Kullanýcý Kýlavuzu Issue 1 TR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR"

Transkript

1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu Issue 1 TR

2 Copyright Nokia Mobile Phones Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. "Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ticari markasýdýr. CellularWare, Nokia Mobile Phones'un ticari markasýdýr. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý aksesuarlarýn temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz. Lütfen, pilleri uygun þekilde imha ediniz. Geoworks application software and GEOS operating system software copyright Geoworks. All rights reserved. United States Patent 5,327,529. Hardware and software floating point math library copyright Dimensions Research, Inc. This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. The software is provided by The Regents and contributors as is and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall The Regents or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage. The GEOS software of this product includes Nimbus Q from Digital Typeface Corp. and typefaces from URW, GmbH. This device contains Embedded DOS-ROM (R), Embedded BIOS (R) software licensed from General Software, Inc. Copyright 1998 General Software, Inc. General Software, Embedded DOS, and Embedded BIOS are trademarks or registered trademarks of General Software, Inc. Portions of this work are derived from the Standard C Library, 1992 by P.J. Plaguer, published by Prentice-Hall, and are used with permission. HP Database Engine Version 1.0 copyright Hewlett-Packard Company All rights reserved. The PPP software is copyright 1991, 1992, 1993, 1994 Morning Star Technologies, all rights reserved. It contains software developed at Carnegie Mellon University, which is copyright 1989 Carnegie Mellon University, all rights reserved. It contains software developed at the University of California, Berkeley, which is copyright 1989 Regents of the University of California, all rights reserved. It contains software that is copyright 1990, RSA Data Security, Inc., all rights reserved. C-client Internet mail routines original version copyright 1988 by the Leland Stanford Junior University, copyright 1995 by the University of Washington. The University of Washington and the Leland Stanford Junior University disclaim all warranties, express or implied, with regard to this software, including without limitation all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, and in no event shall the University of Washington or the Leland Stanford Junior University be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, tort (including negligence) or strict liability, arising out of or in connection with the use or performance of this software. This product includes software based in part on the work of the independent JPEG group. AT is a trademark of Hayes Microcomputer Products, Inc. Hayes is a registered trademark of Hayes Microcomputer Products, Inc. Microsoft and MS-DOS are registered trademarks and Windows is a trademark of Microsoft Corporation. Geoworks and GEOS are Registered Trademarks of Geoworks, and GeoDOS is a Trademark of Geoworks in the United States of America and other countries. Intellisync is a trademark of Puma Technology, Inc.

3 Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. The products described in this manual conform to the European Council directives EMC Directive (89/336/EEC) and TTE Directive (91/263/EEC). END USER LICENSE AGREEMENT FOR SECURITY SOCKETS LAYER -SOFTWARE ( SSL ) READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THE SSL. USE OF THE SSL SOFTWARE INDICATES YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS AND CONDITIONS. In this license agreement ("License Agreement"), you, the purchaser of the license rights granted by this Agreement, are referred to as "Licensee." In accordance with the terms and conditions of this License Agreement, Nokia Mobile Phones Ltd. ("Licensor") grants Licensee a non-exclusive sublicense to use SSL Software ( Software ), which contains the RSA Software licensed to Licensor by RSA Data Security, Inc. ("RSA"). This License Agreement is effective until terminated. Licensor may terminate this License Agreement if Licensee breaches any of the terms and conditions. In the event of termination by Licensor, Licensee will return the communicator device of Licensor to Licensee for removal of the Software. All provisions of this Agreement relating to disclaimers of warranties, limitation of liability, remedies, or damages, and Licensor's proprietary rights shall survive termination. The Software is delivered in object code only. Licensor shall utilize the Software solely as part of the communicator device from Licensor and solely for personal or internal use and without right to license, assign or otherwise transfer such Software to any other person or entity. Licensee shall not modify, translate, reverse engineer, decompile or disassemble the Software or any part thereof. Licensee agrees not to remove or destroy any proprietary, trademark or copyright markings or notices placed upon or contained within the Software or any related materials or documentation. By reason of this Agreement or the performance hereof, Licensee shall acquire no rights of any kind in any trademark, trade name, logo or product designation under which the Software was or is marketed and Licensee shall not make any use of the same for any reason. IN NO EVENT WILL LICENSOR OR RSA BE LIABLE TO LICENSEE FOR INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOSS OF BUSINESS INFORMATION, EVEN IF SUCH PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND REGARDLESS OF WHETHER ANY ACTION OR CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT OR OTHERWISE. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL LICENSOR'S OR RSA'S TOTAL LIABILITY ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT EXCEED THE TOTAL AMOUNT PAID BY LICENSEE. THIS AGREEMENT IS EXPRESSLY MADE SUBJECT TO ANY LAWS, REGULATIONS, ORDERS OR OTHER RESTRICTIONS ON THE EXPORT FROM THE UNITED STATES OF AMERICA OF THE SOFTWARE OR OF INFORMATION ABOUT THE SOFTWARE WHICH MAY BE IMPOSED FROM TIME TO TIME BY THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA. NOTWITHSTANDING ANYTHING CONTAINED IN THIS AGREEMENT TO THE CONTRARY, LICENSEE SHALL NOT EXPORT OR REEXPORT, DIRECTLY OR INDIRECTLY, ANY SOFTWARE OR INFORMATION PERTAINING THERETO TO ANY COUNTRY TO WHICH SUCH EXPORT OR REEXPORT IS RESTRICTED OR PROHIBITED, OR AS TO WHICH SUCH GOVERNMENT OR ANY AGENCY THEREOF REQUIRES AN EXPORT LICENSE OR OTHER GOVERNMENTAL APPROVAL AT THE TIME OF EXPORT OR REEXPORT WITHOUT FIRST OBTAINING SUCH LICENSE OR APPROVAL.

4

5 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Araç kullanýrken iletiþim cihazýnýzý kullanmayýn; önce aracýnýzý park edin! GÝRÝÞÝM Tüm telsiz telefonlar performansý etkileyen giriþime neden olabilir. HASTANELERDE ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn. UÇAKTA ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Telsiz telefonlar giriþime neden olabilir. Uçakta kullanýlmasý yasalara aykýrýdýr. BENZÝN ALIRKEN ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Ýletiþim cihazýnýzý benzin istasyonunda, yakýt veya kimyasal madde yakýnýnda kullanmayýn. PATLATMA YAPILAN YERLERDE KULLANMAYIN Patlama yapýlan yerlerde telefonunuzu kullanmayýn. Kýsýtlamalara ve düzenlemelere ya da kurallara uyun. DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda (kulaða yakýn) kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝSE BAÞVURUN Yalnýzca yetkili personel cihazý monte etmeli veya onarmalýdýr. AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. ARAMA YAPILMASI Kapaðý kapatýn ve telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Telefon numarasýný, alan koduyla birlikte tuþlayýn, sonra. tuþuna basýn. Görüþmeyi bitirmek için tuþuna basýn. Aramaya yanýt vermek için tuþuna basýn. ACÝL ARAMALAR Cihazýn kapaðýný kapatýn. Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekrandakileri silmek için tuþuna birkaç saniye basýn. Acil numarayý tuþlayýn, sonra. tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe görüþmeyi bitirmeyin. YEDEK KOPYALARIN ALINMASI Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLANILMASI Baþka bir cihaza baðlanýrken, kullaným kýlavuzundaki detaylý güvenlik talimatlarýný okuyun. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. KIZILÖTESÝ ÝÇÝN ÖNLEMLER Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne tutmayýn ve diðer kýzýlötesi araçlarla etkileþimine izin vermeyin.

6 Ýçindekiler Giriþ 1 Bu el kitabý hakkýnda 2 Ýletiþim cihazýnýz hakkýnda bilmeniz gerekenler 3 Cep telefonundan veri iletimi hakkýnda bilmeniz gerekenler 4 Kullanmaya baþlarken 7 Ýlk baþlatma 7 Ýletiþim cihazý ekraný 10 Ýletiþim cihazý klavyesi 14 Ýletiþim cihazý uygulamalarý 15 Baðlantýlar 16 Pil 17 Genel Özellikler 21 Ýletiþim cihazý özellikleri 21 Doküman özellikleri 24 Eski iletiþim cihazý modellerinden veri aktarma 27 Bilgisayar baðlantýsý 29 PC Suite i kullanmak için 29 Nokia Communicator Server ý kullanma 37 MacOs için Nokia Communicator Server 38 Contacts 41 Contacts dizini 41 Baðlantý kartlarý yapmak için 43 Baðlantý gruplarý 47 Günlükler 48 Telephone 49 Bir arama yapmak için: 49 Bir aramayý cevaplamak için: 51

7 Tutmadan kullaným modu 52 Birden çok arama 52 Telefon ayarlarý 55 Uçuþ profili 60 Faks 63 Faks gönderme 63 Faks alma 65 Faks ayarlarý 67 Kýsa mesajlar 69 Kýsa mesaj gönderme 70 Mesaj alma 71 Standart mesajlar 73 Ýþ kartlarý 73 SMS ayarlarý 74 Internet 77 Internet ayarlarý 78 Posta 81 Posta ayarlarý 81 Posta göndermek için: 84 Posta almak için: 86 Posta okumak için: 88 World Wide Web 89 WWW ayarlarý 90 Kýsayollar 91 WWW uygulamasýný kullanma 94 Uçbirim 97 Telnet 100 Notes 103 Döküman düzenlemek için 105 Karþýdan yüklenen dosyalar ve salt okunur belgeler 106 Notes ayarlarý 107

8 Calendar 109 Aylýk Program 109 Haftalýk program 110 Günlük program 111 Takvime kayýt 113 Alarmlar 115 Yapýlacak iþler listesi 116 System 117 Sistem ayarlarý 117 Güvenlik 119 Kullanýcý verileri 122 Hafýza 122 Kýzýlötesi kullanýmý etkinleþtirme 123 Sayýsal kamera baðlantýsý 124 Uzak eþzamanlýlaþtýrma 125 Faks modem 125 Veri silme 126 Yazýlým yükleme/kaldýrma 127 Yedekleme/Geri yükleme 127 Hafýza kartý aracý 128 About this product (ürün hakkýnda) 128 Extras uygulamasý 129 Hesap makinesi 129 Saat 131 Düzenleyici 134 Converter (Dönüþtürücü) 136 Ses kaydedicisi 138 Telefon 141 Ekran göstergeleri 142 Arama yapma 143 Aramayý cevaplama 144 Aramalarý yönetme 144 Telefon numaralarýný arama 145 Hýzlý aramayý kullanma 146

9 DTMF sesi gönderme 146 Tuþ takýmý kilidi 147 Yardým 147 Menüleri kullanma 148 Messages (Mesajlar - Menü 1) 149 Call register (Arama kaydý - Menu 2) 151 Profiles (Profiller - Menü 3) 153 Settings (Ayarlar - Menü 4) 154 Call divert (Arama yönlendirme - Menü 5) 158 Recorder (Kaydedici - Menü 6) 159 Sorun giderme 161 Bakým ve onarým 169 Önemli güvenlik bilgileri 171 Sözlük 175 Dizin 181

10

11 1. Giriþ 1 Nokia 9110i Communicator ý satýn aldýðýnýz için tebrik ederiz. Nokia 9110i Communicator eksiksiz bir iletiþim aracýdýr: cebinize sýðabilecek büyüklükteki bu paket, bir kablosuz telefon, ileti alma/gönderme cihazý, eriþim terminali ve avuç içi düzenleyici içerir. Þekil 1 Nokia 9110i Communicator iki bölümden oluþur: telefon ve iletiþim cihazý arabirimi. Telefon aygýt kapaðýnda (þekil 1), iletiþim cihazý ise kapaðýn altýnda (þekil 2) bulunur. Þekil 2

12 2 Bu iki bölüm ayný kaynaklarý kullanýr ve birlikte çalýþýr bunlar ayrý aygýtlar deðildir. Örneðin telefon cihazý, iletiþim cihazý arabirimindeki Baðlantýlar rehberinde bulunan adlarý ve telefon numaralarýný kullanýr, iletiþim cihazý arabirimi ise, faks göndermek veya almak ve Internet e baðlanmak gibi dýþ dünyayla" iliþki kurmayý gerektiren iþlemler için telefondan yararlanýr. Ýletiþim cihazý arabirimi, çok sayýda düzenleyici ve iletiþim uygulamasý içerir. Büyük klavyesi, komut tuþlarý ve ekraný, uygulamalarý kullanmayý kolaylaþtýrýr. Ýletiþim cihazý arabiriminin açma/kapama düðmesi yoktur; kapaðý açtýðýnýzda arabirim kendiliðinden açýlýr, kapaðý kapattýðýnýzda ise otomatik olarak kapanýr. Ýpucu: Ýletiþim cihazý uygulamalarý hakkýnda temel bilgilere ulaþmak için iletiþim cihazýnýn tuþuna basýn. Telefon, aramalarý ve cevaplamalarý hýzla gerçekleþtirmek için tasarlanmýþtýr. Dinleme ve mikrofon bölümlerinin cihazýn arkasýnda olmasý dýþýnda, görünüþü ve çalýþmasý diðer Nokia kablosuz telefonlarýna benzer. Telefon, kapaktaki tuþuna bastýðýnýzda açýlýr ve kapanýr. ÖNEMLI! Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. Bu el kitabý hakkýnda Bu bölümde, Nokia 9110i Communicator ýn nasýl çalýþtýðý açýklanmaktadýr. "Kullanmaya baþlarken" adlý bir sonraki bölüm ise Nokia 9110i Communicator ý kullanmaya baþlamanýza yardýmcý olur. Baþlatma prosedürlerini açýklar ve cihazýn klavye ve ekran gibi çeþitli özellikleri konusunda bilgi verir. "Genel Özellikler" adlý bölümde özel fonksiyonlar açýklanmýþ, "Bilgisayar baðlantýsý" bölümünde ise iletiþim cihazýnýzýn bir bilgisayara baðlanmasý gösterilmiþtir. Bu el kitabýnýn geri kalan bölümünde iletiþim cihazý uygulamalarý ve telefon ele alýnmýþtýr. El kitabýnýn sonunda, Internet ve cep telefonu terimlerini ve kýsaltmalarýný içeren kýsa bir sözlük bulunur. Nokia 9000 Communicator, Nokia 9000i Communicator veya Nokia 9110 Communicator dan Nokia 9110i Communicator a geçiyorsanýz, bkz. Eski iletiþim cihazý modellerinden veri aktarma sayfa 27.

13 3 Not: Bu el kitabýnda, ekrandaki komutlarýn adlarý koyu, ayarlar ve seçenekler ise italik olarak verilmiþtir. Ýletiþim cihazýnýz hakkýnda bilmeniz gerekenler Servisler GSM sistemi çeþitli kablosuz servisleri saðlar, ancak bunlar kablosuz telefon kullanýcýsý için otomatik olarak etkinleþtirilmez. Nokia 9110i Communicator kablosuz telefon teknolojisindeki en son geliþmeleri temsil etmekle birlikte, iletiþim uygulamalarýný kullanabilmeniz için, bu servislere abone olmanýz ve þebeke iþletmeninin bu servisleri sizin için etkinleþtirmiþ olmasý gerekir. Abone olmanýz gereken servisler, kýsa mesaj servisi, Internet ve fakstýr. Özel servislerin sayýsý ülkenizdeki þebekede kullanýlabilen servislere baðlý olduðundan, bu el kitabýnda gereksinim duyabileceðiniz servislerin ve ayarlarýn kapsamlý bir listesini saðlamak mümkün deðildir. Bu nedenle, bu el kitabýnda ek servisler hakkýnda genel bilgiler verilmiþtir. Ülkenizdeki þebekede servislerin kullanýlýp kullanýlamadýðý ve ayrýntýlarý konusunda ek bilgi almak için, lütfen þebeke iþletmeninize baþvurun. Bir ayar, ayrý bir telefon numarasý veya özel ayarlar gerektiriyorsa, bu ayarlar iletiþim cihazýnýn ayarlarýnda saklanmalýdýr. Örneðin: Kýsa mesaj gönderme ve alma iþlemi için, bu servisin kullandýðýnýz þebekede desteklenmesi, SIM kartýnýz için etkinleþtirilmiþ olmasý ve mesaj merkezinin telefon numarasýnýn SMS uygulamasýnýn ayarlarýnda depolanmýþ olmasý gerekir. Internet eriþimi için, veri servisinin kullandýðýnýz þebeke tarafýndan desteklenmesi ve SIM kartýnýz için etkinleþtirilmiþ olmasý gerekir. Ayrýca, bir Internet hizmet saðlayýcýsýndan Internet eriþim noktasý almýþ olmalýsýnýz. Eriþim kodlarý Nokia 9110i Communicator, iletiþim cihazýnýzýn ve SIM kartýnýzýn yetkisi olmayan kiþiler tarafýndan kullanýlmasýný engellemek için çeþitli eriþim kodlarý kullanýr. En sýk gereken eriþim kodlarý, satýþ paketinde saðlanan kilitleme kodu ve SIM kartýyla birlikte saðlanan PIN kodudur. Kodlar deðiþtirilebiliyorsa, telefon veya iletiþim cihazý arabirimi aracýlýðýyla bu iki kodu da deðiþtirebilirsiniz. Eriþim kodlarý hakkýnda daha fazla bilgi almak için, bkz. Güvenlik sayfa 119. iletiþim cihazýnýn Internet uygulamalarý, Internet in ve servislerinin yetkili olmayan kiþiler tarafýndan kullanýlmasýný engellemek için parola ve kullanýcý adlarý kullanýr. Bu parolalar, Internet uygulamalarýnýn ayarlarýnda deðiþtirilir.

14 4 Baþvuru bilgisi Adlar, adresler, telefon numaralarý gibi depoladýðýnýz bütün baðlantý bilgileri, Contacts (baðlantýlar) rehberine gider. Telefon, iletiþim cihazý ve her uygulama Contacts rehberinin farklý bir görünümünü kullanýr. Gösterilen bilgiler, seçilen uygulamanýn kullanabileceði bilgilere baðlýdýr. Örneðin, telefon ederken baðlantýnýn adýný ve telefon numarasýný görebilirsiniz; olasý faks numaralarý, e-posta adresleri, iþ unvanlarý, vb. görüntülenmez. Cep telefonundan veri iletimi hakkýnda bilmeniz gerekenler Nokia 9110i Communicator, faks, kýsa mesaj ve e-posta göndermek ve uzaktaki bilgisayarlarla baðlantý kurmak için GSM þebekesinin yeteneklerinden yararlanýr. Cep telefonundan veri baðlantýsý iþlemi, kablosuz telefonunuzun çalýþtýðý çoðu yerde gerçekleþtirilebilir. Ancak, iletiþim cihazýný, sinyalin en güçlü olduðu konuma taþýmanýz önerilir. Sinyal güçlü olduðunda veri iletimi de etkili olacaktýr. Cep telefonu ortamýnýn doðasý nedeniyle, genelde cep telefonu veri iletiþiminin sýradan iletiþim yöntemleriyle ayný performansý vermesini beklemeyin. Aþaðýdaki etkenler cep telefonu baðlantýlarýný etkileyebilir: Gürültü Elektronik araç ve donatýlarýn yaný sýra, kablosuz telefonlarýn yaygýn olduðu metropollerde diðer kablosuz telefonlardan kaynaklanan radyo giriþimleri. Geçiþ Kablosuz telefon kullanýcýsý bir þebeke hücresinden diðerine doðru hareket ettiðinde kanalýn sinyal þiddeti azalýr ve cep telefonu deðiþ tokuþu, kullanýcýyý sinyalin daha güçlü olduðu baþka bir hücreye ve frekansa geçirebilir. Hücre geçiþi, cep telefonu trafiðinin yoðunluðuna baðlý olarak, kullanýcý hareket etmediði zaman da gerçekleþebilir. Bu tür geçiþler hafif gecikmelere neden olabilir. Elektrostatik yük boþalmasý Parmaðýnýzdan veya bir iletkenden statik elektrik boþalmasý, elektrikli cihazlarda hatalý fonksiyonlara yol açabilir; ekranda "tuhaf" karakterler görünebilir ve yazýlým iþlemi kararsýz duruma gelebilir. Cep telefonu baðlantýlarý güvenilmez duruma gelebilir, veriler bozulabilir ve iletim durabilir. Bu durumda, varsa görüþmenizi sona erdirip telefonu kapatmanýz ve bataryayý çýkarmanýz gerekir. Daha sonra bataryayý yerine yerleþtirin ve yeni bir baðlantý kurun. Ölü noktalar ve kesilmeler Ölü noktalar, radyo sinyallerinin alýnamadýðý noktalardýr. Kesilmeler ise kablosuz telefon kullanýcýsýnýn radyo sinyalinin coðrafi veya yapýsal engeller nedeniyle engellendiði veya azaldýðý alanlardan geçerken ortaya çýkar.

15 Sinyal zayýflamasý Uzaklýk ve engeller, sinyal þiddetinin azalmasýna neden olan faz dýþý yansýtýlan sinyallere yol açar. Düþük sinyal þiddeti Uzaklýða veya engellere baðlý olarak bir hücre konumundan gelen radyo sinyalinin þiddeti, iletiþim için güvenilir bir cep telefonu baðlantýsý saðlamak için yeterli derecede güçlü veya kararlý olmayabilir. Bu nedenle olasý en iyi iletiþimi elde etmek için aþaðýdaki noktalar göz önüne almayý unutmayýn: Veri baðlantýlarý, iletiþim cihazý hareket etmediði zaman en iyi sonucu verir. Hareket eden bir araçta cep telefonu iletiþimi kurmayý denemeniz önerilmez. Faks iletimi, veri veya kýsa mesaj iletiminden daha kolay etkilenir. Ýletiþim cihazýný metal yüzeylere koymayýn. Ýletiþim cihazý ekranýndaki cep telefonu sinyal gücünün yeterli olup olmadýðýný denetleyin. Bkz. Ýletiþim cihazý ekraný sayfa 10 ve Arama yapma sayfa 143. iletiþim cihazýnýn oda içinde özellikle pencereye doðru hareket ettirilmesi sinyalin güçlenmesini saðlayabilir. Cep telefonu sinyalleri sesli aramayý destekleyecek kadar güçlü deðilse, sinyalin daha iyi alýndýðý bir yer bulununcaya kadar veri baðlantýsýný denemeyin. 5 Not: Anten yukarý bakarken sinyal gücü en yüksek deðerindedir.

16 6

17 2. Kullanmaya baþlarken 7 Bu bölümde iletiþim cihazýnýzý nasýl baþlatýp SIM kartý takabileceðinizi, iletiþim cihazýnýn nasýl çalýþtýðýný ve cihazýn nasýl besleneceði anlatýlmaktadýr. Satýþ paketini açtýðýnýzda aþaðýdaki parçalarýn içinde olduðunu kontrol edin: Nokia 9110i Communicator Kullanýcý Kýlavuzu, birleþik Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu ve Aksesuar Kýlavuzu, Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu ve Çözüm Kýlavuzu Ýletiþim cihazýnýza yerleþtirilmiþ olan Program Hafýza Kartý MMC (Application Memory Card). Daha fazla bilgi için Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzuna baþvurun. Yüksek güçlü pil AC þarj cihazý RS-232 baðdaþtýrýcý kablosu Disket paketi PC ye baðlanma yazýlýmýný içeren CD Ýletiþim cihazýnýn seri numarasýný ve kilitleme kodunu içeren etiketler Nokia 9110 veya 9110i Communicator ýn aksesuarlarýna iliþkin bilgi için Aksesuarlar kýlavuzuna bakýn. Ýlk baþlatma 1 Cihazýn kapaðýný kapatýn ve telefonun kapalý olduðundan emin olun. Kapalý deðilse tuþuna basýn. Arama ve mesaj alýp vermek için geçerli bir minyatür SIM kartý gereklidir. Kart þebeke iþleticisi veya hizmet saðlayýcýsý tarafýndan saðlanýr. Henüz bir SIM kartýnýz yoksa Adým 6 ya geçin. Not: Tüm minyatür SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde bulundurun. 2 Pil iletiþim cihazýna takýlýysa çýkartýn: çýkartmak için pilin üstündeki pime basýp pili boþluktan alýn. Bkz. Þekil 1.

18 8 Þekil 1 3 SIM kartýný SIM kartý yuvasýna kaydýrýn: SIM kartýnýn altýn temas noktalarýnýn aþaðýya doðru bakmasýna ve kartýn eðik kenarýnýn saðda kalmasýna dikkat edin. Bkz. Þekil 2. Þekil 2 4 SIM kartý SIM kartý yuvasýna doðru yerleþtirildiðinde eðik kenar görünür kalýr. Bkz. Þekil 3. Þekil 3

19 9 Not: Kabul edilmeyen bir SIM kartý yerleþtirilirse INVALID SIM CARD iletisi görüntülenir. Bu durumda bayinize veya operatörünüze 5 SIM kartýný doðru taktýðýnýzdan emin olduktan sonra pili yerleþtirin. Not: SIM kartý doðru takýlmadýysa pil yerine oturmaz. Pili yerleþtirmek için yuvayý zorlamayýn! SIM kartýný yukarda anlatýldýðý gibi yerleþtirdiðinizi denetleyin. SIM kartý hatalý duruyorsa kartý yuvadan çekip yeniden takýn. 6 Pilde az veya hiç þarj yoksa iletiþim cihazýný þarja baðlayýp baþlatma iþlemine geçmeden önce pili þarj etmeye baþlamanýz önerilir. Bkz. Pil sayfa Ýletiþim cihazýnýn kapaðýný açýn. Ýletiþim cihazý kendi kendini test ederken bir hoþ geldiniz görüntüsü belirir. 8 Test sonuçlandýktan sonra ekranda bir ülkeler listesi görüntülenir; bkz. Þekil 4. Koyu gri seçme çerçevesini klavyedeki ok tuþlarýný kullanarak ana vatanýnýz üzerine kaydýrýn. Ekranýn saðýnda bulunan OK komutunun yanýndaki tuþa basýn. Ülkenizin baþkenti þehriniz olarak ayarlanacaktýr. Þehrinizi daha sonra Clock (Saat) uygulamasýnda deðiþtirebilirsiniz; bkz. Saat sayfa 131. Þekil 4 9 Geçerli tarihi gg.aa.yy biçimine göre giriþ alanýna yazýn; örneðin OK tuþuna basýn. Tarih biçimini daha sonra Sistem ayarlarý bölümünde deðiþtirebilirsiniz. Tarih ve saat Clock (saat) uygulmasýnýn ayarlarýna deðiþtirilebilir. 10 ss:dd biçimini kullanarak geçerli saati 24 saatlik saate göre yazýn, örneðin 17:25 ve OK tuþuna basýn. Saat biçimini daha sonra Sistem ayarlarý bölümünde deðiþtirebilirsiniz.

20 10 11 Adres bilgilerinizi kullanýcý verileri kartýna girip OK tuþuna basýn. Kullanýcý bilgilerini daha sonra System (Sistem) bölümünü altýndaki User data uygulamasýnda deðiþtirebilirsiniz. Ýlk baþlatma iþlemi böylece tamamlanmýþ olur. Cihazýn pili iletiþim cihazýnýn saatine güç veren yedek pili þarj ettiði için baþlatma iþleminden sonra pili hemen çýkartmayýn. Not: Telefonu kullanýrken þebeke operatörünüz tarafýndan verilen talimatlara uyun. SIM kartýnýn içeriðini Contacts (Baðlantýlar) dizinine kopyalamak için Takýlý SIM kartý adlar veya sayýlar içeriyorsa baþlatma iþleminden sonra SIM kartý içeriðini iletiþim cihazýnýza kopyalamak isteyip istemediðiniz sorulur. Telefon kapalýysa bu soru telefon açýldýðý ve iletiþim cihazýnýn kapaðý kaldýrýldýðý zaman sorulur. Kopyalama iþlemini daha sonra yapmak için Cancel (iptal) tuþuna basýn ve iþlemi Contacts (Baðlantýlar) uygulamasýnda yapýn; bkz. Contacts dizini sayfa 41. SIM kartýndan iletiþim cihazýnýn hafýzasýna alýnan tüm telefon numaralarý baðlantýlar kartýnýn Tel alanýna yazýlýr. Bu nedenle tüm cep telefonu numaralarýný el ile Tel(GSM) alanýna taþýmanýz gerekir. Bkz. Baðlantý kartlarý yapmak için sayfa 43. Bir telefonu kopyalamanýn en hýzlý yolu numarayý Shift-Ctrl-sol ok tuþ bileþimiyle seçip Ctrl-X ile kestikten sonra hedef baðlantý kartý alanýna Ctrl-V tuþlarýyla kopyalamaktýr. Ýletiþim cihazý ekraný Ýletiþim cihazýnýn arabimi kapaðýn açýlmasýyla görüntülenir. Bkz. Þekil 5. Uygulamalar ekranýn ortasýnda çalýþýr. Göstergeler (Þekil 6) uygulamaya ve sisteme özgü bilgileri görüntüler. Komutlar daima ekranýn saðýndaki dört komut tuþuna karþýlýk gelir. Menü, Zoom (yakýnlaþtýr) ve Backlight (aydýnlatma ýþýðý) tuþlarýnýn iþlevleri ilgili bölümde açýklanmýþtýr (bkz. Ýletiþim cihazý özellikleri sayfa 21). Kaydýrma çubuðu ekranda görüntülenenden fazla öðe olduðunu belirtir. Görüntü aþaðý ve yukarý ok tuþlarýyla kaydýrýlabilir. Seçme çerçevesi gösterildiðinde, çerçeveyi yukarý veya aþaðý ok tuþuyla istediðiniz öðenin üzerine kaydýrýp öðeyi seçebilirsiniz.

21 11 Þekil 5 Ekranýn alt bölümünde arama alaný görüntülendiðinde klavyeyle arama alanýna metin girerek öðeler arayabilirsiniz. Doðru öðeyi seçtikten sonra öðeye uygulamak istediðiniz komutun yanýndan komut tuþuna basýn; örneðin Open (Aç). Þekil 6 Aþaðýdaki þekillerde iletiþim cihazýnda kullanýlan bazý kurallar açýklanmýþtýr: 1 Bir komut sönük görüntülendiðinde kullanýlamaz; bkz. Þekil 7. 2 Ýmleç noktalý bir satýrda görüntüleniyorsa klavyeden giriþ yapýlýr; bkz. Þekil 7.

22 12 Þekil 7 3 Bir beliren kutu. Bir öðeyi seçip OK veya Cancel (iptal) tuþuna basýn; bkz. Þekil 8. Þekil 8 Yanýnda simgesi olan bir ayar seçildiðinde Change (Deðiþtir) tuþuna basýlmasý deðeri deðiþtirir veya bir beliren kutunun görüntülenmesine neden olur. Bkz. Þekil 8. Yanýnda simgesi olan bir ayar seçildiðinde Change tuþuna basýlmasý yeni bir ayar görünümünü açar. Yanýnda simgesi olan bir komutu seçtiðinizde komutlar deðiþir. Göstergeler Gösterge alanýndaki uygulama simgesi ve uygulama adý açmýþ olduðunuz uygulamayý gösterir. Arama durumu ve Gelen kutusu/giden kutusu gösterge satýrlarýndaki simgeler uygulamaya ve duruma göre deðiþir. Pil durumu ve alan kuvveti göstergeleri telefon açýkken telefon ekranýnda gösterilen göstergelerle aynýdýr. Uygulmama simgesi Uygulama adý Arama durumu Gelen kutusu/giden kutusu Alan kuvveti ve pil durumu

23 Arama durumu Bir sesli aramanýz var ve elsiz kullaným için hoparlör ve mikrofon açýk durumda. Bkz. Tutmadan kullaným modu sayfa 52. Sesli arama ve elsiz kullaným kapalý. Hoparlör ve mikrofon sessiz. Açýk bir veri baðlantýsý bkz. bölüm 9 "Internet" sayfa 77. Ýletiþim cihazý faks alýyor veya gönderiyor, bkz. bölüm 7 "Faks" sayfa 63. Ýletiþim cihazý bir kýzýlötesi bir baðlantý kurmaya çalýþýyor bkz. bölüm 4 "Bilgisayar baðlantýsý" sayfa 29. Bir kýzýlötesi baðlantý oluþturuldu. Kýzýlötesi baðlantý kesildi. Ýletiþim cihazý bir PC ye baðlandý; bkz. bölüm 4 "Bilgisayar baðlantýsý" sayfa 29. Ýletiþim cihazý faks modem olarak kullanýlýyor; bkz. Faks modem sayfa 125. Ýletiþim cihazý özel bir çalýþma ortamýnda, bu durumda toplantý profilinde. Bkz. Telefon ayarlarý sayfa 55. Saat Clock (Saat) uygulamasýnda ayarlanabilir; bkz. Saat sayfa 131. Gelen kutusu/giden kutusu Gelen kutusu göstergesi faks, kýsa mesaj veya posta geldiðini bildirir. Belge giden kutusu gönderilmemiþ mesajlarý içerir; bkz. Ýletiþim cihazý özellikleri sayfa 21. Pil durumu Pil düþük seviyede ve þarj edilmeli. 13 Pil þarj ediliyor. Çubuk pil tamamýyla þarj olana kadar kaydýrýlýr. Çýkýþ fiþi simgesi iletiþim cihazýnýn bir dýþ güç kaynaðýna baðlý olduðunu gösterir. Pil tamamýyla dolu. Dört çubuðun dördü görüntülenir. Alan kuvveti Ýletiþim cihazý bir cep telefonu þebekesine baðlý. Dört çubuðun dördü görüntülendiðinde sinyal alýmý iyi. Sinyal zayýfsa antenin çekildiðinden emin olun. Ayrýca iletiþim cihazýný hafifçe hareket

24 14 ettirerek veya elsiz konumda kullanarak alýmý iyileþtirmeyi deneyebilirsiniz. Telefon açýk fakat þebeke kapsama alanýnýn dýþýnda. Telefon kapalý. Ýletiþim cihazý arama veya mesaj alamaz veya gönderemez. Ýletiþim cihazý klavyesi Þekil 9 Normal karakterler ve sayý tuþlarýnýn yaný sýra klavyede þekil 9 da gösterildiði gibi bazý özel tuþlar var. 1 Uygulama düðmeleri Klavyenin tepesindeki tuþlar ilgili uygulamalarý baþlatýr. 2 ESC Bir iþlemi iptal etmek için Cancel (Ýptal) veya Chr-Q tuþlarýna basýn. Chr-Q tuþ bileþimi ancak Cancel (Ýptal) tuþu kullanýlabilir komutlar arasýnda varsa uygulanabilir. ekranda gösterilen tüm bilgi notlarý OK (Tamam) yerine Chr-Q tuþlarýyla da silinebilir. 3 Tabulator (Sekme) Belge yazarken veya düzenlerken sekme tuþu imleci bir sonraki sekme duraðýna taþýr. Örneðin ayarlarda sekme tuþu imleci bir sonraki alana taþýmak için kullanýlabilir. 4 Karakter (Chr) Karakter tuþu iletiþim cihazýnýn klavyesinde bulunmayan karakterler üretmek için kullanýlýr. Karakter tuþuna bir kez basýlmasý özel karakterlerin bulunduðu

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Nokia E70 Kullanım Kılavuzu

Nokia E70 Kullanım Kılavuzu Nokia E70 Kullanım Kılavuzu 9242137 Baskı 3 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-10 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlı olduğunu beyan

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

Nokia 7210 Supernova Kullanım Kılavuzu

Nokia 7210 Supernova Kullanım Kılavuzu Nokia 7210 Supernova Kullanım Kılavuzu 9209673 Baskı 1 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-436 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Nokia E90 Communicator Kullanım Kılavuzu

Nokia E90 Communicator Kullanım Kılavuzu Nokia E90 Communicator Kullanım Kılavuzu 9251269 Baskı 3 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION şirketi, bu RA-6 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu

Detaylı