Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU"

Transkript

1 A LELER N YA AM KAL TELER N ETK LEYEN BAZI OBJEKT F VE SUBJEKT F GÖSTERGELER N NCELENMES Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU Ankara 2007

2 ii TE EKKÜR Bu ara t rman n planlanmas ve yürütülmesi s ras nda de erli yard mlar n gördü üm Dan man Hocam Prof. Dr. Say n R. Günsel Terzio lu na, de erli katk lar ndan dolay Tez zleme Komitesi Üyeleri Prof. Dr. Say n ükran afak ve Prof. Dr. Say n Nevin Güngör Ergan a, örneklem seçiminde yard mc olan Ö r. Gör. Dr. Say n Erdem Karabulut a, istatistik analizlerinin de erlendirilmesinde yard mc olan Yrd. Doç. Dr. Say n Bülent Altunkaynak a te ekkür ederim. Ayfer AYDINER BOYLU Bu tez Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Ara t rmalar Birimi taraf ndan desteklenmi tir (H.Ü.B.A.B. 06T ).

3 iii Ç NDEK LER Sayfa TE EKKÜR... i Ç NDEK LER... ii TABLOLAR D Z N... vii 1. G R ARA TIRMANIN AMACI ARA TIRMANIN H POTEZLER GENEL B LG LER YA AM KAL TES, A LE YA AM KAL TES, TANIMLAR, GÖSTERGELER VE TEOR K ÇERÇEVE Ya am Kalitesi Tan m Aile Ya am Kalitesi Tan m, Göstergeler ve Teoriler A LELER N YA AM KAL TELER N ETK LEYEN BAZI OBJEKT F VE SUBJEKT F GÖSTERGELER N NCELENMES NE YÖNEL K YAPILMI ARA TIRMALAR Türkiye de Yap lan Ara t rmalar Yurt D nda Yap lan Ara t rmalar ARA TIRMA GEREÇ VE YÖNTEM ARA TIRMA BÖLGES N N SEÇ M ÖRNEKLEM YÖNTEM VE ÖRNEK SEÇ M VERI TOPLAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI Anket Formunun Haz rlanmas... 29

4 iv Anket Formunun Uygulanmas Verilerin De erlendirilmesi ve Analizi BULGULAR A LELER HAKKINDA GENEL B LG LER Ailelerin Ayl k Gelir Düzeyleri ve E lerin Ö renim Durumlar A LELERDE, A LEN N TEMEL GEL R N SA LAYAN K N N ÇALI MA DURUMU VE ÇALI MA KO ULLARINA L K N B LG LER Çal ma Durumu Sosyal Güvencesinin Bulunma Durumu Gece, Pazar Günleri ve Bayramlarda Çal ma Durumu inden, Güvencesinden ve Ücretinden Memnun Olma Durumu A LELER N GEL RLER N KULLANMA B Ç M NE L K N B LG LER Ailelerin Gelirlerinin stek ve htiyaçlar n Kar lama Durumu Ailelerin Tasarruf Yapma Durumlar Ailelerin Borçlanma Durumlar Ailelerin Borçlar n Zaman nda Ödeyebilme Durumlar Ailelerin Gelirlerini Kullanma Biçiminden Memnun Olma Durumlar ÖZEL SA LIK S GORTASINA L K N B LG LER... 48

5 v Aile Bireylerinin Özel Sa l k Sigortas na Sahip Olma Durumlar Özel Sa l k Sigortas na Sahip Olan Aile Bireyleri Ailelerin Özel Sa l k Sigortas ndan Memnun Olma Durumlar GIDA TÜKET M NE L K N B LG LER Ailelerin G da Gruplar n Tüketme S kl klar Ailelerin Tüketilen G da Gruplar n n Miktarlar ndan Memnun Olma Durumlar Ailelerin Tüketilen G da Gruplar n n Kalitelerinden Memnun Olma Durumlar E T ME L K N B LG LER Ailelerin Çocuklar na Okul E itimleri D nda Özel Kurs Ald rma Durumlar Ailelerin Çocuklar na Ald rd klar Özel Kurs Çe itleri Ailelerin Çocuklar na Ald rd klar Özel Kurslardan Memnun Olma Durumlar ÖZEL ARABA SAH B OLMA DURUMUNA L K N B LG LER Ailelerin Özel Araba Sahibi Olma Durumlar Ailelerin Sahip Olduklar Arabadan Memnun Olma Durumlar KONUT VE KONUT OLANAKLARINA L K N B LG LER Ailelerin Ya ad klar Konutun Tipi Ailelerin Ev Sahibi Olma Durumlar... 68

6 vi Ailelerin Ya ad klar Konutta Elektrik Ba lant s Bulunma Durumu Ailelerin Ya ad klar Konutta Borulu Su Bulunma Durumu Ailelerin Ya ad klar Konutta Tuvalet Bulunma Durumu Ailelerin Ya ad klar Konutta Banyo Bulunma Durumu Ailelerin Ya ad klar Konuttaki Banyonun Ta d Olanaklar Ailelerin Ya ad klar Konutun Is nma ekli Ailelerin Ya ad klar Konutun Rutubetli Olma Durumu Ailelerin Sahip Olduklar Temel Ev Araçlar Ailelerin Konut ve Konut Olanaklar na li kin Memnun Olma Durumlar D NLENME VE E LENME FAAL YETLER NE L K N B LG LER Aile Üyelerinin Birlikte Ev D nda Zaman Geçirme Durumlar Ailelerin Her Y l Tatile Ç kma Durumlar Ailelerin Dinlenme ve E lenme Faaliyetlerine li kin Memnun Olma Durumlar TARTI MA SONUÇ ve ÖNER LER KAYNAKLAR EKLER

7 vii EK 1. Ara t rma Kapsam na Al nan Mahalle ve Sokaklar n Listesi EK 2. Ailelerin Ya am Kalitelerini Etkileyen Baz Objektif ve Subjektif Göstergelerin ncelenmesine li kin Anket Formu EK 3. E lerin Ö renim Durumlar na Göre Çapraz Tablolar

8 viii TABLOLAR D Z N Tablo Sayfa 3.1. Örnek Hacmini Olu turan Sosyo-Ekonomik Düzeyler ve Herbir Sosyo-Ekonomik Düzeyden Ara t rmaya Al nan Aile Say s Ailelerin, Ayl k Gelir Düzeylerine ve E lerin Ö renim Durumlar na Göre Da l mlar Ailelerin, Ailenin Temel Gelirini Sa layan Ki inin Çal ma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin, Ailenin Temel Gelirini Sa layan Ki inin Sosyal Güvencesinin Bulunma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin, Ailenin Temel Gelirini Sa layan Ki inin Gece, Pazar Günleri ve Bayramlarda Çal ma Durumuna Göre Da l mlar Ailelerin, Ailenin Temel Gelirini Sa layan Ki inin inden, Güvencesinden ve Ücretinden Memnun Olma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar a. Ailelerin, Ailenin temel Gelirini Sa layan Ki inin inden, Güvencesinden ve Ücretinden Memnun Olma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine li kin Çoklu Kar la t rma Testi (Scheffe) Sonuçlar Ailelerin Gelirlerinin stek ve htiyaçlar n Kar lama Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar a. Ailelerin Gelirlerinin stek ve htiyaçlar n Kar lama Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine li kin Çoklu Kar la t rma Testi (Scheffe) Sonuçlar Ailelerin Tasarruf Yapma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar... 44

9 ix 4.8. Ailelerin Borçlanma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Borçlar n Zaman nda Ödeyebilme Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Gelirlerini Kullanma Biçiminden Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar a. Ailelerin Gelirlerini Kullanma Biçiminden Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine li kin Çoklu Kar la t rma Testi (Scheffe) Sonuçlar Ailelerin, Aile Bireylerinin Özel Sa l k Sigortas na Sahip Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Özel Sa l k Sigortas na Sahip Olan Aile Bireylerine Göre Da l mlar Ailelerin Özel Sa l k Sigortas ndan Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin G da Gruplar n Tüketme S kl klar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar a. Ailelerin G da Gruplar n Tüketme S kl klar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine li kin Çoklu Kar la t rma Testi (Scheffe) Sonuçlar Ailelerin Tüketilen G da Gruplar n n Miktarlar ndan Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar a. Ailelerin Tüketilen G da Gruplar n n Miktarlar ndan Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine li kin Çoklu Kar la t rma Testi (Scheffe) Sonuçlar Ailelerin Tüketilen G da Gruplar n n Kalitelerinden Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar... 60

10 x 4.16a. Ailelerin Tüketilen G da Gruplar n n Kalitelerinden Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine li kin Çoklu Kar la t rma Testi (Scheffe) Sonuçlar Ailelerin Çocuklar na Okul E itimleri D nda Özel Kurs Ald rma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Çocuklar na Ald rd klar Özel Kurs Çe itlerine ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Çocuklar na Ald rd klar Özel Kurslardan Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Özel Araba Sahibi Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Sahip Olduklar Arabadan Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Ya ad klar Konutun Tipine ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Ev Sahibi Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Ya ad klar Konutta Elektrik Ba lant s Bulunma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Ya ad klar Konutta Borulu Su Bulunma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Ya ad klar Konutta Tuvalet Bulunma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Ya ad klar Konutta Banyo Bulunma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Ya ad klar Konuttaki Banyonun Ta d Olanaklara ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Ya ad klar Konutun Is nma ekline ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar... 75

11 xi Ailelerin Ya ad klar Konutun Rutubetli Olma Durumuna ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Sahip Olduklar Temel Ev Araçlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Konut ve Konut Olanaklar na li kin Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar a. Ailelerin Konut ve Konut Olanaklar na li kin Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine li kin Çoklu Kar la t rma Testi (Scheffe) Sonuçlar Aile Üyelerinin Birlikte Ev D nda Zaman Geçirme Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Günün En Az Bir Ö ününü Birlikte Yeme Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Her Y l Tatile Ç kma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar Ailelerin Dinlenme ve E lenme Faaliyetlerinden Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine Göre Da l mlar a. Ailelerin Dinlenme ve E lenme Faaliyetlerinden Memnun Olma Durumlar na ve Ayl k Gelir Düzeylerine li kin Çoklu Kar la t rma Testi Scheffe) Sonuçlar... 84

12 1. G R Son y llarda dünya genelinde pek çok aile fiziksel ya am ko ullar nda artan oranda gerilemeyle kar kar ya kalm t r. Bugün bir milyardan fazla insan n ya am ko ullar ; yeterli bar na n azl, temiz suyun yoklu u, sa l k ko ullar n n yetersizli i ve imkanlar n yoklu u olarak karakterize edilmektedir. E itim ve sa l k imkanlar n n yoklu u da milyarlarca ailenin ya am kalitesindeki azalmay artt rmakta ve kalk nma sürecine kat labilirliliklerini s n rland rmaktad r. Bu türden olumsuzluklar ailelerin ya amdan tatmin olmalar n giderek güçle tirmektedir. Kar la lan bu toplumsal sorunlar göz önüne al nd nda; psiko-sosyal ve ekonomik refah n sa lanmas, dengeli bir biçimde sürdürülmesi ile ili kili olan ya am kalitesi kavram geni kapsaml evrensel bir yakla m olarak ortaya ç km t r (Families: Victims of Poverty and Homelessness,2004; Toynbee and Ikeda, 1992:57). Teknolojik ve sosyo-ekonomik geli me sürecinde ya am kalitesi kavram Maslow un hiyerar isindeki ihtiyaçlar n kar lanma düzeyi ve insan isteklerinin tatmini olarak belirtilmektedir (Runyon and Steward,1987:283). Maslow (1970), insanlar n neden farkl zamanlarda farkl gereksinimlerini ön plana ç kard klar n ara t rm ve bir ihtiyaç hiyerar isi teorisi geli tirmi tir. Bu teoriye göre, insan n gereksinimleri 1'den 5'e do ru öncelik s ras yla: 1. Fiziksel gereksinimler (yiyecek, su, bar nma...) 2. Güvenlik gereksinimi (emniyet, korunma, sa l k...) 3. Sosyal gereksinimler (bir toplulu a ait olma hissi, sevgi...) 4. Sayg görme gereksinimi (toplumda say lma, sosyal statü) 5. Ki isel ilgileri/fikirleri/idealleri ortaya koyma gereksinimidir (kendini geli tirme, ki isel ya am zenginle tirme, ki isel hedefleri gerçekle tirme).

13 Maslow'un teorisi, toplumlar n ya am kalitelerini artt rmak için hangi noktalara öncelik vermeleri gerekti i hakk nda fikir vermektedir. Hedef ku kusuz toplumun ço unlu unu son basamak olan ki isel ilgileri/fikirleri/idealleri ortaya koyma gereksinimi düzeyine ç karabilmek ve bu düzeyde de mutlu edebilmektir (Maslow,1970). Toplumun bir parças olan, ya am n temelini olu turan aile varl n devam ettirebilmek için üyelerine tatmin edici bir ya am kalitesi sunmak zorundad r. Ayn zamanda ya am kalitesinde sürdürülebilir iyile me sa lanmal d r. Sürdürülebilirlik, ya am kalitesi için hem bir ön ko ul hem de onun ayr lmaz bir parças d r. Ya am kalitesinde sürdürülebilir iyile me; ki inin, ailenin ve ülkenin hedefi olmal d r. Aksi taktirde kalite dü ecek ve gelecek ku aklar için durum imdikinden kötü olacakt r. Bu nedenle ya am kalitesinin ölçümü önem ta maktad r (Ya am Kalitesi,2004). Ya am kalitesinin ölçümü yakla m çok say da ya am alan oldu u fikrinden hareket etmektedir. Her bir alan genel ya am kalitesinin de erlendirilmesine katk da bulunur. Bu alanlar aras nda arkada lar, i, kom uluk, toplum, sa l k, e itim ve ruhsal (manevi) alanlar n yan s ra aile de bulunmaktad r (Malkina- Pykh,2001). Ailelerin ya am kalitelerinin ölçülmesinin amac ; toplumlar n ya am kalitelerinin sosyal, sa l k, çevresel ve ekonomik boyutlar hakk nda fikir edinerek toplumlar n geli melerini sa lamakt r (Notes on Quality of Life,1997) Ya am kalitesi objektif ve subjektif olmak üzere iki aç dan incelenmektedir. Subjektif ya am kalitesi ölçümleri; ailelerin ya amdan memnuniyet ya da memnuniyetsizli ini, objektif ya am kalitesi ölçümleri ise ailelerin gelir, bar nma, ikamet edilen semtin kalitesi, sa l k vb. ya am ko ullar n yans t r (Ferriss,2004) Aile düzeyinde sahip olunan ya am kalitesi; aile üyelerinin ihtiyaçlar n n kar lanmas, bir aile olarak birlikte ya ama, aile bireyleri için anlam ta yan hedeflere sahip olma ve bunlara ula ma olarak tan mlan r (Park and others,2002:153).

14 Yap lan çe itli çal malar sonucunda aile aç s ndan ya am kalitesinin belirlenmesinde ortaya konulan kriterler; gelir düzeyi, ö renim durumu, ailenin temel gelirini sa layan ki inin çal ma durumu ve çal ma ko ullar, gelirin kullan m biçimi, sa l k, g da tüketimi, ula m, konut ve konuta ili kin olanaklar, dinlenme ve e lenme faaliyetleridir (Lazer,1987:176; Jones and Riseborough,2002)* Ya am kalitesinin en temel unsurlar ndan ilk ikisi üphesiz gelir ve ö renim durumudur (Lazer,1987:179; Jones and Riseborough,2002). Gelir düzeyi; ailelerin ihtiyaçlar n kar lama düzeylerini belirlemenin yan s ra sa l k, e itim, sosyal etkile im, konut, serbest zaman ve genel ya am tarz ko ullar ile de do rudan ilgilidir. Dü ük gelir düzeyindeki ailelerin, gecekondu tipi evlerde, sa l ks z ko ullarda ya amalar, kirada oturmalar, insan ya am için önemli baz kolayl k ve e yalar n n olmay, sosyal güvencelerinin bulunmamas, herhangi bir gayrimenkule veya menkul de ere sahip olmamalar gibi objektif ya am göstergelerinin yan s ra; ya amlar ndan memnun olmamalar, içinde bulunduklar ko ullardan kaynakl mutsuzluklar n olmas gibi subjektif ya am göstergelerinin ortaya ç kmas nda da etkili olmaktad r (C lga,1994:357). Yap lan pek çok çal ma gelir düzeyi ile ya am kalitesi aras ndaki pozitif ili kiyi desteklemektedir. Bu çal malarda gelir düzeyi yüksek ailelerin; fiziksel ve zihinsel sa l klar n n daha iyi oldu u, daha uzun ömürlü olduklar, daha az stresli bir ya ama sahip olduklar, daha ba ar l olduklar, ya amdan memnuniyet düzeylerinin daha yüksek oldu u, gelir düzeyi ile mutluluk ve memnuniyet aras nda anlaml bir korelasyon oldu u; buna kar l k gelir düzeyi dü ük ailelerin yeterli ve dengeli beslenemedikleri, s cak su, kullan ma uygun tuvaletlerin bulunmad konutlarda ve kalabal k ko ullarda ya ad klar, serbest zaman faaliyetlerinin yetersiz oldu u, rekreasyon olanaklar na daha az * Diener and Diener,2002: ; Papageorg ou,1976: ; Handbook on Social Indicators,1989:60-75; Ersoy ve Arpac,2003; Fitzimmons,1951: ; Fergusson and others,1981: ; Poston and others,2003: ; Erdo an,2002; D E,2004b; OECD,1982:23-46; Andrews and Withey,1976: ; Seik,2000:33).

15 ula abildikleri, oyuncak, kitap, okul gereçleri ve çocuklar n ya ant lar n zenginle tirmeye yard mc olan bilgisayar, yabanc dil, basketbol vb. okul e itimi d nda özel bir kurs sa layamad klar ve ekonomik zorluklar n depresyona neden oldu u görülmektedir (Diener and Diener,2002: ; Park and others,2002: ). Nitekim yoksul olarak nitelendirilen bireylerin ya am kalitelerinin yoksul olmayanlara göre daha dü ük oldu u dü üncesi de her zaman için kabul gören bir gerçektir (C lga,1994:357). E lerin ö renim durumlar ile ya am kalitesi aras nda da kuvvetli bir ili ki vard r. E itim düzeyi; i sahibi olma ve sahip olunan i in nitelikleri üzerinde etkilidir. Dü ük e itim düzeyi; i sizli e, garantisi olmayan bir i e ve dü ük ücret almaya neden olmaktad r. Bunun bir sonucu olarak da dü ük e itim düzeyi; maddi, sosyal ve psikolojik kayg lara neden olup iyi bir ya am kalitesine ula labilirli i güçle tirmektedir (Jones and Riseborough,2002; Di budak,1997:84; Quality of Life in Europe,2004). T.C. Ba bakanl k Devlet statistik Enstitüsü taraf ndan yap lan 2002 Yoksulluk Çal mas (2002b) sonuçlar na göre, gerek k r gerekse kentsel yerlerde ö renim durumunun artmas n n yoksulluk riskini azaltt, okuryazar olmayan fertlerde yoksulluk oran n n, yüksekokul, fakülte ve üstü e itimli fertlerden yüksek oldu u belirlenmi tir. Dünya Sa l k Örgütü (WHO), sa l ; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tan mlar. Ailelerin özel sa l k sigortas na sahip olmalar ; sa l k hizmetlerine, ilaç ve malzemelerine ula abilirliklerini kolayla t rarak ailelerin ya am kalitelerini artt rmaktad r. Gelir düzeyi özel sa l k sigortas na sahip olmay etkileyen bir faktör olmas nedeniyle sa l k hizmetlerinden yararlanmay ve sa l koruyabilmeyi de etkilemektedir (Park and others, 2002:155) Ya am kalitesinin unsurlar ndan bir di eri g da tüketimidir. Yeterli ve dengeli beslenememe aile üyelerinin sa l n bozan etmenlerin ba nda yer almakta olup fiziksel büyümenin yan s ra zeka geli imini de olumsuz yönde etkilemekte, vücut direncini azaltarak hastal klara yakalanma olas l n artt rmakta ve hastal klar a r seyretmektedir. Dolay s yla aile üyelerinin sosyal ve ekonomik

16 ya am n da etkilemektedir. En önemli yetersiz ve dengesiz beslenme nedenleri sat n alma gücünün ve e itimin yetersizli idir (Baysal,1996:9-18; Pekcan,2003:51). Ailenin temel gelirini sa layan ki inin çal ma durumu ve çal ma ko ullar ailenin ya am kalitesinin önemli bir yönünü olu turmaktad r. Uluslararas Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Anla mas (1948 tarihli ICESCR) ile kabul edilen i kalitesine ili kin haklar n (adaletli ücretler, güvenli ve sa l kl çal ma ko ullar, terfi için e it f rsatlar, dinlenmeler, tatiller ve di er serbest zamanlar) ya am kalitesi üzerinde önemli etkileri söz konusudur. Ailenin temel gelirini sa layan ki inin yapt i i sevmesi ve o i i yapmaktan mutlu ve memnun olmas da ya am kalitesini etkilemektedir. E itim düzeyi yükseldikçe i ten duyulan tatmin de artmaktad r (Quality of Life Indicators,2004; Ganster and Bates, 2003; Di budak, 1997:84) Ya am kalitesinin unsurlar ndan bir di eri de gelirin kullan m biçimidir. Campbell ve arkada lar (1976) taraf ndan tasarruf yapman n, ya amdan duyulan memnuniyetin derecesini etkileyen faktörler aras nda yer ald belirtilmi tir. Gelir düzeyi yüksek olan aileler temel ihtiyaçlar n kolayca kar layabilirler ve böylece yüksek ya am kalitesine ula abilirler (Fuentes and Rojas, 2001; Quality of Life,2004) Ula m da ya am kalitesi aç s ndan önemlidir. Bu nedenle iyi bir ya am kalitesi ev sahibi ve modern araçlara sahip olman n yan s ra araba sahibi olmakla da ilgilidir. Çünkü bir yerden bir yere arabas z gitmek her zaman kolay de ildir. Araba bu anlamda büyük oranda ba ms zl k ve olanaklar sa lar (Quality of Life,2004; Local Transport Plan, 2001). Ailelerin ya am kalitelerini etkileyen en önemli unsurlar ndan bir di eri de içinde ya ad klar konuttur. Güvenli ve konforlu bir konut ailelerin temel ihtiyaçlar ndan olup ya am kaliteleri üzerinde büyük etkileri vard r. Dünya Sa l k Örgütü konutu, bireyin ve ailenin sosyal refah, fiziksel ve ruhsal sa l için arzu edilen ya da gerek duyulan tüm zorunlu hizmetleri, olanaklar, araç ve gereçleri içeren, insanlar n bar nmak için kulland klar fiziksel yap olarak tan mlam t r (Salvato,1972).

17 Konutun; tipi (gecekondu, apartman dairesi), fiziksel ko ullar ( s tma sistemi, borulu su, elektrik vb.), mevcut ev e yalar (çama r makinas, buzdolab, bula k makines, elektrikli süpürge, ocak, f r n, televizyon, radyo-teyp-müzik seti, sabit telefon vb.) ya am kalitesinin objektif belirleyicileri iken, ailelerin konuttan duyduklar tatmin ya am kalitesinin subjektif belirleyicisidir. Gelir düzeyi dü ük ailelerin ço unlu u kirada oturman n yan s ra s cak su ve kullan ma uygun tuvaletlerin bulunmad ve kalabal k ko ullarda ikamet etmektedirler. Uygun olmayan bar nma ko ullar sa l k problemlerinin yan s ra pek çok sosyal probleme de neden olmaktad r (Park and others, 2002:156; Fergusson and others, 1981:719; Di budak, 1997:39,85; Ersoy ve Arpac, 2003; Bubolz and Sontag, 1993). Dinlenme ve e lenme faaliyetleri ya am kalitesinin zenginle tirilmesini sa lamaktad r. Uyku, çal ma ya da zorunlu ihtiyaçlar n kar lanmas için geçen zaman n d nda kalan zaman, dinlenme ve e lenme faaliyetleri için ayr lan zamand r. Ya amdan duyulan tatminin ve mutlulu un belirlenmesinde dinlenme ve e lenme faaliyetleri için ayr lan zamanlar n de erlendirilme biçimi önem kazan r. Aile üyeleri ile ilgili faaliyetlere kat lmak (örn: gezi, al veri, ev d nda yemek yemek, ak am yeme i yemek, sinemaya, konserlere, tatile gitmek, ho lan lan oyun ve aktivitelere kat lmak) ya am kalitesinin göstergeleri aras nda yer almaktad r. Dü ük gelir düzeyi, ailelerin dinlenme ve e lenme faaliyetlerine kat labilirliklerini s n rland rmaktad r (Quality of Life Indicators,2004; Park and others, 2002: ; Papageorg ou; 1976:179). Toplumlar n refah ve mutluluklar ile ailelerin refah ve mutluluklar aras nda do rudan bir ili ki vard r. Bu nedenle ailelerin ya am kalitelerinin yükseltilmesi yönündeki her çal ma sa l kl bir topluma ula mada önem ta r.

18 1.1. ARA TIRMANIN AMACI Aile her ça da ve her toplumda en temel sosyal birim olarak varolagelmi tir. Bu yönüyle aile toplumlar için hayati bir önem ifade eder. Bu nedenle ailelerin ya am kaliteleri insanl n gelece i olarak görülmelidir. Bu ara t rma; Ailelerin gelirlerinin ve e lerin ö renim durumlar n n ya am kalitesinin objektif ve subjektif göstergeleri üzerindeki etkisini belirlemek, Ailelerin ya am kalitelerinin yükseltilmesine yönelik çal malar yapan kurum ve kurulu lara geçerli önerilerde bulunmak amac yla planlanm t r.

19 1.2. ARA TIRMANIN H POTEZLER Ailenin sahip oldu u ya am kalitesi; aile üyelerinin ihtiyaçlar n n kar lanmas, bir aile olarak birlikte ya ama, aile bireyleri için anlam ta yan hedeflere sahip olma ve bunlara ula ma olarak tan mlan r. Toplumlar n refah ve mutluluklar ile ailelerin refah ve mutluluklar aras nda do rudan bir ili ki oldu undan ailelerin ya am kalitelerinin yükseltilmesi yönündeki her çal ma sa l kl topluma ula mada önem ta r. Ya am kalitesinin en temel unsurlar ndan ilk ikisi gelir ve ö renim durumudur. Bu çal ma ile ailelerin ya am kaliteleri üzerinde gelirin ve e lerin ö renim durumunun etkisi incelenecektir. Bu ara t rma ailelerin ya am kalitelerinin belirlenmesi konusunda detayl temel nitelikte bilgilerin elde edilmesi noktas ndan hareket etmektedir. A. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre, ya am kalitelerinin objektif göstergeleri aç s ndan farkl l klar vard r. öyle ki; 1. Ailenin temel gelirini sa layan ki inin çal ma durumu, ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 2. Ailenin temel gelirini sa layan ki inin sosyal güvencesinin bulunma durumu, ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 3. Ailelerin gelirlerinin istek ve ihtiyaçlar n kar lama durumu ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 4. Ailelerin tasarruf yapma durumlar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 5. Ailelerin borçlanma durumlar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 6. Ailelerin borçlar n zaman nda ödeyebilme durumlar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r.

20 7. Aile bireylerinin özel sa l k sigortas na sahip olma durumlar ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 8. Ailelerin g da gruplar n tüketme s kl klar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 9. Ailelerin çocuklar na okul e itimleri d nda özel kurs ald rma durumlar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 10. Ailelerin araba sahibi olma durumlar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 11. Ailelerin ya ad klar konutun tipi ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 12. Ailelerin ev sahibi olma durumlar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 13. Ailelerin ya ad klar konuttaki banyonun ta d olanaklar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 14. Ailelerin ya ad klar konutun s nma ekli ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 15. Ailelerin ya ad klar konutun rutubetli olma durumu ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 16. Aile üyelerinin birlikte ev d nda zaman geçirme durumlar ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r. 17. Ailelerin her y l tatile ç kma durumlar ayl k gelir düzeylerine göre farkl la maktad r.

21 10 B. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre, ya am kalitelerinin subjektif göstergelerine ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l klar vard r. öyle ki; 1. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre ailenin temel gelirini sa layan ki inin i ine, i güvencesine ve ücretine ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r. 2. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre gelirlerini kullanma biçiminden memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r. 3. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre özel sa l k sigortas na ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r. 4. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre tüketilen g da gruplar n n miktarlar na ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r. 5. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre tüketilen g da gruplar n n kalitelerine ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r. 6. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre çocuklar na okul e itimleri d nda ald rd klar özel kurslara ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r. 7. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre sahip olduklar arabaya ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r. 8. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre konut ve konut olanaklar na ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r. 9. Ailelerin ayl k gelir düzeylerine göre dinlenme ve e lenme faaliyetlerine ili kin memnuniyet durumlar aç s ndan farkl l k vard r.

22 11 2. GENEL B LG LER 2.1. YA AM KAL TES, A LE YA AM KAL TES, TANIMLAR, GÖSTERGELER VE TEOR K ÇERÇEVE Bu ara t rma ailelerin gelirlerinin ve e lerin ö renim durumlar n n ya am kalitesinin objektif ve subjektif göstergeleri üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamaktad r. Ya am kalitesi kavram n ve göstergelerini kullanmak için, ya am kalitesi, aile ya am kalitesi ile göstergelerini tan mlama ve aile ya am kalitesine ili kin teorileri aç klama ihtiyac vard r Ya am Kalitesi Tan m Ya am kalitesi konusunda bugüne dek pek çok tan m yap lmakla beraber, yap lan bu farkl tan mlar ya am kalitesinin farkl özellikleri hakk nda bilgi edinmeyi sa lamaktad r. Ya am kalitesi kavram na ili kin tüm bu tan mlar ya am kalitesinin çok boyutlu bir kavram oldu unu göstermektedir. Yazar(lar) Ya am Kalitesi Tan mlar Dalkey, Rourke (1972) Ki inin refah duygusu, ya amdan ho nutlu u yada mutsuzlu udur. Wallace (1974) Tüketim mallar ve hizmetlerine ula m kapsamaktad r. Fakat bundan çok daha fazlas n ifade eder. Ya am kalitesi; fiziksel, zihinsel ve duygusal sa l k durumumuzu, vatanda l k ve yasal haklar m z, e itim sistemimizin ba ar s n, tüm çevremizdeki hava, su, toprak ve gürültü kirlili ini ifade eder. Ya am kalitesi; yeterli

23 12 konutun psikolojik ve sosyolojik boyutlar n, kültürel, rekreasyonel ve serbest zaman faaliyetlerinden zevk almay, ki ileraras ili kilerden ve sa l kl aile i levlerinden tatminkarl, de i en zaman m za uyarlanm bilgi ve kaynaklar, de i ikliklerin yönünü ve h z n etkilemek için e it f rsatlara sahip olmay kapsar. Elgin, Logothetti, Gox (1974) Belirli bir nüfus grubundaki ki ilerin ya ama dair ko ullar kar s ndaki öznel davran lar d r. Andrews, Withey (1976) Bireylerin doyumu ve onlar n sosyal ili kilerinin kesi imidir. Campbell (1980) Ya am kalitesi, psikolojik ve sosyal amaçlar içeren refah duygusu ile ilgilidir. Refah sadece yeterli g da, konut, giysi ve di er materyal unsurlar gibi ya am n temel gerekliliklerini de il, ba arma ve kendini gerçekle tirme gibi daha az maddi de erleri de kapsamaktad r. Liu (1980) Ayn do al ve yap lanm çevrede ya ayan insanlar n, fiziksel ve psikolojik refah n n alg lanan durumsal ifadesidir. Calman (1984) Bireyin umutlar ve beklentileri ile mevcut durumu aras ndaki farkl l kt r. Ya am kalitesi, bireyin geçmi ya ant s na, mevcut ya am stiline ve gelecekle ilgili ki isel umut ve isteklerine ba l d r.

24 13 Liu, Mulvey, Hsieh (1986) Bir araya geldi inde bireyi mutlu ve ho nut eden yan tlanm istek ve tutkular kümesidir. Wish (1986) Çevresel ve psikolojik bile enleri içeren bir kavramd r Brown, Bayer ve MacFarlane (1988) Bir insan n kar layabildi i ve kar layamad istek ve ihtiyaçlar aras ndaki fark, bireyin çevresini kontrol edebilme derecesidir. Parmenter (1988) Bireyin ihtiyaçlar n kar lama derecesidir. Coulter (1990) Mutluluktan daha fazla olan ki isel memnuniyet duygusudur. Goode (1990) Bir insan n temel ihtiyaçlar n kar lama ve amaçlar n gerçekle tirebilme olana na sahip olmas d r. Shalock (1990) Bireyin temel ihtiyaçlar n kar layabilmesi ve toplumdaki temel sorumluluklar n (aile, rekreasyon, okul, i vb.) yerine getirebilmesidir. Stark ve Goldsbury (1990) Genel ya am memnuniyeti, mutluluk ve ba ar ile özde olan genel ya am memnuniyetidir. Ferran (1990) Bireyin kendisi için önemli olan ya am alanlar ndan memnuniyet veya memnuniyetsizlikten gelen refahla ilgili dü üncesidir.

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA letmelerde Etiksel Karar Almada Kültürün Rolü Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi, BF, letme Bölümü, MAN SA ÖZET Kültür,

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS OECD ÜLKELER NDE SA LIK HARCAMALARI: PANEL VER ANAL Z Zafer ÇALI KAN * ÖZ Sa l k harcamalar bütün OECD ülkelerinde son otuz y l içinde yaln zca artmakla kalmay p ayn zamanda giderek farkl la maktad r.

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı