Kullanýcý Kýlavuzu Issue 1 TR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR"

Transkript

1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu Issue 1 TR

2 Copyright Nokia Mobile Phones Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. "Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ticari markasýdýr. CellularWare, Nokia Mobile Phones'un ticari markasýdýr. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý aksesuarlarýn temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz. Lütfen, pilleri uygun þekilde imha ediniz. Geoworks application software and GEOS operating system software copyright Geoworks. All rights reserved. United States Patent 5,327,529. Hardware and software floating point math library copyright Dimensions Research, Inc. This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. The software is provided by The Regents and contributors as is and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall The Regents or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage. The GEOS software of this product includes Nimbus Q from Digital Typeface Corp. and typefaces from URW, GmbH. This device contains Embedded DOS-ROM (R), Embedded BIOS (R) software licensed from General Software, Inc. Copyright 1998 General Software, Inc. General Software, Embedded DOS, and Embedded BIOS are trademarks or registered trademarks of General Software, Inc. Portions of this work are derived from the Standard C Library, 1992 by P.J. Plaguer, published by Prentice-Hall, and are used with permission. HP Database Engine Version 1.0 copyright Hewlett-Packard Company All rights reserved. The PPP software is copyright 1991, 1992, 1993, 1994 Morning Star Technologies, all rights reserved. It contains software developed at Carnegie Mellon University, which is copyright 1989 Carnegie Mellon University, all rights reserved. It contains software developed at the University of California, Berkeley, which is copyright 1989 Regents of the University of California, all rights reserved. It contains software that is copyright 1990, RSA Data Security, Inc., all rights reserved. C-client Internet mail routines original version copyright 1988 by the Leland Stanford Junior University, copyright 1995 by the University of Washington. The University of Washington and the Leland Stanford Junior University disclaim all warranties, express or implied, with regard to this software, including without limitation all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, and in no event shall the University of Washington or the Leland Stanford Junior University be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, tort (including negligence) or strict liability, arising out of or in connection with the use or performance of this software. This product includes software based in part on the work of the independent JPEG group. AT is a trademark of Hayes Microcomputer Products, Inc. Hayes is a registered trademark of Hayes Microcomputer Products, Inc. Microsoft and MS-DOS are registered trademarks and Windows is a trademark of Microsoft Corporation. Geoworks and GEOS are Registered Trademarks of Geoworks, and GeoDOS is a Trademark of Geoworks in the United States of America and other countries. Intellisync is a trademark of Puma Technology, Inc.

3 Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. The products described in this manual conform to the European Council directives EMC Directive (89/336/EEC) and TTE Directive (91/263/EEC). END USER LICENSE AGREEMENT FOR SECURITY SOCKETS LAYER -SOFTWARE ( SSL ) READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THE SSL. USE OF THE SSL SOFTWARE INDICATES YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS AND CONDITIONS. In this license agreement ("License Agreement"), you, the purchaser of the license rights granted by this Agreement, are referred to as "Licensee." In accordance with the terms and conditions of this License Agreement, Nokia Mobile Phones Ltd. ("Licensor") grants Licensee a non-exclusive sublicense to use SSL Software ( Software ), which contains the RSA Software licensed to Licensor by RSA Data Security, Inc. ("RSA"). This License Agreement is effective until terminated. Licensor may terminate this License Agreement if Licensee breaches any of the terms and conditions. In the event of termination by Licensor, Licensee will return the communicator device of Licensor to Licensee for removal of the Software. All provisions of this Agreement relating to disclaimers of warranties, limitation of liability, remedies, or damages, and Licensor's proprietary rights shall survive termination. The Software is delivered in object code only. Licensor shall utilize the Software solely as part of the communicator device from Licensor and solely for personal or internal use and without right to license, assign or otherwise transfer such Software to any other person or entity. Licensee shall not modify, translate, reverse engineer, decompile or disassemble the Software or any part thereof. Licensee agrees not to remove or destroy any proprietary, trademark or copyright markings or notices placed upon or contained within the Software or any related materials or documentation. By reason of this Agreement or the performance hereof, Licensee shall acquire no rights of any kind in any trademark, trade name, logo or product designation under which the Software was or is marketed and Licensee shall not make any use of the same for any reason. IN NO EVENT WILL LICENSOR OR RSA BE LIABLE TO LICENSEE FOR INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOSS OF BUSINESS INFORMATION, EVEN IF SUCH PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND REGARDLESS OF WHETHER ANY ACTION OR CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT OR OTHERWISE. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL LICENSOR'S OR RSA'S TOTAL LIABILITY ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT EXCEED THE TOTAL AMOUNT PAID BY LICENSEE. THIS AGREEMENT IS EXPRESSLY MADE SUBJECT TO ANY LAWS, REGULATIONS, ORDERS OR OTHER RESTRICTIONS ON THE EXPORT FROM THE UNITED STATES OF AMERICA OF THE SOFTWARE OR OF INFORMATION ABOUT THE SOFTWARE WHICH MAY BE IMPOSED FROM TIME TO TIME BY THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA. NOTWITHSTANDING ANYTHING CONTAINED IN THIS AGREEMENT TO THE CONTRARY, LICENSEE SHALL NOT EXPORT OR REEXPORT, DIRECTLY OR INDIRECTLY, ANY SOFTWARE OR INFORMATION PERTAINING THERETO TO ANY COUNTRY TO WHICH SUCH EXPORT OR REEXPORT IS RESTRICTED OR PROHIBITED, OR AS TO WHICH SUCH GOVERNMENT OR ANY AGENCY THEREOF REQUIRES AN EXPORT LICENSE OR OTHER GOVERNMENTAL APPROVAL AT THE TIME OF EXPORT OR REEXPORT WITHOUT FIRST OBTAINING SUCH LICENSE OR APPROVAL.

4

5 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Araç kullanýrken iletiþim cihazýnýzý kullanmayýn; önce aracýnýzý park edin! GÝRÝÞÝM Tüm telsiz telefonlar performansý etkileyen giriþime neden olabilir. HASTANELERDE ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn. UÇAKTA ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Telsiz telefonlar giriþime neden olabilir. Uçakta kullanýlmasý yasalara aykýrýdýr. BENZÝN ALIRKEN ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Ýletiþim cihazýnýzý benzin istasyonunda, yakýt veya kimyasal madde yakýnýnda kullanmayýn. PATLATMA YAPILAN YERLERDE KULLANMAYIN Patlama yapýlan yerlerde telefonunuzu kullanmayýn. Kýsýtlamalara ve düzenlemelere ya da kurallara uyun. DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda (kulaða yakýn) kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝSE BAÞVURUN Yalnýzca yetkili personel cihazý monte etmeli veya onarmalýdýr. AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. ARAMA YAPILMASI Kapaðý kapatýn ve telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Telefon numarasýný, alan koduyla birlikte tuþlayýn, sonra. tuþuna basýn. Görüþmeyi bitirmek için tuþuna basýn. Aramaya yanýt vermek için tuþuna basýn. ACÝL ARAMALAR Cihazýn kapaðýný kapatýn. Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekrandakileri silmek için tuþuna birkaç saniye basýn. Acil numarayý tuþlayýn, sonra. tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe görüþmeyi bitirmeyin. YEDEK KOPYALARIN ALINMASI Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLANILMASI Baþka bir cihaza baðlanýrken, kullaným kýlavuzundaki detaylý güvenlik talimatlarýný okuyun. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. KIZILÖTESÝ ÝÇÝN ÖNLEMLER Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne tutmayýn ve diðer kýzýlötesi araçlarla etkileþimine izin vermeyin.

6 Ýçindekiler Giriþ 1 Bu el kitabý hakkýnda 2 Ýletiþim cihazýnýz hakkýnda bilmeniz gerekenler 3 Cep telefonundan veri iletimi hakkýnda bilmeniz gerekenler 4 Kullanmaya baþlarken 7 Ýlk baþlatma 7 Ýletiþim cihazý ekraný 10 Ýletiþim cihazý klavyesi 14 Ýletiþim cihazý uygulamalarý 15 Baðlantýlar 16 Pil 17 Genel Özellikler 21 Ýletiþim cihazý özellikleri 21 Doküman özellikleri 24 Eski iletiþim cihazý modellerinden veri aktarma 27 Bilgisayar baðlantýsý 29 PC Suite i kullanmak için 29 Nokia Communicator Server ý kullanma 37 MacOs için Nokia Communicator Server 38 Contacts 41 Contacts dizini 41 Baðlantý kartlarý yapmak için 43 Baðlantý gruplarý 47 Günlükler 48 Telephone 49 Bir arama yapmak için: 49 Bir aramayý cevaplamak için: 51

7 Tutmadan kullaným modu 52 Birden çok arama 52 Telefon ayarlarý 55 Uçuþ profili 60 Faks 63 Faks gönderme 63 Faks alma 65 Faks ayarlarý 67 Kýsa mesajlar 69 Kýsa mesaj gönderme 70 Mesaj alma 71 Standart mesajlar 73 Ýþ kartlarý 73 SMS ayarlarý 74 Internet 77 Internet ayarlarý 78 Posta 81 Posta ayarlarý 81 Posta göndermek için: 84 Posta almak için: 86 Posta okumak için: 88 World Wide Web 89 WWW ayarlarý 90 Kýsayollar 91 WWW uygulamasýný kullanma 94 Uçbirim 97 Telnet 100 Notes 103 Döküman düzenlemek için 105 Karþýdan yüklenen dosyalar ve salt okunur belgeler 106 Notes ayarlarý 107

8 Calendar 109 Aylýk Program 109 Haftalýk program 110 Günlük program 111 Takvime kayýt 113 Alarmlar 115 Yapýlacak iþler listesi 116 System 117 Sistem ayarlarý 117 Güvenlik 119 Kullanýcý verileri 122 Hafýza 122 Kýzýlötesi kullanýmý etkinleþtirme 123 Sayýsal kamera baðlantýsý 124 Uzak eþzamanlýlaþtýrma 125 Faks modem 125 Veri silme 126 Yazýlým yükleme/kaldýrma 127 Yedekleme/Geri yükleme 127 Hafýza kartý aracý 128 About this product (ürün hakkýnda) 128 Extras uygulamasý 129 Hesap makinesi 129 Saat 131 Düzenleyici 134 Converter (Dönüþtürücü) 136 Ses kaydedicisi 138 Telefon 141 Ekran göstergeleri 142 Arama yapma 143 Aramayý cevaplama 144 Aramalarý yönetme 144 Telefon numaralarýný arama 145 Hýzlý aramayý kullanma 146

9 DTMF sesi gönderme 146 Tuþ takýmý kilidi 147 Yardým 147 Menüleri kullanma 148 Messages (Mesajlar - Menü 1) 149 Call register (Arama kaydý - Menu 2) 151 Profiles (Profiller - Menü 3) 153 Settings (Ayarlar - Menü 4) 154 Call divert (Arama yönlendirme - Menü 5) 158 Recorder (Kaydedici - Menü 6) 159 Sorun giderme 161 Bakým ve onarým 169 Önemli güvenlik bilgileri 171 Sözlük 175 Dizin 181

10

11 1. Giriþ 1 Nokia 9110i Communicator ý satýn aldýðýnýz için tebrik ederiz. Nokia 9110i Communicator eksiksiz bir iletiþim aracýdýr: cebinize sýðabilecek büyüklükteki bu paket, bir kablosuz telefon, ileti alma/gönderme cihazý, eriþim terminali ve avuç içi düzenleyici içerir. Þekil 1 Nokia 9110i Communicator iki bölümden oluþur: telefon ve iletiþim cihazý arabirimi. Telefon aygýt kapaðýnda (þekil 1), iletiþim cihazý ise kapaðýn altýnda (þekil 2) bulunur. Þekil 2

12 2 Bu iki bölüm ayný kaynaklarý kullanýr ve birlikte çalýþýr bunlar ayrý aygýtlar deðildir. Örneðin telefon cihazý, iletiþim cihazý arabirimindeki Baðlantýlar rehberinde bulunan adlarý ve telefon numaralarýný kullanýr, iletiþim cihazý arabirimi ise, faks göndermek veya almak ve Internet e baðlanmak gibi dýþ dünyayla" iliþki kurmayý gerektiren iþlemler için telefondan yararlanýr. Ýletiþim cihazý arabirimi, çok sayýda düzenleyici ve iletiþim uygulamasý içerir. Büyük klavyesi, komut tuþlarý ve ekraný, uygulamalarý kullanmayý kolaylaþtýrýr. Ýletiþim cihazý arabiriminin açma/kapama düðmesi yoktur; kapaðý açtýðýnýzda arabirim kendiliðinden açýlýr, kapaðý kapattýðýnýzda ise otomatik olarak kapanýr. Ýpucu: Ýletiþim cihazý uygulamalarý hakkýnda temel bilgilere ulaþmak için iletiþim cihazýnýn tuþuna basýn. Telefon, aramalarý ve cevaplamalarý hýzla gerçekleþtirmek için tasarlanmýþtýr. Dinleme ve mikrofon bölümlerinin cihazýn arkasýnda olmasý dýþýnda, görünüþü ve çalýþmasý diðer Nokia kablosuz telefonlarýna benzer. Telefon, kapaktaki tuþuna bastýðýnýzda açýlýr ve kapanýr. ÖNEMLI! Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. Bu el kitabý hakkýnda Bu bölümde, Nokia 9110i Communicator ýn nasýl çalýþtýðý açýklanmaktadýr. "Kullanmaya baþlarken" adlý bir sonraki bölüm ise Nokia 9110i Communicator ý kullanmaya baþlamanýza yardýmcý olur. Baþlatma prosedürlerini açýklar ve cihazýn klavye ve ekran gibi çeþitli özellikleri konusunda bilgi verir. "Genel Özellikler" adlý bölümde özel fonksiyonlar açýklanmýþ, "Bilgisayar baðlantýsý" bölümünde ise iletiþim cihazýnýzýn bir bilgisayara baðlanmasý gösterilmiþtir. Bu el kitabýnýn geri kalan bölümünde iletiþim cihazý uygulamalarý ve telefon ele alýnmýþtýr. El kitabýnýn sonunda, Internet ve cep telefonu terimlerini ve kýsaltmalarýný içeren kýsa bir sözlük bulunur. Nokia 9000 Communicator, Nokia 9000i Communicator veya Nokia 9110 Communicator dan Nokia 9110i Communicator a geçiyorsanýz, bkz. Eski iletiþim cihazý modellerinden veri aktarma sayfa 27.

13 3 Not: Bu el kitabýnda, ekrandaki komutlarýn adlarý koyu, ayarlar ve seçenekler ise italik olarak verilmiþtir. Ýletiþim cihazýnýz hakkýnda bilmeniz gerekenler Servisler GSM sistemi çeþitli kablosuz servisleri saðlar, ancak bunlar kablosuz telefon kullanýcýsý için otomatik olarak etkinleþtirilmez. Nokia 9110i Communicator kablosuz telefon teknolojisindeki en son geliþmeleri temsil etmekle birlikte, iletiþim uygulamalarýný kullanabilmeniz için, bu servislere abone olmanýz ve þebeke iþletmeninin bu servisleri sizin için etkinleþtirmiþ olmasý gerekir. Abone olmanýz gereken servisler, kýsa mesaj servisi, Internet ve fakstýr. Özel servislerin sayýsý ülkenizdeki þebekede kullanýlabilen servislere baðlý olduðundan, bu el kitabýnda gereksinim duyabileceðiniz servislerin ve ayarlarýn kapsamlý bir listesini saðlamak mümkün deðildir. Bu nedenle, bu el kitabýnda ek servisler hakkýnda genel bilgiler verilmiþtir. Ülkenizdeki þebekede servislerin kullanýlýp kullanýlamadýðý ve ayrýntýlarý konusunda ek bilgi almak için, lütfen þebeke iþletmeninize baþvurun. Bir ayar, ayrý bir telefon numarasý veya özel ayarlar gerektiriyorsa, bu ayarlar iletiþim cihazýnýn ayarlarýnda saklanmalýdýr. Örneðin: Kýsa mesaj gönderme ve alma iþlemi için, bu servisin kullandýðýnýz þebekede desteklenmesi, SIM kartýnýz için etkinleþtirilmiþ olmasý ve mesaj merkezinin telefon numarasýnýn SMS uygulamasýnýn ayarlarýnda depolanmýþ olmasý gerekir. Internet eriþimi için, veri servisinin kullandýðýnýz þebeke tarafýndan desteklenmesi ve SIM kartýnýz için etkinleþtirilmiþ olmasý gerekir. Ayrýca, bir Internet hizmet saðlayýcýsýndan Internet eriþim noktasý almýþ olmalýsýnýz. Eriþim kodlarý Nokia 9110i Communicator, iletiþim cihazýnýzýn ve SIM kartýnýzýn yetkisi olmayan kiþiler tarafýndan kullanýlmasýný engellemek için çeþitli eriþim kodlarý kullanýr. En sýk gereken eriþim kodlarý, satýþ paketinde saðlanan kilitleme kodu ve SIM kartýyla birlikte saðlanan PIN kodudur. Kodlar deðiþtirilebiliyorsa, telefon veya iletiþim cihazý arabirimi aracýlýðýyla bu iki kodu da deðiþtirebilirsiniz. Eriþim kodlarý hakkýnda daha fazla bilgi almak için, bkz. Güvenlik sayfa 119. iletiþim cihazýnýn Internet uygulamalarý, Internet in ve servislerinin yetkili olmayan kiþiler tarafýndan kullanýlmasýný engellemek için parola ve kullanýcý adlarý kullanýr. Bu parolalar, Internet uygulamalarýnýn ayarlarýnda deðiþtirilir.

14 4 Baþvuru bilgisi Adlar, adresler, telefon numaralarý gibi depoladýðýnýz bütün baðlantý bilgileri, Contacts (baðlantýlar) rehberine gider. Telefon, iletiþim cihazý ve her uygulama Contacts rehberinin farklý bir görünümünü kullanýr. Gösterilen bilgiler, seçilen uygulamanýn kullanabileceði bilgilere baðlýdýr. Örneðin, telefon ederken baðlantýnýn adýný ve telefon numarasýný görebilirsiniz; olasý faks numaralarý, e-posta adresleri, iþ unvanlarý, vb. görüntülenmez. Cep telefonundan veri iletimi hakkýnda bilmeniz gerekenler Nokia 9110i Communicator, faks, kýsa mesaj ve e-posta göndermek ve uzaktaki bilgisayarlarla baðlantý kurmak için GSM þebekesinin yeteneklerinden yararlanýr. Cep telefonundan veri baðlantýsý iþlemi, kablosuz telefonunuzun çalýþtýðý çoðu yerde gerçekleþtirilebilir. Ancak, iletiþim cihazýný, sinyalin en güçlü olduðu konuma taþýmanýz önerilir. Sinyal güçlü olduðunda veri iletimi de etkili olacaktýr. Cep telefonu ortamýnýn doðasý nedeniyle, genelde cep telefonu veri iletiþiminin sýradan iletiþim yöntemleriyle ayný performansý vermesini beklemeyin. Aþaðýdaki etkenler cep telefonu baðlantýlarýný etkileyebilir: Gürültü Elektronik araç ve donatýlarýn yaný sýra, kablosuz telefonlarýn yaygýn olduðu metropollerde diðer kablosuz telefonlardan kaynaklanan radyo giriþimleri. Geçiþ Kablosuz telefon kullanýcýsý bir þebeke hücresinden diðerine doðru hareket ettiðinde kanalýn sinyal þiddeti azalýr ve cep telefonu deðiþ tokuþu, kullanýcýyý sinyalin daha güçlü olduðu baþka bir hücreye ve frekansa geçirebilir. Hücre geçiþi, cep telefonu trafiðinin yoðunluðuna baðlý olarak, kullanýcý hareket etmediði zaman da gerçekleþebilir. Bu tür geçiþler hafif gecikmelere neden olabilir. Elektrostatik yük boþalmasý Parmaðýnýzdan veya bir iletkenden statik elektrik boþalmasý, elektrikli cihazlarda hatalý fonksiyonlara yol açabilir; ekranda "tuhaf" karakterler görünebilir ve yazýlým iþlemi kararsýz duruma gelebilir. Cep telefonu baðlantýlarý güvenilmez duruma gelebilir, veriler bozulabilir ve iletim durabilir. Bu durumda, varsa görüþmenizi sona erdirip telefonu kapatmanýz ve bataryayý çýkarmanýz gerekir. Daha sonra bataryayý yerine yerleþtirin ve yeni bir baðlantý kurun. Ölü noktalar ve kesilmeler Ölü noktalar, radyo sinyallerinin alýnamadýðý noktalardýr. Kesilmeler ise kablosuz telefon kullanýcýsýnýn radyo sinyalinin coðrafi veya yapýsal engeller nedeniyle engellendiði veya azaldýðý alanlardan geçerken ortaya çýkar.

15 Sinyal zayýflamasý Uzaklýk ve engeller, sinyal þiddetinin azalmasýna neden olan faz dýþý yansýtýlan sinyallere yol açar. Düþük sinyal þiddeti Uzaklýða veya engellere baðlý olarak bir hücre konumundan gelen radyo sinyalinin þiddeti, iletiþim için güvenilir bir cep telefonu baðlantýsý saðlamak için yeterli derecede güçlü veya kararlý olmayabilir. Bu nedenle olasý en iyi iletiþimi elde etmek için aþaðýdaki noktalar göz önüne almayý unutmayýn: Veri baðlantýlarý, iletiþim cihazý hareket etmediði zaman en iyi sonucu verir. Hareket eden bir araçta cep telefonu iletiþimi kurmayý denemeniz önerilmez. Faks iletimi, veri veya kýsa mesaj iletiminden daha kolay etkilenir. Ýletiþim cihazýný metal yüzeylere koymayýn. Ýletiþim cihazý ekranýndaki cep telefonu sinyal gücünün yeterli olup olmadýðýný denetleyin. Bkz. Ýletiþim cihazý ekraný sayfa 10 ve Arama yapma sayfa 143. iletiþim cihazýnýn oda içinde özellikle pencereye doðru hareket ettirilmesi sinyalin güçlenmesini saðlayabilir. Cep telefonu sinyalleri sesli aramayý destekleyecek kadar güçlü deðilse, sinyalin daha iyi alýndýðý bir yer bulununcaya kadar veri baðlantýsýný denemeyin. 5 Not: Anten yukarý bakarken sinyal gücü en yüksek deðerindedir.

16 6

17 2. Kullanmaya baþlarken 7 Bu bölümde iletiþim cihazýnýzý nasýl baþlatýp SIM kartý takabileceðinizi, iletiþim cihazýnýn nasýl çalýþtýðýný ve cihazýn nasýl besleneceði anlatýlmaktadýr. Satýþ paketini açtýðýnýzda aþaðýdaki parçalarýn içinde olduðunu kontrol edin: Nokia 9110i Communicator Kullanýcý Kýlavuzu, birleþik Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu ve Aksesuar Kýlavuzu, Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu ve Çözüm Kýlavuzu Ýletiþim cihazýnýza yerleþtirilmiþ olan Program Hafýza Kartý MMC (Application Memory Card). Daha fazla bilgi için Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzuna baþvurun. Yüksek güçlü pil AC þarj cihazý RS-232 baðdaþtýrýcý kablosu Disket paketi PC ye baðlanma yazýlýmýný içeren CD Ýletiþim cihazýnýn seri numarasýný ve kilitleme kodunu içeren etiketler Nokia 9110 veya 9110i Communicator ýn aksesuarlarýna iliþkin bilgi için Aksesuarlar kýlavuzuna bakýn. Ýlk baþlatma 1 Cihazýn kapaðýný kapatýn ve telefonun kapalý olduðundan emin olun. Kapalý deðilse tuþuna basýn. Arama ve mesaj alýp vermek için geçerli bir minyatür SIM kartý gereklidir. Kart þebeke iþleticisi veya hizmet saðlayýcýsý tarafýndan saðlanýr. Henüz bir SIM kartýnýz yoksa Adým 6 ya geçin. Not: Tüm minyatür SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde bulundurun. 2 Pil iletiþim cihazýna takýlýysa çýkartýn: çýkartmak için pilin üstündeki pime basýp pili boþluktan alýn. Bkz. Þekil 1.

18 8 Þekil 1 3 SIM kartýný SIM kartý yuvasýna kaydýrýn: SIM kartýnýn altýn temas noktalarýnýn aþaðýya doðru bakmasýna ve kartýn eðik kenarýnýn saðda kalmasýna dikkat edin. Bkz. Þekil 2. Þekil 2 4 SIM kartý SIM kartý yuvasýna doðru yerleþtirildiðinde eðik kenar görünür kalýr. Bkz. Þekil 3. Þekil 3

19 9 Not: Kabul edilmeyen bir SIM kartý yerleþtirilirse INVALID SIM CARD iletisi görüntülenir. Bu durumda bayinize veya operatörünüze 5 SIM kartýný doðru taktýðýnýzdan emin olduktan sonra pili yerleþtirin. Not: SIM kartý doðru takýlmadýysa pil yerine oturmaz. Pili yerleþtirmek için yuvayý zorlamayýn! SIM kartýný yukarda anlatýldýðý gibi yerleþtirdiðinizi denetleyin. SIM kartý hatalý duruyorsa kartý yuvadan çekip yeniden takýn. 6 Pilde az veya hiç þarj yoksa iletiþim cihazýný þarja baðlayýp baþlatma iþlemine geçmeden önce pili þarj etmeye baþlamanýz önerilir. Bkz. Pil sayfa Ýletiþim cihazýnýn kapaðýný açýn. Ýletiþim cihazý kendi kendini test ederken bir hoþ geldiniz görüntüsü belirir. 8 Test sonuçlandýktan sonra ekranda bir ülkeler listesi görüntülenir; bkz. Þekil 4. Koyu gri seçme çerçevesini klavyedeki ok tuþlarýný kullanarak ana vatanýnýz üzerine kaydýrýn. Ekranýn saðýnda bulunan OK komutunun yanýndaki tuþa basýn. Ülkenizin baþkenti þehriniz olarak ayarlanacaktýr. Þehrinizi daha sonra Clock (Saat) uygulamasýnda deðiþtirebilirsiniz; bkz. Saat sayfa 131. Þekil 4 9 Geçerli tarihi gg.aa.yy biçimine göre giriþ alanýna yazýn; örneðin OK tuþuna basýn. Tarih biçimini daha sonra Sistem ayarlarý bölümünde deðiþtirebilirsiniz. Tarih ve saat Clock (saat) uygulmasýnýn ayarlarýna deðiþtirilebilir. 10 ss:dd biçimini kullanarak geçerli saati 24 saatlik saate göre yazýn, örneðin 17:25 ve OK tuþuna basýn. Saat biçimini daha sonra Sistem ayarlarý bölümünde deðiþtirebilirsiniz.

20 10 11 Adres bilgilerinizi kullanýcý verileri kartýna girip OK tuþuna basýn. Kullanýcý bilgilerini daha sonra System (Sistem) bölümünü altýndaki User data uygulamasýnda deðiþtirebilirsiniz. Ýlk baþlatma iþlemi böylece tamamlanmýþ olur. Cihazýn pili iletiþim cihazýnýn saatine güç veren yedek pili þarj ettiði için baþlatma iþleminden sonra pili hemen çýkartmayýn. Not: Telefonu kullanýrken þebeke operatörünüz tarafýndan verilen talimatlara uyun. SIM kartýnýn içeriðini Contacts (Baðlantýlar) dizinine kopyalamak için Takýlý SIM kartý adlar veya sayýlar içeriyorsa baþlatma iþleminden sonra SIM kartý içeriðini iletiþim cihazýnýza kopyalamak isteyip istemediðiniz sorulur. Telefon kapalýysa bu soru telefon açýldýðý ve iletiþim cihazýnýn kapaðý kaldýrýldýðý zaman sorulur. Kopyalama iþlemini daha sonra yapmak için Cancel (iptal) tuþuna basýn ve iþlemi Contacts (Baðlantýlar) uygulamasýnda yapýn; bkz. Contacts dizini sayfa 41. SIM kartýndan iletiþim cihazýnýn hafýzasýna alýnan tüm telefon numaralarý baðlantýlar kartýnýn Tel alanýna yazýlýr. Bu nedenle tüm cep telefonu numaralarýný el ile Tel(GSM) alanýna taþýmanýz gerekir. Bkz. Baðlantý kartlarý yapmak için sayfa 43. Bir telefonu kopyalamanýn en hýzlý yolu numarayý Shift-Ctrl-sol ok tuþ bileþimiyle seçip Ctrl-X ile kestikten sonra hedef baðlantý kartý alanýna Ctrl-V tuþlarýyla kopyalamaktýr. Ýletiþim cihazý ekraný Ýletiþim cihazýnýn arabimi kapaðýn açýlmasýyla görüntülenir. Bkz. Þekil 5. Uygulamalar ekranýn ortasýnda çalýþýr. Göstergeler (Þekil 6) uygulamaya ve sisteme özgü bilgileri görüntüler. Komutlar daima ekranýn saðýndaki dört komut tuþuna karþýlýk gelir. Menü, Zoom (yakýnlaþtýr) ve Backlight (aydýnlatma ýþýðý) tuþlarýnýn iþlevleri ilgili bölümde açýklanmýþtýr (bkz. Ýletiþim cihazý özellikleri sayfa 21). Kaydýrma çubuðu ekranda görüntülenenden fazla öðe olduðunu belirtir. Görüntü aþaðý ve yukarý ok tuþlarýyla kaydýrýlabilir. Seçme çerçevesi gösterildiðinde, çerçeveyi yukarý veya aþaðý ok tuþuyla istediðiniz öðenin üzerine kaydýrýp öðeyi seçebilirsiniz.

21 11 Þekil 5 Ekranýn alt bölümünde arama alaný görüntülendiðinde klavyeyle arama alanýna metin girerek öðeler arayabilirsiniz. Doðru öðeyi seçtikten sonra öðeye uygulamak istediðiniz komutun yanýndan komut tuþuna basýn; örneðin Open (Aç). Þekil 6 Aþaðýdaki þekillerde iletiþim cihazýnda kullanýlan bazý kurallar açýklanmýþtýr: 1 Bir komut sönük görüntülendiðinde kullanýlamaz; bkz. Þekil 7. 2 Ýmleç noktalý bir satýrda görüntüleniyorsa klavyeden giriþ yapýlýr; bkz. Þekil 7.

22 12 Þekil 7 3 Bir beliren kutu. Bir öðeyi seçip OK veya Cancel (iptal) tuþuna basýn; bkz. Þekil 8. Þekil 8 Yanýnda simgesi olan bir ayar seçildiðinde Change (Deðiþtir) tuþuna basýlmasý deðeri deðiþtirir veya bir beliren kutunun görüntülenmesine neden olur. Bkz. Þekil 8. Yanýnda simgesi olan bir ayar seçildiðinde Change tuþuna basýlmasý yeni bir ayar görünümünü açar. Yanýnda simgesi olan bir komutu seçtiðinizde komutlar deðiþir. Göstergeler Gösterge alanýndaki uygulama simgesi ve uygulama adý açmýþ olduðunuz uygulamayý gösterir. Arama durumu ve Gelen kutusu/giden kutusu gösterge satýrlarýndaki simgeler uygulamaya ve duruma göre deðiþir. Pil durumu ve alan kuvveti göstergeleri telefon açýkken telefon ekranýnda gösterilen göstergelerle aynýdýr. Uygulmama simgesi Uygulama adý Arama durumu Gelen kutusu/giden kutusu Alan kuvveti ve pil durumu

23 Arama durumu Bir sesli aramanýz var ve elsiz kullaným için hoparlör ve mikrofon açýk durumda. Bkz. Tutmadan kullaným modu sayfa 52. Sesli arama ve elsiz kullaným kapalý. Hoparlör ve mikrofon sessiz. Açýk bir veri baðlantýsý bkz. bölüm 9 "Internet" sayfa 77. Ýletiþim cihazý faks alýyor veya gönderiyor, bkz. bölüm 7 "Faks" sayfa 63. Ýletiþim cihazý bir kýzýlötesi bir baðlantý kurmaya çalýþýyor bkz. bölüm 4 "Bilgisayar baðlantýsý" sayfa 29. Bir kýzýlötesi baðlantý oluþturuldu. Kýzýlötesi baðlantý kesildi. Ýletiþim cihazý bir PC ye baðlandý; bkz. bölüm 4 "Bilgisayar baðlantýsý" sayfa 29. Ýletiþim cihazý faks modem olarak kullanýlýyor; bkz. Faks modem sayfa 125. Ýletiþim cihazý özel bir çalýþma ortamýnda, bu durumda toplantý profilinde. Bkz. Telefon ayarlarý sayfa 55. Saat Clock (Saat) uygulamasýnda ayarlanabilir; bkz. Saat sayfa 131. Gelen kutusu/giden kutusu Gelen kutusu göstergesi faks, kýsa mesaj veya posta geldiðini bildirir. Belge giden kutusu gönderilmemiþ mesajlarý içerir; bkz. Ýletiþim cihazý özellikleri sayfa 21. Pil durumu Pil düþük seviyede ve þarj edilmeli. 13 Pil þarj ediliyor. Çubuk pil tamamýyla þarj olana kadar kaydýrýlýr. Çýkýþ fiþi simgesi iletiþim cihazýnýn bir dýþ güç kaynaðýna baðlý olduðunu gösterir. Pil tamamýyla dolu. Dört çubuðun dördü görüntülenir. Alan kuvveti Ýletiþim cihazý bir cep telefonu þebekesine baðlý. Dört çubuðun dördü görüntülendiðinde sinyal alýmý iyi. Sinyal zayýfsa antenin çekildiðinden emin olun. Ayrýca iletiþim cihazýný hafifçe hareket

24 14 ettirerek veya elsiz konumda kullanarak alýmý iyileþtirmeyi deneyebilirsiniz. Telefon açýk fakat þebeke kapsama alanýnýn dýþýnda. Telefon kapalý. Ýletiþim cihazý arama veya mesaj alamaz veya gönderemez. Ýletiþim cihazý klavyesi Þekil 9 Normal karakterler ve sayý tuþlarýnýn yaný sýra klavyede þekil 9 da gösterildiði gibi bazý özel tuþlar var. 1 Uygulama düðmeleri Klavyenin tepesindeki tuþlar ilgili uygulamalarý baþlatýr. 2 ESC Bir iþlemi iptal etmek için Cancel (Ýptal) veya Chr-Q tuþlarýna basýn. Chr-Q tuþ bileþimi ancak Cancel (Ýptal) tuþu kullanýlabilir komutlar arasýnda varsa uygulanabilir. ekranda gösterilen tüm bilgi notlarý OK (Tamam) yerine Chr-Q tuþlarýyla da silinebilir. 3 Tabulator (Sekme) Belge yazarken veya düzenlerken sekme tuþu imleci bir sonraki sekme duraðýna taþýr. Örneðin ayarlarda sekme tuþu imleci bir sonraki alana taþýmak için kullanýlabilir. 4 Karakter (Chr) Karakter tuþu iletiþim cihazýnýn klavyesinde bulunmayan karakterler üretmek için kullanýlýr. Karakter tuþuna bir kez basýlmasý özel karakterlerin bulunduðu

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357247 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357247 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357247 Issue 1 TR Nokia, Nokia Corporation Finlandiya'nýn tescilli

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu 9356694 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-3W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-12W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-12W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu 9311543 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-11 ürününün aþaðýdaki

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR 9357558 Issue 4 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204664/2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-98W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu 9310658 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-71W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LD-3W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu 9356922 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1 Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252959/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-33W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-1B ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili maddelerine

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu 1 9246088 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-58W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-4W) için Kullaným Kýlavuzu 9311710 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-4W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-34W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu 9231526 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LS-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu 9311581 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356113 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NEM-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353374

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-2) Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-55W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-55W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu

Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu 9357264 ISSUE 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Copyright Nokia Mobile Phones

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-50W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-11W) Kullaným Kýlavuzu 9235347 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-11W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-12W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu 9204133 Basým 1 TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu LD-4W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N81-3 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N81-3. Bundan sonra Nokia N81 olarak anýlacaktýr. 1 Oyun tuþlarý ve 2 Hafýza kartý yuvasý 3 Seçim tuþlarý 4 Medya tuþlarý:

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-700 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-57W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3 Kullaným Kýlavuzu 9354644 Sayý 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355583 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NAM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı