Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN"

Transkript

1 Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN Özet Gelien teknolojiyle beraber saysal bilginin güvenlii oldukça önem kazanmtr. Görüntü damgalama, sahiplik ve telif haklarnn korunmas gibi pek çok alanda kullanlan bir tekniktir. Bu çalmada, Genetik algoritma kullanarak dalgack domeninde görüntü kaynatrma tabanl bir görünür damgalama yöntemi önerilmitir. Farkl barndrc resim ve damga üzerinde gerçekletirilen simülasyonlarda önerilen yöntemin hem saysal hem de görsel olarak iyi sonuçlar verdii görülmütür. Anahtar kelimeler Görünür damgalama, Görüntü kaynatrma, Ayrk dalgack dönüümü, Genetik algoritma Abstract Due to the developments in technology, security of the digital data is becoming more important. Image atermarking techniques can be used for onership claim and copyright protection. In this paper, an image fusion based visible atermarking method using Genetic algorithm in avelet domain is proposed. In the simulations hich ere realized on different host and atermark images, the numerical and visual results of the proposed method are satisfactory. Keyords Visible atermarking, Image fusion, Discrete avelet transform, Genetic algorithm I. GR nternet ve iletiim teknolojilerindeki ilerlemelerle beraber saysal bilginin güvenlii de oldukça önem kazanmtr. Bu amaçla görüntü, ses ve video gibi çoklu ortam verileri için sahiplik, telif haklar ve bilgi korsanl gibi alanlarda kullanlabilecek pek çok saysal damgalama yöntemi gelitirilmitir. Damgalama yöntemleri görünür ve görünmez yaklamlar olarak snflandrlabilir. Görünür yöntemler sahipliin logolar vastasyla açkça iddia edilebilmesini salarken, görünmez yöntemler bu haklarn sakl bir ekilde korunmasn salarlar [1-4]. Görüntü kaynatrma, farkl alglayclardan veya geometrik parametreleri deitirilmi bir alglaycdan elde edilen görüntülerin birletirilmesine denir. Medikal görüntüleme, uzaktan alglama ve snrl görü derinliinin artrlmas gibi uygulamalarda kullanlmaktadr. Pek çok görüntünün veya görüntü özelliinin birletirilerek tek bir görüntü elde edilmesi ilemi olarak da tanmlanmaktadr. Elde edilen sonuç resim, V. Aslanta (e-posta: tel: ) ve R. Kurban, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendislii bölümünde görev yapmaktadrlar. kaynak resimlerden elde edilmi geniletilmi bilgileri ihtiva etmektedir [5,6]. Saysal damgalamann önemli uygulamalarndan birisi de özellikle eb ortamnda bilgilerin kötüye kullanmn engelleme amaçl olarak bir dokümann kaynann tanmlanmas için görünür sahiplik bilgisinin ifade edilmesidir [7]. Genelde görünür damga bir metin veya logo biçimindeki ikincil bir resimdir. Görünür damgalama, barndrc resim ile damga resminin bir alamda birletirilmesi yani kaynatrlmas ilemi olarak da düünülebilir. Dier bir ifadeyle, görüntü kaynatrma alanndaki yaklamlar, görünür damgalama alanna geniletilerek uyarlanabilir. Görünür damgalamada olmas gereken özellikler u ekilde sralanabilir: damgalanm resim barndrc resimden olabildiince bilgi ihtiva ederken damgann karakteristii de açkça görülebilmelidir, görünür damgalama yöntemi, gözlemcide yanltc bozulmalar ve tutarszlklar meydana getirmemelidir, damga gürültüye ve çeitli ataklara kar dayankl olmal ve damgann yok edilebilmesi olabildiince zor olmaldr [8]. Görünür damgalama alanndaki ilk çalmalar IBM saysal kütüphane organizasyonu tarafndan Vatikan kütüphanesindeki saysallatrlm belgelerin iaretlenmesi amacyla yaplmtr [9]. Damgann dayankll ölçeklenerek orijinal resimlerin parlaklk bileenlerine gömme ilemi gerçekletirilmitir. Blok tabanl ayrk kosinüs dönüümü (AKD) domeninde doku, kenar ve parlaklk bilgisine dayal çeitli çalmalar gerçekletirilmitir [10]. Dier taraftan ayrk dalgack dönüümü (ADD) ile yaplan çalmalarda dalgack katsaylar snflandrlarak belli oranlarda birletirilmitir [7,8]. Bu çalmada, ADD ile dalgack dönüümü yaplan barndrc resim ile damga lineer bir kaynatrma kural ile birletirilerek damgalanm resim elde edilmektedir. Bu ilem srasnda her alt bant için gerekli olan birletirme arlklar Genetik Algoritma (GA) kullanlarak optimal olarak belirlenmektedir. Katsaylarn kalitesinin belirlenebilmesi için korelasyon tabanl bir metrik önerilmitir. Böylece barndrc resim ve damgann içeriinden bamsz optimal bir yöntem elde edilmitir. Çalmann devam u ekilde organize edilmitir: 2. bölümde gelitirilen yöntem, 3. bölümde ise gerçekletirilen simülasyon çalmalar ve sonuçlar verilmitir. Son bölümde 178

2 elde edilen sonuçlar deerlendirilmitir. II. GÖRÜNÜR DAMGALAMA A. Dalgack Domeninde Görüntü Birletirme Tabanl Görünür Damgalama Dalgack dönüümü verinin çoklu çözünürlüklü bir gösterimidir ve görüntünün daha düük çözünürlüklü versiyonlarn ihtiva etmektedir. Ayrk dalgack dönüümü (ADD) ilemi iaretin bir grup alçak-geçiren ve yüksekgeçiren filtreden geçirilmesiyle elde edilir. Yüksek-geçiren filtre ana dalgack fonksiyonunu ve alçak-geçiren filtre ise ölçekleme fonksiyonunu ifade eder. 2 boyutlu bir verinin dekomposizyon ileminde filtreler önce yatay daha sonra dikey olarak uygulanr. Böylece, bir yaklam görüntüsü (), üç tane de detay görüntüsü (AY, YA, YY) elde edilir. Bu iteratif ilemler boyunca her bir iterasyonda iaretin belli bir frekans bölgesindeki ksm iaretin kalan ksmdr ( alt band) ve istenirse sürekli olarak da dekompoze edilebilir. AY YA YY Y B AY AY Y B YA YA Y B YY YY Y B Y D AY AY Y D YA YA Y D YY YY Y D (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) Arlk katsaylar () 0.5 den büyük olduu durumlarda damgalanm resimde barndrc resim daha basknken, 0.5 den küçük deerlerde damga daha baskn olmaktadr. Bu yöntemde katsaylarnn uygun bir ekilde belirlenmesi gerekmektedir. Optimizasyon için, basit yaps ve uygulama kolayl ile ön plana çkan ve literatürde çok fazla uygulama alanna sahip Genetik algoritma tercih edilmitir. B. Genetik Algoritma Temel bir Genetik Algoritma (GA) [11] be bileenden rastgele say üreteci, uygunluk e seleksiyon, çaprazlama ve mutasyon. ekil 2 de temel GA nn bileenleri (1) ekil 1. Görünür damgalama yöntem ekil 1 de görünür damgalama y görülmektedir. Dalgack domeninde yaplrken, ilk admda barndrc res (X D ) ADD'leri hesaplanmaktadr. Eld kaynatrma kuralna göre birlet hesaplanarak damgalanm resim (X F ) elde edilir. Görüntü kaynatrmada olduu gibi, çoklu-çözünürlüklü görünür damgalama yaklamlarnn temel dayana insan görme sisteminin yerel kartlk deiimlerine olan duyarll gerçeidir [7,8]. Görüntü kaynatrma ve görünür damgalama arasndaki fark birletirme ilemi srasnda ortaya çkar. Görüntü kaynatrmada kaynak resimler ayn sahneye ait farkl alglayclardan veya parametreleri deimi bir alglaycdan elde edilen görüntülerdir. Görünür damgalamada ise kaynak resimler barndrc resim ve damgadr. Görünür damgalamada, barndrc resim damgadan daha önemlidir. Dolaysyla damgalanm resimde barndrc resim damgaya oranla daha baskn olmaldr. Lineer arlkl birletirme yönteminde her bant için arlk katsaylar () belirlenmektedir. Bu deerler 0 ile 1 aralndadr. Bu ilem, Denklem (1) de verildii gibi gerçekletirilir: ekil 2. Temel GA nn bileenleri. Balangç popülasyonu, algoritmann balamasndan önce rastgele say üreteci taraf ndan üretilen say vektörleri kümesidir. Her bir vektör optimizasyon problemi taraf ndan adreslenen bir muhtemel çözümü ifade eder. Deerlendirme birimi her bir birey için bir uygunluk deeri hesaplar. Uygunluk deeri çözümün kalitesini ölçen bir deerdir. Genetik operatörlerin amac daha kaliteli çözümleri bulmaktr. Seleksiyon operatörü doal seleksiyon fonksiyonu icra eder. 179

3 Bireyleri temsil eden vektörler dier vektörler ile birlikte deerlendirilerek uygunluk deerine bal bir olaslk ile gelecek nesiller için seçilirler. Çaprazlama operatörü rastgele olarak birey çiftleri seçer. En basit çaprazlama operatörü ebeveyn bireyin rastgele bir noktasndan kesilerek dier ebeveyn bireyin kuyruu ile yer deitirilmesiyle gerçekletirilir. Çaprazlama operatörünün ilem miktar çaprazlama oran taraf ndan belirlenir. Mutasyon operatörü rastgele bireyi temsil eden vektördeki saylar deitirir. Mutasyon miktarn mutasyon oran parametresi belirler. Algoritmann bir çevirimi deerlendirme, seleksiyon, çaprazlama ve mutasyon operatörlerinin uygulanmasyla tamamlanr. Algoritmann her bir döngüsünde yeni bir çözüm nesli oluturulur [12]. C. Genetik Algoritma Kullanarak Görünür Damgalama Dalgack uzaynda görüntü kaynatrma tabanl görünür damgalamada katsaylarnn belirlenebilmesi için bu katsaylar ihtiva eden bir balangç popülasyonu kullanlarak bu katsaylar optimize burada en büyük problem, elde kalitesinin nasl ölçüleceidir. G çalabilmesi için popülasyondaki her b deerinin bilinmesi gerekir. Popülas Denklem (2) deki vektör eklinde ifade [ i AY YA Çözümlerin kalitesini hesaplamada t damgalanm resmin barndrc res maksimize ederken, damgalanm damgann orijinal damgaya olan ben etmektir. Bu amac gerçekletirebilme önerilen kalite ifadesinden yararlanlm YY ] X ÇD X F X B (5) (1 ) Denklem (4) ile elde edilen korelasyon katsays [-1,1] aralnda bir deerdir. 1 olmas durumunda maksimum benzerlik ifade edilir. Dolaysyla, Denklem (3) de verilen ifade deer olarak büyüdükçe elde edilen çözümün kalitesi de artacaktr. III. SMÜLASYON SONUÇLARI Simülasyon çalmalar iki farkl 256x256 boyutlarnda 8- bit gri seviye barndrc resim ve damga üzerinde gerçekletirilmitir. Barndrc resimler ve damgalar srasyla ekil 3 ve 4 de görülmektedir. lk simülasyonda barndrc resim olarak ekil 3(a), damga olarak ise ekil 4(a) resimler: (a) Lena, Kameraman. k K( X F, X B ) K( X ÇD, X D ) K verilen iki veri arasndaki korelasyon katsaysn, X ÇD ise damgalanm resimden çkartlan damgay ifade etmektedir. Korelasyon katsaylar Denklem (4) kullanlarak hesaplanmtr: ( Amn A)( Bmn B) m n K( A, B) (4) 2 2 ( Amn A) ( Bmn B)) m n m n A ve B, srasyla A ve B nin ortalamalarn ifade etmektedir. Damgalanm resimden, damgay elde edebilmek için takip eden denklem kullanlmtr: (a) ekil 4. Damgalar: (a) Erciyes Üniversitesi logosu, Erciyesspor logosu. kullanlmtr. Dierinde ise barndrc resim olarak ekil 3, damga olarak ekil 4 kullanlmtr. Giri resimlerinin ayrk dalgack dönüümünün hesaplanmasnda Daubechies 1 filtre ailesi kullanlarak 1 seviye dekompozisyon yaplmtr. Uygulamada arlk katsaylarnn optimize edilmesi için kullanlan GA ya ait kontrol parametreleri Tablo 1 de verilmitir. TABLO 1. GA KONTROL PARAMETRELER. Veri tipi Reel say vektörü Popülasyon boyutu

4 Jenerasyon says 100 Mutasyon oran 0.1 Çaprazlama oran 0.8 Elde edilen kaynatrma katsaylar ise Tablo 2 de verilmitir. Tablodaki sonuçlar incelendiinde, GA nn amaç fonksiyonunu optimize etmek için farkl alt bantlar için farkl katsaylar hesaplad görülmütür. Dier taraftan katsaylarn barndrc resim ve damgann içeriine göre deitii de görülmektedir. TABLO 2. SMÜLASYON SONUCUNDA GA LE ELDE EDLEN KAYNATIRMA KATSAYILARI. AY YA YY ekil 3(a) 4(a) ekil (a) ekil 5. Damgalanm resimler Gerçekletirilen simülasyonlar sonucunda elde edilen korelasyon katsaylar Tablo 3 de ve görülecei üzere optimizasyon algor resim ile damgalanm resmin benz artrmakta hem de çkartlm damga benzerliini ( K ( X ÇD, X D ) ) artrmay taraftan, önerilen yöntem iki benzerli de çalmaktadr. Çünkü barndrc resim benzerliini maksimum damgalanm resim ile barndrc durumda damga hiç gömülmez ve di küçük çkar. Dikkat edilirse elde edile damga ile orijinal damgann maksimumdur. Algoritma önce bu ksm sonra olabildiince barndrc resim i benzerliini maksimize etmektedir. G elde edilen ile vazgeçilen arasnd konusudur. GA bu ilemi baaryla ger TABLO 3. SMÜLASYON SONUCUNDA GA LE KATSAYILARI. ekil 3(a) 4(a) ( X F, X B ) ( X ÇD, X D ekil 3 4 ( X F, X B ) ( X ÇD, X D K K ) K K ) GA ile elde edilen damgalanm resimler ekil 5 de verilmitir. Resimlerden görülecei üzere GA ile elde edilen damgalanm resimde damgann görünürlüü kaybedilmeden barndrc resmin basknl korunmutur. Örnein ekil 5 de logonun kameramann koyu renk elbisesi üzerine gelen ksmlarnda bile algoritmann belirledii katsaylar sayesinde damga bozulmadan gömülmü ve görsel olarak ayrt etmek mümkün hale gelmitir. ekil 6 da damgalanm resimlerden çkartlan damgalar görülmektedir. ekillerden de görülecei üzere elde edilen damgalar orijinal damgalara görsel olarak oldukça benzemektedir. l 6. Çkartlan damgalar IV. SONUÇ gack domeninde lineer görüntü görünür damgalama problemine. Kaynatrma katsaylarnn optimum e GA kullanlmtr. Önerilen yöntem llanldr. Elde edilen damgalanm rc resme oldukça yüksek oranda üzerindeki damga çkartlabilecek resimden daha az baskn olarak elde edilen katsaylarn kullanmnda hem saysal hem de görsel olarak iyi sonuçlar elde edilmitir. leriki çalmalarda yöntemin literatürdeki görünür damgalama yöntemleri ile ayrntl bir karlatrmas gerçekletirilebilir. Dier taraftan kullanlan ayrk dalgack dönüümünün dekompozisyon seviyesinin ve kullanlan dalgack filtre ailesinin sonuç üzerine etkileri incelebilir ve görünür damgalamada kullanlabilecek farkl performans metrikleri gelitirilebilir. KAYNAKLAR [1] S.P. Mohanty, P. Guturu, E. Kougianos, N. Pati, "A novel invisible color image atermarking sceme using image adaptive atermark creation and robust insertion-extraction", Proc. of the 8. IEEE International Symposium on Multimedia, [2] L. Ruizhen, T. Tieniu, Survey of atermarking for digital images, Journal of China Institute of Communications, vol. 21, pp39-48, [3] W. Huang, J. Gou, "An Image Fusion-Based Multi-Watermarking Algorithm", of the 2006 IEEE International Conference on Netorking, Sensing and Control, ,

5 [4] D. Zhang; S. Qu; B. Kang; "A Ne Digital Image Hiding Approach Using Multi-Image Fusion", International Workshop on Knoledge Discovery and Data Mining, , [5] V. Aslantas, A. Bulatov, R. Kurban, "Multi-focus image fusion using a fuzzy criterion function", 6th International Symposium on Intelligent And Manufacturing Systems (IMS 2008), October [6] S. Nikolov, et al., Wavelets for image fusion, in Wavelets in Singal and Image Analysis, A.A. Petrosian and EG. Meyer (eds.), 2001 Kluer Academic Publishers,pp [7] Y. Hu, J. Huang, S. Kong, Y.K. Chan, "Image Fusion Based Visible Watermarking Using Dual-Tree Complex Wavelet Transform", LNCS 2939, Digital Watermarking, , [8] Y. Hu, S. Kong, "An image fusion based visible atermarking algorithm", of the 2003 International Symposium on Circuits and Systems, , [9] G.W. Braudaay, K.A. Margerlein, F.C. Mintzer, Protecting publicavailable images ith a visible image atermark, Proc. SPIE Conf. on Optical Security and Counterfeit Deterrence Techniques. vol. SPIE 2659, pp , [10] M.S. Kankanhalli, Rajmohan, K.R. Ramakrishnan, Adaptive visible atermarking of images, IEEE Int. Conf. on Multimedia Computing and Systems. vol.1, pp ,1999. [11] J.H. Holland, Adaptation in natural and artificial system: an introductory analysis ith applications to biology, control and artificial intelligence Cambridge, MA: MIT Press; [12] V. Aslantas, A singular-value decomposition-based image atermarking using genetic algorithm, AEU - International Journal of Electronics and Communications, Volume 62, Issue 5, ,

Diferansiyel Gelişim Algoritması İle Tekil Değer Ayrışımına Dayalı Resim Damgalama

Diferansiyel Gelişim Algoritması İle Tekil Değer Ayrışımına Dayalı Resim Damgalama Diferansiyel Gelişim Algoritması İle ekil Değer Ayrışımına Dayalı Resim Damgalama Veysel Aslantas, Ahmet Oz Özet Bu çalışmada diferansiyel gelişim algoritması (DGA) kullanılan, tekil değer ayrışımına (SVD)

Detaylı

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Sigma 5 5-37, 013 Araştırma Makalesi / Research Article ÇOKLU-ODAKLI GÖRÜNTÜLERİN GENETİK ALGORİTMA KULLANILARAK BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No : 12/4 06440 Kızılay / ANKARA Tel : 0312 232 57 77 (PBX) Faks : 0312 230 85 74 e-posta : hkmo@hkmo.org.tr www.hkmo.org.tr Teknik

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

8. ULUSLARARASI STAT ST K KONGRES 27-30 EK M 2013

8. ULUSLARARASI STAT ST K KONGRES 27-30 EK M 2013 8. ULUSLARARASI STAT ST K KONGRES 27-30 EK M 2013 Uluslararas 8. statistik Kongresi, 27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA Uluslararas 8. statistik Kongresi, 27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA ÇNDEKLER DÜZENLEME KURULU

Detaylı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 88-101 (2011) Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı Gürkan TUNA 1 Trakya Üniversitesi, Edirne

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010) 307 İnternet Protokolü Üzerinden Ses Taşıma Uygulamaları İçin Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Basit ve Etkili Bir Ses Sıkıştırma Uygulaması Gürkan TUNA Trakya Üniversitesi, Edirne Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

Aradeğerleme Hatasının Genişletilmesine Dayalı Tersinir Görüntü Damgalama. Reversible Image Watermarking Based on Interpolation Error Expansion

Aradeğerleme Hatasının Genişletilmesine Dayalı Tersinir Görüntü Damgalama. Reversible Image Watermarking Based on Interpolation Error Expansion Aradeğerleme Hatasının Genişletilmesine Dayalı Tersinir Görüntü Damgalama Reversible Image Watermarking Based on Interpolation Error Expansion 1 İbrahim YILDIRIM and 1 Burhan BARAKLI 1 Faculty of Engineering,

Detaylı

DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI KULLANILARAK ADAPTİF LİNEER TOPLAYICI TASARIMI

DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI KULLANILARAK ADAPTİF LİNEER TOPLAYICI TASARIMI DİFERASİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI KULLAILARAK ADAPTİF LİEER TOPLAYICI TASARIMI urhan KARABOĞA Canan Aslıhan KOYUCU 2 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Erciyes Üniversitesi, 38090,

Detaylı

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 339 - Yllk Maksimum Akmlarn Baz Olaslk Dalmlarna Uygunluunun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

Doğrusal parametrik ve doğrusal olmayan gerçek sistemlerin yapay arı kolonisi algoritması kullanılarak modellenmesi

Doğrusal parametrik ve doğrusal olmayan gerçek sistemlerin yapay arı kolonisi algoritması kullanılarak modellenmesi mühendislikdergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Mühendislik Fakültesi Fakültesi mühendislik Cilt: 5, 2, dergisi 39 111118 Aralık 2014 Doğrusal parametrik ve doğrusal olmayan gerçek sistemlerin yapay

Detaylı

D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY

D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY Dr. Defne YALÇIN YELER* Yrd. Doç. Dr. Sevgi KAMBEK TA'VEREN ** Dr. O8uz KAYNAR *** ÖZET 1895 ylnda X nlarnn kefinden

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m

Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 3 (00) 86-05 statistikçiler Dergisi Filo araç al m nda karar aac ve deerleme a kullan m enay Lezki Anadolu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 3,, 3-2, 2 J. of Thermal Science and Technology 2 TIBTD Printed in Turkey ISSN 3-365 İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ

Detaylı

Proje No: 104E121. Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma

Proje No: 104E121. Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma Proje No: 104E121 Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma Prof.Dr. Muhittin GÖKMEN Dr. Binnur KURT Fatih KAHRAMAN Abdulkerim ÇAPAR İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektrik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

Sezgisel Algoritmalarla Hareket Denetimi: Servo Pres Uygulaması

Sezgisel Algoritmalarla Hareket Denetimi: Servo Pres Uygulaması Sezgisel Algoritmalarla Hareket Denetimi: Servo Pres Uygulaması R. Halıcıoğlu * L. C. Dülger A. T. Bozdana Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Gaziantep Gaziantep

Detaylı

Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI

Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI 2.1 ERTME 2.2 GAZ ÇÖZÜNÜRLÜÜ VE GAZ GDERME 2.3 KALIBIN DOLDURULMASI

Detaylı

Mobil Tasarsız Ağlarda Saldırı Tespiti

Mobil Tasarsız Ağlarda Saldırı Tespiti Mobil Tasarsız Ağlarda Saldırı Tespiti Sevil Şen 1 John A. Clark 2 1,2 Department of Computer Science, University of York, York, UK 1 e-posta: ssen@cs.york.ac.uk 2 e-posta: jac@cs.york.ac.uk Özetçe In

Detaylı