ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI"

Transkript

1 ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI Ayflegül ÜNÜVAR* in olarak bulunmamas, CD20 ba lanmas n n ekspresyonunu modüle etmemesi, internalizasyon, yay lma veya downregülasyona neden olmamas olarak say labilir. Etki mekanizmas n n kompleman aktivasyonu, antikora ba- ml sitotoksisite, apoptozis indüksiyonu, antiproliferatif etki ile oldu u düflünülmektedir. Fc reseptör polimorfizmi olan hastalarda da tedavi cevab de iflmektedir (2). Tedavi s ras nda genellikle önerilen doz intravenöz infüzyonla, 375 mg/m2/doz, haftada bir, toplam 4 haftal k tedavidir. Ancak literatürde baz yay nlarda daha k sa süreli (sadece tek doz) veya uzun süreli (4 haftal k tedavi sonras ayda bir vb.) kullan mlar da bildirilmifltir(1-6). En önemli yan etki B hücre (CD19, CD20) say s nda azalmad r, bunun sonucunda ilave olarak IgG ve/veya IgM düzeylerinde de azalma saptanabilmektedir. nfüzyona ba l reaksiyonlar (atefl, titreme, hipo-/hipertansiyon, bronkospazm, kafl nt, ürtiker, bafl a r s, gö üs a r s, bo azda daralma hissi, serum hastal ) ise genellikle ilk doz verilirken s k ortaya ç kabilen yan etkilerdendir. Bu nedenle premedikasyonda parasetamol, difenhidramin, prednizon veya solumedrol önerilmektedir. Önerilen bafllang ç ve devam infüzyon h zlar na dikkatle uyum ve hipotansiyon riski nedeniyle antihipertansif kullanan hastalar n tedavileri- A r Zincir Hafif Zincir Fare IgG Antikoru nsan IgG Antikoru Birçok otoimmun hastal n patogenezini potansiyel olarak etkileyebilen hücresel veya moleküler hedefler belirlenmifltir. Son birkaç y lda B ve/veya T lenfositleri hedef alan monoklonal antikorlar a r, refrakter veya relapslarla seyreden otoimmun sitopenilerde, birçok hemato-onkolojik veya otoimmun hastal klarda yeni bir tedavi seçene i yaratm flt r. Özellikle eriflkin hastalarda kullan lan bu antikorlar n bafll calar CD20 (Rituksimab), CD52 (Alemtuzumab) ve CD154 (CD40 ligand) tür (1, 2). Bu yaz da Rituksimab üzerinde durulacakt r. SHAPE \* MERGEFORMAT Rituksimab spesifik olarak B lenfositlerin üzerindeki CD20 antijenine ba lanan kimerik insan/fare monoklonal antikorudur (1-6). Yap s fiekil 1 de verilmektedir (3). Bu antikorun Fab domain bölümü B lenfosit CD20 antijenine ba lanmada, Fc domain ise immun effektör fonksiyon ile B hücre lizisinde rol oynamaktad r. CD20 antijeni bir transmembran fosfoprotein olup kalsiyum kanal subünitesidir. CD20 nin ba lanmas B hücre aktivasyonu, farkl laflmas ve hücre siklusunun G1 den S faz na geçmesini etkilemektedir. CD20 nin uygun bir hedef olmas n n nedenleri; hematopoietik kök hücreler veya di er vücut dokular nda eksprese olmamas, dolafl mda serbest protefiekil 1. Rituksimab n yap s (3) fiimerik Antikor *. Ü. stanbul T p Fakültesi, Pediatrik Hematoloji - Onkoloji Bilim Dal

2 212 ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI Tablo1. Rituksimab n de iflik otoimmun hastal olan 287 eriflkin hastada kullan m (2) n (toplam 287) Tam+K smi Cevap (toplam 164) TP OHA Polinöropati 35 >%50 Tip II MC RA 27 4 SLE 20 8 GvHD 10 6 PRCA 8 8 Edinsel FVIII inhibitörü 6 5 TTP 6 6 Pemfigus 4 4 SS 2 2 MG 1 1 nin genellikle 12 saat önce kesilmesi gerekmektedir. Ayr - ca nötropeni, trombositopeni, hemolitik anemi, saf eritroid seri aplazisi, uzam fl pansitopeni, infeksiyona e ilim, hepatit B, varisella zoster virüs reaktivasyonu, sitokin sal n m sendromu (pulmoner infiltrasyon, ARDS, miyokard infarktüsü, ventriküler fibrilasyon, kardiyojenik flok), anafilaksi ve di er hipersensitivite reaksiyonlar, mükokutanöz reaksiyonlar, pulmoner yan etkiler (interstisyel pnömoni, fatal intraalveolar kanama, solunum yetersizli i), tümör lizis sendromu ve insan anti-kimerik antikor geliflimi daha nadir rastlanan di er yan etkilerini oluflturmaktad r (4). lk kez 1997 de, Amerika da, eriflkin relaps veya refrakter indolan CD-20 (+) non-hodgkin lenfoma (NHL) da FDA onay, Avrupa da 1998 de relaps veya refrakter foliküler lenfomada, yak n zamanlarda agresif NHL da CHOP ile kombine, 2004 de, Avrupa da indolan lenfomada konvansiyonel kemoterapi ile first-line tedavi olarak kombine kullan m onay alan ilaç, endikasyon d fl olarak da afla da verilen birçok hastal kta de iflen baflar oranlar yla denenmifltir (2, 4). Rituksimab eriflkinlerde mantle cell lenfoma, kronik lenfositik lenfoma, post-transplant lenfoproliferatif hastal k, tüylü hücreli lösemi, HIV zemininde geliflen lenfoma, Waldenström makroglobulinemisi, multipl myelom gibi onkolojik hastal klarda, kronik immun trombositopenik purpura ( TP), otoimmun hemolitik anemi (OHA), Evans sendromu, ALL, kök hücre transplantasyonu önce ve sonras nda, inhibitörlü hemofili, trombotik trombositopenik purpura (TTP), saf eritroid seri aplazisi (pure red cell aplasia-prca) ve a r aplastik anemi, graft-versus host hastal (GvHD) gibi hematolojik hastal klarda, IgM antikoru ile birlikte olan polinöropatiler, Tip II mikst kriyoglobulinemi, sistemik lupus eritematozis (SLE), romatoid artrit, pemfigus vulgaris, sjögren sendromu (SS), myasthenia gravis (MG) gibi birçok otoimmun hastal kta kullan lm flt r (1, 2, 4, 6). Bu yaz da çocukluk ça nda kullan m anlat lacakt r, ancak ilk deneyimler özellikle eriflkin kronik TP li hastalarda oldu undan öncelikle eriflkin çal flmalar na yer verilecektir. Tablo 1 de literatürden derlenen 287 eriflkin vakan n sonuçlar görülmektedir. Eriflkin Kronik TP de Rituksimab Kullan m TP tan s alan hastalar n %3-5 i tüm tedavilere dirençli ve 10 y ll k mortalite, özellikle MSS kanamas na ba l olarak %10-20 aras nda de iflmektedir. Rituksimab n TP de ilk kullan m Perotta ve ark. taraf ndan 1999 y - l nda bildirilmifltir. Alt s splenektomili 10 eriflkin kronik TP li hastan n 5 inde tam cevap (TC), birinde k smi cevap (KC) al nm fl ve elde edilen yan tlar n devaml l 1 ay ile 14 aydan uzun süre devam etmifltir. (7). Saleh ve ark. ise yine eriflkin 12 kronik TP li hastaya (steroide cevaps z ve trombosit say s <75.000/mm3) de iflik dozlarda ( mg/m2/doz) rituksimab tedavisini, haftada bir, 4 hafta kullanm fl, 2 hastada tam, bir hastada KC elde etmifllerdir. (8). Bu ilk yay nlardan sonra di er bir çal flmada yafllar aras (median 46 yafl) de iflen, 2-5 farkl ilaca dirençli, 8 splenektomili, 25 hastaya [trombosit say s (PLT) <20.000/mm3 (PLT: , median /mm3) veya trombosit say s na bak lmaks z n purpura veya mukoza kanamas olan hastalar] rituksimab tedavisi verilmifl, tüm hastalardan bazal tetkik olarak tam kan say m, biyokimya, direkt, indirekt Coombs, PT, aptt, fibrinojen, C3, C4, ANA, anti-dna, CD3, CD4, CD8, CD19, CD20, ACA, paigg, hepatit B, C, HIV, CMV, toksoplazma antikorlar, tedavi sonras nda ise haftada bir tam kan say m, CD3, CD4, CD8, CD19, CD20, ayda bir immunglobulinler ve paigg tetkikleri istenmifltir. Tedavi sonunda 5 hastada TC (PLT> /mm3), 5 hastada KC (PLT /mm3), 3 hastada

3 KL N K GEL fi M 213 Tablo 2. Rituksimab n eriflkin kronik TP li hastalarda kullan m Araflt r c n Yafl (y l) Tüm Cevapl lar n TC (%) Cevap devaml l Yüzdesi (%) Saleh (8) ay (n:2), 3ay (n:1) Stasi (9) >6ay(n:7) Stasi (10) hafta Zaja (11) 20 > ±480gün Giagounidis (12) gün Cooper, Stasi(13) hafta (8/11 yeniden tedavi) Braendstrup (14) Median 47 hafta minör cevap al nm fl, cevap oran %52 oran nda saptanm flt r. Yedi hastada (%28) cevap sürekli iken (? 6 ay), relaps yapan iki hastada rituksimab ile yeniden yan t al nm flt r. TC veya KC de yan t genellikle ilk dozdan 1 hafta sonra al n rken, kad nlarda ve gençlerde sa lanan baflar daha iyi olmufl, 18/25 hastada infüzyona ba l yan etki geliflmifltir. CD19 ilk dozdan sonra tüm hastalarda belirgin azal rken, 6 hastada IgM, IgG veya ikisi birlikte azalm fl, 3 hastada ilk dozdan 6-8 hafta sonra anemi (Hb: g/dl), bir hastada ilk dozdan 4 hafta sonra nötropeni ( /mm3) saptanm flt r. B hücre say s nda düzelme 6-9., normal de erlere ulaflma ise ayda elde edilebilmifltir (9). Arnold ve ark. Medline, Cochrane ve ASH abstraktlar n tarayarak y llar aras nda yay nlanan, eriflkin TP de rituksimab tedavisinin kullan ld çal flmalar de- erlendirmeye alm fl ve hiçbiri randomize olmayan toplam 39 çal flma bulmufltur. Toplam 365 hastan n yer ald bu yay nlarda yafl?16, median 50 yafl (da l m 4-98 yafl) olup, hastalar n tümü steroid tedavisine cevaps z, %53.4 ü splenektomize, %27.4 ü immunsupresif ve/veya sitotoksik ajan kullanan hastalardan oluflmaktaym fl. PLT?50.000/mm3 olan vakalar k smi, PLT? /mm3 olanlar ise TC olarak kabul edilmifl. Ço u olgu sunumu olan çal flmalardan sadece 17 sinde 5 ve daha fazla hastan n sonuçlar bildirilmifl, tüm cevapl lar n oran %61.2, TC nin oran %48.3 olarak bulunmufl, 39 çal flman n 31 inde median cevap süresi 7 ay (15 gün-41 ay) olarak saptanm flt r. nfüzyona ba l yan etkiler 52 hastada, a r toksisite (bronkospazm, anafilaktoid reaksiyon, serum hastal, interstisyel pnömoni, pulmoner emboli, retinal arter trombozu ve infeksiyon) 15 hastada, ölüm ise 8 hastada (3 fatal kanama, 1 post-op pulmoner emboli) bildirilmifltir (15). ÇOCUKLUK ÇA I KRON K TP DE R TUKS MAB KULLANIMI Çocukluk ça kronik TP sinde rituksimab tedavisi ilk kez 2003 y l nda Bengtson ve ark. taraf ndan bildirilmifltir. Yayg n petefli ile baflvuran 3 ayl k erkek çocu un tam kan say m nda; PLT: 4.000/mm3, Hb: 9.2 g/dl, MCV: 85fL, WBC: 4100/mm3 bulunmufl, anti-d tedavisi (50Ìg/kg IV) bafllanm fl, yan t al namay nca 3.gün kemik ili i aspirasyonu yap l p TP tan s desteklendikten sonra 4mg/kg intravenöz metilprednizolon (MP) tedavisi bafllanm fl, 5.gün oral mukoza kanamas olunca 1 gr/kg V G verilmifl, hasta 6.gün 2 mg/kg/gün oral prednizolon (PRD) ile ile taburcu edilmifl (Hb: 8 g/dl, PLT: /mm3), 15.gün PLT /mm3 saptan nca steroid dozu azalt lmaya bafllanm fl, 37.gün PLT /mm3 bulununca steroid tedavisi kesilmifl. Tedavi kesiminden 4 hafta sonra Hb: 11.9 g/dl, PLT: 5.000/mm3 olan hastaya 51 ve 52.gün 1 gr/kg V G tedavisi verilmifl, ancak tedavi sonras PLT: 2000/mm3 bulunmufl, 2 hafta sonra kanl d flk lama flikayeti ile gelen hastaya (Hb: 4.0 g/dl, PLT: 5.000/mm3) eritrosit, trombosit süspansiyonu, V G, V steroid tedavisi verilmifl, 76.gün gastrointestinal sistem kanamas devam edince splenektomi yap lm fl, ancak yine cevaps z olan hastaya 79. gün rituksimab tedavisi (12.5 mg/kg, V 5 saatte) verilmifl, 2.dozda PLT: /mm3, 3.dozda /mm3 de erine ulaflm fl, ancak 3.dozdan sonra yayg n makülopapüler döküntü olunca tedavi kesilmifl, 4.haftada PLT say s /mm3 olan hasta sorunsuz olarak izlenmekte imifl. Takip s ras nda 3-6 ay içinde düzelen IgG, M ve A düflüklü ü d fl nda özellik saptanmam flt r (16). Daha sonra Pusiol ve ark y l nda 2 vaka bildirmifltir. Bunlardan biri yayg n petefli, ekimoz ve menoraji ile baflvuran 14 yafl nda k z çocu u olup, baflvuruda Hb: 6.6 g/dl, PLT: /mm3, ANA, Coombs testi negatif, kemik ili i aspirasyonu TP ile uyumlu bulunmufl. V G 0.8 g/kg, 2 gün, MP 1 gr yüksek doz, 3 gün verilmifl ve hasta taburcu edilmifl. Üç ay sonra tekrarlayan menoraji flikayeti ile yeniden baflvuran hastaya birçok kez V G ve steroid (deksametazon da dahil) tedavisi verilmifl, ancak yan t al namam fl, 14.ayda PLT: 2.000/mm3, kusma, bafl a r s, sol hemiparezi (bilgisayarl tomografide 3.3 ve 1 cm lik iki hematom saptanm fl) ile yeniden baflvuran hastaya deksametazon, rituksimab tedavisi, trombosit transfüzyonu verilmifl, 23. günde PLT> /mm3 saptanm fl, deksametazon 2 haftada azalt larak kesilmifl, bir y ll k izlemde PLT: N, CD19: %3, immunglobulin düzeyleri düflük olarak seyrederken, hastan n hemiparezisi dü-

4 214 ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI zelmifl. Di er vaka petefli, ekimoz, atefl, tonsillofarenjit ile baflvuran 3 yafl nda erkek çocuk, baflvuruda PLT: /mm3 olan hastaya 0.8 g/kg V G verilmifl, 72.saatte PLT say s normal düzeye gelmifl, ancak 1 ve 3 ay sonra V G tedavisine cevapl nüksleri olan hastaya 1 y l sonra 2 gün V G tedavisi verilmesine ra men yan t al - namam fl. A r travmatik penil hematomu geliflen hastaya 6mg/kg PRD verilmifl, yine yan t al namay nca rituksimab tedavisi bafllanm fl, bu esnada 0.3 mg/kg/gün steroid tedavisine devam edilmifl, 3.dozdan sonra PLT: /mm3, 4.dozdan sonra PLT: /mm3 olan hastan n en son 6.ayda PLT ve CD19 düzeyleri normal saptanm flt r (17). Bu olumlu sonuçlar yan nda istenen yan t n al namad vakalar da bildirilmifltir. Russo ve ark. hastal k süreleri 72, 30 ve 12 ay, tedavi öncesi PLT: , ve 8.000/mm3 olan 7, 9 ve 11 yafl ndaki 3 k z hastaya rituksimab tedavisi vermifl, sadece son hastada 80. günde geçici yan t elde edilmifl, CD20+ hücrelerde geçici dramatik, Ig düzeylerinde ise %20 azalma saptanm flt r (18). Roganovic ve ark. steroid, V G ve splenektomiye cevaps z 16 yafl nda bir k z çocu una intrakranial ve intraperitoneal kanama sonras rituksimab ve siklosporin tedavisi bafllam fl, ancak cevap alamam fllard r (19). Moschovi ve ark. s k hemorajik ataklarla gelen, V G, steroid, siklosporin, interferon ve azatioprin tedavisine cevaps z 6 yafl nda k z (splenektomiye de yan t yok) ve 4 yafl nda erkek hastaya rituksimab tedavisi bafllam flt r. On sekiz ay süresince izlemde olan hastalardan k z çocu unda PLT /mm3 (max /mm3) de erine, B lenfosit say s 3. ayda 0, takiben 4 ay içinde normale gelmifl, erkek çocukta ise PLT /mm3 (max /mm3) düzeyinde seyretmekteymifl (20). Çocukluk ça TP de rituksimab n en fazla say da hastada kullan ld çal flma Wang ve ark. n n bildirdi i çal flmad r. Daha önce 1-7 tedaviye dirençli, yafllar 2-19 y l aras nda de iflen, 4 ü splenektomili, tedavi öncesi PLT <30.000/ mm3 (3 ünde >30.000/mm3) olan 24 hastaya rituksimab tedavisi verilmifl, Cevap de erlendirilirken PLT nin > /mm3 olmas TC, PLT nin /mm3 olmas KC, PLT nin /mm3 olmas ise minör cevap (MC) olarak kabul edilmifltir. TC 15/24 (%63) hastada al nm fl (ancak 6 hasta 3-18 ay içinde nüks etmifl), 2 sinde KC (ancak 4 ve 6. ayda nüks), 2 sinde minör cevap (5 ve 8. ayda nüks) elde edilirken, 5 hastada hiçbir cevap al namam fl, 17 TC+KC nin 15 inde ilk 4 hafta içinde PLT >50.000/mm3 saptanm flt r. Splenektomili hastalar de erlendirildi inde 4 hastan n 3 ünde TC al nm fl, ancak 2 si relaps yapm flt r. Rituksimab öncesi multipl tedavi alan hastalar ile 1-2 tedavi alanlar aras nda anlaml bir fark bulunamam flt r. Uzun süreli cevap oran Kaplan Meier analizine göre %32 olarak saptanm flt r. On yafl alt ve üstü hastalar karfl laflt r ld nda da cevap tipi, süresi, toksisite aç s ndan anlaml bir fark bulunamam flt r. Bu makalede çocuk hastalarla eriflkinlerde rituksimab kullan m karfl laflt r ld nda: eriflkinde 18/57 (%32) hastada TC al n p, bu hastalar n 15 inde >1 y l süresince al nan yan t devam ederken, çocuklarda bafllang çta eriflkinlerden daha iyi yan t al nmas na ra men (%63), cevapl kalma süresi daha k sa (ortalama 13 Tablo 3. Eriflkin ve çocukluk ça kronik TP de rituksimab kullan m (23) Araflt r c n Yafl Grubu TC KC Relaps Cevap Devaml l Zaja 15 E 6/15 2/15 3/8 5/15 %40 %13 %38 %33 Shanafelt 12 E 5/12 1/12 2/6 4/12 %42 %8 %33 %33 Giagounidis 12 E 5/12 4/12 2/9 7/12 %42 %33 %22 %58 Cooper 57 E 18/57 13/57 13/31 18/57 %32 %23 %42 %32 Braendstrup 39 E 7/39 10/ %18 %26 Wiley 19 Ç 11/19 4/19 9/15 6/19 %58 %21 %60 %32 Toplam 154 E+Ç 52/154 34/154 29/69 40/115 %34 %22 %42 %35 Taube* 22 Ç 7/22 6/22 5/13 8/22 %32 %27 %38 %36

5 KL N K GEL fi M 215 ay) bulunmufltur. K smi cevap aç s ndan ise iki grup aras nda fark saptanamam flt r. Çocuklarda cevap daha erken (4 hafta? 8 hafta), Ig azalmas daha fazlad r (6/13? 1/44), ancak infeksiyon s kl nda artma gözlenmemifltir. Üç hastada 1, 2 ve 3.dozdan sonra geçici serum hastal - geliflmifltir (21). Median yafllar 9 yafl (4-18 y l, 4 ü <10 yafl) olan 10 (6 k z, 4 erkek) TP li hastada (6 s splenektomili) rituksimab n kullan ld di er bir çal flmada 4 tam, 4 k smi ve 2 minör cevap (150 haftaya kadar devam eden) elde edilmifltir (22). Taube ve ark.ise median yafl 5.8 y l (da l m ) olan 22 kronik TP li hastaya tek doz rituksimab tedavisi vermifl, 4 dozla benzer oranda cevap oran elde ettiklerini bildirmifllerdir. Bu çal flmada cevap de erlendirilirken PLT nin > /mm3 olmas TC, PLT nin >30.000/mm3 olmas KC, PLT nin <30.000/mm3 olmas ise cevaps zl k olarak kabul edilmifltir. Tablo 3 de eriflkin, çocuk ve tek doz rituksimab tedavilerinin sonuçlar verilmektedir (23).* Tek doz rituximab tedavisi On dokuz (15K, 4E) pediatrik hastan n yer ald retrospektif bir çal flmada 2-5 aras de iflen say da haftal k rituksimab tedavisi ile 7 vakada sürekli cevap elde edilmifltir. Bu grup hastalar relaps yapan veya yan ts z grup ile karfl laflt r ld nda, CD19 düzeyinde azalman n 4-6. aylardan sonra da belirgin azalm fl olarak devam etti i saptanm flt r (24). Bennett ve ark. n n çal flmas nda sürekli cevap kriteri olarak rituksimab tedavisinden 2 ay sonra, 4 hafta süreyle PLT say s n n >50.000/mm3 olmas sürekli cevap kriteri olarak kabul edilmifl, yafllar yafl aras de iflen 36 çocuk hastan n yer ald bu prospektif Faz I/II çal flmas nda bu kriter 11/36 (%31) sa lanabilmifltir. Ortalama cevap al nma süresi 1 hafta (1-7 hafta), ilk dozda premedikasyona ra men infüzyona ba l yan etki %47 oran nda gözlenmifl, 2 hastada serum hastal, bir hastada hipotansiyon ciddi yan etki olarak geliflmifltir. Periferik B hücreler tüm hastalarda azalm fl, IgM %3.4/hafta azal rken, IgG düzeyi belirgin olarak de iflmemifltir (25). Ülkemizden bildirilen 4 vakal k bir seride ise bir tam, bir k smi, bir minör cevap al n rken, bir vakada baflar elde edilememifltir (26). Sonuç olarak; çocukluk ça kronik TP sinde son y llarda kullan ma giren rituximab tedavisi ile baflar l sonuçlar al nabilmektedir, ancak kal c sürekli remisyon oran %30-35 aras ndad r. Randomize, fazla say da hastan n oldu u yeni çal flmalara ihtiyaç vard r (5). ÇOCUKLUK ÇA I OTO MMUN HEMOL T K ANEM, EVANS SENDROMU VE SAF ER TRO D SER APLAZ S NDE R TUKS MAB KULLANIMI Otoimmun hemolitik anemide rituksimab kullan m ilk kez 2001 y l nda Quartier ve ark. taraf ndan bildirilmifltir. Yafllar 7-35 ay aras nda de iflen 6 çocu a rituksimab tedavisi verilmifl ve tüm vakalarda cevap al nm flt r (27). Daha sonra yeni kullan mlar bildirilmifl, bildirilen vakalardan 2 si kaybedilmesine ra men di erlerinde ilk yay nlanan vakalara benzer flekilde iyi sonuçlar al nm flt r (28-35). Otoimmun hemolitik anemide en fazla hasta say s - n n oldu u çal flma Zecca ve ark. taraf ndan yap lm flt r. Yafllar yafl aras de iflen 15 çocu a toplam 2, 3 veya 4 kez olacak flekilde rituksimab tedavisi verilmifl, 13 vakada (%87) TC al nm fl, izlemde 7-27 ay aras remisyonu devam eden hastalardan 3 ünde relaps geliflmifl, ancak hepsinde rituksimab tedavisi ile yeniden TC al nm flt r (29). Sonuç olarak, bildirilen az say da vaka örnekleri de erlendirildi inde di er tedavilere cevaps z otoimmun hemolitik anemide rituksimab tedavisi ile elde edilen baflar oran kronik TP vakalar na göre daha yüksek gözükmektedir, ancak vaka say s oldukça azd r. Evans sendromunda ve saf eritroid seri aplazisinde çok az say da hastada kullan lm fl ve baflar l sonuçlar al nm flt r (36-40). Norton ve Roberts Evans sendromunda ço u vakada remisyonun sa lanabildi ini, ancak bu cevab n genellikle 12 ay n alt nda sürdürülebildi ini bildirmifltir (41). NH B TÖRLÜ HEMOF L L ÇOCUKLARDA R TUKS MAB KULLANIMI Wiestner ve ark. n n 2002 de 4 eriflkin edinsel hemofilili hastada baflar l rituksimab kullan m n takiben, Mathias 2004 de 2 inhibitörlü konjenital hemofili A ve B hastas nda kullanm fl, hemofili A da baflar l sonuç alm flt r (42, 43). Carcao ve ark. immun tolerans tedavisi baflar s z veya baflar l olma flans düflük konjenital hemofilili 5 hastaya (4 a r hemofilik çocuk, 1 hafif hemofilili eriflkin) 375 mg/m2/doz, haftada bir, 4 hafta, sonra 5 aya kadar ayda bir (inhibitör (-) ve recovery, half-life testi normal olana kadar) rituksimab tedavisi vermifl, 3 hastada inhibitör negatifleflmifl, ancak recovery, half-life testi düzelmemifl, 4. hastada sadece inhibitör titresi azalm fl, bir hastada ise yan t al namam flt r. Yan t al nan 4 hastaya da efl zamanl FVIII (100/U/kg/gün) verilmifl, cevaps z hasta ise efl zamanl FVIII kullanmam flt r. Sonuç olarak efl zamanl FVIII ile birlikte rituksimab kullan m n n cevab olumlu etkiledi i sonucuna varm fllard r (44). Moschovi ve ark. 2 inhibitörlü konjenital hemofilide rituksimab kullanm fl, KC al nm fl, inhibitör titresi <5 BU olunca immun tolerans tedavisi bafllanm fl, birinde 21. gün inhibitör negatifleflirken, di er vakada cevap al namam flt r (45). Di er bir çal flmada 3 adölesan hastada kullan lm fl, ikisinde inhibitör titresinde azalma olmufltur (46). Curry ve ark. 2 hastada baflar elde edememifl, beraberinde FVIII ile kullan l nca cevab n olumlu olabilece ini öne sürmüfllerdir (47). Sonuç olarak çok az say da inhibitörlü hemofilili hastas nda kullan lan rituksimab n tedavide yerinin belirlenmesi için yeni çal flmalara ihtiyaç vard r, ilk sonuçlar FVIII ile birlikte kullan ld nda etkinli inin artabilece ini göstermektedir (44, 47).

6 216 ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI ÇOCUKLUK ÇA I LÖSEM LER NDE R TUKS MAB KULLANIMI Relaps B-ALL bir hastada baflar l kullan m sonras, iki yafl nda pre-b ALL ve optik sinir tutulumlu MSS relaps olan hastaya da ALL relaps protokolü ve radyoterapi bafllanm fl, hasta remisyona girmifl, ancak 6.haftada relaps geliflip blastlarda CD20(+) li i saptan nca Rituximab verilmifltir. Alt ay sorunsuz olarak takip edilen hastada bu süre sonunda CD20(-) blastlarla yeniden kemik ili i relaps geliflmifltir (48, 49). Di er bir çal flmada ise relaps veya refrakter CD20 (+) B- prekürsör ALL li 3 çocu a Rituksimab tedavisi verilmifl, üçü de remisyona giren hastalar n 2 sine takiben allojenik kök hücre nakli yap lm fl, birinde transplantasyon sonras relaps geliflince yine Rituksimab tedavisi verilmifltir (50). Sonuç olarak, multipl tedaviye dirençli birçok hematolojik hastal kta de iflen doz ve s kl kta rituksimab tedavileri kullan lm flt r. De iflen baflar oranlar olan bu çal flmalar son y llarda yap lm fl ve oldukça az say da ve k sa sürede izlemde olan hasta takiplerine göre sonuçlar verilmifltir. Bu nedenle yeni yap lacak çok say da kontrollü ve uzun izlem sonuçlar rituksimab n tedavideki yerini belirleyecektir (6). KAYNAKLAR 1. Robak T. Monoclonal antibodies in the treatment of autoimmune cytopenias. Eur J Haematol 2004; 72: Virgolini L, Marzocchi V. Rituximab in autoimmune diseases. Biomedicine&Pharmacotherapy 2004; 58: Silverman GJ, Weisman S. Rituximab therapy and autoimmune disorders: prospects for anti-b cell therapy. Arthritis Rheum 2003; 48: Kimby E. Tolerability and safety of rituximab (MabThera ). Cancer Treatment Reviews 2005; Tamminga RYJ, Bruin MCA. Rituximab treatment for symptomatic chronic ITP. Pediatr Blood Cancer 2006; 47: Franchini M, Veneri D, Lippi G, Stenner R. The efficacy of rituximab in the treatment of inhibitor-associated hemostatic disorders. Thromb Haemost 2006; 96: Perotta A, Sunneberg TA, Scott J, et al. Rituxan in the treatment of chronic ITP. Blood 1999; 94: 49a. 8. Saleh MN, Gutheil J, Moore M, et al. A pilot study of the anti-cd20 monoclonal antibody rituximab in patients with refractory immune thrombocytopenia. Semin Oncol 2000; 27 (Suppl 12); Stasi R, Pagano A, Stipa E, Amadori S. Rituximab chimeric anti-cd20 monoclonal antibody treatment for adults with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. Blood 2001; 98: Stasi R, Stipa E, Forte V. Variable patterns of response to rituximab treatment in adults with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. Blood 2002; 99: Zaja F, Vianelli N, Sperotto A, et al. B-cell compartment as the selective target for the treatment of immune thrombocytopenias. Haematologica 2003; 88: Giagounidis AAN, Anhuf J, Schneider P, et al. Treatment of relapsed idiopathic thrombocytopenic purpura with the anti-cd20 monoclonal antibody rituximab: a pilot study. Eur J Haematol 2002; 69: Cooper N, Stasi R, Cunningham-Rundles S, et al. The efficacy and safety of B-cell depletion with anti- CD20 monoclonal antibody in adults with chronic immune thrombocytopenic purpura. Br J Haematol 2004; 125: Braendstrup P, Bjerrum OW, Nielsen OJ, et al. Rituximab chimeric anti-cd20 monoclonal antibody treatment for adult refractory idiopathic thrombocytopenic purpura. Am J Hematol 2005; 78: Arnold DM, Dentali F, Meyer RM, et al. Rituximab for treatment of adults with ITP: a systematic review. Blood 2005; 106: 1241a. 16. Bengtson KL, Skinner MA, Ware RE. Successful use of anti-cd20 (Rituximab) in severe, life-threating childhood immune thrombocytopenic purpura. J Pediatr 2003; 143: Pusiol A, Cesaro S, Nocerino A, et al. Successful treatment with the monoclonal antibody rituximab in two children with refractory autoimmune thrombocytopenia. Eur J Pediatr 2004; 18. Russo G, Licciaedello M, La Spina M. Rituximab in children with idiopathic thrombocytopenic purpura: does it really work?. Eur J Pediatr 2004; 19. Roganovic J. Rituximab treatment in refractory idiopathic thrombocytopenic purpura in children. Eur J Pediatr 2005; 164: Moschovi M, Trimis G, Pergantou H, et al. Clinical remission following monoclonal anti-cd20 therapy in two children with chronic refractory idiopathic thrombocytopenic purpura. J Paediatr Child Health 2005; 41: Wang J, Wiley M, Luddy R, et al. Chronic immune thrombocytopenic purpura in children: assessment of rituximab treatment. J Pediatr 2005; 146: Sharma A, Nair V, Mishra DK, et al. Chimeric anti- CD20 monoclonal antibody-rituximab in refractory childhood idiopathic thrombocytopenic purpura: an Indian experience. Blood 2005; 106: 4010a. 23. Taube T, Schmid H, Reinhard H, et al. Effect of a single dose of rituximab in chronic immune thrombocytopenic purpura. Haematologica 2005; 90:

7 KL N K GEL fi M Parodi E, Nobili B, Perrotta S, et al. Rituximab (anti-cd20 monoclonal antibody) in children with chronic refractory symptomatic immune thrombocytopenic purpura: efficacy and safety of treatment. Int J Hematol 2006; 84: Bennett CM, Rogers ZR, Kinnamon DD, et al. Prospective phase 1/2 study of rituximab in childhood and adolescent chronic immune thrombocytopenic purpura: Blood 2006; 107: Bay A, Oner AF, Uner A, Dogan M. Use of rituximab in chronic childhood immune thrombocytopenic purpura. Pediatr Int 2006; 48: Quartier P, Brethon B, Philippet P, et al. Treatment of childhood autoimmune haemolytic anemia with rituximab. Lancet 2001; 358: Motto DG, Williams JA, Boxer LA. Rituximab for refractory childhood autoimmune hemolytic anemia. Isr Med Assoc J 2002; 4: Zecca M, Nobili B, Ramenghi U, et al. Rituximab for the treatment of refractory autoimmune haemolytic anemia in children. Blood 2003; 101: Nowak-Wegrzyn, King KE, Shirey RS, et al. Fatal warm autoimmune hemolytic anemia resulting from IgM autoagglutinins in an infant with severe combined immunodeficiency. J Pediatr Hematol Oncol 2001; 23: Gottardo NG, Baker DL, Willis FR. Successful induction and maintenance of long-term remission in a child with chronic relapsing autoimmune hemolytic anemia using rituximab. Pediatr Hematol Oncol 2003; 20: Ng PC, Lee KK, Lo AF, et al. Anti B cell targeted immunotherapy for treatment of refractory autoimmune hemolytic anemia in a young infant. Arch Dis Child 2003; 88: Gorelik M, Debski R, Frangoul H. Autoimmune hemolytic anemia with giant cell hepatitis: case report and review of the literature. J Pediatr Hematol Oncol 2004; 26: Bonduel M, Zelasko M, Figueroa C, et al. Successful treatment of autoimmune hemolytic anemia with rituximab in a child with severe combined immunodeficiency following nonidentical T-celldepleted bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 2005; 35: Van Daalen ST, van Dijken PJ, Tamminga RY, Brons PP. Rituximab instead of splenectomy in children with chronic or refractory autoimmune haemolytic anemia. Ned Tijdschr Geneeskd 2005; 15: Muwakkit S, Locatelli F, Abbout M, et al. Report of a child with vitiligo and Evans syndrome. J Pediatr Hematol Oncol 2003; 25: Jubinsky PT, Rashid N. Successful treatment of a patient with mixed warm and cold antibody mediated Evans syndrome and glucose intolerance. Pediatr Blood Cancer 2005; 45: Zecca M, De Stefano P, Nobili B, Locatelli F. Anti- CD20 monoclonal antibody for the treatment of severe, immune-mediated, pure red cell aplasia and hemolytic anemia. Blood 2001; 97: Maschan AA, Skorobogatova EV, Balashov DN, et al. Successful treatment of pure red cell aplasia with a single dose of rituximab in a child after mahor ABO incompatible peripheral blood allogeneic stem cell transplantation for acquired aplastic anemia. Bone Marrow Transplantation 2002; 30: Zhu K, Chen J, Chen S. Treatment of Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disorder (EBV-PTLD) and pure red cell aplasia (PRCA) with rituximab following unrelated cord blood transplantation: a case report and literature review. Hematology 2005; 10: Norton A, Roberts I. Management of Evans syndrome. Br J Haematol 2006; 132: Wiestner A, Cho HJ, Asch AS, et al. Rituximab in the treatment of acquired factor VIII inhibitors. Blood 2002; 100: Mathias M, Khair K, Hann I, Leisner R. Rituximab in the treatment of alloimmune factor VIII and IX antibodies in two children with severe hemophilia. Br J Haematol 2004; 125: Carcao M, St Louis J, Poon MC, et al. Rituximab for congenital haemophiliacs with inhibitors: a Canadian experience. Haemophilia 2006; 12: Moschovi M, Aronis S, Trimis G, et al. Rituximab in the treatment of high responding inhibitors in severe hemophilia A. Haemophilia 2006; 12: Fox RA, Neufeld EJ, Bennett CM. Rituximab for adolescents with haemophilia and high titre inhibitors. Haemophilia 2006; 12: Curry N, Stanworth S, Keeling D. The use of rituximab in two children with allo-antibodies towards factor VIII. Br J Haematol 2006; 133: Corbacioglu S, Eber S, Gungor T, et al. Induction of long-term remission of a relapsed childhood B-acute lymphoblastic leukemia with rituximab chimeric anti-cd20 monoclonal antibody and autologous stem cell transplantation. J Pediatr Hematol Oncol 2003; 25: Kraal K, Schalij-Delfos N, van Buchem M, et al. Optic nerve relapse in a child with common acute lymphoblastic leukemia, treated with systemic anti- CD20 (rituximab). Haematologica 2005; 90 Suppl: ECR Claviez A, Eckert C, Seeger K, et al. Rituximab plus chemotherapy in children with relapsed or refractory CD20-positive B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. Haematologica 2006; 91:

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB Fare kaynaklı, insanlaştırılmış Monoklonal bütün antikor Moleküler ağırlığı 148 kda Yarı ömrü 11 gün Kompleman

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Doç.Dr.Betül TAVİL TPHD Yan Dal Kursu Ocak 2012-ANKARA

Doç.Dr.Betül TAVİL TPHD Yan Dal Kursu Ocak 2012-ANKARA Doç.Dr.Betül TAVİL TPHD Yan Dal Kursu Ocak 2012-ANKARA 1 ITP yeni terminoloji, olgu, ayırıcı tanı, genel bilgiler ve tedavisi OIHA olgu, ayırıcı tanı, genel bilgiler ve tedavisi 6/12/2012 2 Kişinin trombositlerine

Detaylı

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ. ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ. ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014 PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014 Klasik olarak kronik intravasküler hemoliz bulguları, kemik iliği

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI. Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI. Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 22.10.2015 SUNU PLANI İndüksiyonda yeni ilaçlara gerçekten ihtiyaç var mı? Günümüzde

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Hematoloji-Onkoloji ve HKHT Hastalarında Transfüzyon TPHD Transfüzyon Okulu Ankara; 15-16 Şubat 2014 Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi

Detaylı

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK Hemolitik Akut Gecikmiş Tipte Ateş Reaksiyonları (FnhTR) Akut Akciğer Hasarı (TRALI)

Detaylı

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 1945 K SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOC Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA I. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA (TTP) TANI VE

Detaylı

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 3, (ARALIK) 2012,

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 3, (ARALIK) 2012, Araştırma İmmün Trombositopenili Hastaların Klinik Seyir ve Tedavi Cevabı Yönünden Değerlendirmesi; Tek Merkez Deneyimi EVALUATION OF CLINICAL PROGRESS AND THERAPY RESPONSE OF PATIENTS WITH IMMUNE THROMBOCYTOPENİC

Detaylı

Hastalık hemolitik ve hipoplastik tip olarak iki ana klinik tabloda incelenebilir.

Hastalık hemolitik ve hipoplastik tip olarak iki ana klinik tabloda incelenebilir. PAROKSĐSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBĐNÜRĐ Klasik olarak kronik intravasküler hemoliz bulguları, kemik iliği yetersizliği ve trombozla kendini gösteren paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH), hemopoietik kök

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Dr. Burhan Ferhanoğlu Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi 5.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi 24-27 Nisan 2014 Belek/Antalya

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

Kronik İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Olgularımız

Kronik İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Olgularımız Van Tıp Dergisi: 18 (3):141-146, 2011 Klinik Çalışma Kronik İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Olgularımız Mahmut Kaya*, Cengiz Demir**, Ramazan Esen **, Ahmet Engin Atay*** Özet Amaç: 110 erişkin idiyopatik

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ)

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) Dr. İhsan Karadoğan V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012 Antalya 1111 1111 1111 1111 UYGULAMA BASİT YORUM SON DERECE KARMAŞIK

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Trombozun komplikasyonları Trombozun kliniği; tromboembolik olayın yerine,

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Yay n Kurulu/Editorial Board Editör Ömer Devecio lu Editör Yard mc lar Tiraje Celkan Duygu Uçkan Çetinkaya Kaan Kavakl Türkan Pat ro lu Sekreter Ünal Ulusoy TPHD YÖNET M KURULU

Detaylı

Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim. Prof. Dr. Mahmut Bayık

Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim. Prof. Dr. Mahmut Bayık Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim Prof. Dr. Mahmut Bayık Waldenström Macroglobulinemia (WM) Kemik iliğinin ve lenfatik dokuların lenfoplazmositik infiltrasyonu ve serumda

Detaylı

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD)

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Doç. Dr. Müge GÖKÇE İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Hematoloji & Onkoloji Bilim Dalı Sitomorfolojik Remisyon Kemik iliğinde %5 in altında

Detaylı

Klinik Araþtýrma Çocukluk Çaðý Akut Ýmmun Trombositopeni Olgularýnda Farklý Tedavi Protokollerinin Deðerlendirilmesi *Meral ÝNALHAN, **Beltinge Demircioðlu KILIÇ, ***Müjgan ORAL, **Serpil DEÐÝRMENCÝ, ***Özlem

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

Transplantasyon ve Hepatit E. Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon ve Hepatit E. Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon ve Hepatit E Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD Sunum planı Karaciğer transplantasyonlu hastada gelişen kronik hepatit E (HEV)

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ ROMATOLOJİDE KULLANILAN YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR ESEN KASAPOĞLU GÜNAL İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ROMATOLOJİDE YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ SENTETİK İLAÇLAR LEFLUNOMİD

Detaylı

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı ÇOCUKLUK ÇAĞI

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET Pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanan Anket Alanına hoş geldiniz. Anketi tamamlamak ve ekibimize değerli geri bildiriminizi iletmek

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME. Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME. Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Hair Cell Lösemi (HCL) HCL ilk olarak1958 yılında (Bouroncle ve ark) tanımlanmıştır Nadir görülen, yavaş seyirli, B-hücreli

Detaylı

Plazma Hücreli Lösemi. Prof.Dr.Ercüment Ovalı

Plazma Hücreli Lösemi. Prof.Dr.Ercüment Ovalı Plazma Hücreli Lösemi Prof.Dr.Ercüment Ovalı Wladyslaw Antoni Gluzinski 1906 da 47 yaşında kemik ağrısı, kosta kırığı, idarda porteinöz birikim ve lokositoz ile başvuran bir hastada mevcut lokositozda

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013

Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013 Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013 S.T. 15 Yaş Kız Hasta Başvuru tarihi: 12.08.2010 Yakınması: Mide bulantısı Kusma İshal Kolunda

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon Dr. Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği meltema1@hotmail.com İmmünsüpresif birey = İmmünkompromize

Detaylı

Pediyatrik Olgularda Kök Hücre Nakli Türkiye Deneyimi

Pediyatrik Olgularda Kök Hücre Nakli Türkiye Deneyimi Pediyatrik Olgularda Kök Hücre Nakli Türkiye Deneyimi TPHD* K T Çal flma Grubu Ad na Savafl KANSOY ** * Serap Aksoylar, Sema Anak, Hülya Bilgen, Gündüz Gediko lu, Volkan Hazar, Aydan kincio ullar, Mehmet

Detaylı

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER OTOİMMUN HASTALIKLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER İmmun tolerans Organizmanın kendinden olan antijeni tanıyarak bunlara karşı reaksiyon vermemesi durumuna İMMUN TOLERANS denir Otoimmunitenin oluşum mekanizmaları

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Fikret ARPACI Nükleer Kaza veya Terörist Atakta Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Radyasyona maruz kalmış kişilerde ortaya

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

RA da B Hücresini Hedef Alan Tedaviler. Prof. Dr. Sedat Kiraz Hacettepe Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı

RA da B Hücresini Hedef Alan Tedaviler. Prof. Dr. Sedat Kiraz Hacettepe Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı RA da B Hücresini Hedef Alan Tedaviler Prof. Dr. Sedat Kiraz Hacettepe Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı B hücre & Tedavi Domer T, Pharmacology & Thereupatic 2010 Sonuç 236 makale Sunulacak olan makaleler

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

Hematopoetik Kök Hücre Nakli Mikrobiyoloji Laboratuarından Beklentiler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK

Hematopoetik Kök Hücre Nakli Mikrobiyoloji Laboratuarından Beklentiler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK Hematopoetik Kök Hücre Nakli Mikrobiyoloji Laboratuarından Beklentiler Dr. Gülsan Türköz SUCAK Allojeneik kök hücre nakli Lenfo-hematopoetik sistem kendini yineleme (self-renewal) kapasitesi olan tek organ

Detaylı

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU DÖNEM DERS NOTLARI Dönem Adı : 4.dönem 2014-2015 Dilim Adı Ders Adı :İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı :Kemik İliği Transplantasyonu Sorumlu Öğretim Üyesi : Sorumlu Öğretim Üyesi ABD, BD :Prof Dr Sevgi

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

AĞIR ZİNCİR HASTALIKLARINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof. Dr. Ferit AVCU

AĞIR ZİNCİR HASTALIKLARINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof. Dr. Ferit AVCU AĞIR ZİNCİR HASTALIKLARINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof. Dr. Ferit AVCU 1 Plazma Hücre Hastalıkları Multipl Miyelom Önemi Belirlenememiş Monoklonal Gamopati (MGUS) Yavaş Seyirli Multipl Miyelom (SMM)

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Özel Konakta Bağışıklama Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 45 yaşında erkek hasta Mantle Cell Lenfoma nedeniyle R-CHOP (rituksimab,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

Kordon kanı testinde anormal seviyeler ne anlama gelir?

Kordon kanı testinde anormal seviyeler ne anlama gelir? KORDON KANI TESTİ Cord blood testing; Bebeğin kordon kanından yapılan testlerdir. Bebeğin sağlık durumunu görmek için yapılır. Doğumdan hemen sonra kordon kanı testi yapılacak ise göbek bağı bağlandıktan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD.

OLGU SUNUMU. Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD. OLGU SUNUMU Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD. OLGU 1 A.C., erkek hasta 16 yaşında ve Talasemi İntermedia tanısı ile izleniyor, İlk kez 8 yaşında eritrosit suspansiyonu

Detaylı

İMMÜNOTERAPİDE YAN ETKİ YÖNETİMİ. Dr. Murat DİNÇER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 19.03.2014 Antalya

İMMÜNOTERAPİDE YAN ETKİ YÖNETİMİ. Dr. Murat DİNÇER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 19.03.2014 Antalya İMMÜNOTERAPİDE YAN ETKİ YÖNETİMİ Dr. Murat DİNÇER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 19.03.2014 Antalya İmmünoterapi Non spesifik BCG Sitokinler Spesifik -Antikor tedavisi -Adoptif T Hücre transferi Aşı

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m Halil KURT 1, smet BATTAL 2, Osman MEM KO LU 1, Ayflegül YEfi LKAYA 1, Emin TEKEL 1 1 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 En çok kullanılan destek tedavilerinden Yaşam kurtarıcı Ölümcül yan etkileri Enfeksiyon etkenlerinin bulaşması Riskler

Detaylı

Dr. Günhan Gürman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr.

Dr. Günhan Gürman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Günhan Gürman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr Anahtar Sözcükler Lenfoplazmasitik lenfoma, Waldenström

Detaylı

Membranöz Nefropati: Tanı ve Tedavide Son Gelişmeler. İzzet Hakkı Arıkan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Membranöz Nefropati: Tanı ve Tedavide Son Gelişmeler. İzzet Hakkı Arıkan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Membranöz Nefropati: Tanı ve Tedavide Son Gelişmeler İzzet Hakkı Arıkan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Schieppati A, N Engl J Med, 1993 Jha V, J Am Soc Nephrol, 2007 Hogan SL,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Akılcı ilaç Kullanımı. Prof.Dr. Coşkun USTA

Akılcı ilaç Kullanımı. Prof.Dr. Coşkun USTA Akılcı ilaç Kullanımı Prof.Dr. Coşkun USTA Dünya Sağlık Örgütü, 1985 yılında Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 Olgu-1 13 yaş, kız Haziran, 2007 (7 yaş) Şikayet yok Tam idrar tetkiki; proteinüri 1010/5/prt

Detaylı

ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK

ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK Uveitler - Prognoz %22 sinde en az bir gözde kanuni körlükle sonuçlanmakta Morbidite İMMÜN MEKANİZMA Ön Üveit: MHC class I/CD8+ sitotoksik

Detaylı

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + RENAL ALLOGREFTİN UZUN DÖNEM SAĞKALIMI 1 yıllık sağkalım %95 5 yıllık sağkalım %80 10 yıllık sağkalım %50 USRDS,

Detaylı

Aplastik Anemide Güncel Tedavi

Aplastik Anemide Güncel Tedavi Derleme Aplastik Anemide Güncel Tedavi Harika ÇELEBİ, Osman İLHAN Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ANKARA GİRİŞ Aplastik anemi (AA) kemik iliği kök hücre ve/veya mikro-çevrenin

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

Fanconi Anemisinde HKHT * 1927 yılında Dr. Guido Fanconi konjenital anomali ve aplastik anemili 3 kardeş yayınladı * FA konjenital malformasyonlar, il

Fanconi Anemisinde HKHT * 1927 yılında Dr. Guido Fanconi konjenital anomali ve aplastik anemili 3 kardeş yayınladı * FA konjenital malformasyonlar, il Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Prof.Dr.M.Akif PrfDrMAkif Yeşilipek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Antalya Fanconi Anemisinde HKHT * 1927

Detaylı