AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt"

Transkript

1 Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n gerçeklefltirdi. KEÇ ÖREN BBP Keçiören Belediye Baflkan aday Turgut Alt nok, Etlik teki Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl - na kat ld. Aç l fla Alt nok un yan s ra BBP Genel Baflkan Yard mc s Hüseyin Bozok ile çok say da vatandafl kat ld. Alt nok burada yapt konuflmada 1994 y l n n Keçiören inden örnekler vererek, 15 y l boyunca yapt hizmetlerden bahsetti. Göreve geldiklerinde, Keçiören in alt da beflinin gecekondu oldu unu belirten Alt nok, lçe nin y ld z n yeniden parlataca z diye konufltu. Alt nok, Bazen kayna nereden bulaca m z soruyorlar. Kaynak problemi yok, kaynak çok Yeter ki rüflvet olmas n, yeter ki h rs zl k olmas n, yeter ki yolsuzluk olmas n, yeter ki soygun olmas n. Para da çok, yetki de çok. ifadelerini kulland. Alt nok ve Bozok, daha sonra SKM binas n n aç l fl kurdelesini kesti. HABER FOTO RAF KENAN ERGEN 28 OCAK 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada S NCAN Baflkan Mustafa Tuna radyoya konuk oldu Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ostim Radyo canl yay n na kat larak Sincan a yap lan hizmetlerle ilgili önemli aç klamalarda bulundu. Pek çok projeyi dinleyiciler ile paylaflan Tuna, Sincan Metrosunun deneme seferlerinin de yak nda tamamlanaca n söyledi. HABER 4. SAYFADA KEÇ ÖREN Çocuk hükümlüler aras Din Bilgisi Yar flmas Keçiören Belediyesi ile Adalet Bakanl Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlü ü nün ifl birli iyle düzenlenen Dinimi Ö reniyorum bilgi yar flmas n n finali k ran k rana geçti. Ankara Çocuk E itimevi nde kalan 40 çocuk hükümlünün kat ld bilgi yar flmas nda 9 çocuk finale yükseldi. HABER 3. SAYFADA Erol Da l Fazl K l nç Süleyman Göksu Yalç n ÇYER Bugün 2 de Bugün 3 de Bugün 4 te Bugün 13 te AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, Türkiye de son 10 y l içerisinde AVM say s n n 62 den 310 a ç kt n aç klad. Sivas'ta feci kaza: 9 ölü; 30 yaral Sivas' n Y ld zeli ilçesinde meydana gelen trafik kazas nda ölü say s 9'a yükseldi. Kazada 30 kiflinin ise yaraland bildirildi. Sivas-Ankara karayolunun Yaraflbeli mevkisindeki kazada, ölü say s 9'a yükseldi. Ölenlerin cesedi, l Afet ve Acil Durum Müdürlü ü ekipleri ve di- er görevlilerin çal flmas sonucu otobüsün alt ndan ç kar ld. Otobüs, vinç yard m yla kald r ld. TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken TICARI ATASELER toplant da bulufltu Ankara Ticaret Odas n n meclis, komite ve komisyon üyeleriyle Ankara da temsilcilikleri bulunan ülkelerin Ticari Ataflelerinin tan flmas amac yla düzenlenen Ticaret Atafleleri Tan flma Toplant s, ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu nda yap ld. Ticaret Atafleleri Tan flma Toplant - s n n aç l fl nda bir konuflma yapan Bezci, oda seçimlerinin 2013 y l May s ay nda yap ld n hat rlatt ve Ankara da bulunan tüm sektörlerin temsilcilerinden oluflan yeni meclis, komite ve komisyon üyelerini Ankara daki yabanc temsilcilerle bir araya getirmek amac yla bu tan flma yeme ini düzenlediklerini söyledi. Bezci, Ankara n n d fl ticaret hacminin 2012 y l sonu itibariyle 7 milyar 137 milyon dolar ihracat olmak üzere 17 milyar 627 milyon dolar oldu unu kaydetti. HABER 2. SAYFADA 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: GÜNCEL GÜNCEL TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken, Türkiye nin önemli bir süreçten geçti ini ifade ederek, Ülke ekonomisinde esnaf ve sanatkar bak m ndan büyük bir durgunluk yaflanmaktad r. Ancak dolar kuru yükseliflini h zla sürdürüyor. Bu dövizde yaflanan yükselifller ve piyasadaki durgunlukla birlikte esnaf ve sanatkar n ifllerinde önemli bir daralma yaflanmaktad r. Sermaye ile yar fl nda devaml güç kaybeden esnaf ve sanatkar m z, Türkiye nin her yerinde s k nt içerisindedir. 16 YIL BEKLED K Perakende sektörünü düzenleyen yasan n 16 y ld r bekledi ini anlatan TESK Genel Baflkan Bendevi Palandöken, Türkiye genelinde AVM say s n n 310 a ulaflt n ve AVM lerdeki toplam kiralanabilir alan n ise 8.7 milyon metrekareye ç kt n anlatt. Palandöken, AVM say s son 10 y lda yüzde 400 oran nda artt y l na gelindi inde kiralanabilir AVM alan 13 milyon metrekareyi geçecek. fiu an 54 ilimizde AVM varken 2015 y l nda AVM aç lan il say m z 60 a yükselecek. On y l önce aç lan AVM'lerin kiralama alan büyüklükleri ortalama 30 bin metre kareyken, 2013 senesinde aç lacak AVM lerin ortalama büyüklü ü 40 bin metrekareye yaklaflm fl durumda. (CHA) Elmada l velilerin sertifika heyecan Elmada, Hasano lan Mareflal Çakmak lkokulu nda e itim gören ö rencilerin velileri 7-19 Yafl Aile E itim program kursu ald lar. Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin kursiyerleri ve okulun rehber ö retmenini bu güzel çal flmalar ndan dolay tebrik etti.3 TE

2 ANKARA /2 Ticari Atafleleri Tan flma Toplant s Ankara Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Salih Bezci, Ankara Ticaret Odas n n 150 bine ulaflan üye say s yla Türkiye nin ikinci büyük odas oldu unu belirterek, Köklü ve güçlü bir kurulufl olarak gücümüzü daha etkin kullanabilmek için yabanc ülkelerde ifl birliktelikleri oluflturman n öneminin fark nday z - Ankara Ticaret Odas n n (ATO)meclis, komite ve komisyon üyeleriyle Ankara da temsilcilikleri bulunan ülkelerin Ticari Ataflelerinin tan flmas amac yla düzenlenen Ticaret Atafleleri Tan flma Toplant s, ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu nda yap ld. Toplant n n aç l fl nda bir konuflma yapan Bezci, oda seçimlerinin 2013 y l May s ay nda yap ld n hat rlatt ve Ankara da bulunan tüm sektörlerin temsilcilerinden oluflan yeni meclis, komite ve komisyon üyelerini Ankara daki yabanc temsilcilerle bir araya getirmek amac yla butan flma yeme ini düzenlediklerini söyledi. Ankara n n d fl ticaret hacminin 2012 y l sonu itibariyle 7 milyar 137 milyon dolar ihracat olmak üzere 17 milyar 627 milyon dolar oldu unu kaydeden Bezci, 179 ülkeye ihracat yapan Ankara n n odas olarak hizmetlerimiz içe yüzümüz d fla dönüktür Ankara Ticaret Odas n n faaliyetleri hakk nda detayl bilgiler veren Bezci, Ankaral tüccarlar temsil eden oda olarak y llardan beridir çok say da ülke diplomat yla toplant lar düzenlendiklerini ve projeler gelifltirdiklerini söyledi. Bezci, Bu akflamki toplant n n amac yeni ifl birliktelikleri için ilk ad m atmakt r. D fl Ticaret ve Uluslararas flbirli i Özel htisas Komisyonumuz, üyelerimiz için çok yararl bir bafllang ca imza att " diye konufltu. Bezci, faaliyetlerinden dolay komisyon baflkan Ali R za Koç'a ve tüm komisyon üyelerine teflekkür etti. ATO Meclis Baflkan Nurettin Gürgür ise, politik sorunlar n afl lmas nda ticaret ve ekonominin temel özelli i olan rasyonalitenin büyük önem tafl d n belirtti ve Avrupa Birli i ni örnek gösterdi. Türkiye nin ikinci büyük ekonomik kuruluflu olan Ankara Ticaret Odas üyelerinin giderek artan oranlarda d fl pazarlar aramak için yabanc ülkelerle temas kurdu- unu anlatangürgür, Son y llarda ticaret odas üyeleri d flar da partner arama çabas içinde bulunuyorlar. fiuna inan yoruz ki uluslararas ticaret karfl l kl ç karlara, kazan-kazan anlay fl na uygun oldu u ölçüde anlam kazan r ve bütün ülkeler için de bir refah ve mutluluk unsuru olur Gürgür, ATO olarak bütün ülkelerle ticari ve ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesinde köprü ifllevi yapma çabas nda olduklar na iflaret ederek, bu aç dan diplomatik temsilcilerin, büyük elçilerin ve ticari müflavirlerin, ATO'nun bu kapsamdaki çabalar n anlay flla karfl lamalar n beklediklerini kaydetti Türkiye nin etraf ndaki ülkelerde bulunan petrol ve do- algaz n Türkiye üzerinden Avrupa ya nakli için yürütülen projeleri hat rlatan Gürgür,sözkonusu projelerin uygulamaya geçilmesi durumunda Türkiye nin jeostratejik ve jeoekonomik konumunun ola anüstü seviyede artaca n ifade etti. Gümrük ve Ticaret Bakanl Müsteflar Yard mc s smail Yücel de yapt konuflmada Türk iflletmelerinin dünyan n her yerinde destan yazd n söyledi. Türkiye nin bölgesinde istikrar ve güven adas olarak ilerlemeye devam etti ini kaydeden Yücel, Hedefimiz Türkiye yi ticaretin en kolay ve güvenli yap ld ülkelerden biri yapmakt r diye konufltu. ATO nun Ticari Atafleler Tan flma Yeme i ne aralar nda ABD, Rusya, Çin, Almanya, Avusturya, Yunanistan, Lüksemburg, Hollanda, Fas, Tunus, Cezayir in de bulundu u 70 ayr ülkenin ticaret ataflesi kat ld. Akgül den, partilerin ilçe baflkanl klar na ziyaret Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, siyasi partilerin Mamak ilçe baflkanl klar n ziyaret etti. Akgül e ziyaretinde Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer efllik etti. BUGÜN Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR RUM 27 Rebi-ül Evvel 15 Kanun-i Sani Cumhuriyet Halk Partisi Mamak lçe Baflkanl n ziyaret eden Akgül, daha sonra Büyük Birlik Partisi Mamak lçe Baflkanl na geçti. 30 Mart Pazar günü yap lacak seçimlerin Mamak a yak fl r bir flekilde sonland r lmas temennisinde bulunan Akgül, 2014 seçimleri bir hizmet yar fl. Hepimiz Mamak a hizmet etmek için yar fl - yoruz. Bu hizmet yar fl nda en iyi karar 30 Mart ta Mamak halk verecek Siyasi parti temsilciliklerinin ard ndan Mamak Protokolünü ziyarete bafllayan Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül ün ilk dura Mamak Kaymakam Ertu rul K l ç oldu. Akgül, daha sonra Mamak Müftülü ü, Yaz flleri Müdürlü ü, lçe Sa l k Müdürlü ü, Nüfus Müdürlü ü, lçe Milli E itim Müdürlü ü, Mal Müdürlü ü ve Tapu Müdürlüklerini ziyaret etti. Mamak halk n n beklentilerini karfl layacak yeni projelerle halk n karfl s na ç kacaklar n belirten Akgül, Mamak için yapt klar - m z ortada. Mamak n geliflimini h zland racak yeni projelerimizi çok yak nda halk m zla paylaflaca z diye konufltu. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 26 Günefl :06 54 Ö le :12 08 YARIN kindi :14 45 Akflam :17 11 Yats :18 32 Gezi - Gözlem Erol Da l NAZLANAN HAMS Her y l n Eylül ay geldig?inde Türkiye de bal k sezonu aç l r. Biz de es?imle birlikte ilk kar n yag?mas n dört gözle bekleriz. Bu demek oluyor ki, art k bal k sezonunu açma vakti gelmis?tir. Ankara da Ulus haline gider tezgahlar süsleyen bal klar seyrederim. Bal kç larla da k sa k sa bal k sohbeti yapt ktan sonra bal m al r, evime dönerim. Ög?rendig?im kadar yla da taze bal k Cuma günleri gelirmifl. Bu y l da Ekim ay ndan sonra özlemle havalar n sog?umas n ve ilk kar n yag?mas n bekledik. Ne yaz k ki havalar yeterince so umay nca bir kaç defa Ankara daki Ulus haline gitmeme rag?men tezgahlarda nazlanan hamsiyi göremedim. Bal kç lara da sordug?umda hamsinin havalardan dolay onlar memnun edecek kadar ç kmad g? n söylediler. Bir süre önce Trabzon a bir is? gezisi yapt m. Aks?amüstü, fotog?raf makinemi yan ma alarak arkadas? mla birlikte deniz kenar na indik. Trabzon da yas?ayan arkadas? m beni Yunus Reis le tan s?t rd. Ben de Yunus Reis e hamsi nerede, neden hala tezgahlara ug?ramad diye sordum. Yunus Reis büyük bir heyecanla anlatmaya bas?lad. Karadeniz in suyunun yeterince sog?uk olmad g? n ve yanl fl avlanmalar sonucunda bu y l yeterince hamsi yakayalamad klar n anlatt. Havalar n so umas yla ve su s cakl g? n n da normal seviyeye gelmesi halinde hamsi yakalayabileceklerini de bana anlatt. Yunus Reis h z n alamay p geçmis?te yas?ad g? deniz maceralar n benimle paylas?t. Günes?in batmakta oldug?u bir Trabzon aks?am nda Yunus Reis ile sohbet etmek ve çay içmek çok keyifliydi. Unutmayal m ki, hamsi Yunus Reis ve bir çok kis?i için bereket kaynag? d r. Yunus Reis den ög?rendig?im kadar yla da di- er bal klar hamsinin b rakt g? kar b rakm yormus?. Onu tutan bal kç s, gemi sahibi, pazarlayan, tezgah bas? nda hamsi satmaya çal s?an bal kç lara kadar evlere giren bir bereket kaynag? d r. Onun sayesinde birçok eve gelir, gelir. Karadeniz in h rç nl g? na nazire yaparcas na tutkuyla o sularda yas?ayan hamsi, Karadenizli nin de hayat n n can damar d r. Hamsi bal klar içinde en hassas, en narin olanlardan biridir. Kültürüyle özdes?les?tig?i bölgenin s n rlar n n d s? nda da dört gözle beklenen hamsi ilkçag?lardan itibaren sofralara konuk olmus?tur. Hamsinin av mevsimi Ekim sonundan Mart ay n n sonuna kadard r. Bu dönemde zgaras ve yemekleri enfes olur. Hamsinin etinde yüksek miktarda sodyum, potasyum, mag?nezyum, kalsiyum, iyot ve fosfor bulunmaktad r. Bu minarellerden kalsiyum ve mag?nezyum kemik ve dis?lerin gelis?iminde önemli rol oynad klar ndan bebek ve çocuklar hamsi yemesi önem arz etmektedir. Önümüzdeki günlerde Karadeniz de yeterince sular so ur, derinlerde bulunan hamsi bal kç lara yard mc olur ve görmeyi özlemle bekledi imiz tezgahlar bolca doldurur. Bunun sonucunda fiyatlar n düflmesiyle de halk m z hamsinin tad na var r. Hamsi av na ç kacak bal kç arkadas?lara da; Rastgele hamsiniz bol olsun diyorum. Nezaket Okullar nda karne heyecan - Pursaklar Belediyesi taraf ndan hayata geçirilen Nezaket Okullar nda karne heyecan yafland. Pursaklar Belediyesi bünyesinde befl ayr noktada adab- muafleret e itimi gören 3 ila 5 yafl aras ndaki ö renciler baflar belgelerini ald. Daha önce yüzlerce mezun veren Nezaket Okullar, 6 ayl k e itimlerini tamamlayan minikleri baflar belgesi ile ödüllendirdi. Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezi nde düzenlenen törenle baflar belgelerini alan minikler, bir hayli heyecanland. Ö rencilere baflar belgelerini Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin i temsilen Baflkan Yard mc s Osman Kayaer verdi. Adab- muafleret derslerinden spora, el becerilerinden tiyatroya kadar birçok konuda e itim gören minikler, bu okullarda gelece haz rlan yor. Töreninin sonunda miniklere tiyatro izletildi.

3 Velilerin sertifika heyecan Okul Rehber Ö retmeni Hatice Özbal ; Ça n gereklili ine uygun ebeveynler olarak aile içi iletiflimimizin E lmada, Hasano lan Mareflal Çakmak lkokulu nda e itim gören ö rencilerin velileri 7-19 Yafl olumlu olarak artmas ve çocuklar m z ile ilgilenmemiz konusunda bilgilendirdi imiz kursa kat lan bütün Aile E itim program kursu ald lar. Kursa kat lan 20 veli sertifika almaya hak kazand. Okulda düzenlenen sertifika törenine kat lan Elmada Belediye Bafl- Kursiyerlere sertifikalar n veren Elmada Belediye velilerimize teflekkür ediyorum kan Gazi fiahin kursiyerleri ve okulun rehber ö retmenini bu güzel çal flmalar ndan dolay tebrik etti. n zdan dolay tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir Baflkan Gazi fiahin; Sizleri bu güzel kursa kat lma- 8 Hafta süren kursa kat lan 20 veli sertifika almaya konuyu ele alm fls n z. Çocuklar m z ile olan iletiflimimiz, onlar n geliflimleri ve geleceklerinin flekillenmesi hak kazand. Kursun çocuk ve aile aras ndaki etkili iletifliminin kurulmas amac ile düzenlediklerini belirten aç s ndan çok önemli ANKARA /3 Çocuk hükümlüler aras Din Bilgisi Yar flmas G aleri Kara, Gürsel Gökçe nin U ur Mumcu foto raflar na ev sahipli i yap yor. Öldürülmesinin üzerinden 21 y l geçen araflt rmac gazeteci U ur Mumcu Çankaya da da unutulmad. 21. Adalet ve Demokrasi Haftas etkinlikleri çerçevesinde Çankaya Belediyesi Galeri Kara, foto raf sanatç s Gürsel Gökçe nin Sönmeyen Ifl k U ur Mumcu sergisine ev sahipli i yapt. Serginin aç l fl na Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, U ur Mumcu nun k z Özge Mumcu ve çok say da davetli kat ld. U ur Mumcu yu anma etkinliklerinin bir parças olmaktan gurur duydu unu ifade eden Baflkan Tan k yapt konuflmada flunlar söyledi: Özgür dünya, bar fl, hukuk ve haktan yana bir yaflam için kalemini kullanan U ur A nkara Çocuk E itimevi nde kalan 40 çocuk hükümlünün kat ld bilgi yar flmas nda 9 çocuk finale yükseldi. Finalde hlas, Mekke ve Muhacir adl üç ayr grup halinde yar flan çocuklar, dini bilgileriyle izleyenlerin takdirini kazand. Final yar flmas n izlemek için gelenler aras nda Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur da vard. 15 soruluk yar flmay hlas ve Mekke gruplar berabere tamamlay nca uzatma sorular na geçildi. Uzatma bölümündeki 5 soruyu do ru yan tlayan hlas grubu birinci olurken, ikincili i Mekke, üçüncülü ü Muhacir grubu kazand. Finalde yar flan bütün gençleri tebrik ederek konuflmas na bafllayan Belediye Baflkan Mustafa Ak, Buras için bana slahevi dediler, fakat buras verdi i hizmetler ile otel gibi. Hayat m zda ö renmek çok önemlidir ve birinci önceli imizdir. Her yaflta ö renmek mümkün, yeter ki f rsat verelim. Baflar için çal flmak çok önemlidir. Dinimizi ö renmek hepimizin görevidir mesaj n verdi. Çocuk E itimevi Müdürü Mehmet Ayd n ise, 150 kifli kapasiteli kurumun Türkiye de tek oldu unu ve tekrar suç ifllemeyi önlemeye yönelik e itim verdi ini dile getirerek Keçiören Belediyesi sponsorlu unda çocuklar m za dini bilgiler ö retilen bu program çok güzel oldu. Bize desteklerini esirgemeyen Baflkan Ak a çok teflekkür ediyorum diye konufltu. Sincan lçe Müftüsü Osman fiener de, e itimin toplum için vazgeçilmez bir de er oldu unu vurgulayarak Burada böyle güzel e itimin verilmesi bizi çok mutlu etti Y YE H CRET EDEL M Yar flan gruplara Mekke hlas ve Muhacir isimlerinin verilmesinin çok anlaml oldu unu kaydeden Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü ü Tetkik Hakimi Mustafa Do an ise, Bizler de iyi yerlere hicret edelim, geçmiflimizden kurtulal m diyerek katk lar ndan dolay Baflkan Ak a teflekkür etti. Final yar flmas n kazanan hlas grubuna kifli bafl 250 TL ödül, ikinci gruba lisansl forma, üçüncü gruba da izinde kullanmak üzere yol harc rah verildi. Ayr ca Keçiören Belediyesi taraf ndan bütün U ur Mumcu Sergisi GALER KARA DA Mumcu yu sayg yla bir kez daha selaml yorum. Türkiye yeniden yap lanma arifesinde ve bu süreç içerisinde hepimize görev düflüyor. Ayr ms z bir dünya için çaba sarf etmeliyiz. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k a ve foto raf sanatç s Gürsel Gökçe ye sergiden dolay teflekkür eden Özge Mumcu da, Türkiye de toplumsal belle in zay flad na vurgu yaparak, babas U ur Mumcu nun ölümünün ard ndan 21 y ld r O nu ve fikirlerini yaflatan herkesi selaml yorum Öldürülmesinin ard ndan düzenlenen cenaze töreninden bu yana U ur Mumcu yu anma etkinliklerinde çekilen foto raflardan oluflan sergide Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n kara kalem çal flmas bir U ur Mumcu portresi de yer ald. Dönemin gazete kupürleri ve 50 foto raf n yer ald sergi, 10 fiubat a dek Galeri Kara da görülebilir. Keçiören Belediyesi ile Adalet Bakanl Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlü ü nün ifl birli iyle düzenlenen Dinimi Ö reniyorum bilgi yar flmas n n finali k ran k rana geçti. yar flmac lara Kur an- Kerim hediye edildi. Sincan Müftüsü kendi yazd fliir kitab n Baflkan Ak a ve dereceye girenlere arma an ederken, Tetkik Hakim Mustafa Do an da katk lar ndan dolay Baflkan Ak a bir plaket sundu. Kur an- Kerim tilavetinin de yer ald programda Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi ö rencileri musiki korosu da mini bir konser verdi. Fazl KILINÇ Televizyon Programc s Gazeteci-Araflt rmac -Yazar Tüm zaman ve zeminlerin vahiy zirvesi Kur an Cin Suresi 16.Ayette;e er onlar do ru yolda olsalard onlar bol su ile sulayarak r z kland r rd k beyan nda bulunmufltur. Enam Suresine göre ise a açtaki bir yaprak dahi Allah n ilmi ve izni olmadan yere düflmez. Bu gerçekleri göz önüne ald m zda meydana gelen özel ve genel tüm hadiseler asla hikmetsiz de ildir ve tesadüf dairesinde meydana gelmemektedir. K fl aylar n yaflayan ülkemizde ve yöremizde ciddî bir ya mursuzlukla karfl karfl yay z. Yaz günlerini hissettiren güneflli havalar sevinç nedeni gibi gözükse de barajlardaki su nisbetinin alt s - n rlara düflmesine neden olan bu ya mursuzluk ve kurakl k hâli insan zihninde endiflelere yol açmaktad r. Her fleyin hikmetle var edildi i flu âlemde ya mursuzluk halini korku sendromuna çevirmek yerine bu durumun manevi sebebini itikad - m zda(inanc m zda) ve amelimizde aramal y z. Hz.Muhammed SAV bu konuda flöyle der; Hoflunuza gitmeyen ve arzulamad n z fleylerin bafl n za gelmesi amellerinizi bozman zdan dolay - d r. Ya mursuzluk ve kurakl k durumu insan her fleyin sahibi Yüce Allah a daha çok yak n k lmal d r. Bafla gelen bela ile bela vereni(allah )bulmal y z. Nur hakikatlerinin diliyle Sekizinci Söz de, iman n sahibine bir imkân oldu u herkesin anlayabilece i yolcu ve onu izleyen aslan örne iyle anlat lm flt r. Ayr nt s n sekizinci söze havale ederek meselemizin ana hatlar n anlamaya dönüyoruz. Kader cephesinden bize at lan musibet tafllar bizim için ciddi ilahi uyar lar tafl makla beraber ayn zamanda duâ yapmam z için uygun, muayyen(belirli) vakitleri iflaret etmektedir. Modern teknolojisiyle dünyaya meydan okuyan aciz insanlara Mülk(Tebareke)Suresi meydan okuyarak flu flekilde onlar tefekküre davet eder;fiayet su yerin dibine çekilse, onu size tekrar geri getirebilecek Allah'tan baflka bir güç var m d r? Befleri bulafl k siyasete hiç bulaflmam fl, iman hakikatlerine hizmetten baflka bir ifli ve derdi olmayan muhabbet fedaisi, helaket ve felaket asr - n n hür adam Bediüzzaman Hazretleri Emirda Lâhikas adl eserinde ya mursuzluk meselesini Kur an n nuruyla flöyle aç klam flt r; Ya mursuzluk bir musîbettir ve ceza-y amel bir azapt r. Buna karfl, a lamakla ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla ve pek ciddî nedamet ve tevbe ve isti far ile karfl lamak ve Sünnet-i Seniyye dairesinde, bid alar kar flmadan, fleriatin tayin etti i tarzda dergâh- lahiyeye iltica etmek ve duâ ve o hale mahsus ubudiyetle mukabele etmektir. Do rudan do ruya ya mur ya d rma iflinin Rahmân ve Rahîm olan Allah a ait oldu unu belirten Lokman Suresinin Mu ayyebat- Hamse(bilinmeyen befl fley)olan son ayetleriyle yaz - m z noktal yoruz; Muhakkak ki o saatin (k yâmetin) ilmi, Allah' n kat ndad r. Ve ya muru, (O) indirir ve rahimlerde olan fleyi (O) bilir. Kimse yar n ne kazanaca n bilemez (idrak edemez). Ve kimse arz n neresinde ölece ini bilemez (idrak edemez). Muhakkak ki Allah, Alîm'dir (en iyi bilen), Habîr'dir (haberdar olan). Ellerimizi aç p dua edelim; Allah m, Muhammed ve âline salât eyle ve göklerin ve yerin bereketinden bizi r z kland r.fiüphe yok, sen her fleye güç yetirensin.

4 Ç ankaya Belediyesi nin iflyerlerinin engelliler için eriflilebilir olmas amac yla hayata geçirdi i Engelsiz flyeri Teflvik Ödülü öncü uygulamas kapsam nda, gerekli düzenlemeleri yaparak sertifika almaya hak kazanan iflyerleri, Ankara Hilton Oteli ve Ankara Taurus Al flverifl Merkezi oldu. Çankaya Belediyesi Hizmet Binas nda düzenlenen ödül töreninde, Ankara Hilton Oteli Genel Müdürü Jacques Brune ve Ankara Taurus Al flverifl Merkezi Genel Müdürü Ömer Tezcan, Engelsiz flyeri Sertifikalar n, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n elinden ald. Engelsiz kent olma çabalar n n geldi i noktada iflyerlerinin tamamlay c bir noktaya imza att n belirten Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Bizim belediye olarak dokunabildi imiz alanlar d fl nda kalan, özel ve tüzel kifli tasarrufundaki iflletmelerin konuya iliflkin duyarl l son derece önemli Sertifika alan her iki ifl yerinin de öncü oldu unu ve onlar gönülden kutlad n belirten Tan k, flunlar kaydetti: Çankaya Belediyesi olarak, kentimizi, küçük bir miktar dahi olsa engellilerin, kad nlar n, yafll lar n dostu, herkesin rahatça ve eflit bir flekilde kullanabildi i bir hale getirebilirsek kendimizi çok mutlu hissedece iz. Yeni toplumcu belediyecilik anlay fl m z gere ince, ihtiyac olana öncelikli olmak üzere herkese destek vermeye devam edece iz. fiu ana kadar yapt klar m z bir bafllang ç, daha yapacak çok iflimiz var. ANKARA S incan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ostim Radyo canl yay n na kat larak Sincan a yap lan hizmetlerle ilgili önemli aç klamalarda bulundu. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan a yap lan hizmetleri Ostim Radyo 96.0 canl yay n nda vatandafl ile paylaflt. Nurcan la Yar m Elma program n n konu u olan Baflkan Tuna, 1 saat süren canl yay nda vatandafl nda sorular na yan t verdi. Pek çok projeyi dinleyiciler ile paylaflan Tuna, Sincan Metrosunun deneme seferlerinin 4 flyerlerinin genel müdürleri de, bir kiflinin bile hayat n olumlu yönde etkileyecek her projede yer alacaklar n belirterek, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k a toplumun her birimini düflünerek yapt çal flmalar nedeniyle teflekkür etti. Çal flman n içeri ine ve neden söz konusu iflyerlerinin sertifika almaya hak kazand na iliflkin sunum yapan Çankaya Belediyesi Baflkan Yard mc s Eser Atak da, öncelikli amaçlar n n engellilerin eriflim engellerini ortadan kald rmak oldu unu belirtti. Söz konusu sorunun bir insan hakk ihlali de yak nda tamamlanaca n söyledi. Sincan n çehresini de ifltiren ve de ifltirecek olan projeleri anlatan Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Güngörmüfller Kona ve Sincan Kültür Evi nin ard ndan Fatih teki Konak için de çal flmalar n h zla sürdü ünü söyledi. Han mlar Kona n n da büyük ilgi gördü ünü belirten Baflkan Tuna; Kent Meydan nda yer alan 260 metre karelik binay han mlara tahsis ettik. fiimdide Fatih te bir Konak yap yoruz. Çal flmalar devam ediyor, çok yak nda Fatihimize de bir Konak kazand raca z. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. oldu unu vurgulayan Atak, flunlar kaydetti: Bize baflvuran iflyerleri, yapt klar iyilefltirme çal flmalar n bir dosya halinde sundular. Biz de, gerekli incelemeleri yapt k. Hilton Otel ve Taurus Al flverifl Merkezi nin, engellilerin ba ms z eriflimi için gerekli düzenlemeleri gerçeklefltirdiklerini gördük. ki ifl yeri de sertifikan n yan s ra iflyerlerine asmak üzere ise Engelsiz flyeri bayra ve logosu da alacak. Ayr ca, isimlerini belediyemizin web sayfas ndan duyurman n yan s ra turizm acentelerine de bildirece iz. Kent haritalar nda engelsiz iflyeri olarak iflaretlenecekler. Mustafa Tuna kat ld radyo program nda Belediyecili in dert kap s oldu unu vurgulayarak; Belediye Baflkan dert babas d r. Her türlü s k nt n n sorununun muhatab belediyedir. Vatandafl bir s k nt s bir derdi oldu u zaman tabii ki belediyeye gelecek. Bizler de Belediye olarak vatandafllar m z ile sürekli temas halindeyiz. Kap lar m z sonuna kadar aç k. Belediyemizi ilgilendiren konularda vatandafllar m z n taleplerini h zla yerine getiriyoruz. Belediyemiz yetkisi d fl nda kalan konularda ise gerekli kurum ve kurulufllar ile irtibata geçerek sorunu çözmeye çal fl yoruz. Sincan n Metrosuna çok yak nda kavuflaca n belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Deneme seferlerinin ilkini geçti imiz günlerde Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an, Ulaflt rma Bakan m z Binali Y ld r m ve Büyükflehir Belediye Baflkan m z Melih Gökçek ile birlikte gerçeklefltirdik. Deneme seferleri yap lmaya devam ediyor. Kontroller tekrar tekrar yap l yor ki vatandafl m za hizmete aç ld nda sorun ve aksakl klar yaflanmas n. Çal flmalar nda sonuna gelindi çok yak nda metro vatandafl m z n hizmetine aç lacak. Adayl k süreci ile ilgili de aç klamalarda bulunan Baflkan Tuna, Beni adayl a uygun gören baflta Say n Baflbakan m z olmak üzere genel merkezimize ve deste ini hiç esirgemeyen Sincanl kardefllerime flükranlar m arz eder, dualar n z beklerim. Çankaya Belediyesi nin iflyerlerinin engelliler için eriflilebilir olmas amac yla hayata geçirdi i Engelsiz flyeri Teflvik Ödülü öncü uygulamas sonuçland. Engelsiz iflyerlerine SERT F KA VER LD Tuna, radyoya konuk oldu Yenimahalleliler Mumcu yu and G azeteci - Yazar U ur Mumcu ölümünün 21 inci y l dönümünde Yenimahalle de an ld. Bat kent Metro Dura nda toplanan kalabal k, U ur Mumcu nun ad n tafl yan mahallede bulunan ve yine gazetecinin ad n tafl yan parka yürüdü. Yürüyüfle, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n yan s ra CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan ve yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Baflkan Yard mc s Baflar Bal ile Baflkan Vekili Müslüm Ertekin de kat ld. U ur Mumcu Park nda gerçekleflen törene, 7 den 77 ye çok say da vatandafl kat ld. Ellerinde karanfillerle yürüyüfle geçen konvoy gözyafllar yla hep bir a zdan U ur Mumcu ya yaz lan U urlar Olsun türküsünü söyledi. U ur Mumcu An t na çelenk b rakan Yaflar yapt konuflmada, Y lg nl n, korkakl n, tepkisizli in ve ç - karc l n oldukça yo un oldu u bu dönemde U ur Mumcu, güçlü kiflili iyle bir inanç ve bir erdem an t olarak kalemiyle bizim önümüzü ayd nlat yor. 21 y l geçmesine ra men kimli i ileriyi gören bir yurtsever olarak, durufluyla bugün yine bize fl k tutmaya devam ediyor Demokrasi flehitlerinin hat ralar n n fl - nda demokratik bir Türkiye özlemini diri tutacaklar n söyleyen Yaflar, U ur Mumcu yu, Ahmet Taner K fllal y, Muammer Aksoy u, Çetin Emeç i, Bahriye Üçok u, Necip Hablemito lu nu öldürenler yani ayd nl a, ça dafll - a, tam ba ms zl a karfl ç kanlard r. Onlar n içimizde b rakt özlem hiç dinmeyecek. Genifl Aç Süleyman GÖKSU PEYGAMBER M Z' N (S.A.V.) ANNES HZ. ÂM NE Peygamber Efendimizin (s.a.v.) muhtereme validesi olan Hazret-i Amine Kureyfl kabilesinden Zühre o ullar n n ileri gelenlerinden Vehb'in k z yd. Kureyfl kabilesi içindeki kad nlar aras nda hem nesep hem de edeb bak m ndan bütün faziletleri kendisinde toplayan bir han m idi. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) muhterem babas Abdullah bin Abdülmuttalib, hasep ve nesep sahibi, flerefli bir zat idi. Peygamberlerin sonuncusu Efendimizin onun sulbünden gelece ine bir iflaret olarak babadan o ula geçen nur onun aln nda parlard. Kureyfl kad nlar ndan pek ço u onunla evlenmek istedi. Bu fleref, - takdir-i ilâhi- Hazret-i Amine'ye nasip oldu. Ne mutlu Hazret-i Amine'ye ki emsaline nasip olmayan bir meziyet ve iftihar vesilesine sahip oldu. O parlak nübüvvet nuru kendisine geçti ve iki cihan serverine hamile kald. Abdullah b. Abdülmuttalib, peygamberimiz ana karn nda 6 ayl k iken 25 yafl nda ahrete irtihal etti. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) alt yafl nda iken Hz. Amine (Medine'ye yak n) Ebvâ'da hastaland. Baflucunda duran ci erparesinin yüzüne bakt. Sonra da flöyle dedi: "Ey ölümden, Allah n lütfu ve yard m ile yüz deve karfl l nda kurtulan zat n o lu! Allah, seni daima mübarek eylesin! E er rüyada gördüklerim do ru ç karsa, sen celâl ve ikram sahibi taraf ndan âdemo ullar na helâl ve haram bildirmek üzere gönderileceksin! Allah seni, milletlerle birlikte devam edip gelen putlardan, putperestlikten de esirgeyecek, al koyacakt r! Her canl varl k ölür, her yeni eskir, her yafllanan, kocayan, zeval bulur, yok olur. Ben de ölece im. Fakat ebedî an laca m. Çünkü temiz bir o ul do urmufl, arkamda hay rl bir yadigâr b rakm fl bulunuyorum." Hazret-i Amine, Ebvâ'da vefat etti ve oraya defnedildi. (Rad yallâhü anhâ) LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

5 Sberbank: Yat r m aç s ndan Rusya birinci, Türkiye ikinci cazip ülke MOSKOVA (CHA) S berbank Baflkan German Gref, yat r m aç - s ndan Rusya n n en cazip ülke oldu unu, Türkiye nin de ikinci s rada geldi ini söyledi. Rus televizyonuna konuflan Gref, "Rusya n n do rudan yat r m aç s ndan Avrupa n n en cazip ülkesi oldu unu düflünüyorum." Sberbank n 22 ayr ülkede faaliyet gösteren uluslar aras bir flirket oldu unu ifade eden Gref, "Önümüzdeki 5 y l içinde hangi ülkenin do rudan yat r m aç s ndan en cazip ülke olaca n sorguluyoruz. Avrupa ve Asya piyasalar n analiz etti imizde kolay cevap buluyoruz. Tüm Avrupa piyasalar nda Rusya n n en cazip bir piyasa oldu unu düflünüyoruz." de erlendirmesinde bulundu. Mali piyasalar n ortalama y ll k yüzde 15 civar nda büyüyece i öngörüsünde bulunan Gref, "Di er ülkeler Rusya ile do ruda yat r m aç s ndan rekabet edemez " fleklinde konufltu. ANKARA (AA) E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Türkiye nin siyasi istikrar na borçlu olanlar yaln zca bu ülkeyi idare eden siyasi partiler de il, ayn zamanda muhalefet partileri, sivil toplum kurulufllar ifl adamlar ve bütün farkl çevreler, asl nda bu ülkenin siyasi istikrar na borçludurlar. Bu nedenle herkesin siyasi istikrar n sa lanmas na daha fazla katk vermesi laz m Bakan Y ld z, Ankara Genç fladamlar Derne inin (ANG AD), Gündem 06 toplant lar kapsam nda Rixos Otelde düzenledi i Enerji ve Yat r m F rsatlar bafll kl toplant da yapt konuflmada, Türkiye nin son 11 y lda, tüm sektörlerde oldu u gibi enerji sektöründe de önemli bir büyüme gösterdi ini ifade etti. Türkiye de ilk enerji yat r - m n n 1902 y l nda yap ld n hat rlatan Y ld z, 2002 ye kadar aradan geçen 100 y ll k dönemde 31 bin 800 megavatl k kurulu güç gerçeklefltirilirken, AK Parti hükümetleri döneminde ise 33 bin megavattan fazla kurulu gücün Türkiye ye eklendi ini kaydetti. Y ld z, bunun çok önemli bir önemli bir rakam oldu unu belirtti. Özellikle geçen y l 7 bin megavatl k Türkiye siyasi tarihinin en büyük kurulu gücünün eklendi ini hat rlatt. Ekonomiler globalleflirken, politikalar n ulusallaflt n anlatan Y ld z, uluslararas sermaye ve özel sektör eliyle bu yat r m n gerçekleflti ini anlatt. AK Parti hükümetlerinden önce kamunun pay n n çok daha fazla oldu unu, özel sektörün pay n n ise yüzde 32 ler civar nda kald n bildiren Y ld z, flimdi kamunun pay - n n yüzde 32 ler düzeyine geriledi- ini söyledi. Tüm geliflmelerin siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde gerçekleflti ini dile getiren Y ld z, Türkiye nin siyasi istikrar na borçlu olanlar yaln zca bu ülkeyi idare eden siyasi partiler de il, ayn zamanda muhalefet partileri, sivil toplum kurulufllar ifl adamlar ve bütün farkl çevreler asl nda bu ülkenin siyasi istikrar na borçludurlar. Bu nedenle herkesin siyasi istikrar n sa lanmas na daha fazla katk vermesi laz m diye konufltu. AK Parti hükümetleri olarak, yolsuzlukla alakal her konuda mücadele ettiklerini aktaran Y ld z, Siyasi mühendislikler yolsuzluklar meflru hale getirmezler, buna karfl - l k hiç bir yolsuzluk da siyaset mühendisli ini asla ve asla meflru hale getirmez. Bu istikrar çok kolay yakalamad k ifadesini kulland. Bakan Y ld z, Türkiye nin hala bir önceki y l n tasarruflar yla büyüme yolunu seçti ini belirterek bu durumun Türkiye nin uluslararas sermayeyle birlikte olmas gerekti i anlam na geldi ini söyledi. Geçen y l 21 da t m hizmeti özellefltirmesinden 13 milyar dolar /5 EKONOM Pirinçteki fiyat art fl n TMO frenleyecek Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Mesut Köse, uzmanlar n k fl mevsimi ve bitkilerin minimum seviyede suya ihtiyaç duymas nedeniyle tar msal kurakl ktan söz etmek için henüz erken oldu unu söyledi ini Devrim Türk: Madencilik yönetmeli i yat r mlar engelliyor belirtti. ANKARA (CHA) D iyarbak r Sanayi Odas (DSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dimin Madencilik Genel Müdürü Devrim Türk, Haziran 2012 de Resmi Gazete'de yay nlanarak yürürlü e giren madencilik yönetmeli inin yeniden düzenlenmesi gerekti ini söyledi. Lisans izinlerini Baflbakanl k n iznine ba layan yönetmeli in yat r mlar engelledi ine dikkat çeken Devrim Türk, Biz, var olan alanlarda çal flmam z büyütmeyi bekliyoruz. Ama, taleplerimiz orman veya baflka izinlerden dolay beklemek zorunda. Bir y ld r bekleyen izin talepleri var. Bunlar n çözülmesi gerekiyor ki yat r mlar artabilsin. Bürokrasinin ötesinde art k, madencilik izinleri verilmiyor sayl Maden Kanunu gere ince madencilere ruhsatlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl na ba l Maden flleri Genel Müdürlü ü (M GEM) taraf ndan veriliyordu. Her vatandafl veya flirket, ilgilendikleri maden saha baflvurular n M GEM e yap yor ve en fazla 15 gün içinde ruhsat n al yordu. 12 Haziran da yay nlanan madencilik yönetmeli i bu süreci zorlaflt rd. Yeni yönetmelikten bu yana 12 bin maden ruhsat n n Baflbakanl k ta izin için bekledi i ifade ediliyor. Madenciler, baflvurusunu yapt klar, harç ve teminatlar n eksiksiz ödedikleri halde ruhsatlar n alamad klar n söylüyor. Diyarbak r Sanayi Odas Yönetim Kurulu Üyesi ve Dimin Madencilik Genel Müdürü Devrim Türk, madencilikle ilgili yaflanan geliflmeleri Cihan Haber Ajans na (Cihan) de erlendirdi. Türk, 2012 Haziran da yay nlanan yönetmeli in, madencili in geliflmesinin önündeki önemli bir engel oldu unu savundu. Yönetmeli in, madencilikte al nacak lisans izinlerini Baflbakanl k n iznine ba lad n hat rlatan Türk, Bunun düzelmesi gerekiyor. O yönetmelik düzenlenebilsin ki yat r m yap labilsin. Biz, var olan alanlarda çal flmam z büyütmek için bekliyoruz. Orman veya baflka izinler olsun beklemek zorunda. Bir y ld r bekleyen izin talepleri var. Bunlar n çözülmesi gerekiyor ki yat r mlar artabilsin. Bürokrasinin ötesinde art k, madencilik izinleri verilmiyor. Bunun tabi ki mant kl bir aç klamas vard r. Ama henüz bu mant - n ne oldu unu biz alg layamad k. znin önünün aç lmas gerekiyor. Niye verilmiyor? Bir an önce çözülmesi gerekiyor bu sorun. Genel olarak lisans almalar art k ask ya al nd. Donduruldu, yeni ruhsat talepleri donduruldu. diye konufltu. Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgesi ndeki madencilik çal flmalar ndan bahseden Türk, çözüm süreci ile birlikte ortamda bir yumuflama oldu unu dile getirdi. Devrim Türk, Evet baz yerlerde bir iyileflme ve hareketlilik var ama daha somut geliflmelerden sonra para harcamaya bafllayacaklar. Buradaki maden araflt rmalar ndan bahsediyorum. Tespit edilmifl ve ihtimal dahilinde olan bir sürü alan var. Ar-Ge ve sondaj çal flmalar n n yap lmas gerekiyor. Ortam konusunda kayg lar oldu u için bunlara girmiyorlar henüz. Biz de dahil olmak üzere, firmalar biraz daha net gördükten sonra, yat r m yapacaklard r. Umudumuz var ama, bunun için net bir fley söyleyemiyoruz. Üç defa ifl makinelerinin yak ld n hat rlatan Türk, Biraz beklemeyi ön görüyoruz. Çözüm süreci konusunda, somut ad mlar görmek istiyoruz. Güvenlik aç s ndan bir kayg yaflamak istemiyoruz. GAZ ANTEP (AA) K öse, Güney ve Güneydo u Genç fladamlar Federasyonunu (G AF) ziyaretinde yapt konuflmada, 17 Ocak ta ülke genelinde TMO müdürlerinin yani Türkiye hububat piyasas n n nabz n tutan müdürlerin kat l m yla toplant yapt klar n söyledi. Toplant da ülke genelinde meteorolojik kurakl k yafland ancak henüz tar msal kurakl k boyutuna gelinmedi inin tespit edildi ine dikkati çeken Köse, ya fl azl n n tar msal ürünlere zarar verecek boyuta gelmedi ini kaydetti. ç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin baz kesimlerinde yetifltirilen bitkilerin geliflimindeki zay fl a ra men herhangi problemin söz konusu olmad n vurgulayan Köse, sözlerini flöyle sürdürdü: Meteoroloji Genel Müdürlü- ünden al nan ekim, kas m, aral k aylar kümülatif ya fllara göre sadece ç Anadolu, Do u Anadolu, Orta Karadeniz ve Akdeniz in orta ve do u kesimlerinde meteorolojik kurakl k görülmekle birlikte ülke genelinde meteorolojik kurakl k söz konusu de ildir. Ülke genelinde k fl mevsimi ve bitkilerin su ihtiyac n n minimum seviyede olmas nedeniyle meteorolojik kurakl k yaflanan bölgeler de dahil, tar msal kurakl ktan söz etmek için henüz erken oldu unu söylüyor uzmanlar m z. ç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin baz kesimleri d fl nda bitki geliflimi normal seviyelerde olup, bu bölgelerde zay f olan bitki geliflimi ya- flla normal seyrine girecektir. Bu günlerden sonra ya fl al nd zaman bitki gelifliminde herhangi risk olmayacak, risk de ortadan kalkacakt r. Köse, meteorolojiden al nan 3 ayl k s cakl k ve ya fl haritalar incelendi inde olumsuzluk görülmedi ini, yak n zamanda ya mur ve kar ya fl beklendi ini aktard. Köse, beklenen ya fl n al nmamas, hububat alanlar ndaki üretim eksikli inden kaynaklanacak kay p olmas durumunda eksikli i stoklardan karfl layacaklar n dile getirdi. Halihaz rda bu day, m s r, pirinç, arpa olarak 5 milyon ton civar nda stoklar bulundu unu ifade eden Köse, flunlar söyledi: Normalde bu stoklar m z bugünlerde ihraç ediyor olmam z gerekirdi ama rekolte, ya fllarla ilgili henüz somut veriler ortaya ç kmad - için geçen y l piyasadan arz fazlas olarak çekti imiz ürünleri elimizden ç karmad k. ç piyasan n ihtiyac oldu u miktarda sat yoruz ama ihracat yapm yoruz. Normalde bu ürünleri ihraç edip depolar m z boflalt p önümüzdeki hasat dönemine haz rlanmam z gerekir. Bir kurakl k riskine, kurakl n daha ileri boyutlara ulaflmas riskine tedbir olarak bu y l stoklar m z büyük ihtiyatla tutuyoruz. Önümüzü çok daha rahat görür duruma geldi imiz zaman ürünlerimizi elden ç karmaya bafllayaca z. Aksi takdirde stoklar m z iç piyasan n ihtiyaçlar için kullan lacak. Köse, stoklar n n üzerinde ihtiyaç olaca n sanmad n, olursa ithalat yapmak suretiyle iç piyasadaki aç karfl layacaklar n belirtti. Köse, belli dönemlerde az üretilen ürünlerin arz aç oldu u zaman fiyatlar n bir miktar ç kabildi- ini, makulden daha yüksek olmas - n n ise ürün sahiplerinin daha fazla kazanç elde etme düflüncesiyle stoklar n ellerinde tutmas ndan kaynakland n savundu. Son günlerde fiyat artan çeltik ve ç kt s pirinç piyasalar ndaki hareketlili i takip ettiklerini anlatan Köse, mümkün oldu unca fiyatlar dengelemeye çal flt klar n kaydetti. Bu y l Türkiye deki 900 bin ton civar ndaki çeltik üretimi ve stoklar n eklenmesiyle ihtiyac n karfl lanabilecek düzeyde oldu una dikkati çeken Köse, sözlerini flöyle tamamlad : Pirinç piyasalar n n fiyatlar n n daha fazla artmas na müsaade etmeyece iz. Müdahalelerimizi art raca- z gerekirse. Stoklar m z takviye etmek için iki parti halinde çeltik ve bir parti halinde pirinç ithalat anlaflmam z yapt k. O pirinçler ve çeltikler de yolda. Türkiye ye geliyor. Bunlara çok ihtiyaç olmayacak ama stoklar m zda yer alacak, gerekti i zaman piyasaya yo un flekilde sürece iz. Yani Biz pirinci bekletelim, daha fazla kazan r z diye bir düflünce yanl fl olur. Pirinci ya da çelti i daha fazla kar beklentisiyle bekleten, bundan sonra fiyatlarda düflüfl beklemesi gerekir, bir miktar zarar edebilir. Enerji üretiminde yerli kömür kullan m na teflvik gelir elde edildi ini an msatan Y ld z, Biz bu 13 miyar dolar toplumun her kesimiyle paylafl yoruz. Bize 17 Aral k tan sonras n haz rlayanlarla da bize inananlarla da inanmayanlarla da tercihlerini bizden yana olmayanlarla da paylafl yoruz de erlendirmesini yapt. Bakan Y ld z, AK Parti nin 3 dönem kural na da de inerek hiçbir makam n kal c olmad n, kendilerinden daha iyi yetiflmifl kiflilerin bu görevleri devralarak daha iyisini yapaca inanc yla bu karar ald klar - n dile getirdi. Enerji verimlili inin önemine de iflaret eden Y ld z, yapt klar hesaplamalara göre her y l 15 milyar dolar tasarruf sa layacak kalemler bulundu unu kaydetti. Japonya ve Güney Kore yi örnek gösteren Y ld z, Türkiye nin enerjide yüzde 72 civar nda d fla ba ml iken, Japonya ve Güney Kore de bu oran n yüzde 100 oldu unu söyledi. Y ld z, enerjide yerli kaynaklara teflvik vermeye devam edeceklerini bildirdi. Bir soru üzerine Bakan Y ld z, Hazar bölgesinde TANAP ve fiahdeniz projelerini yürüttüklerini ifade etti. Türkiye de yaklafl k bin 300 petrol kuyusu bulundu unu belirten Y ld z, fiahdeniz 1 Projesi nden elde edilen kazanc n bin 100 kuyudan elde edilenden daha fazla oldu unu vurgulad. Petrol arama ruhsatlar n n yat - r mc lardan önce bu iflin komisyonculu unu yapanlar taraf ndan al narak çok yüksek bedellerle gerçek yat r mc lara sat lmas na iliflkin konunun hat rlat lmas üzerine Y ld z, gerçek yat r mc n n iflini kolaylaflt - racak bir düzenleme yapt klar n kaydetti. Enerji üretiminde yerli kömürün kullan lmas na çok ciddi teflvikler getireceklerini ifade eden Y ld z, yerli kömür kullan lan enerji yat - r mlar n n 5. bölge teflviklerinden faydalanaca n anlatt. ANG AD Baflkan Abdullah De- er de Türkiye nin önemli sorun alanlar ndan biri olan cari aç a neden olan en büyük kalemin enerji ithalat oldu unu belirterek son dönemde Türk liras n n dolar ve avro karfl s ndaki de er kayb n n enerji maliyetlerini daha da art rd n ifade etti. bunun tüm fiyatlara yans d - n anlatan De er, Enerji ve Tabii Kaynaklara Bakanl n n gerekli tedbirleri ald n, kendilerinin de üzerilerine düfleni yapmaya devam edece ini söyledi. Son dönemde Türkiye de yaflanan geliflmelerin ülke ekonomisine önemli zararlar verdi ini ifade eden De er, bunun faturas n ifl adamlar - n n ödedi ini belirtti. De er, ülke ekonomisini, ifl adamlar n böylesine vuran olaylar karfl s nda bizim sessiz kalmam z mümkün olmaz Konuflmalar n ard ndan De er ve TÜG AD Baflkan Erkan Güral, Bakan Y ld z a plaket verdi.

6 - /6 DIfi HABERLER MERVE KIRIKKANAT PH_TACL (CHA) F ilipinler de Haiyan tayfunun vurdu u bölgeler ve baflta en çok etkilenen Tacloban flehrinde halk hükümete tepkilerini dile getiriyor. Yeterince yard m yap lmad n ve hükümetin kendilerini terk etti ini söyleyen afetzedeler, binlerce insan n hala evsiz ve Birleflmifl Milletler ile çeflitli yard m kurulufllar n n da tt çad rda kald na dikkat çekiyor. fiehirde hala enkaz kald rma çal flmalar yeterince yap lmam fl. Elektrik yok ve resmi yetkililerin yapt aç klamaya göre en az bir y l daha flehre elektrik verilemeyecek. Ayr ca tayfunun etkisiyle flehirdeki alt yap sistemi tamamen çökmüfl durumda. Kanalizasyon sular hastal k yay yor. Resmi olarak okullar aktif durumda fakat okullar n fiziki yetersizli i ve insanlar n halen travma yafl yor olmas ndan dolay e itim önemli ölçüde aks yor. San Fernando Central ilkokulu müdürü Emalga, flehrin hala kötü durumda oldu unu, ö rencilerin zor flartlar alt nda okula gidip geldi ini söyledi. Tacloban da yaflayan ifladam ve e itimci Edward Chua ise çocuklu undan beri bu flehirde yaflad n, tayfundan önce Tacloban n geliflmekte olan bir flehir oldu unu ve yabanc yat r mc lar n özellikle turizm alan nda çok ilgisini çekti ini söyledi. Ancak süper tayfun Haiyan dan sonra flehrin adeta yok oldu unu, her yerin enkaz haline geldi ini ve Tacloban n tekrar eski haline gelmesi için en az 5 y la ihtiyac oldu unu belirtti. Ayr ca Türkiye den gelen yard mlar için de afetzedelerin Rusya da ortalama ömür 70 y l aflt E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI DÜSSELDORF (CHA)- A lmanya'n n Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki en modern slahevinde yaflanan taciz ve korku vakalar gündeme oturdu. Wuppertal Ronsdorf da bulunan slahevinde gerçekleflen olaylar mahkeme raporlar ve Adalet Bakanl da do ruluyor. KRV Ana Muhalefet Meclis Grubu ise hapishane ve slahevlerinde bu gibi olaylar n çok daha s k yafland n ileri sürüyor. Bild gazetesinin haberine göre, henüz dört Alman slahevinde iflkence skandal Süper tayfun Haiyan n vurdu u Filipinler in Tacloban flehrinde afetin üzerinden iki ay geçmesine ra men yaralar henüz sar lamad. fiehirde halen enkaz temizlenmezken, daha bir y l elektrik verilemeyecek. Filipinler, halen felaketin yaralar n saramad minnettar olduklar n belirtti. Kimse Yok Mu Arama ve Kurtarma Ekibi ASYA, Filipinler deki Türk ICAD Foundation vakf n n iflbirli iyle, tayfundan en fazla etkilenen Tacloban flehrine ve di er adalara yiyecek, bar nak ve sa l k yard mlar yapmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye den gelen ASYA ekibi üyesi 4 kiflilik psikolog, üniversite hocalar n n, ö rencilerin ve velilerin oluflturdu u yaklafl k 600 kifliye 8 gün boyunca tayfun sonras yaflanan travman n nas l atlat labilece i ve stresle bafl etme yöntemleri ile ilgili e itim verdi. Süper tayfun Haiyan, Filipinler in Tacloban flehri ve çevresindeki bölgeleri 8 Kas m 2013 te vurmufltu. 10 milyondan fazla insan etkileyen tayfun, 10 binin üzerinde insan n ölümüne yol açm flt. y ll k bir mazisi olan ve örnek olarak gösterilen slahevinde 18 Aral k tarihinde mahkumlar aras nda kart oyununu kaybeden bir flahs n ç plak vücudu hücrede ayakkab ba c klar ile k rbaçland. Yine slahevinin raporuna göre, 16 Aral k tarihinde bir mahkum iki gün boyunca intihar giriflimini gizlemek için boynunda havlu ile gezdi. Bu havlu iki gün sonra mahkumdan zorla al nd ktan sonra iflkencelere dayanamad için intihara teflebbüs etti i anlafl ld. Di er bir mahkumunda tartaklanma ve tecavüze u rama endiflesi ile hücresini terk etmekten korktu u ve günlerce buradan ç kmad raporlarda yer al yor. Hristiyan Demokratlar Meclis Grubu Asbaflkan Peter Biesenbach a göre hapishanedeki durumlar çok gizli tutulmaya çal fl l yor ve olanlar örtülmeye çal fl l yor. Biesenbach bu gibi vakalar n san ld ndan daha çok yafland n düflünüyor. ddiaya göre mahkum gençler flikayetleri s kl kla dile getirmesine ra men slahevi görevlileri duyars z ve yetersiz kal yor. Çin de sahte nüfus kay tlar skandal OSMAN EROL PEK N (CHA)- Ç in de birden fazla nüfus kayd olan kiflilerin say s artarken, polis geçen y l 790 bin sahte nüfus kay tlar n iptal etti. Devlet televizyonu CCTV nin haberine göre, Çin de hukou olarak adland r lan nüfus kütü ü kay t sisteminde skandal ortaya ç kt. Bir kiflinin ayn anda de iflik flehirlerde nüfus kayd n n bulundu u ve olay n medyaya yans mas n n ard ndan Çin Kamu Güvenli i Bakanl n n soruflturma bafllatt kaydedildi. fiu ana kadar baz kiflilerin gözalt na al nd ve incelemelerin Çin in Ahhui ve Jiangxi eyaletlerinde yo unlaflt belirtildi. Araflt rmalarda bu iflin arac lar ve rüflvete bulaflm fl polislerce yap ld ve ticarete dönüfltü ü ifade edildi. Medyaya göre, her bir sahte nüfus kayd n n fiyat - n n 30 bin yuandan fazla (yaklafl k 5 bin dolar) oldu- u aç kland. CCTV nin haberinde, resim tan ma sisteminin yard m yla sahte kay tlara ulafl ld kaydedildi.haberde, flüphelilerin hukou sistemindeki boflluklardan yararland ve baz yerel polislerin görevlerini ihmal etti inin anlafl ld da vurguland. Yüksek düzeyli sahte hukou vakalar n n bask s yla bakanl n 2013 y l nda sahte nüfus kayd çetesini çökertti i ve 790 bin sahte kayd n iptal edildi i de ifade edildi. Bakanl k, sistemdeki boflluklar düzeltilece i ve rüflvete bulaflan yetkilileri adalete teslim edece ini aç klad. Çin, köyden kente göçü engellemek için 1950 lerin sonunda hukou uygulamas n getirmiflti. Ülkede uzun y llard r tart flma konusu olan hukou sistemine göre, kendi nüfus kayd n n d fl ndaki flehirlere gidenler, buradaki istihdam, e itim ve di er sosyal haklardan o flehrin yerlileri kadar yararlanam yor yada çok az yararlan yordu. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- Moskova da düzenlenen sa l k forumunda konuflan R usya Sa l k Bakan Yard mc s Tatyana Yakovleva, sosyal refah n art r lmas na yönelik imkanla- oranlar n aflt n da kaydetti. Ocak-Kas m verileri aç - Yakovleva, 2013 de ilk kez do um oranlar n n ölüm r n olumlu sonuç verdi ini, Rusya da ortalama s ndan 19 bin art var. yaflam süresinin 70,5 y la ç kt n söyledi. Bakan Yard mc s, Do um oran yüz binde 13, için hükümetin ortalama 70,4 y l yaflam süresi Ölüm oran ise yüz binde 13,1 bilgisini verdi. hedefledi ini aktaran Bakan Yard mc s, lk 11 ay için Türkiye statistik Kurumu nun (TÜ K) 2012 de yapt çal flmaya göre Rusya 75,5 yafl ortalamas ile 70,7 y l ortalama yaflam süresi belirlendi. Son ay için rakamlar netlefliyor. Rusya da ortalama yaflam n 70, de dünya s ralamas nda 129. olacak. Türkiye'de y l n üzerinde oldu unu söyleyebiliriz. ortalama yaflam süresi 74,6, Rusya'da ise 69,15. Harameyn treni inflaat bir y l gecikecek RÜfiTÜ KAYHAN SOYDAN DUBA (CHA)- S uudi Arabistan da inflaat devam eden Harameyn Yüksek H zl Demiryolu Projesi nin bir y l daha geç tamamlanaca bildirildi. ngilizce yay nlanan Arab News in haberine göre, tren hatt üzerinde istimlak edilen arsalar n de erine yap lan itirazlar ve baz tafleron firmalar n ifllerini geciktirmeleri nedeniyle milyar dolarl k Harameyn treni projesinin 2015 y l sonunda bitirilmesinin öngörüldü ü aç kland. Ulafl m Bakanl kaynaklar na göre, projenin ancak yüzde 55 i tamamland ve ilk müteahhit firman n üst geçit ve tren raylar n tamamlamamas nedeniyle projede aksakl klar yaflanmaya baflland. Bunun yan s ra baz arsa sahipleri biçilen de eri kabul etmeyerek Cidde deki bir mahkemede dava açt. Suudi Demiryollar Organizasyonu projeler genel direktörü Vasmi El Ferac da Riyad da yak n zamanda düzenlenen bir ulafl m fuar nda Haremeyn projesinin Aral k 2015 te tamamlanaca n belirtmiflti. Projede karfl lafl lan di er aksakl klar aras nda tren hatlar na yap lan eklemeler de say l yor. Projenin, Medine ve Kral Abdullah Ekonomik fiehri nde yüzde 60, Mekke ve Cidde de ise yüzde 40 tamamland ö renildi.

7 Sakarya'da 2013 y l g da kontrollerinde 1 milyon 642 bin lira ceza kesildi SAL H HAMURCU SAKARYA (CHA)- S akarya'da geçen y l g da üretimi ve sat fl yap lan ifl yerleri ve fabrikalara yönelik yap lan denetimlerde 357 iflyerine toplam 1 milyon 642 bin 493 lira para cezas kesildi. Sakarya l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü'nden yap lan aç klamaya göre Türkiye'nin dördüncü büyük baraj nda da su seviyesi düfltü DR S OKUR ÇORUM (CHA) - T ürkiye'nin su oran bak m ndan dördüncü en büyük baraj olan Çorum'daki Obruk Baraj 'nda da su seviyesi gözle görülür flekilde düfltü. Köprünün ayaklar ve sular alt nda kalan evlerin gün yüzüne ç kmas, Obruk Baraj 'ndaki su 2013 y l nda g da sat fl ve toplu tüketim yerlerinde 2 bin 115, g da üretim yerlerinde bin 544 olmak üzere toplam 3 bin 659 denetim yap ld. Denetimler sonucunda 357 iflyerine toplam 1 milyon 642 bin 493 TL idari para cezas uyguland. Geçen y l al nan 998 adet numuneden 68inin Türk G da Kodeksine uygun olmad tespit edildi. Üretici firmalara hakk nda yasal ifllem uyguland. seviyesindeki azalmay gözle görülür hale getiriyor. Ya murun ya mamas durumunda pirinç üreticilerinin büyük zarar görece i belirtilirken, fiyatlarda da art fllar n yaflanabilece ine dikkat çekiliyor. Obruk Baraj, Çorum'da, K z l rmak üzerinde, sulama, içme suyu ve enerji üretmek amac yla y llar aras nda infla edildi. 660 milyon G da iflletmelerinin denetimleri 'Risk Esasl Denetim S kl n n Belirlenmesi Prosedürü' çerçevesinde tafl d riske do ru orant l olarak yürütüldü ü kaydedilerek müdürlü e 2013 y l nda Alo G da Hatt arac l yla 517 flikayet ulaflt, bu flikayetlerden 480 tanesinin sonuçland r ld ve yap lan denetim ve kontroller sonucunda 112 iflletmeye idari para cezas uyguland bildirildi. Son y llar n en kurak dönemini yaflayan Türkiye'de barajlardaki su oranlar ndaki azalma nedeniyle vatandafllar tedirgin oluyor. metreküpten fazla su depolanan Obruk Baraj 'nda su oran düfltü. Çorum Ziraat Odas Baflkan Mehmet Sayan, il genelinde barajlardaki sularda sürekli azalma yafland n ifade etti. Havalar n bu flekilde seyretmesi durumunda özellikle Obruk Baraj 'ndan faydalanan pirinç üreticilerinin zarar görece ini dile getiren Sayan, kurakl n ürkütücü oldu unu aktard. /7 GÜNCEL YAfiAM Dev asfalt tankeri Tuzla'da denize indirildi KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR Bugün yeni geliflmeler olabilir ve zaman sizin için çok de erli hale gelebilir. Daha l ml olmad n z takdirde kaybetmeniz olas olan bir kavgaya girersiniz. Kendinizde bulaca n z ani bir enerji ile çok yavafl ilerleyen bir iflinizi bir anda halledebilirsiniz. Size baz konularda bask yap labilir. Bunlar asl nda sizin iyili inize olacak fleylerdir. Aramak ve aramamak aras nda karars z kald n z birisini arad n z takdirde olumlu geliflmeler bafllayabilir. Memnuniyetsiz olman z ve bir fleyin sizi rahats z etmesi olas d r. Duygusal iliflkileriniz asl nda iyi fakat sizin bofl vermeniz yüzünden hareketsiz olabilir. Daha l ml olmad n z takdirde önemli bir ifli elinizden kaç rabilirsiniz. Bugün maddi konularda daha dikkatli olmal s n z. Fiziksel direnciniz fazla güçlü de il fakat as l bulafl c hastal klar sizin için tehlikeli olabilir. Sa l k flartlar na dikkat etmedi iniz takdirde bu gibi fleylere davetiye ç kartm fl olursunuz. Geliflmeler size büyük bir moral deste i yaratacakt r. Karars zl ve tembelli i bir yana b rakmal ve derhal gerekeni hatta gerekmeyeni bile yapmal s n z. Önemli olan, insanlar n sizi önemli bir fleyler yaparm fl gibi görmeleridir. Yak n bir tarihte kendinizle ilgilenemeyecek kadar yo un olacaks n z. Aflk ve ifl hayat n zda iyi haber ve geliflmeler olabilir.sadece kendinize güvenerek yapaca n z bir fley büyük be eni kazanabilir. E er ifli hafife almaz da üzerine giderseniz ilerde çok önemli olabilecek baz geliflmeler bafllayabilir. Bugün size çok gerekecek olan bir fleylere sahip olman z olas d r. Rahatl kla bafla ç kman z mümkün olan fleyler size yap lmas imkans z ya da çok zor ifller olarak görünebilirler. Baflka bir ifade ile, kendi kendinizin gözünü korkutuyorsunuz. Bir çok fleyi yapmak için içinizde istek bulunabilir fakat ifl tatbikata geçmeye gelince kendi kendinize uyduraca n z sudan bahanelerle erteleyip durabilirsiniz. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Kaybetti inizi zannetti iniz bir anda yeni bir moralle davran p, durumu kurtarman z olas d r. Çevrenizdeki kimseler yap lmas gerekenlere ilgisiz olabilirler ve bütün sorumluluk size kalabilir. Enerji seviyeniz oldukça düflük olabilir ve bu nedenle kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Pek çok konuda da flansl bir gününüzdesiniz. Siz bir kad nsan z, yeni tan flt n z kimselerden gelen her fleyi flüpheyle karfl layabilirsiniz. YENGEÇ Siz bir erkekseniz sa l k olarak 22 Haziran zay fs n z ayr ca kendinizi riske 22 Temmuz sokacak fleylere e ilimlisiniz. Kaza ve incinmelere aç k oldu unuzu akl n zdan ç kartmay p, ona göre hareket etmelisiniz. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Eski bir arkadafl n zla ilgili üzüntüleriniz olabilir. Hiç bir fleyin üzerinde durmay n veya flüphe üzerine parlamay n. Yapmak istedi iniz ifllerde planl davranmal ve ilgili kiflilerin de zaman nda hareket etmelerini sa lamaya çal flmal s n z. Di er kimseler konuyu hafife al rlarsa sizin ç rp nman z hiçbir fleyi halletmez. Karfl n za ç kmas olas olan ifllerde bilgi ve tecrübelerinizin eksik oldu unu düflünerek geri çekilmeniz olas d r. Bunu yapt n z takdirde hata etmifl olursunuz. Kendinize güvenin ve yeni ç kan her ifli üstlenin. Hangi cinsiyetten olursan z olun ifl alan ndaki gayretlerinizin karfl l n görebilirsiniz. Daha sakin düflünmeye çal flmal s n z. Zorluklar karfl s nda yard m araman z bofluna. Bugün arad n z destek ve yard m bulamazs n z. Buna karfl l k, dikkatinizi toplar da ifle dört elle sar l rsan z her fley çok kolay olabilir. fl hayat n zda oldukça verimli iliflkiler kurabilir, güzel geliflmelerle karfl laflabilirsiniz. Uzaklara özlem duyman z ve yolculu a ç kman z ya da yolculuk plan ve haz rl klar içinde olman z da olas d r. fl hayat n zla ilgili ya da maddi durumunuzu sarsabilecek bir sorunla u raflmak zorunda kalabilirsiniz. E er teknik konularla ilgili bir ifl yap yor veya okuyorsan z son derece baflar l olaca n z bir dönemdesiniz. GÖZLER YA ACAK YA MURLARDA Daha flimdiden yüzde 50 verim kayb yaflan rken, özellikle çiftçilerin gözleri ya acak ya murlarda. Ya fllar n olmamas n n önümüzdeki dönem ekonomiyi de olumsuz yönde etkilemesinden korkuluyor. Tarlalardaki tohumlar n kurumaya bafllad n söyleyen Sayan, kurakl n çiftçilerde büyük üzüntüye neden oldu unu dile getirdi. HAYVANLAR SUSUZLUKLA KARfiI KARfiIYA Sayan, köylerde sonbaharda akan çeflmelerin kurudu unu belirterek, besi yap lan çiftlikler baflta olmak üzere baz bölgelerde kuyular n kurudu unu ve hayvanlar n susuzluk tehlikesi ile karfl karfl ya bulundu unu aktard. Obruk Baraj görevlilerinden ve elektrik mühendisi Bülent Kiraz, DS 'nin gönderdi i verilere göre baraj n su seviyesinin 508 seviyesinde oldu unu dile getirdi. Havalar n bu durumda seyretmesinin ise özellikle pirinç üreticileri için tehlikeli oldu una dikkat çeken Kiraz, havalar n bu haliyle seyretmesi durumunda kurakl n söz konusu olabilece ini aktard. Midyat ta 10 terör flehidi an ld TAYFUR DEM R MARD N (CHA)- T erör Örgütü taraf ndan 23 Ocak 1987 y l nda Mardin in Midyat ilçesine ba l Baflyurt köyü Efeler mezras nda katledilen 6 s çocuk 10 kifli için anma program düzenlendi. Anma program na Kaymakam O uzhan Bingöl, daire amirleri ve köylüler kat ld. lçe protokolü Efeler karakol komutanl n ziyaret ettikten sonra, Baflyurt köyü mezarl na geçildi. Burada flehit edilen vatandafllar için okunana dualar n ard ndan aç klamada bulunan Kaymakam O uzhan Bingöl fiehit kardefllerimizin hepsinin cennetlik oldu unu bizler biliyoruz, Allah bir daha bize bu ac lar yaflatmas n. fleklinde konufltu. PKK taraf ndan gerçeklefltirilen sald r da yaral STANBUL (CHA)- K oç Holding flirketlerinden RMK Marine in infla etti i, dünyada üretilen en büyük asfalt tankeri unvan n tafl yan iki tankerden biri olan T. Esra, Tuzla'da denize indirildi. RMK Marine Tersanesi'nde düzenlene törene; Koç Holding, RMK Marine ve Ditafl n üst düzey yöneticileri kat ld. Koç Holding in flirketlerinden RMK Marine in Ditafl için üretti i iki adet asfalt tankeri T. Esra ve T. Aylin ad n tafl yor. Tek pervaneli sevk sistemine sahip asfalt ve petrol ürünleri tankeri olarak dizayn edilen geminin, servis h z nda kesintisiz 27 gün sefer yapabilecek flekilde tasarland belirtildi. Gemi indirme töreninde konuflan RMK Marine Genel Müdürü Can Öztürk, gemilerin tekne yap s ndan ba ms z kargo tanklar ile dünyada üretilmifl en büyük asfalt tankerleri oldu unu söyledi. olarak kurtulan Basri A rman ise 1987 Tarihinde evimize yap lan bask n sonucu ailemizden 10 kifli flehit edildi. Bende olmak üzere toplam 6 kifli yaralanm flt. Aradan 27 y l geçti fakat halen ayn ac lar çekiyoruz unutmad k o günler, Say n Kaymakam m z ve de erli daire amirlerimizin bu gün bizleri ziyaret etmesinden dolay memnun odluk, kendilerine teflekkür ediyoruz. Bu ac y unutmad k, baflkalar n n da yaflams n istemiyoruz bu ac lar ve inflallah bu bar fl süreci iyi bir sonuca var r, memleketimiz daha güzel görecek inflallah. diye konufltu. Protokol üyeleri daha sonra Efeler Köy Okulu'nu ziyaret etti. Burada ö rencilere çeflitli hediyeler da t l rken, ö renciler protokol üyelerine çizdikleri resimlerden hediye etti.

8 SA LIK /8 Sa l k çal flanlar her ay n son pazar yürüyüfl yapacak BOLU (CHA) S a l k Bakanl taraf ndan Sa l kl Beslenme ve Hareketli Hayat program kapsam nda kabul edilen 2014 y l Sa l kl Yaflam ve Hareket Y l kapsam nda sa l k yürüyüflü düzenlendi. Bolu Halk Sa l Müdürü Ahmet Hamdi Dudak, Sa l k Bakanl taraf ndan 'Sa l kl Beslenme ve Hareketli Hayat' program kapsam nda kabul edilen '2014 y l Sa l kl Yaflam ve Hareket Y l ' kapsam nda Bolu Atatürk Orman Park 'nda 'Sa l k Çal flanlar ile Yürüyoruz' temal yürüyüfl düzenledi. Yürüyüfl sonras bas n aç klamas yapan Halk Sa l l Müdürü Ahmet Hamdi Dudak, fiziksel aktivitenin yararl oldu unu söyleyerek, yetiflkinlerin haftada 5 gün en az 30 dakika yürüyüfl yapmalar gerekti ini kaydetti. Her ay n son pazar günü yürüyüfl yapacaklar n belirten Dudak, Bizim okullarda yapt m z araflt rmalar var. Tam olarak net bir rakam veremiyoruz. Ama Türkiye genelinde oldu u gibi ülkemizde de obezite giderek artmaktad r. Bu nedenle hem buna dikkat çekmek hem de mücadele etmek için yürüyoruz. Bu çocuklar dünya t p literatüründe Kalp, yüz, deri bulgular ile kendini göstererek büyüme ve geliflme gerili ine neden olan CFC Sendromu na Türkiye de 3 kiflinin ard ndan zmir in iki ayr ilçesinde yaflayan biri 12, di eri 7 yafl nda olan ve sürekli gülümseyen iki çocukta daha rastland. ZM R (CHA) E mziklerin kullan m flekline ba l olarak a z ve difller üzerinde olumsuz etkileri olabilece ini aktaran Yrd. Doç. Dr. Küçüky lmaz, bu al flkanl n üst difllerin öne, alt difllerin içeriye do ru konumlanmas na, damak yap s nda daralmaya, alt ve üst çeneler aras nda kapan fl bozukluklar na dolay s yla konuflma bozukluklar - na ve estetik problemlere neden oldu unu söyledi. Küçüky lmaz, "Emzik, bebe in huzursuz oldu u durumlarda ya da yaln zca uykusunda verilmelidir. Uzun süreli emzik kullanan çocuklarda parmak- dil emme ve hatal yutkunma gibi yanl fl al flkanl klar da görülebilmektedir. Difl yap s ndaki bozukluklar n tedavisinde öncelikle bu al flkanl n terk edilmesi gerekmektedir." Emzi in, anne sütünü yeterince alamayan, mamayla beslenen, parmaklar n ya da giysilerini sürekli ZM R (CHA) T bbi Genetik Uzman Dr. Filiz Hazan, AA muhabirine yapt aç klamada, sendromun BRAF geninde mutasyon ve gen de iflikli i sonucu ortaya ç kt n belirtti. Sendromun, kalp, yüz ve deri bulgular ile kendini gösteren çok nadir bir hastal k oldu unu anlatan Hazan, Bu sendromda büyüme, geliflme gerili i, yürüme ve konuflmada gecikme vard r CFC sendromuna tan n n ancak genetik uzman taraf ndan saç telinden ayak t rna na kadar tüm bulgular n de erlendirilmesi sonucu konabildi ini dile getiren Hazan, kirpik, kafl yoklu u ya da azl n n önemli bir belirti oldu- unu kaydetti. Hazan, hastal a ön tan koyduklar na, daha sonra genetik analiz gerçeklefltirdiklerine dikkati çekerek, Hastal n kesin tan s n koymufl olduk. Aileden gelen bir gen de iflikli ini de göstermifl olduk. ki çocu un hastal da anne ve babadan gelmiyor. Genetik materyal olarak ya anne babadan bozuk gelir ya da çocu a geçince k r lma sa lanabilir. Bu vakalarda ilk hücre olufltuktan sonra mutasyon oluflmufl ve bütün hücrelere geçmifl. Hatta bir çocuktaki mutasyon dünyada ilk kez görüldü. Vakalar m z, t p literatürüne de geçti CFC Sendromu na sadece Türkiye de de il, tüm dünyada çok az rastland n söyleyen Hazan, zmir deki son iki vakan n t bbi araflt rmalara da örnek gösterilebilece ine iflaret etti. Fizik tedavi ile hastalar n durumunda iyileflme sa lad klar n ancak sendromun kesin bir tedavisinin bulunamad n dile getiren Hazan, sözlerini flöyle sürdürdü: ki hasta da çok büyük geliflim emmek isteyen, uyku sorunu yaflayan, huzursuz bebeklerde kullan lmas gerekti ini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Küçüky lmaz, flunlar kaydetti: "Çocu un anne sütünü emmesini engellememek için emzi in 1. aydan sonra kullan lmas önerilir. Emzik genelde uykuya dalmak üzere olan bebe e verilmeli, uykuya dald ktan sonra a z ndan ç kart lmal d r. Ayr ca, emziklerin temizlenmesine özen gösterilmelidir. gösterdi. Aileleri taraf ndan da destekleniyorlar. Arda ve Hamit Yusuf, çok güler yüzlü çocuklar. Nefleli olmak, sendromun bir özelli i de il. Çocuklar n nefleli olmas, ailelerin bilinçli davranmas ndan ve çocuklar n da sevecen karfl l k vermesinden kaynaklan yor. CFC Sendromu nun özellikle görüldü- ü bir toplum yok. Hastalar n yaflam süresi ise kalp rahats zl n n ciddiyeti ile orant l olarak de ifliyor. Hastalar n geç tan ald n da ifade eden Hazan, Türkiye de çok az genetik uzman doktoru oldu unu, doktor say - s n n yükselmesiyle tan alm fl hasta say s n n da yükselebilece ini sözlerine ekledi. Bay nd r ilçesinin Tokatbafl köyünde çiftçilikle u raflan Salih Kalayc o lu, 7 yafl ndaki o lu Arda n n hastal - n ö renmek için y llarca hastanelere gittiklerini dile getirdi. Dr. Filiz Hazan sayesinde CFC Sendromu nu ö rendiklerini belirten Kalayc o lu, sadece Arda ve baba kelimelerini bilen o lunun çok geç geliflti ini, yaflamsal ihtiyaçlar n karfl layamad n, tedavi için umut arad klar n kaydetti. Arda n n annesi Zeynep Kalayc o lu da hastal n kesinleflmesiyle kofluflturman n durdu unu, tedavi konusunda yine kesin sonuç elde edemediklerini anlatt. Menemen ilçesinde yaflayan 12 yafl ndaki Hamit Yusuf un babas Hasan Lütfü Koçak, o lunun özel bir rehabilitasyon merkezine ve fizik tedavi ünitesine gitti ini söyledi. Koçak, yeni yeni yürümeye bafllayan Hamit Yusuf un daha mutlu olmas için tedavi yollar n araflt rd klar n da sözlerine ekledi.(aa) "Emzik kullan m 2 yafl na kadar b rak lmal " Ebeveynler ya da bebe in bak m ndan sorumlu kifliler, emzi i temizlemek için asla kendi a zlar na al p daha sonra bebe e vermemelidirler. Çünkü bu durum bebe e çürük yap c mikroorganizmalar dahil birçok mikroorganizman n bulaflmas na neden olabilir." diye konufltu. Yrd. Doç. Dr. Küçüky lmaz, y pranm fl ve yar klar oluflmufl eski emziklerin kullan lmamas, emziklerde "Bisphenol A" gibi zararl maddelerin bulunmad ndan emin olunmas ve silikon ya da kauçuktan yap lm fl emzik kullan m n n tercih edilmesi gerekti inin alt n çizdi. Yrd. Doç. Dr. Küçüky lmaz, "0-6 ayl k bebeklere anne memesine benzer olduklar ndan damaks z emzikler, 6 ay üzerindeki bebeklere ise damak geliflimini bozmayacak anatomik bafll kl emzikler verilebilir. Dudak kenarlar n, çeneyi ve a z içerisini tahrifl eden emziklerin kullan m ndan kaç n lmal d r." tavsiyelerinde bulundu. Yrd. Doç. Dr Küçüky lmaz, al flkanl n devam etmesini önlemek ve oluflan bozukluklar n düzeltebilmek için 'al flkanl k k r c apareyler' ile ortodontik tedavi uyguland - n, emzi in 2 yafl civar nda b rak lmas yla difllerde oluflan bozukluklar n büyük k sm n n kendili inden düzelebilmekte oldu unu sözlerine ekledi. Sa l k Bakan Müezzino lu, egzersiz yapt, bisiklete bindi KOCAEL (CHA) S a l k Bakan Mehmet Müezzino lu, güne egzersiz yaparak ve bisiklete binerek bafllad. Müezzino lu, baz programlara kat lmak için Kocaeli'nin zmit ilçesine geldi. Müezzino lu, zmit Belediyesi taraf ndan düzenlenen bisiklet da t m törenine ve sa l k personeli ile birlikte düzenlenen sa l kl yaflam program na kat ld. Müezzino lu'na Vali Ercan Topaca, Büyükflehir Belediyesi Baflkanvekili Zekeriya Özak, zmit Belediye Baflkan Nevzat Do an ve Ak Parti l Baflkan Mahmut Civelek de efllik etti. Müezzino lu, burada yapt konuflmada, sa l k hizmetlerindeki çal flmalara de indi. Müezzino lu, "Halk m za daha iyi hizmet verilmesini sa lamak bizim en öncelikli görevimizdir. Ancak bizlerin bir önemli sorumlulu- u daha var. Bizler insan m z sadece hastaland nda de il, hasta olmadan önce hat rlamal y z. Sa l kl bir toplum olabilmemiz için, biz yöneticilerin halk m z n her bireyinin sa l kl beslenmesi ve sa l kl bir yaflam sürmesi için çal flmal y z." Müezzino lu, konuflmas n n ard ndan zmit Belediyesi taraf ndan verilen bisikletleri ö rencilere takdim etti. Müezzino lu, ard ndan egzersiz hareketleri yapt. Yan nda bulunanlarda Müezzino lu'na efllik etti. zmit Belediye Baflkan Nevzat Do an, bisiklet kullanmak isteyen Müezzino lu'na bisiklet kullanma belgesi verdi. Müezzino lu da "Arkadafllar bisiklete binebilir ehliyetini kursa gitmeden verdi zmit Belediye Baflkan." Do an, burada gazetecilere yapt aç klamada 2014'ü sa l kl beslenme ve hareket y l ilan ettiklerini ve bu kapsamda etkinlikler yapt klar n söyledi. Müezzino lu, kendisine efllik edenlerle bisiklete bindi ve yaklafl k 5 kilometre bisiklet kulland. Müezzino lu, ard ndan hat ra foto raf çektirdi. Akyurt fiahin Yefliltepe Mah. Çubuk Cad. No:28/A Akyurt(Jandarma Karfl s ) Akyurt Kuzucu Talatpafla Bulvar No:7/2 Alt nda Alt nda Palmiye Aslanbey Sok. No:62/A skitler Alt nda Temel rfan Bafltu Cad. Ziraat Mah. No:28/B Alt nda Çal flkan Cumhuriyet Meydan Yeni Belediye flhan No:7-8 Ayafl Ayafl YEN ECZANE Beytepe Mah.Kayhan Güven.Cad.No:1 Beypazar /ANKARA Beypazar Bensu Mürsel Uluç Mah..970.Sok. No:3/B Çankaya Güzelkent Aziziye Mah. Hofldere Cad. No:149/A Çankaya Çankaya Mevlana Fakülteler Mah. Cemal Gürsel Cad. No:57/A çcebeci Çankaya Beflparmak Afl kpafla Mah. Vedat Dalokay Cad. No:49/12 Çankaya Yücetepe Yücetepe Mah. Gençlik Cad. lk Sok. No:31/A An ttepe Çankaya Afliyan Cevizlidere Cad Sok. No:6/24 Balgat Çankaya Çankaya Aydos Cumhuriyet Mah. Baflak Sok. No:24/A Çubuk Çubuk U ur smetpafla Mah. Cumhuriyet Cad. No:59/A Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Elmada Ayd no lu Elvan Mah.1934.Sok.No:3/B Etimesgut fiule Delen Atakent Mah Sok. No:1/A Etimesgut Etimesgut Yeflilçay Eryaman Mah. 2. Cad. AVM Eryaman No:11/35 Etimesgut Etimesgut Furkan Se menler Mah. Cumhuriyet Cad. No:39/D Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Hayat Ankara Cad. No:12/A Haymana Haymana Yeni Ayflem Cuma Mah. stasyon Cad. No:15/7 Kalecik Kalecik Kazan Atatürk Mah. 29 May s Cad. Öztürk 8 Apt. No:78/11 Kazan Kazan Barla Güçlükaya Mah. Zileliler Cad. Savur Sok. No:13/13 Keçiören Keçiören Ayd nl Ba larbafl Mah. Bursa Cad. No:54 Keçiören Keçiören Elmas Gn. Dr. Tevfik Sa lam Cad. No:128/A Etlik-Keçiören Keçiören Demirhan Yenice Mah. Cengiz Topel Cad. No:5/18 K z lcahamam K z lcahamam U ur Yaz Mah. Ankara Cad. No:2 Nall han Nall han Esen fientepe Mah. Hasan Polatkan Cad. No: 19/12 Polatl Polatl Büyük Anadolu Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:37/A Pursaklar Pursaklar P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad. No:34 Temelli-Sincan Sincan Veli stasyon Mah. Erdal Sok. No:11/A Sincan Sincan Gülse Akflemsettin Mah.Ça layan Cad. No:22/A Sincan Sincan Yeni Sevinç G.O.P. Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:61/B Fatih/Sincan Sincan Sa l k Kale Mah. Ankara Cad. No:101 fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar Yaflamkent Dilek Yaflamkent Mah Cad. Bese Nova Plaza No:13 Çayyolu Yenimahalle Giriflim Kent Koop. Mah. 4.Cad. No:15/3-4 Bat kent

9 Sudan hafif beton üretmeye çal fl yorlar Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nflaat Bölümünce, TÜB TAK taraf ndan da kabul edilen projeyle Bayburt tafl at klar ndan sudan hafif, bas nca dayan kl, s iletkenli i ve maliyeti düflük duvar ve blok eleman üretilmeye çal - fl l yor TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI BAYBURT (AA) B ayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nflaat Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. lker Tekin, AA muhabirine yapt aç klamada, Bayburt ve çevresinin jeolojik bak mdan yo un bir bölge oldu unu, yörede s ve ses yal t m na uygunlu- unun yan s ra yumuflak yap s nedeniyle kolay ifllenebilen Bayburt tafl rezervlerinin fazla oldu unu belirtti. Bayburt ve çevresinde sedimanter, metomorfik ve volkanik oluflumlar görmenin mümkün oldu unu dile getiren Tekin, flunlar söyledi: "Mermer, traverten gibi ekonomik de eri çok yüksek olan kayaçlara da bu bölgede rastl yoruz. Bunun yan s - ra oniks diye bilinen ve gerçekten ekonomik de eri çok yüksek olan tafla da Bayburt'ta rastlamak mümkün. Ayr ca burada bir de Bayburt tafl olarak bilinen bir tüf var. Bu üç çeflit kayaç kimyasal olarak çok çeflitlili e sahip olmasa da ikisi renk aç s ndan farkl. Biri beyaz, biri sar olmak üzere, bir de yeflil renkte trans var." Tekin, bu kayaçlar n çok özel oldu- unu dile getirerek, "Bayburt tafl bölgede tafl yontma iflçili i ile kaplama malzemesi olarak yo un flekilde kullan l yor. Bu malzeme henüz Türkiye içine yay lm fl bir malzeme de il ya da çok bilinmiyor. Silis aç s ndan yaklafl k yüzde 70 yo unlu a sahip bir kayaç, tüfit yap da. Biz tabi inflaat sektöründe bu tip kayaçlar oldukça yo un kullan yoruz. Özellikle çimento sanayinde, beton sektöründe kullan - yoruz" Bayburt Üniversitesi olarak, zoolit minerallerinin de bulundu u Bayburt tafl n de erlendirmek amac yla çeflitli çal flmalar yürüttüklerini anlatan Tekin, flöyle devam etti: "Bu çal flmalarda yaklafl m m z öncelikle at k malzemeleri de erlendirmek üzerine. Çünkü bu malzeme sonuçta endüstriye sahip, flu an Bayburt'ta bir gelir üretiyor, katma de er sa l yor, ekonomiye dönüflüyor ancak bu malzemenin at k ürünleri flu ana kadar ürüne dönüfltürülmemifl. Esas amac m z, ç k fl noktam z bu. Bunun üzerine baz çal flmalar yapt k ve TÜ- B TAK'a iki proje sunduk. TÜB TAK bunlar kabul etti. Bu projeler birbirinin devam. Birinci projemiz Bayburt tafl at klar yla duvar eleman üretmek üzerine. Neden duvar eleman? Duvar eleman hafif, s l iletkenli i düflük, yang na dayan kl ve ucuz olmal. Bu bütün BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA fonksiyonlar Bayburt tafl yla üretilmifl duvar elemanlar nda görüyoruz biz. Birinci projemizde elde etti imizin beton hafif beton, duvar blok eleman. Birinci projeden elde etti imiz veriler 1,5 kilogram/desimetre küplük yo unluk ve yaklafl k megapascal bas nç dayan m ki yaklafl k üç günde elde ediyoruz bu dayan m. Bu da oldukça iyi bir zaman. Bunun üstüne ne yapabiliriz, bu tafl nas l hafifletebiliriz düflüncesi bizi ikinci projeye yönlendirdi." Tekin, birinci projelerinin ard ndan TÜB TAK' n ikinci projelerine de destek verdi ini belirterek, flunlar kaydetti: "Yine Bayburt tafl yla ultra hafif beton blok duvar eleman üretmeye çal - fl yoruz. Ultra hafiften kast m z asl nda sudan hafif olmas durumu. Yani sudan hafif bir beton üretmeye çal fl - yoruz. Henüz proje yar safhas nda. Mart ay nda blok elemanlar üretmeye bafllayaca z. E er ürün, dayan m, s l iletkenlik de eri, yang n direnci, bas nç dayan m ve hafiflik olarak isteneni sa larsa o zaman biz bu projeyi biraz daha büyütmeyi düflünüyoruz." Yrd. Doç. Dr. Tekin, esas amaçlar - n n Bayburt'a katma de er sa lamak oldu unu vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Burada bir giriflimci ile bu ürünü üretmeyi düflünüyoruz. Üniversitemizde laboratuvar imkanlar oldukça güçlü. Malzeme laboratuvar m zda her tip deneyi yapabiliyoruz. Bu malzemeyi modernize etme ve güçlentirme, iyilefltirme flans na sahibiz. Bu bizim için önemli bir süreç. Bunun d fl nda Bayburt tafl yla yap labilecek çok fley var. Tu la, kaplama malzemesi gibi üretimleri de art arda burada projelendirmeye çal fl yoruz. TEKNOLOJ / Uluslararas Kristalografi Y l olarak kutlanacak ANKARA (AA) BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 2014'ü "Uluslararas Kristalografi Y l " ilan ederek, BM'nin bu alanda fark ndal art rmay amaçlad - n söyledi. BM Enformasyon Merkezi'nden yap lan yaz l aç klamaya göre, 2014 Uluslararas Kristalografi Y l olarak kutlanacak ve bugün Paris'te düzenlenecek toplant ile y l boyu sürecek etkinliklerin ilki gerçekleflecek. BM Genel Sekreteri Ban Kimun konuyla ilgili olarak yay mlad mesaj nda, 2014'ün modern kristalografinin do uflunun yüzüncü y l dönümü oldu unu vurgulad. Kristalografinin maddenin yap s n n anlafl lmas n n temelini oluflturdu- unu belirten Ban, bu sayede bilim, sa l k, tar m ve biyoteknoloji alanlar nda sa lanan ilerlemede kristalografinin büyük önem tafl d n ifade etti. Günümüzde kristalografi sayesinde yeni kuflak materyaller ve hayat kurtaran ilaçlar n üretilebildi ini an msatan Ban, 2014'ü Uluslararas Kristalografi Y l ilan ederek BM'nin bu alanda fark ndal art rmay amaçlad n vurgulad. Ban, bilim adamlar na bilimin gücünü sürdürülebilir kalk nman n desteklenmesi amac yla daha fazla kullanmalar ça r s nda da bulundu. Aç klamada, sa l n korunmas ndan enerji üretimine, madencilikten tar m üretimine, temiz su elde edilmesine kadar insan yaflam için büyük önem tafl yan birçok alanda ciddi ilerlemeler elde edilmesine katk sa lamas na ra men, kristalografinin, çok say da kifli taraf ndan yeteri kadar tan nmad na iflaret edilerek, bu alandaki bilincin gelifltirilmesi ve kristalografiye ulusal ve küresel seviyede deste in art r lmas için Birleflmifl Milletler'in 2014'ü Uluslararas Kristalografi Y l olarak kutlayaca bildirildi. Maddenin atom ve moleküler halini inceleyen kristalografi bu nedenle modern bilim, mühendislik, kimya, fizik ve matematik ve sanayi üretiminde yararlan lan di er tüm uygulamalar için büyük önem tafl yor. Kristalografi uzay çal flmalar nda da kullan l yor. Amerikan uzay ajans NASA taraf ndan Mars'a gönderilen Curiosity (Merak) isimli araç, Mars topra n x-ray kristalografi teknolojisi kullanarak tetkik ediyor. Günümüzde teknolojinin geliflmesiyle ortaya ç kan yeni röntgen cihazlar ve benzer cihazlar sayesinde kristalografi arac l yla atomlar n incelenmesinin çok daha baflar l biçimde yap l r hale geldi ine de inilen aç klamada, flu ifadelere yer verildi: "Art k, biyoloji, kimya, sanayi, fizik, arkeoloji ve jeoloji alanlar nda kristalografi yayg n olarak kullan r bir hal ald. Bu sayede, arkeologlar kaz lardan ç kan eflyalar n tam yafl n belirleyebiliyor, jeologlar meteor ve ay tafllar n analiz edebiliyor, küresel s nmaya yol açan karbon sal m n n azalt lmas için kullan lan yal t m malzemelerinin üretimi sa lan yor, özellikle kimya sanayisinde çevreye zararl at klar n önlenmesinde önemli ad mlar at l yor. Kristalografi sayesinde bilgisayar haf za kartlar ndan ak ll televizyonlara, arabalardan uçaklara kadar birçok alanda kullan lan yeni malzemeler gelifltirilebiliyor. Soldan sa a 1. Birtak m getir götür iflleri... Kod ad Eski Rumen para birimi... Genellikle k ldan yap lm fl kaba dokuma (eski)... fien, rahat (eski)... nsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik aras ndaki kas ve ya dan oluflan tabaka Sese verilen tona göre flaflma, be enme, ac, üzüntü vb. duygular anlatan söz... Eski takvimlere göre y l n ve bahar n ilk günü say lan mart n yirmi birine rastlayan gün... Büyük erkek kardefl, a abey (halk a z ) Üç veya daha çok dire i bulunan yelkenli gemilerde arka direk... Yünün dövülmesiyle yap lan kal n ve kaba kumafl (halk a z nda)... Merkez (halk a z ) Ac km fl olma durumu... Son adam... Bo a gürefli, yar fl, oyun vb. gösteriler yap lan alan Eksik, tamamlanmam fl, bitmemifl (eski)... Nine olma durumu, büyük annelik Zehir... Hofl görülmeyen bir fleyi ara s ra yapma Çocu unu dünyaya getiren kad n, ana, valide... Yabanc... Selenyum elementinin simgesi slam dinini korumak veya yaymak amac yla Müslüman olmayanlara karfl yap lan kutsal savafl (eski)... Küme, y n (halk a z )... Arap alfabesinin beflinci harfinin ad (eski) Herhangi bir kuvvet alan nda, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçti i varsay lan güç çizgileri, seyelan... Bir fleye dikkati yönelterek o fleyin bilincine varma, idrak... Kayseri iline ba l ilçelerden biri Yarg lama ve de erlendirmenin kendisine göre yap ld ölçüt, uyulmas gereken kural, düzgü... Osmanl Devleti nde gümrük vergisi... Alev, yalaz (halk a z ) Çinko elementinin simgesi... Birbirine bitiflik olmayan, aralar nda aç kl k bulunan... yilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi anlam ndaki "... y küstürdü, Muhammed i memnun edemedi" sözünde geçer skambil kâ tlar nda birli... ki hörgüçlü deve ile boz devenin melezi olan tülü devenin erke i (halk a z )... Hecelerin uzunluk ve k sal k, kapal l k veya aç kl k de erlerine göre türlü ses kal plar ndan oluflan divan edebiyat naz m ölçüsü O ulcuk (eski)... Önlük Bir el iflini veya mekanik bir ifli gerçeklefltirmek için özel olarak yap lm fl nesne... Ebucehil karpuzu... Bir fleyin birdenbire hat rland n veya kavrand n anlatan bir söz.. Yukar dan afla ya 1. Bal k avlamakta veya yük tafl makta kullan lan, tek veya iki direkli ve aç k güverteli, büyük kay k, alamanata... Bak fl, dikkati çeken her fley Bolu iline ba l ilçelerden biri... Roma'da her y l seçilen iki devlet baflkan ndan her biri Duru, sakin havada ç kan kuru so uk... Metal bir nesne sert bir yüzeye düfltü ü zaman ç kan ses... Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin ad, okunuflu Harç al p sürmeye yarayan, ço u üçgen biçiminde, yass, demirden, üstten tahta sapl s vama arac... Sodyum elementinin simgesi... Tap nak Herhangi bir durumun, cismin veya alan n s n rlar aras nda bulunan bir yer, dâhil... Yar (eski)... Üzme, s k nt verme, üzgü... Oy (eski) Hafifsemek veya k namak için söylenen bir söz... Albast (halk a z ) Kelimenin sonuna geldi- inde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz... Baz maddeleri korumak, belirli bir parlakl k kazand rmak veya boyamak için kullan lan, saydam veya donuk cama benzeyen cila... çerisinde kal p yap lan üç taraf kapl, bir taraf aç k tepsi fleklinde dizgi aleti Mevcut, evrende veya düflüncede yer alan... Kolayca atefl yakmaya yarayan ince ve kuru a aç dal, kuru ot vb. fleyler Kara elmas... Kez, yol, defa, sefer Orkestrada yer alan çift kam fll, tahtadan yap lm fl üflemeli çalg... flaret... Glikol Dazlak (halk a z )... Annesinin soyad n alan... Samaryum elementinin simgesi Köpek... E rilmekte olan yün, keten vb. fleylerin tutturuldu u, bir ucu çatal de nek... Kalsiyum elementinin simgesi... Baba Bafllang c belli olmayan zaman, öncesizlik... Ada (eski) Kentlileflmifl, k rsall ktan kurtulmufl, uygar... Atmosferin alt tabakalar ndaki küçük su taneleri veya buhardan oluflan bulutlar n çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluflan duman... Bar fl Kaba ve hoyrat bir biçimde iterek, zorla... Dan fl k, dan fl kl k (eski)

10 YAfiAM BURSA (CHA) de Bursagaz n kulland dizel araçlardan dolay do aya 115 ton karbondioksit sal - n m gerçekleflirken, 2013 y l nda CNG li araçlar n kullan lmas na bafllanmas yla bu rakam 73 tona geriledi ve önceki y la göre 42 ton daha az karbondioksit sal n m gerçekleflti. Bursagaz yetkilileri, ayr ca CNG li araç kullan m yla yaklafl k 100 bin TL tasarruf ettiklerine vurgu yapt. Araçlar n dolumu için Hamitler stasyonu'na yavafl dolum sistemi kuruldu u bilgisini veren Bursagaz Teknik Genel Müdür Yard mc s fiükrü Özden, dolum istasyonu yedeklemek için Kestel de ikinci bir istasyonun kurulaca bilgisini verdi. Özden ayr ca bu projenin bir y l içerisinde maliyetini karfl lad n n da alt n çizdi. /10 El eme i, Beylikdüzü nde gelire dönüflüyor STANBUL (CHA)- B eylikdüzü Belediyesi nin öncülü ünde el sanatlar n n farkl dallar nda e itim alan bayanlar, ayn zamanda eserlerini satma imkan yakalayarak, ev bütçelerine katk da bulunuyor. Beylikdüzü Belediyesi Aktif Kad n Giriflimcili i Projesi kapsam nda e itim alan kursiyerler taraf ndan yap lan el eme i BULMACANIN ÇÖZÜMÜ göz nuru çal flmalar, Beylikdüzü Kültür Merkezi nde görücülerini bekliyor. Ev han mlar ndan oluflan kursiyerleri ziyaret eden ve eserleri tek tek inceleyen Beylikdüzü Belediye Baflkan Yard mc s Av. Ercan Ay, kursiyer aras nda ressam olan Mübeccel mamo lu'ndan eserlerle ilgili bilgi ald. Ay, "Bu çal flmalar n hepsi takdire flayan eserler. Hepinizi baflar n zdan dolay tebrik ediyorum. Beylikdüzü Bursagaz 2013 y l n n fiubat ay nda bünyesine katt 6 CNG li arac ile do aya karbondioksit sal n m n n azalt lmas na destek sa l yor. CNG li araçlar do ay koruyor Özden, CNG li araçlar n daha temiz egzoz gaz at na sahip oldu unu ve dizel araçlara oranla yaklafl k yüzde 30 daha ekonomik olmas yla ön plana ç kt n kaydetti. CNG li araçlar n karbondioksit emisyonunun normal bir benzinli motordan yüzde 20 oran nda daha düflük oldu unun alt n çizen Özden, CNG ile çal flabilen araçlardaki gaz n bitmesi durumunda, otomatik olarak devreye giren 13 litrelik bir benzin deposunun da yedek olarak bulundu unu dile getirdi. Türkiye'de kullan lan CNG li araçlar n toplamda 2 bin 500 adet kadar oldu una dikkat çeken Özden, stasyon art fllar na ba l olarak CNG kullanan araç miktar artmaktad r. Türkiye, araçlara LPG otogaz kiti montaj nda yüzde 25 oran n yakalam flt r. CNG kiti montaj nda da büyük bir baflar elde edecektir. Ham petrol rezervlerinin 2015 y l ndan itibaren azalma yoluna girmesi ve do algaz rezervlerinin ise 150 y ll k gelece i olmas CNG kullanan araçlar n say s n artt racakt r. Ayr ca, CNG altyap s hidrojen kullan m için gereklidir. Gelecekte dünyada motor yak t olarak CNG ve hidrojen, a rl kl olarak kullan lacakt r. Halen CNG için önemli bir pazar pay ndan söz edemeyiz. Ancak yak n gelecekte kamu hizmeti veren otobüsler, servisler, da t m hizmeti sunan hafif ve a r kamyonlar, kullan m yüksek araçlar CNG kiti takt racakt r. Almanya, 2003 y l nda ald kararla ülkede 1000 adet CNG istasyonu kurulmas - na karar vermifltir ve flu anda Almanya da 600 adede yak n istasyon kurulmufltur. Türkiye de de çevreye dost olan bu teknolojinin yayg nlaflmas n arzu ediyoruz. diye konufltu. AT KE CEYLAN MERS N (CHA)- M ersin in Silifke Orman flletme Müdürlü ü taraf ndan Çaml bel köyünde vatandafllara defne üretiminde kalite art r m na yönelik uygulamal e itim verildi. Orman köylüsüne verilen üretimde kaliteyi art rmay sa lamaya yönelik bilgilendirme toplant s na Kaymakam Fatih Damatlar, Mersin Orman Bölge Müdür Yard mc s Nurettin Bozdemir, Silifke Orman flletme Müdürü Mustafa Aslan ve defne al m yapan fabrika iflletmecilerinin yetkilileri kat ld. Defne a açlar n n bulundu u alanda yap lan e itimde köylülere, defnenin yöre aç s ndan önemi, kesim tekni i, kurutulmas, depolanmas ve nakliyesi konusunda bilgi verildi. Kaymakam Damatlar, Türkiye'deki en kaliteli defnelerinin Silifke yöresinde yetiflti ini söyledi. Damatlar, Defne, bölgemizde gerçekten çok önemli bir gelir kayna, önemli bir çevre unsurudur. Bizden sonraki kuflaklara da iletilmesi, korunmas gereken hem ekonomik hem de bir çevre de eridir. Eski mitolojide krallar n, kraliçelerin bafllar ndaki taçlarda defneyapra vard r. 3-4 parçal k bir defne et yemeklerine müthifl bir lezzet verir. Ekonomik getirisi çoktur. Allah n sunmufl oldu u güzel bir f rsatt r. fleklinde konufltu. ANKARA (CHA)- T ürkiye Dam zl k Koyun Keçi Yetifltiricileri Merkez Birli i (TÜDK YEB) Genel Baflkan Prof. Dr. Veysel Ayhan, Ad sürü yöneticisi olarak de ifltirilmesi planlanan çobanl k konusunda yap lan çal flmalar bitirildi inde bu mesle e ra bet artacakt r. TÜDK YEB Genel Baflkan Ayhan yapt yaz l aç klamada; küçükbafl yetifltiricili inin binlerce y ld r geleneksel olarak meralarda yap ld n, bunun do ru, ekolojik ve ekonomik bir yetifltiricilik yöntemi oldu unu ve bu ifllemin çobanlar taraf ndan yürütüldü ünü belirterek son zamanlarda yetifltiricilerin çoban ihtiyac n karfl layamad klar n ancak çobanl k konusunda yap lan çal flmalar sonucunda bu mesle e ilginin artaca n söyledi. Çobanl n mesleki statüye kavuflmas ve çobanlar n Belediye Baflkan Yusuf Uzun un da sizlere selamlar n iletiyorum." diye konufltu. El sanatlar hocas ve ayn zamanda ressam olan Mübeccel mamo lu ise Baflkan Uzun a desteklerinden ötürü teflekkür etti. Sergide deniz kabu undan, kurdaleye, simden boncu a, çiçekten boyaya, yast ktan muma kadar el eme i, göz nuru birçok çal flma bulunuyor. Manisa'da engelli ö rencinin akülü tekerlekli sandalyesi çal nd MUSTAFA KUfiEN MAN SA (CHA)- M anisa da engelli bir ö rencinin akülü tekerlekli sandalyesi, kimli i belirsiz kifli veya kifliler taraf ndan çal nd. l Özel daresi taraf ndan k sa bir süre önce hediye edilen sandalyenin çal nmas, do ufltan yürüme engelli 19 yafl ndaki Cemil O uzhan nci'nin hayallerini y kt. Liseyi d flar dan okuyan Cemil in akülü arabas, Yarhasanlar Mahallesi 2323 Sokak'taki Pekar Apartman 'nda bulunan evlerinin önünden, kilitli olmas na ra men çal nd. O lunun do ufltan yürüme engelli oldu unu söyleyen annesi Sultan nce, daha önceden tekerlekli sandalye kulland n, akülü olan n ise k sa bir süre önce l Özel daresi taraf ndan hediye edildi ini söyledi. Apartman n içinde kilitli olarak duran akülü araban n dün akflamüzeri çal nd n dile getiren anne nce, Araba kilitliydi. Büyük bir ihtimalle kucaklayarak götürmüfller. O lum akülü arabas n n çal nmas na çok üzüldü. Cana gelece ine mala gelsin dedim. Bulunaca n tahmin etmiyoruz ama inflallah bulunur. Akülü arabas n n çal nmas na çok üzüldü ünü söyleyen Cemil O uzhan nci de, Daha yeni gelmiflti. O benim elim aya m olacakt. Havalar n düzelmesini bekliyordum, onunla tek bafl ma, kimseye muhtaç olmadan d flar ç kabilecektim, gezebilecektim ama maalesef akülü arabam çald lar. Çal nd n ö renince floke olduk. Hiç böyle bir fley beklemiyordum. E er çalanlar benim gibi bir engelliye vereceklerse çok üzülmem ama çal p da baflka amaçlar için kullanacaklarsa yaz klar olsun. Onlar Allah a havale ediyorum. Bulunmas n n çok zor oldu unu söylüyorlar ama inflallah bulunur da ben de akülü arac mla d flar ç kabilirim, dolaflabilirim, gezebilirim. diye konufltu. Köylülere defne üretimiyle ilgili uygulamal e itim verildi S L FKE BÖLGES NDE 80 B N TON DEFNE BULUNUYOR Silifke Orman flletme Müdürü Mustafa Aslan, odun d fl orman ürünlerinin envanter çal flmalar nda hem miktar hem de ekonomik de er aç s ndan önemli bir yere sahip olan defne sahalar ndan baflland n aktard. Tarsus, Silifke, Mersin ve Erdemli müdürlüklerine ba l 11 iflletme flefli inde envanter çal flmalar n n tamamland n dile getiren Aslan, 13 bin hektarl k defne sahas nda, baflta otlatma bask s olmak üzere sosyal sorunlar n ortadan kalkmas ve koruman n tam olarak yap lmas durumunda yararlan labilecek yaklafl k 8 bin ton potansiyel defne sürgünü serveti bulunmaktad r. Bunun yaklafl k 4 bin 500 tonu ise Uzuncaburç Orman flletme fiefli imizde yer almaktad r. Odun D fl Ürün ve Hizmetler l fiube Müdürü Gökhan fiener ise odun d fl orman ürünlerinin üretiminde; kesim tekni i, kurutulmas, depolanmas ve nakliyesinde süre gelen yanl fl uygulamalar n düzeltilmesi ile birlikte kalitenin de artaca n vurgulad. Aslan, kalite art fl n sa lamaya yönelik çal flmalara, defne baflta olmak üzere, harnup, biberiye, kekik, adaçay, sumak, mersin, laden, sandal, so anl bitkiler gibi birçok türde devam etti ini kaydetti. Çobanl k mesle inin ad Sürü Yöneticili i oldu e itimden geçerek sertifikal sürü yönetimi eleman olmas konusunda iyilefltirme çal flmalar n n son aflamaya geldi ini belirten Ayhan, "Ad sürü yöneticisi olarak de ifltirilmesi planlanan çobanl k konusunda yap lacak iyilefltirme çal flmalar bitirildi inde bu mesle e ra bet artacakt r. Bakanl m z yetkililerinin, bu konuda 25 bin kiflilik istihdam alan oluflturulaca ve 2 y ll k yüksekokul statüsünde e itim verilerek çobanlar n sürü yöneticili ine dönüfltürülece i, sosyal güvenlik haklar yla birlikte maafllar n n bir k sm n n Devlet taraf ndan ödenebilece i fleklindeki aç klamas n büyük bir memnuniyetle karfl l yor ve 80 l Birli imizin 200 bin üyesi ad na teflekkür ediyoruz. Bu düflüncenin hayata geçirilmesi halinde küçükbafl hayvanc l m z n önündeki en büyük engelin kalkm fl olaca na inan yor ve bu konudaki çal flmalar destekliyoruz." ifadelerini kulland.

11 Antalya da karve deniz keyfi bir arada ANTALYA (AA) - A ntalya da turistler hem deniz hem de kar keyfi yapma imkan bulabiliyor. AA muhabirinin Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi yetkililerinden ald bilgiye göre, Kemer ilçesinde hava s cakl 16, deniz suyu s cakl ise 17 derece ölçüldü. lçede güneflli havay de erlendirmek isteyen baz yerli ve yabanc turistler denize girdi, baz lar sahillerde yürüyüfl yapt, baz lar da bal k tuttu. Kar keyfi yaflamak isteyenler ise 2365 metre rak ml Tahtal Da na ç kt. Burada kar topu oynayan ziyaretçiler, güzel bir gün geçirdi. Olympos Teleferik Sat fl ve Pazarlama Müdürü Haydar Culfa, AA muhabirine yapt aç klamada, baz yerli ve yabanc turistlerin Kemer sahillerinde denize girerken, baz lar n n da Tahtal Da nda kar n keyfini ç kard n ifade etti. Tahtal Da na geçen sene 205 binin üzerinde ziyaretçi geldi ini bildiren Culfa, Teleferikle 12 dakikada zirveye ulafl labilmektedir. Bu y l 230 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Ziyaretçilerin büyük ço unlu unu Ruslar oluflturuyor. Daha sonra Avrupal, Azeri, Arap ve skandinav ülkerinden gelenler oluyor Yaz aylar nda gün do umu ve paraflütle atlama gibi etkinlikler yapt klar n anlatan Culfa, bu sene ise güneflin bat fl ve dolunay izleme etkinliklerini yapmay düflündüklerini kaydetti. TUR ZM /11 Bursa da 2 bin 300 y ll k infaz odalar gün yüzüne ç kt Bursa da yürütülen arkeolojik kaz larda, 2 bin 300 y l öncesinden kalma, Bitinya Krall döneminde idam cezalar n n infaz ve iflkence amac yla kullan lan zindanlar ortaya ç kar ld. BURSA (AA) - HÜSEY N YEfi LKAVAK - A rkeologlar, kanl kuyu, iflkence odas ve kule ba lant l koridorlardan oluflan zindanlarda, ürkütücü infaz yöntemlerine baflvuruldu unu belirledi. Kaz heyetinde yer alan Uluda Üniversitesi (UÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Ö retim Görevlisi Dr. brahim Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, Osmangazi Belediyesi taraf ndan bafllat lan ve Büyükflehir Belediyesince yürütülen Bursa Surlar n Ortaya Ç kartma Projesi kapsam nda 2 bin 300 y ll k surlar n restorasyonunun h zla sürdü ünü söyledi. Uzunlu u 3 bin 400 metre olan Bursa surlar n n büyük ölçüde ortaya ç kar ld n dile getiren Y lmaz, surlar n çevresinde yer alan ve kaleye giriflleri sa layan Taht- Kale, Yer Kap, Saltanat Kap s, Kapl ca Kap ve Zindan Kap n n yerlerinin belirlendi ini anlatt. Bursa surlar n n son bölümünde yer alan Alacah rka Mahallesi ndeki Zindan Kap da yürütülen çal flmalarda, zindan yap lar na ulaflt klar bilgisini veren Y lmaz, Bu zindanlar n üzerinde vatandafllar n yaflad evler vard. Burada zindan ya da kal nt lar olabilece ini düflünerek bu binalar kamulaflt rd k. Evlerin y k lmas n n ard ndan gerçeklefltirilen bilimsel araflt rma kaz lar nda Bursa zindanlar na ait zmir deki eski Cihan Palas Oteli ilgi bekliyor ZM R (AA) - AL RIZA KARASU - B asmane nin Emniyet Oteli olarak bilinen ilk oteli Cihan Palas, zmir in yok olmaya bafllayan eski tarihi yap lar gibi kaderine terk edildi. Cihanzade Ailesi ne ait 56 odal s cakso uk su çeflmeleri olan, apart odalar ve kiral k kasalar ile hizmet veren Cihan Palas 1900 lü y llarda zaman n en lüks otelleri aras nda bulunuyordu. Avlusundaki kahvehane d fl nda y llard r kapal olan otel metruk durumdan kurtar lmay bekliyor. Basmane semtinin Oteller Soka ndaki binan n bir dönem alt nda konserlerin verildi i çat s çökmeye bafllad. AA muhabirine aç klamalarda bulunan araflt rmac yazar Orhan Beflikçi, 1902 y l nda yap lan binan n süit odalar yla döneminin en lüks otelleri aras nda yer ald n söyledi. Anafartalar Caddesi nin Basmane Meydan na yak n k sm nda bulunan otelin Osmanl n n son döneminin iddial tesislerinden biri oldu unu belirten Beflikçi, otel olarak infla edilen tafl binan n so uk ve s cak su musluklar, orijinal küvetleriyle günümüze gelen en iyi yap lar aras nda bulundu unu ifade etti. Otelin zmir in önde gelen ailelerinden birine mensup Kulal Cihanzade Hüseyin Fehmi Bey taraf ndan 1902 y l nda yapt r ld n anlatan Orhan Beflikçi, Cihanzade Oteli olarak bilinen yap n n isminin Cumhuriyet döneminde el de ifltirerek Emniyet Oteli ad n ald n kaydetti. Uzun süre bölgenin iyi otelleri aras nda yer alan yap n n bugün dahi görenleri hayrete düflürdü üne dikkati çeken Beflikçi, Bina zemin üzerine 2 kat ve bir çat kat na sahip. Zemin katta avluya aç lan kahve ve otel girifli yer al rken, üst katlarda otel odalar, çat kat ise lokanta-gazino olarak kullan l yordu. Bina, kemerli pencereleri, tafl duvarlar ile dönemin mimarisini tafl yor Otelin bulundu u Basmane bölgesinin Agora ve çevresiyle zmir in bilinen en eski yerleflim yerlerinden biri oldu unu söyleyen Beflikçi, bu bölgedeki yap lar n yeniden kazand r lmas gerekti ini ifade etti. Bölgede y k lma tehlikesiyle karfl karfl ya olan birçok yap n n çelik kafesler içine al nd na iflaret eden Beflikçi, Tehlike oluflturdu u için çelik kafeslerle çevrilen yap lar bir süre sonra tamamen çöküyor. Eski bir binay çelik kafese almak çözüm olmuyor. Bir dönem zmir in en önemli oteli olan bu tarihi tafl yap da da çat dan bafllayarak çökmeler oluflmaya baflland. Daha fazla çökmeden tedbir almak gerekiyor diye konufltu. TUNCEL (AA) - ZEYNEL AB D N ÇOLAK - T unceli nin Ovac k ilçesinde bu y l kar ya fl n n mevsim normallerinin çok alt nda olmas yar flmalara haz rlanan kayakç lar n çal flmalar n zorlaflt rd. K fl mevsiminde kar kal nl n n yer yer 3-4 metreye ulaflt ve y l n yaklafl k 5 ay n kar alt nda geçiren Tunceli nin Ovac k ilçesi bu y l kurak bir k fl mevsimi geçiriyor. Kar ya fl n n mevsim normallerinin çok alt nda seyretmesi nedeniyle kayakç lar, antrenmanlar n Ovac k Kayak Evi nde 10 santimetre kal nl ndaki kar üzerine zor flartlarda sürdürüyor. Ovac k Kaymakam smail Özkan, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçenin adeta karla özdeflleflti ini ve Tunceli nin en çok kar ya fl alan bölgesi olduklar n söyledi. Çetin k fl flartlar na al flk n ilçe hal n n bu y l kar ya fl n n mevsim normallerinin alt nda olmas na flafl rd klar n belirten Özkan, flunlar kaydetti: Geçti imiz y l Ovac k ilçesinde 2 metreye kal nt lar ortaya ç kt - Cellatlar, sa r ve dilsiz kiflilerden seçiliyordu Y lmaz, Bitinya Krall dönemindeki zindan yap lar nda var olan tüm mekansal özellikleri burada görmenin mümkün oldu unu vurgulad. Bursa zindanlar n n, stucco ad yla kule ba lant l yer alt yap lar olarak bilindi ini ifade eden Y lmaz, flöyle konufltu: Buradaki zindanlarda kanl kuyu, iflkence odas ve kule ba lant l koridorlar mevcut. Ayr ca kuleye ba l duvarlar, zindan odalar var. O dönemde sa r ve dilsizlerden oluflturulan cellatlar, buradan kaçma imkan olmayan hükümlülerin bafllar n kanl kuyuda gövdelerinden ay r yormufl. Cesedin bafl k sm kanl kuyuya düflerken vücut bölümü hemen yan tarafa al narak cellad n inisiyatifi do rultusunda ya yak nlar na teslim ediliyor ya da dereye b rak l yormufl. Burada da cellatlar n, cesetleri bir bedel karfl l nda ailelerine satt yönünde de çeflitli rivayetler bulunuyor. Bunlar ortaya ç kard k. Bir proje haz rlad k ve projemiz de asl na uygun olarak onayland. K sa sürede inflaata bafllayaca z. Bursa zindanlar 2 bin 300 y l sonra yeniden eski haliyle gün yüzüne ç kacak. Aç k hava müzesi olarak dizayn edilecek mekan içinde eski dönemde kullan lan iflkence aletleri ve mekanlar da olacak. Bunlar iki y l içinde maketler fleklinde sergilemeyi düflünüyoruz. Tuncelili kayakç lar kar bekliyor yak n kar vard. Bu sene kar seviyesi az oldu u için kayakç lar m z, gençlerimiz kayak sporunu istedikleri flekilde icra edemiyor. Biz de herkes gibi kar ya s n diye dua ediyoruz. Hava s cakl klar mevsim normallerine dönsün istiyoruz. Sporcular m za, ö rencilerimize ve kayak yapmay isteyenlere uygun imkanlar sa lamak ve yard mc olmak için kar n ya mas n bekliyoruz. Sporcu Umut Gürcan da 5 y ld r kayak yapt n ve kat ld yar flmalarda dereceler ald n dile getirerek, bu y l kar ya mad için müsabakalara haz rlanamad n söyledi. Simay Y lmaz ise Ovac k ta geçen sene 1,5 metreye yak n kar vard. fiimdi ise kar kal nl düflük oldu u için antrenmanlar m z zor flartlarda yap yoruz. nflallah, daha çok kar ya ar ve antrenmanlar m z iyi flartlarda yaparak yar fllara haz rlan r z Kar ya mas için dua ettiklerini vurgulayan Seher biflo lu da Ovac k Kayak Evi nde çal flmalar n 10 santimetre kal nl ndaki kar üstünde sürdürmek durumunda kald klar n, kar kal nl n n düflük olmas nedeniyle Alp Disiplini branfl nda antrenman yapamad klar n ifade etti.

12 mamlar, tiyatro oyunu sahneledi ORDU (AA) Bir mafya babas n n hikayesinin anlat ld oyun izleyiciler getirdi. Bu oyunla gördük ki "Çok güzel bir tiyatroda rol ald - cu gibi görevini fazlas yla yerine meden ''evet'' dedi ini belirterek, O rdu'da, din görevlileri taraf ndan sahnelenen ''Naas- Oyunun yönetmeni Yasin ne rol verilirse en iyi flekilde ya- m z oyunla halk m za da baz taraf ndan be eniyle izlendi. imam arkadafllar m z kendilerine m z düflünüyorum. Oynad - Muhteremler'' adl tiyatro Akyüz, oyunun bir komedi oldu- p yorlar. Bu nedenle oyunda rol mesajlar veriyoruz" diye konufltu. Bayrak, oyunun provalar s - oyununun galas yap ld. unu söyledi. Oyunda 12 imam n rol ald n ve 25 provan n luyoruz" Ordu merkeze ras nda baz zorluklar ile karfl - alan her imam arkadafl m z kut- Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, Ordu'daki ard ndan haz rland n ifade ba l Övündük köyü imam Sezai Bayrak ise tiyatro oyunu için nin sayesinde bu zorlu un üste- laflt klar n ancak yönetmenleri- KÜLTÜR/SANAT/12 çeflitli camilerde görev yapan 12 eden Akyüz, "Oyunda oynayan din görevlisi rol ald. bütün imamlar birer usta tiyatro- ilk teklif geldi inde hiç düflünsinden geldiklerini söyledi. Dünya çocuklar da seksek oynay p mendil kap yor BALIKES R (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Çocuk Oyunlar ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu taraf ndan bafllat lan çal flmayla Almanya, Fransa, Hollanda ve Ukrayna gibi 18 ülkede yaflayan çocuklara "mendil kapmaca", "çelik çomak", "seksek" ve "tombik" gibi geleneksel Türk çocuk oyunlar ö retiliyor. sinem V ZYONA YEN G REN F LMLER Uzak Ç l k Roket Büyük bir h zla ve gürültüyle Jack Carver in teknesine çarpar. Jack tekne patlay p paramparça olmadan önce kaçmay zar zor baflar r. Genç gazeteci Valerie Constantine onu bu seyahat için tuttu unda, Carver n hayalindeki seyahat bu de ildir. Kaptan n görevi onu bir muhbirle buluflmas için ücra bir adaya götürmekti, ama hiç bir fley yolunda gitmez. Adan n s rr her neyse, onun koruyucular bunun bilinmesini engellemeye haz rd rlar Jack ve Valerie paçalar n zor kurtararak orman n içine kaçarlar. Meddah A Aziz, eskiden çok meflhur bir tiyatro oyuncusuyken flimdilerde otel odalar nda etraf ndaki bir iki dostunun yard mlar yla yaflamaya çal flan yafll bir adamd r. Arada s rada vefal bir insan olan organizatör Veli'nin ayarlad gösterilerde meddahl k yaparak kazand üç befl kurufl para da ancak otel paras n karfl lamaktad r. H zl yaflad hayat Aziz'in tüm vücudunu özellikle de kalbini fazlaca yormufltur. Fazla yaflayacak zaman olmad n n fark nda olan Aziz geçmiflinde yapt bir hata yüzünden çekti i vicdan azab n dindirmek, af dilemek üzere son yolculu una ç - kar. K onfederasyonun genel baflkan Oktay Yerlikaya, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye, Türk cumhuriyetleri, Balkanlar ve Kafkaslar'daki araflt rma ve derleme çal flmas nda 3 binin üzerinde oyun tespit ettiklerini söyledi. Bu oyunlara ilk ulaflt klar nda tasnifleri yap lmad ndan çok da n k oldu unu belirten Yerlikaya, birbirlerine çok benzeyen oyunlar n farkl isimlerde oynat ld n belirlediklerini anlatt. Oyunlar grupland rd klar n dile getiren Yerlikaya, "Ütmeli, vurmal, atlamal oyunlar, ak l, salon ve saha oyunlar n ayr flt rd k. Sonuçta 287 oyun ortaya ç kt. Bu oyunlardan çelik çomak oyununun 21 çeflidi, sekse- in ise 3 versiyonu bulunuyor" Yerlikaya, Türk gelenek ve göreneklerinde yer alan 18 çocuk oyununu dünya çocuklar na ö retmek amac yla çal flma bafllatt klar n bildirdi. Bunun iki y ld r sürdürüldü ü bilgisini veren Yerlikaya, flöyle devam etti: "Mendil kapmaca, çelik çomak, seksek, tombik gibi 18 çocuk oyununu, 18 ülke çocuklar - na ö retiyoruz. Almanya, Fransa, Hollanda ve Ukrayna gibi 18 ülkede çocuklar, Türk çocuk oyunlar n ö reniyor. Tombik oyununu bu y l bafllatt k. Yabanc çocuklar, seksek oyununun 'fare seksek, T seksek ve onlu seksek' olarak 3 versiyonunu ö reniyor. Bu çal flmalar m z, 18 ülkede açt m z temsilciliklerimiz arac l yla gerçeklefltiriyoruz. Türkiye'de ve yurt d fl nda 1 milyonun üzerinde çocu a ulaflt k. Bazen yerel yönetimlerle yürüttü ümüz çal flmalarla bazen Türklerin yard mlar yla çocuklara oyunlar anlatt k. Yurt d fl nda yabanc çocuklar n en sevdi i oyun, çelik çomak oldu. Mendil kapmaca ve tombik gibi tak m oyunlar da çok sevildi. Almanya'da aileler, 'Çocuklar m z bilgisayardan kurtar n' diye bize talepte bulundu." fiehirleflme ve sosyalleflme sürecinin bafllad 1950'li y llardan sonra çok h zl bir flekilde kent nüfuslar n n artt n, köy nüfuslar n n azald n vurgulayan Yerlikaya, buna karfl baz oyunlar n k rsal kesimde bofl arazilerde halen oynand n gördüklerini dile getirdi. Çocuk oyunlar n n, flehirlerde pek oynanmamas ndan dolay unutulmaya yüz tuttu unu kaydeden Yerlikaya, flöyle konufltu: "Bu oyunlar n unutulmamas için 81 ilimizde 250 ilçemizde bulunan temsilciliklerimiz arac - l yla Milli E itim Bakanl, Gençlik ve Spor Bakanl, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile yapt m z çal flmalar neticesinde illerimizde 'oyun liderli i ve aday hakemlik' dedi imiz seminerler düzenliyoruz. Bu seminerlerde formasyonu olan çocuklar m z oldu undan dolay e itmenlerimize, ö retmenlerimize yani üniversite mezunu olan kiflilere bu oyunlar ö retiyoruz. Bunlar oyun lideri ve hakem olarak yetifltirip önce ilçelerde ilçe flampiyonu daha sonra illerde il flampiyonalar ve oluflturdu- umuz 12 bölgede de bölge flampiyonalar ve sonunda Türkiye Kupas 'n yap yoruz." Yerlikaya, Çanakkale, Manisa ve stanbul'da 3 Türkiye Kupas gerçeklefltirdiklerine iflaret ederek, programlara kat lan çocuklar n, eski oyunlar büyük ilgiyle oynad n ve bu sayede daha fazla sosyalleflti ini sözlerine ekledi. nkara fieytan n Günü Balay nda hamile kalan Samantha, hamile kald geceyi hat rlamamaktad r. Acaba o gece ne oldu? Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren Samantha ve Zach, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulurlar. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad mlar kamerayla sürekli kaydeden Zach, Samantha n n gittikçe garipleflen davran fllar n önce hamileli iyle ilgili zanneder. Aylar geçtikçe genç kad n n bedeni ve ruhsal durumundaki karanl k de iflimlerin sebebinin çok daha korkutucu ve u ursuz bir güç oldu u ortaya ç kacakt r. fiöhret Tepesi 20'li yafllardaki gençlerin, sonu doland r c l k, paranoya ve vahfletle biten öyküsü' Christian (James Deen) erotik filmlerin aran lan oyuncusudur. Sevgiilisi Tara da (Lindsay Lohan) kendisi gibi oyuncudur; ancak Tara'n n akl eskiden iliflki yaflad baflka bir aktördedir. Christian bunu farketti inde vahfli bir insana dönüflecektir.

13 Gökçek ten ö rencilere KARNE HED YES Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Baflkent Ankara n n 17 ayr ilçesindeki 362 okulda karne heyecan yaflayan 57 bin 198 ö renciye karne hediyesi olarak basketbol, futbol ve voleybol topu da tt. P ersonellerine sa l kl ve güvenli bir çal flma ortam sa lamak için kollar s vayan Yenimahalle Belediyesi, Temizlik fllerinde bulunan yaklafl k 550 çal flan na ifl sa l ve güvenli i e itimi verdi. Genel ifl güvenli i kurallar n ve kazalardan korunma yollar n anlatan e itmenler, e itim sonunda e itime kat lan belediye personellerine kat l m sertifikas verecek. Yenimahalle Belediyesi ve G N- TEM Madde Yönetimi A.fi. nin ortaklafla düzenledi i ifl sa l ve güvenli i e itimi Naz m Hikmet S ralar nda, okul bahçelerinde heyecan içerisinde hediyelerini alan minik ellerin nefleleri gözlerinden okunurken, dillerinde de Melih Amcaya teflekkür cümleleri yer ald. Yo un mesaisi nedeniyle karne hediyesi da t mlar na kat lamayan ancak Belediye flirket genel müdürleri ve bürokratlar arac l yla çocuklara selam ve sevgileri ile birlikte hediyelerini gönderen Baflkan Melih Gökçek, Kalecik, fiereflikoçhisar, Evren, Beypazar, Haymana, Kazan, Bala, Akyurt, Çubuk, Elmada, Ayafl, Güdül, Beypazar, Nall han, Kazan, K z lcahamam, Çaml - dere de e itim veren toplam 362 okuldaki karne heyecan na ortak oldu. Daha önce hiç karne hediyesi almam fl veya bu yar y ldaki ilk hediyesini Baflkan Gökçek ten alan on binlerce çocuk, hep bir a zdan Melih Amcaya teflekkür ederken, karne alman n heyecan yan nda, hediye alman n mutlulu unu da bir arada yaflad lar. Ö retmeninden ö rencisine c v l c v l seslerin yank lad okul duvarlar na, küçük yüreklerin top sevincinin de eklendi i karne da t m törenlerinde Baflkent in dört bir taraf ndaki Kongre ve Sanat Merkezi nde gerçekleflti. Uzmanlar n anlat m yla gerçekleflen e itimde 6331 say l ifl sa l - B üyükflehir Belediyesi Han m Lokalleri nin 2014 y l kaynaflma toplant lar aral ks z sürüyor. Toplant lara Baflkan Melih Gökçek in efli ve ayn zamanda Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf Onursal Baflkan Nevin Gökçek de kat l yor. Yenimahalle fientepe Han m Lokali üyelerinin oluflturdu u müzik korosunun seslendirdi i parçalar toplant ya kat lanlar taraf ndan ilgiyle izlenirken, Nevin Gökçek üyelerin çocuklar na bebek ve arabalardan oluflan çeflitli oyuncaklar da - tarak onlar sevindirdi. Y o un bir okul dönemi ve s nav stresinden sonra yar y l tatiline giren ö rencilere Sincan Belediyesi nden anlaml bir hediye Belediye, ö renim dönemi boyunca tiyatro etkinlikleri ile e lenirken ö renmenin keyfini okullarda nefle sesleri yükseldi. Karne hediyesini Melih Amcas ndan alman n mutlulu unu yaflad n dile getiren 10 yafl ndaki Aleyna Boztepe duygular n, Bu hediyelere çok sevindim. Bu dönem teflekkür al yorum ve böyle bir hediye verdi i için Melih Gökçek Amca ya çok teflekkür ediyorum ve onu çok sevdi imi söylemek istiyorum sözleriyle dile getirirdi. Mustafa Can Özdo an n, Hediyeye çok sevindim. Takdir ald m ve böyle bir hediye ald m için çok mutluyum. Melih Amca ya teflekkürler derken, 8 yafl ndaki Hüseyin Efe Aydos da duygular n, Karne hediyemi çok iyi buldum. Karnemizi daha almad k ama iyi gelecek bence. Bize böyle bir karne hediyesi verdi- i için Melih Gökçek Amca ya teflekkür ediyorum diyerek duygular n belirtti. 8 yafl ndaki Amine fievval ve güvenli i kanunu hakk nda bilgiler verildi kanunun amac ndan bahseden e itmenler, iflyerlerinde ifl sa l ve güvenli- yaflatt ö rencileri tatilde de yaln z b rakm yor. Karne fienli i ile ö rencilere renkli bir Sayg de er ise, Böyle bir karne hediyesi verdikleri için çok mutluyum. Bu ilk karne hediyem ve çok teflekkür ediyorum. Ailemden de hediyeler gelir diye umuyorum derken, yine 8 yafl ndaki S la Öztürk de Karnem bence iyi gelecek. Karnelerimizi almadan önce böyle bir hediye verdi i için Melih Gökçek Amca ya teflekkür ediyorum diye konufltu. 2. s n flar n ö retmeni V. Y lmaz ise bu tür teflviklerin ö renciler aç s ndan da önemli oldu unu belirterek, 7 senedir bu okulda ö retmenlik yap yorum. Daha önce de Çubuk Belediyesi nin çocuklar m za bir tak m hediyeleri olmufltu Çocuklar m z n en çok sevdi i aktiviteler oyun ve spor oldu u için toplara çok seviniyorlar. Hediyeleri alabilmek için hepsi birbirleriyle yar fl yordu. Bu tür hediyeler çocuklar n motivasyonlar için çok önemli diyerek görüflünü aç klad. Belediye personeline sa l k e itimi Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz inin sa lanmas, mevcut sa l k ve güvenlik flartlar n n iyilefltirilmesi için iflveren ile çal flanlar n görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek oldu unu söyledi. fl sa l ve güvenli ini video ve slaytlar ile anlatan e itmenler, e itime kat lan belediye çal flanlar na kat l m sertifikas verilece ini belirtti. Her iflin bafl sa l k diye konuflan Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, çal flma alanlar nda personelin sa l k ve güvenlik risklerini minimum seviyeye indirmek için çal flmalar na h zla devam edeceklerini belirtti. Tan flma toplant lar ARALIKSIZ SÜRÜYOR Karne fienli i Etkinlikte bir konuflma yapan Nevin Gökçek, Baz üyelerin lokalle y llard r geldiklerini ve burada flifa bulduklar n söylediklerine dikkat çekerek, flunlar söyledi: yi ki vars n z. yi ki buraya geliyorsunuz. E er sizler olmasayd n z buras n n da hiçbir anlam olmazd diye düflünüyorum. Her fley insanla güzel. Kendinize zaman ay r p bu mekan seçti iniz için özellikle teflekkür ediyorum. Lokale 8 y ld r devam ediyorum. Burada flifa buldum diyen üyelerimiz var. Bu çok ama çok önemli bir fley. Burada sevgi ortam n paylafl yorsunuz. Sevginin olmad yerde hiçbir fleyin anlam olmaz. Konuflman n ard ndan Nevin Gökçek in, çocuklara bebek ve arabalardan oluflan hediyeler de verdi i etkinlik, fientepe Han mlar Lokali üyelerinin haz rlad çeflitli gösterilerle son buldu. yar y l tatili yaflatmay amaçlayan Sincan Belediyesi, animasyon gösterileri, tiyatrolar ve birbirinden güzel yar flmalarla ö rencileri yeni e itim ö retim dönemine haz rl yor. 28 Ocak- 8 fiubat tarihleri aras nda gerçekleflecek olan Karne fienli ine 7 den 70 e herkesin kat l m bekleniyor. ANKARA/13 PUSULAMIZ Yalç n ÇYER lahiyatç /E itimci/yazar SEVG L GENÇLERE VE GELECEK NESLE ÇA IRIM YAHUD LER N DURUMUNA DÜfiMEYEL M 'B R B R M Z N BOYNUNU VURMAYALIM' Ama siz, birbirinizi?ödüren, içinizden bir kesime karfl kötülük ve zulümde yard mlaflarak; size haram oldu u hâlde onlar yurtlar ndan ç karan, size esir olarak geldiklerinde ise, fidye verip kendilerini kurtaran kimselersiniz. Yoksa siz kitab n (Tevrat n) bir k sm na inan p, bir k sm n inkâr m ediyorsunuz? Art k sizden bunu yapan n cezas, dünya hayat nda rezil olmaktan baflka bir fley de ildir. K yamet gününde ise onlar azab n en fliddetlisine u rat l rlar. Çünkü Allah, yapt klar - n zdan habersiz de ildir.2/85 I-G R fi Hamd Allah a(celle cealuhu), salat ve selam Allah' n Resullerine olsun. Allah(celle celaluhu)) onlar n dostlar ndan ve onlar n yolunda gidenlerden raz olsun. Bizleri de onlardan eylesin. Sevgili Okurlar m, Sizleri ve tüm Müslümanlar Allah' n selam ile selaml yorum. Rabbim sizlerin ve tüm Müslümanlar n yar ve yard mc s olsun. Rabbim içinde bulundu umuz zor ve ac günlerden ferasetle ç kmay bizlere nasip eylesin. Bu yaz m n konusunu, özellikle gelecek nesillerimiz için düflündüm. Asl nda tüm Müslümanlar yak ndan ilgilendiriyor. Hem de çok yak ndan Aktüel olarak bizi de ilgilendiriyor. Fert olarak, aile olarak, cemiyetler ve cemaatler olarak aspirin gibi ihtiyac m z var, böyle bir yaz ya. Yaz m n bafl nda bir ayet verdim. Bu ayet asl nda srail O ullar n anlat yor. Kur'an okudukça, flu kanaatim pekifliyor. Kur'an her ayeti ile aktüeldir ve hükmü kalkmam flt r; her an yolumuzu çizmektedir. Bu ayet bizi de il, sadece srail O ullar n ilgilendiriyor demek çok yanl flt r. Bu ayete göre bizle onlar n üç yönden benzerli i var. 1. Allah, Kitap ve Resul beraberli i. 2. Kitaba ve Resule ilk imandaki ortakl k 3. Kitap ve Resulün ilk döneminden sonraki hali... Yani, parçalanma, birbirine düflman kesilme ve biri birinizin boynunu vurma. Önce ayeti anlamaya çal flal m ve günümüze getirelim. II-AYET N N fi ORTAMI VE N fi ZAMANI Bakara suresi Medine döneminde ve Medine'de inmifl uzun suredir. K rk nc ayetten itibaren yaklafl k yüz ellinci ayetlere kadar ehli kitab, özellikle srail O ullar n anlat yor. Bu ayette onlar n kitab n safl n kay p ettikten sonra düfltükleri durumu anlat yor. Medine'de yaflayan Yahudi kabilelerine hallerini anlat yor. Muhammed'in(aleyhi salât-u vesselam) Musa(aleyhi selam) ile ayn kaynaktan besledi ini anlat yor. Bu ara Kur'an' n muhataplar na da uyar lar yap yor. Ayetlerin siyak ve sibak n okursan z ve Resulullah'tan sonraki tarihimizi ve günümüzü okursan z, ayni halleri bizim de yaflad m z göreceksiniz. Zaten bu ayeti de bizim için anlataca m inflallah... Ayetler öyle canl ki, öyle canl ki her okudukça ümmetin hali o kadar canl gözümün önüne geliyor. çimden hayk rmak istiyorum. Ey Muhammed'in (aleyhi salât-u vesselam) Ümmeti! Aç n Allah' n kitab n ve okuyun sonra da sar n yaralar n - z fiu ayeti bizlere okumak istiyorum; bizlere ki ak l edelim. De ki: Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düflünmez misiniz? Hiç düflünmüyor musunuz? Hiç düflünmüyor musunuz? Ve Allah' n hitab n hayk rmak istiyorum. De ki: htiyaçtan arta kalan. Allah, size ayetleri böyle aç kl yor ki düflünesiniz.'2/219 Ve bir surede dört sefer geçen flu ça r. And olsun biz, Kur an düflünüp ö üt almak için kolaylaflt rd k. Var m düflünüp ö üt alan?'54/17 III-Ayetin anlam 1-Sizler o kiflilersiniz ki; biri birlerinizi öldürürsünüz bir gurubunuz di er bir gurubu ülkesinden ç kar yorsunuz biri birinize karfl aç k aç k günah iflliyorsunuz. Günahta yard mlafl yorlard biri birinize karfl aç k aç k düflmanl k yapars n z, düflmanl kta yard mlafl yorlard üstelik onlar esir etti inizde fidye al rs n z oysaki onlar n bulunduklar yerden ç kar lmas, size haramd r kitab n baz s na inan p baz s n örter misiniz veya gizler misiniz? sizden böyle yapanlar n cezas dünyada rusva olmakt r ve bu yapt klar n zdan dolay k - yamet günüden elim azap vard r.'(2/84) Daha önceki ayetlerde, 'biri birinizin kan n döküyorsunuz.' diye geçer.

14 ZM R - Dünyan n en önemli sulak alanlar ndan Gediz Deltas 'nda yer alan zmir Kufl Cenneti, Ege Üniversitesi'ne ba l ö retim veren tüm fakülte ve yüksekokullarda her akademik y l tüm bölümlerin 1. s n f program nda yer alan "üniversiteye girifl" dersi kapsam na al nd. Türkiye'de gözlenen 469 kufl türünden 248'i için konaklama ya da üreme sahas olmas ve bu türlerden 32'si için "Önemli Kufl Alan " konumunda bulunmas bak m ndan dünyan n say l sulak alanlar ndan olan zmir Kufl Cenneti, Ege Üniversitesi (EÜ) Yönetim Kurulunun ald kararla Uluslararas Ramsar Sözleflmesi, Yaban Hayat Koruma Sahas, Milli Park, 1. derece do al ve arkeolojik sit gibi koruma statülerinin yan s ra "içsellefltirilmifl koruma" imkan na kavuflacak. EÜ Rektörü Prof. Dr. Cande er Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, üniversiteye her y l bin dolay nda yeni ö renci kaydoldu unu ve yönetim kurulu olarak ald klar kararla son 2 y ld r üniversitelerinde yüksekö retime bafllayan tüm ö rencilere, "üniversiteye girifl" ad alt nda bir ders verdiklerini ifade etti. Bu ders program nda genel anlamda hem üniversiteyi ve üniversite yaflam n tan tt klar n hem de "kalite", "giriflimcilik" gibi programlarla ö rencileri gelece e haz rlad klar n dile getiren Y lmaz, "Üniversiteye girifl dersinin içine koydu umuz programlarla ö rencilerimizin, daha okula bafllarken, hayatlar nda bundan sonra yaflayacaklar geliflmelere daha donan ml bafllamalar n sa lamay amaçl yoruz" Y lmaz, bu y l ald klar kararla bu Melike ö retmenin hayata hüzünlü vedas S VAS - (AA) S ivas'ta gribal enfeksiyon teflhisiyle tedavi gördü ü hastanede 38 yafl nda hayat n kaybeden müzik ö retmeni Melike Altu 'un cenazesi, karne günü topra a verildi. Melike ö retmenin ailesinin yan s ra ö rencileri ve meslektafllar, üzüntü yaflad. E T M /14 Kufl cenneti üniversitede ders oldu ders program içine sadece Türkiye'nin de il dünyan n da önemli sulak alanlar ndan zmir Kufl Cenneti'ni de dahil ettiklerini belirterek, flunlar kaydetti: "Ö rencilerimizin do a ve çevre fark ndal n art rmak için bu konuyu ders program na ald k. Çünkü buras korunmas gereken alanlar ve kifliler görmeden, sadece teorik cümlelerle ö rendikleri bir fleyi korumazlar, y llard r bunu görüyoruz. çinde olursan z, içsellefltirirseniz korursunuz. E itim dedi imiz fley de budur zaten, öbür türlüsü ö retimdir, sadece bilgiyi aktar rs n z. Kifli e er anlatt klar n z yaflam na aktar yorsa e itimdir ve y llad r bu sorunlar konufluyoruz. E itim illa okuyarak olmak zorunda da de il. Herkes lise mezunu olunca e itim tamam m olacak, hay r. çerik ve onu benimseyip yaflama geçirmek, ölçüp de erlendirmemiz gerekiyor." Süleyman Demirel Ortaokulu'nda görevli müzik ö retmeni Altu, gribal enfeksiyon teflhisiyle çarflamba gününden itibaren tedavi gördü ü Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastanesinde dün yaflam n yitirdi. Evli, 1 çocuk annesi Altu 'un cenazesi, Ulu Cami'de cuma namaz na müteakiben k l nan cenaze namaz n n ard ndan Yukar Tekke Mezarl ndaki aile kabristan na defnedildi. Cenaze namaz na, Altu 'un Türk Hava Kurumu Sivas fiubesinde görev yapan efli Umut Altu 'un yan s ra yak nlar, meslektafllar ve ö rencileri ile baz protokol üyeleri ve vatandafllar kat ld. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 MERS N (AA) H entbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Hentbol'de Antalyaspor galibiyetinin mutlulu u yaflan yor. Sportif direktörü Osman Özo lu, AA muhabirine yapt aç klamada, devre aras nda iyi bir haz rl k dönemi Mersin Hentbol ikinci yar ya iyi bafllad geçirmemelerine ve bir yabanc oyuncunun eksikli ine ra men Antalya deplasman na umutlu gittiklerini belirtti. Antalyaspor'un s ralamada kendilerine yak n olmas nedeniyle maç n ayr bir öneme sahip oldu unun alt n çizen Özo lu, "Karfl laflma tahmin etti imiz gibi zorlu geçti. Her iki tak m n da gol yollar nda etkili oldu u maç kazanmay bildik. kinci yar ya deplasman galibiyetiyle bafllad m z için mutluyuz" Özo lu, yar n Adana Çukobirlik'i sahalar nda a rlayacaklar n, hafta sonu da Çankaya Belediyesi deplasman na gideceklerini bildirerek, her iki maç da kazanarak üst s ralara t rmanmak istediklerini söyledi. Futbolun ihtiyar delikanl lar Futbol kariyerini dünyan n dört bir yan ndaki liglerde sürdüren yeflil sahalar n ihtiyar delikanl lar, gönül verdikleri sporu 40'l yafllar nda da icra etmeye devam ediyor. STANBUL - (AA) B u futbolcular aras nda en dikkat çekeni Manchester United' n Galli orta saha oyuncusu Ryan Giggs. 40 yafl ndaki baflar l futbolcu, 1990 y l nda profesyonel olarak oynamaya bafllad Manchester United'da 24. y l na girdi. Premier Lig tarihinin en fazla forma giyen oyuncusu olan Giggs, "K rm z fieytanlar" ile 13 Premier Lig, 4 FA Cup, 4 Lig Kupas, 9 Community Shield, 2 UEFA fiampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Süper Kupa zaferi yaflad. Futbol tutkular n ilerlemifl yafllar na ra men dünyan n dört bir yan ndaki liglerde sürdüren emektar futbolculardan baz lar flöyle: Kariyerine 42 yafl nda Kolombiya'da devam eden eski Galatasarayl Faryd Mondragon, futbol yaflam na bafllad Deportivo Cali'de forma giyiyor. Fransa'daki 1998 Dünya Kupas 'nda Kolombiya Milli Tak m 'n n kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi, Brezilya 2014'de forma giyerek, Dünya Kupas tarihinde sahaya ç kan en yafll oyuncu olma unvan n elde etme flans n yakalayacak. Futbol yaflam na 40'l yafllar nda devam eden bir di er isim yine Galatasaray' n eski kalecilerinden Brad Friedel sezonunda sar -k rm z l formay giyen ABD'li file bekçi, daha sonra kariyerini ngiltere Premier Lig'in önemli tak mlar nda sürdürdü. Liverpool, Blackburn Rovers ve Aston Villa'n n kalesini koruyan 42 yafl ndaki Friedel, kariyerine Tottenham Hotspur'da devam ediyor. Brezilya Üçüncü Futbol Ligi ekiplerinden Mogi Mirim'de top koflturan Rivaldo, ayn zamanda kulübün baflkanl k görevini de yürütüyor. Kariyerinin en parlak y llar n Barcelona'da geçiren Rivaldo, 1999 y l nda Alt n Top ödülüne lay k görüldü. 41 yafl ndaki futbolcu, milli tak m formas yla Japonya-Güney Kore ortakl ndaki 2002 Dünya Kupas 'nda Brezilya Milli Tak m ile kupa sevinci yaflad. Engellerini ''kulaç atarak'' afl yorlar Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nde yüzme e itimi alan engelliler, hem yaflama tutunmaya çal fl yor hem de Türkiye flampiyonas na haz rlan yor. ADANA (AA) K ulüp Baflkan Zehra Eruçar, AA muhabirine yapt aç klamada, engellilerin topluma kazand r lmas ve sosyal yaflama adaptasyonu için çaba gösterdiklerini söyledi. Bu amaçla kurduklar spor külübünde yüzme, halter, masa tenisi ve boccia branfllar nda 25 engelliye e itim verdiklerini belirten Eruçar, daha çok engelliye ulaflmay hedeflediklerini anlatt. Eruçar, 8-22 yafl aras engellilere e itim verdiklerini ifade ederek, "Bünyemizde 22 yafl ndan büyük engelli de var. Bunlardan 12'si yüzme branfl nda faaliyet gösteriyor. Özellikle aile bireylerinden büyük destek gören engelli sporcular m z, haftan n 4 günü R za Salih Saray Kapal Yüzme Havuzu'nda antrenmanlara kat l yor'' Kulübün yeni kurulmas na ra men sporcular n yüzmede 4 Türkiye ikincili i elde etti ini, halter ve teniste de Türkiye birincili i kazand - n vurgulayan Eruçar, ''Yüzme branfl ndaki sporcular m z önümüzdeki günlerde yap lacak Türkiye flampiyonas na haz rl yoruz. Sporcular m zdaki azim, istek ve h rs bizi çok umutland r yor. Havuzda kulaç atarak engelleri aflmaya çal flan sporcular m zdaki geliflmeden mutlu oluyoruz'' Toplumun her kesiminin engellilere destek vermesi gerekti ine dikkati çeken Eruçar, flunlar kaydetti: ''Engelli kardefllerimiz ve çocuklar m z bir kenarda beklemektense yaflama tutunmal. Biz de onlar n yaflama tutunmalar nda rol oynamak için sorumluluk üstlendik. yi yolda ilerledi imizi düflünüyoruz. Yüzde 100 engelli olup da yüzmeyi baflaran 25 yafl ndaki F rat Arsunar, bize do ru yolda oldu umuzu gösteriyor. F rat Arsunar, Batuhan Eruçar, Kubilay Mengüç, Tülin Aydo an, Nur Gedik ve Mustafa Akso an gibi sporcular - m z n yüzerkenki mutlulu u her fleye de er. Onlar n mutlulu u, bizim mutlulu umuz. Elde etti- imiz baflar lar n bizi Paralimpik Olimpiyatlar na tafl yaca na da inan yoruz.'' Futbol tutkusunu 40'l yafllar n üzerinde profesyonel olarak devam ettiren bir baflka isim Mark Schwarzer. Avustralyal kaleci uzun y llar Middlesbrough ve Fulham'da forma giydikten sonra bu sezon bafl nda 41 yafl ndayken Premier Lig'in flampiyonluk adaylar ndan Chelsea'ye imza att. Dünyan n en golcü kalecilerinden Rogerio Ceni, 1992 y l nda bafllad profesyonel kariyerinde ülkesinin Sao Paulo tak m d fl nda hiçbir ekipte forma giymedi. Tak m yla binden fazla maça ç kan Brezilyal kaleci, 41 yafl nda rakip fileleri havaland rmaya devam ediyor. Estonya Birinci Futbol Ligi'nin en fazla forma giyen oyuncusu 41 yafl ndaki Stanislav Kitto, Trans Narva tak m nda forma giyiyor. Kariyerinin büyük bir bölümünü Trans Narva'da geçiren ve orta sahada görev yapan Kitto, Zorya Luhansk, Riga, Daugava R ga ve TVMK Tallinn tak mlar nda da görev yapt. Lüksemburg Birinci Futbol Ligi'nde Jeunesse Canach'ta top koflturan 41 yafl ndaki Brezilyal forvet Oseias, flimdiye kadar 24 farkl kulüpte mücadele etti. Yaflad ciddi sakatl klara ra men kariyerine devam eden Oseias, tak m na önemli katk sa lamay sürdürüyor. talya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter'in "yafllanmayan" futbolcular ndan Javier Zanetti, 40 yafl nda üst düzey liglerdeki mücadelesini sürdürüyor. Arjantinli futbolcu 1995 y l ndan bu yana forma giydi i Inter ile 5 Serie A, 4 talya Kupas ve talya Süper Kupas, 1 UEFA fiampiyonlar Ligi ve UEFA Kupas flampiyonlu una ulaflt. SPOR /15 Chelsea'nin gelece i " slam" ANKARA - (AA) ngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin altyap s nda, gelece in y ld z golcüleri aras nda gösterilen genç bir yetenek bulunuyor. Premier Lig'in yeni y ld z adaylar ndan, henüz 18 yafl ndaki Müslüman oyuncu slam Feruz, tekni i, h z ve gol vurufllar ndaki ustal yla Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek planlar nda en güvendi i isimlerin bafl nda gösteriliyor. Portekizli teknik adam, Somali do umlu oyuncuya güvenini, sözleflmesini 2018'e kadar uzatarak gösterirken, flimdiden birçok Avrupa kulübünün hedefine giren genç oyuncunun, futbol hayat na uzun bir süre Londra temsilcisinde devam etmesi kesinleflti. Feruz, daha 6 yafl ndayken iç savafl yaflanan ülkesini terkederek s nmac olarak önce ngiltere'ye, ard ndan skoçya'ya yerleflti. Genç yetene in futbolculuk kariyeri, Glasgow kentindeki bir parkta arkadafllar yla top oynarken 2008 y - l nda vefat eden Celtic'in eski çal flt r c s Tommy Burns taraf ndan keflfedilmesiyle bafllad. Celtic altyap s nda gösterdi i performansla dikkatleri üzerine çeken 1995 do umlu oyuncu, skoçya'da ad n çok k sa sürede duyurmay baflard. Feruz'un yetenekli bir oyuncu oldu unu keflfeden Celtic teknik ekibinden John Sludden, "Onun çok özel bir oyuncu oldu unu anlamam sadece 20 dakikam alm flt " diyor. Celtic teknik ekibi, iltica hakk doldu u için ülkesine dönme tehlikesi yaflayan genç oyuncu ve ailesinin ülkede kalmas için mücadele vererek Feruz'un ngiltere pasaportu ve skoçya'da oturma hakk elde etmesine yard mc oldu. Cilt kanseri nedeniyle vefat eden keflfedicisi Burns ad na düzenlenen anma maç nda Celtic'in A Tak m formas n da giyen slam Feruz, k sa sürede Avrupa'n n büyük kulüplerinin radar na girdi. skoçya Milli Tak m 'n n alt yafl gruplar ndaki tüm kategorilerde maça ç kan Feyruz golcü kimli iyle fark yarat rken, Somali do umlu oyuncuyla ilk olarak 2011'de Manchester City'nin ilgilendi i iddia edildi. Futbolcunun Celtic yönetiminden habersiz Chelsea'ye sezonunda geçmesi, skoç kulübünde flok etkisi yaratt. Celtic'in teknik patronu Neil Lennon, o dönemde yapt aç klamada, Feruz'un ülkede kalmas na ve pahal bir eve tafl nmas na yard m etmelerine ra men ellerinden kaç rman n kendisinde büyük hayal k r kl oluflturdu unu itiraf ederken, futbolcunun akl n çeldi ini öne sürerek menajerini suçlam flt. Celtic ile resmi sözleflme yapmad için sadece 300 bin sterlin yetifltirme bedeli karfl l nda Chelsea'ye geçen slam Feruz, üstün performans yla ngiltere'de de ad ndan söz ettirmeyi baflard. ngiltere Futbol Federasyonu'nun 18 yafl alt tak mlar için düzenledi i Gençlik Kupas (Youth Cup) finalinde att iki golle y ld zlaflarak tak m n n kupaya uzanmas nda baflrolü oynad. Feruz, 8 Kas m 2012'de Chelsea'nin 21 yafl alt tak m n n Molde'yi 6-0 yendi i maçta yine iki kez fileleri havaland rmay baflard. A Tak m içim henüz genç oldu u düflünülen ve flu an Chelsea'nin 21 yafl alt tak m nda 50 maçta 22 gol kaydeden Feruz, sadece 1 metre 63 santimetre boyunda. Fiziksel dezavantaj n h z yla kapatan genç oyuncu hakk nda kulübün internet sitesinde flu ifadelere yer veriliyor: "K - sa ama elektrik kadar h zl ve keskin. Topla çok erken buluflabiliyor."

16 28 OCAK 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN fientepe Antenler Bölgesi ile Yenimahalle Metro stasyonu aras nda hizmet verecek teleferik projesinin ilk etab nda k lavuz halatlar helikopter yard m yla çekildi. B üyükflehir Belediyesi, fientepe yi Yenimahalle merkeze ba layacak teleferik projesinin ilk etab - n h zl bir flekilde sürdürüyor. Türkiye nin toplu tafl - ma amaçl ilk teleferi i Antenler Bölgesi ile Yenimahalle Metro dura aras nda ad m ad m yükseliyor. lk etab ndaki 3 istasyonda hummal bir çal flma yürütülen teleferik projesinde önemli bir aflama daha kat edildi. Yurtd fl ndan gelen özel e itimli bir pilotun kulland helikopter ile teleferi in halatlar çekildi. Yenimahalle fientepe teleferik hatt n n 2 etaptan olufltu unu, 15 Mart ta 3 istasyonlu ilk etab hizmete aç lmay planlad klar n kaydeden EGO Genel Müdürü Necmettin Tahiro lu, tek istasyonlu ikinci etab n ise yaz sezonunda tamamlanaca n bildirdi. Teleferi in test sürüfllerini 15 fiubat ta bafllatmay hedeflediklerini aç klayan Tahiro lu, çal flmalara iliflkin flu bilgileri verdi: Projenin çok önemli bir aflamas n daha hayata geçirdik. lk etapta yer alan 3 istasyon aras ndaki direklere k lavuz halatlar çektik. Bunun için yurtd fl ndan gelen özel e itimli bir pilotla çal flt k. Özellikle bu ifller için e itim alm fl pilotun kulland helikopter yard m yla Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) fientepe Teleferi i nin HALATLARI ÇEK LD halatlar n çekilmesi iki etap halinde 1.5 saatlik bir çal flma sonucu tamamland. Yerde 30 kiflilik bir ekip hassas bir çal flma yürüttü. Bundan sonra k lavuz halatlar n üzerine çelik halatlar tak lacak ve üçüncü aflama olarak kabinler halatlara monte edilecek. Sonra da test sürüfllerimiz bafllayacak inflallah. 4 haftal k test sürüflünün ard ndan da toplu tafl ma amaçl ilk teleferi imizin aç l fl n gerçeklefltirece- iz. Teleferik sistemi engelli, yafll, çocuk; her kesim taraf ndan ücretsiz olarak, rahatl kla kullan labilecek. Ankara da metro ile senkronize çal flacak olan sistem trafi- in rahatlamas na yard mc olacak ve yollara ek yük bindirmeyecek. Teleferi in ilk istasyonu Yenimahalle metro istasyonu olacak ve fientepe merkezine kadar ulafl m havadan sa lanacak. 4 durak boyunca 106 kabinin ayn anda hareket edece- i teleferik sistemi saatte tek yönde 2 bin 400 kifli tafl yacak ve 3 bin 257 metre uzunlu unda olacak. Her kabin 15 saniyede bir istasyona girecek. Otobüsle veya özel araçlarla dakika süren yolculuk süresi teleferikle 13.5 dakikaya inecek. 11 dakikal k metro süresi buna ilave edilince flu anda 55 dakikay bulan K z layfientepe aras yolculuk yaklafl k 25 dakikada tamamlanacak. Kabinler, kamera sistemleri ve mini ekranlarla donat ld. Ayr ca oturma yerleri de yerden s tmal yap ld. Çankaya Belediyesi Anka Spor Kulübü Genel Sekreteri fiemseddin Durmufl: Belediyelere uygulanan spor politikas de iflmeli M. KEMAL P LAVO LU NDAN LAH IfiIK MAKALELER HAZRET OSMAN HAKKINDA NAZ L OLAN AYET KER MELER Nisa süresinin 68.ayeti kerimesinde Her kim Allah a Peygamber lere itaat ederse, iflte onlar Allah n inam etti i, Allah n nimetlerini verdi i Peygamberler, S dd klar, fiehidler, Salihlerle beraberdir. Ve onlar ne güzel arkadaflt rlar demektir. buyurulmufltur. Bu ayeti kerime Allah ve Resulüne itaat eden kimseleredir ki, onlar Allah n nimetlerine kavuflurlar. Onlar Nebilerle, S dd klarla ve fiehidlerle, Salihlerle beraberdirler, onlar ne güzel arkadaflt rlar. Bu ayeti kerimeye göre Sdd k Hazreti Ebubekir, fiühedalar Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali dir. Ve yine Bakara suresinin 262. Ayeti kerimesinde Allahü Teala onlar ki, Mallar n Allah yolunda harc ederler. Sonra bu harç ettiklerinin ard ndan bafla kalkmazlar, eziyet vermezler. Onlar n Rablar n n yan nda mükâfatlar vard r. Onlar için korku ve hüzün yoktur. Bu ayeti kerime Hazreti Osman hakk nda nazil olmufltur. Mallar n Allah yolunda sarf ederler. Tebük kazas nda Hazreti Osman 300 deve ile beraber alt n ve gayri fleyleri Allah yolunda sarf etmifl, Resulullah hoflnut etmiflti. Resulullah da: -Ya Rab!...Sen Osman dan raz ol diye dua etmifllerdi. Ve yine, Enam suresinin 53. Ayeti kerimesi Ayetlerimize inananlar, sana geldikleri vakit, onlara de ki, size selam olsun demektir. Ata ibni Eburiba bu ayeti kerimede beyan edilen yüde devlet Hazreti Osman da bu cümledendir der. Bunlar n selamete kavufltuklar n duyurmufltur. Çünkü bu ayeti kerime Hazreti Osman ve onun gibi insanlar için büyük selamet ve rahmeti ilahiyeye kavuflacak mümindir. Ve yine, Bakara suresinin 278. Ayeti kerimesinde Ey iman edenler! man n zda gerçek iseniz, Allah tan korkun. Faizden bakiye kalan b rak n buyurmufltur. Bu ayeti kerime de Hazreti Abbas, Hazreti Osman hakk nda nazil olmufltur. Onlar da derhal faizden uzaklaflm fl, zaman cahiliyetteki faiz sona ermifltir. Ata ibni Riba da bu ayeti kerime Hazreti Abbas ve Hazreti Osman hakk nda nazil olmufltur buyurmufllard r. Hazreti Osman ve Hazreti Abbas bir kimseden hurmal k sat n alm fllar. Hurmal k topland zaman haklar n n yar s n al p, yar s n da baflka zamana b rak n da size yar s ndan fazlas n vereyim Resulullah bunu iflitince fazlas n almaktan Hazreti Osman ve Hazreti Abbas menetti. Bu ayeti kerime nazil oldu. Yine fetih suresinin 29. Ayeti kerimesinde: Küffara karfl fliddetli, kendi aralar nda merhametli idiler. Onlar Allah a Secde Ruku eder görürsün. Onlar Allah n inayetini, R - zas n ararlar, yüzlerinde secde eseri vard r. Bu ayeti Kerime der ki, (RUHAMAU BEYNEHUM) kelimesi Hazreti Osman hakk nda, sece eseri de Osman ve onun gibileri hakk nda nazil olmufltur. Çünkü hazreti Osman geceleri iki rekat Kur an- Kerimi okuyup bitirirler, uzun secdeye kapan rlar, gözyafl dökerlerdi. Bu ayeti kerime bu isirde gidenlere de hast r. Hasan Basriye göre (RUHAMAU BEYNEHUM) den D: 1906 Ö: 1977 murat Hazreti Osmand r. Ve yine Asr suresinde: Hakk tavsiye etmekten muratta Hazreti Osman d r denilmektedir. Buradaki, (VETESABB L HAKTAN) Murat Hakk tavsiye eden Hazreti Osman denmifltir. Çünkü o daima her zaman görüfltüklerine hakk tavsiye etmiflti. Hadid Suresinin 18. Ayeti kerimesinde Allah ve Resulüne itaat edenler, s d k ve flehitdirler S dd k ve flehitler Hazreti Osman hakk ndad r. Müfessirler Hazreti Osman n S dd k ve flehitlerden oldu- unu beyan ederler. Enbiya suresinin 101. Ayeti kerimesinde: Taraf m zdan evvelce, en güzel mertebeye nail olanlar yok mu? flte onlar cehennemden uzaklaflt r lacakt r. Onlar, cehennemin sesini iflitmezler. Onlar nefislerinin arzu ettikleri kadar ebedi olarak Cennette kal rlar. Görülüyor ki, bütün bu ayeti kerimeler onu, Allah n r zas - na kavuflan ebedi olarak cennetle müjdelenmifltir. Ayeti kerimesi de, hazreti Osman hakk nda nazil oldu- unu Hazreti Ali bildirmifltir. Ve yine sure-i Zümerin 9. Ayeti kerimesinde O nankör müydü yoksa Allah tan korkarak Rabbini rahmetini umarak gecenin saatlerinde yere kapanarak ayakta durarak ibadet taat eden vakit geçiren mi daha iyidir. Bu ayetteki onlar iman ettiler, gecelerini secde ile geçirdiler ayeti Hazreti Osman hakk nda nazil oldu. Mehmet Kemal Pilavo lu. DEVAMI SALI GÜNÜ GAZETEN Z OLAY DA Ç ankaya Belediyesi Anka Spor Kulübü Genel Sekreteri fiemseddin Durmufl, Türkiye de, sporun altyap s na katk sa layan ve profesyonel sporcular n yetiflmesi için büyük özveri ile çal flan belediyeler bu ifllevini art k yerine getiremez hale geldi ini belirtti. Durmufl, Ülkemizde sporun ilerlemesi ve birçok spor dal nda dünya çap nda söz sahibi sporcular n yetiflmesinin önündeki engellerin ortadan kald r lmas gerekirken tam aksine belediye kulüplerine destek yerine köstek olunmaktad r. 2013'e kadar belediyeler, bünyelerindeki spor kulüplerine kaynak aktar m konusunda bir k s tlama ile yüz yüze de illerken, 2013 y l nda belediyelerin ller Bankas 'ndan ayr lan pay n ancak binde 6's n bu kulüplere aktarabilece i düzenlemesi getirilmifl, bu düzenleme ile belediyelerin özellikle de amatör sporun desteklenmesi alan ndaki görevlerini yerine getirmesi neredeyse olanaks zlaflm flt r. Daha sonra yükselen itirazlar üzerine bu oran binde 12'ye çekilmifl olmakla birlikte bu durum belediyelerin spor alan ndaki çal flmalar aç s ndan kayda de er bir rahatlama sa lamam flt r. Bu uygulamadan dolay maalesef, birçok dalda önemli sporcular yetifltiren Çankaya Belediyesi ve di er tüm belediyelerin spor kulüpleri ciddi bir finansman sorunuyla ve küçülmek zorunlulu u ile yüz yüze kalm fl durumdad r. Durmufl aç klamas n flöyle sürdürdü: Çankaya Belediyesi olarak bizim anlay fl m za göre belediyeler profesyonelleflmifl ve büyük bir sektör haline gelmifl birkaç spor dal d fl nda kalan ve ihmal edilen di er spor dallar - n teflvik etmeyi öncelik olarak görmek durumundad rlar. Bunun yan s - ra ve en az bunun kadar önemli olarak amatör ve kitle sporunun geliflimini teflvik etmek ve spor yapma olanaklar na eriflmekte güçlük çeken yoksul, kad n ve engelli kesimleri de spor olanaklar yla buluflturmaya özel bir önem ve öncelik vermelidir. Çankaya Belediyesi Toplumcu Belediyecilik anlay fl ile birçok alanda kad n ve erkek kategorilerinde önemli çal flmalar yapt gibi engelli sporu aç s ndan Türkiye'nin yüz ak durumundad r. Hal böyleyken, yerel yönetimlerin amatör ve kitle sporunun geliflimi ile yoksul, engelli ve kad nlara yönelik spor olana sa layabilmesi için yat r mlar kitle sporuna yönlendirmek flart yla yanl fl olan uygulamalar n do ru bir flekilde düzenlenmesi ve böylece vatandafllar n yaln zca televizyonlardan izlemek yerine kendilerinin de sporun içine girebilmeleri sa lanmal d r. Kitle sporunun yayg nlaflmas ve geliflmesi ile ilgili bu görüfllerimizi kamuoyuna sayg yla bildirir, önündeki engellerin kald r lmas yönünde yetkililerin bir an evvel harekete geçmelerini dileriz. Ah fiu Kad nlar be eniyle izlendi E timesgut Belediyesi Sürekli E itim ve Uygulama Merkezi (eti- SEM) bünyesinde aç lan drama kursu ö rencileri ilk oyunlar n sahneledi. Ah fiu Kad nlar adl oyunla perde diyen genç oyuncular baflar l performanslar yla büyük alk fl ald lar. Kent Konseyi Salonu nda düzenlenen oyunu Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel ve yüzlerce tiyatro sever izledi. Özlem cik in yaz p yönetti i oyunda tamamen kad n oyuncular yer ald. Erkek rollerini makyaj ve kostümle yine kad nlar üstlendi. Oyunda, kad n erkek iliflkilerine farkl bir pencereden bak l rken, kad nlar n yaflad sorunlara da fl k tutuluyor. Güldürürken erkekleri düflündürmeyi de baflaran oyun izleyicilerden tam not ald. Oyun sonunda Baflkan Demirel oyuncular kutlad.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı