HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR"

Transkript

1 Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri düzenlendi. Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri düzenlendi. Çadýrkentlerde öðle saatlerinden itibaren baþlayan etkinlikler gece geç saatlere kadar devam etti. Mahalli sanatçýlarýn seslendirdiði Türkçe ve Kürtçe þarkýlarla eðlenen çocuklara büyükler de eþlik etti. Çadýr kentlerindeki etkinliklere katýlan depremzedelerle bir araya gelen Vali Münir Karaloðlu, çocuklarýn sevincine ortak oldu. Karaloðlu, "Ben bu kentin geleceðinin bu günden çok daha iyi olacaðýna inanýyorum, buna siz de inanýn" dedi. Dünya Motokros Þampiyonu Kenan Sofuoðlu ile Türkiye Bayanlar Ralli Þampiyonu Burcu Çetinkaya da, Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Baþkanlýðý tarafýndan Et Balýk Kurumu çadýrkentindeki etkinlik çadýrýnda depremzede çocuklarla Yýlbaþý gecesinde bir araya geldi. Sofuoðlu, çocuklarla sohbet ederek sýkýntýlarýný dinledi. Ýstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bir araya gelen binlerce kiþi, Þýrnak Uludere de yaþanan katliama protesto etti. Protestocular, Barýþ istiyoruz ve Susma haykýr savaþa hayýr pankartlarýyla Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüdü. Katil AKP hesap verecek ve Faþizme ölüm halka hürriyet sloganlarý atan protestocular, Galatasaray Lisesi önünde bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Açýklamadan önce katliamda hayatýný kaybeden 36 yurttaþ için 1 dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Ýstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri Sözcüsü Barýþ Uluocak ýn okuduðu basýn açýklamasýnda, insanlarýn temel haklarýnýn göz ardý edildiði, herkesin yok edilmesi gereken ayrýk otu olarak görüldüðü politikalarýn artýk yaþam hakkýnýn yok edilmesine kadar ulaþtýðý vurgulandý. 2 DE Çorum da ne olmuþtu? 27 Mayýs 1980 de MHP li Bakan Gün Sazak ýn öldürülmesi üzerine, ertesi gün Çorum da ülkücüler, Alevi ve solcularýn dükkân ve evlerine saldýrdý. Alevilerin oturduðu Milönü Mahallesi ablukaya alýndý. Olaylar 30 Haziran a kadar sürdü ve tam yatýþtýðý düþünülürken, 4 Temmuz da Komünistler Alaattin Camisi ne bomba attý þayiasý ile ikinci kýyým dalgasý baþladý. Polisin de taraflý davrandýðý olaylarda 57 yurttaþ öldü. Türkiye'nin kireçtaþý oluþumlarý içine oyma peribacalarý, kaya kiliseleri ve yýllýk 2,5 milyon yerli ve yabancý turiste ev sahipliði yapan en önemli kültür merkezi Kapadokya da Flintstones tarzý konutlarýn bir hikâye kitabýna dönüþmesi ve sýra dýþý manzaralarý sayesinde bütün Dünya yý büyülüyor. Sýcak hava balonculuðunun en etkin þekilde gerçekleþtirildiði ve gelen ziyaretçilere unutamayacaklarý eþsiz doða güzelliklerinin yaþatýldýðý dünyanýn en iyi yerlerden birisi olan Kapadokya da en prestijli ödüllerden birisine sahip olan ve sýra... Avrupa Turizm Komisyonu (ETC) tarafýndan Trend Cards 2011 de Tasarým Otelleri arasýnda gösterilen, oldukça genç yaþýna raðmen dünyanýn... 5 DE Nevþehir Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öðrencileri, kan baðýþýnda bulundu. Nevþehir Üniversitesi Öðrenci Konseyi Baþkanlýðý ve Kýzýlay Kan Merkezi Nevþehir Þubesi iþbirliðiyle...

2 Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin ileri demokrasi nin özünü aþaðýdaki veciz sözlerle anlattý. Anlayan için yeter de artar: Terör örgütünün yürüttüðü çalýþma sadece daðda, bayýrda, þehirde, sokakta, arka sokaklarda haince pusu kurarak yaptýðý saldýrýlardan ibaret deðil. Bir baþka ayaðý daha var. Bilimsel terör var... Resim yaparak, tuvale yansýtarak, þiir yazarak, þiire yansýtýyor, günlük makale yazarak. Hýzýný alamýyor. Terörle mücadelede görev almýþ askeri ve polisi, sanatýna çalýþmasýna konu yaparak demoralize etmeye çalýþýyorlar. Terörle mücadele edenle bir þekilde mücadele ediliyor. Arka bahçe Ýstanbul dur, Ýzmir dir, Bursa dýr, Viyana dýr, Londra dýr, Washington dur, üniversitede kürsüdür, dernektir, sivil toplum kuruluþudur... Arka bahçede ayrýk otuyla ayrýk otlarý birbirine karýþýyor. Bir kýsmý faydalý, bir kýsmý zehirli... Bakanýn sözleri þaþkýnlýk yarattý. Bu kadar da olmaz dedirtti. Ama aslýnda bu zihniyet yeni deðil. Þaþýlacak bir þey yok. Ýdris Naim ler geçmiþte de vardý. Türkiye nin muhafazakar sað geleneði pek çok Ýdris Naim yetiþtirdi. Onlardan biri DP nin Çalýþma Bakaný Mümtaz Tarhan dý li yýllarda Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi tarafýndan düzenlenen Sosyal Siyaset Konferanslarýnda verilen derslerin bazýlarýný beðenmeyen Çalýþma Bakaný Mümtaz Tarhan bu konferanslarý verenleri gizli komünist olmakla suçlamýþtý. Tarhan iþçi konferansýnýn Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesinde yapýlmasýna karþý çýktý ve sendikacýlarý yabancý ideolojilere hizmet etmekle suçladý. Tarhan, 20 Mart 1957 de yaptýðý açýklamada sosyal siyaset seminerleri veren üniversite hocalarýný þu ifadelerle suçluyordu: (...) komünist uþaklýðý veya þahýs ihtiraslarý için, sendikalara siyaset sokmak isteyenler (...) Ellerinde sosyal adaletin bayraðýný taþýyanlarýn, þimdiye kadar günlük ve iþçi gazetelerindeki baþmakaleleri, gazetelerde yazdýklarý seminer ve kürsülerde söyledikleri birer birer dökülür ve saçýlýrsa, bu gibi insanlarýn gizli maksatlarýnýn, maskeli yaygaralarýnýn kökünün nerde olduðunu, bu zakkum aðacýnýn nereden sulandýðýný bu memlekette anlamayan Türk kalmayacaktýr. Tarhan ýn Ýdris Naim den daha mahir olduðuna þüphe yok! Çalýþma Bakaný Tarhan ýn aðýr suçlamalarýnýn ardýndan Çalýþma Bakanlýðý tarafýndan yazýlý yapýlan açýklamada daha da aðýr ifadeler yer alýyordu: Çalýþma Vekili, bu beyanatýnda, iþçi ve sendika muhitlerine müteveccih ve Türk Ýþçisini ideolojik bakýmdan tahrik etmeye veya muayyen bir siyasetin rengini ve zehrini sendikalarýmýzýn bünyesine aþýlamaða matuf sözde ilmi faaliyetlerin hakiki mahiyetini bütün ehemmiyetiyle ortaya koymuþ bulunuyor. Metinde yer alan Birkaç sahte ilim bezirgânýnýn ve iþçilikle alâkasý meþkûk sendika esnafýnýn tahrikleri gibi ifadeler, DP nin sendikalara ve sosyal politikaya yönelik tutumunun geldiði vahim noktayý göstermektedir. Tarhan ve zamanýn Çalýþma Bakanlýðý Ýdris Naim Þahin i kýskandýracak akýl yürütmelerde bulunuyor ve inanýlmaz taktikleri savunuyordu: Halbuki bugün Komünizmle mücadele etmek mevkiinde bulunan bütün Dünya memleketlerinin içinde bulunduðu durum öylesine bir mücadele taktiðini zaruri kýlmaktadýr ki, elle tutulur deliller halinde tecellisi beklenerek menfi ideolojik propagandalarýn alýp yürümesine müsamaha etmek milli bir intihar teþkil eder. Filhakika, suç sayýlan fiillerin muayyen bir ideolojik üniforma ile karþýmýza çýkmasý düþünülemeyeceði gibi, çok kere masum fakat gafil kalemlerin açtýðý bir hazýrlayýcý zemin üzerinde isyankâr ve ihtilâlci tahriklerin kolayca neþvünema bulmasýna imkân verilmiþ olabilir. Aslýnda Ýdris Naim yeni bir vaka deðil. Muhafazakar Türk saðý müesses nizamý korumak için her daim bir umacýya ihtiyaç duymuþ, her daim komplo teorilerini sevmiþtir. Ýdris Naim de DP geleneðinin devamcýsý bir partinin bakaný deðil mi? Türkiye saðýnýn demokrasi sýnýrý bu kadar. Þaþýracak ne var. Gelenek sürüyor! (BirGün) ALÝ CEMAL KARABUDAK Ýstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bir araya gelen binlerce kiþi, Þýrnak Uludere de yaþanan katliama protesto etti. Protestocular, Barýþ istiyoruz ve Susma haykýr savaþa hayýr pankartlarýyla Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüdü. Katil AKP hesap verecek ve Faþizme ölüm halka hürriyet sloganlarý atan protestocular, Galatasaray Lisesi önünde bir basýn Tayyip Erdoðan ýn bir yandan saldýrýyý sahiplenen, bir yandan da sorumluluðu üstünden atan üslubuna TRT'den de destek geldi. TRT Haber "Hain terörün kanlý taktikleri" baþlýklý haberinde Uludere Katliamý nýn sorumluluðunu AKP nin üzerinden atma derdine düþtü Baþbakan Tayyip Erdoðan, Uludere Katliamý nýn yaþanmasýndan 27 saat sonra yaptýðý ilk açýklamasýnda köylülerin kalabalýk gezdiðini, daha önce kaçakçýlarýn silah taþýdýðýný iddia ederek saldýrýyý sahiplenen bir dil kullandý. Gediktepe ve Hantepe de yaþanan saldýrýlarý da hatýrlatan Erdoðan, Bu defa ise böyle bir þeye, yanlýþa güvenlik güçlerimizin düþmemesi ifadelerini kullandý. Erdoðan, bu sözleri ile yaþananýn bir hata deðil, bilinçli bir saldýrý olduðunu itiraf etmiþ oldu. açýklamasý gerçekleþtirdi. Açýklamadan önce katliamda hayatýný kaybeden 36 yurttaþ için 1 dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Ýstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri Sözcüsü Barýþ Uluocak ýn okuduðu basýn açýklamasýnda, insanlarýn temel haklarýnýn göz ardý edildiði, herkesin yok edilmesi gereken ayrýk otu olarak görüldüðü politikalarýn artýk yaþam Erdoðan açýklamasý sýrasýnda olaylarý katliam diyerek veren medyaya insafsýz, istihbarat bilgilerini sorgulayan köþe yazarlarýna cambaz, BDP ye ise þov ve istismar peþinde diyerek saldýrmýþ, saldýrý ile ilgili AKP nin üzerindeki yükü hafifletmeye çalýþmýþtý. AKP üzerindeki oklarý baþka yönlere çekmeye çalýþan isimlerden birisi de Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç oldu. Sýnýrötesi harekat tezkeresinin TBMM den geçirildiðini ve Beþir Atalay ýn askeri-siyasi operasyonlarý tek elden yönettiklerini açýkladýðýný es geçen Arýnç, Olaya bir siyasi boyut vermek, bu boyut üzerinden hükümete yüklenmek doðru deðildir. Hava kuvvetlerine baðlý uçaklar tarafýndan yapýlan bombalama var. Bundan dolayý Ýçiþleri Bakaný nýn sorumluluðu nedir ki? sözleriyle istifa hakkýnýn yok edilmesine kadar ulaþtýðý vurgulandý. Uluocak konuþmasýnda, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin in herkesi terörist ilan etmeye varan açýklamalarýnýn ardýndan bu katliamýn gerçekleþmesi bu kaygýlarýmýzý artýrýyor dedi. MERKEZ MEDYA AKP NÝN GAZABINDAN KORKUYOR Kültürü, bilimi, sanatý, eðitimi terörle iliþkilendirecek kadar ileri giden bu zihniyet herkesi düþmanlaþtýrmakta ve yok etmeye çalýþmaktadýr diyen Uluocak, merkez medyanýn da olayý görmezden gelmesini eleþtirdi. Türkiye de basýn özgürlüðünün ibretlik durumunun bu katliamla gözler önüne serildiðinin altýný çizen Uluocak, 36 yurttaþýn öldüðü bu katliamý haber yapmanýn dahi AKP nin gazabýna uðrama endiþesi yaratmasý son derece düþündürücüdür diye konuþtu. Daha fazla kan ve göz yaþý dökülmemesi, operasyonlarýn durdurulmasý ve barýþ ortamýnýn tesis edilmesi için herkesi üzerine düþen görevi yapmaya davet ediyoruz diyen Uluocak, sorumlularýn açýða çýkarýlmasýný ve yargý önünde hesap vermesini talep ederek sözlerini sonlandýrdý. BÝRGÜN çaðrýsý yapan muhalefete çýkýþtý. TRT imdada yetiþti AKP li yetkililerin bir yandan saldýrýyý sahiplenen, diðer yandan saldýrýnýn sorumluluðundan kurtulmaya çalýþan üslubuna TRT den destek geldi. TRT Haber, Uludere Katliamý ile ilgili Hain terörün kanlý taktikleri baþlýðýyla verdiði haberde 35 canýn kaybýnda 1 numaralý sorumlu bölücü örgüt ifadelerine yer verdi. Uludere Katliamý nýn sorumluluðunu AKP den alýp Kürt hareketine yüklemeye çalýþan TRT Haber, örgütün ilk amacýnýn askerin son dönemde yürüttüðü operasyonlarýn önünün almak ve silahlý kuvvetleri etkisiz kýlmak olduðunu iddia etti. TRT Haber in bir baþka iddiasý da hayatýný kaybeden 35 kiþinin bölgede devlet birliðini destekleyen aþiretlere mensup olduðu, bu eylem sayesinde geleneksel aþiretler ile devletin arasýnýn açýlmak istendiði. Kürt hareketinin bölgedeki Kürtlere Devlet sizden nefret ediyor mesajýný vermek istediðini de öne süren TRT Haber e göre örgüt, 35 kiþinin ölümünü saðlayarak dünyaya Bakýn Türkiye Cumhuriyeti nasýl da zulüm ediyor mesajý da vermek istemiþ Sayýlý TRT Kanunu na göre tarafsýz, yansýz ve doðru haber yapmasý gereken TRT, haberini Bu planlar sayesinde bölgede ve dünya genelinde Türkiye nin güçlenmesinden rahatsýz olan kimi ülkelerin, uluslararasý desteðini arkasýna alabileceðini zannediyor. En nihayetinde onlarca yýldýr devam edegelen ve bu topraklarýn insanýnýn saðduyusu sayesinde asla baþarýya ulaþamayacak bölme planýnýn gerçekleþebileceðini umuyor. ifadeleriyle sonlandýrdý. Sendika.Org

3 2011'i geride býrakýrken; hem yýl içinde yaþadýklarýmýzý hatýrlamak ve hem de önümüzdeki yýla dair beklentilerimizin neler olabileceðine iliþkin bir þeyler yazmak istedim Sondan baþlayacak olursak Þýrnak ýn Uludere Ýlçesi Ortasu (Roboski) Köyü nde köylülerin savaþ uçaklarýyla bombalanarak katledilmesi, bizleri bir kez daha devlet dediðimiz olgunun acýmasýzlýðýyla tanýþtýrdý. Yýllar öncesinde, ayný ilin bu kez Güçlü konak köyünde benzer bir duruma þahit olmuþtuk. Üzülerek anýmsayacak olursak; korucu olduklarý halde köylüler bir minibüste yakýlarak katledilmiþlerdi. AKP nin hükümetlik yaptýðý son yýllarda katliam gerçekleriyle sarsýlýyor ve 90 lý yýllarýn benzeyen acýlarýný hatýrlamak zorunda býrakýlýyoruz. Unutma, unutturma þiarlarýyla dikkat çektiðimiz katliamlar için, istesek de, AKP sayesinde hafýzalarýmýzýn zayýflamasý mümkün olmuyor! Zaten, artýk 90'lý yýllar ve þimdiler için bir ayrým yapmanýn da ehemmiyeti kalmadý. Sözkonusu faþizm olunca, birbirinden ayrýlmayan onyýllar geçiriyoruz. Halbuki AKP, Türkiye de siyasal iktidar olmasýnýn ardýndan geçmiþi anýmsatmayacak çözümler üretmeye aday olduðu iddiasýndaydý. Toplumsal barýþýn inþasý açýsýndan hepimizi umutlandýrmasýnýn nedenini de böyle gerekçelendirebiliriz. Yanýlmýþýz ve dahasý yanýldýðýmýzý anlamak için de çok fazla beklediðimizi düþünüyorum. AKP yi bir iyilik perisi olarak gören ve hâlâ böyle gösterme derdi taþýyan herkes de, tanýðý olduðumuz bu kanlý sürecin sorumlularýdýr. ERGENEKON, DEMOKRATÝK AÇILIM, ALEVÝ ÇALIÞTAYLARI; YALANLAR! Ayný zamanda, sözde demokratikleþmenin bir ayaðý olarak baþlatýlan Ergenekon yargýlamalarýnýn da, giderek, toplumun geniþ muhalif kesimlerini kapsayan bir tutuklama sürecine dönüþtürüldüðünün tanýðý olduk. AKP, faili meçhul cinayetler iþleyenlerin yargýlayaný deðil; bizzat cinayetlerin öznesi haline geldi. Demokratik açýlým aldatmacasýyla da, Kürt halkýnýn siyasal kimlik talebini bir kenara atýp, soruna þiddet ve savaþ mantýðý içinde çözüm arayan bir yeni konseptin AKP tarafýndan hayata geçirildiði de, çok geçmeden gördük, yaþadýk. Alevi çalýþtaylarý düzenleyerek Alevilerin eþit yurttaþlýk temelinde talep ettikleri haklarýnýn saðlanacaðý vaadinde bulunan AKP, yine kandýrýyordu! Zira, bugüne deðin Aleviler lehine, onlarýn talepleri etrafýnda atýlmýþ tek adýmýn bile þahitliðini yapamadýk! Sivas katliamýyla yüzleþmek adýna da, Madýmak Oteli kamulaþtýrýlýp, güya bir müzeye dönüþtürüldü. Ancak Alevi toplumunun beklentilerinin aksine hükümet kendi bildiðini okudu ve Sivas þehitlerinin isimlerinin yazýlý olduðu yere katillerin adýný kazýmayý ihmal etmedi! DERSÝM E ÜZÜLEN MARAÞ KATLÝAMINI KINAYANLARA SALDIRIR MI?.. Ýl baþkanlarýný topladýðý bir parti toplantýsýnda, dünya literatüründe görülmemiþ gayri ciddi bir üslupla ve alaycý bir tavýrla Dersim den özür dileyen ancak bu özrün gereðini yerine getirmekten kaçýnan da, AKP nin ve devletin baþýndaki isimdi; Erdoðan dý. Ýlginç ki, bir süre Türkiye kamuoyu ve medyanýn birinci gündemi olan Dersim, hükümetin talimatlarý doðrultusunda ve bir anda gündemden ilga edildi! Dersim den yarým aðýz özür dileyen ayný AKP, Maraþ Katliamý ile yüzleþmekten de kaçýndý ve býrakalým yüzleþmeyi; henüz geçtiðimiz günlerde Maraþ þehitlerini anmak isteyenlerin üzerine jandarma komandolarýný ve polisini saldýrttý. REFERANDUMLA SADECE KENDÝ ÖZGÜRLÜÐÜNÜ GENÝÞLETTÝ! AKP, referandumda özgürlük ve adalet vaadinde bulunmaktan da, referandumdan sonra halklar için kutsal olan bu iki kavramý hýrpalamaktan da, geri kalmadý. Yargýnýn ve ordunun demokrasi karþýtlýðýna -ki haklýydý- vurgu yapan AKP, referandumdan sonra ayný karþýtlýðý bu kez kendisi sürdürecekti. Öyle de oldu. 12 Eylül zihniyetiyle hesaplaþacaðýný söyleyen Baþbakan Erdoðan, 12 Eylül uygulamalarýna rahmet okutacak yeni terörle mücadele konseptini devreye soktu; hak ve özgürlüklerden bahsedenin, terörist sayýldýðý ve nihayetinde tutuklandýðý bir yeni devre imzasýný attý. Farklý kimlikler kadar, emekçilere de düþman kesilmiþti AKP. Oysa, yine referandum sýrasýnda emekçilere grev hakkýndan, örgütlenme özgürlüðünden dem vuruyordu. Buna raðmen; daha on gün önce, 21 Aralýk ta greve giden eðitim ve saðlýk emekçilerine AÝHM ve Danýþtay kararlarýný hiçe sayarak soruþturma baþlattý. Yani, yalan söylemediði kimse kalmadý AKP nin! SANATA TERÖR DÝYEN, TERÖRE SUSAN BAKAN! Sanatçýlarýn artýk özgürlükleri kýsýtlanmadan sanatlarýný üretebileceklerini vaat eden de, Erdoðan ýn ta kendisiydi. Yeni Ahmet Kaya hadiselerine izin vermeyeceðini ileri sürdükten hemen sonra, þahsýmýn da içinde bulunduðu çok sayýda sanatçý için onlarca yargýlama dosyasý hazýrlanmýþtý bile. Þaka olduðunu farkettiðimiz bu süreci, þaka gibi bir bakanla da taçlandýrdý Erdoðan; müzisyeni, ressamý ve diðer sanat alanlarýný icra eden herkesi terörist ten sayan yeni bir Ýçiþleri Bakanýmýz olmuþtu bile! Onun algýsý, AKP nin politikalarýndan kesinkes baðýmsýz görülmemeli. Ýçiþleri Bakaný ne söylüyorsa, AKP Hükümeti de o söylenenleri düþünen bir siyasi güçtür zaten. Býkmadan usanmadan toplumda muhalif olan herkese sataþan Ýçiþleri Bakaný, ne hikmetse 35 Kürdün katledilmesiyle bir sessizliðe büründü. O herþeye sözü olan, enerjisi hiç tükenmeyen Bakan, anlaþýlan o ki bir tek katliamcýlara laf söylemiyordu! NE DEMÝÞTÝ AHMED ARÝF Bu konuda zaten AKP yetkililere sözü býrakmak haksýzlýk olur! Son sözü Ahmed Arif, 30 Temmuz 1943'de, Van ýn Özalp ilçesinde 33 Kürt köylüsünün, General Muðlalý nýn emriyle kurþuna dizilmesi üzerine söylemiþti. En anlamlýsý, o sözleri bir kez daha hatýrlatmaktýr: Vurulmuþum Daðlarýn kuytuluk bir boðazýnda Vakitlerden bir sabah namazýnda Yatarým Kanlý, upuzun Vurulmuþum Düþüm, gecelerden kara Bir hayra yoraným çýkmaz Canim alýrlar ecelsiz Sýðdýramam kitaplara Þifre buyurmuþ bir pasa Vurulmuþum hiç sorgusuz, yargýsýz.. Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Hüseyin KAÝM Türkiye'nin kireçtaþý oluþumlarý içine oyma peribacalarý, kaya kiliseleri ve yýllýk 2,5 milyon yerli ve yabancý turiste ev sahipliði yapan en önemli kültür merkezi Kapadokya da Flintstones tarzý konutlarýn bir hikâye kitabýna dönüþmesi ve sýra dýþý manzaralarý sayesinde bütün Dünya yý büyülüyor. Sýcak hava balonculuðunun en etkin þekilde gerçekleþtirildiði ve gelen ziyaretçilere unutamayacaklarý eþsiz doða güzelliklerinin yaþatýldýðý dünyanýn en iyi yerlerden birisi olan Kapadokya da en Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onuýr ÞAHÝN Evli ve 1 çocuk annesi 34 yaþýndaki Özlem Yardýmcý, mide aðrýsý, midede þiþkinlik ve hazýmsýzlýk þikayetleriyle özel bir hastaneye baþvurdu. Yardýmcý'nýn yapýlan tetkikinde, safra kesesinde çok sayýda taþ olduðu tespit edildi. Ameliyata alýnan ve yaklaþýk bir saat süren operasyon sonucu Yardýmcý'nýn safra kesesinden 370 adet taþ çýkarýldý. Ameliyatý yapan genel cerrahi uzmaný Opr. Dr. Zeki Döþeyen, bugüne kadar birçok hastanýn safra kesesinden onlarca taþ çýkardýklarýný, ancak ilk bu kadar çok taþa rastladýðýný ifade etti. Hastanýn saðlýk durumunun iyi olduðunu belirten Döþeyen, Yardýmcý'yý taburcu ettiklerini söyledi. Yardýmcý ise yaklaþýk 5 yýldýr mide aðrýsý, þiþkinlik, hazýmsýzlýk gibi þikayetlerle çeþitli saðlýk kuruluþlarýna baþvurduðunu, ancak sadece ilaç tedavisi gördüðünü anlattý. Aðrýlarýnýn artmasý üzerine tekrar hastaneye baþvurduðunu belirten Yardýmcý, safra kesesinden çýkan yüzlerce taþý görünce þaþýrdýðýný, ameliyatýn ardýndan saðlýðýna kavuþmanýn sevincini yaþadýðýný kaydetti. prestijli ödüllerden birisine sahip olan ve sýra dýþý gezi mekânlarýný bütün Dünya ya tanýtan OffBeat Traveller isimli internet sitesi, Dünya daki en iyi 10 balon destinasyonunda ilk sýraya Kapadokya yý koydu yýlýndan bu yana balon turizminin yapýldýðý Kapadokya, böylece bir kez daha en seçkin ve sýra dýþý balon etkinliðinin yapýldýðý bölge olarak ismini duyurdu. Kapadokya semalarýnda bir gökkuþaðý gibi fantastik hava yaratan sýcak hava balonlarý yýlýn her döneminde uçabiliyor

4 Yazar, yönetmen, senarist, oyuncu, müzisyen, siyasetçi. Sýrrý Süreyya Önder için söylenecek çok þey var. 7 Temmuz 1962 de Adýyaman da doðan Önder sanatla iç içe olmasýna raðmen onun için siyaset hep ön plandaydý. Ýlk kez 1978 yýlýnda Adýyaman Lisesi nde öðrenciyken Maraþ Katliamý protestosu nedeniyle tutuklandý. Tahliye olduktan ve A.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi ni kazandýktan sonra Ankara dönemi baþladý. 12 Eylül darbesi hayatýnýn akýþýný deðiþtirdi ve yýllarca hapis yattý. O dönemi sanat yoluyla anlatmayý seçen Önder için, 2006 yýlýnda çekilen Beynelmilel filmi de 12 Eylül le bir hesaplaþmaydý. Beynelmilel i izleyene kadar kimsenin aklýna 12 Eylül darbesini konu alan bir filme kahkahalarla güleceði gelmiþ midir, bilmiyoruz. Filmin hem senaryosuna hem de yönetmenliðine imza atan Sýrrý Süreyya Önder, bizi önce türlü absürtlüklerle dolu bir dünyaya tanýk etti; filmin sonunda ise belki de çoðu dram filminin yaratamadýðý bir burukluk ve boðamýzda bir düðümle sinema salonundan uðurladý. Önder, þimdilerde, kendi tabiriyle araya bir fragman olarak aldýðý sanat hayatýný ikinci plana itmiþ ve artýk BDP Ýstanbul milletvekili olarak Ankara da. Ankara yý sýkýcý buluyor. Ancak, kah Genel Kurul da kavga ayýrýr, kah Uzlaþma Komisyonu nda yeni anayasa çalýþmalarýna katýlýr, kah cezaevindeki öðrencilerle dayanýþma için üniversite bahçesinde saçýný kestirir ve Ankara dýþýndaki pek çok eyleme de yetiþmek için koþtururken, sýkýlmaya vakit kalmasa gerek. Onca koþuþturma arasýnda, bir de biz ODTÜ Medya ve Kültürel Çalýþmalar yüksek lisans öðrencilerine sinema ve siyaset üzerine sýmsýcak bir röportaj verdi. Haydi, buyurun Aðlamak gülmenin kardeþidir Senaryo yazma nedenlerinizden birinin 12 Eylül e olan öfkeniz olduðunu söylemiþtiniz. 12 Eylül ü konu alan filmler hep dram aðýrlýklý, Beynelmilel ise mizah. Oysa o filmlerin yönetmenleri ile sizin hayat hikâyeleriniz bunun tam tersi. Ýsteseydiniz, çok daha sert bir film yapabilirdiniz. Bu tercihiniz bilinçli miydi, yoksa hikâye mi öyle gerektirdi? - Ben 40 yaþýndan sonra sinemaya heveslendim. Sinemayla alaylý ya da mektepli bir iliþkim yok. Barýþ Pirhasan ýn Senaryo Atölyesi nde kendisine öðrenci olmaya gittiðimde, Barýþ Pirhasan, Neden sinema? diye sormuþtu. Vallahi öfkem var demiþtim. O da Baþlamak için iyi bir sebep demiþti. O eðitimin sonunda Barýþ ýn bana kattýðý en temel þey, öfkenin böyle bir yolculuða baþlamak için iyi bir sebep olduðu, devam ettirmek içinse engel olduðu bilgisidir. Dolayýsýyla, Barýþ bana öfkemi muhafaza etmem ama sanatsal bir üretimde öfkemle arama bir mesafe koymam gerektiðini öðretti. Ýkinci nedense, mizah çok etkili bir muhalefet silahýdýr. Tarihinde diktatörlük olan her yeri inceleyin þunu göreceksiniz; muhalefet ilk olarak mizah ve mizahçýlar tarafýndan baþlatýlmýþtýr. Ne zaman bir ülkede mizah muhalefet yapmaya baþlar, o ülkedeki diktatör için geri sayým baþlamýþ demektir. Bizim tarihimize de baktýðýnýzda, bütün sultanlara aðýrlýklý olarak mizah yoluyla kafa tutulmuþtur. Timur un karþýsýna Nasreddin Hoca çýkar. Bektaþi diye bir tiplememiz vardýr ki bütün egemen anlayýþlara muhalefet etmektedir. Dünyaya da baktýðýmýzda Hitler in günleri Þarlo ile geri sayýlmaya baþlanmýþtýr. Ýþte ben de mizahýn böyle etkili bir muhalefet dili olduðunu bildiðim için bu tarafa yöneldim. Ama bu arada mizahla gülünç olma arasýnda çok ince bir çizgi var. Cývýk mizah yapmadan, gülünç olmadan mizah yapabilmek de ciddi bir çaba gerektirmektedir. Zannedildiði gibi kolay bir iþ deðildir. Ayrýca, hayatýn diyalektiðine baktýðýnýzda, salt acý yoktur; salt güldürü de yoktur. Bunlardan herhangi birinin salt olmasý durumu patolojik bir haldir. Hatta Beynelmilel de karakterlerden Gülendam bunu Aðlamak gülmenin kardeþidir diyerek ifade eder. Öyle bir film yaparsýnýz ki artýk hiçbir þey eskisi gibi olmaz Sanatla siyaset arasýndaki iliþki hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Örneðin Ýki Dil Bir Bavul filmi anadilde eðitim konusunu ele aldý ve bu alandaki sorunlara iliþkin bir farkýndalýk yarattý. Sizce sanat siyaseti yönlendirebilir mi? - Sanatla siyasetin farký þudur; Sanat sorunu sadece görünür kýlar. Siyasetin ise sorun çözmek gibi bir yükümlülüðü ve gücü vardýr. Aradaki en temel fark budur. Bu, birinin önemsiz, diðerinin önemli olduðu anlamýna gelmez çünkü bir sorun, görünür olmadýkça o soruna bir çözüm bulunamaz. Görünür olmaktan kast ettiðim, sizin de söylediðiniz farkýndalýk yaratmaktýr. Bunu sanat siyasetten daha iyi becerir çünkü duygulara ve algýlara hitap eder. Siyasetin dili kurudur, sanat ise kalbe dokunur. Farkýndalýk yaratma gücü de buradan gelir. Öyle bir þey yaparsýnýz ki artýk hiçbir þey eskisi gibi olamaz. Anadil konusunda böyle bir film yapmýþsanýz, artýk hiç kimse: Bunlar bilinmeyen bir dilde konuþuyorlar. diyemez. Siyaset de bu farkýndalýk üzerinden sorunu çözme yoluna gider. Sizin gibi öfkesi olan insanlar daha sanatsal, dramatik filmlere yönelirken siz kitlesel filmler yapýyorsunuz. Bunun sebebi nedir? - Doðrusu, sanat filmi, festival filmi ya da piyasa filmi gibi kategorizasyonlara inanmýyorum. Çok sanatsal bir iþin çok fazla izleyeni olabilir ya da piyasa tabir edilen bir filme 5 kiþi bile gitmeyebilir. Burada ayýrt edici nokta ve yanlýþ algýlama þudur; sinemayý resimden ya da romandan ayýran nokta maliyetli bir iþ olmasýdýr. Genelde derdi çok olanýn parasý az olduðundan, bir yapýmcýyý yaptýðýnýz iþe ikna etmek zorundasýnýz. Yapýmcý da sizin iþinize bir yatýrým gözüyle baktýðý için kendi açýsýndan daha popüler öðelerle filme müdahale etmek ister. Yapýmcý ile yönetmen arasýnda bir mücadele baþlar. Ýki tarafýn kesiþtiði yerde ise film ortaya çýkar. Ben de bu mücadele sýrasýnda Beynelmilel in finalini deðiþtirmek zorunda kaldým. Sene TCK nin 301. maddesinin çok sýk uygulandýðý, Hrant Dink in de bu maddeden yargýlandýðý yýl. Politik olarak o final yapýmcýya büyük cezai sorumluluklar getirebilecek durumdaydý. Yapýmcý da böyle bir hukuki cezayý yaþamak istemediðini belirtti. Bu yüzden, filmin 25 dakikasýný attýk, 7 dakika ek çekim yaptýk. Onun da sebebi finalinin deðiþtirilmesiydi. Beni güldürmeyen þeye güler geçerim Engin Günaydýn la, Zeki Demirkubuz un son filmi hakkýnda söyleþtiðiniz bir videonuz var. Esprili bir dille Bence Zeki hümanist deðil. Bir insan bir insana hiç böyle muamele eder mi? diye soruyorsunuz. Engin Günaydýn da Yönetmense eder diye yanýtlýyor. Sizin yönetmenliðiniz nasýldýr? - Setler, týrnak içine alarak söylüyorum faþist ortamlardýr. Yönetmen her þeyin tek hakimi þeklinde bir algýlayýþ biçimi vardýr. Biraz da böyledir çünkü film kötü olduðunda ya da derdini anlatamadýðýnda kimse gidip ýþýkçýdan hesap sormaz, herkes yönetmene söylenir. Bu yüzden yönetmenler biraz fazla telaþ ederler. Genelde böyle bir yaklaþým vardýr fakat ben buna inanmam. Film çekmek kolektif bir üretimdir ve tüm kolektif ürünler gibi bu da bir zincir þeklindedir. Zincirin halkalarý koparsa faturasýný bütün ekip öder. Yönetmene bu kadar mana yüklenmesini doðru bulmuyorum. Yönetmen bir hayal kurar, bu hayal bir düþ biçimindedir. Önemli olan yönetmenin ekibine bunu ne kadar iyi anlattýðýdýr. Iþýkçýsý, sesçisi, hatta çay getireni bile yönetmeni çok iyi anlamalý. Dolayýsýyla yönetmen zaten hayalini iyi anlatabildiyse bu bütün ekibe bir yol haritasý, bir pusula olur. Baðýrýp çaðýrmasýna gerek yoktur. Birazda mizaçla ilgilidir, ben günlük hayatta da kimseye baðýran kýzan bir adam deðilim. Setimde de böyle oldu. Biz güle oynaya bir film çektik. Sanatýnýzda Brecht ekolüne mensupmuþsunuz. Bunun sebebi toplumu dönüþtürme etkisine olan inancýnýz mý? - Brecht i diðerlerinden ayýran en önemli nokta, katharsis i reddetmesidir. Seyircisine der ki Sen bir oyunu izleyip ya da bir metni okuyup, günahlarýndan arýnýp rahatlayýp gidemezsin. Burada sanat sarsýcý, yeni sorular sorucu ve mevcut manüpülatif algýyý bozucu bir iþlev görmelidir. Bu yönüyle hepimiz Elhamdülillah Brecht yeniz. Beni daha çok etkileyen tarafý ise, yine tiyatro metinleri için söylediði Beni güldürmeyen þeye güler geçerim lafýdýr. Beynelmilel de film müziklerinde de isminiz geçiyor. O süreci biraz anlatabilir misiniz? - Ayný zamanda müzisyenim. Nota, solfej bilgim yok ama cümbüþ, keman ve baðlama çalarým. Öðrencilik yýllarýmýzda pavyonlarda çalýþýrken öðrendiðimiz bir durumdur bu. Filmde müzik kullanýmý bakýmýndan kendimi aþýrýya kaçmýþ hissediyorum. Ýþte burada kendimi Brecht in ruhuna bir miktar ihanet etmiþ sayýyorum. Filmde bir duyguyu yeterince çýkartabildiðinden þüpheye düþtüðün yerlerde müzikle takviye edersin. Beynelmilel de bir iki sahne var ki, utanýyorum bu müziði neden bu kadar çok fazla kullanmýþým diye. Ama müzik hiç girmemeli diyen ekolden de deðilim. Ýdeali, müziðin sinemanýn önüne geçmeyecek þekilde kullanýlmasýdýr. Önceliðim her zaman siyaset Sanatta kendinizi ifade etmek daha kolay deðil miydi? Siyaset yerinizi keskinleþtirerek, size bir sýnýr çizmiyor mu? - Haklýsýnýz ama ben zaten köken olarak sanattan deðil siyasetten geliyorum. Bu anlamda siyaset benim sonradan yaptýðým bir þey deðil. Siyasetin çizdiði çerçeve onu nasýl kullandýðýnýza baðlýdýr. Ben aslýnda sinemayý, siyasi emellerime alet etmiþ birisiyim. -Ýlk defa cezaevine 16 yaþýnda girdim. O günden bugüne ayný çizgide duran bir siyasi duruþum var. Araya bir fragman olarak sanatý aldýk. Yine alabiliriz. Bu belki bir roman belki bir film olur. Ancak bu anlamda her zaman birincil önceliðim siyasi uðraþýmdýr. Bir Ankara hikayesi çekmek istiyorum Milletvekilliðiniz devam ederken, yakýn bir gelecekte uzun metrajlý bir film düþünüyor musunuz? - Elimde bir roman var. Önce onu bitirmek istiyorum. Daha sonra hazýr buralardayken bir Ankara hikâyesi çekebilirim. Müslüm Gürses biyografisi ve Maraþ Katliamý yla ilgili projelerinizi gerçekleþtirmeyi düþünüyor musunuz? - Müslüm Gürses ten vazgeçtim ama Maraþ ý çekmek istiyorum. Müslüm Baba banka reklamlarýnda oynayýnca vazgeçtim. Senaryo, tam da bunu yadsýyan bir karakter üzerineydi. Ýnsanlarý filmin samimiyetine ikna edemem diye düþündüm. Cansu AKKUÞ, Ezgi BORA, Can KARAKULLUKÇU, Yudum KAVUÇUKER, Can MERÝÇ BirGün

5 Çaðdaþ Günerbüyük Ýlk bakýþta söylenecek söz, sonuna geldiðimiz yýlýn sinemasal olarak pek verimli geçmediði. Rakamlara bakarak bunu söyleyenleri ciddiye almaya gerek yok aslýnda, çünkü onlar bu yýl geçen birkaç yýldan daha düþük bir izleyici rakamý çýkmasýný dert ediyorlar. Oysa seneye bu sene olmayan bir Cem Yýlmaz, bir Þahan Gökbakar filmi çekilir, istatistik kurtulur. Ama, Bir Zamanlar Anadolu da ve yanýna ekleyeceðimiz birkaç filmin daha adýný anamasak, 2011 de de þu film vardý, hatýrlar mýsýn diyeceðimiz ne var, cevap vermek zor. Özellikle yýlýn sonuna doðru düzenlenen iki festivalin, Altýn Koza ile Altýn Portakal ýn yarýþma filmlerinin bize söyledikleriyle baþlamak gerek. Yarýþan filmlerin çoðunluðunu ilk filmlerin oluþturmasý, bu yarýþmalarýn ilk dikkat çeken yanýydý. Yani, Altýn Koza da ulusal yarýþmaya seçilen 14 filmden 9 u, Altýn Portakal ulusal yarýþmasýnda 13 filmden 9 u yönetmenlerin ilk filmleriydi. Son yýllarda çekilen film sayýsýnýn artmasý, izleyici sayýsýnýn artmasý, genç yönetmenlerin yetiþmesi, dünya festivallerinden ödüllerle dönmesi gibi unsurlarla birlikte, Türkiye sinemasýnýn olumlu bir geliþme gösterdiðinin ispatý olarak sayýlan özelliklerden biriydi. Son yýllarda yakalanan sayý, -sinemalarda gösterime giren filmleri sayarak bulunduðunu belirtmeli- 70 civarý, ki 10 yýl 15 yýl öncenin on civarý film çekilen hasýlatýyla karþýlaþtýrýldýðýnda ümit verici olarak yorumlanýyor. Festival yarýþmalarýný izleyenler ise, meselenin çok film çekilmesiyle, genç yönetmenlerin çýkmasýyla bitmediðini, yeni baþladýðýný hemen fark edebildiler. Çünkü filmler, mutlaka içlerinde umut vadedenler vardý ama, bayaðý düþük bir kalite ortalamasýna sahipti. Eline kamerayý alanýn film çekmesi gibi seçkinci yorumlarýn üste çýkmasýna izin vermemek için, henüz çok sayýda film çekilmesinin bir gelenek yaratmaya yetmediðini düþünmek gerek belki. Yani, genelde bir usta çýrak iliþkisiyle ilerleyen sinemada, bu kez de bir kuþak öncesinin baþarýlý yönetmenlerinin öðrencilerinin filmlerini görmüþ olsaydýk, manzara baþka türlü olabilirdi ama onun yerine en iyi ihtimalle klip ve televizyondan yetiþmiþ yönetmenler çoðunluktaydý. ÖTEKÝ ÝLE SINIRLI TOPLUMSAL ALAKA Bu filmlerin toplamý üstüne söylenebilecek bir baþka þey, toplumsal bir dikkatlerinin olmasý ama bunu çok yüzeysel bir öteki vurgusu ile sýnýrlamalarýydý. Hani, yine Saklý Hayatlar daki Alevi meselesi, Geriye Kalan daki kadýn sorununun çeþitli yönleri, Zenne nin dikkat çektiði eþ cinsellerin yaþadýðý sorunlar, Yurt un çevre ile iliþkisi, Aþk ve Devrim in Türkiye solu sorgulamasý, Yürüyüþ teki 12 Eylül vurgusu, nispeten düþünülmüþ, tasarlanmýþ konulardý. Ödüle bile konan Güzel Günler Göreceðiz gibi adeta ne bulursa doldurmuþ, organ mafyasýndan fuhuþa, töreden insan kaçakçýlýðýna her türlü üçüncü sayfa haberini buluþturmuþ örnekler bu yüzeysellik hissini güçlendiriyordu. Sonunda, Altýn Portakal ýn ödül töreninde Yürüyüþ ile Kürtlerin de katýldýðý öteki baþlýðýna, evli bir adamla iliþkisi olan kadýný oynayarak hak ettiði ödülünü öteki kadýnlar adýna alan oyuncu, bambaþka bir boyut kattý! Bu yarýþmalar, geçmiþ yýllarda iyi ilk filmleri ödüllendirerek öne çýkarmayý da bilmiþti. Çok geriye gitmeden Sonbahar ý, Çoðunluk u, Press i, Min Dît i, Ýki Dil Bir Bavul u saysak bunlarýn da son derece toplumsal duyarlýðý olan, hatta bu saydýðýmýz örneklerden çok daha politik filmler olduðunu hatýrlamalýyýz. Bu duyarlýk sahibi görünen ilk filmlerin çoðundaki yüzeysellik ise, meselelerini derinleþtirmekten, ayrýntýlandýrmak, zenginleþtirmekten uzak, güdük kalmalarýna yol açýyor. CEYLAN IN TAÞRASI Bunca filmin yarýþmalarda yan yana gelmesinin elbette rastlantýsal bir yaný var, her yönetmen her yýl film çekmiyor ve 2011 de böyle bir denk geliþ bu nedenle mümkün olabildi. Ne kadar yüzeysel olursa olsun, geçmiþ yýllarýn filmlerinin daha apolitik ortalamasýyla karþýlaþtýrýldýðýnda, yüzünü yaþadýðý topluma dönmeye çalýþan yönetmenler olduðundan söz edebiliriz bir yandan da. Tek baþýna bu veriyle Türkiye sinemasýnýn geleceðine dair daha bütünlüklü bir deðerlendirme yapmak da haksýzlýk olacak zaten. En çok konuþmaya devam edeceðimiz film, herhalde Nuri Bilge Ceylan ýn taþra hikayeleri anlattýðý, aydýnýnýn yüzünü Anadolu ya döndürdüðü -belki de barýþtýrdýðý demeli- Bir Zamanlar Anadolu da sý olmalý. Tayfun Pirselimoðlu nun hasta perukçusunun içine baktýðý Saç, yine en çok akýlda kalan filmlerden biri. Bir de dünyadan örnek analým da, öyle bitirelim. Altýn Ayý ödüllü Asgar Ferhadi imzalý Ýran filmi Bir Ayrýlýk, yýlýn en izlenesi filmi, kuþkusuz. Ýnce ince iþlenmiþ öyküsünü anlatmak bile çok güç; ayrýlan bir karý koca, kýzlarý, adamýn hasta babasý ve onun bakýcýsý arasýndaki, kadýn erkek, aile, en çok da sýnýf iliþkilerini deþifre eden bir mesele iþliyor. Kalanýný önümüzdeki yýl konuþacaðýz demek. Nilay VARDAR Sessizliðin Sesi: Türkiyeli Ermeniler Konuþuyor kitabý, gencinden yaþlýsýna, Türkiye'nin farklý yerlerindeki 15 Türkiyeli Ermeni'nin yaþam hikayelerinden oluþan bir sözlü tarih çalýþmasý. Hrant Dink Vakfý Yayýnlarý'ndan çýkan ve Ferda Balancar'ýn derlediði kitap Cezayir Toplantý Salonu'nda Balancar, Ali Bayramoðlu ve Arus Yumrul'un katýlýmýyla tanýtýldý. Kitabýn ön sözünü yazan Bayramoðlu, hafýza çalýþmalarýnýn belleðinin yeniden kurulmasý için ilk adým olduðunu söyleyerek bu kitabýn Türkiye'de daha önce kendini ifade edememiþ Ermeni toplumunu anlatmasý açýsýndan bir ilk olduðunu söyledi. Bayramoðlu, Ermeni meselesinin Türkiye'de siyasi bir amnezi olduðunu ancak Ermeniler için bunun kendini koruma iç güdüsüyle zorunlu olarak bir hafýzasýzlýða dönüþtüðünü söyledi. Proje hakkýnda bilgi veren Balancar, toplamda 40 kiþiyle derinlemesine mülakat yöntemiyle sözlü tarih çalýþmasý yapýldýðýný, farklýlaþan hikayelerden sekiz kadýn, yedi erkek 15 tanesini seçtiklerini söyledi. Kitapta, 19 ila 70 yaþ arasýnda Ermeni olarak doðup büyüyenler, ailesi Müslümanlaþtýrýlmýþ olanlar, Müslümanlaþýp kendi kimliðine geri dönenler konuþuyor. Ortak duygu geleceðe bakan hüzün Kitabýn son sözünü yazan Arus Yumrul, sözlü tarih çalýþmasýnýn, tarihsizliðe mahkum edilmiþ, resmi belgelerin kayýt altýna almadýðý, bastýrdýðý sýradan insanlara, tarihin öznesi olma ayrýcalýðýný verdiðini söyledi. "Bireysel yaþamlarýn tarihsel toplumsal baðlamda yorumlanmasýna olanak saðlýyor. Her birinin belleðinde 1915'ten varlýk Vergisine, 6-7 Eylül olaylarýndan, 20 kura askerlik, 19 Ocak 2007'ye yaþananlar iz býrakmýþ. Ama gençlerin çoðunun ailesi çocuklarýna olanlarý kin duymasýn diye anlatmamýþ. " Yumrul, görüþmelerin hepsinde ortak olanýn hüzün olduðunu ancak bu hüznü yaþayanlarýn, geçmiþle baðlarýný koparmadan geçmiþe de saplanýp kalmadan gelecekle yeni bir iliþki kurarak aþtýklarýný söylüyor. Tekrar söz alan Balancar, konuþtuklarý Ermenilerin 1915 meselesinin etkilerinden çok asýl günümüzde Ermenilerin yaþadýklarýnýn önemli olduðunu vurguladýklarýný söylüyor. Balancar, genç, yaþlý birçok Ermeni'nin son yýllarda kimliðini daha çok sahiplendiðine dikkat çekerek hepsinin Ermenistan'da kültürlerinin yaþatýldýðýný düþündüðünü ancak kendilerini Türkiye'ye ait hissettiklerini söylediklerini aktardý. Toplantýya katýlan Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Rober Koptaþ da, Ermenilerin kimiliðini sahiplenmesinin içe kapalý bir milliyetçilik olarak algýlanmamasý gerektiðini söyledi ve ekledi: "Eskiden Ermeniler Türkiye'de kendilerine gelecek göremedikleri için göç etti ama þimdi burada yaþamak için bir umut görüyorlar. Bu son yýllarda konuþulan Türkiyeli kimliðinin de hayat bulmasýdýr."(nv) * Kitabý 6 Ocak'tan itibaren kitabevlerinden alabilirsiniz. * Sessizliðin Sesi: Türkiyeli Ermeniler Konuþuyor, Derleyen Ferda Balancar, Uluslararasý Hrant Dink Yayýnlarý, 159 sayfa. BÝA Haber Merkezi

6 Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Cuma Onur ÞAHÝN Avrupa Turizm Komisyonu (ETC) tarafýndan Trend Cards 2011 de Tasarým Otelleri arasýnda gösterilen, oldukça genç yaþýna raðmen dünyanýn en prestijli kurumlarýndan birçok ödüle layýk görülen ve baþarý elde eden Argos in Cappadocia; Conde Nast Johansens, Fodor s Travel ve Travel Weekly den aldýðý üç yeni ödülle yoluna devam ediyor. Argos in Cappadocia, dünyanýn önde gelen seyahat endüstrisi otoritelerinden Conde Nast Johansens ýn 2012 Mükemmellik Ödülleri kapsamýnda En Mükemmel Manzara ödülünün sahibi oldu. Ýki yýldýr en çevreci ve en romantik otel kategorilerinde finalist olan Argos in Cappadocia, Conde Nast Johansens 2012 Mükemmellik Ödülleri kapsamýnda bu yýl The Most Excellent View kategorisinde ödülün sahibi oldu. Küresel turizm standartlarýný belirleyen Conde Nast Johansens, 30. yýlýnda toplam 16 kategoride ödül verdi. Online oylama, müþteri raporlarý, denetçi raporlarý ve Conde Nast merkez ofisinin deðerlendirmelerinin ortak sonucuna göre kazananlarýn belirlendiði yarýþmada, otelin Conde Nast tarafýndan aday gösterilebilmesi için deneyimli denetçiler tarafýndan yýllýk teftiþler yapýlýyor. FODOR S TRAVEL, DÜNYANIN EN ÝYÝ 100 OTELÝ NDEN BÝRÝ SEÇTÝ Otel, seyahat enformasyonu alanýnda dünyanýn lider yayýnlarýndan biri olan Fodor s Travel tarafýndan, Fodor s 100 Hotel 2011 listesinde "Local Flavor" Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Ýnsan Haklarý hukuku profesörü ve sanatçý Nergis Canefe, Kanada ve Türkiye'nin çeþitli bölgelerinde çektiði fotoðraflardan oluþan sergiyi, Kapadokya Fotoðraf ve Sinema Amatörleri Derneði (KAFSÝD) binasýnda sanatseverlerle buluþturdu. Türkiye'nin peri bacalarý ile ünlü önemli kültür ve turizm merkezi kategorisinde gösterildi. Fodor s Travel tarafýndan, Fodor s 100 Hotel 2011 seçkisinde Local Flavor kategorisinde bulunduðu bölgenin geleneksel yerleþim biçimine sadýk kalarak, gerçek otantik deneyimi yaþatan dünyadaki 13 otelden biri oldu. Fodor s 100 Hotel 2011 seçkisi, her yýl olduðu gibi bu yýl da Fodor s editörleri ve seyahat uzmanlarý tarafýndan belirlenen kaliteli hizmet ve stil sahibi oteller arasýnda yapýlan seçim ile oluþturuldu. Fodor s Travel 75.yýlý þerefine dünyanýn en iyi 100 otelini seçerken 8 farklý kategori belirledi. TRAVEL WEEKLY, DÜNYANIN EN ÝYÝ LÜKS OTEL VE RESORT LARINDAN BÝRÝ OLARAK SEÇTÝ Seyahat endüstrisinin önde gelen yayýnlarýndan Travel Weekly tarafýndan Travel Weekly 2011 Silver Magellan Ödülü ne layýk görülerek "Dünyanýn En Ýyi Lüks Otel ve Resort"larý arasýna yerleþti. Argos in Cappadocia, Travel Weekly tarafýndan, dünyanýn en iyi lüks otel ve resort kategorisinde Travel Weekly Silver Magellan ödülünü kazandý. Travel Weekly, deðiþen ve rekabet eden seyahat endüstrisinde sektörün nabzýný tutuyor ve seyahat profesyonellerine küresel perspektifte geniþ kapsamlý ve önde gelen haberleri saðlýyor. Her yýl verilen Travel Weekly Magellan Awards da seyahat endüstrisinden uzman isimlerin bir araya geldiði jüri kadrosu tasarýmdan pazarlamaya bir çok farklý kategoride en iyileri belirliyor Kapadokya'da fotoðrafçýlýk ve sinema branþlarýnda açtýðý eðitici kurslarla ve sergilerle ön plana çýkan Kapadokya Fotoðraf ve Sinema Amatörleri Derneði (KAFSÝD)'nde yeni dönem etkinlikleri hýz kesmeden devam ediyor. Prof. Dr. Nergis Canefe, Kanada ve Türkiye'nin çeþitli bölgelerinde çektiði fotoðraflardan oluþan sergiyi Nevþehir Merkez Alibey Camii karþýsýnda bulunan dernek binasýnda fotoðraf severlerle paylaþtý. Yaklaþýk 25 fotoðraftan oluþan sergiyi dernek üyeleri dikkatle inceledi. Prof. Dr. Nergis Canefe fotoðraf sergisinin ardýndan KAFSÝD'in bölgedeki faaliyetlerini yakýndan takip ettiðini ve bu faaliyetleri takdir ettiðini belirterek derneðe üye olmak istediðini belirtti. Canefe, ileride bu fotoðraflarý KAFSÝD adýna bir sergiye dönüþtürmek istediðini söyledi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öðrencileri, kan baðýþýnda bulundu. Nevþehir Üniversitesi Öðrenci Konseyi Baþkanlýðý ve Kýzýlay Kan Merkezi Nevþehir Þubesi iþbirliðiyle 'Haydi Türkiye, Ýnsanýmýz Ýçin Gönüllü Kan Baðýþçýsý Olmaya' kampanyasý düzenlendi. Öðrenci Konseyi Baþkanlýðýnýn talebi üzerine üniversitenin ana yerleþkesine stant kuran Kýzýlay Kan Merkezi ekibi, gönüllülerden kan baðýþý kabul etti. Kampanya çerçevesinde akademik ve idari personel ile öðrenciler, toplam 150 ünite kan verdi. Kýzýlay Kan Merkezi Nevþehir Þube Merkezi Baþhekimi Dr. Süleyman Kurt, 18 yaþýný doldurmuþ saðlýklý herkesin kan verebileceðini söyledi. 18 yaþýný doldurmuþ saðlýklý herkesin kan verebileceðini belirten Kýzýlay Kan Merkezi Nevþehir Þube Merkezi Baþhekimi Dr. Süleyman Kurt Kan verecek arkadaþlarýn öncelikle tok olmasýna dikkat ederek tansiyonlarýný ölçüyoruz. Böylelikle herhangi bir hastalýðýn olup olmadýðýný da öðrenmiþ oluyoruz. Kan verecek kiþilerin 18 yaþýný doldurmuþ ve saðlýk sorunu olmayan kiþiler olmasýna dikkat ediyoruz. Bugün de üniversitemizde kan baðýþý kampanyamýzý düzenlerken ünite kan almayý bu sayýyý ileriki dönemlerde daha iyi organizasyonla artýrmayý hedefliyoruz. Þu anda yoðun bir kan baðýþý isteðiyle karþý karþýyayýz. Bu da bizleri oldukça mutlu etti. Hatta bu yoðun kan baðýþý talebi karþýsýnda bizler dahi yetersiz kaldýk. dedi. Türk Kýzýlay ý tarafýndan baþlatýlan Hedef 25 konseptinin Nevþehir Üniversitesi Temsilcisi Zülfikar Ulusoy, Türk Kýzýlay ý tarafýndan düzenlenen Hedef 25 konseptinin Nevþehir Üniversitesi Temsilcisiyim. Bu proje kapsamýnda 31 Kasým - 2 Aralýk 2011 tarihlerinde Antalya da eðitim gördükten sonra Türk Kýzýlay ý Nevþehir Þubesi Kan Merkezi Baþhekimimiz olan Dr. Süleyman Kurt hocamla görüþerek böyle bir kampanya düzenlemeyi planladýk ve bunun içinde afiþler ve broþürler hazýrladýk. Düzenlemiþ olduðumuz kan baðýþý kampanyamýza ilgi oldukça büyük. Bizler için önemli olan gönüllü kan verenlerin olmasý. Çünkü bunlar senede 2 defa gönüllü olarak kan verebiliyorlar. Önümüzdeki zaman diliminde daha kapsamlý bir kan baðýþý etkinliði düzenlemek içinde çalýþmalarýmýz olacak." dedi. Genel Kurmayýn yaptýðý açýklamanýn bir maddesinde Çeþitli kaynaklardan alýnan istihbarat ve yapýlan teknik analizler sonucunda, içlerinde örgüt elebaþýlarýnýn da bulunduðu terörist gruplarýn bölgede bir araya geldikleri ve sýnýr hattýndaki karakol ve üs bölgelerimize yönelik saldýrý hazýrlýðý içinde olduklarý anlaþýlmýþ ve ilgili birlikler ikaz edilmiþtir. diye yazýyor. Bu nasýl istihbaratmýþ ki? kaçakçýyý ayýrt edemiyor. Uyarmak, caydýrmak varken üzerlerine bomba yaðdýrýyor. Termal kameralar boþuna mý alýndý?ýnsanýmýzýn hiç mi deðeri yok. Baþbakanýmýzýn bir sözünü hatýrlatalým. "KENDi HALKINI KATLEDEN BiR YÖNETÝMÝN MEÞRUÝYETÝ KALMAZ" ihd ve MAZLUMDER Heyeti bombardýmandan sað kurtulanlarla görüþtü.(hacý Encü 19 yaþýnda; Davut Encü (22)) Sað kurtulanlar Irak'a geçtik: 28 Aralýk günü saat 16.00'da kýrk elli kiþilik bir grupla, yine bu sayýda katýrla beraber sýnýrýn Irak tarafýna geçtik. Karakol biliyordu: Karakola özellikle bir bilgilendirme yapmadýk ancak gidip geldiðimizi zaten biliyorlardý. Amacýmýz þeker ve mazot getirmekti. Hatta giderken Ýnsansýz Hava Aracýnýn sesini dahi duyduk ancak sürekli gidip geldiðimiz için yolumuza devam ettik. Köyün yaylasýna döndük: Akþam 19.00'da katýrlarý yükleyerek yola çýktýk. Saat gibi sýnýra yaklaþtýk. Bizim köyün yaylasýna vardýk, yayla tam sýnýrdadýr. Önce top atýþý: Orada önce aydýnlatma fiþeði ve akabinde de top-obüs atýþý yapýldý. Biz yükümüzü sýnýrýn diðer tarafýnda býraktýk. Bombardýman baþladý: Hemen ardýndan uçaklar geldi ve bombardýman baþladý. Ýki gruptuk, öndeki grup ile arkadaki grup arasýnda metre mesafe vardý, ilk top atýþýndan hemen sonra uçak geldi, askerler bizim yaylayý tuttuklarý için, bu tarafa geçebileceðimiz baþka yol yoktu, bu nedenle gruplar sýkýþarak bir araya gelmek zorunda kaldý. Ýkiye ayrýldýk: Sonunda iki büyük grup olduk. Ýlk uçak bombardýmanýnda sýnýrýn sýfýr noktasýnda bulunan yaklaþýk 20 kiþilik grup imha oldu; hemen geriye kaçmaya baþladýk. Kayalýklar arasýnda kalanlarýn üzerine bomba yaðmaya baþladý. Benim de içinde bulunduðum grup altý kiþiydi. Kayalýða sýðýndýk: Bu gruptan üç kiþi kurtulduk, üzerimizde günlük sivil elbiselerimiz vardý, hiç kimsede silah yoktu, olay bir saat kadar sürdü, üç katýrla beraber küçük bir deredeki suya girdik, bir saat bekledikten sonra bir kayalýðýn altýna sýðýndýk, arkadaþlarýmýzdan haber alamadýk.,diye ifade vermiþler kurulan heyete. Þimdi hükümete soruyoruz. Dünyanýn baþka ülkelerindeki vahþete karþý meydan okuyan hükümetimiz, kendi halkýnýn kendi askerleri tarafýndan bombalanmasý karþýsýnda kimi çaðýracaktýr?" Yeni bir Muðlalý vakýasýdýr, bu yaþananlar. Geregi yapýlarak sorumlular derhal istifa etmeli, ettirilmelidir. Ailelerden özür dilenerek madddi, manevi kayýplarý giderilmelmeye çalýþýlmalýdýr. Þakir Þenol ÖDP Ýl Baþk.

7 Tarým sektörü açýsýndan 2011 de çok önemli geliþmeler yaþandý. Dünya nüfusu 7 milyara ulaþtý. Gezegendeki 7 milyar insanýn 1 milyarýnýn açlýkla karþý karþýya olduðu dikkate alýndýðýnda tarým ve gýdanýn önemi her geçen gün daha da artýyor. Dünyaya yön verenlerin ortak görüþü geleceðin en stratejik sektörünün tarým ve gýda olacaðý yönünde. Yeni bir yýla giriyoruz. Gelenek oldu. Geçmiþ yýlýn deðerlendirmesini yapacaðýz de tarýma damgasýný vuran geliþmeler özetle þöyle: 1-Bu yýlýn en önemli geliþmesi genel seçimdi. Seçim yýllarý geçmiþten bu yana tarýmda çok önemsenir. Siyasilerin tarýma bakýþý seçim yýllarýnda farklýlaþýr. Üreticiler hatýrlanýr. Destekler daha erken ödenir. Geçmiþten kalan çiftçi alacaklarý ödenir. Vaatler havada uçuþur. Bu seçimde de öyle oldu.12 Haziran 2011 de yapýlan genel seçimde iktidardaki Adalet ve Kalkýnma Partisi(AKP) büyük bir baþarý ile çýktý. Bu baþarýda tarýma yönelik seçim yatýrýmlarý da etkili oldu. Seçim öncesinde ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) kapsamlý bir tarým raporu hazýrladý. Fakat raporu anlatmakta zorlandý. Hükümetin uygulamalarýndan þikayetçi olan tarýmcýlar ezici bir çoðunlukla yine AKP ye oy verdi. Seçimden sonra kurulan hükümette Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker koltuðunu korudu. 2-Bakanlýðýn adý deðiþti. 12 Haziran seçimine 4 gün kala 8 Haziran 2011 de Resmi Gazete de yayýnlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nýn adý 37 yýl önce olduðu gibi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý oldu. Bakanlýk yeniden yapýlandýrýlýyor.tarýmsal Üretim ve Geliþtirme Genel Müdürlüðü(TÜGEM), Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü, Teþkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüðü, Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü, Dýþ Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Koordinasyon Daire Baþkanlýðý ve daha bir çok birim kapatýldý.yerine Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüðü, Hayvancýlýk Genel Müdürlüðü, Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Genel Müdürlüðü, Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürlüðü, Avrupa Birliði ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü gibi yeni birimler kuruldu. Bakanlýk taþra teþkilatý da yeniden yapýlandýrýldý. Tarým Ýl Müdürlükleri, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü oldu. 3- Ýlk kez bakan yardýmcýsý atandý. Önceki dönem AKP Diyarbakýr Milletvekili olan Kudbettin Arzu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Yardýmcýsý oldu. 4- Geçen yýl baþlayan canlý hayvan, karkas et ve kurbanlýk hayvan ithalatý 2011 de artarak devam etti. Et ve Balýk Kurumu ihaleler yaparak ithalatý sürdürdü. 28 Aralýk 2011 tarihli Resmi Gazete de yayýnlanan Bakanlar Kurulu Kararý ile Et ve Balýk Kurumu na verilen ithalat yetkisi 31 Aralýk 2012 ye kadar uzatýldý. 5-Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, büyük hayvancýlýk iþletmelerini spekülatör olmakla ve et fiyatýný yükseltmekle suçladý. Koç Holding, Banvit gibi dev iþletmeler yerli besi danasý almaktan vazgeçti. En küçük iþletmeden en büyük iþletmeye kadar hemen herkes ithalatçý oldu. Türkiye nin karkas et ve canlý hayvan ithalatý 1.5 milyar dolarý aþtý. Ýthalat devam ederken yerli besici hayvanýný kesmekte zorlandý. Çok sayýda iþletme hayvanlarýný zararýna satarak sektörden çekilmek zorunda kaldý. Hükümet et ve canlý havan ithalatýndaki vergi oranlarýný defalarca deðiþtirdi. 6-Yýllar sonra Almanya ve Fransa gibi Avrupa nýn en önemli hayvancýlýk ülkeleri ithalata açýldý. Avrupa nýn ithalata açýlmasý ile deli dana (BSE) hastalýðý riski gündeme geldi. Macaristan ile ithalatta sorunlar yaþandý. 7- Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn talimatý ile toptan et satýþlarýnda katma deðer vergisi(kdv) yüzde 8 den yüzde 1 e indirildi. Fakat, bu indirim tüketici fiyatlarýna yansýmadý. Binlerce ton et, binlerce baþ canlý hayvan ithalatýna ve toptan etteki katma deðer vergisinin düþürülmesine raðmen kýrmýzý et fiyatý düþürülemedi. Ýthal edilen etin büyük bölümü yerli et diye satýþa sunuldu. 8-Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre, tarým sektörü 2011 in ilk 9 aylýk döneminde yüzde 5.1 oranýnda büyüme kaydetti. Ayný dönemde ekonomideki büyüme yüzde 9.2 oldu. Yýlýn son çeyreðine iliþkin veriler yýlbaþýndan sonra açýklanacak. Tarým sektörünün 2011 i büyüme ile kapatmasý bekleniyor. 9-Tarýma 2011 de 6.9 milyar lira destek verildi. Bu destekte en büyük payý hayvancýlýk sektörü aldý. Hayvancýlýða verilen desteðin 1.4 milyar lira seviyesinde olmasý bekleniyor. 10- Avrupa Birliði,Türkiye ye iliþkin 2011 Ýlerleme Raporu nda tarýmdaki geliþmeleri deðerlendirirken bazý ilerlemelerin kaydedilmesine raðmen yeterli olmadýðý özellikle canlý hayvan ve et ithalatýndan kapýlarýn sonuna kadar açýlmasý istendi. 11-Hayvansal ürünlerde piyasa düzenine geçilmesi için yasa taslaðý hazýrlandý. Ancak, çalýþmalar 2012 ye kaldý. 12-Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan imzasý ile 6 Eylül 2011 tarihli Resmi Gazete de 2011/13 Sayýlý Yerli Ürün Kullanýlmasý genelgesi yayýnlandý. Ancak, canlý hayvan ve et olmak üzere tarýmda ithalat aynen devam etti. Türkiye nin yýlsonu itibariyle tarýmsal ürün ihracatýnýn 12 milyar dolara, ithalatýnýn ise 13 milyar dolara ulaþmasý bekleniyor. 13-Güney Afrika Boynuzu nu kasýp kavuran kuraklýða baðlý olarak on binlerce insan açlýktan öldü. Özellikle Somali de yaþananlar, dünyada tarýmsal üretimin, gýdaya ulaþmanýn önemini gösterdi. Kendi kendine yeterliliðin palavra olmadýðý bir kez daha kanýtlandý. 14-Ziraat Bankasý nýn 2010 da baþlattýðý sýfýr faizli kredi uygulamasý 1 Aðustos 2011 itibariyle sona erdi. Ziraat Bankasý nda baþarýlý bir dönem geçiren Can Akýn Çaðlar ýn yerine Hüseyin Aydýn getirildi. Hüseyin Aydýn göreve geldikten sonra 11 genel müdür yardýmcýsýný deðiþtirdi. Tarýmsal kredi hacmi 24 milyar liraya ulaþtý. 15-Biyogüvenlik Kurulu kararý ile genetiði deðiþtirilmiþ organizmalý (GDO) 3 çeþit soya ve 13 çeþit mýsýrýn ithalatýna resmen izin verildi. Böylece ilk kez yasal olarak GDO lu ürünler Türkiye ye girdi. Tarýmla ilgili elbette daha bir çok geliþme yaþandý.yukarýda özetlediðimiz ve yer veremediðimiz bir çok haberi ilk kez siz DÜNYA okurlarýna sunmanýn heyecanýný ve mutluluðunu yaþadýk. Kiþisel yaþamýmda da 2011 de önemli geliþmeler oldu. Siz okurlarýmla bir bölümünü paylaþmýþtým. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti nin Nezih Demirkent Özel Ödülü nden sonra GDO ile ilgili haberlerle ekonomi gazetecisi ödülünü aldým. Kaynak : Tarým Dünyasý.net Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ 12 Eylül soruþturmasý için ifade veren dönemin valisi Rafet Üçelli, Çorum olaylarýnda askerin seyirci kaldýðýný söyledi. Çorum da ne olmuþtu? 27 Mayýs 1980 de MHP li Bakan Gün Sazak ýn öldürülmesi üzerine, ertesi gün Çorum da ülkücüler, Alevi ve solcularýn dükkân ve evlerine saldýrdý. Alevilerin oturduðu Milönü Mahallesi ablukaya alýndý. Olaylar 30 Haziran a kadar sürdü ve tam yatýþtýðý düþünülürken, 4 Temmuz da Komünistler Alaattin Camisi ne bomba attý þayiasý ile ikinci kýyým dalgasý baþladý. Polisin de taraflý davrandýðý olaylarda 57 yurttaþ öldü. 12 Eylül askeri darbesiyle ilgili soruþturma kapsamýnda, kanlý Çorum olaylarý sýrasýnda kentte valilik yapan Rafet Üçelli nin ifadesine baþvuruldu. Radikal in haberine göre, Üçelli olaylar çýkmasý üzerine Amasya daki tugaydan yardým istediklerini ancak gelen askerlerin olaylara müdahale etmeden kýþlalarýna geri döndüðünü söyledi Savcý Kamel Çetin e talimatla ifade veren Üçelli, olaylar sýrasýnda askerlerin takýndýðý tutuma iliþkin çarpýcý açýklamalarda bulundu. Amasya da bulunan Tugay Komutanlýðý ndan yardým istediklerini belirten Üçelli, Ancak kente gelen askerler müdahale etmeden geri döndü. Paþanýn tutumunu anlayamadýk. Arkadaþlarla birlikte çareler aradýk. Durumu telefonla Ýçiþleri Bakanlýðý na arz ettim. Yozgat tan gönderilen 60 jandarmanýn çok yetersiz olduðunu belirterek baþka birlikler gönderilmesi istendi. Polisin çok yorgun düþmesi, sayýsý ve rütbelilerin azlýðý nedeniyle toplum zabýtasý ile desteklenmeyi ve iki emniyet müdür yardýmcýsý görevlendirilmesini de arz etmiþtik. Olaylarýn ciddiyetini muhafaza ettiðini de vurgulamýþtýk. Taleplerin sonucunu göremeden Çorum daki görevimizden alýndýk dedi. Olaylar planlýydý Çorum olaylarý sürerken, benzer olaylarýn Merzifon da da patlak verdiðini anlatan Üçelli, Doðal olarak elimizdeki kolluk kuvveti bölündü. Merzifon a da sýçramasý, bu olaylarýn planlý bir þekilde yapýldýðý kanýsýný uyandýrdý bende dedi. Emekli Vali Üçelli, olaylar sýrasýnda kentte kurulan barikatlarýn kaldýrýlmasý için verdiði talimatýn dönemin askeri yetkilileri tarafýndan yerine getirilmediðini de anlatarak, Cuma günü barikatlarýn kaldýrýlmasý talimatýný verdim. Ancak Tugay Komutaný Paþa, bu kararýn çok önemli olduðunu, silahlý bir çatýþmaya neden olabileceðini ifade ederek, bir defa daha belediye baþkaný ile görüþmek istediðini kararýn bu sebeple bir süre ertelenmesi talebi olduðunu iletti. Bunun üzerine bir süre bekleme kararý alýndý þeklinde konuþtu. Komutan Kan akar dedi Vali Üçelli, cumartesi sabahý yanýna aldýðý 15 asker ve bazý vatandaþlarla söz konusu barikatlarý kaldýrdýðýný ifade ederek, þunlarý kaydetti: 3 saat içinde Samsun-Ankara yolu açýldý. O arada Ýçiþleri Bakaný beraberindeki zevatla meþgulken CHP milletvekilleri ile polis arasýnda tartýþma çýkmýþ ve polis CHP milletvekilinin silahýný almýþ. Bu olay Milönü ne intikal etmiþ ve barikatlar yeniden kurulmuþtur. Bu barikatlarýn yeniden kaldýrýlmasý talimatýný Jandarma Komutaný na bildirdim. O da cevaben bunun birkaç saat içinde mümkün olmayacaðýný iletti. Jandarma Komutaný, bu iþe giriþmesinde ciddi bir risk bulunduðunu, silah kullanmak gerekebileceðini, kan akabileceðini, halkýn itiraz ettiðini ve kalabalýk olduðunu söylüyordu. Ben arkadaþýmýn o an hangi þartlarda bulunduðunu bilemezdim. Benim barikatlarý kaldýrma emrim, mahalle belirtmeden genel anlamdaydý. Ýtirazlarý da paþanýn bir gün önce yaptýðý itirazlara benziyordu. O sabah yaptýðýmýz çalýþmada barikatlarýn kaldýrabileceðini de hep beraber görmüþtük. Demek ki bu mümkündü. Ayrý bir yöntem ve yolla kaldýrýlabilirdi. Ertem Dinçer (Dönemin Çorum Baþsavcýsý): Çorum, Maraþ ve Sivas olaylarýnýn bütün olarak incelenmesinde fayda var. Çünkü bu olaylar spontane deðildi. Bir tertibin mahsulüydü. Çorum özeli itibariyle ise olaylarý münferit almayacaksýnýz. Biz bunu beceremedik, her olayý ayný deðerlendirip sýkýyönetim savcýlarýna gönderdik. Münferit gönderiliyorduk. Sýkýyönetim savcýlýðý bunlarý birleþtirip bütün olarak ele almalýydý. Bu basit bir yangýn ve katl olayý deðildi. Yeni soruþturma iyi olur diye düþünüyorum. Sadýk Eral (Çorum Olaylarý Maðduru ve Avukatý): Gerçeklerin ortaya çýkmasýndan yanayýz. Fakat son dönemde davalar toplumu dizayn etmek amacýyla kullanýlýyor. Bu çekincemiz var. Eðer soruþturma bu amaçla, yani toplumumuzu dizayn amacýyla açýlýyorsa daha kötü olur; suçlular aklanýr. Ýyi niyetli bir çalýþma için þu andaki sistem tarafýndan deðil, baðýmsýz ve tarafsýz, hatta uluslararasý bir yargý sistemi tarafýndan yapýlmasý isabetli olur. Gerçeklerin ortaya çýkmasý için öncelikle maðdurlar dinlenmeli. Devlet görevlileri deðil, olaylarý yaþayanlar dinlenmeli. Soruþturma, parça parça deðil toplu yürütülmeli; uzaktan deðil, bizzat mahallinde yapýlmalý.

8 Sulucakarahöyük/ANKARA TBMM Baþkaný Cemil ÇÝÇEK baþkanlýðýnda, aralarýnda BDP Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya ÖNDER in de bulunduðu Anayasa Uzlaþma Komisyonu, Demokratik kitle örgütlerinin katkýlarýný almak için ziyaretlerini sürdürüyor. Daha önce KESK i ziyaret eden Komisyon bugün de Ankara da DÝSK i ziyaret etti. DÝSK e baðlý Genel Ýþ Genel Merkezinde, saat: 11:00 de gerçekleþen ziyarete, DÝSK Genel Sekreteri Tayfun GÖRGÜN, DÝSK Yönetim Kurulu Üyesi Celal OVAT ve Ýsmail YURTSEVEN le birlikte, Ankara da bulunan sendika merkez ve þube yöneticileri de iþtirak etti. Komisyon 29 Aralýk Perþembe günü Ankara da DÝSK i ziyaret etti Komisyon üyelerinin ziyaretlerinden duyduklarý memnuniyeti ifade ederek konuþmasýna baþlayan DÝSK Genel Sekreteri Tayfun GÖRGÜN, konfederasyonun yeni Anayasa ve tartýþmalarý hakkýndaki görüþlerini bir dosya ve kitap olarak komisyon baþkaný Cemil ÇÝÇEK e teslim etti. 12 Eylül Anayasasý yapýldýðý dönemin antidemokratik baskýcý ruhunu günümüze taþýdý Olaðanüstü, baskýcý otoriter bir dönemin ürünü olan 1982 Anayasasý nýn deðiþtirilmesi ihtiyacý ve talebinin, Anayasa nýn yürürlüðe girmesiyle birlikte dile getirilmeye baþlanýldýðýný hatýrlatan GÖRGÜN, 1982 Anayasasý yapýlan onca deðiþikliðe raðmen, yapýldýðý dönemin antidemokratik, baskýcý ruhuyla varlýðýný günümüze kadar devam ettirdiðini söyledi. 12 Eylül ün yarattýðý tahribatlar ancak yeni demokratik bir anayasa ile düzelebilir Taþýdýðý özellikler ve yarattýðý tahribatlar açýsýndan 12 Eylül Darbe Anayasasýnýn bugün ülkemizin en temel sorunlarýndan biri olduðunu belirten GÖRGÜN, bu sorunun ancak yeni demokratik bir anayasa ile ortadan kalkabileceðine inandýklarýný kaydetti. Yeni anayasa genel toplumsal ve siyasal iklimin uygun hale gelmesiyle gerçekleþebilir Yeni bir anayasanýn içeriðinden felsefesine, yenilenme yönteminden konusuna kadar toplumsal mutabakatý gerektirdiðini belirten GÖRGÜN, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa deðiþikliði için genel toplumsal ve siyasal iklimin de uygun hale getirilmesinin önemine iþaret etti. Anayasa çalýþmalarý sürerken yasa ve mevzuat deðiþikliði yoluyla gerginlikler giderilebilir 24. Dönem yasama seçimleri sonrasýnda gündeme gelen Anayasayý yenileme giriþiminin, uzun soluklu bir çalýþmayý gerektirdiðini ifade eden GÖRGÜN, bu çalýþma sürerken, yasa ve mevzuat deðiþikliði yoluyla, toplumda çeþitli gerilimlere yol açan, demokrasi ve insan haklarýnýn önündeki engellerin kaldýrýlmasýnýn þart olduðunu ve bunun ayný zamanda, demokratikleþme sürecinin önemli bir parçasý olduðuna dikkat çekti. Kurumlar baþlarýnýn aðrýyacaðý kaygýsýyla görüþ beyan etmekten kaçýnýyor Basýnda yer alan haberlerde, kimi sivil toplum örgütlerinin, anayasa konusunda görüþ beyan ettikleri takdirde baþlarýnýn derde gireceðine dair endiþeler taþýdýklarýna tanýk olunduðunu belirten GÖRGÜN, yaþananlar dikkatle izlenildiðinde hiçte haksýz sayýlmayacaklarýný söyledi. Seçimden önce tanýk olunan saldýrýlar sonrasýnda da ayný hýzla devam ediyor GÖRGÜN, seçimlerden önce baþlayan operasyonlarla seçilmiþ birçok yerel yöneticinin, siyasetçinin, bilim insanýnýn, gazetecinin, yazarýn, hukukçunun, sendika yöneticisinin, öðrencinin ve muhalif kimlikli insanlarýn tutuklandýðýný hatýrlatarak, seçimlerden sonra da insan haklarý ihlallerinin ayný hýzýyla devam ettiðini kaydetti. Egemenlerin baský, tehdit ve gözaltýlarý sorunlarý çözülemez bir noktaya taþýyor AKP nin insan haklarýna bakýþý ve uygulamalarýnýn toplumda olumsuz gerilimlere zemin hazýrladýðýna dikkat çeken GÖRGÜN, muhalefet partilerine mensup seçilmiþ milletvekillerinin tutukluluklarýnýn devam ettirilmesinin, uzun süren yargýlamalarýn, Kürt açýlýmýnýn sekteye uðramasý bir yana, soruna operasyonel yöntemlerle yaklaþýlmasýnýn, iktidarýn en önemli bakanlýklarýndan Ýçiþleri Bakaný nýn tüm sivil toplum kuruluþlarýný, sendikalarý ve muhalif örgütleri hedef alarak, düþünceyi, þiiri, karikatürü terör silahý saydýðý tehditkâr konuþmalarýnýn sorunlarý çözülemez bir noktaya taþýdýðýný söyledi. Siyasal iktidarýn uygulamalarý toplumdaki gerginlikleri artýrýyor Yaþatýlan gerilimlerin anlatýlanlarla sýnýrlý kalmadýðýný belirten GÖRGÜN, zaman, zaman kentsel dönüþüm, hidroelektrik, nükleer santral inþaatý vb. olaylarda, barýnma hakký, çevre hakký için mücadele eden halka, sosyal ve ekonomik haklarý için mücadele eden emekçilere, inanç özgürlüðü için mücadele eden Alevilere karþý yöneltilen þiddet ve ötekileþtirme kampanyalarýnýn, Emekli-Sen, Genç-Sen ve Yargý-Sen gibi sendikalarýn kapatýlmasýnýn da toplumdaki diðer gerginlikleri artýrdýðýný kaydetti. Böyle gergin bir ortamda özgürlükçü, demokratik bir anayasa yapýlabilir mi? Anayasalarýn ayný zamanda bir toplumsal uzlaþma belgesi olduðunu belirten GÖRGÜN, bu özelliðin dikkate alýndýðýnda, böyle gerilimli bir ortamda özgürlükçü, demokratik yeni bir anayasanýn yapýlamayacaðýnýn net olarak görüleceðini söyledi. Gerçek bir demokratikleþme için gerekli adýmlar acilen atýlmalý AKP iktidarýnýn, TBMM de mevcut sayýsal çoðunluðunun da avantajý ve etkisiyle, gerek yasal planda, gerekse de uygulama planýnda, gerçek bir demokratikleþme için gerekli adýmlarý acilen atmalýdýr diyen GÖRGÜN konuþmasýný þöyle sürdürdü. Bu baðlamda, 12 Eylül ürünü, Siyasi Partiler Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkýnda Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu ile düþünce ve örgütlenme özgürlüðü önünde engel teþkil eden Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu hükümleri, özel yetkili mahkemeleri düzenleyen, adil yargýlanma hakkýný ihlal eden, CMK maddeleri deðiþtirilmelidir. Ülkemizin ihtiyaçlarýna uygun, ILO sözleþmeleriyle uyumlu yasa deðiþikliði yapýlmalý Bu süreçte, Anayasa nýn 90. Maddesine göre yasa hükmünde olan, uluslararasý sözleþmelerin iç hukukumuzdaki etkisinin saðlanmasý için gerekli önlemlerin alýnmasýný isteyen GÖRGÜN, sendikal planda, Anayasa ve ILO sözleþmelerine aykýrý mevzuat hükümleri kaldýrýlarak, ülkemizin ihtiyaçlarýna uygun, ILO sözleþmeleri ile uyumlu yasa deðiþiklikleri yapýlmalýdýr dedi. DÝSK in geçmiþte yaptýðý ve toplumla paylaþtýðý Anayasa çalýþmasý yol gösterici Yeniden faaliyete geçtiði 1991 yýlýndan bu yana DÝSK in, 12 Eylül Anayasasý nýn deðiþtirilmesi, özgürlükçü, eþitlikçi, demokratik ve sosyal bir anayasa için kararlý bir þekilde mücadele ettiðini belirten GÖRGÜN, genel kurullarýnda bununla ilgili kararlar aldýðýný, 2007 yýlýnda yoðunlaþan yeni anayasa tartýþmalarý üzerine oluþturduðu bilim kurulunca hazýrlanan ÖZGÜRLÜKÇÜ, EÞÝTLÝKÇÝ, DEMOKRATÝK VE SOSYAL BÝR ANAYASA ÝÇÝN TEMEL ÝLKELER RAPORU nu 2009 Haziran da kamuoyuna açýkladýðýný, kitap haline getirilerek bütün siyasi partilere, TBMM üyelerine, üniversitelere, iþçi ve iþveren konfederasyonlarý ile sivil toplum kuruluþlarýna gönderildiðini söyledi. Yeni Anayasa konusundaki düþünce ve çabalarýnýn bununla sýnýrlý kalmadýðýný ifade eden GÖRGÜN, 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleþen Anayasa deðiþikliði öncesinde konuyla ilgili görüþlerini, o dönemde DÝSK i ziyaret eden AKP heyetine ve kamuoyuna da sunduklarýný hatýrlattý. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Pir Sultan Abdal Kültür Derneðinin basýn açýklamasýný aynen yayýnlýyoruz. *Devlet katliam politikalarýndan vazgeçmelidir. *Dün Maraþ ta, bu gün Uludere de katliamlar devam etmektedir. *Tüm katliamcýlara karþý, demokrasi mücadelemizi sürdüreceðiz. Bundan tam 33 yýl önce, Aralýk 1978 tarihleri arasýnda bu ülke, tarihinin en büyük katliamýna tanýklýk etti. Maraþ da yüzyýllardýr birlikte yaþayan Alevi ve ilericiler, faþist zihniyetçiler tarafýndan katledildi. Günlerce süren katliamda; Alevi ve ilerici yurttaþlarýn evleri iþaretlendi, yüzlerce insan vahþice katledildi. Aradan 33 yýl geçmesine raðmen ülkeyi yönetenlerin, bu katliamý aydýnlatmasý hiç de umurlarýnda olmadý. Ýþin daha kötü tarafý, öyle bir dönemdeyiz ki artýk katliamlar da yitirdiklerimiz anamaz hale geldik. 33 yýl önce yitirdiðimiz canlarýmýzý anmak için Maraþ a gittiðimizde, devletin kolluk kuvvetleri tarafýndan Maraþ a sokulmadýðýmýz gibi, adeta düþman karþýlanýr gibi barikatlarla, jandarma dipçiði, polis copu, göz yaþartýcý bombalarla karþýlandýk. Daha dün ise Þýrnak'ýn Uludere Ýlçesi'ne baðlý Ortasu Köyü'nde, F-16 savaþ uçaklarý köylüleri vurdu. Bombalama sonucu 35 kiþi parçalanarak öldü ve çok sayýda kiþiye de henüz ulaþýlamadý.bu katliam rejimin ve siyasal iktidarýn tam anlamýyla iflas ettiðinin ve AKP hükümetinin Kürt sorununun çözümünde, samimi olmadýðýnýn bir göstergesidir.bizde bir atasözü vardýr. Ýðneyi kendine, çuvaldýzý ele batýr. diye. Bu söz tam da AKP hükümetine yakýþýyor. Baþkalarýný Kendi halkýyla savaþtýðý ve yurttaþlarýný öldürdüðü gerekçesiyle eleþtiren AKP hükümeti, kendisini birden bire kendi yurttaþlarýný öldürürken bulmuþtur. Tarih bunu AKP nin boynuna bir yafta gibi asmýþtýr.hâlbuki 21. yüzyýl insan haklarý, özgürlükler ve bilim çaðý olmalýdýr. Devletin gizli çekmecelerinde ki arþivler açýlmalý, katliamlarý yaþayan tanýklarý dinlenmelidir. Arþivlerin, yaþayan tanýklarýn, kitap, belge ve o dönemdeki mahkeme tutanaklarýnýn ýþýðýnda katliamda suçu, hatasý ve ihmali bulunan birey ve kurum her kim varsa evrensel hukuk verileri çerçevesinde yargýlanmalý, gerekli cezalar verilmelidir. Oysa katliamlar; katliamlarda yitirdiklerini anmak isteyenleri engellemekle ve zamanaþýmlarýyla, görmezden gelmelerle unutulmaz. Unutulmuþ gibi yapýlsa bile toplum vicdaný rahatlamaz. Bu ülkenin kardeþliði; çok kültürlü bir yapý içerisinde herkesin kendisini özgürce ifade etmesine baðlýdýr. Bu tür katliamlarýn gerçek faillerinin belirlenmesine baðlýdýr. Aksi halde bu katliamlar ülkemiz halklarýnýn arasýnda yapay bir sorun olarak kalmaya devam edecektir. Bu da ülke çaðdaþlaþmasýna ve demokratikleþmesine katký saðlamayacaktýr. Ülkemizin geleceði; ülkemiz insanlarýnýn tüm farklýlýklarýna raðmen kardeþçe bir arada yaþamalarýna baðlýdýr. Bu doðrultuda baþta Sivas, Dersim, Çorum, Maraþ, Gazi, Uludere olmak üzere, tüm katliamlarýn gerçek failleri bulunmalý, bu katliamlar aydýnlatýlmalýdýr. Bu gün ise dünden faklý deðil, hatta daha da kötü bir durumdayýz. Artýk yitirdiðimiz canlarýmýzý anmamýza dahi izin verilmemektedir. Hâlbuki biz tüm insanlarýn barýþ içerisinde, bir arada, birlikte kardeþçe yaþamasýný isteyen bir gelenekten gelmekteyiz. Günümüzde ülkeyi yönetenlerden bu beklenebilir mi? Beklenemez. Çünkü daha dün Uludere de kendi yurttaþýnýn üzerine uçaklarla bomba yaðdýrarak 35 yurttaþýn katline neden oldular.bunun çözümü; katliamlarýn tüm sorumlularý belirlenip yargý önüne çýkarýlmadýkça, en yüksek devlet yetkilisinden, tetikçisine kadar adalet önünde hesap sorulmadýkça, bu tür yaralar kanamaya devam edecek ve bu katliamlar unutulmayacaktýr, unutturulamayacaktýr. Devleti yönetenlerin görevleri katliamlarda yitirdiklerini anmak isteyenleri engellemek deðil, katliamlarý aydýnlatmak, yapanlarý ve planlayanlarý yakalayýp yargýlayýp hesap sormaktýr. Bizler her yýldönümlerinde olduðu gibi bütün katliamlarda yitirdiklerimizi anacaðýz. Bu nedenle, Sivas, Dersim, Maraþ, Çorum, Gazi, Malatya, Uludere de katledilenleri bir kez daha özlemle anýyor; onlara aydýnlýk, çaðdaþ ve barýþ içinde bir ülke sözü veriyor ve katliamlarý anmak isteyenleri engelleyenleri ve bu katliamlarý yapanlarý da nefretle kýnýyoruz. Hüseyin GÜZELGÜL Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný 30 ARALIK 2011

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı