ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI"

Transkript

1 ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI 1.Eğitim Modeli Okulumuzu diğer okullardan farklı ve üstün kılan Eğitim modeli oluģturularak patentti çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmayla okulumuzda eğitim faaliyetleri sınav odaklı olmaktan çıkarılarak M.E. B mevzuatı ve yapılandırmacı yaklaģıma uyumlu hale getirilmiģtir. Bunun yanında Ortaokulda SBS hazırlıkları Ölçme Değerlendirme Sistemi ile takip edilmektedir. Bu eğitim modeli çocuğun var olan kapasitesi tanıyarak en üst seviyede kullanmasına imkan verecek bir program uygulamaktadır. ZenginleĢtirme Eğitim Modeli(ZEM) eğitimi sadece teori değil uygulamaya ağırlık veren bir sistemdir. Mutlu çocuk anlayıģı ile yaparak yaģayarak öğrenen bireyler yetiģtirilecektir. Bu modelde PĠSA, MONTESSORĠ, TIMSS, CĠTO, IB gibi uluslar arası sistemlere entegre çalıģmalar olacaktır. Öğrenciler sadece akademik yönden değil zeka, sosyal beceri, kiģilik ve karakter, fiziki ve manevi(gönül) eğitimi olarak beģ boyutta yetiģtirilecektir. Böylece insan olarak bütün yönleriyle tam bir eğitim alarak insanı kâmil olma hedefini gerçekleģtireceklerdir. A.Zeka Eğitimi Ġnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli yetenek aklını kullanabilmesidir. Zekâ potansiyeli insana bahģedilmiģ olağanüstü bir nimettir. Ġnsan, beyin potansiyelini kullanarak her türlü problemini çözer, sıra dıģı fikirler ortaya koyar, hayatını kolaylaģtıracak eserler üretir. Müfredat her ne kadar yenilenip geliģse de okullarda uygulanan eğitim modeli çocukları sadece zihinsel bir varlık olarak ele alır, onların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını yok sayar. Buna rağmen çocukların zihinsel geliģimi adına yapılanlara yakından bakıldığında görülen en önemli uygulama sürekli akademik bilgi yüklemektir. Çocuklar henüz ilköğretimin 4. ve 5. sınıfından itibaren yoğun akademik bilgi yüklemesi ve sınav hazırlığının stresine maruz bırakılırlar. Bu uygulama görünüģte çocukların zihinsel geliģimine önem verildiği intibaını uyandırsa da maalesef tam tersi etki yapar. Çocuklar problem çözme, analiz, sentez, sıra dıģı düģünme, üretkenlik gibi temel zihinsel becerileri bile edinemezler. Sınavlar için ders çalıģan, bir takım bilgileri sınav öncesi ezberleyerek sınıflarını geçen öğrenciler, düģünmeyi ve üretmeyi gerektiren hiçbir projeye yanaģmaz hale gelirler. Özetle mevcut eğitim sistemlerinde sürekli olarak akademik bilgi yüklenmektedir. Bu durumun ortaya çıkardığı eksiklikleri gidermek amacıyla Zihinsel GeliĢim Eğitimi programı hazırlanmıģtır. Bu programla öğrencilerin kazanmaları hedeflenen becerilerin bazıları aģağıdaki gibidir. a. Zekâ, Yetenek ve Ġlgi Alanı Eğitimi

2 b. Üretken DüĢünme Becerisi c. Özgün ve Yeni Fikirler OluĢturma Becerisi d. Dikkati Becerisini Arttırma ÇalıĢmaları e. Mucitlik ve Proje Yapabilme Becerisi Okulumuza Has Farklı Proje Uygulama Örnekleri: 1. Zihinsel geliģimi destekleyici atölye uygulamaları (Sayısal Yetenek Atölyesi, Yazarlık (sözel yetenek) Atölyesi vb.) 2. Okulumuza ait zenginleģtirilmiģ müfredat programı. 3. Rehberlik Eğitim Merkezi nin kurulması. Aktif öğrenme, hafıza teknikleri, anlayarak hızlı okuma teknikleri bu merkezden takip edilecektir. Ayrıca okulumuza has Okuma Ağacı Projesi vb. çalıģmalar bu merkez aracılığıyla yapılacaktır. 4. Okulumuza ait bir Bilim Merkezi kurulması 5. Okulumuza ait bir Tarih Müzesi kurulması 6. Yabancı Dil Laboratuarı kurulması. Bu çalıģma, Yabancı Dil Öğrenim Merkezi olarak öğrenciyle beraber öğretmene ve velilere de hizmet verecektir. 7. Okul müfredatıyla bütünleģmiģ SBS hazırlık programı. 8. AraĢtırma-GeliĢtirme Merkezi nin kurulması 9. Öğrenci GeliĢim Takip Sistemi nin kurulması Ġnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli yeteneklerden birisi de aklını kullanabilmesidir. Zekâ potansiyeli insana bahģedilmiģ olağanüstü bir nimettir. Ġnsan, beyin potansiyelini kullanarak problemlerini çözer, sıra dıģı fikirler ortaya koyar, hayatını kolaylaģtıracak eserler üretir. Zihinsel GeliĢim Eğitimiyle öğrencilerimizin problem çözme, düģünme, üretkenlik gibi temel zihinsel beceriler kazanmaları hedeflenmektedir. AĢağıdaki dersler yapılır Akıl Oyunları Sıra dıģı DüĢünce DüĢünme Becerileri Problem Çözme Becerisi Dikkat becerileri B. KiĢilik Eğitimi AraĢtırmalar, IQ düzeyinin baģarıyı etkilemesine karģın; sabır, özgüven, çalıģkanlık, cesaret vb. duyguların iģ, aile ve sosyal yaģam baģarısı üzerinde en önemli belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Karar verme sürecinde düģüncelerimiz kadar, duygularımızı da aktif olarak kullanıyoruz. O halde çocukların eğitimi söz konusu olduğunda onların duygusal geliģimini göz ardı edemeyiz.

3 1990 lı yıllarda kullanılmaya baģlanan duygusal zekâ kavramı; bir insanın kendi duygularını ve baģka insanların duygularını tanıyabilme, duygularını birbirinden ayırt edebilme ve bütün bu bilgileri düģünce ve davranıģlarının oluģumunda doğru bir biçimde kullanabilme yeteneği olarak tanımlanmıģtır. Eğitim dünyasından iģ dünyasına kadar pek çok sektörden insanlar duygusal zekâ çalıģmalarıyla yakından ilgilendiler. Tüm dünyada duygusal zekâ kavramının bu denli ilgi görmesinin nedenlerini, ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu toplumsal ve psikolojik geliģmelerle birlikte değerlendirmemiz faydalı olacaktır. Ancak, insanın duygusal yönünü ifade ederken, açıklamalarımızı duygusal zekâ kavramıyla sınırlı tutmayacağız. Ġnsanı, bütün metafizik boyutlarıyla anlamaya çalıģacağız. Çocukların duygusal dünyalarını anlayabilmek için öncelikle çocukların içine doğdukları dünyayı tanımaya çalıģacağız. Medya araçlarının yaydığı popüler kültüre, reklamların çocuklar üzerindeki etkisine, okullardaki sınav yarıģının çocukların kiģiliklerine olan tesirine daha yakından bakacağız. Modern hayatın gerilimleri, insanlarda depresyon ve strese bağlı çok sayıda rahatsızlıklara yol açmaktadır. Tüm dünyada insanlar arası hoģgörü, sabır, sevgi, saygı, yardımseverlik gibi duygular azalmakta ve Ģiddet olayları giderek yayılmakta. Son yıllarda özellikle Batı dünyası, Mevlana dan, Yunus tan doğu medeniyetinden devģirmeye çabaladıkları bir takım mistik öğretilerle huzur bulmaya çalıģmaktadır. Sadece aklı ve mantığı keskinleģtiren bir eğitimden geçen insanın ortaya koyduğu sanatın, mimarinin, siyasetin, ticaretin, bilimin, kültürün nasıl bir medeniyet ortaya koyduğunu, dünyamızı ve insanlığı ne hale getirdiğini görebiliyoruz. Bizim tasavvur ettiğimiz medeniyet, insanda zihinsel ve duygusal yönleriyle bir denge arar. Aklı ve kalbi, mantığı ve gönlü dengede tutan bir hayat tarzı ister. Çocuğunun dünyayı ateģe verecek bir neron olmasını kim ister? Çocuklarımızın zihinsel geliģimi için öğretim modelleri, müfredatlar geliģtiriyoruz. Peki onların duygusal geliģimini de yeterince önemsiyor muyuz? Elbette tüm anne babalar çocuklarının bu yönüyle de geliģmesini ister. Ama popüler eğitim sadece sınavları önemsediği için ebeveynler istemese de bu yapıya ayak uydurmuģ durumdalar. Çocukları yüksek notlar getiren aileler, her Ģeyin yolunda gittiğini düģünebilirler. Oysa eğitim, sınavlara hazırlanmaktan çok daha fazla bir Ģeydir. Okullarda bilgi ezberletip sınavlara hazırlamak için yapılanlar karģısında çocukların kiģilikleri zedeleniyor. Merak duyguları yok oluyor, özgüvenleri zarar görüyor. Çocuğa öğretilen bilgi, çocuğun kiģiliğine verilen zararı telafi etmez. Terazinin bir kefesine okulda verilenleri yani öğrendiği tüm bilgileri koysak; diğer kefesine çocuktan alınanları yani kiģiliğine verilen zararı koysak, kantarın topuzunun çoktan kaçtığını görürüz. Çocuklarınızın birer neron olmasını istemiyorsanız, onlara sağlam karakterli insanlar olarak yetiģebilecekleri eğitim programları sununuz. Onlardan, dünyayı bulduklarından daha

4 güzel bırakacak bir gönül medeniyeti inģa etmelerini bekliyorsanız, siz de onlar için yeni eğitim ortamları inģa ediniz. Çocuklarınızın zihinsel becerileri olağanüstü geliģmiģ, egosu ĢiĢkin, bencil, duyarsız, vicdanı lâl, çağın istediği robokop yaratıklara dönüģmesini istemiyorsanız, onlar için aklı ve kalbi arasında bağ kurabilecekleri bir aile iklimi oluģturunuz. Çocuklarınızın sınavlardan yüksek notlar almasını önemsediğiniz kadar onların doğru sözlü, adalet duygusuna sahip, sevgi ve saygı nedir bilen; sabır, tevazu, iyilik ve yardımseverlik, vicdan, onur, ahlâk, karakter, gibi kavramları tanıyan; nezaketli, görgülü birer insan olarak yetiģmelerini de önemseyiniz. Özetle öğrencilerimizin, aklı ve kalbi arasında bağ kurabilecekleri bir eğitim iklimi oluģturularak öğrencilerin kazanmaları hedeflenen becerilerin bazıları aģağıdaki gibidir. a) Saygı b) Doğruluk c) Adalet d) ÇalıĢkanlık e) Yardımseverlik Okulumuza Has Farklı Proje Uygulama Örnekleri: 1. Okulumuza ait Hayvanat Bahçesi kurulacaktır. Böylece öğrencilerimize canlıları anlama, tanıma, hayvanları sevme becerisi kazandırılmaya çalıģılacaktır. 2. Okulumuza ait Botanik Park kurulacaktır. Böylece öğrencilerimize canlı yetiģtirme sorumluluğu kazandırılmaya çalıģılacaktır. 3. Sorumluluklarımızı ve GeliĢim Özeliklerimizi Tanıyalım projesi kapsamında çevre ve arkadaģ iliģkileri, aile ile iletiģim konularında bilinçlendirme programları yapılacaktır. 4. Yetenekli olduğu sanat alanında Ustaya Saygı Projesi kapsamında usta-çırak iliģkisiyle özel yeteneklerin keģfedilerek geliģtirilmesi sağlanacaktır. 5. Duygusal GeliĢim Eğitimi Ders Materyali Hazırlama Kurulu oluģturulacaktır. Bu kurul ders sunuları hazırlayacak ve temel değerlerin anlatıldığı hikâye kitapları seçerek öğretmenlerin ve anne babaların yararlanmalarını sağlayacaktır. KiĢilik Eğitimiyle, öğrencilerimizin kendi duygularını ve baģka insanların duygularını tanıyabilmesi, duygularını birbirinden ayırt edebilmesi ve bütün bu bilgileri düģünce ve davranıģlarının oluģumunda doğru bir biçimde kullanabilmesi hedeflenmiģtir. AĢağıdaki değerler öğretilir Sevgi

5 Saygı Sorumluluk Yardımseverlik, Adalet Doğruluk Vefa Takım Ruhu Sabır C.Sosyal Beceri Eğitimi Sosyal Beceri Eğitimiyle öğrencilerin temel iletiģim becerilerini bilip uygulamaları amaçlanmıģtır. Toplumsal nezaket kurallarını bilmeleri; yazılı ve sözlü ifade becerilerini etkili Ģekilde kullanmaları hedeflenmiģtir. AĢağıdaki dersler yapılır Yazılı Ġfade Becerisi Sözlü Ġfade Becerisi ĠletiĢim Becerisi Görgü Kuralları D.Manevi Eğitim Manevi Eğitimle öğrencilerimizin hayatın gerçek gayesini bulma, insan olarak tekâmül etme, ruh yüceliği, kendini bilmek, erdemli yaģamak gibi anlam arayıģlarına sahip olmaları amaçlanmaktadır. Böylece aklı ve kalbi, mantığı ve gönlü dengede tutarak tekâmül etmeleri hedeflenmiģtir. AĢağıdaki dersler yapılır Mukaddes Kitabı Peygamberlerin Hayati Ġnanç Ve Ġtikat Dua Ve Sureler Adap

6 E.Fiziki Eğitim Fiziki Eğitimle öğrencilerin dengeli ve doğal ürünlerle beslenmeleri, spor yapmaları, planlı ve düzenli yaģamaları, temizlik, tertip ve düzen alıģkanlığı kazanmaları hedeflenmektedir. AĢağıdaki dersler yapılır Sağlıklı Beslenme Düzenli Spor KiĢisel Bakım ve Temizlik AlıĢkanlığı Doğru Uyku Stratejileri MÜFREDATIN ZENGĠNLEġTĠRĠLMESĠ Her çocuk eģsizdir, doğuģtan getirdiği muhteģem bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin ortaya çıkarılabilmesi için uygun eğitim Ģartlarının oluģturulması gereklidir. ZenginleĢtirilmiĢ Eğitim Model inin amacı, insanda var olan bu potansiyelin bütün yönleriyle ortaya çıkarılabilmesi için gerekli eğitim ortamlarının oluģturulmasıdır. Bu eğitim modeliyle insanlık için en önemli ihtiyaç olan üstün nitelikli insan kaynağı yetiģtirilmesi hedeflenmiģtir. Böylece geleceğin bilim insanlarını, geleceğin sanatçılarını, geleceğin devlet adamlarını ve geleceğin liderlerini yetiģtirme yolunda sağlam temeller atılmıģ olacaktır. 2.Bilim Ve Uygulama Laboratuarları (Bul) Türkiye de bir ilk özgün eğitim modeliyle çocukların teori ile beraber uygulama yada ağırlık vererek var olan potansiyelini en üst seviyede kullanmalarını sağlayacak patenti bize ait bir çalıģmadır. AĢağıdaki alanlarda çalıģmalar yapılır. Zeka Laboratuarı Akıl oyunları, sıra dıģı düģünme, Problem çözme becerileri uygulamalarının yapılacağı alan. Uzay Bilimleri Laboratuarı Eğlenceli Bilim Merkezi Tasarım Ve Bilgisayar Laboratuarı: Robot, Kapla, AhĢap Tasarım, Bilgisayar, Elektronik vb Sosyal Beceriler Laboratuarı Dil Laboratuarı Estetik Sanatlar Laboratuarı Uygulamalı Sanatlar Laboratuarı Yemek Bilimleri Laboratuarı Tarım Eğitimi Bahçeleri

7 Hayvan Sevgisi Eğitim Parkları Zekâ GeliĢtirme Etkinlikleri Öğrenciler farklı becerilere hitap eden akıl oyunlarını öğrenip uygulamaya geçerler. Süreç baģlangıcında öğrenciler oyunların gerektirdiği Ģekilde bireysel ya da grup olarak ayrılırlar, oyunlar tanıtılır, öğrenciler oyuna dahil olurlar. Bu süreç içerisinde beklenen, öğrencilerin baģlangıçta eğlence olarak görüp baģladığı oyunların stratejilerini içselleģtirmeleridir. Bu çalıģmalarda özel ve genel amaçlar Ģu Ģekildedir. Özel amaçlar oynanan oyuna göre; uzaysal algılama konsantrasyon eģleģtirme - hafızada tutma - hızlı düģünme savunma - sistemli ve doğaçlama geliģen sorunlara karģı çözüm üretme - taktik geliģtirme - kısa ve uzun vadeli strateji üretme tahmin - dikkat toplama - Ģekil tanıma - soyut düģünce - hayal gücü direnme - karar verme gibi becerilerin geliģimini sağlamaktır. Genel amaçlar ise bu öğrencilerin karģılaģabilecekleri genel sorunlara çözüm bulma üzerinedir Aynı dili konuģan, yakın bakıģ açılarına sahip öğrencileri bir grupta toplayarak muhtemelen yaģadıkları veya yaģayacakları seviyesindeki arkadaģlarıyla vakit geçirememe sorununa belli oranda çözüm getirebilme, Klasik eğitimin verdiği monotonluğun dıģına çıkıp eğitim açısından öğrencilerin doygunluğa ulaģmalarını sağlamak, GeliĢimin en önemli Ģartlarından biri olan öğrencinin sınırlarını -öğrenciyi yıldırmayacak Ģekilde- zorlama, Potansiyeli yüksek çocuklarda daha sık görülen yenilgiye tahammül edememe duygusunu motive olmalarında kullanabilecekleri Ģekilde sınırlandırma, Öğrencilerin enerjilerini yeteneklerini geliģtirecek çalıģmalarda harcamalarını sağlamaktır. Eğlenceli Bilim Merkezi Bilim merkezi çalıģmalarıyla; Öğrencilerin deneyler yaparak fizik ve kimya, Fen bilgisi ile ilgili temel kanunları keģfederek öğrenmelerini sağlamak ve deneylerden yola çıkarak yeni arayıģların peģine düģmelerini (üretkenliklerini arttırmayı) sağlayarak, Sıra dıģı düģünme becerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca; EleĢtirel düģünme ve sorgulama becerilerinin geliģimini sağlamak. Hedeflenmektedir. Çocuklar her hafta kimya ve fen alanında farklı deneyler gerçekleģtirerek kendilerinin, çevrelerinin farkında olarak hayatı daha bilinçli değerlendirebilirler. Üstün zekalı çocuklarımız, yaparak-yaģayarak ve tecrübe ederek gerçekleģtirdikleri deneyleri ve bu atölye çalıģmasındaki zevkli anları hiç unutmayacaklar. Astronomi ve Uzay Bilimleri

8 Astronomi ve Uzay Bilimleri çalıģmasıylaöğrenciler evrende neredeyiz? dünyamız nasıl bir gezegen? Gerçek uydusu Ay ve suni uyduların iģlevleri nelerdir? GüneĢ Sistemi Gezegenler Galaksiler - Diğer gök cisimleri BigBang Teorisi, Astronomi uzaklık birimleri ve ölçümleri, Uydu ve roket nasıl gönderilir? Kütle hesaplaması, Gök cisimlerinin büyüklük kıyaslamaları, Yıldız evreleri - Meteorlar,Bigbang teorisinin CERN laboratuvar uygulaması vb. konularda kainat ve yaģam hakkında farkındalık kazanacak ve uzayın derinliklerini keģif yolunda önemli adımlar atmıģ olacaklardır. Yazarlık ve Sosyal Medya Yazarlık ve sosyal medya çalıģmalarıyla öğrenciler: ĠletiĢim - Yazma eğitimi - Anlatım bozuklukları - Edebi türler - edebi akımlar - Roman ve hikaye türleri - Anlatım biçimleri ve özellikleri - kurgu, karakter oluģturma, karakter oluģturmanın yolları - karakter analizi - Kahramanın dramatik fonksiyonu - Karakter çeģitleri, karakter üzerinden dramatik yapı kurulması - Arketipler; karakter çeģitleri ve yan karakterlerin en bilindikleri - Hikaye; materyal toplama, hikayeye giriģ, dramatik yapının temel unsurları, kahramanın yolculuğu konularında temel bilgileri alarak yazılı iletiģimin inceliklerini öğrenen öğrenciler hayatlarının her aģamasında bundan faydalanabileceklerdir; mektup yazarken, iģyerinde rapor hazırlarken, elektronik postalarında, bir süreli yayında köģe yazısı ya da hayal gücünün sunduğu maceraları öykü formatına dönüģtürmeyi öğreneceklerdir. Bu çalıģmalara katılan öğrenciler kalemle savaģanlardan olmaları için ihtiyaç duydukları donanımı edinecekler. GerçekleĢtirilecek sosyal medya çalıģmalarıyla da medya üzerinde yorum geliģtirebilme ve seçim yapabilme alıģkanlığını edineceklerdir. Televizyon ve radyo kanallarına, gazete, dergi, yayın evi, sinema, tiyatro gezileri sonrasında yazarlar, yönetmenler, radyo programcıları ile tanıģacak olan çocuklar daha seçici ve üretken gözle bakmaya baģlayabileceklerdir. DüĢünsel ufukları geniģleyecek ve geleceklerini planlarken televizyonun dar çerçevesinden değil de hayallerinin büyük vizyonundan bakabileceklerdir. ġahsiyet Eğitim Programları ġahsiyet Eğitim Programları çalıģmasıyla öğrencilerimiz hızla değiģen dünyada kurum yöneticilerinde aranan farklı düģünebilme ve organizasyon becerileri geliģmiģ bireyler olarak yetiģebileceklerdir. Öğrencilerin liderlik becerilerinin farkında olmaları, liderlik için gerekli olan temel bilgileri edinmeleri ve liderlik yeteneklerini geliģtirerek etkin kullanmaları hedeflenmektedir. Özgüven, hitabet, hızlı okuma, iletiģim vb konularda bilgi sahibi olan genç geleceğin baģarılı insanı olacaktır. Güzel sanatlar, Eğitsel beden eğitimi oyunları çalıģmaları yapılır. 3.Akademik Ders ĠĢleyiĢi Okulumuz en üst seviyede bilgi ve becerilere sahip, eleģtirel düģünebilen, etkili iletiģim kurabilen ve üretebilen bireyler yetiģtirmeyi amaç edinmiģtir. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalıģması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanakları ile de ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliģtirmeye teģvik edilmektedir.

9 Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından sürdürülmektedir. Tam gün ve karma eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenmiģ öğretim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz; öğretmenler kurulu kararı, veli istek ve ihtiyaçları doğrultusunda seçmeli ders olarak, yabancı dil, bilgisayar, drama vb. çeģitli eğitimler almakta, sanat ve spor etkinliklerine katılmaktadır. Ġngilizce dersleriyle öğrencilerimize, Türkçe dıģında baģka bir dili kullanarak iletiģim kurma becerisini kazandırmak ve yabancı dili sevdirmek amaçlanmaktadır. Okulumuzdaki eğitim ve öğretim çalıģmaları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiģ olduğu yasal mevzuata ve buna bağlı olarak hazırlanan kurum yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. Derslere ait temel kavramların öğrenilmiģ olması ve bu bilgilerin öğrenciler tarafından farklı durumlara ve problemlere uygulanabilme yeteneklerinin geliģtirilmesini gerektirmektedir. Her öğretmenimiz konuların tam öğrenilmesi için aģağıdaki Ģekilde ders iģler. Birinci Adım; Bir ünite ile ilgili temel tanım, özellik, kavram ve bilgilerin verilmesi, öğrenmeye hazır hale getirilmesi. Ġkinci Adım ; Ġlk adımdaki öğreti ve becerilerin ne ölçüde kazanıldığının belirlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması, Üçüncü Adım; Öğrenilen temel bilgi ve kavramların farklı problemler içinde kullanılarak uygulamalarla pekiģtirilmesi. Öğrenci merkezli, aktif eğitim sisteminin uygulanması. Dördüncü Adım; Tüm kazanılan bilgi ve pratikleri daha ileri analiz ve sentez seviyesinde uygulamalarına girilerek çok yönlü düģünebilme ve akıl yürütme becerilerinin artırılması. BeĢinci Adım ; Öğrenilenlerin kontrol edilerek pekiģtirilmesi, eksiklerinin giderilmesi. Belirli aralıklarla tekrar programlarının yapılması. En verimli öğrenme ders ortamında gerçekleģir. Öğrencilerin derse aktif katılımları, derslere düzenli devamları ve dersi derste öğrenme, not tutabilme becerilerinin kazandırılmasına çok özen gösterilir. Öğrencilerin ders disiplinine uymaları ve ders devamları titizlikle denetlenir.

10 Öğrenciyi eğitim noktasında doyuracak; ek dersler bilgisayarda tekrar dersleri,soru çözüm günleri ve hepsinden önemlisi öğrencilerin, öğretmenlerine her zaman rahatlıkla soru sorabileceği eğitim anlayıģımız vardır. Sınıflarda çoğunlukla çift öğretmenli sistem vardır. Uzman öğretmenler ve stajyerler. Böylece stajyer öğretmenlerimiz yetiģtirilmektedir. Sınıfları idare tarafından sürekli kontrol edilir. Habersiz kontroller yapılır. Öğretmen her an denetime hazırdır. Öğretmen kendi belirleyeceği gün ve saatlerde velileri davet edip dersleri izletir. Sınıflarda ki öğretmenler zaman zaman değiģip farklı sınıflarda ders anlatır. Dersine branģ öğretmeni giren sınıflardan zayıf olan öğrencinin yetiģtirilmesi için hususi programlar yapılır. Öğretmen sınıfında ki öğrencinin evini zaman zaman arayıp eder ve ziyaret eder. ne yaptığının kontrol Her gün ilk ders güncel konular konuģup talebenin Ģuur kazanmasına yardımcı olur. Dördüncü sınıftan itibaren her ders için Ģubeler arası ortak deneme sınavları yapılır. Eksik olan konular sınıf öğretmenlerince tamamlanır. Yapılan performans ve projeler okulda sergilenir. Talebeler dersten sonra okulda kalarak performans ve projeler ve etütleri programlı bir Ģekilde okulda yapılır. Türkçe (Anadil) Öğretimi Ġnsanların yaģamında anadillerinin çok önemli bir yeri vardır. Bireylerin baģkaları ile sağlıklı iletiģim kurabilmeleri, eğitimleri sırasında her türlü öğrenmeyi gerçekleģtirebilmeleri büyük ölçüde anadilini etkili kullanmalarına bağlıdır. Anadilini de etkili kullanma ancak iyi bir anadili eğitimi ile mümkündür. Dili doğru ve düzgün kullanma doğuģtan gelen bir beceri değildir. Doğrudan doğruya eğitimle gelen bir beceridir. Bu beceri ise uygun ortamda doğru yöntem ve uygulamalarla verilebilir. Anadil (Türkçe) Öğretiminde Uygulanan Temel Ġlkeler: 1. Dil doğal bir ortam içinde öğretilir. 2. Anadil eğitiminde bütün derslerden faydalanılır. 3. Okuma, yazma, anlatım, anlama, dinleme ve dilbilgisi faaliyetlerinin hepsine gereken ölçüde önem verilir.

11 4. Anadil (Türkçe) eğitiminde çeģitli araç gereçlerden faydalanılır. Ders sadece anlatım yöntemi ile iģlenmez. Teknoloji ürünleri gerektiği kadar kullanılır. 5. Çocuk edebiyatı ürünlerinden yararlanılır. Öğrencilerin beynine ve kalbine kalıcı estetik imajlar düģürmek için onlara kültür yoğunluğu taģıyan eserler sunulur. 6. Sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri olan; masal, Ģiir, mani, tekerleme, sayıģma, destan vb. ürünlerden dil geliģiminde ve dil zevkinin verilmesinde yararlanılır. 7. Öğrencilere, anadil eğitimi ile edindikleri bilgi ve davranıģları sunma imkânı verilir. Okul bünyesinde faaliyet gösteren gazete, dergi, radyo gibi basın yayın araçlarında öğrencilerin çalıģmaları değerlendirilir. 8. Öğrencilere hızlı okuma ve anlama kabiliyetini geliģtirecek etkinlikler yapılır. 9. Öğrencilerimize konuģma ve dinleme becerilerini geliģtirecek etkinlikler yapılır. 10. Öğrencilere yazılı anlatım eğitimi verilir. YAZMA BECERĠSĠ PROGRAMI UYGULAMA AġAMALARI Türkçe haftalık ders saatlerinden bir saat bu etkinliklerin uygulanması için planlanır. Ġlkokul 2,3 ve 4. Sınıflarda Ve ortaokulda uygulanır. Ġlkokul birinci sınıflarda öğrenciler okumaya geçtikten sonra ikinci dönem uygulamaya baģlanır. Öğretmenlerimiz sınıflarının seviyesine ve ilgi alanlarına göre etkinlikleri geliģtirip, değiģtirebilirler. Her bir etkinlik farklı aktivitelerle uygulanmalıdır. Bazen okul bahçesinde çimenler üzerinde, bazen kütüphane gibi sınıf dıģı mekânlarda çalıģılabilir. Bazı etkinlikler uygun bir fon müziği eģliğinde yazılabilir. Ders sonunda öğrencilerin yazıları öğretmen tarafından alınarak mutlaka okunmalı ve yazının okunduğunu belirten ve öğrenciyi motive edici kısa ifadeler yazılmalıdır. Öğrencinin yazma becerisindeki geliģimini takip etmek amacıyla yazılar tarihlerine göre düzenli Ģekilde bir dosyada saklanır. Öğrencilerin yazılarını isterlerse sınıf arkadaģlarıyla paylaģmaları sağlanır. BaĢarılı ve örnek yazılardan bazıları sınıf panosunda sergilenebilir. Matematik Öğretimi Ülkemizde var olan matematik korkusunun temelinde matematik derslerinin eğlenceli değil de kurallarla dolu, anlaģılmaz ve karmaģık olarak sunulması vardır. Matematik aynı zamanda doğru ve tutarlı düģünmenin yöntemidir. Matematikte yeterlilik kazanmamıģ bireylerin sanatsal, bilimsel ve felsefî formasyon kazanmaları mümkün değildir.

12 Okulumuzda matematik dersi eğlenceli, oyuna dayalı, keģfetme buluģ gibi kalıcı yöntemlerle matematik dersliğinde zengin materyaller eģliğinde iģlenir. Çocuğun yaģamı boyunca bütün derslerde ve etkinliklerde baģvuracağı ve kullanacağı becerileri kazandıran, sorun çözmede yardımcı olacak temel bir ders olarak düģünülür. Bu Eğlenceli Matematik olarak özetlenir. Okulumuzda, matematiksel zekâya ve düģünceye önem verilmekte ve matematik dersleri eğlenceli bir Ģekilde sunulmaktadır. Öğrencilerimizin Matematik Alanında Kazanacağı Yetenek Özellikleri; 1- Verilerin ele alınmasında, düzenlenmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir. 2- Zihinsel çevikliğe sahiptir. 3- Orijinal yorumlar yapar. 4- Fikirlerin iletilmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir. 5- Göze çarpan genelleme yeteneği vardır. 6- Yazılı iletiģimden ziyade sözlü iletiģimi tercih eder. 7- Aynı problem çözümüne yönelik değiģik yöntemleri kullanır. 8- Olağan dıģı matematiksel iģlemler yapar. 9- Gayret gerektiren olağan dıģı problemler sorar. 10- Uygulamaya, analize, senteze ve değerlendirmeye odaklanır. 11- Problemi kısa sürede çözer. 12- Matematiği baģka kategorilere entegre edebilir. 13- Ġlgisiz gibi görünen iģlemler arasında ilgi kurar. 14- YanlıĢ ve doğruyu seçme güçleri fazladır. 15- YaĢıtlarının çözemediği zor problemleri çözebilir. Fen Ve Teknoloji Öğretimi

13 Okulumuzda; fen eğitimi çağdaģ eğitim teknolojine uygun aktif öğrenmeyi sağlayıcı öğretme-öğrenme etkinlikleri ile iģlenir, öğrenme faaliyetleri, zevkli ve eğlenceli hale gelir. Her çocuk küçük bir bilim adamı olarak görülür. Eğlenceli bilim çalıģmaları yapılır. Okulumuzda fen eğitimine yönelik olarak; Tam donanımlı laboratuarlar, Bilim Uygulama Merkezleri aktif kullanılacaktır. Öğrencilerimizin Fen Alanında Kazanacağı Yetenek Özellikleri; 1- Okur ve fen raporlarını yorumlayarak bir ilgi zemini oluģturur. 2- Fen Bilgisi konusunda otorite olan kaynakları tarar. 3- Fikir ve hipotezleri test etmeye yönelik deneyler yapar. 4- Fen ve teknik araçları kullanabilir ve bunlara vakıf olur. 5- Yerinde ve yeterli veri seçer. 6- Verilerden geçerli çıkarımlar yapar ve tahminlerde bulunur. 7- Problem çözmede kullanılan teknik ve süreçlerin altında yatan varsayımları tanır ve değerlendirir. 8- Fikirleri hem niceliksel hem de niteliksel ifade edebilir. 9- Fen bilgisini toplumsal değiģim için kullanır ve uygular. 10- Bilinen gerçek ve kavramlardan yeni iliģki ve fikirler oluģturur. 11- Bilimsel gözlem, veri toplama ve yorum yapma becerileri vardır. 12-Problemlere yönelik duyarlılığa, yeni fikirler geliģtirme yeteneğine, değerlendirme yeteneğine sahiptir. 13- Devamlı meraklıdır. 14- Tutarsızlıkların tespitinde tetiktir. 15- Yüksek düzeyde mekanik düģünmeye sahiptir. 16- Uzay iliģkilerine ilgi duyar.

14 17- Planlama ve iletiģim yeteneğine sahiptir. 18- Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyar. 19- Çabuk öğrenir, kavrar, akılda saklar. 20- Genelleme ve soyutlama yaparak elindeki bilgiyi diğer alanlara aktarabilir. 21- Kararlı ve sabırlıdır. 22- Üretkendir. 23- DüĢünceleri ve nesneleri sistematik biçimde bir araya getirebilir. 24- Sorgulamalarında Ne?, Nasıl?, Neden? sorularının ötesine ulaģmaya çalıģır. 25- Kendine güvenir, kendi baģına bir iģ üstlenebilir. 26- YaĢıtlarına göre alıģılmıģın dıģında nitelikli ürün ortaya koyar. 27- Birbirini takip eden konular ve olaylar dizisi karģısında bir sonraki adımı takip edebilir. 28-Bir alanda öğrendiği konu ile baģka bir alanda öğrendiği konu arasında mantıklı iliģkiler kurabilir. 29-Olaylar arasındaki bağlantıları, neden-sonuç iliģkilerini ve benzerlikleri yaģıtlarından daha çabuk ayırt edebilir. 30- Öğrendiklerini yeni ve farklı alanlarda kullanabilir. 31- ÇeĢitli konularda mantıklı eleģtiri getirebilir. 32- Bir kez öğrendiğini kolay kolay unutmaz. 33- Kimsenin aklına gelmeyecek sorular sorar. 34- Bir cümlede ya da sözde, doğrudan bildirilmeyen, kastedilen anlamları bulup çıkarabilir. 35- Sorun çözümünde karmaģık yöntemler kullanabilir. 36- YetiĢkin denetimi olmaksızın bir proje, deney üzerinde çalıģabilir.

15 37- ArkadaĢlarının etkinliklerini örgütleyip planlayabilir. 38- Yeni deneyler yapmaya isteklidir. Sosyal Bilgiler Öğretimi Sosyal bilgiler dersi; temel kültür öğelerini, birçok alandaki çalıģmalardan sağlanan bulgulardan, disiplinler arası bir yaklaģımla seçilip yoğrularak oluģturulmuģ bilgileri içinde bütünleģtiren; ilköğretim düzeyine ve çocuğun küresel algılama özelliğine uygun duruma getirilmiģ bir derstir. Bir toplumun hayat anlayıģı ve ortak değerleri ve kültürü, o toplumun yeni yetiģen bireylerine sosyal bilimler aracılığı ile kazandırılabilir. Sosyal bilgiler; öğrencilerin yaģadıkları coğrafyaya, topluma, kültürel mirasa duyarlı, dünyada olup biten olayların neden ve sonuçlarını doğru kavrayabilen ve eleģtirel değerlendirebilen, olaylardan yeni yorumlar çıkarabilen, ilkeli düģünebilen ve davranabilen, inanç değerlerine sahip ve diğer inanç sistemlerine saygı duyabilen bireyler olarak yetiģmelerine katkı sağlar. Sosyal Alandaki Yetenek Özellikleri; 1- YaĢına göre kavramsal olarak ilerlemiģtir. 2- Ġleri düzey, teknik bilgi birikimine ya da çok özel bilgilere sahiptir. 3- Güç veya karmaģık iģlerden hoģlanır. 4- Bağımsız projeler için yüksek standartlar belirler. 5- Sınıf arkadaģları tarafından yeni fikir ve bilgilerin kaynağı olarak görülür. 6- Sınıf arkadaģları tarafından bir grup stratejicisi yada organizatörü olarak görülür. 7- Ġnsan iliģkilerinde mizahı görür ve kendi kendine gülebilir. 8- Orijinal öyküler anlatır ya da yazar. 9- GeniĢ bir alana yayılan ve/veya oldukça kapsamlı ilgileri olur. 10- Diğer insanların görmediği iliģkileri görebilir. 11- Bilgiyi kolayca ve süratle kazanır.

16 12- ĠlerlemiĢ yoğunlaģmıģ ve geniģ konulara eğilen bir okuyucudur. 13- Ġnsanlara ve sosyal etkileģimin sonuçlarına karģı duyarlılık gösterip, samimi ilgi ve baģkalarının fikir ve ahlaki değerlerini takdir eder. 14- Özellikle insan davranıģlarının değerlendirilmesi açısından eleģtirel yargı kapasitesi vardır. 15- Hayal gücü, zaman ve mekan bakımından farklılık gösteren sosyal durumlara kendini yönlendirme yeteneği vardır. 16- Zaman duygusu ve birbirini izleyen olayların baģka olaylarla iliģkisini görme yeteneği vardır. 17- Sosyal problemlerde araģtırma, uygulama, bir problemin sınırlarını algılama, verileri saklama, kanıtları sıralama, hipotez oluģturma, anlamlı sonuçlara varma ve yazılı ya da sözel sunular için sonuçları etkin biçimde düzenleme yeteneği vardır. Bilgisayar Ve Teknoloji Eğitimi Ülkemizde öğretim büyük ölçüde kitaba (metne) dayalı olarak yapılmaktadır. Metne dayalı öğretim ise sözel ağırlıklı öğretim olması nedeniyle, ezberci öğrenmeyi teģvik etmektedir. Okullardaki öğretim öğrenme sürecinde, iki ve üç boyutlu araçlardan yeterince yararlanılamaması nedeniyle, öğrenciler konuları daha anlamlı ve etkili biçimde öğrenememektedirler. Oysa okulumuzda eğitim teknolojisinden bütün derslerde etkin Ģekilde yararlanılır. Okulumuzda bilgisayar eğitimi iki aģamalı olarak yürütülür: 1. Bilgisayar laboratuarlarını, bütünleģmiģ sisteme bağlı sınıflardaki bilgisayarlar kullanılarak bilgisayar okur-yazarlığı kazandırılır ve biliģim araçları kullanılarak, teknoloji bireyin yaģamına katılır. 2. Bilgisayarın sınıf ortamında CD-ROM lar ve internet aracılığı ile dersin öğrenilmesi ve zenginleģtirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Beden Eğitimi Ve Spor

17 Okulumuzda beden eğitimi dersine bağlı etkinlikler, öğrencilerin iyi bir sporcu olmalarından çok, sporda kazanılan baģarıların ve alıģkanlıkların yardımıyla zorlukların üstesinden gelmeyi, yaģamın her anında centilmence yarıģmayı, kendilerine güvenmeyi öğrenmelerine katkıda bulunmayı amaçlar. Sağlıklı bir yaģam için spor ilkesini savunur. Beden eğitimi derslerinin dıģında yürütülen spor etkinliklerinde, öğrenciler yeteneklerine uygun branģlara katılacak Ģekilde gruplandırılır. Görsel Sanatlar Eğitimi Sanat, insanın kendini anlatma, kendi dıģındaki dünya ile iletiģim kurma ve onu etkileme gibi ihtiyaçları sonucu ortaya çıkmıģtır. Sanatın hem ferdî, hem de toplumsal yanı olduğu gibi, hem zihnî, hem de duygusal özellikleri bulunmaktadır. Teknolojinin getirdiği yeni hayat biçiminin tutsağı olma tehlikesiyle karģı karģıya olan günümüz insanı, gittikçe duyarlılığını yitirmektedir. Bu nedenle, çağımızı araç gereç dünyası olmaktan kurtarıp, sanatla zenginleģtirerek, insanî bir niteliğe kavuģturmak için çocukların ferdî becerilerinin daha anasınıfından itibaren uzmanlar tarafından belirlenerek sanatın çeģitli dallarında eğitilmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin, insanlığın kültür sanat, birikim ve değerlerini benimseyen, bunların önemini kavrayan bireyler olarak yetiģmeleri ve toplumda etkin olarak yer almaları hedeflenir. Bunun için özellikle okul öncesi ve ilköğretim okullarında resim, Ģiir, müzik, drama, öykü gibi bütün sanatların, çocuğun yetenek ve eğilimleri doğrultusunda eğitime girmesi sağlanır. Okulumuzda yeterli sanat eğitimi alan öğrenciler; Sanatın hayattaki önemini ve gerçekliğini kavrar. Estetik duyarlılığı geliģir. Sanata ve sanatçıya değer verir. Niteliksiz sanat eserlerinden uzak durur. Sanata ve sanat olaylarına ilgi duyar, önem verir, koleksiyon yapma bilinci geliģir. Kültür sanat değerlerini kavrar, bu birikimi yarına aktarma bilincini kazanır. Okulumuzda uygulanacak görsel sanatlar eğitiminde belirlenen amaçlara ulaģılması için bazı temel ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu ilkeler:

18 1.Her çocuk, farklı algı, bilgi, sezgi ve duygu dünyası ile deneyime sahiptir. Uygulamalarda bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur. 2.Uygulamalarda, görsel sanat alanlarına yönelik iki ve üç boyutlu çalıģmalar ile çoklu ortam çalıģmalarına yer verilir. 3. Görsel sanatlar dersi, diğer disiplinlerle birlikte eğitsel amaçlardaki bütünlüğü kurmaya veya bireyin kendini gerçekleģtirmesine katkıda bulunur. 4. Dersin iģleniģi, kazanımlara yönelik, ilgi çekici olan öğrenme öğretme yöntem ve teknikleriyle zenginleģtirilir. 5. Görsel sanatlar dersi, çocuğu temel alır; öğrenme öğretme süreci, çocuğun kendine özgü algılama ve anlamlandırma evreni içinde, geliģim basamaklarına göre düzenlenir. 6. Değerlendirmede öğretmen, her çocuğun geliģim sürecini, bireysel farklılıklarını temel alan bir yaklaģım ile öğrenme öğretme sürecine katılımını ve görsel sanatlar dersinin kazanımları çerçevesinde bir bütün olarak ele almalıdır. Öğrenciler bu eğitimle algılama, düģünme ve bedensel eylemlerinin de katıldığı süreç içerisinde kendilerini ifade ederler. Bu nedenle resim ve klasik sanatlar eğitimi sadece boģ zamanların değerlendirilmesi gibi süsleyici bir iģlevi olan bir etkinlik değil, irade eğitiminin bir parçasıdır. Müzik Eğitimi: Müzik dersindeki amacımız; Müzik yoluyla estetik yönünü geliģtirmek, Duygu, düģünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak, Yeteneğini müzik üretme yoluyla geliģtirmek, Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımaları sağlamak. Müziğe karģı ilgi ve yeteneği olan öğrenciler tespit edilir. Arzu edenlerin müzik dersi dıģında uygulanan etkinliklerden yararlanmaları sağlanır. BaĢarılı öğrenciler Çocuk Korosu ne seçilir.

19 4.Yabancı Diller: Okulumuzda öğrencilerimiz Ġngilizcenin yanında Çince, Ġspanyolca, Rusça ve Pratik Arapça vb dilleri seçmeli olarak öğrenilmektedir. Yabancı Dil(Ġngilizce) çalıģmaları, değiģen ve geliģen durumlarda dikkate alınarak planlı ve programlı bir Ģekilde yapılır. Öğrencilerimizin yabancı dili konuģma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliģtirme çalıģmalarına önem verilir. Haftada 8-9 ders saati olarak planlanan Ġngilizce eğitiminin bir ders saati, yabancı öğretmen tarafından verilir. CAMBRĠDGE UNV. SINAVLARINA 3.sınıftan itibaren öğrencilerimizin katılımı sağlanarak geldiğimiz nokta tespit edilir ve değerlendirilir. Özel Eğitim Kurumları artık kitle iletiģim araçları ile uzak kavramının kalmadığı, uluslar arası iliģkilerin çok geliģtiği dünyamızda öğrencilerinin en az iki yabancı dili iyi bilmeleri ve kullanmalarını gereğine inanmaktadır. Bu inançla öğrencilerimize; Anasınıfında: ġarkı söyleyerek, resim yaparak, oyunlar oynayarak yabancı dille tanıģmalarını, sevmelerini, doğaçlama yolu ile kelime dağarcıklarını zenginleģtirmeyi, çok kısa ve düz soru cümlelerini anlamalarını sağlamakla dil öğretimine bu Ģekilde baģlamaktadır. Ġlköğretim 1, 2 ve 3,4. Sınıflarda: Yabancı dilli kullanarak çok sevmelerini, tanımalarını ve anlamalarını, o yaģ grubundaki çocukların ilgilerinin daha çok yoğunlaģtığı Ģarkı söylemek, resim yapmak, ilgin projeler hazırlamak, küçük skeçlerde yer almak gibi etkinliklere ağırlık verilerek öğrencilerin küçük cümleler kurabilmelerini, sorulan soruları anlayabilmelerini, kısa fakat doğru yanıtlar verebilmelerini amaçlayarak yabancı dil anadili öğrenme yöntemiyle yapmaktadır. Ġlköğretim 4, 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflarda: Öğrencilerimizin yabancı dili bilmeleri kadar iyi kullanmaları da amaçlanmaktadır. Sınıflarımızda yabancı dil dersi iki ayrı öğretmen tarafından verilmektedir. Bir öğretmenimiz dilbilgisi verirken, diğer öğretmenimizde dinleme, konuģma, okuma ve yazma öğretimi üzerinde yoğunlaģmaktadır. Sınıflarda öğrencilerin seviyelerine göre kurlara ayrılarak birbirlerine yakın dil bilgisine sahip öğrenciler aynı sınıflarda ders almakta, daha alt kurlarda geliģme gösteren öğrenciler bir üst kura geçmeye özendirilmekte, ilköğretimi bitiren

20 öğrencilerin aynı veya birbirine yakın yabancı dil seviyesinde olmaları amaçlanmaktadır. Kurların oluģmasında her öğretim yılı baģında yapılan kur sınavları ile öğretmenlerin görüģleri belirleyici olmaktadır. Bu belirlemede birinci dönem sonunda bir üst kurda zorlanan öğrenci, kendisinin ve velisinin de görüģü alınarak bir alt kura geçirilmektedir. ĠSABET'TE CAMBRIDGE ESOL SINAVLARI Ġsabet Eğitim Kurumu olarak tüm dünyadaki geliģmeleri yakından takip ederek, öğrencilerimiz için en faydalı sistemleri sınıflarımızda etkin olarak kullanmayı, yabancı dilde sorgulayabilen, iletiģim kurabilen ve bilgisini yaģama aktarabilen bireyler yetiģtirebilmeyi ilkesiyle tüm öğrencilerimizi bu seviyeye ulaģmada bir ölçüt kabul edilen, tüm Türkiye de her yıl Mayıs ayı içerisinde yapılan, Avrupa Konseyi nce onaylanmıģ, Cambridge Üniversitesi ESOL sınavlarına öğrencilerimizi dahil etmekteyiz Eğitim-öğretim yılı itibariyle uygulanmaya baģlanan programımızın sağlıklı ve etkin bir Ģekilde yürütülebilmesi amacıyla tüm alt yapı çalıģmaları tamamlanmıģ olup, gerekli öğretmen eğitimleri alınmıģ ve öğretim materyalleri zenginleģtirilmiģtir. Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan Cambridge ESOL sınavlarına öğrencilerimiz aģağıda belirtilen sınıf seviyelerinde katılmıģlardır. 3. Sınıf (Starters) 4. Sınıf (Movers) 5. Sınıf (Flyers) 6. Sınıf (KET) 7. Sınıf (PET) 5.KARĠYER PLANLAMASI PROJESĠ Kariyer Planlaması Projesi ile her öğrencimizin Anasınıfından itibaren Ġlgi ve yeteneklerinin tespit edilerek gelecekte baģarılı olabilecekleri alanların belirlenmesi amaçlanmıģtır. Bu uygulama Türkiye de ilk ve tek olacaktır. Kariyer Planlaması projesi her öğrenci için 1. Sınıftan itibaren, dersine giren bütün öğretmenlerin ve ailelerinin dolduracağı gözlem formları, uzmanlar tarafından yapılan zekâ, akademik kabiliyet, kiģilik testleri ve alan uzmanları denetiminde yapılan uygulama projelerinden oluģan bir dizi değerlendirme ile gerçekleģecektir. Proje boyunca 15 farklı tanıma tekniği uygulanarak öğrencinin kendini ve çevresini doğru tanıması sağlanarak ona ve çevresine profesyonel danıģma yapılır.

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI -7 Eylül EYLÜL 1 15-19 Eylül 014-015 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VE BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE (BİLSEM) ÖĞRENCİ YÖNLENDİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU-ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ OKUL KOMİSYONUDUR ADI SOYADI Hüseyin ÖZCAN

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İşaret Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI 1 Okul Öncesi ve İlkokulların Haftalık Dersleri Okul Öncesi Okul öncesi dönem 4 yaş grubunda dersler 8:30 da başlar ve 12:00 da sona erer.

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Medya ve Toplum Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

JALE TEZER BÜYÜMEKTEN BÜYÜMEYE FARK VARDIR! ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ GÜÇLÜ TEMEL ETÜT EGITIM MERKEZI AÇILDI

JALE TEZER BÜYÜMEKTEN BÜYÜMEYE FARK VARDIR! ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ GÜÇLÜ TEMEL ETÜT EGITIM MERKEZI AÇILDI JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI JALE TEZER KOLEJİ TEZER KOLEJİ JALE JALE TEZER ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ OFİS SİSTEMİ (ETÜT) EĞİTİM DANIŞMANLIĞI (KARİYER MERKEZİ) SOSYAL İMKÂNLAR TEOG SINAVINA HAZIRLIK HER

Detaylı

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr YGS-LYS de 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi www.cinarkoleji.com.tr Çınar Koleji nde güne her sabah mutlulukla başlarsınız. 20 yıllık eğitim tecrübesiyle geliştirilen Sınavlara Hazırlık Sistemi ile sınav endişesi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere MİSYONUMUZ Özel Üsküdar SEV Ana sınıfı, İlkokulu ve Ortaokulu güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygular. Ulusal kültüre ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe

Detaylı

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi Vizyonumuz Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş çalışanları ile; yenilikçi, uluslararası alanda sayılan, yaşamın içinde var olan ve etkin eğitim-öğretim standartlarına sahip bir kurum olmaktır. Misyonumuz

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ KASIM EKĠM EYLÜL Öğrenme Alanı: ĠNANÇ. ÜNĠTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle TanıĢma, Dersin Amacı ve ĠĢleniĢ ġekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste iģlenecek konular ve ders iģleme teknikleri hakkında

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DERSİN ADI SAATİ TÜRKÇE 6 MATEMATİK 5 FEN BİLİMLERİ 4 SOSYAL BİLGİLER 3 İNGİLİZCE 10 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 GÖRSEL SANATLAR 1 MÜZİK 1

DERSİN ADI SAATİ TÜRKÇE 6 MATEMATİK 5 FEN BİLİMLERİ 4 SOSYAL BİLGİLER 3 İNGİLİZCE 10 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 GÖRSEL SANATLAR 1 MÜZİK 1 ZORUNLU DERSLER 0.07.01 Sayın Velimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 5.06.01 tarih ve 69 Sayılı kararı doğrultusunda öğrencilerimizin 01-013 eğitim-öğretim yılında alacağı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Mesleki İngilizce Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler Oyun gemisi Eğitim Dizisi Her cilt 24 cm x 30 cm - 110 gr. 1. hamur Bu eğitim dizisinde okul öncesi dönem çocuklarının hem bilişsel gelişimlerini, hem de sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen zengin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 2 Öğretmenlere Öneriler Giriş Okul yaşantısı içinde öğrenci için en önemli unsur öğretmendir. Üstün yetenekli öğrencilere uygun eğitimin sağlanmasında öğretmenlere

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANASANAT ATÖLYE III (RESİM) Ders No : 0310380091 Teorik : 2 Pratik : 4 Kredi : 4 ECTS : 10 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Konaklama İşletmeciliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE Eğitim Koçluğu Sertifika programı öğrencilerin okul, aile ve özel yaşamındaki

Detaylı

Bir okuldan fazlası. Bir okuldan fazlası HER ALANDA KALİTELİ VE GÜVENLİ EĞİTİMİN MERKEZİ. www.toros.k12.tr ANAOKULU VE KREŞLER İLKOKULLAR ORTAOKULLAR

Bir okuldan fazlası. Bir okuldan fazlası HER ALANDA KALİTELİ VE GÜVENLİ EĞİTİMİN MERKEZİ. www.toros.k12.tr ANAOKULU VE KREŞLER İLKOKULLAR ORTAOKULLAR Bir okuldan fazlası HER ALANDA KALİTELİ VE GÜVENLİ EĞİTİMİN MERKEZİ ANAOKULU VE KREŞLER HER YERE YAKINIZ Toros Kaş Toros Finike Toros Kumluca Toros Güven Toros Akdeniz Toros İdeal Çocuk Akademisi Toros

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG102 Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI: 1 ANASINIFI I. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA: Kim Olduğumuz SÜRE: 22.09.2014-31.10.2014 ANA FİKİR: Fiziksel özelliklerimi ve ilgi alanlarımı bilmek kendimi tanımamı sağlar.

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları

Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Grafik Tasarıma Giriş GTM 028 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ 1. Bilgi Evlerinin Kuruluş amacı; 2014 ve 2015 Eğitim Öğretim yılı Çocukların kendilerini tanımalarını, bilgi ve becerilerini

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mezuniyet Projesi CEAC 404 Bahar 1 4 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyeleri

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I ICM 213 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Televizyonda yapım ve uygulamalara giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı