Kaya YILMAZ ** Yakup AYAYDIN ***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaya YILMAZ ** Yakup AYAYDIN ***"

Transkript

1 Yılmaz, K., yaydın, Y. (2015). Hizmet Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim lgıları ve Öğretim Teknolojilerinin Öğretimde Kullanılmasına İlişkin Görüşleri: Nicel Çalışma. bant İzzet aysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:15 (USES Özel Sayısı I), Geliş Tarihi: 18 /07/ 2015 Kabul Tarihi: 23 /12/ 2015 HİZMET ÖNCESİ SOSYL İLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ LGILRI VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRETİMDE KULLNILMSIN İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: NİCEL ÇLIŞM* ÖZET Kaya YILMZ ** Yakup YYDIN *** u çalışma hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojileri algılarını ve öğretim teknolojilerinin sosyal bilgilerde kullanılmasına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. raştırma katılımcıları, Marmara bölgesinde bulunan iki üniversitenin Sosyal ilgiler Öğretmenliği nabilim Dalında öğrenim gören sosyal bilgiler öğretmen adayları arasından seçilmiştir. Çalışmaya 59 kız ve 41 erkek olmak üzere toplam sosyal bilgiler öğretmen adayı katılmıştır. raştırma verileri, öğretim teknolojileri anketi kullanılarak toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistik (yüzde-rekans analizi) ve t-testinden yararlanılmıştır. raştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerini teknolojik aletlerin derslerde kullanılması, öğretimde kullanılan her türlü araç-gereç ve bilgi aktarılmasını sağlayan vazgeçilmez araçgereçler olarak algıladıkları belirlenmiştir. Öğretmen adayları ders planı hazırlarken ve öğretim yaparken öğretim teknolojilerinden yararlanılması gerektiğini iade etmişlerdir. Katılımcılar, öğretim teknolojilerinin seçiminde ve kullanılmasında konu alanı ve öğrencilerin gelişim özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini bildirmişlerdir. Katılımcıların öğretim teknolojilerinin bireysel arklılıklara cevap vermede etkili olduğunu, öğretmenlerin öğretim teknolojilerini yakından takip etmeleri gerektiğini ve öğretim teknolojileriyle ilgili seminerlere katılmanın öğretmenlerin öğretim teknolojilerini kullanmalarında kolaylık sağladığını düşündükleri belirlenmiştir. Katılımcıların öğretim teknolojilerine ilişkin algıları ve görüşleri cinsiyet değişkenine göre analiz edildiğinde, kız öğretmen adaylarının algı ve görüşlerinin erkek öğretmen adaylarının görüşlerinden daha gelişmiş ve üst düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Üniversite değişkenine göre yapılan analizde ise, Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adayları ile Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının görüşleri arasında arklılık belirlenmiştir. nahtar sözcükler: Öğretim teknolojileri, öğretmen adayları, sosyal bilgiler. * u makale Doç. Dr. Kaya Yılmaz danışmanlığında Yakup yaydın taraından yazılan Sosyal bilgiler öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanımına ilişkin hizmet-içi ve hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi adlı yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. ** Doç. Dr. Marmara Üniversitesi 1, e-posta: *** Doktora Öğrencisi 2, Marmara Üniversitesi 2, e-posta: 64

2 Hizmet Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim lgıları ve Öğretim Teknolojilerinin PRE-SERVICE SOCIL STUDIES TECHERS PERCEPTIONS ON INSTRUCTIONL TECHNOLOGIES ND THEIR OPINIONS OUT THE USE OF INSTRUCTIONL TECNOLOGIES IN TECHING: QUNTITTIVE STUDY STRCT This study investigated pre-service social studies teachers perceptions on instructional technologies and their opinions about the use o instructional technologies in the area o social studies teaching. Quantitative research method was used to conduct the study. Instructional technologies survey was used as a data collection tool. The research data was analyzed via descriptive statistics and t-test. The participants o the study were selected rom the Departments o Social Studies Education at two universities. total o teacher candidates, 59 emale and 41 male pre-service social studies teachers, participated in the study. The study results showed that participants perceived instructional technologies as using technological devices in the lessons, all devices and tools that can be used or teaching, and indispensable tools to transmit knowledge. Participants reported that teachers should use instructional technologies when designing lessons plans and while teaching. They also stated that teachers should take students development levels, individual dierences and the nature o subject matters into account when selecting instructional technologies or teaching. Participants believed that instructional technologies addressed to dierences in students learning styles, so teachers should closely ollow developments in instructional technologies and participate in seminars on instructional technologies. It was ound that gender had an eect on the participants perceptions o instructional technologies. Female participants perceptions on instructional technologies were more developed than those o male participants. When the participants responses to survey questions were analyzed in terms o university variable, some dierences were ound between students opinions who were at two universities. Keywords: Instructional technology, pre-service teachers, social studies. 1. GİRİŞ Günümüzde teknoloji bireysel ve toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Teknolojinin sürekli değişmesi ve gelişmesi, insanların ve kurumların teknolojik gelişmeleri takip etmelerini kaçınılmaz hale getirmiştir. Teknolojik değişim ve gelişim, toplum hayatının birçok alanında önemli değişikliklere neden olmakta, aynı zamanda toplumun gelişmesini de sağlamaktadır. Teknolojinin neden olduğu toplumsal değişikliklere bireyin uyum sağlamasını ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmesini sağlayacak en önemli aktör eğitimdir. ilgi toplumu, bilgi çağı veya dijital çağ olarak adlandırılan günümüz dünyasında bilgi çok hızlı bir şekilde üretilmekte ve yayılmaktadır. irey ve toplumların bu süreçte akti olması, değişime ayak uydurabilmesi ve çağın gerisinde kalmaması teknolojinin sağladığı olanakların kullanılmasıyla mümkün olacaktır (Karasakaloğlu, Saracaloğlu ve Uça, 2011). Eğitimde teknolojinin kullanılması eğitim ve öğretim teknolojileri kavramını ortaya çıkarmıştır. Eğitim teknolojisi, insanın öğrenme durumlarının tüm boyutlarını içeren problemleri sistematik olarak analiz ederek bunlara çözüm getirmek için uygun tasarımlar geliştiren, uygulayan, değerlendiren ve yöneten karmaşık bir süreçtir (Sever, 2010). Teknolojinin öğretim ortamlarında kullanılması ise öğretim teknolojileri kavramını ortaya çıkarmıştır. Öğretim teknolojisi, insanların öğrenme biçimleri konusundaki ürettikleri bilimsel bilgilerin öğretmeöğrenme süreçlerine uygulanmasıdır. Öğretim teknolojisi, öğrencilerde davranış 65

3 Kaya YILMZ, Yakup YYDIN değişikliği ya da herhangi bir öğrenme neticesi elde etmek için sar edilen her türlü çabayı kapsar. Öğretim teknolojilerinin amacı öğretimi daha etkili ve verimli yapmak, herkesin ulaşabildiği, eşitliği öngören, daha güçlü ve daha hızlı bir öğretime ulaşmaktır (Halis, 2002). Günümüzde öğretme ve öğrenme anlayışı çağın şartlarına ve gereksinimlerine uygun olarak değişme göstermiştir. Öğretimde geleneksel öğretimden teknolojik araç gereçlerle desteklenen modern eğitime doğru geçiş yaşanmaktadır. Öğretim amacıyla teknolojinin kullanıldığı öğretim ortamlarının zenginleştirilmesi eğitim-öğretim aaliyetlerini olumlu yönde etkilemektedir. Öğretim teknolojilerinin öğrenme ortamlarında bulunmaları ne kadar önemliyse bunların amaca uygun olarak kullanılması da o kadar önemlidir. Her konunun öğretiminde aynı teknolojik araç etkili olamayabilir. u nedenle, öğretmenin hangi teknolojik araç-gereçlerin hangi konuların öğretiminde kullanılmasının daha uygun olacağını ve öğrencilerin hangi duyu organlarına hitap edeceğini bilmesi, buna göre eğitimsel kararlar alması gerekmektedir. (Çalışkan ve Karadağ, 2009). unun için öğretmenlerin öğretim teknolojilerini amacına uygun olarak kullanmalarını sağlayacak şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin çağı gereklerine uygun olarak yetişmesi okullarda yapacakları öğretimin kalitesini etkilemede önemli bir role sahiptir. Öğrenciler dijital çağın teknolojik araç gereçlerini tanımakta ve iyi bir şekilde kullanmaktadır. Öğrencilerin bu araç-gereçlerden eğitim-öğretim süreçlerinde etkili ve verimli olarak yararlanabilmeleri öğretmenlerinin isteklerine ve bu teknolojileri sınıta kullanmalarına bağlıdır. Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için öğretmenlerin de kendilerini sürekli yenilemeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir (Çakır ve Oktay, 2013). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının teknolojiyi çok iyi derecede kullanma becerileri sergileyebilmeleri ve bu teknolojileri öğretme-öğrenme ortamlarında en üst düzeyde verimlilik sağlayacak şekilde kullanabilmeleri gerekmektedir. u nedenle öğretmenlerin gelişen çağa ayak uydurabilmeleri, öğretim teknolojilerini etkin ve verimli kullanabilmeleri için eğitime ihtiyaçları vardır. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının teknolojinin imkânlarından daha etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmeleri teknolojiye yönelik bakış açılarına bağlıdır (Çelik ve Kahyaoğlu, 2007). u sebeple öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının teknolojiye bakış açılarını olumlu hale getirerek öğretimde teknolojiden etkin bir şekilde yararlanmaları sağlanmalıdır. Sosyal bilgiler dersinin öğretiminden hedelenen kavram, beceri ve değerlerin öğrencilere kazandırılmasında öğretim teknolojilerinden yaygın olarak yararlanılması, öğretmenlerin teknolojik olanakları kullanmadaki istek ve yeterlilikleri ve öğrencilerin bu olanakları kullanmadaki verimlilikleri ve motivasyonları etkili olmaktadır (Kaya, 2008). şağıda araştırma konusuyla ilgili önceden yapılmış ampirik araştırmalar incelenecektir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının teknolojinin eğitimdeki rolüne ilişkin bakış açılarının incelendiği çalışmada, öğretmen adaylarının teknolojiyi eğitim için bir araç ve öğretim stratejisi olarak gördükleri, temel bilgisayar becerilerinin üniversitede verilen derslerle sınırlı kaldığı, bilgi ve beceri eksikliğinin teknoloji ile yapılan eğitimde bazı sorunlara neden olduğu tespit edilmiştir (Tarman ve aytak, 2011). aki ve diğerleri (2009) nin ilköğretim matematik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının katılımı ile yaptıkları nitel çalışmada katılımcıların öğretim teknolojilerinin kullanılmasının aydalı olduğu konusunda hem ikir oldukları, öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerini geniş yelpazede tanımladıkları, öğretmenlerin öğretim teknolojilerini teknolojik araç gereç olarak tanımladıkları ve bilgisayar ve internet gibi teknolojilerden yararlandıkları tespit edilmiştir. Çalışmanın diğer bulgusu, öğretmenlerin öğretim teknolojilerini kullanma 66

4 Hizmet Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim lgıları ve Öğretim Teknolojilerinin konusunda kendilerini öğretmen adaylarından daha yeterli görmeleridir. Farklı akültelerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin katılımı ile yapılan karma çalışmada, öğretim teknolojilerinin öğrenciler taraından yaygın olarak kullanıldığı, buna karşın öğretim elemanları taraından azla kullanılmadığı, öğretim elemanlarının daha çok klasik yöntemlerle öğretim yaptıkları, öğretim elemanlarının öğretim teknolojilerini etkin kullanma konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, projektör ve tepegöz gibi araçları sadece bir yansıtma aracı olarak kullandıkları tespit edilmiştir (Çağıltay ve diğerleri, 2007). Çalışmada katılımcılar öğretim teknolojilerinin derslerde kullanılmasının kalıcı öğrenmeyi sağlayarak eğitimin kalitesini artıracağını düşündükleri belirtmişlerdir Cengizhan (2011), öğretmen eğitiminde öğretim materyal ve teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin öğretmen adaylarının beklenti ve görüşlerini tarama modeli kullanılarak incelemiş, çalışma sonucunda öğretmen adaylarının donanım yetersizliği, bilgi eksikliği ve zaman problemi nedeniyle öğretim teknolojilerinin derslerde yeterli düzeyde kullanılmadığını belirttikleri, bilgisayar, internet ve slayt projektörünün teorik ve uygulamalı derslerde daha sık kullanılmasını istedikleri belirlenmiştir. Çalışmada öğretmen adayları, öğretim elemanlarının derslerde hazırladıkları sunumları okuduklarını, derslerin sıkıcı olmaktan çıkması için öğretim teknolojilerinin doğru ve etkin olarak kullanılması gerektiğini iade etmişlerdir. Yılmaz ve Tepebaşı (2011) ın çalışmasında, öğretmenliğe yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin okullarında atlas, harita, küre, projeksiyon ve bilgisayar gibi teknolojik araç-gereçlerin ve öğretim materyallerinin yetersiz olduğunu belirttikleri, bu yetersizliklerin yapılandırmacı yaklaşımın gerçek sını ortamında uygulanmasını oldukça zorlaştırdığını tecrübe ettikleri tespit edilmiştir. Mumcu ve Usta (2014) nın çalışmasında eğitim akültesinin arklı bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları incelenmiş, çalışma sonucunda öğretmen adaylarının bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarının olumlu olduğu, bu tutumların cinsiyetlerine ve devam etikleri bölümlerine göre bir arklılık göstermediği, akat bilgisayar ve internet erişimine sahip öğretmen adaylarının daha olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının bilgisayar ve interneti en çok ödev yapma amaçlı kullandıkları, çoğunun internetin avantaj ve dezavantajlarından haberdar oldukları da tespit edilmiştir. Eğitim akültesinin arklı bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının bilgisayara ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının ve öz yeterlilik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelendiği başka bir çalışmada, erkek öğretmen adaylarının bilgisayara ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının ve öz-yeterlik algılarının kız öğretmen adaylarına göre daha üst düzeyde olduğu tespit edilmiştir (erkant, 2013). ynı çalışmada dördüncü sını öğrencilerinin tutum ve öz-yeterlik algılarının birinci sını öğrencilerinden, kişisel bilgisayarı olan öğretmen adaylarının tutum ve öz-yeterlik algılarının olmayanlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Metin, irişçi ve Çoşkun (2013) ın üç arklı üniversitede öğrenim gören öğretmen adayları üzerinde yaptıkları tarama çalışmasında, öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine ve bu teknolojilerin sınıta kullanılmasına yönelik tutumlarının oldukça olumlu olduğu, öğretmen olduklarında öğretim teknolojilerini derslerde kullanmak istedikleri belirlenmiştir. raştırmanın ilgi çekici diğer bir bulgusu, kız öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre öğretim teknolojilerini kullanmaya daha istekli olduklarının saptanmasıdır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelendiği bir çalışmada, katılımcıların bilgisayarı kullanma sıklıkları arttıkça ve sını düzeyi yükseldikçe bilgisayar destekli eğitime 67

5 Kaya YILMZ, Yakup YYDIN yönelik tutumlarının arttığı tespit edilmiştir (Çakmak ve Taşkıran, 2014). ynı çalışmada öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının değişmediği, akat kişisel bilgisayara sahip öğretmen adaylarının tutumlarının olmayanlara göre daha üst düzeyde oldukları saptanmıştır. tarama çalışmasında, Sosyal bilgiler ve en bilgisi öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının tarama yoluyla incelendiği çalışmada, öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının olumlu olduğu, tutumlarının cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri programlara göre arklılık göstermediği tespit edilmiştir (akioğlu, Küçükaydın ve Karamustaaoğlu, 2015). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının okullarda öğretim teknolojilerini etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak için öğretim teknolojileri ile ilgili algılarının, öğretim teknolojilerinin öğretimde kullanılmasına ilişkin görüşlerinin ve öğretim teknolojilerine ilişkin tutumlarının incelenmesi gerekmektedir. Sosyal bilgiler eğitiminde öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri algılarını ve öz-yeterlilik inançlarını inceleyen araştırma sayısı yeterli değildir. Literatürdeki boşluğu doldurmayı hedeleyen bu çalışmada, hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojileri algıları ve öğretim teknolojilerinin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojileri algıları nasıldır? Hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojileri algıları arasında cinsiyete değişkenine göre anlamlı bir ark var mıdır? Hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojileri algıları üniversite değişkenine göre arklılaşmakta mıdır? Hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojilerinin öğretimde kullanılmasına ilişkin görüşleri nelerdir? Hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojilerinin öğretimde kullanılmasına ilişkin görüşleri cinsiyete değişkenine göre arklılaşmakta mıdır? Hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojilerinin öğretimde kullanılmasına ilişkin görüşleri üniversite değişkenine göre arklılaşmakta mıdır? 2. YÖNTEM 2.1 Evren ve Örneklem raştırmanın evreni, öğretim yılında Marmara ölgesinde yer alan ve Üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinin Sosyal ilgiler Öğretmenliği nabilim Dalında öğrenim gören 760 sosyal bilgiler öğretmen adayından oluşmaktadır. raştırmanın örneklemini ise son sınıta (4.sını) öğrenim gören 59 kız ve 41 erkek olmak üzere toplam öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemin oluşturulmasında seçkisiz örneklem yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların cinsiyetlerinin dağılımı Tablo 1 de verilmiştir. 68

6 Hizmet Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim lgıları ve Öğretim Teknolojilerinin Tablo 1 Örneklemi Oluşturan Öğretmen dayları Üniversite Kız öğrenci Erkek öğrenci Üniversitesi Üniversitesi Toplam Verilerin Toplanması raştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar taraından geliştirilen öğretim teknolojileri anketi kullanılmıştır. nket 5 li Likert tipi maddelerden oluşmuştur. nket belirli bir konu üzerinde araştırmacının hipotezine bağlı kalarak örneklemi oluşturan kişilere sistemli olarak sorular sorma işidir (alcı, 2001, s.185). nket maddelerinin oluşturulması aşamasında ve oluşturulduktan sonra uzmanların görüşlerine başvurulmuş, uzmanların görüşleri alındıktan sonra ön uygulama yapılarak anketin güvenirliği test edilmiştir. Güvenirlik analizinde testin güvenirlik düzeyini (ala. 87) düşürdüğü belirlenen bazı maddeler testten çıkarılmıştır. Güvenirliği düşük maddeler testten çıkarıldıktan sonra yapılan güvenirlilik analizinde testin oldukça güvenilir olduğu tespit edilmiştir (ala. 92) Verilerin nalizi Likert tipi sorulardan oluşan anketin uygulanması sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. SPSS programına aktarılan verilerin önce yüzde ve rekans analizleri yapılmıştır. Daha sonra öğretmen adaylarının anket sorularına verdikleri cevaplar arasında cinsiyet ve üniversite değişkenleriyle ilgili anlamlı bir ark olup olmadığını tespit etmek için t-testi kullanılmıştır. 3. ULGULR 3.1. Hizmet-Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri lgıları Öğretmen adaylarının 72 si öğretim teknolojilerinin yalnızca bilgi aktarılmasına yardım eden araçlar olarak, 80 nin öğretimde kullanılan her türlü araç-gereç olarak, 80 nin teknolojik aletlerin derste kullanılması olarak ve 78 nin kendileri için vazgeçilmez araç-gereçler olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. Hizmet-öncesi öğretmenlerin öğretim teknolojileri algılarını belirlemek amacıyla hazırlanan anket maddelerine katılımcıların verdikleri cevaplar Tablo 2 de gösterilmiştir. 69

7 Kaya YILMZ, Yakup YYDIN Tablo 2 Katılımcıların Öğretim Teknolojileri lgılarının Oransal Dağılımı Öğretim teknolojilerine ilişkin lgılar Yüzde Frekans Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Toplam Öğretim teknolojileri yalnızca bilgi aktarılmasına yardımcı materyallerdir Öğretim teknolojileri öğretimde kullanılan her türlü araç-gereç olarak tanımlanabilir Öğretim teknolojileri teknolojik aletlerin derste kullanılmasıdır Öğretim teknolojileri öğretmenler için vazgeçilmez araç-gereçlerdir F F F F Tablo 2 deki değerler incelendiğinde Öğretim teknolojileri yalnızca bilgi aktarılmasına yardımcı materyallerdir iadesine ilişkin öğretmen adaylarının 17 si kesinlikle katılmıyorum, 30 u katılmıyorum, 25 i kararsızım, 24 ü katılıyorum. 14 ü kesinlikle katılıyorum seçeneklerini işaretlemişlerdir. u cevaplar, öğretmen adaylarının 72 sinin öğretim teknolojilerinin yalnızca bilgi aktarılmasına yardım eden araçlar olduğu ikrine katılmadıklarını ortaya koymaktadır. Öğretim teknolojileri öğretimde kullanılan her türlü araç-gereç olarak tanımlanabilir görüşüne ilişkin katılımcıların 2 si kesinlikle katılmıyorum, 11 i katılmıyorum, 7 si kararsızım, 60 ı katılıyorum, 20 si kesinlikle katılıyorum şeklinde cevap vermişlerdir. u cevaplar değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının 80 nin öğretim teknolojilerini öğretimde kullanılan her türlü araç-gereç olarak düşündükleri ortaya çıkmaktadır. Öğretim teknolojileri teknolojik aletlerin derste kullanılmasıdır iadesine ilişkin öğretmen adaylarının 13 ü katılmıyorum, 7 si kararsızım, 62 si katılıyorum, 18 i kesinlikle katılmıyorum şeklinde görüş belirtmiştir. Verilen cevapların oransal dağılımı incelendiğinde öğretmen adaylarının 80 inin öğretim teknolojilerini teknolojik aletlerin derste kullanılması olarak algıladıkları görülmektedir. Öğretim teknolojileri öğretmenler için vazgeçilmez araç-gereçlerdir iadesine ilişkin öğretmen adayları 1 i kesinlikle katılmıyorum, 9 u katılmıyorum, 12 si kararsızım, 48 i katılıyorum, 30 u kesinlikle katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. u cevaplar, öğretmen adaylarının 78 inin öğretim teknolojilerini kendileri için vazgeçilmez araçgereçler olarak algıladıklarını göstermektedir. 70

8 Hizmet Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim lgıları ve Öğretim Teknolojilerinin 3.2. Hizmet-Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri lgılarının Cinsiyet Değişkeni çısından İncelenmesi: t-testi Sonuçları Öğretmen adaylarının görüşleri arasında cinsiyet ve üniversite değişkenlerine göre anlamlı bir ark olup olmadığını tespit etmek için her iki değişkene ilişkin t-testi testi uygulanmıştır. Ulaşılan sonuçlar aşağıda Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3. Katılımcıların Öğretim Teknolojileri lgılarının Cinsiyet Değişkenine Göre t Testi Sonuçları Öğretim teknolojilerine ilişkin Cinsiyet N X S t Sd p algılar Öğretim teknolojileri yalnızca E 41 2,78 1,17 bilgi aktarılmasına yardımcı 98,73 materyallerdir K 59 2,61 1,11,46 Öğretim teknolojileri öğretimde kullanılan her türlü E 41 3,65 1,10 araç-gereç olarak -1,72 98,08 K 59 3,98,77 tanımlanabilir Öğretim teknolojileri E 41 3,,97 teknolojik aletlerin derste kullanılmasıdır K 59 4,05,72-2,87 98,00 Öğretim teknolojileri E 41 3,75 1,01 öğretmenler için vazgeçilmez araç-gereçlerdir K 59 4,11,85-1,92 98,05 Tablo 3 deki değerler incelendiğinde Öğretim teknolojileri yalnızca bilgi aktarılmasına yardımcı materyallerdir iadesine ilişkin erkek öğretmen adaylarının aritmetik ortalamasının 2.78, kız öğretmen adaylarının aritmetik ortalamasının ise 2.61 olduğu görülmektedir. İki grup arasındaki aritmetik ortalamanın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda, arkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Öğretim teknolojileri öğretimde kullanılan her türlü araç-gereç olarak tanımlanabilir iadesine ilişkin erkek öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması 3.65, kız öğretmen adaylarının aritmetik ortalamasının ise 3.98 olarak hesaplanmıştır. u iki grubun arasındaki aritmetik ortalamanın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda aritmetik ortalamalar arasındaki arkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Öğretim teknolojileri teknolojik aletlerin derste kullanılmasıdır iadesine ilişkin öğretmen adaylarının verdikleri cevapların analizinde erkek öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması 3., kız öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması ise 4.05 olarak bulunmuştur. İki grup arasındaki aritmetik ortalamanın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda aritmetik ortalamalar arasındaki arkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Kız öğretmen adaylarının Öğretim teknolojileri teknolojik aletlerin derste kullanılmasıdır görüşüne katılma düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. u bulgu, kız öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerini teknolojik aletlerin derste kullanılması olarak daha üst düzeyde algıladıklarını ortaya koymaktadır. Öğretim teknolojileri öğretmenler için vazgeçilmez 71

9 Kaya YILMZ, Yakup YYDIN araç-gereçlerdir iadesine ilişkin erkek öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması 3.75, kız öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması ise 4.11 olarak hesaplanmıştır. u iki grup arasındaki aritmetik ortalama arkının anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda arkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05) Hizmet-Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri lgılarının Üniversite Değişkeni çısından İncelenmesi: t-testi Sonuçları Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri algılarının öğrenim gördükleri üniversiteye göre değişip değişmediğini tespit etmek için t-testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 4 de verilmiştir. Tablo 4. Katılımcıların Öğretim Teknolojileri lgılarının Üniversite Değişkenine Göre t Testi Sonuçları Öğretim teknolojilerine ilişkin algılar Üniversite N X S t Sd p Öğretim teknolojileri yalnızca bilgi aktarılmasına yardımcı materyallerdir Öğretim teknolojileri öğretimde kullanılan her türlü araç-gereç olarak tanımlanabilir Öğretim teknolojileri teknolojik aletlerin derste kullanılmasıdır Öğretim teknolojileri öğretmenler için vazgeçilmez araç-gereçlerdir 2, 2,76 3,88 3,82 3,90 3,80 3,90 4,01 1,06 1,19,920,955,884,861,960,924 -,871 98,386,343 98,732,601 98,549 -,574 98,7 Tablo 4 deki değerler incelendiğinde Öğretim teknolojileri yalnızca bilgi aktarılmasına yardımcı materyallerdir iadesine ilişkin Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının aritmetik ortalamasının 2., Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının aritmetik ortalamasının ise 2.76 olduğu görülmektedir. İki grup arasındaki aritmetik ortalamanın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda aritmetik ortalamalar arasındaki arkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Öğretim teknolojileri öğretimde kullanılan her türlü araç-gereç olarak tanımlanabilir iadesine ilişkin Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının aritmetik ortalamasının 3.88, Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının aritmetik ortalamasının ise 3.82 olarak hesaplanmıştır. u iki grup arasındaki aritmetik ortalamanın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda aritmetik ortalamalar arasındaki arkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Öğretim teknolojileri teknolojik aletlerin derste kullanılmasıdır iadesine ilişkin öğretmen adaylarının katılım düzeyleri analiz edildiğinde Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması 3.90, Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması ise 3.80 olarak çıkmıştır. İki grup arasındaki aritmetik ortalamanın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda aritmetik ortalamalar arasındaki arkın anlamlı olmadığı tespit 72

10 Hizmet Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim lgıları ve Öğretim Teknolojilerinin edilmiştir (p>0,05). Öğretim teknolojileri öğretmenler için vazgeçilmez araçgereçlerdir iadesine ilişkin Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması 3.90, Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması ise 4.01 dir. İki grup arasındaki aritmetik ortalamanın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda aritmetik ortalamalar arasındaki arkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). raştırmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojilerine ilişkin algılarının olumlu olduğu, öğretim teknolojilerini etkili öğrenmeyi sağlayan teknolojik araç gereç, materyal veya tasarımlar olarak algıladıkları görülmektedir. Öğretmen adayları, öğretim teknolojilerini bilgiyi aktarma işlevinin ötesinde öğretmenlerin derste kullanabileceği her türlü teknolojik araçgereç olarak algılamaktadır Hizmet-Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojilerinin Öğretimde Kullanılmasına İlişkin Görüşleri raştırmadan elde edilen bulgular, hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenleri lisans döneminde öğretim teknolojileri ile ilgili derslerin uygulamalı olması gerektiğini düşündüklerini ortaya koymaktadır. Öğretmen adayları ders planı hazırlarken öğretim teknolojilerinden yararlanılması ve ders sırasında kullanılan öğretim teknolojilerinin konuya uygunluğuna dikkat edilmesi gerektiğini iade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerinin bireysel arklılıklara cevap vermede etkili olduğunu ve öğretmenlerin öğretim teknolojilerini yakından takip etmeleri gerektiğini düşündükleri de tespit edilmiştir. Sonuçlar Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 5. Katılımcıların Öğretim Teknolojilerinin Öğretimde Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin Oransal Dağılımı Öğretim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşler Yüzde Frekans Kesinlikle Katılmıyoru m Katılmıyoru m Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Toplam Lisans döneminde öğretim teknolojileriyle ilgili verilen dersler uygulamalı olmalıdır Eğitim-öğretim ortamını öğretim teknolojilerden yararlanarak düzenlemek gerekir Eğitim ortamlarının öğretme-öğrenme süreçlerinde etkili ve uygun biçimde düzenlenmesi öğretim teknolojilerine bağlıdır Öğretme öğrenme ortamında hangi teknolojik materyallerin ne zaman kullanılacağı önemli bir durumdur

11 Kaya YILMZ, Yakup YYDIN Okullarda kullanılan öğretim teknolojileri öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olmalıdır Öğretim teknolojileri öğrencilerin bireysel arklılıklarına cevap vermede etkili olmaktadır Öğretmenlerin öğretim teknolojisini yakından takip etmesi önemlidir Öğretim teknolojileriyle ilgili seminerlere katılmak öğretmenlere öğretim teknolojilerini kullanmada kolaylık sağlamaktadır Ders süresinin tamamında öğretim teknolojilerinden aydalanmak gerekir Öğretim teknolojisini seçerken konuya uygunluğuna dikkat ederim Ders planı hazırlarken gerekli olan tüm öğretim teknolojileri dikkate alınmalıdır Ders planı hazırlarken tüm öğretim teknolojilerini hesaba katarım Tablo 5 deki değerlere incelendiğinde Lisans döneminde öğretim teknolojileriyle ilgili verilen dersler uygulamalı olmalıdır iadesine öğretmen adaylarının 3 ü katılmıyorum, 5 i kararsızım, 36 sı katılıyorum, sı ise kesinlikle katılmıyorum şeklinde görüş belirtmiştir. u görüşler değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının 92 sinin öğretim teknolojileri ile ilgili derslerin uygulamalı olması gerektiğini düşündükleri anlaşılmaktadır. Eğitim-öğretim ortamını öğretim teknolojilerden yararlanarak düzenlemek gerekir iadesine ilişkin görüş bildiren öğretmenlerin öğretmen adaylarının 2 si katılmıyorum, 10 u kararsızım, 61 i katılıyorum, 27 si kesinlikle katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. u katılım oranları, öğretmen adaylarının 88 inin eğitim öğretim ortamlarının öğretim teknolojilerinden yararlanarak düzenlenmesi gerektiğini düşündüklerini ortaya koymaktadır. Eğitim ortamlarının öğretme-öğrenme süreçlerinde etkili ve uygun biçimde düzenlenmesi öğretim teknolojilerine bağlıdır iadesine ilişkin öğretmen adaylarının 7 si katılmıyorum, 35 i kararsızım, 49 u katılıyorum, 9 u kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş belirtmiştir. Verilen bu cevaplar, öğretmen adaylarının 58 inin eğitim ortamlarının etkili ve uygun düzenlenmesinin öğretim teknolojilerine bağlı olduğunu düşündüklerini göstermektedir. Öğretme öğrenme ortamında hangi teknolojik materyallerin ne zaman kullanılacağı önemli bir durumdur iadesine ilişkin görüş bildiren öğretmen adaylarının 1 i katılmıyorum, 3 ü kararsızım, 45 i katılıyorum, 51 i kesinlikle katılıyorum cevaplarını vermiştir. u katılım oranları, öğretmen adaylarının 96 sının öğretmeöğrenme ortamında hangi teknolojiden ne zaman yararlanılacağının önemli olduğunu düşündüklerini ortaya koymaktadır. 74

12 Hizmet Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim lgıları ve Öğretim Teknolojilerinin nkette yer alan Okullarda kullanılan öğretim teknolojileri öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olmalıdır iadesine ilişkin öğretmen adaylarının 3 ü kararsızım, 37 si katılıyorum, 60 ı kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş belirtmiştir. u katılım oranları, öğretmen adaylarının 97 sinin okullardaki öğretim teknolojilerinin öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olması gerektiğini düşündüklerini göstermektedir. Öğretim teknolojileri öğrencilerin bireysel arklılıklarına cevap vermede etkili olmaktadır iadesine ilişkin öğretmen adaylarının 1 i kesinlikle katılmıyorum, 9 u katılmıyorum, 24 ü kararsızım, 49 u katılıyorum, 1 si kesinlikle katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. u cevaplar, öğretmen adaylarının 66 sının öğretim teknolojilerinin bireysel arklılıklara cevap vermede etkili olduğuna inandıklarını göstermektedir. Öğretmenlerin öğretim teknolojisini yakından takip etmesi önemlidir iadesine ilişkin öğretmen adaylarının 5 i kararsızım, 43 ü katılıyorum, 52 si kesinlikle katılmıyorum seçeneklerini işaretlemiştir. u katılım oranları değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının 95 nin öğretmenlerin öğretim teknolojilerini yakından takip etmesi gerektiğini düşündüklerini ortaya koymaktadır. nkette yer alan Öğretim teknolojileriyle ilgili seminerlere katılmak öğretmenlere öğretim teknolojilerini kullanmada kolaylık sağlamaktadır iadesine ilişkin öğretmen adaylarının 5 i katılmıyorum, 4 ü kararsızım, 52 si katılıyorum, 39 u kesinlikle katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. u cevaplar değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının 91 nin öğretim teknolojileriyle ilgili seminerlere katılmanın öğretmenlerin öğretim teknolojilerini kullanmalarını kolaylaştırdığı görüşüne sahip olduklarını göstermektedir. Ders süresinin tamamında öğretim teknolojilerinden aydalanmak gerekir iadesine ilişkin öğretmen adaylarının 5 i kesinlikle katılmıyorum, 30 u katılmıyorum, 20 si kararsızım, 32 si katılıyorum, 13 ü kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş belirtmiştir. u görüşler değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının 45 i dersin tamamında öğretim teknolojilerinden aydalanılması gerektiğini düşünürken, 55 nin bu görüşe katılmadığını göstermektedir. Öğretim teknolojisini seçerken konuya uygunluğuna dikkat ederim iadesine ilişkin öğretmen adaylarının 2 si katılmıyorum, 3 ü kararsızım, 62 si katılıyorum, 33 ü kesinlikle katılıyorum seçeneklerini işaretlemiştir. u katılım oranları, öğretmen adaylarının 95 nin öğretim teknolojilerini seçerken konu alanını göz önüne aldıklarını göstermektedir. Ders planı hazırlarken gerekli olan tüm öğretim teknolojileri dikkate alınmalıdır iadesine ilişkin öğretmen adaylarının 1 i kesinlikle katılmıyorum, 1 i katılmıyorum, 4 ü kararsızım, 64 ü katılıyorum, 30 u kesinlikle katılıyorum şeklinde görüş belirtmiştir. u görüşler, öğretmen adaylarının 94 nin öğretim teknolojilerinin ders planı hazırlanırken hesaba katılması gerektiğini düşündüklerini ortaya koymaktadır. Ders planı hazırlarken tüm öğretim teknolojilerini hesaba katarım iadesine ilişkin öğretmen adaylarının 9 u katılmıyorum, 20 si kararsızım, 61 i katılıyorum, 10 u kesinlikle katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. u cevaplardan öğretmen adaylarının çoğunun ders planı hazırlarken öğretim teknolojilerini göz önüne aldıkları anlaşılmaktadır. 75

13 Kaya YILMZ, Yakup YYDIN 3.4. Hizmet-Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojilerinin Öğretimde Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin Üniversite ve Cinsiyet Değişkenleri çısından naliz Edilmesi: t-testi Sonuçları Öğretmen adaylarının görüşleri arasında cinsiyet ve üniversite değişkenlerine göre anlamlı bir ark olup olmadığını tespit etmek için t-testi testi uygulanmıştır. Görüşlerin cinsiyet değişkenine göre arklılaşıp arklılaşmadığını ortaya koymak için uygulanan t- testi sonuçları Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6. Katılımcıların Öğretim Teknolojilerinin Öğretimde Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre t Testi Sonuçları Öğretim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin Cinsiyet N X S t Sd p görüşler Lisans döneminde E ,766 öğretim teknolojileriyle ilgili verilen dersler -,961 K ,706 uygulamalı olmalıdır 98,339 Eğitim-öğretim ortamını öğretim teknolojilerden E 41 3,97,688 yararlanarak düzenlemek -1,974 98,051 K 59 4,23,625 gerekir Eğitim ortamlarının öğretme-öğrenme süreçlerinde etkili ve E 41 3,39,770 uygun biçimde -2,379 98,019 K 59 3,74,709 düzenlenmesi öğretim teknolojilerine bağlıdır Öğretme öğrenme ortamında hangi E 41 4,39,702 teknolojik materyallerin ne zaman kullanılacağı K 59 4,50,537,953 98,343 önemli bir durumdur Okullarda kullanılan öğretim teknolojileri E 41 4,51,596 öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun K 59 4,61,525 -,867 98,388 olmalıdır Öğretim teknolojileri öğrencilerin bireysel E 41 3,31,933 arklılıklarına cevap -4,066 98,000 K 59 4,00,742 vermede etkili olmaktadır Öğretmenlerin öğretim E 41 4,41,590 teknolojisini yakından takip etmesi önemlidir K 59 4,50,598 -,776 98,0 Öğretim teknolojileriyle E 41 4,02,935 ilgili seminerlere katılmak öğretmenlere K 59 4,40,0-2,552 98,012 76

14 Hizmet Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim lgıları ve Öğretim Teknolojilerinin öğretim teknolojilerini kullanmada kolaylık sağlamaktadır Ders süresinin tamamında öğretim teknolojilerinden aydalanmak gerekir Öğretim teknolojisini seçerken konuya uygunluğuna dikkat ederim Ders planı hazırlarken gerekli olan tüm öğretim teknolojileri dikkate alınmalıdır Ders planı hazırlarken tüm öğretim teknolojilerini hesaba katarım E K E K E K E K ,14 3,20 4,26 4,25 4,12 4,27 3,65 3,76 1,17 1,14,633,604,640,665,761,773 -,243 98,809,112 98,265-1,121 98,265 -,667 98,507 Tablo 6 daki değerler incelendiğinde Lisans döneminde öğretim teknolojileriyle ilgili verilen dersler uygulamalı olmalıdır iadesine ilişkin erkek öğretmen adaylarının aritmetik ortalamasının 4.36, kız öğretmen adaylarının aritmetik ortalamasının ise 4.50 olduğu görülmektedir. u iki grup arasındaki aritmetik ortalamanın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda aritmetik ortalamalar arasındaki arkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Eğitimöğretim ortamını öğretim teknolojilerden yararlanarak düzenlemek gerekir iadesine ilişkin erkek öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması 3.97, kız öğretmen adaylarının aritmetik ortalamasının ise 4.23 olarak belirlenmiştir. İki grup arasındaki aritmetik ortalamanın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t- testi sonucunda aritmetik ortalamalar arasındaki arkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Eğitim ortamlarının öğretme-öğrenme süreçlerinde etkili ve uygun biçimde düzenlenmesi öğretim teknolojilerine bağlıdır iadesine ilişkin öğretmen adaylarının katılım düzeyleri analiz edildiğinde erkek öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması 3.39, kız öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması ise 3.74 olarak tespit edilmiştir. İki grup arasındaki aritmetik ortalamanın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda aritmetik ortalamalar arasındaki arkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Kız öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre eğitim-öğretim ortamlarının etkili ve uygun biçimde düzenlenmesinin teknolojiye bağlı olduğu ikrine katılım oranlarının erkek öğretmenlerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretme öğrenme ortamında hangi teknolojik materyallerin ne zaman kullanılacağı önemli bir durumdur görüşüne ilişkin erkek öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması 4.39, kız öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması ise 4.50 olarak belirlenmiştir. İki grup arasındaki aritmetik ortalamanın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda aritmetik ortalamalar arasındaki arkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Okullarda kullanılan öğretim teknolojileri öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olmalıdır iadesine ilişkin erkek öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması 4.51, kız öğretmen adaylarının aritmetik 77

15 Kaya YILMZ, Yakup YYDIN ortalaması ise 4.61 dir. İki grup arasındaki aritmetik ortalamanın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda aritmetik ortalamalar arasındaki arkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Öğretim teknolojileri öğrencilerin bireysel arklılıklarına cevap vermede etkili olmaktadır iadesine ilişkin öğretmen adaylarının katılım düzeyleri analiz edildiğinde erkek öğretmen adaylarının aritmetik ortalamasının 3.31, kız öğretmen adaylarının aritmetik ortalamasının ise 4.00 olduğu görülmüştür. İki grup arasındaki aritmetik ortalamanın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t- testi sonucunda aritmetik ortalamalar arasındaki arkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Kız öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre öğretim teknolojilerinin öğrencilerin bireysel arklılıklarına cevap vermede etkili olduğu ikrine daha azla katıldıkları belirlenmiştir. Öğretim teknolojileriyle ilgili seminerlere katılmak öğretmenlere öğretim teknolojilerini kullanmada kolaylık sağlamaktadır iadesine ilişkin öğretmen adaylarının katılım düzeyleri analiz edildiğinde erkek öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması 4.02, kız öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması ise 4.40 olarak belirlenmiştir. İki grup arasındaki aritmetik ortalamanın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda aritmetik ortalamalar arasındaki arkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). u sonuca göre, kız öğretmen adaylarının Öğretim teknolojileriyle ilgili seminerlere katılmak öğretmenlere öğretim teknolojilerini kullanmada kolaylık sağlamaktadır iadesine katılım oranlarının erkek öğretmen adaylarına göre daha yüksek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların öğretim teknolojilerinin öğretimde kullanılmasına ilişkin görüşlerini belirlemeyi hedeleyen diğer anket maddelerine verdikleri cevaplar cinsiyet değişkenine göre bağımsız gruplar t-testi kullanılarak analiz edildiğinde iki grubun aritmetik ortalamaları arasındaki arkların anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Kız ve erkek öğrencilerin katılım düzeyleri veya aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir ark olmayan maddeler aşağıda verilmiştir. Lisans döneminde öğretim teknolojileriyle ilgili verilen dersler uygulamalı olmalıdır Eğitim-öğretim ortamını öğretim teknolojilerden yararlanarak düzenlemek gerekir Öğretme öğrenme ortamında hangi teknolojik materyallerin ne zaman kullanılacağı önemli bir durumdur Okullarda kullanılan öğretim teknolojileri öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olmalıdır Öğretmenlerin öğretim teknolojisini yakından takip etmesi önemlidir Ders süresinin tamamında öğretim teknolojilerinden aydalanmak gerekir Öğretim teknolojisini seçerken konuya uygunluğuna dikkat ederim Ders planı hazırlarken gerekli olan tüm öğretim teknolojileri dikkate alınmalıdır Ders planı hazırlarken tüm öğretim teknolojilerini hesaba katarım 78

16 Hizmet Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim lgıları ve Öğretim Teknolojilerinin Tablo 7. Katılımcıların Öğretim Teknolojilerinin Öğretimde Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin Üniversite Değişkenine Göre t Testi Sonuçları Öğretim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşler Lisans döneminde öğretim teknolojileriyle ilgili verilen dersler uygulamalı olmalıdır Eğitim-öğretim ortamını öğretim teknolojilerden yararlanarak düzenlemek gerekir Eğitim ortamlarının öğretmeöğrenme süreçlerinde etkili ve uygun biçimde düzenlenmesi öğretim teknolojilerine bağlıdır Öğretme öğrenme ortamında hangi teknolojik materyallerin ne zaman kullanılacağı önemli bir durumdur Okullarda kullanılan öğretim teknolojileri öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olmalıdır Öğretim teknolojileri öğrencilerin bireysel arklılıklarına cevap vermede etkili olmaktadır Öğretmenlerin öğretim teknolojisini yakından takip etmesi önemlidir Öğretim teknolojileriyle ilgili seminerlere katılmak öğretmenlere öğretim teknolojilerini kullanmada kolaylık sağlamaktadır Ders süresinin tamamında öğretim teknolojilerinden aydalanmak gerekir Öğretim teknolojisini seçerken konuya uygunluğuna dikkat ederim Ders planı hazırlarken gerekli olan tüm öğretim teknolojileri dikkate alınmalıdır Ders planı hazırlarken tüm öğretim teknolojilerini hesaba katarım Cinsiyet N ,11 4,14 3,68 3,53 4,40 4,50 4,45 4,66 3,70 3,73 4,34 4,57 4,06 4,39 3,22 3,14 4,20 4,30 4,29 4,14 3,86 3,60 X S t,784,687,654,672,770,737,658,572,547,548,823,943,607,7,789,705 1,09 1,19,509,685,461,772,701,801 -,771 Sd p 98,2 -,218 98,828,964 98,337 -,738 98,462-1,866 98,065 -,153 98,878,697 98,054-2,168 98,033,363 98,717 -,800 98,426 1,157 98,250 1,676 98,097 79

17 Kaya YILMZ, Yakup YYDIN Tablo 7 deki değerler incelendiğinde Öğretim teknolojileriyle ilgili seminerlere katılmak öğretmenlere öğretim teknolojilerini kullanmada kolaylık sağlamaktadır iadesine ilişkin ve üniversiteleri arasında anlamlı bir arklılığın olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). u iadeye üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adayları daha üst düzeyde katılmaktadır. Lisans döneminde öğretim teknolojileriyle ilgili verilen dersler uygulamalı olmalıdır iadesine ilişkin Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması 4.38, Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının aritmetik ortalaması ise 4.50 olarak belirlenmiştir. u iki grup arasındaki aritmetik ortalamanın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda aritmetik ortalamalar arasındaki arkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Öğretim teknolojilerinin öğretimde kullanılmasına ilişkin Üniversitesi ve Üniversitesi nde öğrenim gören öğretmen adaylarının diğer anket maddelerine verdikleri cevaplar üniversite değişkeni açısından bağımsız gruplar t- testi ile analiz edildiğinde anlamlı bir ark bulunmamıştır (p>0,05). 4. TRTIŞM raştırmamızda hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitim öğretim ortamlarının öğretim teknolojilerine göre düzenlenmesi gerektiğini düşündükleri ve öğretim teknolojilerine yönelik tutumlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. u bulgu, daha önce yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlarla örtüşmektedir. Önceki araştırmalar araştırmamızın sonuçlarını destekler niteliktedir. Usta ve Korkmaz (2010) ile Çağıltay ve diğerleri (2007) nin çalışmalarında da benzer sonuçlar elde edilmiş, öğretmen adaylarının eğitimde teknolojinin kullanılmasının olumlu etkisinin olacağını düşündükleri belirlenmiştir. Çelik ve Kahyaoğlu (2007), Yavuz ve Coşkun (2008), Metin ve diğerleri (2013), Çakmak ve Taşkıran (2014), kcengiz (2012) ve akioğlu ve diğerleri (2015) nin çalışmalarında da öğretmen adaylarının eğitim-öğretimde teknolojik araçların kullanılmasına yönelik tutumlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. kcengiz (2012) in çalışmasında öğretmen adaylarının lisans programındaki teknoloji ile ilgili derslerde yapılan uygulamaları yararlı buldukları belirlenmiştir. u araştırma sonuçları öğretim teknolojilerinin sınılarda kullanılması açısından ümit verici niteliktedir. Öğretmen adaylarının teknolojinin öğretimde kullanılmasına ilişkin olumlu görüşlere sahip olmaları öğretmen olduklarında bu teknolojilerden daha etkili bir şekilde yararlanmak istemelerini sağlayacaktır. raştırmamızda öğretmen adayları öğretim teknolojilerinin kullanılacağı konunun ve zamanının iyi belirlenmesi gerektiğini iade etmişlerdir. Yavuz ve Coşkun (2008) un yaptığı araştırmada da öğretmen adaylarının teknolojik araçların yeri ve zamanı geldiğinde doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini düşündükleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri algıladıkları ve öğretim teknolojilerine bakış açıları onların bu araçları kullanma eğilimlerini belirlemede önemli bir rol oynayacağı kuşkusuzdur. raştırmamızın sonucunda öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerinin işlevini sadece bilgi aktarma ile sınırlı görmedikleri, teknolojiyi eğitim öğretimin ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olarak algıladıkları, teknolojinin öğretimde kesinlikle kullanılması gerektiğini düşündükleri belirlenmiştir. enzer şekilde, aki ve diğerleri (2009) nin çalışmasında öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerini geniş yelpazede tanımladıkları ve öğretim teknolojilerinin kullanılmasının aydalı olacağı konusunda hem ikir oldukları tespit edilmiştir. Tarman ve aytak (2011) ın çalışmasında öğretmen adaylarının teknolojiyi eğitim için bir araç ve öğretim stratejisi 80

18 Hizmet Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim lgıları ve Öğretim Teknolojilerinin olarak gördükleri, temel bilgisayar becerilerinin üniversitede verilen derslerle sınırlı kaldığı, bilgi ve beceri eksikliğinin teknoloji ile yapılan eğitimde bazı sorunlara neden olduğu tespit edilmiştir. Çil (2008) in çalışmasında ise öğretmen adaylarının teknolojik araçların öğrencilerin öğrenme sürecine akti olarak katılmalarını sağladığını düşündükleri ve teknolojik araçların bir öğretim aracı olarak kullanılmasının önemli olduğuna inandıkları belirlenmiştir. u araştırma sonuçları, araştırmamızdan elde ettiğimiz bulguları desteklemektedir. raştırmamızda kız öğretmen adaylarının anket maddelerinin bazılarına katılım oranlarının erkek öğretmen adaylarından yüksek olduğu belirlenmiştir. Cinsiyetin katılımcıların cevapları üzerinde kısmen de olsa etkili olduğunu gösteren bu bulgu önceki araştırma sonuçlarını desteklemektedir. Metin ve diğerleri (2013) nin çalışmasında da kız öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre öğretim teknolojilerini kullanmaya daha istekli oldukları tespit edilmiştir. erkant (2013) ın çalışmasında cinsiyetin etkisi görülmüş, erkek öğretmen adaylarının bilgisayara ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının ve öz-yeterlik algılarının kız öğretmen adaylarına göre daha üst düzeyde olduğu tespit edilmiştir. raştırmamızın bazı maddelerinde ise cinsiyet değişkenin kız ve erkek öğretmen adaylarının cevapları üzerinde bir ark oluşturmadığı belirlenmiştir. u sonuç, Çakmak ve Taşkıran (2014), Mumcu ve Usta (2014), Timur, Yılmaz ve Timur (2013) ve akioğlu ve diğerleri (2015) nin yaptıkları çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Çalışmamıza katılan öğretmen adayları, aldıkları öğretim teknolojileri derslerinde uygulama yapılmadığını, derslerde daha çok klasik öğretim yöntemlerinin kullanıldığını belirtmişlerdir. Önceki araştırmalarda da benzer bulgulara ulaşılmıştır. Çağıltay ve diğerleri (2007) ile Cengizhan (2011) nın çalışmasında öğretmen adayları öğretim elemanlarının öğretim teknolojilerini azla kullanmadıklarını, projektör ve tepegöz gibi teknolojik araçları sunumlarda bir yansıtma aracı olarak kullandıklarını, dersleri genellikle klasik öğretim yöntemleri işlediklerini belirtmişlerdir. Çalışmamıza katılan öğretmen adayları lisans döneminde öğretim teknolojileri derslerinin uygulamalı yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Cengizhan (2011) ın çalışmada da öğretmen adayları öğretim teknolojileri derslerinin sıkıcı olmaktan çıkması için uygulamalı olarak öğretilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 5. SONUÇ VE ÖNERİLER raştırmaya katılan hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenleri, öğretim teknolojilerinin sosyal bilgiler öğretiminde mutlaka kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Hizmetöncesi sosyal bilgiler öğretmenlerine göre, öğretmenler eğitim öğretim ortamlarının düzenlenmesinde öğretim teknolojilerinden yararlanmalı ve öğretim teknolojilerini yakından takip etmelidirler. Katılımcıların cevaplarına göre öğretmenler, öğretim teknolojileri ile ilgili seminerlere katılmalı, ders planı hazırlarken öğretim teknolojilerinden yararlanmalı, ders sırasında kullandıkları öğretim teknolojilerinin konuya uygunluğuna dikkat etmelidir. Katılımcılar, lisans döneminde öğretim teknolojileri derslerinin uygulamalı olarak öğretilmesi gerektiğini de iade etmişlerdir. raştırmamızda hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders planı hazırlanırken tüm öğretim teknolojilerinin göz önüne alınarak çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak kullanılması gerektiğini düşündükleri tespit edilmiştir. Katılımcılar, eğitimöğretim ortamlarının etkili bir şekilde düzenlenmesinin öğretim teknolojilerine bağlı olduğunu da iade etmişlerdir. u sonuçlar, hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojilerinin kullanılması hakkındaki görüşlerinin ve teknolojiye yönelik 81

19 Kaya YILMZ, Yakup YYDIN tutumlarının olumlu olduğunu ortaya koymaktadır. Hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojileri algılarının ve öğretim teknolojilerinin öğretimde kullanılmasına ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre bazı maddelerde arklılaştığı tespit edilmiştir. Kız öğretmen adaylarının Öğretim teknolojileri teknolojik aletlerin derste kullanılmasıdır görüşüne katılma düzeylerinin erkek öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kız öğretmen adaylarının Eğitim ortamlarının öğretme-öğrenme süreçlerinde etkili ve uygun biçimde düzenlenmesi öğretim teknolojilerine bağlıdır, Öğretim teknolojileri öğrencilerin bireysel arklılıklarına cevap vermede etkili olmaktadır ve Öğretim teknolojileriyle ilgili seminerlere katılmak öğretmenlere öğretim teknolojilerini kullanmada kolaylık sağlamaktadır iadelerine katılma oranlarının erkek öğretmen adaylarının katılma oranlarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. raştırmaya katılan hizmet-öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojilerinin derslerde kullanılmasının önemli olduğunu belirttikleri gibi, eğitimöğretim ortamları öğretmenlerin öğretim teknolojilerinden yararlanabilecekleri şekilde düzenlenmelidir. raştırma sonucunda öğretmen adayları öğretim teknolojilerinin kullanılacağı konunun ve zamanının iyi belirlenmesi gerektiğini iade etmişlerdir. Öğretmen adayları öğretim teknolojilerinden ne zaman ve hangi konuların öğretiminde yararlanacakları konusunda yeterli eğitim verilmelidir. raştırmada öğretmen adayları öğretmenlerin öğretim teknolojilerini yakından takip etmeleri ve öğretim teknolojileri ile ilgili seminerlere katılmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin öğretim teknolojilerini yakından takip edecekleri imkânlar oluşturulmalı ve öğretim teknolojileriyle ilgili seminerler düzenlenmelidir. Katılımcıların vurguladığı gibi lisans döneminde öğretim teknolojileri ile ilgili dersler uygulamalı olarak öğretilmelidir. KYNKLR kcengiz, S.. (2012). Öğretim teknolojilerinin kullanımına ilişkin öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri (Gazi Eğitim Fakültesi örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim ilimleri Enstitüsü, nkara aki,., Yalçınkaya, H.., Özpınar, İ., ve Uzun, S. Ç. (2009). İlköğretim matematik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine bakışlarının karşılaştırılması. Turkish Journal o Computer and Mathematics Education, 1(1), akioğlu,. Küçükaydın, M. & Karamustaaoğlu, O. (2015). Öğretmen adaylarının bilişötesi arkındalık düzeyi,problem çözme becerileri ve teknoloji tutumlarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), alcı,. (2001). Sosyal ilimlerde raştırma Yöntem ve Teknikler. nkara: Pegem Yayıncılık. ekant, H. G. (2013). Ögretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının ve özyeterlik algılarının ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Journal o Instructional Technologies & Teacher Education, 2(2), Çağıltay, K., Yıldırım, S., slan, İ., Gök,., Gürel, G., Karakuş, T., Saltan, F., Uzun, E., Ülgen, E., & Yıldız, İ. (2007). Öğretim teknolojilerinin üniversitede kullanımına yönelik alışkanlıklar ve beklentiler: etimleyici bir 82

20 Hizmet Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim lgıları ve Öğretim Teknolojilerinin çalışma. kademik ilişim 07-IX. kademik ilişim Koneransı ildirileri 31 Ocak-2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. Çakmak, Z., & Taşkıran, C. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(5), Çakır, R., & Oktay, S. (2013). ilgi toplumu olma yolunda öğretmenlerin teknoloji kullanımları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, Çalışkan, N., & Karadağ, E. (2009). Temel kavramlar. M. Sarıtaş (Edt.), Öğretim teknolojilerin ve materyal tasarımı (s.1 13). nkara: Pegema Yayıncılık. Cengizhan, S. (2011). Öğretmen eğitiminde öğretim materyal ve teknolojilerinin etkin kullanımı: Öğretmen adaylarının beklenti ve görüşleri. International Online Journal o Educational Sciences, 3(2), Çelik, H.C. & Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Dergisi, 5(4), Çil, H. (2008). Teknolojinin Eğitim Öğretim Faaliyetlerindeki Rolü: Öğretmen daylarının Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal ilimler Enstitüsü, Zonguldak. Halis, İ. (2002).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. nkara: Nobel Yayınları. Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu,. S., & Sanem, U. Ç.. (2011). Türkçe öğretmenlerinin teknoloji tutumları ile bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), Kaya,. (2008). Sosyal bilgiler dersinde teknoloji kullanımı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 3 (2008) Metin, M., irişçi, S., & Coşkun, K. (2013). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4 (ÖS)), Mumcu, H. Y., & Usta, N. D. (2015). Öğretmen adaylarının bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları. Journal o Instructional Technologies & Teacher Education, 3(3), -55. Sever, R. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. nkara: nı Yayıncılık. Tarman,., & aytak,. (2011). Teknolojinin Eğitimdeki Yeni Rolü: Sosyal ilgiler Öğretmen daylarının akış çıları. Gaziantep University-Journal o Social Sciences, 10(2), Timur., Yılmaz, Ş., & Timur, S. (2013). Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına yönelik öz-yeterlik inançları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), Usta, E. & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan ilimleri Dergisi, 7(1), Yavuz, S. & COŞKUN, E.. (2008). Sını öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), Yılmaz, K., & Tepebaş, F. (2011). İlköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar: mesleğine yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal ilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1),

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik **

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik ** Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ 1 2 ÖZET Betimsel nitelikteki bu çalışmanın

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

2005 Dil Anlatım Dersi Kapsamı İle Genel ve Özel Hedeflerinin Değerlendirilmesi ve Öğretmen Tutumları

2005 Dil Anlatım Dersi Kapsamı İle Genel ve Özel Hedeflerinin Değerlendirilmesi ve Öğretmen Tutumları 2005 Dil Anlatım Dersi Kapsamı İle Genel ve Özel Hedelerinin Değerlendirilmesi ve Öğretmen Tutumları Aziz KILINÇ Canakkale Onsekiz Mart Universitesi Filiz TURAN Canakkale Onsekiz Mart Universitesi Giriş

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN: ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Durmuş Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü adurmus@mevlana.edu.tr

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI

BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI Arzu YILDIRIM, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Biyoloji Eğitimi A.B.D., İZMİR ÖZET: Bu araştırmada, orta

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE VE MATEMATİK ÖĞRETMENLERİYLE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİM DÜZEYLERİNİ BELİRLEME DETERMİNİNG THE LEVEL OF COMMUNİCATİON WHİCH MIDDLE SCHOOL STUDENTS MAKE WİTH THEİR TURKISH AND MATH

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Yard.Doç.Dr. Levent Deniz * Hüseyin Köse ** ÖZET Bu araştırmada, 2003-2004 öğretim yılında Marmara Üniversitesi

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 1 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 1 Özet Muhammet Yılmaz 2, Lütfi Üredi 3 ve Sait Akbaşlı 4 Günümüzde çok

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ doi: http://dx.doi.org/10.17218/husbed.58800 ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ertuğrul ÇAM 1 Ahmet ÜSTÜN 2 Atı/ : Çam, Ertuğrul; Üstün, Ahmet (2016).Öğretmenlerin

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Marmara University Journal of Sport Science Cilt 1, Sayı 1, Eylül 2016, ISSN 2147-XXX, ss. 1-10 DOI: Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik

Detaylı

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Araş. Gör.

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Araş. Gör. 793 TÜRKİYE DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARININ TEKNOLOJİK ALTYAPI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UÇANER, Burçin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla yaşandığı bilgi

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri. Esra ERGÜL SÖNMEZ Handan ÜSTÜN GÜL

Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri. Esra ERGÜL SÖNMEZ Handan ÜSTÜN GÜL Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri Esra ERGÜL SÖNMEZ Handan ÜSTÜN GÜL Giriş Teknoloji hızla gelişirken, yeni teknolojilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde ne oranda ve nasıl kullanılacağı önemli

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Arş.Gör. İlkay Aşkın Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D. iaskin@hacettepe.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA**

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** Özet: Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının İnternet

Detaylı

İnet-Tr 13, XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı 9-11 Aralık 2013, İstanbul Üniversitesi.

İnet-Tr 13, XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı 9-11 Aralık 2013, İstanbul Üniversitesi. İnet-Tr 13, XVIII. Türkiye'de İnternet Koneransı Öğretim Elemanlarının Akıllı Tahta Kullanımı Hakkındaki i Filiz KALELIOĞLU 1, Melih AŞICI 2 1 Başkent Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ INFLUENCE OF THE COURSE INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESIGN

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİYE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İdris YILMAZ*

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİYE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İdris YILMAZ* BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİYE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İdris YILMAZ* Özet: Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretim elemanlarının çeşitli değişkenler açısından

Detaylı

ÖĞRETĠM YÖNETĠM SĠSTEMĠ UKEY ĠN KULLANILABĠLĠRLĠK DEĞERLENDĠRMESĠ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜġLERĠ

ÖĞRETĠM YÖNETĠM SĠSTEMĠ UKEY ĠN KULLANILABĠLĠRLĠK DEĞERLENDĠRMESĠ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜġLERĠ ÖĞRETĠM YÖNETĠM SĠSTEMĠ UKEY ĠN KULLANILABĠLĠRLĠK DEĞERLENDĠRMESĠ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜġLERĠ Doç. Dr. Yunus Alyaz, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Bursa, TÜRKİYE

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org info@esosder.org ISSN:1304 0278 Bahar-2008 C.7 S.24 (101-109) Spring-2008 V.7 N.24 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNO BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Şebnem Kandil İngeç Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Ankara singec@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ULUSLARARASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI ve SORUNLARI SEMPOZYUMU 12 14 MAYIS 2007 BAKÜ BİLDİRİLER Yayına Hazırlayanlar Ayhan Yılmaz Fatih

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı