Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak' n o lunun dü ününde nikah flahitli i yapt. 12 EYLÜL 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Alt nda Gençlik Merkezleri ne yo un ilgi HABER 18 DE Cadde ve sokaklar nak fl nak fl iflleniyor Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek'in k yd nikahta, çiftin flahitliklerini, Baflbakan Erdo an' n yan s ra Say fltay Baflkan Recai Akyel ve Cumhurbaflkanl Genel Sekreteri Mustafa sen, Çevre ve fiehircilik Bakan Yard mc s Halil Etyemez, çiflleri Bakan Yard mc s Osman Günefl, AK Parti fianl urfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, AK Parti Ankara l Baflkan Murat Alparslan, Keçiören'in kardefl flehirlerinden Bosna Hersek'in Gorajde Belediye Baflkan Muhammed Ranoviç, AK Parti Genel Sekreteri Haluk pek yapt. HABER 17 DE HABER 18 DE Gökçek: CHP li vekiller suç iflledi HABER 17 DE KEÇ ÖREN L ÇOCUKLARA DO A KAMPI Haberi 16 da ÇANTACILAR SOKAK CAZ BE MERKEZ OLDU Haberi 15 de TÜRK KIZILAYI KÖY OKULU YEN LED Haberi 19 da

2 2 YARIN Sinema Kristen kel kalmaktan ÇOK KORKUYOR DIfi HABERLER - "Alacakaranl k" serisi ile dünya çap nda bir üne kavuflan güzel oyuncu Kristen Stewart stresten dökülen saçlar nedeniyle kel kalma korkusu yafl yor. "Alacakaranl k" serisi ile dünya çap nda bir üne kavuflan güzel oyuncu Kristen Stwart yeni filminin çekimleri s ras nda görüntülendi. ABD bas n ndan Hollyscoop'un haberine göre, sevgilisi ile k sa bir süre önce ayr lan Stewart' n kafas nda ciddi oranda kellik oldu u görüldü. Robert Pattinson'u ngiliz yönetmen Rupert Sanders ile aldatan ve bu nedenle elefltirilen Stewart, yaflad zor günleri atlatamam fla benziyor. Oyuncunun saçlar ndaki bu gözle görülür dökülmenin stresten olabilece i belirtiliyor. Saçlar ndaki belirgin dökülmeden çok rahats z olan Stewart, kel kalma korkusu yafl yor. 12 Eylül 2013 Beyonce ye yatta do um günü DIfi HABERLER - Popun yeni kraliçesi Beyonce'nin özel yat nda ailesi ile kutlad do um günü objektiflere an be an yans d. Dünyan n en iyi performans flark c lar ndan biri olan Beyonce, yeni yafl na ailesi ile birlikte lüks yat nda girdi. ngiliz bas n ndan Daily Mail in haberine göre Beyonce, 32'nci yafl n büyük bir parti ile kutlamak yerine efli Jay Z ve k z Blue Ivy ile birlikte olmay tercih etti. fiark c n n en yak nlar n n yer ald talya aç klar ndaki yatta, Beyonce tüm gün denizin tad n ç kard. Kendisi gibi flark c olan Jay Z ile birlikte denize giren Beyonce, k z ile de bol bol vakit geçirdi. Kutlamalar n flampanya ve puro içerek yapan çift, s k s k foto raf çekmeyi de ihmal etmedi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 12 Eylül 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 6 Zilkade 30 A ustos Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Türk- fl yöneticileri maden oca na indi Göreve gelmesinin ard ndan ilk ziyaretini Zonguldak'a gerçeklefltiren Atalay (soldan 2), Türkiye Taflkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlü ündeki maden kuyusu önünde iflçilere hitaben yapt konuflmada, geçen hafta Türk- fl'te görev de iflikli i oldu unu, odalar na oturmadan önce madencilerle görüflmek istediklerini söyledi. ZONGULDAK - Türk- fl Genel Baflkan Ergün Atalay, "Ben çal flma hayat nda k dem tazminat yla ilgili nokta kadar problem oldu unu düflünmüyorum, böyle bir fley de olaca hiç kimsenin akl na gelmesin" dedi. Göreve gelmesinin ard ndan ilk ziyaretini Zonguldak'a gerçeklefltiren Atalay, Türkiye Taflkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlü ündeki maden kuyusu önünde iflçilere hitaben yapt konuflmada, geçen hafta Türk- fl'te görev de iflikli i oldu unu, odalar na oturmadan önce madencilerle görüflmek istediklerini söyledi. Zonguldak' n iflçinin ve eme in baflkenti oldu unu ifade eden Atalay, "(Kömürcü olmasa Zonguldak olmaz, Zonguldak olmazsa da kömürcü olmaz) diye kamuoyunda alg var. 2009'da bu oca a girme imkan buldum, ondan 3 y l önce de girmifltim. Allah nasip ederse tekrar girece im" ifadesini kulland. Atalay, Türkiye'de çal flma hayat nda de iflik s k nt lar ve problemler oldu unu belirterek, flunlar kaydetti: "Zaman zaman iyi yapt m z, yapamad m z ifller var. Türk- fl'te iyi olanlara da olmayanlara da orta z. Bu bölgenin, bu ifl yerinin yeni iflçilere ihtiyac var. Bu ifl yerindeki 4 bine yak n gruplu çal flan iflçilerimizin kadroya geçmesi gerekiyor. Bu bölgede kurals z çal flan, sendikas z, tafleron iflçiler var. Bunlar bizim problemlerimiz. Ben çal flma hayat nda k dem tazminat yla ilgili nokta kadar problem oldu unu düflünmüyorum, böyle bir fley de olaca hiç kimsenin akl na gelmesin. Zonguldak' n esnaf odas ndan milletvekiline, muhalefetinden iktidar na ve emekçisine kadar bu meselelerde omuz omuza olmas na ihtiyaç var." TTK'ya yeni iflçi al nmas na ihtiyaç duyuldu unu anlatan Atalay, "Bunun yan nda gruplu çal flanlar n kadroya geçmesiyle ilgili Zonguldak' n, Türk- fl'in ve siyasetçinin emek sarf etmesi gerekiyor. Türk- fl olarak biz bu iflin öncülü ünü yapmaya haz r z. Ayr ca, ay n 14'üne kadar madencilerin sözleflme farklar da hesaplar na yatacak" diye konufltu. Atalay, bir kentte futbol tak m küme düflünce ilin de küme düfltü üne iflaret ederek, flu anda Zonguldak' n amatör kümede oldu unu, halk n gayret sarf ederek kenti lige ç kartmas gerekti ini kaydetti. flçiler sloganlarla, Atalay'a destek verdi. - Türk- fl yöneticileri maden oca na girdi Daha sonra TTK Kozlu Müessese Müdürlü üne giden Atalay ve beraberindeki sendika yöneticileri, madenci k yafetleri giymelerinin ard ndan ocaklarla ilgili yetkililerden bilgi ald. Atalay, TTK Genel Müdür Yard mc s Mahmut Özçelik, Türk- fl Genel Mali Sekreteri Ramazan A ar, Genel E itim Sekreteri Nazmi Irgat ve konfederasyona ba l baz sendikalar n genel baflkanlar yla gaz maskesi, eldiven, baret ve madenci feneri gibi ekipmanlar ald. Kiflisel koruyucular n nas l ve hangi durumlarda kullan ld na yönelik kurum yetkililerince bilgilendirilen Atalay ve beraberindekiler, maden oca nda olas kazada sorumlulu un kuruma ait olmad na yönelik çizelgeyi imzalad. flçi asansörüyle yerin 530 metre alt na inen Atalay ve beraberindekilerin, gazetecilerin al nmad maden oca ziyaretinde iflçilerle kahvalt yapaca ve çal flma koflullar n üretim bölgesine giderek inceleyece i ö renildi. (AA) As rl k a ac n gövdesinde define arad lar DÜZCE - ÖMER ÜRER - ABDÜLHAM D HOfiBAfi - Düzce'de define merakl lar n n 20 as rl k an t a ac n gövdesini keserek hazine arad ortaya ç kt. Türkiye'nin her bölgesinde tarihi kal nt lar, alt n ve sikkeleri, de erli eflyalar bulmaya çal flan define avc lar, ilginç bir yöntemle 2 bin y ll k adi porsuk cinsi a ac n gövdesinde hazine arad. Y lca Orman flletme Müdürlü ü Karagöknar Orman flletme fiefi Ali Kabao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, flefli ini yapt bölgede iki tescilli an t a aç bulundu unu, a açlardan birinin 300, di erinin ise 2 bin yafl nda oldu unu söyledi.adi porsuk cinsi 20 as rl k a ac n yafl n belirlemekte zorland klar n ifade eden Kabao lu, an t a ac korumak için çabalad klar n belirtti. A ac n geçmiflinin yaz l tarihin bafllang c na kadar uzand n vurgulayan Kabao lu, "Tarihi bir de eri oldu u için geçti imiz Ramazan Bayram arifesinde define avc lar, a ac n içini ve dibini oyarak define aram fllar" dedi. Kabao lu, konuyla ilgili hukuki ifllem bafllat ld n, faillerin bulunmas için çal flt klar n anlatarak, "A ac n üzerindeki kesikleri ve dibindeki oyu u bayramdan sonra fark ettik. Bayramda yap ld için kimse duymam fl ve görmemifl. Tarihe tan kl k etmifl, çok yafll bunun gibi an t a açlara zarar verildi inde insan n içi gidiyor. Bu a aç tarihe tan kl k etmesinin yan s ra çok nadir bulunan ve çok yavafl büyüyen bir a açt r" ifadelerini kulland. Kabao lu, tarihi a aç hakk nda flu bilgileri verdi: "Muhtemelen üzerine bir y ld r m düflmüfl ve ana gövde parçalanm fl. Buna ra men 3 yerden filizlenerek yaflamaya devam etmifl. A ac n çap 132 santimetre, boyu da 29 metre civar ndad r. A ac n 20 as rl k oldu unu bilen define avc lar, san r m yafl na aldanarak burada hazine olabilece ini düflündüler. A ac n bir bölümünü keserek kapak ç kartm fllar. Do al olarak a ac n içinden hazine de il, çürümüfl organizmalar ç km fl. Bu a ac n maddi bir de eri yoktur hatta kesseniz odun bile olmaz. Tarihe tan kl k etmifl bir a aca zarar vermek için insanl ktan nasibini alamam fl olmalar laz m." (AA)

4 4 YARIN Turizm 12 Eylül 2013 Derbe höyü ündeki kaz larda ilk dini yap kal nt s bulundu KARAMAN - MEHMET ÇET N - Hristiyanlar taraf ndan kutsal kabul edilen Derbe antik kentinin ortaya ç kar lmas için, Karaman merkeze ba l Ekinözü köyü yak nlar ndaki Derbe Höyü- ü'nde bafllat lan kaz çal flmalar nda dini amaçl kullan ld san lan bir yap bulundu. Karaman Valisi Murat Koca, Derbe Höyü ü'ndeki kaz ekibini ziyaret ederek, çal flmalar hakk nda bilgi ald. Vali Koca, AA muhabirine yapt aç klamada, Kültür ve Turizm Bakanl deste i ile Selçuk Üniversitesi'nden (SÜ) bir ekibin kaz çal flmas n sürdürdü ünü söyledi. Hristiyanl n ilk dönemlerinde Aziz Paul'un Karaman'a geldi i ve Derbe'de yaflad na dair bilgiler oldu unu, bu yerin de üzerinde çal flt klar höyük oldu u konusunda de erlendirmeler yap ld n belirten Koca, "Bunun daha net delillerle ispat için çal flmalar devam etmekte. Bu kaz Karaman için çok önemli. Çünkü Hristiyanl n ilk dönemine ait bir eser bulundu u takdirde, buras inanç turizmi bak m ndan önemli bir merkez haline gelecektir. Derbenin Hristiyanlar için önemini biliyoruz" diye konufltu. Kaz sorumlusu SÜ Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tekocak ise 8 Temmuz'dan bu yana Derbe Höyü ü'nde çal flmalar yapt klar - n ifade etti. Bu sürede 19 tane açma açt klar n aktaran Tekocak, flunlar kaydetti: "Eski araflt rmac lar taraf ndan Hristiyanlar için çok önemli bir flahs n buray ziyaret etti i, burada yaflad belirtilmekte. Bu kaz n n amac ; buras n n Derbe antik kenti oldu unu ispatlamak. Bu ispatlan rsa buras bir Antakya, bir Efes olur. Yani Hristiyanlar n u rak noktalar ndan biri olur. Önceden de Hristiyanlar n hac olmak için bu höyü ü ziyaret ettiklerini biliyoruz. Kaz bafllad ktan sonra da turlar geldi. Bize y llard r bu günü beklediklerini ifade ettiler." (AA) Taflucu ndaki günübirlik yat turlar tatilleri renklendiriyor MERS N - HÜSEY N HAfiKAN - Tatil için Do u Akdeniz'in önemli tatil merkezlerinden Mersin'i tercih edenler, Silifke ilçesine ba l Taflucu beldesinde düzenlenen günübirlik yat turlar yla günlerini renklendiriyorlar. Otellerin tafl duvarlar aras nda s k lan, yazl klardaki günlerin rutinli inden yak nanlar, Taflucu beldesinde düzenlenen tekne turlar yla farkl bir gün yaflaman n keyfini sürüyor. Ulafl m ve yeme in dahil oldu u tekne turlar, günlük kifli bafl 35 lira gibi fiyatlarla tatilcilere sunuluyor. Caretta Carettalar n da görülebildi i Taflucu beldesi ile Tisan Adas aras ndaki koylarda tertemiz denizde yüzme imkan da bulan tatilcilerin yat turizmine olan ilgisi her geçen y l art yor. Taflucu Belediye Baflkan Yaflar Aç kbafl, AA muhabirine yapt aç klamada, yat turlar nda iflletmeci ve turist say s n n her y l artt n, bölgede gönüllü turizm elçili ini yapan iflletmecilerin turizmin geliflmesi için büyük çaba sarf etti ini söyledi. Günübirlik düzenlenen yat turlar na her gün yaklafl k bin 500 yerli ve yabanc turistin kat ld n ifade eden Aç kbafl, "Taflucu'nda yat turlar düzenleyen firmalar, adeta fliirsel bir deniz yolculu u imkan sunuyor. Bu turlara kat lanlar, kara yerine deniz perspektifinden tarihin deneyimine yelken açarak, Akdeniz'in mavi sular nda dolu dolu bir gün geçiriyorlar'' dedi. Yat turizminin yayg nlaflmas n n, ülke ekonomisine önemli katk lar sa layaca n anlatan Aç kbafl, ''Turizm denildi i zaman akla sadece sahiller geliyor. Ama Do u Akdeniz'in bilinmeyen çok koyu var. Bu koylar eski medeniyetlere ev sahipli i yapm fl. Turizmi bir bütün olarak düflünürsek iyi tan t mla büyük turist potansiyeli yakalayabiliriz'' diye konufltu. Tura kat lanlar n yaflad klar kentlere döndükleri zaman arkadafl çevrelerini organize ederek, grup halinde yeniden bölgeye geldiklerini belirten Aç kbafl, bu flekilde y lda 10 binlerce kiflinin beldeye geldi ini ancak tan t m eksikliklerinin bulundu unu kaydetti. Beldedeki en büyük yat turizm iflletmecilerinden Ali Küçük ise teknelerin günübirlik geziler, olta bal kç l, sünnet, dü ün, do um günleri ve di er özel günler için kiraland n söyledi. Konuklara güvenli bir ortamda tur imkan sunduklar n ifade eden Küçük, teknelerin bak m n n ise aksat lmadan yap ld n belirtti. Tüm teknelerin Kültür ve Turizm Bakanl ndan Turizm Tafl ma Belgesine sahip oldu unu, bu sayede de tatilcilerin güven içerisinde seyahat etmelerinin sa land n vurgulayan Küçük, "Ayr ca denize bir tek izmarit bile at lmas na izin vermiyoruz. Turlar m zdaki yo unluk ise yaklafl k 3 ay devam eder. Tekne turuna kat lanlar mutlaka Bo sak Koyu, Dana Adas, Tisan (Afrodisias) ve Güvercin Adas 'n görmeyi arzuluyor. Biz de bu imkan onlara sunuyoruz" dedi. Küçük, teknelerde yolcular n gün boyu çeflitli etkinliklerle hoflça vakit geçirmelerini sa lad klar n böylece turunun daha da renklendi ini kaydetti.(aa)

5 12 Eylül 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Maden kaz mak için kullan lan çelik kalem. Maksat, gaye, amaç. 2. Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçlar kendi kendine karfl lamaya yönelen tutum. Tanr tan maz, dinsiz. 3. Kedi, köpek gibi hayvanlar n ön ayaklar. Geniflli i 10, uzunlu u 250 kulaç olan bal k a. 4. Bir ilimiz. Fas n plaka iflareti. 5. Sergen. Bir gezegen. 6. Bir ülkü u runa tehlikeli ifllere giriflerek can n esirgemeyen kimse. Kay nbirader. 7. Arapçada su. Ürdün ün baflkenti. 8. Çabuk davranma gereklili i, ivedi. Halis, ar. 9. Hamam böce i. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. 10. Hayvan n erkekli ini gidermek, had m etmek. Soyundan gelinen kimse. 11. Sodyumun simgesi. Simyac lar n kurfluna verdikleri ad. 12. K y, yaka. Kar fl k renkli. 13. Uyan k, gözü aç k. Efli olmayan, biricik, yegâne. Köpek. 14. Binek hayvan. Motorlu tafl tlarda direksiyon ile tekerlek aras ndaki ba lant y sa layan demir çubuk. Verme, ödeme. 15. talya da Latium bölgesi halk ndan olan kimse. 16. Anayasa ile ilgili. 17. Gazete ya da dergi yaz s. Eski bir devlet. 18. Bir renk. Lezzetli bir bal k. 19. Kepazelik. Bir nota. 20. Bir tür bilgisayar oyunu. Umut. Yukar dan afla ya: 1. Yüzü çiçek hastal ndan kalma küçük yara izleri tafl yan kimse. Yap, yontu gibi fleylerin küçük örne i. Kimi yiyeceklerin bozulmamas için içinde tutulduklar tuzlu su. 2.. DEM RER ( Ünlü komedi sanatç m z ). Yaramaz, zeki çocuk. Bir cins iri at. M s r n plaka iflareti. 3. fiaka. Düzenli ekilen yer. Bafla kakma, serzenifl. 4. Elektrik ak m almak için fiflin tak ld yuva. Mu la ilinin bir ilçesi. kiyüzlü. 5. Favori. fllem. Ton ve makam temeline ba l kalmadan yap lan beste. Lityumun simgesi. 6. fi r nga ile vücuda s v verme ifli, zerk. Kiraya verilerek gelir getiren mülkler. Yayvan sepet. 7. Mesafe. Kimi mantarlarda üreme organ. Bir nota. Giysilerin buruflukluklar n gideren k zg n araç. 8. Üzerine yaz yazmak için tabaklanm fl ceylan derisi. T rpana bal. Kal n ve kaba kumafl. Söz, lak rd. 9. Seyrek olarak dokunmufl bir tür delikli kumafl. Al n yaz s, yazg, kader. Evcil bir hayvan. 10. T rnak, boynuz, k l gibi üst deri ürünü olan yap lar oluflturan proteinli madde. Gürültü, pat rt. Bir tür falc l k yöntemi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ÇANAKKALE - Ziraat Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Kemal Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, toplumsal sa l k, verimlilik ve çevre koruma temal projenin, Avrupa Birli i (AB) taraf ndan 282 bin avro bütçeyle desteklendi ini söyledi. ki y l süreli projeye, Türkiye'nin koordinatörlü ünde talya, spanya, Polonya, Macaristan ve Romanya'dan kat l m olaca n belirten Çelik, proje kapsam nda çiftçilere yönelik iyi tar m uygulamalar n n yenilikçi yöntemlerle ö retilece ini ifade etti. Projenin, Avrupa'n n en büyük tar msal üreticilerinden olan Türkiye'nin 62 milyar dolarl k has las yla elde etti i baflar y, ürünlerinin kalitesine yans tmas aç s ndan önemli oldu una dikkati çeken Çelik, globalleflen dünyan n tar msal alanlardaki s k rekabetine Türkiye'nin de ça dafl bilgi üretimi ve yöntemlerle KARS - Zengin floras yla bal üreticilerinin vazgeçilmez mekanlar aras nda yer alan Kars'ta, elveriflli hava koflullar sayesinde bal veriminin yüksek olmas hem üreticilerin hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü. Karadeniz, ç ve Do u Anadolu bölgelerinden gelen bal üreticileri, bu y l 3 kat daha fazla bal al rken geçen y l ortalama 40 lira olan bal n kilosu, bu y l 20 liraya kadar düfltü. Kars li Ar Yetifltiricileri Birli i Baflkan Fuat ncesu, AA muhabirine yapt aç klamada, sanayisi bulunmayan kentte hava temiz oldu u için bal n da temiz ve kaliteli oldu unu söyledi. Kars bal n n çok çeflitli bitkilerden elde edildi ini belirten ncesu, "Gece gündüz aras ndaki s fark - n n fazla olmas baldaki rutubet ve nem oran n art r yor. Buna ra men bal m z n rengi 'alt n sar s ' gibidir. Bu hiç bir yerde yoktur. Bu renk bütün üreticilerde hemen hemen ayn d r" dedi. Bal al m döneminde ya fllar n normal seyretti ini an msatan ncesu, flunlar kaydetti: "Bal verimi geçen y la oranla yüksek oldu. Geçen y l n verdi i zarar kapanmad. Bu y l ald m z iyi verim ancak geçen y lki zarar - m z karfl lamaya yeter. Seneye de inflallah iyi bir al m dönemi yaflarsak o zaman üretici kara geçmifl olacak. Kars'taki rekolte, geçen y - la göre çok daha iyi. Ortalama bin ton bal ald k. Bu oran geçen sene ton civar ndayd. Bal üretiminin fazla olmas fiyatlar n da düflmesine neden oldu. Bu seneki bal m z hem kalite yönünden hem de miktar olarak çok iyi.'' Bal n sat fl için pazarlama s - k nt s yaflad klar n dile getiren ncesu, ürettikleri bal akrabalar arac l yla büyük flehirlerde satabildiklerini ifade etti. Pazarlama sorunu çözüldü ü zaman hem üreticinin hem de tüketicinin rahat edece ini vurgulayan ncesu, "Arz talep dengesi var. Geçen y l fiyatt liraya kadar ç kan bal, bu sene toptan olarak 20 liraya sat l yor. Herkesin ihtiyac var. Ve ballar n ellerinden ç karmak istiyor. Bu mevsim üretim, üreticiden çok tüketiciye yarad " fleklinde konufltu. (AA) 12 Eylül 2013 Türkiye, "iyi tar m" konusunda Avrupal çiftçileri e itecek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesince haz rlanan proje kapsam nda, Türkiye, özellikle spanya ve talya gibi tar m ülkelerindeki uygulamalara kendi deneyimlerini aktaracak. haz r olmas gerekti ini dile getirdi. Türkiye'nin önemli d fl sat m kalemleri aras nda yer alan tar msal ürünlerin, toplum sa l gözard edilmeden bilimsel ve güvenilir üretim yöntemleriyle yetifltirilmesi ve çeflitli nedenlerle gümrük kap lar ndan geri çevrilmemesi aç s ndan projenin önemsendi ine de inen Çelik, flöyle konufltu: "Toplumsal sorumluluk hissetmeden, bilgisizce kullan lan tar msal kimyasallar, yaln zca meyve, sebze ve hayvansal ürünlerde de il, ayn zamanda sulama sular ile akarsularda ve yeralt sular nda da kirlili e neden olup, her geçen gün daha karmafl k hal alan toplumsal sa l k sorunlar n körüklemektedir. Pestisit uygulamas yap lmayan kutuplardaki penguenlerde, ay bal ve eskimolarda, DDT (zehirli böcek öldürücü) varl n n saptanmas, baz tar msal mücadele ilaçlar n n dünyadaki sirkülasyonunun ne kadar güçlü oldu- unu göstermesi bak m ndan çarp c bir örnektir. Özellikle bak r içerikli mantar ilaçlar ve gübreler, tar mda oldukça yayg n kullan lmaktad r. Bunun önlenmesinde iyi tar m uygulamalar n n h zla yaflama geçirilmesi ve yayg nlaflt r lmas önemlidir." Türkiye'nin, proje kapsam nda spanya ve talya gibi tar m ülkelerindeki iyi tar m uygulamalar na kendi deneyimlerini aktaraca n ve deneyimler kazanaca n kaydeden Çelik, "Üretim sonras hasat ve depolamada hijyenik koflullar n sa lanmas ve üründe kal nt ya neden olabilecek herhangi bir bulaflman n engellenmesi amac yla tehlike analizi ve kritik kontrol noktalar ilkeleri üreticilere de iflik ö retim materyalleriyle anlat lacak. Proje, çevreyi kirletmeden ve do al dengeye zarar vermeden yap lacak üretimin, yeni bilimsel bulgular eflli inde gerçeklefltirilmesine katk lar sa layacak. En önemli olgu ise genifl bir co rafyada üretim yapan Anadolu çiftçisinin rekabet gücü art rmaya yönelik olacak." (AA) Yüksek bal rekoltesi tüketicinin de yüzünü güldürecek

7 12 Eylül 2013 Ekonomi YARIN Bursa fleftalisine Denizli den rakip ç kt G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Sezgin Kutlu, Denizli'de yetiflen fleftalinin kalitesi, tad ve aromas ile Bursa'da üretilen fleftali ile rekabet edecek hale geldi ini söyledi. DEN ZL - Kutlu, AA muhabirine yapt aç klamada, Denizli'de fleftali ekim alanlar n n h zla art n 2002 y l nda 5 bin 720 dekar alanda yetifltirilen fleftalinin geçen y l 30 bin dekar alanda üretiminin yap ld - n belirtti. Ayn dönemde ekim alanlar nda yüzde 500'lük bir art fl görüldü ünü kaydeden Kutlu, bu y l 33 bin dekar alandan 11 bin ton üretim gerçeklefltirildi ini söyledi. Kutlu, Türkiye'de 545 bin ton fleftali üretildi ini, Denizli'deki 11 bin ton üretimin Manisa ve Bursa illeri üzerinden yar s n n Avrupa Birli i ülkelerine ihraç edildi ini, di er yar s n n da iç piyasaya tüketildi ini dile getirdi. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'n n son y llarda çiftçilere de- iflik destekler verdi ini vurgulayan Kutlu, flunlar kaydetti: "Merkez ilçemize ba l köylerimiz fleftali tar m na uygun toprak yap s ve fleftalinin iklim iste ine uygun klimatik özellikleri tafl yor. Merkeze 7 ba l köylerde ekim alanlar h zla artmaktad r. Bu art fl n sebebi gerek iç piyasada gerekse d fl piyasada ilimizde üretimi yap lan fleftaliye olan talebin artmas d r. limizde yetiflen fleftali kalitesi, tad ve aromas yla Bursa'da üretilen fleftali ile rekabet edecek hale geldi. Al c lar ürünlerimizin kalitesinden memnun, çiftçilerimiz de sat fltan memnun." Kutlu, fleftalinin kilogram n n 1,20-1,30 lira aras nda sat ld n, bu rakam n çiftçilerin yüzünü güldürdü ünü vurgulad. Meyvenin toprakla buluflmas n n ard ndan dekarda 3,5 ton ürün hasat n n yap ld - n kaydeden Kutlu, "Bakanl m z n meyve bahçelerine vermifl oldu u desteklerle fleftali alanlar n n daha da artaca n düflünüyoruz" diye konufltu. (AA) Türkiye nin slami finansta potansiyeli çok büyük STANBUL - Malezya Uluslararas slam Üniversitesi slam Ekonomisi Merkezi Direktörü Muhammed Eslem Hanif, Türkiye'nin küresel sukuk piyasas nda yer almas n n önemli bir ad m oldu unu belirterek, "Türkiye'nin slami finansta potansiyeli çok büyük" dedi. Anadolu Ajans 'n n bas n sponsoru oldu u 9. Uluslararas slami Ekonomi ve Finans Konferans 'nda (ICIEF) AA muhabirinin sorular n yan tlayan Hanif, Türkiye'nin h zla geliflen bir ülke oldu unu anlatt. Hanif, "Türkiye'nin slami bankac l kta potansiyeli çok büyük. 7-8 y ld r Malezya'dan gelerek stanbul'u ziyaret ediyorum. Türkiye'nin slami bankac l k alan nda büyük ifller baflarabilmek için çok iyi konumland r ld n görüyorum" ifadelerini kulland. Türkiye'nin geçen y l bafllatt sukuk ihrac ile küresel slami bankac l k piyasas nda önemli bir ad m att n vurgulayan Hanif, "Türkiye'deki uygulamalar di er slam ülkelerinden biraz farkl da olsa, Türkiye'deki kurumlar köklü bir geçmifli var. Türkiye'nin sosyal ekonomik dinamiklerine bakt - m zda, Türkiye'nin bulundu u bölgede büyük f rsatlara sahip oldu- unu görüyorum" de erlendirmesinde bulundu. Hanif, dünyan n birçok bölgesinde Müslümanlar n çeflitli slami yard m kurulufllar, dernekler vas - tas yla yard mlaflt n anlatarak, " slam dünyas nda toplanan ve yap lan yard mlar Birleflmifl Milletlerin toplam yard mlar ndan 15 kat daha fazlad r. Bu yard mlar n içerisinde sivil toplum kurulufllar n n yapt yard mlar ve hatta verilen zekâtlar da var" dedi. slam dünyas nda özellikle zekât gibi gönüllü olarak elden yap lan finansal yard mlar n herhangi bir kayda geçmedi ini belirten Hanif, "Toplanan bütün yard mlar n finansal sistem içerisinde nas l kullan labilece i önemli. Özellikle slami yard m kurulufllar taraf ndan büyük yard mlar toplan yor. yi yönetimin sa lanmas gerekli" ifadelerini kulland. Hanif, dünyan n birçok ülkesinde slami yard mlar n kay t alt na al nmas ve finansal sistem içerisinde hareket etmesi için çal fl ld - n kaydetti. "Tabi kimse insanlara nereye zekât vermeleri gerekti ini söylemez. Bunu gönüllü olarak gerçeklefltiriyoruz" diyen Hanif, fakat yine de en iyi flekilde kullan l p kullan lmad n n bilinmesi gerekti ini söyledi. Hanif, "Zekât için yap lan yard mlar n slami bir enstrümanla üzerinden transfer edilmesi, kayda al nmas mümkün olabilir. Bangladefl ve Endonezya'daki baz slami bankalar taraf ndan bu ve benzeri uygulamalar kullan l yor" dedi. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi 12 Eylül 2013 Büyük k r lganl klarda Merkez devreye girecek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, büyük k r lganl klar oldu u zaman Merkez Bankas n n devreye girece ini belirterek, "Elinde hangi silahlar var, hangi silah ne zaman çekece ine kendisi karar verir. Bazen sadece kafl n çatar mesela. Ne zaman havucu ne zaman sopay devreye sokaca na kendisi karar verecektir, böyle olursa biz do ru bir istikamette gideriz" dedi. ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Merkez Bankas n n sürekli müdahale eden veya olaylar seyreden bir kurum olmad na dikkati çekerek, "Merkez Bankas elinde hangi silahlar var, hangi silah ne zaman çekece ine kendisi karar verir. Bazen çekmeyebilir de, sadece kafl n çatar mesela. Bazen havuç vard r, bazen sopay gösterirsiniz. Havuç-sopa politikas ekonomide ifle yaramaz m? Yarar" ifadelerini kulland. Bakan Ergün, Habertürk'te kat ld programda ekonomideki son geliflmeleri de erlendirdi. Ergün, kurdaki art fla iliflkin, 2008'in bafllar ndan bu yana ekonomi aktörlerine "Dövizle geliri olmayanlar, dövizle borçlanmas nlar. Bu sizi s k nt ya sokabilir" dedi ini hat rlatarak, bu mesaj n piyasalar taraf ndan do ru alg land na inand n söyledi. Birçok insan n bu mesaj do ru ald n ve dövizle geliri yoksa, dövizle borçlanmama yoluna gitti ini anlatan Ergün, bu nedenle döviz üzerindeki geliflmelerin ekonomi üzerindeki etkisinin s n rl kald n vurgulad. Çok daha ani, büyük k r lganl klara yol açacak geliflmeler olursa buna müdahale edecek güç unsurlar na da sahip olduklar n n alt - n çizen Bakan Ergün, "Ama bugün itibariyle bizi kayg lanmaya sevk edecek, ekonomi aktörlerini büyük bir s k nt n n içine sokacak bir geliflme görmüyoruz ama dikkatle de takip ediyoruz konuyu. Dikkatli takip etmeliyiz ki ne zaman, nerede müdahale etmek gerekiyorsa o da, o müdahale de yap ls n" diye konufltu. Bakan Ergün, Merkez Bankas - n n dövize müdahalesini do ru bulup bulmad na iliflkin soru üzerine, Merkez Bankas biz müdahale etsin deyince eden, etmesin deyince etmeyen bir kurum olursa, Merkez Bankas n n güvenirlili inin kalmayaca n söyledi. Merkez Bankas n n çok s k müdahale eden bir kurum ya da olaylar seyreden bir kurum da olmad n vurgulayan Ergün, flunlar kaydetti: "Seyirci mi Merkez Bankas? Ekonomideki bu geliflmeler olurken elindeki para politikas unsurlar n devreye sokmas gerekirken seyirci mi kalacak? Kalmayacak. Can istedi i zaman her Allah' n günü dövizle, faizle oynayacak m, oynamayacak, öyle bir rolü de yok. Dolay s yla, Merkez Bankas elindeki argümanlar ne zaman devreye sokaca na kendisi çok iyi karar vermesi gerekiyor. Ve bugüne kadarki geliflmelerde, yani Türkiye ekonomisi ve dünyadaki geliflmeler dikkate al nd nda ço u zaman rolünü do ru oynad n görüyoruz, yani bu tespiti yapmam z laz m. Büyük k r lganl klar oldu u zaman Merkez Bankas devreye girecektir. Elinde hangi silahlar var, hangi silah ne zaman çekece ini, bazen çekmeyebilir de, sadece kafl n çatar mesela. Sözlü müdahale yapar. Bazen havuç vard r, bazen sopay gösterirsiniz mesela. Ekonomide de bunlar, havuç-sopa politikas ekonomide ifle yaramaz m? Yarar. Bazen gerçekten havucu koyars n z ortaya, bazen koymazs n z, sadece gösterirsiniz, havuç var dersiniz, bazen de sopa var dersiniz, yani hangisi nerede devreye sokulmas gerekiyorsa. fiu anda Merkez Bankas dövizle alakal büyük dalgalanmalar olmad ktan sonra müdahale etmeyi düflünmeyecektir. Ama politikas n da aç klam flt r; 'e er spekülasyon görürsem, büyük dalgalanmalar görürsem rezervlerimle müdahale ederim. Bugün itibariyle baflka bir silah kullanmay düflünmüyorum' diye." Merkez Bankas n n faiz silah n kullanmas halinde etkisinin dövizden daha fazla oldu unu belirten Ergün, daha fazla insan n bundan etkilendi ini söyledi. Faizin, yat - r m maliyetlerini, tüketici kredilerindeki maliyetleri art ran, tüketim e ilimini yavafllatan bir etki meydana getirdi ine dikkati çeken Ergün, "Onun için faiz silah n çekti- iniz zaman 12'den vurmal s n z, e er 12'den vurmayacaks n z, karavana atacaksan z, öyle bir silah çekilmez çünkü yan etkilerinin oldukça fazla oldu unu görmek gerekiyor. Merkez Bankas n n da bütün bunlar dikkate alarak, yani bugün itibar yla faiz silah n kullanmayaca n ilan etmifl olmas son derece önemli. Dolay s yla, hangi silah ne zaman kullanaca na Merkez Bankas geliflmeleri kendisi takip ederek karar verecektir" diye konufltu. Piyasada, "Merkez Bankas faiz silah n çeksin" ya da "hiçbir fleye kar flmas n" diyenler olabilece ini, bunlar n normal oldu unu ifade eden Ergün, flöyle devam etti: "Merkez Bankas bunlar da dikkate alacakt r ama ne zaman müdahale edece ine veya etmeyece ine, ne zaman hangi silah çekece ine, ne zaman havucu, ne zaman sopay devreye sokaca na kendisi karar verecektir. Böyle olursa biz do ru bir istikamette gideriz. Böyle olmazsa, biz hadi Merkez Bankas faiz silah n çeksin, hadi 'Merkez Bankas 10 milyar dolarl k müdahale yaps n ya da seyretsin' dememizle hareket edecek bir Merkez Bankas, Türkiye ekonomisi aç s ndan da dünyada da güvenilirli i olmayan bir Merkez Bankas olur, ki Merkez Bankam za da böyle bir haks zl yapmamal y z." (AA)

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı