OBEZ BİREYLERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OBEZ BİREYLERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ"

Transkript

1 OBEZ BİREYLERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ Özlem BAL**, Gönül ÖZGÜR***, Aysun BABACAN GÜMÜŞ**** ÖZ Amaç: Bu araştırma, obez bireylerin stresle başa çıkma yöntemlerini incelemek amacıyla yapılmış, tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışmadır. Yöntem: Araştırma 1 Şubat 1 Mart 2005 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Obezite Polikliniğinde yapılmıştır. Bu tarihler arasında Obezite Polikliniğine başvuran 120 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÇTÖ) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, varyans analizi ve t-testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmanın sonuçlarına göre; bireylerin %35.8 i yaş grubunda, %91.7'si kadın, %70'i evlidir. Bireylerin %57.9 u obezite nedenini yanlış beslenme olarak belirtmiştir. Bireylerin SBÇTÖ puan ortalamaları incelendiğinde; Kendine Güvenli puan ortalamasının ± 3.97, Kendine Güvensiz puan ortalamasının 12.06±4.83, Boyun Eğici puan ortalamasının 6.94 ± 3.86, Sosyal Destek Arama ı puan ortalamasının 7.81 ± 2.33, ve İyimser puan ortalamasının 9.76 ± 3.02 olduğu saptanmıştır. Bireylerin stresle başa çıkma yöntemlerinde yaş, cinsiyet, medeni durum, ekonomik durum, çalışma durumu, obezite tanısı alma süresi, kilo vermeye inanma durumu, polikliniğe başvurma nedeni, fizik ve ruh sağlığı algısı etkili faktörler olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu bulgulara göre, obez bireyler stresle başa çıkmada probleme ve duygulara yönelik yaklaşımları bir arada kullanmaktadırlar. Bu doğrultuda, obez bireylerin stresle etkili baş etme konusunda hemşireler tarafından bilgilendirilmeleri önerilebilir. Anahtar Sözcükler: Obezite, stres, stresle başa çıkma ABSTRACT Methods of Coping With Stress of Obese Individuals Aim: It is a descriptive, cross-sectional research carried out in order to examine styles of coping with stress of obese individuals. Method: This study was conducted Obesity Outpatient Clinic Ege University of the Hospital of the Faculty of Medicine. 120 patients, were the sample of study who applied to Obesity Polyclinic between February March Data was collected with Personal Data Form and Ways of Coping Inventory (CWI). Data were evaluated by percentage, variance analysis and t-test. Results: According to the research results; 35.8% of the individuals were between the age group of 37-46, 91.7% of the individuals were women, 70.0% of the individuals were married. 57.9% of the individuals defined the reason of their obesity as inappropriate nourishment. According to the results of the point mean of the CWI; Self Confident Attitudes was ± 3.97, Self Inconfident Attitudes was 12.06±4.83, Submissive Attitudes was 6.94 ± 3.86, Seeking for Social Support was 7.81 ± 2.33, Optimistic Attitudes was 9.76 ± There was a significant difference between age, sex, marital status, economic situation, working situation, obesity diagnosis process, believe to loose weight, result of apply to polyclinic, assessment of physical and mental health and the way of coping with stress of the individuals. Conclusion: As a results, obese individuals used problem and emotion focuced approaches together to cope with stress. In that way, it can be suggested that obese individuals were informed about coping with stress effectively by nurses. Key Words: Obesity, stress, coping with stres * 3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresinde sunulmuştur. ** Hemşire, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu mezunu *** Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği AD, İzmir **** Arş. Gör., Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği AD, İzmir 20

2 Bal, Özgür, Gümüş GİRİŞ Obezite (şişmanlık), vücutta yağ dokusunun artması sonucu ortaya çıkan bir tablodur. Diğer bir deyişle obezite, vücutta aşırı miktarda yağ depolanmasıdır (Deveci ve ark. 2004, Eren 2003, Tüzün 1999, Yılmaz 1995). Günümüzde obezite, önemli morbidite ve mortalite artışı ile ilişkili küresel boyutta bir halk sağlığı sorunu olup, kardiyovasküler, metabolik, neoplastik ve ortopedik sorunlar için başlıca risk faktörüdür (De Zwaan ve ark 2002). Obezite prevalansı, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde tehlikeli bir hızla artmaktadır. Afrika ve Asya ülkelerinde görülme oranı daha azdır. Kırsal bölgelere göre kentlerde daha yaygındır (WHO 2000). Obezite, gelişmiş ülkelerin orta ve az gelirli kesimlerinde, gelişmekte olan ülkelerin ise orta ve yüksek gelirli kesimlerinde daha sık görülmektedir. Çok yoksul kesimlerde ise nadir görülmektedir (WHO 2000). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ulusal çalışmalardan elde ettiği en son verilere göre, Avrupa ülkelerinde obezite prevalansının erkeklerde %10-20, kadınlarda %10-25 arasında değiştiğini, ABD de ise tüm kadınların %25 inin tüm erkeklerin ise %20 sinin obez olduğunu bildirmiştir (WHO 2000). Ülkemizde ise Onat ve ark nın (1999) yaptığı çalışmada obezite prevalansı kadınlarda %38.8, erkeklerde %18.7 olarak saptanmıştır. Obezite her yaşta görülmektedir. Ancak tüm toplumlar için kabul edilen gerçek, yaşla birlikte obezitenin arttığı ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görüldüğüdür (WHO 2000). Obezite, her toplumun özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Toplumun yeme alışkanlıkları, içinde yaşanılan ortam, çalışma koşulları ve genetik faktörler epidemiyolojiye etki eden faktörlerdir (Buruk 2000, Tüzün 1999, Yılmaz 1995, Yılmaz 2002). Diğer taraftan ince olma ve beden görünümüne ilişkin zihinsel uğraşlar, batılı toplumların kültürel etkileri ve yeme bozukluklarının görülme oranlarının artması da obezitenin oluşumunda kısmen sorumludur (Yılmaz 1995). Literatürde obezitenin fiziksel sağlığa yönelik etkileri ile ilgili birçok bilgi mevcuttur. Buna karşın obezitenin psikososyal değişkenlerle ilişkisi konusunda bilgi oldukça yetersizdir. Konuyla ilgili kaynaklar gözden geçirildiğinde, obezitenin nedenleri arasında çeşitli psikososyal faktörlerin de rol oynadığı kabul edilmektedir (De Chouly De Lenclave ve ark. 2001, Deveci ve ark. 2004, Esterbauer ve ark. 2001, Maddi ve ark. 1997, Ryden ve ark. 2003, Sullivan ve ark. 1993). Resch ve ark. (1998) obeziteyi, psikosomatik bir hastalık olarak değerlendirip, tedavisinde çok boyutlu bir terapi yaklaşımının gerekli olduğunu ileri sürmektedirler. Literatürde, obez bireylerle normal vücut ağırlığına sahip olanlar arasında psikopatoloji açısından anlamlı bir fark olmadığını gösteren araştırma bulguları yanında (Telch ve Agras 1994), obez bireylerin daha düşük benlik değerine sahip olduğunu, psikopatolojik durumların daha fazla gözlendiğini gösteren araştırmalar da bulunmaktadır (De Chouly De Lenclave ve ark. 2001, Deveci ve ark. 2004, Maddi ve ark. 1997, Sullivan ve ark. 1993). Bununla beraber yapılan araştırmalarda, obez bireylerde depresyon, anksiyete, somatizasyon ve kişilik bozukluklarının yüksek oranda görüldüğü belirtilmiştir (Maddi ve ark. 1997, Sullivan ve ark. 1993). Deveci ve arkadaşları (2004) obez bireylerin %41 inde en az bir psikiyatrik bozukluğun bulunduğunu saptamıştır. Eren ve Erdi (2003) tarafından yapılan çalışmada ise obez bireylerin %81.3 ünde major depresif bozukluk, %22.6 sında sosyal fobi olduğu bildirilmiştir. Obezitenin oluşumunda stresin de büyük rolü olduğu kabul edilmektedir. Esterbauer ve ark. (2001) yaptıkları bir çalışmada, obez bireylerin stresle etkili baş etmede yetersiz olduğunu saptamıştır. Ryden ve ark. (2003) ise obez bireylerin kilo verdikten sonra stresle baş etme tarzlarını inceledikleri çalışmada, kilo veren tüm bireylerin duygusal odaklı baş etmelerinde azalma, 20 kg ve daha fazla kilo verenlerin ise problem odaklı baş etmelerinde artma olduğunu saptamışlardır. Obezite, günümüzde giderek artan ve uzun süreli tedavi gerektiren kronik bir hastalıktır (Bozbora 2002). Bu bakımdan geniş boyutlarıyla ele alınarak incelenmelidir. Ancak ülkemizde daha çok obezitenin fizyolojik yönüne odaklanılmakta ve obeziteye neden olan psikososyal faktörler göz ardı edilmektedir. Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve yükseltilmesinde bireyi fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönüyle bir bütün olarak ele alan hemşirelerin, bireylerde obeziteye neden olabilecek stresi ve stresle baş yöntemlerini değerlendirerek, bireyleri bu yönde bilgilendirmeleri son derece önemlidir. Bu 21

3 bağlamda obez bireylerin stresle başa çıkma yöntemlerinin belirlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu gerekçelerden yola çıkarak bu araştırmanın amacı; Obez bireylerin stresle başa çıkma yöntemlerini belirlemek, Obez bireylerin bazı bireysel özellikleri ile stresle başa çıkma yöntemleri arasındaki ilişkileri incelemektir. GEREÇ VE YÖNTEM Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma, gerekli izinler alındıktan sonra 1 Şubat 1 Mart 2005 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Obezite Polikliniğinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Obezite Polikliniğe başvuran bireyler, örneklemini ise, yukarıda belirtilen tarihler arasında obezite polikliniğine başvuran, obezite tanısı alan ve araştırmaya katılmayı kabul eden bireyler oluşturmuştur (120 kişi). Örneklem seçiminde bireylerin beden kitle indeksleri kullanılmıştır. Beden kitle indeksleri, poliklinikte yapılan muayene ve ölçümler sonrasında hekimler tarafından hastalara bildirilmektedir. Bu doğrultuda beden kitle indeksi 30 kg/m 2 den fazla olan bireyler araştırma kapsamına alınmıştır (Yılmaz 1995). Araştırmada veriler iki veri toplama aracı ile toplanmıştır. 1. Tanıtıcı Bilgi Formu: Bu form 15 sorudan oluşmaktadır. Formda bireylerin sosyodemografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, medeni durum, aile tipi, eğitim durumu, ekonomik durum, bir işte çalışma durumu), obezite ve sağlık durumlarını (Obezite polikliniğine baş vurma nedeni, obezite tanısı alma süresi, obezite nedeni olarak düşünceleri, kilo vermeye inanma durumu, fizik ve ruh sağlığı algısı) ve stresle baş etme yöntemlerini (stres yaşadığınızda baş etmek için neler yaparsınız?) belirlemeyi amaçlayan sorular yer almaktadır. 2. Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÇTÖ): Folkman ve Lazarus tarafından geliştirilen ölçeğin, ülkemizdeki geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Şahin ve Durak (1995) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, faktör analizine bağlı olarak elde edilen alt ölçeklerin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları; Kendine Güvenli için 0.69, İyimser için 0.63, Sosyal Destek Arama için 0.72, Kendine Güvensiz için 0.67, Boyun Eğici için 0.68 olarak bulunmuştur (Şahin ve Durak 1995). Ölçeğin probleme yönelik etkili yaklaşımlar ile duygulara yönelik etkisiz yaklaşımlar olarak isimlendirilebilecek iki boyutu vardır. Probleme yönelik etkili yaklaşımlar kendine güvenli, iyimser ve sosyal desteğe başvurma olarak; duygulara yönelik etkisiz yaklaşımlar ise kendine güvensiz ve boyun eğici yaklaşımlar olarak değerlendirilmektedir. Ölçek, her maddesi hiç uygun değil 0 puan, uygun değil 1 puan, uygun 2 puan, tamamen uygun 3 puan olarak değerlendirilen, toplam 30 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte, her alt ölçeğe ait puanlar ayrı ayrı hesaplanmakta ve o alt ölçeğe ait toplam puan elde edilmektedir. Alt ölçeklerdeki toplam puan artışı, bireyin o başa çıkma yöntemini daha çok kullandığı şeklinde yorumlanmaktadır. Alt ölçeklerden alınabilecek en düşük ve en yüksek puanlar; Kendine Güvenli için 0-21 puan, İyimser için 0-24 puan, Sosyal Destek Arama ı için 0-15 puan, Kendine Güvensiz için 0-12 puan, Boyun Eğici için 0-18 puandır (Işıkhan 2004, Şahin 1995, Şahin ve Durak 1995). Verilerin değerlendirilmesi SPSS 10.0 paket programı kullanılarak bilgisayarda yapılmış, bireylerin tanıtıcı özellikleri sayı ve yüzde olarak gösterilmiş, bu özelliklerle stresle başa çıkma yöntemleri arasındaki ilişkilerin incelenmesinde varyans analizi ve t testi, ileri analizler için Scheffe ve Duncan testi kullanılmıştır. BULGULAR VE TARTIŞMA Araştırma kapsamındaki bireylerin yaş ortalamasının 37.63±11.79, %35.8 inin yaş grubunda olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılanların %91.7 sinin kadın, %70 inin evli, %29.2 sinin üniversite, %28 inin lise mezunu, %65.8 inin çekirdek aileye sahip olduğu, %80.8 inin bir işte çalışmadığı, %80.8 inin ekonomik durumunu orta, %12.5 inin yüksek, %6.7 sinin düşük olarak değerlendirdiği belirlenmiştir. Bireylerin obezite ve sağlık durumları değerlendirildiğinde; %42.5 inin 1-9 yıldan beri, %57.5 inin 10 ve daha fazla yıldan beri obezite tanısına sahip olduğu saptanmıştır. Bireylerin %88.3 ü kilo vermeyi istediği için, %11.7 si kilo verme zorunluluğu olduğu için 22

4 Bal, Özgür, Gümüş obezite polikliniğine başvurmuştur. Bireylere kilo vermeye inanma durumları sorulduğunda, %82.5 i İnanıyorum, %10.8 i İnanmıyorum, %6.7 si ise Bilmiyorum yanıtını vermiştir. Araştırmada bireylerin %57.9 u düzensiz beslenmeyi, %35.8 i hareketsizliği, %29.2 si hastalıklarını, %9.2 si stresi obez olmalarının nedeni olarak belirtmiştir. Bu bulgular, literatürde obezite nedeni olarak belirtilen düzensiz beslenme ve egzersiz yapmama gibi faktörlerle benzerlik göstermektedir (Yılmaz 1995). Obezite, vücutta aşırı miktarda yağ depolanmasıdır. Alınan kalori miktarının, harcanan kalori miktarından yüksek olması obeziteye yol açmaktadır. Kalori harcanmasında en önemli faktör ise egzersizdir. Kilo almada enerji alımı ve enerji harcanması arasındaki dengenin yanı sıra öğünlerin düzenli aralarla yenmesinin de önemli olduğu belirtilmektedir (Bozbora 2002, Yılmaz 1995). Pınar ın (2002) obez bireylerle yaptığı çalışmada da, bireylerin %88.5 inin egzersiz yapmadığı, %26.4 ünün öğünlerinin düzensiz olduğu, %18.4 ünün ise öğünlerinin kısmen düzenli olduğunu bildirmesi, araştırma bulgularını destekler niteliktedir. Bireylere stres yaşadıklarında, stresle baş etmek amacıyla neler yaptıkları sorulduğunda; %29.2 si Stres yaratan ortamdan ayrılırım, %25.0 i Boş zaman aktivitelerine yönelirim, %25.0 i Günlük yaşam aktivitelerine yönelirim, %20.8 i Ağlarım, %15.0 i Gereksiz ve zamansız bir şeyler yiyip içerim, %13.3 ü Başka şeyler düşünürüm, %10.8 i Rahatlatıcı davranışlarda bulunurum, %9.2 si Başkalarıyla konuşurum yanıtını vermiştir. Bireylerin stresle baş etmede kullandıkları bu yöntemlerin, probleme yönelik yaklaşımlar yanında, genel olarak duygulara yönelik baş etme yaklaşımları olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan bireylerin %40.8 i fizik sağlığını orta, %40.0 ı iyi, %9.2 si kötü olarak belirtmiştir. Buna göre obez bireylerin çoğunluğu, fizik sağlığını orta ve iyi düzeyde algılamaktadır. Oysa konuyla ilgili kaynaklar incelendiğinde, obezitenin hipertansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, kas-eklem ağrıları ve hatta kanser gibi fiziksel sorunları beraberinde getiren ciddi bir sağlık sorunu olduğu belirtilmektedir (Bozbora 2002, De Zwaan ve ark 2002). Çalışmaya katılan bireylerin obez olmalarına rağmen, çoğunluğunun fizik sağlığını iyi ve orta olarak değerlendirmesi obeziteyi fiziksel bir hastalık olarak değerlendirmediklerini göstermektedir. Araştırmaya katılan bireylerin ruh sağlığı algıları incelendiğinde; %49.2 si iyi, %42.5 i orta, %8.3 ü kötü olarak belirtmiştir. Bu bulgulara göre bireylerin büyük bir kısmı ruh sağlığını iyi ve orta olarak değerlendirmektedir. Bununla beraber elde edilen bu sonuçlar, bireylerin öznel değerlendirmeleridir ve kendi bireysel algılarını yansıtmaktadır. Pınar ın (2002) yaptığı çalışmada ise obez bireylerin %42.5 inin depresif olduğu, %58.6 sının benlik saygısının düşük olduğu, %54.4 ünün beden imajının bozuk olduğu belirlenmiştir. Tablo 1. Bireylerin SBÇTÖ alt ölçek puan ortalamalarının dağılımı SBÇTÖ Alt Ölçekleri X SD Min. Max. Kendine Güvenli Kendine Güvensiz Boyun Eğici Sosyal Destek Arama Puan aralığı İyimser Tablo 1 de araştırmaya katılan bireylerin SBÇTÖ alt ölçek puan ortalamalarının dağılımı görülmektedir. Buna göre bireylerin kendine güvenli yaklaşım puan ortalaması 15.44, kendine güvensiz yaklaşım puan ortalaması 12.06, boyun eğici yaklaşım puan ortalaması 6.94, sosyal destek arama yaklaşımı puan ortalaması 7.81, iyimser yaklaşım puan ortalaması 9.76 olarak saptanmıştır. Alt ölçeklerden alınan toplam puan ortalamaları, her alt ölçeğin puan aralıklarına göre değerlendirildiğinde; obez bireylerin stresle baş etmede kullandıkları yöntemlerin sırasıyla, kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım, sosyal destek arama yaklaşımı, kendine güvensiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım olduğu görülmektedir. 23

5 Bu bulgulara göre, araştırmaya katılan bireyler stresle başa çıkmada, probleme yönelik yaklaşımları, duygulara yönelik yaklaşımlardan daha fazla oranda kullanmaktadırlar. Buna karşın, obez bireylerin stresle başa çıkmada, hem probleme yönelik etkili, hem de duygulara yönelik etkisiz yöntemleri bir arada kullandıkları söylenebilir. Tablo 2. Bireylerin SBÇTÖ alt ölçek puan ortalamalarının sosyodemografik özelliklerine göre dağılımı Sosyodemografik Özellikler Kendine Güvenli Kendine Güvensiz Boyun Eğici Sosyal Destek Arama İyimser Yaş grubu X SD X SD X SD X SD X SD (N=27) (N=19) (N=43) ve üzeri (N=31) F / p / / / 0.028* / / 0.037* Cinsiyet X SD X SD X SD X SD X SD Kadın (N=110) Erkek (N=10) t / p / 0.017* / / / / 0.018* Medeni durumu X SD X SD X SD X SD X SD Bekar (N=29) Evli (N=84) Boşanmış/dul (N=7) F / p / / 0.016* / 0.012** / 0.041* / 0.015* Ekonomik durumu X SD X SD X SD X SD X SD Düşük (N=8) Orta (N=97) Yüksek (N=15) F / p / 0.017* / / / / Çalışma durumu X SD X SD X SD X SD X SD Evet (N=23) Hayır (N=97) t / p / / / / / 0.043* *p<0.05 **p<0.01 Tablo 2 de araştırmaya katılan bireylerin SBÇTÖ alt ölçek puan ortalamalarının sosyodemografik özelliklerine göre dağılımı görülmektedir. Bireylerin yaş gruplarına göre SBÇTÖ alt ölçek puan ortalamaları incelenmiş, boyun eğici ve iyimser yaklaşım puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu saptanmıştır. Yapılan ileri analizde, boyun eğici yaklaşımın ve 47 ve üzeri yaş grubundaki bireyler tarafından 24

6 Bal, Özgür, Gümüş daha yüksek düzeyde kullanıldığı (Scheffe, p<0.05), iyimser yaklaşımın ise ve 47 ve üzeri yaş grubundaki bireyler tarafından daha yüksek düzeyde kullanıldığı belirlenmiştir (Duncan, p<0.05) (Tablo 2). Yaş ilerledikçe obez bireylerin stresle başa çıkmada, boyun eğici ve iyimser yaklaşımları daha fazla kullanmalarının nedeni, yaşam dönemlerine özgü olarak bireylerin değişen fiziksel ve psikososyal gereksinimleri ve beklentileri olabilir. Gençlik dönemlerinde beden imajı ve dış görünümle ilgili kaygılar daha yoğun yaşanırken, artan yaşla birlikte, bu kaygılar daha az yaşanmaktadır. Bu durumun obezitenin yol açtığı beden imajı sorunları için de geçerli olabileceği ve ileri yaştaki bireylerin fazla kilolarıyla ilgili olarak iyimser ve boyun eğici yaklaşımları daha çok benimseyebilecekleri düşünülmektedir. Bireylerin cinsiyete göre SBÇTÖ alt ölçek puan ortalamaları incelendiğinde, kadınların erkeklere göre, kendine güvenli ve iyimser yaklaşım puan ortalamalarının daha yüksek olduğu ve bu farkların istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 2). Araştırma kapsamındaki kadınların kendine güvenli ve iyimser yaklaşımı daha fazla kullanmalarının nedeni; kadınların çoğunun bir işte çalışmaması, zamanlarının büyük bir kısmını evde geçirmeleri ve dolayısıyla fazla kilolarının yol açtığı bedensel görünüm sorunlarını daha az yaşamaları şeklinde özetlenebilir. Bunun yanı sıra araştırmaya katılan bireylerin büyük bir kısmının kadın olduğu göz önüne alındığında, cinsiyet bakımından daha eşit dağılımlı örneklemlerde bu sonuçların değişebileceği düşünülmektedir. Bireylerin medeni durumlarına göre SBÇTÖ alt ölçek puan ortalamaları incelendiğinde, kendine güvenli yaklaşım dışında, diğer yaklaşımlara yönelik gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık saptanmıştır. Yapılan ileri analizde bekar olanların sosyal destek arama, kendine güvensiz ve boyun eğici yaklaşım puan ortalamalarının anlamlı düzeyde düşük olduğu, evli olanların ise iyimser yaklaşım puan ortalamasının anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (Scheffe, p<0.05) (Tablo 2). Buna göre bekar olanlar sosyal destek arama, kendine güvensiz ve boyun eğici yaklaşımları daha az kullanmakta, evli olanlar ise iyimser yaklaşımı daha fazla kullanmaktadırlar. Boşanmış veya dul olma, eş desteğinden yoksun olma açısından bireylerde kendinde güvensizliğe ve daha fazla sosyal destek arayışına neden olabilir. Evli olma durumu ise aile yaşamındaki sorumluluklar nedeniyle bireylerde daha iyimser yaklaşımlara yol açabilir. Araştırmaya katılan bireylerin ekonomik durumlarına göre kendine güvenli yaklaşım puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olduğu belirlenmiş, yapılan ileri analizde bu farkın orta ekonomik düzeye sahip bireylerden kaynaklandığı saptanmıştır (Scheffe, p<0.05) (Tablo 2). Bu bulguya göre kendine güvenli yaklaşımın orta ekonomik düzeye sahip bireyler tarafından daha fazla kullanıldığı söylenebilir. Düşük ekonomik düzeye sahip bireylerin kendine güveninin daha düşük olması beklenen bir sonuç olmakla birlikte, bu çalışmaya katılan bireylerin çoğunun orta ekonomik düzeye sahip olması (%80.8), bu farkın nedeni olabilir. Bu açıdan diğer ekonomik düzeylerdeki bireylerin sayıca artması durumunda bu sonuçların değişebileceği düşünülmektedir. Bireylerin bir işte çalışma durumuna göre puan ortalamaları incelendiğinde, bir işte çalışmayanların iyimser yaklaşım puan ortalaması, çalışanlardan daha yüksek bulunmuş ve aradaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 2). Bir işte çalışma durumu yapılan işle ilgili olarak bedensel görünüm açısından bazı özellikleri gerektirebilmekte ve çalışma yaşamında obez bireylerin olumsuz değerlendirilmelerine, hatta iş yaşamından dışlanmalarına yol açabilmektedir. Bu sonuç, çalışmayan bireylerin ev ortamında daha fazla bulunmaları nedeniyle bedensel görünümlerine ilişkin olarak kilolarını daha az sorun ettikleri şeklinde yorumlanabilir. Araştırmaya katılan bireylerin eğitim durumlarına göre, kendine güvenli yaklaşım puan ortalamaları (F=1.734, p>0.05), kendine güvensiz yaklaşım puan ortalamaları (F=1.561, p>0.05), boyun eğici yaklaşım puan ortalamaları (F=2.120, p>0.05), sosyal destek arama yaklaşımı puan ortalamaları (F=0.787, p>0.05) ve iyimser yaklaşım puan ortalamaları (F=1.710, p>0.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Bireylerin aile tipine göre SBÇTÖ alt ölçekleri toplam puan ortalamaları incelendiğinde de; kendine güvenli yaklaşım puan ortalamaları (t=0.673, p>0.05), kendine güvensiz yaklaşım puan ortalamaları (t=0.507, p>0.05), boyun eğici yaklaşım puan ortalamaları (t= , p>0.05), sosyal destek arama yaklaşımı puan ortalamaları (t=-1.908, p>0.05) ve iyimser yaklaşım puan ortalamaları (t=0.901, p>0.05) arasında anlamlı düzeyde fark bulunmamıştır. 25

7 Tablo 3 te araştırmaya katılan bireylerin SBÇTÖ alt ölçek puan ortalamalarının obezite ve sağlık durumlarına göre dağılımı görülmektedir. Obezite Polikliniğine başvurma nedenine göre, bireylerin kendine güvensiz yaklaşım puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olduğu saptanmıştır (p<0.01) (Tablo 3). Buna göre kilo verme zorunluluğu nedeniyle polikliniğe başvuran bireylerin kendine güvensiz yaklaşım puan ortalaması, kilo vermek isteme nedeniyle polikliniğe başvuranlardan daha yüksek bulunmuştur. Obezitenin bireylerde beden imajıyla ilgili sorunların ötesinde, çeşitli fiziksel ve psikolojik hastalıklara neden olması, bireylerde kilo vermeyi zorunlu hale getirmektedir. Bu durum ise kilo vermekte güçlük çeken bireylerde daha fazla zorlanmaya yol açarak, kendilerine olan güvenlerinin azalmasına ve stresle etkili baş edememelerine neden olabilir. Tablo 3. Bireylerin SBÇTÖ alt ölçek puan ortalamalarının obezite ve sağlık durumlarına göre dağılımı Obezite özellikleri ve sağlık durumları Kendine Güvenli Kendine Güvensiz Boyun Eğici Sosyal Destek Arama İyimser Polikliniğe başvurma nedeni X SD X SD X SD X SD X SD Kilo verme isteği (N=106) Kilo verme zorunluluğu (N=14) t / p / / 0.001** / / / Obezite tanısı alma süresi X SD X SD X SD X SD X SD 1-9 yıl (N=51) ve üzeri yıl (N=69) t / p / / / / 0.001** / Kilo vermeye inanma durumu X SD X SD X SD X SD X SD İnanıyorum (N=99) İnanmıyorum (N=13) Bilmiyorum (N=8) F / p / 0.035* / / / / 0.023* Fizik sağlık algısı X SD X SD X SD X SD X SD Kötü (N=23) Orta (N=49) İyi (N=48) F / p / 0.000** / / / / 0.000** Ruh sağlığı algısı X SD X SD X SD X SD X SD Kötü (N=10) Orta (N=51) İyi (N=59) F / p / 0.006** / 0.000** / 0.004** / / 0.004** *p<0.05 **p<

8 Bal, Özgür, Gümüş Araştırma kapsamındaki bireylerin obezite tanısı alma süresine göre, SBÇTÖ alt ölçek puan ortalamaları incelendiğinde; 10 yıl ve daha fazla süreden beri obez olan bireylerin, 10 yıldan daha az süredir obez olanlara göre, sosyal destek arama puan ortalaması daha yüksek bulunmuş ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu belirlenmiştir (p<0.01) (Tablo 3). Uzun yıllardır obez olma durumu, bireylerin kilo vermeyle ilgili sorunları olduğunu düşündürmektedir. Bu bakımdan uzun süredir kilo verememenin yol açtığı sorunlar, bireylerde kişilerarası ilişkilerini arttırarak sosyal destek arama şeklinde yaklaşımlara neden olabilir. Bireylerin kilo vermeye inanma durumlarına göre SBÇTÖ alt ölçek puan ortalamaları incelendiğinde, kendine güvenli yaklaşım puan ortalaması kilo vereceğine inananlarda anlamlı düzeyde daha yüksek bulunurken (Scheffe, p<0.05), iyimser yaklaşım puan ortalaması kilo vereceğini bilmeyenlerde anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur (Scheffe, p<0.05) (Tablo 3). Her iki yaklaşımda da, kilo vereceğine inanan bireylerin stresle baş etmede etkili yöntemleri daha çok kullandıkları söylenebilir. Bu sonuç, aynı zamanda bireyin bir şeye inanmasının, kendisine güvenmesine ve iyimser bir yaklaşım içinde davranmasına neden olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bireylerin SBÇTÖ alt ölçek puan ortalamaları, fizik sağlık değerlendirmelerine göre incelendiğinde; kendine güvenli ve iyimser yaklaşım puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu saptanmıştır. Yapılan ileri analizde bu farkların, kendine güvenli yaklaşım için fizik sağlığını kötü olarak değerlendiren bireylerden, iyimser yaklaşım için ise fizik sağlığını iyi olarak değerlendiren bireylerden kaynaklandığı belirlenmiştir (Scheffe, p<0.01) (Tablo 3). Buna göre, kendine güvenli yaklaşım fizik sağlığını kötü olarak değerlendirenler tarafından daha düşük düzeyde kullanılmakta, iyimser yaklaşım ise fizik sağlığını iyi olarak değerlendirenler tarafından daha yüksek düzeyde kullanılmaktadır. Literatürde, obezitenin kardiyovasküler, metabolik, neoplastik ve ortopedik çeşitli fiziksel sorunlara yol açtığına ilişkin birçok bilgi mevcuttur (Yılmaz 1995, Bozbora 2002, De Zwaan ve ark 2002). Fizik sağlık algısına yönelik bu bulgular, bu doğrultuda değerlendirildiğinde; obezitenin yol açtığı fiziksel sorunların, bireylerde stresle baş etmeyi olumsuz olarak etkilediği söylenebilir. SBÇTÖ alt ölçek puan ortalamaları, bireylerin ruh sağlığı değerlendirmelerine göre incelendiğinde; sosyal destek arama dışında, diğer yaklaşımlara yönelik gruplar arasında anlamlı düzeyde farklılık olduğu saptanmış ve yapılan ileri analizde, bu farklılıkların ruh sağlığını kötü olarak değerlendiren bireylerden kaynaklandığı belirlenmiştir (Scheffe, p<0.01) (Tablo 3). Buna göre ruh sağlığını kötü olarak değerlendiren bireyler, kendine güvenli ve iyimser yaklaşımı daha düşük düzeyde, kendine güvensiz ve boyun eğici yaklaşımı ise daha yüksek düzeyde kullanmaktadırlar. Bu bulgular, obezitenin bireylerin ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilediğine ilişkin literatürle uygunluk göstermektedir (Deveci ve ark. 2004, Eren ve Erdi 2003, Maddi ve ark. 1997, Sullivan ve ark. 1993). Buna paralel olarak bireyin ruh sağlığı algısının kötü olması, stresle etkili baş edememesine neden olmaktadır. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu çalışmada obez bireylerin stresle başa çıkma yöntemleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, obez bireylerin stresle baş etmede kullandıkları yöntemler sırasıyla, kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım, sosyal destek arama yaklaşımı, kendine güvensiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım olarak bulunmuştur. Bu doğrultuda obez bireylerin stresle başa çıkmada, hem probleme yönelik etkili, hem de duygulara yönelik etkisiz yöntemleri bir arada kullandıkları belirlenmiştir. Bireylerin yaşa, cinsiyete, medeni duruma, ekonomik duruma, çalışma durumuna, polikliniğe başvurma nedenine, obezite tanı süresine, kilo vermeye inanma durumuna, fizik ve ruh sağlığı algısına göre SBÇTÖ alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Buna karşın bireylerin eğitim durumuna ve aile tipine göre SBÇTÖ alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark saptanmamıştır. Bunun yanı sıra erkeklerin, evli, boşanmış ve dul olanların, bir işte çalışanların, kilo verme zorunluluğu olanların, kilo vereceğine inanmayanların, fizik ve ruh sağlığını kötü olarak değerlendiren bireylerin stresle başa çıkmada daha yetersiz oldukları bulunmuştur. Bu bulgular sonucunda; Obez bireylere, obezitenin fiziksel ve psikososyal sorunlara yol açan, ciddi ve kronik bir sağlık sorunu olduğu yönünde bilgi verilmesi, 27

9 Stresle baş etmede riskli grup olarak belirlenen obez erkeklerin, evli, boşanmış ve dul olanların, bir işte çalışanların, kilo verme zorunluluğu olanların, kilo vereceğine inanmayanların, fizik ve ruh sağlığını kötü olarak değerlendirenlerin stresle etkili baş etme konusunda bilgilendirilmesi, Hemşirelerin obez bireylerin psikolojik boyutunu tanımlamaya yönelik daha geniş örneklemlerde, farklı değişkenleri göz önünde bulundurarak benzer araştırmalar yapması önerilebilir. Bunlara ek olarak, bu çalışmada örneklemin büyük bir kısmını kadınların ve çalışmayan bireylerin oluşturması, bu araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarının netleşmesi bakımından, benzer çalışmalardaki örneklemlerde bu özelliklerin dikkate alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. KAYNAKLAR Bozbora A (2002) Obezite ve tedavisi. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1-9. Buruk Ş, Bulca Z, Çiloğlu F, Peker İ (2000) Egzersiz Biyokimyası ve Obezite. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, De Chouly De Lenclave MB, Florequin C, Bailly D (2001) Obesity, alexithymia, psychopathology and binge eating: A comparative of 40 obese patients and 32 controls. Encephale, 27: 4, De Zwaan M, Mitchell JE, Howell LM, et al. (2002) Two measures of health-related Quality of life in morbid obesity. Obesity Research, 10, Deveci A, Demet MM, Özmen B ve ark. (2004) Obez hastalarda psikopatoloji, aleksitimi ve benlik saygısı. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Program ve Özet Bildirileri Kitabı, İzmir, Eren İ, Erdi Ö (2003) Obez hastalarda psikiyatrik bozuklukların sıklığı. Klinik Psikiyatri Dergisi, 6: 3, Esterbauer E, Anders I, Ladurner G, et al. (2001) Stres management in heart diseases, obesity, nicotine and alcohol use. Wien Klin Wochenschr, 17:113(23-24), Maddi SR, Khoshaba DM, Persico M, et al. (1997) Psychosocial correlates of psychopathology in a national sample of the morbidly obese. Obes Surg, 7:5, Onat A, Yıldırım B, Çetinkaya A ve ark. (1999) Erişkinlerimizde obezite ve santral obezite göstergeleri ve ilişkileri: de düşündürücü obezite artışı erkeklerde daha belirgin. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 27: Pınar R (2002) Obezlerde depresyon, benlik saygısı ve beden imajı. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6: 1, Resch M, Haasz P, Sido Z (1998) Obesity as psychosomatic disease. Eur Psychiatry, 13: (Sup)4, 315. Ryden A, Karlsson J, Sullivan M, et al. (2003) Coping and distress: What happens after interventions? A 2-year follow-up from the Swedish obese subjects (SOS) study. Psychosomatic Medicine, 65, Şahin HN (1995) Stresle Başa Çıkma, Olumlu Bir. Sistem Yayıncılık & Türk Psikologlar Derneği, 2. Basım, Şahin NH, Durak A (1995) Stresle Başa çıkma Tarzları Ölçeği: Üniversite öğrencileri için Uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi, 10: 34, Sullivan M, Karlsson J, Sjostrom L, et al. (1993) Swedish obese subjects (SOS) an intervention study of obesity. Baseline evaluation of health and psychosocial functioning in the first 1743 subjects examined. Int J Obes Relat Metab Disord, 17, Telch CF, Agras WS (1994) Obesity, binge eating and psychopathology: Are they related? Int J Eat Disord, 15: 1, Tüzün M (1999) Obezitenin genel özellikleri (içinde) Yılmaz C (ed). Obezite ve Tedavisi. Birinci Basım, Mart Matbaacılık Sanatları Ltd, İzmir, WHO (2000) Obesity: Preventing and managing the global epidemic: report of a WHO consultation. WHO Technical Report Series; 894, Geneva Yılmaz C (2002) Endokrinolojide Tanı Basamakları. Güven Kitabevi, Yılmaz C (1995) Obezite. Savaş Cilt Evi, Işıkhan V (2004) Çalışma hayatında stres ve başa çıkma yolları. Sandal Psikoloji Dizisi 1, 1. Baskı, Ankara 28

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları

Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları Tip 1 diyabetli genç yetişkinlerin hastalığa psikososyal uyumları ve stresle başa çıkma tarzları 1 Selda Çelik, 2 Meral Kelleci, 3 Dilek Avcı, 1 Elif Temel 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

OBEZİTE Doç. Dr. Erdal Vardar 46. UPK

OBEZİTE Doç. Dr. Erdal Vardar 46. UPK YAŞAM KALİTESİ VE OBEZİTE Doç. Dr. Erdal Vardar 46. UPK Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi Kişinin kendi sağlığını değerlendirmesi için geliştirilmiş bir ölçme metodudur. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçümü

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tedaviye Başvuran İnfertil Çiftlerde Kaygı, Öfke, Başa Çıkma, Yeti Yitimi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Gülcan Güleç, DR. Hikmet Hassa, Dr. Elif Güneş Yalçın, Dr.Çınar Yenilmez, Dr. Didem

Detaylı

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ *

AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ (SYBD) BELİRLENMESİ * İlkay COŞKUN GÜNER** Fatma DEMİR *** Kabul Tarihi: 12.07.2005 ÖZET Günümüzde insanların günlük yaşamlarının yaklaşık

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 2017) TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ SELDA ARSLAN 1,FİGEN BEKAR TUNÇALP 2 1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü; 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN:FZT.MELTEM ERASLAN DANIŞMAN:PROF.DR.İSMET MELEK Obezite (şişmanlık),vücutta aşırı ölçüde

Detaylı

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Sedat Batmaz 1, Emrah Songur 1, Mesut Yıldız 2, Zekiye Çelikbaş 1, Nurgül Yeşilyaprak 1, Hanife

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

OBEZİTE VE DEPRESYON. Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD.

OBEZİTE VE DEPRESYON. Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. OBEZİTE VE DEPRESYON Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Obezite nedir? Obezite BKİ>30 kg/m² Çoğul etyolojili Kronik Tekrarlayıcı Yaşam kalitesini bozan Çeşitli

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Obezite Nedir? Harun AKTAŞ - Trabzon

Obezite Nedir? Harun AKTAŞ - Trabzon Obezite Nedir? Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ*

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ* Filiz ADANA** Betül AKTAŞ*** Semra ERDAĞI**** Sevda ELİŞ**** Hicran ALKAN*** Özgü ULUMAN*** Alınış Tarihi:14.02.2008

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladıkları Stresörler ve Kullandıkları Başetme Yöntemlerinin Belirlenmesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladıkları Stresörler ve Kullandıkları Başetme Yöntemlerinin Belirlenmesi Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladıkları Stresörler ve Kullandıkları Başetme Yöntemlerinin Belirlenmesi ÖZET Özgül GÜLER*, Sezgi ÇINAR** Amaç: Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin algıladıkları

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu.

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özlem Serenli,

Detaylı

Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi

Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi Hemodiyaliz Hemşirelerinde Sağlık Algı Düzeylerinin Belirlenmesi Bahar ÇETİN, Özel Lüleburgaz Diyaliz Merkezi Seher ÜNVER, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Tevfik ECDER, İstanbul Bilim Üniversitesi,

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

Evde ve Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu

Evde ve Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 2 Evde ve Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu Life Satisfaction of University Students Living at Home or in the Dormitory Gönül ÖZGÜR, 1 Aysun BABACAN

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI Hipertansiyon (HT) çağımızın en önemli sağlık sorunu olup mortalite ve morbidite nedenlerinin başında gelmektedir. Türkiye de de tüm

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

Hastanede Çalışanların Stres ve Yönetimi 1. Stress and Stress Management of Workers in Hospitals

Hastanede Çalışanların Stres ve Yönetimi 1. Stress and Stress Management of Workers in Hospitals Hastanede Çalışanların Stres ve Yönetimi 1 Nesrin Ülker 2 2 Tekirdağ Devlet Hastanesi Özet: Araştırmanın amacı hastanelerde çalışan doktor, hemşire ve teknikerlerin örgütsel stres kaynaklarını ve stresle

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği

Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Giriş Tükenmişlik; işi gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve sürekli diğer insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda olan kişilerde

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Mental sağlığın korunmasında etkili faktörler. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Mental sağlığın korunmasında etkili faktörler. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mental sağlığın korunmasında etkili faktörler Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Diyabetlilerin önemli bir kısmında bulunan psikolojik bozukluklar çoğu zaman gözardı edilmekte ve

Detaylı

Öğrenci Hemşirelerin Stresle Başetme Tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi

Öğrenci Hemşirelerin Stresle Başetme Tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi Öğrenci Hemşirelerin Stresle Başetme Tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi Emine TEMEL *, Aynur BAHAR **, Döndü ÇUHADAR *** Not: Bu çalışma, XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresinde (31 Ağustos-2

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı

Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı Proje kapsamında verilerin elde edileceği hastanede onkoloji hastaları ile çalışan tüm hemşireleri içine alan bir program yapılması kararlaştırıldı. Hemşirelerle

Detaylı

İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü

İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü İnfertil çiftlerde bağlanma ve mizaç özellikleri tedavi başarısını etkiler mi? Stresin aracı rolü Dr. Fatma Fariha Cengiz, Dr. Gülhan Cengiz, Dr. Sermin Kesebir Erenköy RSHEAH, İstanbul 29 Mayıs Hastanesi,

Detaylı

Orta yaş kadınların çoğu için psikososyal ve fiziksel semptomlarla ilişkili olarak reprodüktif dönemin sonu ve menopozun başlangıcını gösterir

Orta yaş kadınların çoğu için psikososyal ve fiziksel semptomlarla ilişkili olarak reprodüktif dönemin sonu ve menopozun başlangıcını gösterir Orta yaş kadınların çoğu için psikososyal ve fiziksel semptomlarla ilişkili olarak reprodüktif dönemin sonu ve menopozun başlangıcını gösterir Aynı zamanda sağlıksız yaşam stilinin birikmiş etkilerinin

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. IV TEŞEKKÜR Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik tez danışmanım olarak araştırmanın

Detaylı

OBEZ BİREYLERİN DEPRESİF BELİRTİ DÜZEYLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

OBEZ BİREYLERİN DEPRESİF BELİRTİ DÜZEYLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ OBEZ BİREYLERİN DEPREİF BELİRTİ DÜZEYLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMEİ Gönül ÖZGÜR * Aysun BABACAN GÜMÜŞ ** Ceren PALAZ *** Kabul Tarihi:12/07/2007 ÖZET Bu araştırmanın amacı, obez bireylerin

Detaylı

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ Abdullah SOYSAL * Pınar ÖKE ** Fedayi YAĞAR *** Burhan KILIÇ *** Özet: Bu çalışmanın amacı hastaların

Detaylı

Obez hastalarda psikopatoloji, aleksitimi ve benlik saygısı*

Obez hastalarda psikopatoloji, aleksitimi ve benlik saygısı* 84 Obez hastalarda psikopatoloji, aleksitimi ve benlik saygısı Obez hastalarda psikopatoloji, aleksitimi ve benlik saygısı* Artuner DEVECİ, 1 M. Murat DEMET, 2 Bilgin ÖZMEN, 3 Erol ÖZMEN, 4 Zeliha HEKİMSOY

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Ezgi Özserezli O Evlilik ilişkisi, kişilerin psikolojik sağlığını temelden etkilemektedir.

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

ÖZEL BİR GRUP HASTANESİ NDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ BELİRLENMESİ

ÖZEL BİR GRUP HASTANESİ NDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ BELİRLENMESİ 1 Özet ÖZEL BİR GRUP HASTANESİ NDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİNİN VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ BELİRLENMESİ *Hem. Gülay GÖÇMEN AVCI, **Hem. Gökşen ÖZTÜRK, ***Hem. Nihat AZAKLI,

Detaylı

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven

Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ebe Huriye Güven Gebelere Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Fetal Bağlanma, Doğum Algısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi Ebe Huriye Güven Gebelik dönemi fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı ve bu değişimlere

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Giriş Gebeliğin periodontal sağlığı olumsuz etkilediği kabul edilmektedir. Diş ve diş etlerinde

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ Egemen Ünal*, Reşat Aydın*, Gülnur Tekgöl Uzuner**, Oğuz Osman Erdinç**, Selma Metintaş* *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER Dr. Ümit ATMAN CİHAN Dr. Gönül DİNÇ Yük. Hemş. Safiye ÖZVURMAZ Dr.

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı