SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI"

Transkript

1 SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs Türk Sanayi Odası Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile KKTC Sanayi Sektöründeki firmaların kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi, ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve yerli ürün standartlarının uluslar arası Standartlara ulaştırılması Projesi için bir adet hizmet alımı nı sonuçlandırmayı planlamaktadır. Hizmet işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) b) Adresi: Organize Sanayi Bölgesi,2.Cadde :19, Lefkoşa- Kıbrıs Mersin 10 Türkiye c) Telefon numarası: (392) d) Faks numarası: (392) e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Deniz Berkol, Eğitim Koordinatörü İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a) Projenin Adı: KKTC Sanayi Sektöründeki firmaların kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi, ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve yerli ürün standartlarının uluslar arası Standartlara ulaştırılması Projesi b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: Web portal dizayn ve kurulum hizmeti alımı d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: <Kıbrıs Türk Sanayi Odası > e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: < yok.> f) Son teklif verme tarihi ve saati : > <15:30> Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına

2 ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum..../.../201...

3 İmza Teklif Veren Teknik Şartname Standart Formu (Sözleşme makamı tarafından doldurulacaktır) [Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; teknik özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ilana çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa hizmet alımı ve yapım işlerinde kullanılacak malzeme standartlarını, metraj cetvelleri, çalışacak personelin yeterlilikleri gibi ilave maddeler eklenebilecektir.] İLAN NUMARASI: İHALE 2, LOT 2 1. Genel Tanım KKTC Sanayi Sektöründeki Firmaların Kurumsal Altyapılarının Güçlendirilmesi, İhracat Kapasitelerinin Geliştirilmesi ve Yerli Ürün Standartlarının Uluslararası Standartlara Ulaştırılması Projesi ile KTSO, KKTC Sanayi sektöründe faaliyet gösteren üyelere yönelik 1 adet web-portal dizayn ve kurulum hizmeti temin edilecektir. 2. Tedarik Edilecek Mallar, i ve ı A B C

4 A B C Web-Portal Dizayn ve Kurulum Hizmeti: Web sayfasının tasarımı Tasarlanacak olan web sayfası, Kuzey Kıbrıs kurumsal kimliğiyle örtüşmeli, kurumsal kimlik dosyasındaki kriterlere tam uyumlu olmalıdır. Aşağıdaki listede web sayfasının içerik tasarımı özetlenmiştir. Başlıkların detaylı içeriği, yazıları ve görseller Hizmet Alıcı tarafından sağlanacak, Hizmet Sağlayıcının kullanacağı diğer tüm görseller ve içerik ile ilgili yazılar Hizmet Alıcı tarafından onaylanarak kullanılabilecektir. Tasarımın başlangıcından itibaren Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Alıcı yetkilileri ile yapacakları karşılıklı görüşme sonucu tasarımın detayları belirlenecektir. i. Web Sayfası Kapsamı: Ana Başlıklar Companies / Şirketler Products / Ürünler News / Haberler Catalogues About Us / Hakkımızda Contact Us/ İletişim Yan/Orta Başlıklar Search box by poducts/sectors/companies: Arama kutusu ürüne/sektöre veya şirketlere göre Categories / Sektörler Banner with 5 different interface/news / 5 farklı arayüz/haber bannerı Advertisement Banner / reklam bannerı E-newsletter membership / e-bülten üyeliği Short news/notices / Kısa Haber/Duyurular Facebook/ Twitter / Linkedin links t: Başlıklar teklif kabulünden sonraki görüşmelerde öneriler üzerinde değiştirilebilir. 1 adet

5 A B C a. Web Sayfası Geliştirme/Programlama ve Yönetim i. Web programlama aracı olarak kullanılacak program dinamik web tasarımı ve yönetim arayüzünün geliştirilmesine ve güncellenmesine olanak sağlayan bir program olmalıdır. ii. Web sayfası youtube ve benzeri portallar tarafından dışarıdan hostingi yapılan video görüntülerinin sayfaya yerleştirilmesine ve izlenmesine olanak sağlayan ve ileride geliştirilecek oda otomasyon yazılımının web ile entegrasyonuna müsade eden bir yapıda olmalıdır. iii. Veri tabanı olarak SQL veritabanı kullanılmalıdır. iv. Hizmet Sağlayıcı tüm statik ve dinamik sayfaların kodlamasını yapacak ve dinamik uygulamaları (web sayfasında yer alan formların entegrasyonu) web sayfasına entegre edecektir. v. Site yönetiminde görev alacak kişilerin yetki ve tanımları Hizmet Sağlayıcısı tarafından yapılacaktır. vi. Web sayfası, üyelerin çeşitli bilgileri (iletişim bilgileri, üretim bilgileri, vb.) girip güncellemelerine olanak sağlayacak bir log-in sistemine olanak sağlamalıdır. vii. Web sayfası, Log-in sistemini kullanacak üye şirketler içinde de, kişiler arası yetki tanımlaması ve kullanıcı sayısı sınırlandırmasına olanak sağlamalıdır. viii. Web sayfası, Hizmet Alıcı yetkilileri tarafından test ortamında test edilecek, varsa eksiklikler tamamlanarak uygulama gerçek ortama taşınacaktır. ix. Web sayfası 1024 x 768 piksel / ekran çözünürlüğünde görüntülenebilir bir tasarıma sahip olacaktır. Ancak söz konusu web sayfası, dünya üzerinde minimum boyut standardı olan 800x600 piksel / ekran çözünürlüğünde de görüntülenebilir olmalıdır. x. Web sayfasında kullanılan imajların boyutlarının sayfaların hızına istinaden optimize edilmesi talep edilmektedir. xi. Web sayfası standart olarak ilk etapta iki dilde, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacaktır. Ancak daha sonraki dönemler içerisinde diğer dil seçeneklerine uygun düzenlemeler yapılması istenmektedir. İki dilde hazırlanacak içerik Hizmet Alıcı tarafından Hizmet Sağlayıcıya verilecektir. xii. Yönetim yazılımında; yeni kullanıcı grupları tanımlanması ve yetkilerin değiştirilebilmesi mümkün olacaktır. xiii. Yönetim yazılımında; her kullanıcı için kullanıcı adı ve şifre verebilecek ve her kullanıcı şifresini istediği anda değiştirebilecektir. xiv. Yetkili kişilere yeni kullanıcı kodu ve şifresi tanımlama hakkı sağlanacaktır. xv. Yönetim yazılımındaki her türlü kritik işlemin (Hizmet Alıcı tarafından belirlenecek) hangi kullanıcı tarafından ve ne zaman yapıldığının tespit edildiği bir kayıt sistemi olacaktır. xvi. Web sayfası Hizmet Alıcının belirteceği arama kriterleri (sektörel, bölgesel, alfabetik, ürün) doğrultusunda aramayı destekleyecektir. Arama motorunun kullanacağı ham bilgiler Hizmet Alıcı tarafından Hizmet Sağlayıcıya verilecektir. xvii. Websitesi ileriki dönemler e-ticaret ortamına imkan sağlayacak yapıda olmalıdır.

6 A B C b. Hosting, Bakım i. Hosting için gerekli yönetim ve kullanıcı bilgilerinin Hizmet Alıcı ya verilmesi gerekmektedir. Aynı durum domain alınması durumunda domain için de geçerli olacaktır. ii. Hizmet Sağlayıcı, söz konusu web sayfasının bakım hizmeti ve hosting hizmeti olmak üzere 2 ayrı fiyat teklifi verecektir; bakım anlaşmasının şartları detaylı olarak belirtilecektir. iii. 1. Belirlenmiş Görevler Hizmet Sağlayıcı aşağıda belirtilmiş görevleri yerine getirmekle yükümlü olacaktır i. Kuzek Kıbrıs ın kurumsal kimliğini benimsemek amacıyla, Hizmet Alıcı sorumluları ile düzenli olarak toplantılar yapmak. ii. Hizmet Alıcı sorumlularına en az 3 web sayfası tasarımı sunup, sorumluların görüşlerini ve geribildirimlerini göz önünde bulundurmak iii. İletilen geribildirimler ve görüşleri göz önünde bulundurarak web sayfası revize ederek veya geliştirerek Hizmet Alıcı sorumlularına sunmak. iv. Hizmet Alıcı sorumlularının geribildirimleri ve görüşleri ele alınarak son tasarımda karar kılana kadar revize ve geliştirme hizmetlerini sürdürmek. v. Geliştirilen tasarımı Kuzey Kıbrıs kurumsal kimliği ile uyumlu bir şekilde web sayfası haline getirmek. vi. Web sayfası kullanımını öğretmek amaçlı KTSO ya eğitim semineri sunmak. vii. Web sayfası yönetim yazılımının yardım dokümanını sunmak. 2. Örnek Çalışmalar Hizmet sağlayıcı yukarıda belirtilen örnek siteleri incelemesi gerekmektedir. 3. Genel Kılavuz Hizmet Alıcı sorumlusu sunulan tasarımlar ile ilgili görüş bildirecek ve görüşleri Hizmet Sağlayıcı tarafından göz önünde bulundurulacak. Firma proje zaman planını teklifinde belirtecektir. Hizmet Sağlayıcı ile sözleşmenin imzalanmasından sonra bu plan kesinleştirilecektir.

7 A B C Teklifin Ekinde Sunulması Gerekenler: i. Genel Açıklama ii. Hizmetler Kapsamı iii. Zaman Çizelgesi iv. Finansal Özet v. Tecrübe (Daha önce hazırlanmış web sayfalarından örnekler ve kısa açıklamalar; gizli veya etik kurallara aykırı bilgi gösterilmeyebilir) vi. Referanslar 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler 4. Garanti Koşulları 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri 4. Gerekli Yedek Parçalar 5. Kullanım Kılavuzu 6. Teslim süresi Web portalın kurulumu ve kullanıma alınması (testler dahil) 5 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Teslim süresinin gecikmesinden dolayı yaşanabilecek her türlü zarar yüklenici firma sorumluluğunda olup alıcının uğrayacağı her türlü maddi karşılığı ödemeyi taahhüt edecektir. 7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.) Web sayfası kabul edildikten ve ilgili tüm içerik Hizmet Sağlayıcı ya verildikten 15 gün sonra teslim edilmelidir. Gecikilen her hafta için Hizmet Sağlayıcı ya %2 ceza tahakkuk ettirilecektir. Eğer gecikmeden Hizmet Alıcı sorumlu ise cezalandırma olmayacaktır. Hizmet Sağlayıcı tarafından yapılacak olan çizim, resim, logo, tema ve tüm tasarımların telif hakkı, teklif taleplerinin bir parçası olarak Hizmet Alıcıya ait olacaktır. Buna bağlı olarak proje sonunda, web sayfasının tüm tasarımları ve yazılımlarını içeren bir CD, orijinal dijital formatında ve PDF formatında Hizmet Alıcıya teslim edilecektir. Bakım-Destek Anlaşması Web sitesi uygulaması kullanıma alındıktan sonra hem tüm kullanıcılara destek verilecektir. Bakım Kapsamında, Admin, ve Web sitesi modülü üzerindeki veri akışı kontrolü yapılacak, tüm işlemlerle ilgili istek,düzeltme ve ihtiyaca göre çıkabilecek minimal geliştirme değişiklikleri yönetilecektir. Problem ve sorun oluşma durumlarında aşağıdaki SLA ler geçerli olacaktır: 08:00 18:00 saatleri arasında müdahale süresi 15dk 18:00 08:00 saatleri arasında müdahale süresi 6 saat.

8 Teknik ve Mali Teklif Formu (İstekliler tarafından doldurulacaktır) İlan Numarası : İsteklinin adı : A C D E F Teklif Edilen (Marka/Model Dâhil) <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL) Toplam* (TL) Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile) * Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz. İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ TURĐZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI RESBĐR KIBRIS TÜRK RESTORANCILAR BĐRLĐĞĐ için TURĐZM POTANSĐYELĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa dabilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ LTD. İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ LTD.Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Pizza Pizza AHMET EREN VE KAMİL GÖKYAY RESTAURANT & CAFE, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile DEĞİRMENDERE/PINARBAŞI

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Gazimağusa Belediyesi, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Suriçi Canlandırma Projesi

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Başel Software Şti. Ltd, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile GİRNE de Başel Software Kurumsal Ödeme Sistemleri

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur,

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TATLISU BELEDİYESİ Tatlısu Belediyesi Panagia Per. Kilisesinin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında sağlanan mali destek

Detaylı

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İZMİR KALKINMA AJANSI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/14/BTD01/0036 SAĞIMDAN ŞİŞEYE SÜTTE KOORDİNASYON VE BİLGİ PAYLAŞIMI PROJESİ MAL

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

Mal Alımı İçin İhale İlanı

Mal Alımı İçin İhale İlanı İHALE DOSYASI Mal Alımı İçin İhale İlanı Adapa Bilgi Sistemleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş, İzmir Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Projesi kapsamında T P M A N Toplam Verimlilik Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

İhale Dosyası İsteklilere Talimatlar. İhale Dosyası Taslak Sözleşme. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-3. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-5/a

İhale Dosyası İsteklilere Talimatlar. İhale Dosyası Taslak Sözleşme. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-3. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-5/a 1 2 3 4 İHALE DOSYASI İSTEKLİ BELGE KONTROL LİSTESİ ve TEKLİF ZARF ŞEMATİK GÖRÜNÜMÜ Bu kontrol listesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, teklif dosyasını hazırlayan isteklilerin belgelerini kontrol

Detaylı

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan

Detaylı

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ.

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ. TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için) [Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj

Detaylı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Reh İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı İçin İhale İlanı Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş. Taş. İth. İhr. San. ve

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi Sayın: Proje Adı : İHALEYE DAVET MEKTUBU././2015.. 1. Sizi aşağıda

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Martest Analiz Laboratuvarları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında sağlanan

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu 1. EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel Koşullar

Detaylı