unutulmamal d r ki, spor alan nda gerçekleflen sponsorluklar ilgili spor dal n n ya da sponsor olabilecek kurumun tek bafl na oluflturabilece i düzeyin çok üstünde bir etki yaratmaktad r. Bunu en iyi ifade edebilecek ilke Kazan-Kazan ilkesidir. Sponsorlu un ola anüstü sinerjisi olarak adland rabilece imiz bu yeni durum yaln zca spor alan nda bu benzeri olmayan enerjiyi ortaya ç karabilmektedir. Türk sporu baflta atletizm, gürefl ve yüzme gibi olimpik spor dallar olmak üzere di er pek çok spor dal nda da uluslararas anlamda baflar ve kaliteyi yakalayacak bir mali ve idari kapasiteyi sa layabilmek için yeni sponsorlara ihtiyaç duymaktad r. Konuflmam n sonunda, üç noktaya dikkati çekerek huzurlar n zdan ayr lmak istiyorum. Her kifli ve kurum sponsor olamaz, olmamal d r. Nitekim, bu konuyla ilgili yapm fl oldu umuz yasal düzenleme ve bu düzenlemeye ba l olarak yay nlad - m z yönetmelik genel ahlak ve adaba ayk r, zararl ve kötü al flkanl klar özendirici faaliyette bulunanlar, kamu ihalelerine kat lmaktan yasakl olanlar, ilgili mercilerce hileli iflas etti ine karar verilenleri, sponsorluk yapan ancak taahhüt ettikleri ifli

11 20 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 2 1 yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenleri, vergi ve SSK prim borcu olanlar sponsor olarak kullanamayaca m z, kullan lmayaca n alt n çizerek ifade ediyor. Çünkü sporun kendi içerisinde var olan ahlaki yönünü her zaman göz önünde bulundurmal y z. nan yorum ki bu imkandan yararlanacak olan kifli ve kurumlar m z, federasyonlar m z tabi ki yasa ve yönetmeliklerde belirtilen bu hususlara azami dikkat etmek durumundad rlar. Bir hususa daha dikkati çekmek istiyorum. Federasyonlar m z baflta isim sponsorlu u olmak üzere, seçecekleri sponsorlar aç k bir flekilde, fleffaf bir flekilde, rekabete aç k bir tarzda seçmeye özen göstermelidirler. Herhangi bir flaibeye ve dedikoduya asla mahal b rakmamal lar. Hatta bir sponsorla yapm fl olduklar anlaflma doldu unda, e er bu uzat lacaksa bunun dahi fleffaf ve rekabete aç k tarzda yap lmas gerekir ki, Ben bu ifli daha iyi, daha yüksek bir mebla la yapard m fleklinde itirazlarla karfl laflmayal m. Ve spora gölge düflürmemeye, burada da, di er alanlarda oldu u gibi özen gösterelim. Ve son olarak da flunu ifade etmek istiyorum. Özerkli i, biz hükümet olarak, Bakanl k olarak ve Genel Müdürlük olarak gerçekten Türk sporunun önünü açan önemli bir ad m olarak de erlendirdik. Ancak özerk federasyonlar m z n, kuflkusuz kendi denetimlerini kendi iç mekanizmalar yla yapmalar, zaten yasa ve yönetmeliklerin gere idir. Ama flimdi konufltu umuz, yar n da konuflaca m z sponsorluk gerçe i federasyonlar m z ekonomik olarak daha da güçlü hale getirecektir. O bak mdan denetimi federasyonlar n d fl nda da daha etkin bir flekilde yapma zorunlulu umuz do maktad r. Spordan Sorumlu Bakan olarak ben, ya da bu görevi üstlenecek herhangi bir arkadafl m, özerk federasyonlarla ilgili denetim yapma yolu tektir. O da Baflbakanl k Teftifl Kurulu kanal yla. Herhangi bir ihbar oldu unda, herhangi bir flikayetle karfl lafl ld nda Baflbakanl k Teftifl Kurulunu görevlendirerek, alaca sonuca göre sadece o federasyonu bir karar verilmek üzere genel kurula götürme sorumlulu umuz var. fiimdi tüm federasyonlar özerk yap yorsunuz ve ekonomik alan n, kaynaklar n gelifltiriyorsunuz; bu yol denetim için kafi ve yeterli de ildir. O bak mdan Gençlik ve Spor Genel Müdürlü- ümüz hem Türkiye Futbol Federasyonu yasas nda hem de Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün kendi mevzuat nda, kendi temel yasas nda de ifliklik öngören bir kanun tasar s tasla n Bakanl ma gönderdi. Kurumlar n görüflünü ald k. fiu anda Baflbakanl k Kanun ve Kararlar Genel Müdürlü ündedir ve san yorum önümüzdeki günlerde de Bakanlar Kurulunun gündemine gelecektir. Mutlaka farkl bir denetim mekanizmas n oluflturmaya ihtiyac m z var çünkü özerklik her istedi ini istedi i flekilde yapma özgürlü ü de ildir. Mutlaka kendi iç denetiminin d fl nda d fl denetime de imkân sa layacak olan bir düzenlemeye ihtiyaç vard. Önümüzdeki günlerde böyle bir düzenlemeyi de Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edece iz, sevk etmek durumunday z. Bu bir itimats zl k de ildir, bu bir tedbirdir. Tedbiri hiçbir zaman elden b rakmamak ve tedbiri ihmal etmemek durumunday z. O nedenle ben, çok yak n bir zamanda arka arkaya özerk olan, mali ve idari özerkli e kavuflan bütün federasyonlar m za ve onlar n de erli baflkanlar na ve yöneticilerine Türk sporuna yapt klar hizmetler için ve bundan sonra yapacaklar hizmetler için yürekten teflekkür ediyorum. nan yorum ki mali kaynaklar n daha da art racaklar. ki gün sürecek olan bu kongre, bu mali kaynaklar n n art r lmas na ciddi katk lar sa layacak. Buradan, inan yorum ki çok verimli sonuçlar ç kacak. Ben yeniden hepinizi en derin sayg yla, sevgiyle selamlarken bu kongrenin baflar l ve verimli geçmesini diliyorum. Hepinize hay rl günler diliyorum. 1. Türk Sporu Sponsorluk Ödülleri Töreni SUNUCU - Baflbakan Yard mc s ve Spordan Sorumlu Devlet Bakan Say n Mehmet Ali fiahin e biz de çok teflekkür ediyoruz. Az sonra 1. Türk Sporu Sponsorluk Ödülleri sahiplerini bulacak. Ödüllerin verilmesinden önce siz, de erli misafirlerimizi ödüller hakk nda k saca bilgilendirmek istiyoruz. 1. Türk Sporu Sponsorluk Ödüllerinin amac spora yap lan sponsorluk yat r mlar n n artmas için özel sektörü onurland rmak ve yeni sponsorluklar için teflvik etmek. Ödüller, y l içinde yap lan ya da süregelen sponsorluk projeleri aras ndan Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ve Marketing Türkiye bünyesinde oluflturulan de erlendirme komitesi taraf ndan tespit edildi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü taraf ndan da seçildi. 1. Türk Sporu Sponsorluk Ödülleri çerçevesinde yedi farkl kategoride toplam sekiz ödül verilecek. Ödüllerin verilece i yedi farkl kategori ise flöyle: Sporcu Sponsorlu u, Milli Tak m Sponsorlu u, Spor Federasyonu Sponsorlu u, Spor Organizasyonu Sponsorlu u, Spor Tesisi Sponsorlu u, Uzun Süreli Kurumsal Sponsorluk ve Jüri Özel Ödülü. Ödüllerin belirlenmesi sürecinde uyumluluk, kaynaklar n etkin kullan m, do ru iletiflim stratejisi ile destekleme, bütçe, spora katk de eri, ölçümleme, yarat c l k ve özgünlük düzeyi ve süreklilik gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Bizler ödüle aday olman n en az ödül kazanmak kadar de erli ve önemli oldu una inan - yoruz. Aday olan tüm kurulufllar hep birlikte alk fllayabilir miyiz lütfen? flte ilk kategorimiz, Sporcu Sponsorlu u. Bu kategorideki adaylar m z: Akkök Enerji, Genel Sigorta, Kahve Dünyas, Kalekim, Soyak Holding ve Visa. Ödülü kazanan kurulufl, çeflitli branfllardaki bireysel sporculara yapt klar sponsorluktan ötürü Soyak Holding. Soyak Holdinge ödülünü vermek üzere Baflbakan Yard mc s ve Spordan Sorumlu Devlet Bakan Say n Mehmet Ali fiahin i sahneye davet ediyoruz. Buyurun Say n Baflbakan Yard mc m z Soyak Holding ad na ödülü nsan Kaynakla-

12 22 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 2 3 r ve Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Say n Osman Ünal al yorlar. Çok teflekkür ediyoruz. Tebrikler efendim. S rada Milli Tak m Sponsorlu u var. Bu kategoride de adaylar m z var tabii ki: Ender Spor, Garanti Bankas, Kia Çelik Motor, Procter&Gamble ve Türk Hava Yollar bu kategorideki adaylar m z. Basketbol Milli Tak m na yapt klar sponsorluktan ötürü Garanti Bankas ödülü al yor. Garanti Bankas ad na ödülü almak üzere Genel Müdür Yard mc s Say n Nafiz Karadere yi sahneye davet ediyoruz. Hemen bir sonraki kategoriye geçiyoruz. Spor Federasyonu Sponsorlu u. Bu kategorideki adaylar m z: Beko, Castrol, Gulf Türkiye Delta Akaryak t, Günefl Sigorta, fl Bankas, Milangaz, Platin Bilardo, Sars lmaz Silah Sanayi, Turkcell ve Vak f Bank. Bu alanda ödülü kazanan kurulufl birden fazla federasyona yapt klar sponsorluktan ötürü Turkcell. Say n Deniz Karagökyüzü nü sahneye davet ediyoruz. Say n Deniz Karagökyüzü ne ödülü vermek üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürü Say n Mehmet Atalay da sahneye davet ediyoruz. Buyurun Say n Genel Müdürüm. Tebrik ediyoruz. Kategorilerimiz bitmedi, devam ediyor. S rada da Spor Organizasyonu Sponsorlu u var. Adaylar m z Aytaç G da, Berdan Tekstil, Cacharel Ayd nl Grup, Do ufl Otomotiv, Öger Tur, Petrol Ofisi, Roche ve Yüksel nflaat. F1 organizasyonuyla Türkiye yi dünya çap nda tan tan sponsorlu undan ötürü Petrol Ofisi ödülü al yor. Say n Ebru Çokifller i sahneye davet ediyoruz. Petrol Ofisi ne ödülü Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Say n Mehmet Atalay verecekler. Bir sonraki kategorimiz Spor Tesisi Sponsorlu u. Bu kategorideki adaylar m z: Arkas Holding, Ekflio lu nflaat ve Kardemir-Çelsentafl Anonim fiirketi. Kazanan kurulufl Türk sporuna en büyük tesis yat r m sponsorlu undan ötürü Arkas Holding. Arkas Holding Yönetim Kurulu Baflkan Say n Lucien Arkas sahneye davet ediyoruz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baflkan Say n Togay Bayatl y ödülü vermek üzere sahneye davet ediyoruz. De erli Misafirlerimiz, ödüllerimiz devam ediyor. S rada Uzun Süreli Sponsorluklar kategorisi var. Bu kategoride adaylar m z: Enka, Efes Pilsen, Ülker, Tofafl ve Vestel. Türk sporuna uzun süre yapt sponsorluklardan ötürü ödül Ülker e gidiyor. Ülker den Genel Müdür Yard mc s Say n Zuhal fieker i sahneye davet ediyoruz. Ödülü vermek üzere Spor Toto Teflkilat Müdürü Say n Bekir Yunus Uçar da sahneye davet ediyoruz. S rada Jüri Özel Ödülleri var. lk Jüri Özel Ödülü, amatör branfllar n geliflimi için yapt klar sponsorluklardan ötürü fl Bankas na gidiyor. Genel Müdür Yard mc s Say n Bülent nan sahneye davet ediyoruz. Hofl geldiniz. Tebrik ediyoruz, efen- dim. Ödülü vermek üzere Gençlik ve Spor Genel Müdür Yard mc s Say n Yaflar Kaptan Baflaran da sahneye davet ediyoruz. Teflekkürler. Geldik son ödülümüze. Jüri Özel Ödülünü almaya hak kazanan di er kuruluflumuz da atletizme yapt katk lardan ötürü Vestel. Ödülü vermek üzere stanbul Gençlik ve Spor l Müdürü Tamer Taflp nar ve -aram zda çok özel bir misafirimiz var- Türk Milli Futbol Tak m n dünya üçüncüsü yapan Milli Tak mlar eski Teknik Direktörü Say n fienol Günefl i de büyük alk fllarla sahneye davet ediyoruz. Hofl geldiniz. fiimdi ödül kazanan tüm kurulufllar hep birlikte bas n mensuplar na foto raf verebilmek için sahneye davet ediyoruz. Ödül alan kurulufllar foto raf çektirmek için sahneye geliyorlar. De erli Misafirlerimiz, Türk sporuna büyük katk larda bulunan sponsorlar m - z hep birlikte bir kez daha alk fllayal m. Biz de ödül alan kurulufllar tekrar tebrik ediyoruz. Çok teflekkür ediyoruz. De erli Misafirlerimiz, sizleri flimdi 1. Uluslararas Sporda Sponsorluk Kongresi fuar na davet ediyoruz. Fuar m z bir üst katta ve az sonra Baflbakan Yard mc m z ve Spordan Sorumlu Devlet Bakan m z Say n Mehmet Ali fiahin taraf ndan aç lacak. Lütfen fuar alan m za buyurun. Ufak bir hat rlatmada bulunmak istiyorum. Fuar ziyareti dönüflünde yabanc misafirlerimiz konuflma yapaca için simültane çeviri olacakt r. Salon giriflinde kulakl klar n z olacakt r. Kulakl klar kimlik karfl l nda alabilirsiniz. SUNUCU - Fortis sponsorluk yöneticisi Pascale Devriese flirketler için sponsorluklar n bir yat r m arac oldu una inanan bir yönetici. Fortis futbolda do al olarak bulunan sonuca odaklanmak, performans, tak m ruhu ve cesaret gibi de erlerin kendi kurumsal de erleriyle örtüflmesinden dolay sponsorluk bütçelerinin global anlamda yüzde 60 dan fazlas n sportif alana ay rm fl bulunmakta. Uzun süreli iliflkiler deyince bizde hep sayg ve hayranl k uyan yor. Özel hayatlar m za bakt m z zaman uzun süreli iliflkilere örnek olarak evlilikleri verebiliriz. Uzun süreli evlilikler deyince benim akl ma hemen babaannem ve dedem geliyor. Babaannem dedeme: Otur yerine, sen kitab n oku, ihtiyar bunak dedi i zaman 85 yafl ndayd. Dedemse 96 yafl ndayd. Ve evliliklerinin 66 nc y l dönümünü o y l kutlad lar. Babaannemi kaybettikten sonra dedem ayr l a ancak 4 ay kadar dayanabildi. Ve flimdi evliliklerinin 70 inci y l nda yine birlikteler. Spor alan nda yine uzun süreli birliktelikler var. Söz gelimi Utah Jazz bafl antrenörü Jerry Sloan ya da ngiltere den bir baflka örnek Manchester United teknik direktörü, efsanevi teknik direktör Sir Alex Fergu-

13 24 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 2 5 son, ülkemizden bir baflka örnek vermek gerekirse Bülent Korkmaz. Galatasaray n ve Milli Tak m m z n efsanevi isimlerinden. Sponsorluk alan nda ise uzun süreli bir birliktelik, hele hele 27 y ll k bir birliktelik gerçekten hiç de az msanmayacak bir süre. Bize bu birliktelik hikayesini anlatmak üzere Fortis Belçika Sponsorluk Yöneticisi Say n Pascale Devriese i sahneye davet ediyoruz. Sponsorluk Yolunda 27 Y ll k Birliktelik PASCALE DEVRIESE (Head of Sponsoring, Fortis Fortis Belçika Sponsorluk Yöneticisi) Ladies and Gentlemen, good morning. Let me begin by thanking Mr. Mehmet Ali fiahin and Mr. Mehmet Atalay for having invited me here to Istanbul to share my passion for sponsorship in this prestigious audience. I would also like to thank my colleague Arda Öztaflk n from Fortis Turkey. He helped me a lot to prepare this conference today. The topic I am going to talk to you today is unique in the history of European football. It is the story of a sponsorship lasting over quarter of a century between a top Belgian football club Anderlecht and its main sponsor Fortis. I am not only going to tell you the story behind this unique long-term partnership but also the way the arrangement has evolved over the past 25 years and how Fortis activated its sponsorship in order to achieve its objectives. Because sponsorship has to add value for both parties. And I hope you will see ladies and gentlemen that this is all about passion, pride, performance and of course results. Before jumping into the exciting world of football and sponsorship, let me give you a short overview on what Fortis stands for. Fortis is a banking and insurance company with a long history that began in the 18th century in the Netherlands. In the 19th century, in Belgium the CGER Bank was the first financial institution in Europe to combine the selling of banking and insurance products. In the 20th century, the merger of the CGER Bank and the General Bank is considered to be one of the most successful and profitable mergers in the banking sector. Today we are in the 21st century and Fortis is one of the top 20 financial institutions. We are operating in more than 50 countries. The Benelux countries (Belgium, the Netherlands and the Luxemburg) are our home market but we are an important player in Europe as well and in Asia and North America. We serve our customers thanks to a multi-channel distribution system in which over 1620 branches and 120 private and business centers play a key role. Thanks to the commitment and professionalism of our 60,000 employees working all over the world, Fortis is performing extremely strongly. Our strong, profitable and sustainable approach combined with our global brand strategy support our ambition to become one of the top financial institutions in Europe in the next years. You know Fortis in Turkey as well and in Turkey Fortis has a big part to play in helping us to meet our objectives. Fortis is in the Turkish top ten operating through a network of 219 branches with over 6,000 excellent employees. Many of you in this room I am sure will have heard of Anderlecht or the Royal Sporting Club of Anderlecht to give its full name. But let me also share with you a few facts that Anderlecht can be proud of. The Club has been founded in 1908 and it was under the leadership of the Vanden Stock family that Anderlecht was able to move from a second division club to the Europe. The club has now around 500,000 fans and over 20,000 season ticket holders. That is pretty impressive for a very small country like Belgium because we only have 10 million inhabitants in our country. It is not the same here in Turkey. You are a big country. I am sure you all the football fans will recognize the names of the famous players and trainers that participated to the sport success of Anderlecht. All the same apart from the talent and the commitment, there is another important fact that has been crucial to the Club s development. Namely, it is the stadium. The Constant Vanden Stock stadium has been built in It was the first of a new generation of stadium in the European football. It was the first ground in continental Europe to be fully equipped with executive suits, boxes, business restaurants and business areas. It was the combination between sport management and the development of business infrastructure that enabled Anderlecht to reach the Europe. Anderlecht can be proud of its track record on the Belgian European stage. Its most prestigious title is probably UEFA Cup Winner in 1973 but the Club has also reached the finals of various European competitions on several occasions between 1970 and Since the creation of the Champions League, Anderlecht has qualified for the final stage nine times including six out of the last seven additions. In its own country Belgium, Anderlecht is not only the most important and the most prestigious club but it also picked up the most important Belgian titles. As you can see on the slide, the team has won the Belgian league 28 times. Now that I have introduced you to the two partners, I would like to tell you how these leaders in their respective areas first got together and let us begin with the first chapter: The genesis. By the early 1980s, General Bank was one of the former Fortis

14 26 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 2 7 subsidiaries and Anderlecht were both already at the top of their respective games. Anderlecht had recently introduced advertising on its first team shirts featuring the brand name and logo of the and you have to know that the was owned by the Club s Chairman, the family Vanden Stock. But the manager at that time said that it was important for the Club to find new financial support. So he proposed to the Chairman and to the Board of Directors to open the shirt to another private brand. The Board accepted it and by a happy coincidence the opportunity was caught by General Bank which recognized an innovative way of advertise for young people in general public because at that time the General Bank had a reputation of being a bank of rich people and business and it was thought that the bank image was somewhat arrogant and distant from the general public. It was a real professional bank but we had to do something to make it more nice, more sympathetic for the general public and the young people. So the bank decided to broaden its appeal and to create a new brand dynamic associating the brand with the most popular sport in Belgium which is football. The main concern of both parties was to be sure that this brand association would add value in terms of brand s image. Anderlecht s Chairman wanted to associate the Club with a prestigious brand and the Bank wanted to reinforce its leadership status by associating with another leader. So in other words both are a kind of vision or maybe something like intuition and I am sure that the sponsorship professionals here today in the room would call it a perfect brand fit. The first sponsorship contract was signed in 1980 for the season At the time the sponsoring of the sports clubs by banks was pretty rare. So I will not tell you any secret if I say that the first contract was only a few pages agreement. Today it is another story. The principle sponsorship negotiated by two parties was the exclusive right to advertise on the shirts plus some free tickets for the Bank executives. That was all. On this part the Club could count on an annual income enabling it to plan for the future and to insure its continuity. We can say that this is thanks to the financial support of its main sponsor that the Club started to think about constructing the new stadium. The role of the Bank as a financial institution was also crucial in that. The Club needed substantial credits in order to insure and realize its dreams. The second chapter of our history could be entitled 25 Years to Know Each Other and Develop a Real Partnership. Thanks to some key factors like continuity in the relationship, trust and permanent dialogue the football club and its sponsor learned to know each other. It is impossible for me today of course to summarize 25 years of a partnership in a few minutes but I would say that the collaboration was really important and that both parties developed a structure in their own organization to insure the development of this partnership not only at the managements level but also at the day-to-day level and I will tell you something in 25 years the Club had only three different General Managers and at the Bank we had only three different Sponsoring Managers. So it means that those six people really were there to create this partnership and to ensure its continuity. Another important fact to develop the partnership was the fact that both parties anticipated the evolution of their respective markets. Anderlecht followed and anticipated the evolution of the new business football and Fortis developed also the sponsorship as a real communication discipline developing internal and external activation and using the sponsorship as a marketing tool. The development of the partnership between Anderlecht and Fortis was also based on the development of joint commercial initiatives and activation programs. A good example of that is the annual fan day on which over 30,000 supporters come together to see official presentation of the new season. The event strongly reflects the thinking together, the attitude of the Club and its sponsor. For Fortis, another way to develop the partnership with Anderlecht has to be to associate the Club in all major Fortis corporate events. A good example of this is the year During the year 2000, after the merger of General Bank and CGER we launched the new brand on the market which is Fortis. It is thanks to the media exposure of Anderlecht that Fortis reached 90 percent top of mind awareness in less than three months. That is a fantastic performance and it is thanks to Anderlecht that we could realize that in such a short term. As you can see on the slide, we are together since a long time. We started with a very simple contract. It was just an advertising contract and we evolved and built a real relationship with the Club to develop some activation and make some business relationship management. Today we reached the level of real partnership where the sponsorship became a major return with internal and external activation, business relationship management, event and field activation, press and PR and we are also of course looking for the new business opportunities we can receive with the sponsorship. So more than a quarter of century later Fortis and Anderlecht continue to trust each other and trust is very important today. The most recent contract was signed in the summer of 2004 for a term of four seasons. So that means that our current contract, our current sport season is the 26th year of the partnership between Fortis and Anderlecht. It goes without saying that we are very very proud of this long-term sponsorship because it is unique in the European football. I think it is time now for me to explain you what sponsorship really means for

15 28 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 2 9 Fortis and which kind of advantages we can get from it as a financial institution. First of all, it is a communication discipline like advertising, press relations, internal communications, direct marketing, sales promotions you know all about this. As a communication investment, sponsorship is a way of reaching marketing objectives. So sponsorship at Fortis is clearly not equivalent to donations. As a company and as a financial institution we are of course committed to the society and that is why we have created separate Fortis foundations which are active in the field of social integration. But sponsorship activities serve a totally different purpose. We also believe finally that sponsorship is an extraordinary internal activation platform. In Belgium, our sponsorship objectives are; to support our business to develop the internal company pride to enhance the Fortis image and to ensure a media presence or media exposure. So you will notice on the slide that media exposure comes only at the fourth place and this is due to the very specific situation of Fortis in Belgium. As a leader in banking and insurance, we have a market share over 35 percent and our brand awareness is virtually 100 percent. For that reason, media exposure is less of a priority than developing the business, protecting our market shares and developing company pride after the various recent mergers and acquisitions. So let us see now how we activated the sponsorship. Remember that our first objective was to support the business. To support the business, to protect our market shares and cultivate our customers loyalty we have developed a range of hospitalities and these are adapted to each segment. We can offer customers from the mass segment free tickets for every match. They can win tickets on the internet and they are systematically invited to participate in the match and have a soft drink before or after the match in our Fortis Sports Café. A second important customer segment is the business segment. So we invite our business customers in the business seats or in the private Fortis box. So it is a way or an opportunity for them to meet other businessmen, to initiate some deals and it is a very important moment for us to create a relationship with their customer. Football and I am sure it is the same here in Turkey is very attractive for press and public relations. So we give them the opportunity to watch games in the best conditions in our official box in the grand stand. This hospitality opportunity is aimed particularly for real football fans. So they are out of the stadium and they can really follow the action on the field. And last but not least we invite our top customers or most important clients to the presidential box or in the Fortis private suits. So all in all we can invite over 700 customers and business relation to enjoy customized hospitality packages. We use this hospitality for every match at home and also for the Champions League of course and for the EUFA matches and for friendly competitions. The feedback we get from our sales network is very positive because they confirm to us that this kind of business relationship is really valuable if you want to protect your market shares and if you want to enhance the customer loyalty. So let me show you some pictures now. You see here on the slide some pictures of the Fortis Sports Café. So this is the private launch where the mess customer can have a dinner before or after the match. Here you see on the picture the Fortis suit. The Fortis suit is a very top and exclusive hospitality area. It is situated in the corner of the stadium. So the view on the field is very fantastic. And as far as the customers are inside we have installed a special sound system so they can hear and they can feel the sport atmosphere of the stadium. Our second sponsorship objective was to develop the company pride. Although Fortis is a relatively young brand, our ambition to our brand transformation program is to position Fortis as one of the leading brands in the financial industry. So that makes it important to create a strong corporate culture inside of the company. We developed the company pride through the project in Fortis employee can get involved, participate in special and exclusive activities and benefit from free tickets. And you can see that the transfer of common values like team spirit, leadership, courage and eagerness to perform is a key foundation for developing company pride and generating job satisfaction because we all know here that the company s success is based mainly on the employee motivation. I really like those pictures because the people you see on the pictures are Fortis employees but we call them Fortis Ambassadors. They are working as volunteers during the fan day of Anderlecht. You can see the pride in their eyes. What they do is to hand off free gifts and posters, to welcome the supporters and to provide musical backgrounds. This commitment gives them the opportunity to meet the players and take part in exclusive events with their families. I have to say that we launched this program of the Fortis Ambassadors three years ago and each year more and more Fortis employee really want to participate to our sponsorship activation represent their brands because they are proud of their brands. So it is a fantastic internal motivation tool. This is an example of internal communications we used to communicate on the special benefits the Fortis employees can receive. These kinds of communications are

16 30 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 3 1 published via the posters of course but also via our website. Our third sponsorship objective is to enhance Fortis image. As a financial institution we want to create some relationship with the general public and the supporters but also develop sympathy for the Fortis brand. The best way to achieve this objective is to be present during events and develop field activations for supporters and customers. Football is all about passion and emotion and being present at live events like annual fan day and special events and taking part in the organization of stadium sport activities we can really have an impact on our image. There are very special moments for people at which we can share with them our emotion and our passion for the Club. And so besides other ways of communication like advertising or sales promotion, with sponsorship you have another dimension for your relationship with your customer. You add emotion and you add passion. All our initiatives are always Fortis branded. That means that the supporters can clearly identify that Fortis is committed to the life of the Club and that it is there at the key moments of the Club s life. Here you can see some pictures of the Fortis fan village where all supporters can come and receive gifts and official posters offered by Fortis and participate in a number of free activities. The key moment of the day is of course the moment when the trainer and the players come to the Fortis fan village for the photograph session with the fans. This is the official poster produced and distributed by Fortis and fans especially the children queue for hours to get their favorite player s photograph. Here you can some other events and field activation where the Fortis brand is always present and dominant. Finally, our partnership with Anderlecht gives us the possibility to be present in the media as well. Last year we used the image of one of the most popular players at Anderlecht, Vincent Kompany to add a different kind of content in our international brand campaign. The fact that as a sponsor you can use the players image helps you to develop special eye-catching advertisements. The return usually proposed and negotiated in football sponsorship gives us a presence in the media via the free media space, free publicity thanks to the Club s press coverage but also to buy media space at a very attractive rate. So we try to use all those opportunities at Fortis and also to develop top topical advertisements to highlight important moments such as the end of the championship or the beginning of the new sport season. It is another way of creating sympathy for the brands at important key moments. So I would like now to show you one of the television commercials of our international brand campaign which you might have seen on CNN, BBC, BBC World and other global business channels. In this television commercial we use the image of Vincent Kompany. Here you can see some print application of this international brand campaign published in national newspapers and magazines. On the left side you see a top topical special advertisement we published when the Club has been champion at the end of the last season. On the right side you see the advertisement we published for the start of the new sport season. Each time we use the image of the players and we do not have to pay any rights for this. This is an example of another billboard that we used at the start of the season and you can think that the people here in the stadium are supporters but they are not. They are the players. I think that it is thanks to the fact that Fortis is main sponsor of Anderlecht that the trainer gave his okay and he said to us okay I give you my players for ten minutes so you can make your shooting. Not one minute more. I think that if we were not the sponsor of Anderlecht since a long time it would be totally impossible to make this kind of pictures with the players. Of course the visibility in advertising in media is possible also via the internet via the official website of Anderlecht and we created a link to our internet site where communicate all the advantages and benefits special for our customers. Here you see some other examples of free publicity. The picture on the left shows the official press conference at the beginning of the season and we have the possibility to talk for the Fortis. So the man in the red box is our General Manager of Communication. He is invited by the Club to talk and explain what the ambitions are for Fortis and how Fortis is going to help and support the Club for the new season. On the right side is just an example of the cover of an international magazine on sponsorship. I am sure then some of you know this magazine. Now as a sponsor how can we be sure that this sponsorship activation is meeting your objectives? If you want to develop a long-term partnership, sponsorship evaluation is crucial. You have to measure the performance of your sponsorship and estimate the return on your investment because as I said before sponsorship is not a donation but an investment. Evaluating sponsorship is not exact science but we try to make it more and more professional. This is why we use different methods and sources at Fortis to assess the tangible and intangible returns of our sponsorship. An example of a tangible return is the value of the media exposure we receive and an example of an intangible return is the impact of the brand association on the Fortis brand image so we measure a maximum of elements to make the evaluation. As I said before, football in general and Anderlecht in particular are all about

17 32 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 3 3 passion and emotion. Consequently, we cannot avoid an element of subjectivity in our evaluation. But subjectivity can be positive and negative as well. But it is a fact that the evaluation process is becoming increasingly professional and vigorous that we try to forget all the emotion and all the subjectivity we got by analyzing the sponsorship. Evaluating sponsorship means using a variety of information sources and comparing them. So these can be both external and internal information sources. So that is why we try to get as much as possible feedback from our professional and commercial network in order to evaluate how our sponsorship is generating a direct new business. We have different models existing now in the group and we are trying to make them more and more professional and to integrate them systematically in our sponsorship evaluation. Evaluating sponsorship also means that you have to compare yourself with the competitors and to the benchmark. At Fortis we believe that sponsorship becomes profitable when you get back at least two or three times the basic finance you invested in. So it means that the sum and realization of the tangible returns have to be two to three times more important then the basic finance. It is a key element certainly for a long-term partnership. So I am coming to the end of my presentation. I would like to leave you with as a kind of checklist of critical success factors for a long-term partnership. First of all, you have to be sure that there is a perfect brand fit between the two parties, that you share the same values and that your association will be perceived as logical in terms of image and respective positions. A second key success factor is open and direct communication. Talk to each other, explain you vision and try to define complementary objectives. Also prepare a crisis management plan because difficult times can happen and you have to be prepared to tackle these and to face the issues and solve the problems. Reach a clear agreement on all the services, the financial aspects and returns you negotiate and clearly define the sponsor s role and responsibilities. Fortis is only the sponsor of Anderlecht. It means that we are not active in the sports management, administrative management or the financial management of the Club. Our position is really clear. We are just the sponsor. Be committed to tackle the issues. It is really important. If you are real partners, you have to face the problems together and find solutions. And last but not least evaluate, evaluate and evaluate your sponsorship fairly and find your objectives according to your business strategy and goals. Ladies and Gentlemen, having talked to you on behalf of Fortis I would like to finish to let the floor to my partner Anderlecht and let them make some comments about the Club, about this unique partnership between the sponsor and the team. Thank you for your attention. Is there any question? No? Okay. Then before leaving the stage I have a small surprise for some of you. So maybe you can come and introduce the surprise.

18 34 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 3 5 PASCALE DEVRIESE Head of Sponsoring, Fortis Fortis Belçika Sponsorluk Yöneticisi PASCALE DEVRIESE 1987 y l nda Belçika'da pazarlama e itimi ald Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales'den mezun oldu. Ayn okulda uluslararas pazarlama dal nda yüksek lisans yapt. 1988'de Generale Bank'ta pazarlama uzman olarak çal flmaya bafllad y l na kadar Generale Bank'ta pazarlama ve ürün gelifltirme bölümlerinde görev ald y l nda reklam yöneticisi olarak Fortis Kurumsal letiflim'de çal flmaya bafllad. Pascale Devriese, 2004 y l ndan bu yana Fortis'te sponsorluk yöneticisi olarak görev y a p m a k t a d r. Sayg de er Konuklar, günayd n. Öncelikle beni buraya davet ettikleri ve sponsorlukla ilgili düflüncelerimi sizin gibi seçkin konuklarla paylaflma f rsat sunduklar için Say n Mehmet Ali fiahin ve Say n Mehmet Atalay a teflekkürlerimi sunuyorum. Ayr ca bu konuflmay haz rlamamda bana yard mc olan Fortis Türkiye den meslektafl m Arda Öztaflk n a da teflekkür ediyorum. Bugün Avrupa futbol tarihinde tek olan bir konudan bahsedece im. Sizlere Belçika n n bir numaral futbol tak m Anderlecht ile tak m n ana sponsoru Fortis aras nda yar m yüzy ld r süren bir sponsorlu un hikayesini anlataca m. Bugün sizlere yaln zca bu eflsiz ortakl n hikayesini de il, ayn zamanda bu sponsorlu un geçti imiz 25 y l içerisinde nas l geliflti ini ve Fortis in hedeflerine ulaflmak için bu sponsorlu u nas l kulland n da anlataca m. Çünkü sponsorluk her iki taraf için katma de er sa lamal d r. Sayg de er Konuklar, spor tutku, gurur, performans ve tabii ki sonuçlarla ilgilidir. Futbol ve sponsorlu un heyecan verici dünyas na girifl yapmadan önce, sizlere k saca Fortis i tan tmak istiyorum. Fortis 18. yüzy lda Hollanda da faaliyete geçen bir bankac l k ve sigorta flirketidir. 19. yüzy lda Belçika da faaliyet gösteren CGER Bank Avrupa da bankac l k ve sigorta ürünlerini birlikte satan ilk mali kurulufl olmufltur. 20. yüzy lda CGER Bank - General Bank birleflmesi bankac l k sektöründe gerçekleflen en baflar l ve karl birleflme olarak kabul edilmektedir. Bugün 21. yüzy lday z ve Fortis en baflar l 20 mali kurulufl içerisinde yer al yor. 50 den fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ana pazar m z oluflturuyor, ancak Avrupa da da önemli bir aktörüz. Ayr ca Asya ve Kuzey Amerika da da faaliyet gösteriyoruz flube ve 120 özel ve ifl merkezinin önemli bir rol oynad çok kanall bir da t m sistemi yoluyla müflterilerimize hizmet sunuyoruz. Dünya genelinde çal flan m z n ba l l ve profesyonelli i sayesinde Fortis çok güçlü bir flekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Güçlü, karl ve sürdürülebilir yaklafl m m z küresel marka stratejimiz ile birleflerek önümüzdeki y llarda Avrupa daki en baflar l mali kurulufllar aras na girme hedefimizi desteklemektedir. Fortis, Türkiye de de faaliyet gösteriyor biliyorsunuz ve Türkiye deki Fortis, hedeflerimize ulaflmam zda çok büyük bir rol oynuyor. Fortis 219 flube ve 6000 muhteflem çal flan ile Türkiye de ilk on içerisinde yer al yor. Eminim bu odadakilerin ço u Anderlecht veya tam ad yla Royal Sporting Club of Anderlechti biliyordur. fiimdi sizlerle Anderlecht in gurur duydu u birtak m bilgileri paylaflmak istiyorum. Kulüp 1908 y l nda kuruldu ve Vanden Stock ailesinin liderli inde faaliyetlerini sürdürmeye bafllad. Böylece Anderlecht Avrupa seviyesine yükseldi. Kulübün bugün taraftar ve sezon bileti sahibi var. Bu say lar Belçika için oldukça etkileyici çünkü Belçika yaln zca 10 milyon nüfusu olan bir ülke. Türkiye de ise durum farkl. Türkiye büyük bir ülke. Eminim buradaki futbol taraftarlar Anderlecht in baflar s nda pay sahibi olan ünlü oyuncular n ve antrenörlerin isimlerini biliyordur. Yetenek ve ba l l n yan s ra, kulübün baflar s nda etkili olan bir baflka unsur daha var. Kulübün baflar s n etkileyen di er unsur stadyumdur. Kulübün stadyumu 1991 y l nda infla edilen Constant Vanden Stock Stadyumu dur. Bu stadyum Avrupa futbolunda ilk yeni nesil stadyumdur. Avrupa daki yönetici süitleri, kulübeler, restoranlar ve ifl alanlar ile tam donan ml ilk stadyum bu stadyumdur. Bu stadyum Anderlecht in Avrupa seviyesine ulaflmas n sa layan spor yönetimi ve iflletme altyap s n n geliflmesinin bir kar fl m d r. Anderlecht, Avrupa daki baflar l performans ndan gurur duymaktad r. Anderlecht in bugüne kadar kazand en prestijli unvan 1973 UEFA Kupas fiampiyonlu- uydu, ancak Anderlecht bunun yan s ra 1970 ve 1990 y llar aras nda çeflitli Avrupa flampiyonalar nda finale kadar yükselmifltir. fiampiyonlar Liginin bafllamas ndan bu yana, Anderlecht dokuz defa finale ç km flt r. Anderlecht kendi ülkesi olan Belçika da yaln zca en önemli ve en prestijli kulüp olmakta kalmam fl, ayn zamanda Bel-

19 36 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 3 7 çika y temsil eden önemli bir isim haline gelmifltir. Bu yans da gördü ünüz üzere, tak m 28 defa Belçika flampiyonu olmufltur. Sizlere tak m ve bankay tan tt ma göre, flimdi kendi alanlar nda lider olan bu iki taraf n nas l bir araya geldiklerinden bahsedebilirim. lk bölüm ile bafllamak istiyorum: Do ufl lerde, General Bank eski bir Fortis orta yd ve Anderlecht futbolda lider bir tak md. lk Anderlecht formas nda Vanden Stock ailesine ait bir flirketin reklam yer al yordu. Ne var ki, o dönem tak m bafl nda olan teknik direktör tak ma yeni finansman kaynaklar n n bulunmas gerekti ini düflünüyordu. Böylece Baflkana ve Yönetim Kuruluna formalar baflka bir özel markaya açmay teklif etti. Bu teklif kabul edildi ve güzel bir tesadüf sonucu General Bank Anderlecht in sponsorlu unu yapma f rsat n yakalad. General Bank gençlere ulaflmak için yenilikçi yöntemlere baflvuruyordu. O dönemde bankan n daha çok zengin insanlara ve iflletmelere hitap etti i düflünülüyordu ve banka halktan uzak bir banka olarak görülüyordu. General Bank gerçekten profesyonel bir bankayd ve bankan n genel olarak halk ve gençler için daha hofl ve daha sempatik görünmesi için bir fleyler yap lmas gerekiyordu. Böylece banka markas n Belçika n n en popüler sporu olan futbol ile iliflkilendirerek daha genifl bir kitleye ulaflma ve yeni ve dinamik bir marka oluflturmaya karar verdi. Her iki taraf n ortak endiflesi bu marka iliflkilendirmesinin markalar n n imaj aç s ndan katma de er sa lay p sa lamayaca yd. Anderlecht in Baflkan kulübü prestijli bir marka ile iliflkilendirmek istiyordu ve Banka baflka bir liderle bir araya gelerek liderlik statüsünü güçlendirmek istiyordu. Böylece her iki taraf n da bir vizyon ve sezgiye sahip oldu unu söyleyebiliriz ve içinizden sponsorluk alan nda uzman olanlar n buradaki marka uyumunu kabul edece ine eminim. lk sponsorluk sözleflmesi sezonu için 1980 y l nda imzaland. O dönemde bankalar n spor kulüplerinin sponsorlu unu üstlenmesi çok fazla rastlanan bir durum de ildi. Bu nedenle ilk sözleflmenin yaln zca birkaç sayfadan olufltu- unu söylersem sizlere büyük bir s r vermifl olmam. Bugün ise durum çok farkl. ki taraf aras nda yap lan sponsorluk anlaflmas na göre, kulüp bankan n reklam n yapacak ve banka yöneticilerine ücretsiz bilet verilecekti. Anlaflma bundan olufluyordu. Böylece kulüp gelece ini planlayabilece i ve hayatta kalmay garantileyebilece i y ll k bir gelire sahip oldu. Bu mali destek sayesinde kulübün yeni bir stadyum infla ettirmeyi düflünmeye bafllad n söyleyebiliriz. Mali bir kurulufl olarak bankan n bundaki rolü oldukça büyüktü. Kulüp hayallerini hayata geçirebilmek için büyük boyutta krediye ihtiyaç duyuyordu. Tarihçemizin ikinci bölümünün bafll Birbirini Tan ma ve Gerçek Bir Ortak- l k Gelifltirme çin 25 Y l olabilir. liflkinin devaml l, güven ve sürekli diyalog gibi birtak m unsurlar sayesinde, futbol kulübü ve sponsoru birbirlerini tan may baflard. Tabii benim birkaç dakika içerisinde 25 y ll k bir ortakl özetlemem mümkün de il, ancak iflbirli inin gerçekten çok önemli oldu unu ve her iki taraf n da yaln zca yöneticiler seviyesinde de il, ayn zamanda günlük seviyede ortakl gelifltirmek amac yla kendi bünyelerinde bir yap gelifltirdiklerini söyleyebilirim. Bunun yan s ra, bu 25 içerisinde kulübün yaln zca 3 genel müdürü oldu ve ayn flekilde bankan n da üç sponsorluk yöneticisi oldu. Bu da ortakl k kurulmas ve bunun sürdürülmesinden bu alt kiflinin sorumlu oldu u anlam na geliyor. Ortakl n gelifltirilmesine iliflkin baflka bir önemli konu her iki taraf n da kendi alanlar n n geliflimine önem vermeleridir. Anderlecht yeni futbol sektörünün geliflimini takip etmifl ve Fortis sponsorlu u gerçek bir tan t m yolu olarak görmüfl ve bu flekilde iç ve d fl aktivasyonu gelifltirmenin yan s ra sponsorlu u bir pazarlama arac olarak kullanm flt r. Anderlecht ve Fortis aras ndaki ortakl n geliflmesi ortak ticari giriflimlerin ve aktivasyon programlar n n gelifltirilmesine dayanmaktad r. Buna örnek olarak den fazla taraftar n yeni sezonun tan t m n izlemek amac yla bir araya geldi- i y ll k taraftar günü verilebilir. Bu aktivite kulübün ve sponsorunun ortak tutumu olan birlikte düflünme yaklafl m n yans tmaktad r. Fortis için Anderlecht ile ortakl gelifltirmenin baflka bir yolu da kulübü kurumsal faaliyet ile iliflkilendirmekti. Buna örnek olarak 2000 y l gösterilebilir y l boyunca, General Bank-CGER birleflmesinin ard ndan yeni markam z Fortis i duyurduk. Anderlecht in medyadaki varl sayesinde üç aydan k sa bir süre içerisinde Fortis piyasada yüzde 90 tan nan bir marka haline geldi. Bu inan lmaz bir performans ve Anderlecht sayesinde bu kadar k sa bir sürede böyle bir baflar sa lad k. Bu yans da gördü ünüz üzere, uzun bir zamand r birlikteyiz. Çok basit bir sözleflme ile bafllad k. Bu yaln zca bir reklam sözleflmesiydi ve bunu ileri götürerek kulüple aram zda gerçek bir iliflki kurduk ve böylece aktivasyon sa laman n yan s ra, ifl iliflkileri yönetimini de gelifltirdik. Bugün sponsorlu un iç ve d fl aktivasyon, ifl iliflkileri yönetimi, aktivite ve saha faaliyeti, bas n ve personel iliflkileri gibi alanlar nda fayda sa layan gerçek bir ortakl k düzeyine ulaflt n düflünüyoruz ve sponsorluk ile yakalayabilece imiz yeni ifl f rsatlar ar yoruz. Böylece Fortis ile Anderlecht çeyrek yüzy ldan uzun bir süredir birbirlerine güvenmeye devam ediyor ve bugün güven bizim için çok önemli. Son sözleflme 2004 y l nda dört sezonu kapsayacak bir dönem için imzaland. Bu da Fortis ile Anderlecht aras ndaki ortakl n bugün 26. y l nda oldu unu gösteriyor. Hiç flüphe yok ki, bu uzun süreli ortakl ktan gurur duyuyoruz çünkü bu Avrupa tarihinde bir tek.

20 38 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 3 9 fiimdi sizlere sponsorlu un Fortis için gerçekten ne ifade etti ini ve mali bir kurulufl olarak Fortis in sponsorluktan ne faydalar sa lad n aç klaman n zaman geldi diye düflünüyorum. lk olarak, sponsorluk reklamc l k, bas nla iliflkiler, iç iliflkiler, do rudan pazarlama, sat fl promosyonlar ve benzeri gibi bir tan t m arac d r. Bir tan t m yat r m olarak sponsorluk pazarlama hedeflerine ulaflman n bir yoludur. Bu nedenle Fortis, sponsorlu u ba fl ile ayn fley olarak görmemektedir. Bir flirket olarak ve mali bir kurulufl olarak, bizim tabii ki topluma karfl taahhütlerimiz var ve bu nedenle sosyal bütünleflme alan nda aktif olan ayr vak flar m z var. Ne var ki, sponsorluk bambaflka bir amaca hizmet etmektedir. Son olarak, sponsorlu un ola- anüstü bir iç aktivasyon platformu oldu unu düflünüyoruz. Belçika da bizim sponsorlukla hedeflediklerimiz flu flekildedir: flletmeyi desteklemek Çal flanlar n kurumlar ile gurur duymalar n sa lamak Fortis in imaj n güçlendirmek Medyada yer almak Bu yans da medyada yer alman n dördüncü s rada geldi ini görüyoruz. Bunun nedeni Fortis in Belçika da özel bir konuma sahip olmas d r. Bankac l k ve sigorta sektöründe bir lider olarak yüzde 35 in üzerinde bir pazar pay na sahibiz ve yüzde 100 bir bilinçlendirme sa lanm flt r. Bu nedenle, medyada yer almak iflletmeyi gelifltirmek, pazar pay n korumak ve son dönemdeki birleflmeler ve devralmalar sonras nda çal flanlar n flirket ile gurur duymalar n sa lamaktan daha az önem tafl maktad r. fiimdi bu sponsorlu u nas l hayata geçirdi imize bir bakal m. lk hedefimizin iflletmeyi desteklemek oldu unu unutmayal m. flletmeyi desteklemek, pazar pay - n korumak ve müflterilerimizin ba l l n art rmak amac yla bir dizi kampanya haz rlad k ve bunlar farkl kesimlere uygulad k. Bireysel müflterilerimize her maç için ücretsiz biletler veriyoruz. nternetten bilet kazanabilirler ve maçlara davet etti imiz bu müflterilerimiz Fortis Sports Cafede maçtan önce veya maçtan sonra bir fleyler içebilirler. Bir ikinci önemli müflteri kesimi iflletme kesimidir. Müflterimiz olan iflletmeleri iflletme koltuklar na veya özel Fortis kulübelerine davet ediyoruz. Böylece müflterilerimiz di er ifladamlar ile tan flabiliyor ve yeni ba lant lar kurabiliyorlar. Ayr - ca bu müflterilerimizle iliflkilerimizi gelifltirmek için kaç r lmaz bir f rsat. Futbol bas n ve halkla iliflkiler için oldukça çekici bir alan ve eminim ki Türkiye de de bu durum geçerlidir. Biz de onlara büyük tribündeki resmi kulübede en iyi koflullarda maç izleme f rsat sunuyoruz. Bu kampanyalar özellikle gerçek futbol taraftarlar n hedef al yor. Son olarak, en önemli müflterilerimizi baflkanl k kulübesine veya Fortis özel süitlerine davet ediyoruz. Sonuç olarak, 700 ün üzerinde müflterimiz için bu f rsatlar sunuyoruz. Bu kampanyalar ülkedeki her maç için oldu u gibi fiampiyonlar Ligi, UEFA maçlar ve tabii ki dostluk maçlar için kullan yoruz. Sat fl a - m zdan elde etti imiz dönüt oldukça olumlu çünkü pazar pay m z korumak ve müflteri ba l l m z art rmak istiyorsak bu tür ifl iliflkilerinin gerçekten de erli oldu unu onlar da kabul ediyor. fiimdi size baz resimler göstermek istiyorum. Bu yans da Fortis Sports Cafenin baz resimlerini görüyorsunuz. Burada müflterilerimiz maçlardan önce veya sonra bir fleyler yiyip içebilir. Bu resimde Fortis süitini görüyorsunuz. Fortis süiti çok üst düzey bir konuk a rlama alan d r. Bu alan stadyumun köflesinde yer almaktad r. Bu yüzde bu alandan saha çok iyi flekilde görülebilmektedir. Müflteriler içeride oldu undan, müflterilerin stadyumu iyi bir flekilde duyabilmeleri ve stadyumdaki atmosferi hissedebilmeleri için bu alana özel bir ses sistemi kurulmufltur. kinci hedef çal flanlar n kurum ile gurur duymalar n sa lamakt r. Fortis in nispeten yeni bir marka olmas na ra men, marka dönüflüm program m z ile Fortis i finans sektörünün lider markalar ndan birisi haline getirmeyi amaçl yoruz. Bu yüzden, flirket içerisinde bir kurum kültürü oluflturmak büyük önem tafl maktad r. Fortis çal flanlar n n kat labilecekleri aktiviteler düzenleyerek ve çal flanlara ücretsiz maç bileti hediye ederek çal flanlar n kurumlar ile gurur duymalar sa lanabilir. Tak m ruhu, liderlik, cesaret ve isteklilik gibi baz ortak de erlerin yay lmas da çal flanlar n kurumlar ile gurur duymas ve ifllerinden tatmin olmalar için büyük önem tafl maktad r çünkü hepimizin bildi i gibi flirketlerin baflar s çal flanlar n motivasyonu üzerine kuruludur. Bu resimleri gerçekten çok seviyorum çünkü bu resimlerde gördü ünüz insanlar Fortis çal flanlar ama biz onlara Fortis Elçileri diyoruz. Resimde gördü ünüz Fortis çal flanlar Anderlecht taraftar günü süresince gönüllü olarak çal fl yorlar. Gözlerindeki gururu görebiliyorsunuz. Burada yapt klar fley ücretsiz hediye ve poster da- tmak, taraftarlar karfl lamak ve müzik sistemi ile ilgilenmek. Bu flekilde oyuncularla tan fl yorlar ve aileleri ile birlikte özel aktivitelere kat l yorlar. Bu program üç y l önce bafllatt k ve markalar n temsil etmek için sponsorluk faaliyetlerinde gönüllü olarak çal flmak isteyen Fortis çal flanlar n n say s her geçen gün art yor çünkü markalar ile gurur duyuyorlar. Bu nedenle bunun harika bir kurum içi motivasyon arac oldu unu söyleyebiliriz. Burada Fortis çal flanlar n n faydalanabilece i avantajlar duyurdu umuz kurum içi duyurulardan birisini görüyorsunuz. Bunlar posterler yoluyla oldu u gibi internet yoluyla da duyurabiliyoruz.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi SÜPER LiG FUTBOL KULÜPLERiNiN BiR PAZARLAMA ARACı

TÜRKiYE'DEKi SÜPER LiG FUTBOL KULÜPLERiNiN BiR PAZARLAMA ARACı Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2003,14 (3),114-132 TÜRKiYE'DEKi SÜPER LiG FUTBOL KULÜPLERiNiN BiR PAZARLAMA ARACı OLARAK internet KULLANıMLARı Banş SÖZERI, Mehmet Settar KOÇAK Orta

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GÜNÜNÜZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Mutlu bir beraberliğe adım attığınız bugün, hayatınızın en mutlu günü ve böylesine özel günler, en özel organizasyonları hak

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR Yarın başarıyı hayal ediyorsan, bugün çalışmaya çoktan başlamış olmalısın. Hiç bir sporcu odaklanmadan, kendini ve hayatını yaptığı spora adamadan

Detaylı

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan:HATİCE DEVECİ ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA; 13.10.2014-17.10.2014 tarihleri arasında uygulanan etkinlikleri sizlere sunmaktayım. SEVGİLERLE

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek»

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» «Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» Soru sormak için kullanılan kalıplar. Önemli soru kelimeleri. Sorulan sorulara cevap vermek için kullanabileceğin kalıplar. Anlık kararlar ve öneriler için sık kullanılan

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı