AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt"

Transkript

1 Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n gerçeklefltirdi. KEÇ ÖREN BBP Keçiören Belediye Baflkan aday Turgut Alt nok, Etlik teki Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl - na kat ld. Aç l fla Alt nok un yan s ra BBP Genel Baflkan Yard mc s Hüseyin Bozok ile çok say da vatandafl kat ld. Alt nok burada yapt konuflmada 1994 y l n n Keçiören inden örnekler vererek, 15 y l boyunca yapt hizmetlerden bahsetti. Göreve geldiklerinde, Keçiören in alt da beflinin gecekondu oldu unu belirten Alt nok, lçe nin y ld z n yeniden parlataca z diye konufltu. Alt nok, Bazen kayna nereden bulaca m z soruyorlar. Kaynak problemi yok, kaynak çok Yeter ki rüflvet olmas n, yeter ki h rs zl k olmas n, yeter ki yolsuzluk olmas n, yeter ki soygun olmas n. Para da çok, yetki de çok. ifadelerini kulland. Alt nok ve Bozok, daha sonra SKM binas n n aç l fl kurdelesini kesti. HABER FOTO RAF KENAN ERGEN 28 OCAK 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada S NCAN Baflkan Mustafa Tuna radyoya konuk oldu Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ostim Radyo canl yay n na kat larak Sincan a yap lan hizmetlerle ilgili önemli aç klamalarda bulundu. Pek çok projeyi dinleyiciler ile paylaflan Tuna, Sincan Metrosunun deneme seferlerinin de yak nda tamamlanaca n söyledi. HABER 4. SAYFADA KEÇ ÖREN Çocuk hükümlüler aras Din Bilgisi Yar flmas Keçiören Belediyesi ile Adalet Bakanl Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlü ü nün ifl birli iyle düzenlenen Dinimi Ö reniyorum bilgi yar flmas n n finali k ran k rana geçti. Ankara Çocuk E itimevi nde kalan 40 çocuk hükümlünün kat ld bilgi yar flmas nda 9 çocuk finale yükseldi. HABER 3. SAYFADA Erol Da l Fazl K l nç Süleyman Göksu Yalç n ÇYER Bugün 2 de Bugün 3 de Bugün 4 te Bugün 13 te AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, Türkiye de son 10 y l içerisinde AVM say s n n 62 den 310 a ç kt n aç klad. Sivas'ta feci kaza: 9 ölü; 30 yaral Sivas' n Y ld zeli ilçesinde meydana gelen trafik kazas nda ölü say s 9'a yükseldi. Kazada 30 kiflinin ise yaraland bildirildi. Sivas-Ankara karayolunun Yaraflbeli mevkisindeki kazada, ölü say s 9'a yükseldi. Ölenlerin cesedi, l Afet ve Acil Durum Müdürlü ü ekipleri ve di- er görevlilerin çal flmas sonucu otobüsün alt ndan ç kar ld. Otobüs, vinç yard m yla kald r ld. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken TICARI ATASELER toplant da bulufltu Ankara Ticaret Odas n n meclis, komite ve komisyon üyeleriyle Ankara da temsilcilikleri bulunan ülkelerin Ticari Ataflelerinin tan flmas amac yla düzenlenen Ticaret Atafleleri Tan flma Toplant s, ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu nda yap ld. Ticaret Atafleleri Tan flma Toplant - s n n aç l fl nda bir konuflma yapan Bezci, oda seçimlerinin 2013 y l May s ay nda yap ld n hat rlatt ve Ankara da bulunan tüm sektörlerin temsilcilerinden oluflan yeni meclis, komite ve komisyon üyelerini Ankara daki yabanc temsilcilerle bir araya getirmek amac yla bu tan flma yeme ini düzenlediklerini söyledi. Bezci, Ankara n n d fl ticaret hacminin 2012 y l sonu itibariyle 7 milyar 137 milyon dolar ihracat olmak üzere 17 milyar 627 milyon dolar oldu unu kaydetti. HABER 2. SAYFADA 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: GÜNCEL GÜNCEL TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken, Türkiye nin önemli bir süreçten geçti ini ifade ederek, Ülke ekonomisinde esnaf ve sanatkar bak m ndan büyük bir durgunluk yaflanmaktad r. Ancak dolar kuru yükseliflini h zla sürdürüyor. Bu dövizde yaflanan yükselifller ve piyasadaki durgunlukla birlikte esnaf ve sanatkar n ifllerinde önemli bir daralma yaflanmaktad r. Sermaye ile yar fl nda devaml güç kaybeden esnaf ve sanatkar m z, Türkiye nin her yerinde s k nt içerisindedir. 16 YIL BEKLED K Perakende sektörünü düzenleyen yasan n 16 y ld r bekledi ini anlatan TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken, Türkiye genelinde AVM say s n n 310 a ulaflt n ve AVM lerdeki toplam kiralanabilir alan n ise 8.7 milyon metrekareye ç kt n anlatt. Palandöken, AVM say s son 10 y lda yüzde 400 oran nda artt y l na gelindi inde kiralanabilir AVM alan 13 milyon metrekareyi geçecek. fiu an 54 ilimizde AVM varken 2015 y l nda AVM aç lan il say m z 60 a yükselecek. On y l önce aç lan AVM'lerin kiralama alan büyüklükleri ortalama 30 bin metre kareyken, 2013 senesinde aç lacak AVM lerin ortalama büyüklü ü 40 bin metrekareye yaklaflm fl durumda. (CHA) Elmada l velilerin sertifika heyecan Elmada, Hasano lan Mareflal Çakmak lkokulu nda e itim gören ö rencilerin velileri 7-19 Yafl Aile E itim program kursu ald lar. Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin kursiyerleri ve okulun rehber ö retmenini bu güzel çal flmalar ndan dolay tebrik etti.3 TE

2 ANKARA /2 Ticari Atafleleri Tan flma Toplant s Ankara Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Salih Bezci, Ankara Ticaret Odas n n 150 bine ulaflan üye say s yla Türkiye nin ikinci büyük odas oldu unu belirterek, Köklü ve güçlü bir kurulufl olarak gücümüzü daha etkin kullanabilmek için yabanc ülkelerde ifl birliktelikleri oluflturman n öneminin fark nday z - Ankara Ticaret Odas n n (ATO)meclis, komite ve komisyon üyeleriyle Ankara da temsilcilikleri bulunan ülkelerin Ticari Ataflelerinin tan flmas amac yla düzenlenen Ticaret Atafleleri Tan flma Toplant s, ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu nda yap ld. Toplant n n aç l fl nda bir konuflma yapan Bezci, oda seçimlerinin 2013 y l May s ay nda yap ld n hat rlatt ve Ankara da bulunan tüm sektörlerin temsilcilerinden oluflan yeni meclis, komite ve komisyon üyelerini Ankara daki yabanc temsilcilerle bir araya getirmek amac yla butan flma yeme ini düzenlediklerini söyledi. Ankara n n d fl ticaret hacminin 2012 y l sonu itibariyle 7 milyar 137 milyon dolar ihracat olmak üzere 17 milyar 627 milyon dolar oldu unu kaydeden Bezci, 179 ülkeye ihracat yapan Ankara n n odas olarak hizmetlerimiz içe yüzümüz d fla dönüktür Ankara Ticaret Odas n n faaliyetleri hakk nda detayl bilgiler veren Bezci, Ankaral tüccarlar temsil eden oda olarak y llardan beridir çok say da ülke diplomat yla toplant lar düzenlendiklerini ve projeler gelifltirdiklerini söyledi. Bezci, Bu akflamki toplant n n amac yeni ifl birliktelikleri için ilk ad m atmakt r. D fl Ticaret ve Uluslararas flbirli i Özel htisas Komisyonumuz, üyelerimiz için çok yararl bir bafllang ca imza att " diye konufltu. Bezci, faaliyetlerinden dolay komisyon baflkan Ali R za Koç'a ve tüm komisyon üyelerine teflekkür etti. ATO Meclis Baflkan Nurettin Gürgür ise, politik sorunlar n afl lmas nda ticaret ve ekonominin temel özelli i olan rasyonalitenin büyük önem tafl d n belirtti ve Avrupa Birli i ni örnek gösterdi. Türkiye nin ikinci büyük ekonomik kuruluflu olan Ankara Ticaret Odas üyelerinin giderek artan oranlarda d fl pazarlar aramak için yabanc ülkelerle temas kurdu- unu anlatangürgür, Son y llarda ticaret odas üyeleri d flar da partner arama çabas içinde bulunuyorlar. fiuna inan yoruz ki uluslararas ticaret karfl l kl ç karlara, kazan-kazan anlay fl na uygun oldu u ölçüde anlam kazan r ve bütün ülkeler için de bir refah ve mutluluk unsuru olur Gürgür, ATO olarak bütün ülkelerle ticari ve ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesinde köprü ifllevi yapma çabas nda olduklar na iflaret ederek, bu aç dan diplomatik temsilcilerin, büyük elçilerin ve ticari müflavirlerin, ATO'nun bu kapsamdaki çabalar n anlay flla karfl lamalar n beklediklerini kaydetti Türkiye nin etraf ndaki ülkelerde bulunan petrol ve do- algaz n Türkiye üzerinden Avrupa ya nakli için yürütülen projeleri hat rlatan Gürgür,sözkonusu projelerin uygulamaya geçilmesi durumunda Türkiye nin jeostratejik ve jeoekonomik konumunun ola anüstü seviyede artaca n ifade etti. Gümrük ve Ticaret Bakanl Müsteflar Yard mc s smail Yücel de yapt konuflmada Türk iflletmelerinin dünyan n her yerinde destan yazd n söyledi. Türkiye nin bölgesinde istikrar ve güven adas olarak ilerlemeye devam etti ini kaydeden Yücel, Hedefimiz Türkiye yi ticaretin en kolay ve güvenli yap ld ülkelerden biri yapmakt r diye konufltu. ATO nun Ticari Atafleler Tan flma Yeme i ne aralar nda ABD, Rusya, Çin, Almanya, Avusturya, Yunanistan, Lüksemburg, Hollanda, Fas, Tunus, Cezayir in de bulundu u 70 ayr ülkenin ticaret ataflesi kat ld. Akgül den, partilerin ilçe baflkanl klar na ziyaret Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, siyasi partilerin Mamak ilçe baflkanl klar n ziyaret etti. Akgül e ziyaretinde Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer efllik etti. BUGÜN Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR RUM 27 Rebi-ül Evvel 15 Kanun-i Sani Cumhuriyet Halk Partisi Mamak lçe Baflkanl n ziyaret eden Akgül, daha sonra Büyük Birlik Partisi Mamak lçe Baflkanl na geçti. 30 Mart Pazar günü yap lacak seçimlerin Mamak a yak fl r bir flekilde sonland r lmas temennisinde bulunan Akgül, 2014 seçimleri bir hizmet yar fl. Hepimiz Mamak a hizmet etmek için yar fl - yoruz. Bu hizmet yar fl nda en iyi karar 30 Mart ta Mamak halk verecek Siyasi parti temsilciliklerinin ard ndan Mamak Protokolünü ziyarete bafllayan Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül ün ilk dura Mamak Kaymakam Ertu rul K l ç oldu. Akgül, daha sonra Mamak Müftülü ü, Yaz flleri Müdürlü ü, lçe Sa l k Müdürlü ü, Nüfus Müdürlü ü, lçe Milli E itim Müdürlü ü, Mal Müdürlü ü ve Tapu Müdürlüklerini ziyaret etti. Mamak halk n n beklentilerini karfl layacak yeni projelerle halk n karfl s na ç kacaklar n belirten Akgül, Mamak için yapt klar - m z ortada. Mamak n geliflimini h zland racak yeni projelerimizi çok yak nda halk m zla paylaflaca z diye konufltu. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 26 Günefl :06 54 Ö le :12 08 YARIN kindi :14 45 Akflam :17 11 Yats :18 32 Gezi - Gözlem Erol Da l NAZLANAN HAMS Her y l n Eylül ay geldig?inde Türkiye de bal k sezonu aç l r. Biz de es?imle birlikte ilk kar n yag?mas n dört gözle bekleriz. Bu demek oluyor ki, art k bal k sezonunu açma vakti gelmis?tir. Ankara da Ulus haline gider tezgahlar süsleyen bal klar seyrederim. Bal kç larla da k sa k sa bal k sohbeti yapt ktan sonra bal m al r, evime dönerim. Ög?rendig?im kadar yla da taze bal k Cuma günleri gelirmifl. Bu y l da Ekim ay ndan sonra özlemle havalar n sog?umas n ve ilk kar n yag?mas n bekledik. Ne yaz k ki havalar yeterince so umay nca bir kaç defa Ankara daki Ulus haline gitmeme rag?men tezgahlarda nazlanan hamsiyi göremedim. Bal kç lara da sordug?umda hamsinin havalardan dolay onlar memnun edecek kadar ç kmad g? n söylediler. Bir süre önce Trabzon a bir is? gezisi yapt m. Aks?amüstü, fotog?raf makinemi yan ma alarak arkadas? mla birlikte deniz kenar na indik. Trabzon da yas?ayan arkadas? m beni Yunus Reis le tan s?t rd. Ben de Yunus Reis e hamsi nerede, neden hala tezgahlara ug?ramad diye sordum. Yunus Reis büyük bir heyecanla anlatmaya bas?lad. Karadeniz in suyunun yeterince sog?uk olmad g? n ve yanl fl avlanmalar sonucunda bu y l yeterince hamsi yakayalamad klar n anlatt. Havalar n so umas yla ve su s cakl g? n n da normal seviyeye gelmesi halinde hamsi yakalayabileceklerini de bana anlatt. Yunus Reis h z n alamay p geçmis?te yas?ad g? deniz maceralar n benimle paylas?t. Günes?in batmakta oldug?u bir Trabzon aks?am nda Yunus Reis ile sohbet etmek ve çay içmek çok keyifliydi. Unutmayal m ki, hamsi Yunus Reis ve bir çok kis?i için bereket kaynag? d r. Yunus Reis den ög?rendig?im kadar yla da di- er bal klar hamsinin b rakt g? kar b rakm yormus?. Onu tutan bal kç s, gemi sahibi, pazarlayan, tezgah bas? nda hamsi satmaya çal s?an bal kç lara kadar evlere giren bir bereket kaynag? d r. Onun sayesinde birçok eve gelir, gelir. Karadeniz in h rç nl g? na nazire yaparcas na tutkuyla o sularda yas?ayan hamsi, Karadenizli nin de hayat n n can damar d r. Hamsi bal klar içinde en hassas, en narin olanlardan biridir. Kültürüyle özdes?les?tig?i bölgenin s n rlar n n d s? nda da dört gözle beklenen hamsi ilkçag?lardan itibaren sofralara konuk olmus?tur. Hamsinin av mevsimi Ekim sonundan Mart ay n n sonuna kadard r. Bu dönemde zgaras ve yemekleri enfes olur. Hamsinin etinde yüksek miktarda sodyum, potasyum, mag?nezyum, kalsiyum, iyot ve fosfor bulunmaktad r. Bu minarellerden kalsiyum ve mag?nezyum kemik ve dis?lerin gelis?iminde önemli rol oynad klar ndan bebek ve çocuklar hamsi yemesi önem arz etmektedir. Önümüzdeki günlerde Karadeniz de yeterince sular so ur, derinlerde bulunan hamsi bal kç lara yard mc olur ve görmeyi özlemle bekledi imiz tezgahlar bolca doldurur. Bunun sonucunda fiyatlar n düflmesiyle de halk m z hamsinin tad na var r. Hamsi av na ç kacak bal kç arkadas?lara da; Rastgele hamsiniz bol olsun diyorum. Nezaket Okullar nda karne heyecan - Pursaklar Belediyesi taraf ndan hayata geçirilen Nezaket Okullar nda karne heyecan yafland. Pursaklar Belediyesi bünyesinde befl ayr noktada adab- muafleret e itimi gören 3 ila 5 yafl aras ndaki ö renciler baflar belgelerini ald. Daha önce yüzlerce mezun veren Nezaket Okullar, 6 ayl k e itimlerini tamamlayan minikleri baflar belgesi ile ödüllendirdi. Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezi nde düzenlenen törenle baflar belgelerini alan minikler, bir hayli heyecanland. Ö rencilere baflar belgelerini Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin i temsilen Baflkan Yard mc s Osman Kayaer verdi. Adab- muafleret derslerinden spora, el becerilerinden tiyatroya kadar birçok konuda e itim gören minikler, bu okullarda gelece haz rlan yor. Töreninin sonunda miniklere tiyatro izletildi.

3 Velilerin sertifika heyecan Okul Rehber Ö retmeni Hatice Özbal ; Ça n gereklili ine uygun ebeveynler olarak aile içi iletiflimimizin E lmada, Hasano lan Mareflal Çakmak lkokulu nda e itim gören ö rencilerin velileri 7-19 Yafl olumlu olarak artmas ve çocuklar m z ile ilgilenmemiz konusunda bilgilendirdi imiz kursa kat lan bütün Aile E itim program kursu ald lar. Kursa kat lan 20 veli sertifika almaya hak kazand. Okulda düzenlenen sertifika törenine kat lan Elmada Belediye Bafl- Kursiyerlere sertifikalar n veren Elmada Belediye velilerimize teflekkür ediyorum kan Gazi fiahin kursiyerleri ve okulun rehber ö retmenini bu güzel çal flmalar ndan dolay tebrik etti. n zdan dolay tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir Baflkan Gazi fiahin; Sizleri bu güzel kursa kat lma- 8 Hafta süren kursa kat lan 20 veli sertifika almaya konuyu ele alm fls n z. Çocuklar m z ile olan iletiflimimiz, onlar n geliflimleri ve geleceklerinin flekillenmesi hak kazand. Kursun çocuk ve aile aras ndaki etkili iletifliminin kurulmas amac ile düzenlediklerini belirten aç s ndan çok önemli ANKARA /3 Çocuk hükümlüler aras Din Bilgisi Yar flmas G aleri Kara, Gürsel Gökçe nin U ur Mumcu foto raflar na ev sahipli i yap yor. Öldürülmesinin üzerinden 21 y l geçen araflt rmac gazeteci U ur Mumcu Çankaya da da unutulmad. 21. Adalet ve Demokrasi Haftas etkinlikleri çerçevesinde Çankaya Belediyesi Galeri Kara, foto raf sanatç s Gürsel Gökçe nin Sönmeyen Ifl k U ur Mumcu sergisine ev sahipli i yapt. Serginin aç l fl na Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, U ur Mumcu nun k z Özge Mumcu ve çok say da davetli kat ld. U ur Mumcu yu anma etkinliklerinin bir parças olmaktan gurur duydu unu ifade eden Baflkan Tan k yapt konuflmada flunlar söyledi: Özgür dünya, bar fl, hukuk ve haktan yana bir yaflam için kalemini kullanan U ur A nkara Çocuk E itimevi nde kalan 40 çocuk hükümlünün kat ld bilgi yar flmas nda 9 çocuk finale yükseldi. Finalde hlas, Mekke ve Muhacir adl üç ayr grup halinde yar flan çocuklar, dini bilgileriyle izleyenlerin takdirini kazand. Final yar flmas n izlemek için gelenler aras nda Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur da vard. 15 soruluk yar flmay hlas ve Mekke gruplar berabere tamamlay nca uzatma sorular na geçildi. Uzatma bölümündeki 5 soruyu do ru yan tlayan hlas grubu birinci olurken, ikincili i Mekke, üçüncülü ü Muhacir grubu kazand. Finalde yar flan bütün gençleri tebrik ederek konuflmas na bafllayan Belediye Baflkan Mustafa Ak, Buras için bana slahevi dediler, fakat buras verdi i hizmetler ile otel gibi. Hayat m zda ö renmek çok önemlidir ve birinci önceli imizdir. Her yaflta ö renmek mümkün, yeter ki f rsat verelim. Baflar için çal flmak çok önemlidir. Dinimizi ö renmek hepimizin görevidir mesaj n verdi. Çocuk E itimevi Müdürü Mehmet Ayd n ise, 150 kifli kapasiteli kurumun Türkiye de tek oldu unu ve tekrar suç ifllemeyi önlemeye yönelik e itim verdi ini dile getirerek Keçiören Belediyesi sponsorlu unda çocuklar m za dini bilgiler ö retilen bu program çok güzel oldu. Bize desteklerini esirgemeyen Baflkan Ak a çok teflekkür ediyorum diye konufltu. Sincan lçe Müftüsü Osman fiener de, e itimin toplum için vazgeçilmez bir de er oldu unu vurgulayarak Burada böyle güzel e itimin verilmesi bizi çok mutlu etti Y YE H CRET EDEL M Yar flan gruplara Mekke hlas ve Muhacir isimlerinin verilmesinin çok anlaml oldu unu kaydeden Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü ü Tetkik Hakimi Mustafa Do an ise, Bizler de iyi yerlere hicret edelim, geçmiflimizden kurtulal m diyerek katk lar ndan dolay Baflkan Ak a teflekkür etti. Final yar flmas n kazanan hlas grubuna kifli bafl 250 TL ödül, ikinci gruba lisansl forma, üçüncü gruba da izinde kullanmak üzere yol harc rah verildi. Ayr ca Keçiören Belediyesi taraf ndan bütün U ur Mumcu Sergisi GALER KARA DA Mumcu yu sayg yla bir kez daha selaml yorum. Türkiye yeniden yap lanma arifesinde ve bu süreç içerisinde hepimize görev düflüyor. Ayr ms z bir dünya için çaba sarf etmeliyiz. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k a ve foto raf sanatç s Gürsel Gökçe ye sergiden dolay teflekkür eden Özge Mumcu da, Türkiye de toplumsal belle in zay flad na vurgu yaparak, babas U ur Mumcu nun ölümünün ard ndan 21 y ld r O nu ve fikirlerini yaflatan herkesi selaml yorum Öldürülmesinin ard ndan düzenlenen cenaze töreninden bu yana U ur Mumcu yu anma etkinliklerinde çekilen foto raflardan oluflan sergide Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n kara kalem çal flmas bir U ur Mumcu portresi de yer ald. Dönemin gazete kupürleri ve 50 foto raf n yer ald sergi, 10 fiubat a dek Galeri Kara da görülebilir. Keçiören Belediyesi ile Adalet Bakanl Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlü ü nün ifl birli iyle düzenlenen Dinimi Ö reniyorum bilgi yar flmas n n finali k ran k rana geçti. yar flmac lara Kur an- Kerim hediye edildi. Sincan Müftüsü kendi yazd fliir kitab n Baflkan Ak a ve dereceye girenlere arma an ederken, Tetkik Hakim Mustafa Do an da katk lar ndan dolay Baflkan Ak a bir plaket sundu. Kur an- Kerim tilavetinin de yer ald programda Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi ö rencileri musiki korosu da mini bir konser verdi. Fazl KILINÇ Televizyon Programc s Gazeteci-Araflt rmac -Yazar Tüm zaman ve zeminlerin vahiy zirvesi Kur an Cin Suresi 16.Ayette;e er onlar do ru yolda olsalard onlar bol su ile sulayarak r z kland r rd k beyan nda bulunmufltur. Enam Suresine göre ise a açtaki bir yaprak dahi Allah n ilmi ve izni olmadan yere düflmez. Bu gerçekleri göz önüne ald m zda meydana gelen özel ve genel tüm hadiseler asla hikmetsiz de ildir ve tesadüf dairesinde meydana gelmemektedir. K fl aylar n yaflayan ülkemizde ve yöremizde ciddî bir ya mursuzlukla karfl karfl yay z. Yaz günlerini hissettiren güneflli havalar sevinç nedeni gibi gözükse de barajlardaki su nisbetinin alt s - n rlara düflmesine neden olan bu ya mursuzluk ve kurakl k hâli insan zihninde endiflelere yol açmaktad r. Her fleyin hikmetle var edildi i flu âlemde ya mursuzluk halini korku sendromuna çevirmek yerine bu durumun manevi sebebini itikad - m zda(inanc m zda) ve amelimizde aramal y z. Hz.Muhammed SAV bu konuda flöyle der; Hoflunuza gitmeyen ve arzulamad n z fleylerin bafl n za gelmesi amellerinizi bozman zdan dolay - d r. Ya mursuzluk ve kurakl k durumu insan her fleyin sahibi Yüce Allah a daha çok yak n k lmal d r. Bafla gelen bela ile bela vereni(allah )bulmal y z. Nur hakikatlerinin diliyle Sekizinci Söz de, iman n sahibine bir imkân oldu u herkesin anlayabilece i yolcu ve onu izleyen aslan örne iyle anlat lm flt r. Ayr nt s n sekizinci söze havale ederek meselemizin ana hatlar n anlamaya dönüyoruz. Kader cephesinden bize at lan musibet tafllar bizim için ciddi ilahi uyar lar tafl makla beraber ayn zamanda duâ yapmam z için uygun, muayyen(belirli) vakitleri iflaret etmektedir. Modern teknolojisiyle dünyaya meydan okuyan aciz insanlara Mülk(Tebareke)Suresi meydan okuyarak flu flekilde onlar tefekküre davet eder;fiayet su yerin dibine çekilse, onu size tekrar geri getirebilecek Allah'tan baflka bir güç var m d r? Befleri bulafl k siyasete hiç bulaflmam fl, iman hakikatlerine hizmetten baflka bir ifli ve derdi olmayan muhabbet fedaisi, helaket ve felaket asr - n n hür adam Bediüzzaman Hazretleri Emirda Lâhikas adl eserinde ya mursuzluk meselesini Kur an n nuruyla flöyle aç klam flt r; Ya mursuzluk bir musîbettir ve ceza-y amel bir azapt r. Buna karfl, a lamakla ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla ve pek ciddî nedamet ve tevbe ve isti far ile karfl lamak ve Sünnet-i Seniyye dairesinde, bid alar kar flmadan, fleriatin tayin etti i tarzda dergâh- lahiyeye iltica etmek ve duâ ve o hale mahsus ubudiyetle mukabele etmektir. Do rudan do ruya ya mur ya d rma iflinin Rahmân ve Rahîm olan Allah a ait oldu unu belirten Lokman Suresinin Mu ayyebat- Hamse(bilinmeyen befl fley)olan son ayetleriyle yaz - m z noktal yoruz; Muhakkak ki o saatin (k yâmetin) ilmi, Allah' n kat ndad r. Ve ya muru, (O) indirir ve rahimlerde olan fleyi (O) bilir. Kimse yar n ne kazanaca n bilemez (idrak edemez). Ve kimse arz n neresinde ölece ini bilemez (idrak edemez). Muhakkak ki Allah, Alîm'dir (en iyi bilen), Habîr'dir (haberdar olan). Ellerimizi aç p dua edelim; Allah m, Muhammed ve âline salât eyle ve göklerin ve yerin bereketinden bizi r z kland r.fiüphe yok, sen her fleye güç yetirensin.

4 Ç ankaya Belediyesi nin iflyerlerinin engelliler için eriflilebilir olmas amac yla hayata geçirdi i Engelsiz flyeri Teflvik Ödülü öncü uygulamas kapsam nda, gerekli düzenlemeleri yaparak sertifika almaya hak kazanan iflyerleri, Ankara Hilton Oteli ve Ankara Taurus Al flverifl Merkezi oldu. Çankaya Belediyesi Hizmet Binas nda düzenlenen ödül töreninde, Ankara Hilton Oteli Genel Müdürü Jacques Brune ve Ankara Taurus Al flverifl Merkezi Genel Müdürü Ömer Tezcan, Engelsiz flyeri Sertifikalar n, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n elinden ald. Engelsiz kent olma çabalar n n geldi i noktada iflyerlerinin tamamlay c bir noktaya imza att n belirten Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Bizim belediye olarak dokunabildi imiz alanlar d fl nda kalan, özel ve tüzel kifli tasarrufundaki iflletmelerin konuya iliflkin duyarl l son derece önemli Sertifika alan her iki ifl yerinin de öncü oldu unu ve onlar gönülden kutlad n belirten Tan k, flunlar kaydetti: Çankaya Belediyesi olarak, kentimizi, küçük bir miktar dahi olsa engellilerin, kad nlar n, yafll lar n dostu, herkesin rahatça ve eflit bir flekilde kullanabildi i bir hale getirebilirsek kendimizi çok mutlu hissedece iz. Yeni toplumcu belediyecilik anlay fl m z gere ince, ihtiyac olana öncelikli olmak üzere herkese destek vermeye devam edece iz. fiu ana kadar yapt klar m z bir bafllang ç, daha yapacak çok iflimiz var. ANKARA S incan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ostim Radyo canl yay n na kat larak Sincan a yap lan hizmetlerle ilgili önemli aç klamalarda bulundu. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan a yap lan hizmetleri Ostim Radyo 96.0 canl yay n nda vatandafl ile paylaflt. Nurcan la Yar m Elma program n n konu u olan Baflkan Tuna, 1 saat süren canl yay nda vatandafl nda sorular na yan t verdi. Pek çok projeyi dinleyiciler ile paylaflan Tuna, Sincan Metrosunun deneme seferlerinin 4 flyerlerinin genel müdürleri de, bir kiflinin bile hayat n olumlu yönde etkileyecek her projede yer alacaklar n belirterek, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k a toplumun her birimini düflünerek yapt çal flmalar nedeniyle teflekkür etti. Çal flman n içeri ine ve neden söz konusu iflyerlerinin sertifika almaya hak kazand na iliflkin sunum yapan Çankaya Belediyesi Baflkan Yard mc s Eser Atak da, öncelikli amaçlar n n engellilerin eriflim engellerini ortadan kald rmak oldu unu belirtti. Söz konusu sorunun bir insan hakk ihlali de yak nda tamamlanaca n söyledi. Sincan n çehresini de ifltiren ve de ifltirecek olan projeleri anlatan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Güngörmüfller Kona ve Sincan Kültür Evi nin ard ndan Fatih teki Konak için de çal flmalar n h zla sürdü ünü söyledi. Han mlar Kona n n da büyük ilgi gördü ünü belirten Baflkan Tuna; Kent Meydan nda yer alan 260 metre karelik binay han mlara tahsis ettik. fiimdide Fatih te bir Konak yap yoruz. Çal flmalar devam ediyor, çok yak nda Fatihimize de bir Konak kazand raca z. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. oldu unu vurgulayan Atak, flunlar kaydetti: Bize baflvuran iflyerleri, yapt klar iyilefltirme çal flmalar n bir dosya halinde sundular. Biz de, gerekli incelemeleri yapt k. Hilton Otel ve Taurus Al flverifl Merkezi nin, engellilerin ba ms z eriflimi için gerekli düzenlemeleri gerçeklefltirdiklerini gördük. ki ifl yeri de sertifikan n yan s ra iflyerlerine asmak üzere ise Engelsiz flyeri bayra ve logosu da alacak. Ayr ca, isimlerini belediyemizin web sayfas ndan duyurman n yan s ra turizm acentelerine de bildirece iz. Kent haritalar nda engelsiz iflyeri olarak iflaretlenecekler. Mustafa Tuna kat ld radyo program nda Belediyecili in dert kap s oldu unu vurgulayarak; Belediye Baflkan dert babas d r. Her türlü s k nt n n sorununun muhatab belediyedir. Vatandafl bir s k nt s bir derdi oldu u zaman tabii ki belediyeye gelecek. Bizler de Belediye olarak vatandafllar m z ile sürekli temas halindeyiz. Kap lar m z sonuna kadar aç k. Belediyemizi ilgilendiren konularda vatandafllar m z n taleplerini h zla yerine getiriyoruz. Belediyemiz yetkisi d fl nda kalan konularda ise gerekli kurum ve kurulufllar ile irtibata geçerek sorunu çözmeye çal fl yoruz. Sincan n Metrosuna çok yak nda kavuflaca n belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Deneme seferlerinin ilkini geçti imiz günlerde Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an, Ulaflt rma Bakan m z Binali Y ld r m ve Büyükflehir Belediye Baflkan m z Melih Gökçek ile birlikte gerçeklefltirdik. Deneme seferleri yap lmaya devam ediyor. Kontroller tekrar tekrar yap l yor ki vatandafl m za hizmete aç ld nda sorun ve aksakl klar yaflanmas n. Çal flmalar nda sonuna gelindi çok yak nda metro vatandafl m z n hizmetine aç lacak. Adayl k süreci ile ilgili de aç klamalarda bulunan Baflkan Tuna, Beni adayl a uygun gören baflta Say n Baflbakan m z olmak üzere genel merkezimize ve deste ini hiç esirgemeyen Sincanl kardefllerime flükranlar m arz eder, dualar n z beklerim. Çankaya Belediyesi nin iflyerlerinin engelliler için eriflilebilir olmas amac yla hayata geçirdi i Engelsiz flyeri Teflvik Ödülü öncü uygulamas sonuçland. Engelsiz iflyerlerine SERT F KA VER LD Tuna, radyoya konuk oldu Yenimahalleliler Mumcu yu and G azeteci - Yazar U ur Mumcu ölümünün 21 inci y l dönümünde Yenimahalle de an ld. Bat kent Metro Dura nda toplanan kalabal k, U ur Mumcu nun ad n tafl yan mahallede bulunan ve yine gazetecinin ad n tafl yan parka yürüdü. Yürüyüfle, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n yan s ra CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan ve yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Baflkan Yard mc s Baflar Bal ile Baflkan Vekili Müslüm Ertekin de kat ld. U ur Mumcu Park nda gerçekleflen törene, 7 den 77 ye çok say da vatandafl kat ld. Ellerinde karanfillerle yürüyüfle geçen konvoy gözyafllar yla hep bir a zdan U ur Mumcu ya yaz lan U urlar Olsun türküsünü söyledi. U ur Mumcu An t na çelenk b rakan Yaflar yapt konuflmada, Y lg nl n, korkakl n, tepkisizli in ve ç - karc l n oldukça yo un oldu u bu dönemde U ur Mumcu, güçlü kiflili iyle bir inanç ve bir erdem an t olarak kalemiyle bizim önümüzü ayd nlat yor. 21 y l geçmesine ra men kimli i ileriyi gören bir yurtsever olarak, durufluyla bugün yine bize fl k tutmaya devam ediyor Demokrasi flehitlerinin hat ralar n n fl - nda demokratik bir Türkiye özlemini diri tutacaklar n söyleyen Yaflar, U ur Mumcu yu, Ahmet Taner K fllal y, Muammer Aksoy u, Çetin Emeç i, Bahriye Üçok u, Necip Hablemito lu nu öldürenler yani ayd nl a, ça dafll - a, tam ba ms zl a karfl ç kanlard r. Onlar n içimizde b rakt özlem hiç dinmeyecek. Genifl Aç Süleyman GÖKSU PEYGAMBER M Z' N (S.A.V.) ANNES HZ. ÂM NE Peygamber Efendimizin (s.a.v.) muhtereme validesi olan Hazret-i Amine Kureyfl kabilesinden Zühre o ullar n n ileri gelenlerinden Vehb'in k z yd. Kureyfl kabilesi içindeki kad nlar aras nda hem nesep hem de edeb bak m ndan bütün faziletleri kendisinde toplayan bir han m idi. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) muhterem babas Abdullah bin Abdülmuttalib, hasep ve nesep sahibi, flerefli bir zat idi. Peygamberlerin sonuncusu Efendimizin onun sulbünden gelece ine bir iflaret olarak babadan o ula geçen nur onun aln nda parlard. Kureyfl kad nlar ndan pek ço u onunla evlenmek istedi. Bu fleref, - takdir-i ilâhi- Hazret-i Amine'ye nasip oldu. Ne mutlu Hazret-i Amine'ye ki emsaline nasip olmayan bir meziyet ve iftihar vesilesine sahip oldu. O parlak nübüvvet nuru kendisine geçti ve iki cihan serverine hamile kald. Abdullah b. Abdülmuttalib, peygamberimiz ana karn nda 6 ayl k iken 25 yafl nda ahrete irtihal etti. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) alt yafl nda iken Hz. Amine (Medine'ye yak n) Ebvâ'da hastaland. Baflucunda duran ci erparesinin yüzüne bakt. Sonra da flöyle dedi: "Ey ölümden, Allah n lütfu ve yard m ile yüz deve karfl l nda kurtulan zat n o lu! Allah, seni daima mübarek eylesin! E er rüyada gördüklerim do ru ç karsa, sen celâl ve ikram sahibi taraf ndan âdemo ullar na helâl ve haram bildirmek üzere gönderileceksin! Allah seni, milletlerle birlikte devam edip gelen putlardan, putperestlikten de esirgeyecek, al koyacakt r! Her canl varl k ölür, her yeni eskir, her yafllanan, kocayan, zeval bulur, yok olur. Ben de ölece im. Fakat ebedî an laca m. Çünkü temiz bir o ul do urmufl, arkamda hay rl bir yadigâr b rakm fl bulunuyorum." Hazret-i Amine, Ebvâ'da vefat etti ve oraya defnedildi. (Rad yallâhü anhâ) LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı