Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU"

Transkript

1 A LELER N YA AM KAL TELER N ETK LEYEN BAZI OBJEKT F VE SUBJEKT F GÖSTERGELER N NCELENMES Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU Ankara 2007

2 ii TE EKKÜR Bu ara t rman n planlanmas ve yürütülmesi s ras nda de erli yard mlar n gördü üm Dan man Hocam Prof. Dr. Say n R. Günsel Terzio lu na, de erli katk lar ndan dolay Tez zleme Komitesi Üyeleri Prof. Dr. Say n ükran afak ve Prof. Dr. Say n Nevin Güngör Ergan a, örneklem seçiminde yard mc olan Ö r. Gör. Dr. Say n Erdem Karabulut a, istatistik analizlerinin de erlendirilmesinde yard mc olan Yrd. Doç. Dr. Say n Bülent Altunkaynak a te ekkür ederim. Ayfer AYDINER BOYLU Bu tez Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Ara t rmalar Birimi taraf ndan desteklenmi tir (H.Ü.B.A.B. 06T ).

3 iii Ç NDEK LER Sayfa TE EKKÜR... i Ç NDEK LER... ii TABLOLAR D Z N... vii 1. G R ARA TIRMANIN AMACI ARA TIRMANIN H POTEZLER GENEL B LG LER YA AM KAL TES, A LE YA AM KAL TES, TANIMLAR, GÖSTERGELER VE TEOR K ÇERÇEVE Ya am Kalitesi Tan m Aile Ya am Kalitesi Tan m, Göstergeler ve Teoriler A LELER N YA AM KAL TELER N ETK LEYEN BAZI OBJEKT F VE SUBJEKT F GÖSTERGELER N NCELENMES NE YÖNEL K YAPILMI ARA TIRMALAR Türkiye de Yap lan Ara t rmalar Yurt D nda Yap lan Ara t rmalar ARA TIRMA GEREÇ VE YÖNTEM ARA TIRMA BÖLGES N N SEÇ M ÖRNEKLEM YÖNTEM VE ÖRNEK SEÇ M VERI TOPLAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI Anket Formunun Haz rlanmas... 29

4 iv Anket Formunun Uygulanmas Verilerin De erlendirilmesi ve Analizi BULGULAR A LELER HAKKINDA GENEL B LG LER Ailelerin Ayl k Gelir Düzeyleri ve E lerin Ö renim Durumlar A LELERDE, A LEN N TEMEL GEL R N SA LAYAN K N N ÇALI MA DURUMU VE ÇALI MA KO ULLARINA L K N B LG LER Çal ma Durumu Sosyal Güvencesinin Bulunma Durumu Gece, Pazar Günleri ve Bayramlarda Çal ma Durumu inden, Güvencesinden ve Ücretinden Memnun Olma Durumu A LELER N GEL RLER N KULLANMA B Ç M NE L K N B LG LER Ailelerin Gelirlerinin stek ve htiyaçlar n Kar lama Durumu Ailelerin Tasarruf Yapma Durumlar Ailelerin Borçlanma Durumlar Ailelerin Borçlar n Zaman nda Ödeyebilme Durumlar Ailelerin Gelirlerini Kullanma Biçiminden Memnun Olma Durumlar ÖZEL SA LIK S GORTASINA L K N B LG LER... 48

5 v Aile Bireylerinin Özel Sa l k Sigortas na Sahip Olma Durumlar Özel Sa l k Sigortas na Sahip Olan Aile Bireyleri Ailelerin Özel Sa l k Sigortas ndan Memnun Olma Durumlar GIDA TÜKET M NE L K N B LG LER Ailelerin G da Gruplar n Tüketme S kl klar Ailelerin Tüketilen G da Gruplar n n Miktarlar ndan Memnun Olma Durumlar Ailelerin Tüketilen G da Gruplar n n Kalitelerinden Memnun Olma Durumlar E T ME L K N B LG LER Ailelerin Çocuklar na Okul E itimleri D nda Özel Kurs Ald rma Durumlar Ailelerin Çocuklar na Ald rd klar Özel Kurs Çe itleri Ailelerin Çocuklar na Ald rd klar Özel Kurslardan Memnun Olma Durumlar ÖZEL ARABA SAH B OLMA DURUMUNA L K N B LG LER Ailelerin Özel Araba Sahibi Olma Durumlar Ailelerin Sahip Olduklar Arabadan Memnun Olma Durumlar KONUT VE KONUT OLANAKLARINA L K N B LG LER Ailelerin Ya ad klar Konutun Tipi Ailelerin Ev Sahibi Olma Durumlar... 68

6 vi Ailelerin Ya ad klar Konutta Elektrik Ba lant s Bulunma Durumu Ailelerin Ya ad klar Konutta Borulu Su Bulunma Durumu Ailelerin Ya ad klar Konutta Tuvalet Bulunma Durumu Ailelerin Ya ad klar Konutta Banyo Bulunma Durumu Ailelerin Ya ad klar Konuttaki Banyonun Ta d Olanaklar Ailelerin Ya ad klar Konutun Is nma ekli Ailelerin Ya ad klar Konutun Rutubetli Olma Durumu Ailelerin Sahip Olduklar Temel Ev Araçlar Ailelerin Konut ve Konut Olanaklar na li kin Memnun Olma Durumlar D NLENME VE E LENME FAAL YETLER NE L K N B LG LER Aile Üyelerinin Birlikte Ev D nda Zaman Geçirme Durumlar Ailelerin Her Y l Tatile Ç kma Durumlar Ailelerin Dinlenme ve E lenme Faaliyetlerine li kin Memnun Olma Durumlar TARTI MA SONUÇ ve ÖNER LER KAYNAKLAR EKLER

7 vii EK 1. Ara t rma Kapsam na Al nan Mahalle ve Sokaklar n Listesi EK 2. Ailelerin Ya am Kalitelerini Etkileyen Baz Objektif ve Subjektif Göstergelerin ncelenmesine li kin Anket Formu EK 3. E lerin Ö renim Durumlar na Göre Çapraz Tablolar

8 viii TABLOLAR D Z N Tablo Sayfa 3.1. Örnek Hacmini Olu turan Sosyo-Ekonomik Düzeyler ve Herbir Sosyo-Ekonomik Düzeyden Ara t rmaya Al nan Aile Say s Ailelerin, Ayl k Gelir Düzeylerine ve E lerin Ö renim Durumlar na Göre Da l mlar Ailelerin, Ailenin Temel Gelirini Sa layan Ki inin Çal ma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin, Ailenin Temel Gelirini Sa layan Ki inin Sosyal Güvencesinin Bulunma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin, Ailenin Temel Gelirini Sa layan Ki inin Gece, Pazar Günleri ve Bayramlarda Çal ma Durumuna Göre Da l mlar Ailelerin, Ailenin Temel Gelirini Sa layan Ki inin inden, Güvencesinden ve Ücretinden Memnun Olma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar a. Ailelerin, Ailenin temel Gelirini Sa layan Ki inin inden, Güvencesinden ve Ücretinden Memnun Olma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine li kin Çoklu Kar la t rma Testi (Scheffe) Sonuçlar Ailelerin Gelirlerinin stek ve htiyaçlar n Kar lama Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar a. Ailelerin Gelirlerinin stek ve htiyaçlar n Kar lama Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine li kin Çoklu Kar la t rma Testi (Scheffe) Sonuçlar Ailelerin Tasarruf Yapma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar... 44

9 ix 4.8. Ailelerin Borçlanma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Borçlar n Zaman nda Ödeyebilme Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Gelirlerini Kullanma Biçiminden Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar a. Ailelerin Gelirlerini Kullanma Biçiminden Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine li kin Çoklu Kar la t rma Testi (Scheffe) Sonuçlar Ailelerin, Aile Bireylerinin Özel Sa l k Sigortas na Sahip Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Özel Sa l k Sigortas na Sahip Olan Aile Bireylerine Göre Da l mlar Ailelerin Özel Sa l k Sigortas ndan Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin G da Gruplar n Tüketme S kl klar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar a. Ailelerin G da Gruplar n Tüketme S kl klar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine li kin Çoklu Kar la t rma Testi (Scheffe) Sonuçlar Ailelerin Tüketilen G da Gruplar n n Miktarlar ndan Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar a. Ailelerin Tüketilen G da Gruplar n n Miktarlar ndan Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine li kin Çoklu Kar la t rma Testi (Scheffe) Sonuçlar Ailelerin Tüketilen G da Gruplar n n Kalitelerinden Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar... 60

10 x 4.16a. Ailelerin Tüketilen G da Gruplar n n Kalitelerinden Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine li kin Çoklu Kar la t rma Testi (Scheffe) Sonuçlar Ailelerin Çocuklar na Okul E itimleri D nda Özel Kurs Ald rma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Çocuklar na Ald rd klar Özel Kurs Çe itlerine ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Çocuklar na Ald rd klar Özel Kurslardan Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Özel Araba Sahibi Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Sahip Olduklar Arabadan Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Ya ad klar Konutun Tipine ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Ev Sahibi Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Ya ad klar Konutta Elektrik Ba lant s Bulunma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Ya ad klar Konutta Borulu Su Bulunma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Ya ad klar Konutta Tuvalet Bulunma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Ya ad klar Konutta Banyo Bulunma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Ya ad klar Konuttaki Banyonun Ta d Olanaklara ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Ya ad klar Konutun Is nma ekline ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar... 75

11 xi Ailelerin Ya ad klar Konutun Rutubetli Olma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Sahip Olduklar Temel Ev Araçlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Konut ve Konut Olanaklar na li kin Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar a. Ailelerin Konut ve Konut Olanaklar na li kin Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine li kin Çoklu Kar la t rma Testi (Scheffe) Sonuçlar Aile Üyelerinin Birlikte Ev D nda Zaman Geçirme Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Günün En Az Bir Ö ününü Birlikte Yeme Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Her Y l Tatile Ç kma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Dinlenme ve E lenme Faaliyetlerinden Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar a. Ailelerin Dinlenme ve E lenme Faaliyetlerinden Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine li kin Çoklu Kar la t rma Testi Scheffe) Sonuçlar... 84

12 1. G R Son y llarda dünya genelinde pek çok aile fiziksel ya am ko ullar nda artan oranda gerilemeyle kar kar ya kalm t r. Bugün bir milyardan fazla insan n ya am ko ullar ; yeterli bar na n azl, temiz suyun yoklu u, sa l k ko ullar n n yetersizli i ve imkanlar n yoklu u olarak karakterize edilmektedir. E itim ve sa l k imkanlar n n yoklu u da milyarlarca ailenin ya am kalitesindeki azalmay artt rmakta ve kalk nma sürecine kat labilirliliklerini s n rland rmaktad r. Bu türden olumsuzluklar ailelerin ya amdan tatmin olmalar n giderek güçle tirmektedir. Kar la lan bu toplumsal sorunlar göz önüne al nd nda; psiko-sosyal ve ekonomik refah n sa lanmas, dengeli bir biçimde sürdürülmesi ile ili kili olan ya am kalitesi kavram geni kapsaml evrensel bir yakla m olarak ortaya ç km t r (Families: Victims of Poverty and Homelessness,2004; Toynbee and Ikeda, 1992:57). Teknolojik ve sosyo-ekonomik geli me sürecinde ya am kalitesi kavram Maslow un hiyerar isindeki ihtiyaçlar n kar lanma düzeyi ve insan isteklerinin tatmini olarak belirtilmektedir (Runyon and Steward,1987:283). Maslow (1970), insanlar n neden farkl zamanlarda farkl gereksinimlerini ön plana ç kard klar n ara t rm ve bir ihtiyaç hiyerar isi teorisi geli tirmi tir. Bu teoriye göre, insan n gereksinimleri 1'den 5'e do ru öncelik s ras yla: 1. Fiziksel gereksinimler (yiyecek, su, bar nma...) 2. Güvenlik gereksinimi (emniyet, korunma, sa l k...) 3. Sosyal gereksinimler (bir toplulu a ait olma hissi, sevgi...) 4. Sayg görme gereksinimi (toplumda say lma, sosyal statü) 5. Ki isel ilgileri/fikirleri/idealleri ortaya koyma gereksinimidir (kendini geli tirme, ki isel ya am zenginle tirme, ki isel hedefleri gerçekle tirme).

13 Maslow'un teorisi, toplumlar n ya am kalitelerini artt rmak için hangi noktalara öncelik vermeleri gerekti i hakk nda fikir vermektedir. Hedef ku kusuz toplumun ço unlu unu son basamak olan ki isel ilgileri/fikirleri/idealleri ortaya koyma gereksinimi düzeyine ç karabilmek ve bu düzeyde de mutlu edebilmektir (Maslow,1970). Toplumun bir parças olan, ya am n temelini olu turan aile varl n devam ettirebilmek için üyelerine tatmin edici bir ya am kalitesi sunmak zorundad r. Ayn zamanda ya am kalitesinde sürdürülebilir iyile me sa lanmal d r. Sürdürülebilirlik, ya am kalitesi için hem bir ön ko ul hem de onun ayr lmaz bir parças d r. Ya am kalitesinde sürdürülebilir iyile me; ki inin, ailenin ve ülkenin hedefi olmal d r. Aksi taktirde kalite dü ecek ve gelecek ku aklar için durum imdikinden kötü olacakt r. Bu nedenle ya am kalitesinin ölçümü önem ta maktad r (Ya am Kalitesi,2004). Ya am kalitesinin ölçümü yakla m çok say da ya am alan oldu u fikrinden hareket etmektedir. Her bir alan genel ya am kalitesinin de erlendirilmesine katk da bulunur. Bu alanlar aras nda arkada lar, i, kom uluk, toplum, sa l k, e itim ve ruhsal (manevi) alanlar n yan s ra aile de bulunmaktad r (Malkina- Pykh,2001). Ailelerin ya am kalitelerinin ölçülmesinin amac ; toplumlar n ya am kalitelerinin sosyal, sa l k, çevresel ve ekonomik boyutlar hakk nda fikir edinerek toplumlar n geli melerini sa lamakt r (Notes on Quality of Life,1997) Ya am kalitesi objektif ve subjektif olmak üzere iki aç dan incelenmektedir. Subjektif ya am kalitesi ölçümleri; ailelerin ya amdan memnuniyet ya da memnuniyetsizli ini, objektif ya am kalitesi ölçümleri ise ailelerin gelir, bar nma, ikamet edilen semtin kalitesi, sa l k vb. ya am ko ullar n yans t r (Ferriss,2004) Aile düzeyinde sahip olunan ya am kalitesi; aile üyelerinin ihtiyaçlar n n kar lanmas, bir aile olarak birlikte ya ama, aile bireyleri için anlam ta yan hedeflere sahip olma ve bunlara ula ma olarak tan mlan r (Park and others,2002:153).

14 Yap lan çe itli çal malar sonucunda aile aç s ndan ya am kalitesinin belirlenmesinde ortaya konulan kriterler; gelir düzeyi, ö renim durumu, ailenin temel gelirini sa layan ki inin çal ma durumu ve çal ma ko ullar, gelirin kullan m biçimi, sa l k, g da tüketimi, ula m, konut ve konuta ili kin olanaklar, dinlenme ve e lenme faaliyetleridir (Lazer,1987:176; Jones and Riseborough,2002)* Ya am kalitesinin en temel unsurlar ndan ilk ikisi üphesiz gelir ve ö renim durumudur (Lazer,1987:179; Jones and Riseborough,2002). Gelir düzeyi; ailelerin ihtiyaçlar n kar lama düzeylerini belirlemenin yan s ra sa l k, e itim, sosyal etkile im, konut, serbest zaman ve genel ya am tarz ko ullar ile de do rudan ilgilidir. Dü ük gelir düzeyindeki ailelerin, gecekondu tipi evlerde, sa l ks z ko ullarda ya amalar, kirada oturmalar, insan ya am için önemli baz kolayl k ve e yalar n n olmay, sosyal güvencelerinin bulunmamas, herhangi bir gayrimenkule veya menkul de ere sahip olmamalar gibi objektif ya am göstergelerinin yan s ra; ya amlar ndan memnun olmamalar, içinde bulunduklar ko ullardan kaynakl mutsuzluklar n olmas gibi subjektif ya am göstergelerinin ortaya ç kmas nda da etkili olmaktad r (C lga,1994:357). Yap lan pek çok çal ma gelir düzeyi ile ya am kalitesi aras ndaki pozitif ili kiyi desteklemektedir. Bu çal malarda gelir düzeyi yüksek ailelerin; fiziksel ve zihinsel sa l klar n n daha iyi oldu u, daha uzun ömürlü olduklar, daha az stresli bir ya ama sahip olduklar, daha ba ar l olduklar, ya amdan memnuniyet düzeylerinin daha yüksek oldu u, gelir düzeyi ile mutluluk ve memnuniyet aras nda anlaml bir korelasyon oldu u; buna kar l k gelir düzeyi dü ük ailelerin yeterli ve dengeli beslenemedikleri, s cak su, kullan ma uygun tuvaletlerin bulunmad konutlarda ve kalabal k ko ullarda ya ad klar, serbest zaman faaliyetlerinin yetersiz oldu u, rekreasyon olanaklar na daha az * Diener and Diener,2002: ; Papageorg ou,1976: ; Handbook on Social Indicators,1989:60-75; Ersoy ve Arpac,2003; Fitzimmons,1951: ; Fergusson and others,1981: ; Poston and others,2003: ; Erdo an,2002; D E,2004b; OECD,1982:23-46; Andrews and Withey,1976: ; Seik,2000:33).

15 ula abildikleri, oyuncak, kitap, okul gereçleri ve çocuklar n ya ant lar n zenginle tirmeye yard mc olan bilgisayar, yabanc dil, basketbol vb. okul e itimi d nda özel bir kurs sa layamad klar ve ekonomik zorluklar n depresyona neden oldu u görülmektedir (Diener and Diener,2002: ; Park and others,2002: ). Nitekim yoksul olarak nitelendirilen bireylerin ya am kalitelerinin yoksul olmayanlara göre daha dü ük oldu u dü üncesi de her zaman için kabul gören bir gerçektir (C lga,1994:357). E lerin ö renim durumlar ile ya am kalitesi aras nda da kuvvetli bir ili ki vard r. E itim düzeyi; i sahibi olma ve sahip olunan i in nitelikleri üzerinde etkilidir. Dü ük e itim düzeyi; i sizli e, garantisi olmayan bir i e ve dü ük ücret almaya neden olmaktad r. Bunun bir sonucu olarak da dü ük e itim düzeyi; maddi, sosyal ve psikolojik kayg lara neden olup iyi bir ya am kalitesine ula labilirli i güçle tirmektedir (Jones and Riseborough,2002; Di budak,1997:84; Quality of Life in Europe,2004). T.C. Ba bakanl k Devlet statistik Enstitüsü taraf ndan yap lan 2002 Yoksulluk Çal mas (2002b) sonuçlar na göre, gerek k r gerekse kentsel yerlerde ö renim durumunun artmas n n yoksulluk riskini azaltt, okuryazar olmayan fertlerde yoksulluk oran n n, yüksekokul, fakülte ve üstü e itimli fertlerden yüksek oldu u belirlenmi tir. Dünya Sa l k Örgütü (WHO), sa l ; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tan mlar. Ailelerin özel sa l k sigortas na sahip olmalar ; sa l k hizmetlerine, ilaç ve malzemelerine ula abilirliklerini kolayla t rarak ailelerin ya am kalitelerini artt rmaktad r. Gelir düzeyi özel sa l k sigortas na sahip olmay etkileyen bir faktör olmas nedeniyle sa l k hizmetlerinden yararlanmay ve sa l koruyabilmeyi de etkilemektedir (Park and others, 2002:155) Ya am kalitesinin unsurlar ndan bir di eri g da tüketimidir. Yeterli ve dengeli beslenememe aile üyelerinin sa l n bozan etmenlerin ba nda yer almakta olup fiziksel büyümenin yan s ra zeka geli imini de olumsuz yönde etkilemekte, vücut direncini azaltarak hastal klara yakalanma olas l n artt rmakta ve hastal klar a r seyretmektedir. Dolay s yla aile üyelerinin sosyal ve ekonomik

16 ya am n da etkilemektedir. En önemli yetersiz ve dengesiz beslenme nedenleri sat n alma gücünün ve e itimin yetersizli idir (Baysal,1996:9-18; Pekcan,2003:51). Ailenin temel gelirini sa layan ki inin çal ma durumu ve çal ma ko ullar ailenin ya am kalitesinin önemli bir yönünü olu turmaktad r. Uluslararas Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Anla mas (1948 tarihli ICESCR) ile kabul edilen i kalitesine ili kin haklar n (adaletli ücretler, güvenli ve sa l kl çal ma ko ullar, terfi için e it f rsatlar, dinlenmeler, tatiller ve di er serbest zamanlar) ya am kalitesi üzerinde önemli etkileri söz konusudur. Ailenin temel gelirini sa layan ki inin yapt i i sevmesi ve o i i yapmaktan mutlu ve memnun olmas da ya am kalitesini etkilemektedir. E itim düzeyi yükseldikçe i ten duyulan tatmin de artmaktad r (Quality of Life Indicators,2004; Ganster and Bates, 2003; Di budak, 1997:84) Ya am kalitesinin unsurlar ndan bir di eri de gelirin kullan m biçimidir. Campbell ve arkada lar (1976) taraf ndan tasarruf yapman n, ya amdan duyulan memnuniyetin derecesini etkileyen faktörler aras nda yer ald belirtilmi tir. Gelir düzeyi yüksek olan aileler temel ihtiyaçlar n kolayca kar layabilirler ve böylece yüksek ya am kalitesine ula abilirler (Fuentes and Rojas, 2001; Quality of Life,2004) Ula m da ya am kalitesi aç s ndan önemlidir. Bu nedenle iyi bir ya am kalitesi ev sahibi ve modern araçlara sahip olman n yan s ra araba sahibi olmakla da ilgilidir. Çünkü bir yerden bir yere arabas z gitmek her zaman kolay de ildir. Araba bu anlamda büyük oranda ba ms zl k ve olanaklar sa lar (Quality of Life,2004; Local Transport Plan, 2001). Ailelerin ya am kalitelerini etkileyen en önemli unsurlar ndan bir di eri de içinde ya ad klar konuttur. Güvenli ve konforlu bir konut ailelerin temel ihtiyaçlar ndan olup ya am kaliteleri üzerinde büyük etkileri vard r. Dünya Sa l k Örgütü konutu, bireyin ve ailenin sosyal refah, fiziksel ve ruhsal sa l için arzu edilen ya da gerek duyulan tüm zorunlu hizmetleri, olanaklar, araç ve gereçleri içeren, insanlar n bar nmak için kulland klar fiziksel yap olarak tan mlam t r (Salvato,1972).

17 Konutun; tipi (gecekondu, apartman dairesi), fiziksel ko ullar ( s tma sistemi, borulu su, elektrik vb.), mevcut ev e yalar (çama r makinas, buzdolab, bula k makines, elektrikli süpürge, ocak, f r n, televizyon, radyo-teyp-müzik seti, sabit telefon vb.) ya am kalitesinin objektif belirleyicileri iken, ailelerin konuttan duyduklar tatmin ya am kalitesinin subjektif belirleyicisidir. Gelir düzeyi dü ük ailelerin ço unlu u kirada oturman n yan s ra s cak su ve kullan ma uygun tuvaletlerin bulunmad ve kalabal k ko ullarda ikamet etmektedirler. Uygun olmayan bar nma ko ullar sa l k problemlerinin yan s ra pek çok sosyal probleme de neden olmaktad r (Park and others, 2002:156; Fergusson and others, 1981:719; Di budak, 1997:39,85; Ersoy ve Arpac, 2003; Bubolz and Sontag, 1993). Dinlenme ve e lenme faaliyetleri ya am kalitesinin zenginle tirilmesini sa lamaktad r. Uyku, çal ma ya da zorunlu ihtiyaçlar n kar lanmas için geçen zaman n d nda kalan zaman, dinlenme ve e lenme faaliyetleri için ayr lan zamand r. Ya amdan duyulan tatminin ve mutlulu un belirlenmesinde dinlenme ve e lenme faaliyetleri için ayr lan zamanlar n de erlendirilme biçimi önem kazan r. Aile üyeleri ile ilgili faaliyetlere kat lmak (örn: gezi, al veri, ev d nda yemek yemek, ak am yeme i yemek, sinemaya, konserlere, tatile gitmek, ho lan lan oyun ve aktivitelere kat lmak) ya am kalitesinin göstergeleri aras nda yer almaktad r. Dü ük gelir düzeyi, ailelerin dinlenme ve e lenme faaliyetlerine kat labilirliklerini s n rland rmaktad r (Quality of Life Indicators,2004; Park and others, 2002: ; Papageorg ou; 1976:179). Toplumlar n refah ve mutluluklar ile ailelerin refah ve mutluluklar aras nda do rudan bir ili ki vard r. Bu nedenle ailelerin ya am kalitelerinin yükseltilmesi yönündeki her çal ma sa l kl bir topluma ula mada önem ta r.

18 1.1. ARA TIRMANIN AMACI Aile her ça da ve her toplumda en temel sosyal birim olarak varolagelmi tir. Bu yönüyle aile toplumlar için hayati bir önem ifade eder. Bu nedenle ailelerin ya am kaliteleri insanl n gelece i olarak görülmelidir. Bu ara t rma; Ailelerin gelirlerinin ve e lerin ö renim durumlar n n ya am kalitesinin objektif ve subjektif göstergeleri üzerindeki etkisini belirlemek, Ailelerin ya am kalitelerinin yükseltilmesine yönelik çal malar yapan kurum ve kurulu lara geçerli önerilerde bulunmak amac yla planlanm t r.

19 1.2. ARA TIRMANIN H POTEZLER Ailenin sahip oldu u ya am kalitesi; aile üyelerinin ihtiyaçlar n n kar lanmas, bir aile olarak birlikte ya ama, aile bireyleri için anlam ta yan hedeflere sahip olma ve bunlara ula ma olarak tan mlan r. Toplumlar n refah ve mutluluklar ile ailelerin refah ve mutluluklar aras nda do rudan bir ili ki oldu undan ailelerin ya am kalitelerinin yükseltilmesi yönündeki her çal ma sa l kl topluma ula mada önem ta r. Ya am kalitesinin en temel unsurlar ndan ilk ikisi gelir ve ö renim durumudur. Bu çal ma ile ailelerin ya am kaliteleri üzerinde gelirin ve e lerin ö renim durumunun etkisi incelenecektir. Bu ara t rma ailelerin ya am kalitelerinin belirlenmesi konusunda detayl temel nitelikte bilgilerin elde edilmesi noktas ndan hareket etmektedir. A. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre, ya am kalitelerinin objektif göstergeleri aç s ndan farkl l klar vard r. öyle ki; 1. Ailenin temel gelirini sa layan ki inin çal ma durumu, ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 2. Ailenin temel gelirini sa layan ki inin sosyal güvencesinin bulunma durumu, ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 3. Ailelerin gelirlerinin istek ve ihtiyaçlar n kar lama durumu ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 4. Ailelerin tasarruf yapma durumlar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 5. Ailelerin borçlanma durumlar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 6. Ailelerin borçlar n zaman nda ödeyebilme durumlar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r.

20 7. Aile bireylerinin özel sa l k sigortas na sahip olma durumlar ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 8. Ailelerin g da gruplar n tüketme s kl klar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 9. Ailelerin çocuklar na okul e itimleri d nda özel kurs ald rma durumlar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 10. Ailelerin araba sahibi olma durumlar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 11. Ailelerin ya ad klar konutun tipi ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 12. Ailelerin ev sahibi olma durumlar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 13. Ailelerin ya ad klar konuttaki banyonun ta d olanaklar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 14. Ailelerin ya ad klar konutun s nma ekli ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 15. Ailelerin ya ad klar konutun rutubetli olma durumu ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 16. Aile üyelerinin birlikte ev d nda zaman geçirme durumlar ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 17. Ailelerin her y l tatile ç kma durumlar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r.

21 10 B. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre, ya am kalitelerinin subjektif göstergelerine ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l klar vard r. öyle ki; 1. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre ailenin temel gelirini sa layan ki inin i ine, i güvencesine ve ücretine ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r. 2. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre gelirlerini kullanma biçiminden memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r. 3. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre özel sa l k sigortas na ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r. 4. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre tüketilen g da gruplar n n miktarlar na ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r. 5. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre tüketilen g da gruplar n n kalitelerine ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r. 6. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre çocuklar na okul e itimleri d nda ald rd klar özel kurslara ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r. 7. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre sahip olduklar arabaya ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r. 8. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre konut ve konut olanaklar na ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r. 9. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre dinlenme ve e lenme faaliyetlerine ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r.

22 11 2. GENEL B LG LER 2.1. YA AM KAL TES, A LE YA AM KAL TES, TANIMLAR, GÖSTERGELER VE TEOR K ÇERÇEVE Bu ara t rma ailelerin gelirlerinin ve e lerin ö renim durumlar n n ya am kalitesinin objektif ve subjektif göstergeleri üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamaktad r. Ya am kalitesi kavram n ve göstergelerini kullanmak için, ya am kalitesi, aile ya am kalitesi ile göstergelerini tan mlama ve aile ya am kalitesine ili kin teorileri aç klama ihtiyac vard r Ya am Kalitesi Tan m Ya am kalitesi konusunda bugüne dek pek çok tan m yap lmakla beraber, yap lan bu farkl tan mlar ya am kalitesinin farkl özellikleri hakk nda bilgi edinmeyi sa lamaktad r. Ya am kalitesi kavram na ili kin tüm bu tan mlar ya am kalitesinin çok boyutlu bir kavram oldu unu göstermektedir. Yazar(lar) Ya am Kalitesi Tan mlar Dalkey, Rourke (1972) Ki inin refah duygusu, ya amdan ho nutlu u yada mutsuzlu udur. Wallace (1974) Tüketim mallar ve hizmetlerine ula m kapsamaktad r. Fakat bundan çok daha fazlas n ifade eder. Ya am kalitesi; fiziksel, zihinsel ve duygusal sa l k durumumuzu, vatanda l k ve yasal haklar m z, e itim sistemimizin ba ar s n, tüm çevremizdeki hava, su, toprak ve gürültü kirlili ini ifade eder. Ya am kalitesi; yeterli

23 12 konutun psikolojik ve sosyolojik boyutlar n, kültürel, rekreasyonel ve serbest zaman faaliyetlerinden zevk almay, ki ileraras ili kilerden ve sa l kl aile i levlerinden tatminkarl, de i en zaman m za uyarlanm bilgi ve kaynaklar, de i ikliklerin yönünü ve h z n etkilemek için e it f rsatlara sahip olmay kapsar. Elgin, Logothetti, Gox (1974) Belirli bir nüfus grubundaki ki ilerin ya ama dair ko ullar kar s ndaki öznel davran lar d r. Andrews, Withey (1976) Bireylerin doyumu ve onlar n sosyal ili kilerinin kesi imidir. Campbell (1980) Ya am kalitesi, psikolojik ve sosyal amaçlar içeren refah duygusu ile ilgilidir. Refah sadece yeterli g da, konut, giysi ve di er materyal unsurlar gibi ya am n temel gerekliliklerini de il, ba arma ve kendini gerçekle tirme gibi daha az maddi de erleri de kapsamaktad r. Liu (1980) Ayn do al ve yap lanm çevrede ya ayan insanlar n, fiziksel ve psikolojik refah n n alg lanan durumsal ifadesidir. Calman (1984) Bireyin umutlar ve beklentileri ile mevcut durumu aras ndaki farkl l kt r. Ya am kalitesi, bireyin geçmi ya ant s na, mevcut ya am stiline ve gelecekle ilgili ki isel umut ve isteklerine ba l d r.

24 13 Liu, Mulvey, Hsieh (1986) Bir araya geldi inde bireyi mutlu ve ho nut eden yan tlanm istek ve tutkular kümesidir. Wish (1986) Çevresel ve psikolojik bile enleri içeren bir kavramd r Brown, Bayer ve MacFarlane (1988) Bir insan n kar layabildi i ve kar layamad istek ve ihtiyaçlar aras ndaki fark, bireyin çevresini kontrol edebilme derecesidir. Parmenter (1988) Bireyin ihtiyaçlar n kar lama derecesidir. Coulter (1990) Mutluluktan daha fazla olan ki isel memnuniyet duygusudur. Goode (1990) Bir insan n temel ihtiyaçlar n kar lama ve amaçlar n gerçekle tirebilme olana na sahip olmas d r. Shalock (1990) Bireyin temel ihtiyaçlar n kar layabilmesi ve toplumdaki temel sorumluluklar n (aile, rekreasyon, okul, i vb.) yerine getirebilmesidir. Stark ve Goldsbury (1990) Genel ya am memnuniyeti, mutluluk ve ba ar ile özde olan genel ya am memnuniyetidir. Ferran (1990) Bireyin kendisi için önemli olan ya am alanlar ndan memnuniyet veya memnuniyetsizlikten gelen refahla ilgili dü üncesidir.

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından AMAÇ VE YÖNTEM Burulaş ın şehir içi ulaşım hizmetlerinden beklenti ve memnuniyeti ölçmek, yolcunun bakış açısıyla eksiklikleri belirlemek ve bu doğrultuda daha kaliteli hizmet verebilmek, Burulaş ın güçlü

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Kudret DOĞRU Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Yard. Uzm. Murat YENİSU

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİ

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİ HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERDE YAŞAM KALİTESİ FATMA ARPACI 1, ŞADAN TOKYÜREK 2, NAİLE BİLGİLİ 3 Gazi Üniversitesi Özet Araştırma, huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerde yaşam kalitesinin incelenmesi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ 134 AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ ÇİZELGE 122 Ailelerin Çocuğunuzda Bazı Sorunlar Olduğunu Nasıl Anladınız? a) Yürümede gecikme olduğunda 8 16 b) Görme bozukluğu fark edildiğinde 1 2 c) Hastanede

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

MOTİVASYON(GÜDÜLEME) VE KURAMLARI

MOTİVASYON(GÜDÜLEME) VE KURAMLARI MOTİVASYON(GÜDÜLEME) VE KURAMLARI Motive; Harekete geçirici Hareketi devam ettirici Olumlu yöne yöneltici Güdüleme Bir veya birden çok insanı, belirli bir yöne(amaca)doğru devamlı şekilde harekete geçirmek

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi

TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi Yard.Doç.Dr. Hakan KİTAPCI Özet: Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel bağlılık ve karar almaya katılımın kişisel performansa

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Diyarbakır Büyükşehir

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Prof. Dr. Erdal ZORBA ESKĐ AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Amerika'ya gelen ilk göçmenler için hayat, parlak bir gelecek vaat etmesine rağmen, eğlence

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı