ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI"

Transkript

1 ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI 1.Eğitim Modeli Okulumuzu diğer okullardan farklı ve üstün kılan Eğitim modeli oluģturularak patentti çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmayla okulumuzda eğitim faaliyetleri sınav odaklı olmaktan çıkarılarak M.E. B mevzuatı ve yapılandırmacı yaklaģıma uyumlu hale getirilmiģtir. Bunun yanında Ortaokulda SBS hazırlıkları Ölçme Değerlendirme Sistemi ile takip edilmektedir. Bu eğitim modeli çocuğun var olan kapasitesi tanıyarak en üst seviyede kullanmasına imkan verecek bir program uygulamaktadır. ZenginleĢtirme Eğitim Modeli(ZEM) eğitimi sadece teori değil uygulamaya ağırlık veren bir sistemdir. Mutlu çocuk anlayıģı ile yaparak yaģayarak öğrenen bireyler yetiģtirilecektir. Bu modelde PĠSA, MONTESSORĠ, TIMSS, CĠTO, IB gibi uluslar arası sistemlere entegre çalıģmalar olacaktır. Öğrenciler sadece akademik yönden değil zeka, sosyal beceri, kiģilik ve karakter, fiziki ve manevi(gönül) eğitimi olarak beģ boyutta yetiģtirilecektir. Böylece insan olarak bütün yönleriyle tam bir eğitim alarak insanı kâmil olma hedefini gerçekleģtireceklerdir. A.Zeka Eğitimi Ġnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli yetenek aklını kullanabilmesidir. Zekâ potansiyeli insana bahģedilmiģ olağanüstü bir nimettir. Ġnsan, beyin potansiyelini kullanarak her türlü problemini çözer, sıra dıģı fikirler ortaya koyar, hayatını kolaylaģtıracak eserler üretir. Müfredat her ne kadar yenilenip geliģse de okullarda uygulanan eğitim modeli çocukları sadece zihinsel bir varlık olarak ele alır, onların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını yok sayar. Buna rağmen çocukların zihinsel geliģimi adına yapılanlara yakından bakıldığında görülen en önemli uygulama sürekli akademik bilgi yüklemektir. Çocuklar henüz ilköğretimin 4. ve 5. sınıfından itibaren yoğun akademik bilgi yüklemesi ve sınav hazırlığının stresine maruz bırakılırlar. Bu uygulama görünüģte çocukların zihinsel geliģimine önem verildiği intibaını uyandırsa da maalesef tam tersi etki yapar. Çocuklar problem çözme, analiz, sentez, sıra dıģı düģünme, üretkenlik gibi temel zihinsel becerileri bile edinemezler. Sınavlar için ders çalıģan, bir takım bilgileri sınav öncesi ezberleyerek sınıflarını geçen öğrenciler, düģünmeyi ve üretmeyi gerektiren hiçbir projeye yanaģmaz hale gelirler. Özetle mevcut eğitim sistemlerinde sürekli olarak akademik bilgi yüklenmektedir. Bu durumun ortaya çıkardığı eksiklikleri gidermek amacıyla Zihinsel GeliĢim Eğitimi programı hazırlanmıģtır. Bu programla öğrencilerin kazanmaları hedeflenen becerilerin bazıları aģağıdaki gibidir. a. Zekâ, Yetenek ve Ġlgi Alanı Eğitimi

2 b. Üretken DüĢünme Becerisi c. Özgün ve Yeni Fikirler OluĢturma Becerisi d. Dikkati Becerisini Arttırma ÇalıĢmaları e. Mucitlik ve Proje Yapabilme Becerisi Okulumuza Has Farklı Proje Uygulama Örnekleri: 1. Zihinsel geliģimi destekleyici atölye uygulamaları (Sayısal Yetenek Atölyesi, Yazarlık (sözel yetenek) Atölyesi vb.) 2. Okulumuza ait zenginleģtirilmiģ müfredat programı. 3. Rehberlik Eğitim Merkezi nin kurulması. Aktif öğrenme, hafıza teknikleri, anlayarak hızlı okuma teknikleri bu merkezden takip edilecektir. Ayrıca okulumuza has Okuma Ağacı Projesi vb. çalıģmalar bu merkez aracılığıyla yapılacaktır. 4. Okulumuza ait bir Bilim Merkezi kurulması 5. Okulumuza ait bir Tarih Müzesi kurulması 6. Yabancı Dil Laboratuarı kurulması. Bu çalıģma, Yabancı Dil Öğrenim Merkezi olarak öğrenciyle beraber öğretmene ve velilere de hizmet verecektir. 7. Okul müfredatıyla bütünleģmiģ SBS hazırlık programı. 8. AraĢtırma-GeliĢtirme Merkezi nin kurulması 9. Öğrenci GeliĢim Takip Sistemi nin kurulması Ġnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli yeteneklerden birisi de aklını kullanabilmesidir. Zekâ potansiyeli insana bahģedilmiģ olağanüstü bir nimettir. Ġnsan, beyin potansiyelini kullanarak problemlerini çözer, sıra dıģı fikirler ortaya koyar, hayatını kolaylaģtıracak eserler üretir. Zihinsel GeliĢim Eğitimiyle öğrencilerimizin problem çözme, düģünme, üretkenlik gibi temel zihinsel beceriler kazanmaları hedeflenmektedir. AĢağıdaki dersler yapılır Akıl Oyunları Sıra dıģı DüĢünce DüĢünme Becerileri Problem Çözme Becerisi Dikkat becerileri B. KiĢilik Eğitimi AraĢtırmalar, IQ düzeyinin baģarıyı etkilemesine karģın; sabır, özgüven, çalıģkanlık, cesaret vb. duyguların iģ, aile ve sosyal yaģam baģarısı üzerinde en önemli belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Karar verme sürecinde düģüncelerimiz kadar, duygularımızı da aktif olarak kullanıyoruz. O halde çocukların eğitimi söz konusu olduğunda onların duygusal geliģimini göz ardı edemeyiz.

3 1990 lı yıllarda kullanılmaya baģlanan duygusal zekâ kavramı; bir insanın kendi duygularını ve baģka insanların duygularını tanıyabilme, duygularını birbirinden ayırt edebilme ve bütün bu bilgileri düģünce ve davranıģlarının oluģumunda doğru bir biçimde kullanabilme yeteneği olarak tanımlanmıģtır. Eğitim dünyasından iģ dünyasına kadar pek çok sektörden insanlar duygusal zekâ çalıģmalarıyla yakından ilgilendiler. Tüm dünyada duygusal zekâ kavramının bu denli ilgi görmesinin nedenlerini, ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu toplumsal ve psikolojik geliģmelerle birlikte değerlendirmemiz faydalı olacaktır. Ancak, insanın duygusal yönünü ifade ederken, açıklamalarımızı duygusal zekâ kavramıyla sınırlı tutmayacağız. Ġnsanı, bütün metafizik boyutlarıyla anlamaya çalıģacağız. Çocukların duygusal dünyalarını anlayabilmek için öncelikle çocukların içine doğdukları dünyayı tanımaya çalıģacağız. Medya araçlarının yaydığı popüler kültüre, reklamların çocuklar üzerindeki etkisine, okullardaki sınav yarıģının çocukların kiģiliklerine olan tesirine daha yakından bakacağız. Modern hayatın gerilimleri, insanlarda depresyon ve strese bağlı çok sayıda rahatsızlıklara yol açmaktadır. Tüm dünyada insanlar arası hoģgörü, sabır, sevgi, saygı, yardımseverlik gibi duygular azalmakta ve Ģiddet olayları giderek yayılmakta. Son yıllarda özellikle Batı dünyası, Mevlana dan, Yunus tan doğu medeniyetinden devģirmeye çabaladıkları bir takım mistik öğretilerle huzur bulmaya çalıģmaktadır. Sadece aklı ve mantığı keskinleģtiren bir eğitimden geçen insanın ortaya koyduğu sanatın, mimarinin, siyasetin, ticaretin, bilimin, kültürün nasıl bir medeniyet ortaya koyduğunu, dünyamızı ve insanlığı ne hale getirdiğini görebiliyoruz. Bizim tasavvur ettiğimiz medeniyet, insanda zihinsel ve duygusal yönleriyle bir denge arar. Aklı ve kalbi, mantığı ve gönlü dengede tutan bir hayat tarzı ister. Çocuğunun dünyayı ateģe verecek bir neron olmasını kim ister? Çocuklarımızın zihinsel geliģimi için öğretim modelleri, müfredatlar geliģtiriyoruz. Peki onların duygusal geliģimini de yeterince önemsiyor muyuz? Elbette tüm anne babalar çocuklarının bu yönüyle de geliģmesini ister. Ama popüler eğitim sadece sınavları önemsediği için ebeveynler istemese de bu yapıya ayak uydurmuģ durumdalar. Çocukları yüksek notlar getiren aileler, her Ģeyin yolunda gittiğini düģünebilirler. Oysa eğitim, sınavlara hazırlanmaktan çok daha fazla bir Ģeydir. Okullarda bilgi ezberletip sınavlara hazırlamak için yapılanlar karģısında çocukların kiģilikleri zedeleniyor. Merak duyguları yok oluyor, özgüvenleri zarar görüyor. Çocuğa öğretilen bilgi, çocuğun kiģiliğine verilen zararı telafi etmez. Terazinin bir kefesine okulda verilenleri yani öğrendiği tüm bilgileri koysak; diğer kefesine çocuktan alınanları yani kiģiliğine verilen zararı koysak, kantarın topuzunun çoktan kaçtığını görürüz. Çocuklarınızın birer neron olmasını istemiyorsanız, onlara sağlam karakterli insanlar olarak yetiģebilecekleri eğitim programları sununuz. Onlardan, dünyayı bulduklarından daha

4 güzel bırakacak bir gönül medeniyeti inģa etmelerini bekliyorsanız, siz de onlar için yeni eğitim ortamları inģa ediniz. Çocuklarınızın zihinsel becerileri olağanüstü geliģmiģ, egosu ĢiĢkin, bencil, duyarsız, vicdanı lâl, çağın istediği robokop yaratıklara dönüģmesini istemiyorsanız, onlar için aklı ve kalbi arasında bağ kurabilecekleri bir aile iklimi oluģturunuz. Çocuklarınızın sınavlardan yüksek notlar almasını önemsediğiniz kadar onların doğru sözlü, adalet duygusuna sahip, sevgi ve saygı nedir bilen; sabır, tevazu, iyilik ve yardımseverlik, vicdan, onur, ahlâk, karakter, gibi kavramları tanıyan; nezaketli, görgülü birer insan olarak yetiģmelerini de önemseyiniz. Özetle öğrencilerimizin, aklı ve kalbi arasında bağ kurabilecekleri bir eğitim iklimi oluģturularak öğrencilerin kazanmaları hedeflenen becerilerin bazıları aģağıdaki gibidir. a) Saygı b) Doğruluk c) Adalet d) ÇalıĢkanlık e) Yardımseverlik Okulumuza Has Farklı Proje Uygulama Örnekleri: 1. Okulumuza ait Hayvanat Bahçesi kurulacaktır. Böylece öğrencilerimize canlıları anlama, tanıma, hayvanları sevme becerisi kazandırılmaya çalıģılacaktır. 2. Okulumuza ait Botanik Park kurulacaktır. Böylece öğrencilerimize canlı yetiģtirme sorumluluğu kazandırılmaya çalıģılacaktır. 3. Sorumluluklarımızı ve GeliĢim Özeliklerimizi Tanıyalım projesi kapsamında çevre ve arkadaģ iliģkileri, aile ile iletiģim konularında bilinçlendirme programları yapılacaktır. 4. Yetenekli olduğu sanat alanında Ustaya Saygı Projesi kapsamında usta-çırak iliģkisiyle özel yeteneklerin keģfedilerek geliģtirilmesi sağlanacaktır. 5. Duygusal GeliĢim Eğitimi Ders Materyali Hazırlama Kurulu oluģturulacaktır. Bu kurul ders sunuları hazırlayacak ve temel değerlerin anlatıldığı hikâye kitapları seçerek öğretmenlerin ve anne babaların yararlanmalarını sağlayacaktır. KiĢilik Eğitimiyle, öğrencilerimizin kendi duygularını ve baģka insanların duygularını tanıyabilmesi, duygularını birbirinden ayırt edebilmesi ve bütün bu bilgileri düģünce ve davranıģlarının oluģumunda doğru bir biçimde kullanabilmesi hedeflenmiģtir. AĢağıdaki değerler öğretilir Sevgi

5 Saygı Sorumluluk Yardımseverlik, Adalet Doğruluk Vefa Takım Ruhu Sabır C.Sosyal Beceri Eğitimi Sosyal Beceri Eğitimiyle öğrencilerin temel iletiģim becerilerini bilip uygulamaları amaçlanmıģtır. Toplumsal nezaket kurallarını bilmeleri; yazılı ve sözlü ifade becerilerini etkili Ģekilde kullanmaları hedeflenmiģtir. AĢağıdaki dersler yapılır Yazılı Ġfade Becerisi Sözlü Ġfade Becerisi ĠletiĢim Becerisi Görgü Kuralları D.Manevi Eğitim Manevi Eğitimle öğrencilerimizin hayatın gerçek gayesini bulma, insan olarak tekâmül etme, ruh yüceliği, kendini bilmek, erdemli yaģamak gibi anlam arayıģlarına sahip olmaları amaçlanmaktadır. Böylece aklı ve kalbi, mantığı ve gönlü dengede tutarak tekâmül etmeleri hedeflenmiģtir. AĢağıdaki dersler yapılır Mukaddes Kitabı Peygamberlerin Hayati Ġnanç Ve Ġtikat Dua Ve Sureler Adap

6 E.Fiziki Eğitim Fiziki Eğitimle öğrencilerin dengeli ve doğal ürünlerle beslenmeleri, spor yapmaları, planlı ve düzenli yaģamaları, temizlik, tertip ve düzen alıģkanlığı kazanmaları hedeflenmektedir. AĢağıdaki dersler yapılır Sağlıklı Beslenme Düzenli Spor KiĢisel Bakım ve Temizlik AlıĢkanlığı Doğru Uyku Stratejileri MÜFREDATIN ZENGĠNLEġTĠRĠLMESĠ Her çocuk eģsizdir, doğuģtan getirdiği muhteģem bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin ortaya çıkarılabilmesi için uygun eğitim Ģartlarının oluģturulması gereklidir. ZenginleĢtirilmiĢ Eğitim Model inin amacı, insanda var olan bu potansiyelin bütün yönleriyle ortaya çıkarılabilmesi için gerekli eğitim ortamlarının oluģturulmasıdır. Bu eğitim modeliyle insanlık için en önemli ihtiyaç olan üstün nitelikli insan kaynağı yetiģtirilmesi hedeflenmiģtir. Böylece geleceğin bilim insanlarını, geleceğin sanatçılarını, geleceğin devlet adamlarını ve geleceğin liderlerini yetiģtirme yolunda sağlam temeller atılmıģ olacaktır. 2.Bilim Ve Uygulama Laboratuarları (Bul) Türkiye de bir ilk özgün eğitim modeliyle çocukların teori ile beraber uygulama yada ağırlık vererek var olan potansiyelini en üst seviyede kullanmalarını sağlayacak patenti bize ait bir çalıģmadır. AĢağıdaki alanlarda çalıģmalar yapılır. Zeka Laboratuarı Akıl oyunları, sıra dıģı düģünme, Problem çözme becerileri uygulamalarının yapılacağı alan. Uzay Bilimleri Laboratuarı Eğlenceli Bilim Merkezi Tasarım Ve Bilgisayar Laboratuarı: Robot, Kapla, AhĢap Tasarım, Bilgisayar, Elektronik vb Sosyal Beceriler Laboratuarı Dil Laboratuarı Estetik Sanatlar Laboratuarı Uygulamalı Sanatlar Laboratuarı Yemek Bilimleri Laboratuarı Tarım Eğitimi Bahçeleri

7 Hayvan Sevgisi Eğitim Parkları Zekâ GeliĢtirme Etkinlikleri Öğrenciler farklı becerilere hitap eden akıl oyunlarını öğrenip uygulamaya geçerler. Süreç baģlangıcında öğrenciler oyunların gerektirdiği Ģekilde bireysel ya da grup olarak ayrılırlar, oyunlar tanıtılır, öğrenciler oyuna dahil olurlar. Bu süreç içerisinde beklenen, öğrencilerin baģlangıçta eğlence olarak görüp baģladığı oyunların stratejilerini içselleģtirmeleridir. Bu çalıģmalarda özel ve genel amaçlar Ģu Ģekildedir. Özel amaçlar oynanan oyuna göre; uzaysal algılama konsantrasyon eģleģtirme - hafızada tutma - hızlı düģünme savunma - sistemli ve doğaçlama geliģen sorunlara karģı çözüm üretme - taktik geliģtirme - kısa ve uzun vadeli strateji üretme tahmin - dikkat toplama - Ģekil tanıma - soyut düģünce - hayal gücü direnme - karar verme gibi becerilerin geliģimini sağlamaktır. Genel amaçlar ise bu öğrencilerin karģılaģabilecekleri genel sorunlara çözüm bulma üzerinedir Aynı dili konuģan, yakın bakıģ açılarına sahip öğrencileri bir grupta toplayarak muhtemelen yaģadıkları veya yaģayacakları seviyesindeki arkadaģlarıyla vakit geçirememe sorununa belli oranda çözüm getirebilme, Klasik eğitimin verdiği monotonluğun dıģına çıkıp eğitim açısından öğrencilerin doygunluğa ulaģmalarını sağlamak, GeliĢimin en önemli Ģartlarından biri olan öğrencinin sınırlarını -öğrenciyi yıldırmayacak Ģekilde- zorlama, Potansiyeli yüksek çocuklarda daha sık görülen yenilgiye tahammül edememe duygusunu motive olmalarında kullanabilecekleri Ģekilde sınırlandırma, Öğrencilerin enerjilerini yeteneklerini geliģtirecek çalıģmalarda harcamalarını sağlamaktır. Eğlenceli Bilim Merkezi Bilim merkezi çalıģmalarıyla; Öğrencilerin deneyler yaparak fizik ve kimya, Fen bilgisi ile ilgili temel kanunları keģfederek öğrenmelerini sağlamak ve deneylerden yola çıkarak yeni arayıģların peģine düģmelerini (üretkenliklerini arttırmayı) sağlayarak, Sıra dıģı düģünme becerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca; EleĢtirel düģünme ve sorgulama becerilerinin geliģimini sağlamak. Hedeflenmektedir. Çocuklar her hafta kimya ve fen alanında farklı deneyler gerçekleģtirerek kendilerinin, çevrelerinin farkında olarak hayatı daha bilinçli değerlendirebilirler. Üstün zekalı çocuklarımız, yaparak-yaģayarak ve tecrübe ederek gerçekleģtirdikleri deneyleri ve bu atölye çalıģmasındaki zevkli anları hiç unutmayacaklar. Astronomi ve Uzay Bilimleri

8 Astronomi ve Uzay Bilimleri çalıģmasıylaöğrenciler evrende neredeyiz? dünyamız nasıl bir gezegen? Gerçek uydusu Ay ve suni uyduların iģlevleri nelerdir? GüneĢ Sistemi Gezegenler Galaksiler - Diğer gök cisimleri BigBang Teorisi, Astronomi uzaklık birimleri ve ölçümleri, Uydu ve roket nasıl gönderilir? Kütle hesaplaması, Gök cisimlerinin büyüklük kıyaslamaları, Yıldız evreleri - Meteorlar,Bigbang teorisinin CERN laboratuvar uygulaması vb. konularda kainat ve yaģam hakkında farkındalık kazanacak ve uzayın derinliklerini keģif yolunda önemli adımlar atmıģ olacaklardır. Yazarlık ve Sosyal Medya Yazarlık ve sosyal medya çalıģmalarıyla öğrenciler: ĠletiĢim - Yazma eğitimi - Anlatım bozuklukları - Edebi türler - edebi akımlar - Roman ve hikaye türleri - Anlatım biçimleri ve özellikleri - kurgu, karakter oluģturma, karakter oluģturmanın yolları - karakter analizi - Kahramanın dramatik fonksiyonu - Karakter çeģitleri, karakter üzerinden dramatik yapı kurulması - Arketipler; karakter çeģitleri ve yan karakterlerin en bilindikleri - Hikaye; materyal toplama, hikayeye giriģ, dramatik yapının temel unsurları, kahramanın yolculuğu konularında temel bilgileri alarak yazılı iletiģimin inceliklerini öğrenen öğrenciler hayatlarının her aģamasında bundan faydalanabileceklerdir; mektup yazarken, iģyerinde rapor hazırlarken, elektronik postalarında, bir süreli yayında köģe yazısı ya da hayal gücünün sunduğu maceraları öykü formatına dönüģtürmeyi öğreneceklerdir. Bu çalıģmalara katılan öğrenciler kalemle savaģanlardan olmaları için ihtiyaç duydukları donanımı edinecekler. GerçekleĢtirilecek sosyal medya çalıģmalarıyla da medya üzerinde yorum geliģtirebilme ve seçim yapabilme alıģkanlığını edineceklerdir. Televizyon ve radyo kanallarına, gazete, dergi, yayın evi, sinema, tiyatro gezileri sonrasında yazarlar, yönetmenler, radyo programcıları ile tanıģacak olan çocuklar daha seçici ve üretken gözle bakmaya baģlayabileceklerdir. DüĢünsel ufukları geniģleyecek ve geleceklerini planlarken televizyonun dar çerçevesinden değil de hayallerinin büyük vizyonundan bakabileceklerdir. ġahsiyet Eğitim Programları ġahsiyet Eğitim Programları çalıģmasıyla öğrencilerimiz hızla değiģen dünyada kurum yöneticilerinde aranan farklı düģünebilme ve organizasyon becerileri geliģmiģ bireyler olarak yetiģebileceklerdir. Öğrencilerin liderlik becerilerinin farkında olmaları, liderlik için gerekli olan temel bilgileri edinmeleri ve liderlik yeteneklerini geliģtirerek etkin kullanmaları hedeflenmektedir. Özgüven, hitabet, hızlı okuma, iletiģim vb konularda bilgi sahibi olan genç geleceğin baģarılı insanı olacaktır. Güzel sanatlar, Eğitsel beden eğitimi oyunları çalıģmaları yapılır. 3.Akademik Ders ĠĢleyiĢi Okulumuz en üst seviyede bilgi ve becerilere sahip, eleģtirel düģünebilen, etkili iletiģim kurabilen ve üretebilen bireyler yetiģtirmeyi amaç edinmiģtir. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalıģması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanakları ile de ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliģtirmeye teģvik edilmektedir.

9 Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından sürdürülmektedir. Tam gün ve karma eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenmiģ öğretim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz; öğretmenler kurulu kararı, veli istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçmeli ders olarak, yabancı dil, bilgisayar, drama vb. çeģitli eğitimler almakta, sanat ve spor etkinliklerine katılmaktadır. Ġngilizce dersleriyle öğrencilerimize, Türkçe dıģında baģka bir dili kullanarak iletiģim kurma becerisini kazandırmak ve yabancı dili sevdirmek amaçlanmaktadır. Okulumuzdaki eğitim ve öğretim çalıģmaları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiģ olduğu yasal mevzuata ve buna bağlı olarak hazırlanan kurum yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. Derslere ait temel kavramların öğrenilmiģ olması ve bu bilgilerin öğrenciler tarafından farklı durumlara ve problemlere uygulanabilme yeteneklerinin geliģtirilmesini gerektirmektedir. Her öğretmenimiz konuların tam öğrenilmesi için aģağıdaki Ģekilde ders iģler. Birinci Adım; Bir ünite ile ilgili temel tanım, özellik, kavram ve bilgilerin verilmesi, öğrenmeye hazır hale getirilmesi. Ġkinci Adım ; Ġlk adımdaki öğreti ve becerilerin ne ölçüde kazanıldığının belirlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması, Üçüncü Adım; Öğrenilen temel bilgi ve kavramların farklı problemler içinde kullanılarak uygulamalarla pekiģtirilmesi. Öğrenci merkezli, aktif eğitim sisteminin uygulanması. Dördüncü Adım; Tüm kazanılan bilgi ve pratikleri daha ileri analiz ve sentez seviyesinde uygulamalarına girilerek çok yönlü düģünebilme ve akıl yürütme becerilerinin artırılması. BeĢinci Adım ; Öğrenilenlerin kontrol edilerek pekiģtirilmesi, eksiklerinin giderilmesi. Belirli aralıklarla tekrar programlarının yapılması. En verimli öğrenme ders ortamında gerçekleģir. Öğrencilerin derse aktif katılımları, derslere düzenli devamları ve dersi derste öğrenme, not tutabilme becerilerinin kazandırılmasına çok özen gösterilir. Öğrencilerin ders disiplinine uymaları ve ders devamları titizlikle denetlenir.

10 Öğrenciyi eğitim noktasında doyuracak; ek dersler bilgisayarda tekrar dersleri,soru çözüm günleri ve hepsinden önemlisi öğrencilerin, öğretmenlerine her zaman rahatlıkla soru sorabileceği eğitim anlayıģımız vardır. Sınıflarda çoğunlukla çift öğretmenli sistem vardır. Uzman öğretmenler ve stajyerler. Böylece stajyer öğretmenlerimiz yetiģtirilmektedir. Sınıfları idare tarafından sürekli kontrol edilir. Habersiz kontroller yapılır. Öğretmen her an denetime hazırdır. Öğretmen kendi belirleyeceği gün ve saatlerde velileri davet edip dersleri izletir. Sınıflarda ki öğretmenler zaman zaman değiģip farklı sınıflarda ders anlatır. Dersine branģ öğretmeni giren sınıflardan zayıf olan öğrencinin yetiģtirilmesi için hususi programlar yapılır. Öğretmen sınıfında ki öğrencinin evini zaman zaman arayıp eder ve ziyaret eder. ne yaptığının kontrol Her gün ilk ders güncel konular konuģup talebenin Ģuur kazanmasına yardımcı olur. Dördüncü sınıftan itibaren her ders için Ģubeler arası ortak deneme sınavları yapılır. Eksik olan konular sınıf öğretmenlerince tamamlanır. Yapılan performans ve projeler okulda sergilenir. Talebeler dersten sonra okulda kalarak performans ve projeler ve etütleri programlı bir Ģekilde okulda yapılır. Türkçe (Anadil) Öğretimi Ġnsanların yaģamında anadillerinin çok önemli bir yeri vardır. Bireylerin baģkaları ile sağlıklı iletiģim kurabilmeleri, eğitimleri sırasında her türlü öğrenmeyi gerçekleģtirebilmeleri büyük ölçüde anadilini etkili kullanmalarına bağlıdır. Anadilini de etkili kullanma ancak iyi bir anadili eğitimi ile mümkündür. Dili doğru ve düzgün kullanma doğuģtan gelen bir beceri değildir. Doğrudan doğruya eğitimle gelen bir beceridir. Bu beceri ise uygun ortamda doğru yöntem ve uygulamalarla verilebilir. Anadil (Türkçe) Öğretiminde Uygulanan Temel Ġlkeler: 1. Dil doğal bir ortam içinde öğretilir. 2. Anadil eğitiminde bütün derslerden faydalanılır. 3. Okuma, yazma, anlatım, anlama, dinleme ve dilbilgisi faaliyetlerinin hepsine gereken ölçüde önem verilir.

11 4. Anadil (Türkçe) eğitiminde çeģitli araç gereçlerden faydalanılır. Ders sadece anlatım yöntemi ile iģlenmez. Teknoloji ürünleri gerektiği kadar kullanılır. 5. Çocuk edebiyatı ürünlerinden yararlanılır. Öğrencilerin beynine ve kalbine kalıcı estetik imajlar düģürmek için onlara kültür yoğunluğu taģıyan eserler sunulur. 6. Sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri olan; masal, Ģiir, mani, tekerleme, sayıģma, destan vb. ürünlerden dil geliģiminde ve dil zevkinin verilmesinde yararlanılır. 7. Öğrencilere, anadil eğitimi ile edindikleri bilgi ve davranıģları sunma imkânı verilir. Okul bünyesinde faaliyet gösteren gazete, dergi, radyo gibi basın yayın araçlarında öğrencilerin çalıģmaları değerlendirilir. 8. Öğrencilere hızlı okuma ve anlama kabiliyetini geliģtirecek etkinlikler yapılır. 9. Öğrencilerimize konuģma ve dinleme becerilerini geliģtirecek etkinlikler yapılır. 10. Öğrencilere yazılı anlatım eğitimi verilir. YAZMA BECERĠSĠ PROGRAMI UYGULAMA AġAMALARI Türkçe haftalık ders saatlerinden bir saat bu etkinliklerin uygulanması için planlanır. Ġlkokul 2,3 ve 4. Sınıflarda Ve ortaokulda uygulanır. Ġlkokul birinci sınıflarda öğrenciler okumaya geçtikten sonra ikinci dönem uygulamaya baģlanır. Öğretmenlerimiz sınıflarının seviyesine ve ilgi alanlarına göre etkinlikleri geliģtirip, değiģtirebilirler. Her bir etkinlik farklı aktivitelerle uygulanmalıdır. Bazen okul bahçesinde çimenler üzerinde, bazen kütüphane gibi sınıf dıģı mekânlarda çalıģılabilir. Bazı etkinlikler uygun bir fon müziği eģliğinde yazılabilir. Ders sonunda öğrencilerin yazıları öğretmen tarafından alınarak mutlaka okunmalı ve yazının okunduğunu belirten ve öğrenciyi motive edici kısa ifadeler yazılmalıdır. Öğrencinin yazma becerisindeki geliģimini takip etmek amacıyla yazılar tarihlerine göre düzenli Ģekilde bir dosyada saklanır. Öğrencilerin yazılarını isterlerse sınıf arkadaģlarıyla paylaģmaları sağlanır. BaĢarılı ve örnek yazılardan bazıları sınıf panosunda sergilenebilir. Matematik Öğretimi Ülkemizde var olan matematik korkusunun temelinde matematik derslerinin eğlenceli değil de kurallarla dolu, anlaģılmaz ve karmaģık olarak sunulması vardır. Matematik aynı zamanda doğru ve tutarlı düģünmenin yöntemidir. Matematikte yeterlilik kazanmamıģ bireylerin sanatsal, bilimsel ve felsefî formasyon kazanmaları mümkün değildir.

12 Okulumuzda matematik dersi eğlenceli, oyuna dayalı, keģfetme buluģ gibi kalıcı yöntemlerle matematik dersliğinde zengin materyaller eģliğinde iģlenir. Çocuğun yaģamı boyunca bütün derslerde ve etkinliklerde baģvuracağı ve kullanacağı becerileri kazandıran, sorun çözmede yardımcı olacak temel bir ders olarak düģünülür. Bu Eğlenceli Matematik olarak özetlenir. Okulumuzda, matematiksel zekâya ve düģünceye önem verilmekte ve matematik dersleri eğlenceli bir Ģekilde sunulmaktadır. Öğrencilerimizin Matematik Alanında Kazanacağı Yetenek Özellikleri; 1- Verilerin ele alınmasında, düzenlenmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir. 2- Zihinsel çevikliğe sahiptir. 3- Orijinal yorumlar yapar. 4- Fikirlerin iletilmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir. 5- Göze çarpan genelleme yeteneği vardır. 6- Yazılı iletiģimden ziyade sözlü iletiģimi tercih eder. 7- Aynı problem çözümüne yönelik değiģik yöntemleri kullanır. 8- Olağan dıģı matematiksel iģlemler yapar. 9- Gayret gerektiren olağan dıģı problemler sorar. 10- Uygulamaya, analize, senteze ve değerlendirmeye odaklanır. 11- Problemi kısa sürede çözer. 12- Matematiği baģka kategorilere entegre edebilir. 13- Ġlgisiz gibi görünen iģlemler arasında ilgi kurar. 14- YanlıĢ ve doğruyu seçme güçleri fazladır. 15- YaĢıtlarının çözemediği zor problemleri çözebilir. Fen Ve Teknoloji Öğretimi

13 Okulumuzda; fen eğitimi çağdaģ eğitim teknolojine uygun aktif öğrenmeyi sağlayıcı öğretme-öğrenme etkinlikleri ile iģlenir, öğrenme faaliyetleri, zevkli ve eğlenceli hale gelir. Her çocuk küçük bir bilim adamı olarak görülür. Eğlenceli bilim çalıģmaları yapılır. Okulumuzda fen eğitimine yönelik olarak; Tam donanımlı laboratuarlar, Bilim Uygulama Merkezleri aktif kullanılacaktır. Öğrencilerimizin Fen Alanında Kazanacağı Yetenek Özellikleri; 1- Okur ve fen raporlarını yorumlayarak bir ilgi zemini oluģturur. 2- Fen Bilgisi konusunda otorite olan kaynakları tarar. 3- Fikir ve hipotezleri test etmeye yönelik deneyler yapar. 4- Fen ve teknik araçları kullanabilir ve bunlara vakıf olur. 5- Yerinde ve yeterli veri seçer. 6- Verilerden geçerli çıkarımlar yapar ve tahminlerde bulunur. 7- Problem çözmede kullanılan teknik ve süreçlerin altında yatan varsayımları tanır ve değerlendirir. 8- Fikirleri hem niceliksel hem de niteliksel ifade edebilir. 9- Fen bilgisini toplumsal değiģim için kullanır ve uygular. 10- Bilinen gerçek ve kavramlardan yeni iliģki ve fikirler oluģturur. 11- Bilimsel gözlem, veri toplama ve yorum yapma becerileri vardır. 12-Problemlere yönelik duyarlılığa, yeni fikirler geliģtirme yeteneğine, değerlendirme yeteneğine sahiptir. 13- Devamlı meraklıdır. 14- Tutarsızlıkların tespitinde tetiktir. 15- Yüksek düzeyde mekanik düģünmeye sahiptir. 16- Uzay iliģkilerine ilgi duyar.

14 17- Planlama ve iletiģim yeteneğine sahiptir. 18- Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyar. 19- Çabuk öğrenir, kavrar, akılda saklar. 20- Genelleme ve soyutlama yaparak elindeki bilgiyi diğer alanlara aktarabilir. 21- Kararlı ve sabırlıdır. 22- Üretkendir. 23- DüĢünceleri ve nesneleri sistematik biçimde bir araya getirebilir. 24- Sorgulamalarında Ne?, Nasıl?, Neden? sorularının ötesine ulaģmaya çalıģır. 25- Kendine güvenir, kendi baģına bir iģ üstlenebilir. 26- YaĢıtlarına göre alıģılmıģın dıģında nitelikli ürün ortaya koyar. 27- Birbirini takip eden konular ve olaylar dizisi karģısında bir sonraki adımı takip edebilir. 28-Bir alanda öğrendiği konu ile baģka bir alanda öğrendiği konu arasında mantıklı iliģkiler kurabilir. 29-Olaylar arasındaki bağlantıları, neden-sonuç iliģkilerini ve benzerlikleri yaģıtlarından daha çabuk ayırt edebilir. 30- Öğrendiklerini yeni ve farklı alanlarda kullanabilir. 31- ÇeĢitli konularda mantıklı eleģtiri getirebilir. 32- Bir kez öğrendiğini kolay kolay unutmaz. 33- Kimsenin aklına gelmeyecek sorular sorar. 34- Bir cümlede ya da sözde, doğrudan bildirilmeyen, kastedilen anlamları bulup çıkarabilir. 35- Sorun çözümünde karmaģık yöntemler kullanabilir. 36- YetiĢkin denetimi olmaksızın bir proje, deney üzerinde çalıģabilir.

15 37- ArkadaĢlarının etkinliklerini örgütleyip planlayabilir. 38- Yeni deneyler yapmaya isteklidir. Sosyal Bilgiler Öğretimi Sosyal bilgiler dersi; temel kültür öğelerini, birçok alandaki çalıģmalardan sağlanan bulgulardan, disiplinler arası bir yaklaģımla seçilip yoğrularak oluģturulmuģ bilgileri içinde bütünleģtiren; ilköğretim düzeyine ve çocuğun küresel algılama özelliğine uygun duruma getirilmiģ bir derstir. Bir toplumun hayat anlayıģı ve ortak değerleri ve kültürü, o toplumun yeni yetiģen bireylerine sosyal bilimler aracılığı ile kazandırılabilir. Sosyal bilgiler; öğrencilerin yaģadıkları coğrafyaya, topluma, kültürel mirasa duyarlı, dünyada olup biten olayların neden ve sonuçlarını doğru kavrayabilen ve eleģtirel değerlendirebilen, olaylardan yeni yorumlar çıkarabilen, ilkeli düģünebilen ve davranabilen, inanç değerlerine sahip ve diğer inanç sistemlerine saygı duyabilen bireyler olarak yetiģmelerine katkı sağlar. Sosyal Alandaki Yetenek Özellikleri; 1- YaĢına göre kavramsal olarak ilerlemiģtir. 2- Ġleri düzey, teknik bilgi birikimine ya da çok özel bilgilere sahiptir. 3- Güç veya karmaģık iģlerden hoģlanır. 4- Bağımsız projeler için yüksek standartlar belirler. 5- Sınıf arkadaģları tarafından yeni fikir ve bilgilerin kaynağı olarak görülür. 6- Sınıf arkadaģları tarafından bir grup stratejicisi yada organizatörü olarak görülür. 7- Ġnsan iliģkilerinde mizahı görür ve kendi kendine gülebilir. 8- Orijinal öyküler anlatır ya da yazar. 9- GeniĢ bir alana yayılan ve/veya oldukça kapsamlı ilgileri olur. 10- Diğer insanların görmediği iliģkileri görebilir. 11- Bilgiyi kolayca ve süratle kazanır.

16 12- ĠlerlemiĢ yoğunlaģmıģ ve geniģ konulara eğilen bir okuyucudur. 13- Ġnsanlara ve sosyal etkileģimin sonuçlarına karģı duyarlılık gösterip, samimi ilgi ve baģkalarının fikir ve ahlaki değerlerini takdir eder. 14- Özellikle insan davranıģlarının değerlendirilmesi açısından eleģtirel yargı kapasitesi vardır. 15- Hayal gücü, zaman ve mekan bakımından farklılık gösteren sosyal durumlara kendini yönlendirme yeteneği vardır. 16- Zaman duygusu ve birbirini izleyen olayların baģka olaylarla iliģkisini görme yeteneği vardır. 17- Sosyal problemlerde araģtırma, uygulama, bir problemin sınırlarını algılama, verileri saklama, kanıtları sıralama, hipotez oluģturma, anlamlı sonuçlara varma ve yazılı ya da sözel sunular için sonuçları etkin biçimde düzenleme yeteneği vardır. Bilgisayar Ve Teknoloji Eğitimi Ülkemizde öğretim büyük ölçüde kitaba (metne) dayalı olarak yapılmaktadır. Metne dayalı öğretim ise sözel ağırlıklı öğretim olması nedeniyle, ezberci öğrenmeyi teģvik etmektedir. Okullardaki öğretim öğrenme sürecinde, iki ve üç boyutlu araçlardan yeterince yararlanılamaması nedeniyle, öğrenciler konuları daha anlamlı ve etkili biçimde öğrenememektedirler. Oysa okulumuzda eğitim teknolojisinden bütün derslerde etkin Ģekilde yararlanılır. Okulumuzda bilgisayar eğitimi iki aģamalı olarak yürütülür: 1. Bilgisayar laboratuarlarını, bütünleģmiģ sisteme bağlı sınıflardaki bilgisayarlar kullanılarak bilgisayar okur-yazarlığı kazandırılır ve biliģim araçları kullanılarak, teknoloji bireyin yaģamına katılır. 2. Bilgisayarın sınıf ortamında CD-ROM lar ve internet aracılığı ile dersin öğrenilmesi ve zenginleģtirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Beden Eğitimi Ve Spor

17 Okulumuzda beden eğitimi dersine bağlı etkinlikler, öğrencilerin iyi bir sporcu olmalarından çok, sporda kazanılan baģarıların ve alıģkanlıkların yardımıyla zorlukların üstesinden gelmeyi, yaģamın her anında centilmence yarıģmayı, kendilerine güvenmeyi öğrenmelerine katkıda bulunmayı amaçlar. Sağlıklı bir yaģam için spor ilkesini savunur. Beden eğitimi derslerinin dıģında yürütülen spor etkinliklerinde, öğrenciler yeteneklerine uygun branģlara katılacak Ģekilde gruplandırılır. Görsel Sanatlar Eğitimi Sanat, insanın kendini anlatma, kendi dıģındaki dünya ile iletiģim kurma ve onu etkileme gibi ihtiyaçları sonucu ortaya çıkmıģtır. Sanatın hem ferdî, hem de toplumsal yanı olduğu gibi, hem zihnî, hem de duygusal özellikleri bulunmaktadır. Teknolojinin getirdiği yeni hayat biçiminin tutsağı olma tehlikesiyle karģı karģıya olan günümüz insanı, gittikçe duyarlılığını yitirmektedir. Bu nedenle, çağımızı araç gereç dünyası olmaktan kurtarıp, sanatla zenginleģtirerek, insanî bir niteliğe kavuģturmak için çocukların ferdî becerilerinin daha anasınıfından itibaren uzmanlar tarafından belirlenerek sanatın çeģitli dallarında eğitilmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin, insanlığın kültür sanat, birikim ve değerlerini benimseyen, bunların önemini kavrayan bireyler olarak yetiģmeleri ve toplumda etkin olarak yer almaları hedeflenir. Bunun için özellikle okul öncesi ve ilköğretim okullarında resim, Ģiir, müzik, drama, öykü gibi bütün sanatların, çocuğun yetenek ve eğilimleri doğrultusunda eğitime girmesi sağlanır. Okulumuzda yeterli sanat eğitimi alan öğrenciler; Sanatın hayattaki önemini ve gerçekliğini kavrar. Estetik duyarlılığı geliģir. Sanata ve sanatçıya değer verir. Niteliksiz sanat eserlerinden uzak durur. Sanata ve sanat olaylarına ilgi duyar, önem verir, koleksiyon yapma bilinci geliģir. Kültür sanat değerlerini kavrar, bu birikimi yarına aktarma bilincini kazanır. Okulumuzda uygulanacak görsel sanatlar eğitiminde belirlenen amaçlara ulaģılması için bazı temel ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu ilkeler:

18 1.Her çocuk, farklı algı, bilgi, sezgi ve duygu dünyası ile deneyime sahiptir. Uygulamalarda bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur. 2.Uygulamalarda, görsel sanat alanlarına yönelik iki ve üç boyutlu çalıģmalar ile çoklu ortam çalıģmalarına yer verilir. 3. Görsel sanatlar dersi, diğer disiplinlerle birlikte eğitsel amaçlardaki bütünlüğü kurmaya veya bireyin kendini gerçekleģtirmesine katkıda bulunur. 4. Dersin iģleniģi, kazanımlara yönelik, ilgi çekici olan öğrenme öğretme yöntem ve teknikleriyle zenginleģtirilir. 5. Görsel sanatlar dersi, çocuğu temel alır; öğrenme öğretme süreci, çocuğun kendine özgü algılama ve anlamlandırma evreni içinde, geliģim basamaklarına göre düzenlenir. 6. Değerlendirmede öğretmen, her çocuğun geliģim sürecini, bireysel farklılıklarını temel alan bir yaklaģım ile öğrenme öğretme sürecine katılımını ve görsel sanatlar dersinin kazanımları çerçevesinde bir bütün olarak ele almalıdır. Öğrenciler bu eğitimle algılama, düģünme ve bedensel eylemlerinin de katıldığı süreç içerisinde kendilerini ifade ederler. Bu nedenle resim ve klasik sanatlar eğitimi sadece boģ zamanların değerlendirilmesi gibi süsleyici bir iģlevi olan bir etkinlik değil, irade eğitiminin bir parçasıdır. Müzik Eğitimi: Müzik dersindeki amacımız; Müzik yoluyla estetik yönünü geliģtirmek, Duygu, düģünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak, Yeteneğini müzik üretme yoluyla geliģtirmek, Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımaları sağlamak. Müziğe karģı ilgi ve yeteneği olan öğrenciler tespit edilir. Arzu edenlerin müzik dersi dıģında uygulanan etkinliklerden yararlanmaları sağlanır. BaĢarılı öğrenciler Çocuk Korosu ne seçilir.

19 4.Yabancı Diller: Okulumuzda öğrencilerimiz Ġngilizcenin yanında Çince, Ġspanyolca, Rusça ve Pratik Arapça vb dilleri seçmeli olarak öğrenilmektedir. Yabancı Dil(Ġngilizce) çalıģmaları, değiģen ve geliģen durumlarda dikkate alınarak planlı ve programlı bir Ģekilde yapılır. Öğrencilerimizin yabancı dili konuģma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliģtirme çalıģmalarına önem verilir. Haftada 8-9 ders saati olarak planlanan Ġngilizce eğitiminin bir ders saati, yabancı öğretmen tarafından verilir. CAMBRĠDGE UNV. SINAVLARINA 3.sınıftan itibaren öğrencilerimizin katılımı sağlanarak geldiğimiz nokta tespit edilir ve değerlendirilir. Özel Eğitim Kurumları artık kitle iletiģim araçları ile uzak kavramının kalmadığı, uluslar arası iliģkilerin çok geliģtiği dünyamızda öğrencilerinin en az iki yabancı dili iyi bilmeleri ve kullanmalarını gereğine inanmaktadır. Bu inançla öğrencilerimize; Anasınıfında: ġarkı söyleyerek, resim yaparak, oyunlar oynayarak yabancı dille tanıģmalarını, sevmelerini, doğaçlama yolu ile kelime dağarcıklarını zenginleģtirmeyi, çok kısa ve düz soru cümlelerini anlamalarını sağlamakla dil öğretimine bu Ģekilde baģlamaktadır. Ġlköğretim 1, 2 ve 3,4. Sınıflarda: Yabancı dilli kullanarak çok sevmelerini, tanımalarını ve anlamalarını, o yaģ grubundaki çocukların ilgilerinin daha çok yoğunlaģtığı Ģarkı söylemek, resim yapmak, ilgin projeler hazırlamak, küçük skeçlerde yer almak gibi etkinliklere ağırlık verilerek öğrencilerin küçük cümleler kurabilmelerini, sorulan soruları anlayabilmelerini, kısa fakat doğru yanıtlar verebilmelerini amaçlayarak yabancı dil anadili öğrenme yöntemiyle yapmaktadır. Ġlköğretim 4, 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflarda: Öğrencilerimizin yabancı dili bilmeleri kadar iyi kullanmaları da amaçlanmaktadır. Sınıflarımızda yabancı dil dersi iki ayrı öğretmen tarafından verilmektedir. Bir öğretmenimiz dilbilgisi verirken, diğer öğretmenimizde dinleme, konuģma, okuma ve yazma öğretimi üzerinde yoğunlaģmaktadır. Sınıflarda öğrencilerin seviyelerine göre kurlara ayrılarak birbirlerine yakın dil bilgisine sahip öğrenciler aynı sınıflarda ders almakta, daha alt kurlarda geliģme gösteren öğrenciler bir üst kura geçmeye özendirilmekte, ilköğretimi bitiren

20 öğrencilerin aynı veya birbirine yakın yabancı dil seviyesinde olmaları amaçlanmaktadır. Kurların oluģmasında her öğretim yılı baģında yapılan kur sınavları ile öğretmenlerin görüģleri belirleyici olmaktadır. Bu belirlemede birinci dönem sonunda bir üst kurda zorlanan öğrenci, kendisinin ve velisinin de görüģü alınarak bir alt kura geçirilmektedir. ĠSABET'TE CAMBRIDGE ESOL SINAVLARI Ġsabet Eğitim Kurumu olarak tüm dünyadaki geliģmeleri yakından takip ederek, öğrencilerimiz için en faydalı sistemleri sınıflarımızda etkin olarak kullanmayı, yabancı dilde sorgulayabilen, iletiģim kurabilen ve bilgisini yaģama aktarabilen bireyler yetiģtirebilmeyi ilkesiyle tüm öğrencilerimizi bu seviyeye ulaģmada bir ölçüt kabul edilen, tüm Türkiye de her yıl Mayıs ayı içerisinde yapılan, Avrupa Konseyi nce onaylanmıģ, Cambridge Üniversitesi ESOL sınavlarına öğrencilerimizi dahil etmekteyiz Eğitim-öğretim yılı itibariyle uygulanmaya baģlanan programımızın sağlıklı ve etkin bir Ģekilde yürütülebilmesi amacıyla tüm alt yapı çalıģmaları tamamlanmıģ olup, gerekli öğretmen eğitimleri alınmıģ ve öğretim materyalleri zenginleģtirilmiģtir. Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan Cambridge ESOL sınavlarına öğrencilerimiz aģağıda belirtilen sınıf seviyelerinde katılmıģlardır. 3. Sınıf (Starters) 4. Sınıf (Movers) 5. Sınıf (Flyers) 6. Sınıf (KET) 7. Sınıf (PET) 5.KARĠYER PLANLAMASI PROJESĠ Kariyer Planlaması Projesi ile her öğrencimizin Anasınıfından itibaren Ġlgi ve yeteneklerinin tespit edilerek gelecekte baģarılı olabilecekleri alanların belirlenmesi amaçlanmıģtır. Bu uygulama Türkiye de ilk ve tek olacaktır. Kariyer Planlaması projesi her öğrenci için 1. Sınıftan itibaren, dersine giren bütün öğretmenlerin ve ailelerinin dolduracağı gözlem formları, uzmanlar tarafından yapılan zekâ, akademik kabiliyet, kiģilik testleri ve alan uzmanları denetiminde yapılan uygulama projelerinden oluģan bir dizi değerlendirme ile gerçekleģecektir. Proje boyunca 15 farklı tanıma tekniği uygulanarak öğrencinin kendini ve çevresini doğru tanıması sağlanarak ona ve çevresine profesyonel danıģma yapılır.

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI. Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU

EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI. Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU Kitap İnceleme Komisyonu Şenay Eğedemir (Zeytinburnu RAM Özel eğitim öğ.) Funda Yeşildağ (Zeytinburnu RAM Rehber öğ.) Ümit Kök (Tuzla

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ BĠREYĠN GELĠġĠMĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ DRAMA ÇALIġMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK

Detaylı

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaktan eğitim teriminden ilk olarak Wisconsin Üniversitesi'nin 1892 Yılı Kataloğu'nda bahsedilmiģ olup, yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yanyol Sok. No:19, No:5/3, 34692, Üsküdar, İstanbul Tel/Faks: (+90 216) 481 3023 www.edam.com.tr

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ OYUN ALBÜMÜ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE FİİLİMSİLERİNM ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN TUTUM, BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ

İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE FİİLİMSİLERİNM ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN TUTUM, BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI İLKÖĞRETİM II. KADEMEDE FİİLİMSİLERİNM ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN TUTUM, BAŞARI VE KALICILIĞA

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ SOSYAL GELĠġĠM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ P REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR

Detaylı

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU 1 Necati BİLGİÇ Abdullah TAŞTAN Gürhan KURUKAYA Kaya KAYA

Detaylı

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS...

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS... ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi.....4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi....5 Madde 1 YDDS ve YDMS....5 Madde 2 Devam Zorunluluğu...6 Madde 3 Sınav kuralları..6

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır

Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez. Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor. Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder de Çocuklarınız Kendini Keşfediyor Yönder Öğrencisi Her Türlü Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlanır Yönder Öğrencisi Kimselere Benzemez Yönder Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kalitesi Kabul

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1)

CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) CEZA ĠNFAZ KURUMUNDAN EĞĠTĠM KURUMUNA (1) Ceza infaz kurumları hem dünyada hem Türkiye de toplumun önemli bir bölümünü ilgilendiren yerlerdir. Zaman zaman 70 bine varan hükümlü ve tutuklu sayısı, insan

Detaylı

AĞAÇLAR VE MEYVALARI. Hazırlayan : Kristin Demirci

AĞAÇLAR VE MEYVALARI. Hazırlayan : Kristin Demirci ÇOCUK-EBEVEYN ANALİZİ AĞAÇLAR VE MEYVALARI Örnek Analiz Hazırlayan : Kristin Demirci INTRO Her çocuk evrenin mimari tarafından oluġturulmuġ eġsiz bir tasarımdır. Tıpkı eġi benzeri olmayan bir KAR TANESİ

Detaylı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı

T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ġlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı SES TEMELLĠ CÜMLE YÖNTEMĠ ĠLE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE ÖĞRENCĠ HATALARININ ĠNCELENMESĠ Aslıhan

Detaylı