Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak' n o lunun dü ününde nikah flahitli i yapt. 12 EYLÜL 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Alt nda Gençlik Merkezleri ne yo un ilgi HABER 18 DE Cadde ve sokaklar nak fl nak fl iflleniyor Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek'in k yd nikahta, çiftin flahitliklerini, Baflbakan Erdo an' n yan s ra Say fltay Baflkan Recai Akyel ve Cumhurbaflkanl Genel Sekreteri Mustafa sen, Çevre ve fiehircilik Bakan Yard mc s Halil Etyemez, çiflleri Bakan Yard mc s Osman Günefl, AK Parti fianl urfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, AK Parti Ankara l Baflkan Murat Alparslan, Keçiören'in kardefl flehirlerinden Bosna Hersek'in Gorajde Belediye Baflkan Muhammed Ranoviç, AK Parti Genel Sekreteri Haluk pek yapt. HABER 17 DE HABER 18 DE Gökçek: CHP li vekiller suç iflledi HABER 17 DE KEÇ ÖREN L ÇOCUKLARA DO A KAMPI Haberi 16 da ÇANTACILAR SOKAK CAZ BE MERKEZ OLDU Haberi 15 de TÜRK KIZILAYI KÖY OKULU YEN LED Haberi 19 da

2 2 YARIN Sinema Kristen kel kalmaktan ÇOK KORKUYOR DIfi HABERLER - "Alacakaranl k" serisi ile dünya çap nda bir üne kavuflan güzel oyuncu Kristen Stewart stresten dökülen saçlar nedeniyle kel kalma korkusu yafl yor. "Alacakaranl k" serisi ile dünya çap nda bir üne kavuflan güzel oyuncu Kristen Stwart yeni filminin çekimleri s ras nda görüntülendi. ABD bas n ndan Hollyscoop'un haberine göre, sevgilisi ile k sa bir süre önce ayr lan Stewart' n kafas nda ciddi oranda kellik oldu u görüldü. Robert Pattinson'u ngiliz yönetmen Rupert Sanders ile aldatan ve bu nedenle elefltirilen Stewart, yaflad zor günleri atlatamam fla benziyor. Oyuncunun saçlar ndaki bu gözle görülür dökülmenin stresten olabilece i belirtiliyor. Saçlar ndaki belirgin dökülmeden çok rahats z olan Stewart, kel kalma korkusu yafl yor. 12 Eylül 2013 Beyonce ye yatta do um günü DIfi HABERLER - Popun yeni kraliçesi Beyonce'nin özel yat nda ailesi ile kutlad do um günü objektiflere an be an yans d. Dünyan n en iyi performans flark c lar ndan biri olan Beyonce, yeni yafl na ailesi ile birlikte lüks yat nda girdi. ngiliz bas n ndan Daily Mail in haberine göre Beyonce, 32'nci yafl n büyük bir parti ile kutlamak yerine efli Jay Z ve k z Blue Ivy ile birlikte olmay tercih etti. fiark c n n en yak nlar n n yer ald talya aç klar ndaki yatta, Beyonce tüm gün denizin tad n ç kard. Kendisi gibi flark c olan Jay Z ile birlikte denize giren Beyonce, k z ile de bol bol vakit geçirdi. Kutlamalar n flampanya ve puro içerek yapan çift, s k s k foto raf çekmeyi de ihmal etmedi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 12 Eylül 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 6 Zilkade 30 A ustos Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Türk- fl yöneticileri maden oca na indi Göreve gelmesinin ard ndan ilk ziyaretini Zonguldak'a gerçeklefltiren Atalay (soldan 2), Türkiye Taflkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlü ündeki maden kuyusu önünde iflçilere hitaben yapt konuflmada, geçen hafta Türk- fl'te görev de iflikli i oldu unu, odalar na oturmadan önce madencilerle görüflmek istediklerini söyledi. ZONGULDAK - Türk- fl Genel Baflkan Ergün Atalay, "Ben çal flma hayat nda k dem tazminat yla ilgili nokta kadar problem oldu unu düflünmüyorum, böyle bir fley de olaca hiç kimsenin akl na gelmesin" dedi. Göreve gelmesinin ard ndan ilk ziyaretini Zonguldak'a gerçeklefltiren Atalay, Türkiye Taflkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlü ündeki maden kuyusu önünde iflçilere hitaben yapt konuflmada, geçen hafta Türk- fl'te görev de iflikli i oldu unu, odalar na oturmadan önce madencilerle görüflmek istediklerini söyledi. Zonguldak' n iflçinin ve eme in baflkenti oldu unu ifade eden Atalay, "(Kömürcü olmasa Zonguldak olmaz, Zonguldak olmazsa da kömürcü olmaz) diye kamuoyunda alg var. 2009'da bu oca a girme imkan buldum, ondan 3 y l önce de girmifltim. Allah nasip ederse tekrar girece im" ifadesini kulland. Atalay, Türkiye'de çal flma hayat nda de iflik s k nt lar ve problemler oldu unu belirterek, flunlar kaydetti: "Zaman zaman iyi yapt m z, yapamad m z ifller var. Türk- fl'te iyi olanlara da olmayanlara da orta z. Bu bölgenin, bu ifl yerinin yeni iflçilere ihtiyac var. Bu ifl yerindeki 4 bine yak n gruplu çal flan iflçilerimizin kadroya geçmesi gerekiyor. Bu bölgede kurals z çal flan, sendikas z, tafleron iflçiler var. Bunlar bizim problemlerimiz. Ben çal flma hayat nda k dem tazminat yla ilgili nokta kadar problem oldu unu düflünmüyorum, böyle bir fley de olaca hiç kimsenin akl na gelmesin. Zonguldak' n esnaf odas ndan milletvekiline, muhalefetinden iktidar na ve emekçisine kadar bu meselelerde omuz omuza olmas na ihtiyaç var." TTK'ya yeni iflçi al nmas na ihtiyaç duyuldu unu anlatan Atalay, "Bunun yan nda gruplu çal flanlar n kadroya geçmesiyle ilgili Zonguldak' n, Türk- fl'in ve siyasetçinin emek sarf etmesi gerekiyor. Türk- fl olarak biz bu iflin öncülü ünü yapmaya haz r z. Ayr ca, ay n 14'üne kadar madencilerin sözleflme farklar da hesaplar na yatacak" diye konufltu. Atalay, bir kentte futbol tak m küme düflünce ilin de küme düfltü üne iflaret ederek, flu anda Zonguldak' n amatör kümede oldu unu, halk n gayret sarf ederek kenti lige ç kartmas gerekti ini kaydetti. flçiler sloganlarla, Atalay'a destek verdi. - Türk- fl yöneticileri maden oca na girdi Daha sonra TTK Kozlu Müessese Müdürlü üne giden Atalay ve beraberindeki sendika yöneticileri, madenci k yafetleri giymelerinin ard ndan ocaklarla ilgili yetkililerden bilgi ald. Atalay, TTK Genel Müdür Yard mc s Mahmut Özçelik, Türk- fl Genel Mali Sekreteri Ramazan A ar, Genel E itim Sekreteri Nazmi Irgat ve konfederasyona ba l baz sendikalar n genel baflkanlar yla gaz maskesi, eldiven, baret ve madenci feneri gibi ekipmanlar ald. Kiflisel koruyucular n nas l ve hangi durumlarda kullan ld na yönelik kurum yetkililerince bilgilendirilen Atalay ve beraberindekiler, maden oca nda olas kazada sorumlulu un kuruma ait olmad na yönelik çizelgeyi imzalad. flçi asansörüyle yerin 530 metre alt na inen Atalay ve beraberindekilerin, gazetecilerin al nmad maden oca ziyaretinde iflçilerle kahvalt yapaca ve çal flma koflullar n üretim bölgesine giderek inceleyece i ö renildi. (AA) As rl k a ac n gövdesinde define arad lar DÜZCE - ÖMER ÜRER - ABDÜLHAM D HOfiBAfi - Düzce'de define merakl lar n n 20 as rl k an t a ac n gövdesini keserek hazine arad ortaya ç kt. Türkiye'nin her bölgesinde tarihi kal nt lar, alt n ve sikkeleri, de erli eflyalar bulmaya çal flan define avc lar, ilginç bir yöntemle 2 bin y ll k adi porsuk cinsi a ac n gövdesinde hazine arad. Y lca Orman flletme Müdürlü ü Karagöknar Orman flletme fiefi Ali Kabao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, flefli ini yapt bölgede iki tescilli an t a aç bulundu unu, a açlardan birinin 300, di erinin ise 2 bin yafl nda oldu unu söyledi.adi porsuk cinsi 20 as rl k a ac n yafl n belirlemekte zorland klar n ifade eden Kabao lu, an t a ac korumak için çabalad klar n belirtti. A ac n geçmiflinin yaz l tarihin bafllang c na kadar uzand n vurgulayan Kabao lu, "Tarihi bir de eri oldu u için geçti imiz Ramazan Bayram arifesinde define avc lar, a ac n içini ve dibini oyarak define aram fllar" dedi. Kabao lu, konuyla ilgili hukuki ifllem bafllat ld n, faillerin bulunmas için çal flt klar n anlatarak, "A ac n üzerindeki kesikleri ve dibindeki oyu u bayramdan sonra fark ettik. Bayramda yap ld için kimse duymam fl ve görmemifl. Tarihe tan kl k etmifl, çok yafll bunun gibi an t a açlara zarar verildi inde insan n içi gidiyor. Bu a aç tarihe tan kl k etmesinin yan s ra çok nadir bulunan ve çok yavafl büyüyen bir a açt r" ifadelerini kulland. Kabao lu, tarihi a aç hakk nda flu bilgileri verdi: "Muhtemelen üzerine bir y ld r m düflmüfl ve ana gövde parçalanm fl. Buna ra men 3 yerden filizlenerek yaflamaya devam etmifl. A ac n çap 132 santimetre, boyu da 29 metre civar ndad r. A ac n 20 as rl k oldu unu bilen define avc lar, san r m yafl na aldanarak burada hazine olabilece ini düflündüler. A ac n bir bölümünü keserek kapak ç kartm fllar. Do al olarak a ac n içinden hazine de il, çürümüfl organizmalar ç km fl. Bu a ac n maddi bir de eri yoktur hatta kesseniz odun bile olmaz. Tarihe tan kl k etmifl bir a aca zarar vermek için insanl ktan nasibini alamam fl olmalar laz m." (AA)

4 4 YARIN Turizm 12 Eylül 2013 Derbe höyü ündeki kaz larda ilk dini yap kal nt s bulundu KARAMAN - MEHMET ÇET N - Hristiyanlar taraf ndan kutsal kabul edilen Derbe antik kentinin ortaya ç kar lmas için, Karaman merkeze ba l Ekinözü köyü yak nlar ndaki Derbe Höyü- ü'nde bafllat lan kaz çal flmalar nda dini amaçl kullan ld san lan bir yap bulundu. Karaman Valisi Murat Koca, Derbe Höyü ü'ndeki kaz ekibini ziyaret ederek, çal flmalar hakk nda bilgi ald. Vali Koca, AA muhabirine yapt aç klamada, Kültür ve Turizm Bakanl deste i ile Selçuk Üniversitesi'nden (SÜ) bir ekibin kaz çal flmas n sürdürdü ünü söyledi. Hristiyanl n ilk dönemlerinde Aziz Paul'un Karaman'a geldi i ve Derbe'de yaflad na dair bilgiler oldu unu, bu yerin de üzerinde çal flt klar höyük oldu u konusunda de erlendirmeler yap ld n belirten Koca, "Bunun daha net delillerle ispat için çal flmalar devam etmekte. Bu kaz Karaman için çok önemli. Çünkü Hristiyanl n ilk dönemine ait bir eser bulundu u takdirde, buras inanç turizmi bak m ndan önemli bir merkez haline gelecektir. Derbenin Hristiyanlar için önemini biliyoruz" diye konufltu. Kaz sorumlusu SÜ Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tekocak ise 8 Temmuz'dan bu yana Derbe Höyü ü'nde çal flmalar yapt klar - n ifade etti. Bu sürede 19 tane açma açt klar n aktaran Tekocak, flunlar kaydetti: "Eski araflt rmac lar taraf ndan Hristiyanlar için çok önemli bir flahs n buray ziyaret etti i, burada yaflad belirtilmekte. Bu kaz n n amac ; buras n n Derbe antik kenti oldu unu ispatlamak. Bu ispatlan rsa buras bir Antakya, bir Efes olur. Yani Hristiyanlar n u rak noktalar ndan biri olur. Önceden de Hristiyanlar n hac olmak için bu höyü ü ziyaret ettiklerini biliyoruz. Kaz bafllad ktan sonra da turlar geldi. Bize y llard r bu günü beklediklerini ifade ettiler." (AA) Taflucu ndaki günübirlik yat turlar tatilleri renklendiriyor MERS N - HÜSEY N HAfiKAN - Tatil için Do u Akdeniz'in önemli tatil merkezlerinden Mersin'i tercih edenler, Silifke ilçesine ba l Taflucu beldesinde düzenlenen günübirlik yat turlar yla günlerini renklendiriyorlar. Otellerin tafl duvarlar aras nda s k lan, yazl klardaki günlerin rutinli inden yak nanlar, Taflucu beldesinde düzenlenen tekne turlar yla farkl bir gün yaflaman n keyfini sürüyor. Ulafl m ve yeme in dahil oldu u tekne turlar, günlük kifli bafl 35 lira gibi fiyatlarla tatilcilere sunuluyor. Caretta Carettalar n da görülebildi i Taflucu beldesi ile Tisan Adas aras ndaki koylarda tertemiz denizde yüzme imkan da bulan tatilcilerin yat turizmine olan ilgisi her geçen y l art yor. Taflucu Belediye Baflkan Yaflar Aç kbafl, AA muhabirine yapt aç klamada, yat turlar nda iflletmeci ve turist say s n n her y l artt n, bölgede gönüllü turizm elçili ini yapan iflletmecilerin turizmin geliflmesi için büyük çaba sarf etti ini söyledi. Günübirlik düzenlenen yat turlar na her gün yaklafl k bin 500 yerli ve yabanc turistin kat ld n ifade eden Aç kbafl, "Taflucu'nda yat turlar düzenleyen firmalar, adeta fliirsel bir deniz yolculu u imkan sunuyor. Bu turlara kat lanlar, kara yerine deniz perspektifinden tarihin deneyimine yelken açarak, Akdeniz'in mavi sular nda dolu dolu bir gün geçiriyorlar'' dedi. Yat turizminin yayg nlaflmas n n, ülke ekonomisine önemli katk lar sa layaca n anlatan Aç kbafl, ''Turizm denildi i zaman akla sadece sahiller geliyor. Ama Do u Akdeniz'in bilinmeyen çok koyu var. Bu koylar eski medeniyetlere ev sahipli i yapm fl. Turizmi bir bütün olarak düflünürsek iyi tan t mla büyük turist potansiyeli yakalayabiliriz'' diye konufltu. Tura kat lanlar n yaflad klar kentlere döndükleri zaman arkadafl çevrelerini organize ederek, grup halinde yeniden bölgeye geldiklerini belirten Aç kbafl, bu flekilde y lda 10 binlerce kiflinin beldeye geldi ini ancak tan t m eksikliklerinin bulundu unu kaydetti. Beldedeki en büyük yat turizm iflletmecilerinden Ali Küçük ise teknelerin günübirlik geziler, olta bal kç l, sünnet, dü ün, do um günleri ve di er özel günler için kiraland n söyledi. Konuklara güvenli bir ortamda tur imkan sunduklar n ifade eden Küçük, teknelerin bak m n n ise aksat lmadan yap ld n belirtti. Tüm teknelerin Kültür ve Turizm Bakanl ndan Turizm Tafl ma Belgesine sahip oldu unu, bu sayede de tatilcilerin güven içerisinde seyahat etmelerinin sa land n vurgulayan Küçük, "Ayr ca denize bir tek izmarit bile at lmas na izin vermiyoruz. Turlar m zdaki yo unluk ise yaklafl k 3 ay devam eder. Tekne turuna kat lanlar mutlaka Bo sak Koyu, Dana Adas, Tisan (Afrodisias) ve Güvercin Adas 'n görmeyi arzuluyor. Biz de bu imkan onlara sunuyoruz" dedi. Küçük, teknelerde yolcular n gün boyu çeflitli etkinliklerle hoflça vakit geçirmelerini sa lad klar n böylece turunun daha da renklendi ini kaydetti.(aa)

5 12 Eylül 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Maden kaz mak için kullan lan çelik kalem. Maksat, gaye, amaç. 2. Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçlar kendi kendine karfl lamaya yönelen tutum. Tanr tan maz, dinsiz. 3. Kedi, köpek gibi hayvanlar n ön ayaklar. Geniflli i 10, uzunlu u 250 kulaç olan bal k a. 4. Bir ilimiz. Fas n plaka iflareti. 5. Sergen. Bir gezegen. 6. Bir ülkü u runa tehlikeli ifllere giriflerek can n esirgemeyen kimse. Kay nbirader. 7. Arapçada su. Ürdün ün baflkenti. 8. Çabuk davranma gereklili i, ivedi. Halis, ar. 9. Hamam böce i. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. 10. Hayvan n erkekli ini gidermek, had m etmek. Soyundan gelinen kimse. 11. Sodyumun simgesi. Simyac lar n kurfluna verdikleri ad. 12. K y, yaka. Kar fl k renkli. 13. Uyan k, gözü aç k. Efli olmayan, biricik, yegâne. Köpek. 14. Binek hayvan. Motorlu tafl tlarda direksiyon ile tekerlek aras ndaki ba lant y sa layan demir çubuk. Verme, ödeme. 15. talya da Latium bölgesi halk ndan olan kimse. 16. Anayasa ile ilgili. 17. Gazete ya da dergi yaz s. Eski bir devlet. 18. Bir renk. Lezzetli bir bal k. 19. Kepazelik. Bir nota. 20. Bir tür bilgisayar oyunu. Umut. Yukar dan afla ya: 1. Yüzü çiçek hastal ndan kalma küçük yara izleri tafl yan kimse. Yap, yontu gibi fleylerin küçük örne i. Kimi yiyeceklerin bozulmamas için içinde tutulduklar tuzlu su. 2.. DEM RER ( Ünlü komedi sanatç m z ). Yaramaz, zeki çocuk. Bir cins iri at. M s r n plaka iflareti. 3. fiaka. Düzenli ekilen yer. Bafla kakma, serzenifl. 4. Elektrik ak m almak için fiflin tak ld yuva. Mu la ilinin bir ilçesi. kiyüzlü. 5. Favori. fllem. Ton ve makam temeline ba l kalmadan yap lan beste. Lityumun simgesi. 6. fi r nga ile vücuda s v verme ifli, zerk. Kiraya verilerek gelir getiren mülkler. Yayvan sepet. 7. Mesafe. Kimi mantarlarda üreme organ. Bir nota. Giysilerin buruflukluklar n gideren k zg n araç. 8. Üzerine yaz yazmak için tabaklanm fl ceylan derisi. T rpana bal. Kal n ve kaba kumafl. Söz, lak rd. 9. Seyrek olarak dokunmufl bir tür delikli kumafl. Al n yaz s, yazg, kader. Evcil bir hayvan. 10. T rnak, boynuz, k l gibi üst deri ürünü olan yap lar oluflturan proteinli madde. Gürültü, pat rt. Bir tür falc l k yöntemi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ÇANAKKALE - Ziraat Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Kemal Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, toplumsal sa l k, verimlilik ve çevre koruma temal projenin, Avrupa Birli i (AB) taraf ndan 282 bin avro bütçeyle desteklendi ini söyledi. ki y l süreli projeye, Türkiye'nin koordinatörlü ünde talya, spanya, Polonya, Macaristan ve Romanya'dan kat l m olaca n belirten Çelik, proje kapsam nda çiftçilere yönelik iyi tar m uygulamalar n n yenilikçi yöntemlerle ö retilece ini ifade etti. Projenin, Avrupa'n n en büyük tar msal üreticilerinden olan Türkiye'nin 62 milyar dolarl k has las yla elde etti i baflar y, ürünlerinin kalitesine yans tmas aç s ndan önemli oldu una dikkati çeken Çelik, globalleflen dünyan n tar msal alanlardaki s k rekabetine Türkiye'nin de ça dafl bilgi üretimi ve yöntemlerle KARS - Zengin floras yla bal üreticilerinin vazgeçilmez mekanlar aras nda yer alan Kars'ta, elveriflli hava koflullar sayesinde bal veriminin yüksek olmas hem üreticilerin hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü. Karadeniz, ç ve Do u Anadolu bölgelerinden gelen bal üreticileri, bu y l 3 kat daha fazla bal al rken geçen y l ortalama 40 lira olan bal n kilosu, bu y l 20 liraya kadar düfltü. Kars li Ar Yetifltiricileri Birli i Baflkan Fuat ncesu, AA muhabirine yapt aç klamada, sanayisi bulunmayan kentte hava temiz oldu u için bal n da temiz ve kaliteli oldu unu söyledi. Kars bal n n çok çeflitli bitkilerden elde edildi ini belirten ncesu, "Gece gündüz aras ndaki s fark - n n fazla olmas baldaki rutubet ve nem oran n art r yor. Buna ra men bal m z n rengi 'alt n sar s ' gibidir. Bu hiç bir yerde yoktur. Bu renk bütün üreticilerde hemen hemen ayn d r" dedi. Bal al m döneminde ya fllar n normal seyretti ini an msatan ncesu, flunlar kaydetti: "Bal verimi geçen y la oranla yüksek oldu. Geçen y l n verdi i zarar kapanmad. Bu y l ald m z iyi verim ancak geçen y lki zarar - m z karfl lamaya yeter. Seneye de inflallah iyi bir al m dönemi yaflarsak o zaman üretici kara geçmifl olacak. Kars'taki rekolte, geçen y - la göre çok daha iyi. Ortalama bin ton bal ald k. Bu oran geçen sene ton civar ndayd. Bal üretiminin fazla olmas fiyatlar n da düflmesine neden oldu. Bu seneki bal m z hem kalite yönünden hem de miktar olarak çok iyi.'' Bal n sat fl için pazarlama s - k nt s yaflad klar n dile getiren ncesu, ürettikleri bal akrabalar arac l yla büyük flehirlerde satabildiklerini ifade etti. Pazarlama sorunu çözüldü ü zaman hem üreticinin hem de tüketicinin rahat edece ini vurgulayan ncesu, "Arz talep dengesi var. Geçen y l fiyatt liraya kadar ç kan bal, bu sene toptan olarak 20 liraya sat l yor. Herkesin ihtiyac var. Ve ballar n ellerinden ç karmak istiyor. Bu mevsim üretim, üreticiden çok tüketiciye yarad " fleklinde konufltu. (AA) 12 Eylül 2013 Türkiye, "iyi tar m" konusunda Avrupal çiftçileri e itecek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesince haz rlanan proje kapsam nda, Türkiye, özellikle spanya ve talya gibi tar m ülkelerindeki uygulamalara kendi deneyimlerini aktaracak. haz r olmas gerekti ini dile getirdi. Türkiye'nin önemli d fl sat m kalemleri aras nda yer alan tar msal ürünlerin, toplum sa l gözard edilmeden bilimsel ve güvenilir üretim yöntemleriyle yetifltirilmesi ve çeflitli nedenlerle gümrük kap lar ndan geri çevrilmemesi aç s ndan projenin önemsendi ine de inen Çelik, flöyle konufltu: "Toplumsal sorumluluk hissetmeden, bilgisizce kullan lan tar msal kimyasallar, yaln zca meyve, sebze ve hayvansal ürünlerde de il, ayn zamanda sulama sular ile akarsularda ve yeralt sular nda da kirlili e neden olup, her geçen gün daha karmafl k hal alan toplumsal sa l k sorunlar n körüklemektedir. Pestisit uygulamas yap lmayan kutuplardaki penguenlerde, ay bal ve eskimolarda, DDT (zehirli böcek öldürücü) varl n n saptanmas, baz tar msal mücadele ilaçlar n n dünyadaki sirkülasyonunun ne kadar güçlü oldu- unu göstermesi bak m ndan çarp c bir örnektir. Özellikle bak r içerikli mantar ilaçlar ve gübreler, tar mda oldukça yayg n kullan lmaktad r. Bunun önlenmesinde iyi tar m uygulamalar n n h zla yaflama geçirilmesi ve yayg nlaflt r lmas önemlidir." Türkiye'nin, proje kapsam nda spanya ve talya gibi tar m ülkelerindeki iyi tar m uygulamalar na kendi deneyimlerini aktaraca n ve deneyimler kazanaca n kaydeden Çelik, "Üretim sonras hasat ve depolamada hijyenik koflullar n sa lanmas ve üründe kal nt ya neden olabilecek herhangi bir bulaflman n engellenmesi amac yla tehlike analizi ve kritik kontrol noktalar ilkeleri üreticilere de iflik ö retim materyalleriyle anlat lacak. Proje, çevreyi kirletmeden ve do al dengeye zarar vermeden yap lacak üretimin, yeni bilimsel bulgular eflli inde gerçeklefltirilmesine katk lar sa layacak. En önemli olgu ise genifl bir co rafyada üretim yapan Anadolu çiftçisinin rekabet gücü art rmaya yönelik olacak." (AA) Yüksek bal rekoltesi tüketicinin de yüzünü güldürecek

7 12 Eylül 2013 Ekonomi YARIN Bursa fleftalisine Denizli den rakip ç kt G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Sezgin Kutlu, Denizli'de yetiflen fleftalinin kalitesi, tad ve aromas ile Bursa'da üretilen fleftali ile rekabet edecek hale geldi ini söyledi. DEN ZL - Kutlu, AA muhabirine yapt aç klamada, Denizli'de fleftali ekim alanlar n n h zla art n 2002 y l nda 5 bin 720 dekar alanda yetifltirilen fleftalinin geçen y l 30 bin dekar alanda üretiminin yap ld - n belirtti. Ayn dönemde ekim alanlar nda yüzde 500'lük bir art fl görüldü ünü kaydeden Kutlu, bu y l 33 bin dekar alandan 11 bin ton üretim gerçeklefltirildi ini söyledi. Kutlu, Türkiye'de 545 bin ton fleftali üretildi ini, Denizli'deki 11 bin ton üretimin Manisa ve Bursa illeri üzerinden yar s n n Avrupa Birli i ülkelerine ihraç edildi ini, di er yar s n n da iç piyasaya tüketildi ini dile getirdi. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'n n son y llarda çiftçilere de- iflik destekler verdi ini vurgulayan Kutlu, flunlar kaydetti: "Merkez ilçemize ba l köylerimiz fleftali tar m na uygun toprak yap s ve fleftalinin iklim iste ine uygun klimatik özellikleri tafl yor. Merkeze 7 ba l köylerde ekim alanlar h zla artmaktad r. Bu art fl n sebebi gerek iç piyasada gerekse d fl piyasada ilimizde üretimi yap lan fleftaliye olan talebin artmas d r. limizde yetiflen fleftali kalitesi, tad ve aromas yla Bursa'da üretilen fleftali ile rekabet edecek hale geldi. Al c lar ürünlerimizin kalitesinden memnun, çiftçilerimiz de sat fltan memnun." Kutlu, fleftalinin kilogram n n 1,20-1,30 lira aras nda sat ld n, bu rakam n çiftçilerin yüzünü güldürdü ünü vurgulad. Meyvenin toprakla buluflmas n n ard ndan dekarda 3,5 ton ürün hasat n n yap ld - n kaydeden Kutlu, "Bakanl m z n meyve bahçelerine vermifl oldu u desteklerle fleftali alanlar n n daha da artaca n düflünüyoruz" diye konufltu. (AA) Türkiye nin slami finansta potansiyeli çok büyük STANBUL - Malezya Uluslararas slam Üniversitesi slam Ekonomisi Merkezi Direktörü Muhammed Eslem Hanif, Türkiye'nin küresel sukuk piyasas nda yer almas n n önemli bir ad m oldu unu belirterek, "Türkiye'nin slami finansta potansiyeli çok büyük" dedi. Anadolu Ajans 'n n bas n sponsoru oldu u 9. Uluslararas slami Ekonomi ve Finans Konferans 'nda (ICIEF) AA muhabirinin sorular n yan tlayan Hanif, Türkiye'nin h zla geliflen bir ülke oldu unu anlatt. Hanif, "Türkiye'nin slami bankac l kta potansiyeli çok büyük. 7-8 y ld r Malezya'dan gelerek stanbul'u ziyaret ediyorum. Türkiye'nin slami bankac l k alan nda büyük ifller baflarabilmek için çok iyi konumland r ld n görüyorum" ifadelerini kulland. Türkiye'nin geçen y l bafllatt sukuk ihrac ile küresel slami bankac l k piyasas nda önemli bir ad m att n vurgulayan Hanif, "Türkiye'deki uygulamalar di er slam ülkelerinden biraz farkl da olsa, Türkiye'deki kurumlar köklü bir geçmifli var. Türkiye'nin sosyal ekonomik dinamiklerine bakt - m zda, Türkiye'nin bulundu u bölgede büyük f rsatlara sahip oldu- unu görüyorum" de erlendirmesinde bulundu. Hanif, dünyan n birçok bölgesinde Müslümanlar n çeflitli slami yard m kurulufllar, dernekler vas - tas yla yard mlaflt n anlatarak, " slam dünyas nda toplanan ve yap lan yard mlar Birleflmifl Milletlerin toplam yard mlar ndan 15 kat daha fazlad r. Bu yard mlar n içerisinde sivil toplum kurulufllar n n yapt yard mlar ve hatta verilen zekâtlar da var" dedi. slam dünyas nda özellikle zekât gibi gönüllü olarak elden yap lan finansal yard mlar n herhangi bir kayda geçmedi ini belirten Hanif, "Toplanan bütün yard mlar n finansal sistem içerisinde nas l kullan labilece i önemli. Özellikle slami yard m kurulufllar taraf ndan büyük yard mlar toplan yor. yi yönetimin sa lanmas gerekli" ifadelerini kulland. Hanif, dünyan n birçok ülkesinde slami yard mlar n kay t alt na al nmas ve finansal sistem içerisinde hareket etmesi için çal fl ld - n kaydetti. "Tabi kimse insanlara nereye zekât vermeleri gerekti ini söylemez. Bunu gönüllü olarak gerçeklefltiriyoruz" diyen Hanif, fakat yine de en iyi flekilde kullan l p kullan lmad n n bilinmesi gerekti ini söyledi. Hanif, "Zekât için yap lan yard mlar n slami bir enstrümanla üzerinden transfer edilmesi, kayda al nmas mümkün olabilir. Bangladefl ve Endonezya'daki baz slami bankalar taraf ndan bu ve benzeri uygulamalar kullan l yor" dedi. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi 12 Eylül 2013 Büyük k r lganl klarda Merkez devreye girecek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, büyük k r lganl klar oldu u zaman Merkez Bankas n n devreye girece ini belirterek, "Elinde hangi silahlar var, hangi silah ne zaman çekece ine kendisi karar verir. Bazen sadece kafl n çatar mesela. Ne zaman havucu ne zaman sopay devreye sokaca na kendisi karar verecektir, böyle olursa biz do ru bir istikamette gideriz" dedi. ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Merkez Bankas n n sürekli müdahale eden veya olaylar seyreden bir kurum olmad na dikkati çekerek, "Merkez Bankas elinde hangi silahlar var, hangi silah ne zaman çekece ine kendisi karar verir. Bazen çekmeyebilir de, sadece kafl n çatar mesela. Bazen havuç vard r, bazen sopay gösterirsiniz. Havuç-sopa politikas ekonomide ifle yaramaz m? Yarar" ifadelerini kulland. Bakan Ergün, Habertürk'te kat ld programda ekonomideki son geliflmeleri de erlendirdi. Ergün, kurdaki art fla iliflkin, 2008'in bafllar ndan bu yana ekonomi aktörlerine "Dövizle geliri olmayanlar, dövizle borçlanmas nlar. Bu sizi s k nt ya sokabilir" dedi ini hat rlatarak, bu mesaj n piyasalar taraf ndan do ru alg land na inand n söyledi. Birçok insan n bu mesaj do ru ald n ve dövizle geliri yoksa, dövizle borçlanmama yoluna gitti ini anlatan Ergün, bu nedenle döviz üzerindeki geliflmelerin ekonomi üzerindeki etkisinin s n rl kald n vurgulad. Çok daha ani, büyük k r lganl klara yol açacak geliflmeler olursa buna müdahale edecek güç unsurlar na da sahip olduklar n n alt - n çizen Bakan Ergün, "Ama bugün itibariyle bizi kayg lanmaya sevk edecek, ekonomi aktörlerini büyük bir s k nt n n içine sokacak bir geliflme görmüyoruz ama dikkatle de takip ediyoruz konuyu. Dikkatli takip etmeliyiz ki ne zaman, nerede müdahale etmek gerekiyorsa o da, o müdahale de yap ls n" diye konufltu. Bakan Ergün, Merkez Bankas - n n dövize müdahalesini do ru bulup bulmad na iliflkin soru üzerine, Merkez Bankas biz müdahale etsin deyince eden, etmesin deyince etmeyen bir kurum olursa, Merkez Bankas n n güvenirlili inin kalmayaca n söyledi. Merkez Bankas n n çok s k müdahale eden bir kurum ya da olaylar seyreden bir kurum da olmad n vurgulayan Ergün, flunlar kaydetti: "Seyirci mi Merkez Bankas? Ekonomideki bu geliflmeler olurken elindeki para politikas unsurlar n devreye sokmas gerekirken seyirci mi kalacak? Kalmayacak. Can istedi i zaman her Allah' n günü dövizle, faizle oynayacak m, oynamayacak, öyle bir rolü de yok. Dolay s yla, Merkez Bankas elindeki argümanlar ne zaman devreye sokaca na kendisi çok iyi karar vermesi gerekiyor. Ve bugüne kadarki geliflmelerde, yani Türkiye ekonomisi ve dünyadaki geliflmeler dikkate al nd nda ço u zaman rolünü do ru oynad n görüyoruz, yani bu tespiti yapmam z laz m. Büyük k r lganl klar oldu u zaman Merkez Bankas devreye girecektir. Elinde hangi silahlar var, hangi silah ne zaman çekece ini, bazen çekmeyebilir de, sadece kafl n çatar mesela. Sözlü müdahale yapar. Bazen havuç vard r, bazen sopay gösterirsiniz mesela. Ekonomide de bunlar, havuç-sopa politikas ekonomide ifle yaramaz m? Yarar. Bazen gerçekten havucu koyars n z ortaya, bazen koymazs n z, sadece gösterirsiniz, havuç var dersiniz, bazen de sopa var dersiniz, yani hangisi nerede devreye sokulmas gerekiyorsa. fiu anda Merkez Bankas dövizle alakal büyük dalgalanmalar olmad ktan sonra müdahale etmeyi düflünmeyecektir. Ama politikas n da aç klam flt r; 'e er spekülasyon görürsem, büyük dalgalanmalar görürsem rezervlerimle müdahale ederim. Bugün itibariyle baflka bir silah kullanmay düflünmüyorum' diye." Merkez Bankas n n faiz silah n kullanmas halinde etkisinin dövizden daha fazla oldu unu belirten Ergün, daha fazla insan n bundan etkilendi ini söyledi. Faizin, yat - r m maliyetlerini, tüketici kredilerindeki maliyetleri art ran, tüketim e ilimini yavafllatan bir etki meydana getirdi ine dikkati çeken Ergün, "Onun için faiz silah n çekti- iniz zaman 12'den vurmal s n z, e er 12'den vurmayacaks n z, karavana atacaksan z, öyle bir silah çekilmez çünkü yan etkilerinin oldukça fazla oldu unu görmek gerekiyor. Merkez Bankas n n da bütün bunlar dikkate alarak, yani bugün itibar yla faiz silah n kullanmayaca n ilan etmifl olmas son derece önemli. Dolay s yla, hangi silah ne zaman kullanaca na Merkez Bankas geliflmeleri kendisi takip ederek karar verecektir" diye konufltu. Piyasada, "Merkez Bankas faiz silah n çeksin" ya da "hiçbir fleye kar flmas n" diyenler olabilece ini, bunlar n normal oldu unu ifade eden Ergün, flöyle devam etti: "Merkez Bankas bunlar da dikkate alacakt r ama ne zaman müdahale edece ine veya etmeyece ine, ne zaman hangi silah çekece ine, ne zaman havucu, ne zaman sopay devreye sokaca na kendisi karar verecektir. Böyle olursa biz do ru bir istikamette gideriz. Böyle olmazsa, biz hadi Merkez Bankas faiz silah n çeksin, hadi 'Merkez Bankas 10 milyar dolarl k müdahale yaps n ya da seyretsin' dememizle hareket edecek bir Merkez Bankas, Türkiye ekonomisi aç s ndan da dünyada da güvenilirli i olmayan bir Merkez Bankas olur, ki Merkez Bankam za da böyle bir haks zl yapmamal y z." (AA)

9 12 Eylül 2013 Ekonomi YARIN Yaloval tersaneciler Sac deste i istedi Yalova Alt nova Tersane Giriflimcileri Sanayi ve Ticaret A.fi Yönetim Kurulu Baflkan Hakk Kan, "E er bizlere de rakip oldu umuz ülkelerdeki tersanecilere sa lanan imkanlar sa lan rsa daha çok ihracat ve istihdam sa lar z. Bunu ifade ederken 'devlet, tersanecilere para versin' demiyoruz. En az ndan devlet uluslararas sularda kullan lacak gemilerin sac nda yard mc olsun" dedi. KUDÜS - Sabanc Holding, srail'e bir süre önce sat fl n ask ya ald Temsa marka otobüslerin ihracat na yeniden bafllad. srail'e otobüs ihracat n, distribütörü ile aras nda yaflad ihtilaflar sebebiyle bir süre evvel durduran Sabanc Holding, yeni distribütörü ile srail pazar na h zl bir dönüfl yapt. srail'e y lda 3,5 milyon euroluk otobüs ihrac eden Temsa, yeni distribütörü ile y ll k 50 milyon euroluk pazar bulmay hedefliyor. Kudüs'te yap - lan yeni anlaflman n imza töreninde YALOVA - Kan, gazetecilere yapt aç klamada, Yalova Alt nova Tersane Giriflimcileri Sanayi ve Ticaret A.fi'nin 2004 y l nda kuruldu unu, yat r m n mali de erinin 167 milyon dolar, flimdiye kadar yap lan yat - r m bedelinin ise 350 milyon dolar tutar nda oldu unu belirtti. Birli e ba l 37 tersanenin faaliyet gösterdi ini, ancak bu tersanelerin 2008 y l nda yaflanan kriz nedeniyle zor günler yaflad n dile getiren Kan, "Yalova'da birli e ba l tersaneler ile beraber toplam 44 iflletme var. Bölgemizdeki tersanelerde yaklafl k 7 bin çal flan bulunuyor. Tersanelerin kuruluflunda çeflitli sorunlar yaflad k y l ndaki krizden önce 9 bin 500 çal flana ulaflm flt k. Mahkemelerle yaflad m z sorunlar ve kriz olmasayd en az bugün tersanelerimizde 20 bin kifliyi istihdam ederdik. Belki de bu rakam 30 binlere de ulafl rd. Krizden dolay resmen tersaneciler a ustos s ca nda giderken f rt - naya, ya mura yakaland " diye konufltu. Kan, krizin atlat lmas ve eski günlerin yakalanmas için devletin tersanecilere yard mc olmas gerekti ini ifade ederek, flunlar kaydetti: "Sa olsun Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan m z Say n Binali Y ld r m' n tersanelerin kiralar yla ilgili çal flmalar sayesinde rahatlat c tedbirler al nd. Örne in çal flan tersaneden 'binde bir gibi has lattan pay al - s n' diye. Fakat, bu kafi de il. Rakip ülkelere bakmam z laz m, nereleri bu rakip ülkeler? Çin, Uzakdo u ülkeleri, Romanya ve spanya gibi ülkelere bakmam z laz m. Üstü kapal da olsa söylemeseler bile bu ülkelerde saca bile destek veriliyor. Sac n tonu uluslararas pazarda bugün dolar civar ndad r. 125 dolara 150 dolara tersanelere sac veriliyor. 'Yeter ki ihracat yap ls n, gemi üretimi olsun, istihdam sa lans n' deniliyor. Bu sadece sac de il, geminin üzerinde bir sürü malzeme var. Bu ülkelerin konuflan Sabanc Holding Temsa Global' n bölge yöneticisi Mete Çiftçi, " srail y lda 30 otobüs satt m z bir pazard. Yeni distribütörümüzle burada ilk etapta orta segmentteki 39 kiflilik otobüslerimizle pazarda ilerleyerek geniflleyece iz. Burada h zla büyüme niyetindeyiz. Bu y l burada araç sat fl hedefimiz 100 otobüs" dedi. Çiftçi, Arap Bahar nedeniyle Kuzey Afrika ve Ortado u pazar nda bir t kanma yaflad klar n blirterek, srail pazar ndan umutlu olduklar n belirtti Temsa'n n srail'deki distribütörü Aron Grubu'nun sahibi Zahy Noiman ise "Bana herkes Mavi Marmara sonras nas l Türklerle ifle giriyorsun diye sordu. Ben de Türkler bizi, biz de Türkleri seviyoruz. Türklerle ticaret yaparak bozuk iliflkilerimizin düzelmesine katk da bulanaca m dedim. Politik problemleri aç kças çok umursam yorum. Türk orta m z çok güçlü ve çok iyi otobüs üretiyor. Türkiye'den k sa zamanda sadece otobüs de il çimento, kâ t, çimento pompas ithalat ile y ll k ithalat hacmimizi 100 milyon euroya ç karaca z" diye konufltu. 9 üreticilerine sa lad imkanlardan dolay onlarla rekabet edecek durumumuz kalm yor. Bu sorunlarla ilgili inflallah say n Bakan m z Binali beyin bir çal flmas vard r. E er bizlere de rakip oldu umuz ülkelerdeki tersanecilere sa lanan imkanlar sa lan rsa daha çok ihracat ve istihdam sa lar z. Bunu ifade ederken devlet tersanecilere para versin demiyoruz. En az ndan devlet uluslararas sularda kullan - lacak gemilerin sac nda yard mc olsun. mkanlar ve destekler sa lan rsa 2008 öncesini yakalar z. Nas l o zamanlar ihracat m z milyar dolard, imkanlar sa land nda bu rakam geçer ve 8-10 milyar dolara ç kar z." Yalova'daki tersanecilerin yaflad klar tüm olumsuzluklara ra men yine de iyi ve kaliteli gemiler üretti ine vurgulayan Kan, flöyle devam etti: "Yaflanan bütün olumsuzluklara ra men tersanelerimiz fevkalade. Ne yap yor tersanelerimiz? Çok amaçl, çok maksatl her yerde yap lamayan gemiler yap p Norveç'e gönderiyor. fiimdi bak m, onar ma dayal çal flt klar için tersanelerimiz ayakta. Rekabet edebilecek durumda gemi siparifli alam yoruz. Hükümetin bu konuda çal flmalar var inflallah bir an evvel neticelenir ve yine bu tersaneler de eskiden oldu u gibi güzel günlere kavufluruz. Ümidimiz burada 100 bin kifliyi istihdam etmek, daha fazla ihracat yapmak ve ülkeye döviz getirmektir." Geçen cuma günü Yalova'ya ziyarette bulunan Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile görüfltü üne de de inen Kan, "Say n Cumhurbaflkan m z Abdullah Gül, ileriye dayal, gerçekten tersanelere her konuda her zaman destek olmufltur. Kendisiyle görüflmemizde yine her konuda ne yap lmas gerekiyorsa yapmaya haz r olduklar - n belirtti. Tersanelerin durumu ile alakal konular k sa bile olsa kendilerine arz etme f rsat buldum kendisine teflekkür ediyorum" dedi. (AA) Sabanc Holding, srail e otobüs satmay sürdürecek Öte yandan ekonomik veriler iki ülke aras nda yaflanan siyasi gerginli e ra men ticaret hacminin 2011 ve 2012 y l nda h zla artt n gösteriyor y l itibari ile srail-türkiye aras ndaki ticaret hacmi y ll k 4 milyar dolar ulaflm fl durumda. Yine ayn istatistiklere göre Türkiye, srail'in son 5 y lda ihracat n en fazla gelifltirdi i ülkeler aras nda, srail'in en çok ithalat yapt ülkeler aras nda Türkiye, Çin, Hindistan ve ngiltere'nin ard ndan 4. s rada yer al yor. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi LONDRA - Türkiye'nin de aralar nda yer ald 50'den fazla ülkenin kat l m yla Excel'de düzenlenen ve 4 gün sürecek olan fuar, kap lar n ziyaretçilere açt. Dünyan n en büyük savunma ve güvenlik fuarlar ndan biri olan DSEI'da, kat l mc lar n yaklafl k yar s n ngiliz savunma ve silah flirketleri, yüzde 20'sini Amerikan flirketleri ve geri kalan n da NATO ülkelerinden flirketler oluflturuyor. Fuar ziyaret eden Milli Savunma Bakan Yard mc s Hasan Kemal Yard mc, AA muhabirine yapt aç klamada, " ngiliz Savunma Bakan Yard mc s yla önemli bir görüflmemiz oldu. ngiliz Deniz Kuvvetleri Komutan stand m z ziyaret etti. kili görüflmeler yapt k. Her zaman oldu u gibi Türkiye'ye ilgi ve alaka fazla" diye konufltu. Türk firmalar n n fuara kat l m n yeterli buldu unu ifade eden Yard mc, "Belki biraz daha fazla olabilirdi ama bu seferlik bu kadar. Türk savunma sanayii her geçen gün geliflimini sürdürüyor. Bu tip fuarlar n savunma sanayimize hem yeni dünya vizyonu hem yeni ortakl klar bak m ndan katk s var" dedi. Roketsan Pazar Gelifltirme ve Tan t m Direktörü Hüdai Özdamar da bu y l fuara 4. kez kat ld klar n kaydederek, ngiltere'deki fuar n kendileri için en önemli fuarlardan biri oldu unu bildirdi. Özdamar, dünyadaki potansiyel kullan c lar n büyük ço unlu unun Londra'daki fuar ziyaret etti ine dikkati çekerek, "fiu anda sistemlerimizi kullanan kullan c lar m z da buraya geldi i için onlarla hem devam eden hem de yeni projelerle ilgili görüflme f rsat m z oluyor. Geçmifl y llarda envantere girmifl sistemler, flu anda gelifltirme aflamas nda olan sistemler ve çok yeni, geçen y l envantere girmifl sistemimizin de burada tan t m n ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyoruz" ifadelerini kulland. 2 y l önceki fuara cirit füzesinin maketiyle geldiklerini dile getiren Özdamar, "Art k bu füze Türk Silahl Kuvvetleri'nin envanterinde ve ihracat n da gerçeklefltiriyoruz. Bu y lki fuarda uçaklardan, yer hedeflerine özellikle de deniz hedeflerine at lan, 180 kilometrenin üzerinde menzile giden som füzesinin tan t - m n ve pazarlama faaliyetlerini gerçeklefltiriyoruz" dedi. 12 Eylül 2013 Savunma ve güvenlik ekipmanlar, Londra'da görücüye ç kt Uluslararas Savunma ve Güvenlik Ekipmanlar Fuar (DSEI), ngiltere'nin baflkenti Londra'da bafllad. STANBUL - fl Yat r m Araflt rma Müdürü Serhat Gürleyen, "Geçen haftalarda yüzde 10,5 seviyesini aflan uzun vadeli faizlerin piyasalar taraf ndan yanl fl fiyatland na, borç dinamiklerinin güçlülü ün ve Türk liras n n son dönemdeki de er kayb n n gelecek dönemde yabanc sermayeyi Türkiye'ye çekece ine inan yoruz" dedi. Konuya iliflkin AA muhabirine de erlendirmede bulunan Gürleyen, dünya piyasalar n n FED'in varl k al mlar n azaltaca yeni dönemdeki denge fiyatlar n arad n belirterek, y l nda küresel likiditenin bol oldu u bir ortamda afl r artan varl k fiyatlar nda sert bir gerileme yafland n ve herkesin sordu- u sorunun piyasalar n gelecek dönemdeki riskleri ne ölçüde gerçekçi olarak fiyatlad oldu unu söyledi Aral k A ustos döneminde, Fed'in k sa vadeli faiz oran n kademeli olarak yüzde 0,25'e çekip 2,6 trilyon dolarl k varl k al - m yapt bilgisini veren Gürleyen, geliflmifl ülkelerin geliflmekte olan ülkelere göre çok daha h zl büyüdü- ü bir dönemde faiz fark n n aç lmas n n geliflmekte olan ülke piyasalar na yüzlerce milyar dolar girmesine ve varl k fiyatlar nda balonlar oluflmas na neden oldu unu ifade etti. Gürleyen, geliflmekte olan ülke merkez bankalar n n faizleri düflürerek, sermaye hareketlerine s n rlamalar getirerek paralar n n afl r de- er kazanmas na engel olmak isteseler de genel de baflar l olamad klar n kaydederek, geliflmekte olan ülke paralar n n afl r de er kazand -, faiz oranlar n n gerçek d fl seviyelere geriledi i, hisse senedi piyasalar nda rekorlar k r lan bir dönem yafland n belirtti. Bugün ise dünyan n tersine döndü ünü gördüklerini aktaran Gürleyen, ABD ekonomisinin canlanmas na paralel FED'in varl k al mlar n azaltmaya bafllayaca n aç klamas - n n geliflmekte olan piyasalarda panik sat fllara yol açt n ve Türkiye gibi büyümesini d fl kaynaklarla finanse eden piyasalardaki sat fllar n daha da fliddetli oldu unu kaydetti. Fuar, özellikle silah karfl t gruplar n yapt protesto gösterilerine sahne oluyor. Londra polisi, fuar alan na giden yolun kald r m na k rm z boya att klar gerekçesiyle 3 kifliyi, protestolar genelinde ise 51 kifliyi gözalt na ald. Küçük bir grubun da bu sabah fuar alan na girmek isteyen heyet üyelerine "kendinizden utan n" diye ba rd klar görüldü. ngiliz bas n, dört günlük fuar n güvenli inin Londra polisine maliyetinin 1 milyon sterlinden fazla ol- TL deki de er kayb yabanc sermayeyi Türkiye ye çekecek Gürleyen, FED dalgas n n yanl zca geliflmekte olan ülkelerin ihtiyac olan d fl kayna a eriflimini pahal laflt rmad n ve bu ülkelerin para politikalar nda zorunlu bir s k laflmaya yol açarak büyüme ve borç dinamiklerini tehdit etti ini söyledi. Türkiye öznesine bak ld nda, may s ortas ndan bugüne yaflanan olumsuz geliflmeler nedeniyle ekonomik büyüme tahminleri bir puana yak n düflürülerek yüzde 3,0-3,5 band na geriledi ini aktaran Gürleyen, döviz kurundaki yüzde 10 yükselifl ve faiz oranlar nda yaflanan 400 baz puan n üzerindeki art fl n büyüme üzerindeki afla yönlü riskleri daha da art rd n dile getirdi. (AA)

11 BURSA - Bursa Karacabey Ziraat Odas Meclis Baflkan Nuri Karaca, domates al m fiyatlar n n maliyete karfl lamayacak boyutta düflüfl gösterdi ini belirterek, "Salça fabrikalar, gün gelecek bu çiftçiyi bulamayacak. Domateste yaflad m z hayal k r kl n m s rda da yaflamak istemiyoruz." dedi. Karacabey Ziraat Odas Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Karahasano lu ve Meclis Baflkan Nuri Karaca, ovada yetiflen domates ve m - s r ekimine iliflkin de erlendirme toplant s düzenledi. Domates sezonunun son demlerini yaflad klar n anlatan Karacabey Ziraat Odas Baflkan Hasan Karahasano lu, tek tarafl sözleflmeyle ekim yapan çiftçinin ma dur oldu unu söyledi. Sanayicilerin tekelleflmeye giderek arazi kiralad n ve yüksek rakamlarla çiftçiye icara verdi ini anlatan Ekonomi 12 Eylül Karahasano lu, çiftçinin a r maliyetler alt nda ezilmemek için tar mdan uzaklaflt n savundu. Karahasano lu, çiftçiyi koruyacak önlemlerin al nmas n beklediklerini ifade etti. Karacabey Ziraat Odas Meclis Baflkan Nuri Karaca da, önceki y llarda Türkiye nin ihtiyac olan domatesin 3 milyon tonun yar s n karfl layan Karacabey ovas nda 2013 ün kara y l ilan edildi ini vurgulad. Domatesin 14 kurufla kadar geriledi ini anlatan Karaca, nakliye masraf düfltü ünde bu rakam n 5-6 kurufla kadar düfltü ünü belirtti. Çiftçinin örgütlenmeyiflinin en büyük sorun oldu unu vurgulayan Nuri Karaca, bilinçsiz ekim yap lmas n n yan s ra üründeki hastal klar n da sezonun kay pla tamamlanmas n beraberinde getirdi ini sözlerine ekledi. (CHA) YARIN "Salça fabrikalar, gün gelecek bu çiftçiyi bulamayacak" KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Ç A L P A E R E K 2 O T A R S A T E 3 P A T Ç A K A R 4 U Z M R M A 5 R A F U T A R T 6 F E D A N 7 M A A M M A N N 8 A C E L E S A F 9 K A K A L A K A 10 E N E M E K A T A 11 T N A A A B A M 12 K E N A R A L A 13 S A K T E K T 14 A T R O T T A 15 L A T N F E 16 A N A Y A S A L T 17 M A K A L E A K A 18 U A K L Ü F E R 19 R E Z A L E T D O 20 A T A R Ü M T

12 12 YARIN Ekonomi ÇANKIRI - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) ve Çank r Ziraat Odas Baflkanl nca bir otelde düzenlenen "Toprak Koruma ve Arazi Kullan m Kanunu ve Türk Medeni Kanununda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun Tasar s " konulu bilgilendirme toplant s nda konuflan Küsek, tar m sektöründekilerin insanlar n g da ihtiyac n karfl lamalar ndan dolay kutsal bir ifl yapt n söyledi. TBMM'nin gündemindeki Miras Yasas 'n n çok önemli oldu unu ifade eden Küsek, bölgeleri gezerek yeni yasa hakk nda odalar ve çiftçileri bilgilendirdiklerini anlatt. Babadan miras kalan otomobilin parçalanarak kardefller aras nda bölünemedi ine dikkati çeken Küsek, "Otomobil parçalan p kullan lmazken, tar m arazileri böyle olmuyor. Parseller kardefller aras nda bölünebiliyor. Bir baban n kaç çocu u varsa parsel ona göre bölünüyor. Böyle oldu unda parseller birkaç dönümlük parçalar haline geliyor. Bu bölgelerde durum çok kötü de il ama baz bölgelerde parseller 3-4 dönüme kadar düflüyor" diye konufltu. Küsek, parsellerin parçalanmas nedeniyle maliyetlerin ve huzursuzluklar n artt n, üründe kalite ve arazi bak m nda özenin azald n dile getirerek, flöyle konufltu: "Arazi sahiplerinin birço u flehirlerde yafl yor. Türkiye'de 40 milyon kiflinin arazisini asl nda 3 milyon kifli kullan yor. fiehirde yaflayan 37 milyon kiflinin arazisini köydeki 3 milyon yak n kullan yor. Bunlar da arazi baflkas n n oldu u için yeterli önemi göstermiyor. 37 milyon kifli de ma dur. Gidemiyor, bakam yor. Bu yüzden arazisiyle ilgilenmiyor. Bölünmeler böyle devam etti i sürece, hem çiftçilik yapan kardefl ma dur olacak hem de arazisini kardefli eken flehirdeki ma dur olacak. Dolay s yla Türkiye'nin bu sorunu çözmesi laz m." Ev ve arabada oldu u gibi parçalanmadan yap lan bölünmelerin ayn flekilde parselde de uygulanmas gerekti ini anlatan Küsek, bunun için yasalaflt rma çal flmas n n devam etti- ini, yasa yürürlü e girdikten sonra 12 Eylül 2013 Türkiye de 40 milyon kiflinin arazisini 3 milyon kifli kullan yor Tar m Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek, "Türkiye'de 40 milyon kiflinin arazisini asl nda 3 milyon kifli kullan yor" dedi. iphone 5S ve iphone 5C tan t ld CUPERTINO - Apple' n yeni telefon modelleri iphone 5S ve iphone 5C tan t ld. Apple' n, Californiya'n n Cupertino kentindeki genel merkezinde gerçekleflen tan t m toplant s na flirketin CE- O'su Tim Cook ve çok say da üst düzey yönetici kat ld. Toplant da, iphone 5S ve iphone 5C ile birlikte kullan ma sunulan yenilikler aras nda; ios 7 iflletim sistemi, parmak izi sensörü, yüksek h zl ifllemci ve geliflmifl kamera özellikleri ön plana ç kt. Yeni ürünlerle birlikte Apple' n fiyat politikas nda ve cihaz renkleri konusunda ciddi de iflikli e gitti i gözlendi. Ak ll telefon sektöründe yeni bir dönem açmaya haz rlanan Apple, iphone 5C ile daha düflük bütçeli müflterileri hedef ald. Özellik olarak iphone 5'e yak n olan iphone 5C, beyaz, sar, yeflil, mavi ve pembe renkte sat fla sunulacak. iphone 5C'lerin renk yelpazesinde Apple klasi i say lan siyah yer almayacak. ABD'deki sat fl fiyat 2 y ll k sözleflme kofluluyla 16 GB'l k modeli için 99 ABD dolar, 32 GB'l k modeli için 199 ABD dolar olan iphone 5C'in gövdesi çelik takviyeli polikarbonattan üretildi. Ekran 4 inç olan iphone 5C, 8 megapixel kameraya sahip. Apple' n yeni iflletim sistemi ios 7 ile çal flacak olan iphone 5C'lerde, "Touch ID" ad verilen parmak izi teknolojisi bulunmayacak. Apple' n yeni "amiral gemisi" olarak adland r lan iphone 5S'in ise parmak izi sensörü, çift LED flafll 12 megapiksel kameras, yenilenen batarya kardefllerin belirli bir dekar n alt ndaki arazilerini tapuya gidip bölemeyece ini söyledi. TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Çank r Ziraat Odas Baflkan Nejat Gamzeli ise tar m n Türkiye aç s ndan stratejik bir konuma sahip oldu- unu ifade ederek, may s 2013 verilerine göre 6 milyon 283 bin kiflinin tar m sektöründe istihdam edildi ini vurgulad. hracatta tar m ve g dan n pay n n yüzde 10 oldu unu an msatan Gamzeli, "Cumhuriyetimizin 100. kurulufl y l 2023'te tar mda 150 milyon dolarl k milli gelir ve en az 40 milyon dolarl k ihracat hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaflabilmek için tar mla ilgili sorunlar m z çözmemiz gerekiyor ama ülkemizde etkin ve verimli tar m yap lmas n engelleyen, tar m arazilerinin parçalanm fll ve parsel ölçülerinin küçüklü üdür" ifadesini kulland. Toplant ya Çank r Vali Yard mc - s fierefnur Oktay, TZOB 1. Bölge'ye ba l Çank r, Bolu, Düzce, Ankara, Eskiflehir, Çorum, Kütahya, K rflehir, K r kkale, Yozgat ve Bilecik'ten 122 ziraat odas n n baflkan ve yönetim kurulu üyeleri kat ld. (AA) sistemi ve retina ekran yla teknoloji merakl lar n n karfl s na ç kt. Alt n, gümüfl ve uzay grisi renklerinde üretilen iphone 5S'in fiziksel özellikleri iphone 5'e benziyor. Telefonu, teknolojik özellikleri önceki modellerden farkl k - l yor. iphone 5S'in sahip oldu u ifllemci iphone 5'ten 2 kat, ilk iphone'dan ise 40 kat daha d zl çal fl yor. Sahip oldu u parmak izi okuma sistemi cihaz için eflsiz bir kilit görevi görüyor. iphone 5S'in yenilenen kamera sistemi ise getirdi i yeniliklerle foto raf makinelerini aratm yor. Saniyede 10 kare foto raf çekebilen iphone 5S, 2.2'lik diyafram de eri ile birçok foto raf makinesini geride b rak yor. Otomatik sars nt önleyiciye sahip olan iphone 5S, gereken uygulaman n yüklenmesi halinde zoom yapabiliyor. Saniyede 120 frame video kayd yapabilen iphone 5S, bu sayede videolar n a r çekim olarak oynat lmas na imkan sa l yor. (AA)

13 12 Eylül 2013 D fl Haberler YARIN 13 Rusya, Suriye kimyasal silahlar n kontrolü için iflbirli ine haz r MOSKOVA - Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, gün içinde görüfltükleri Suriye D fliflleri Bakan Velid Muallim e Suriye de kimyasal silahlar uluslar aras kontrole devretmelerini önerdiklerini aç klad. Rus bakan, kimyasal silahlar n kontrolünün devrinin d fl askeri müdahaleyi engelleyecekse, bunun için de iflbirli ine haz r olduklar n belirtti. Lavrov, "Önerimizi Muallim e ilettik. H zl ve olumlu yan t bekliyoruz. Suriye yönetimini sadece kimyasal silahlar n depoland alanlar n uluslar aras kontrole devredilmesine de il, imha edilmesi ve sonras nda da fiam n 'Kimyasal Silahlar n Yasaklanmas Anlaflmas 'na dahil olmaya davet ettik." dedi. Suriyeli bakan Muallim de, Lavrov u d fl askeri müdahaleyi önleyecek bilge yaklafl mlar nedeni ile selamlad klar n söyledi. Ancak fiam yönetimi henüz öneri ile ilgili karar n aç klamad. Suriye de askeri müdahaleye karfl olan Ban Ki-moon da, ABD D fliflleri Bakan John Kerry nin ilk olarak yapt kimyasal silahlar n devri ile ilgili öneriyi memnuniyetle karfl lad - n, BM Güvenlik Konseyi ne, Suriye de kimyasal silahlar n imha edilmesini önerece ini aç klad. ABD D fliflleri Bakan John Kerry yapt aç klamada Suriye nin kimyasal silahlar uluslar aras topluma devretmesi durumunda bir askeri operasyonun yap lmayabilece ini aç klam flt.(cha) M s r'da anayasa çal flmalar B R LER K GER M s r'da ordunun müdahalesinin ard ndan göreve getirilen geçici Cumhurbaflkan Adli Mansur'un belirledi i 50 üyeli "Anayasa De ifliklik Komisyonu", ikinci çal flma gününü üyeler aras ndaki "komisyonun görevi yaln zca mevcut maddeleri de ifltirmek mi yoksa yeni anayasa yapmak m " tart flmalar içinde geçirdi. WASHINGTON - ABD D fliflleri Bakanl Rusya n n Suriye deki kimyasal silahlar n uluslararas denetime al nmas fikrinin ABD nin askeri müdahale tehdidi sonras nda geldi ine dikkat çekerek, Bunun baflka bir oyalama takti i olmas na izin veremeyiz. aç klamas nda bulundu. Günlük bas n toplant - s nda konuflan ABD D - fliflleri Bakanl Sözcüsü Marie Harf, ABD olarak Suriye rejiminin elindeki kimyasal silahlardan vazgeçmesini memnuniyetle karfl layacaklar n dile getirdi. Böyle bir ad m n Suriye halk, bölge ve uluslararas toplum için olumlu bir ad m olaca - n belirtti. KAH RE - Toplant - ya Gazeteciler Sendikas Baflkan Ziya Raflvan ve Barolar Baflkan Samih Aflur'un tart flmas damga vurdu. Komisyonun yeni anayasa yapmak amac yla kurulmad n ifade eden Raflvan, baz üyelerin "yeni anayasa yap laca " yönündeki konuflmalar n k nayarak, bunun askeri darbenin ard ndan yürürlü- e konan 33 maddelik geçici anayasaya ayk r oldu unu dile getirdi. Aflur ise "2012 anayasas nda de iflikli e mi gidilece i yoksa yeni anayasa m yap laca " konusunda uzlaflmaya var lmas gerekti ini belirterek, "Müslüman Kardefller Teflkilat 'na ( hvan) ait aceleye getirilerek haz rlanm fl anayasan n iptal edilmesi zorunludur" dedi. Bu sözlere karfl l k Raflvan, geçici anayasan n yeni anayasa yapmay de il de iflikli e gidilmesini öngören maddesine uyulmas gerekti ini hat rlatarak, geçici Cumhurbaflkan Adli Mansur'dan geçici anayasada yer ald flekilde bu durumu aç kl - a kavuflturan bir anayasal düzenleme yapmas n istedi. Komisyonda Nur Partisi Baflkan Yard mc s Bessam ez-zerka'y temsil eden Nur Partisi Yüksek Heyet üyesi Salah Abdulmabud ise komisyonun içinde liberaller ve solcular aras nda görülen bölünme belirtilerinden endifle etti ini dile getirdi. Abdulmabud, bu durumun oturumlarda Raflvan, Aflur ve Arap Birli i Genel Sekreterli i de yapan eski Kongre Partisi Baflkan Amr Musa aras nda yaflanan tart flmalarda net görüldü ünü kaydetti. M s r' n ç karlar için siyasetin ve düflünce farkl l klar n n bir tarafa b rak lmas gerekti ini dile getiren Abdulmabud, "Anayasa De ifliklik Komisyonu"nun görevinin yeni anayasa yazmak de il, 2012 anayasas nda düzenlemeler yapmak oldu unu vurgulad. Vefd Partsi Genel Baflkan Es-Seyyid el- Bedevi ise geçici anayasada 2012 anayasas nda s n rl de ifliklik yap laca na iliflkin bir madde bulunmad n ancak komisyon üyelerinin 2012'yi haz rlayan komisyonun üyelerinin tavsiyelerine uyarak yeniden anayasa yazma girifliminde bulunmayacaklar n ve s n rl de iflikli e gideceklerini aktard. Öte yandan, ikinci gününde iç tüzü e yönelik tart flmalar n da yafland komisyon toplant s nda, çal flmalara katk sa layacak 5 iç komisyonun kurulmas na karar verildi. (A.A) ABD D fliflleri'nden Rusya'n n iflbirli i teklifine 'oyalama takti i' yorumu Bununla birlikte Suriye rejiminin geçmiflte kimyasal silahlar yok etme ça r lar n görmezden geldi ine dikkat çeken Harf, böyle bir fikrin uygulanaca na dair ciddi flüphelerinin oldu unu vurgulad. Harf yaflanan geliflmeyle birlikte Kongre'nin askeri güç kullanmaya yetki veren tasar y h zl bir biçimde onaylamas n n daha önemli hale geldi ini ifade etti. Rusya n n y llardan bu yana Birleflmifl Milletler de Suriye rejiminin destekçisi oldu unu hat rlatan Harf, yine de Rusya n n Suriye deki kimyasal silahlar uluslararas denetime verilmesi fikrini ciddi bir flekilde de erlendireceklerini dile getirdi. (CHA)

14 14 YARIN Rice: Y k m peflinde koflan teröristlere izin veremeyiz WASHINGTON - Suriye ye askeri müdahaleye yönelik tasar - y Kongre den geçirmek isteyen Obama yönetimi bu yöndeki ikna turu çal flmalar n sürdürüyor. Bugün bu çal flmalar kapsam nda Yeni Amerika Vakf ndaki (New America Foundation) bir seminere konuflmac olarak kat lan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Dan flman Susan Rice, ABD nin Suriye ye yönelik müdalesinin limitli olaca- n vurgulayarak bunun baflka bir savafl olmayaca n söyledi. ABD nin ran ve Kuzey Kore gibi ülkelere Suriye deki kimyasal silah sald r s karfl s nda sessiz kald fikrini vermemesi gerekti ini ifade eden Rice, Y k m peflinde koflan teröristlere izin veremeyiz. fleklinde konufltu. Suriye rejiminin kimyasal silah kulland n ve bunun srail dahil bölgedeki di er ABD müttefiki ülkeler için tehdit oldu unu dile getiren Rice, sald - r ya cevap vermemenin ABD nin gerekli durumlarda ulusal güvenli- ini korumak ad na tüm araçlar n kullanmaya haz r olmad alg s - na yol açabilece ine dikkat çekti. Halk n bu konuya flüpheli yaklafl m anlad n ifade eden Rice, Irak ve Afganistan savafllar birçok Amerikal n n baflka bir askeri harekata flüpheli yaklaflmas na yol açt. Ama baflkan n burada amaçlad tamamen farkl. Irak taki gibi kitle imha silahlar bulunmas üzerinden iddiaya girmiyoruz. Suriye de korkunç sonuçlarla ortaya ç km fl kimyasal silahlara dair inkar edilemez kan tlar m z var. Tüm dünya cans z bedenleri görebilir. dedi. Yaklafl k 40 dakikal k bir konuflma gerçeklefltiren Susan Rice, ABD nin bu konuda neden liderlik yapmak zorunda oldu unu ise flu ifadeler ile aç klad : Güvenlik Konseyi 3 kere Suriye rejimi taraf ndan yap lan ihlalleri k - namak ad na resmi karar ele ald. 3 kere hayal edilebilecek en hafifletilmifl dil üzerinden müzakereler yapt k. 3 kere Rusya ve Çin neredeyse anlams z kararlarla veto etti. dedi. Rice, BM de yaflad bu tecrübeyi utanç verici olarak nitelendirdi. (CHA) Rusya, Suriye krizini fianghay a tafl yor Suriye de askeri operasyona karfl olan Rusya, 13 Eylül de Biflkek te yap lacak fianghay flbirli i Örgütü (fi Ö) zirvesinde güçlü bir siyasi ad m atmaya haz rlan yor. Diyalog orta olan Türkiye nin d fl nda tüm üye ülkeler Suriye de askeri bir operasyon yap lmas na karfl. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in de kat laca zirvede, ran, Hindistan ve Pakistan a da tam üyelik yolu aç lmas bekleniyor. Putin zirve çerçevesinde ilk kez ran Cumhurbaflkan Hasan Ruhani ile de ikili bir görüflme gerçeklefltirecek. MOSKOVA - fi Ö Biflkek zirvesi ile ilgili aç klamada bulunan Rusya D fliflleri Bakan Yard mc s gor Morgulov, Suriye krizinin gündemde olaca n, üye ülkelerin birbirlerine çok yak n pozisyonda oldu unu söyledi. Morgulov, BM Güvenlik Konseyi karar olmadan düzenlenecek askeri bir operasyonunun uluslararas hukuka ayk r oldu u konusunda hepimiz hemfikiriz. dedi. Rus diplomat Biflkek deklarasyonunda Suriye konusunda ortak bir tutumun ortaya konaca n belirtti. ran ve Pakistan n tam üyelik için resmi D fl Haberler olarak baflvurdu unu, Hindistan n da bu yönde irade beyan oldu unu hat rlatan Morgulov, örgüt yönetiminin baflvurular de erlendirdi ini, bunun zirve çerçevesinde ele al naca n söyledi. Morgulov zirve çerçevesinde Putin ve Ruhani nin ilk kez bir araya gelece i bilgisini verdi. Kremlin görüflmenin ran taraf ndan talep edildi i ve ikinci nükleer santral inflaat ile ilgili konunun ele al naca n aç klad. Rusya Tahran n ilk sivil amaçl nükleer santrali Buflehir i tamamlayarak ran l yetkililere teslim etmiflti. 12 Eylül 2013 fi Ö Biflkek zirvesinde örgüt içinde enerji alan nda iflbirli ini gelifltirme için enerji kulübü oluflturuluyor. Türkiye nin de yer alaca kulübün kuruluflu ile ilgili ortak bir mutabakat metninin imzalanmas bekleniyor. Kulübün enerji alan nda iflbirli ine yeni bir ivme kazand raca n ifade eden Morgulov, Kulüp enerji alan nda fi Ö ülkelerini ilgilendiren konular hükümet, ifl ve bilim çevrelerinin müzakere etti i resmi olmayan bir platform olacak. bilgisini verdi. Çin in fianghay kentinde 1996 da toplanan Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan ve K rg zistan n kurdu u fianghay Befllisi, 2001 de Özbekistan n da dahil olmas ile fianghay flbirli i Örgütü ne dönüfltü. Hindistan, ran, Mo olistan ve Pakistan n gözlemci üye oldu u fi Ö, 2008 de ald kararla diyalog ortakl statüsü oluflturdu da Yekaterinburg da gerçekleflen zirvede Belarus ve Singapur örgüte diyalog orta olarak kabul edildi. Türkiye ise 26 Nisan da Diyalog Ortakl statüsü kazand.(cha)

15 12 Eylül Ankara YARIN Çantac lar sokak, cazibe merkezi Ulus ta ticaret ve turizmin birlikte canl l n n artt Çantac lar Sokak ta ASK k sa b r süre önce temiz su, pis su ve ya mur suyu hatlar n yeniledi. ASK nin altyap çal flmalar n n ard ndan kent esteti i dairesi ekipleri de üst yap y tamamlayarak, Ankara Kalesi ile bütünleflen turistik bölgede al flverifl hareketlili inin de artmas n sa lad. HABER MERKEZ Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alan Projesi nde restorasyon projeleri ile birlikte yürüyen altyap yenileme çal flmalar n sürdüren Büyükflehir Belediyesi, tarihi sokaklar da turizme uygun hale getirerek, ticari canl l k kazanmas n sa l yor. Ulus ta ticaret ve turizmin birlikte canl l n n artt Çantac lar Sokak ta ASK, k sa bir süre önce temiz su, pis su ve ya mur suyu hatlar n yeniledi. ASK nin altyap çal flmalar n n ard ndan Kent Esteti i Dairesi ekipleri de üst yap y tamamlayarak, Ankara Kalesi ile bütünleflen turistik bölgede al flverifl hareketlili inin de artmas n sa lad. Büyükflehir Belediyesi Kent Esteti i Dairesi Baflkanl ekipleri, üst yap y oluflturan zemin kaplamalar n ve kald r mlar k sa sürede tamamlayarak, soka n ayd nlatma sistemlerini kurdular. Bölge esnaf üstyap çal flmalar n n da k sa sürede tamamlanmas n n ard ndan Çantac lar Sokak a yeni bir çehre kazand ran Büyükflehir Belediyesi ekiplerine teflekkür ettiler. HABER MERKEZ Büyükflehir Belediyesi Toptanc Hal verilerine göre yaz aylar nda baflkentliler meyve kategorisinde 15 bin 333 ton fleftali tüketirken, sebze kategorisinde say lan KARPUZ U 62 bin 974 ton tüketti. Yaz mevsiminin bitti i ve Sonbahar n karfl land Ankara da, Baflkentlilerin geride b rakt s - cak yaz günlerindeki tercihi fleftali ve karpuz oldu. Büyükflehir Belediyesi Toptanc Hal verilerine göre 2013 y l - n n Haziran, Temmuz ve A ustos aylar nda toplam 15 bin 333 tonluk sat fl ile meyvede Baflkentlilerin tercihi fleftali oldu. fieftaliyi ise 14 bin 333 tonluk sat fl ile çekirdekli üzüm ve 10 bin 823 tonluk sat fl ile kiraz izledi. Yaz mevsiminin vatandafllara sundu u birbirinden de iflik tatlar birarada bulma ayr cal n yaflayan Baflkentliler, fleftali, üzüm ve kiraz n ard ndan da en çok 7 bin 224 tonluk sat fl ile kay s y ve 5 bin 973 tonluk sat fl ile nektarini tercih etti. Bu meyvelerin ard ndan yine ayn dönemde en çok tüketilen di- ASK, ticaretin yo un oldu u Çantac lar Sokak ve Saraçlar Çarfl s bölgelerinde köhnemifl altyap ve bilinçsiz kullan m yüzünden özellikle sa anak ya fllarda s k s k t - kanmalar n yafland pis su ve ya mur suyu at k sistemlerini yenileyerek t kanmalar ortadan kald rd. Çantac lar Sokak ta birçok kurumun altyap s n n birlikte yer ald Çoklu sistemleri de ifltiren ASK, modern, sa l kl altyap sistemlerini oluflturdu. ASK Genel Müdürlü ü, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alan bölgesine toplam 2850 metre at k su, 1550 metre ya mursuyu ve 2650 metre içme ve kullanma suyu borusu döfleyerek, y llar öncesinden kalma, iflletme yetene ini kaybetmifl kanallar ve galerileri rehabilite edip yeniledi. Çal flmalar sonucunda t kanmalar yüzünden sokakta yaflanan kötü kokular da ortadan kalkt. Baflkentlilerin yaz tercihi fleftali ve karpuz oldu er meyveler ise erik, çekirdeksiz üzüm, zerdali, muz (yerli) ve çilek olarak yer ald. Baflkentlinin tüketim al flkanl klar çok fazla de iflmezken geçti- imiz yaz aylar nda toplam 178 bin 358 tonluk sat fl ile Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerine göre sebze kategorisinde bulunan karpuz en çok tüketilen sebze oldu. Karpuzun ard ndan 62 bin 974 tonluk sat fl ile domates ikinci s rada, 37 bin 678 tonluk sat fl ile patates üçüncü s rada yer ald. Baflkentlilerin 2013 y l yaz mevsiminde en çok tüketti i di er sebzeler ise toplam 30 bin 914 tonluk sat fl ile 4. s rada h yar, 21 bin 197 tonluk sat fl ile 5. s - rada patl can oldu. Bu sebzelerin ard ndan Baflkentliler taraf ndan en çok tercih edilen di er sebzeler ise kavun, kuru so an, salçal k domates, sivribiber ve taze fasulye olarak belirlendi.

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ Keçiörenli çocuklar, e itim-ö retim y l na yüksek moral ve motivasyonla bafll yor. Çocuklar n yaz tatilinden sonra okula dönüflte yaflad psikolojik zorlanmay dikkate alan Keçiören Belediyesi Çocuk Dan flma Merkezi, anne ve babalar n kayg lar n hafifletmek amac yla yeni bir uygulamay hizmete koydu. Ankara Nall han- Çay rhan da uzman e itimcilerin rehberli inde, Dan flma Merkezi üyesi çocuklar n kat l m yla bir do a kamp gerçeklefltirildi. Üç günlük kamp süresince keflif yolculuklar na ç kan çocuklar, duyarl çevre bilinci ile canl lar n hayat na dair bilgiler edinme flans n yakalad lar. Do a yürüyüflleri s ras nda çevreyi ve bölgenin do al yap s n 12 Eylül 2013 Keçiörenli çocuklara do a kamp hediyesi Uzun yaz tatilinden ç kan çocuklar n okul düzenine uyumunu kolaylaflt rmak isteyen Keçiören Belediyesi, Çocuk Dan flma Merkezi bünyesinde bir do a kamp düzenledi. keflfeden çocuklar, kufl cennetinde de gözlem yapt lar. Ayr ca tarihi ve kültürel miras m z da yak ndan tan - ma f rsat n bulan çocuklar, yolculuk s ras nda çad r kurarak kamp atefli yakma tecrübesini de yaflad lar. Kamp için özel bir psiko-sosyal destek program haz rlayan Keçiören Belediyesi, çocuklar n do al hayat n içerisinde liderlik becerilerini gelifltirmeyi, hayal kurmay, keflfetmeyi, korkular n üzerine gitmeyi, problem çözebilmeyi, mücadele etmeyi ö renmelerine ve kendilerini daha iyi tan malar na yard mc oldu. Uzun bir e itim maratonu öncesi Nall han-çay rhan daki kampa kat - lan Keçiörenli çocuklar, zengin ve e lenceli program sayesinde unutulmaz anlar yaflarken, yeni arkadafll klar edinme mutlulu unu da paylaflt lar. Peçenek Mesire Alan Ankaral lar n hizmetinde HABER MERKEZ Ankaral lar n merakla bekledi i Peçenek Mesire Alan düzenlenen törenle aç ld. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki nin ev sahipli inde gerçekleflen aç l fla Adalet Eski Bakan ve AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Mehmet Ali fiahin, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah fller, Bosna-Hersek Visoko Belediye Baflkan Amra Babic, Alt nda lçe Kaymakam Ali Fuat Türker, AK Parti Alt nda lçe Baflkan Ahmet Karaca n n yan s ra Alt nda Belediye Meclis Üyeleri, çok say da muhtar ve vatandafl kat ld. 400 dönüm üzerine kurulan Peçenek Mesire Alan, piknik yapmak isteyen Ankaral lar n yeni dura olarak göze çarp yor. 300 araç kapasiteli otopark, 300 kamelya ve 300 barbeküsüyle ziyaretçilerini a rlayan Peçenek Mesire Alan, 5 farkl çocuk oyun sahas ve spor sahalar yla da be eni topluyor. sadalet Eski Bakan ve AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Mehmet Ali fiahin yapt aç l fl konuflmas nda, klasik belediyecilik anlay fl - n n Türkiye de son buldu unu dile getirdi. Alt nda Belediyesi nin halk n ihtiyaçlar na cevap veren ve yaflam flartlar n kolaylaflt ran belediyecilik anlay fl na örnek oluflturdu unu söyleyen fiahin, Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki yi Hizmetin Tiryaki si olarak de erlendirdi. Baflkan Tiryaki: Alt nda sadece fiziken de il zihnen de de ifliyor Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, 400 dönüm arazi üzerine kurulan Peçenek Mesire Alan n n Ankaral vatandafllar n do- ayla iç içe, huzurlu vakit geçirebilmeleri için aç ld n söyleyerek yeflil alanlara verdi i önemin alt n çizdi. Yeflil alanlar n ço alt lmas ve kaliteli alanlara dönüfltürülmesiyle buralarda ikamet eden insanlar n daha iyi yaflam koflullar na ulaflaca- n kaydeden Baflkan Tiryaki, Alt nda n sadece fiziksel olarak de- il zihnen de de iflti ini vurgulad. Peçenek Mesire Alan n n gürültüden ve stresten uzak, tertemiz havas yla piknik yapmak isteyen Ankaral lar n yeni adresi olaca na dikkat çeken Tiryaki: Peçenek Mesire Alan, 5 6 y l sonra yetiflecek a açlarla bambaflka bir görünüm kazanacak. nsanlar nefes almak için buraya gelecek. dedi. Bosna-Hersek Visoko Belediye Baflkan Amra Babic ise Türk halk böyle bir hükümete, Alt nda l vatandafllar ise böyle bir belediye baflkan na sahip olduklar için çok flansl. Alt nda l lar, Baflkan Veysel Tiryaki ye sahip ç kmal ve onu korumal lar. diye konufltu. Peçenek Mesire Alan n n aç l - fl na büyük ilgi gösteren yüzlerce Alt nda l, hem bir arada olman n mutlulu unu yaflad hem de piknik yapman n keyfini ç kard. Çocuklar parklarda doyas ya oynarken büyükler ise stresten uzak bir gün yaflad.

17 12 Eylül 2013 Büyükflehir Belediyesinden yap lan yaz l aç klamaya göre, Gökçek baflkanl nda eylül ay ola an toplant lar - na bafllayan Büyükflehir Belediye Meclisi'nde ODTÜ olaylar konufluldu. Gökçek, ODTÜ'de Anadolu Bulvar - Konya Yolu ba lant çal flmalar na karfl ç k lmas sonucu meydana gelen olaylara iliflkin Meclis üyelerine bilgi verdi. ODTÜ NÜN STED PLAN Ba lant y sa layacak 4 kilometrelik yolun 2.2 kilometresinin Büyükflehir, 1.8 kilometresinin ODTÜ'nün mülkiyetinde oldu unu anlatan Gökçek, "ODTÜ Rektörü söyledi. '1990'l y llarda buray biz Karayollar na terk ettik' diye belge var. Bu nedenle otomatikman belediyeye geçmesi gereken yol" ifadesini kulland. Gökçek, "(ODTÜ nas l istiyorsa onu yapmaya haz r z) dedik. ODTÜ, nflaat, fiehircilik ve Mimarl k bölümlerini görevlendirdi. Bizden 27 kez plan istediler. Nihayetinde 27'ncisini kabul ettiler. Bunu da Belediye Meclisi'nden geçirdik. Bu, ODTÜ'nün istedi i 'böyle olacak' dedi i pland r" de erlendirmesinde bulundu. Gökçek, koruma plan yapmak amac yla ODTÜ Rektörlü ünün daha sonra Çevre ve fiehircilik Bakanl na baflvurdu unu belirterek, flunlar kaydetti: "Bunun nedeni de ODTÜ'deki binalar n yüzde 80'i kaçak infla edildi. Bu kaça a meflruiyet kazand rmak. Bunun için bir plan yap lacakt. Biz bu koruma plan na karfl de iliz. Biz de bekliyoruz, Çevre Bakanl ndan ç ks n da. ODTÜ'nün 1.8 kilometrelik mülkiyeti olan yolun 400 metresi Koruma Kurulu'nda kal yor. ODTÜ de 'Ondan sonra biz size müsaade edelim' dedi. Biz de inflaata bizim elimizdeki 2.2 kilometrelik bölümden bafllad k." Çal flmalar n bafllamas n n ard ndan CHP'li milletvekillerinin hiçbirfley bilmeden flov yapt klar n öne süren Gökçek, "(Burada niçin ruhsat al nmadan inflaat bafllam fl) dediler. Halbuki köprüler, alt üst geçitlerin inflaatlar Ankara Gökçek: CHP li vekiller suç iflledi için ruhsat zorunlulu u yoktur" ifadesini kulland. CHP'li Meclis üyelerine seslenen Gökçek, "CHP'li milletvekillerine bir brifing verirseniz beni çok mutlu edersiniz, ben de verebilirim ama gelmezler, siz verin, yanl fl yapmas nlar" dedi. ODTÜ ile aralar nda herhangi sorun kalmad n belirten Gökçek, OD- TÜ'ye "bir a aç söküyorsak yerine 10 yetiflkin a aç dikelim" fleklinde teklifte bulunduklar n bildirdi. Gökçek, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar'a büyük samimiyetle kamuoyuna iflin iç yüzünü anlatt için teflekkür etti. Yolun her halükarda bitece ini vurgulayan Gökçek, "Buradaki CHP grubuna rica ediyorum. Milletvekillerini ayd nlats nlar. Özellikle oradaki anarfli olaylar n içine girip, o ö rencileri tahrik ve teflvik etmesinler. Arabalar m za tafl atmas n milletvekilleri. Yak flmaz bir milletvekiline" de erlendirmesinde bulundu. CHP Grup Baflkan Yaflar Çatak' n "CHP'li milletvekillerinin tafl atmas n meflru savunma olarak görüyoruz" fleklindeki aç klamas üzerine Gökçek, "Bravo, meflru savunma için dozerler ve kepçeler tafllanabilir. Ortada ne polis var ne birfley. Kepçenin önüne geçen milletvekilleri" fleklinde konufltu. ODTÜ'de kamunun çal flmalar na engel olan CHP'li milletvekillerinin suç ifllediklerini savunan Gökçek, sözlerine flöyle devam etti: "Önümüzdeki günlerde çeflitli televizyonlara ç kaca m. Bunlar n resimlerinin hepsini gösterece im. Bir tanesinde polis yok. ftira atmay n polise. lhan Cihaner geliyor, aya n bas yor, duruyor, Hüseyin Aygün eline tafl al - yor, resimleri var. Aylin Nazl aka 'Sen, sen gel bakal m buraya, kimli in var m ' diye soruyor. Sen kim oluyorsun? Nesin sen? Oradaki garip de kalk p kimlik gösteriyor. Hayret bir fley. 'Hadi yürü ifline, sen kimsin' dese bitti. Ben olsam onu derim 'hadi yürü', bunu hakettin ama. Nazl aka, çok iyi flov yap - yor. Dozerin önüne ç k p Gezi Park olaylar nda TOMA'n n önüne geçen siyah elbiseli han m gibi ayn hareketi yap yor. Sen milletvekili olarak bir kamu çal flmas na nas l mani olabilirsin? Yasal bir çal flmay engelliyor. Bizim yapt m z eksik bir çal flma varsa bunun yolu nedir, gidersin savc l a verirsin. Sen polis misin, savc m s n? Milletvekili titrini sana parlamento vermifl, o kimli ini orada kullanamazs n, dokunulmazl n suiistimal ediyorsun. Böyle bir yetkin yok. Bundan sonra arkadafllara tembih edece im, geldi i zaman 'Hadi bakal m, hadi bakal m' aynen böyle diyecekler. Milletvekili olmak, kalk p da bu tarzda diklenmeyi gerektirmez, herkes haddini bilecek. Oradaki çocuklar terbiyesinden, edebinden bu duruma sessiz kald lar." (AA) YARIN YOL KAVGASI BÜYÜYOR Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Anadolu Bulvar -Konya Yolu ba lant s n sa layacak yol nedeniyle ODTÜ'de yap lan eylemlere destek veren CHP milletvekillerinin kamunun çal flmalar na engel oldu unu ve suç iflledi ini savundu. 17 Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak' n o lunun dü ününde nikah flahitli i yapt. Ak' n o lu Muhammed Ali Ak ile Gül Han çiftinin dü ünü, Çevre ve fiehircilik Bakanl lbank Ek Tesislerinde yap ld. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek'in k yd nikahta, çiftin flahitliklerini, Baflbakan Erdo an' n yan s ra Say fltay Baflkan Recai Akyel ve Cumhurbaflkanl Genel Sekreteri Mustafa sen, Çevre ve fiehircilik Bakan Yard mc s Halil Etyemez, çiflleri Bakan Yard mc s Osman Günefl, AK Parti fianl urfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, AK Parti Ankara l Baflkan Murat Alparslan, Keçiören'in kardefl flehirlerinden Bosna Hersek'in Gorajde Belediye Baflkan Muhammed Ranoviç, AK Parti Genel Sekreteri Haluk pek yapt. Nikah k yan Gökçek, Baflbakan Erdo an' n üç çocuk tavsiyesini hat rlatarak, aile cüzdan n çifte vermesi için Erdo an'a uzatt. Çifte " ki dünya saadeti" dileyen Baflbakan Erdo an, "Uzun bir yolculuk" olarak nitelendirdi i evlilikte iyi ve kötü günlerin oldu unu belirtti. "Ama sab r bu günlerin en büyük zenginli idir" diyen Erdo an, çiftin iyi günlerinin uzun sürmesini diledi. (AA)

18 18 12 Eylül 2013 YARIN Ankara Gençlik Merkezleri ne yo un ilgi Alt nda Belediyesi ne ba l 16 gençlik merkezinin yeni dönem kurs kay tlar bafllarken hem ö renciler hem veliler merkezlere yo un ilgi gösteriyor. Yeni e itim ö retim sezonuna 7 Ekim 2013 itibariyle merhaba diyecek olan gençlik merkezleri daha flimdiden doldu taflt. Velilerin gözü arkada kalm - yor Aileler çocuklar n geliflimine katk sa layan gençlik merkezlerinden oldukça memnun. Çocuklar n gönül rahatl yla bu merkezlere b rakan velilerin gözü arkada kalm yor. Hicran Sar kaya, Alt nda Belediyesi ne ba l gençlik merkezleriyle çocu unun kötü al flkanl klara yönelmedi ini ifade etti. Çocu unun güven ve sevgi dolu bir ortamda büyüdü ünü belirten Sar kaya: Çocu um bu merkezler sayesinde araflt ran, sorgulayan ve yenilikçi bir yap ya bürünüyor. dedi. Çocu unu gençlik merkezleriyle buluflturan Y lmaz Karakoç, bu merkezlerde verilen etütlerin okul derslerine yard mc oldu unu dile getirdi. Karakoç, gençlik merkezlerinin ekonomik durumu yetersiz olan ailelere bir nevi dershane hizmeti verdi ini de sözlerine ekledi. Filiz cik ise gençlik merkezlerindeki arkadafll k ortam nda paylaflmay ö renen çocu unun bir yandan ekip çal flmas na önem verdi ini kayedetti. Veliler, Alt nda Belediyesi gençlik merkezleriyle gözlerinin arkada kalmad düflüncesinde birlefliyor. flte o kurslar! Söz konusu gençlik merkezlerinde ö rencilerin derslerine yard mc etüt kurslar, kendilerini tan malar na ve yeteneklerini keflfetmelerine yönelik hobi, el sanatlar, enstrüman kurslar ve sa l kl birer birey olmalar na yard mc spor kurslar yer alacak. Matematik, Türkçe, fen bilimleri ve ngilizce kurslar n n verildi i merkezlerde müzikte önemli bir yer tutuyor. Gitar, keman, saz ve ney kurslar yla beraber halk oyunlar modern dans, gençlik korosu da çocuklarla buluflacak. Sosyalleflmenin ön plana ç kt drama ve tiyatro kurslar yla, kültür gezileri de Alt nda l gençlerin tercih sebebi. Mamak ta cadde ve sokaklar nak fl gibi iflleniyor Mamak Belediyesi, cadde ve sokaklarda bafllatt yenileme çal flmalar na devam ediyor. Ekipler, Mamak n cadde ve sokaklar n bordür ve tretuvar tafl yla adeta nak fl gibi iflliyor. lçede asfalttan kald r ma, bordürden tretuvara seferberlik bafllatan ekipler, bu y l içinde 17 mahalle ve 104 sokakta bordür ve tretuvar çal flmas gerçeklefltirdi. lçenin cadde ve sokaklar na sene bafl ndan itibaren 51 bin befl yüz yetmifl metre bordür, 77 bin yüz yetmifl iki metrekare tretuvar döfleyen Mamak Belediyesi, Abidinpafla, Büyük Kayafl, Mutlu, Akdere, Ege, Cengizhan, Saimekad n, Gülveren, Kutlu, Yeflilbay r, Baflak ve Bo aziçi mahallerinde çal flmalar n sürdürüyor. Girdi i her mahallede komple bir yenileme çal flmas gerçeklefltiren belediye, y lsonuna kadar çal flmalar n di er mahallelerde de devam ettirecek. Bir bölgenin geliflmesinde alt yap çal flmalar n n önemli oldu unu kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, yat r m ve hizmetleri gerçeklefltirirken vatandafl n ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurduklar n söyledi. Akgül, Sa l kl bir kentleflme için alt yap çal flmalar n önemsiyoruz dedi. Engelli Vatandafllar da Unutulmuyor Mamak Belediyesi, cadde ve sokaklar yenilerken engelli vatandafllar da unutmuyor. Kald r mlar tümüyle engelli vatandafllar n kullan - m na uygun tarzda düzenleyen belediye, rampalar tekerlekli sandalye geçiflleri için kolay hale getiriyor. Ayr ca kald r mlarda yine görme engelli vatandafllar için görme engelli takip tafllar monte ediyor.

19 12 Eylül 2013 E itim Okul ve üniversitelerde kitaptan fotokopi çekmek suç STANBUL - Yay mc Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Baflkan Yard mc s Serhat Baysan, okullar n aç lmas ile fotokopi çekimlerinde art fl olaca n belirterek, bir kitaptan fotokopi çekip ço altman n suç oldu unu ve 2 y ldan 4 y la kadar hapis, bin lira aras para cezas bulundu unu ifade etti. YAYFED Baflkan Yard mc s Baysan, yapt yaz l aç klamada, YAYFED'in öncelikle fikri mülkiyet hukukunun güçlendirilmesi, yay mc lar n yasalar nezdinde mali haklar n n savunulmas, fikri hak takibinin yap lmas ve hak ihlallerinin önlenmesi ile kay t, tescil, bandrol ve sertifika konular nda sektörün yönlendirilmesine çal flt n belirtti. Baysan, korsan yay mc l k, intihal ve çeviri korsanl, fotokopi korsanl ve korsan sat fl n sona ermesini hedefleyerek, ülke ekonomisindeki kay t d fl l n önemli bir bölümünün önüne geçilmesine çal flt klar n da ifade etti. Sektörde korsan yay m probleminin sürdü ünü anlatan Baysan, bu konudaki yapt r mlar n yetersiz kald n dile getirdi. Özellikle elektronik alanda çok büyük boflluk oldu una de inen Baysan, iki y ll k çal flmayla kamu ve sivil toplum yap lanmalar n n birlikte haz rlad yeni telif haklar kanununun yasalaflmas için ilgili bakanl n ve Meclis'in konuyu gündeme almalar gerekti ini kaydetti. Baysan, korsan yay m konusunda yapan n yan na kar kalan bir durum oldu unu savunarak, "Fikir h rs zl klar ve telif haklar konusunda ifllenen suçlar n katalog suç kapsam na al nmas gerekiyor. Bu konuda kamuoyunda duyars zl k var. Ekonomik seviyesi yüksek insanlar bile korsan ürüne ilgi gösteriyor. Bu da fikir h rs zl yapanlar n ekme ine ya sürüyor" ifadelerini kulland. Özellikle okullar n aç lmas ile fotokopi çekimlerinde art fl olaca na iflaret eden Baysan, "Bir kitaptan fotokopi çekip ço altmak da suç ve 2 y ldan 4 y la kadar hapis, bin lira aras para cezas var. Bu tip korsanl klar genellikle okul ve üniversitelerde meydana geliyor. Milli E itim Bakanl 'n n genelge yay nlayarak bu iflin suç oldu una dikkat çekmesi gerekiyor. Akademik ve kültür kitaplar n n fotokopi çekimleri, k rtasiyecilerin gerekli duyarl l göstermemeleri, insanlar n fikir hakk n bir h rs zl k olarak (AA) YARIN Türk K z lay, köy okulunu yeniledi ZONGULDAK - "Organizasyonel Geliflim Programlar " kapsam nda Türk K z lay nda görevli 3 genel hizmet yöneticisi, köy okulunu esnaftan ba fl toplayarak yeniledi. K z layda 28 May s'tan beri teorik ve uygulamal e itim alan 3 genel hizmet yöneticisi, haz rlad klar projeyle Elvanpazarc k beldesine ba l Tasmac köyündeki Çalca lkö retim Okulunu onararak, ö rencilerin k rtasiye ihtiyaçlar n karfl lad. Türk K z lay Düzce fiubesinde görevli genel hizmet yöneticisi shak Esen (31), AA muhabirine yapt aç klamada, muhasebe e itimi ald n, daha önce evinde duvara çivi bile çakmad n, çocuklar söz konusu olunca K z lay personelinin her fleyi yapabilece ini söyledi. Projeyi üç haftad r sürdürdüklerini, okulu yeni e itim-ö retim dönemine haz r flekilde teslim ettiklerini kaydeden Esen, flöyle konufltu: "Projenin bafl nda okulun eksikliklerini tespit edip esnaftan ve di er vatandafllardan ba fl toplad k. Üç arkadafl sabah erken saatlerde okula gelerek akflama kadar eksiklikleri gidermek için çal flt k. Ö rencilerin ve köylülerin ihtiyaçlar dahilinde elimizden geldi ince okulu düzenledik. Tadilata okulun içinden bafllad k. Duvarlar tamamen kaz d k, astar n at p boyas n yapt k. Soba borular n temizledik. Daha sonra okulun d fl cephesinde çal flmalar yapt k. D fl cephede tamir edilmesi, alç s va vurulmas gereken yerler vard, oralar hallettik." Bahçedeki korkuluklar da boyad klar n anlatan Esen, "Lavabolar n musluklar n de ifltirip tadilat n tamamlad k. Asl nda hepimiz muhasebe tabanl personeliz. 'fiu ana kadar elimize ald m z ilk 19 rulo ve boya' diyebiliriz. Baz lar m z evimizin duvar na bile bir çivi çakmam flt r ama burada s va ve boya yapt k, çivi çakt k, yerlere paspas çektik" diye konufltu. Türk K z lay Ayd n fiubesinde görevli genel hizmet yöneticisi Erdal Ak l (28) da planlanman n ard ndan Zonguldak l Milli E itim Müdürlü üyle protokol imzalad klar n belirterek, "Ara vermeden çal flmalar m za bafllad k. Planlama aflamas ndan sonuna kadar projenin faydal ve sonucu itibar yla uzun soluklu olmas n istedik. Bu aç dan da ö rencilere yönelik anlaml bir etkinlik yürüttük. Proje kapsam nda ö renciler için bir paket haz rlad k. Onlar da teslim edip hizmet yerlerimize dönece iz. Görev öncesinde bizim için iyi bir tecrübe oldu unu düflünüyoruz" fleklinde konufltu. (AA)

20 20 YARIN AMSTERDAM - Hollandal ünlü ressam Vincent Van Gogh'un kay p oldu u san lan "Montmajour'da Günbat m " adl eseri, Norveç'teki bir çat kat nda y llarca kald ktan sonra gün fl na ç kar ld. Hollanda'n n baflkenti Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nden yap lan aç klamada, varl 1928'den beri bilinen tablonun orijinal oldu unun belirlendi i bildirildi. Uzmanlar, tarihçesini çok iyi bildikleri tablonun orijinal oldu unun, Van Gogh'un çok iyi bilinen kal n f rça darbelerini tafl yan eserde kullan lan üslup ve fiziki malzemelere ve sanatç ile kardefli aras nda geçen yaz flmalara bak larak saptand n belirtti. Ünlü ressam n ilk tam boyutlu tuval çal flmas olan, Kültür Sanat a açlar, çal l klar ve gökyüzünün resmedildi i tablodan, Van Gogh'un kardefli Theo'ya yazd bir mektupta bahsedildi ini ifade eden uzmanlar, söz konusu mektuptan tablonun yap l fl tarihinin 4 Temmuz 1888 oldu unun anlafl ld n kaydetti. Van Gogh'un kardefline yazd mektupta, tabloyu "dallar birbirine geçmifl mefle a açlar n n bulundu u tafllarla kapl bir fundal kta yapt n " belirtti i kaydedildi. Van Gogh Müzesi Müdürü Axel Rueger, eserin ortaya ç kar lmas dolay s yla düzenlenen törende yapt - konuflmada, eserin keflfediliflini "hayatta bir kez karfl lafl labilecek bir olay" olarak niteledi. Rueger, flu an, ad aç klanmayan özel bir koleksiyoncuya ait olan eserin müzede 24 Eylül'den itibaren sergilenmeye 12 Eylül 2013 Van Gogh'un kay p tablosu gün fl na ç kar ld bafllayaca n duyurdu. Müzenin, 1990'l y llarda yapt rd incelemelerde, k smen üzerinde yazar n imzas n n bulunmamas nedeniyle tablonun orijinal olmad sonucuna var ld n belirten Rueger, ancak yeni araflt rma teknikleri sayesinde ve iki y l süren incelemeler sonucunda eserin orijinalli ine ikna olduklar n kaydetti. Araflt rmac lardan Teio Meedendorp, di er araflt rmac lar n "tüm önemli sorular n n cevaplar n bulduklar n " söyledi. Eserin ünlü ressam n kardefli Theo Van Gogh'un koleksiyonunda 180 numaral tablo olarak geçti ine iflaret eden uzmanlar, ilk kez 1901'de sat lan tablonun arkas nda da 180 yaz s n n halen görülebildi ine iflaret etti. (AA) 2976 ADA 5 PARSEL CEBEC LOJMAN B NASI TAD LAT VE ONARIM YAPIM fi ÇANKAYA BELED YES FEN filer MÜDÜRLÜ Ü Resmi lanlar ADA 5 PARSEL CEBEC LOJMAN B NASI TAD LAT VE ONARIM YA- PIM fi 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Z YA GÖKALP CADDES NO:11 B2 BLOK KAT 7 (06420) KIZILAY ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : ERTU RULGAZ MAHALLES fien SOKAK NO:9 CEBEC c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (YÜZY RM takvim) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Z YA GÖKALP CADDES NO:11 B2 BLOK KAT:7 HALE ODASI b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan "Yap m fllerinde Benzer fl Gruplar Tebli i'ne göre B-III Grubu Bina flleri, C-I S hhi Tesisat flleri ile D Grubu Elektrik flleri benzer ifl olarak de erlendirilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat, Makine, Elektrik Mühendisli i 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras )karfl - l Z YA GÖKALP CADDES NO:11 B1 BLOK KAT:6 YAPI BÖLÜMÜ HALE BÜROSU adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Z YA GÖKALP CADDES NO:11 B1 BLOK KAT:6 YAPI BÖLÜMÜ HALE BÜROSU adresine elden teslim edilebilece- i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Her bir ifl kaleminin miktar ile bu ifl kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat fleklinde verilecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZY RM ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,00 (Bas n ) 671 (www.bik.gov.tr)

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı