YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan IC BA, or - ga ni zas yon sü re sin ce üc ret siz o la rak çe þit li dil ler de Ri sâ le-i Nur e ser le ri da ðý ta cak. nha be ri say fa 15 te YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR GAZETEMÝZLE BÝRLÝKTE ÝLK KUPON 16 NÝSAN PAZARTESÝ YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr POSTMODERN DARBEDE OYNADIKLARI ROL SORUÞTURULACAK 28 ÞUBAT ÇILAR Endonezya da önceki gün meydana gelen depremden sonra binalar hasar gördü, yollar yarýldý. FO TOÐ RAF: A A DÜN DE 6.5 ÝLE MEKSÝKA SALLANDI Dep rem fýr tý na sý uen do nez ya nýn Su mat ra a da sý a çýk - la rýn da ön ce ki gün mey da na ge len 8,6 ve 8,2 bü yük lü ðün de ki i ki dep re min ar dýn dan çok sa yý da, kýs men þid det li art çý sar sýn tý lar yaþandý. Ö te yan dan, Mek si ka nýn ba tý sýn da ki dað lýk ke sim - de 6,5 bü yük lü ðün de dep rem mey da - na gel di.nha be ri say fa 7 de BAÞBAKAN YARDIMCISI ARINÇ: Lozan bize yanlýþ tanýtýldý ubaþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Tür ki ye de yýl lar dýr in san la ra ta rih di ye öð re ti len þey le rin bü yük öl çü de ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný söy le di. Tür ki ye nin ba zý þey le ri ver dik, a ma çok þey ler ka zan dýk de ni len Lo zan Ant laþ ma sý yla 100 yýl i - da re e dil di ði ni i fa de et ti. nha be ri say fa 9 da ULUDERE DE ÇATIÞMA Þýrnak ta 2 þehit uþýr nak ýn U lu de re il çe sin de, gü ven lik güç le ri i le te rör ör gü tü a ra sýn da çý kan ça týþ ma da uz man ça vuþ lar Ca ner Ke si - mal i le Bay ram Te kin þe hit ol du. n9 da MESLEÐE GÖRE ÖDENECEK Primde yenilik usgk Baþ ka ný Fa tih A car, si gor ta pri mi ne e sas ka zanç lar la il gi li mes lek kod la rý na gö - re bir ça lýþ ma yap týk la rý ný bil dir di. Dok tor - la rýn bor dro be ya ný deðiþecek. n10 da GÖZALTINDA A RA LA RIN DA E. ORG. ÇE VÝK BÝR'ÝN DE BU LUN DU ÐU 31 KÝ ÞÝ, 28 ÞU BAT SÜ RE CÝN DE KÝ EYLEMLERÝ DO LA YI SIY LA GÖ ZAL TI NA A LIN DI ADALET BAKANI ERGÝN'ÝN YORUMU: Türkiye artýk darbelerle yüzleþmeli ua da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin, Tür ki ye, ya - kýn si ya sî ta ri hin de, geç mi þin de ya þa mýþ ol du ðu ve de mok ra si si ni bel li pe ri yod lar la ke sin ti ye uð - ra tan o lay lar la yüz leþ mek du ru mun day dý. Bun - lar ya þa ný yor. Te men ni e de rim, ö nü müz de ki sü - reç te ül ke miz de mok ra si si ku rum sal laþ mýþ, a ya - ðý ye re sað lam ba san ve ke sin ti ye, as ký ya a lý na - ma yan bir is tik ra ra ka vuþ sun de di. n8 de ESKÝ CUMHURÝYET SAVCISI KAYASU: Soruþturma, dar be he ves li le ri ne ders o lur u12 Ey lül dar be si ni ya pan lar hak kýn da id di a - na me ha zýr la dýk tan son ra mes lek ten ih raç e di - len es ki Cum hu ri yet Sav cý sý Sa cit Ka ya su, 28 Þu bat so ruþ tur ma sý na i liþ kin, Bu gün den son ra dar be yap ma ya he ves e den le rin bir kez de ðil, bin kez dü þün me le ri ge re kir de di. n8 de 28 Şubat ın mağdurlarından biri Yeni Asya ydı u9 MEÞRÛ HÜKÜMETÝ YIKMAKTAN GÖZALTI urefahyol Hükümetini yaptýklarý darbe ile yýktýklarý gerekçesiyle haklarýnda Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Baþsavcý Vekilliðince soruþturma açýlan 31 emekli asker gözaltýna alýndý. Emekli askerlerin Ankara, Ýstanbul, Niðde, Çanakkale ve Eskiþehir'de bulunan evlerinde dün sabah saatlerinde arama yapýldý. 28 ÞUBAT'IN KUDRETLÝ PAÞASI DA GÖZALTINDA u Gö zal tý na a lý nan ki þi ler a ra sýn da 28 Þu bat sü re cin de Ge nel - kur may 2. Baþ kan lý ðý gö re vin de bu lu nan ve Sin can'da yü rüt tü - ðü tank lar i çin "De mok ra si ye ba lans a ya rý yap týk" söz le ri çok tar tý þý lan e mek li Or ge ne ral Çe vik Bir de yer a lý yor. Çe vik Bir, e - mek li lik dö ne min de ki ça lýþ ma la rý i le de gün de me gel miþ ti. MEDYA, YARGI VE ÝÞ DÜNYASI ALKIÞLAMIÞTI u Bu dal ga ný n gi de rek ge niþ le ye ce ði yö nün de bek len ti ler o - lu þur ken, dö ne min ge nel kur may baþ kan la rý nýn da gö zal tý na a lý na bi le ce ði yo rum la rý ya pý lý yor. 28 Þu bat'ta meþ rû hü kü me - te kar þý "ir ti ca" ba ha ne siy le ya pý lan dar be yi üniversite, yar gý, med ya ve iþ dün ya sý al kýþ la mýþ ve bu sü reç te ge ti ri len ya - sak lar la özellikle din dar lar mað dur e dil miþ ti.nha be ri say fa 8 de ARAÞTIRMA KOMÝSYONU KURULDU Meclis, muhtýra ve ihtilâlleri soruþturacak utbmm Ge nel Ku ru lun da, dar be ve muh tý ra - lar la il gi li Mec lis A raþ týr ma Ko mis yo nu ku rul - ma sý alkýþlarla ka bul e dil di. TBMM Ge nel Ku - ru lun da 4 si ya sî par ti gru bu ta ra fýn dan ve ri len çe þit li ö ner ge ler, bir leþ ti ri le rek gö rü þül dü. Gö - rüþ me ler ne ti ce sin de ku rul ma sý na ka rar ve ri len Ko mis yon, 17 mil let ve ki lin den o lu þa cak ve 3 ay sü rey le gö rev ya pa cak.nha be ri say fa 8 de Çevik Bir VERÝLEN SÜRE DÜN DOLDU Su ri ye de si lâh lar sus tu ubm ve A rap Bir li ði nin ö zel tem - sil ci si Ko fi An nan pla ný na gö re Su - ri ye yö ne ti mi ne ve ri len sü re dün sa bah do lar ken sý cak böl ge ler de ça týþ ma ve o pe ras yon la rýn dur du - ðu bil di ril di. Si lâh la rýn ge nel an - lam da sus ma sý na rað men, bir kaç u fak çap lý o la yýn mey da na gel di ði de a jans la ra düþ tü. nha be ri say fa 7 de Ýsrail çocuklarý vurdu n7 de Türkiye deki Suriyelilerin sayýsý 24 bin 319 n7 de Filyos ta 13 kiþi hâlâ kayýp n9 da ISSN TÜKETÝCÝLER BÝRLÝÐÝ YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ MEHMET MUTA ÞAHÝN: Denetimsiz internet kafeler çocuklarýmýzýn geleceðini çalýyor nebru OLUR UN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE ENSTÝTÜ sayfamýz 11 de

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Ey iman edenler! Ýçki, kumar, putlar ve kýsmet çekilen zarlar hep þeytanýn iþinden birer pisliktir; ondan kaçýnýn ki kurtuluþa eresiniz. Mâide Sûresi: 90 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Benden sonra ümmetim hakkýnda üç þeyden korkuyorum: 1- Heva ve heveslerinin kendilerini þaþýrtmasý. 2- Mide düþkünlüðü ve þehevânî isteklerine uymalarý. 3- Hakikati bilip öðrendikten sonra gaflete düþmeleri. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 161 / Ha di s-i Þe rif Me â li Herkesi korkutan ölümün yüzüne baktým Her ke si kor ku tan, en kor kunç te - veh hüm e di len ö lü mün yü zü ne bak tým. Nu ru Kur ân i le gör düm ki, ö lü mün pe çe si ger çi ka ran lýk, si yah, çir kin i se de, fa kat mü min i çin a sýl si ma sý nu ra nî dir, gü zel dir gör düm. K ur ân dan al dý ðým fe yiz le ha riç ten te sel lî a ra mak de ðil, bel ki deh þet ve vah þet ve me yu si yet al dý ðým nok ta lar i çin de te sel li yi, ri ca yý, nu ru a ra dým. Ce nâb-ý Hakk a yüz bin þü kür ol sun ki, ayn-ý dert i çin de der ma ný bul dum. Ayn-ý zul met i çin de nu ru bul dum. Ayn-ý deh þet i çin de te sel li yi bul dum. En ev vel, her ke si kor ku tan, en kor kunç te veh hüm e di len ö lü mün yü zü ne bak tým. Nur-u Kur ân i le gör düm ki, ö lü mün pe çe si ger çi ka ran lýk, si yah, çir kin i se de, fa kat mü min i çin a sýl si ma sý nu ra nî dir, gü zel dir gör düm. Ve çok ri sâ le ler de bu ha ki ka ti ka tî bir su ret te is pat et mi þiz. Se ki zin ci Söz ve Yir min ci Mek tub gi bi çok ri sâ le ler de i zah et ti ði miz gi bi, ö lüm, i dam de ðil, fi rak de ðil, bel ki ha yat-ý e be di ye nin mu kad de me si dir, meb de i dir. Ve va zi fe-i ha yat kül fe tin den bir pay dos tur, bir ter his tir, bir teb dil-i me kân dýr. Ber zah â le mi ne göç müþ ka fi le-i ah ba ba ka vuþ mak týr. Ve hâ ke zâ, bun lar gi bi ha ki kat ler le ö lü mün ha ki kî gü zel si ma sý ný gör düm. Kor ka rak de ðil, bel ki bir ci het le müþ ta ka ne mev tin yü zü ne bak tým. Ehl-i ta ri kat çe ra bý ta-i mev tin bir sýr rý ný an la dým. Son ra, her ke si ze vâ liy le að la tan ve her ke si ken di ne mef tun ve müþ tak e den ve gü nah ve gaf let le ge çen ve geç miþ genç li ði me bak tým. O gü zel, süs lü çar þa fý (el bi se si) i çin de ga yet çir kin, sar hoþ, ser sem bir yüz gör düm. E ðer ma hi ye ti ni bil me sey dim bir kaç se ne be ni sar hoþ e dip gül dür me si ne be del, yüz se ne dün ya da kal sam be ni að lat tý ra cak tý. Na sýl ki öy le ler den bi ri si að la ya rak de miþ: Keþ ke genç li ðim bir gün dön sey di, ih ti yar lýk be nim ba þý ma ne ka dar ha zîn hal ler ge tir di ði ni o na þek vâ e dip söy le ye cek tim. E vet, bu zat gi bi genç li ðin ma hi ye ti ni bil me yen ih ti yar lar, genç lik le ri ni dü þü nüp te es süf ve ta has sür le að lý yor lar. Hal bu ki genç lik, e ðer ehl-i kalb, ehl-i hu zur ve ak lý ba þýn da ve kal bi ye rin de bu lu nan mü min ler de ol sa, i ba de te ve hay râ ta ve ti ca ret-i uh re vi ye ye sarf e dil se, en kuv vet li bir ve si le-i ti ca ret ve gü zel ve þi rin bir va sý ta-i hay rat týr. Ve o genç lik, va zi fe-i di ni ye si ni bi lip sû-i is ti mal et me yen le re, kýy met tar, zevk li bir ni meti Ý lâ hi ye dir. E ðer is ti ka met, if fet, tak vâ be ra ber ol maz sa, çok teh li ke le ri var; taþ kýn lýk la rýy la sa a det-i e be di ye si ni ve ha yat-ý uh re vi ye si ni ze de ler. Bel ki ha yat-ý dün ye vi ye si ni de ber bat e der. Bel ki bir i ki se ne genç lik zev ki ne be del, ih ti yar lýk ta çok se ne ler gam ve ke der çe ker. Ma dem ek ser in san lar da genç lik za rar lý dü þü yor. Biz ih ti yar lar Al lah a þük ret me li yiz ki, genç lik teh li ke le rin den ve za rar la rýn dan kur tul duk. Her þey gi bi, el bet te genç li ðin da hi lez zet le ri gi de cek. E ðer i ba de te ve hay ra sarf e dil miþ se, o genç li ðin mey ve le ri o nun ye rin de bâ ki ka lýp, ha yat-ý e be di ye de bir genç lik ka zan ma sý na ve si le o lur. Son ra, ek ser nâ sýn â þýk ve müp te lâ ol du ðu dün ya ya bak tým. Nur-u Kur ân i le gör düm ki, bir bi ri i çin de üç kül lî dün ya var: Bi ri si es mâ-i Ý lâ hi ye ye ba kar, on la rýn ay na sý dýr. Ý kin ci yü zü â hi re te ba kar, o nun mez ra a sý dýr. Ü çün cü yü zü ehl-i dün ya ya ba kar, ehl-i gaf le tin mel a be gâ hý dýr. Hem her ke sin bu dün ya da ko ca bir dün ya sý var. A de ta in san lar a de din ce dün ya lar bir bi ri i çi ne gir miþ. Fa kat her ke sin hu su sî dün ya sý nýn di re ði, ken di ha ya tý dýr. Ne va kit cis mi ký rýl sa, dün ya sý ba þý na yý ký lýr, ký ya me ti ko par. Ehl-i gaf let, ken di dün ya sý nýn böy le ça buk yý ký la cak va zi ye ti ni bil me dik le rin den, u mu mî dün ya gi bi da i mî zan ne dip pe res tiþ e der. Lem a lar, s. 231, (ye ni tan zim, s. 518) Kur ân me de ni ye ti ne gi den yo lun yol cu su ol mak ne ja il.com a mi a mý zýn çok ö nem li bir ku - C ru mu o lan Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü bu yýl ki Be di üz za man ý An ma Prog ra mý ve Haf ta sý çer çe ve sin de ki ko nu baþ lý ðý ný Sa id Nur sî ye gö re in san lý ðýn kur tu luþ re çe te si Kur ân Me de ni ye ti baþ lý ðý al týn da tes bit et miþ. Bu yýl ül ke i çin de ve dý þýn da ki her tür lü fa a li yet bu çer çe ve de yü rü tü lü yor. Çok gü zel ne ti ce le ri de be ra be rin de ge ti ri yor. Ýn san lý ðýn çok cid dî prob lem ler le kar þý kar þý ya gel di ði böy le bir dö nem de bu ko nu fev ka lâ de ö nem arz e di yor. Müs lü ma ným, Kur ân a i na ný yo rum ve se vi yo rum di yen her ke se de bü yük bir so rum lu luk dü þü yor. Bu nun i çin de; Av ru pa me de ni ye tiy le Ýs lâm Me de ni ye ti nin çok dik kat li ve de rin bir þe kil de mu ka ye se e di lip, Av ru pa me de ni ye ti nin yan lýþ la rý nýn, Ýs lâm me de ni ye ti nin doð ru la rý nýn her sa ha da tek tek or ta ya ko nu lup yan lýþ lar dan dön me, yer le ri ne ye ni le ri ni i ka me et mek i çin de ir þad ve ta lim ha re ke ti nin yay gýn laþ tý rý la rak de vam et ti ril me si ve en ký sa za man da tat bi ka ta ge çil me si ge re ki yor. Al lah a bin ler ce þük rol sun ki bü tün va tan sat hýn da il le ri miz, il çe le ri miz, bel de le ri miz bu ko nu da bü yük ha zýr lýk lar ya pý yor, plân lar ü ze rin de ça lý þý yor. Kon fe rans, se mi ner, pa nel, sem poz yum ve ders ler le iç ve dýþ dün ya da kalp ve gö nül ler de ye ni ka pý lar a çýp bir ma ne vî his ve he ye can dal ga sý mey da na ge tir me gay re ti ke sin ti siz de vam e di yor. Bu yýl ki taç lan mýþ pa ne li miz ga rip, ma sum, mah zun; fa kat te miz, i nanç lý, sa mi mî, mert ve has bî in san la rýn di ya rý Bos na Her sek in baþ þeh ri Sa ray bos na day dý. O ra ya cid dî bir çý kar ma ya pýp bü yük öl çü de he def le nen mak sa da u laþ týk. Bu nun ya nýn da o ra la rýn þart la rý ný ye rin de mü þa he de e dip, þim di ye ka dar o coð raf ya ya il gi siz li ði miz ve ih ma li mi zi de gör müþ ol - duk. Prog ram da hi lin de o ra la ra gi den kar deþ le ri miz, ül ke miz þart la rý na gö re çok cid dî sý kýn tý lar da çek ti ler. A ma o sý kýn tý ve çi le le ri he men mey ve ye ve müsbe te dö nüþ tür me nin gay ret ve plâ ný i çeri sin de ol ma lý yýz. Bun dan böy le bu ko nu lar da þi kâ ye te de, is ti ra hat, tem bel li ðe ve u mur sa maz lý ða da hiç mi hiç ma ze ret ve mü sa ma ha mýz o la maz! Der hal o ra da ki kar deþ le ri miz le ir ti bat ku rup, ec da dý mý zýn at tý ðý te mel le ri beþ yüz kü sur se ne den son ra tek rar i mar ve ih ya et mek i çin ya pý lan dâ vet le re ku lak ve rip, o coð raf ya da cid dî bir ir ti bat ve hiz me ti baþ lat mak zo run da yýz. Dün ya nýn þart la rý, kud sî dâ vâ nýn i cap la rý bi zi hiç ol maz sa bir ký sým him met ve gay ret le ri mi zin bu ra la ra yön len di ril me si nin ge rek li li ði ne zor lu yor. Sa ray bos na dan son ra ge çen haf ta Tür ki ye nin ö nem li si ya set ve kül tür mer kez le rin den o lan Ýz mir i li miz de ay ný pa ne li o böl ge den ge len dost la rý mýz la ve de ðer li Ýz mir hal kýy la bir lik te ya þa dýk. Ko nu ve ko nuþ ma cý lar ay ný ol ma sý na rað men Kur ân der ya sýn dan çok da ha gü zel ve an lam lý me saj lar ve ril di. San ki on beþ gün de pa ne lin ko nu su ve muh te va sý ta ma men de ðiþ miþ gi biy di. Ko nu lar gün cel ve ha ya tî o lun ca pa nel çok can lý ve a ký cý bir þe kil de ce re yan et ti.. A çýþ ko nuþ ma sýn da Ga ze te miz Ým ti yaz Sa hi bi ve Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný muh te rem Meh met Kut lu lar A ða bey, Üs ta dýn mim siz me de ni yet ta ri fi ne ve ma ter ya list fel se fe ye ba kýþ a çý sý ný, ba tý ve do ðu me de ni yet le ri ni tah li li ni çok i yi bir þe kil de i zah et ti. Fev ka lâ de i sa bet li ve fay da lý bir ko nuþ ma ol du. A ka de mis yen ve Star Ga ze te si Ya za rý Dr. Ce mil Er tem, Üs ta dýn dün ya yý o ku yan o müt hiþ de ha sý ve uf ku na hay ran lý ðý ný sýk sýk di le ge ti re rek; Be di üz za man ýn as rýn en bü yük ni me ti ve sis te mi o lan ger çek ma na da ki hür ri yet kav ra mý nýn ya nýn da, ço ðu kim se nin þim di ye ka dar bah set me di ði ve de ðin me di ði, a ma ol duk ça ö nem li o lan ve hür ri yet kav ra mýy la a da let kav ra mý na çok ya kýn o lan ma li ki yet kav ra mý ný yýl lar ön ce den gün de me ta þý ma sý na hay ret e dip dün ya nýn mut la ka Kur ân Me de ni ye ti ne dö nüþ ya pýp o na tes lim o la ca ðý na i nan ma sý çok il ginç bir tesbit ti. Or ta do ðu da da, Ad ri ya tik ký yý la rýn da da AB gi bi sý nýr lar yý ký la cak ve kal ka cak. Bu nun ye ri ne in san lýk; üm met kav ra mýy la ve tat bi ka týy la ta ný þa cak! di yen Dr. Ce mil Er tem in bu id di a sý ve yo ru mu, Be di üz za man ýn: Þu is tik bal in ký lâ ba tý i çeri sin de en yük sek, gür se da Ýs lâm ýn se da sý o la cak týr! tes bi ti nin bir a ka de mis yen ta ra fýn dan keþ fi ve i za hýy dý. Bu fi kir in san lý ðýn ge le ce ði i çin cid dî bir u fuk, gü zel bir çö züm ve ih ti ya cýn kay na ðý nýn tes bit ve teb ci lin den baþ ka bir þey de ðil di. Bu ko nu de rin bir in ce le me ve yo ru mun i þa ret le ri ni ve ri yor du. Bos na-her sek in yi ðit, sa kin, ken din den e min, i man lý dâ vâ ve i lim a da mý Prof. Dr. Ce ma led din La tiç in vah ye da ya lý me de ni ye te in san lý ðýn, ö zel lik le de Av ru pa da ya þa yan in san la rýn ha ya tî ih ti yaç la rý ol du ðu na dik kat çek me si bir baþ ka gü zel pen ce re ve ü mit ý þý ðýy dý. Do ðu Me de ni ye ti nin baþ lan gý cý nýn ve de lil li ta ri hî sü re ci nin ol du ðu nu, ne re den ge lip ne re ye git ti ði ni, in san lýk i çin var ol du ðu nu ve top lu mun bü tün dert le ri ne her za man ve ze min de ça re o lup çö züm ü ret ti ði ni çok cid dî bir þe kil de ö ne çý ka ran ve vur gu la ya rak a çýk la yan Prof. Dr. Lâ tiç; Ba tý me de ni ye ti nin bir as lý ve e sa sý ol ma dý ðý ný, ta ri hi de ol ma dý ðý ný be lir te rek; çý kar cý, sö mü ren, tah rip e den ve ken di sin den baþ ka sý na hep za rar ve ren bir man ta li te nin Ba tý da ki a dý nýn vah þî ka pi ta lizm ol du ðu nu üs tü ne ba sa ba sa mi sal ler le i zah et ti. Bi zim yö nü müz do ðu dur ve Kur ân yo lu dur! tes bi tin de bu lu nan Prof. Lâ tiç, Þey tan la me lek ba rýþ maz! di yen Be di üz za man ýn tes bi ti ni te ren nüm e di yor du. Yep ye ni bir an la yýþ ve sað lam bir te mel a ta rak, Ýs lâm ýn ö zü ne dö ne rek ve o nu bi re bir ya þa ya rak an cak is te nen he de fe gi di le bi le ce ði ne ve mut lu bir top lum ha ya tý ya þa na bi le ce ði ne dik kat çe ken Prof. La tiç, Be di üz za man ýn Türk le re a it bir â lim ol ma dý ðý ný, Boþ nak hal ký nýn da müç te hi di ve mâ ne vî li de ri ol du ðu nu ka bul len dik le ri ni be yan ve ik rar et ti. Bun dan do la yý dýr ki ö zel soh be ti miz de ga ze te miz ve ca mi a mý zýn hiz met fa a li yet le ri ni bi raz i zah e dip bil gi len di rin ce, haf ta lýk ve ya ay lýk Ye ni As ya ya ya zý yaz mak is te di ði ni ýs rar la ken di si is te di ve tek rar et ti. Biz de bu ko nu da ken di siy le mu ta ba ka ta var dýk ve söz le de ol sa an laþ týk in þa al lah. Yet ki li ku rul la rý mýz da bu nu gö rü þüp, bi ze u za tý lan bu e li boþ luk ta bý rak ma ma nýn en ký sa za man da yol la rý ný a ra ya ca ðýz in þa al lah. Prof. Dr. Ah met Bat tal Ho ca mý zýn, Kur ân Me de ni ye ti ko nu sun da; a da let ve hak kul la ný mý baþ lý ðý al týn da çý kar dý ðý yir mi a det so ru ve yi ne re fe rans ki tap o lan Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý na da ya na rak bu so ru la ra ver di ði ký sa, öz lü, an lam lý ce vap lar, vur gu lar ve gö rüþ ler top lum vic da nýn da mut la ka ma kes bu la ca ðý na ve dal ga dal ga ya yý la rak ül ke in san la rý nýn ka fa sýn da de mok ra si ve hür ri yet kav ra mý nýn yer le þip, ge liþ me si ne, lâ fýz da kal ma yýp ic ra a ta ge çe ce ði ne i na ný yo ruz. Bü yük Müc te hid Üs tad Be di üz za man ýn Kur ân uð ru na çek ti ði bun ca çi le nin mey ve le ri ni ül ke in sa nýy la böy le hür or tam lar da pay la þýn ca; Ya ra tan Rab bi mi ze, rah me tin sis tem leþ miþ hâ li di ni mi ze, ah kâm, düs tur ve pren sip ler man zu me si Kur ân ý mý za, rah met ve a da let tim sâ li yü ce Pey gam be ri mi ze (asm) o lan i ma ný mýz ar tý yor. Bu ha ki kat le ri bu as ra ta þý yýp mal e den Üs ta dý mýz Be di üz za man Sa id Nur sî ye o lan bað lý lý ðý mýz ve sa da ka ti miz de me sa fe kat e dip ge li þi yor. Bu nur lu ker van Al lah ýn i na ye tiy le dur mak sý zýn, sý nýr la rý ve za man la rý a þa rak yo lu na de vam e di yor. Al lah na sip e der se, ge le cek haf ta da ki ya zý mýz da Nur Ha ber le ri miz ve pa nel prog ram la rý mýz dün ya nýn ö bür u cun dan A vus tral ya dan o la cak. O ra da ki dost la rý mýz ABD de ki vak fý mý zýn ku ru cu ge nel baþ ka ný Prof. Dr. Sü ley man Kur ter i le e þi, de ðer li ab la mýz Hav va Ha ný me fen diy le bir lik te bi zi de dâ vet et ti ler. O ra da da i ki ay rý ö nem li þe hir de ve üç ay rý me kân da Ça ðý mý zýn So run la rý na Çö züm A ra yýþ la rý ve Be di üz za man Mo de li baþ lý ðýy la prog ram yap ma ya de vam e de ce ðiz in þa al lah. Al man ya za ten her yýl ya pý yor, þu an da ilk he def ABD ça pýn da bü yük bir or gan ize yap mak. Ýn þa al lah ký sa za man da o ra lar da da bu tür fa a li yet le ri yap mak ü mi din de yiz. Bu u zun ve yo ru cu yol cu luk i çin du â la rý ný zý bek li yo ruz. Kur ân ýn nur lu ve be re ket li rah me ti nin bü tün in san lý ða mal ol ma sý di lek ve te men ni le rim le... LÛ GAT ÇE: fi rak: Ay rý lýk. meb de : Ev vel, baþ lan gýç. teb dîl-i me kân: Yer de ðiþ tir me. ra bý ta-i mevt: Ö lüm ba ðý, ö lü mü nü dü þü ne - rek dün ya nýn fa ni ol du ðu nu mü lâ ha za et mek le nef sin de si se le rin den kur tul ma.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 22 Cemaziyelevvel 1433 Ru mî: 31 Mart 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Po lis ten ço cuk lar i çin sos yal pro je nerzýncan Em ni yet Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ha - zýr la nan Ço cuk lar Öð ren sin Ge le cek Þe kil len sin pro je si nin ta ný tý mý ya pýl dý. Kal kýn ma Ba kan lý ðý nýn des te ði i le va li lik ko or di ne sin de ha zýr la nan Ço cuk - lar Öð ren sin Ge le cek Þe kil len sin pro je si nin ta ný tý - mýn da pro je nin a ma cý ve he def le ri hak kýn da bil gi ve ren Em ni yet Mü dü rü Mus ta fa E la man, Er zin - can da ço cuk suç la rýy la mü ca de le ye yö ne lik ön ce - le yi ci ve ko ru yu cu me tot la rýn et kin ký lýn ma sý çe þit li in sa ni yak la þým lar ser gi len mek su re tiy le, top lum - da du yar lý lý ðýn art tý rýl ma sý ve gü ven duy gu su nun sað lan ma sý i le pa ra lel lik arz et mek te dir. 52 bin TL büt çe li, 6 ay sü re li SO DES kap sa mýn da Kal kýn ma Ba kan lý ðý ta ra fýn dan fi nan se e di len bu pro je çer çe - ve sin de ço cuk þu be mü dür lü ðü müz ta ra fýn dan tes pit e di len 35 ço cuk, 6-11 Ma yýs 2012 ta rih le ri a - ra sýn da ta ri hi ve kül tü rel me kân la rýn gez di ril me si a ma cýy la An ka ra ve Ça nak ka le il le ri ne gö tü rü le - cek tir. Ço cuk la rýn il sað lýk mü dür lü ðün ce sað lýk ta - ra ma la rý ya pýl dý, se ya hat te kul la nýl mak ü ze re tam te þek kül lü ký ya fet le ri a lýn dý. Bu ge zi ne ti ce sin de, ku ru la cak po lis-ço cuk sos yal bir lik te li ði i le ço cuk la - rýn sos yal ya þa ma u yum sað la ma la rý, ta rih bi linç le - ri ge liþ ti ri le cek or tak kül tür ve de ðer le re sa hip çýk - ma la rý ve suç lar dan u zak dur ma la rý he def len miþ - tir. di ye ko nuþ tu. Er zin can / ci han 27 öð ren ci nin ze hir len me olayýna so ruþ tur ma nkütahya'da, 27 öð ren ci nin o kul da ye dik le ri ye - mek ten ze hir len di ði id di a sý na i liþ kin i da rî ve ad lî so ruþ tur ma baþ la týl dý ðý bil di ril di. Kü tah ya Va li li - ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ön ce ki ak þam sa at sý ra la rýn da Na fi Gü ral Fen Li se si Pan si - yo nu nda ka lan bir kaç öð ren ci nin mi de bu lan tý sý ve kus ma þi kâ ye tiy le öð ret men le re baþ vur du ðu be lir - til di. Söz ko nu su öð ren ci le rin Dum lu pý nar Ü ni ver si - te si (DPÜ) Kü tah ya Ev li ya Çe le bi E ði tim ve A raþ týr - ma Has ta ne si nde mü þa he de al tý na a lýn dý ðý i fa de e di len a çýk la ma da, þöy le de nil di: Ay ný ge ce sa at dan son ra za man a ra lýk la rýy la bir çok öð ren ci ay ný þi kâ yet ler le o kul i da re si ne baþ vur muþ tur. Öð - ren ci ler hýz lý bir þe kil de has ta ne ye in ti kal et ti ri le rek mü þa he de al tý na a lýn mýþ týr. Gý da ze hir len me si þüp he siy le Ýl Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Mü dür lü ðü ve Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü yet ki li le rin ce ge rek li tet kik - ler ya pýl mak ü ze re nu mu ne ler a lý na rak, Es ki þe hir Ýl Gý da Kon trol Mü dür lü ðü ne gön de ril miþ tir. Çev re Sað lý ðý Ýl Mü dür lü ðü nce de su nu mu ne si a lýn mýþ, ge rek li tet kik ler i çin la bo ra tu va ra gön de ril miþ tir. Öð ren ci le ri mi zin sað lý ðý i le il gi li her han gi bir ha ya tî teh li ke bu lun ma yýp, a yak ta te da vi e di le rek o kul la - rý na gön de ril miþ tir. Ko nu i le il gi li o la rak i da rî ve ad lî so ruþ tur ma baþ la týl mýþ týr. Kü tah ya / a a KUPON: 44 Ma ne vi ya tý ný za yatýrým yapýn KMÜ REKTÖRÜ PROF. DR. SABRÝ GÖKMEN, ÝNSANLARIN MADDÎ VE MANEVÎ YÖNLERÝNÝN, TIPKI EÞYA GÝBÝ BAKIMA ÝHTÝYACI OLDUÐUNU, MANEVÝYATA DAHA FAZLA YATIRIM YAPILMASINI TAVSÝYE ETTÝ. KA RA MA NOÐ LU Meh met bey Ü ni ver si te si (KMÜ) Rek tö rü Prof. Dr. Sab ri Gök men, pay laþ ma nýn ve ver me nin de ðe ri ne dik kat çe ke rek, Ver mek, hiz met top lu mu nu o luþ tu ran bi rey le rin, al mak i se tü ke tim top lu mu nu o luþ tu ran bi rey le rin ö zel li ði dir. de di. Prof. Gök men, in san la rýn mad dî ve ma ne vî yön le ri nin, týp ký eþ ya gi bi ba ký ma ih ti ya cý ol du ðu nu, ma ne vi ya ta da ha faz la ya tý rým ya pýl ma sý ný tav si ye et ti. KMÜ Rek tö rü Prof. Dr. Sab ri Gök men, 1. Ka ri yer Gün le ri kap sa mýn da dü zen le nen prog ram da ha yat tec rü be le ri ni öð ren ci le ri i le pay laþ tý. Ka ra man Kâ zým ka ra be kir Mes lek Yük se ko ku lu nda dü zen le nen prog ram da Gök men, in san lar la ta nýþ ma nýn ö ne mi ne de ði ne rek Yu nus Em re nin söy le di ði Ge lin ta nýþ o la lým, i þin ko la yýn tu ta lým, se ve lim se vi le lim, dün ya kim se ye kal maz sö zü nü ha týr la ta rak, öð ren ci le re, Si zin le ta nýþ ol mak tan ke yif a lý yo rum. de di. Kâ zým ka ra be kir Be le di ye Baþ ka ný Mu am mer Sa rý, Kâ zým Ka ra be kir Mes lek Yük se ko ku lu Mü dü rü Ab dul ba ki Pý nar, a ka de mik ve i da rî per so nel i le çok sa yý da öð ren ci nin ka týl dý ðý faaliyette Prof. Gök men, öð ren ci le ri i le bir lik te ol mak tan bü yük mut lu luk duy du ðu nu söy le di. Gök men, te bes süm et me nin in san ha ya týn da çok ö nem li bir yer teþ kil et ti ði ni, te bes sü mün ma li ye ti nin sý fýr, de ðe ri nin i se pa ha bi çil mez ol du ðu nu i fa de et ti. Ka ra man / ci han BEZMÝALEM Va kýf Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si nde ya pý la cak re nal de ner vas yon iþ le mi he kim ler ve is te yen ba sýn men sup la rý ta ra fýn dan can lý iz le ne bi le cek. Bez mi a lem Va kýf Ü ni ver si te si nden ya pý lan a çýk la ma da Týp Fa kül te si De ka ný Kar di yo lo ji A na bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Ö mer Gök te kin, ta ra fýn dan 47 ya þýn da 3 i lâç al ma sý na rað men tan si yo nu düþ me yen bir has ta ya re - KMÜ Rek tö rü Prof. Dr. Sab ri Gök men Din gö rev lisi ne si ga ra yý bý rak ma çað rý sý ANKARA Po lat lý Müf tü sü Meh met Mus lu, il çe de gö rev ya pan din gö rev li le - ri ne si ga ra yý bý rak - ma çað rý sý yap tý. Müf tü Mus lu, Fah ri Al tan Ca mi i nde din gö rev le ri i le bir a ra ya gel di. Kut lu Do ðum Haf ta sý se - be biy le din gö rev li - le ri nin si ga ra yý bý - rak ma sý ný is te yen Müf tü Mus lu, Si - ga ra, ü re te ni gül - dü rür, i çe ni öl dü rür, söz ver diy sen Rabb i ne sa hip çýk sað lýk ni me ti ne. di ye rek, din hiz me ti ve ren ve si ga ra i çen bü tün per so ne li, Ni san Kut lu Do ðum Haf ta sý se - be biy le si ga ra yý bý - rak ma ya da vet et - tik le ri ni söy le di. An ka ra/ci han nal de ner vas yon iþ le mi uy gu la na cak. Bu iþ lem 19. U lu sal Uy gu la ma lý Gi ri þim sel Kar di yo lo ji Top lan tý sý na (12-15 Ni san) ka tý lan he kim ler ta ra fýn dan can lý iz le ne cek. Bez mi a lem Va kýf Ü ni ver si te si, Týp Fa kül te si, Kar di yo lo ji a na bi lim da lýn da 13 Ni san da sa at: 14:45 ya pý la cak a me li ya tý is ter se ba sýn men sup la rý da iz le ye bi le cek. Hi per tan si yon, di ðer bir de yiþ le kan ba sýn - E ME ÐÝ NÝ ZE AH LÂK KA TIN 26 YILLIK mes le kî ha ya týn da öð ren ci le ri ni üz me mek i çin bü yük ça ba har ca dý ðý ný an la - tan Rek tör Prof. Gök men, de ðer ver mek ten hiç kim se nin ka çýn ma ma sý ge rek ti ði ni söy le - di. Ýn san la rýn mad dî ve ma ne vî yön le ri nin týp - ký eþ ya gi bi ba ký ma ih ti ya cý ol du ðu nu be lir - te rek, ma ne vi ya ta da ha faz la ya tý rým ya pýl - ma sý ný tav si ye et ti. Gök men, Týp ký bir cep te le fo nu gi bi in sa nýn da duy gu sal ba tar ya sý za yýf lý yor, þarj e dil me ye ih ti yaç du yu yor. Duy - gu sal ba tar ya, an cak dost la rýn sev gi siy le ken di ni ye ni li yor. di ye ko nuþ tu. Gök men, öð ren ci le re, ha yat la rý nýn her saf ha sýn da e - mek har ca ma la rý ný ve e mek le ri ne ah lâk kat - ma la rý ný tav si ye et ti; te þek kür ve tak dir ko - nu sun da cö mert, e leþ ti ri de cim ri ol ma la rý ný söy le di. Prof. Dr. Sab ri Gök men, öð ren ci le re, Ne ka dar ya þa ya ca ðý nýz si zin e - li niz de de ðil, a ma na sýl ya þa ya ca ðý ný - za siz ka rar ve ri - yor su nuz. di ye - rek ko nuþ ma sý - ný son lan dýr dý. Di renç li tan si yo na mü da ha le can lý ya yýn la na cak cý yük sek li ði, ül ke miz de her 4 ö lüm den 1 inin sebebi. Hi per tan si yon, be yin ka na ma sý na yol a çý yor, bö rek le ri bo zu yor, kal be cid dî za rar ve ri yor. Tür ki ye de e riþ kin nü fus ta yak la þýk 15 mil yon hi per tan si yon has ta sý bu lu nu yor. Tan si yon has ta la rý nýn yak la þýk yüz de ýn da, ya ni çok bü yük bir bö lü mün de i se di renç li hi per tan si yon mev cut. Ýs tan bul / Ye ni As ya ir ti ni as ya.com.tr Kürt Ke ma liz mi ne de Sa id Nur sî re çe te si Bu se ne ki bu luþ ma sý ný Ýs tan bul da ger çek leþ tir me ye ha zýr la nan Do ðu-ba tý Kar deþ lik Plat for mu nun ge çen yaz An ka ra da ya pý lan top lan tý sýn da Kürt so ru nu ta bi ri nin en çok Kürt le ri ra hat sýz et me si ve en baþ ta Kürt le rin Biz so run mu yuz? di ye rek bu i fa de ye i ti raz et me le ri ge rek ti ði ni söy le miþ tik. E vet, or ta da bir sý kýn tý var. Kay na ðý müs te bit zih ni yet ve kur du ðu sis tem, mað du ru i se her kes. Bu her kes in i çin de Kürt ler de var, Türk ler de, et nik a i di yet le ri fark lý o lan di ðer in san lar da. Bas ký ve da yat ma la rýn Türk çü lük a dý na ya pý lý yor ol ma sý bu ger çe ði de ðiþ tir mi yor. Hat tâ yer yer Türk ler Kürt ler den da ha faz la e zi li yor. Tek par ti ve dar be de vir le rin de ki ce be rut uy gu la ma lar da bu nun çok sa yý da ör ne ði mev cut. Ö zel lik le din, vic dan, fi kir ve i fa de öz gür lük le ri ne yö ne lik ih lâl ler, Türk-Kürt-A rap-çer kes- Ar na vut-boþ nak-gür cü... ay rý mý gö zet mi yor. Ve res mî i de o lo ji ye i ti raz e dip bo yun eð me yen her ke se, bir þe kil de bu nun be de li ö de ti li yor. O nun i çin, me se le yi Türk çü lü ðe kar þý Kürt çü lük þek lin de for mü li ze e den yak la þým lar, te mel de ay ný ký sýr þab lo nu fark lý ver si yon la rý i le de vam et tir mek ten baþ ka bir ne ti ce ver mi yor. Türk çü Ke ma lizm in yol aç tý ðý de rin tah ri bat Kürt çü Ke ma lizm le te lâ fi ve ta mir e di le mez. Tam ter si ne, yi ne ýrk çý te mel de ki re ak si yon lar, ya þa nan so ru nu da ha da kro nik ha le ge ti rir. Çö züm i çin, bi lu mum ýrk çý yak la þým la rýn terk e di lip on la rýn ü ze ri ne çý kan Ýs lâ mî ve in sa nî bir du yar lý lý ðýn ge liþ ti ril me si ne þid det le ih ti yaç var. A ma ba ký yo ruz, o ra da ki sý kýn tý yý te rör le kat mer len di ril miþ bir Kürt so ru nu ha li ne ge ti ren ler, i þin Tür ki ye a ya ðýn da Kürt Ke ma liz mi o la rak ni te le ne bi le cek bir çiz gi ta kip e di yor lar. Ku zey I rak bo yu tun da, 60 lý yýl lar dan be ri o ra ya ya tý rým ya pan Ýs ra il in be lir le yip þe kil len dir di ði stra te ji pa ra le lin de de vam e den bir ya pý lan ma dan söz e di li yor. Bu nu Fi lis tin den Me zo po tam ya ya ve Dic le-fý rat hav za la rý na u za nan Bü yük Ýs ra il pro je siy le ir ti bat lan dý ran lar var. Gü nü müz böl ge ve dün ya þart la rý bu na i zin ve rir mi, ay rý. A ma bu yo ru mu ya pan lar mev cut. Son ge liþ me ler le gün de me ge len Su ri ye ve Ý ran Kürt le ri de yi ne ay ný pro je nin di ðer ta mam la yý cý par ça la rý o la rak dü þü nü lü yor o la bi lir mi? E ðer öy le i se, Ke ma lizm-si yo nizm-em per ya lizm üç ge ni nin ke siþ ti ði bir du rum söz ko nu su. Bu ra da ö nem li o lan, üç kom þu Ýs lâm ül ke si ne da ðýl mýþ o lan Müs lü man Kürt le rin böy le si ka ran lýk pro je ler de ken di le ri ni kul lan dýr ma ya cak ve a let et tir me ye cek bir þu u ra sa hip ký lýn ma la rý. Ve Ri sa le-i Nur un ö ne mi bu nok ta da da bir defa da ha bü tün a çýk lý ðýy la ken di si ni gös te ri yor. Sa id Nur sî e ser le rin de ýrk çý-kav mi yet çi yak la þým la rý ke sin lik le red de di yor ve bun la rýn Müs lü man la rý bir bi ri ne dü þür mek i çin or ta ya a týl dý ðý na dik kat çe kip Ýs lâm kar deþ li ði ni vur gu lu yor. Ve ö zel de, Türk ler le Kürt le rin ta rih bo yun ca bir bi ri ni ta mam la yan un sur lar ol du ðu nu ve yo la öy le de vam et me le ri ge rek ti ði ni i fa de e di yor. A rap lar i çin de ay ný mâ nâ la rý ses len di ri yor. Bu me saj lar Tür ki ye de Tür küy le, Kür düy le ve di ðer et nik un sur la rýy la bü yük bir ço ðun lu ða u laþ tý ðý ve mâ kes bul du ðu i çin dir ki, Kürt so ru nu çok da ha i le ri bo yut lar da kit le sel leþ me di. A ma bu mâ nâ lar dan u zak tu tu lan ve bil has sa la ik çi-kürt çü i de o lo ji le rin be yin yý ka ma o pe ras yon la rý na ma ruz ka lan ke sim de sý kýn tý o luþ tu. Te rör, so kak ça týþ ma la rý, taþ at ma ey lem le ri, hu su me te da ya lý ay rý lýk çý ta výr lar bu nun i fa de si. Bun la rý o la bil di ði öl çü de i za le et mek i çin yi ne Sa id Nur sî nin re çe te le ri ni uy gu la mak ge re ki yor. Di yar ba kýr iz le nim le ri mi zi an la týr ken i fa de et ti ði miz gi bi, ö nem li öl çü de ta ban tut muþ o lan BDP çiz gi si ni i ti dal ve sað du yu nok ta sý na çek mek i çin yi ne Sa id Nur sî re fe ran sý na ih ti yaç var. Çün kü Be di üz za man o kit le de de mu te ber. Bu bað lam da, Mar din Ar tuk lu Ü ni ver si te sin de ki Mü naza rat Sem poz yu mu ö nem li bir a çý lým dý. Ge li þe rek ve yay gýn la þa rak de vam et me li. Hem Tür ki ye de, hem I rak, Su ri ye ve Ý ran da.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Yumuþak huyluluk en çok kime yakýþýr? Rab bi mi zin ka týn da en hoþ mu a me le le ri miz, fi il le ri miz el bet te ver me ye ne ver mek, a ma ih san-ý Ý lâ hi den faz la bir bil ge lik ve ken di ni bil mez lik le had di a þa rak de ðil... Ýh sa na ve ni me te ka vuþ ma nýn, maz har ve me dar ol ma nýn en gü zel þü kür, hamd ve teþ ek kü rü en i yi þe kil de an cak ni met le ri ve ih san la rý pay laþ mak ve da ðýt mak la o la bi lir... Baþ ka la rý ný se vin di re ce ðiz di ye ih san ve ik ra mýn da ðý tý mý ný ya par ken en çok dik kat e di le cek hu sus mu a me le nin yu mu þak huy lu luk ve gö nül a lý cý lýk i çe ri sin de ger çek leþ ti ri le bi lin me li dir. Mü la yi ma ne, ka dir þi nas lý lýk ve had di ni aþ ma ma ö zel lik le ih ti yaç i çin de ki ki þi ler le mu ha ta bi ye tin e sas la rý ný teþ kil e de bil me li dir. Mad dî ko nu la rýn çok çok ö nün de ki fik ri me se le le rin ta ma mý nýn ib raz ve i fa de sin de ken di ni bi le rek, ne söy le di ði ni ve ne is te di ði ni en i yi bir þe kil de i fa de e de rek an lat mak ve kar þý mýz da ki le re mu a ha tap ol mak e sas ol ma lý dýr. A mel le ri miz de hilm sa hi bi ol mak, il me sa rýl mak ve ge rek le riy le ha ya tý mý zý süs le mek biz ler i çin vaz ge çil mez ka i de le rin ba þýn da ge le bil me li dir. Ma la ya - B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Þah Ýs ma il'in þi ir le rin de kul lan dý ðý tak ma ad. - Bý çak bi le me ye ya ra yan çe lik ten, çu buk bi çi min de a raç. 2. Tem be llik gev þek lik. - Ka rade niz yel ken li si. 3. Bur gu lu çi vi. - Ý ki nes ne a ra sýn da ki boþ luk. - Es ki Türk ler de din gö rev li si, þa man. 4. Ye ni do ðan ço cuk lar i çin ke si len kur ban. - Çok ol ma yan. - Hint-Av ru pa dil a i le si. 5. Pa to lo jik ak ci ðer se si. - Ýhtiva ettik le ri en zim le rin ka ta li zör ni te li ði et ki siy le þe ker le ri kar bon di ok sit ve al ko le dö nüþ tü ren bir hüc re li bit ki or ga niz ma la rý. 6. Du yu ru lar. - Ma den Tet kik A ra ma nýn ký sa sý. 7. Ýs tan bul Ti ca ret O da sý nýn ký sa sý. - Çi zil ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Kut lu Do ðum a (asm) ö zel kam pan ya De ðer li o ku yu cu la rý mýz, siz ler de bir þe kil de far kýn da ol ma lý sý nýz: Yi ne mü ba rek bir za man di li mi ne da ha gir mek ü ze re yiz! Yü ce Rab bi miz Al lah ýn (cc) Ha bi bi, biz mü min ve Müs lü man la rýn da Sev gi li Pey gam be ri Hz. Mu ham med in (asm) do ðum gü nü o lan 20 Ni san ý i çi ne a lan Kut lu Do ðum Haf ta sý nýn a re fe sin de yiz ya ni (Ger çi el ham dü lil lah bir kaç se ne dir, ön ce sin de baþ la yýp son ra sýn da da de vam e den fa a li yet ler le Kut lu Do ðum A yý na ev ril mek ü ze re o lan bu cid den kut lu mev si min, â lem-i Ýs lâm baþ ta ol mak ü ze re genç Tür ki ye mi ze ve yaþ lý dün ya mý za ha yýr lar ge tir me si ni, bütün sa mi mi ye ti miz le Ce nâb-ý Hak tan ni yaz ey le riz!) Ye ni As ya Neþ ri yat o la rak biz de, E fen di mi zin (asm) kâ i na tý þe ref len di ri þi nin 1442 nci do ðum gü nü nü kut la mak a dý na, geç ti ði miz gün ler de çok taf si lat lý bir bi yog ra fi si ni ya yýn la dýk. Böy le ce, i le ri de þa he ser o la rak yâd e di le ce ði ni um du ðu muz bu e ser, ya yýn cý lýk geç mi þin de hep ilk le re im za at mýþ bu lu nan ya yý ne vi mi zin gü zel lik le ri a ra sý na ka týl mýþ ol du. Ay ný gün ler de med ya gru bu mu zun ya yýn or gan la rýn da çý kan ve du yu ru lan i lân lar da da, Neþ ri ya tý mý zýn siz o ku yu cu la rý mýz i çin ha ki ka ten ka çý rýl ma ya cak bir kam pan ya sý da baþ la mýþ ol du. Kam pan yay la, Pey gam ber E fen di miz (asm) hak kýn da ki dört se ti miz, yüz de 40 a va ran in di rim le ve de cüz i de ni le bi le cek bir fi yat la sa tý þa su nul du. Ýþ te, o dört set al fa be tik sý ray la: *Â lem le re Rah met Pey gam be ri mi zin (asm) Ha ya tý: Pey gam ber E fen di miz le (asm) il gi li en ye ni e se ri miz! Meh met O ðuz Re ha U mur ca nýn ka le me al dý ðý, bi yog ra fi tü rün de ki e ser de, a dý üs tün de, o nun (asm) ha ya tý an la tý lý yor. Ý ki cilt lik e se rin ilk cil din de Pey gam be - BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI H A F I Z A A K Ý D E A N O R A K L Ý M A N S A T M A L Ý K A N E Ý N E K L Z Ý L E Y A R A S A E R A K E S S U E R Ý T M E T H A L M Ý K A L H A V A N N N Ý B E L E M E K N E A M U A T A N A N V E ni yat ve boþ iþ ler le iþ ti ga lin, uð raþ ma nýn ve ta kip et me nin bu yol da biz le re her ha lü kâr da za rar ge ti re ce ði ni, fay da sað la ma ya ca ðý ný bil me miz ge re ki yor. Al lah ýn biz le re ve re ce ði þe ref ve ih san e de ce ði mer te be le rin in san la ra i yi dav ran mak tan ve on la ra de ðer ve re rek yi ne on la rý hak kýy la din le ye rek hü küm ver mek ten geç ti ði ni bil me li yiz. En ö nem li si de ken di hak ve hu kuk la rý mý zýn çið nen me me si ni is ti yor sak baþ ka la rý nýn hu kuk la rý ný mu ha fa za e de rek hak la rý na say gý lý o la bil me li yiz. Biz le re kar þý mer ha me ti ve ih san la rýy la yu mu þak o lan, biz le re yu mu þak mu a me le e den ve yu mu þak lý ðý se ven Rah man-ra him olan Al la hý mý za kar þý her tür lü ha re ke ti mizde ve kul lu ðu muz da yu mu þak o lup; ka bul e di ci, i ta at kâr, u bu di yet kâr a mel ler sa hi bi o la bil me ye ça lýþ ma lý yýz... Ne za ket, mü lâ ye met, kalb-ile yyin ve yu mu þak huy lu lu ðun mü 'min ler i çin vaz ge çil mez pren sip ler ve ka i de ler ol du ðu nu hiç bir za man u nut ma ma lý yýz. Mad de nin ve mad dî fikir le rin bu kav ram lar a ra sýn da as la yer bu la ma yaca ðý ger çe ði ni de as la u nut ma ma lý yýz. Biz le re öf ke li dav ra nan, ký zýp, sa yýp sö ven le re kýz ma yýp i yi dav ran ma lý yýz, mu a me le le ri miz yu mu þak ol ma lý dýr... A ma as la ve hiç bir za man Ö bür ya na ðý ma da bir sil le vur!.. tarz ve þek li nin ve saf di la ne mü lâ ye me tin de Ýs lâ mýn hiç bir ah lâ kî pren sip ve düs tu ru i çe ri sin de i zah e di le me ye ce ði ni bil me li yiz... Al da tan biz den de ðil dir... Al da nan bir de fa da ha al da týl ma ya a day hiç de ðil dir. Ta ki yye ve mü na fýk lýk, i ki yüz lü lük i se as la mü' min ve Müs lü ma nýn ö zel li ði de ðil dir ve ol ma ma lý dýr da... Bi ze hoþ mu a me le e den Ra bi mi zin ka týn da biz ler de hoþ mu a me lel erin sa hi bi ve is te yen le ri o la bil me li yiz, in þa al lah... ri mi zin (asm) eþ siz ve ben zer siz, muh te þem ha ya tý nýn Mek ke, i kin ci cil din de de Me di ne dö ne mi iþ le ni yor. 13,5 x 21 cm e bat lý e ser, top lam 1433 say fa ve kar ton ka pak, sý va ma ka pak þek lin de i ki ay rý ka pak ter ci hiy le bir lik te sa tý þa arz e dil di. *Ha dis ler den Seç me ler Se ri si: Ye ni As ya Neþ ri yat A raþ týr ma Mer ke zi im za sýy la ha zýr la nan se ri e ser, der le me tü rün de. E ser de, E fen di mi zin (asm) kay da a lýn mýþ o lan yüz bin ler ce mü ba rek söz le rin den sü zül müþ sa hih ve mu te ber ha dis kül li yat la rýn dan ö zen le se çi len ha dis ler yer a lý yor. Se ri e ser al fa be tik sý ray la A hi ret Ha ya tý, A i le, Dav ra nýþ la rý mýz, Duâ, Ý lim, Kul luk, Mad dî-ma ne vî Sað lýk, Ö lüm ve Ký ya met, Pey gam be ri miz (asm), Ti ca ret baþ lýk lý 10 ki tap tan mey da na ge li yor. 10,5 x 17cm e bat lý se ri, top lam 2280 say fa. *Kâ i na týn E fen di sin den Se ri si: Yi ne Ye ni As ya Neþ ri yat A raþ týr ma Mer ke zi im za sýy la ha zýr lan mýþ o lan bu se ri e ser de de, al týn söz ler ta bir e di len Pey gam berimizin (asm) ha dis le ri bu lu nu yor. Se ri e ser, Ha ya tý mý za Ö ðüt ler, Ha ya tý mý za Öl çü ler ve Ha ya tý mý za Pren sip ler baþ lýk lý üç ki tap tan o lu þu yor. 13,5 x 19,5 cm e bat lý se ri e ser, top lam 392 say fa. *Re sul-i Ek rem (asm) Pey gam be ri mi zin Ha ya tý: Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ha ya tý ný ko nu a lan bu e se ri miz de, çiz gi ro man tü rün de. Us ta res sam Hay red din Ek men in ya zýp çiz di ði e ser, a la nýn da bir ilk! Üs te lik pos ter (Ve da Hut be si), bo ya ma ki ta bý ve ay raç he di ye li 19,5 x 27,5 cm e bat lý e ser, 424 say fa ve ku þe kâ ðý da ba sý lý, lüks þö miz ka pak lý Gör dü ðü nüz gi bi, he men her Müs lü man ýn e vin de bu lun ma sý lâ zým ge len ki tap set le ri, bun lar. Ar tý o la rak, mu a dil le ri i çin de en gü zel bi çim de ka le me a lýn mýþ e ser ler Son vur gu muz da ýs rar lý yýz! Çün kü bütün e ser le ri miz de ol du ðu gi bi, Hz. Pey gam ber le (asm) il gi li e ser le ri ya yý na ha zýr lar ken de re fe rans la rý mýz, ya ni öl çü le ri miz, Kur ân-ý Ke rim Ha dis le rin ya ný sý ra on la rýn tef si ri ma hi ye tin de ki Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý dýr. De mek ki ba kýþ a çý nýz doð ru o lun ca, ü ret ti ði niz e ser le rin gü zel li ði de ay ný o ran da doð ru o lu yor Ya yýn ve fa a li yet le ri mizle il gi li gö rüþ ve tek lif le ri ni zi bek li yor, ha yýr lý gün ler di li yo ruz! me si, ký rýl ma sý, bu ruþ ma sý, ke sil me si ve ya çið nen me si güç o lan, pek, ka tý. 8. Kýs kanç lýk, çe ke mez lik. 9. Gül gil ler den, çi çek le ri be yaz, yur du mu zun her ye rin de ye ti þen bir a ðaç. - Gül dür mek, eð len dir mek a ma cýy la kar þý sýn da ki ni kýr ma dan ya pý lan ha re ket ve ya söy le nen söz, lâ ti fe. 10. Ya lan, uy dur ma söz, pa lav ra. - A ða cýn göv de sin den ay rý lan kol lar dan her bi ri. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA- 1. Hz. Ý sa'nýn ö ðüt ve i nanç la rý ný yay ma i þiy le gö rev len dir di ði on i ki yar dým cý sýn dan her bi ri. - Se kiz no ta nýn ka lýn ses ten in ce ye ve ya in ce den ka lý na git mek ü ze re sý ra lan mýþ di zi si. 2. Ýs tan bul'da bir semt. - Ar jan tin'in mil let ler a ra sý plâ ka i þa re ti. 3. De ði þik lik ler. - Mýs tý rýn ký sa sý. 4. Kan pýh tý sý. - Bak la gil ler den, a na yur du Ak de niz ký yý la rý o lan, bir le þik te lek yap rak lý, çi çek le ri sa rým tý rak renk te, ta ne si bak lam sý, bol ni þas ta lý bir bit ki. 5. Kur'ân al fa be sin de son harf. - Çe liþ ki li ve tu tar sýz i ki cüm le yi bir bi ri ne bað la ma ya ya ra yan bir söz. - Ye se vi tek ke sin de þeyh. 6. Ver me, ö de me. - Sat ranç ta, her yön de si yah tan be ya za ve be yaz dan si ya ha bir ha ne at la ya rak L bi çi min de ha re ket e den taþ. 7. Tren, tram vay vb. va sý ta la rýn te ker lek le ri nin ü ze rin de ha re ket et ti ði de mir yol. - Seb ze ve mey ve le rin ye tiþ ti ril di ði ve ha va þart la rý na kar þý ko run du ðu cam ve nay lon la kap lý yer. 8. Gör kem, gös te riþ, hey bet. 9. Sat ranç ta bir taþ. - Yur du mu zun mil let ler a ra sý plâ ka i þa re ti. 10. Ke sil miþ hay va nýn yü rek, ka ra ci ðer, böb rek, iþ kem be, be yin, vb. iç or gan la rýy la baþ ve a yak la rý. - Ta rih te Ye men ta raf la rýn da bu lun du ðu bil di ri len Hûd Pey gam ber'e is yân e dip i man et me yen ve bu yüz den Al lah'ýn ga za bý na uð ra yýp he lâk o lan ka vim. 11. Ha lý, kol tuk, ya tak vb. yer ler de ve nem li or tam lar da ya þa yan, as tý ma yol a ça bi len, in san vü cu dun dan dö kü len de ri toz la rýy la ve par ça cýk la rýy la bes le nen bir can lý tü rü. - Rus ya da bir ne hir. 12. O na rým iþ le ri. - Bay ra ðý mýz da ha kim renk H a z ý r l a y a n : E r d a l O d a b a þ (er da lo da 1 Nurdan Damla U þak ta düzenlenen Aþ ka a dan mýþ bir ö mür Hz. Ha ti ce ko nu lu bir kon fe ransta konuþtu. Günümüz kadýnlarýna Hz. Hatice rol model olmalý EÐÝTÝMCÝ-YAZAR NURDAN DAMLA, "ARAYIÞ ÝÇERÝSÝNDEKÝ GÜNÜMÜZ KADINLARINA HZ. HATÝCE ROL MODEL OLMALIDIR DEDÝ. HZ. Mu ham med in (asm) do ðu mu mü na se be ti i le U þak Ye ni As ya Ga ze te si Ter tip Ko mis yo nu Aþ ka a dan mýþ bir ö mür Hz. Ha ti ce ko nu lu bir kon fe rans ger çek leþ tir di. Kon fe ran sa ko nuþ ma cý o la rak E ði tim ci- Ya zar Nur dan Dam la ka týl dý. Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve ti i le baþ la yan prog ra mýn su nu cu lu ðu nu Rü vey da De mi rel ya par ken, E la nur Ka ra be nek i se a çý lýþ ko nuþ ma sý ný yap tý. Ka ra be nek, A hir za man ka dýn la rý nýn i çin de bu lun du ðu va zi yet ve mad dî fel se fe her þe yi dün ya ha ya týn dan i ba ret o la rak gös te ri yor. Bu an la yýþ, in sa nî de ðer le ri de je ne re et me ye ve ka dý ný ya ra tý lýþ a ma cýn dan u zak laþ týr ma ya yö ne lik. Bu ça lýþ ma la ra kar þý pey gam ber eþ le ri ne in ti sap e di le rek kur tu la bi li nir de di. Gü nü müz genç li ði ne hü cum e den fikr-i küf ri ye kar þý Kur ân ýn sön mez ve sön dü rü le mez bir gü neþ ol du ðu nu i fa de e den Ka ra be nek, ci ha na is pat e den Ri sâ le-i Nur un ta has sun gâh, YAKIN ta ri hin ö nem li o lay la rýn dan bi ri o lan Çöl Kap la ný Fah red din Pa þa nýn Me di ne Mü de fa a sý nýn ga la sý Fý rat Kül tür Mer ke zin de ger çek leþ ti ril di. O yu nu iz le yen ler a ra sýn da Fah red din Pa þa nýn to run la rý da ye ri ni al dý. E for Pro dük si yon ve Do ðu Ya ka sý Sa nat Plat for sý ðýn ma mev kii ol du ðu an la týl dý. HZ. HA TÝ CE NÝN GÜ NÜ MÜZ KA DIN LA RIY LA OR TAK NOK TA LA RI VAR Hz. Ha ti ce nin bi lin me yen yön le ri e le a lan E ði tim ci- Ya zar Nur dan Dam la, A ra yýþ i çe ri sin de o lan gü nü müz ka dýn la rý na Hz. Ha ti ce nin rol mo del ol du ðu vur gu lan dý. Bo þan ma o ran la rý nýn art tý ðý gü nü müz de Pey gam berimizin (asm) eþ le rin den o lan Hz. Ha ti ce Va li de mi zin ör nek a lýn ma sý ge rek ti ði ne dik kat çe ken Dam la þu þe kil de ko nuþ tu: Ha ti ce Va li de miz le gü nü müz ka dýn la rý nýn or tak nok ta la rý var dý: O, ca hi li ye dev ri nin zi fi ri ka ran lý ðýn da if fet gü ne þiy le ken di si ni mu ha fa za et me yi bil miþ ti. A hir za ma nýn en þid det li a te þin de, her þe yin ka dý nýn a ley hi ne ol du ðu bir dö nem de Ha ti ce Va li de mi zi ör nek a la rak ha ya tý na yön ver me ni nin e be dî sa a de tin mif ta hý o la cak týr. Zü ley ha I þýk / U þak mu ta ra fýn dan dü zen le nen ga la da ko nu þan o yu nun yö net me ni Za fer Ka ya o kay, Os man lý Dev le ti nin 1. Dün ya Sa va þý nda bir çok cep he de çe tin mü ca de le ler ver di ði ni hatýrlat tý da Ça nak ka le yi ge çe me yen Ýn gi liz or du la rý nýn Hi caz a yö ne lip 400 yýl lýk bir kar deþ li ði boz mak is te di ði ni be lir ten Ka ya o kay, Ýn gi liz hü kü me ti, Os man lý ha ki mi ye ti al týn da ki A rap top rak la rýn da ba ðým sýz lýk a dý al týn da sö mür ge dev let le ri kur mak i çin ca sus Law ren ce ý, Me di ne yi de i çi ne a lan Hi caz cep he si ne gön de rir. Os man lý Dev le ti i se Hi caz cep he sin de, Or ta Do ðu da dü ze ni sað DYO re sim ya rýþ ma sý baþ lý yor GEÇMÝÞTEN gü nü mü ze Türk ö zel sek tö rü nün sa na ta des tek ver di ði ör nek pro je ler den bi ri o lan ve bu yýl 35 inci si dü zen le nen DYO Re sim Ya rýþ ma sý baþ la dý. Ni san i ti ba riy le baþ vu ru la rýn ka bul e di le ce ði ya rýþ ma nýn son baþ vu ru ta ri hi 10 A ðus tos yý lýn da, sa na tý ve sa nat çý yý des tek le mek ü ze re baþ la tý lan ya rýþ ma, 1993 yý lýn dan bu ya na Ya þar E ði tim ve Kül tür Vak fý ta ra fýn dan i ki yýl da bir dü zen le ni yor. Se çi ci Ku ru l da Prof. A til la A tar, Bur han Do ðan çay, Yal çýn Gök çe bað, Ab dül ka dir Gün yaz, Prof. Er gin Ý nan, Prof. Dr. Bed ri Ka ra yað mur lar ve Prof. Dr. Mus ta fa Pi lev ne li yer a lý yor. Kül tür Sa nat Ser vi si Te le viz yon ga ze te ci li ði ko nu þul du ESENLERBe le di ye si Kül tür Mü dür lü ðü ta ra fýn dan E sen ler Sa nat E vi nde (E SEV) dü zen le nen Te le viz yon Ga ze te ci li ði se mi ner le ri baþ la dý. 6 haf ta sü re cek e ði tim le rin il kin de, Son Da ki ka Ha ber ci li ði ve Can lý Ya yýn da Can lý Kal mak ko nu la rý iþ len di. Te le viz yon Ga ze te ci li ði Se mi ner Pro je si E sen ler Be le di ye si nin ev sa hip li ðin de de vam e di yor. E sen ler Be le di ye si Sa nat E vi nde ger çek leþ ti ri len prog ra mýn bu haf ta ki ko nuk la rý Gü lay Öz dem ve Ay nur A yaz ol du. 6 haf ta bo yun ca E sen ler Be le di ye si Sa nat E vi nde de vam e de cek o lan se mi ner le rin ilk haf ta ko nuþ ma cý la rý Son Da ki ka Ha ber ci li ði baþ lýk lý ko nuþ ma sýy la Gü lay Öz dem ve Can lý Ya yýn da Can lý Kal mak baþ lýk lý ko nuþ ma sýy la Ay nur A yaz ol du. Kül tür Sa nat Ser vi si Fah red din Pa þa nýn to run la rý da ga la day dý Fý rat Kül tür Mer ke zin de galasý yapýlan Me di ne Mü da fa a sý Çöl Kap la ný Fah red din Pa þa o yu nu ger çek o lay lar dan ha re ket le kur gu lan dý. la mak ve bu ra da kut sal þe hir Me di ne yi ko ru mak i çin Ö mer Fah red din Pa þa yý gö rev len dir di di ye ko nuþ tu. Me di ne Mü da fa a sý Çöl Kap la ný Fah red din Pa þa o yu nu nun ger çek o lay lar dan ha re ket le kur gu lan dý ðý ný an la tan Ka ya o kay, ti yat ro o yu nun da, si ya sî o to ri te-bi rey i liþ ki le ri, alt-üst kim lik so run la rý, bü yük güç le rin yüz yýl lar dýr oy na dý ðý böl-par ça la-yö net il ke si nin aþk, i ha net, va tan sev gi si üç ge nin de an la týl dý ðý ný i fa de et ti. Ka ya o kay, i ki yýl lýk bir ça lýþ ma nýn ü rü nü o lan o yu nun se nar yo su nun Fah ret tin E ren Din ler ve Yu nus Em re O but ta ra fýn dan ka le me a lýn dý ðý ný be lir te rek, Tüm ti yat ro se ver le ri, u nu tul ma ya yüz tut muþ bir ta ri hî bü tün ger çek li ði ve he ye ca nýy la ye ni den ha týr la ma ya dâ vet e di yo rum de di. Ýstanbul / Nagehan Bayram

5 Y afer sa dog Ken di ni zi bir ke na ra çe kip, Bu dün ya da ki a ma cým ne? di ye so run. Ve re ce ði niz ce vap a þa ðý yu ka rý þöy le de ðil mi: Baþ tan a ya ða be ni sa ran prob lem, e lem, ü zün tü ve a cý lar dan kur tu lup gü ven i çin de ya þa mak; ha yat tan ger çek lez zet al mak, hu zur lu ve mut lu ol mak... Ö te yan dan, geç miþ, þim di ki ve ge le cek gi bi üç bo yut lu za man di lim le rin de ya þý yo - Sek sen ye di lik Nur çý na rý Hakk a yü rü dü Ý sim siz kah ra man lar dan bir ta ne si da ha Hak k'a yü rü dü. Ken di le ri ni kü çük yaþ la rý mýz da, bir ma na da genç li ði mi zin ba ha rýn da ve Tür ki ye de ilk de fa Hz. Be di üz za man ýn ru hu na, Bar la Yo kuþ ba þý Ca mi i nde o ku tu lan mev li de gi der ken ta ný dým. Am cam dan i zin is te yen Dr. Sa dul lah Nut ku A ða bey o to büs ka fi le si ne be ni kat mýþ tý nin bir ba har ge ce sin de Bar la ya çý kan yol yok tu. Yol da taþ la rý a ta rak ta ba na kuv vet Bar la ya u laþ týk. O ta rih ve o gün ler be nim i çin ha len u nu ta ma dý ðým i sim siz kah ra man la rýn resm-i ge çi di gi biy di. Bar la Cen net bah çe sin de Sýd dýk Sü ley man lar, Ta hi ri Mut lu lar, Mü ba rek Sü ley man lar, Þam lý Ha fýz Tev fik ler, Ah met Fey zi Kul lar, Dr. Sa dul lah Nut ku lar ve em sa li mü nev ver ce sur, ih lâs lý ha dim-i Kur ân lar hep o ra da i di ler ve son ra ki yýl lar da da i ma gör düm, ben on la rý bý rak ma dým on la rýn da kýsm-ý a za mý be ni bý rak ma dý lar. Ýþ te bun lar dan bir ta ne si 87 yýl lýk bir nur çý na rý ve as len Er me nek Sa rý ve li ler di ya rýn dan, muh te rem Ve li Çöm çe i di. As lýn da o nun la çok an la tý la cak, ya zý la cak, ta ri he ka yýt dü þü le cek ve ü ni ver si te ler de tez ya pý la cak çok ha ki kat ler var dý. Ma a le sef ha len bu nun u za ðýn da yýz. Ken di le ri ni ta ný dý ðým o gün den ve fa tý na ka dar hiç kop ma dým ve o da kop ma dý. Bu gün le ir ti bat ku ra cak bir i ki ha tý rat la ru hu nu þad e de lim ve a kýl ve fik rin ö nü ne bir ký yas yel pa ze si ni ko ya lým. Ken di le ri Kon ya Çum ra il çe sin de U lu Ca mi nin kar þý sýn da ka lay cý lýk ya par dý. Dük kâ nýn da se nin ve be nim kap la rý mý za ka lay vu rur du. Di ðer ta raf tan müþ te ri le ri ne ça ðý mý zýn eþ siz Kur ân tef si ri Ri sâ le-i Nur e ser le rin den ba zý e ser le ri ni o kur ve cep le ri ne kor du, bir ma na da kalp le ri de ci lâ lar dý. Hiz me tin her yer de ve her za man ol du ðu nun ba riz nu mu ne siy di. Ý þi bý rak týk tan son ra da ay ný min val ü ze re hiz met te da im di. Bu gün ba ký yo rum Tür ki ye de ve dýþ dün ya da ba zý ü ni ver si te ler Mü nâ za rât e se ri nin i çin de ki ha ki kat le rin tar týþ ma sý ný ya pý yor lar. Hal bu ki o ta rih ler de Ve li A ða be yi miz Mü nâ za rât ý ez be ren o kur ve an la týr dý. Ni te kim ve fa týn dan bir kaç sa at ön ce, e ði tim ci oð lu Ah met ve Sa id Bey le re es ki mez ya zý dan Mü nâ za rât tan ders o ku tur. Ve ba zý sa týr la rý na mü da ha le e der ve i zah lar yap mýþ týr. Bu zat la ra bu ü ni ver si te ler pa ye ve ö dül ver me le ri lâ zým dý ve lâ zým dýr. Çün kü bu ü ni ver si te le rin ve bu gün kü öð re tim ü ye le ri nin te mel taþ la rý bu zat lar. Bî ga ne kal mak kül li yen ha ta dýr. Me zar ba þýn da ki ha zi rû na da ko nuþ tu ðum gi bi, bun la rý me lek ler al kýþ la ya cak lar dýr ve al kýþ la mýþ lar dýr, gö rür gi bi yim. Bu ko ca Nur çý na rý neþ ri ya tý mýz dan bir gün bi le kop ma dý. Ma zi de bin bir güç lük le çý kar dý ðý mýz haf ta lýk Ýt ti had ga ze te sin den haf ta da 100 ta ne sa tar ve da ðý týr dý. Bu na sýl ka lay cý dük kâ ný? San ki bir bü ro, san ki ü ni ver si te le rin bir e ði tim o da sý. Ay rý ca bu nun la da kal maz, o bel de nin genç le ri nin Nur la ra u laþ ma sý i çin ken di çap la rýn da ev ler tu tar ve o ra lar da Nur la rý o kur ve o ku tur lar dý. Yi ne çev re den bu ra la ra ta yin o lan me mur la ra her tür lü im kân la rý sað lar dý. Hat ta ye ðe ni son ra dan müf tü o lan Ve li Çöm çe yi Mý sýr El Ez her Ü ni ver si te si ne gön de re cek ka dar ehl-i him met, bü yük ik ram sa hi bi ve bir is tik rar a bi de siy di. Bü yük o ðul la rý ve a ziz kar de þim e ði tim ci Ab dül ke rim Çöm çe mer hum ba ba dan nak le di yor: Hz. Be di üz za man ýn yi ne Er me nek li ta le be le rin den mer hum Zü be yir Gün dü zalp Çum ra ya uð rar ve Nur der si ne ka tý lýr. Ken di si ne bir kaç bü yük e ser ve ri lir. O i se Biz ler ta le be yiz, Kü çük Söz ler bi ze kâ fî de yip Kü çük Söz ler den bü yük ders ler ya par. Bu nu te yid e den ve Hz. Be di üz za man ýn 1947 se ne sin de Af yon mu ha ke me sin de Sen Nu run a vu ka tý sýn de di ði mer hum Ah met Fey zi Kul Kon ya da biz le re der di ki: Þu Kü çük Söz le ri o ku sam, an la sam ve an lat sam ken di mi ha ki kî Nur Ta le be si ka bul e de rim. As lýn da, o ðul la rý nýn an lat tý ðý rü ya lar ve Hol lan da dan ge len da ma dý Mev lüt Be ye son an da gör dü ðü man za ra kar þý sýn da söy le di ði söz le ri ve da ha bir çok ha tý rat la rý yaz mak ma ka le le re sýð maz. Hz. Pey gam ber in (asm) ve Hz. Be di üz za man ýn ka ra sev da lý sýy dý, sev dik le ri ne vus lat ey le di ve hem de Kut lu Do ðu mun 1441 in ci se ne-i dev ri ye si nin mu kad de me sin de. Çum ra U lu Ca mi i nin mü ez zi ni Hak ký ný zý he lâl e din de di ler, i ti raz yok... Ey val lah hu u Fa kat, o bi ze hak ký ný he lâl et mez i se ne o la cak? MAKALE 5 Kaçmak ve yüzleþmek, haz ve doyuma ulaþmak ruz! Geç miþ ten e lem, ü zün tü, ke der, ah, vah! lar; þim di ki za man dan çe þit çe þit sý kýn tý lar; ge le cek ten en di þe-e lem-kor ku lar du yu yo ruz. Bi zi çe pe çev re sa ran prob lem ler yu ma ðý ve a cý lar dan kur tu lup dör dün cü bir za man bo yu tu na sýç ra mak is ti yo ruz. Far ký na va ra lým ve ya var ma ya lým, bu nu i fâ de e de bi le lim ve ya e de me ye lim; he pi miz prob lem ve a cý la rýn ol ma dý ðý za man ve me kâ nüs tü bir â lem de ya þa mak i çin ýs rar lý bir ça ba sar fe de riz. Psi ko lo ji nin de tes bit le rin den dir: A ra dýk la rý na ve so ru la rý na do yu ru cu ce vap lar bu la ma yan la rýn dav ra nýþ la rý, ha re ket le ri, ka rar la rý et ki le nir, hat tâ bâ zen u yum la rý bo zu lur. 1 Bu da e ner ji ve di ren ci tü ke tir. As lýn da iç ve dýþ tan ge len bu a ra yýþ, en gel ve so ru la ra kar þý i ki dav ra nýþ bi çi mi ser gi le riz: Ha ya týn ger - çek le rin den kaç mak ve ya yüz leþ mek. Ne var ki, Ey ne l-me fer? (Fi rar ne re ye?) sýr rýn ca ka çýþ im kân sýz. Çün kü, her hâ di se da ha baþ ka me se le le ri de gün de mi mi ze ge ti rir; bey ni mi ze hü cûm et ti rir ve bi zi iç ten çö ker tir. 2 Ka çý þý ter cih e den ler den bir kýs mý, be yin le ri ne ü þü þen so ru la rý cid di ye al mak is te mez. Hat tâ, Saç ma-sa pan bun lar; boþ ver; dü þün me; he nüz genç sin, ge zip-toz ma ya, eð le nip ha ya týn ta dý ný çý kar ma ya bak! di ye ka fa sýn dan si lip at mak is ter. Bâ zý la rý gaf let per de si ne bü rü nüp sak lan ma yý de ner. Oy sa gaf let in sa nýn du yar lý lý ðý ný kö rel tir. An cak, kit le i le ti þim a raç la rý, il mî du yar lý lý ðýn art ma sý ve her gün yüz bin ler ce ce na ze, o lum suz o la yýn u yar ma sýy la o gaf let per de si de par ça la nýr. 3 Yâ ni, gaf le te dal mak da kur tar mý yor. He de fi mi ze yü rü yüp ga ye - mi zi ger çek leþ tir me ye, so ru la rýn ce va bý ný a ra ma ya ça lý þýr ken; iç ve dýþ en gel ler le kar þý la þý rýz. Rû hu muz da kor ku, en di þe, ger gin lik; be de ni miz de aç lýk, su suz luk baþ gös te rir. Sý kýn tý la rý mý zýn se bep le rin den bi ri si bu dur. Ga ye mi zi ger çek leþ ti rip, he de fi mi ze u la þýp, zih ni mi zi do yu ran ce vap la rý bul du ðu muz da da haz ve do yu ma u la þý rýz. Þu hal de, yüz leþ mek ten, ak lý mý zý ik na; kalb ve vic dâ ný mý zý tat min et mek ten baþ ka çâ re miz yok. Ha yat tan ger çek zevk ve lez zet al ma mýz bu na bað lý. Dip not lar: 1- Prof. Dr. Sab ri Öz bay dar, Ýn san Dav ra ný - þý nýn Sý nýr la rý ve Spor Psi ko lo ji si, Al týn Ki tap - lar Yay., 1983, s Mes ne vî-i Nû ri ye, s Mek tû bât, s. 37. "Ýç mesele"de "sýnýr ihlâli" olur mu? Tür ki ye'nin Su ri ye po li ti ka sý, ne ya zýk ki çe liþ ki ler, te red düt ler, tu tar sýz lýk lar yu ma ðý ný an dý rý yor. Med ya ya yan sý yan yo rum ve de ðer len dir me ler, i ki a na ek se ne bö lün müþ, do la yý sýy la zi hin ler ça tal laþ mýþ du rum da. Bun lar dan bi ri "Mü da ha le i çin þart lar ol gun laþ tý. Türk or du su Su ri ye'ye gir me li, sal dý rý la rý dur dur ma lý, yö ne ti mi de ðiþ tir me li, sü kû ne ti sað la yýp ge ri dön me li" di yor. Di ðer ta raf i se, "Sý ný rý mý za ka dar ge lip da ya nan Su ri ye'de ki kan lý ge liþ me ler, Tür ki ye'yi tu za ða dü þür me o yu nu dur. Us ta ca plân lan mýþ pro vo kas yon hal ka la rý dýr. Çok dik kat li dav ra nýl ma lý. Þid det yo lu na, ya ni as ke rî mü da ha le ci he ti ne git mek ten þid det le ka çý nýl ma lý" di ye, i ti dal yük lü i kaz lar da bu lu nu yor. Ha ki ka ten zor, hem de çok zor bir i ki lem le kar þý kar þý ya yýz. Zi ra, en ge niþ cep he li en ya kýn kom þu muz da öy le bir yan gýn ha li var ki, bu na ne se yir ci ka la bi li yor su nuz, ne de ra hat bir mü da ha le de bu lu na bi li yor su nuz. Al lah, on la rýn ve biz le rin yar dým cý sý ol sun. * * * Tür ki ye'de ya þa nan zih nî kar ga þa nýn ön ce lik li se bep le rin den bi ri, þüp he siz ki ka pa lý dev re yü rü tü len ve çe liþ ki ler den bir tür lü kur tu la ma yan hü kû met po li ti ka la rý dýr. Ýþ te si ze on lar ca sýn dan sa de ce bir mi sâl: Baþ ba kan Er do ðan, ge çen A ðus tos a yýn da Þam'a gi den Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu'nun E sad'la yap mýþ ol du ðu gö rüþ me nin he men ön ce sin de, "Su ri ye me se le si bi zim bir iç me se le miz dir" di ye rek, ken din ce ba zý ge rek çe le ri sý ra la dý. Ken din ce di yo ruz, zi ra o ge rek çe ler den hiçbi ri nin u lus la r a ra sý plat form lar da hu ku kî da ya na ðý bu lun mu yor. Sa hi, bi ri le ri çý kýp da þun la rý sor sa ne ce vap ve re ce ðiz: "BM ü ye si ba ðým sýz bir ül ke o lan Su ri ye, na sýl o lu yor da si zin iç me se le niz o lu yor? I rak da kom þu nuz du, a ma o ra sý i çin böy le bir id di a da bu lu na ma dý nýz? Siz þim di ne yap mak is ti yor su nuz?" A cip tir, ga rip tir; bir ül ke li de ri çý kýp da bu tarz so ru la rý sor ma ci he ti ne git me di. Ek se ri yet le ses siz kal ma yý ter cih et ti ler. Týp ký, 1990'da Ku veyt'e gir me ye ni yet le nen Sad dam'ýn e fe len me le ri ne ilk baþ lar da ses siz kal ma yý ter cih et tik le ri gi bi. Pe ki, ya son ra sý? Sad dam'ý Ku veyt tu za ðý na dü þü rüp ka de me li þe kil de ül ke si ni iþ gal et me di ler mi? * * * Geç ti ði miz gün ler de, sür priz bir ge liþ me da ha ya þan dý. Su ri ye ta ra fýn dan Ki lis'te ki mül te ci kampý na u zun men zil li si - lâh lar la a teþ a çýl dý; ha liy le ö len ve ya ra la nan lar ol du. Baþ ba kan Er do ðan, bu kez zi ya ret te bu lun du ðu Çin'den þu a çýk la ma yý yap tý: "Ya pý lan þey, a çýk bir sý nýr ih lâ li dir. Bu na kar þý biz de u lus lar a ra sý hu ku kun bi ze ver di ði yet ki ye da ya na rak ge re ke ni yap mak du ru mun da yýz." Ýþ te, zi hin ler tam da bu nok ta da ça tal la þýp ka fa ka rý þý yor: Ne den "Su ri ye bi zim bir iç me se le miz" der ken "u lus lar a ra sý hu kuk" hiç ha týr lan mý yor da, "sý nýr ih lâ li" ya hut "tâ ciz a te þi" vu ku bul du ðun da bu ku ral de ra kap ha týr lan mýþ o lu yor? Or ta da a çýk ve zâ hir bir çe liþ ki var. Çün kü, mu hal farz o la rak "Su ri ye bi zim bir iç me se le miz" i se e ðer, o ra dan Tür ki ye ta ra fý na si ra yet e den mer mi ler i çin "sý nýr ih lâ li" hük mü ve ri le mez. "Ýç me se le"de, her za man i çin tâ ciz, tah rik, hat ta tah rip a te þi o la bi lir. Þa yet, Ki lis'te ki kam pa yö ne lik sal dý rý lar bir "sý nýr ih lâ li" i se, o tak dir de "Su ri ye bi zim bir iç me se le miz" ol maz, o la maz. * * * Dü þün dü rü cü bir baþ ka nok ta þu dur: Mül te ci kamp la rý na yö ne lik kan lý tâ ciz ve ya tah rik a te þi ni he men "sý nýr ih lâ li" þek lin de ni tele yip bu na kar þý bir "mi sil le me"den söz e dil me si, hat ta ba zý çev re le rin "Su ri ye i le sa vaþ" ge rekçe si gi bi gös te ril - Ec ne bî ce re yan lar, Fren gî po li ti - ka lar, Su ri ye'nin iç iþ le ri ne, hat ta Su ri ye i le bi zim a ra mý za gir me - me li. Bu men hus ce re yan la rýn þim di ye ka dar ne bi ze, ne de bir baþ ka Ýs lâm ül ke si ne za rar dan baþ ka bir fay da sý do kun ma mýþ. me ye ça lý þýl ma sý, i þin i çin de pro vo ka tif plân la rýn var lý ðý na i þa ret e di yor. Bu nok ta da el bet te þun la rý sor ma ih ti ya cý ný duy mak ta yýz: Su ri ye'den sý nýr la rý mý za si ra yet e den bir den siz li ði, ne den so ðuk kan lý lýk la de ðil de, he men mis liy le kar þý lýk ver me ge re ði gün de me ta þý ný yor? Me se lâ, Tür ki ye ta ra fý bu ko nu da "taz mi nat"tan söz e de mez mi? Kal dý ki, Tür ki ye hü kü me ti bi le ken di u çak la rý ta ra fýn dan U lu de re sý ný rýn da öl dü rü len va tan daþ la rý i çin ilk plân da he men taz mi na tý dü þün dü de, so ruþ tur ma yý son ra ya bý rak tý. Ke zâ, bun dan o tuz kü sûr se ne ev vel Sad dam'ýn as ke rî he li kop ter le ri ta ra fýn dan Hak kâ ri'de sý ný ra ya kýn yer de ot bi çen va tan daþ la rý mý za a teþ a çý la rak kat le dil di ler. O za ma nýn hü kü me ti, I rak hü kü me tin den der hal a çýk la ma bek le di ve za ra rýn taz min e dil me si ta le bin de bu lun du. Ta lep kar þý lan dý ve bu me se le nin i ki ül ke a ra sýn da kri ze dö nüþ tü rül me si ön len di. Þim di hay ret le gö rü yo ruz ki, Su ri ye i le ya þa nan ve ya þan mak ta o lan mev cut kriz le ri dip lo ma si yön te miy le gi der mek, ya - hut ya týþ týr mak ye ri ne, da ha zi ya de ge ri li mi týr man dý rý cý "þa hin ta výr lý" a çýk la ma la ra meyl e di li yor. U nu tul ma sýn, kom þu ve kar deþ ül ke Su ri ye i le ka pýþ ma ci he ti ne git me nin hiç bir fay da sý yok. Bi ze de, on la ra da bü yük za rar o lur... Yi ne u nu tul ma sýn ki, dün I rak'ta ve bu gün Su ri ye'de sah ne len me ye ça lý þý lan se nar yo nun çok da ha deh þe li si, ya rýn Tür ki ye'ye yö ne lik o la rak sah ne ye ko nul ma ya ça lý þý la cak. E vet, dün I rak'ta ki, bu gün Su ri ye'de ki "re jim mu ha lif le ri"ni si lâh lan dý rýp ça týþ ma ya sevk e den ec ne bi ce re yan lar, ya rýn da Tür ki ye'de ki re jim mu ha lif le ri ni ay ný þid det yön te miy le kul lan ma yo lu na gi de cek ler. Bel ki de, ni haî he def bu dur. Tâ ki, böl ge de Ýs ra il'e ka fa tu ta bi le cek mey dan da hiç bir güç kal ma sýn... Bu me yan da, son se kiz yüz se ne dir böl ge de ya þa nan (Cen giz Hü lâ gû fit ne si da hil) ge liþ me le ri de na zar ý i ti ba ra a la rak di ye bi li riz ki, Or ta do ðu coð raf ya sýn da son yýl lar da ya pý lan o pe ras yon la rýn ni haî he de fi Tür ki ye'dir. Et ra fý ku þa týl ma ya ça lý þý lan Tür ki ye, ön ce yal nýz lý ða, ar dýn dan güç süz lü ðe mah kûm e dil mek is te ni yor. Tâ ki, böl ge nin ta ma mý na hük met mek da ha ko lay bir ha le gel sin... A sýl ga ye, he sap bu; an cak, þüp he siz Al lah'ýn da bir he sa bý var. * * * Þöy le, ya da böy le, ön ce lik le Tür ki ye i çi ne düþ(ü rül)müþ ol du ðu çe liþ ki ler yu ma ðýn dan bir an ev vel kur tul ma lý ve Su ri ye'de ki ge liþ me ler hak kýn da çok da ha dik kat li, i ti dal li ve ih ti yat lý bir dip lo ma si yön te miy le ha re ket et me ye ça lýþ ma lý. Ak si tak dir de, za ten öm rü nü ta mam la mýþ o lan dik ta re jim le ri nin tas fi ye iþ le mi, hem bi ze, hem on la ra çok pa ha lý ya mal o la bi lir. En can lý ör nek Su ri ye da hil ol mak ü ze re, Mý sýr, Lib ya ve sa ir Ýs lâm ül ke le rin de baþ gös te ren "dik ta dan de mok ra si ye ge çiþ" a me li ye si, her ül ke nin ken di iç im kân la rýy la ve öz di na mik le riy le ta hak kuk et me li. Dýþ mü da ha le i se, "ha sis men fa at"li ol du ðun dan, bir ül ke yi hiç bir þe kil de hu zu ra, sü kû na ka vuþ tur maz. Kal dý ki, son bir i ki a sýr dýr ge rek Tür ki ye'de ve ge rek se di ðer Ýs lâm ül ke ler inde ya þan mýþ o lan ve bü yük bir kýs mý ha len de vam e den to ta li ter/dik ta cý re jim le rin he men ta ma mý, yi ne dýþ ce re yan la rýn (ec ne bi le rin" e se ri dir. Ýþ te, o Fren gî men þe'li kir li el ler, bir ül ke nin iç iþ le ri ne bu laþ tý mý, bir da ha çýk mak bil mi yor, mü te ma di yen karýþ týr ma ya de vam e di yor. Bu kro nik be lâ dan kur tul mak i çin, Üs tad Be di üz za man'ýn þu ha lis re çe te si ne mü ra ca at i le mü ra at et mek i cap e di yor: "Biz fe rec ve fe rah ve sü rur ve fü tu hat is te riz fa kat kâ fir le rin ký lý cýy la de ðil! Kâ fir le rin ký lýç la rý baþ la rý ný ye sin; ký lýç la rýn dan ge len fay da bi ze lâ zým de ðil. Za ten o mü te mer rid ec ne bî ler dir ki, mü na fýk la rý ehl i i ma na mu sal lat et ti ler ve zýn dýk la rý ye tiþ tir di ler....harp be lâ sý i se, hiz met i Kur â ni ye mi ze mü him bir za rar dýr." (Bkz: On Al týn cý Lem'a, Me rak lý Su âl le re Ce vap.) TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Kul hak kýn dan u zak dur ma lý Mer sin den o ku yu cu muz: Bun dan 20 se ne ön ce bi ri si ne 40 gram al týn borç ver dim. A ra dan 20 se ne geç ti ði hal de ö de mi yor. Ben de he lâl e de mi yo rum. Kul hak ký nýn ö ne mi ni a çýk lar mý sý nýz? Ýn san la rýn sos yal bi rer var lýk ol ma la rý ve top lum lar hâ lin de ya þa ma la rý, bir bir le ri ne kar þý sa yý la ma ya cak de re ce de hak lar ve so rum lu luk lar do ðu rur. Kar þý lýk lý hak ve so rum lu luk la rý na ri â yet et mek le yü küm lü bu lu nan Müs lü man lar, bu yü küm lü lük le ri ni kul hak ký i fâ de si i çin de for mü le et miþ ler ve ri â yet et me ye ça lýþ mýþ lar dýr. E bû Hü rey re (ra) an lat mýþ týr: Re sû lul lah E fen di miz (asm): Müs lü man Müs lü man ýn kar de þi dir. O na hý yâ net et mez. O na ya lan söy le mez. O na yar dý mý terk et mez. Her Müs lü man ýn ýr zý, ma lý ve ka ný di ðer Müs lü man ýn ü ze ri ne ha ram dýr. (Mü bâ rek kal bi ni gös te re rek) Al lah kor ku su bu ra da dýr. Bir kim se ye þer o la rak Müs lü man kar de þi ni hor gör me si ye ter. bu yur muþ tur. 1 E bû Hü rey re (ra) ri vâ yet e der: Al lah Re sû lü (asm) þöy le bu yur muþ tur: Ki min ya nýn da kar de þi nin va kar ve o nu ru nu sar sa cak cins ten ve ya kýy me ti bu lu nan bir þey den zu lüm ve hak sýz lýk i le el de e dil miþ bir hak var sa, al týn ve gü mü þün bu lun ma ya ca ðý gün gel me den ön ce bu gün, dün ya da i ken he lâl leþ sin. Yok sa sâ lih a me li var sa, hak sýz lý ðý ka dar a lý nýr, hak sa hi bi ne ve ri lir. Þâ yet ha se nâ tý yok sa hak sa hi bi nin gü nah la rý a lý nýr, o nun ü ze ri ne yük le nir. 2 Zik ret ti ði miz ha dis-i þe rif ler den an la þý la ca ðý gi bi, kul hak ký bir Müs lü man ýn ma ne vî ha ya tý ü ze rin de ö nem li bir sý kýn tý o la rak bu lun mak ta dýr. Her Müs lü man ýn ha yat hak ký, þah si yet ve o nu ru nun ko run ma sý hak ký, ö zel ha ya tý nýn giz li li ði hak ký, dî nî ve vic dâ nî ka na at hak ký, i ka met, se ya hat, öð ren me, bil gi e din me, dü þün ce ve i fâ de hür ri ye ti, mülk e din me, ça lýþ ma, har ca ma ve ta sar ruf ta bu lun ma gi bi ken di za tý na öz gü do ðuþ tan ge tir di ði hak la rý Ýs lâm Di ni ta ra fýn dan ko run muþ tur ve do ku nul maz i lân e dil miþ tir. Kul hak ký nýn gü na hýn dan ve ve bâ lin den kur tul ma nýn tek yo lu, bu hak ka ri â yet et mek ve kar þý ta raf i le gö nül den ve iç ten he lâl leþ mek tir. Kar þý ta ra fýn ih ti ya cý ný ve sý kýn tý sý ný na za ra a la rak kul hak ký ný he lâl e den, he lâl et ti ði þe ye be del o la rak se vap ka za nýr. Hak ký ný he lâl et mek, he lâl e di len ki þi bu nu hak e di yor sa fa zi let li dir. He lâl e di len ki þi bu du rum da mah þe re dö nük bir borç tan kur tul muþ o lur. Fa kat ki þi nin bu nu hak et me di ði dü þü nü lü yor sa, hak sa hi bin ce bu hak kýn he lâl e dil me si zo run lu lu ðu yok tur. E sa sen hiç bir hak sa hi bi, hak ký ný he lâl et mek zo run da de ðil dir. He lâl e der se bir zo run lu luk o la rak de ðil; kar þý ta ra fa Al lah rý za sý i çin yar dým cý ol mak a dý na, bir fa zi let o la rak ya par. Ve bu nu Al lah i çin yap mýþ sa se vap ka za nýr. Fa kat gü nah ve is yan i çin de ki bir ki þi, do ður du ðu hak dolayýsýyla he lâl e dil me yi hak et mez. Ki þi nin he lâl e dil me yi hak et me si þüp he siz ö nem li dir. Kar þý da ki ki þi nin Müs lü man ol ma sý ve ya ehl-i dün ya ol ma sýn dan ö te, bu hak ký gü nah dolayýsýyla do ður ma ma sý ö nem li dir. Gü nah yü zün den do ður muþ sa, bun dan za rar gö ren ki þi hak ký ný he lâl et mek zo run da ol maz. Me se lâ, e ðer bi ri si se ni al dat tý i se, se nin bu nu he lâl et men þüp he siz sa na se vap da ka zan dýr ma ya bi lir. Çün kü al dat mak he lâl de ðil dir. Al da tan ki þi yap tý ðý iþ ten töv be et me dik çe, ver di ði za ra rý da taz min et me dik çe (ö de me dik çe) he lâl e dil me yi hak et mez. *** O ku yu cu mu zun so ru su nun de va mý þöy le dir: Hak he lâl e di lir mi? He lâl e di lir se ta ma mý ný mý kap sar? Baþ ka sý nýn si ze o lan bor cun da si zin i ki tür lü hak ký nýz söz ko nu su o lur. 1- Pa ra ný zýn mad dî de ðe ri; 2- Pa ra ný zý ge cik tir me si dolayýsýyla uð ra dý ðý nýz mað du ri ye tin ma ne vî bo yu tu. Hak sa hi bi di ler se hak ký ný he lâl e de bi lir þüp he siz. Baþ ka sý na o lan hak ký ný zý he lâl et me niz, her i ki si ni kap sa ya bi le ce ði gi bi, yal nýz bi ri ni de i çi ne a la bi lir. Bu si zin ni ye ti ni ze bað lý dýr. Ta sar ruf ve i ni si ya tif si zin e li niz de dir. E ðer her i ki si hu su sun da da hak ký ný zý he lâl et miþ se niz, Al lah i çin, o na kar þý hak ký nýz dan ta ma men vaz geç miþ o lur su nuz. Bu vaz ge çiþ Al lah i çin dir ve ar týk Al lah nez din de o ki þiy le si zin a ra nýz da herhan gi bir hak-hu kuk me se le si, a la cakve re cek dâ vâ sý kal maz, çün kü si zin ta ra fý nýz dan ip tal e dil miþ tir. Ya ni Al lah ka týn da ki se net ler, hak sa hi bi o la rak si zin ta ra fý nýz dan yýr týl mýþ týr. Bu nun kar þý lý ðýn da, Al lah ýn sýrf fazl ve ke re mi i le si ze ik ra mý söz ko nu su o la bi lir. Ki, bu nu da o ki þi den ta lep et me ni ze lü zum kal maz. Çün kü bu nu Ce nâb-ý Hak mer ha me tiy le lüt fe der. E ðer hak ký nýz dan vaz geç me miþ se niz, hak ký ný zý he lâl et me miþ si niz de mek tir. O ki þi nin si ze o lan bor cu de vam e der. Bu du rum da bor cu nu ö de ye bil me si i çin o na ver di ði niz i lâ ve sü re de ko lay lýk sa yý lýr. Si zin baþ ka sý na ta ný dý ðý nýz ko lay lýk, dün ya da, ka bir de ve mah þer de Al lah ýn rah me ti ne nâ il ol ma nýz a çý sýn dan el bet te ö nem li dir. Baþ ka sý na hak ký ný he lâl e den kim se, bu na kar þý lýk ge rek dün ya da, ge rek ka bir de, ge rek se Mah þer de Al lah tan öy le kar þý lýk a lýr ki, he lâl et ti ði o hak Al lah ýn lüt fu i le ver di ði se vap kar þý sýn da çok kü çük ve de ðer siz ka lýr. Dip not lar: 1- Ri yâ zu s-sâ li hîn, Bu hâ rî.

6 6 13 MEDYA POLÝTÝK NÝSAN 2012 CUMA Y s.bu id nur si.de Günter Grass ve Ýsrail... Al man lar va tan la rý ný ta ný týr ken hak lý o la rak Das Land der Dich ter und Den ker (Þa ir ler ve dü þü nür le rin ül ke si) der ler. Av ru pa þi i ri nin ve fel se fe si nin zir ve le ri ne bu düz coð raf ya da þa hit o lu yo ruz. Þa ir Go et he i le fey le sof Bis marck ý du yan la ra baþ ka i sim arz et me ye ge rek kal maz, ka na a tin de yiz. Bu gün ler de yi ne ay ný pa ra lel de ses ler yük se li yor. Or ta ya koy du ðu dü þün ce le rin den zer re ce ta viz ver me yen Ni e der sach sen (A þa ðý Sak son ya lý) Chris ti an Wulff e li nin ter siy le si ya se tin en yük sek ma ka mý ný i ter ken, þa ir Gün ter Grass da, si ya set ve med ya yý þim di lik el le rin de tu tan Ý kin ci Av ru pa lý la rýn hýþ mý na uð ra ya cak ye ni ye ni þi ir ler söy lü yor: (Al man ca sý çok þi rin ve a ký cý i ken bil mec bu ri ye ter cü me si ni ve ri yo ruz) Gün ter Grass ýn þi i ri Dün ya ca ün lü e de bi yat us ta sý No bel ö dül lü Gün ter Grass ýn Al man ya da Süd de uts chen Ze i tung ve Ý tal ya da La Re pubb li ca da 4 Ni san 2012 Çar þam ba gü nü ta ma mý ya yýn la nan þi i ri bü yük yan ký la ra se bep ol du. Ý ran a kar þý gi ri þi le cek bir sa va þa kar þý u yar ma a ma cýy la ya zýl dý ðý be lir ti len þi ir de Al man ya nýn Ýs ra il e nük le er baþ lýk lý fü ze ler a ta bi le cek de ni zal tý lar ver me me si ge rek ti ði di le ge ti ri li yor. No bel ö dül lü Gün ter Grass ýn med ya â le min de çok ge niþ yel pa ze de yer a lan Ýs ra il yan lý sý ki þi ve ku ru luþ lar dan tep ki ler al ma sý na se bep o lan þi i rin ta ma mý: Söy len me si ge re ken... Ne den su su yo rum, e pey dir sa ki tâ ne, a þi kâr o la na ve ha re kât plan la rýn da tat bik e dil mi þse ki, bun la rýn so nun da biz ler ha yat ta ka lan lar o la rak, ol sa ol sa ha þi ye le riz. Ýd di a e dil di ði gi bi ilk ham le yi yap ma hak ký dýr ki o nun la bir ka ba da yý ta ra fýn dan bo yun eð di ril miþ ve or ga ni ze kut la ma la ra sevk e dil miþ Ý ran hal ký he lâk e di le bi lir, çün kü o nun ha ki mi ye tin de ki yer de bir a tom bom ba sý in þa sý tah min e di li yor. Hey hat! Ne den ken di me ya sak la rým o di ðer dev le tin a dý ný if þa et me yi ki, o ra da se ne ler dir giz li tu tul sa da git tik çe ge li þen nük le er po tan si yel bu lu nur, a ma hiç bir de net le me müm kün ol ma dý ðý i çin kon trol ha ri cin de dir... Bu du ru ma yö ne lik u mu mî sus kun lu ða ken di sus kun lu ðum da tâ bi ol du. Suç la yý cý o ya lan ve ký sýt ki; ih lâ lin de ce za ön gö rü len an ti se mi tizm di ye bi li nen hü küm. Þim di va ta ným dan su dur e den, o na has em sal siz ci na yet ler za man za man (tem cit pi la vý gi bi) or ta ya çý ka rý lýp sor gu lan dý ðýn da tek rar la ve ha lis cid di yet le ga yet be ce rik li du dak lar la da ol sa taz mi nat o la rak bir de ni zal tý nýn da ha Ýs ra il e tes lim e di le ce ði i lân e di li yor ki, her þe yi tah rip e de bi len nük le er baþ lýk la rý hiç bir a tom bom ba sý nýn var lý ðý ispat lan ma mýþ yer le re sevk e de bil me ö zel li ði ni ha iz i ken (ilk ham le i çin) en di þe hüc cet hük mü ne ge ti ril me ye mü sa it (ol du ðun dan) söy len me si ge re ke ni söy lü yo rum. A ma ne den þim di ye ka dar sus tum ki? Çün kü bu hu su su þi fa hen i fa de e dil miþ ger çek o la rak -ken di siy le pek a lâ ka dar ol du ðum ve öy le de ka la - Sam Am ca se ni i te li yor! CUMHURÝYETÇÝ Par ti nin son baþ kan a da yý se na tör John McCa in, 6 ay ön ce, 11 Ey lül ün yýl dö nü mün de her ke si þa þýr tan bir ko nuþ ma yap mýþ ve de miþ ti ki: ABD yi dün ya nýn o par ça sýn da (Or ta do ðu da) bir da ha sa va þa gir miþ gör me ye cek si niz. A me ri kan ka mu o yu en gel ler bu nu... ABD, ken di si ne 3,5 tril yon do la ra mal o lan I rak sa va þýn dan, ar dýn da 1 mil yo nu aþ kýn ö lü ve ha ra be bir ül - Or ta do ðu da Müs lü man la rýn ka ný ný dö ken le rin ya lan la rý na kan ma ma lý, lo bi le rin dol du ru þu na gel me me li yiz. ke bý ra ka rak çe ki lin ce þa hin McCa in bi le pes et miþ ti an la þý lan... A kýl lan dý lar de mek ki di ye cek ken bir de ne gö re lim: McCa in bi zim Ha tay Yay la da ðý nda ba sýn top lan tý sý ya pý yor. Ya nýn da Ýlk Ya hu di De mok rat Baþ kan yar dým cý sý a da yý o la rak lan se e di len Jo seph Li e ber man var. (Ma vi Mar ma ra o la yýn da Ýs ra il lo bi si a dý na Er do ðan a pro tes to mek tu bu gön de ren A me ri ka lý se na tör ler den bi ri de ðil miy di o?) Di yor lar ki: Su ri ye de dip lo ma si çök tü. As ke ri yön tem dev re ye so kul ma lý. E ha ni A me ri ka bir da ha bu ra lar da sa va þa gir me ye cek ti? Ba sýn top lan tý sýn da Za ten biz gir me ye ce ðiz ki an la mýn da þöy le di yor lar: Was hing ton a dö nün ce Su ri ye de ki öz gür lük sa vaþ çý la rý nýn si lah lan dý rýl ma sý i çin yö ne ti mi ik na et me ye ça lý þa ca ðýz. Se ne ye Þam da gö rüþ mek ü ze re... * * * Ya ni: Siz sa va þýp de vi rin, biz ge lip dev ra lý rýz! Es ki den bi zim þa hin ler Su ri ye sý ný rý na gi dip kar þý ta - ca ðým- Ýs ra il dev le ti ne re va gör me si ni hiç si li ne me yen le key le ka ra lan mýþ men su bi ye ti min men e de ce ði ni dü þün düm. Ne den bu nu ilk þim di söy lü yo rum, yaþ lan mýþ ve mü rek ke bin so nu na gel miþ hal de... A tom gü cü Ýs ra il za ten ký rýl gan o lan dün ya ba rý þý ný teh dit e di yor. Çün kü ya rýn çok geç o la bi le ce ði nin söy len me si ge re ki yor. Çün kü biz ye te rin ce suç lan mýþ Al man lar o la rak ön gö rü le bi lir bir ci na ye tin te da rik çi si o la bi li riz, do la yý sýy la su ça or tak lý ðý mýz bi li nen hiç bir ma ze ret le ber ta raf e di le me ye bi lir. Ve i ti raf e di yo rum: Ar týk sus ma ya ca ðým, çün kü Ba tý nýn mü na fýk lý ðýn dan u san dým, ay rý ca u mu lur ki bu sa ye de çok la rý bu sus kun luk tan kur tu la bil sin ler, gö rü le bi lir teh li ke nin mü seb bi bin den þid det ten vaz geç me si ni ta lep et sin ler ve bu nun ya nýn da Ýs ra il in a tom gü cü ne da ya lý po tan si ye li ve Ý ran ýn a tom te sis le ri nin bir bey nel mi lel mer ci ta ra fýn dan en gel siz ve da i mî bir kon tro le tâ bi tu tul ma sý na i ki ül ke nin hü kü met le ri ta ra fýn dan i zin ve ril me si ko nu sun da ýs rar cý ol sun lar. Sa de ce böy le her ke se, Ýs ra il li le re ve Fi lis tin li le re, da ha ö te si bu ku run tu iþ ga li al týn da ki bel de de diz di ze has mâ ne ya þa yan bü tün in san la ra ve en ni ha yet bi ze de yar dým e dil miþ o lur. *** Þa i rin Ya hu di ol du ðu bi li ni yor. Ya ni Gün ter Grass bir Mu se vî o la rak, dün ya yý a te þe ve ren ne o con la ra ve bu Troç kist le re â let o lan Ýs ra il e ses le ni yor. Bu se sin meþ hur A me ri ka lý fey le sof No am Chomsky yi te da i et tir di ði ni o ku yu cu la rý mýz bi lir ler. Ye ni As ya nýn man þet ten ver di ði ha ber de Chomsky ne o con ve ne o li be ral le ri dün ya da sa vaþ ve ka os çý kar mak la suç lu yor du. Ve ci na yet le rin de de mü te ma di yen Ýs ra il i kul lan dýk la rý ný vur gu la mýþ tý. Gün ter Grass ve No am Chomsky el bet te Ya hu di kar þý tý de ðil ler; çün kü ken di le ri o mil let ten ge li yor lar. Ýs ra il e düþ man o la cak hal le ri de yok. Be nî Ýs ra il in mer kad le ri ne, ma bed le ri ne ve Mu se vî li ðin sem bo lik mer ke zi ne bü yük bir ih ti mal le sev gi bes li yor lar. A çýk ko nuþ ma nýn za ma ný gel di ka na a tin de yiz. Pey gam be ri miz (a.s.m.) ký ya met ön ce si çý ka cak tah ri bat çý ce re yan la rý ta rif ve tas vir e der ken, Ya hu di ler den ha tý rý sa yý lýr bir o ra nýn bu din siz lik ce re ya ný na des tek o la ca ðý ný ha ber ve ri yor. Sa vaþ, ka os, sö mü rü, yað ma, se fa het ve pa ra hýr sý i le ký t'a la rý fit ne i le a te þe ve re cek bu ce re ya nýn or ga ni ze sin de Ya hu di li ðin te sir li bir va zi fe gö re ce ði ni ha ber ve ren Pey gam be ri mi zin (asm) en di þe le ri ne, bel ki de bil me den Grass ve Chomskþ de ka tý lý yor lar. Müs lü man lar ko lay ko lay ta raf gir lik has ta lý ðý na ya ka lan maz lar. On la rý bu has ta lýk tan kur ta ra cak Kur ân dan çok ça â yet ler var dýr. Me se lâ En am Sû re si nin 164. â ye ti, Bi ri si nin ha ta sýy la o nun ak ra ba, ar ka daþ, mil let ve ka bi le si so rum lu tu tu la maz der ken, bi zi yan lýþ top tan cý lýk lar dan da ko ru yor. Müs lü man lar, alt mýþ kü sur se ne dir Fi lis tin de iþ le nen ci na yet le re rað men, Ýs ra il i hal kýy la bir tut maz. Ýs ra il li ye de ðil, bu top rak lar da ci na yet iþ le yen le re ve bu ci na yet le ri tez gâh la yan po li ti ka cý la ra kar þý çý kar lar Ýs ra il i de men fî ve müs bet di ye i ki ye a yý rýr lar. Gel gör ki; A me ri ka da, Av ru pa da ve Ýs tan bul da, dün ya sa vaþ la rýy la ser ma ye le ri ni art týr ma ya ko yul muþ ve bu u ður da ne o con ve ne o li be ral le re ta þe ron luk e den Ýs ra il e hem Müs lü man lar ký zý yor, hem de Gün ter Grass i le No am Chomsky gi bi Ya hu dî þa ir ve dü þü nür ler Bu in ce ay rý mý ve has sas a na li zi an la ya bil mek i çin Be di üz za man ýn Kur â nî dür bün le riy le o lay la rý te ma þa et mek ge re ki yor. ra fa gür ler di; þim di bu i þi A me ri ka lý þa hin ler ya pý yor. Ýç si ya set te an ti-a me ri kan, an ti-si yo nist ha va ba san lar da dýþ si ya set te on lar la ay ný dil den ko nu þu yor. Er do ðan la Ýs ra il lo bi ci si Li e ber man ý bu luþ tu ran, Vi et nam ga zi si McCa in i te laþ la Yay la da ðý na koþ tu ran ne o la ki? Yi ne 1 ko yup 3 al ma ha ya li mi? * * * I rak ta kit le im ha si lah la rý ya la nýy la dün ya yý sa va þa ik na et miþ ler di. Þim di psi ko lo jik harp sý ra sý Su ri ye ye gel di. Er do ðan ge çen se ne Kar de þim E sad di ye ses len di ði li de rin a dý ný Za lim E sed o la rak de ðiþ tir di. Ken di ba sý ný da pe þin den... E sat is mi nin çað rýþ týr dý ðý kül tü rel ak ra ba lý ðý sil mek i çin her hal de... Ba tý ba sý nýn da da ka ra pro pa gan da baþ la dý. CNN, Su ri ye de ki öz gür lük mü ca de le si nin genç tem sil ci si o la rak ta nýt tý ðý Danny i le gö rüþ mek i çin Hu mus a bað lan dý. Danny, si lah ses le ri a ra sýn da ve pa nik ha lin de, 200 den faz la ö lü ol du ðu nu an lat tý. Son ra Su ri ye dev let te le viz yo nun da gör dük ki Danny ya yýn ön ce si ga yet sa kin, et ra fýn da ki le re ya yýn sý ra sýn da e fekt ol sun di ye a te þe ha zýr ol ma la rý ný söy lü yor. Or ta da ça týþ ma fi lan yok. El Ce zi re de mu ha lif ler ta ra fýn dan çe kil di ði söy le nen bir gö rün tü: Yü zü sar gý lý bir ço cuk E sad zul mü nü an la tý yor. Yi ne Su ri ye te le viz yo nu ha be rin mon taj sýz ha li ni ya yým lý yor: Ço cu ðun yü zü ne ya lan dan ban daj sa ran lar, ne söy le ye ce ði ni ez ber le ti yor. El Ce zi re nin Lüb nan o fi si þe fi, ya yýn po li ti ka sý ný e leþ ti re rek is ti fa e di yor. * * * Sa vaþ ta ilk kur ban ha ki kat tir. Har be da ha faz la pa ra dök me mek i çin, Or ta do ðu da Müs lü man la rýn ka ný ný dö ken le rin ya lan la rý na kan ma ma lý, lo bi le rin dol du ru þu na gel me me li yiz. Bil dik le ri dil den söy le ye lim: Ken di çý kar la rý nýz i çin Tür ki ye yi dün ya nýn bu par ça sýn da kom þu la rýy la sa va þa so ka ma ya cak sý nýz. Tür ki ye ka mu o yu en gel ler bu nu... Can Dün dar / Mil li yet, A ta türk dik ta tör de ðil se ne dir? TAHA Ak yol un son ki ta bý A ta türk ün Ýh ti lal Hu ku ku nu ke yif le o ku yo rum. Ku yum cu ti tiz li ðiy le ya pýl mýþ bir ça lýþ ma nýn ü rü nü o lan gü zel bir ki tap. A ta türk dik ta tör mü?.. Sev gi li Ta ha, A ta türk e dik ta tör de mi yor a ma ki ta bý nýn say fa la rýn dan çý kan so nuç böy le. O ku duk ça, çar pý cý ör nek le riy le A ta türk ün dik ta tör lü ðü ser gi le ni yor. Pe ki, bu ül ke de A ta türk e dik ta tör de mek ya sak mý? Suç mu? An la þý lan öy le. Ah met Al tan, A ta türk e dik ta tör de di ði i çin yar gý la ný yor. Ge çen gün kö þe sin de yaz mýþ tý: Ben A ta türk ün dik ta tör ol du ðu nu söy le di ðim i çin yar gý la ný yo rum þu sý ra da. Sav cý ya lap þap bir id di a na mey le bu nu söy le me nin A ta türk e ha ka ret ol du ðu nu id di a e di yor. Böy le, A ta türk e ha ka ret di ye bir ya sa mad de miz var bi zim. Hâ lâ böy le ya sa la rý mýz ol ma sý nýn saç ma lý ðý ný þim di lik bir ke na ra bý ra ka lým. Dik ta tör de mek bir ha ka ret mi dir, o nu so ra lým. Sav cý nýn, bu nun ha ka ret ol du ðu nu ka nýt la ma sý i çin A ta türk ün ko nu mu nun si ya set bi li min de ki ta ri fi ni yap ma sý ge re kir. Bir a dam bir ül ke yi, tek a dam, tek par ti yön te miy le yö ne ti yor sa, o a da mýn si ya set bi li min de ki ta ri fi ne dir? Sav cý nýn da va yý a ça bil me si i çin, tek a dam, tek par ti sis te min de ki yö ne ti ci ye ne de ne ce ði ni söy le me si ge rek mez mi? RADÝKAL ga ze te sin den Ez gi Ba þa ran ýn Za fer Top rak i le ger çek leþ tir di ði rö por taj res mi i de o lo jik öð re ti ler a çý sýn dan cid di tar týþ ma ko nu la rý ný ih ti va e di yor. Top rak ýn bu haf ta o kur la bu lu þan Dar win den Der sim e Cum hu ri yet ve An tro po lo ji ki ta bý ü ze rin den sür dü rü len gö rüþ me e pey ce u fuk a çý cý. Her ne ka dar Prof. Top rak ba zý so ru la rý bi lim sel ba zý so ru la rý da 5816 sa yý lý ka nu ni en gel do la yý sýy la ce vap la ya ma mýþ ol sa da rö por taj o kun ma dan ge çi le bi le cek gi bi de ðil. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si A ta türk Ýl ke ve Ýn ký lâp la rý Ens ti tü sü nün ku ru cu yö ne ti ci si de o lan Za fer Top rak po pü ler ta rih yaz ma dý ðý gi bi res mi ez ber ler ü ze rin den de tar týþ ma i na dý sür dü ren ler den de ðil. Ko nu mu do la yý sýy la mec bu ren ba zý sýr lar tut tu ðu, þim di lik ba zý ger çek le ri ka mu o yun dan e sir ge di ði ve ya Ýs lam cý ke sim le rin e li ne koz ver mek is te me di ði dü þü nü le bi lir. Do ðal sa ya lým bun la rý ve biz el de ki bil gi ve tez ler ü ze rin den ko nuþ ma nýn bi zi il gi len di ren bö lüm le ri ne bir göz a ta lým. Ka fa ta sýn dan Ye ni Va tan daþ Ü re ti mi! Prof. Top rak, hem ki ta býn da hem de rö por taj da yo ðun o la rak A ta türk ün en te lek tü el fa a li yet le ri ü ze rin de du ru yor. Muh te me len þöy le bir so ru ak lý ný za gel miþ tir: Han gi en te lek tü el fa a li yet ler a ca ba? Me se la ye ni bir va tan daþ kim li ði, ye ni bir in san ol gu su o luþ tur mak ü ze re kül tür dev ri mi ü ze ri ne ka fa yor ma sý na ba ka bi li riz. Za fer Ho ca ya gö re A ta türk ün ka fa sýn da ye ni bir in san ol gu su var a ma bu A na do lu in sa ný nýn zi hin sel ya pý sý na hiç mi hiç uy mu yor. A na do lu in sa ný nýn i nanç-va ro luþ pers pek ti fi i le A ta türk ün ki ta ban ta ba na zýt. Çün kü A ta türk u lus dev le te sa dýk o lan yurt taþ lar o luþ tur mak is ti yor. Pe ki, bu du rum da A ta türk ün ne yap ma sý ge re ki yor du? Za fer Ho ca net o la rak ce va bý ve ri yor: Her þey den ev vel bu yurt ta þýn geç miþ le ba ðý ný ko par ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yor. Yi ne McCa in ve Ýs ra il BEKLÝYORDUM, John McCa in ne za man or ta ya çý ka cak di ye, bu kez ya ný na Jo e Li ber man ý da a la rak Ha tay a gel di. Ý ki si de A me ri kan Kon gre si nde ki Ya hu di lo bi si nin en güç lü se na tör le ri. John McCa in, Lib ya da ki ça týþ ma la rýn týr man dý ðý bir dö nem de Bin ga zi de gö rül müþ, Kad da fi kar þý tý güç le re a çýk des tek ver miþ ti. Ý ki A me ri ka lý se na tö rün der hal ha va bom bar dý ma ný nýn baþ la ma sý ný is te me le ri dik kat çe ki ci. Bel ki A me ri ka nýn de ðil a ma, Ýs ra il in Su ri ye de Lib ya tra je di si tar zý bir so nuç ar zu et ti ði ni de i ki li nin Tür ki ye zi ya re tiy le an la mýþ ol duk. Ar dan Zen türk / Star, A ta türk dik ta tör de ðil se ne? Sav cý nýn id di a na me sin de bu nu a çýk la ma sý ge rek mi yor mu? A ta türk e dik ta tör de mek ha ka ret tir di yor ve o ra da du ru yor. Pe ki, A ta türk ne? (Ah met Al tan ýn 3 Ni san 2012 ta rih li Ta raf ta ki baþ ya zý sýn dan). A ta türk e dik ta tör de me nin suç sa yýl dý ðý bir ül ke de i fa de öz gür lü ðü nden söz e di le - A ta türk e dik ta tör de me nin suç sa yýl dý ðý bir ül ke de i fa de öz gür lü ðü nden söz e di le bi lir mi? bi lir mi? Ý fa de öz gür lü ðü ol ma dan de mok ra si o lur mu? Bi rin ci sý nýf de mok ra si o lur mu? Tek a dam lý, tek par ti li bir re ji min en te pe sin de ki yö ne ti ci i çin han gi sý fat uy gun dur? Ah met Al tan dik ta tör di yor. Sav cý da id di a na me yi ya zý yor: Di ye mez sin, A ta türk e ha ka ret tir bu. Ah met Al tan da so ru yor sav cý ya: A ta türk dik ta tör de ðil se ne dir? Böy le si ne id di a na me le rin ya zýl dý ðý, böy le da va la rýn a çýl dý ðý bir ül ke de hu kuk tan, hu ku kun üs tün lü ðün den söz e di le bi lir mi? Bu ül ke de hâ lâ ha pis te kaç ga ze te ci nin yat tý ðý, ha pis te ki kaç ga ze te ci nin sa rý ba sýn kart lý ol du ðu tar tý þý lý yor ik ti dar o dak la rýy la. Ke ma list Cum hu ri ye tin mis yo nu þuy du: Top lu mun geç miþ le ba ðý ný ko par mak, zi hin sel o la rak kök le ri ni kes mek, Ýs lam a da ya lý kül tür kod la rý ný (ka nun ve si lah zo ruy la) bas týr mak ü ze re bir ze min in þa et mek. Dev let im kân la rýy la yü rü tü len top lum mü hen dis li ði ya ni a si mi las yon bu ze mi ni o luþ tur ma nýn ilk a dý mýy dý. Mi sal ol ma sý a çý sýn dan A na do lu coð raf ya sý nýn her ta ra fý ný ku þa tan Cum hu ri ye te en teg re po li ti ka la rý sa ye sin de a i le si nin ko nuþ tu ðu Çer kes çe-ku muk ça dan Top rak a tek ke li me ol sun kal maz. Ýn kâr e di len, zor yo luy la u nut tu ru lan dil sa de ce Kürt di li de ðil dir el bet te. Çün kü Top rak ýn i fa de siy le: Dil a çý sýn dan ba kar sak da bu gün ko nuþ tu ðu muz Türk çe nin yüz de 60 ý 1930 lu yýl lar da ya ra týl mýþ týr. La kin Top rak ýn bu a si mi las yo nu i zah e der ken ga yet nor mal leþ ti ri ci, ma sum laþ tý rý cý hat ta zo run lu laþ tý rý cý þu cüm le le ri ne ka dar da çir kin ce sý rýt mak ta dýr: He pi miz a si mi le ol duk Cum hu ri yet i çin. U lus in þa et mek ko lay de ðil. Cum hu ri yet in mis yo nu fark lý un sur la rý bir po ta da e rit mek ti. Bü tün u lus dev let ler bu yol lar dan geç miþ tir. U lus, Di ni Ýn kâr la Ýn þa E di lir! Av ru pa da do li ko se fal-bra ki se fal ka fa ta sý ya pý la rý ü ze rin den sü ren tar týþ ma lar ü ze ri ne A ta türk Ba tý ya Biz de siz ler gi bi yiz di ye bil - Me se le sa yý de ðil ki. A ta türk e dik ta tör de di ði i çin tek bir ki þi bi le hap se a týl sa, tek bir ya zar da hi ha pis te ol sa, o ül ke de i fa de öz gür lü ðün den, bi rin ci sý nýf de mok ra si den, hu ku kun üs tün lü ðün den söz e di le mez. Bu ül ke nin hu kuk la so ru nu var. El bet te ye ni de ðil bu hu kuk so ru nu. Ýt ti hat Te rak ki den, Cum hu ri yet in ku ru lu þun dan, A ta türk ün hu ku kun dan be ri öy le. Bu hu kuk so ru nu nu çöz me den, yar gý dü ze ni ni bi rin ci sý nýf ha le ge tir me den, ha kim ve sav cý la rý mý zýn zih ni yet çý ta sý ný de mok ra si kül tü rü yle u yum lu kýl ma dan Tür ki ye de ba rýþ ve hu zu run es ki de yiþ le te si si u zak ih ti mal dir. Bu pen ce re den Büþ ra Er san lý nýn da, Ra gýp Za ra ko lu nun da yar gý lan dýk la rý KCK id di a na me le ri nden so nun cu su na þöy le bir göz a týn. Böy le bir id di a na mey le hu kuk bað da þa bi lir mi? Böy le bir id di a na me ye dam ga sý ný vu ran zih ni yet le i fa de öz gür lü ðü ge niþ le ye bi lir mi? Ve ya hut Kürt so ru nun da ba rý þýn ya da dað dan i ni þin yo lu böy le a çý la bi lir mi? Hâ lâ 1920 le ri, 1930 la rý, Cum hu ri yet in ku ru lu þu nu, A ta türk ü ta rih i çin de ki, si ya set bi li mi i çin de ki ye ri ne 80 yýl, 90 yýl son ra bi le o turt mak tan kor kan bir ül ke de doð ru dü rüst de mok ra si, hu kuk ve öz gür lük ol maz. Tut sak a kýl la rý öz gür leþ tir me den, ger çek kor ku su nu ta ri hin çöp te ne ke si ne a ta bi le cek ce sa re ti gös ter me den, bu ül ke de de mok ra si ve hu ku kun ö nü a çý la maz. Ha yal kur ma yýn. Ha san Ce mal / Mil li yet, A ta nýz ka fa tas çý ve Ýs lâm kar þý tý mýy dý? Ke ma list Cum hu ri ye tin mis - yo nu: Top lu mun geç miþ le ba - ðý ný ko par mak, zi hin sel o la rak kök le ri ni kes mek, Ýs lâm a da ya lý kül tür kod la rý ný (ka nun ve si lâh zo ruy la) bas týr mak. mek i çin de rin an tro po lo ji a raþ týr ma la rý na yö ne lir. Bu nun i çin Türk Ta rih Te zi ça lýþ ma la rý hýz lan dý rý lýr. Ma ne vi ký zý A fet Ý nan ýn ön cü lü ðün de al tý ay gi bi ký sa bir sü re i çin de A na do lu nun he men her böl ge sin de ka fa ta sý öl çü lür. Ni çin dev let des tek li An tro po lo jik a raþ týr ma la ra has sa ten ön ce lik ve ri li yor? An tro po lo ji i le va rýl mak is te nen si ya sal ve top lum sal a maç ne dir? Bu so ru la rýn ce vap la rý þöy le sý ra la na bi lir: 1- Türk dev ri mi nin Os man lý yla ve Ýs lam la me sa fe si ni ko ru ya bil me si i çin Ýs lam ön ce si ne u zan ma sý ge rek li li ðin den. 2- Cum hu ri yet in ilk ev re sin de an tro po lo ji yi dev re ye sok ma dan la ik li ði ha ya ta ge çir mek müm kün de ðil di. Bu te zi pra ti ze et mek ü ze re Nu tuk ta a týf ya pý lan tek ya ban cý i sim o lan ve Cum hu ri yet i de o lo ji sin de ö nem li bir ye ri o lan H.G. Wells in Ýn san lý ðýn Ta ri hi ki ta bý ü ze rin den uh re vî ni te lik te ki  dem-hav va dan baþ la yan ta rih mil yon lar ca yýl ge ri ye çe ki le rek dün ye vî bir ta ba na o tur tu lu yor. Türk U lus kim li ði ni ve dev le ti ni in þa e der ken din-ýs lam o la bil di ðin ce si li ni yor. Ders ki tap la rýn da a çýk ça a te izm pro pa gan da sý ya pý lý yor. Man týk, je o lo ji, bi yo lo ji hat ta ta rih ki tap la rýn da Dar win mer kez li Ýs lam kar þý tý öð re ti ler iþ le ni yor. Res mi i de o lo jik tez ler Tan rý yý bu lan, bu nun sýr la rý ný a çan ve bu gün hâ lâ aç ma ya ça lýþ mak ta o lan in san ze kâ sý dýr þek lin de ders ki tap la rýn da yer bu lur ve Hz. Mu ham med in sý fat la rý kal dý rý lýr ve 1930 lar da ar týk Mu ham med e dön dü rü lür. Hi la fet ku ru mu her fýr sat ta a þa ðý la nýr. Top rak ýn i fa de siy le din kar þý tý çiz gi Ý nö nü za ma nýn da de ðil, A ta türk za ma nýn da baþ la mýþ týr. Ba ka lým A ta türk çü la ik lik Ýs lam kar þýt lý ðý de ðil dir ve ya A ta türk mil li yet çi li ði ka fa tas çý-ýrk çý de ðil, hü ma nist tir ma sal la rý nýn va de si dol ma mýþ týr di yen Çýl gýn Türk le rin i na ný lýr lýk-gü ve ni lir lik dü ze yin de ib re ne yö ne doð ru ka ya cak? Ke nan Al pay / Ye ni A kit, KERMESE DÂVET Yeni Asya Vakfý Hanýmlar Kolunun öðrenciler yararýna düzenlediði kermesimizde; birbirinden güzel hediyelikler, yöresel tatlarla zenginleþtirilmiþ gýda reyonumuz içli köfteler, çið köfteler, börekler, dolmalar, tatlý çeþitleri, yaþ pastalar, züccaciye, giyim aradýðýnýz her þeyi bulacaðýnýz kermesimize katýlýmlarýnýzla bu hayýr yarýþýna sizler de ortak olun! Tarih : Yer : Alemdað Cad.,16/B, Belediye Karþýsý-Ümraniye Ýrtibat: (0535) (0546)

7 Y DÜNYA 7 Sý nýr bo yun da ses siz lik n SU RÝYE yö ne ti mi ne ta ný nan sü re nin dün sa at dan i ti ba ren dol ma sý nýn ar dýn dan Tür ki ye-su ri ye sý ný rýn da ses siz lik ha kim. Ki lis Ön cü pý nar Güm rük Ka pý sý ve Es se le me Güm rük ka pý la rý nýn yer al dý ðý ve mu ha lif ler le Su ri ye or du su a ra sýn da sýk sýk ça týþ ma la rýn ya þan dý ðý böl ge de ses siz lik ya þa ný yor. Su ri ye li le rin Tür ki ye ye gi riþ gü zer gâh la rýn da ki Ha tay ýn Rey han lý ve Yay la da ðý il çe le ri sý nýr böl ge sin de dün sa kin bir gün ya þan dý. Göç dal ga sý ya þa nan Yay la da ðý Ýl çe si ne bað lý Tür ki ye-su ri ye sý ný rýn da Gü veç çi Kö yü nde ki va tan daþ lar, gü nün ilk ý þýk la rýy la bir lik te si lâh ses le ri nin sus tu ðu nu söy le di. Gü veç çi Kö yü nün kar þý ta ra fýn da ha kim bir te pe deki bi na da i se ha len Suriye as ker le ri kal ý yor. Sý nýr da, gö rev ya pan gü ven lik kuv vet le ri nin de zýrh lý a raç lar la dev ri ye e kip le ri ni ar ttýr dýk la rý ve gö zet le me ku le le rin den ter mal ka me ra lar la böl ge yi iz le dik le ri gö rül dü. Kilis - Hatay / a a Sý ðýn ma cý lar ge liþ me le ri ya kýn la rýn dan ta kip e di yor n TÜR KÝYE YE sý ðý nan Su ri ye li le rin yer leþ ti ril di ði Rey han lý, Yay la da ðý ve Al tý nö zü il çe le rin de ki ça dýr kent ler de i se Su ri ye li ler gün lük ya þan tý la rý na de vam e di yor. Ül ke le rin de ki ge liþ me ler le il gi li Su ri ye de ka lan ak ra ba la rýndan sürekli bilgi alan Su ri ye li ler, si lâh ses le ri nin sus tu ðu ba zý böl ge ler de hâ lâ as ker le rin çe kil me di ði ni kay det ti. Rey han lý ça dýr ken tin de ya þa yan Ab dül la tif Mu ad del, as ker le rin ha la köy ler de ol du ðu yö nün de bil gi ler al dýk la rý ný i fa de et ti. Mu ad del, As ker ler çe kil me di ði sü re ce e vi mi ze dön me miz im kân sýz. Dön sek bi le ya ký lýp yý ký lan ev le ri miz de na sýl ya þa ya ca ðýz de di. Hatay / a a Fi lis tin li ler, Su ri ye li ler i çin yar dým top lu yor n FÝ LÝS TÝN ve Ýs ra il de Su ri ye hal kýy la da ya nýþ ma gös te ri le ri dü zen len di. Ku düs, Beyt Ha nun, Hay fa ve el-ha lil þehir le rin de, Su ri ye gü ven lik güç le ri nin si vil le re yö ne lik sal dý rý la rý ný ký na yan pro tes to gös te ri le ri ya pýl dý. Ra id Sa lah ýn li der li ðin de ki 1948 Fi lis tin Ýs lâ mî Ha re ke ti nin in ter net say fa sýn da yer a lan a çýk la ma da, Fi lis tin hal ký nýn her za man Su ri ye hal ký na yar dým et me ye de vam e de ce ði, Fi lis tin li le rin ya þa dýk la rý a cý lar la Su ri ye li le rin ya þa dýk la rý a cý la rýn or tak ol du ðu be lir til di. Ha re ke tin söz cü sü Hay ri Ýs ken der, Fi lis tin de Su ri ye li mül te ci ler i çin yak la þýk 400 bin do lar tu ta rýn da yar dým top lan dý ðý ný i fa de et ti. Ha mas ýn Ýs ra il i çin de ki ko lu o la rak ta ným la nan 1948 Ýs la mi Ha re ke ti nin ta ba ný Ýs ra il i çin de ya þa yan A rap lar dan o lu þu yor. Ýstanbul / a a Ür dün ve A ra bis tan a ra sýn da tu tuk lu de ði þi mi n ÜR DÜN ve Su u di A ra bis tan a ra sýn da tu tuk lu de ði þi mi an laþ ma sý im za lan dý ðý bil di ril di. Hü kü met söz cü sü Ra kan Me ca li, yap tý ðý a çýk la ma da, Bu, i ki ül ke a ra sýn da ya pý lan ve Öz gür lü ðü ký sýt lan mýþ e sir ler de ði þi mi a dý ve ri len bir an laþ ma dýr de di. Bu an laþ ma ya gö re ken di ül ke si dý þýn da tu tuk lu bu lu nan lar, her i ki dev le tin o na yýy la ka lan tu tuk lu luk sü re si ni ken di ül ke le rin de ta mam la ya bi le cek. Bu a ra da an laþ ma nýn, i dam la yar gý la nan lar ha riç di ðer mah kum la rý kap sa dý ðý be lir til di. Öz gür lü ðü ký sýt lan mýþ e sir ler de ði þi mi ad lý an laþ ma nýn Ür dün par la men to sun da o nay lan dýk tan son ra yü rür lü ðe gi re ce ði kay de dil di. Amman / a a BEÞÞAR ESAD A KILIÇ HEDÝYE EDÝLDÝ DÜN sa bah sa at da yü rür lü ðe gi ren a teþ kes son - ra sýn da si lâh la rýn sus tu ðu ve or du nun o pe ras yon la rý na son ver di ði ni doð ru la yan Su - ri ye li mu ha lif ler, ül ke ge ne - lin de gös te ri çað rý sý yap tý. Su ri ye de son bir yýl da þid det o lay la rý nýn mer ke zi o la rak ön pla na çý kan Hu mus, Ha ma, De ra ve Ýd lib gi bi þehir le rin sa kin ol du ðu be lir til di. Su ri ye or du su o pe ras yon la rý ný dur du rur ken, Beþ þar E sad baþ - kent Þam da din a dam la rýy la gö rüþ tü. Gö rüþ me son ra - sýn da din a dam la rý Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a bir ký lýç he di ye et ti. Baþþehir Þam dan ge len ha ber ler de Silâhlar sustu BM VE ARAP BÝRLÝÐÝNÝN ÖZEL TEMSÝLCÝSÝ KOFÝ ANNAN PLANINA GÖRE SURÝYE YÖNETÝMÝNE VERÝLEN SÜRE DÜN SABAH DOLARKEN SICAK BÖLGELERDE ÇATIÞMA VE OPERASYONLARIN DURDUÐU BÝLDÝRÝLDÝ. BM ve A rap Bir li ði nin ö zel tem sil ci si Ko fi An nan pla ný na gö re Su ri ye yö ne ti mi ne ve ri len sü re bu sa bah do lar ken sý cak böl ge ler de ça týþ ma ve o pe ras yon la rýn dur du ðu bil di ril di. Su ri ye li mu ha lif ya pý lan ma lar dan so rum lu Ha ma Ge nel Dev rim Kon se yi ü ye si E bu Ad nan, ül ke ge ne lin de ki sý cak böl ge ler de ça týþ ma ve o pe ras yon la rýn dur du ðu nu ve sa at dan ön ce ba zý yer ler de pat la ma la rýn mey da na gel di ði ni söy le di. Pat la ma lar hak kýn da ay rýn tý e di ni le mi yor. Mu ha le fet kay nak la rý na da ya nan ba zý si te ler, Þam a ya kýn Za na da ni þehrin de ge ce sa at le rin de o pe ras yon lar ol du ðu nu ve Þam ýn ba zý semt le rin de ve Deyr Ez zor þehrin de pat la ma la rýn mey da na gel di ði ni kay det ti. Su ri ye nin Der a ve Deyr ez Zor þehir le rin de tank lar ve as ke rî a raç la rýn ha len cad de ler de do laþ ma ya de vam et ti ði ve yük sek bi na la rýn ü ze rin de kes kin ni þan cý la rýn bu lun du ðu bil di ril di. Mu ha lif kay nak lar dan e di ni len bil gi ye gö re Der a nýn Har rak böl ge sin de bir çok ki þi tu tuk lan dý. Ýd lib de Su ri ye or du su nun Ka zi ye tu Fel lah sem tin de ki kon trol nok ta sýn da a ðýr si lâh lar la hal kýn ü ze ri ne a teþ aç tý ðý, Ha ma nýn mer ke zin de as ke rî a raç la rýn ve þid de tin dur du ðu yö nün de. Su ri ye li mu ha lif ler i se, hal ký Beþ þar E sad yö ne ti mi ne kar þý pro tes to gös te ri le ri dü - zen le me ye ça ðýr dý. Ba tý lý ül - ke ler i se Su ri ye Dev let Baþ - ka ný Beþ þar E sad ýn o pe ras - yon la rý dur dur ma ve An - nan pla ný ný ha ya ta ge çir me va a di ne tem kin li yak la þý yor. ABD nin baþþehri Was hing ton da top la nan G-8 ül ke le ri dý þiþ le ri ba kan la rý nýn gün de min de Su ri ye ilk sý ra yý o luþ tu - ru yor. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, ön ce ki ge ce Su ri ye ko nu sun da Al man ya Baþ ba ka ný An ge la Mer kel la bir te - le fon gö rüþ me si yap tý. Dýþ Haberler Servisi ÇÝN A TEÞ KES TEN MEM NUN Çin i se, Su ri ye hü kü me ti nin al dý ðý a teþ kes ve ba zý þehir ler - den si lâh lý güç le ri ni çek me ka ra rýn dan mem nun ol du ðu nu a çýk la dý. Çin Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Li u Vey min, bu son du ru mun Su ri ye de tan si yo nun düþ me si ne yar dým cý o la ca ðý ný söy le di. Li u, bu ka ra rýn Su ri ye me se le si - nin si ya sî yol lar la çö zül me sin de ö nem li bir a dým ol du ðu nu i fa de et ti. tank la rýn gö rül dü ðü, þehrin Þe ri a ma hal le sin de ev le re bas kýn ya pýl dý ðý bil di ril di. Ze ba da ni böl ge sin de de top a týþ la rý nýn de vam e ti ði ö ne sü rü lü yor. Bu a ra da Su ri ye U lu sal Kon se yi Baþ ka ný Bur han Gal yun, Su ri ye li le re gös te ri çað rý sýn da bu lun du. Mu ha lif kay nak lar dan e di ni len bil gi ye gö re Gal yun, Hal ký gös te ri yap ma ya ve ken di ni i fa de et me ye ça ðý rý yo ruz çün kü bu mut lak bir hak de di. Bur han Gal yun, gös te ri le rin BM ve A rap Bir li ði nin Ö zel Tem sil ci si Ko fi An nan ýn pla ný nýn te mel un su ru ol du ðu nu, pla nýn ba rýþ çý gös te ri hak ký ný ga ran ti et ti ði ni vur gu la dý. A teþ ke se sa at ler ka la Hu mus ta yo ðun sal dý rý lar dü zen le nir ken, dan i ti ba ren ül ke de du ru mun sa kin ol du ðu i fa de e di li yor. Mu ha lif le rin pay la þým si te le ri ne yük le di ði gö rün tü ler i se bir tank tan a teþ a çýl ma sý ný gös te ri yor. Gö rün tü nün, sa at dan son ra Þam ýn ba tý sýn da, Lüb nan sý ný rýn da ki Ze ba da ni de kay de dil di ði, en az 4 tank mer mi si nin Ze be da ni o va sý na düþ tü ðü be lir ti li yor. Bu a ra da, Su ri ye güç le ri nin a te þi kes me si ne rað men þe hir mer kez le rin den çýk ma dý ðý i fa de e di li yor. Þam - Ankara - Ýstanbul / a a Ýs ra il, ço cuk la rý vur du ÝS RAÝL ÝN, 2000 yý lýn da baþ la yan Ak sa Ýn ti fa da sý ndan bu ya na Gaz ze Þe ri di ne yö ne lik bas ký ve o pe ras yon la rý nýn a sýl mað du ru nun Fi lis tin li ço cuk lar ol du ðu ve bu a lan da ki in san hak la rý ih lâl le ri nin de vam et ti ði bil di ril di. Gaz ze de ki El-Mi zan Ýn san Hak la rý Mer ke zi Mü dü rü Ý sam Yu nus, yap tý ðý a çýk la ma da, Ýs ra il güç le ri nin sal dý rý la rýn da, 2004 yý lý na ka dar 18 ya þýn al týn da ki 676 ço cu ðun öl dü ðü nü i fa de e de rek, bin ler ce ço cu ðun da þahit ol duk la rý þid det ten kay nak la nan psi ko lo jik so run lar ya þa dý ðý ný be lirt ti. A ra lýk 2008 i le O cak 2009 ta rih le ri a ra sýn da Gaz ze ye dü zen le nen Dök me Kur þun o pe ras yo nu nun, ço cuk lar ü ze rin de ki et ki le ri ba ký mýn dan en va him sal dý rý ol du ðu na dik ka ti çe ken Yu nus, Bu o pe ras yon, Ýs ra il in ço cuk la ra yö ne lik vah þe ti nin ne bo yut lar da ol du ðu na bir de lil dir di ye ko nuþ tu. Yu nus, Ýs ra il in ih lâl le ri nin, Gaz ze de ço cuk la rýn hayat, e ði tim ve hür ri yet le ri gi bi bir çok a lan da o lum suz et ki le ri ol du ðu nu vur gu la dý. Fi lis tin de ve ö zel lik le Gaz ze de ki ço cuk la rýn hak la rý ný el de et me le ri ko nu sun da u lus la r a ra sý top lu mu ha re ke te geç me ye ça ðý ran Yu nus, Ýs ra il in yü rüt tü ðü psi ko lo jik sa vaþ la Fi lis tin li genç le ri ve ço cuk la rý sü rek li bas ký al týn da tut tu ðu na i þa ret et ti. Mi zan ta ra fýn dan bu a yýn ba þýn da ya yým la nan ra por da, 2011 de Ýs ra il güç le ri nin sal dý rý la rýn da 13 ço cu ðun vefat et ti ði, 132 ço cu ðun ya ra lan dý ðý be lir til miþ ti. Gazze / a a Önceki gün Endonezya'yý vuran deprem fýrtýnasý, dün de Meksika'yý vurdu. EN DO NEZ YA NIN Su mat ra a da sý a çýk la rýn da ön ce ki gün mey da na ge len 8,6 ve 8,2 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan dün de Mek si ka nýn ba tý sýn da ki dað lýk ke sim de 6,5 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. En do nez ya da ki dep rem ler de 5 ki þi nin kalp kri zin den öl dü ðü a çýk lan dý. Yet ki li ler, baþ ka can kay bý ol du ðu na da ir he nüz bil gi bu lun ma dý ðý ný, dep rem ler de yük sek böl ge le re kaç ma ya ça lý þan ba zý ki þi le rin de ya ra lan dý ðý ný be lirt ti. En do nez ya nýn Su mat ra a da sý a çýk la rýn da dün mey da na ge len 8,6 ve 8,2 bü yük lü ðün de ki i ki dep re min ar dýn dan çok sa yý da, kýs men þid det li art çý sar sýn tý lar mey da na gel di. A me ri kan Je o lo ji Da i re si (USGS) ve ri le ri ne gö re, dün kü bü yük dep rem ler den son ra en az 29 art çý kay de dil di. Ço ðu 5 ten bü yük o lan bu sar sýn tý la rýn ha sa ra yol aç tý ðý na da ir bil gi i se bu lun mu yor. Su mat ra a da sýn da ki halk dün ge ce yi ev le rin de de ðil, a çýk ha va da ge çir di. En do nez ya lý yet ki li ler, dep re min can ve mal kay bý na yol FÝLÝSTÝNLÝLER ÝÇÝN MALÎ YARDIM TALEBÝ OR TA DO ÐU Dört lü sü, kro - nik büt çe sý kýn tý sý i çin de ki Fi lis tin yö ne ti mi nin ça lýþ - ma sý ný sað la mak a ma cýy la u lus lar a ra sý top lu mu va at e di len 1,1 mil yar do lar tu ta - rýn da ki yar dý mý yap ma ya ça ðýr dý. Bir leþ miþ Mil let ler, Av ru pa Bir li ði, ABD ve Rus - ya dan o lu þan Or ta do ðu Dört lü sü, Was hing ton da yap tý ðý top lan tý dan son ra bir a çýk la ma ya pa rak, Dört - lü, u lus lar a ra sý top lu mu, 1,1 mil yar do lar yar dý mýn ya pýl - ma sý i çin gü ven ce ver me ye ça ðýr dý i fa de si ni kul lan dý. Or ta do ðu Dört lü sü, a çýk la - ma sýn da, Ýs ra il li ler ve Fi lis - tin li le ri gü ven sar sa bi le cek her tür lü ey lem den ka çýn - ma ya ve doð ru dan gö rüþ - me le rin ye ni den baþ la ma sý i çin i liþ ki le ri ni kuv vet len di - re cek ve i yi leþ ti re bi le cek o - lum lu ka rar lar al ma ya dâ - vet et ti. Was hing ton / a a Dep rem fýr týnasý sü rü yor aç tý ðý na da ir el le rin de bil gi ol ma dý ðý ný bil dir di. A çe e ya le tin de ba zý ev le rin du var la rýn da çat lak lar o luþ tu ðu, bir köp rü nün ha sar gör dü ðü kay de dil di. Dep rem le rin ar dýn dan tsu na mi u ya rý la rý ya pýl mýþ tý, an cak bü yük bir dal ga o luþ ma dý. Ay ný böl ge de 26 A ra lýk 2004 te mey da na ge len 9,1 bü yük lü ðün de ki dep rem ve ar dýn dan o lu þan tsu na mi de 170 bi ni A çe de ol mak ü ze re 230 bin ki þi öl müþ tü. Ö te yan dan Mek si ka nýn ba tý sýn da baþþehir Mek si ko nun 384 ki lo met re u za ðýn da mey da na ge len ve baþ kent te de his se di le len dep rem e son ra sý baþþehir Mek si ko da ba zý bi na la rýn bo þal týl dý ðý be lir til di. Dep re min mer kez üs sü nün bu lun du ðu Mi ço a can e ya le ti yet ki li le ri de dep rem de can kay bý ya da her han gi bir ha sar ol ma dý ðý ný söy le di. A me ri kan Je o lo jik A raþ týr ma mer ke zi nin bü yük lü ðü nü ön ce 7,0 o la rak du yur du ðu, da ha son ra 6,5 e dü þür dü ðü dep re min, ye rin 65,6 ki lo met re de ri nin de ol du ðu kay de dil di. Banda Açe-Meksiko-Bangkok / a a BÜYÜKÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2012 /1604 Talimat. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar a çýk ar týr - ma su re tiy le sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Sa týþ Ya kup lu Mer kez Mah. Ba kýr ve Pi rin çi ler San. Si te si Sar dun ya Sok. No. 11 Bey - lik dü zü/ýs tan bul ad re sin de ya pý la cak týr. Bi rin ci ar týr ma ta ri hin de a þa ðý da mu ham men be del le ri ve ö zel lik leri ya zý lý bu lu nan 1- Sýradaki Ryobi 4502 marka baský Makinesi Saat arasýnda 2- Sýradaki Polarettromat Marka Giotin Saat arasýnda 3- Sýradaki Sürgülüoðlu Marka Forklift Saat arasýnda 4- Sýradaki Kâðýt Hazýrlama Makinesi Saat arasýnda 5- Sýradaki Rotaprinter ML yapýmý yaklaþýk 10 M.boyunda Mavi renkte Baský Makinesi Saat arasýnda 6- Sýradaki Harmanlama Kâðýt Makinesi Saat arasýnda 7- Sýradaki Harmanlama Kâðýt Makinesi Saat arasýnda Taþýnýr mallarýn yu ka rý da ya zý lý ad res te ve yi ne yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da ya pý - la ca ðý ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýný ve ön ce lik le a la cak la rý, sa týþ mas ra fý i le pay laþ týr - ma mas raf la rý ný geç mek kay dý i le sa tý la ca ðý, böy le bir be del i le a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de ta ri hin de ay ný yer ve ay ný sa at ler de i kin ci ar týr ma ya pý la rak ta hmin e di len de ðe rin % 40'ýný ve ön ce lik li a la cak lý la rý sa týþ mas raf i le pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç - mek ko þu lu i le sa tý la ca ðý, a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de sa týþ ta le bi nin dü þü rü le ce ði, i ha le ye ka týl mak is te yen le rin tah min e di len kýy me tin % 20 o ra nýn da na kit veya ke sin te mi nat mek tu bu nun is te ne ce ði, ak si hal de i ha le ye da hil e dil me ye cek le ri ve satýþ þart na me si - nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði - nin is te yene gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu - ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, tes lim mas raf la rý, i ha le dam ga res mi ve K.D.V. a lý cý ya a it o la ca ðý i lan o lu nur Sýra No : TUTARI TL ADEDÝ TAÞINIRIN ÖZELLÝKLERÝ ,00 1 Ryobi 4502 marka baský Makinesi ,00 1 Polarettromat Marka Giotin ,00 1 Sürgülüoðlu Marka Forklift ,00 1 Kâðýt Hazýrlama Makinesi ,00 1 Rotaprinter ML yapýmý yaklaþýk 10 M. Boyunda Mavi renkte Baský Makinesi ,00 1 Harmanlama Kâðýt Makinesi ,00 1 Harmanlama Kâðýt Makinesi B: Resmi Ýlanlar Ülkelerindeki çatýþmadan kaçarak Türkiye'ye sýðýnan Suriyeli sayýsý 24 bin 319'u buldu. Tür ki ye de, 24 bin 319 Su ri ye va tan da þý var SU RÝ YE DE KÝ o lay lar dolayýsýyla Tür ki ye ye sý ðý nan la rýn sa yý sý 24 bin 319 a u laþ tý. Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A FAD) Tür ki ye de bu lu nan Su ri ye va tan daþ la rý na yar dým la rýn ke sin ti siz sür dü ðü nü bil dir di. Tür ki ye de dün i ti ba riy le 24 bin 319 Su ri ye va tan da þý bu lun du ðu be lir ti len a çýk la ma da, Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti nden ül ke mi ze yö ne lik nü fus ha re ket le ri ne i liþ kin o la rak Baþ kan lý ðý mý zýn ko or di nas yo nun da; il gi li ku rum ve ku ru luþ lar ca ça dýr kent - ler de ve kon tey ner kent te ba rýn ma, yi ye cek, sað lýk, gü ven lik, sos yal ak ti vi te, e ði tim, i ba det, ter cü man lýk, ha ber leþ me ve di ðer hiz met ler ve ril mek te dir Ni san ta rih le rin de, 125 Su ri ye va tan da þý ül ke mi ze gi riþ yap mýþ, 65 ki þi i se ken di is tek le ri i le ge ri dön müþ tür. Bu gü ne ka dar ül ke mi ze top lam 38 bin 800 Su ri ye va tan da þý gi riþ yap mýþ týr. Ül ke mi ze gi riþ ya pan Su ri ye va tan daþ la rý na gün lük o la rak 3 ö ðün sý cak ye mek ve ril me ye de vam e dil mek te dir. de nil di. Ankara / a a Ýran ile BAE arasýnda kriz Ý RAN Cum hur baþ ka ný Mah mud Ah me di ne jad ýn, Tah ran i le Bir le þik A rap E mir lik le ri nin (BA E) e ge men lik id di a sýn da bu lun du ðu tar týþ ma lý E bu Mu sa a da sý ný zi ya re ti, i ki ül ke a ra sýn da ge ri li me yol aç tý. BA E Dý þiþ le ri Ba ka ný Þeyh Ab dul lah Za yed el-na ha yan, res mî ha ber a jan sý WAM da ya yým la nan a çýk la ma sýn da, Ah me di ne jad ýn zi ya re ti ni, BA E nin e ge men lik hak la rý nýn a çýk bir ih lâ li o la rak ni te len dir di. El-Na ha yan, bu zi ya re tin, Ý ran ýn iþ ga li al týn da ki E bu Mu sa, Bü yük Tunb ve Kü çük Tunb a da la rýy la il gi li kri ze ba rýþ çý çö züm bu lun ma sý ça ba la rý ný sek te ye uð rat tý ðý ný da sa vun du. Ah me di ne jad, ön ce ki gün böl ge ye yap tý ðý zi ya ret sý ra sýn da, ta ri hî bel ge le rin, söz ko nu su a da la rýn Ý ran a a it ol du ðu nu ka nýt la dý ðý ný i le ri sür müþ ve ba zý çev re le rin bu a da lar la il gi li e ge men lik id di a la rý nýn ken di le ri ni en di þe len dir me di ði ni vur gu la mýþ tý. Ah me di ne jad ýn Bas ra Kör fe zi nin do ðu kýs mýn da, Hür müz Bo ða zý nýn gi ri þin de yer a lan stra te jik E bu Mu sa a da sý ný zi ya re ti, Tah ran ýn a da ya el koy du ðu 1971 yý lýn dan bu ya na cum hur baþ ka ný dü ze yin de ilk zi ya ret ol ma ni te li ði ta þý yor. Ýstanbul / a a KUTLU DOÐUM PROGRAMINA DÂVET "Ya Muhammed (asm) sen olmasaydýn, âlemleri yaratmazdým" "Kudsî Hadisinin Muhatabý Fahri Kâinat Efendimizi (asm) anacaðýmýz varlýk âleminin medarý iftiharý konulu seminerimize katýlmanýzý bekliyoruz. Konuþmacý : Nur Hacýnebioðlu Tarih : 14 Nisan 2012 Cumartesi Saat: Yer : Eþrefpaþa Asya / ÝZMÝR "Kermesimiz 12.00'da baþlayacaktýr." Not: Programýmýz hanýmlara mahsustur.

8 8 HA BER Y 28 Þu bat çý lar gö zal týn da ca ni as ya.com.tr Dar be ci ler keþ ke ders al sa Dar be le rin ve dar be ci le rin Tür ki ye ye ver di ði mad dî ve ma ne vî za rar la rý say mak la bi ti re me yiz. Tah min le re gö re, her dar be ül ke mi zi 20 ya da 30 yýl ge ri ye gö tür müþ, mil yar lar ca do lar da mad dî kay ba se bep ol muþ tur. Dar be ler le kar þý laþ mýþ ol ma say dýk bel ki e ko no mi miz bir nu ma ra ol maz dý, a ma hiç de ðil se hür ri ye ti miz, a da le ti miz ve de mok ra si miz bi rin ci sý nýf o la bi lir di. Ger çek leþ miþ ve plan lan mýþ dar be ler le il gi li yar gý la ma lar de vam e der ken, de mok ra si ye ba lans a ya rý yap tý ðý ný id di a e den 28 Þu bat [1997] sü re ci nin plan la yý cý la rý da göz al tý na a lýn dý. Ke ser dön dü, sap dön dü ve sý ra post-mo dern dar be di ye ad lan dý rý lan 28 Þu bat sü re ci nin kud ret li ko mu tan la rý na gel di. Bu o pe ras yon la rýn müm kün o lan en ký sa za man da ne ti ce len me si ni, hak e den le rin ce za la rý ný çek me si ni ve muh te mel dar be ci le rin de bu ha di se ler den ders al ma sý ný te men ni e de riz. Dar be le rin hep si kö tü, hep si ya ra la yý cý. Do la yý sýyla ba zý ay dýn la rýn Be nim dar bem i yi dir þek lin de ki yak la þý mý ka bul e di le mez. Ni te kim, ba zý la rý 12 Ey lül 1980 dar be si ne i ti raz et se de 27 Ma yýs 1960 dar be si ne sa hip çý ka bi li yor. Dar be le re sa hip çý kan ay dýn lar ol duk ça da, dar be ci ler in ol ma ma sý müm kün de ðil. Bu ve si le i le es ki Yar gý tay Baþ ka ný Prof. Dr. Sa mi Sel çuk un bir dar be ha tý ra sý ný pay la þa lým: 27 Ma yýs dar be si ol du ðu za man ben Har bi ye nin ka pý sýn da er o la rak nö bet tu tan bir as ker dim. O gün as teð men o la cak tým. A ma ge ce ya rý sý dar be o lun ca, ka pý da nö bet tut mam is ten di. Dar be nin öl çü süz de re ce de ki çir kin yü zü nü gör düm, ya þa dým o ra da. Ge len bü tün ba kan lar ve mil let ve kil le ri ay rým gö ze til me den da yak ye di ler i çe ri a lý nýr ken. Hem de bi linç siz ce. Hat ta se vi len, dö ne min Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Þe mi Er gin de dö vül dü. Son ra bu biz den ya nay dý den di ve ken di sin den ö zür di len di. Bu nu ya pan lar ge ne ral ol ma yan su bay lar dý. Linç e dil me teh li ke si ol du ðu i çin mer hum Ad nan Men de res i giz li ce baþ ka ka pý dan sok tu lar, Har bi ye bi na sý na. (Ko nu þan: Þe nay Yýl dýz, Va tan g., 10 Ni san 2012) 28 Þu bat a im za a tan lar hak kýn da ki gö zal tý la rýn ge rek çe si; dö ne min Re fah-yol Hü kü me ti ne yö ne lik dar be gi ri þi mi id di a sý o la rak a çýk lan dý. O gün ler ký sa ca ha týr la nýr sa, TBMM den gü ve no yu a lan bir ik ti da rýn ça lýþ tý rýl ma ma sý i çin her yo la baþ vu rul du ðu gö rü lür. He men her gün bir kud ret li ko mu tan a çýk la ma ya par ve ik ti da rý e leþ ti rir di. Mil let i nan ma dý, a ma on la ra gö re bü yük bir ir ti ca teh li ke si var dý. He men her gün ga ze te man þet le ri ya lan, yan lýþ, yön ler dir me mak sat lý ha ber ler le do luy du. Dü þü nün ki iþ ba þýn da ki baþ ba ka na, can lý ya yýn lar la ha ka ret ler e di li yor du. Çün kü 28 Þu bat a im za a tan la rýn ni ye ti o sü re ci 1000 yýl sür dür mek ti. Ev de ki he sap öy ley di, a ma fýt ra ta ay ký rý o lan bu he sap, Tür ki ye ger çek le ri ne uy ma dý. 28 Þu bat sü re ci, da ha o gün mil let nez din de red de dil miþ, ka bul e dil me miþ ti. Ta biî ki ha di se ye fark lý bir pen ce re den de ba ka bi li riz. 28 Þu bat sü re ci, 1997 de baþ la yan bir sü reç ol ma dý ðý gi bi; bu gün ya da ya rýn bi te cek bir sü reç de de ðil dir. Ba zen kuv vet le nip ba zen za yýf la yan bu sü reç, muh te me len ký ya met gü nü ne ka dar de vam e de cek tir. A ma 28 Þu bat a im za a tan la rýn yan lý þý; in san ý dýþ la yan, in san ýn ya ra tý lýþ ger çek le ri ni gö zar dý e den iþ ler yap mak is te me le riy di. Ba þa rý sýz ol ma la rý nýn bir se be bi de bu dur. A hi ret te de he sap ve ri le cek, a ma dün ya da da he sap ver me vak ti gel di. Keþ ke bu ha di se ler den ders ve ib ret al sa lar ve dar be ci lik ten töv be et se ler... Çün kü dar be ler sa de ce mil le te de ðil, dar be ci le re de za rar. Ne ti ce de on lar da Tür ki ye de ya þý yor. Tür ki ye nin da ha hür, da ha a dil ve da ha öz gür bir ül ke ol ma sýn da, on la rýn da men fa a ti var. Tür ki ye, dar be ci an la yýþ tan kur tu la bil di ði öl çü de bi rin ci sý nýf de mok ra si ye u la þa bi lir, ves se lâm... Kýlýç: Çevik Bir baþka balans ayarlarýný da bilmeliydi nsaadet Par ti si Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Þe ra fet tin Ký lýç da dar be le rin ve muh tý ra la rýn de mok ra si kar þý tý gi ri þim ler ol du ðu nu i fa de e de rek, þun la rý kay det ti: Ge rek 1960 ih ti la li ge rek se son ra sýn da ve ri len muh tý ra lar ve yi ne 12 Ey lül ih ti lâ li, 28 Þu bat post mo dern dar be si, ma a le sef ül ke mi zi çok ge ri ye gö tü ren an ti de mok ra tik a dým lar dýr. Bun la rýn hiç bi ri nin tas vip e dil me si müm kün de ðil dir, bun lar suç tur. Bu su çu iþ le yen ler kim o lur sa ol sun el bet te bir gün kar þý lý ðý ný gö re cek, dün ya da gör me se bi le i lâ hî a da let ce za lan dý ra cak. Ke ser dö ner sap dö ner. Dün ya day ken Ce nâ b-ý Hak ba zý la rý na ba zý so nuç la rý gös te re cek tir. Do la yý sýy la ge rek Çe vik Bir ge rek se di ðer is mi ge çen le rin ger çek ten a dil bir þe kil de yar gý lan ma la rý ný ve ya pý lan la rýn da el bet te kar þý lý ðý ný gör me le ri suç sa ki biz öy le ol du ðu na i na ný yo ruz, kar þý lý ðý ný gör me le ri ni el bet te is te riz. Çe vik Bir in ba lans a ya rý ya pý yo ruz der ken gün ge lip baþ ka ba lans a yar la rý ya pý la bi le ce ði ni de bil me si, baþ ka þe kil de ba lans a yar la rý ya pý la bi le ce ði ni gör me si ge re kir di. So ruþ tur ma in þal lah a dil ger çek le þir. 28 ÞUBAT SORUÞTURMASI KAPSAMINDA "DEMOKRASÝYE BALANS AYARI YAPTIK" SÖZLERÝ ÇOK TARTIÞILAN DÖNEMÝN GENELKURMAY 2. BAÞKANI EMEKLÝ ORGENERAL ÇEVÝK BÝR'ÝN DE ARALARINDA BULUNDUÐU ÇOK SAYIDA EMEKLÝ ASKER GÖZALTINA ALINDI. ÖZEL yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve kil li ði nin yü rüt tü ðü 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da 5 il de çe þit li ad res ler de ya pý lan a ra ma ya pýl dý. Soruþturma kapsamýnda Re fah yol Hü kü me ti ni yap týk la rý dar be i le yýk týk la rý ge rek çe siy le a ra la rýn da dö ne min Ge nel kur may 2. Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral Çe vik Bir in de bu lun du ðu çok sayýda emekli asker gö zal tý na a lýn dý. E di ni len bil gi ye gö re, Ö zel yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve kil li ði nin yü rüt tü ðü 28 Þu bat so ruþ tur ma sý kap sa mýn da, An ka ra, Ýs tan bul, Nið de, Ça nak ka le ve Es ki þe hir de sav cý lý ðýn ta lep et ti ði 30 dan faz la ad re te a ra ma ya pýl dý. Ýs tan bul da i ka met e den ve hak la rýn da gö zal tý ka ra rý o lan 11 ki þi den, a ra la rýn da Ba tý Ça lýþ ma Gru bu nun ba þýn da ol du ðu i fa de e di len dö ne min Ge nel kur may 2. Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral Çe vik Bir in de bu lun du ðu 9 u gö zal tý na a lýn dý. Çe vik Bir, e mek li Tuð ge ne ral ler Ýd ris Ko ralp ve Ü nal Ak bu lut un da a ra la rýn da bu lun du ðu bu ki þi ler, a ra ma lar ta mam lan dýk - ERGÝN: DARBELERLE YÜZLEÞMELÝYÝZ ADALET Ba ka ný Sa dul lah Er gin, 28 Þu bat so ruþ - tur ma sý ve bu kap sam da ya pý lan a ra ma lar la il gi li o la rak, Tür ki ye ya kýn si ya si ta ri hin de, geç mi þin de ya þa mýþ ol du ðu ve de mok ra si si ni bel li pe ri yot lar la ke sin ti ye uð ra tan o lay lar la yüz leþ mek du ru mun - day dý. Bun lar ya þa ný yor. Te men ni e de rim, ö nü - müz de ki sü reç te ül ke miz de mok ra si si ku rum sal - laþ mýþ, a ya ðý ye re sað lam ba san ve ke sin ti ye, as ký - ya a lý na ma yan bir is tik ra ra ka vuþ sun. Bü tün ça ba - lar bu nun i çin de di. TBMM Ge nel Ku ru lun da, dar be ve muh tý ra lar la il gi li Mec lis A raþ týr ma Ko mis yo nu ku rul ma sý ka bul e dil di. TBMM Ge nel Ku ru lun da 4 si ya si par ti gru bu ta ra fýn dan ve ri len, Ül ke de de mok ra si ye mü da ha le e den tüm dar be ve muh tý ra lar i le de mok ra si yi iþ lev siz ký lan di ðer bü tün gi ri þim ve sü reç le rin tüm bo yut la rýy la a raþ tý rý la rak, a lýn ma sý ge re ken ön lem le rin be lir len me si a ma cýy la bir Mec lis A raþ týr ma sý a çýl ma sý na i liþ kin ö ner ge ler, bir leþ ti ri le rek gö rü þül dü. Da ha son ra ya pý lan oy la ma da, oy bir li ði i le A raþ týr ma Ko mis yo nu ku rul ma sý na i liþ kin ö ner ge ka bul e dil di. Mil let ve kil le ri ka ra rý al kýþ lar la kar þý la dý. A lý nan ka rar ge re ði Ko mis yon, 17 mil let ve ki lin den o lu þa cak ve 3 ay sü rey le gö rev ya pa cak. An ka ra / a a CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da ya pý lan a ra ma la ra i liþ kin, E ðer bir yer de hu kuk suz luk var sa, bas ký var sa, a da le tin, in san hak la rý nýn ge rek tir di ði þe kil de her ke sin yar gý lan ma sý na biz ses çý kar ma yýz de di. CHP Par ti Mec li si nda (PM) ko nu þan Ge nel Ký lýç da roð lu, 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da ya pý lan a ra ma la ra i liþ kin bir so ru ü ze ri ne, Sa ba ha kar þý bas kýn lar ya pýl dý de ðil mi? de di. Ký lýç da roð lu, þun la rý söy le di: E ðer bir yer de hu kuk suz luk var sa, bas ký var sa, a da - tan son ra sað lýk kon tro lün den ge çi ril di ði, ar dýn dan da u çak la An ka ra ya gön de ril dik le ri be lir til di. Bu a ra da, hak la rýn da gö zal tý ka ra rý bu lu nan ve e mek li al bay ol duk la rý bil di ri len 2 ki þi ye ev le rin de ol ma dýk la rý i çin u la þý la ma dý ðý öð re nil di. Ö te yan dan, bu so ruþ tur ma kap sa mýn da gö zal tý na a lý nan e mek li Tuð ge ne ral Ü nal Ak bu lut un, Bal yoz Pla ný so ruþ tur ma sý kap sa mýn da 7 Ni san 2010 ta ri hin de Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne ge ti ril di ði ve sav cý lýk ta i fa de ver dik ten son ra ser best kal dý ðý be lir til di. RES MÎ A ÇIK LA MA HSYK BAÞ KA NI NDAN O pe ras yon la il gi li ilk res mî a çýk la ma HSYK Baþ kan ve ki li Ah met Ham si ci den gel di. Ham si ci, An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nca baþ la tý lan so ruþ tur ma kap sa mýn da 31 ki þi hak kýn da a ra ma ve gö zal tý ka ra rý bu lun du ðu nu söy le di. Gö zal tý ka rar la rý 11 i Ýs tan bul, 17 si An ka ra, 1 i Nið de, 1 i Ça nak ka le, 1 i Es ki þe hir de ki ki þi ler i çin a lýn dý. Gö - OPERASYON KARADAYI VE KIVRIKOÐLU'NA DA UZANABÝLÝR DAVUTOÐLU: GEÇMÝÞLE YÜZLEÞME ÝTÝBAR KAZANDIRIR DIÞÝÞLERÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, 28 Þu bat so - ruþ tur ma sý i le il gi li so ru ü ze ri ne, so ruþ tur ma nýn hu - ku ki bir sü reç ol du ðu nu, bir yar gý da bu lun ma nýn bu a þa ma da doð ru ol ma ya ca ðý ný söy le di. Da vu toð lu, þöy le de vam et ti: Ge çen haf ta 12 Ey lül i le il gi li baþ la tý - lan hu ku ki sü reç gi bi, bu ça lýþ ma yý da dý þa rý da ki i ti ba rý - mýz bað la mýn da de ðer len dir di ði miz de Tür ki ye nin ya kýn si ya sî geç mi þiy le yüz leþ me si Tür - ki ye ye i ti bar ka zan dý rýr. GAZETECÝ-YAZAR Naz lý I lý cak, o pe ras yon la rýn sür priz ol ma dý ðý ný be li r te rek, Bu so ruþ tur ma bek le ni yor du. A dý ge çen Öz kas nak, Çe vik Bir gi bi i sim ler 28 Þu bat sü re cin de ak tif o la rak rol oy na mýþ i sim ler dir. 28 Þu bat e mir ko mu ta i çin de ger çek leþ miþ bir dar be te þeb bü sü. Sý cak bir dar be ol ma mak la bir lik te bu ra da he def Re fah-yol ik ti da rý ný de vir mek ti. Bu nu ba þar dý lar. E mir ko mu ta zin ci ri i çin de ol du ðu na gö re da ha üst ma kam la ra doð ru bir a ra ma ka ra rý sor gu la ma ka ra rý çý ka cak týr. O dö ne min i ki Ge nel kur may Baþ ka ný var. Es ki Ge nel kur may baþ kan la rý Ýs ma il Hak ký Ka ra da yý ve Hü se yin Kýv rý koð lu na u zan ma ih ti ma li var. So nuç ne o lur bil mi yo ruz de di. le tin, in san hak la rý nýn ge rek tir di ði þe kil de her ke sin yar gý lan ma sý na biz ses çý kar ma yýz. A dil þe kil de ol mak ko þu luy la her kes gi dip sa vun ma sý ný ya pa bi lir. A ma bu gün kü Tür ki ye de ben a da le tin ol ma dý ðý ný söy lü yo rum, a da let yok. Ki þi sa vun ma hak ký ný kul lan dý di ye, hap se mah kum ol du bi zim ül ke miz de. Han gi a da let ten söz e di yor su nuz? A da le ti in ti kam duy gu suy la a ra ya maz sý nýz. A da let in ti kam duy gu suy la a ra nýr sa, o ra da a da let ol maz. A da let yü ce bir kav ram dýr, a da let top lu mun zal tý ka ra rý çý ka rý lan 31 ki þi nin kim lik le ri þöy le: An ka ra da e mek li Tuð ge ne ral Ab dul lah Ký lý çars lan, e mek li Kur may Al bay lar Hüs nü Dað, Ars lan Daþ tan, O ðuz Ka le li oð lu, Se zai Kür þa tök te, Ah met Naz mi Sol maz; e mek li Ký dem li Al bay lar Ser dar Çe le bi, Ýb ra him Sel man Ya zý cý, e mek li Al bay lar Mus ta fa Ke mal Sav cý, Zi ya Ba tur, Ru þen Boz kurt, Meh met Þi na si Ça lýþ, A bur rah man Ya vuz Gür cü oð lu, Ýs ra fil Ay dýn, Yah ya Cem Ö zars lan; e mek li bin ba þý Ah met A ka; e mek li Baþ ça vuþ Ham za Ö zal tun Ýs tan bul da e mek li Or ge ne ral Çe vik Bir, e mek li Tuð ge ne ral ler Ýd ris Ko ralp, Ü nal Ak bu lut; e mek li al bay lar Yük sel Sön mez, E ser Þa han, Cen giz Çe tin ka ya; e mek li Bin ba þý Sa lih Er yi ðit; e mek li yüz ba þý lar Or han Nal cý oð lu, Mus ta fa Ba ba can; e mek li Baþ ça vuþ Nec det Ba tý ran, Ay dýn Ka ra þa hin. Ça nak ka le de e mek li Ast su bay Ah met Ta rýk Yel ken ci; Nið de de e mek li Ký dem li Al bay Ü mit Þa hin türk; Es ki þe hir de e mek li Al bay A li can Türk. Gözaltýna alýnan kiþiler arasýnda 28 Þubat sürecinde Genelkurmay 2. Baþkanlýðý görevinde bulunan ve Sincan'da yürüttüðü tanklar için "Demokrasiye balans ayarý yaptýk" sözleri çok tartýþýlan emekli Orgeneral Çevik Bir de yer alýyor. Çevik Bir, emeklilik dönemindeki çalýþmalarý ile de gündeme gelmiþti. FO TOÐ RAF: AA Mec lis dar be le ri a raþ tý ra cak 28 Þubat ýn maðdurlarýndan gazeteci Nazlý Ilýcak (saðda), 28 Þu bat e mir ko mu ta i çin de ger çek leþ miþ bir dar be te þeb bü sü dedi. MEHMET ALTAN: ÖNEMLÝ, GEÇ KALINMIÞ HAMLE SORUÞTURMAYI Tür ki ye a çý sýn dan ö nem li bul - du ðu nu i fa de e den ga ze te ci-ya zar Meh met Al tan i se, Tür ki ye a çý sýn dan çok ö nem si yo rum. O lum lu bu lu yo rum. De mok ra tik leþ me a çý sýn dan ö nem li bir ham le ol du ðu nu geç kal dý ðý mý zý dü þü nü yo - rum. 28 Þu bat ý bi re bir mað du ru o la rak bi re bir bü tün de ta yý i le gör düm. O ra da si vil si ya se ti ve mu az zam med ya yak la þý mý var. Yar gý nýn yar dý mý var. Yar gý sis te mi nin Ge nel kur may da bri fing ver - di ði dar be dir bu di ye ko nuþ tu. ÖVÜR: DARBE YAPANLARIN YANINA KÂR KALMAYACAK" Ga ze te ci-ya zar Mah mut Ö vür i se þun la rý söy le - di: Tür ki ye geç miþ te ki dar be ler le yüz leþ me ye baþ la dý. 12 Ey lül dar be ci le ri nin yar gý lan ma sý ký rýl - ma nok ta sý ol du. 28 Þu bat sü re ci CHP li le rin yar - gý la ya ma ya cak sý nýz ar gü ma ný nýn ge çer li ol ma dý - ðý ný gös te ri yor. Tür ki ye de ar týk dar be ya pa nýn dar be si ya ný na kâr kal ma ya cak. Bu nu ilk de fa ya - þa dý ðý mýz i çin bu ko lay ol ma ya cak, a ma doð ru bir yo lu bu la ca ðýz. Dar be le ri ya pan lar mut la ka he sap ve re cek. 28 Þu bat her ke sin gö zü ö nün de ger çek - le þen çok so mut per va sýz bir dar bey di. Ký lýç da roð lu: A da le ti in ti kam duy gu suy la a ra ya maz sý nýz vic da ný de mek tir. Ve ri len ka ra rýn, top lum vic da nýn da ka bul e dil me si de mek tir. E ðer bir ka rar top lum vic da nýn da ka bul e dil mi yor sa o a da let de ðil dir. Bas kýn lar uy gu la ya cak sý nýz, in san la rý i çe ri a la cak sý nýz, sa at ler ce a yak ta bek le te cek si niz, id di a na me ler ha zýr la ya cak sý nýz, sa vun ma la ra giz li lik ka ra rý a la cak yar gýç lar, a vu kat la ra ver me ye cek ler son ra siz a da let a ra yý þýn da bu lu na cak sý nýz. Bun lar a da let de ðil. A da le tin ol ma dý ðý yer de sað lýk lý ça lý þan bir ad li yar gý da za ten ol maz. An ka ra / a a KI LI ÇARS LAN IN E VÝ NE AM BU LANS GEL DÝ BU ARADA, So ruþ tur ma kap sa mýn da gö zal tý ka ra rý çý ka rý lan e mek li Tuð ge ne - ral Ab dul lah Ký lý çars lan ýn An ka ra Bir lik Ma hal le si nde ki e vi nin ö nü ne am bu lans gel di. Ký lý çars lan ýn o tur du ðu Ça ðýl A - part ma ný nýn ö nün de du ran am bu lans - tan bir dok tor i ne rek bi na ya gir di. Yak la - þýk ya rým sa at i çe ri de ka lan dok tor, da ha son ra am bu lans la e vin ö nün den ay rýl dý. NUH ME TE YÜK SEL: E VÝM DE A RA MA YOK ESKÝ Dev let Gü ven lik Mah ke me si (DGM) Sav cý sý Nuh Me te Yük sel, so ruþ tur ma kap sa mýn da e vin de a ra ma ya pýl dý ðý id - di a la rý na i liþ kin, Ba na in ti kal e den bir þey yok. E vim de a ra ma da yok de di. An ka ra / a a YAZICI: ARTIK DÝZGÝNLERÝ HALK, MÝLLET, ELÝNE ALDI ngümrük ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý, 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da çý ka rý lan gö zal tý ka ra rý nýn son de re ce ö nem li ge liþ me ol du ðu nu söy le di. Ya zý cý, Tür ki ye de ar týk diz gin le ri halk, mil let, e li ne al dý. Do la yý sýy la bu sü re cin i çin de ak tif ak tör o la rak rol al mýþ o lan la rýn hak et tik le ri ce za yý gör me le ri hu kuk dev le ti nin ge re ði dir. Hu kuk dev le tin de kim se nin kay gý ya, en di þe ye ka pýl ma sý na ge rek yok. Çün kü hu kuk dev le ti her ke sin, her iþ ve iþ le mi ne hu ku kun üs tün de ne al týn da ol ma sý ný ön gö rü yor de di. BOZDAÐ: SORUÞTURMA BAÞLATILMASI ÖNEMLÝ nsaðlik Ba ka ný Re cep Ak dað i se þun la rý söy le di: Tür ki ye de mok ra tik leþ tik çe, öz gür lük ler ge niþ le dik çe, geç miþ te mil le tin i ra de si nin ü ze ri ne i po tek ko yan lar la a la ka lý yap tý rým la rýn or ta ya kon ma sý çok ta bi dir. Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað da 28 Þu bat sü re cin de çok bü yük mað du ri yet ler ya þan dý ðý ný i fa de e de rek, So ruþ tur ma baþ la týl mýþ ol ma sý son de re ce ö nem li. Mad dî ger çek ler i le gör dü ðü müz ger çek le rin ne ka dar ör tü þüp ör tüþ me di ði ni her ke sin bil me hak ký var de di. Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek de so ruþ tur ma yý, Tür ki ye, geç miþ te ki ba zý ka ran lýk fa sýl la rý ný ay dýn lat ma ya ça lý þý yor, i þin ö zü bu þek lin de de ðer len dir di. KAYASU: DARBE HEVESLÝSÝ OLANLARA DERS OLUR n2003'te 12 Ey lül dar be si ni ya pan lar hak kýn da id di a na me ha zýr la dýk tan son ra mes lek ten ih raç e di len es ki Cum hu ri yet Sav cý sý Sa cit Ka ya su, 28 Þu bat so ruþ tur ma sý ný ga yet o lum lu bir ge liþ me o la rak ni te len dir di. Ka ya su, þöy le de vam et ti: Ar týk bun dan son ra hiç kim se dar be yap ma ya he ves le ne me ye cek. Bi li yor su nuz 28 Þu bat ba þa rýl mýþ bir dar be dir, 12 Ey lül de öy le... Dar be ba þa rýl mýþ bi le ol sa hiç bir þe kil de bu ki þi ler yar gý ö nün den kur tu la ma ya cak. Bun dan son ra sý i çin ü mit ve ri ci, bun dan ön ce ki ler i çin i se ya pý lan la rýn he sa bý nýn ve ril me si a çý sýn dan yi ne de se vin di ri ci bir du rum. Çün kü bu gü ne ka dar bun lar yar gý la na ma dý. Bun dan son ra be nim bek len tim, her ke sin hu kuk çiz gi si i çin de kal dý ðý, ne yar gý nýn, ne si ya se tin, ne de as ke rin bir bir le ri nin a la ný na mü da ha le et ti ði bir Tür ki ye dir. Bu gün den son ra dar be yap ma ya he ves e den le rin bir kez de ðil bin kez dü þün me le ri ge re kir. DÝNÇ BÝLGÝN: BASKILARDAN BASIN DA NASÝBÝNÝ ALDI n28 Þu bat sü re cin de Sa bah ga ze te si nin sa hi bi o lan iþ a da mý Dinç Bil gin, 28 Þu bat sü re ci ne i liþ kin gö zal tý lar la il gi li, Ge liþ me le ri çok ha yýr lý bir sü reç o la rak gö rü yo rum. As ker ler o dö nem de ken di le ri ni ül ke nin ha ki mi o la rak gö rü yor lar dý. Ken di le ri ni tüm a na ya sal ku rum la rýn ü ze rin de gö rü yor lar dý de di. Bil gin, 28 Þu bat sü re ci nin Tür ki ye nin son de re ce ra hat sýz ol du ðu bir dö nem ol du ðu nu vur gu la dý. O dö nem de ü ni ver si te ler den, yar gýç la ra ka dar her ke si min bas ký al týn da ol du ðu nu be lir ten Bil gin, Ba sýn da Sa bah ga ze te si de bas ký lar dan na si bi ni al mýþ tý de di. Dinç Bil gin, i fa de ye çað rý lýr sa, 28 Þu bat sü re ci ne i liþ kin bil dik le ri ni ha kim ler le pay laþ mak tan ka çýn ma ya ca ðý ný söyledi.

9 HA BER 9 Y mka ni as ya.com.tr BMve A rap Bir li ði ö zel tem sil ci si An - nan ýn ba rýþ plâ ný da a teþ kes i çin ta ný nan sü re nin dol du ðu ilk gün - de Su ri ye de si lâh la rýn sus ma sý, fev ka lâ de e hem - mi yet li. Ýn gil te re mer kez li Su ri ye Ýn san Hak la rý Göz - lem Ör gü tü Baþ ka ný Ra mi Ab dül Rah man ýn sü - re nin dol ma sý nýn ar dýn dan Al man Ha ber A jan sý DPA ya ver di ði de meç te Þim di ye dek her han gi bir ça týþ ma ha be ri al ma dýk bu nun te yi di. Ke za Su ri ye nin plâ na uy du ðu nu doð ru la yan Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu nun a teþ kes i lâ ný nýn ar dýn dan or du nun þe hir ler den çe kil di ði tem kin li a çýk la ma sýy la, u lus la r a ra sý göz lem ci le rin gö ze ti - min de Su ri ye hal ký nýn ba rýþ çý ta lep le ri nin ye ri ne ge ti ril me si ge re ði ni na za ra ver me si, kay da de ðer. Su ri ye hü kû me ti nin An nan a gön der di ði ya zý lý bir me saj la a teþ ke se u ya ca ðý ný i lân et - me si nin ya ný sý ra mu ha lif ler den o lu þan Öz - gür Su ri ye Or du su nun da a teþ ke se u ya ca ðý ný bil dir me si, bu ko nu da ü mit le ri art tý rý yor. An cak Þam yö ne ti mi nin pe þi nen si lâh lý te rör ör güt le ri nin sal dý rý la rý na kar þý lýk ver me hak ký ný sak lý tut tu ðu nu bil dir me si ne kar þý, mu hâ lif le ri tah rik le mey da na ge le cek pro vo - kas yon la rýn a teþ kes sü re ci ni tah rip e de bi le ce - ði en di þe si de vam e di yor. Bu nun i çin dir ki a teþ kes sü re ci ni bal ta la ma o yun la rý na dik kat e dil me si ge re ki yor. Doð ru su, Tür ki ye de bir ký sým med ya nýn Su - ri ye Tür ki ye ye sal dýr dý!, Sý nýr da a teþ a týl dý! tü rü tah rik kâr man þet ler le eþ za man lý o la rak Baþ ba - kan ýn ve Dý þiþ le ri Ba ka ný nýn sý nýr ih lâl le ri ni gün de me ge tir me le ri, Sý nýr ih lâ li var sa u lus la r a - ra sý hu ku kun bi ze ver di ði hak ký kul la ný rýz tü rü çý kýþ la rý, en ev vel ka þý na cak ko nu nun sý nýr ih lâl - le ri ba ha ne si o la ca ðý ný gös te ri yor PRO VO KAS YON LA RA DÝK KAT! Ge çen haf ta ol du ðu gi bi ö zel lik le sý nýr da Su ri ye sý ðýn ma cý la rý nýn kal dý ðý ça dýr kent le re ve kon tey - ner le re a teþ a çýl ma sý ben ze ri kýþ kýrt ma la rýn, so nu kes ti ri le me yen va him bir yan gý ný a lev len dir me - sin den kor ku lu yor. Bu a çý dan Su ri ye mu ha le fe ti - nin de a teþ kes e uy ma sý, bü yük ö nem ta þý yor. Zi ra her ne ka dar Su ri ye U lu sal Kon se yi a - dý al týn da top lan dý ðý be lir til se de, ön ce lik le Su - ri ye li Kürt le rin ka týl ma dý ðý Su ri ye mu hâ le fe ti - nin, a ra la rýn da bir bi ri ne ha sým o la cak ka dar a - þý rý ve ba þý na buy ruk gru bun bu lun du ðu par ça lý ha li, a teþ kes ve ba rýþ sü re ci ni teh dit e - den un sur la rýn ba þýn da ge li yor. Bu grup lar dan her han gi bi ri nin sý nýr da a teþ aç - ma sý, si lâh lý ça týþ ma a te þi ni tu tuþ tur ma sý, ba rýþ plâ ný ný dev re dý þý bý rak týr mak la kal maz; Ba tý nýn ve An ka ra nýn tam pon böl ge o luþ tu rul ma sý ný ih ti va e den as ke rî mü da ha le si ne ye ba ha ne ka - pý la rý ný a çar. Sý nýr ça týþ ma sýy la Tür ki ye nin ba þý ný çek ti ði sa vaþ fit ne si ne mal ze me e di lir Oy sa Su ri ye nin Tür ki ye ye sal dý rý sý, dü zen li as ke rî bir lik ler le sý ný rý ih lâl e dip a teþ aç ma sý dýr. Bu du rum da el bet te Tür ki ye nin sa vun ma hak - kýy la kar þý koy ma sý ge re kir. Bu nun dý þýn da kim - den gel di ði bel li ol ma yan mün fe rit sý nýr ih lâl le ri - nin Su ri ye nin sal dý rý sý bi çi min de lan se e dil me - si, kom þuy la ça týþ ma ya ba ha ne ler a ra mak o lur. Þam yö ne ti mi nin ve mu hâ lif le rin ev ve le mir - de a teþ kes e uy ma sý, ar dýn dan al tý mad de lik ba rýþ plâ ný nýn ö zel lik le in sa nî yar dým yol la rý - nýn a çýl ma sý i le de mok ra tik leþ me ve öz gür lük le - re da ir re form sü re ci nin iþ le me ye baþ la ma sý mad de le ri el bet te ö nem li. Lâ kin da ha plân ýn yü rür lü ðe gir di ði ilk gün - de, a teþ kes sü re ci nin ne den li ka lý cý o lup ol ma - dý ðý ný bek le me den, Al man ya Baþ ba ka ný Mer kel ve A me ri kan Baþ ka ný O ba ma nýn BM Gü ven - lik Kon se yi nin Su ri ye kri zin de da ha ka rar lý bir tu tum ser gi le me si çað rý sý yap ma la rý; ve An ka - ra nýn Gü ven lik Kon se yi ni et kin ol ma mak la suç la yan mü da ha le ci tav rý dik kat çe ki ci AKL-I SE LÝ ME DA YA LI PO LÝ TÝ KA LAR Gö rü nen o ki, i lân e di len a teþ ke sin bo zul ma sý ve Tür ki ye nin Su ri ye sal dýr týl ma sý, se nar yo nun te me li ni o luþ tu ru yor. Bu sü reç te as ke rî mü da hâ le an la mý na ge len mu hâ lif le re a lan sað la ma a maç lý tam pon böl ge o luþ tu rul ma sý na kal ký þýl ma sý, Tür ki ye yi deh þet li bir o yu na ge ti rir. Ec ne bi le rin he sâ bý na ba tak lý ðýn ve kar ga þa nýn or ta sý na i ter. Ba þý na, sa va ma ya ca ðý gâ i le ler a çar. Kom þu suy la kav ga lý ha le ge ti rir. Tür ki ye nin men fa a ti, Su ri ye de si lâh la rýn sus - ma sý, ça týþ ma la rýn dur ma sý sü re ci nin de va mý nýn sað la nýp ba rýþ sü re ci nin ka lý cý ol ma sý, va ad e di len a na ya sal re form lar ýn uy gu lan ma sý ve se çi min ya pýl ma sý i çin a ra bu lu cu ve yar dým cý ol ma yý e sas a lan akl-ý se li me da ya lý po li ti ka lar da. Darbecilere hesap sormak Dün sa bah ga ze te ye ge lir ken, Mec lis te gru bu bu - lu nan dört par ti nin or tak la þa ver di ði dar be ve muh tý ra lar la il gi li Mec lis A raþ týr ma Ko mis yo nu ku rul ma sý nýn ka bul e dil me siy le il gi li bir ya zý yaz ma yý dü þün müþ tüm. Ga ze te ye gel di ðim de a jans lar dan 28 Þu bat so ruþ tur ma - sý kap sa mýn da em ni yet güç le ri ta ra fýn dan 18 i An ka ra da ol mak ü ze re 30 un ü ze rin de nok ta da a ra ma ya pýl dý ðý ha - ber le ri i le kar þý laþ tým. Ta biî bu du rum he ye can ve ri ciy di. TBMM Ge nel Ku ru lun da dört si ya sî par ti gru bu ta - ra fýn dan ve ri len, Ül ke de de mok ra si ye mü da ha le e den bütün dar be ve muh tý ra lar i le de mok ra si yi iþ lev siz ký - lan di ðer tüm gi ri þim ve sü reç le rin tüm bo yut la rýy la a - raþ tý rý la rak, a lýn ma sý ge re ken önlem le rin be lir len me si a ma cýy la bir Mec lis A raþ týr ma sý a çýl ma sý na i liþ kin ö - ner ge ler, bir leþ ti ri le rek gö rü þül me si de mok ra si miz a - dý na mem nu ni yet ve ri ci. Ku ru lan ko mis yon, 17 mil let - ve ki lin den o lu þa cak ve 3 ay sü rey le gö rev ya pa cak ve ça lýþ ma la rý so nu cu bir ra por ha týr la ya cak. Mec lis ge nel ku ru lun da 27 Ma yýs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Ey lül 1980 dar be le ri i le 28 Þu bat post mo - dern dar be si i le il gi li ya pý lan gö rüþ me ler de de mok ra si - ye hu kuk dý þý mü da ha le ler ya pýl dý ðý, hü kü met le rin ce - bir ve þid det ya da bas ký kul la ný la rak gö rev le rin den u - zak laþ tý rýl dý ðý, Mec lis in lað ve dil di ði, yüz bin ler ce in sa - nýn mað dur e dil di ði. Baþ ba kan ve ba kan ko nu mun da ki dev let a dam la rý nýn hu kuk suz bi çim de i dam e dil di ði vur gu lan mýþ tý. Ve mil let i ra de si nin ü ze rin de baþ ka bir i ra de nin ol ma dý ðý söy len di. Dar be ler ve muh tý ra la rýn, ül ke ye ve mil le te çok a ðýr be del ler ö de ten ey lem ler ol - du ðu ve bu nun suç teþ kil et ti ði de i fa de e dil di. «««Tam da bu ko nuþ ma la rýn ya pýl ma sýn dan bir gün son ra sý nýn sa ba hýn da, hem de er ken sa at le rin de Re - fah-yol hü kü me ti ne dar be gi ri þi mi ge rek çe siy le ya pý - lan so ruþ tur ma da a ra ma lar da Ba tý Ça lýþ ma Gru bu nun ba þýn da ol du ðu söy le nen ve De mok ra si ye ba lans a ya rý yap týk di yen dö ne min Ge nel kur may Ý kin ci Baþ ka ný Çe vik Bir baþ ta ol mak ü ze re, o dö nem de ko mu tan dü - ze yin de o lan 30 ki þi hak kýn da gö zal tý ka ra rý çý ka rýl dý. Ö zel Yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði - nin mað dur o lan la rýn 28 Þu bat la il gi li yap tý ðý suç du - yu ru la rý ü ze ri ne baþ la tý lan so ruþ tur ma da a ra ma ya pý - lan bü tün ev le rin as ker kö ken li i sim le re a it ol ma sý dik - kat çe ki ci. So ruþ tur ma nýn ge niþ le yip ge niþ le me ye ce ði - ni ö nü müz de ki gün ler de gö re ce ðiz. Çün kü bu sü re ce des tek ve ren sen di ka lar, si vil top lum ku ru luþ la rý, med - ya men sup la rý ol muþ tu. So ruþ tur ma yü rü tül dü ðü ve bu ya zý yý ka le me al dý ðý mýz sý ra lar da he nüz gö zal tý lar ko nu sun da net bir a çýk la ma ya - pýl ma dý ðý i çin sa de ce bu bil gi le ri ver mek le ye ti ne lim. PEKÝ, 28 ÞUBAT TA NE OLMUÞTU? 28 Þu bat 1997 ta ri hin de Mil lî Gü ven lik Ku ru lu top lan - tý sý son ra sýn da a çýk la nan ve Tür ki ye de si ya sî, i da rî, hu ku kî ve top lum sal a lan da et ki si o lan post mo dern dar be nin ne - ti ce sin de Re fah-yol hü kü me ti yý kýl dý. Son ra sýn da ku ru lan hü kü met ler e liy le de ö zel lik le e ði tim a la nýn da bü yük tah ri - bat lar ya pýl mýþ tý. Bu sü reç te, se kiz yýl lýk ke sin ti siz e ði tim le i mam ha tip le rin or ta ký sým la rý ka pa týl dý. Kur ân kurs la rý na yaþ sý nýr la ma sý ge ti ril di. Mes lek li se le ri ne kat sa yý a da let siz - li ði uy gu la ma sý baþ la týl dý. Ba tý Ça lýþ ma Gru bu fa a li yet le ri i - le i na nan ke sim ler fiþ len di. Ba þör tü sü ya sa ðý sert bir þe kil - de uy gu lan dý. Bin ler ce me mur iþ le rin den a týl dý. Dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný Hü se yin Kýv rý koð - lu nun Bin yýl sü re cek de di ði 28 Þu bat sü re cin de ö zel lik le i na nan in san la ra ya pý lan zu lüm ler ha ya lî bir þe kil de ü re ti - len ir ti ca teh li ke si teh di di i le ya pýl mýþ tý. Bu dö nem de bin - ler ce me mur ce za al dý, sür gün e dil di, i þin den a týl dý. Ga ze te mi zin im ti yaz sa hi bi Meh met Kut lu lar sýrf dep re me Ý lâ hî i kaz de di ði i çin 276 gün ha pis te yat tý. Ya zar la rý mý za on lar ca dâ vâ a çýl dý. Ce za a lan dâ vâ lar Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne gö tü rül dü ve Tür ki ye taz mi nat ö de me ye mah kûm e dil miþ ti. Yi ne ay - ný dö nem de ga ze te mi ze de fa lar ca top lat ma ka ra rý çý ka - rýl mýþ, ga ze te miz 1 ay ka pa týl mýþ tý. On lar ca ya za rý mý za da DGM ler de, A ðýr Ce za Mah ke me le ri nde, As li ye Hu kuk Mah ke me le ri nde dâ vâ lar a çýl mýþ tý. «««2011 in Ka sým a yýn da, An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý - lý ðýn ca baþ la tý lan so ruþ tur ma da bu gü ne ka dar Ge nel - kur may Baþ kan lý ðýn da gö rev ya pan 4 si vil me mur sav - cý ya i fa de ver miþ ti. 28 Þu bat dö ne mi i le il gi li suç du yu ru la rýy la il gi li bir - çok ör nek ve ri le bi lir. An cak bun lar dan en gö ze çar pan i se 14 ya þýn da Ý mam Ha tip O ku lu 1. sý nýf öð ren ci siy ken ya sa dý þý ör güt ü ye si ol mak la suç la na rak tu tuk lan dý ðý ný kay de den Ya kup Kö se nin i fa de le ri ol muþ tu. Kö se, 28 Þu bat bir çok ki þi gi bi be nim de ha ya tým dan çal dý. 28 Þu bat dö ne min den ve so rum lu la rýn dan he sap sor mak i çin suç du yu ru sun da bu lun dum de miþ ti. O dö nem de ya pý lan zu lüm ler le il gi li ki tap lar ya yýn lan - dý, bin ler ce ya zý ka le me a lýn dý. Bin ler ce mað du ri yet göz ler ö nü ne se ril di. A ra dan ge çen 15 yýl lýk sü re de bü yük mað - du ri yet ler o luþ tu rul du. Bu mað du ri yet le rin bir ço ðu nun gi de ril me si mad dî an lam da ar týk müm kün ol ma mak la bir lik te, ma ne vî mað du ri yet ler gi de ril me li dir. Ba ka lým bu so ruþ tur ma ne ti ce sin de o ka ran lýk dö - nem ay dýn la tý la bi le cek, so rum lu lar ce za lan dý rý la bi le cek mi? 28 Þu bat dö ne min de hor la nan in san la ra i a de-i i ti - bar la rý i a de e dil me li, hak la rý ge ri ve ril me li dir. U nut ma - mak ge re kir ki, Tür ki ye dar be ler le ve dar be ci ler le yüz - leþ ti ði sü re ce de mok ra si ge liþ miþ o la cak týr. Suriye de kritik süreç cev ni as ya.com.tr Türkiye nin menfaati, Suriye de silâhlarýn susmasý, çatýþmalarýn durmasý sürecinin devamýnýn saðlanýp barýþ sürecinin kalýcý olmasý, vaad edilen anayasal reformlar ýn uygulanmasý ve seçimin yapýlmasý için arabulucu ve yardýmcý olmayý esas alan akl-ý selime dayalý politikalarda. Þýr nak ta ça týþ ma: 2 þe hit nþir NAK IN U lu de re il çe sin de, gü ven lik güç le ri i le te rör ör gü tü a ra sýn da çý kan ça - týþ ma da 2 uz man ça vuþ þe hit ol du, 3 as ker ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Tür ki ye-i - rak sý nýr hat týn da bu lu nan Ye miþ li Kö yü ya kýn la rýn da ki üs böl ge sin de, dün sa bah sa at le rin de gü ven lik güç le ri i le sý ný rý geç - me ye ça lý þan te rö rist ler a ra sýn da ça týþ ma çýk tý. Ça týþ ma da, ilk be lir le me le re gö re uz - man ça vuþ lar Ca ner Ke si mal i le Bay ram Te kin þe hit ol du. Ça týþ ma da ya ra la nan as - ker ler ol du ðu bil gi si a lýn dý. Ya ra lý lar, he li - kop ter le Þýr nak As ker Has ta ne si ne kal dý - rýl dý. Ö te yan dan þe hit ler i çin 23. Jan dar - ma Sý nýr Tü men Ko mu tan lý ðý nda tö ren ya pýl dý. Tö re nin ar dýn dan þe hit uz man ça - vuþ Ke si mal ýn ce na ze si mem le ke ti Ri - ze ye, Te kin in ce na ze si i se mem le ke ti Kon ya ya gön de ril di. Böl ge de ha va des tek - li o pe ras yon baþ la týl dý. Þýrnak / a a O kul ka za la rý Mec lis gün de min de nço CUK LA RINI, o kul lar da ki fi zik sel gü ven - lik ek sik lik le ri ve ih mal le re kur ban ve ren bir grup a i le, so rum lu o kul i da re ci le ri ve öð ret - men le rin bir an ön ce gö rev den a lýn ma sý ný is te di. CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li Nur Ser ter i le TBMM de ba sýn top lan tý sý dü zen le yen a - i le ler, be ra be rin de ölen ço cuk la rý nýn fo toð - ra fý ný da ge tir di. Ko nu þur ken yer yer zor la - nan ve að la yan an ne, ba ba lar, ta lep le ri ni an - lat mak ta zor lan dý. Da ha son ra grup a dý na, oð lu E fe yi, o kul da ki tu va let te la va bo nun ký - rý lan par ça sý nýn boy nu nu kes me siy le kay be - den Nur dan Boz a çýk la ma yap tý. Boz, ken - di le ri ni, dev le tin o kul la rýn da sa pa sað lam e - ma net et tik le ri ço cuk la rý ný, fi zik sel gü ven lik ek sik lik le ri, ih mal ler ne de niy le o kul ça tý sý al týn da kay be den a i le ler o la rak ta nýt tý. Boz, ses le ri ni, ta lep le ri ni du yur mak, baþ ka ço cuk la rýn o kul lar da ölmemesi i çin Hü - kü met i, Mec lis i gö re ve ça ðýr mak i çin bir a ra ya gel dik le ri ni söy le di. Bir ço ðu nun ilk kez Mec lis e gel di ði ni i fa de e den Boz, An ka ra ya, Mec lis e bir bay ram gü nü ço - cuk la rý mý zýn ba þa rý la rý ný kut la mak i çin gel mek is ter dik. An cak ge li þi miz, ço cuk - la rý mý zýn he sa bý ný sor mak ve baþ ka a i le le - rin ay ný a cý la rý ya þa ma sý nýn ö nü ne geç - mek i çin dir. Her bi ri mi zin a cý sý çok bü - yük. An cak her ge çen gün bu bü yük a cý - mý zý kat la ya rak bü yü ten ge liþ me ler de - vam e di yor di ye ko nuþ tu. Boz, son 2 yýl - da en az 15 ço cu ðun, o kul da mey da na ge - len ka zar lar da ve fat et ti ði ni, yüz ler ce si nin ya ra lan dý ðý ný bil dir di. Ankara / a a O to mo bil i le kam yo net çar pýþ tý: 3 ö lü, 5 ya ra lý nma NÝ SA DA o to mo bil i le kam yo ne tin çar pýþ ma sý so nu cu mey da na ge len ka za da 3 ki þi öl dü, 5 ki þi ya ra lan dý. Ma ni sa dan Me ne men is ti ka me ti ne gi den 45 FE 886 pla ka lý o to mo bil i le kar þý yön den ge len 35 BBY 18 pla ka lý kam yo net, Mu ra di ye çý ký - þýn da çar pýþ tý. Ka za da, A li Sön mez (31) i le Ra ma zan Yi þin o lay ye rin de, Yýl maz Yi þin i se kal dý rýl dý ðý Ce lal Ba yar Ü ni ver si te si Has ta ne si nde vefat et ti. O to mo bil de ki Ha - san Yi þin (27) i le ka za son ra sýn da þa ram - po le yu var la nan kam yo net te ki Mu rat Ka - ra kaþ (43), Mus ta fa Kuþ çu (39), Kür þat Gü la poð lu (30) ve Meh met Tu ran Ka ya (49) ya ra lan dý. Ya ra lý lar dan Ha san Yi þin i le Mu rat Ka ra kaþ, Mer kez E fen di Dev let Has ta ne si nde, Mus ta fa Kuþ çu, Kür þat Gü - la poð lu, Meh met Tu ran Ka ya i se Ö zel Grand Me di cal Has ta ne si nde te da vi al tý na a lýn dý. Po li sin, sü rü cü le rin kim li ði ni tesbit et me ye ça lýþ tý ðý be lir til di. Manisa / a a Köprü faciasýnýn ardýndan cesedi bulunan Serdar Saraç'ýn cenazesi topraða verilirken, kayýp 13 kiþi için arama çalýþmalarýnýn sürdüðü belirtildi. FO TOÐ RAFLAR: A A BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Tür ki ye de yýl lar - dýr in san la ra ta rih di ye öð re ti len þey le rin bü yük öl çü de ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný söy le di. A rýnç, Tür ki ye nin ba zý þey le ri ver dik, a ma çok þey ler ka zan dýk de ni len Lo zan An laþ ma sý yla 100 yýl i da re e dil di ði ni i fa de et ti. Ger çek - le rin or ta ya çýk mak gi bi kö tü bir hu yu var dýr. di yen A - rýnç, bu ko nu da da ger çek le rin bu gün or ta ya çýk tý ðý ný söy le di. Al bay rak Med ya Gru bu ta ra fýn dan ha zýr la nan De rin Ta rih der gi si nin ta ný tým top lan tý sý TBMM Mil lî Sa ray lar Sa ray Ko lek si yon la rý Ser gi Sa lo nu nda ya pýl dý. Top lan tý ya Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç ýn ya ný sý - ra Al bay rak Þir ket ler Gru bu CE O su Ö mer Bo lat, De rin Ta rih der gi si Ge nel Ya yýn Yö net me ni Mus ta fa Ar ma - ðan, Os man lý sul tan la rýn dan Ab dul me cit in to ru nu Ar - zu En ver E ro ðan i le da vet li ler ka týl dý. Top lan tý da ko nu þan Baþ ba kan Yar dým cý sý A rýnç, ta ri - hin ek mek ka dar, su ka dar ih ti yaç ol du ðu nu söy le di. Res mî ta rih söy le mi nin dý þýn da, as lýn da bir de ger - çek ta rih bu lun du ðu nu ak ta ran A rýnç, Za ten i sim ma ni dar, de rin ta rih. Biz da ha çok de rin dev let di ye bir þey duy duk. De rin Ta rih i de þim di du yu yo ruz. De mek ki bir dev let var, bir de de rin de o lan var dý. Þim di bir de ta rih var, her ke sin bil di ði o ku du ðu söy - le di ði, a ma bir de i þin as lý na va kýf ol mak i çin bi lin - me si ge re ken bir ta rih var. de di. Ýs tan bul / ci han Lozan yanlýþ anlatýldý BÜLENT A RINÇ, TÜR KÝ YE'NÝN "BA ZI ÞEY LE RÝ VER DÝK, A MA ÇOK ÞEY LER KA ZAN - DIK" DE NÝ LEN LO ZAN AN LAÞ MA SI'YLA 100 YIL Ý DA RE E DÝL DÝ ÐÝ NÝ Ý FA DE ET TÝ. SERDAR SARAÇ DEFNEDÝLDÝ ÇAY CU MA DA Fil yos ça yý ü ze rin de ki köp rü nün çök me si nin ar dýn dan, önceki gün ce se di bu lu nan Ser dar Sa raç (33) top ra - ða ve ril di. Sa raç ýn ce na ze si, ya kýn la rý ta ra fýn dan Çay cu ma Dev let Has ta ne si mor gun dan a lý na rak, Yol ge çen Kö yü Ba þö - ren ler Ma hal le sin de bu lu nan ca mi ye ge ti ril di. Ce na ze ye, Zon - gul dak Va li si E rol Ay yýl dýz, Çay cu ma Kay ma ka mý Ha san Ya - man, Be le di ye Baþ ka ný Mit hat Gül þen, Sa raç ýn ya kýn la rý i le köy lü ler ka týl dý. Ce na ze, ký lý nan na ma zýn ar dýn dan köy me zar - lý ðýn da def ne dil di. Zon gul dak ta 10 gün fi zik te da vi gör dük - ten son ra ta bur cu o lan ve Çay cu ma da pa zar a lýþ ve ri þi ya pan an ne si Ka dýn Sa raç (49) i le köy mi ni bü sü ne bin di ði, köp rü nün çök me si so nu cu an ne siy le kay bol du ðu bil di ri len Ser dar Sa - raç ýn ce se di ön ce ki gün bu lun muþ tu. Zonguldak / a a DE RÝN TA RÝH LE ÝLK KEZ MEC LÝS TE KAR ÞI LAÞ TIM BU GÜ NE ka dar mev cut dü ze ni a yak ta tu tan pa ra dig ma nýn en za yýf ta ra fý nýn ta rih ol du ðu na i þa ret e den A rýnç, Ta rih le yüz leþ me, ta ri hi ger çek le ri mi zi bil mek, ta ný - mak bi zim i çin ek mek ka dar su ka dar ö nem li de di. De rin ta rih le TBMM Baþ kan lý ðý yap tý ðý dö nem de ta nýþ tý ðý ný be lir ten A rýnç, Çün kü bu ra da gör dü ðüm her ob je, her o da, her san dal ye, her ku maþ, her bi ri si nin ay rý bir ta ri hi ol du. Ben gel dim Dol ma - bah çe Sa ra yý ný ge zi yo rum. Bu ra sý Ab dül me cit E fen di Kü tüp ha ne si de di ler. A ma ka pa lý. Ni ye ka pa lý? de dim. E fen dim bu ra nýn ger çek is mi Ha li fe Ab dül me cit E - fen di kü tüp ha ne si dir. Fa kat ha li fe lik kal dý rýl dý ðý i çin ha li fe sö zün den ürk tü ler ve bu ra yý ka pat tý lar. Fev ka lâ de kýz dým, ü zül düm, ba ðýr dým, ça ðýr dým ve der hal bu ra - nýn a çýl ma sý ta li ma tý ný ver dim. Da i re baþ kan lý ðý mýz ça lýþ ma yap tý. Biz kü tüp ha ne yi rah met li Nes li þah Sul tan Ha ný me fen di i le bir lik te aç týk di ye ko nuþ tu. TA RÝH DÝ YE AN LA TI LAN ÞEY LER BÜ YÜK ÖL ÇÜ DE GER ÇEK DE ÐÝL BAÞ BA KAN Yar dým cý sý A rýnç, bi ze yýl lar dýr ez ber le ti len ve a dý na ta rih de nen þey - le rin bü yük öl çü de ger çek ol ma dý ðý ný be lir te rek þun la rý kay det ti: Bu gün Lo - zan da ne ka zan dý ðý mý zý ne kay bet ti ði miz bil me miz a dý na e leþ tir me miz ge re ki - yor. Bi zim Yýl maz Öz tu na Ýn gil te re de ge çen bir o la yý an la týr. Lo zan dan dö nül - müþ tür. Ken di si e leþ ti ri lir, baþ de le ge o la rak gi den ki þi. O da der ki hiç me rak et - me yin ba zý þey le ri ver dik, a ma çok ö nem li þey le ri ka zan mýþ ol duk. O ra sý ný çok o - ku duk tan son ra siz ler de gö re cek si niz. O ka zan dýk de di ði þey le bel ki yüz yýl bo yu i - da re et ti ler. Ger çek le rin bir gün or ta ya çýk mak gi bi kö tü bir hu yu var mýþ. Filyos ta aramalara devam ÝL A FET ve A cil Du rum Mü - dü rü Ah met Gün gör, Çay cu - ma'da Fil yos ça yý ü ze rin de ki köp rü nün çök me si ne i liþ kin, A ra ma ça lýþ ma la rý na de vam e di yo ruz de di. Gün gör, ge ce bo yun ca be ton blok la rýn par - ça lan ma sý i çin ça lýþ ma ya pýl - dý ðý ný ve sa bah er ken sa at ler - de a ra ma ça lýþ ma la rý nýn tek - rar hýz ka zan dý ðý ný söy le di. Neh ri 3 par ça ya bö le rek a ra - ma yap týk la rý ný be lir ten Gün - gör, Dün (ön ce ki gün) 300 ton luk vinç le be ton blok la rý kal dý ra ma dýk. Bu nun ü ze ri ne be ton blok la rý par ça la ya rak kal dýr ma yý de ne ye ce ðiz. Ge ce bo yun ca par ça la ma ça lýþ ma la - rý de vam et ti. A ra ma ça lýþ ma - la rý na de vam e di yo ruz, su yun de bi si ni a zalt mak i çin dol gu ça lýþ ma la rý tek rar baþ la týl dý. Yak la þýk 150 ki þi lik e kip le ka - yýp va tan daþ la rý mýz bu lu na na ka dar a ra ma la ra a ra lýk sýz de - vam e de ce ðiz. Bu gün be ton blok la rý kal dýr ma ça lýþ ma la rý - na de vam e de ce ðiz di ye ko - nuþ tu. Zon gul dak / a a

10 Kud rin: Av ru pa da ye ni bir borç kri zi o la bi lir RUS YA es ki Ma li ye Ba ka ný A lek sey Kud rin, Av ru - pa da ye ni bir borç kri zi ya þan ma ih ti ma li ol du ðu - nu söy le di. Res mî dev let te le viz yo nu Ros si ya 24 e a çýk la ma lar da bu lu nan Kud rin, Av ru pa da bü yü me ya vaþ lý yor. Pet ro le ta lep hýz la dü þe bi lir. Ben bu kriz se nar yo su na yüz de 40 ih ti mal ve ri - yo rum de di. Kud rin e gö re pet rol va ril fi yat la rý en üst sý ný ra u laþ tý ve ö nü müz de ki dö nem de dü - þü þe ge çe cek. Ý ki yýl ya da da ha ký sa sü re de pet rol va ril fi yat la rý nýn ye ni den yük sel me ye bi lir. Av ru - pa da ve dün ya nýn fark lý ül ke le rin de bü yük þir ket le - rin bu se nar yo ya ha zýr lýk yap tý ðý ný ve bun dan kur tul - mak i çin ça lýþ tý ðý ný id di a e den Kud rin, Ül ke miz ve hü - kü met de böy le bir se nar yo i çin ha zýr lýk yap ma lý u ya rý - sýn da bu lun du. Ý tal ya nýn borç prob le mi nin o lum suz du - ru mu te tik le ye ce ði ni sa vu nan es ki Ba kan, Kü re sel fi nan - sal ku rum lar a ra cý lý ðý i le Ý tal ya bü yü me si ni sür dü re bi lir se bu kriz den en az za rar la çý ký la bi lir de ðer len dir me sin de bu - lun du. Kud rin da ha ön ce yap tý ðý de ðer len dir me de de Yu - na nis tan ve Ý tal ya da hil Av ru pa da bir kaç ül ke nin ken di millî pa ra bi rim le ri ne dön mek is te ye cek le ri ni i fa de et miþ ti. Es ki Ba kan a gö re Ý tal yan li ra sý ný 2012 den son ra ye ni den ak tif o la rak gör me ih ti ma li var. Mos ko va / ci han EKONOMÝ 10 Y S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 95,60 ÖN CE KÝ GÜN 96,15 DÜN 642 ÖN CE KÝ GÜN 646 DO LAR DÜN 1,7985 ÖN CE KÝ GÜN 1,8058 DÜN 2,3701 ÖN CE KÝ GÜN 2,3726 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 11 NÝSAN ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ Akaryakýt fiyatlarý 2012 Tür ki ye sin de va tan daþ ne re dey se dün ya nýn en pa ha lý a kar ya ký tý ný kul la ný - yor. Ben zi nin pom pa lit re fi ya tý 5 li ra ya yak laþ tý. PET DER ve ri le ri ne gö re, ben zin de lit re ba þý na 1,14 E u ro ver gi a lý nan Tür ki ye, AB ül ke le ri a ra sýn da en yük sek ver gi nin bu lun du - ðu ül ke. Ben zin de ver gi mik ta rý ba ký mýn dan Tür ki ye yi 0,99 E u ro i le Yu na nis tan ve Hol - lan da, 0,93 E u ro i le Ýn gil te re ve Ýs veç, 0,90 E u - ro i le Al man ya ve Fin lan di ya ta kip e di yor. Mo to rin de ki ver gi le re ba kýl dý ðý za man i se AB ül ke le ri a ra sýn da lit re de 0,94 E u ro i le mo - to rin de ki en yük sek do lay lý ver gi nin bu lun du - ðu ül ke Ýn gil te re. Bu ül ke yi 0,84 E u ro i le Tür - ki ye, 0,81 E u ro i le Ýs veç, 0,71 E u ro i le Ýr lan da, 0,70 E u ro i le Yu na nis tan ta kip e di yor. Bu pa - ha lý lý ðý tek ba þý na dün ya ham pet rol fi yat la rý - nýn yük sek ol ma sý na bað la mak ger çek çi ol maz. VER GÝ O RA NI YÜZ DE 50 NÝN AL TI NA ÇE KÝL ME LÝ Ma li ye nin a kar ya kýt tan al dý ðý ver gi AB ül ke - le ri or ta la ma sý na gö re yük sek. Ma li ye Ba kan lý ðý, ki ra ge lir le ri nin ver gi len me si ör ne ðin de ol du ðu gi bi baþ ka ba kir ver gi a lan la rý bu la rak a kar ya kýt ü ze rin den al dý ðý ver gi yi a þa ðý la ra çek me li dir. Bu ya pýl maz sa ne o lur? El bet te yük sek a kar - ya kýt fi yat la rý ü re tim ma li yet le ri ni art tý ra cak, bu i se enf las yon o na ný ný yu ka rý la ra çý ka ra bi le cek tir. VER GÝ SÝZ BAZ DA DA EN YÜK SEK FÝ YAT LAR Si ze il ginç ge le cek, a ma ver gi siz baz da da Av ru pa nýn en pa ha lý a kar ya ký tý Tür ki ye de sa - týl mak ta dýr Sa yý lý Pet rol Pi ya sa sý Ka nu - nu ge re ði, Tür ki ye de a kar ya kýt fi yat la rý en ya - kýn e ri þi le bi lir pa za ra gö re be lir le ni yor. Bütün pet rol kay nak la rý na en ya kýn ko num da o lan Tür ki ye de fi yat kar þý laþ týr ma sý sa de ce Ý tal ya Ge no va fi yat la rý ü ze rin den ya pý lý yor. Bu na kar þýn þir ket le rin ma li yet un sur la rý dik ka te a - lýn mý yor. Sa de ce Ý tal ya fi yat la rý na yüz de 3 kâr mar jý ek le ne rek bu ra ka mý a þýp aþ ma dý ðý kon - trol e di li yor. Tür ki ye de TÜP RAÞ ýn va ril ba - þý na kâr mar jý dün ya ra fi ne ri le ri nin ne re dey se 2 ka tý. Meselâ, 2010 da TÜP RAÞ ýn va ril ba þý - na kâr mar jý 4.5 do lar dü ze yin dey ken bu ra - kam Ak de niz de 2.89, NWE Brent te 3.81, Sin ga po u re da i se 1.62 do lar dü ze yin de. MA LÝ YET E SAS A LIN MA LI Tür ki ye de ki ra fi ne ri le rin gra vi te si 38 A PI, ya - ni ka li te li pet rol ye ri ne da ha a ðýr o lan Ý ran pet - ro lü iþ le ni yor. Ço ðun luk la da u zun dö nem li kon trat lar ve pet rol ni te li ði dolayýsýyla da ha u - cu za a lý ný yor. An cak yi ne de fi yat lan dýr ma Brent pet rol fi ya tý ü ze rin den e sas a lý ný yor. ÇAR PIK LIK GÝ DE RÝL ME LÝ Tür ki ye de ver gi, kâr ve ra fi ne ri marj la rý yük - sek. Pet rol it ha la tý ser best ol ma sý na kar þýn, pet - rol it ha lat re ji mi nin zor laþ tý rý cý ya pý sý da ðý tý cý la rý tek ra fi ne ri ye mec bur e di yor. A kar ya kýt ta ver gi o ra ný der hal yüz de 50 nin al tý na çe kil me li dir. Da ha sý ser best pi ya sa þart la rý nýn o luþ tu rul ma sý - na dö nük ted bir ler i ve di lik le a lýn ma lý dýr. p p p p Mes le ðe gö re prim ö de ne cek SÝGORTA PRÝMÝNE ESAS KAZANÇLARLA ÝLGÝLÝ MESLEK KODLARINA GÖRE BÝR ÇALIÞMA YAPTIKLARINI BÝLDÝREN SGK BAÞKANI ACAR, DOKTORLA HÝZMETLÝNÝN AYNI BORDRODAN BEYANINA ARTIK ÝZÝN VERMEYECEKLERÝNÝ BELÝRTTÝ. SOS YAL Gü ven lik Ku ru mu (SGK) Baþ ka ný Fa tih A car, si gor ta pri mi ne e sas ka zanç lar la il gi li mes lek kod la rý na gö re bir ça lýþ ma yap - týk la rý ný söy le di. U lus la ra ra sý Yö ne ti ci ler Der ne ði nde, SGK re for mu ve he def le ri hak - kýn da bir su num ya pan SGK Baþ ka ný Fa tih A car, sos yal gü ven lik sis te min de ge li nen nok ta yý ra kam lar la an lat tý. Re form la, sos yal gü ven lik a çýk la rý dolayýsýyla sür dü rü le mez ha le ge len sis te min de vam lý lý ðý ný sað la dýk la - rý ný ve ne ka dar prim ö de ni yor sa o ka dar e - mek li ay lý ðý nýn a lý na bi le ce ði bir ya pý kur gu - la dýk la rý ný di le ge ti ren A car, Faz la sa yý da e - mek li bu lun ma sý hâ lâ sis tem de a çýk o luþ tu - ru yor. SGK e mek li ay lý ðý o la rak 104,7 mil yar li ra ö der ken, prim ge lir le ri i se 97,2 mil yar li - ra dü ze yin de. E mek li ay lýk la rý i çin ya pý la bi - le cek bir þey yok, a ma prim ge lir le ri ni art týr - ma nýn en ö nem li yo lu i se ka yýt dý þý lýk la mü - ca de le dir di ye ko nuþ tu. DOK TOR LA, HÝZ MET LÝ AY NI BOR DRO DAN BE YAN VE RÝ YOR dö ne min de ka yýt dý þý lýk la mü ca - de le de ö ne mi a dým lar at týk la rý ný be lir ten A car, bu sü reç te 1 mil yon 60 bin ki þi ve 70 bin iþ ye - ri ni ka yýt al tý na al dýk la rý ný an lat tý. Ka yýt dý þýy la cid dî bir þe kil de mü ca de le et me le ri ge rek ti ði ne dik kat çe ken A car, ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti: Biz sos yal gü ven lik re for muy la þu nu sað - la dýk; bu i þin sür dü rü le bi lir li ði ni, ya ni ne ka dar prim ö de ni yor sa o ka dar e mek li ay lý ðý a lý na bi - le ce ði bir sis te mi kur gu la dýk. Bu, ký sa, or ta ve u zun va de li dö nem de sos yal gü ven lik a çýk la rý - mý zý a zal ta cak. Ký sa va de de ne ya pa bi li riz. Prim ge lir le ri mi zi ar ttýr ma mýz ge re ki yor. Bu - gün yüz de 40 ý as ga ri üc ret ten be yan e di li yor - sa, ku rum o la rak bu nu dü zelt me miz ge re ki - yor yý lýn da dev re ye koy du ðu muz çok ö - nem li uy gu la ma la rý mýz var. Me se lâ si gor ta pri mi ne e sas ka zanç lar la il gi li mes lek kod la rý - na gö re bir ça lýþ ma ya pý yo ruz. Mil yon lar ca mes lek ko duy la il gi li bir ta ným la ma ya pa ca ðýz. Ya ni bir iþ ye rin de 5 aþ çý, bir de aþ çý ba þý var. Bu aþ çý ba þý nýn ma a þý aþ çýy la bir ol maz, bir iþ ye rin de iþ çi ler le mü hen dis le rin ma a þý ay nýy sa bu ol maz. Bir iþ ye rin de dok tor ça lý þý yor, hiz - met li i le ay ný bor dro dan be yan e di li yor, bun la - rý ka bul et me ye ce ðiz yý lý na in þal lah bu tab lo yu çok ö nem li öl çü de dü zel te ce ðiz. SAÐ LIK HAR CA MA LA RI NA SI KI DE NE TÝM Sað lýk ö de me le riy le il gi li de ö nem li so run - la rýn ol du ðu nu kay de den A car, bu tab lo nun da ku rum o la rak ken di le ri ni dü þün dür dü ðü - nü ve bu ra da cid dî bir ta kým ön lem ler al mak ge rek ti ði ni söy le di. A car, 2002 de 7,6 mil yar li ra o lan sað lýk ö de me le ri nin, 2012 de 45 mil - yar li ra ya çýk tý ðý na i þa ret e de rek, Ta biî ki sað lýk ta a çý lým lar, va tan da þýn e ri þi mi nin ko - lay laþ tý rýl ma sý gü zel þey ler, a ma bir an lam da i þin sür dü rü le bi lir li ði de ö nem li. O neden le sað lýk ko nu sun da çok ö nem li ça lýþ ma la rý mý zý 2012 yý lýn da dev re ye ko ya ca ðýz i fa de le ri ni kul lan dý. Su is ti mal le rin ö nü ne ge çe bil mek a - ma cýy la dok tor la ra gün de 60 has ta ba ka bil - me le ri yö nün de ko ta uy gu la ma sý ge tir dik le - ri ni di le ge ti ren A car, risk o dak lý de ne tim mo de li, e-re çe te ve a vuç i çi da mar i zi ta ra ma yön te miy le kim lik doð ru la ma gi bi uy gu la ma - la rý bu yýl ha ya ta ge çir me yi plan la dýk la rý ný söz le ri ne ek le di. An ka ra / ci han O to mo tiv ü re ti min de ge ri le me YI LIN ilk çey re ðin de o to mo tiv sek tö rü nün top lam ü re ti mi ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 8, o to mo bil ü re ti mi i se yüz de 16 o ra nýn da ge ri - le di. O to mo tiv Sa na yii Der ne ði (OSD) ve ri le ri ne gö re, 2012 yý lý O cak-mart dö ne min de top lam pa zar, 2011 yý lý ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 26 o ra nýn - da a za la rak 144 bin a det dü ze yin de ger çek leþ ti. Ay ný dö nem de o to mo bil pa za rýn da ki dü þüþ yüz de 21 dü ze yin de ger çek leþ ti ve pa zar 98 bin a de - de ge ri le di. OSD nin ra po ru na gö re, 2011 yý lý i kin ci ya rý sýn da ol du ðu gi bi 2012 yý lý ilk 3 ay lýk dö nem de de, kre di hac mi ni da ralt ma ya yö ne lik o la rak Mer kez Ban ka sý nýn al dý ðý ka rar la rýn ve Türk Li ra sý nda ki de ðer kay bý nýn ö zel lik le o to mo bil sa týþ la rý ar týþ hý zý ný o lum suz et ki le me ye de vam et ti. Bu yýl ilk çey rek te ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re ha fif ti ca rî a raç pa za rýn da ki dü þüþ yüz de 35 i bu lur ken, pa zar 38 bin a det dü ze yi ne ge ri le di. Ay - ný dö nem de kam yon pa za rý yüz de 32 ge ri le mey le 7 bin 17 a det dü ze yi ne, o to büs pa za rý i se yüz de 35 o ra nýn da a za la rak 322 a de de in di yý lý O cak-mart dö ne min de bir ön ce ki yý la gö re a ðýr ti ca rî a raç pa za rý yüz de 29 o ra nýn da da ral dý ve 8 bin 52 a det dü ze yin de ger çek leþ ti. Ýlk çey rek te ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yer li o to mo bil sa týþ la rý yüz de 17, it hal o to mo bil sa týþ la rý i se yüz de 22 o ra nýn da a zal dý, Mart a yý na ba kýl dý ðýnda i se top lam sa týþ lar yüz de 17 a za la rak 68 bin 831 a de de, o to mo bil sa týþ la rý da yüz de 13 a za la rak 47 bin 270 a de de düþ tü. Ýs tan bul / a a OSD'nin verilerine göre, bu yýlýn ilk 3 ayýnda otomotiv üretimi geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 8, otomobil üretimi ise yüzde 16 geriledi. ABD e ko no mi si a dým a dým bü yü yor ABD e ko no mi si nin bü yü me yi sür dür dü ðü ve is - tih da mýn to par lan dý ðý bil di ril di. ABD Mer kez Ban ka sý nýn (Fed) ken di si ne bað lý 12 böl ge den al - dý ðý e ko no mik ve ri le re da ya na rak ha zýr la dý ðý Bej Ki tap ad lý ra po ra gö re, bu böl ge le rin her bi rin de e ko no mi Þu bat a yý or ta sýn dan 2 Ni san a ka dar ge çen sü re de a dým a dým bü yü dü, is tih dam is tik - rar lý se yir iz le di ya da ül ke nin bü yük bö lü mün de art tý. Mart a yýn da ta rým dý þý is tih dam da ki ar tý þýn ya vaþ la ma sý nýn ge çi ci o la bi le ce ði be lir ti len ra - por da, is tih da mýn i ma lat, ge mi ci lik, en for mas - yon tek no lo ji si ve pro fes yo nel iþ let me hiz met le - rin de yük sel di ði ne i þa ret e dil di. Tü ke ti ci le rin har ca ma ya de vam et ti ði, bü tün böl ge ler de pe ra - ken de sa týþ la rýn yük sel di ði, dört böl ge de pe ra - ken de sa týþ la rý i çin ký sa va de li gö rü nü mün o lum - lu ol du ðu kay de di len ra por da, ko nut sek tö rü nün bir çok böl ge de dü zel di ði ve ban ka kre di le ri ne ta - le bin art tý ðý i fa de e dil di. ABD de ge çen yýl A ðus - tos a yýn da yüz de 9,2 o lan iþ siz lik o ra ný Mart a - yýn da yüz de 8,2 ye in di. Was hing ton / a a EPDK, 51 þir ke te li sans ver di E NER JÝ Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu (EPDK), E - lek trik Pi ya sa sý Li sans Yö net me li ði hü küm le ri çer - çe ve sin de 43, Do ðal Gaz Pi ya sa sý Li sans Yö net me - li ði hü küm le ri çer çe ve sin de 3, Pet rol Pi ya sa sý Li - sans Yö net me li ði hü küm le ri çer çe ve sin de de 5 fir - ma ya li sans ver di. Ku rum, E lek trik Pi ya sa sý Li sans Yö net me li ði hü küm le ri çer çe ve sin de 9, Pet rol Pi - ya sa sý Li sans Yö net me li ði hü küm le ri çer çe ve sin de 2, Sý vý laþ tý rýl mýþ Pet rol Gaz la rý Pi ya sa sý Li sans Yö - net me li ði hü küm le ri çer çe ve sin de de 1 fir ma nýn li - san sý ný so na er dir di. E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lu nun li sans la ra i liþ kin ka rar la rý, Res mî Ga - ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. An ka ra / a a TO KÝ, pe þi nat sýz 240 ay va de i le ko nut sa ta cak BAÞ BA KAN LIK Top lu Ko nut Ý da re si Baþ kan lý ðý (TO KÝ) ön þart sýz, ku ra sýz, baþ vu ru ön ce li ði ne gö re, ko nut seç me im kâ ný i le 6 il de pe þi nat sýz 240 ay va de i le ko nut sa ta cak. Ký rýk ka le, To kat, Kon - ya, Kay se ri, Gü müþ ha ne ve Af yon il le rin de sa tý þa su nu la cak ko nut la rýn baþ vu ru su 16 Ni san dan i ti - ba ren ya pý la bi le cek. Ý da re, yüz de 10 pe þin ya da pe þi nat sýz, 240 ay va de i le ki ra ö der gi bi tak sit ler le uy gun ö de me þart la rýy la ev al ma im kâ ný su nu yor. TO KÝ nin sa týþ iþ lem le ri Zi ra at Ban ka sý nýn bütün þu be le ri ta ra fýn dan ya pý la cak. A çýk sa týþ yön te - miy le sa tý þý ger çek leþ ti ri le cek ko nut la rýn baþ vu ru - la rý, 16 Ni san 29 Ha zi ran ta rih le ri a ra sýn da ban - ka nýn þu be le ri ta ra fýn dan ka bul e di le cek. Ko nut sa týþ la rýy la il gi li de tay lý bil gi ki.gov.tr ad re - sin den öð re ni le bi li yor. An ka ra / a a Sony, 10 bin ça lý þa ný ný iþ ten çý ka ra cak JA PON e lek tro nik ü re ti ci si Sony, 2013 yý lý Mart a - yý so nu na ka dar kü re sel baz da yak la þýk 10 bin ça lý - þa ný ný iþ ten çý ka ra cak. Þir ke tin ye ni Üst Yö ne ti ci si (CE O) Ka zu o Hi rai dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn - da, ye ni den ya pý lan dýr ma ça lýþ ma la rý kap sa mýn da 31 Mart 2011 ta ri hi i ti ba riy le þir ke tin top lam ça lý - þan la rý nýn yüz de 6 sý ný o luþ tu ran yak la þýk 10 bin ki þi nin i þi ne son ve ri le ce ði ni bil dir di. Ye ni den ya - pý lan dýr ma ma li ye ti nin yak la þýk 750 mil yon e u ro (75 mil yar yen) ol ma sý bek le ni yor. Sony nin Ey lül 2000 de 200 mil yar do lar o lan pi ya sa de ðe ri nin þu an 20 mil yar do la ra ge ri le di ði sa ný lý yor. Tok yo / a a DB ye ni baþ ka ný ný se çi yor DÜN YA Ban ka sý Yö ne tim Ku ru lu, ye ni baþ ka ný ný seç mek ü ze re Pa - zar te si gü nü bir a ra ya ge le cek. Ko nu ya ya kýn bir kay nak, Dün ya Ban ka sý nýn 25 ü ye li yö ne tim ku - ru lu nun, 30 Ha zi ran da Ro bert Zo el lick ten bo þa la cak kol tu ða o - tu ra cak ye ni baþ ka ný ný be lir le me - si nin bek len di ði ni be lirt ti. Kay - nak, Dün ya Ban ka sý nýn ye ni baþ - ka ný ný ne za man a çýk la ya ca ðý na i - liþ kin i se bil gi ver me di. Yok sul - luk la mü ca de le ve kal kýn ma yý des tek le me ye o dak la nan 187 ü - ye li Dün ya Ban ka sý Yö ne tim Ku - ru lu, ABD nin a day gös ter di ði Jim Yong Kim, Ni jer ya Ma li ye Ba ka ný Ngo zi O kon jo-i we a la ve es ki Ko lom bi ya Ma li ye Ba ka ný Jo se An to ni o O cam po i le haf ta i - çin de gö rüþ me ler yap tý. Dün ya Ban ka sý nýn Yö ne tim Ku ru lu, U - lus la ra ra sý Pa ra Fo nu (IMF) ve Dün ya Ban ka sý ba har top lan tý la - rý nýn ya pý la ca ðý Ni san a ka - dar baþ kan se çi mi ni ta mam la ma - yý he def li yor. Was hing ton / a a TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Ramazan Seydanoðlu'nun yeðeni ve Yusuf Seydanoðlu'nun amcaoðlu Mahmut Seydanoðlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Konya Yeni Asya Okuyucularý SEMÝNERE DÂVET Konu: Cemaatler ve Bediüzzaman modeli Konuþmacý: Kâzým Güleçyüz (Yeni Asya Gazetesi Genel Yayýn Müdürü) Tarih:14 Nisan Cumartesi Saat: Yer: Yeni Asya Vakfý toplantý salonu Adres: Vefa Cemal Yener Tosyalý cad. No: 117 (Yeni 61) Süleymaniye-Fatih / ÝSTANBUL Ýrtibat: (0505) Organizasyon: Demokrat Eðitimciler Derneði Not: Bayanlar için yer ayrýlmýþtýr. Rus ya es ki Ma li ye Ba ka ný A lek sey Kud rin

11 ENSTÝTÜ 11 Hazýrlayan: e-posta: Söz lük te ki an la mýy la; giz li ce ay dýn lan ma, nur lan ma, faz la ses çý kar ma dan ça lýþ ma an la mý na gel mek te dir. Bu te rim Ri sâ le-i Nur da i man hiz me ti ni ih lâs lý bir þe kil de, ses siz ve gös te riþ siz yap mak an la mýn da kul la nýl mýþ týr. Gö nül lü lük ü ze ri ne ku ru lu in for mal, si vil, yay gýn ay dýn lan ma ve ay dýn lat ma bi çi mi dir. Bu mo del de mak sat, gü rül tü süz pa týr tý sýz, kim se ra hat sýz e dil me den muh taç gö nül le re u laþ mak týr. Bi rey sel i le ti þim e sas lý, in san lar a ra sý gü ve ne da ya lý, top lu mun her ke si mi ne u laþ ma po tan si ye li ne sa hip si vil ka rak ter li bir tarz dýr. Sýr ran Te nev ve ret kav ra mý ný i yi an la mak i çin Ri sâ le-i Nur un te lif e dil di ði dö ne me bak mak ge re kir. Ri sâ le-i Nur un te lif e dil di ði dö nem de dev le te hâ kim o lan kad ro, di ne men fî ba ký yor du. Din na mý na ya pý lan her tür lü hiz met ten kuþ ku du yan bir yö ne tim an la yý þý var dýr. Bu kuþ ku yü zün den din a dam la rý hak sýz ye re bas ký ya, sür gü ne ma ruz ka lý yor ve bir çok ta ki ba ta uð ru yor du. Di ne hiz met, dev le te is yan o la rak al gý la ný yor du. Böy le bir or tam da te lif e di len Ri sâ le-i Nur i çin; hem bu kuþ ku la rý i za le et mek, hem di ne hiz met i çin ya pý lan la rýn bir is yan ha re ke ti ol ma dý ðý ný gös ter mek, hem de her in sa nýn ve top lu mun en ha ya tî ih ti ya cý o lan di nin her þart al týn da ya þan ma sý ge rek ti ði ni i fa de et mek i çin Sýr ran Te nev ve ret me to du se çil miþ tir. Hik met da i re sin de ha re ket et mek, Kur ân ýn em ri dir. Bu e mir çer çe ve sin de, muk te za-yý hâ le mu va fýk ha re ket et mek Ri sâ le-i Nur un pren si bi dir. Be di üz za man Sa id Nur sî, i man hiz me tin de, Sýr ran Te nev ve ret mo de li ni bir hiz met stra te ji si o la rak be lir le yip, her tür lü þart al týn da hiz me ti ni hiç ak sat ma dan ke sin ti siz yap mýþ, i ma na muh taç gö nül le re Kur ân ýn me sa jý ný u laþ týr mýþ týr. Sýr ran Te nev ve ret mo de li, Al lah ýn Ha kîm is mi ne da ya nan, za ma nýn en et kin, ba þa rý lý ol muþ bir hiz met stra te ji si dir. Kur ân ýn bu za ma nýn ih ti yaç la rý na ce vap ve ren ha ki kat le ri nin in san la ra u laþ tý rýl ma sý, in san la rýn is ti fa de si ne su nul ma sý, o za ma nýn çe tin þart la rýn da an cak Sýr ran Te nev ve ret stra te ji si i le o la bi lir di. Böy le bir yön tem se çil miþ ve mil yon la rýn in ti ba hý na, ay dýn lan ma sý na ve si le o lun muþ tur. Sýr ran Te nev ve ret bir ted bir þek li dir. Ted bir al mak i se kor kak lýk de ðil, hik me tin ge re ði dir. Ý mam-ý A zam E bu Ha ni fe Haz ret le ri yol da gi der ken, az gýn, huy suz ve bü yük boy nuz lu bir ö küz le kar þý la þý yor ve yo lu nu de ðiþ ti ri yor. Gö ren ler þa þý rý yor lar. Di yor lar ki: Ya Ý mam! Ý þi ne hay ret et tik! Ko ca i mam ö küz den kor kar mý? Ý mam-ý A zam di yor ki: Ne den hay ret et ti niz? O nun boy nuz la rý var sa, be nim de ak lým var dýr! E vet, bü yük Ý ma mýn bu yur du ðu gi bi, ak lý mýz la ha re ket et mek ve teh li ke le re kar þý ted bir al mak hik me tin ge rek tir di ði dav ra nýþ lar dan dýr. Ri sâ le-i Nur hiz me tin de Sýr ran Te nev ve ret, hiz met i le hik me tin bir leþ ti ði, a kýl i le kal bin bü tün leþ ti ði, i man ha ki kat le ri ni dün ya se ma sýn da ya þa ya rak dal ga lan dý rýl dý ðý bir mo del o la rak uy gu lan mýþ týr. SIR RAN TE NEV VE RET, HZ. A LÝ NÝN (R.A.) KUL LAN DI ÐI BÝR KAV RAM Hz. A li (r.a.), fe ra se ti ve ke ra me ti i le 1300 yýl ön ce za ma ný mý zýn çe tin þart la rý ný gö re rek, i ma na hiz met tar zý na ý þýk tu ta rak, Sýr ran Te nev ve ret mo de li ni tav si ye et miþ tir. Be di üz za man, Se ki zin ci Lem a da, Ýs lâm lar i çin de, del lâl lar e lin de teþ hir su re tin de gez dir me ye lâ yýk o lan Ri sâ le-i Nur un, ma at te es süf ga yet giz li per de al týn da in ti þar ve is ti ta ra mec bur ol ma sý na i þa re ten, Ý mam-ý A li nin (r.a.), i ki de fa sýr ran be ya ne ten ve Sýr ran Te nev ve ret ke li me le riy le, yal nýz giz li in ti þar e de ce ði ni, mü te ac ci ba ne, hay ret e de rek ha ber ver di ði ni bil di ri yor. Ni te kim Haz ret-i A li, Cel ce lu ti ye a dýy la yaz dý ðý na zým e se rin de, Tü ka dü Sü ra cu n- Nu ri sir ran be ya ne ten / Tü ka dü si ra cü s- Sür ci sýr ran te nev ve ret, ya ni nu run kan di li giz li o la rak tu tuþ tu ru lur di ye i fa de e de rek, as rý mýz da ki ay dýn lan ma ha re ke ti nin ka rak te rin den ha ber ver miþ tir. SIR RAN TE NEV VE RET BÝR ÝH LÂS ME TO DU DUR Ýh lâs, ki þi nin Ya ra tý cý sý i le baþ ba þa kal dý ðýn dan e min ol du ðu hal dir. Al lah i le baþ ba þa kal dý ðýn dan e min o lan ki þi a me lin de sa de ce Al lah ýn rý za sý ný dik ka te a lýr, Al lah tan baþ ka sý nýn be ðe ni si ne ö nem ver mez, al ký þý ný dü þün mez, kal ben da hi baþ ka sý nýn te vec cü hü nü bek le mez. Yal nýz Rab bi nin rý za sý i çin ça lý þýr, yal nýz Rab bi i çin ha re ket e der. Sýr ran Te nev ve ret ha ki ka ti, Ri sâ le-i Nur un giz li den giz li ye nur lan dýr ma sý, a lâ - yiþ ten, nü ma yiþ ten, al kýþ tan, ih ti þam dan, rek lâm dan, þah sî ih ti ras lar dan u zak ol ma bi çi mi dir. Ýh lâ sý dem ve da mar la rý na iþ le tip ha ya ta yan sýt ma ve sa fi u bu di ye ti ya þa ma bi çi mi dir. Be di üz za man, Mý sýr da, A me ri ka da ol say dý nýz, ta rih ler de hür met le yâd e di le cek ti niz di yen le re; A ziz kar de þim, Biz, in san la rýn hür met ve ih ti ra mýn dan ve þah sý mý za a it hüsn-ü zan ve ik ram ve tah sin le rin den mes le ði miz i ti ba riy le cid den ka çý yo ruz. Hu su san a cib bir ri ya kâr lýk o lan þöh ret pe rest lik ve ca zi be dar bir hod fü ruþ luk o lan ta rih le re þa þa a lý geç mek ve in san la ra i yi gö rün mek i se, Nur un bir e sa sý ve mes le ði o lan ih lâ sa zýd dýr ve mü na fî dir. O nu ar zu la mak de ðil, bi lâ kis þah sý mýz i ti ba riy le on dan ür kü yo ruz. de miþ tir. (E mir dað Lâ hi ka sý, I, 169) Sýr ran Te nev ve ret mo de li nin u yuþ ma dý ðý yak la þým tar zý, hubb-u cah mey li dir. Ya ni hýrs, þöh ret, ma kam ve mev ki sev gi si dir, ken di ni be ðen mek tir, þa ta fat týr. Bu i se ih lâ sa zýt ol du ðu gi bi, Sýr ran Te nev ve ret sýr rý na da zýt týr. Doð ru su, ken di si ni ö ne çý kar ma dan, hak ký ya þa ya rak ör nek ol mak týr. Ý man hiz me ti ni mad dî ma ne vî hiç bir þe ye a let et me den hiz met et me yi bir ih lâs düs tu ru sa yan Ri sâ le-i Nur un, Sýr ran Te nev ve ret me to du ih lâ sýn ge re ði dir. Ý man ha ki kat le ri ne hiz met et me nin mad dî ve ma ne vî hiç bir þe ye â let ya pýl ma dý ðý ka na a ti nin i ma na muh taç gö nül ler de hu sû le gel me si fev ka lâ de bir ke mâ la týn so nu cu dur. Ýþ te o me zi yet ve fa zi le te as rýn be di si Be di üz za man Sa id Nur sî maz har ol muþ tur. Sa de ce söz le ri i le de ðil, li san-ý ha liy le de sa vun du ðu dâ vâ nýn e hem mi ye ti ni ha ya tý nýn her saf ha sýn da is pat la mýþ týr. Mad dî ma ne vî her þey den fe ra gat et mek mes le ði ni biz zat nef sin de ya þa ya rak ör nek ol muþ tur. Ha ki ka tin hak ka ni ye ti ni Sýr ran Te nev ve ret me to du i le mil yon la rýn gön lün de taht ku ra rak neþ ret miþ ve mil yon la rýn mey yit gö nül le ri nin di ri li þi ne ve si le ol muþ tur. Kur ân ýn da bir em ri o lan emr-i bil ma ruf ve nehy-i a nil mün ker, ya ni i yi li ði em ret mek, kö tü lük ten sa kýn dýr mak va zi fe si bað la mýn da i man hiz me ti muh taç gö nül le re u laþ tý rý la - cak týr. Bu va zi fe ya pý lýr ken, ih lâs, sev gi, þef kat, mer ha - met, sa mi mi yet, ne za ket ve fe ra gat, Sýr ran Te nev ve ret düs tu ru nun ön ce lik le ri dir. KALP TEN KAL BE YOL BUL MA Ý le ti þim, me sa jýn, mânâ nýn kalp ten kal be bo zul ma dan geç me si dir. Mâ nâ nýn kalp ten kal be geç me si ni sað la yan bin ler ce yol var dýr: Gü ler yüz, tat lý söz, gü zel dav ra nýþ, i yi lik, mer ha met, ba ðýþ la mak, sev gi, say gý, cö mert lik, te va zu, se lâm laþ mak, ne za ket, ne za het, il ti fat gi bi has let ler Ýs lâm ýn ö zü o lan gü zel ah lâk tan dýr. Bu has let le rin ço ðu da Sýr ran Te nev ve ret ik li min de an lam ka za nýr, ih lâs sýr rý i le bü tün le þe rek mad dî ve ma ne vî, bi rey sel ve top lum sal ha ya ta de ðer ka tar. Sýr ran Te nev ve ret ru hun da iç ten lik ve sa mi mi yet hâ kim dir. Ri ya dan u zak, hüs nü ni ye te da ya lý dýr. Tat lý söz ler iç ten dir. Se lâm laþ mak, cö mert lik, sev gi, ne za ket gös te riþ ol sun di ye de ðil, Al lah i çin ya þa nýr. Al lah i çin ya þa nýn ca bü tün duy gu lar kalp ten kal be a kan bir ne hir, bir a kým, bir e ner ji mey da na ge ti rir ler. Bu a kým Sýr ran Te nev ve ret ze mi nin de bes le nen i man a ký mý dýr, kar deþ lik e ner ji si dir, sev gi neh ri dir. Ýn san lar a ra sý mu hab bet ve hür me tin en gü zel ya þan dý ðý ze min dir. GÜ VEN TE MÝ NÝ Kur ân ýn bir me sa jý o lan Ri sâ le-i Nur, muh taç o lan la ra te red düt süz ka bul e de bi le ce ði ha ki kat le ri, Sýr ran Te nev ve ret mo de li nin ge tir di ði gü ven or ta mýn da sað la mýþ týr. Bu or tam ve ik lim, bir sa mi mi yet ik li mi o lup, i çin de men fa at he sap la rý nýn ol ma dý ðý her ke sin gü ven duy du ðu bir or tam dýr. Ýþ te böy le bir or tam da in san la rýn bir bi ri i le ih lâs, sa mi mi yet, te sa nüt sýr la rý ný men fi te sir ler den u zak o la rak ya þa ya bil dik le ri i çin, i man nu ru muh taç gö nül ler ü ze rin de fev ka lâ de bir te sir dal ga sý mey da na ge tir miþ tir. Po zi tif an lam da bi rey ler de ve top lum da en hýz lý ve ge niþ psi ko lo jik ve sos yo lo jik de ði þi me ve ge li þi me ve si le ol muþ tur. On beþ yýl lýk e ði tim le ka za ný la bi len bir de ði þim ve ge li þim, on beþ haf ta gi bi ký sa bir sü re de ger çek leþ ti ri le bil miþ tir. Bu da Sýr ran Te nev ve ret mo de li nin so nu cu dur. Sos yo lo ji ve psi ko lo ji bi lim le rin ce a raþ tý rýl ma sý ve keþ fe dil me si bek le nen bir sýr dýr. SIR RAN TE NEV VE RET RAH MA NÎ BÝR MO DEL DÝR Sýr ran Te nev ve ret, so nu ca en deks li ol ma yýp bir sü reç yak la þý mý dýr. Pey gam ber ler bi le sa de ce teb lið le gö rev li dir ler. Ve mâ a le r-re sû lü il le l-be lað â ye ti pey gam ber le rin yal nýz ca teb lið den, ya ni sü reç ten so rum lu ol duk la rý ný bil di ri yor. Ba zý pey gam ber ler, hiç üm me ti ol ma dý ðý hal de, teb lið gö re vi ni yü rüt tük le ri i çin yap týk la rý gö rev den do la yý pey gam ber lik se va bý na maz har ol muþ lar, so nuç tan so rum lu tu tul ma mýþ lar dýr. Ni te kim Be di üz za man Ýh lâs Ri sâ le si nde; Ba zý Pey gam ber ler gel miþ ler ki, mah dud bir kaç ki þi den baþ ka it ti ba e den ler ol ma dý ðý hal de, yi ne o pey gam ber lik va zi fe-i kud si ye si nin had siz üc re ti ni al mýþ lar. De mek hü ner, kes ret-i et ba i le de ðil dir. Bel ki hü ner, rý za-yý Ý lâ hi yi ka zan mak la dýr. Sen ne ci o lu yor sun ki, böy le hýrs i le Her kes be ni din le sin di ye va zi fe ni u nu tup, va zi fe-i Ý lâ hi ye ye ka rý þý yor sun? Ka bul et tir mek, se nin et ra fý na hal ký top la mak Ce nâb-ý Hakk ýn va zi fe si dir. Va zi fe ni yap, Al lah ýn va zi fe si ne ka rýþ ma de mek te dir. Va zi fe li ve et kin bir teb lið e di ci sý fa týy la, Ri sâ le-i Nur mes le ði nin Sýr ran Te nev ve ret mo de li, pey gam ber le rin me to du nu ta kip et mek tir. Ya þa ya rak ör nek ol ma yý e sas al mak; gös te riþ ve þa ta fat tan, gü rül tü den, pa týr tý dan ve hýrs tan u zak dur mak; þü kür ve ka na at i le gö re vi ni ya pýp ne ti ce yi Al lah a bý rak mak týr. SIR RAN TE NEV VE RET FE RA GAT MO DE LÝ DÝR Ýh lâ sýn ta ný mýn dan da bi lin di ði gi bi Ri sâ le-i Nur un gö nül ler ü ze rin de ki te si ri, fe ra gat sýr rýn dan gel mek te dir. Ya pý lan hiz met kar þý lý ðýn da, mad dî, ma ne vî, dün ye vî, uh re vî hiç bir bek len ti i çin de ol ma mak o la rak i fa de e dil mek te dir. Be di üz za man Sa id Nur sî nin i fa de siy le; Þim di bu za man da hiç bir þe ye â let ve tâ bi ol ma yan ve her ga ye nin fev kin de o lan ha ka ik-i i ma ni ye yi fýt rî u bu di yet le bil me yen le re, bil mek ih ti ya cýn da o lan la ra te sir li bir su ret te bil dir mek, bu keþ me keþ dün ya sýn da i ma ný kur ta ra cak ve mu an nid le re kat î ka na at ve re cek bir tarz da, ya ni hiçbir þey e â let ol ma ya cak bir tarz da bir Kur ân der si ver mek lâ zým dýr ki; küfr-ü mut la ký ve mü te mer rid ve i nat çý da lâ le ti kýr sýn; her ke se kat î ka na at ve re bil sin. Bu ka na at da bu za man da, bu þe ra it da hi lin de di nin hiçbir þah sî, uh re vî, dün ye vî, mad dî ve mâ ne vî bir þe ye â let e dil me di ði ni bil mek le hu sû le ge le bi lir. Yok sa ko mi te ci lik ve ce mi yet çi lik ten te vel lüd e den deh þet li din siz lik þah si yet-i mâ ne vi ye si ne kar þý çý kan bir þa hýs, en bü yük ma ne vî bir mer te be de bu lun sa yi ne ves ve se le ri bü tün bü tün i za le e de mez; çün kü i ma na gir mek is te yen mu an ni din nef si ve e ne si di ye bi lir ki: O þa hýs de ha sýy la, ha ri ka ma ka mýy la bi zi kan dýr dý. Böy le der ve i çin de þüp he si ka lýr. Ve de vam la: Ýþ te Nur Ri sâ le le ri nin, bü yük de niz le rin bü yük dal ga la rý gi bi gö nül ler ü ze rin de hu sû le ge tir di ði he ye ca nýn kalp ler de ve ruh lar da yap tý ðý te si rin sýr rý bu dur; baþ ka bir þey de ðil dir. Ri sâ le-i Nur un bah set ti ði ha ki kat le rin ay ný ný bin ler ce â lim ler, yüz bin ler ce ki tap lar da ha be lî ga ne neþ ret tik le ri hal de yi ne küfr-ü mut la ký dur du ra mý yor lar. Küfr-ü mut lak la mü ca de le de bu ka dar a ðýr þe ra it al týn da Ri sâ le-i Nur bir de re ce mu vaf fak o lu yor sa, bu nun sýr rý iþ te bu dur. Za ma nýn þart la rý, yu ka rý da bah se di len en gel le rin zo run lu kýl ma sý i le be ra ber Sýr ran Te nev ve ret mo de li in san la rýn ve i da re nin yan lýþ al gý la ma la rý na mey dan ver me mek i çin her za man ge çer li bir tarz dýr. Gü nü müz þart la rýn da en et kin i le ti þim tek ni ði, sa mi mi yet te si si, da ya nýþ ma ve di nin ge re ði o lan ha ki kî kar deþ li ðin ya þa týl ma sý i çin ge çer li li ði de vam e den bir yön tem dir. Sýr ran Te nev ve ret ge niþ da i re de a çýk ta ný tý mýn ve i lâ na týn kar þý tý bir mo del de ðil dir. Meþ rû o lan her va sý ta nýn, me sa jýn i le ti min de za ma nýn et kin o lan her a ra cýn kul la ný mý yi ne Be di üz za man ýn i fa de si i le tas vip e dil mek te dir. Hat ta mah ke me ler, i dam la yar gý la ma lar, ba sýn yo luy la in san lar ü ze rin de es ti ri len kor ku ha va sý Be di üz za man ta ra fýn dan, ka mu o yu nun dik ka ti nin çe kil di ði ve in san la rýn Ri sâ le-i Nur u ta ný ma sý na ve si le ol du ðu þek lin de yo rum lan mýþ týr. Be di üz za man, Bi ze iþ ken ce e den ler, bil me ye rek, ka der-i Ý lâ hî nin sýr la rý na a kýl er di re me ye rek ha ki kat-ý i ma ni ye nin in ki þa fý na hiz met et ti ler. Bi zim va zi fe miz on lar i çin yal nýz hi da yet te men ni sin den i ba ret tir di ye rek þef ka tin en yük sek ör ne ði ni gös ter mek le be ra ber i lâ na týn her ve si le si ni o lum lu bul mak ta dýr. Hiç þüp he siz, mat bu at li sa ný baþ ta ol mak ü ze re, her tür lü ba sýn ve ya yýn a raç la rý i le Ri sâ le-i Nur un dün ya nýn gün de mi ne ta þýn ma sý, bü tün in san lý ðýn is ti fa de si ne su nul ma sý, ge rek ti ði þe kil de ta ný tý mý nýn ya pýl ma sý Ri sâ le-i Nur mes le ði nin bir e sa sý dýr. Ri sâ le-i Nur dan is ti fa de e den her ke sin va zi fe si dir. Bu va zi fe i le Sýr ran Te nev ve ret mo de li bir bi ri nin ta mam la yý cý sý dýr. El bet te Kur ân ýn da bir em ri o lan emr-i bil ma ruf ve nehy-i a nil mün ker, ya ni i yi li ði em ret mek, kö tü lük ten sa kýn dýr mak va zi fe si bað la mýn da i man hiz me ti muh taç gö nül le re u laþ tý rý la cak týr. Bu va zi fe ya pý lýr ken, ih lâs, sev gi, þef kat, mer ha met, sa mi mi yet, ne za ket ve fe ra gat, Sýr ran Te nev ve ret düs tu ru nun ön ce lik le ri dir. Bu sýr la i man hiz me tin de ba þa rý ya u la þan ve mil yon la rýn i ma ný nýn kur tul ma sý na ve si le o lan Be di üz za man Sa id Nur sî fe ra gat sýr rý nýn en gü zel ör ne ði ni þu i fa de ler le or ta ya koy muþ tur: Ben ce mi ye tin i man se lâ me ti yo lun da â hi re ti mi de fe da et tim. Gö züm de ne Cen net sev da sý var, ne Ce hen nem kor ku su. Ce mi ye tin, yir mi beþ mil yon Türk ce mi ye ti nin i ma ný na mý na bir Sa id de ðil, bin Sa id fe da ol sun. Kur â ný mýz yer yü zün de ce ma at siz ka lýr sa Cen ne ti de is te mem; o ra sý da ba na zin dan o lur. Mil le ti mi zin i ma ný ný se lâ met te gö rür sem, Ce hen ne min a lev le ri i çin de yan ma ya ra zý yým. Çün kü vü cu dum ya nar ken, gön lüm gül-gü lis tan o lur.

12 12 Ý LAN Y SEMÝNERE DÂVET Konuþmacý : Sebahattin YAÞAR (Harran Üniversitesi Öðretim Görevlisi) Konu : Pozitif Ýnsan Modeli Tarih : 13 Nisan 2012 Cuma Saat: Yer : Yeni Asya Gazetesi Hizmet binasý kat: 6 Baraj yolu Hasan Usta Kebap Salonu karþýsý Zübeyir Gündüzalp apt. Organizasyon : Adana Yeni Asya Temsilciliði EGE BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Yeni Asya Gazetesi Ege Bölge Temsilcileri Bölge Toplantýsý aþaðýdaki, tarih, yer ve saatte yapýlacaktýr. Bölge Temsilcilerine duyurulur. Yer: Antalya Tarih: 15 Nisan 2012 Pazar Saat: Ýrtibat Telefonlarý Büro : 0(242) Nejat Eren : (0505) / (0532) Not: 1-14 Nisan Cumartesi akþamý büroda çevre dersi yapýlacaktýr. 2- Pazar sabahý kahvaltý arasý toplantý mekânýnda hep birlikte topluca yapýlacaktýr. 2010/379 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Akdeniz ilçesi Ýnsaniye mahallesi Taþýnmazýn Adresi : Saðlýk mah Sok. Ay Ap. No: 16 K. 4/13 -AKDENÝZ-MERSÝN Taþýnmazýn Yüzölçümü : Kuzey batý cepheli 112 m 2 Taþýnmazýn Özellikleri : 829 Ada No, 3 Parsel No, Ýhsaniye mah. Takdir Olunan Kýymeti : ,00.TL: KDV Oraný : % 1 1. Satýþ Günü : 15/05/2012 Salý 14:00-14:05 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 25/05/2012 Cuma -14:00-14:05 saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Mersin ili, Akdeniz il çe si, To ros lar be le di ye si 1/100 öl çek li mev cut da i re 2 o da 1 sa lon 3 bal kon mut fak ve di ðer ma lu mat la rý i le o luþ mak ta dýr. Ku zey gü ney ve ba tý cep he li ze min dö þe me si ka ro du var la rý sý va lý ve plas tik bo ya lý Wc ve ban yo ze min dö þe me si ve du - var la rý se ra mik iç ka pý ve pen ce re le ri ah þap, dýþ ka pý sý çe lik, e lek t rik ve su yu mev cut. 112 m ta rih li bi lir ki þi ra po ru nun i çe rik ve bil gi le ri ge re ðin ce tak dir e di len de ðe ri - nin TL. o la rak be lir len miþ bu be del le sa tý þa arz. Ma cu run ta pu kay dýn da bu lu nan tüm a la ka dar lar ve Ý ÝK 127 ve 128. mad de si ge re ðin - ce tüm teb li ði ne ka im dir, a la ka dar la ra Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda belirtilen gün ve saatte MERSÝN 8. ÝCRA MÜDÜRLÜNDE (Ýstiklal Cad. Özelidare iþhaný 6 Kat) No: 11-Mersin'de a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar - týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec - mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bir mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so - nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e - di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý - ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, i ha le pu lu, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/379 Tal.sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc. Ýfk. 126) 10/04/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. MERKEZ / MERSÝN 8. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar DÂVET Ýç Anadolu Bölge Ýstiþaresi Nisan 2012 tarihlerinde YENÝ HÝZMET BÝNAMIZIN açýlýþýyla birlikte SÝVAS'ta yapýlacaktýr. Gündem 14 Nisan 2012 Cumartesi - Açýlýþ Saat Akþam namazý ve namaz sonrasý program, 15 Nisan 2012 Pazar - Bölge istiþaresi (Ýlgililerin katýlýmýyla) Not: Gazetemiz yazarlarý, bütün aðabey ve kardeþlerimiz dâvetlidir. Ýrtibat: (0507) (0536) DOSYA NO: 2011/2664 Talimat. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: TAPU KAYDI : Ümraniye ilçesi, Çakmak (Armaðanevler mahallesi), 24 pafta, 309 ada, 11 parsel sayýlý 271,64 m 2 miktarlý kat irtaifaklý arsada 1.kat 8/100 arsa paylý 6 no'lu daire satýþa çýkarýlmýþtýr. ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ : Üm ra ni ye il çe si, Çak mak (Ar ma ða nev ler ma hal le si) Mit hat pa þa cad de si Ha vuz So ka - ðý ü ze rin de 68 ka pý no'lu Ba rýþ a part ma ný nýn 1. kat 6 no'lu da i re si dir. A na bi na 2 bod - rum + ze min + 3 Nor mal kat tan o lu þan top lam 6 kat lý ay rýk ni zam da be to nar me kar kas a part man o lup, dýþ cep he si sývalý-boyalýdýr. Bi na ya yol dan al tý ba sa met re ka re mik tar lý - dýr. Da i re de su, e lek trik do ðal gaz kat ka lo ri fe ri te si sa tý mev cut o lup, her tür lü be le di ye hiz met le rin den is ti fa de e der ko num da o lup, u la þý mý ko lay dýr. Ý MAR DU RU MU : Üm ra ni ye Be le di ye Baþ kan lýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü'nden gelen yazýda, Ümraniye ilçesi, Çakmak (Armaðanevler mahallesi), 24 pafta, 309 ada, 11 parsel sayýlý yer, T.T'li 1/1000 ölçekli Ümraniye Revizyon Ýmar Planýna göre, H= m.(4 kat) irtifada, ön ve yan bahçe 3.00 m., arka bahçe 5.00 m. Yapýlanma þartlarýnda Ayrýk Nizam KONUT alanýnda kalmakta olduðu bildirilmiþtir. MUHAMMEN BEDEL : Taþýnmazýn kýymetine etki eden tüm hususlar ile günün iktisadi koþullarý da göz önünde bulundurularak, meskenin tamamýnýn muhammen bedeli ,00 TL.dir. SATIÞ ÞARTLARI: 1) Birinci satýþ Üm ra ni ye 1.Ýc ra Mü dür lü ðün de sa at 15:00'dan 15:10'a ka dar a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len be de lin % 60'ný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la gü nü ay ný yer ve ay ný sa at te i kin ci a çýk ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma - da da mu ham men be de lin % 40'ýna ve var sa rüç han lý a la cak lar top la mý ný ve sa týþ mas - raf la rý ný geç mek þar týy la i ha le o lu nur. 2) Artýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil a la bi lir. Kat ma De ðer Ver gi si, Dam ga Ver gi si ve Ta pu A lým Har cý a lý cý ya a it tir. Gay ri men ku lun ay nýn dan do - ðan bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye sa týþ be de lin den ö de nir. 3) Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su si i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr, ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4) Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müd det i çin de ö den mez i se Ýc ra ve Ýf las Ka nu - nu'nun 133. Mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5) Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin, þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/26664 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýcra ve Ýflas Kanunu Madde 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: ÜMRANÝYE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GAYRÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar /104 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý sa týl ma sý na ka rar ve ri len Ýs tan bul i li, Fa tih il çe si, Se yit Ö mer Ma - hal le si, 1725 a da 60 par sel sa yý lý 682,19 m 2 ar sa ü ze rin de ku rul muþ bu lu nan. 2/blok kar gir a part ma nýn A/blok, bod rum kat, 2 no lu mes ke ni nin ta ma mý Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü ðün de sa tý þý ya pý la cak týr. Ana Gayrimenkulun Hali Hazýr durumu ve nitelikleri: Satýþa konu taþýnmaz Ýstanbul ili, Fatih ilçesi, Seyit Ömer Mahallesi, Emrullah Efendi Sokak, 410 pafta, 1725 ada, 60 parsel sayýlý arsa üzerinde kurulmuþ bulunan dýþ cephesi b.t.b kaplý. A/blok. Bahar Apartmaný, 75 ka pý no lu bi na nýn bod rum ka týn da, 2 no lu da i re si dir. Ta þýn maz da i re nin bu lun du ðu bi na ya a it Fa tih Be le di ye si ar þi vin de bu lu nan, Be le di ye den 1974/4053 tas - dik no lu pro je sin den fay da la na rak ra por tan zim e dil miþ tir. Söz ko nu su ta þýn maz da i re - ye gi riþ te hol+sa lon+ko ri dor+3 ya tak o da sý +mut fak+ban yo+wc bö lüm le rin den o luþ - mak ta dýr. Da i re nin gi riþ ka pý sý çe lik ka pý o lup, so ka ða ba kan 2 a det ý sý cam lý p.v.c pen - ce re le ri mev cut o lup, ü zer le rin de de mir doð ra ma dan ya pýl mýþ kor ku luk la rý mev cut tur. E lek tri ði su yu mev cut, do ðal gaz i le ý sý týl mak ta dýr. Kul la ným a la ný tak ri ben m 2 dir. Ta þýn maz Fa tih, Fýn dýk za de sem tin de i yi bir mev ki de bu lun mak ta dýr. Ýmar durumu: Dos ya da mev cut ta þýn ma za a it, Ý mar ve Plan la ma Mü dür lü ðü nün ta rih li ya zý sýn da. Fa tih il çe si, Se yit Ö mer Ma hal le si, 420 paf ta, a da, 60 par sel sa yý lý yer, 29/03/2010 ta rih, 2527 sa yý lý Baþ kan lýk O na yý na ve Ýs tan bul IV Nu ma - ra lý Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý ný Ko ru ma Böl ge Ku ru lu nun ta rih, 3632 sa yý lý ka ra rý i le Ge çiþ Dö ne mi Ko ru ma E sas la rý ve Kul lan ma Þart la rý nýn 5.b mad de si ne gö re 3.de re ce ko ru ma böl ge sin de ko nut a la nýn da kal mak ta o lup, H= 9.50 mt ir ti fa al mak ta - dýr. Dos ya sýn da ya pý lan in ce le me ye gö re, il gi li par sel ü ze rin de ta rih sa yý i - le is kan lý kýs mi 2.bod rum +1.bod rum + ze min + 4 nor mal kat lý bi na mev cut tur de nil miþ tir. Kýymeti: Satýþý yapýlacak olan taþýnmaza ,00 TL (Yüz bin lira) Kýymet takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Gayrimenkullerin birinci açýk arttýrmasý günü sa at le ri a ra - sýn da, Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü ðün de ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me - tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý nýn top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar týy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa gay ri men kul en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak ü ze re art týr ma on gün da ha u za tý la rak o nun cu gün o lan gü nü Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü ðün de yu ka rý da ki sa at ler a ra sýn da i kin ci art - týr ma ya çý ka rý la cak ve ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha - le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý, sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si ni pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir.tel la li ye, res mi ta pu sa tým har cý, gay ri men ku lun ay nýn dan do ðan bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin - den ö de nir, i ha le pu lu, ta pu a lý m harç ve mas raf la rý, Kat ma De ðer Ver gi si (KDV), tah li - ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a - la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü ðü nün 2012/104 Ta li - mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 7- Satýþ i la ný il gi li le rin ad re si ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, ad res te teb li gat ya - pýlamamasý ve ya ad res le ri bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la ný nýn i la nen teb li gat ye ri - ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. B: T. C. ÝSTANBUL 10.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Resmi Ýlanlar DOSYA NO: 2011/2881 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý ipotekli Ümraniye Çakmak Mahallesi, 33 Pafta, 91 Ada, 27 Parsel de kayýtlý 501,80 m 2 miktarlý 2507/50180 arsa paylý 2. Kat 12 no.lu baðýmsýz bölümde ki gayrimenkulün 471/2507 hissesi satýlacaktýr. ÝMAR DURUMU : Üm ra ni ye Be le di ye Baþ kan lý ðý'nýn ta rih li ve sa yý lý ya zý la rýn da ki bil gi le re gö re, Çak mak Mah. 33 Paf ta, 91 A da, 27 Par sel no.lu gay ri - men kul le a la ka lý, Ý mar du ru mu bil gi le ri ne gö re, tas dik ta rih li, 1/1000 ölçekli, Ümraniye Re viz yon uy gu la ma i mar pla nýn da, H: 12,50 m ön bah çe: 3,00 m. ar ka bah çe: 3.00 m., yan bah çe: 3,00 m. Ya pý lan ma þart la rýn da i kiz ni zam, ko nut a - la nýn da ol du ðu be lir til mek te dir. HALÝ HAZIR DURUMU : Satýþý istenilen gayrimenkul, Ümraniye, Çakmak Mah. 33 Pafta, 91 Ada, 27 parsel üzerinde ki mahallen, Çelenk sokak numara 16-18'deki sarýçiçek apartmaný, 2. Kat 12 no.lu baðýmsýz bölümdür. Parsel üzerinde mimarlýk hizmetlerine esas, III. Sýnýf B grupu yapýlardan olan, bodrum kat, zemin kat ve üç normal katlý, yaklaþýk üç yýl önce inþa edilmiþ, betonarme karkas bir bina vardýr. Binanýn kat alanlarýnda dörder adet baðýmsýz bölüm vardýr. Bahse konu 2. Kat 12 no.lu daire güney ve doðu yönlerine cepheli olup, giriþ holü, iki oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet, banyo ve balkon mahallerinden ibaret, yaklaþýk 85 m 2 alanlýdýr. Binanýn inþasýnda standart olduðu kabul edilen malzemeler kullanýlmýþtýr. Baðýmsýz bölümün oda zemin döþemeleri laminant, ýslak zemin döþemeleri ise seramik malzeme ile kaplanmýþtýr. Müstakil kombili, doðalgaz yakýtlý kaloriferli ýsýnma türünde ki baðýmsýz bölümdür. Binanýn asansör tesisatý vardýr. KIYMETÝ : Arsa payý ile birlikte baðýmsýz bölümün toplam deðeri: TL Çakmak Mah. 91 ada, 27 Parseldeki 2507/50180 arsa paylý, 2. Kat 12 no.lu dairenin Mehmet PATACI adýna kayýtlý 471/2507 hissesinin kýymeti: ,13 TL dir. ARTTIRMA ÞARTLARI ZAMANI VE YERÝ : 1) Satýþ günü saat 14:30'dan 14:40'a ka dar Üm ra ni ye 1. Ýc ra Mü dür lü ðün - de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný aþ - mak ve ay rý ca ön ce lik le ö den me si ge re ken a la cak lý la rýn a la cak la rý ný ve sa týþ mas raf la rý - ný aþ mak ka yýt ve þart i le en çok pe yi sü re ne i ha le e di le cek tir. Böy le bir be de lle a lý cý çýk - ma ma sý ha lin de en çok pey sü re nin ta ah hü dü ba ki kal mak kay dý ve þar tý i le gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci a çýk ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da mu - ham men be de lin % 40 i le ön ce lik li ö den me si ge re ken a la cak lý la rýn a la cak la rý ný ve sa týþ mas raf la rý ný kar þý la ma sý su re tiy le en çok pey sü re ne i ha le e di le cek tir. Böy le faz la be - del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2) Arttýrmaya iþ ti rak e de cek o lan la rýn tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da na kit ve ya bu mik tar ban ka te mi nat mek tu bu ib raz et me le ri þart týr. Sa týþ Ýc ra Ýf las Ka nu nu - nun 130. Mad de si ge re ðin ce pe þin pa ra i le o lup is tem ha lin de ve ha lin i ca bý na gö re 20 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga pu lu, kat ma de ðer ver gi si, ta pu a - lým tes cil ve tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it o lup di ðer bü tün i liþ ki le ri sa týþ be de lin den kar þý la na cak týr. Birikmiþ vergileri tapu satým harcý ve tellaliye harcý satýþ bedelinden ödenecektir. 3) Ýpotek sahibi ala cak lý lar i le di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su si i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler le 15 gün i çe ri sin de Mü dür lü ðü müz dos ya sý na bil dir me le ri la zým dýr. 4) Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len me hil müd de ti i çe ri sin de ö den me di ði tak dir de Ý.Ý.K.'nun 133. md'si ge re ðin ce i ha le fesh e di le rek 2 i ha le a ra sýn da ki fark tan ve ge çen gün le rin te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri so rum lu tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal mak sý zýn Mü dür lü ðü müz ce ken di li ðin den tah sil e di le cektir. 5) Þartna me i la ný ga ze te de ya yýn lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de ki ö zel kar ton da a çýk bu lun du ru la cak ve mas ra fý ve ril di ðin de is te yen il gi li ye bir ör ne ði gön de - ri le cek tir. 6) Sa tý þa ka tý lan lar þart na me yi gör müþ ve dos ya i çe ri ði ni ay nen ka bul et miþ sa yý la - cak lar dýr. Da ha faz la ve ge niþ bil gi al mak is te yen le rin Mü dür lü ðü mü zün 2011/2881 Ta - li mat Sa yý lý dos ya sý na müracaat etmeleri ilan olunur. 08/03/2012 (Ýc.Ýf.K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak haklarý sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: B: ÜMRANÝYE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRIMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2012/92 Talimat. Borçlu'ya ait ve bir borçtan dolayý ipotekli/hacizli bulunan ve aþaðýda tapu kaydý, kýymeti, satýþ gün ve saati ve önemli özellikleri ile satýþ þartlarý belirtilen; Ýstanbul ili, Sarýyer ilçesi, Zekeriyaköy 136 ada 6 Pafta, 3 parsel sayýlý m 2 miktarlý arsa üzerinde bulunan Ladin 1 Blok 2. kat 9 nolu dairenin tamamý, Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðü kaleminde açýk artýrma suretiyle satýlarak paraya çevrilecektir. 1- ÝÝK MD. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Ad res le ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan (Müb rez ta pu kay dýn da be lir ti len) a la ka dar la ra ta kip borç lu la rý na gön de ri len teb li gat la - rýn teb lið im kân sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb - lið o lu nur. 2- ÝMAR DURUMU: Dosyada mevcut taþýnmaza ait Ýmar ve Planlama Müdürlüðünün tarih ve 760/2011 sayýlý imar durum yazýsý ile söz konusu parsel tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarýyer ilçesi Zekeriyaköy kasap çayýrý mevkii 6 pafta sayýlý parseller Kasap Çayýrý mevkii geri görünüm ve etkilenme bölgesi koruma amaçlý uygulama imar planýn da brüt TAKS: 0.15 Maks H=15.50 M yapýlanma koþullarýnda KONUT ALANI 'nda kalmaktadýr 3- TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satýþa konu taþýnmaz Kasap Çayýrý mevkii Tatar Sokak Boðaziçi Park Evleri Ladin 1 Blok 7 M Daire: 9 Zekeriya köy Sarýyer/ÝSTANBUL adreste bulunmaktadýr. Dairenin dýþ kapýsýnýn çelik, iç kapýlarýnýn mobilyalý ahþap, panjur donanýmlý pencere doðramalarýnýn ise PVC malzemeden yapýldýðý; giriþ kapýsýnýn hemen arkasýndaki giriþ holünde gömme dolap aksesuarý bulunan dairenin giriþ kapýsýnýn solunda büyük bir salon, karþýsýnda mutfak, saða devam eden koridor üzerinde küçük tuvalet olarak yapýlan ancak ayakkabýlýk olarak deðerlendirilen bölüm, genel banyo ve 3 yatak odasý bulunduðu belirtilen þekliyle Salon-Balkon+2 Yatak odasý- 1 Fransýz Balkon, ebeveyn Yatak odasý- Banyo- Balkon, mut fak, de po, ge nel ban yo, WC bö lüm le rin den o lu þan da i re nin brüt a la - ný nýn 149 m 2 net 130 m 2 kul la ným a lan lý Sa lo nun ze min dö þe me si nin ah þap, sað kö þe sin - de se ra mik kap lý bal kon, gi riþ ka pý sý nýn kar þý sýn da ze min dö þe me si se ra mik du var la rý kýs men sa ten bo ya lý kýs men fa yans kap lý mut fakta gra nit mer mer tez gâh lý 1. Sý nýf mo - bil ya lý mut fak do la bý, da i re gi riþ ka pý sý nýn sa ðýn dan de vam e den ko ri dor ü ze rin de vw sað ta raf ta sý ra sýy la ze min se ra mik kap lý, a yak ka bý lýk o la rak kul la ný lan bir bö lüm ya nýn da ze - min ve du var la rý komp le se ra mik, fa yans iþ ci lik li mer mer tez gâh lý ah þap do lap ve kü vet do na ným lý ban yo bu lun du ðu, ko ri do run so nun da Fran sýz bal kon lu kü çük bir ya tak o da sý, ya tak o da sý nýn ya nýn da i kin ci ya tak o da sý ko ri do run so nun da bal kon lu e be beyn ban yo lu ya tak o da sý na bað lý ban yo da, ka bin li kü veyt mer mer tez gâh lý la ke do lap; an tre hol ve ko ri dor ze mi ni se ra mik kap lý o lan da i re nin kar ton pi yer iþ çi lik li du var la rý nýn sa ten yað lý bo ya, pe tek le ri nin ban yo lar da hav lu pa nel, di ðer me kân lar da i se düz pa nel þek lin de dir. Bölgenin Rume li fe ner Kö yünü Sa rý yer Mer kez ma hal le si ne bað la yan Sa rý yer Ru me li Fe ner Yo lu Cad de si Ka sap ça yý rý mev ki i ve çok sa yý da si te þek lin de ya pý lan yer leþ ke den o lu þan ke si min ya rar lan dý ðý yol la rýn as valt kap lý ol du ðu e lek trik, þe hir þe be ke su yu, do - ðal gaz, a týk su ka na lý, te le fon gi bi alt ya pý hiz met le ri nin tü mü ne sa hip ol du ðu gi bi top lu u la þým ve te miz lik hiz met le ri ne sa hip bir böl ge de dir. Taþýnmazýn takdiiyatlarýnda süresi belli olmayan gün ve 4122 yevmiye ile ÝNTÝFA HAKKI MATADOR DENÝZCÝLÝK VE ÝNÞAAT SANAYÝ TÝCARET A.Þ. aittir ibaresi mevcuttur. 4- TAKDÝR OLUNAN KIYMETÝ: Taþýnmazýn tamamýna ,00 TL kýymet takdir edilmiþtir. 5- SATIÞ ÞARTLARI: Yukarda açýk tapu kaydý, imar ve halihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn; 1. Satýþý: 14/05/2012 günü, saat 09:00-09:10 arasýn da Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü - ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu va sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar - týy la, 2.Satýþ: 24/05/2012 günü, saat 09:00-09:10 ara sýn da Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü - ðü'nde i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay - ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd - det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah - min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak - la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas - raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. a- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men be - de lin % 20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (na kit Mem le ket pa ra sý) ve - ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Ya ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 sa yý lý Ka - nun'un 1. mad de si ne gö re "dö viz" te mi nat o la rak ka bul e dil mez. b- Satýþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir, i ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ te ri sý - fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i le) sa týþ be - de li nak den ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr (md. 134/4).Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le Kat ma De ðer Ver gi si (150 m 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la, bi na, han, o tel ve ar sa lar da..% 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir), tah li ye ve tes lim gi der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn da ö de nir. Bi rik miþ em lak ver gi si, ce za la rý ve fe - ri le ri i le, tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di lir. c- Ýhaleye iþti rak e den le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat la rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði. Sa tý la cak ta þýn ma zýn Ta pu kay dýn da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK..md.684, 862),ta þýn ma zýn ek len ti le ri nin (MY.Md.686, 862),hu ku ki se me re le ri nin (MK.md.879), Ta þýn ma zýn bir leþ ti ril me si du ru - mu nun (MK. Md. 859), Ý ÝK md. gö re Ta þýn maz mü kel le fi yet le ri nin (Ýn ti fa hak ký MK. m. 794, o tur ma hak ký MK. m. 823, üst hak ký MK. m. 834, kay nak hak ký MK. m. 837, Ýr ti - fak hak la rý MK. m. 838, Kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK. m. 507)... mü kel - le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir. d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacaða mahsuben satýþta ÝÝK. 140, 151, 268. md. emredici hükmüne raðmen sýra cetveli düzenlenmemekte olduðundan; Taþýnmaz üzerinde haciz, ipotek, satýþ vaadi vesair haklarý olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satýþ tarihinden itibaren yedi gün içinde ÝÝK. Md. 100, 151 ve 268, 4792 sayýlý S.S. Kurumu K. Md. 21, 1479 sayýlý Bað-Kur K. Yasasý md. 17, 3065 sayýlý Katma D.V. Kanunun 55, Amme Alacaðýnýn Tahsili Hakkýndaki Kanunu md 21, MK.766, 789, 777/2, 796/1 ÝÝK. 83/c-2, 100, 142/1, 151 mad de le ri ne gö re sý ra ve a la ca ðýn as lý na yö ne lik þi ka yet ve i ti raz da va hak la rý ný kul lan ma la rý ve ic ra dos ya sý na da va aç týk la rý na da ir der ke nar ib raz et me - le ri ge re kir. e- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da - i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. f- Ýhaleye katýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10. gün so nun dan i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel sil sen me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa - i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lun acak, bu fark var sa ön ce lik - le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. g- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup teb li - gat pul mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. h- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/92 ta li mat dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 10/04/ B: ÝSTANBUL 10. (TAÞINMAZ SATIÞ) ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Resmi Ýlanlar

13 DÝZÝ Mar din Mid yat'ta doð du. Ýl - Mehmet Muta Þahin kimdir? ko kul Or ta o kul ve Li se yi Ur fa Cey - lanpý nar Li se si n de o ku muþ tur. 2003'ten 2009'a ka dar ak tif si ya set yap mýþ o lan Þa hin, 2002 yý lýn dan bu ya na de ði þik za - man di lim le rin de Tü ke ti ci ler Bir li ði nin Yö ne tim Ku ru lu nda de ði þik gö rev ler de ak tif rol al - dý. Tü ke ti ci ler Bir li ði nin ya ný sý ra de ði þik Si vil Top lum ku ru luþ la rýn da hem ak tif, hem gö - nül lü o la rak gö rev ler al mýþ týr. Ýt ha la t-ih ra cat i le uð ra þan Meh met Mu ta Þa hin Ýs tan bul'da i ka met et mek te dir. R Ö P O R T A J : E B R U O L U R e b r u o l u e n i a s y a. c o m. t r 8 Denetimsiz internet kafeler çocuklarýmýzýn geleceðini çalýyor ÝNTERNET VE TÜKETÝCÝ HAKLARINI DEÐERLENDÝREN TÜKETÝCÝLER BÝRLÝÐÝ YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ M. MUTA ÞAHÝN, ÝNTERNET KARÞISINDA ÖNCELÝKLE ÇOCUKLARIN, DAHA SONRA AÝLENÝN VE TOPLUMUN TEHDÝT ALTIN- DA OLDUÐUNU BELÝRTEREK, TÜKETÝCÝLER HAKLARINI BÝLMELÝ VE SAVUNMALI UYARISINI TEKRARLADI. HER NÝMETÝN BÝR KÜLFETÝ VAR Sos yal med ya nýn in san la ra i le ti þim a la nýn da gü nü müz de sý nýr sýz im kân lar ha zýr la dý ðý bir ger çek tir. An cak bu ni me tin be ra be rin de so rum lu luk la rý da ol du ðu nun bi lin ci ne va rýl ma sý ge re ki yor. Bu ko nu da Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Gör mez'in söz le ri çok i sa bet li ve bir çok þe yi ö zet ler ni te lik te. Gör mez Bir a çý dan ba kýl dý ðýn da o tur du ðu muz yer de gü nün her a nýn da bin ler ce in sa na ay ný an da se lâm ver mek, se vinç ta þý mak, sev gi pay laþ mak, hak, ha ki kat, bil gi ve hik met, ah lâk ve a da let yay mak ne bü yük bir im kân dýr. An cak her ni met bir kül fe ti, her im kân bir so rum lu lu ðu be ra be rin de ge ti rir. Ve el bet te tüm a raç la rýn du ru mun da ol du ðu gi bi bu baþ dön dü rü cü im kân lar ay ný öl çü de ür kü ten, kor ku tan kö tü lük ve teh li ke le re de ze min o la bil mek te dir. Ay rý ca mo dern za man lar da bi rey sel le þen in sa nýn, sos yal med ya ma ri fe tiy le ken di ne ye ni bir sos yal leþ me mo de li ü ret ti ði ni be lir ten Meh met Gör mez, sos yal med ya or ta mýn da ki im kân la rýn art ma sý nýn in sa nýn ken di ni ký sýt la ma be ce ri si ni ve öz di sip li ni ni ar ttý ra cak bir yük sek bi lin ci zo run lu kýl dý ðý ný vur gu la dý. Gör mez, Bun lar la be ra ber bi ze biz den da ha ya kýn, þah da ma rý mýz ka dar ya kýn, gö nül dün ya mý zýn ar þýn da taht kur muþ, hu zu run da en giz li kö tü lük le ri iþ le mek ten ha yâ et ti ði miz, sýr la rý mý za biz den da ha vâ kýf bir Al lah i nan cý tam da bu nok ta da i çi miz de ki kö tü lük le ri red det me ye yö ne lik ter bi ye ve di sip lin le ri ni güç lü ký la cak týr" di yor. Ýn ter net ka fe ler çok yo ðun bir þe kil de de ne - tim siz o la rak fa a li yet gös te ri yor lar. Bu ne gi bi so nuç lar ve teh li ke le ri be ra be rin de ge ti re bi lir? De net len me yen in ter net ka fe ler, genç li ði mi zi, ço cuk la rý mý zý, ço cuk la rý mý zýn ma su mi ye ti ni ça lý yor. Bun dan da ha bü yük bir kö tü lük o la bi lir mi? Kü çü cük ço cuk la rýn in ter net ka fe ler de ya sa la ra ay ký rý bir þe kil de, ve li le ri ol ma dan, pa ra lý o yun oy na dýk la rý ný, ba zý ka fe ler de ba his oy na týl dý ðý ný, bi li yo ruz. As lýn da bu nu en baþ ta Em ni yet Men sup la rý bi li yor lar. Baþ ta a i le ler ço cuk la rý na sa hip çýk ma lý dýr. Son ra da ka fe sa hip le ri bu ço cuk la rý kö tü a lýþ kan lýk lar dan u zak tut ma lý, ve li si ol ma yan ço cuk la rý ka fe ye al ma ma lý dýr. Kol luk kuv vet le ri hem ce zaî yap tý rým la rý uy gu la ma lý, hem de ço cuk la rý na sa hip çýk ma yan a i le ler hak kýn da iþ lem baþ lat ma lý dýr. Bu gün bir a i le nin ço cu ðu yü zün den ka ra ko la gö tü rü lüp ço cu ðu na sa hip çýk ma sý yö nün de u ya rý al ma sý, ge le cek te da ha bü yük se bep ten, hat ta yar gý lan mak ü ze re gö tü rül me sin den da ha i yi dir. Ýn ter net Top lu Kul la ným Sað la yý cý la rý Hak kýn da ki Yö net me li ðe rað men Ýn ter net ka fe ler ço cuk lar la do lu. Yö net me li ðin 9. Mad de si Fýk ra A) "12 ya þýn dan kü çük ler an cak, yan la rýn da ve li ve ya va si le riy le iþ yer le ri ne gi re bi lir ler. B) 15 ya þýn dan kü çük ler yan la rýn da ve li ve ya va si le ri ol ma dan sa at dan son ra iþ yer le ri ne a lýn maz lar. F) Ýþ yer le rin de e lekt ro nik ve me ka nik o yun a let ve ma ki ne le ri bu lu na maz" di yor.. A ma bu ço cuk lar pa ra kar þý lý ðý o yun lar oy na dýk la rý ný, o yun cu ka rak ter le ri ni, si lâh cep ha ne al dýk la rý ný kol luk kuv vet le rin den tu tun, ba sý na ka dar he pi miz bi li yo ruz. Sa de ce bu da de ðil, Me se lâ in ter net kul lan ma dan ön ce ders le rin de ba þa rý lý o lan ço cuk la rýn in ter net i le ha þir ne þir ol duk tan son ra ba þa rý o ran la rý nýn di be vur du ðu nu da bi li yo ruz.! Ö zel lik le e be veyn ler ço cuk la rý ný in ter ne te müp te lâ ol mak tan ko ru sun lar. Sa at ler ce bil gi sa yar ba þýn da oy na ma la rý ye ri ne ev de, hat ta dý þa rý da ger çek in san lar la ve ar ka daþ la rýy la oy na ma la rý na o la nak ve ze min ler o luþ tu rul ma lý dýr. Za ten uz man lar da ço cuk la rýn ge li þi mi a çý sýn dan so kak ta oy na ma la rý ný tav si ye e di yor. Teh li ke sa de ce ço cuk lar i çin mi? El bet te ki ha yýr! Bü yük ler de ku mar, ba his ve þans o yun la rý oy nu yor lar. Bun lar dan do la yý da ðý lan a i le rin, iþ le nen ci na yet le rin had di he sa bý yok. Ve bu na rað men yet ki li mer ci ler bu nu ön le mek i çin ge rek li has sa si ye ti ma a le sef ye te ri ka dar gös ter mi yor lar. Ba zý in ter net ka fe iþ let me le ri ka fe le rin de ba his ve ku mar oy na tý yor lar. Oy sa ya sa la rý mý za gö re ku mar oy nat mak ve oy na mak ya sak! Ta bi so run lar sa de ce Ýn ter net ka fe ler den kay nak lan mý yor. Bu - ra da suç sa de ce ka fe le rin de ðil, bu su ça ge rek li de ne tim le ri ye ri ne ge tir me yen ve ge rek li iþ lem le ri ye ri ne ge tir me yen ler de or tak týr. Ay rý ca in ter net yü zün den iþ le nen ka dýn ci na yet le rin de ve bo þan ma lar da art ma lar var. En son geç ti ði miz gün ler de Ýs tan bul da e þi Fa ce bo ok ta he sap aç tý di ye e þi ni, A me ri ka da da ký zý ný Fa ce bo ok ta ar ka daþ lýk tan sil di ði i çin ço cu ðu nun ar ka da þý ný öl dü ren in san lar var. De mek ki in ter net doð ru kul la nýl ma dý ðýn da bu tür so nuç la ra ne den o la bi li yor. AB Tür ki ye Ýn ter net Öl çüm le me A raþ týr ma sý na gö re son 10 yýl da in ter net kul la ný cý la rý % o ra nýn da art tý. Bu ra kam lar þiþ tik çe þüp he siz bu mec ra da so run lar da o de re ce þi þe cek tir. Bu se bep le tü ke ti ci le rin yük le dik le ri prog ram lar dan zi ya ret et tik le ri, a lýþ ve riþ yap týk la rý ve ü ye lik aç týk la rý si te le re ka dar her þe ye dik kat li yak laþ mak du ru mun da dýr lar. Tü ke ti ci ler bi rey sel o la rak gü ven lik ön lem le ri a lýr ken Dev le tin il gi li ve yet ki li ma kam la rý da top lum sal ön lem ler al mak zo run da dýr. ÝN TER NET Ü ZE RÝN DEN YA PI LAN ON LÝ NE A LIÞ VE RÝÞ LER DE KÝ ÞÝ LER MAÐ DUR E DÝ LÝ YOR LAR A lýþ ve riþ a çý sýn dan bi ze sað la dý ðý ko lay lýk - lar dý þýn da, ge tir di ði teh li ke ler de var mý dýr? Bu a lan da ko lay lýk ve zor luk gö re ce li bir kav ram dýr. Me se lâ in ter net ü ze rin den sa týn a lý nan bir ü rün ba zen bir, ba zen i ki haf ta son ra e li ni ze u la þý yor. Ba zý la rý i se e li ni ze hiç geç mi yor! Gü ven li ol ma yan yer ler den kre di kar tý i le ya pý lan, ö zel lik le yurt dý þý bað lan tý lý si te ler den ya pý lan a lýþ ve riþ ler de bil gi le ri ni zin ü çün cü þa hýs la ra geç me ris ki var. Al dý ðý nýz ü rü nün si te de gös te ril di ði gi bi ya da be lir ti len ö zel lik ler de o la ma ma ris ki var. Ü rü nü al dýk tan son ra kar þý nýz da mu ha tap bu la ma ma ris ki var. Mu ha tap var sa da, es ki den ka pý dan ya pý lan sa týþ lar da ol du ðu gi bi bir haf ta i çe ri sin de cay ma hak ký ný zý kul lan dýrt ma mak i çin o ya la na bil me niz ris ki var. Ý yi si mi, tü ke ti ci mec bur kal ma dýk ça kre di kar tý ve þah sî bil gi le ri ni bu tür yer ler de kul lan mak tan ka çýn ma lý, can lý gö re bi le ce ði, do ku na bil di ði, sa týn al dýk tan son ra kar þý sýn da mu ha tap bu la bi le ce ði bir yer den a lýþ ve riþ yap ma yý ter cih et me li dir. Es ki den tü ke ti ci ler en çok ka pý dan sa týþ lar da mað dur e di lir ler di. Þim di i se in ter net ü ze rin den ya pý lan on li ne a lýþ ve riþ ler de mað dur e di li yor lar. Ö zel lik le de kre di kar tý i le ya pý lan tak sit li a lýþ ve riþ ler de mað du ri yet ler a zým - san ma ya cak de re ce de gün geç tik çe ar tý yor. Bu se bep le il la da in ter net ü ze rin den ya pý lan a lýþ ve riþ ler de ka pý dan ö de me yap ma la rý ný ter cih et me le ri ni tav si ye e di yo ruz. Ay ný þe kil de Kar go i le tü ke ti ci ye ge ti ri len ü rü ne a it ev rak la rý im za la ma dan ve ö de me yap ma dan ev vel mu hak kak su ret te al dýk la rý ü rü nü kont rol et sin ler. Herhan gi bir a yýp ve ya ak sak lýk ol ma sý du ru mun da ü rü ne a it ev rak la rý im za la mak tan ve ö de me yap mak tan im ti na et sin ler. Biz bun la ra me sa fe li sa týþ lar di yo ruz. Ör ne ðin ya pý lan sa týþ la rýn söz leþ me le rin de yer a lan þart la ra dik kat e dil mi yor. Ýn ter net kul lan ma dan ön ce ders le rin de ba þa rý lý o lan ço cuk la rýn in ter net i le ha þir ne þir ol duk tan son ra ba þa rý o ran la rý nýn di be vur du ðu nu bi li yo ruz. Ö zel lik le e be veyn ler ço cuk la rý ný in ter ne te müp te lâ ol mak tan ko ru sun lar. On li ne ü ze rin den sa týn a lý nan ü rü nün do ku nul ma dý ðý i çin, de nen me di ði i çin ve ba zen de yan lýþ bil gi ler ya zýl dý ðý i çin sa týn a lý nan ü rü nün ge ri i a de si söz ko nu su o la bi li yor. Bu tür du rum lar da kar go üc ret le ri nin sa tý cý ya a it ol ma sý ge re kir ken söz leþ me de ki kar go üc re ti mad de si ge rek çe gös te ri le rek ce za tü ke ti ci ye ke si li yor. Sa nal ve ya nýl tý cý o la bi le cek a lýþ ve riþ ler ye ri ne el le tu tu lan, his se di len ger çek a lýþ ve riþ yer le rin den a lýþ ve riþ yap sýn lar. TÜ KE TÝ CÝ LER, ON LÝ NE A LIÞ VE RÝÞ TEN DO - ÐAN HAK LA RI NIN OL DU ÐU NU BÝL ME LÝ DÝR On li ne a lýþ ve riþ ko nu sun da top lum da bi - linç na sýl o luþ tu ru la bi lir? Tü ke ti ci ler, on li ne a lýþ ve riþ ten do ðan hak la rý nýn ol du ðu nu bil me li dir. Hak la rý mýz ol mak la bir lik te, gö zün can lý gör me di ði, e lin do kun ma ðý bir þe yi al mak in sa ný son ra dan piþ man e de bi lir. E ðer bu na rað men a lýn mýþ sa, o za man tü ke ti ci hak la rý ný bil me li dir. Me se lâ al dý ðý ü rün ken di si ne kar go i le u laþ tý rýl dýy sa tes lim fi þi ni im za la ma dan, ü rü nü kont rol e dip doð ru ü rü nün ge lip gel me di ðin den, ü rü nün gön de ril me si es na sýn da bir za rar gö rüp gör me di ði ni kon trol et me li dir. Yan lýþ ve ya za rar gör müþ bir ü rün gel miþ se, o za man fi þi im za la ma dan ge ri i a de et me li dir. Ay rý ca te lif hak la rý o lan ü rün ler ha riç, ya ni ki tap, CD ve ben ze ri ü rün ler ha riç, bir haf ta i çe ri sin de ge ri i a de e de bil me hak ký var dýr. Bu bi linç o luþ tu rul ma nok ta sýn da e ðer geç ka lý nýr sa so nuç la rý ne ler o la bi lir? Bi linç li tü ke ti ci hem ken di si za rar gör mez, fay da gö rür, hem de bi lin ci i le ü re ti ci den, da ðý tý cý dan ve sa tý cý dan ve ya sað la yý cý ya ka dar tüm mü te sel sil so rum lu la rýn da ha ka li te li, ü rün sat ma la rý, da ha ka li te li hiz met e dil me si ni sað lar. Yok, tü ke ti ci bi linç len mez se, o hem ken di si za rar gö rür, bu nu kö tü ye kul la nan la ra mey dan ver miþ o lur. Pe ki bu bi linç na sýl o lu þur? 4077 Sa yý lý Tü ke ti ci ya sa sý ný o ku ya rak, hak la rý ný a raþ týr ma la rý ge re ki yor. Tü ke tim ko nu sun da sa nal â le mi de net - le me ne þe kil de o la bi lir? Ön ce lik le in ter net ü ze rin den sa týþ ya pan þir ket le re bu sa tý þý ya pa bil me le ri i çin ge rek li alt ya pý la rý nýn o lup ol ma dý ðý, bu lun duk la rý Ýl ve ya Ýl çe Be le di ye le ri, ve ya Sa na yi Ti ca ret Ýl Mü dür lük le ri bu si te le ri ve sat týk la rý ü rün le ri de net le ye bil me li dir. Si te le rin gü ven li ði, ça lýþ týk la rý ban ka lar i le pa ra lel öl çü de gü ven li ol ma lý dýr. Ýç ve ci ro hac mi be lir li bir o ra ný ge çen þir ket ler de de müþ te ri tem sil ci li ði bu lun du rul ma sý zo run lu ký lýn ma lý dýr. E ðer bu þart lar o luþ muþ sa, o za man bu þir ket le re li sans ve re cek bir mer ci ol ma lý dýr. Sa nal â lem den a lýþ ve riþ ya pan lar ne le re dik kat et me li dir ler? Ýn ter net ü ze rin den ya pý lan a lýþ ve riþ ler de ön ce lik le si te nin ve ö de me yön tem le ri nin gü ven li ði ne, sa týþ söz leþ me si nin o lup ol ma dý ðý na, bu söz leþ me nin þart la rý na dik kat e dil me li dir. Sa týn a lý nan ü rün e ðer nor mal þart lar da dý þa rý da te mi ni ko lay bir ü rün i se ve cid dî an lam da bir fi yat far ký yok i se, sa nal dan de ðil ger çek ten do ku nup kon trol e de bi le ce ði bir yer den al ma yý ter cih et me li dir. Ýn ter net ü ze rin den ya pý lan a lýþ ve riþ ü þen geç lik ten ya pýl ma ma lý dýr. Gü nü müz de ya pý lan rek lâm lar tü ke ti mi ço ðalt mak ve hýz lan dýr mak a dý na dýr. In ter net bu nu ko lay laþ tý rý yor. Gü nü müz in sa ný ko lay o la ný ter cih et ti ðin de de ya nýl gý lar yo ðun luk ta o lu yor. Top lum o la rak in ter ne ti bil gi e din me nok ta sýn da kul lan ma yý öð ren me miz ge re ki yor. SON

14 SPOR 14 Y Cimbom un yüzü Dolmabahçe de gülmüyor SÝYAH-BEYAZLILAR, G.SARAY'A KARÞI LÝGDE SON 16 SEZONDA ÝNÖNÜ STADI'NDA SADECE 1 KEZ MAÇ KAYBETTÝ. MAÇI HÜSEYÝN GÖÇEK YÖNETECEK Yarýn Fiyapý Ýnönü Stadý nda saat da baþlayacak Beþiktaþ-Galatasaray derbisini Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek in yardýmcýlýklarýný Baki Tuncay Akkýn ile Orkun Aktaþ yapacak. Derbinin dördüncü hakemi ise Serkan Çýnar. HABERLER Türk fut bo lu 3 bü yü ðün kor ku sun dan sýy rýl dý ðý gün kur tu lur nkayserýspor O nur sal Baþ ka ný ve Kay se ri Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Meh met Öz ha se ki, Ne za man bi zim va tan da þýn ka fa sýn da, da ha son ra da ha kem le rin ka fa sýn da 3 bü yük le rin kor - ku su, bas ký sý si li nir se, Türk fut bo lu her hal de o gün kur tu lur de di. Fe ner bah çe i le Kay se ris por a ra sýn da oy na nan Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý çey rek fi nal ma çýn da Kay se ris por un çok i yi oy na dý ðý ný sa vu nan Öz ha se ki, ha ke min yap tý ðý bir tek ha ta - nýn ne le re mal ol du ðu nu her ke sin gör dü ðü nü söy le di. U zat ma da ki ka la rýn da Fe ner bah çe li Gök han ýn Fur kan a yap tý ðý fa u lün ha kem le rin gö zü ö nün de ol ma sý na rað men ve ril me di ði ni di - le ge ti ren Öz ha se ki, Ne za man bi zim va tan da - þýn ka fa sýn da, da ha son ra da ha kem le rin ka fa sýn - da 3 bü yük le rin kor ku su, bas ký sý si li nir se, Türk fut bo lu her hal de o gün kur tu lur de di. An ka ra gü cü yi ne kon gre ye gi di yor SPOR To to Sü per Fi nal Þam pi yon luk Gru - bu nda ya rýn Ga la ta sa ray ý a ðýr la ya cak Be þik - taþ, e ze li ra ki bi ne kar þý son yýl lar da ken di e vin - de ko lay ko lay mað lup ol mu yor. Si yah-be yaz lý lar, Ga la ta sa ray a kar þý lig de son 16 se zon da Ý nö nü Sta dý nda sa de ce 1 kez maç kay bet ti. Dol ma bah çe de Be þik taþ kar þý - sýn da 11 Ma yýs 1996 ta ri hin de 2-1 lik skor la ga lip gel dik ten son ra ki 9 maç ta da 3 pu a na has ret ka lan Cim Bom, se zo - nun da ki kar þý laþ ma dan Ha san Kab ze nin gol le riy le 2-1 ga lip ay rý la rak, 10 yýl son ra se - vin miþ ti. Ý nö nü Sta dý nda son 6 se zon da ya - pý lan maç lar dan i se 4 ü nü ka za nan si yah-be - yaz lý lar, 2 kez be ra be re kal dý. Be þik taþ, Ga la - ta sa ray i le Ý nö nü Sta dý nda yap tý ðý son 16 lig ma çýn da 7 kez ka za nýr ken, 8 maç be ra be re so nuç lan dý. Cim Bom bu sü re i çin de sa de - ce 1 kez, o da Ha san Kab ze nin son da ki ka go lüy le ga lip ge le bil di. Bu se zon 34 haf ta lýk Lig Gru bu nda i ki ta kým a ra sýn da Fi ya pý Ý nö - nü Sta dý nda ya pý lan maç 0-0 bit ti. BEÞÝKTAÞ YÖNETÝMÝ TARAFTARI DESTEK VERMEYE ÇAÐIRDI BEÞÝKTAÞ Kulübü Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Final Þampiyonluk Grubu nda Fiyapý Ýnönü Stadý nda oynanacak maçlarda siyah-beyazlý taraftarlarý takýma destek olmaya çaðýrdý. Kulüpten yapýlan açýklamada, Süper Final de siyah-beyazlýlarýmýzýn alacaðý sonuçlar önümüzdeki sezon için büyük önem taþýyor. Taraftarlarýmýzý Süper Final de Fiyapý Ýnönü Stadý nda oynayacaðýmýz karþýlaþmalarda yanýmýzda görmeyi arzu ediyoruz denildi. Açýklamada ayrýca þu görüþlere yer verildi: Müsabakalarýmýzdan önce taraftarlarýmýzdan Kartal Yuvasý maðazalarýmýzý ziyaret ederek alýþveriþ yapmalarýný ve kulübümüze destek olmalarýný bekliyoruz. Ayrýca müsabakalarýmýzda tribünlerde fair-play ruhuna yakýþan görüntüler sergilenmesi Beþiktaþlý duruþumuzun da bir gereðidir. ntarýhýnýn en kö tü se zo nu nu ya þa ya rak kü me dü þen An ka ra gü cü nde 2.5 ay ön ce gö - re ve se çi len yö ne tim ku ru lu, kon gre ka ra rý al dý. An ka ra gü cü Ku lü bü Baþ ka ný Ýl yas Er tan Sü mer, yö ne tim ku ru lu o la rak al dýk la rý ka rar doð rul tu sun da o la ða nüs tü ge nel ku ru lun 20 Ma yýs Pa zar gü nü Beþ te pe Te sis le ri nde ger - çek leþ ti ri le ce ði ni söy le di. Dort mund a ra yý aç tý nbundeslýga DA 30. haf ta kar þý laþ ma sýn da Ba - yern Mü nih i sa ha sýn da 1-0 ye nen li der Bo rus si a Dort mund, pu a ný ný 69 a çý ka ra rak þam pi yon luk ya rý þýn da ö nem li a van taj sað la dý. Ye nil mez lik se - ri si ni 24 ma ça çý ka ran sa rý-si yah lý e kip, li gin bi ti - mi ne 4 haf ta ka la 63 pu an la 2. sý ra da bu lu nan Ba - yern Mü nih i le o lan pu an far ký ný da 6 ya çý kar dý. Bo rus si a Dort mund un þam pi yon luk kut la ma la - rý na ha zýr lýk ya pa bi le ce ði yo rum la rý ya pý lý yor. Trabzon Baro Baþkaný Þentürk: TFF E tik Ku ru lu di sip lin yar gý la ma sý ya pa maz TRAB ZON Ba ro su Baþ ka ný Meh met Þen - türk, TFF E tik Ku ru lu nun hu kuk çu lar dan o luþ mak la bir lik te, ku rul o la rak di sip lin yar gý la ma sý yap ma ya yet ki si ol ma dý ðý ný ö ne sür dü.þen türk, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, son gün ler de yay gýn ba sýn da yer a lan ha - ber le re gö re, TFF E tik Ku ru lu nun ra po ru - nu ha zýr la dý ðý, E tik Ku ru lu nun þi ke nin sa - ha ya yan sý ma dý ðý ka na a ti ne var dý ðý, ku lüp - le rin PFDK ya sev ki ne ge rek ol ma dý ðý yö - nün de gö rüþ be lir te ce ði þek lin de ha ber ler yer al dý ðý ný vur gu la ya rak, TFF Et kik Ku - ru lu hu kuk çu lar dan o luþ mak la bir lik te ku - rul o la rak di sip lin yar gý la ma sý yap ma ya yet - ki si yok tur. Ha zýr la ya cak la rý ra por da mü - ta la a ni te li ðin de o lup, TFF Yö ne tim Ku ru - lu na tav si ye a ma cý ný ta þý mak ta dýr de di. Ko nu ya i liþ kin de lil le rin tak di ri nin di sip lin yar gý la ma sý nýn PFDK ta ra fýn dan ya pýl ma sý ge rek ti ði i fa de e den Þen türk, Ay rý ca ge rek 6222 sa yý lý ya sa da ge rek se Fut bol Di sip lin Ta li ma tý nda þi ke nin sa ha ya yan sý ma sý gi bi bir ay rý mýn ol ma dý ðý ný, U E FA ve FÝ FA ku - ral la rý nýn ga yet a çýk ol du ðu nu il gi li le re tek - rar ha týr la tý rýz di ye be lirt ti. Ýspanya'daki temsilcimiz Arda Turan, Real Madrid'e karþý farklý maðlubiyetlerini "Ýyi oynadýk, ama olmadý" diye yorumladý. Arda: Maçta farký Ronaldo belirledi ÝS PAN YA 1. Fut bol Li gi nin (La Li ga) 33. haf ta - sýn da sa ha sýn da Re al Mad rid e 4-1 ye ni len At - le ti co Mad rid de oy na yan Ar da Tu ran, kar þý - laþ ma da far ký Ro nal do nun be lir le di ði ni söy le di. Ar da Tu ran maç son ra sý, As lýn da be ra ber li ði ya ka la dýk tan son ra a kýl lý oy na ya bi lir dik. A ma ta biî Ro nal do far ký ný bel li et ti. Ý na nýl maz gol ler at tý. Re al Mad rid e net po zis yon lar ver me sek de maç ta far ký Ro nal do be lir le di. Ý yi mü ca de le et tik, a ma ol ma dý, ya pa cak bir þey yok de di. Ön le rin de 6 maç ol du ðu nu ha týr la tan Tu ran, Yo lu mu za de vam e de ce ðiz. Þam pi yon lar Li - gi ne kal ma ve U E FA Av ru pa Li gi nde ki he def - le ri miz de vam e di yor. Fut bol da ne o la ca ðý ný as - la bi le mez si niz. 3 maç ka za nýr sak ilk 4 e gi rip ge le cek yýl Þam pi yon lar Li gi ne ka týl ma hak ký na da sa hip o la bi li riz di ye ko nuþ tu. Ar da Tu ran, ta kým o la rak ilk Re al Mad rid ma çý nýn stre si ni ü zer le rin den a týp din le ne cek le ri ni, ge le cek haf - ta U E FA Av ru pa Li gi ya rý fi na lin de Va len ci a ya kar þý oy na ya cak la rý ma çý dü þün mek i çin ön le - rin de za man ol du ðu nu söz le ri ne ek le di. Spor da ki þid det te her ke sin so rum lu lu ðu var TEKNÝK Di rek tör Zi ya Do ðan, spor da þid det ko nu sun da tek nik a dam dan fut bol cu ya ka dar her ke sin so rum lu lu - ðu ol du ðu nu söy le di. Ma lat ya Spor Ya zar la rý Der ne ði ta ra fýn dan Be le di ye Kon fe rans Sa lo nu nda dü zen le nen Spor, Þid det ve Med ya ko nu lu pa - nel de ko nu þan Do ðan, spor da þid de ti ön le yen ya sa la rýn i yi þe kil de uy gu lan - ma sý ha lin de bi linç li bir se yir ci kit le si - nin o lu þa ca ðý ný i fa de et ti. Spor da þid de tin, za man za man med ya ku ru luþ la rýn da gün de me gel di - ði ni ha týr la tan Do ðan, Spor da þid det ko nu sun da tek nik a dam lar dan fut - bol cu su na her ke sin so rum lu lu ðu var. Bun lar hep bi zim za ma ný mýz da yap - mýþ ol du ðu muz ha ta lar dan kay nak - lan dý ve bu gün ön le ne mez hal al dý de di. Türk fut bo lu nun, Av ru pa nýn ön - de ge len ül ke le ri nin se vi ye si ne gel me - si i çin ya sa la rýn mut la ka uy gu lan ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Do ðan, Baþ ta med ya e ði ti ci ro lü nü çok i yi oy nar sa, spor a dam la rý ve yö ne ti ci ler de hep be ra ber, bir lik te ha re ket e der sek, bi - linç li in san la rý tri bü ne çe kip, bi linç siz - le ri ya sa lar la dý þa rý da tu tar sak, o za - man çok ra hat lýk la maç la ra gi dip, sey - re di le bi lir di ye ko nuþ tu. Ar di les: Mes si, Ma ra do na dan i yi narjantýn'ýn ef sa ne fut bol cu la rýn dan Os si e Ar di les, Li o nel Mes si nin, Ma ra do na dan da hi i - yi bir fut bol cu ol du ðu nu sa vun du. Ja pon ya da Mac hi da Zel vi a ta ký mý ný ça lýþ tý ran Ar di les, bu - ra da yap tý ðý a çýk la ma da, Ma ra do na i le 7 yýl bir - lik te oy na dým. Mü kem mel bir fut bol cuy du. O - nun ka dar i yi bir fut bol cu yu ha ya tým bo yun ca gö re me ye ce ði mi dü þü nür düm. An cak Mes - si nin da ha i yi ol du ðu nu söy le mem ge re kir di ye ko nuþ tu. Mes si nin, Ar jan tin i le he nüz ba þa rý lý bir so nuç a la ma dý ðý ný, an cak ka ri ye ri so na er - me den mil lî ta ký mýy la dün ya ku pa sý ný kal dý ra ca - ðý na i nan dý ðý ný i fa de e den Ar di les, Mes si nin, dö ne mi nin a çýk a ra en i yi si ol du ðu nu kay det ti. F. Bah çe de Yük sek Di van Ku ru lu se çi mi bu gün nfenerbahçe Ku lü bü Yük sek Di van Ku ru - lu nun bu gün ya pý la cak baþ kan lýk se çi mi ön ce - si mev cut baþ kan Yük sel Gü nay, baþ kan lý ða ye ni den a day ol du ðu nu a çýk la dý. Gü nay, gö re - ve de vam et mek is te di ði ni be lir te rek, baþ kan lý - ða ye ni den a day ol du ðu nu du yur du. Sa rý-la ci - vert li ku lü bün Yük sek Di van Ku ru lu baþ kan lýk se çi mi ön ce si da ha ön ce de es ki yö ne ti ci ler den En gin Ber ker baþ kan lý ða a day ol du ðu nu a çýk - la mýþ tý. Fe ner bah çe Ku lü bü Yük sek Di van Ku - ru lu nun ye ni baþ ka ný nýn be lir le ne ce ði o la ðan top lan tý bu gün Fe ner bah çe Fa ruk Il gaz Te sis - le ri nde sa at da baþ la ya cak.

15 Y HABER 15 Dünya renkleri Sultanahmet te ÝSTANBUL, YARINDAN ÝTÝBAREN ÜÇ GÜN BOYUNCA 75 ÜLKENÝN ÖÐRENCÝLERÝNÝN KATILDIÐI BULUÞMAYA SAHNE OLACAK. RENKLERÝN BULUÞMASINA KATILAN ICBA, ORGANÝZASYON SÜRESÝNCE ÜCRETSÝZ OLARAK ÇEÞÝTLÝ DÝLLERDE RÝSÂLE-Ý NUR ESERLERÝ DAÐITACAK. BÂB-I Â LEM U lus la ra ra sý Öð ren ci Der ne ði nin ger çek leþ tir di ði 5. U lus la ra ra sý Öð ren ci Bu luþ ma sý ya rýn Sul ta nah met te baþ lý yor. Tür ki ye de öð re nim gö ren U lus la ra ra sý Öð ren ci le rin ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ri le cek o lan or ga ni zas yo na 75 ül ke nin öð ren ci le ri ka tý la cak, ma sa ve stand a ça rak ül ke le ri ni ta ný ta cak. Ön ce ki yýl lar da Bâb-ý Â lem in or ga ni ze si i le ger çek le þen U lus la ra ra sý Öð ren ci Bu luþ ma sý bu yýl 25 ku ru mun des te ðiy le Ni san ta rih le ri a ra sýn da ger çek leþ ti ri le cek. Or ga ni zas yo nun a çý lý þý ya rýn sa at da ya pý la cak. Ül ke ler den kül tü rel ob je le rin ser gi le ne ce ði stand la rýn yer a la ca ðý prog ram da U lus la ra ra sý Öð ren ci Bu luþ ma sý na des tek ve ren STK lar da stand a ça cak. Bâb-ý Â lem U lus la ra ra sý Öð ren ci Der ne ði Baþ ka ný Meh met A li Bo lat, 5. U lus la ra ra sý Öð ren ci Bu luþ ma sý nýn ol duk ça renk li ve eð len ce li ge çe ce ði ni be lir tir ken 5.U lus la ra ra sý Öð ren ci Bu luþ ma sý ný Sul ta nah met Mey da ný nda 25 der nek le bir lik te or ga ni ze e de ce ðiz. Bu nun la Tür ki ye hal ký nýn Mi sa fir Öð ren ci ler ko nu sun da ki far kýn da lý ðý ný arttýr ma yý, Mi sa fir Öð ren ci le rin de or ga ni zas yon ka bi li ye ti ka zan ma la rý ný he def li yo ruz de di. Bu ka dar fark lý kül tü rü bir a ra da gör me nin e þi ne az rast la nýr bir þey ol du ðu nu be lir ten Bo lat, bü tün Ýs tan bul lu la rý Ni san da Sul ta nah met Mey da ný na bek le dik le ri ni i fa de et ti. Ýs tan bul / Nagehan Bayram IC BA (Kül tür ler A ra sý Köp rü Der ne ði) ü ye ve gö nül lü le ri ta ra fýn dan ge çen yýl Sul ta nah met te fark lý ül ke - ler den ge len tu rist le re Ýn gi liz ce Ta bi at Ri sâ le si da ðýt mýþ tý. ÜCRETSÝZ RÝSÂLE-Ý NUR DAÐITILACAK 75 ÜL KE NÝN ka týl dý ðý or ga ni zas yon da ye ri ni a la cak der nek ler den bi ri de Kül tür le ra ra - sý Köp rü Der ne ði de (IC BA) ye ri ni a lý yor. Kül tür le ra ra sý köp rü el çi li ði yap ma yý a maç e - di nen der nek, a ra la rýn da Tür ki ye de e ði tim gö ren ya ban cý öð ren ci le rin de ol du ðu er - kek ve ba yan gö nül lü le riy le or ga ni zas yon da ye ri ni a lý yor. Der nek ta ra fýn dan a çý la cak stand va sý ta sýy la üc ret siz o la rak fark lý dil ler de Risâle-i Nur e ser le rin da ðý tý lýr ken, Be - di üz za man ve Risâle-i Nur hak kýn da çe þit li bil gi ler ak ta rý la cak. Üç gün bo yun ca gö - nül lü le rin nö bet le þe gö rev a la cak la rý stand da ge len mi sa fir le re çe þit li ik ram lar ya pý - lýr ken, IC BA nýn dü zen le di ði Ýs tan bul Ge ce si prog ra mý na dâ vet te du yu ru la cak. Her yaþ tan ki þi ye a çýk o lan öð ren ci bu luþ ma la rý prog ra mý na her kes dâ vet e di li yor. BULUÞMAYA KATILACAK ÜLKELER BU SE NE 5. si ger çek le þe cek o lan bu luþ ma ya dün ya nýn dört bir ya nýn dan 75 ül ke - nin öð ren ci le ri ka tý la cak. Sul ta nah met Mey da ný nýn fark lý kül tür le re ev sa hip li ði ya - pa ca ðý bu luþ ma ya ka tý la cak ül ke le rin i sim le ri þöy le: Bos na Her sek, Ko so va, Ar na - vut luk, Bul ga ris tan, Ma ke don ya, Yu na nis tan, Gür cis tan, A hýs ka, A zer bay can, Ýn gu - þet ya, Çe çe nis tan, Da ðýs tan, Ka bar tay Bal kar, Ka ra çay Çer kes, A di ge, Ký rým, Ta ta - ris tan, Ür dün, Su ri ye, Fi lis tin, I rak, Lüb nan, Ye men, R. F. Tu va, Mo ðo lis tan, Ta ci - kis tan, Kýr gý zis tan, Ka za kis tan, Öz be kis tan, Türk me nis tan, Do ðu Tür kis tan, Af ga - nis tan, Tay land, En do nez ya, Ma lez ya, Pa kis tan, Bang la deþ, Sri Lan ka, E ti yop ya, So ma li, Ci bu ti, Fas, Ce za yir, Mý sýr, Su dan, Çad, Ni jer, Tu nus, Mo ri tan ya, Ma li, Lib ya, Gi ne, Si er re Le o ne, Ma la vi, U gan da, Tan zan ya, Ga na, Bur ki no Fa so, Bu run di, Ken - ya, Ka me run, Ni jer ya, Ek va tor Gi ne si, Se ne gal, Gam bi ya, Ru an da, Gi ne Bis sa u, Ga - bon, Gü ney Af ri ka, Or ta Af ri ka, Fil di þi, Kon go, De mok ra tik Kon go, Ko mor, Ha i ti. Kur ân kur su na en bü yük il gi genç ler den ÜR GÜP ÝL ÇE SÝ NE BAÐ LI OR TA HÝ SAR KA SA BA SI MER KEZ AB DÝ - OÐ LU CA MÝ Ý'NDE A ÇI LAN AK ÞAM KUR'ÂN KUR SU SO NA ER DÝ. ÜR GÜP il çe si ne bað lý Or ta hi sar ka sa ba sý Mer kez Ab di oð lu Ca mi i nde a çý lan ak þam Kur ân kur su so na er di. Kur sa ka tý lan, ço ðun lu ðu genç ler den o lu þan 20 kur si yer, 6 ay bo yun ca e ði tim a la rak Kur ân-ý Ke rim i le bir lik te di nî bil gi ler öð ren di. Or ta hi sar Mer kez Ab di oð lu Ca mii Ý mam Ha ti bi A li Öz can ve Or ta hi sar A li Re is Ca mii Ý mam Ha ti bi Ah met Ak türk ta ra fýn dan ve ri len ak þam kur su na, ö zel lik le genç le rin il gi gös ter me si dik kat çek ti. Za man za man or ta yaþ ve yaþ lý lar gru bu da ders le re ka týl dý. Kurs ve si le siy le za rar lý a lýþ - kan lýk la rý terk e den genç ler, ay ný za man da na maz da o ku nan sû re le ri, ma na la rý i le bir lik te öð ren me im kâ ný bul du. Ý mam Ha tip A li Öz can ve Ah met Ak türk ta ra fýn dan ve ri len ak þam kur sun da Kur ân-ý Ke rim i yü zün den o ku ma, ma na sý ný öð ren me, il mi hal bil gi le ri, na maz da o ku nan sû re le rin ez be ri, fý kýh, ha di si þe rif ve ge nel di nî ko nu lar e le a lýn dý ve öð re til di. Kur sa ka tý lan 15 öð ren ci, Kur ân-ý Ke rim i baþ tan so na o ku ya rak ha tim yap tý ve bu nun i çin Ab di oð lu Ca mi i nde ha tim prog ra mý dü zen len di. Nevþehir / ci han An ka ra ya git me di, a ma ce za yý ye di KI RIK KA LE DE ö zel bir þir ket te mu ha se be ci o la rak ça lý þan E di ba li Kök sal a An ka ra dan 72 TL tra fik ce za sý gel di. Kök sal, o ta rih te An ka ra ya git me di ði ni söy le di. E di ba li Kök sal, 19 Mart 2012 ta ri hin de ge len ce za da sa de ce plâ ka sý nýn u yuþ tu ðu nu, ge ri ka lan ký sým la rý nýn i se u yuþ ma dý - E di ba li Kök sal ðý ný i fa de et ti. Böy le bir o la yýn ilk de fa ba þý na gel di ði ni be lir ten Kök sal, Ce za ye di ðim ta rih te An ka ra ya git me dim. 72 li ra lýk park ce za sý nýn ip ta li i çin mah ke me ye baþ vu ra ca ðým ve ce za nýn kal dý rýl ma sý i çin so nu na ka dar mü ca de le e de ce ðim de di. Kýrýkkale / ci han Ne hir ta þý ma cý lý ðýn da gö rül me miþ yön tem! VÝ ET NAM DA KÝ Say gon neh rin de, ü ze rin de ki in þa at ma ki ne si nin yar dý mýy la ha re ket e den tek ne gö ren le ri hay re te dü þü rü yor. Ül ke nin en bü yük þehri Ho Chi Minh City den ge çen ne hir de, ü ze rin de ki iþ ma ki ne si nin kep çe si ni a de ta kü rek gi bi kul la na rak i ler le yen tek ne, böl ge den geç mek te o lan bir ki þi nin cep te le fo nu ka me ra sý na yan sý dý. Ka zý ma ki ne si nin o pe ra tö rü, kep çe siy le tek ne ye yön ve ri yor ve i ler le me si ni sað lý yor. Ken di et ra fýn da dö ne bi len ka zý ma ki ne si, kep çe si ni bir sa ða bir so la dal dý rýp tek ne nin gi diþ gü zer gâ hý ný be lir li yor. Bu sa ye de tek ne nin ne hir de ki di ðer a raç la ra çarp ma ma sý dik kat çe ki yor. A ðýr iþ ma ki ne si nin tek ne ye na sýl yük len di ði bi lin mi yor. Ýn ter net or ta mýn da pay la þý lan sý ra dý þý gö rün tü týk lan ma re kor la rý ký rý yor.

16

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı Merhaba, Gezi Direnişi sürüyor. Devletin tüm sönümlendirme çabalarına rağmen direniş, yeni biçimler de alsa sürüyor, sürecek. Faşizme karşı biriken öfkenin patlaması, bu kadar kolay durdurulamayacak. Bu

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR SRÝ LANKALI GAZETECÝ ASIM ALAVÝ: VEFATININ 20. YILINDA PAZAR GÜNÜ OKUNACAK ÝSLÂM ÂLEMÝ BEDÝÜZZAMAN IN METODUNA MUHTAÇ BEKÝR BERK Ý RAHMETLE ANIYORUZ KASTAMONU DA BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ nhaberý SAYFA 4 TE

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı