ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI"

Transkript

1 ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI Ayflegül ÜNÜVAR* in olarak bulunmamas, CD20 ba lanmas n n ekspresyonunu modüle etmemesi, internalizasyon, yay lma veya downregülasyona neden olmamas olarak say labilir. Etki mekanizmas n n kompleman aktivasyonu, antikora ba- ml sitotoksisite, apoptozis indüksiyonu, antiproliferatif etki ile oldu u düflünülmektedir. Fc reseptör polimorfizmi olan hastalarda da tedavi cevab de iflmektedir (2). Tedavi s ras nda genellikle önerilen doz intravenöz infüzyonla, 375 mg/m2/doz, haftada bir, toplam 4 haftal k tedavidir. Ancak literatürde baz yay nlarda daha k sa süreli (sadece tek doz) veya uzun süreli (4 haftal k tedavi sonras ayda bir vb.) kullan mlar da bildirilmifltir(1-6). En önemli yan etki B hücre (CD19, CD20) say s nda azalmad r, bunun sonucunda ilave olarak IgG ve/veya IgM düzeylerinde de azalma saptanabilmektedir. nfüzyona ba l reaksiyonlar (atefl, titreme, hipo-/hipertansiyon, bronkospazm, kafl nt, ürtiker, bafl a r s, gö üs a r s, bo azda daralma hissi, serum hastal ) ise genellikle ilk doz verilirken s k ortaya ç kabilen yan etkilerdendir. Bu nedenle premedikasyonda parasetamol, difenhidramin, prednizon veya solumedrol önerilmektedir. Önerilen bafllang ç ve devam infüzyon h zlar na dikkatle uyum ve hipotansiyon riski nedeniyle antihipertansif kullanan hastalar n tedavileri- A r Zincir Hafif Zincir Fare IgG Antikoru nsan IgG Antikoru Birçok otoimmun hastal n patogenezini potansiyel olarak etkileyebilen hücresel veya moleküler hedefler belirlenmifltir. Son birkaç y lda B ve/veya T lenfositleri hedef alan monoklonal antikorlar a r, refrakter veya relapslarla seyreden otoimmun sitopenilerde, birçok hemato-onkolojik veya otoimmun hastal klarda yeni bir tedavi seçene i yaratm flt r. Özellikle eriflkin hastalarda kullan lan bu antikorlar n bafll calar CD20 (Rituksimab), CD52 (Alemtuzumab) ve CD154 (CD40 ligand) tür (1, 2). Bu yaz da Rituksimab üzerinde durulacakt r. SHAPE \* MERGEFORMAT Rituksimab spesifik olarak B lenfositlerin üzerindeki CD20 antijenine ba lanan kimerik insan/fare monoklonal antikorudur (1-6). Yap s fiekil 1 de verilmektedir (3). Bu antikorun Fab domain bölümü B lenfosit CD20 antijenine ba lanmada, Fc domain ise immun effektör fonksiyon ile B hücre lizisinde rol oynamaktad r. CD20 antijeni bir transmembran fosfoprotein olup kalsiyum kanal subünitesidir. CD20 nin ba lanmas B hücre aktivasyonu, farkl laflmas ve hücre siklusunun G1 den S faz na geçmesini etkilemektedir. CD20 nin uygun bir hedef olmas n n nedenleri; hematopoietik kök hücreler veya di er vücut dokular nda eksprese olmamas, dolafl mda serbest protefiekil 1. Rituksimab n yap s (3) fiimerik Antikor *. Ü. stanbul T p Fakültesi, Pediatrik Hematoloji - Onkoloji Bilim Dal

2 212 ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI Tablo1. Rituksimab n de iflik otoimmun hastal olan 287 eriflkin hastada kullan m (2) n (toplam 287) Tam+K smi Cevap (toplam 164) TP OHA Polinöropati 35 >%50 Tip II MC RA 27 4 SLE 20 8 GvHD 10 6 PRCA 8 8 Edinsel FVIII inhibitörü 6 5 TTP 6 6 Pemfigus 4 4 SS 2 2 MG 1 1 nin genellikle 12 saat önce kesilmesi gerekmektedir. Ayr - ca nötropeni, trombositopeni, hemolitik anemi, saf eritroid seri aplazisi, uzam fl pansitopeni, infeksiyona e ilim, hepatit B, varisella zoster virüs reaktivasyonu, sitokin sal n m sendromu (pulmoner infiltrasyon, ARDS, miyokard infarktüsü, ventriküler fibrilasyon, kardiyojenik flok), anafilaksi ve di er hipersensitivite reaksiyonlar, mükokutanöz reaksiyonlar, pulmoner yan etkiler (interstisyel pnömoni, fatal intraalveolar kanama, solunum yetersizli i), tümör lizis sendromu ve insan anti-kimerik antikor geliflimi daha nadir rastlanan di er yan etkilerini oluflturmaktad r (4). lk kez 1997 de, Amerika da, eriflkin relaps veya refrakter indolan CD-20 (+) non-hodgkin lenfoma (NHL) da FDA onay, Avrupa da 1998 de relaps veya refrakter foliküler lenfomada, yak n zamanlarda agresif NHL da CHOP ile kombine, 2004 de, Avrupa da indolan lenfomada konvansiyonel kemoterapi ile first-line tedavi olarak kombine kullan m onay alan ilaç, endikasyon d fl olarak da afla da verilen birçok hastal kta de iflen baflar oranlar yla denenmifltir (2, 4). Rituksimab eriflkinlerde mantle cell lenfoma, kronik lenfositik lenfoma, post-transplant lenfoproliferatif hastal k, tüylü hücreli lösemi, HIV zemininde geliflen lenfoma, Waldenström makroglobulinemisi, multipl myelom gibi onkolojik hastal klarda, kronik immun trombositopenik purpura ( TP), otoimmun hemolitik anemi (OHA), Evans sendromu, ALL, kök hücre transplantasyonu önce ve sonras nda, inhibitörlü hemofili, trombotik trombositopenik purpura (TTP), saf eritroid seri aplazisi (pure red cell aplasia-prca) ve a r aplastik anemi, graft-versus host hastal (GvHD) gibi hematolojik hastal klarda, IgM antikoru ile birlikte olan polinöropatiler, Tip II mikst kriyoglobulinemi, sistemik lupus eritematozis (SLE), romatoid artrit, pemfigus vulgaris, sjögren sendromu (SS), myasthenia gravis (MG) gibi birçok otoimmun hastal kta kullan lm flt r (1, 2, 4, 6). Bu yaz da çocukluk ça nda kullan m anlat lacakt r, ancak ilk deneyimler özellikle eriflkin kronik TP li hastalarda oldu undan öncelikle eriflkin çal flmalar na yer verilecektir. Tablo 1 de literatürden derlenen 287 eriflkin vakan n sonuçlar görülmektedir. Eriflkin Kronik TP de Rituksimab Kullan m TP tan s alan hastalar n %3-5 i tüm tedavilere dirençli ve 10 y ll k mortalite, özellikle MSS kanamas na ba l olarak %10-20 aras nda de iflmektedir. Rituksimab n TP de ilk kullan m Perotta ve ark. taraf ndan 1999 y - l nda bildirilmifltir. Alt s splenektomili 10 eriflkin kronik TP li hastan n 5 inde tam cevap (TC), birinde k smi cevap (KC) al nm fl ve elde edilen yan tlar n devaml l 1 ay ile 14 aydan uzun süre devam etmifltir. (7). Saleh ve ark. ise yine eriflkin 12 kronik TP li hastaya (steroide cevaps z ve trombosit say s <75.000/mm3) de iflik dozlarda ( mg/m2/doz) rituksimab tedavisini, haftada bir, 4 hafta kullanm fl, 2 hastada tam, bir hastada KC elde etmifllerdir. (8). Bu ilk yay nlardan sonra di er bir çal flmada yafllar aras (median 46 yafl) de iflen, 2-5 farkl ilaca dirençli, 8 splenektomili, 25 hastaya [trombosit say s (PLT) <20.000/mm3 (PLT: , median /mm3) veya trombosit say s na bak lmaks z n purpura veya mukoza kanamas olan hastalar] rituksimab tedavisi verilmifl, tüm hastalardan bazal tetkik olarak tam kan say m, biyokimya, direkt, indirekt Coombs, PT, aptt, fibrinojen, C3, C4, ANA, anti-dna, CD3, CD4, CD8, CD19, CD20, ACA, paigg, hepatit B, C, HIV, CMV, toksoplazma antikorlar, tedavi sonras nda ise haftada bir tam kan say m, CD3, CD4, CD8, CD19, CD20, ayda bir immunglobulinler ve paigg tetkikleri istenmifltir. Tedavi sonunda 5 hastada TC (PLT> /mm3), 5 hastada KC (PLT /mm3), 3 hastada

3 KL N K GEL fi M 213 Tablo 2. Rituksimab n eriflkin kronik TP li hastalarda kullan m Araflt r c n Yafl (y l) Tüm Cevapl lar n TC (%) Cevap devaml l Yüzdesi (%) Saleh (8) ay (n:2), 3ay (n:1) Stasi (9) >6ay(n:7) Stasi (10) hafta Zaja (11) 20 > ±480gün Giagounidis (12) gün Cooper, Stasi(13) hafta (8/11 yeniden tedavi) Braendstrup (14) Median 47 hafta minör cevap al nm fl, cevap oran %52 oran nda saptanm flt r. Yedi hastada (%28) cevap sürekli iken (? 6 ay), relaps yapan iki hastada rituksimab ile yeniden yan t al nm flt r. TC veya KC de yan t genellikle ilk dozdan 1 hafta sonra al n rken, kad nlarda ve gençlerde sa lanan baflar daha iyi olmufl, 18/25 hastada infüzyona ba l yan etki geliflmifltir. CD19 ilk dozdan sonra tüm hastalarda belirgin azal rken, 6 hastada IgM, IgG veya ikisi birlikte azalm fl, 3 hastada ilk dozdan 6-8 hafta sonra anemi (Hb: g/dl), bir hastada ilk dozdan 4 hafta sonra nötropeni ( /mm3) saptanm flt r. B hücre say s nda düzelme 6-9., normal de erlere ulaflma ise ayda elde edilebilmifltir (9). Arnold ve ark. Medline, Cochrane ve ASH abstraktlar n tarayarak y llar aras nda yay nlanan, eriflkin TP de rituksimab tedavisinin kullan ld çal flmalar de- erlendirmeye alm fl ve hiçbiri randomize olmayan toplam 39 çal flma bulmufltur. Toplam 365 hastan n yer ald bu yay nlarda yafl?16, median 50 yafl (da l m 4-98 yafl) olup, hastalar n tümü steroid tedavisine cevaps z, %53.4 ü splenektomize, %27.4 ü immunsupresif ve/veya sitotoksik ajan kullanan hastalardan oluflmaktaym fl. PLT?50.000/mm3 olan vakalar k smi, PLT? /mm3 olanlar ise TC olarak kabul edilmifl. Ço u olgu sunumu olan çal flmalardan sadece 17 sinde 5 ve daha fazla hastan n sonuçlar bildirilmifl, tüm cevapl lar n oran %61.2, TC nin oran %48.3 olarak bulunmufl, 39 çal flman n 31 inde median cevap süresi 7 ay (15 gün-41 ay) olarak saptanm flt r. nfüzyona ba l yan etkiler 52 hastada, a r toksisite (bronkospazm, anafilaktoid reaksiyon, serum hastal, interstisyel pnömoni, pulmoner emboli, retinal arter trombozu ve infeksiyon) 15 hastada, ölüm ise 8 hastada (3 fatal kanama, 1 post-op pulmoner emboli) bildirilmifltir (15). ÇOCUKLUK ÇA I KRON K TP DE R TUKS MAB KULLANIMI Çocukluk ça kronik TP sinde rituksimab tedavisi ilk kez 2003 y l nda Bengtson ve ark. taraf ndan bildirilmifltir. Yayg n petefli ile baflvuran 3 ayl k erkek çocu un tam kan say m nda; PLT: 4.000/mm3, Hb: 9.2 g/dl, MCV: 85fL, WBC: 4100/mm3 bulunmufl, anti-d tedavisi (50Ìg/kg IV) bafllanm fl, yan t al namay nca 3.gün kemik ili i aspirasyonu yap l p TP tan s desteklendikten sonra 4mg/kg intravenöz metilprednizolon (MP) tedavisi bafllanm fl, 5.gün oral mukoza kanamas olunca 1 gr/kg V G verilmifl, hasta 6.gün 2 mg/kg/gün oral prednizolon (PRD) ile ile taburcu edilmifl (Hb: 8 g/dl, PLT: /mm3), 15.gün PLT /mm3 saptan nca steroid dozu azalt lmaya bafllanm fl, 37.gün PLT /mm3 bulununca steroid tedavisi kesilmifl. Tedavi kesiminden 4 hafta sonra Hb: 11.9 g/dl, PLT: 5.000/mm3 olan hastaya 51 ve 52.gün 1 gr/kg V G tedavisi verilmifl, ancak tedavi sonras PLT: 2000/mm3 bulunmufl, 2 hafta sonra kanl d flk lama flikayeti ile gelen hastaya (Hb: 4.0 g/dl, PLT: 5.000/mm3) eritrosit, trombosit süspansiyonu, V G, V steroid tedavisi verilmifl, 76.gün gastrointestinal sistem kanamas devam edince splenektomi yap lm fl, ancak yine cevaps z olan hastaya 79. gün rituksimab tedavisi (12.5 mg/kg, V 5 saatte) verilmifl, 2.dozda PLT: /mm3, 3.dozda /mm3 de erine ulaflm fl, ancak 3.dozdan sonra yayg n makülopapüler döküntü olunca tedavi kesilmifl, 4.haftada PLT say s /mm3 olan hasta sorunsuz olarak izlenmekte imifl. Takip s ras nda 3-6 ay içinde düzelen IgG, M ve A düflüklü ü d fl nda özellik saptanmam flt r (16). Daha sonra Pusiol ve ark y l nda 2 vaka bildirmifltir. Bunlardan biri yayg n petefli, ekimoz ve menoraji ile baflvuran 14 yafl nda k z çocu u olup, baflvuruda Hb: 6.6 g/dl, PLT: /mm3, ANA, Coombs testi negatif, kemik ili i aspirasyonu TP ile uyumlu bulunmufl. V G 0.8 g/kg, 2 gün, MP 1 gr yüksek doz, 3 gün verilmifl ve hasta taburcu edilmifl. Üç ay sonra tekrarlayan menoraji flikayeti ile yeniden baflvuran hastaya birçok kez V G ve steroid (deksametazon da dahil) tedavisi verilmifl, ancak yan t al namam fl, 14.ayda PLT: 2.000/mm3, kusma, bafl a r s, sol hemiparezi (bilgisayarl tomografide 3.3 ve 1 cm lik iki hematom saptanm fl) ile yeniden baflvuran hastaya deksametazon, rituksimab tedavisi, trombosit transfüzyonu verilmifl, 23. günde PLT> /mm3 saptanm fl, deksametazon 2 haftada azalt larak kesilmifl, bir y ll k izlemde PLT: N, CD19: %3, immunglobulin düzeyleri düflük olarak seyrederken, hastan n hemiparezisi dü-

4 214 ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI zelmifl. Di er vaka petefli, ekimoz, atefl, tonsillofarenjit ile baflvuran 3 yafl nda erkek çocuk, baflvuruda PLT: /mm3 olan hastaya 0.8 g/kg V G verilmifl, 72.saatte PLT say s normal düzeye gelmifl, ancak 1 ve 3 ay sonra V G tedavisine cevapl nüksleri olan hastaya 1 y l sonra 2 gün V G tedavisi verilmesine ra men yan t al - namam fl. A r travmatik penil hematomu geliflen hastaya 6mg/kg PRD verilmifl, yine yan t al namay nca rituksimab tedavisi bafllanm fl, bu esnada 0.3 mg/kg/gün steroid tedavisine devam edilmifl, 3.dozdan sonra PLT: /mm3, 4.dozdan sonra PLT: /mm3 olan hastan n en son 6.ayda PLT ve CD19 düzeyleri normal saptanm flt r (17). Bu olumlu sonuçlar yan nda istenen yan t n al namad vakalar da bildirilmifltir. Russo ve ark. hastal k süreleri 72, 30 ve 12 ay, tedavi öncesi PLT: , ve 8.000/mm3 olan 7, 9 ve 11 yafl ndaki 3 k z hastaya rituksimab tedavisi vermifl, sadece son hastada 80. günde geçici yan t elde edilmifl, CD20+ hücrelerde geçici dramatik, Ig düzeylerinde ise %20 azalma saptanm flt r (18). Roganovic ve ark. steroid, V G ve splenektomiye cevaps z 16 yafl nda bir k z çocu una intrakranial ve intraperitoneal kanama sonras rituksimab ve siklosporin tedavisi bafllam fl, ancak cevap alamam fllard r (19). Moschovi ve ark. s k hemorajik ataklarla gelen, V G, steroid, siklosporin, interferon ve azatioprin tedavisine cevaps z 6 yafl nda k z (splenektomiye de yan t yok) ve 4 yafl nda erkek hastaya rituksimab tedavisi bafllam flt r. On sekiz ay süresince izlemde olan hastalardan k z çocu unda PLT /mm3 (max /mm3) de erine, B lenfosit say s 3. ayda 0, takiben 4 ay içinde normale gelmifl, erkek çocukta ise PLT /mm3 (max /mm3) düzeyinde seyretmekteymifl (20). Çocukluk ça TP de rituksimab n en fazla say da hastada kullan ld çal flma Wang ve ark. n n bildirdi i çal flmad r. Daha önce 1-7 tedaviye dirençli, yafllar 2-19 y l aras nda de iflen, 4 ü splenektomili, tedavi öncesi PLT <30.000/ mm3 (3 ünde >30.000/mm3) olan 24 hastaya rituksimab tedavisi verilmifl, Cevap de erlendirilirken PLT nin > /mm3 olmas TC, PLT nin /mm3 olmas KC, PLT nin /mm3 olmas ise minör cevap (MC) olarak kabul edilmifltir. TC 15/24 (%63) hastada al nm fl (ancak 6 hasta 3-18 ay içinde nüks etmifl), 2 sinde KC (ancak 4 ve 6. ayda nüks), 2 sinde minör cevap (5 ve 8. ayda nüks) elde edilirken, 5 hastada hiçbir cevap al namam fl, 17 TC+KC nin 15 inde ilk 4 hafta içinde PLT >50.000/mm3 saptanm flt r. Splenektomili hastalar de erlendirildi inde 4 hastan n 3 ünde TC al nm fl, ancak 2 si relaps yapm flt r. Rituksimab öncesi multipl tedavi alan hastalar ile 1-2 tedavi alanlar aras nda anlaml bir fark bulunamam flt r. Uzun süreli cevap oran Kaplan Meier analizine göre %32 olarak saptanm flt r. On yafl alt ve üstü hastalar karfl laflt r ld nda da cevap tipi, süresi, toksisite aç s ndan anlaml bir fark bulunamam flt r. Bu makalede çocuk hastalarla eriflkinlerde rituksimab kullan m karfl laflt r ld nda: eriflkinde 18/57 (%32) hastada TC al n p, bu hastalar n 15 inde >1 y l süresince al nan yan t devam ederken, çocuklarda bafllang çta eriflkinlerden daha iyi yan t al nmas na ra men (%63), cevapl kalma süresi daha k sa (ortalama 13 Tablo 3. Eriflkin ve çocukluk ça kronik TP de rituksimab kullan m (23) Araflt r c n Yafl Grubu TC KC Relaps Cevap Devaml l Zaja 15 E 6/15 2/15 3/8 5/15 %40 %13 %38 %33 Shanafelt 12 E 5/12 1/12 2/6 4/12 %42 %8 %33 %33 Giagounidis 12 E 5/12 4/12 2/9 7/12 %42 %33 %22 %58 Cooper 57 E 18/57 13/57 13/31 18/57 %32 %23 %42 %32 Braendstrup 39 E 7/39 10/ %18 %26 Wiley 19 Ç 11/19 4/19 9/15 6/19 %58 %21 %60 %32 Toplam 154 E+Ç 52/154 34/154 29/69 40/115 %34 %22 %42 %35 Taube* 22 Ç 7/22 6/22 5/13 8/22 %32 %27 %38 %36

5 KL N K GEL fi M 215 ay) bulunmufltur. K smi cevap aç s ndan ise iki grup aras nda fark saptanamam flt r. Çocuklarda cevap daha erken (4 hafta? 8 hafta), Ig azalmas daha fazlad r (6/13? 1/44), ancak infeksiyon s kl nda artma gözlenmemifltir. Üç hastada 1, 2 ve 3.dozdan sonra geçici serum hastal - geliflmifltir (21). Median yafllar 9 yafl (4-18 y l, 4 ü <10 yafl) olan 10 (6 k z, 4 erkek) TP li hastada (6 s splenektomili) rituksimab n kullan ld di er bir çal flmada 4 tam, 4 k smi ve 2 minör cevap (150 haftaya kadar devam eden) elde edilmifltir (22). Taube ve ark.ise median yafl 5.8 y l (da l m ) olan 22 kronik TP li hastaya tek doz rituksimab tedavisi vermifl, 4 dozla benzer oranda cevap oran elde ettiklerini bildirmifllerdir. Bu çal flmada cevap de erlendirilirken PLT nin > /mm3 olmas TC, PLT nin >30.000/mm3 olmas KC, PLT nin <30.000/mm3 olmas ise cevaps zl k olarak kabul edilmifltir. Tablo 3 de eriflkin, çocuk ve tek doz rituksimab tedavilerinin sonuçlar verilmektedir (23).* Tek doz rituximab tedavisi On dokuz (15K, 4E) pediatrik hastan n yer ald retrospektif bir çal flmada 2-5 aras de iflen say da haftal k rituksimab tedavisi ile 7 vakada sürekli cevap elde edilmifltir. Bu grup hastalar relaps yapan veya yan ts z grup ile karfl laflt r ld nda, CD19 düzeyinde azalman n 4-6. aylardan sonra da belirgin azalm fl olarak devam etti i saptanm flt r (24). Bennett ve ark. n n çal flmas nda sürekli cevap kriteri olarak rituksimab tedavisinden 2 ay sonra, 4 hafta süreyle PLT say s n n >50.000/mm3 olmas sürekli cevap kriteri olarak kabul edilmifl, yafllar yafl aras de iflen 36 çocuk hastan n yer ald bu prospektif Faz I/II çal flmas nda bu kriter 11/36 (%31) sa lanabilmifltir. Ortalama cevap al nma süresi 1 hafta (1-7 hafta), ilk dozda premedikasyona ra men infüzyona ba l yan etki %47 oran nda gözlenmifl, 2 hastada serum hastal, bir hastada hipotansiyon ciddi yan etki olarak geliflmifltir. Periferik B hücreler tüm hastalarda azalm fl, IgM %3.4/hafta azal rken, IgG düzeyi belirgin olarak de iflmemifltir (25). Ülkemizden bildirilen 4 vakal k bir seride ise bir tam, bir k smi, bir minör cevap al n rken, bir vakada baflar elde edilememifltir (26). Sonuç olarak; çocukluk ça kronik TP sinde son y llarda kullan ma giren rituximab tedavisi ile baflar l sonuçlar al nabilmektedir, ancak kal c sürekli remisyon oran %30-35 aras ndad r. Randomize, fazla say da hastan n oldu u yeni çal flmalara ihtiyaç vard r (5). ÇOCUKLUK ÇA I OTO MMUN HEMOL T K ANEM, EVANS SENDROMU VE SAF ER TRO D SER APLAZ S NDE R TUKS MAB KULLANIMI Otoimmun hemolitik anemide rituksimab kullan m ilk kez 2001 y l nda Quartier ve ark. taraf ndan bildirilmifltir. Yafllar 7-35 ay aras nda de iflen 6 çocu a rituksimab tedavisi verilmifl ve tüm vakalarda cevap al nm flt r (27). Daha sonra yeni kullan mlar bildirilmifl, bildirilen vakalardan 2 si kaybedilmesine ra men di erlerinde ilk yay nlanan vakalara benzer flekilde iyi sonuçlar al nm flt r (28-35). Otoimmun hemolitik anemide en fazla hasta say s - n n oldu u çal flma Zecca ve ark. taraf ndan yap lm flt r. Yafllar yafl aras de iflen 15 çocu a toplam 2, 3 veya 4 kez olacak flekilde rituksimab tedavisi verilmifl, 13 vakada (%87) TC al nm fl, izlemde 7-27 ay aras remisyonu devam eden hastalardan 3 ünde relaps geliflmifl, ancak hepsinde rituksimab tedavisi ile yeniden TC al nm flt r (29). Sonuç olarak, bildirilen az say da vaka örnekleri de erlendirildi inde di er tedavilere cevaps z otoimmun hemolitik anemide rituksimab tedavisi ile elde edilen baflar oran kronik TP vakalar na göre daha yüksek gözükmektedir, ancak vaka say s oldukça azd r. Evans sendromunda ve saf eritroid seri aplazisinde çok az say da hastada kullan lm fl ve baflar l sonuçlar al nm flt r (36-40). Norton ve Roberts Evans sendromunda ço u vakada remisyonun sa lanabildi ini, ancak bu cevab n genellikle 12 ay n alt nda sürdürülebildi ini bildirmifltir (41). NH B TÖRLÜ HEMOF L L ÇOCUKLARDA R TUKS MAB KULLANIMI Wiestner ve ark. n n 2002 de 4 eriflkin edinsel hemofilili hastada baflar l rituksimab kullan m n takiben, Mathias 2004 de 2 inhibitörlü konjenital hemofili A ve B hastas nda kullanm fl, hemofili A da baflar l sonuç alm flt r (42, 43). Carcao ve ark. immun tolerans tedavisi baflar s z veya baflar l olma flans düflük konjenital hemofilili 5 hastaya (4 a r hemofilik çocuk, 1 hafif hemofilili eriflkin) 375 mg/m2/doz, haftada bir, 4 hafta, sonra 5 aya kadar ayda bir (inhibitör (-) ve recovery, half-life testi normal olana kadar) rituksimab tedavisi vermifl, 3 hastada inhibitör negatifleflmifl, ancak recovery, half-life testi düzelmemifl, 4. hastada sadece inhibitör titresi azalm fl, bir hastada ise yan t al namam flt r. Yan t al nan 4 hastaya da efl zamanl FVIII (100/U/kg/gün) verilmifl, cevaps z hasta ise efl zamanl FVIII kullanmam flt r. Sonuç olarak efl zamanl FVIII ile birlikte rituksimab kullan m n n cevab olumlu etkiledi i sonucuna varm fllard r (44). Moschovi ve ark. 2 inhibitörlü konjenital hemofilide rituksimab kullanm fl, KC al nm fl, inhibitör titresi <5 BU olunca immun tolerans tedavisi bafllanm fl, birinde 21. gün inhibitör negatifleflirken, di er vakada cevap al namam flt r (45). Di er bir çal flmada 3 adölesan hastada kullan lm fl, ikisinde inhibitör titresinde azalma olmufltur (46). Curry ve ark. 2 hastada baflar elde edememifl, beraberinde FVIII ile kullan l nca cevab n olumlu olabilece ini öne sürmüfllerdir (47). Sonuç olarak çok az say da inhibitörlü hemofilili hastas nda kullan lan rituksimab n tedavide yerinin belirlenmesi için yeni çal flmalara ihtiyaç vard r, ilk sonuçlar FVIII ile birlikte kullan ld nda etkinli inin artabilece ini göstermektedir (44, 47).

6 216 ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI ÇOCUKLUK ÇA I LÖSEM LER NDE R TUKS MAB KULLANIMI Relaps B-ALL bir hastada baflar l kullan m sonras, iki yafl nda pre-b ALL ve optik sinir tutulumlu MSS relaps olan hastaya da ALL relaps protokolü ve radyoterapi bafllanm fl, hasta remisyona girmifl, ancak 6.haftada relaps geliflip blastlarda CD20(+) li i saptan nca Rituximab verilmifltir. Alt ay sorunsuz olarak takip edilen hastada bu süre sonunda CD20(-) blastlarla yeniden kemik ili i relaps geliflmifltir (48, 49). Di er bir çal flmada ise relaps veya refrakter CD20 (+) B- prekürsör ALL li 3 çocu a Rituksimab tedavisi verilmifl, üçü de remisyona giren hastalar n 2 sine takiben allojenik kök hücre nakli yap lm fl, birinde transplantasyon sonras relaps geliflince yine Rituksimab tedavisi verilmifltir (50). Sonuç olarak, multipl tedaviye dirençli birçok hematolojik hastal kta de iflen doz ve s kl kta rituksimab tedavileri kullan lm flt r. De iflen baflar oranlar olan bu çal flmalar son y llarda yap lm fl ve oldukça az say da ve k sa sürede izlemde olan hasta takiplerine göre sonuçlar verilmifltir. Bu nedenle yeni yap lacak çok say da kontrollü ve uzun izlem sonuçlar rituksimab n tedavideki yerini belirleyecektir (6). KAYNAKLAR 1. Robak T. Monoclonal antibodies in the treatment of autoimmune cytopenias. Eur J Haematol 2004; 72: Virgolini L, Marzocchi V. Rituximab in autoimmune diseases. Biomedicine&Pharmacotherapy 2004; 58: Silverman GJ, Weisman S. Rituximab therapy and autoimmune disorders: prospects for anti-b cell therapy. Arthritis Rheum 2003; 48: Kimby E. Tolerability and safety of rituximab (MabThera ). Cancer Treatment Reviews 2005; Tamminga RYJ, Bruin MCA. Rituximab treatment for symptomatic chronic ITP. Pediatr Blood Cancer 2006; 47: Franchini M, Veneri D, Lippi G, Stenner R. The efficacy of rituximab in the treatment of inhibitor-associated hemostatic disorders. Thromb Haemost 2006; 96: Perotta A, Sunneberg TA, Scott J, et al. Rituxan in the treatment of chronic ITP. Blood 1999; 94: 49a. 8. Saleh MN, Gutheil J, Moore M, et al. A pilot study of the anti-cd20 monoclonal antibody rituximab in patients with refractory immune thrombocytopenia. Semin Oncol 2000; 27 (Suppl 12); Stasi R, Pagano A, Stipa E, Amadori S. Rituximab chimeric anti-cd20 monoclonal antibody treatment for adults with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. Blood 2001; 98: Stasi R, Stipa E, Forte V. Variable patterns of response to rituximab treatment in adults with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. Blood 2002; 99: Zaja F, Vianelli N, Sperotto A, et al. B-cell compartment as the selective target for the treatment of immune thrombocytopenias. Haematologica 2003; 88: Giagounidis AAN, Anhuf J, Schneider P, et al. Treatment of relapsed idiopathic thrombocytopenic purpura with the anti-cd20 monoclonal antibody rituximab: a pilot study. Eur J Haematol 2002; 69: Cooper N, Stasi R, Cunningham-Rundles S, et al. The efficacy and safety of B-cell depletion with anti- CD20 monoclonal antibody in adults with chronic immune thrombocytopenic purpura. Br J Haematol 2004; 125: Braendstrup P, Bjerrum OW, Nielsen OJ, et al. Rituximab chimeric anti-cd20 monoclonal antibody treatment for adult refractory idiopathic thrombocytopenic purpura. Am J Hematol 2005; 78: Arnold DM, Dentali F, Meyer RM, et al. Rituximab for treatment of adults with ITP: a systematic review. Blood 2005; 106: 1241a. 16. Bengtson KL, Skinner MA, Ware RE. Successful use of anti-cd20 (Rituximab) in severe, life-threating childhood immune thrombocytopenic purpura. J Pediatr 2003; 143: Pusiol A, Cesaro S, Nocerino A, et al. Successful treatment with the monoclonal antibody rituximab in two children with refractory autoimmune thrombocytopenia. Eur J Pediatr 2004; 18. Russo G, Licciaedello M, La Spina M. Rituximab in children with idiopathic thrombocytopenic purpura: does it really work?. Eur J Pediatr 2004; 19. Roganovic J. Rituximab treatment in refractory idiopathic thrombocytopenic purpura in children. Eur J Pediatr 2005; 164: Moschovi M, Trimis G, Pergantou H, et al. Clinical remission following monoclonal anti-cd20 therapy in two children with chronic refractory idiopathic thrombocytopenic purpura. J Paediatr Child Health 2005; 41: Wang J, Wiley M, Luddy R, et al. Chronic immune thrombocytopenic purpura in children: assessment of rituximab treatment. J Pediatr 2005; 146: Sharma A, Nair V, Mishra DK, et al. Chimeric anti- CD20 monoclonal antibody-rituximab in refractory childhood idiopathic thrombocytopenic purpura: an Indian experience. Blood 2005; 106: 4010a. 23. Taube T, Schmid H, Reinhard H, et al. Effect of a single dose of rituximab in chronic immune thrombocytopenic purpura. Haematologica 2005; 90:

7 KL N K GEL fi M Parodi E, Nobili B, Perrotta S, et al. Rituximab (anti-cd20 monoclonal antibody) in children with chronic refractory symptomatic immune thrombocytopenic purpura: efficacy and safety of treatment. Int J Hematol 2006; 84: Bennett CM, Rogers ZR, Kinnamon DD, et al. Prospective phase 1/2 study of rituximab in childhood and adolescent chronic immune thrombocytopenic purpura: Blood 2006; 107: Bay A, Oner AF, Uner A, Dogan M. Use of rituximab in chronic childhood immune thrombocytopenic purpura. Pediatr Int 2006; 48: Quartier P, Brethon B, Philippet P, et al. Treatment of childhood autoimmune haemolytic anemia with rituximab. Lancet 2001; 358: Motto DG, Williams JA, Boxer LA. Rituximab for refractory childhood autoimmune hemolytic anemia. Isr Med Assoc J 2002; 4: Zecca M, Nobili B, Ramenghi U, et al. Rituximab for the treatment of refractory autoimmune haemolytic anemia in children. Blood 2003; 101: Nowak-Wegrzyn, King KE, Shirey RS, et al. Fatal warm autoimmune hemolytic anemia resulting from IgM autoagglutinins in an infant with severe combined immunodeficiency. J Pediatr Hematol Oncol 2001; 23: Gottardo NG, Baker DL, Willis FR. Successful induction and maintenance of long-term remission in a child with chronic relapsing autoimmune hemolytic anemia using rituximab. Pediatr Hematol Oncol 2003; 20: Ng PC, Lee KK, Lo AF, et al. Anti B cell targeted immunotherapy for treatment of refractory autoimmune hemolytic anemia in a young infant. Arch Dis Child 2003; 88: Gorelik M, Debski R, Frangoul H. Autoimmune hemolytic anemia with giant cell hepatitis: case report and review of the literature. J Pediatr Hematol Oncol 2004; 26: Bonduel M, Zelasko M, Figueroa C, et al. Successful treatment of autoimmune hemolytic anemia with rituximab in a child with severe combined immunodeficiency following nonidentical T-celldepleted bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 2005; 35: Van Daalen ST, van Dijken PJ, Tamminga RY, Brons PP. Rituximab instead of splenectomy in children with chronic or refractory autoimmune haemolytic anemia. Ned Tijdschr Geneeskd 2005; 15: Muwakkit S, Locatelli F, Abbout M, et al. Report of a child with vitiligo and Evans syndrome. J Pediatr Hematol Oncol 2003; 25: Jubinsky PT, Rashid N. Successful treatment of a patient with mixed warm and cold antibody mediated Evans syndrome and glucose intolerance. Pediatr Blood Cancer 2005; 45: Zecca M, De Stefano P, Nobili B, Locatelli F. Anti- CD20 monoclonal antibody for the treatment of severe, immune-mediated, pure red cell aplasia and hemolytic anemia. Blood 2001; 97: Maschan AA, Skorobogatova EV, Balashov DN, et al. Successful treatment of pure red cell aplasia with a single dose of rituximab in a child after mahor ABO incompatible peripheral blood allogeneic stem cell transplantation for acquired aplastic anemia. Bone Marrow Transplantation 2002; 30: Zhu K, Chen J, Chen S. Treatment of Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disorder (EBV-PTLD) and pure red cell aplasia (PRCA) with rituximab following unrelated cord blood transplantation: a case report and literature review. Hematology 2005; 10: Norton A, Roberts I. Management of Evans syndrome. Br J Haematol 2006; 132: Wiestner A, Cho HJ, Asch AS, et al. Rituximab in the treatment of acquired factor VIII inhibitors. Blood 2002; 100: Mathias M, Khair K, Hann I, Leisner R. Rituximab in the treatment of alloimmune factor VIII and IX antibodies in two children with severe hemophilia. Br J Haematol 2004; 125: Carcao M, St Louis J, Poon MC, et al. Rituximab for congenital haemophiliacs with inhibitors: a Canadian experience. Haemophilia 2006; 12: Moschovi M, Aronis S, Trimis G, et al. Rituximab in the treatment of high responding inhibitors in severe hemophilia A. Haemophilia 2006; 12: Fox RA, Neufeld EJ, Bennett CM. Rituximab for adolescents with haemophilia and high titre inhibitors. Haemophilia 2006; 12: Curry N, Stanworth S, Keeling D. The use of rituximab in two children with allo-antibodies towards factor VIII. Br J Haematol 2006; 133: Corbacioglu S, Eber S, Gungor T, et al. Induction of long-term remission of a relapsed childhood B-acute lymphoblastic leukemia with rituximab chimeric anti-cd20 monoclonal antibody and autologous stem cell transplantation. J Pediatr Hematol Oncol 2003; 25: Kraal K, Schalij-Delfos N, van Buchem M, et al. Optic nerve relapse in a child with common acute lymphoblastic leukemia, treated with systemic anti- CD20 (rituximab). Haematologica 2005; 90 Suppl: ECR Claviez A, Eckert C, Seeger K, et al. Rituximab plus chemotherapy in children with relapsed or refractory CD20-positive B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. Haematologica 2006; 91:

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i lgen fiafimaz, Emine KOCABAfi, Bülent ANTMEN, brahim BAYRAM, Derya ALABAZ, Atila TANYEL, Yurdanur

Detaylı

Hematolojik ve Non-Hematolojik Malignitelerde. Protokoller

Hematolojik ve Non-Hematolojik Malignitelerde. Protokoller Hematolojik ve Non-Hematolojik Malignitelerde Protokoller Yazarlar Doç. Dr. Mustafa Çetiner Doç. Dr. Gül Baflaran Doç. Dr. Ufuk Abacıo lu Uz. Dr. Beste M. Atasoy Dr. Ozan Kocakaya Editör Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Tranfüzyonda temel kurallar

Tranfüzyonda temel kurallar Derleme Review 19 Özet Basic transfusion management in children Gül Nihal Özdemir, Hilmi Apak stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Hematoloji Bilim

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler F. Neslihan nal-emiroglu 1, Süha Miral 2 ÖZET: Çocukluk

Detaylı

K Vitamini Yetmezli i ve Tedavisi

K Vitamini Yetmezli i ve Tedavisi K Vitamini Yetmezli i ve Tedavisi Saadet Akarsu F rat Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Hematoloji Bilim Dal, Doç.Dr. Girifl Yenido andaki hemostaz dengesi eriflkinlerden

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye 68 Orijinal Araflt rma Original Article Kanser sonras kronik HCV genotip-1 enfeksiyonu olan çocuklarda tedavi yan t Therapeutic response in children with post malignancy chronic HCV genotype 1 infection

Detaylı

XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi

XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi stanbul, 003 003 Volume 0 No 3 (Supplement) Oral BFM PROTOKOLLER LE AML SONUÇLARIMIZ: T. Celkan, L. Y. Soycan, H. Apak, A. Özkan,. Y ld z. Cerrahpa a T p Fakültesi Pediatrik

Detaylı

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji Güncel Pediatri 2007; 5: 1-10 Abac ve ark. Tip 1 Diyabet Tip 1 Diyabet Type 1 Diabetes Ayhan Abac *, Ece Böber**, Atilla Büyükgebiz*** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bilim

Detaylı

İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en yaygın kullanılan

İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en yaygın kullanılan ÖZGÜN OLMAYAN İMÜNOGLOBİLİN KULLANIMI Güçhan Alanoğlu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Isparta İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en

Detaylı

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Olgu Sunumu Case Report 165 Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Hereditary thrombophilia as stroke aetiology in children: three case report Özet Canan Kocaman, Yüksel

Detaylı

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinin habis bir hastalıg ıdır. Göreceli nadir bir hastalıktır. Tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik malignitelerin %10 unu oluşturur.

Detaylı

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan 48 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2007;35(1):48-56 Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan A new inotropic agent in the treatment of decompensated

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES smet NANE* Son dönem böbrek yetersizli inin (SDBY) iki temel tedavi seçene i vard r. Bunlar Diyaliz ve Transplantasyon dur. Diyaliz

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Antitrombotikler (Antitrombin tedavi)

Antitrombotikler (Antitrombin tedavi) 20 Antithrombotics (Antithrombin therapy) Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, zmir, Türkiye ÖZET Akut koroner sendrom fizyopatolojisinde aterosklerotik plak üzerinde oluflan trombus

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

Yenido an Döneminde Afl r Uyku Nutrisyonel Megaloblastik Aneminin lk Bulgusu Olabilir mi?

Yenido an Döneminde Afl r Uyku Nutrisyonel Megaloblastik Aneminin lk Bulgusu Olabilir mi? Yenido an Döneminde Afl r Uyku Nutrisyonel Megaloblastik Aneminin lk Bulgusu Olabilir mi? Yasemin ALTUNR TORUN*, Türkan PATIRO LU**, Musa ARAÜCÜ***, Mehmet Akif ÖZDM R** Yenido an Döneminde Afl r Uyku

Detaylı

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin?

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? 2009; 17(2): 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yap lmal? When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? Murat KORKMAZ 1, Hakan ÜNAL 2, Haldun SELÇUK 3, U

Detaylı

2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi

2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi Özgün Araflt rma / Original Article 7 2003-2007 Y llar Aras nda nvazif Meningokok Enfeksiyonu Olan Çocuklar n De erlendirilmesi Evaluation of Children with Invasive Meningococcal Disease Hospitalized Between

Detaylı

Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Yak nma ve Bulgular

Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Yak nma ve Bulgular ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Onkoloji Merkezimizde Kanser Tan s yla zlenen Hastalar m z n Romatolojik Dr. Erkan Cüre, Yrd. Doç. Mehmet fiahin 2, Dr. Ali Kutlucan, Doç. Dr. fievket Ercan Tunç 2, Dr. Abdulkadir

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları Derleme / Review 33 Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları Treatment of Vitiligo and New Treatment Approaches Beril Gülüş Demirel, Murat Borlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim

Detaylı

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalar-Klinik ve Tedavi Burhan FERHANO LU stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Diffüz Büyük B hücreli lenfomalar(dbbhl),

Detaylı