D ış YAPILAN DÜZENLEMELER DIŞ BORÇLANMA VE DIŞBORÇLARIMIZDA. Tü/ay Evgin* EKONOMIK Y AKLA~IM 15 DIŞ BORÇLANMA: TANIM/, AMAÇLARI VE SONUÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D ış YAPILAN DÜZENLEMELER DIŞ BORÇLANMA VE DIŞBORÇLARIMIZDA. Tü/ay Evgin* EKONOMIK Y AKLA~IM 15 DIŞ BORÇLANMA: TANIM/, AMAÇLARI VE SONUÇLARI"

Transkript

1 EKONOMIK Y AKLA~IM 15 DIŞ BORÇLANMA VE DIŞBORÇLARIMIZDA YAPILAN DÜZENLEMELER DIŞ BORÇLANMA: TANIM/, AMAÇLARI VE SONUÇLARI D ış Tü/ay Evgin* brçlanma bir tanım larak, bir devletın ya da devlet kuruluşunun dış kaynaklardan mali ya da reel gelir sağlamasıdır. Diğer bir deyişle, ülke içinde yerleşik kuruluş ve kişilerin, ülke dışında yerleşik kuruluş ve kişilerden dış kredi sağlamasıdır. Devletler iç ve dış brçlanınayı da değişik nedenlerle yapmaktadırlar. Bu knuda birçk eden sıralanabilir. Klasikler devlet brçlanmasının nedeni larak savaş ve lağanüstü bayındırlık harcamalarını savunmuşlardır. Oysa, günümüzde devlet brçlanmasında etkili lan başlıca nedenler arasında ş.unlar sayılabilir. a) Bütçe açıklarının giderilmesi, b) Savunma giderleri için finansman sağlanması, c) Eknmik dengeyi sağlayıcı ve kruyucu etkiler, d) Büyük yatırım ve refrmların finanse edilmesi, e) Kaynak dağılımı ve kullanımında etkinlik sağlayıcı etkiler yaratılması, f) Tasarrufların belirli yatırımlara kanalize edilmesinin amaçlanması, g) Vadesi gelmiş brçlara finansman sağlannası, h) Olağanüstü harcamaların (dğal afetler, savaş vb.) karşılanması. Günümüzde devlet brçlanmasının başlıca nedenleri larak sıralanan bu tabiyu eknmik ve ssyal ağırlıkta lanlara göre bir ayınma tabi tuttuğumuzda, klasik nedenlerin üzerine eklenen bu brçlanma nedenlerinin çğunun ssyal ve eknmik snuçlar yarattığı görülür. Mdern maliyenin savunucularından lan Jan Tinbergen'in brçlanmanın nedenleri larak dışbrçlara atfen yaptığı sıralamada ise, eknmik nedenlerin ağırlıkta lduğu görülür. 1) Milli geliri artırmak, *Hazine Müşteşarlığı, Eknmik Araştırmalar Genel Müdürülüğü. Eknmik Yald~ım, Cilt 7, Sayı 23, Kış 1996

2 16 Tü/ay E11gin 2) İstihdamı genişletmek, 3) Ödemeler dengesindeki dengeyi sürdürmek, 4) Fiyat istikrarını devam ettirmek, 5) Gelir dağılımını yeniden düzenlemek, 6) Dengeli bölgesel gelişmeyi sağlamak. Görüldüğü üzere, brçlanmanın nedenlerinin çğunun temelinde eknmik nedenler yatıyr lmasının snucunda brçlanmanın önemli eknmik etkileri, beraberinde nun ö nemli ssyal etkilerini de getirmektedir. Gerçekten de başlı başına eknmik bir lay gibi görünen" "eknmik kalkınmanın" uzantısında rtaya çıkan ssyal srunlar görmezlikten gelinecek değildir. Aynı mantık "brcun brçla finansmanı" ve farklı dzlarda lmak üzere diğer brçlanma nedenleri için de geçerlidir. En genel anlamda dışardan brçlanmanın gerekliliği ya da geçerliliği bu brçlanmanın tplumsal fayda ve tplumsal maliyetinin karşılaştırılması snucu rtaya çıkacaktır. Faydasını maksimize etmeye çalışan bir tüketici gibi devlet de kaynaklardan brç almayı, ancak, brçlanmanın marjinal ssyal faydasının marjinal ssyal maliyetine eşit lduğu nktaya kadar kabullenebilecektir. Maliyetierin faydaları geçtiği yerde brçlanma devletin yüklenebileceği bir durum lmaktan çıkmaktadır. Bu fayda ve maliyetler brçlanan ülkenin bu brcu almakla tplumsal refahı nasıl ilerletebileceğine dayanmaktadır. Burada maliyet kavramını da nminal ve finansman faizleri anlamından ayırt edilmeli ve parasal lmayan elementleri de içerdiği unutulmamalıdır. Gerçekte bu maliyetler ülkeden ülkeye değişmektedir. Dış açığın hesaplanması "İkili Açık Analiz" denilen bir sistemle hesaplanmaktadır. Bunu kısaca açıklayacak lursak; Dış brçlanmanın yatırım sürecindeki rlü önemli makr düzeyde milli gelir karşılaştırmalan yluyla gösterilebilir; 1 1 ı GELİR= TÜKETİM +İTHALAT + TASARRUFLAR ÜRETİM= TÜKETi + İHRACAT+ YATIRIMLAR GELİR = ÜRETİM \ lduğuna göre; YATIRIM- TASARRUFLAR =İTHALAT- İHRACAT larak frmüljeşir. Aynı özeleşlikleri semblik larak ifade edecek lursak; Y = İç üretim, gelir C= Tüketim I= Yatırım j

3 EKONOMIK Y AKLAŞIM 17 S= Tasarruf M= İthalat X= İhracat Y=C+M+S Y=C+X+l 1-S=M-X (yatırım-tasarruf) açığının, (ithalat-ihracat) açığına özdeş lması milli gelir muhasebesinin dğal bir snucudur. Yatırımlar tasarrufları geçtiği zaman mal ve hizmet ithalatı da mal ve hizmet ihracını geçer. Ayrıca, herhangi bir ülkenin hedef larak saptadığı bir büyüme hızı lduğunu varsayalım. Bu hedef büyüme hızına ulaşabilmek için ülkenin tasarrufa ve ithalata ihtiyacı vardır. Eğer, yurtiçi tasarruflar önceden saptanmış lan büyüme hızına ulaşmak için yeterli değil ise (yurtiçi tasarrufların bu büyüme hızına ulaşmak için yetersiz lduğu hesaplanmışsa) zaman bir tasarruf açığı vardır denir. Buna benzer larak eğer, hedef büyüme hızına ulaşmak için gereken minimum ithalat miktarı, rn ümkün labilecek maksimum ihracat vardır de miktarından daha büyük larak hesaplanmışsa (ihracat-ithalat) veya döviz açığı nir. Dış kaynak sağlama (brçlanma) lanağt bulunmadığı durumda büyüme, en sınırlayıcı etken hangisi ise, nun lanak sağladığı bir hızda gerçekleşir. Eğer, açıklardan büyük lanı (yatırım-tasarruf) açıği ise, büyüme yurtiçi tasarrufların yetersizliği nedeniyle sınırlanmıştır ve yatırım sınırlı büyüme larak nitelendirilir. Geleneksel larak dış brçlanmanın rlü yetersiz yurtiçi tasarruflara destek sağlamaktır. (Burada, Yatırımlar= Tasarruflar +Cari İşlemler Dengesi'ndeki açık veya fazla larak alınabilir). incelemekte lduğumuz İkili Açık Analizi'nin kalkınma terisine katkısı, eğer, döviz açığı, büyümeyi sınırlayan etkenlerden en belirgin lanı ise, dışbrç almadan büyümeyi sürdürrnek ithalat için gerekli girdileri ithal etmeden yurtiçi tasarrufların bir bölümünü atıl bırakmak demek lur. İkili Açık Analizi aynı zamanda ithalatın ve dövizin kalkınma sürecindeki rlünü de vurgular. Bu analiz aynı zamanda yardım, ticaret ve kalkınma knularına ilişkin geleneksel ve mdern görüşleri birleştirir. Eğer, büyüme döviz ykluğu veya yetersizliği nedeniyle sınırlanmışsa serbest ticaret iç ve dış dengeyi aynı zamanda sağlayamaz ve dış ticaretten elde edilen kazançlar yurtiçi kaynakların kapasite altı kullanımı ile elden çıkarlar. Buraya kadar yaptığımız açıklamalarda, kalkınma terisi içinde dış brçlamanın rlü önemi ve gereğine değindik. Eğer büyürneyi sınırlayan etken döviz ykluğu ise, bu durumda brçlanma çk önemli ve gereklidir, aksi halde, yurtiçi tasarrufların bir kısmı da gerekli girdilerin ithal edilernemesi nedeniyle yavaşlayan üretimden dlayı (kapasite altı üretimden) kullanılmadan kalır dedik. Bu nktada akla gelen bir sru "Dış brçlanma nereye kadar devam etmelidir?" srusu labilir. Acaba, sınırsız brçlanmanın avantajları, yararları, dezavantajlarından çk mudur? Yksa tersi rnidr? Bir ülke sınırsız larak brçlanınava np-

4 ı~ Tü/ay Evgin vam etmeli midir? Verimli larak brçlanma hangi nktaya kadar sürer? Bu srulara terik larak kesin bir cevap veril emiyr. Daha dğrusu kesin kriterler yktur. Ancak, iki etken ü zerinde durulmaktadır. Birincisi, faiz yükünün milli gelirdeki büyürneyi geçip geçmediği srunu ki, bu -srun yurtiçi tasarrut1arın dış brçlanma sebebiyle artıp artmadığına ilişkindir. İkincisi ise, eski brçları ödemek için ayrılan kaynakların (fnların) yeni yatırımlara ranı. Milli gelir, dışbrç faizleri sermayenin verimliliğinden (Sermaye/Hasıla ranın tersi, yani, Hasıla/ Sermaye) küçük lduğu sürece büyümeye devam eder. Bu nktada önemli bir kavram kritik faiz haddi kavramıdır. Gelişmekte lan ülkelere yardım etmenin, dışbrç ve brç ödeme yüklerini hafit1etmenin ylu verilen brçlar üzerindeki fazi ranlarını düşürmek ya da brç ödemelerini her ülkenin kendi parasıyla yapmasına izin vermektir. Dış brçlanınada diğer önemli knuda Massetme Kapasitesi'dir. Tasarrufların yatırımların genişletilmesinde kullanılabilmesi ülkenin yatırımları Massetme Kapasitesine bağlıdır. Massetme Kapasitesi sermayeyi verimli kullanabilme yeteneği ile ilgilidir. Massetme Kapasitesini belirleyen başlıca etkenler şunlardır; ı) Ülkenin Jğal kaynaklarına ilişkin bilgilerin varlığı, 2) Teknik ve idari işgücünün varlığı, bu gücün kullanılma ve mbilite derecesi, 3) Milli eknminin yabancı kaynaklar ithalinde hşgörü derecesi, 4) Yatırım prgramının iç dengesi, 5) Siyasi kadrnun yeterliliği. Ravi, I Gıılkati, emme gücünün yatırımlarla maıjinal hasıla ilişkisine göre ölçülebilecegini ileri sürmektedir. Ayrıca, J. Pincus emme gücünün çk esnek lduğunu, ve bunun ciddiyetle ölçülüp hesaplanmış lmadığını açıklamakta ve bu kavramın, aslında batılıların ahlaki değerlere ilmi bir anlam vermelerinden başka birşeyi ifade etmediğini, az gelişmiş ülkelere ne kadar finansman yapılırsa bu ülkelerin finansınanların hepsini kullanabileceklerini, Massetme Kapasitesi hesaplarının, brç veren ülkelerin yaptıkları finansmanı dar tutmak için frmüle ettikleri teknikler lduğunu söylemektedir. Gelişen ülkelere sağlanan dış kaynaklann verimli şekilde kullanılabildiği bir üst sınır bulunmaktadır. Bu tezi savunanlara göre, eknminin verimliliğini artırdığı sürece dış brçlanmaya gidilmelidir. Fakat, dış brçlanma yluyla sağlanan yatırım artışları "Azalan Verimler Kanunu'"na tabi labilir. Yani her yeni yatırımın üretim hacminde sağladığı artışlar giderek azalır ve bir nktada bu artışlar dışbrcun ödenmesi için gereken anapara ve

5 EKONOMIK Y AKLAŞIM 19 faizlerin altına inebilir. Bu sınırın ötesinde brçlanınayı sürdürmek eknmik açıdan net bir kayıptır. Diğer bir ifadeyle, Massetme Kapasite sınırından snra brç alınması, ülke içi kaynakların, dış ülkelere aktarılmasına neden lur. Dış brçlanma, bir ülkedeki belirli zamanlarda kullanılacak kaynaklann arttırılması lanağı verir. Dış brçlar, başlangıçta böyle bir lanak vermesine karşın, servis (anapara + faiz veya belirli bir dönem için sadece faiz) aşamasında ihracatın artırılınasını zrunlu kılar. Bu zrunluluk ise, ihracat üzerinde, aşırı isteklilik ve rekabet gücündeki eşitsizlikler nedeniyle lumsuz etki yaratabilir. Dış brçlanma, özellikle dövizi lmayan ve kalkınma i çin dışarıdan sermaye malı almaları gereken yeni gelişen eknmiterin yararınadır. Dış yardım ve brçlanma, alan ülkenin kaynaklarına ek bir kaynak niteliğindedir. Ülke kaynaklarında dış brçlanma yluyla sağlanan bu ek artış, sermaye birikim ranını yükseltir. Büyüyen sermaye birikim ranı, yatırımları ve dlayısıyle büyüme ranını yükseltir. Bu zincirleme yükseliş, çarpan yluyla ulusal geliri ve dlayısıyla bireylerin ellerine geçen geliri de çğaltır. Çarpan dlayısıyla rtaya çıkan gelir artışlarının sunum yetersizlikleri nedeni ile enflasyna yl açmaması için, dış brçlarla sağlanan kaynakların bir bölümü yurtiçinde istemi artan malların ithali amacıyla kullanılabilir. Dış kamu brçları; devlete gelir sağlamak ve dış ticaret açığını kapatmak lmak üzere iki amaca birden hizmet ederler.dışbrç alındığı zaman, GSMH' da artış yapar, (anapar+ faiz) veya belirli bir süre için sadece faiz servisinde ise, ülkeden dışarıya bir kaynak aktanını lduğu için GSMH' da azalış yaratır. Bir başka anlatımla, dışbrç alındığında dış kaynaklar karşılıksız larak eknmiye aktarılır, faiz ve anapara servisi yapıldığında ise, iç kaynaklar karşılıksız larak dış ülkelere aktarılır. Dış ülkelerden belirli eknmik ve siyasal yüklere katlanılarak alınan dış brçların, ö zellikle döviz girişi sağlayan üretken yatırım alanlarında kullanılması yararlı lacaktır. Çünkü, dışbrç anapara ve faiz ödemeleri döviz larak yapılacaktır.dışbrçların ödenmesi, eninde snunda ülkenin ihracat gelirleri ve turizm gelirlerine bağh lacaktır. Dlayısıyla, dış brçlanma yluyla sağlanan kaynakların rekabet gücü yüksek, verimli, ülkeye döviz girişi sağlayıcı alanlara yönlendirilmesi gerekir.,r e e ır IŞ.n r- e Dış yardım ve brçların da desteğiyle, kalkınmada büyük başarılar sağlayan bir takım ülkeler, batılı sanayileşmiş ülkelerin ve uluslararası kredi kurumlannın (başta IMF lmak üzere) yönlendirilmesi ile dışa açık bir büyüme stratejsi, karşılıklı bağımlılığı ve dünya eknmilerinden etkileşimi beraberinde getirmiştir. Bu etkileşimin bi.r snucu larak dünya eknmisinden ) ~~ıı~ıyan aleyhe dönüş brçlanma ve yardımlada belirli bir düzeyde sanayileşmiş lan ülkeleri lumsuz yönde etkilerneye başlamış ve kimi zaman bunalım byutuna varan dı~hrç i)deıııe srunları rtaya çıkarmıştır. Ödeme srunlarıyla birlikte, büyük tutarlı brı...:u bulııııan ülkeler, dışbrç knusunu srgulamaya başlamışlardır. Ama bu srgulama. yükselen dı1brç faizleri, aleyhe dönen dış ticaret ranları, aşırı mal satma isteği nedeniyle ihraç m~tlları fiyatlarındaki düşmeler snucu gelişmekte lan brçlu ülke-

6 20 Tü/ay Evgi n lerden, sanayileşmiş ülkelere dğru lan kaynak (ülkede yaratılan katma değerin çk ö nemli bölümü) akışını engelleyememiştir. ÖDEMELER DENGESi VE DIŞBORÇ BiRiKiMi Gelişmekte lan ülkelerde dışbrcun ve bunu idare etmenin zrluklarının en önemli nedeni ödemeler dengesinin cari işlemler açısından idare edilebilir büyüklükten çıkması lduğu akademik tartışmalarda çkca taraftar bulan bir görüştür. Bir anlamda dar larak nitelendirilen bu görüş, srunun ödemeler dengesinden kaynaklandığı ve döviz srunu larak karşımıza çıktığının altını özenle çizmektedir. Dlayısıyla, srunun çözümü ödemeler dengesini destekleyici iç eknmi plitikaları ve gerçekci kur plitikasının uygulanmasıdır. Mesela, ihracat, ithalat, görünmeyen kalemler gibi dış faktörleri etkileyici plitikalar dışbrcun artışını önleyebileceği gibi idaresini de klaylaştıracaktır. Diğer taraftan, dar kapsamlı larak nitelendirilen bu görüşe karşı tplam iç talebin kntrluna ve giderek ülkedeki (yatırım-tasarruf) eşitliğine ve eşitsizliğine dayanarak ödemeler dengesine lan etkileri ön plana çıkaran görüşler Latin Amerika brç krizinden snra önem kazanmaya başladı. Dışbrcu yüksek ve gelişme ylundaki ülkelerde iç tasarruf azlığı ve yüksek kamu harcamaları ylu ile milli gelirin üzerinde bir harcama yapısı ile karşılaşılması halinde dışbrcun süratle arttığı gerçeği üzerinde duruldu. Bu yaklaşımda, dışbrcun kaynağı ödemeler dengesinden mali dengeye kaymıştı. Srun dövizden çk harcama dengesi üzerinde yğunlaştı. Ödemeler dengesine parasal yaklaşım (ki 1957'deki J.J.Plak'ın rtaya attığı görüşlerden şekillendi) bir ölçüde yerini mali yaklaşıma bırakıyrdu. Ödemeler dengesine mali yaklaşım diye adlandırılan bu görüşlere göre; CA= (G+R+ T) + (IÖ-SÖ) Burada ('.1\ = i\-jemeler dengesinin cari işlemler açığı veya fazlası, G- n ları, ılan transfer harcamaları (Faiz ödemeleri), - tüllllu gelırleri, IÖ =Özel sektör yatırımları, SÖ = Özel sektör tasarruflan ifade etmektedir. Özetle, kamu harcamaları ile gelirleri arasında denkliği sağlayan ve/veya özel sektör tasarruflarını yatırımlarının üzerinde gerçekleştiren ülkelerin dışbrç srunları minimuma iniyrdu. Diğer bir anlatımla, bir ülkenin dışbrç düzeyinde bir yıl içinde rtaya çıkan artış veya eksiliş ile ülkenin dış ödemeler dengesi hesaplarının cari işlemler kısmındaki açık veya fazlalık arasında yakın bir bağlantı vardır. zarfında dışbrçlarında lan artışın, Mantık ve sistem icabı larak, bir ülkenin bir yıl eğer hesaplar tam yapılmış, hiç hata ve nksan yk ise, fı. 'i

7 EKONOMIK Y AKLAŞIM 21 ülkenin ödemeler dengesi cari işlemler hesabındaki açıktan, bedelsiz ithalat ve bağış gibi dışbrç birikimin gerektirmeyen kalemler (bu kalemler eğer, ödemeler dengesi hesaplarının "sermaye hareketleri" kısmında gösterilmemiş, dğrudan dğruya hesapların cari işlemler kısmına alınmış ise, -sn yıllarda ülkemizde yaplıdığı gibi- bu kalemleri tabiatıyla cari işlemler dengesi açığından düşmemiz gerekmeyecektir) düşöldükten ve snuca, varsa memleketin tplam (yani, Merkez Bankası + bankalar ve diğer finans kurumlarının) döviz rezervlerinden aynı yıl içinde lan artış eklendikten snra rtaya çıkan rakama eşit lması gerekir. Yani kısaca; (Cari İşlemler Açığı-Bağış ve Bedelsiz İthalat+Döviz Rezervlerindeki artış = Dışbrçlardaki artış'tır. Döviz rezervlerinde yıl içinde hiç artış ve eksiliş lmamış, yani, bu rezervlerin tplamı aynı kalmış ise ve ülkenin dışarıdan yıl içinde bedelsiz ithalat ve bağış gibi dışbrcu gerektirmeyen bir yardım da almamış ise, yıl için; Cari İşlemler Açığı = Dışbrç Birikimi)'dir Tabiatıyla, bu ilişkileri yalnız cari işlemlerdeki açık açısından değil, fazlalığı da kavrayacak ve diğer kalemlerdeki bütün değişme ihtimalierin eksi/artı kapsayacak matematiksel bir frmül içinde ifade etmek de mümkündür. BÜTÇE AÇIKLARI ile BORÇLARIN BÜYÜMESi ARASINDAKi ilişkiler Yakın zamanlara kadar bütçe plitikasının eknmik etkileri knusundaki analiz bütçe a çıkları üzerinde yğunlaştığı halde, brçların giderek büyümesi lgusu üzerinde nedense durulmamıştır. Bütçenin knjktürünün değişmesine uygun larak, eknminin büyüdüğü dönemlerde fazlalık, gerilediği dönemlerde açık vereceği, dlayısıyla, birbirini kmpanse edeceği şeklinde bir görüş egemen lmuştur. Devlet brçlarının GSMH'ya lan ranının ise, eknminin büyüdüğü dönemlerde düşeceği, gerileme dönemlerinde ise, artacağı kabul edilmiştir. Nitekim, İkinci Dünya Savaşı döneminde ve 1970'li yı11arn rtalarında ABD' de, bütçeler heryıl büyük randa açık verdiği halde, tplam kamu brçlarının GSMH içindeki payı azalmıştır. Oysa, zaman içinde görülmüştür ki, bütçe açıkları knjktürel dalgalanmalar yerine yapısal nedenlerle yükseldiğinde eknmik büyüme yavaşlamakta, reel faiz ranları ise, yükselme eğilimi içine girmektedir. Böyle durumlarda bütçe açıkları seneden seneye büyümekte, kamu brçlarının GSMH içindeki payı artış göstermektedir. Bütçe açıkları ve reel faiz ranlan arttıkça kamu brçlarının GSMH içindeki payı giderek daha hızlı randa yükselmektedir. 1970'1i yılların ikinci yarısında böyle bir durum bütün sanayileşmiş ülkelerde kendini göstermiştir. KAMUNUN AŞIRI BiÇiMDE BORÇLANMASI Devlet brçlanndaki patlama sadece bazı ülkelere münha~ır hir lgu değildir ile 1983 yılları arasında, bütün gelişmiş ülkelerde, devlet brçlarının GSMH içindeki payı hızla artmıştır.

8 22 Tü/ay Evgin Ayrıca, devlet brçlarının büyümesi ve reel faiz ranlarının artışı, faiz ödemelerinin blitçe harcamaları içindeki payının giderek yükselmesine yl açmıştır. Faiz ödemelerinin giderek artması bütçe açıklarını büyüterek knunun gelecekte de çözümünü imkansız kılmaktadır. Devlet brçlarının büyümesi, bütçe açıklarını ve reel faiz ranlarını yükseltmekte, faiz ödemelerinin artmasına yl açmakta, bu da tekrar bütçe açıklarını artırarak kısır bir döngünün rtaya çkmasına sebebiyet vermektedir. AŞIRI BORÇLANMANIN ETKiLERi Devlet brçlarının artışı eknmi üzerinde çeşitli etkiler yaratmaktadır. Birinci etki, faiz ranları üzerinde lmaktadır. Bütçe açıklarını kapatmak için devlet çıkardığı tahvillerin faiz ranını yükseltmek zrunda kamaktadır. Faiz ranlarının yükselme e ğilimi içine girmesi, faiz ödemelerinni bütçe harcamaları içindeki payını yükseltmekte, bu durum bütçe açıklarını artıran bir neden lmaktadır. Faz ranlarının artışı yatırım ve tüketim harcamaları üzerinde lumsuz etkiler yaratmaktadır. Bütçe açıklannın artması ve devlet brçlarının büyümesi, döviz kurları, dış ticaret dengesi ve fnların akışı üzerinde de etkili lmaktadır. Bu geli~nwlerin enflasyn üzerinde lumsuz etkiler yarattığı kuşkusuzdur. Şimdi bu söylediğimiz etkileri iki ana grupta tplayarak incelemeye çalışalım. A) AŞIRI BORÇLANMANIN ÜLKE içinde EKONOMiK ETKiLERi, Bütçe açıklarının kapatılması için kamu brçlanmasına başvurulması, özel kesimin brçlanma kapasitesine sınadamalar getirmiştir. Burada önemli lan srun hangi tür özel brçlanmanın kısıtlandığıdır. Özel sektörün tüketim harcamalarına dönük brçlanmasının kısıtlanması sözknusu ise, bundan fazla kaygı duymamak gerekir. Fakat, tüketim harcamalarının yatırım harcamalarına kıyasla faize karşı daha az duyarlı lduğu unutulmamalıdır. Oysa, faiz ranlarına karşı hassas lan yatırım harcamalarının istihdam ve eknmik büyüme bakımından en yararlı harcamalar lduğu bilinmektedir. Bu durumda, eknmik büyümenin yavaşlaması, reel gelirlerin düşmesi gibi lumsuz snuçlarla karşılaşılmaktadır.dışardan brçlanma yapılmaması halinde özel kesimin brçlanması ülkenin tasarruf düzeyine bağlı lacaktır. Eğer, bir ülkenin tasarruf ranı düşükse, kamu brçlanmasının özel kesim aleyhine gelişmesi, yatırımları yavaşlatarak srunun daha da zr bir duruma girmesine yl açacaktır. Bir ülkede menkul değer sahipleri parasal genişlemenin devam edeceğine inanıyrlarsa ellerindeki uzun vadeli tahvilleri değiştirerek kısa vadeli tahviiiere dönüştüreceklerdil Bunun fa İz ranları ve eknminin geleceği üzerinde lumsuz ek etkiler yaratacağı kuşkusuzdur. Brçlanma miktarı arttıkça, fınans piyasaları değişmelere kar.şı daha fazla hassas hale gelmektedir. Sn yıllarda kısa vadeli tahviiierin tplam brçlar içindeki ranın yükseldiği dikkati çekmektedir. Bazı ülkelerde kamu brçlarının yükünü hafifletmek için enflasyna başvurulduğu görülmekte ise de, bunun tehlikeli ve geçici bir çözüm lduğu unutulmamalıdır. Kamu brçları finansmanının devletin kredi piyasasına lan müdahalelerini artırarak mali piyasaların serbest-

9 EKONOMIK Y AKLASIM 23 ce işlemesini engellediği, dlayısıyla, kaynak dağılımını bzduğu görülmektedir. Ticari Bankalar ve Sigrta Kurumlargı giderek daha fazla devlet tahvili almak zrunda kaldıklarından, bunun bir maliyeti lduğu, dlayısıyla, eknmik büyümenin yavaşladığı gözden uzak tutulmamalıdır. B) AŞIRI BORÇLANMANIN ULUSLARARASI SONUÇLARI İçbrçlar ve dışbrçların artışının eknmide farklı etkiler yarattığını biliyruz. Giderek artan içbrçların kambiy kuru ve ödemeler dengesi üzerinde lumsuz etkileri vardır. Bu gelişmeler, bütçe açığmı dğurduğu tplam talep genişlemesinin ithalatı artırıcı etkilerinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, bazı ülkelerde bütçe açıklarının yarattığı faiz ranlarındaki yükselmelerin dış sermayeyi ülkeye çekerek kambiy kurlarını iyileştirdiği görülmektedir. Döviz kurlarında görülen bu değerlenmenin ülkenin ihracatını engelleyerek ithalatını teşvik etmesinin, ihracata yönelik endüstriler ile ithal ikamesine dayalı sektörlerde iş kayıplarına yl açmasının, kamu yunda krumacılık eğilimlerinin tekrar güçlenmesi gibi snuçları lmaktadır. Diğer taraftan, büyük ölçüde brçlanmış gelişmekte lan ülkelerde faiz ranlarındaki yükselmeler, dışbrç servisi yükünün artmasına sebebiyet vermektedir. Burada bir nktayı unutmamak gerekmektedir. İçbrç ödemeleri gelirin bir gruptan diğerine dağılımını değiştirdiği halde, dışbrç ödemeleri bir ülkenin tplam reel gelirinin azalmasına yl açmaktadır. Ancak, dış brçlanmanın iyi kullanıldığı takdirde, ülkenin üretim ve gelirini artırabildiği, buna mukabil iç brçlanmanın özel kesimden devlete bir kaynak transferi niteliğinde lduğu unutulmamalıdır. Snuç larak, Devlet Brçlarındaki patlama iktisat plitikası srumlularını zr seçimler ö nünde bırakmaktadır. Fakat, bu seçimlerden kaçınmak veya ertelemek imkansızdır. Faiz ödemelerinin bütçe harcamaları içindeki payı arttıkça, açığı kapatmak için ya diğer bütçe harcamalarını kısmak ya da yeni vergiler kymak gibi iki yldan birini seçmek gerekmektedir. Brç faizleri arttıkça, diğer masraflardan yapılacak kısıntı veya knulacak yeni vergilerin a ğırlığı ölçüde artaçaktır. Bütçe harcamalarını kısmak veya yeni vergileri yürürlüğe kymak iktidarlar için klay önlemler değildir. Ancak, gecikme sürdükçe hastalık ciddiyetini artırmakta, dlayısıyla, yapılacak tedavinin gerektirdiği önlemler daha sert bir hale gelmektedir. Bunun için hükümetler bütçelerini yeniden gözden geçirmelidir. Bu gözden geçinnede hiçbir masraf kalemi dkunulmaz larak düşünülmemelidir. Bütün bu harcamalar, maliyet/fayda ranlarına göre yeniden sınıtlandınlmalıdır. Diğer taraftan, bütçe gelirleri bakımından da aynı özen gösterilmeli, kamu hizmeti fiyatla ile vergi gelirleri dikkatle gözden geçirilmeliair. Geçici ve kısa vadeli çözümlerin bir çare rı lamayacağı gözden uzak tutulmamalıdır. Sn yıllarda bazı ülkelerde enflasyun düşürülmesi yönünde ldukça başarılı snuçlar elde edilmiştir. Fakat, devlet brçlarındaki artışlar bu alanda elde edilen snuçları bşa çıkarabilir. Parasal istikrar önlemleri eşliğinde yürütülen sağlam bir bütçe disiplini, bu knudaki başarının tek çözümüdür. izlenecek gevşek bir para ve bütçe plitikası, 1920 Almanya' sı ile 1930'1ar ABD' sinde vuku bulan patlamaları yeniden gündeme getirebilir. Devamlı eknmik büyüme, ancak, istikrarlı bir para plitikası ve sağ-

10 24 Tü/ay Evgin lam bütçe disiplini uygulandığı takdirde gerçekleşebilir. Ancak, bu plitikalar, enflasynist beklentileri kırarak faiz ranlarını düşürebilir ve devlet brçlarının yükünü taşınabilir düzeye indirebilir. ÇOK BORÇLULUK KA VRAMI Çk brçlu ülke tanımını yapmak için özel analitik ve finansal kriterler gerekir. Dünya Bankası ve IMF tarafından kabul edilen kriter, dört brç göstergesinden üçünün belirli bir seviyeyi aşması durumunda ülkenin çk brçlu ülke lduğunun kabul edilmesidir. Kabul edilen dört brç göstergesi; 1) Tplam Brç 1 GSMH 2) Tplam Brç 1 İhracat 3) Brç Servisi 1 İhracat 4) Faiz Servisi 1 İhracat ran larıdır. Bu ranların; - Tplam Brç 1 GSMH> % 50 -Tplam Brç 1 İhracat> % Brç Servisi 1 İhracat > % 30 - Faiz Servisi 1 İhracat > % 20 lması haliı:ıde ülke çk brçlu sayılır. Orta derecede brçlu lmak için yukarıdaki gösterge değerleri sırası ile, % 30-50, % ,% 18-30, ve% arasında lmalıdır. Brçlu göstergeleri çk brçlu değerlerinde lan bazı ülkeler uluslararası finans pazarlarında gösterdikleri perfrmans nedeni ile brç krizine girmemişlerdir. Diğer taraftan, çk brçlu ülkeler eknmileri nitelik ve çeşitleri açısından geniş farklılıklar gösterirler. Orta gelir düzeyindeki ülkelerin brçlarının büyük bir kısmı özel kreditörlerdir. Düşük gelirli ülkelerin brçları ise, daha çk resmi kaynaklıdır. Şüphesiz bu durumun istisnası lan ülkeler de vardır. BORÇ STRA TEliSiNDE SON GELiŞMELER Gelişmekte lan ülkeler ve uluşlararası kreditör kuruluşların Tüm gayretlerine rağmen brç srunu gelişmekte lan ülkelerin büyümelerini, yatırımlarını ve yaşam seviyelerini yükseltmelerini enge11eyici bir faktör lmuştur, Klasik yapısal uyum prgramları, brç erteıerııesi ve parasal tedbirlerle bu knuda çk az gelişme sağlanabilmiştir.kreditör ülkeler ve uıu:-.lararası finans kuruluşları bu ülkelerde brç ve brç ödeme yükünün azaltılarak yetern büyümenin sağlanmasına imkan tanıyacak ve uluslararası kredi kaynaklarından kreaı l~..-;nin edebilme yeteneğini artıracak brç stratejisi çk brçlu düşük gelirli ülkelerle rta gelir grubundaki ülkelerde değişik lacaktır. Çünkü, düşük gelirli ülkelerin özellikle Sahra Atn kas ı

11 EKONOMIK Y AKLAŞIM 25 ülkelerinin brçları genel larak hükümetten hükümete verilmiş lan resmi kredilerdir. Orta gelir grubundaki ülkelerin brçlarının çğu ise, ticari kaynaklıdır. Brç srunu üzerinde yapılan Trnt-Paris zirvelerinde düşük gelirli ülkelerin (özellikle Sahra Afrikası) brçlarının bir kısmının silinmesi kararı alınmıştır. Brç stratejisinin uygulanmasında diğer önemli bir nkta da brçlu ülkelere yatırımlar için yapılan dış finansman desteklemesinin içerde vergi ranları ve faiz ranlarının düşürülmesi ile desteklenmesi ve brç srununun çözülmesine mutlaka rta vadeli planlarla yaklaşılmasıdır. Yıllık yaklaşımlar yetersiz kalmaktadır. DIŞ BORÇLARIMIZDA Y APlLAN AYARLAMALAR Tüm dönemlerde dış brçlarda bir artış gözlenmektedir ve zaman serilerinde bazen gelinen darbğaz nedeniyle ertelemeler ve ayarlamalar yapılmıştır. Bu ayarlamalar daha çk 1980 ve snrası dönemde önem kazanmıştır. Bu dönemde de dış brçlarımızda artış sürmüştür. Bu artışın en büyük nedeni ABD Dlar' ının diğer paralar karşısında değer kaybetmesidir. Dalgalı kur sistemi ile Sterlin dışındaki knvertibl paralar Dlar karşısında 1979 yılına kadar değer kazanmış ve takip eden yıllarda 1984 yılına kadar ise, Dlar diğer paralar karşısında değer kazanmıştır yılından snra ABD'de meydana gelen bütçe açıkları, Dlar'a lan talebi artırmış, faiz ranları yükselmiş ve böylece değer kazanma süreci başlatılmıştır. Bu eğilim sunucu uluslararası fnlar ABD'ye yönelmiş ve gelişmekte lan ülkelerin brç kaynakları sınırlanmıştır. Ülkemizde de brçların birleşiminde Dlar dışı paraların ağırlıklı lması nedeniyle, dışbrçların ABD Dlar' ı cinsinden artmasına sebep lmuştur. (Tabl 1) Tab l l: DIŞBORÇ STOKU IMILYONS) I'Kı X 1% I97H 1979 DIŞBORÇ STOKU % ı X X IH ORTA-UZUN VADE % '1 12X H 1X H HX3 KISAVADE DIŞBORÇ STOKU HKI HKI 1m HKI mı ı m HKl ı m I <Xl HKI HKI HKI HKI ı m ORTA-UZUN VADE IlKI HKI HKI I! KI HKI HKI HKI HKI ((X) ımı IlKI H 74 KISA VADE ll DIŞBORÇ STOKU IJ ORTA.UZUN VADE IS KISA VADE

12 26 Tü/ay Evgin Tab l l: DIŞBORÇ STOKU (devamı) (MILYON$) 1n I'JXI 19X3 1< IYX '!1 19Y DIŞBORÇ STOKU ORTA-UZUN l57cn IY23X 20X23 25(ı(ı(l ' ı VADE KISA VADE X 2111!li093 17<>4 16' YOI X57 634Y (MI Y5<Kl l21i<ı0 48X l IX DIŞBORÇ S1DKU ORTA-UZUN VADE KISA VADE H Xl l(ı 1m IIKJ YO lo 1m xx 12 I<Xl X5 15 HMI Xl 19 H Xl HXI 81 ly I<Mi I(X) X ly HKI X2 18 ((X) X J(X)!<KI DIŞBORÇ STOKU ORTA.UZUN VADE KISA VADE ll IX lo ll (ı -39 3Y KAYNAK: HM. TCMB Bu dönemde dışbrçların artması ile birlikte bazı düzeltmeler veya değişiklikler yapma gt>ı eği duyulmuş ve bunlar sırasıyla yapılmıştır. (Tabl 2) Tabi 2: DIŞBORÇLARDAY APlLAN AYARLAMALAR <MILYON S) 1980 IYX I<J84 l9x5 I<J8rı lyyi IW4 IW5 AYARLAMA ÖNCESi Dıjhrç Stku \ X 16(fJ X <Xl Y32 4XX Ort;ı-Uzıııı Vade 2480 Kısa Vade l57w X IY23X X '1{ ! ı YAPILANAYARLAMALAR A) Gurantisi:t Ticari Bn,,:l:ırla l!gli -(ılxl -2!Xl -250 B) l<js4 Yılınıla Yapılan l7x 55 l(ı 1076 C) Düııya Bmıkası Havut. Farkları D)FMS Rcliımıısın;.ıııı ElDiğer O (J * Y3X -65 2<XKI ix4 106<\ ) Y5<J 913 NA NA AYARLAMA SONRASI Ort:ı-UIUıt Vadeli l2x Kısa V addi 24XO Dı~l""l' Stk 152X IX033 22XI XO X q {/857 95!Kl '1{ <1Z'J i 575~ IX ' 6X26Y f KAYNAK: HM!HAZİNE AYLlK ISTATiSTiKLERI). TCMB (ÖDEMELER DENGESI ISTATiSTIKLERi) (NA): Dünya Bankusı H<tvuı: SisrcuıiııJcıı k<lynaklwıaıı lkğcrlcmc Fak:Wrii elde ıııı:n ııı lıncıdığmtlmı il;ıvc cdilmcnıişlir. Bunları; a) Garantisiz ticari brçlarla ilgili ayarlama,

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKiYE EKONOMisi YAYıNLARı YAYıN NO: 2008-56 TÜRR:İYE EKONOMİsİNDE SON YıLLARDA YAŞANAN YUKSEK

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMANIN ELEŞTİRİSİ: BAŞKA BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLGUSU VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1

SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMANIN ELEŞTİRİSİ: BAŞKA BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLGUSU VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 23, Sayı : 82, ss. 1-22 SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMANIN ELEŞTİRİSİ: BAŞKA BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLGUSU VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 Burak GÜRBÜZ * Özet Çalışmanın birinci amacı borcun zaman

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış ya da Tüketim Vergilerinin Artan Ağırlığı

Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış ya da Tüketim Vergilerinin Artan Ağırlığı B.ÖZDEMİR Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış ya da Tüketim Vergilerinin Artan Ağırlığı Dr. Biltekin ÖZDEMİR * Özet Türk Vergi Sistemi nin çeşitli yönlerden eksiklikleri olduğu

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2603 - ÖİK: 614 KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2812 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KALKINMA STRATEJİLERİ ve SANAYİLEŞME (Dün-Bugün-Yarın) GA / 04-2-9 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ. Mayıs 2004 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

Detaylı

ISBN 975-7406-84-8. e-mail:a-esiyok@tkb.com.tr. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Matbaasında Çoğaltılmıştır

ISBN 975-7406-84-8. e-mail:a-esiyok@tkb.com.tr. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Matbaasında Çoğaltılmıştır TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş EKONOMİK ARAŞTIRMALAR İKTİSADİ DÖNEMLER İTİBARİYLE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KALKINMA (1923-2004) 2004) B. Ali EŞİYOK Kd. Uzman GA-06-02-02 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2006 Ankara

Detaylı