HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR"

Transkript

1 Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri düzenlendi. Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri düzenlendi. Çadýrkentlerde öðle saatlerinden itibaren baþlayan etkinlikler gece geç saatlere kadar devam etti. Mahalli sanatçýlarýn seslendirdiði Türkçe ve Kürtçe þarkýlarla eðlenen çocuklara büyükler de eþlik etti. Çadýr kentlerindeki etkinliklere katýlan depremzedelerle bir araya gelen Vali Münir Karaloðlu, çocuklarýn sevincine ortak oldu. Karaloðlu, "Ben bu kentin geleceðinin bu günden çok daha iyi olacaðýna inanýyorum, buna siz de inanýn" dedi. Dünya Motokros Þampiyonu Kenan Sofuoðlu ile Türkiye Bayanlar Ralli Þampiyonu Burcu Çetinkaya da, Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Baþkanlýðý tarafýndan Et Balýk Kurumu çadýrkentindeki etkinlik çadýrýnda depremzede çocuklarla Yýlbaþý gecesinde bir araya geldi. Sofuoðlu, çocuklarla sohbet ederek sýkýntýlarýný dinledi. Ýstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bir araya gelen binlerce kiþi, Þýrnak Uludere de yaþanan katliama protesto etti. Protestocular, Barýþ istiyoruz ve Susma haykýr savaþa hayýr pankartlarýyla Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüdü. Katil AKP hesap verecek ve Faþizme ölüm halka hürriyet sloganlarý atan protestocular, Galatasaray Lisesi önünde bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Açýklamadan önce katliamda hayatýný kaybeden 36 yurttaþ için 1 dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Ýstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri Sözcüsü Barýþ Uluocak ýn okuduðu basýn açýklamasýnda, insanlarýn temel haklarýnýn göz ardý edildiði, herkesin yok edilmesi gereken ayrýk otu olarak görüldüðü politikalarýn artýk yaþam hakkýnýn yok edilmesine kadar ulaþtýðý vurgulandý. 2 DE Çorum da ne olmuþtu? 27 Mayýs 1980 de MHP li Bakan Gün Sazak ýn öldürülmesi üzerine, ertesi gün Çorum da ülkücüler, Alevi ve solcularýn dükkân ve evlerine saldýrdý. Alevilerin oturduðu Milönü Mahallesi ablukaya alýndý. Olaylar 30 Haziran a kadar sürdü ve tam yatýþtýðý düþünülürken, 4 Temmuz da Komünistler Alaattin Camisi ne bomba attý þayiasý ile ikinci kýyým dalgasý baþladý. Polisin de taraflý davrandýðý olaylarda 57 yurttaþ öldü. Türkiye'nin kireçtaþý oluþumlarý içine oyma peribacalarý, kaya kiliseleri ve yýllýk 2,5 milyon yerli ve yabancý turiste ev sahipliði yapan en önemli kültür merkezi Kapadokya da Flintstones tarzý konutlarýn bir hikâye kitabýna dönüþmesi ve sýra dýþý manzaralarý sayesinde bütün Dünya yý büyülüyor. Sýcak hava balonculuðunun en etkin þekilde gerçekleþtirildiði ve gelen ziyaretçilere unutamayacaklarý eþsiz doða güzelliklerinin yaþatýldýðý dünyanýn en iyi yerlerden birisi olan Kapadokya da en prestijli ödüllerden birisine sahip olan ve sýra... Avrupa Turizm Komisyonu (ETC) tarafýndan Trend Cards 2011 de Tasarým Otelleri arasýnda gösterilen, oldukça genç yaþýna raðmen dünyanýn... 5 DE Nevþehir Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öðrencileri, kan baðýþýnda bulundu. Nevþehir Üniversitesi Öðrenci Konseyi Baþkanlýðý ve Kýzýlay Kan Merkezi Nevþehir Þubesi iþbirliðiyle...

2 Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin ileri demokrasi nin özünü aþaðýdaki veciz sözlerle anlattý. Anlayan için yeter de artar: Terör örgütünün yürüttüðü çalýþma sadece daðda, bayýrda, þehirde, sokakta, arka sokaklarda haince pusu kurarak yaptýðý saldýrýlardan ibaret deðil. Bir baþka ayaðý daha var. Bilimsel terör var... Resim yaparak, tuvale yansýtarak, þiir yazarak, þiire yansýtýyor, günlük makale yazarak. Hýzýný alamýyor. Terörle mücadelede görev almýþ askeri ve polisi, sanatýna çalýþmasýna konu yaparak demoralize etmeye çalýþýyorlar. Terörle mücadele edenle bir þekilde mücadele ediliyor. Arka bahçe Ýstanbul dur, Ýzmir dir, Bursa dýr, Viyana dýr, Londra dýr, Washington dur, üniversitede kürsüdür, dernektir, sivil toplum kuruluþudur... Arka bahçede ayrýk otuyla ayrýk otlarý birbirine karýþýyor. Bir kýsmý faydalý, bir kýsmý zehirli... Bakanýn sözleri þaþkýnlýk yarattý. Bu kadar da olmaz dedirtti. Ama aslýnda bu zihniyet yeni deðil. Þaþýlacak bir þey yok. Ýdris Naim ler geçmiþte de vardý. Türkiye nin muhafazakar sað geleneði pek çok Ýdris Naim yetiþtirdi. Onlardan biri DP nin Çalýþma Bakaný Mümtaz Tarhan dý li yýllarda Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi tarafýndan düzenlenen Sosyal Siyaset Konferanslarýnda verilen derslerin bazýlarýný beðenmeyen Çalýþma Bakaný Mümtaz Tarhan bu konferanslarý verenleri gizli komünist olmakla suçlamýþtý. Tarhan iþçi konferansýnýn Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesinde yapýlmasýna karþý çýktý ve sendikacýlarý yabancý ideolojilere hizmet etmekle suçladý. Tarhan, 20 Mart 1957 de yaptýðý açýklamada sosyal siyaset seminerleri veren üniversite hocalarýný þu ifadelerle suçluyordu: (...) komünist uþaklýðý veya þahýs ihtiraslarý için, sendikalara siyaset sokmak isteyenler (...) Ellerinde sosyal adaletin bayraðýný taþýyanlarýn, þimdiye kadar günlük ve iþçi gazetelerindeki baþmakaleleri, gazetelerde yazdýklarý seminer ve kürsülerde söyledikleri birer birer dökülür ve saçýlýrsa, bu gibi insanlarýn gizli maksatlarýnýn, maskeli yaygaralarýnýn kökünün nerde olduðunu, bu zakkum aðacýnýn nereden sulandýðýný bu memlekette anlamayan Türk kalmayacaktýr. Tarhan ýn Ýdris Naim den daha mahir olduðuna þüphe yok! Çalýþma Bakaný Tarhan ýn aðýr suçlamalarýnýn ardýndan Çalýþma Bakanlýðý tarafýndan yazýlý yapýlan açýklamada daha da aðýr ifadeler yer alýyordu: Çalýþma Vekili, bu beyanatýnda, iþçi ve sendika muhitlerine müteveccih ve Türk Ýþçisini ideolojik bakýmdan tahrik etmeye veya muayyen bir siyasetin rengini ve zehrini sendikalarýmýzýn bünyesine aþýlamaða matuf sözde ilmi faaliyetlerin hakiki mahiyetini bütün ehemmiyetiyle ortaya koymuþ bulunuyor. Metinde yer alan Birkaç sahte ilim bezirgânýnýn ve iþçilikle alâkasý meþkûk sendika esnafýnýn tahrikleri gibi ifadeler, DP nin sendikalara ve sosyal politikaya yönelik tutumunun geldiði vahim noktayý göstermektedir. Tarhan ve zamanýn Çalýþma Bakanlýðý Ýdris Naim Þahin i kýskandýracak akýl yürütmelerde bulunuyor ve inanýlmaz taktikleri savunuyordu: Halbuki bugün Komünizmle mücadele etmek mevkiinde bulunan bütün Dünya memleketlerinin içinde bulunduðu durum öylesine bir mücadele taktiðini zaruri kýlmaktadýr ki, elle tutulur deliller halinde tecellisi beklenerek menfi ideolojik propagandalarýn alýp yürümesine müsamaha etmek milli bir intihar teþkil eder. Filhakika, suç sayýlan fiillerin muayyen bir ideolojik üniforma ile karþýmýza çýkmasý düþünülemeyeceði gibi, çok kere masum fakat gafil kalemlerin açtýðý bir hazýrlayýcý zemin üzerinde isyankâr ve ihtilâlci tahriklerin kolayca neþvünema bulmasýna imkân verilmiþ olabilir. Aslýnda Ýdris Naim yeni bir vaka deðil. Muhafazakar Türk saðý müesses nizamý korumak için her daim bir umacýya ihtiyaç duymuþ, her daim komplo teorilerini sevmiþtir. Ýdris Naim de DP geleneðinin devamcýsý bir partinin bakaný deðil mi? Türkiye saðýnýn demokrasi sýnýrý bu kadar. Þaþýracak ne var. Gelenek sürüyor! (BirGün) ALÝ CEMAL KARABUDAK Ýstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bir araya gelen binlerce kiþi, Þýrnak Uludere de yaþanan katliama protesto etti. Protestocular, Barýþ istiyoruz ve Susma haykýr savaþa hayýr pankartlarýyla Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüdü. Katil AKP hesap verecek ve Faþizme ölüm halka hürriyet sloganlarý atan protestocular, Galatasaray Lisesi önünde bir basýn Tayyip Erdoðan ýn bir yandan saldýrýyý sahiplenen, bir yandan da sorumluluðu üstünden atan üslubuna TRT'den de destek geldi. TRT Haber "Hain terörün kanlý taktikleri" baþlýklý haberinde Uludere Katliamý nýn sorumluluðunu AKP nin üzerinden atma derdine düþtü Baþbakan Tayyip Erdoðan, Uludere Katliamý nýn yaþanmasýndan 27 saat sonra yaptýðý ilk açýklamasýnda köylülerin kalabalýk gezdiðini, daha önce kaçakçýlarýn silah taþýdýðýný iddia ederek saldýrýyý sahiplenen bir dil kullandý. Gediktepe ve Hantepe de yaþanan saldýrýlarý da hatýrlatan Erdoðan, Bu defa ise böyle bir þeye, yanlýþa güvenlik güçlerimizin düþmemesi ifadelerini kullandý. Erdoðan, bu sözleri ile yaþananýn bir hata deðil, bilinçli bir saldýrý olduðunu itiraf etmiþ oldu. açýklamasý gerçekleþtirdi. Açýklamadan önce katliamda hayatýný kaybeden 36 yurttaþ için 1 dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Ýstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri Sözcüsü Barýþ Uluocak ýn okuduðu basýn açýklamasýnda, insanlarýn temel haklarýnýn göz ardý edildiði, herkesin yok edilmesi gereken ayrýk otu olarak görüldüðü politikalarýn artýk yaþam Erdoðan açýklamasý sýrasýnda olaylarý katliam diyerek veren medyaya insafsýz, istihbarat bilgilerini sorgulayan köþe yazarlarýna cambaz, BDP ye ise þov ve istismar peþinde diyerek saldýrmýþ, saldýrý ile ilgili AKP nin üzerindeki yükü hafifletmeye çalýþmýþtý. AKP üzerindeki oklarý baþka yönlere çekmeye çalýþan isimlerden birisi de Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç oldu. Sýnýrötesi harekat tezkeresinin TBMM den geçirildiðini ve Beþir Atalay ýn askeri-siyasi operasyonlarý tek elden yönettiklerini açýkladýðýný es geçen Arýnç, Olaya bir siyasi boyut vermek, bu boyut üzerinden hükümete yüklenmek doðru deðildir. Hava kuvvetlerine baðlý uçaklar tarafýndan yapýlan bombalama var. Bundan dolayý Ýçiþleri Bakaný nýn sorumluluðu nedir ki? sözleriyle istifa hakkýnýn yok edilmesine kadar ulaþtýðý vurgulandý. Uluocak konuþmasýnda, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin in herkesi terörist ilan etmeye varan açýklamalarýnýn ardýndan bu katliamýn gerçekleþmesi bu kaygýlarýmýzý artýrýyor dedi. MERKEZ MEDYA AKP NÝN GAZABINDAN KORKUYOR Kültürü, bilimi, sanatý, eðitimi terörle iliþkilendirecek kadar ileri giden bu zihniyet herkesi düþmanlaþtýrmakta ve yok etmeye çalýþmaktadýr diyen Uluocak, merkez medyanýn da olayý görmezden gelmesini eleþtirdi. Türkiye de basýn özgürlüðünün ibretlik durumunun bu katliamla gözler önüne serildiðinin altýný çizen Uluocak, 36 yurttaþýn öldüðü bu katliamý haber yapmanýn dahi AKP nin gazabýna uðrama endiþesi yaratmasý son derece düþündürücüdür diye konuþtu. Daha fazla kan ve göz yaþý dökülmemesi, operasyonlarýn durdurulmasý ve barýþ ortamýnýn tesis edilmesi için herkesi üzerine düþen görevi yapmaya davet ediyoruz diyen Uluocak, sorumlularýn açýða çýkarýlmasýný ve yargý önünde hesap vermesini talep ederek sözlerini sonlandýrdý. BÝRGÜN çaðrýsý yapan muhalefete çýkýþtý. TRT imdada yetiþti AKP li yetkililerin bir yandan saldýrýyý sahiplenen, diðer yandan saldýrýnýn sorumluluðundan kurtulmaya çalýþan üslubuna TRT den destek geldi. TRT Haber, Uludere Katliamý ile ilgili Hain terörün kanlý taktikleri baþlýðýyla verdiði haberde 35 canýn kaybýnda 1 numaralý sorumlu bölücü örgüt ifadelerine yer verdi. Uludere Katliamý nýn sorumluluðunu AKP den alýp Kürt hareketine yüklemeye çalýþan TRT Haber, örgütün ilk amacýnýn askerin son dönemde yürüttüðü operasyonlarýn önünün almak ve silahlý kuvvetleri etkisiz kýlmak olduðunu iddia etti. TRT Haber in bir baþka iddiasý da hayatýný kaybeden 35 kiþinin bölgede devlet birliðini destekleyen aþiretlere mensup olduðu, bu eylem sayesinde geleneksel aþiretler ile devletin arasýnýn açýlmak istendiði. Kürt hareketinin bölgedeki Kürtlere Devlet sizden nefret ediyor mesajýný vermek istediðini de öne süren TRT Haber e göre örgüt, 35 kiþinin ölümünü saðlayarak dünyaya Bakýn Türkiye Cumhuriyeti nasýl da zulüm ediyor mesajý da vermek istemiþ Sayýlý TRT Kanunu na göre tarafsýz, yansýz ve doðru haber yapmasý gereken TRT, haberini Bu planlar sayesinde bölgede ve dünya genelinde Türkiye nin güçlenmesinden rahatsýz olan kimi ülkelerin, uluslararasý desteðini arkasýna alabileceðini zannediyor. En nihayetinde onlarca yýldýr devam edegelen ve bu topraklarýn insanýnýn saðduyusu sayesinde asla baþarýya ulaþamayacak bölme planýnýn gerçekleþebileceðini umuyor. ifadeleriyle sonlandýrdý. Sendika.Org

3 2011'i geride býrakýrken; hem yýl içinde yaþadýklarýmýzý hatýrlamak ve hem de önümüzdeki yýla dair beklentilerimizin neler olabileceðine iliþkin bir þeyler yazmak istedim Sondan baþlayacak olursak Þýrnak ýn Uludere Ýlçesi Ortasu (Roboski) Köyü nde köylülerin savaþ uçaklarýyla bombalanarak katledilmesi, bizleri bir kez daha devlet dediðimiz olgunun acýmasýzlýðýyla tanýþtýrdý. Yýllar öncesinde, ayný ilin bu kez Güçlü konak köyünde benzer bir duruma þahit olmuþtuk. Üzülerek anýmsayacak olursak; korucu olduklarý halde köylüler bir minibüste yakýlarak katledilmiþlerdi. AKP nin hükümetlik yaptýðý son yýllarda katliam gerçekleriyle sarsýlýyor ve 90 lý yýllarýn benzeyen acýlarýný hatýrlamak zorunda býrakýlýyoruz. Unutma, unutturma þiarlarýyla dikkat çektiðimiz katliamlar için, istesek de, AKP sayesinde hafýzalarýmýzýn zayýflamasý mümkün olmuyor! Zaten, artýk 90'lý yýllar ve þimdiler için bir ayrým yapmanýn da ehemmiyeti kalmadý. Sözkonusu faþizm olunca, birbirinden ayrýlmayan onyýllar geçiriyoruz. Halbuki AKP, Türkiye de siyasal iktidar olmasýnýn ardýndan geçmiþi anýmsatmayacak çözümler üretmeye aday olduðu iddiasýndaydý. Toplumsal barýþýn inþasý açýsýndan hepimizi umutlandýrmasýnýn nedenini de böyle gerekçelendirebiliriz. Yanýlmýþýz ve dahasý yanýldýðýmýzý anlamak için de çok fazla beklediðimizi düþünüyorum. AKP yi bir iyilik perisi olarak gören ve hâlâ böyle gösterme derdi taþýyan herkes de, tanýðý olduðumuz bu kanlý sürecin sorumlularýdýr. ERGENEKON, DEMOKRATÝK AÇILIM, ALEVÝ ÇALIÞTAYLARI; YALANLAR! Ayný zamanda, sözde demokratikleþmenin bir ayaðý olarak baþlatýlan Ergenekon yargýlamalarýnýn da, giderek, toplumun geniþ muhalif kesimlerini kapsayan bir tutuklama sürecine dönüþtürüldüðünün tanýðý olduk. AKP, faili meçhul cinayetler iþleyenlerin yargýlayaný deðil; bizzat cinayetlerin öznesi haline geldi. Demokratik açýlým aldatmacasýyla da, Kürt halkýnýn siyasal kimlik talebini bir kenara atýp, soruna þiddet ve savaþ mantýðý içinde çözüm arayan bir yeni konseptin AKP tarafýndan hayata geçirildiði de, çok geçmeden gördük, yaþadýk. Alevi çalýþtaylarý düzenleyerek Alevilerin eþit yurttaþlýk temelinde talep ettikleri haklarýnýn saðlanacaðý vaadinde bulunan AKP, yine kandýrýyordu! Zira, bugüne deðin Aleviler lehine, onlarýn talepleri etrafýnda atýlmýþ tek adýmýn bile þahitliðini yapamadýk! Sivas katliamýyla yüzleþmek adýna da, Madýmak Oteli kamulaþtýrýlýp, güya bir müzeye dönüþtürüldü. Ancak Alevi toplumunun beklentilerinin aksine hükümet kendi bildiðini okudu ve Sivas þehitlerinin isimlerinin yazýlý olduðu yere katillerin adýný kazýmayý ihmal etmedi! DERSÝM E ÜZÜLEN MARAÞ KATLÝAMINI KINAYANLARA SALDIRIR MI?.. Ýl baþkanlarýný topladýðý bir parti toplantýsýnda, dünya literatüründe görülmemiþ gayri ciddi bir üslupla ve alaycý bir tavýrla Dersim den özür dileyen ancak bu özrün gereðini yerine getirmekten kaçýnan da, AKP nin ve devletin baþýndaki isimdi; Erdoðan dý. Ýlginç ki, bir süre Türkiye kamuoyu ve medyanýn birinci gündemi olan Dersim, hükümetin talimatlarý doðrultusunda ve bir anda gündemden ilga edildi! Dersim den yarým aðýz özür dileyen ayný AKP, Maraþ Katliamý ile yüzleþmekten de kaçýndý ve býrakalým yüzleþmeyi; henüz geçtiðimiz günlerde Maraþ þehitlerini anmak isteyenlerin üzerine jandarma komandolarýný ve polisini saldýrttý. REFERANDUMLA SADECE KENDÝ ÖZGÜRLÜÐÜNÜ GENÝÞLETTÝ! AKP, referandumda özgürlük ve adalet vaadinde bulunmaktan da, referandumdan sonra halklar için kutsal olan bu iki kavramý hýrpalamaktan da, geri kalmadý. Yargýnýn ve ordunun demokrasi karþýtlýðýna -ki haklýydý- vurgu yapan AKP, referandumdan sonra ayný karþýtlýðý bu kez kendisi sürdürecekti. Öyle de oldu. 12 Eylül zihniyetiyle hesaplaþacaðýný söyleyen Baþbakan Erdoðan, 12 Eylül uygulamalarýna rahmet okutacak yeni terörle mücadele konseptini devreye soktu; hak ve özgürlüklerden bahsedenin, terörist sayýldýðý ve nihayetinde tutuklandýðý bir yeni devre imzasýný attý. Farklý kimlikler kadar, emekçilere de düþman kesilmiþti AKP. Oysa, yine referandum sýrasýnda emekçilere grev hakkýndan, örgütlenme özgürlüðünden dem vuruyordu. Buna raðmen; daha on gün önce, 21 Aralýk ta greve giden eðitim ve saðlýk emekçilerine AÝHM ve Danýþtay kararlarýný hiçe sayarak soruþturma baþlattý. Yani, yalan söylemediði kimse kalmadý AKP nin! SANATA TERÖR DÝYEN, TERÖRE SUSAN BAKAN! Sanatçýlarýn artýk özgürlükleri kýsýtlanmadan sanatlarýný üretebileceklerini vaat eden de, Erdoðan ýn ta kendisiydi. Yeni Ahmet Kaya hadiselerine izin vermeyeceðini ileri sürdükten hemen sonra, þahsýmýn da içinde bulunduðu çok sayýda sanatçý için onlarca yargýlama dosyasý hazýrlanmýþtý bile. Þaka olduðunu farkettiðimiz bu süreci, þaka gibi bir bakanla da taçlandýrdý Erdoðan; müzisyeni, ressamý ve diðer sanat alanlarýný icra eden herkesi terörist ten sayan yeni bir Ýçiþleri Bakanýmýz olmuþtu bile! Onun algýsý, AKP nin politikalarýndan kesinkes baðýmsýz görülmemeli. Ýçiþleri Bakaný ne söylüyorsa, AKP Hükümeti de o söylenenleri düþünen bir siyasi güçtür zaten. Býkmadan usanmadan toplumda muhalif olan herkese sataþan Ýçiþleri Bakaný, ne hikmetse 35 Kürdün katledilmesiyle bir sessizliðe büründü. O herþeye sözü olan, enerjisi hiç tükenmeyen Bakan, anlaþýlan o ki bir tek katliamcýlara laf söylemiyordu! NE DEMÝÞTÝ AHMED ARÝF Bu konuda zaten AKP yetkililere sözü býrakmak haksýzlýk olur! Son sözü Ahmed Arif, 30 Temmuz 1943'de, Van ýn Özalp ilçesinde 33 Kürt köylüsünün, General Muðlalý nýn emriyle kurþuna dizilmesi üzerine söylemiþti. En anlamlýsý, o sözleri bir kez daha hatýrlatmaktýr: Vurulmuþum Daðlarýn kuytuluk bir boðazýnda Vakitlerden bir sabah namazýnda Yatarým Kanlý, upuzun Vurulmuþum Düþüm, gecelerden kara Bir hayra yoraným çýkmaz Canim alýrlar ecelsiz Sýðdýramam kitaplara Þifre buyurmuþ bir pasa Vurulmuþum hiç sorgusuz, yargýsýz.. Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Hüseyin KAÝM Türkiye'nin kireçtaþý oluþumlarý içine oyma peribacalarý, kaya kiliseleri ve yýllýk 2,5 milyon yerli ve yabancý turiste ev sahipliði yapan en önemli kültür merkezi Kapadokya da Flintstones tarzý konutlarýn bir hikâye kitabýna dönüþmesi ve sýra dýþý manzaralarý sayesinde bütün Dünya yý büyülüyor. Sýcak hava balonculuðunun en etkin þekilde gerçekleþtirildiði ve gelen ziyaretçilere unutamayacaklarý eþsiz doða güzelliklerinin yaþatýldýðý dünyanýn en iyi yerlerden birisi olan Kapadokya da en Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onuýr ÞAHÝN Evli ve 1 çocuk annesi 34 yaþýndaki Özlem Yardýmcý, mide aðrýsý, midede þiþkinlik ve hazýmsýzlýk þikayetleriyle özel bir hastaneye baþvurdu. Yardýmcý'nýn yapýlan tetkikinde, safra kesesinde çok sayýda taþ olduðu tespit edildi. Ameliyata alýnan ve yaklaþýk bir saat süren operasyon sonucu Yardýmcý'nýn safra kesesinden 370 adet taþ çýkarýldý. Ameliyatý yapan genel cerrahi uzmaný Opr. Dr. Zeki Döþeyen, bugüne kadar birçok hastanýn safra kesesinden onlarca taþ çýkardýklarýný, ancak ilk bu kadar çok taþa rastladýðýný ifade etti. Hastanýn saðlýk durumunun iyi olduðunu belirten Döþeyen, Yardýmcý'yý taburcu ettiklerini söyledi. Yardýmcý ise yaklaþýk 5 yýldýr mide aðrýsý, þiþkinlik, hazýmsýzlýk gibi þikayetlerle çeþitli saðlýk kuruluþlarýna baþvurduðunu, ancak sadece ilaç tedavisi gördüðünü anlattý. Aðrýlarýnýn artmasý üzerine tekrar hastaneye baþvurduðunu belirten Yardýmcý, safra kesesinden çýkan yüzlerce taþý görünce þaþýrdýðýný, ameliyatýn ardýndan saðlýðýna kavuþmanýn sevincini yaþadýðýný kaydetti. prestijli ödüllerden birisine sahip olan ve sýra dýþý gezi mekânlarýný bütün Dünya ya tanýtan OffBeat Traveller isimli internet sitesi, Dünya daki en iyi 10 balon destinasyonunda ilk sýraya Kapadokya yý koydu yýlýndan bu yana balon turizminin yapýldýðý Kapadokya, böylece bir kez daha en seçkin ve sýra dýþý balon etkinliðinin yapýldýðý bölge olarak ismini duyurdu. Kapadokya semalarýnda bir gökkuþaðý gibi fantastik hava yaratan sýcak hava balonlarý yýlýn her döneminde uçabiliyor

4 Yazar, yönetmen, senarist, oyuncu, müzisyen, siyasetçi. Sýrrý Süreyya Önder için söylenecek çok þey var. 7 Temmuz 1962 de Adýyaman da doðan Önder sanatla iç içe olmasýna raðmen onun için siyaset hep ön plandaydý. Ýlk kez 1978 yýlýnda Adýyaman Lisesi nde öðrenciyken Maraþ Katliamý protestosu nedeniyle tutuklandý. Tahliye olduktan ve A.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi ni kazandýktan sonra Ankara dönemi baþladý. 12 Eylül darbesi hayatýnýn akýþýný deðiþtirdi ve yýllarca hapis yattý. O dönemi sanat yoluyla anlatmayý seçen Önder için, 2006 yýlýnda çekilen Beynelmilel filmi de 12 Eylül le bir hesaplaþmaydý. Beynelmilel i izleyene kadar kimsenin aklýna 12 Eylül darbesini konu alan bir filme kahkahalarla güleceði gelmiþ midir, bilmiyoruz. Filmin hem senaryosuna hem de yönetmenliðine imza atan Sýrrý Süreyya Önder, bizi önce türlü absürtlüklerle dolu bir dünyaya tanýk etti; filmin sonunda ise belki de çoðu dram filminin yaratamadýðý bir burukluk ve boðamýzda bir düðümle sinema salonundan uðurladý. Önder, þimdilerde, kendi tabiriyle araya bir fragman olarak aldýðý sanat hayatýný ikinci plana itmiþ ve artýk BDP Ýstanbul milletvekili olarak Ankara da. Ankara yý sýkýcý buluyor. Ancak, kah Genel Kurul da kavga ayýrýr, kah Uzlaþma Komisyonu nda yeni anayasa çalýþmalarýna katýlýr, kah cezaevindeki öðrencilerle dayanýþma için üniversite bahçesinde saçýný kestirir ve Ankara dýþýndaki pek çok eyleme de yetiþmek için koþtururken, sýkýlmaya vakit kalmasa gerek. Onca koþuþturma arasýnda, bir de biz ODTÜ Medya ve Kültürel Çalýþmalar yüksek lisans öðrencilerine sinema ve siyaset üzerine sýmsýcak bir röportaj verdi. Haydi, buyurun Aðlamak gülmenin kardeþidir Senaryo yazma nedenlerinizden birinin 12 Eylül e olan öfkeniz olduðunu söylemiþtiniz. 12 Eylül ü konu alan filmler hep dram aðýrlýklý, Beynelmilel ise mizah. Oysa o filmlerin yönetmenleri ile sizin hayat hikâyeleriniz bunun tam tersi. Ýsteseydiniz, çok daha sert bir film yapabilirdiniz. Bu tercihiniz bilinçli miydi, yoksa hikâye mi öyle gerektirdi? - Ben 40 yaþýndan sonra sinemaya heveslendim. Sinemayla alaylý ya da mektepli bir iliþkim yok. Barýþ Pirhasan ýn Senaryo Atölyesi nde kendisine öðrenci olmaya gittiðimde, Barýþ Pirhasan, Neden sinema? diye sormuþtu. Vallahi öfkem var demiþtim. O da Baþlamak için iyi bir sebep demiþti. O eðitimin sonunda Barýþ ýn bana kattýðý en temel þey, öfkenin böyle bir yolculuða baþlamak için iyi bir sebep olduðu, devam ettirmek içinse engel olduðu bilgisidir. Dolayýsýyla, Barýþ bana öfkemi muhafaza etmem ama sanatsal bir üretimde öfkemle arama bir mesafe koymam gerektiðini öðretti. Ýkinci nedense, mizah çok etkili bir muhalefet silahýdýr. Tarihinde diktatörlük olan her yeri inceleyin þunu göreceksiniz; muhalefet ilk olarak mizah ve mizahçýlar tarafýndan baþlatýlmýþtýr. Ne zaman bir ülkede mizah muhalefet yapmaya baþlar, o ülkedeki diktatör için geri sayým baþlamýþ demektir. Bizim tarihimize de baktýðýnýzda, bütün sultanlara aðýrlýklý olarak mizah yoluyla kafa tutulmuþtur. Timur un karþýsýna Nasreddin Hoca çýkar. Bektaþi diye bir tiplememiz vardýr ki bütün egemen anlayýþlara muhalefet etmektedir. Dünyaya da baktýðýmýzda Hitler in günleri Þarlo ile geri sayýlmaya baþlanmýþtýr. Ýþte ben de mizahýn böyle etkili bir muhalefet dili olduðunu bildiðim için bu tarafa yöneldim. Ama bu arada mizahla gülünç olma arasýnda çok ince bir çizgi var. Cývýk mizah yapmadan, gülünç olmadan mizah yapabilmek de ciddi bir çaba gerektirmektedir. Zannedildiði gibi kolay bir iþ deðildir. Ayrýca, hayatýn diyalektiðine baktýðýnýzda, salt acý yoktur; salt güldürü de yoktur. Bunlardan herhangi birinin salt olmasý durumu patolojik bir haldir. Hatta Beynelmilel de karakterlerden Gülendam bunu Aðlamak gülmenin kardeþidir diyerek ifade eder. Öyle bir film yaparsýnýz ki artýk hiçbir þey eskisi gibi olmaz Sanatla siyaset arasýndaki iliþki hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Örneðin Ýki Dil Bir Bavul filmi anadilde eðitim konusunu ele aldý ve bu alandaki sorunlara iliþkin bir farkýndalýk yarattý. Sizce sanat siyaseti yönlendirebilir mi? - Sanatla siyasetin farký þudur; Sanat sorunu sadece görünür kýlar. Siyasetin ise sorun çözmek gibi bir yükümlülüðü ve gücü vardýr. Aradaki en temel fark budur. Bu, birinin önemsiz, diðerinin önemli olduðu anlamýna gelmez çünkü bir sorun, görünür olmadýkça o soruna bir çözüm bulunamaz. Görünür olmaktan kast ettiðim, sizin de söylediðiniz farkýndalýk yaratmaktýr. Bunu sanat siyasetten daha iyi becerir çünkü duygulara ve algýlara hitap eder. Siyasetin dili kurudur, sanat ise kalbe dokunur. Farkýndalýk yaratma gücü de buradan gelir. Öyle bir þey yaparsýnýz ki artýk hiçbir þey eskisi gibi olamaz. Anadil konusunda böyle bir film yapmýþsanýz, artýk hiç kimse: Bunlar bilinmeyen bir dilde konuþuyorlar. diyemez. Siyaset de bu farkýndalýk üzerinden sorunu çözme yoluna gider. Sizin gibi öfkesi olan insanlar daha sanatsal, dramatik filmlere yönelirken siz kitlesel filmler yapýyorsunuz. Bunun sebebi nedir? - Doðrusu, sanat filmi, festival filmi ya da piyasa filmi gibi kategorizasyonlara inanmýyorum. Çok sanatsal bir iþin çok fazla izleyeni olabilir ya da piyasa tabir edilen bir filme 5 kiþi bile gitmeyebilir. Burada ayýrt edici nokta ve yanlýþ algýlama þudur; sinemayý resimden ya da romandan ayýran nokta maliyetli bir iþ olmasýdýr. Genelde derdi çok olanýn parasý az olduðundan, bir yapýmcýyý yaptýðýnýz iþe ikna etmek zorundasýnýz. Yapýmcý da sizin iþinize bir yatýrým gözüyle baktýðý için kendi açýsýndan daha popüler öðelerle filme müdahale etmek ister. Yapýmcý ile yönetmen arasýnda bir mücadele baþlar. Ýki tarafýn kesiþtiði yerde ise film ortaya çýkar. Ben de bu mücadele sýrasýnda Beynelmilel in finalini deðiþtirmek zorunda kaldým. Sene TCK nin 301. maddesinin çok sýk uygulandýðý, Hrant Dink in de bu maddeden yargýlandýðý yýl. Politik olarak o final yapýmcýya büyük cezai sorumluluklar getirebilecek durumdaydý. Yapýmcý da böyle bir hukuki cezayý yaþamak istemediðini belirtti. Bu yüzden, filmin 25 dakikasýný attýk, 7 dakika ek çekim yaptýk. Onun da sebebi finalinin deðiþtirilmesiydi. Beni güldürmeyen þeye güler geçerim Engin Günaydýn la, Zeki Demirkubuz un son filmi hakkýnda söyleþtiðiniz bir videonuz var. Esprili bir dille Bence Zeki hümanist deðil. Bir insan bir insana hiç böyle muamele eder mi? diye soruyorsunuz. Engin Günaydýn da Yönetmense eder diye yanýtlýyor. Sizin yönetmenliðiniz nasýldýr? - Setler, týrnak içine alarak söylüyorum faþist ortamlardýr. Yönetmen her þeyin tek hakimi þeklinde bir algýlayýþ biçimi vardýr. Biraz da böyledir çünkü film kötü olduðunda ya da derdini anlatamadýðýnda kimse gidip ýþýkçýdan hesap sormaz, herkes yönetmene söylenir. Bu yüzden yönetmenler biraz fazla telaþ ederler. Genelde böyle bir yaklaþým vardýr fakat ben buna inanmam. Film çekmek kolektif bir üretimdir ve tüm kolektif ürünler gibi bu da bir zincir þeklindedir. Zincirin halkalarý koparsa faturasýný bütün ekip öder. Yönetmene bu kadar mana yüklenmesini doðru bulmuyorum. Yönetmen bir hayal kurar, bu hayal bir düþ biçimindedir. Önemli olan yönetmenin ekibine bunu ne kadar iyi anlattýðýdýr. Iþýkçýsý, sesçisi, hatta çay getireni bile yönetmeni çok iyi anlamalý. Dolayýsýyla yönetmen zaten hayalini iyi anlatabildiyse bu bütün ekibe bir yol haritasý, bir pusula olur. Baðýrýp çaðýrmasýna gerek yoktur. Birazda mizaçla ilgilidir, ben günlük hayatta da kimseye baðýran kýzan bir adam deðilim. Setimde de böyle oldu. Biz güle oynaya bir film çektik. Sanatýnýzda Brecht ekolüne mensupmuþsunuz. Bunun sebebi toplumu dönüþtürme etkisine olan inancýnýz mý? - Brecht i diðerlerinden ayýran en önemli nokta, katharsis i reddetmesidir. Seyircisine der ki Sen bir oyunu izleyip ya da bir metni okuyup, günahlarýndan arýnýp rahatlayýp gidemezsin. Burada sanat sarsýcý, yeni sorular sorucu ve mevcut manüpülatif algýyý bozucu bir iþlev görmelidir. Bu yönüyle hepimiz Elhamdülillah Brecht yeniz. Beni daha çok etkileyen tarafý ise, yine tiyatro metinleri için söylediði Beni güldürmeyen þeye güler geçerim lafýdýr. Beynelmilel de film müziklerinde de isminiz geçiyor. O süreci biraz anlatabilir misiniz? - Ayný zamanda müzisyenim. Nota, solfej bilgim yok ama cümbüþ, keman ve baðlama çalarým. Öðrencilik yýllarýmýzda pavyonlarda çalýþýrken öðrendiðimiz bir durumdur bu. Filmde müzik kullanýmý bakýmýndan kendimi aþýrýya kaçmýþ hissediyorum. Ýþte burada kendimi Brecht in ruhuna bir miktar ihanet etmiþ sayýyorum. Filmde bir duyguyu yeterince çýkartabildiðinden þüpheye düþtüðün yerlerde müzikle takviye edersin. Beynelmilel de bir iki sahne var ki, utanýyorum bu müziði neden bu kadar çok fazla kullanmýþým diye. Ama müzik hiç girmemeli diyen ekolden de deðilim. Ýdeali, müziðin sinemanýn önüne geçmeyecek þekilde kullanýlmasýdýr. Önceliðim her zaman siyaset Sanatta kendinizi ifade etmek daha kolay deðil miydi? Siyaset yerinizi keskinleþtirerek, size bir sýnýr çizmiyor mu? - Haklýsýnýz ama ben zaten köken olarak sanattan deðil siyasetten geliyorum. Bu anlamda siyaset benim sonradan yaptýðým bir þey deðil. Siyasetin çizdiði çerçeve onu nasýl kullandýðýnýza baðlýdýr. Ben aslýnda sinemayý, siyasi emellerime alet etmiþ birisiyim. -Ýlk defa cezaevine 16 yaþýnda girdim. O günden bugüne ayný çizgide duran bir siyasi duruþum var. Araya bir fragman olarak sanatý aldýk. Yine alabiliriz. Bu belki bir roman belki bir film olur. Ancak bu anlamda her zaman birincil önceliðim siyasi uðraþýmdýr. Bir Ankara hikayesi çekmek istiyorum Milletvekilliðiniz devam ederken, yakýn bir gelecekte uzun metrajlý bir film düþünüyor musunuz? - Elimde bir roman var. Önce onu bitirmek istiyorum. Daha sonra hazýr buralardayken bir Ankara hikâyesi çekebilirim. Müslüm Gürses biyografisi ve Maraþ Katliamý yla ilgili projelerinizi gerçekleþtirmeyi düþünüyor musunuz? - Müslüm Gürses ten vazgeçtim ama Maraþ ý çekmek istiyorum. Müslüm Baba banka reklamlarýnda oynayýnca vazgeçtim. Senaryo, tam da bunu yadsýyan bir karakter üzerineydi. Ýnsanlarý filmin samimiyetine ikna edemem diye düþündüm. Cansu AKKUÞ, Ezgi BORA, Can KARAKULLUKÇU, Yudum KAVUÇUKER, Can MERÝÇ BirGün

5 Çaðdaþ Günerbüyük Ýlk bakýþta söylenecek söz, sonuna geldiðimiz yýlýn sinemasal olarak pek verimli geçmediði. Rakamlara bakarak bunu söyleyenleri ciddiye almaya gerek yok aslýnda, çünkü onlar bu yýl geçen birkaç yýldan daha düþük bir izleyici rakamý çýkmasýný dert ediyorlar. Oysa seneye bu sene olmayan bir Cem Yýlmaz, bir Þahan Gökbakar filmi çekilir, istatistik kurtulur. Ama, Bir Zamanlar Anadolu da ve yanýna ekleyeceðimiz birkaç filmin daha adýný anamasak, 2011 de de þu film vardý, hatýrlar mýsýn diyeceðimiz ne var, cevap vermek zor. Özellikle yýlýn sonuna doðru düzenlenen iki festivalin, Altýn Koza ile Altýn Portakal ýn yarýþma filmlerinin bize söyledikleriyle baþlamak gerek. Yarýþan filmlerin çoðunluðunu ilk filmlerin oluþturmasý, bu yarýþmalarýn ilk dikkat çeken yanýydý. Yani, Altýn Koza da ulusal yarýþmaya seçilen 14 filmden 9 u, Altýn Portakal ulusal yarýþmasýnda 13 filmden 9 u yönetmenlerin ilk filmleriydi. Son yýllarda çekilen film sayýsýnýn artmasý, izleyici sayýsýnýn artmasý, genç yönetmenlerin yetiþmesi, dünya festivallerinden ödüllerle dönmesi gibi unsurlarla birlikte, Türkiye sinemasýnýn olumlu bir geliþme gösterdiðinin ispatý olarak sayýlan özelliklerden biriydi. Son yýllarda yakalanan sayý, -sinemalarda gösterime giren filmleri sayarak bulunduðunu belirtmeli- 70 civarý, ki 10 yýl 15 yýl öncenin on civarý film çekilen hasýlatýyla karþýlaþtýrýldýðýnda ümit verici olarak yorumlanýyor. Festival yarýþmalarýný izleyenler ise, meselenin çok film çekilmesiyle, genç yönetmenlerin çýkmasýyla bitmediðini, yeni baþladýðýný hemen fark edebildiler. Çünkü filmler, mutlaka içlerinde umut vadedenler vardý ama, bayaðý düþük bir kalite ortalamasýna sahipti. Eline kamerayý alanýn film çekmesi gibi seçkinci yorumlarýn üste çýkmasýna izin vermemek için, henüz çok sayýda film çekilmesinin bir gelenek yaratmaya yetmediðini düþünmek gerek belki. Yani, genelde bir usta çýrak iliþkisiyle ilerleyen sinemada, bu kez de bir kuþak öncesinin baþarýlý yönetmenlerinin öðrencilerinin filmlerini görmüþ olsaydýk, manzara baþka türlü olabilirdi ama onun yerine en iyi ihtimalle klip ve televizyondan yetiþmiþ yönetmenler çoðunluktaydý. ÖTEKÝ ÝLE SINIRLI TOPLUMSAL ALAKA Bu filmlerin toplamý üstüne söylenebilecek bir baþka þey, toplumsal bir dikkatlerinin olmasý ama bunu çok yüzeysel bir öteki vurgusu ile sýnýrlamalarýydý. Hani, yine Saklý Hayatlar daki Alevi meselesi, Geriye Kalan daki kadýn sorununun çeþitli yönleri, Zenne nin dikkat çektiði eþ cinsellerin yaþadýðý sorunlar, Yurt un çevre ile iliþkisi, Aþk ve Devrim in Türkiye solu sorgulamasý, Yürüyüþ teki 12 Eylül vurgusu, nispeten düþünülmüþ, tasarlanmýþ konulardý. Ödüle bile konan Güzel Günler Göreceðiz gibi adeta ne bulursa doldurmuþ, organ mafyasýndan fuhuþa, töreden insan kaçakçýlýðýna her türlü üçüncü sayfa haberini buluþturmuþ örnekler bu yüzeysellik hissini güçlendiriyordu. Sonunda, Altýn Portakal ýn ödül töreninde Yürüyüþ ile Kürtlerin de katýldýðý öteki baþlýðýna, evli bir adamla iliþkisi olan kadýný oynayarak hak ettiði ödülünü öteki kadýnlar adýna alan oyuncu, bambaþka bir boyut kattý! Bu yarýþmalar, geçmiþ yýllarda iyi ilk filmleri ödüllendirerek öne çýkarmayý da bilmiþti. Çok geriye gitmeden Sonbahar ý, Çoðunluk u, Press i, Min Dît i, Ýki Dil Bir Bavul u saysak bunlarýn da son derece toplumsal duyarlýðý olan, hatta bu saydýðýmýz örneklerden çok daha politik filmler olduðunu hatýrlamalýyýz. Bu duyarlýk sahibi görünen ilk filmlerin çoðundaki yüzeysellik ise, meselelerini derinleþtirmekten, ayrýntýlandýrmak, zenginleþtirmekten uzak, güdük kalmalarýna yol açýyor. CEYLAN IN TAÞRASI Bunca filmin yarýþmalarda yan yana gelmesinin elbette rastlantýsal bir yaný var, her yönetmen her yýl film çekmiyor ve 2011 de böyle bir denk geliþ bu nedenle mümkün olabildi. Ne kadar yüzeysel olursa olsun, geçmiþ yýllarýn filmlerinin daha apolitik ortalamasýyla karþýlaþtýrýldýðýnda, yüzünü yaþadýðý topluma dönmeye çalýþan yönetmenler olduðundan söz edebiliriz bir yandan da. Tek baþýna bu veriyle Türkiye sinemasýnýn geleceðine dair daha bütünlüklü bir deðerlendirme yapmak da haksýzlýk olacak zaten. En çok konuþmaya devam edeceðimiz film, herhalde Nuri Bilge Ceylan ýn taþra hikayeleri anlattýðý, aydýnýnýn yüzünü Anadolu ya döndürdüðü -belki de barýþtýrdýðý demeli- Bir Zamanlar Anadolu da sý olmalý. Tayfun Pirselimoðlu nun hasta perukçusunun içine baktýðý Saç, yine en çok akýlda kalan filmlerden biri. Bir de dünyadan örnek analým da, öyle bitirelim. Altýn Ayý ödüllü Asgar Ferhadi imzalý Ýran filmi Bir Ayrýlýk, yýlýn en izlenesi filmi, kuþkusuz. Ýnce ince iþlenmiþ öyküsünü anlatmak bile çok güç; ayrýlan bir karý koca, kýzlarý, adamýn hasta babasý ve onun bakýcýsý arasýndaki, kadýn erkek, aile, en çok da sýnýf iliþkilerini deþifre eden bir mesele iþliyor. Kalanýný önümüzdeki yýl konuþacaðýz demek. Nilay VARDAR Sessizliðin Sesi: Türkiyeli Ermeniler Konuþuyor kitabý, gencinden yaþlýsýna, Türkiye'nin farklý yerlerindeki 15 Türkiyeli Ermeni'nin yaþam hikayelerinden oluþan bir sözlü tarih çalýþmasý. Hrant Dink Vakfý Yayýnlarý'ndan çýkan ve Ferda Balancar'ýn derlediði kitap Cezayir Toplantý Salonu'nda Balancar, Ali Bayramoðlu ve Arus Yumrul'un katýlýmýyla tanýtýldý. Kitabýn ön sözünü yazan Bayramoðlu, hafýza çalýþmalarýnýn belleðinin yeniden kurulmasý için ilk adým olduðunu söyleyerek bu kitabýn Türkiye'de daha önce kendini ifade edememiþ Ermeni toplumunu anlatmasý açýsýndan bir ilk olduðunu söyledi. Bayramoðlu, Ermeni meselesinin Türkiye'de siyasi bir amnezi olduðunu ancak Ermeniler için bunun kendini koruma iç güdüsüyle zorunlu olarak bir hafýzasýzlýða dönüþtüðünü söyledi. Proje hakkýnda bilgi veren Balancar, toplamda 40 kiþiyle derinlemesine mülakat yöntemiyle sözlü tarih çalýþmasý yapýldýðýný, farklýlaþan hikayelerden sekiz kadýn, yedi erkek 15 tanesini seçtiklerini söyledi. Kitapta, 19 ila 70 yaþ arasýnda Ermeni olarak doðup büyüyenler, ailesi Müslümanlaþtýrýlmýþ olanlar, Müslümanlaþýp kendi kimliðine geri dönenler konuþuyor. Ortak duygu geleceðe bakan hüzün Kitabýn son sözünü yazan Arus Yumrul, sözlü tarih çalýþmasýnýn, tarihsizliðe mahkum edilmiþ, resmi belgelerin kayýt altýna almadýðý, bastýrdýðý sýradan insanlara, tarihin öznesi olma ayrýcalýðýný verdiðini söyledi. "Bireysel yaþamlarýn tarihsel toplumsal baðlamda yorumlanmasýna olanak saðlýyor. Her birinin belleðinde 1915'ten varlýk Vergisine, 6-7 Eylül olaylarýndan, 20 kura askerlik, 19 Ocak 2007'ye yaþananlar iz býrakmýþ. Ama gençlerin çoðunun ailesi çocuklarýna olanlarý kin duymasýn diye anlatmamýþ. " Yumrul, görüþmelerin hepsinde ortak olanýn hüzün olduðunu ancak bu hüznü yaþayanlarýn, geçmiþle baðlarýný koparmadan geçmiþe de saplanýp kalmadan gelecekle yeni bir iliþki kurarak aþtýklarýný söylüyor. Tekrar söz alan Balancar, konuþtuklarý Ermenilerin 1915 meselesinin etkilerinden çok asýl günümüzde Ermenilerin yaþadýklarýnýn önemli olduðunu vurguladýklarýný söylüyor. Balancar, genç, yaþlý birçok Ermeni'nin son yýllarda kimliðini daha çok sahiplendiðine dikkat çekerek hepsinin Ermenistan'da kültürlerinin yaþatýldýðýný düþündüðünü ancak kendilerini Türkiye'ye ait hissettiklerini söylediklerini aktardý. Toplantýya katýlan Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Rober Koptaþ da, Ermenilerin kimiliðini sahiplenmesinin içe kapalý bir milliyetçilik olarak algýlanmamasý gerektiðini söyledi ve ekledi: "Eskiden Ermeniler Türkiye'de kendilerine gelecek göremedikleri için göç etti ama þimdi burada yaþamak için bir umut görüyorlar. Bu son yýllarda konuþulan Türkiyeli kimliðinin de hayat bulmasýdýr."(nv) * Kitabý 6 Ocak'tan itibaren kitabevlerinden alabilirsiniz. * Sessizliðin Sesi: Türkiyeli Ermeniler Konuþuyor, Derleyen Ferda Balancar, Uluslararasý Hrant Dink Yayýnlarý, 159 sayfa. BÝA Haber Merkezi

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı