JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube"

Transkript

1 JMO þube günceleri adana þube tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray ARIKAN ile Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Ahmet KIRILMAZ ziyaret edildi tarihinde Ýller Bankasý Bölge Müdürü Hüseyin SÖNMEZLER ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Cafer ESENDEMÝR ziyaret edildi tarihinde Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölüm Baþkaný Ulvi Can ÜNLÜGENÇ makamýnda ziyaret edildi tarihinde Adana Seyhan Ýlçe Belediye Baþkaný Prof. Dr. Azim ÖZTÜRK makamýnda ziyaret edildi tarihinde kentsel dönüþüm çalýþtayý için toplantý yapýldý tarihinde Yüreðir Belediye Baþkaný Mahmut ÇELÝKCAN makamýnda ziyaret edildi tarihinde MTA Bölge Müdürü Hasan YILDIZ makamýnda ziyaret edildi tarihinde Þube binamýzda ARCGIS eðitim semineri baþlatýldý tarihinde MTA Bölge Müdürü Hasan YILDIZ þubemizi ziyaret etti tarihinde Büyükþehir Belediye Baþkaný Zihni ALDIRMAZ makamýnda ziyaret edildi tarihinde Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Adem ERSOY makamýnda ziyaret edildi tarihinde Kozan Gökdere Köprü Barajý'nda meydana gelen olayla ilgili basýn açýklamasý yapýldý. 53 antalya þube 23 Ocak 2012 Gündem 21 Kent Konseyi toplantýsý sýk aralýklarla meydana gelen sel ve taþkýnlarýn nedenleri ve verdiði zararlar hakkýnda yapýlan toplantýya Baþkan Kutlu TANER katýldý. 24 Ocak 2012 Kent Konseyi ve Alt Çalýþma Gruplarýnýn çalýþma programýnýn belirlenmesi toplantýsýna Baþkan Kutlu TANER katýldý. 1 Þubat 2012 Antalya VTV Televizyonuna Baþkan Kutlu TANER röportaj verdi. Son yaðýþlarla birlikte Manavgat-Beydiðin ve Alanya-Yaylalý köylerinde meydana gelen heyelanlar hakkýnda açýklamalar yaptý. 4 Þubat 2012 Þubemiz 8. Olaðan Genel Kurulu yapýldý. Genel Kurula Merkez Yönetim Kurulu üyesi Necdet ARDA ve Denetleme Kurulundan Feyyaz KAPKAÇ temsilci olarak hazýr bulundular. 4 Þubat 2012 Baþkan Kutlu TANER 'in Genel Kurul sunuþ konuþmasý ve mesleki uygulama alanlarý hakkýnda temel görüþleri Antalya VTV haberlerinde yayýnlandý. 5 Þubat 2012 Cumhuriyet Gazetesi Akdeniz ekinde ve 6 Þubat 2012 Antalya Gerçek gazetesinde Olaðan Genel Kurulumuz ve Seçimlerimiz haber olarak yayýnlandý. Baþkan Kutlu TANER 'in baþta deprem olmak üzere, sel baskýnlarý, heyelan, maden ve taþ ocaklarý ve HES'ler gibi mesleki uygulama alanlarýmýzla ilgili temel görüþleri yer aldý. 25 Þubat 2012 Baþkan Kutlu TANER, TRT Haber TV Kanalý Sigortalý Hayat Programýna verdiði röportajda; Antalya Bölgesinin Depremselliði ve olasý bir depremden etkilenme beklentileri konusunda görüþlerini açýkladý. 21 Þubat 2012 Antalya Meslek Odalarý Eþgüdüm Kurulu'nun düzenlediði Antalya Kýrcami Bölgesinin imara açýlmasý konulu toplantýsýna Baþkan Kutlu TANER katýldý.

2 28 Þubat 2012 Antalya Meslek Odalarý Eþgüdüm Kurulu olarak Kýrcami Bölgesinin imara açýlmasýnýn getireceði çekincelerin belirtildiði açýklamaya Baþkan Kutlu TANER katýldý. ýsparta il temsilciliði tarihinde Isparta Ýl Temsilciliðimiz yeni binasýna taþýnmýþtýr. 14 ve 17 Þubat 2012 tarihlerinde Isparta ilinde hizmet veren 6 adet yapý denetim firmalarý ile meslektaþlarýmýzýn hazýrlamýþ olduðu zemin ve temel etüt raporlarýnýn, yapý denetim firmalarýnda denetlenmesiyle ilgili Ýl Temsilciliðimizin toplantý salonunda toplantýlar düzenlenmiþtir tarihinde saat 14.00' da üyelerimizin katýlýmýyla yapý denetim firmalarýnda denetçi olarak görev yapacak meslektaþlarýmýzýn hangi sýfatlara haiz olacaklarý ve nasýl denetleme yapacaklarý bunlarla ilgili meslek içi eðitim kurslarýnýn düzenlenmesiyle ilgili Ýl Temsilciliðimizin toplantý salonunda toplantý düzenlenmiþtir. burdur il temsilciliði Burdur Ýl Temsilciliðimiz, Burdur Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü'nün düzenlediði Deprem Haftasý etkinliklerine katký verdi. Prof.Dr. Ali KOÇYÝÐÝT verdiði Burdur ve çevresinin Depremselliði konulu konferansa Oda üyelerinin katýlýmý saðlandý. Van Gölü 54 denizli þube Ocak 2012 tarihlerinde Denizli Þube 6. Olaðan Genel Kurul ve seçimler yapýldý tarihinde Denizli Belediyesi Belediye Meclis üyeleri þubemizi ziyaret ederek, yeni dönemde yönetim kuruluna baþarýlar dilemiþ ve ilimizle ilgili problemler görüþülmüþtür tarihinde þube yönetim kurulumuz ilk yönetim kurulu toplantýsýný yaparak, yeni dönemde yapacaðý çalýþmalarý belirledi tarihinde þube yönetim kurulu üyelerimiz Denizli Belediye Baþkaný Sn. Osman Zolan'ý makamýnda ziyaret etti. Ýlimizle ilgili sorunlarýn görüþüldüðü toplantýda mesleki deðerlendirmeler yapýldý tarihinde Denizli Devlet Tiyatrosu Barýþ adlý oyununa 150 kiþi ile katýlým saðlandý tarihinde Fetih sinema etkinliði düzenlendi tarihinde Jeoloji Mühendisleri Odasý Kadýn Komisyonu (JEOKA), þube baþkaný Özer TUNÇTÜRK ile toplantý gerçekleþtirdi. JEOKA görev daðýlýmýnýn yenilendiði toplantýda yapýlacak etkinliklerin deðerlendirmesi yapýlmýþtýr JEOKA basýn açýklamasý düzenlendi JEOKA toplantýsý yapýldý. diyarbakýr þube 4 Þubat 2012 Þubemizin VII. Olaðan Genel Kurulu gerçekleþti. TMMOB bileþenlerinin, þubemize baðlý il temsilciliklerimiz ve üyelerimizin yoðun katýlýmý ile gerçekleþen genel kurulda, VI. Dönem'e ait þube faaliyetlerini kapsayan çalýþma raporu, þube mali raporu sunumlarý yapýldý. Ayrýca genel kurulumuzdan sonra meslekte 30 yýlýný dolduran Þube Baþkanýmýz Ali Cihat PARLAK ve M. Þefik ÝMAMOÐLU'na Hizmet Ödülü verildi. 5 Þubat saatleri arasýnda odamýzda gerçekleþen seçimlerde ise Yönetim Kurulu asýl ve yedek adaylarý ve oda genel kurul delege adaylarý için oy kullanýldý. 13 Þubat 2012 Seçimlerin ardýndan 7. Dönem Þube Yönetim Kurulu görev daðýlýmý yapýldý. 20 Þubat 2012 Yeni Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Büro/Þirket Sahibi üyelerimizle tanýþma toplantýsý yapýldý yýllarýna ait oluþturulacak olan çalýþma programý için görüþ ve öneriler alýndý. Üyelerimizin düzenlenmesini istedikleri sempozyum ve meslek içi eðitim seminerleri ile ilgili talepler deðerlendirildi.

3 eskiþehir þube 20 Aralýk 2011 tarihinde Eskiþehirde de yapýlan Deprem ve TMMOB konulu panele katýldýk. Panele þube adýna konuþmacý olarak Prof.Dr. Can AYDAY katýldý. 22 Aralýk 2011 tarihinde Eskiþehir Çevre ve Þehircilik Müdürü Hamza YILDIZ ziyaret edildi. Ziyarete Þube Baþkaný Hüseyin GÜL ve Þube Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun YENÝPINAR katýldý. 23 Aralýk 2011'de Deprem Hakkýnda Kim Konuþmalýdýr temalý basýn açýklamasý yapýldý. 25 Aralýk 2011 tarihinde ESOGÜ Geogenç kahvaltýda buluþtu. ESOGÜ Öðretim Üyeleri de kahvaltýya katýlarak, JeoGenç üyelerini yalnýz býrakmadý. Herkes Kendi Mesleki Sýnýrlarýnda Görev Yapsýn temalý basýn açýklamasý yapýldý. 02 Ocak 2012' de Eskiþehir Valisi Sayýn Dr. Kadir KOÇDEMÝR Þubemizi ziyaret etti. 06 Þubat 2012 tarihinde Afyonkarahisar Temsilci Yardýmcýmýz Doç. Dr. Ahmet Yýldýz yerel radyo kanalýnda yayýnlanan Gündem Programýna katýldý Þubat 2012'de Þubemizin 5. Olaðan Genel Kurulu yapýldý. Þube Genel Kuruluna Oda II. Baþkaný Hüseyin ALAN ve Denetim Kurulu Üyesi Feyyaz KAPKAÇ katýldý. 18 Þubat 2012 tarihinde Þube Yönetim Kurulu ilk toplantýsýný yaparak Görev daðýlýmý yapmýþtýr. 07 Mart 2012 tarihinde Eskiþehir Valisi Kadir KOÇDEMÝR ziyaret edildi. Ziyarete Yönetim Kurulu Üyeleri Akdamar Kilisesi katýldý. güney marmara 14 Ocak Olaðan þube Genel kurulumuz Genel Baþkanýmýz Dündar ÇAÐLAN ve Faruk ÝLGÜN' ün de katýlýmlarýyla gerçekleþtirildi. 15 Ocak 2012 Þube seçimimiz yapýldý. 24 Ocak 2012 Þube seçimi sonrasý yönetim kurulu görev daðýlýmý yapýldý. 25 Ocak 2012 Þube baþkanýmýz Engin ER Bursa Ýli Depremselliði konulu Bursa TV' de canlý yayýna katýldý. 29 Ocak 2012 Üyelerimizin ve ailelerinin de katýldýðý kahvaltýlý basýn toplantýsý düzenlendi. 30 Ocak 2012 Bursa Nilüfer merkezli meydana gelen depremle ilgili þube baþkanýmýz Engin ER Line TV' ye bilgi verdi. 31 Ocak 2012 Bursa' nýn depremselliði hakkýnda þube baþkanýmýz Engin ER Line TV' de canlý yayýna katýldý. 04 Þubat 2012 Þubemize baðlý üyelerle toplantý düzenlendi. 06 Þubat 2012 Þube baþkanýmýz ENGÝN ER ve þube yönetim kurulumuz tarafýndan Nilüfer Belediye Baþkaný Mustafa BOZBEY makamýnda ziyaret edildi. 09 Þubat 2012 Bursa Yerel Yönetim Dergisi þube baþkanýmýz Engin ER ile röportaj yaptý. 09 Þubat 2012 Þubemize baðlý firmalarla sorunlarý ve çözüm önerileri üzerine toplantý yapýldý. 11 Þubat 2012 Þube baþkanýmýz Engin ER ve yönetim kurulu üyelerimiz Çanakkale Ýl Temsilciliðimizi ziyaret ederek üyelerle toplantý gerçekleþtirdi. 11 Þubat 2012 Þube baþkanýmýz Engin ER Çanakkale TON TV' ye açýklamalarda bulundu. 14 Þubat 2012 Dað-Der yönetim kurulu üyeleri odamýzý ziyaret etti ve yeni yönetim kurulumuza baþarýlar dileklerinde bulundu. 17 Þubat 2012 Gazeteci Mustafa ÖZDAL þube baþkanýmýz Engin ER ile röportaj yaptý. 22 Þubat 2012 Aksiyon Gazetesi þube baþkanýmýz Engin ER ile Bursa' da Jeotermal konulu röportaj gerçekleþtirdi. 23 Þubat 2012 MHP Ýl baþkaný ve il teþkilatý odamýzý ziyaret ederek yeni yönetim kurulumuza baþarýlar dileklerini iletti. 55

4 24 Þubat 2012 Bursa Çevre Þehircilik Ýl Müdürü Eyüp GÜL þube baþkanýmýz Engin ER ve þube yönetim kurulumuz tarafýndan ziyaret edildi. 24 Þubat 2012 Bursa Çevre Þehircilik Ýl Müdürlüðü Ýmar Ýskan ve Koop. Þube Müdürü Bayram OKUMUÞ ve Jeoloji Mühendisleri þube baþkanýmýz Engin ER ve þube yönetim kurulumuz tarafýndan ziyaret edildi. 24 Þubat 2012 DSÝ 1.Bölge Müdürlüðü þube yönetim kurulumuzca ziyaret edildi. Ziyaret sýrasýnda Müdür yardýmcýlarý Selçuk Ziya NAMLI ve Fehmi KÖSE, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Þube Müdürü Bülent SÖYLEM ve DSÝ de çalýþan Jeoloji Mühendisleri ile görüþüldü. 24 Þubat 2012 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner YILDIZ' ýn da katýldýðý ÝKK toplantýsýna þube baþkanýmýz Engin ER katýldý. 25 Þubat 2012 Þube baþkanýmýz Engin ER Mimarlar Odasý Bursa Þubesinin genel kuruluna katýldý. 25 Þubat 2012 Þube baþkanýmýz Engin ER ÝMO Bursa Þubesinde yapýlan Avrupa' daki Türk milletvekilleriyle yapýlan toplantýya katýldý. 29 Þubat 2012 Þube baþkanýmýz Engin ER ve yönetim kurulu üyelerimiz Çanakkale Ýl Temsilciliðimizi ziyaret ederek üyelerle toplantý gerçekleþtirdi. 56 istanbul þube Ocak 2012 "Jeolojik Ortam ve Çevresel Etkileri Açýsýndan Ýstanbul' un Büyük Mühendislik Projeleri Sempozyumu" Ocak 2012 tarihinde, Ýstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi iþbirliði ile düzenlendi Ocak 2012 JMO Ýstanbul Þubesi' nde Ocak 2012 tarihleri arasýnda, TULIP Eðitim ve Danýþmanlýk Limitet Þirketi Müdürü Jeoloji Mühendisi Þafak ÖZSOY iþbirliðiyle OHSAS 18001:2007 ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ ÝÇ DENETÇÝ eðitim programý düzenlendi. 21Ocak-12 Þubat 2012 Jeoloji Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi'nde, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. M. Korhan ERTURAÇ iþbirliði ile 21 Ocak-12 Þubat tarihleri arasýnda ''ARCGIS Eðitim Programý düzenlendi Þubat 2012 JMO Ýstanbul Þubesi 11. Olaðan Genel Kurulu ve seçimler yapýldý Þubat 2012 JMO Ýstanbul Þubesi'nde Þubat 2012 tarihleri arasýnda, TULIP Eðitim ve Danýþmanlýk Limitet Þirketi Müdürü Jeoloji Mühendisi Þafak ÖZSOY iþbirliðiyle ISO 9001:2008 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ VE ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETÝM SÝSTEMÝ ÝÇ DENETÇÝ eðitim programý düzenlendi. 25 Þubat 2012 Jeoloji Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi'nin yýllarýna ait 11. Dönem Çalýþma Raporunun oluþturulmasý için, Cumartesi günü, geçmiþ dönemlerin yönetim kurulu üyeleri, temsilcilik yürütme kurulu üyeleri ve iþyeri temsilcilerinin katýldýðý bir toplantý düzenlendi. izmir þube tarihinde Þube Seminer salonunda 'Yeni çalýþma programýný karþýlýklý görüþmek için üyelerle toplantý yapýldý tarihinde Bornova Uður Mumcu Kültür merkezinde düzenlenen Maden Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Genel Kuruluna Þubemizi temsilen Þube baþkanýmýz Gültekin DÝKÝLÝKAYA katýldý tarihinde Yeni asýr Gazetesi muhabiri Fatih ABACIOÐLU Uranyum aramalarý ile ilgili olarak Þubemiz Maden Enerji Komisyonu Baþkaný Prof.Dr. M. Eran NAKOMAN ve Þube Baþkanýmýz Gültekin DÝKÝLÝKAYA ile röportaj yaptý tarihinde Þubemizin 11. Genel Kurulu düzenlendi tarihinde Þubemiz seçimleri gerçekleþtirildi tarihinde 11. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri Mazbata töreni gerçekleþtirildi.

5 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesinde, Yapý Denetim Kanunu ile ilgili düzenlenen toplantýya Þubemizi temsilen Yönetim Kurulu Mesleki uygulamalar üyesi Bülent TURHANLAR katýldý tarihinde Kadifekale heyelaný ile ilgili düzenlenen canlý yayýna Þubemizi temsilen Prof Dr. M. Yalçýn KOCA katýldý tarihinde yapýlan Nükleer karþýtý Platform toplantýsýna Þubemizi temsilen Yönetim Kuruþu Üyemiz Halil Erdal TARI katýldý tarihinde Kadifekale'de meydana gelen heyelan ile ilgili olarak Þubemizce kurulan komisyon yerinde incelemelerde bulunarak bir ön rapor oluþturmuþtur tarihinde Vali Yardýmcýsý Mustafa Ayhan ile Kadifekale heyelaný hakkýnda Yapýlan toplantýya Þube Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Alim MURATHAN, Þube Mesleki Uygulamalar Üyemiz Bülent TURHANLAR ve üyemiz Dr. Cem KINCAL katýldý tarihinde Þube seminer salonunda Kadifekale Heyelaný ile ilgili basýn açýklamasý düzenlendi tarihinde Ýzmir Valiliðinde Ýzmir Deprem Stratejileri ve Eylem Planý hakkýnda yapýlan toplantýya Þubemizi temsilen Afet Danýþma Grubu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Hasan SÖZBÝLÝR katýldý tarihinde düzenlenen el-ele toplantýsýna Þubemizi temsilen Yönetim Kuruþu Üyemiz Halil Erdal TARI katýldý tarihinde ÝZSU Genel Müdürü Ahmet Hamdi ALPARSLAN Þube Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafýndan makamýnda ziyaret edildi tarihinde Ege Orman Vakfýnýn düzenlediði Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý içinde temiz çevre dostu olan jeotermal enerji konulu toplantýya Þubemizi temsilen Üyemiz Dr. Ýsmail Hakký KARAMANDERESÝ katýldý tarihinde Kuþadasý Belediyesi Baþkan Vekili Leziz UYANIK Þube Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafýndan ziyaret edildi tarihinde Aydýn Ýl Temsilciliðimiz Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafýndan ziyaret edildi tarihinde Muðla Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü öðrencileri ve Jeogenç ile tanýþma toplantýsýna Þubemizi temsilen Þube Yönetim Kurulu 2. Baþkaný Koray Çetin ÖNALAN katýldý. 57 konya þube 19 Ocak 2012 Memleket Gazetesi Arýk: Üyelerimizin yanýnda olduk Þube Baþkanýmýz Fetullah ARIK ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Hasan BEKDÝK, Kemal OLGUN, A Fatih ÖZERDEM'in katýldýklarý basýn açýklamasýnda yýllarýnýn genel deðerlendirilmesi ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi. 19 Ocak 2012 Merhaba Gazetesi Su Kaynaklarý Verimli kullanýlmalý Þube Baþkanýmýz Fetullah ARIK ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Hasan BEKDÝK, Kemal OLGUN, A Fatih ÖZERDEM'in katýldýklarý basýn açýklamasýnda yýllarýnýn genel deðerlendirilmesi ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verildi. 21 Ocak 2012 Konya Milletvekili Atilla KART Þubemizi ziyaret etti Vekilimiz ziyaretinde Genel Merkez Yönetim Kurulu II. Baþkanýmýz Hüseyin ALAN, Denetleme Kurulu Üyesi Feyyaz KAPKAÇ Þube Baþkanýmýz Fetullah ARIK ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Aytekin DÝKEN, Hasan BEKDÝK, Kemal OLGUN, A Fatih ÖZERDEM Harun ÖKSÜZ ve çok sayýda üyemiz bulundular. Ziyarette ülke sorunlarý ve jeoloji mühendisliðinin sorunlarý ile yapý denetimi ve jeoloji mühendisliði ile Yeraltý kaynaklarýmýzýn daha verimli kullanýlmasýnýn gerekliliði konularý görüþüldü.

6 Ocak 2012 Þube Genel Kurul- Seçimler Þubemizin 7. Olaðan Genel Kurulu 21 Ocak 2012 cumartesi Alaeddin Keykubat Nikah Salonu'nda yapýldý. Þube Genel Kurulu'muza Konya Milletvekili Mustafa Kalaycý, meslek odalarýnýn temsilcileri, Genel Merkez Yönetim Kurulu II. Baþkanýmýz Hüseyin ALAN ve Denetleme Kurulu Üyesi Feyyaz KAPKAÇ ile çeþitli kamu kurum yöneticileri misafir olarak katýldýlar. 22 Ocak 2012 Memleket Gazetesi JMO Seçime Gidiyor Þubemizin 7. Olaðan Genel Kurulu 21 Ocak 2012 cumartesi Alaeddin Keykubat Nikah Salonu'nda yapýldý. Þube Genel Kurulu'muza Konya Milletvekili Mustafa Kalaycý, meslek odalarýnýn temsilcileri, Genel Merkez Yönetim Kurulu II. Baþkanýmýz Hüseyin ALAN ve Denetleme Kurulu Üyesi Feyyaz KAPKAÇ ile çeþitli kamu kurum yöneticileri misafir olarak katýldýlar. 22 Ocak 2012 Merhaba Gazetesi Jeoloji Mühendislerinde Seçim Heyecaný Þubemizin 7. Olaðan Genel Kurulu 21 Ocak 2012 cumartesi Alaeddin Keykubat Nikah Salonu'nda yapýldý. Þube Genel Kurulu'muza Konya Milletvekili Mustafa Kalaycý, meslek odalarýnýn temsilcileri, Genel Merkez Yönetim Kurulu II. Baþkanýmýz Hüseyin ALAN ve Denetleme Kurulu Üyesi Feyyaz KAPKAÇ ile çeþitli kamu kurum yöneticileri misafir olarak katýldýlar. 22 Ocak 2012 Merhaba Gazetesi Jeoloji Mühendislerinde Seçim Heyecaný Þubemizin 7. Olaðan Genel Kurulu 21 Ocak 2012 cumartesi Alaeddin Keykubat Nikah Salonu'nda yapýldý. Þube Genel Kurulu'muza Konya Milletvekili Mustafa Kalaycý, meslek odalarýnýn temsilcileri, Genel Merkez Yönetim Kurulu II. Baþkanýmýz Hüseyin ALAN ve Denetleme Kurulu Üyesi Feyyaz KAPKAÇ ile çeþitli kamu kurum yöneticileri misafir olarak katýldýlar. 25 Ocak 2012 Seminer Geosentetik Uygulamalar 25 Ocak 2012 tarihinde Mevlana Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen Samim Toðan Alper'in konuþmacý olduðu Geosentetik Uygulamalar seminerine Þube Yönetim Kurulumuz ve Üyelerimiz ile beraber katýlarak destek verildi. 16 Þubat 2012 Anadolu Teknik Elemanlar Derneði Þubemizi Ziyaret etti. Þube Baþkanýmýz Fetullah ARIK ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Hasan BEKDÝK, Kemal OLGUN, Alican ÖZTÜRK, A Fatih ÖZERDEM, Mehmet URGANCI ve Tahsin YALDIZ'ýn bulunduðu toplantýda Dernek Baþkaný Reþat KIR ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ÖZ faaliyetleri hakkýnda bilgi vererek Þube Yönetim Kurlumuza yeni dönem için baþarý dilediler. 21 Þubat 2012 SJMM Bürolarý ile Þubemizde toplantý. Þube Baþkanýmýz Fetullah ARIK ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Hasan BEKDÝK, Kemal OLGUN, Alican ÖZTÜRK, A Fatih ÖZERDEM, Mehmet URGANCI ve Tahsin YALDIZ'ýn bulunduðu toplantýda Konya Merkez SJM bürolarý ile Zemin etüt ve Uygulamalarý görüþüldü. Toplantýda Komisyon oluþturuldu ve Komisyonun haftalýk toplanarak konularý deðerlendirmesi yönünde karar alýndý. 22 Þubat 2012 Konya Postasý Gazetesi Su Fakiri miyiz? Þube Baþkanýmýz Yrd Doç Dr. Fetullah ARIK'ýn su ile ilgili röportajý Konya Postasý Gazetesinde yer aldý. Röportajda Konya Kapalý Havzasýnda sularýn ortalama yýlda 1 metre çekildiði ifade edilerek sularýn bu hýzla çekilmeye devam

7 etmesi halinde su sýkýntýsý yaþanacaðý belirtildi. Su kullanýmý ve tasarrufuna yönelik tüm kamu kuruluþlarý ile meslek odalarýnýn ortaklaþa bir uygulama içerisinde olmasýnýn gerekliliði söyleyen ARIK ciddi tedbirlerin alýnmasý gerektiðini ifade etti. 08 Mart 2012 Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Þubemizde yapmýþ olduðumuz basýn açýklamasý ve Kokteyl ile kutlandý. Þubemiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Þube Kadýn Komisyonu Baþkaný Dicle ÇATLI ve kadýn üyelerimizin bir araya geldiði günde ayný zamanda basýn açýklamasý yapýldý. Kadýnýn toplum içerisindeki öneminin vurgulandý. Jeoloji Mühendisleri Odasý Konya Þubesi olarak tüm kadýn meslektaþlarýmýzýn, mesleki kariyerlerinde önlerine çýkabilecek tüm zorluklara ve meslek alanlarýnýn geniþletilmesinde, eþit fýrsat ve olanaklardan yararlanmalarýnýn saðlanmasý adýna sadece bugün deðil, her zaman yanlarýnda olduðumuz dile getirildi. 09 Mart 2012 Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Þubemizde yapmýþ olduðumuz basýn açýklamasý KonTv, ÜnTv yer aldý. 09 Mart 2012 Merhaba Gazetesi Kadýn haklarý Asla Suistimal Edilmemeli 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Þubemizde yapmýþ olduðumuz basýn açýklamasý Merhaba Gazetesinde yer aldý. 09 Mart 2012 Memleket Gazetesi Önce Kadýna Saygý 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Þubemizde yapmýþ olduðumuz basýn açýklamasý Memleket Gazetesinde yer aldý. 09 Mart 2012 Konya Gazetesi Konya'da kadýnlar Günü 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü Þubemizde yapmýþ olduðumuz basýn açýklamasý Konya Postasý Gazetesinde yer aldý. 59 samsun þube 04 Ocak 2012 tarihinde Özel Bürolarla 'Asgari ücret tarifesi' konulu toplantý yapýldý. 05 Ocak 2012 tarihinde yapýlan ÝKK toplantýsýna katýlým saðlanmýþtýr Ocak 2012 tarihinde Þubemizin 5. Olaðan Genel Kurulu ve seçimleri gerçekleþtirildi. 19 Ocak 2012 tarihinde Divan Baþkanýnýn çaðrýsý ile yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile toplanarak görev daðýlýmý yapýldý. 01 Þubat 2012 tarihinde Rapor Ýnceleme Komisyonu ile toplantý yapýldý. 08 Þubat 2012 tarihinde Rapor Ýnceleme Komisyonu ve Özel Bürolarla toplantý yapýldý. 16 Þubat 2012 tarihinde ÝKK toplantýsýna katýlým saðlandý. 22 Þubat 2012 tarihinde Þube Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý. 25 Þubat 2012 tarihinde 'Terme Kozluk Mevkiinde Doðalgaz Çevrim Santrali' için düzenlenen basýn açýklamasýna katýlým saðlandý. 27 Þubat 2012 tarihinde yapýlan ÝKK toplantýsýna katýlým saðlandý. 27 Þubat 2012 tarihinde ÝTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Bakým baþkaný ve ÝTÜ Afet Yönetim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat KADIOÐLU'nun Yerel Yönetimlerde Afete hazýrlýk konulu konferansýna katýlým saðlandý.

8 60 sivas þube 5. Dönem Olaðan Genel Kurulu 30 Ocak 2010 tarihinde þubemiz Genel Kurulu Sivas Ticaret ve Sanayi Odasý meclis salonunda yapýlmýþtýr. 29 Ocak 2012 tarihinde þube bürosunda seçim yapýlýp yeni yönetim belirlendi. Kamu kurum ve kuruluþlarýna yapýlan ziyaretler Jeoloji Mühendisleri Odasý Sivas Þubesi 5. dönem þube baþkaný Hüseyin EROL ve yönetim kurulu üyeleri; 15 Þubat 2012'de MTA Orta Anadolu 1. Bölge Müdürü Sayýn Dr. Emrah AYAZ'I, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Sayýn Prof. Dr. Ahmet GÖKÇE'YÝ, Jeoloji Mühendisliði Bölüm Baþkaný Sayýn Prof. Dr. IÞIK YILMAZ'I ve Teknik Eðitim Fakültesi Dekan Vekili Sayýn Prof. Dr Ömer BOZKAYA'YI ziyaret etmiþtir. Bu ziyaretlerde Sivas þubesi olarak yeni dönemde yapýlmasý düþünülen bilimsel ve teknik faaliyetler hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunulmuþtur. Serbest jeoloji mühendisliði yapan büro ve þirketlerle toplantý yapýldý Serbest jeoloji mühendisliði yapan büro ve þirket sahipleri ile 16 Þubat 2012 tarihinde toplantý yapýldý. Þube binasýnda yapýlan toplantýda Sivas Belediyesi Proje Kontrol Servisi Jeolojik Etüt Birimi'nin zemin etüt raporlarýnda istediði çalýþmalarda yaptýðý deðiþiklik ve düzenlemeler hakkýnda tüm serbest büro ve þirket çalýþanlarý bilgilendirildi. Sivas Valisi Ali KOLAT makamýnda ziyaret edildi 17 Þubat 2012 tarihinde Jeoloji Mühendisleri Odasý Sivas Þubesi 5. dönem þube baþkaný HÜSEYÝN EROL ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas þubesi olarak yeni dönemdeki hedeflenen çalýþmalar hakkýnda bilgi sunmak amacýyla; Sivas Valisi Sayýn Ali KOLAT ziyaret edilmiþtir. 4.dönem Sivas þube yönetimine plaket verildi tarihinde 4. dönem þube yönetim kurulunda bulunan meslektaþlarýmýza yönetimde bulunduklarý süreç içinde yaptýklarý çalýþmalardan ve katkýlardan dolayý teþekkür plaketi takdim etmek üzere Osmanaða Konaðý'nda program düzenlenmiþtir. trabzon þube Ocak 2012 tarihlerinde Þubemizin 8. Olaðan Genel Kurulu ve seçimi Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüþhane, Bayburt, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum temsilciliklerimizin katýlýmý ile gerçekleþtirildi tarihinde 8. Dönem Yönetim Kurulu olarak MTA Doðu Karadeniz Bölge Müdürü üyemiz Arif Saðlam'ý makamýnda ziyaret ettik tarihinde 8. Dönem Yönetim Kurulu olarak Ýl Afet ve Acil Durum Müdürü üyemiz Ömer Kýratlý ve kurumda çalýþan üyelerimizi ziyaret ettik tarihinde TMMOB Trabzon ÝKK'na baðlý meslek odalarýnda yönetici olan kadýn üyeler, þubemiz sosyal tesislerinde bir araya gelerek Ankara'da düzenlenen 2. Kadýn Kurultayý'ný tartýþtýlar. Toplantýda yeni dönemde yapýlacak etkinlik programýný da belirlendi tarihinde Þube Yönetim Kurulumuz KTÜ Rektörü Prof. Dr. Ýbrahim Özen ve Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Necati Tüysüz`ü makamýnda ziyaret etti tarihinde Þube Yönetim Kurulumuz KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Alemdar Bayraktar'ý ve Jeoloji Mühendisliði Bölümü'nü ziyaret etti tarihinde büro sahibi üyelerimizle þubemiz toplantý salonunda mesleki sorunlarýmýz ve çalýþma yaparken karþýlaþýlan güçlükler genel hatlarýyla ele alýndý. Toplantýya katýlan üyelerimizle yeni dönemde yapýlacak çalýþmalar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunuldu.

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 53 17 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 64 1 Temmuz 2010 : Ankara Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi jeoloji mühendiliði bölümü mezuniyet törenine Dündar Çaðlan ve Özcan Dumanlýlar katýlmýþtýr. 2 Temmuz 2010 : 2 Temmuz

Detaylı

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1- DANIŞMA KURULLARI ODAMIZ 23. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Odamız 23 Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 17 Temmuz 2010 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Detaylı

5 Haziran 2012: Dünya Çevre Günü nedeniyle Adana Koza Tv ye demeç verildi.

5 Haziran 2012: Dünya Çevre Günü nedeniyle Adana Koza Tv ye demeç verildi. JMO şube günceleri adana şube 5 Haziran 2012: Dünya Çevre Günü nedeniyle Adana Koza Tv ye demeç verildi. 5 Haziran 21012: Adana nın katı atıklarının toplandığı alanda Koza Tv ye Adana nın çöp sorunları

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik.

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan Syriana filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 14 Þubat 2006'da Kanal Türk TV'de Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarým Dosyasý" Programý'na katýlarak, bölgemizde tarýmýn sorunlarýna yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. Adana tarýmýnýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

JMO şube günceleri. adana şube. antalya şube

JMO şube günceleri. adana şube. antalya şube JMO şube günceleri adana şube 88 Kentsel Dönüşüm Çalıştayı İçin Toplantı Yapıldı Adana da 14-15 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen Kentsel Dönüşüm Çalıştayı ile ilgili olarak 08.02.2012 tarihinde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO'dan haberler Ankara'da 2. Deprem toplantýsý... Ankara Valiliði tarafýndan Ankara'nýn depremselliði konusunda geniþ katýlýmlý ikinci toplantý düzenlendi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel'in Baþkanlýðýnda

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

JMO şube günceleri. adana şube. mersin il temsilciliği. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO şube günceleri. adana şube. mersin il temsilciliği. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO şube günceleri adana şube 08 09 Şubat 2014: Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi toplantı salonunda yapıldı. 12 Şubat 2014: 10. Olağan Genel Kurul sonucunda seçilen

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

JMO şube günceleri. adana şube. antalya şube

JMO şube günceleri. adana şube. antalya şube JMO şube günceleri adana şube 19 Eylül 2013: 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü ile ilgili olarak basın açıklaması yapıldı. 07 Ekim 2013: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI MÝMARLAR ODASI ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU 05 Nisan 2014tarihindeGenel Merkezde düzenlenen, Başkanlar kurulu toplantısına Şube Başkanımız Gül Yüzüncü Yılmaz katıldı. ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 17

Detaylı

Şubelerimiz tarihi itibariyle; FAAL EMEKLİ VEFAT İSTİFA MESLEKTEN MEN GENEL TOPLAM

Şubelerimiz tarihi itibariyle; FAAL EMEKLİ VEFAT İSTİFA MESLEKTEN MEN GENEL TOPLAM 58 15.03.2012 tarihi itibariyle; FAAL EMEKLİ VEFAT İSTİFA MESLEKTEN MEN GENEL TOPLAM 14409 680 381 573 1 16045 KADIN ERKEK 3750 11339 Şubelerimiz 22. Olağan Genel Kurulumuzda kurulan Güney Marmara Şubemizle

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

BÝRLÝK VE DAYANIÞMA KOKTEYLÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

BÝRLÝK VE DAYANIÞMA KOKTEYLÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ BÝRLÝK VE DAYANIÞMA KOKTEYLÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 2008 Çalýþma Döneminin son Birlik ve Dayanýþma Kokteyli 0 Ocak tarihinde Ekrem Restaurantta 00 e yakýn üyemizin geniþ katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Önümüzdeki

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Enerji, Enerji Verimliliði ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Komisyonlarý 2. Ortak Toplantýsý Yapýldý

Enerji, Enerji Verimliliði ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Komisyonlarý 2. Ortak Toplantýsý Yapýldý Danýþtay bir kez daha Fen Adamlarý TUS Üstlenemez kararýný verdi Denizli Belediye Baþkanlýðý nýn iki ayrý yapýnýn elektrik fenni mesuliyetinin elektrikle ilgili fen adamlarýnca üstlenilmesine olanak tanýmasý

Detaylı

JMO şube günceleri. adana şube

JMO şube günceleri. adana şube JMO şube günceleri adana şube 15 Eylül 2012: Odamız Laboratuvar Komisyonu tarafından şube binamızda I. Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvarları Bölge Toplantısı yapıldı. 19 Eylül 2012: 19 Eylül Mühendis,

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-1 463,833 6.830 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 21 MF-1 438,070 14.500 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBE İŞ SAĞLIĞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA YÖNTEMLERİ SEMİNERİ DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRÜ ZİYARET EDİLDİ

ESKİŞEHİR ŞUBE İŞ SAĞLIĞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA YÖNTEMLERİ SEMİNERİ DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRÜ ZİYARET EDİLDİ ESKİŞEHİR ŞUBE İŞ SAĞLIĞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA YÖNTEMLERİ SEMİNERİ Jeolojik hizmet veren firmaların ve üyele- rimizin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu hakkında,

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

Ýstanbul Tabip Odasý ndan Celal Mestcioðlu da konuþmasýnda iþyerlerinde üretim aþamasýnda bulunan herkesin ortak kavramlarda buluþmasý gerektiðini, her gün iþyerlerinde çeþitli iþ kazalarýna rastlandýðýný

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

þube baþkanýmýzdan Mesleki etkinliklerin yanýnda sosyal faaliyetlerede gereken önemi vermeye gayret göstermekte yiz MART - NÝSAN 2009

þube baþkanýmýzdan Mesleki etkinliklerin yanýnda sosyal faaliyetlerede gereken önemi vermeye gayret göstermekte yiz MART - NÝSAN 2009 þube baþkanýmýzdan Meslek odalarýnýn asli görevleri, üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalýþmalarýna katký saðlamak, üyelerin bilgi birikimlerini arttýrýcý eðitimler ve etkinlikler düzenlemek, sosyal ve

Detaylı

JMO şube günceleri. adana şube. antalya şube. 26 Aralık 2012: TMMOB Adana İKK bileşenlerinin katıldığı 2012 yılının son toplantısı, Şubemizde yapıldı.

JMO şube günceleri. adana şube. antalya şube. 26 Aralık 2012: TMMOB Adana İKK bileşenlerinin katıldığı 2012 yılının son toplantısı, Şubemizde yapıldı. JMO şube günceleri adana şube 26 Aralık 2012: TMMOB Adana İKK bileşenlerinin katıldığı 2012 yılının son toplantısı, Şubemizde yapıldı. 26 Aralık 2012: Zonguldak ta meydana gelen maden kazası nedeni ile

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz.

MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. BAÞSAÐLIÐI Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi SET Group Holding A.Þ. Genel Müdürü ve Murahhas Azasý Sayýn Adnan Ýðnebekçili nin muhterem annesi FATMA ÝÐNEBEKÇÝLÝ 05 Mart 2001 tarihinde vefat etmiþ, ayný gün

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 ÝKÝ YÖNETMELÝÐÝMÝZ DAHA RESMÝ GAZETE DE YAYIMLANDI. 37-39.Sayfalar MESLEÐÝMÝZLE ÝLGÝLÝ HAK GASPINA YOL

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI 38. Olaðan Genel Kurul'un 80 sonrasý yapýlan Birlik Genel Kurullarý içinde "en çok karar alýnan Genel Kurul olarak" anýlacaðýný belirterek, Genel Kurul'da

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ŞUBAT-2012 16.02.2012 Madencilik Sektörü Çalışanlarına Yönelik Mesleki Eğitim Verilmesine Başlandı. 27.02.2012 Odamızın Yeni Lokali Hizmete Açıldı.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

ETB 2015 MART VE NİSAN AYLARI FAALİYETLER VE KATILIMLAR

ETB 2015 MART VE NİSAN AYLARI FAALİYETLER VE KATILIMLAR ETB 2015 MART VE NİSAN AYLARI FAALİYETLER VE KATILIMLAR SİVRİHİSARDA YAPILAN GÜBRE SUNUMU (25.02.2015) Sivrihisar İrtibat Büromuzda Gübre Kullanımı ve Gübre çeşitleri bilgilendirmesi Prof.Dr. Engin KINACI

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010 2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. KURUMSAL ĐLĐŞKĐLER VE ÖRGÜTLENME 1.1. ĐL TEMSĐLCĐLĐKLERĐ ĐLE ĐLĐŞKĐLERĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı