Windows Server 2003 ile yeni bir dönem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Windows Server 2003 ile yeni bir dönem"

Transkript

1 Windows Server 2003 Güncel Cihan Baykal Windows Server 2003 ile yeni bir dönem Yeni sunucu iflletim sistemi en sonunda kendisini gösterdi. Windows Server 2003 hakk ndaki ön izlenimlerimizi yazal m ve yeni özelliklere bir göz atal m. Nisan ay ile beraber yepyeni bir dönemi karfl l - yor olaca z. Önce 1992 y l nda Windows 3.11 ile sa lam bir ad m at lm fl olundu Windows ailesinde. Arkas ndan NT serisi 1993 y l nda bafllad hayata gözlerini açmaya y l nda 32 bitlik bir iflletim sistemi olan Windows 95 ç kt nda olay olmufltu. Ve ard ndan 1996 da NT 4.0 geldi y l n n fiubat ay nda gelen Windows 2000 ile ise ço u fley de iflti (Baz lar na göre de iflmeyen sadece Mouse un simgesiydi). Server ailesinin Windows 2000 den sonra gelen son üyesi, yenilenmifl ismiyle Windows Server 2003 karfl m zda Nisan sonunda duyurusu yap lacak olan Windows Server 2003 için Türkiye de iki ayr etkinlik düzenlenecek. lki 29 Nisan tarihinde Lütfi K rdar da yap l rken ikincisi Ankara Sheraton da olacak bu etkinliklerin. Bu etkinliklerde yeni ç kacak olan Windows Server 2003 ailesinin 4 yeni üyesi tan t l yor olacak. Bunlar s ras yla; Windows Server 2003 Web Edition Windows Server 2003 Standart Edition Windows Server 2003 Enterprise Edition Windows Server 2003 Datacenter Edition Son olarak gelen bilgiler fl nda ve Microsoft Türkiye ürün müdürü Mustafa çil ile konuflmalar m zda Türkçe sürümünün bu y l n Temmuz ay nda ç kaca bilgisini al yoruz. Bu ayki yaz m zda sizlerle önce Windows Server 2003 ürününün ne gibi bir sistem istedi inden bahsedece iz. Ard ndan hangi sürümünde hangi özellikler ve servislerin varoldu unu, hangi sürümünde ise desteklemedi ini bir liste halinde görece iz. Ard ndan belli konu bafll klar na göre yeni ne tür özelliklerin geldi ine k saca de inmeye çal flaca z. Öncelikle Windows Server 2003 için Microsoft un beklentilerini ve hedeflerini kendi a zlar ndan sizlerle paylaflal m. Nisan ay nda piyasaya ç kacak olan Windows Server 2003 ile Microsoft'un hedefledi i bilgiyi, kiflileri, sistemleri ve cihazlar birbirine ba lamak ve iletiflimi, ortak çal flmay kuvvetlendirmek. Bu yeni sunucu ürünü Microsoft'un yerden ve zamandan ba ms z olarak her türlü cihazdan bilgiye eriflme vizyonunun çok C HAN BAYKAL com.tr) Chip Türkiye ve Windows &.Net Magazine'e katk da bulunan yazarlardand r. Özel bir firmada Kurumsal Destek Mühendisi olarak görev yapmaktad r. MCSE, MCP+I sertifikalar na sahiptir. önemli bir yap tafl n oluflturuyor ve önümüzdeki dönemde ç - kacak di er yeni sunucu ürünlerinin altyap s n sa l yor. Windows Server 2003 Bilgi Teknolojileri dünyas nda kritik unsurlar olan dört parçay bir araya getiriyor. Birincisi iflletmelerde çevikli i yakalamay sa layacak, karar mekanizmalar n h zland racak, ifl yap fl biçimlerini h zland racak verimi artt r c özellikler. kincisi flirketteki ihtiyaçlara göre büyüyebilen ve bunu yaparken de maliyet yaratan kesintileri önleyebilen ve flirket verilerinin güvenli ini tam olarak koruyabilen güvenilir bir altyap. Üçüncüsü web servisleri ve.net Framework sayesinde bilginin veri merkezlerinden ufak el cihazlar na kadar ak fl n sa layan, uygulama gelifltirmeyi kolaylaflt ran ve her türlü platformla kolay konuflmay sa layan ba l bir platform. Ve dördüncüsü de genifl ifl orta ekosistemi ile esnek servis, destek, çözüm olanaklar sunan ve düflük maliyetlerle yüksek katma de er sunan ekonomik bir ortam. Bu dört parçay bir araya getiren Windows Server 2003 firmalar n ihtiyaçlar n adresleyecek, yat r mlar n n çok k sa sürede geri dönüflünü sa layacak bir ürün. Sonuç olarak Microsoft, bu dört ana madde üzerinde duruyor. VER M, GÜVENL K,.NET, EKONOM K. 20

2 Tablo 1 Özellik Standard Enterprise Datacenter Web Hardware 64 Bit Deste i O X X O Hot add memory O X X O Non-Uniform O X X O Memory Access Datacenter Program O O X O 2 GB RAM Maximum O O O X 4 GB RAM Maximum X O O O 32 GB RAM Maximum O X O O 64 GB RAM Maximum O - X O 512 GB RAM Maximum O O - O 2-yollu SMP O O O X 4-yollu SMP X O O O 8-yollu SMP O X O O 32-yollu SMP O O X O 64-yollu SMP O O X O AD Servisleri Active Directory X X X - Metadirectory Deste i O X X O Güvenlik Servisleri Internet Connection X X O X Firewall Public Key Sertifika - X X - Servisi ve Smart Card Terminal Servisleri Remote Desktop X X X X Terminal Server Terminal Server O X X O Session Dizini Clustering Teknolojisi Network X X X X Load Balancing Cluster Servisi O X X O Ba lant lar & Network Servisleri Virtual Private Network X X X - (VPN) Deste i Internet Authentication Servisi (IAS) Network Bridge Internet Connection X X O O Sharing (ICS) IPv6 X X X X File & Print Servisleri Distributed File System X X X X (DFS) Encrypting File System X X X X (EFS) Windows Server 2003 ün biraz geç kalmas ndaki sebeplerden biriside bu sayd m z önemli konulardan biri olan Güvenlik konusunun gün geçtikçe önem kazanmas. Microsoft içindeki uygulama gelifltiricilerinin 2,5 ayl k bir zaman diliminde tamamen Windows Server 2003 çal flmas n b rakarak güvenlik konusunda çal flma yapt söyleniyor. Bu da gerçekten de Microsoft un bu sefer ifli ne kadar s k tuttu unu gösteriyor. Sistem gereksinimlerine geçmeden önce flunu söylemeliyiz. Tablodan da gördü ünüz gibi Web Server edition da bir çok özellik bulunmamakta. Bunun sebebi ise Microsoft, Windows Server 2003 ile beraber sadece Web Server olarak kullan lmas için tasarlanm fl bir iflletim sistemi ç kartarak fiyat n çok afla da tutmay, bu sayede piyasa da daha çok kullan lmas n sa lamay amaçl yor. Türkiye deki fiyatlar n net olarak belli olmamas yla birlikte Standart bir Windows Server 2003 ün fiyat n n yaklafl k 1000USD olmas beklenirken Web Server edition için bu rakam 400USD lere kadar düflmekte. Internet te kullan laca düflünülürse bu server n ek hiçbir CAL ücreti ödemenize de gerek kalm - yor. Göze çarpan yap sal özellikler Windows Server 2003 ile beraber Active Directory de bir çok de ifliklik ve yeniden yap land r lma mevcut. Bunlara örnek olarak; ADMT 2.0: Bu araçla Active Directory tafl nmas daha da basitleflmifl. NT 4.0 dan Active Directory ye kullan c ve gruplar n al nmas, 2000 AD den 2003 AD ye tüm objelerin tafl nmas ve en güzel yan da ister NT, ister 2000 olsun kullan c lar n flifreleri ile beraber tafl nma özelli i bu araç ile beraber gelen bir özellik. Domain Rename: Bildi iniz gibi Windows 2000 zaman nda ilk kurulan root domain den sonra onun alt na child domain ler oluflturuldu unda, yani bir forest kuruldu unda root domain de yaratm fl oldu unuz dns ismini de ifltiremiyordunuz. En az ndan zahmetsizce yapam yordunuz ve Microsoft da bunu desteklemiyordu AD ile beraber art k root domain dns ismi de iflebilir durumda. Schema Redefine: 2003 AD ile beraber Shema, korkulu bir bölüm olmaktan ç - Windows &.NET Magazine N SAN

3 Tablo 1 in devam Özellik Standard Enterprise Datacenter Web Shadow Copy X X X X Fax Servisi Macintosh için Servisler Yönetim Servisleri IntelliMirror X X X - Group Policy Sonuçlar X X X - Windows Management X X X X Group Policy Sonuçlar X X X - Windows Management X X X X Instrumentation (WMI) X Komut Sat r Remote OS Kurulumu X X X Remote Installation Services (RIS) Windows O System Resource Manager (WSRM) X X O.NET Uygulama Servisleri.NET Framework 1 X X X X Internet Information Services (IIS) 6.0 X X X X ASP.NET 1 X X X X Enterprise UDDI Services Multimedia Servisleri Windows Media Services X = Özellik var O = Özellik yok - = Özellik k smen desteklenmekte Cluster servisi Bildi iniz gibi cluster n en büyük kullan m amaçlar ndan biri çok fazla yük olabilece i tahmin edilen bir sunucunun ayn içeri ini tak yor. Yapt n z de iflikliklerin geri al nmas ve hata tolerans özellikleri daha rahat çal flabilmenizi sa lamakta. Group Policy: Group Policy de yeniliklerden ve de iflikliklerden nasibini alan bir bölüm. Windows Server 2003 ile beraber GPMC (Group Policy Manage- fiekil 1: Windows Server 2003 NLB ayarlar * 64-bit Windows Server 2003 versionunda desteklenmemektedir. ment Console) uygulamas ile tüm ifllemleri tek bir araç ile yapman z mümkün olacak. Örne in birden çok domain ve birden çok site ile ilgili policy ifllemlerini tek bir merkezden takip etme flans n z bu araç ile mümkün olacak. Kullan c Arabirimi (MMC 2.0): Kullan c arabiriminde de, yani bahsetti imiz bölüm Microsoft Management Console (MMC) bir çok gelifltirilmifl özellik bulunuyor. Sürükle B rak, birden çok obje seçimi, sorgu oluflturma, bunlar n kaydedilmesi ve benzeri bir çok özellik bizim çal flmalar m z daha da kolaylaflt racak gibi. fl yan kopyas n farkl bir sunucuda daha tutarak iki sunucuyu cluster yap p kullan c lara tek bir IP veya isim vermektir. Bu sayede kullan c lar tek bir yere ba lansalar da asl nda arka tarafta yük da l m yap larak yük eflit olarak 2 sunucuya paylaflt r lmaktad r. Windows Server 2003 da kurulum ve konfigürasyonun daha basit bir hale geldi ini görmekteyiz. fiimdi ne gibi gelifltirmeler var onlara bakal m. Node say s : Windows 2000 Datacenter server da node say s (cluster yapabilece iniz toplam makine say s ) 4 idi. Windows Server 2003 Datacenter Edition da bu say 8 e ç km fl durumda. Ayr - ca Windows 2000 Advance Server da Node say s maksimum 2 olurken Windows 2003 Server Advanced Server Edition da bu say yine 8 e ç kart lm fl gözüküyor. AD ile çal flma: Cluster servisi AD Integrated çal flt ndan dolay yaratt n z sanal isim ve IP AD içerisine yerleflecek ve kullan c lar rahatl kla sanal isim veya IP den cluster a ulaflabilecek. Sanal isim ve IP nin AD içine kay t edilmesindeki bir di er avantajda kullan c lar bu sanal isime ba lant yaparken Kerberos authentication kullanabilecekler. Son olarak sanal isim AD içerisinde arat labilecek bir obje olaca için di er AD içinde tan ml olan makinelerden çal flma bak m ndan hiçbir farkl l k göstermeyecektir. EFS: Encypting File System özelli ini art k clustered bir disk de kullanabileceksiniz. Son olarak Cluster servisinin 64 bitlik Windows Server 2003 de de tam olarak desteklendi ini belirtelim. Dosya ve yaz c servisi ASR (Automated System Recovery): Windows Server 2003 ile beraber gelen bu yeni özellik ile sistemin çal flmaz hale gelmesi veya çökmesi durumunda tek bir hareket ile system state backup dan geri dönülmesi ve donan m bilgilerinin geri getirilmesi mümkün oluyor. Komut sat r uygulamalar : Microsoft, komut sat r ndan çal flan bir çok yeni uygulamay da Windows 2003 Server içine ekledi. Disk Management araçlar, RAID konfigürasyonu yapabilen araçlar, yaz - c ayarlar ile ilgili araçlar bunlara ufak bir örnek. 22

4 Tablo 2 S STEM GEREKS N MLER Gereksinim Web Server Standard Server Enterprise Server Datacenter Server En az CPU H z 133 MHZ 133 MHZ x86 tabanl x86 tabanl bilgisayarlarda bilgisayarlarda 133 MHZ 400 MHZ bilgisayarlarda 733 MHZ bilgisayarlarda 733 MHZ Önerilen CPU H z 550 MHZ 550 MHZ 733 MHZ 733 MHZ En az RAM 128 MB 128 MB 128 MB 512 MB Önerilen En Az RAM 256 MB 256 MB 256 MB 1 GB En çok RAM 2 GB 4 GB x86 tabanl bilgisayarlarda x86 tabanl 32 GB bilgisayarlarda 64 GB bilgisayarlarda 64 GB bilgisayarlarda 128 GB Çoklu fllemci Deste i 1 veya 2 1 veya 2 En fazla 8 En az sekiz gerekir. x86 tabanl bilgisayarlarda en çok 32 bilgisayarlarda en çok 64 Kurma için gereken Disk Alan 1,5 GB 1,5 GB x86 tabanl x86 tabanl bilgisayarlarda 1,5 GB bilgisayarlarda 1,5 GB bilgisayarlarda 2,0 GB bilgisayarlarda 2,0 GB Sistem gereksinimleri yaln zca RC2 sürümü için gösterilmifltir. Son sistem gereksinimleri de iflebilir. GUID Partition Table (GPT): Sadece Windows XP 64-Bit de ve 64-bit Windows Server 2003 de bulunan bu yeni partition deste i flu an kulland m z MBR l partition tipine hiç benzemiyor. Daha çok kritik datalar n tutulaca sistemlerde kullan lmas tavsiye edilen bu yeni sistem primary ve backup tablolar ndan oluflan geliflmifl bir dosya sistemi olarak göze çarp yor. Bu sayede data kay plar n n daha net önüne geçmek hedeflenmekte. Shadow copies: Sunucu ve a paylafl ml alanlarda çal flacak bu özellik ile kullan c lar sildikleri dosyay geri alabilirken, admin kullan c lar varolan dosyalar n birden çok de iflmifl sürümlerine ulaflabilecekler. 64-Bit printer sürücü deste i: Bu sayede ayg t sürücüsü üretici firmalar çok daha performansl çal flabilecek ayg t sürücüleri üretebilecekler. Windows 95 zaman ndan hat rlarsak 16 bitlik sürücüler, 32 bitlik sürücüler derken geçifl zahmetli ve uzun sürmüfltü. Bu yüzden san yorum ki 32 bit den 64 bit e geçifl de k sa zamanda zor gibi gözüküyor. Ayg t sürücüsü deste i: Plug and Play deste inde ve desteklenen ayg t sürücüsü say s nda büyük bir geliflme var. Windows Server 2003 ile beraber ilave 3800 printer ayg t sürücüsünün daha desteklendi i belirtiliyor. Internet Information Server Windows 2003 Server 2003 ile beraber gelen Internet Information Server da bir çok yeni özelli e sahip. Yeri gelmiflken hemen bu yeniliklere bir göz aral m. Sa l k kontolü: IIS ile beraber gelen bu özellik ile sürekli olarak çal flan ifllemler kontrol edilerek bir problem olmas durumunda veya problem ç kma olasl nda adminlerin haberdar olmas sa lan yor. Yeni kernel mode driver, http.sys- Http Parsing ve cache ifllemlerinin daha sa l kl ve performansl yap lmas için Kernel driver n n yeniden yaz ld n duyurdu. Bununla birlikte tüm host edilen web sunucular birbirlerinden ba m- s z çal flmakta ve birinde oluflan bir problem di er web sunucular etkilememekte. Locked Down Server: Hat rlarsan z IIS 5 de ç kan baz aç klar nedeniyle IIS- Lock Down Sihirbaz ile ihtiyac m z olmayan tüm servisleri kolayca kapatabilir hale gelmifltik. Bunun üzerine bir de URLScan ile gelen isteklerdeki script ler ay klanarak sunucuya zarar verilmesinin önüne geçilmeye çal fl lm flt. Windows Server 2003 ile beraber gelen IIS 6 içinde bunlar standart olarak gelmekte. XML metabase: IIS Metadata s art k XML olarak tutuluyor. Bu sayede çok rahat import export ifllemleri yap labilirken, metabase bozulmas daha zor hale gelmifl oldu. Ayr ca XML olmas sorun çözmede de daha rahat hareket edilebilmesini sa lamakta. Yönetim servisleri RSop (Resultant Set of Policy): Gelen bu yeni özellik sayesinde site ou domain kullan c baz nda çal flt r lan tüm policy ler ile ilgili sonuçlar, durumlar n ve Windows &.NET Magazine N SAN

5 cut. NT4 zaman ndan beri devam eden IPv6 çal flmalar tamamlanm fl gibi dursa da en büyük sorun hayata nas l geçece i. fiu an IP s k nt s n n yafland bir gerçek ancak IPv6 ya geçifl içinde inan lmaz büyük bir yat r m gerekiyor dünya çap nda. Ne kadar olabilir tart fl l r ancak, Microsoft kendi ürünlerinde Windows Server 2003 ile beraber bu standard n desteklemesiyle ad m n atm fl oldu. PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet): Yurtd fl nda baz ISP lerin genifl bant ba lant lar için kulland bu protokolü art k Windows Server 2003 de desteklemekte. B u sayede kullan c lar bu flekilde ba lant kurmak için sistem ekstradan bir program yüklemek zorunda kalmayacaklar. NAT, L2TP, IPSec: Windows Server 2003, L2TP protokolü üzerinden NAT yap lmas na izin vermekte. Ayr ca IPSEC, NAT üzerinden de çal flabilmekte. fiekil 2: Windows Server 2003 deki IIS yönetim arac çal flma zamanlar n görüntülenebiliyor. Problem oldu u anda sorun çözme aflamas nda yol gösterici etkisi sayesinde oldukça zaman kazand ran bir özellik. Uzaktan yönetim: Windows Server 2003 ile beraber gelen tüm yeni araçlar uzaktan kullan ma elveriflli. Bu sayede baflka bir makineden bu araçlar kullan - labilir ve uzaktan yönetim sa lanabilir. WMI komut sat r deste i (WMIC): Bu özellik sayesinde WMI ile ilgili tüm yap lmas istenen ifllemler komut sat r ndan halledilebilecek. A servisleri IPv6 deste i: Bilindi i gibi Microsoft un üzerinde y llard r çal flt bir proje mev- Veri yönetim servisleri EFS (Encrypted File System): Bildi iniz gibi Windows 2000 de de EFS kullanarak dosyalar flifreleyebiliyorduk ve sadece flifreleyen ve domain admin olan kiflilerin sertifikalar sayesinde o dosyalar açabiliyorduk. fiu an da Windows Server 2003 ile beraber ek kullan c lar da flifreledi imiz dosyalar açabilmeleri için yetkilendirebiliyoruz. Ayr ca Offline file fleklinde çal fl rken de EFS li dosyalar - m zla ayn flekilde çal flma olana na sahip oluyoruz CHKDisk komutu: Bu komut Windows Server 2003 de çok büyük de ifliklikler geçirmifl gözüküyor. Örne in verilen bilgilere göre bu komut Windows 2000 dekine göre yüzde 20 ile yüzde 36 oran nda h zlanm fl gözüküyor. Ayr ca problem olufltu u anda devreye girerek sistem güvenilirli ini ön planda tutmak için sistem ile bütünleflik bir flekilde çal flabiliyor. Replikasyon: Uzak ara a larda ilk AD replikasyonlar çok uzun sürebilmekte. Bundan dolay büyük zamanlar kaybedilebiliyor ve yavafll ktan dolay timeout hatalar gözlemlenebiliyor. Bunun önüne geçebilmek için Windows Server 2003 ile beraber AD verilerini CD veya DVD ye yazabiliyor ve di er makineye götürüp okutabiliyorsunuz. Microsoft Türkiye haber gruplar ndan duyuru Nisan ay ndan itibaren köklü de ifliklikler gündemde Windows Server 2003 d fl nda Microsoft un bizden duyurmam z rica etti i bir bilgi daha bulunmakta. Nisan ay ndan itibaren Microsoft TR haber gruplar nda köklü bir yap lanmaya gidecekmifl. Bunun yan nda MVP program n da bafllatacak olan Microsoft Türkiye, mesai saatleri içinde sadece Türkçe haber gruplar na cevap verecek profesyonellerle de anlaflmalara bafllam fl. Önümüzdeki günlerde TR içerikli tüm haber gruplar na konu ile ilgili bir mesaj atacaklar n belirten yetkililer tüm ücretsiz destek ve Türkçe içerik konusunda s k nt çeken kullan c lar, tecrübelerini paylaflmak ve di er kiflilere yard mc olmak isteyen profesyonelleri msnews.microsoft.com haber sunucusu adresindeki TR haber gruplar na bekliyor. (Outlook Express den msnews.microsoft.com haber grubu sunucusuna ba lanabilirsiniz. Bu arada bir süre sonra Outlook Express e gerek kalmadan http ile haber gruplar na ba lanabilece imizi de müjdelediler. Terfi zaman m? Bu yazd klar m z Windows Server 2003 iflletim sisteminin özelliklerinin ve seçeneklerinin sadece bir parças. Görülen o ki, Microsoft her geçen iflletim sisteminde kullan c lar n kolay hareket etmesi ve sa lam bir temelde çal flabilmesi için etkin ad mlar at yor. Peki, terfi zaman geldi mi? Veya ne zaman terfi etmeli? Biz NT kullan c lar n n bir an önce (elbette tüm testler ve planlar yap ld ktan sonra) terfi etmeleri gerekti ine inan yoruz. Windows 2000 kullan c lar için ise durum farkl. Öncelikle gelen yeniliklerin geçifl için bir sebep olup olmad n tartarak gerekiyorsa geçiflin yap lmas n öneriyoruz. 24

Internet Information Server 6.0

Internet Information Server 6.0 Cihan Baykal Server 2003 e baktığımız zaman en köklü değişikliklerin IIS 6.0 da olduğunu görmekteyiz. Internet Information Server 6.0 Nisan ay n n sonunda ç kan Server 2003 ile beraber gelen bu yeni web

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2 Host Intrusion Prevention System (HIPS) H Bir HIPS ürününün mimarisi 2 BEYAZfiAPKA ost Intrusion Prevention System (HIPS), sunuculara ve istemcilere gelen tüm ataklar

Detaylı

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu Beyaz fiapka ya abone olmak için web formumuzu doldurabilirsiniz. www.beyazsapka.org BU SAYIDA Befl Güvenlik Mimarisi Hatas (2-3) Microsoft Forefront

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

HP le Eksiksiz Çözüm çin BBS

HP le Eksiksiz Çözüm çin BBS HP le Eksiksiz Çözüm çin BBS ENKA Teknik Bilgi fllem Sorumlusu Ufuk Taflp nar; Kullan c memnuniyeti, dolay s yla da performans art fl sa lad k. Bilgi iflleme gelen problemler azald. Bu sayede daha verimli

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

Linux güvenli midir?

Linux güvenli midir? Linux güvenli midir? 1 Aç k Kaynak Dünyas na Büyük Hediye 2 Linux Güvenli mi? 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 24 26 28 29 Özgür Penguenler ön elemeyi tamamlad 3. Linux ve Özgür Yaz l m fienli inin Ard

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r business on demand Bu say m zda... 2 3 9 12 14 16 18 21 23 24 Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic

Detaylı

De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir.

De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir. ÖNSÖZ De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir. nternet, insano lunun geçirdi i geliflim ve de iflimin sonucu olarak ortaya ç km fl müthifl bir teknoloji. S n rlar kald ran, insano lunu iletiflimin doru

Detaylı

SANAL DÜNYANIN TEHD TLER

SANAL DÜNYANIN TEHD TLER SANAL TEHD T bilgisayar virüsleri MAYIS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : LEVENT DAfiKIRAN SANAL DÜNYANIN TEHD TLER Bilgisayarlar ve bilgisayar a lar ndan oluflan sanal dünyalar hayat m z çepeçevre

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Baflkan dan Bilgi Ça nda Bilgi Ekonomisinin Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kalk nmada Artan Rolü Son y llarda bilgi sistemlerinde yaflanan h zl geliflim ve de iflim süreci yaln zca bireyleri, iflletmeleri,

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı