Giriş. A. Duyurular. HUKUK BÜLTENİ Mart- Nisan 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giriş. A. Duyurular. HUKUK BÜLTENİ Mart- Nisan 2015"

Transkript

1 Giriş İçindekiler Giriş 1 A. Duyurular 1 -Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi 1 -Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarını Yatıracağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ 2 -Ev Hizmetlerinde Çalışanlarının Sigortalı Çalıştırılma Esasları Hakkında Düzenleme 3 B. Mevzuat Değişiklikleri 3 - Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 3 -Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik 4 -Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yılının Mart ve Nisan ayına ilişkin bültenimizde, güncel hukuki değişiklikler ve içtihatlar yer almaktadır. Gürpınar Hukuk Bürosu olarak hazırladığımız Hukuk Bülteni nin sizlere faydalı olmasını dileriz. A. Duyurular Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ tarihinde Resmi Gazete de yayınlandı. Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda Tebliğ hükümleri uygulanacaktır. 1 -Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği 6 -Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 7 -Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik 8 -HMK 109. Maddesinin 2. Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması -İş Güvenliği Uzmanlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 9 C. Mahkeme Kararları 10 ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER İlk gelen ,00 TL için Sonra gelen ,00 TL için Sonra gelen ,00 TL için Sonra gelen ,00 TL için Sonra gelen ,00 TL için ,00TL'den yukarısı için TEK HAKEM ÜCRETİ 3 VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM ÜCRETİ % 5 % 8 % 4 % 7 % 3 % 6 % 2 % 4 % 1 % 2 % 0,1 % 0,2

2 Tebliğe göre verilecek ücretler yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır ve bu şekilde hakemler arasında paylaşım yapılır. Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır tarihinde yayınlanan işbu Tebliğ ile tasfiye halinde bulunan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, bilinen alacaklılarıyla, ulaşılamayan ortaklarının muaccel olan veya hakkında uyuşmazlık bulunmayan alacaklarının; depo edileceği banka, depo edilmesi ile banka hesabına yatırılan tutarın hak sahiplerine ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Tasfiye halinde bulunan şirketlerin bu Tebliğ kapsamındaki alacaklıları şunlardır: a) Şirket defterlerinden veya diğer belgelerden alacaklı oldukları anlaşılan, yerleşim yerleri bilinen ve iadeli taahhütlü mektupla çağrılan kişiler, b) Şirket defterlerinden veya diğer belgelerden alacaklı oldukları anlaşılan ancak yerleşim yerleri bilinmeyen, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirket bağımsız denetime tabi ise şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilen ve alacaklarını tasfiye memuruna bildirmeye çağrılan kişiler, c) Tasfiye halinde bulunan şirketin ulaşılamayan ortakları. Bu kişiler yapılan çağrılara rağmen tasfiye halinde bulunan şirketin tasfiye memurlarına herhangi bir bildirimde bulunmazlarsa, muaccel olan veya hakkında herhangi bir uyuşmazlık bulunmayan alacaklarının tutarı, tasfiye halinde bulunan şirketin merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe en yakın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubesinde veya şirket merkezinin bulunduğu yerde anılan Banka şubesinin bulunmaması durumunda en yakın yerdeki şubede açılacak hesaba yatırılacaktır. Tasfiye halinde bulunan şirketin borçları ödendikten sonra, ulaşılamayan şirket ortaklarının pay bedelleri ile pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlıktan üzerine düşen pay da aynı şekilde yatırılacaktır. Tasfiye memurunun başvurusu üzerine, tasfiye halindeki şirketin Vergi Kimlik Numarası ile vadeli Türk Lirası mevduat hesabı açılır. Bu mevduatın zamanaşımına uğraması hakkında 19/10/2005tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat hükümleri uygulanır. Tasfiye memurları, bu Tebliğ kapsamında bankaya yatırılan alacaklar ve pay bedelleri ile ilgili olarak, alacakları bankaya yatırılan alacaklıların veya ortakların kimlik bilgilerine ve açılan hesaba ilişkin bilgileri gösterir listeyi en geç bir hafta içinde şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğüne verir. Müdürlük, listeyi şirketin sicil dosyası içerisinde muhafaza eder. Liste verildiği gün Müdürlüğün kurulu olduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasının internet sitesinde yayımlanır.hak sahipleri, bankaya yapacakları ödeme taleplerinden önce ilgili Müdürlüğe başvurarak alacaklı olduklarını gösterir belgeyi alacaklardır. 2

3 Ev Hizmetlerinde Çalışanlarının Sigortalı Çalıştırılma Esasları Hakkında Düzenleme Yapılmıştır. Bilindiği üzere, ev hizmetlerinde çalıştırılanların sigortalı çalıştırılmalarına ilişkin torba yasa tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu defa, 1 Nisan 2015 tarihinde Ev Hizmetlerinde 5510 sayılı Kanunun Ek-9. Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğde; ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında çalıştıran, işveren ve sigortalılara yönelik yükümlülüklerin uygulama esasları düzenlenmektir. B. Mevzuat Değişiklikleri Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik 3 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre, tehlikeli madde /tehlikeli yük); Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-I kapsamına giren petrol ve petrol ürünleri, Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) içinde listelenmiş paketli maddeler, Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC Kod) Ek-1 de verilen UN Numarasına sahip dökme maddeler, Dökme Halde Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IB C Kod) Bölüm 17 de verilen maddeler ile Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Teçhizatı Hakkında Uluslararası Kod (IGC Kod) Bölüm 19 da verilen maddeler ile henüz bu listelere girmemiş ancak fiziksel, kimyasal özellikleri veya taşınma şekli sebebi ile taşıma sırasında can, mal ve çevreye veya diğer maddelere zarar verebilme potansiyeli taşıyan maddeleri, bu maddelerin taşındığı ve gerektiği şekilde temizlenmemiş ambalajları ve yük taşıma birimlerini kapsamaktadır. Yönetmeliğin 6. maddesine göre; tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz aracı, liman idari sahasına girmeden en az 24 saat önce; liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi 24 saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, yüklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bildirim belgesini yazılı olarak ilgili liman başkanlığına sunacaktır. Yük ilgilisi, karayolu ve demiryoluyla gelen tehlikeli yükler ile ilgili kıyı tesisine girmeden en az 3 saat önce kıyı tesisine bildirim yapacak ve bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda, bildirim veren hakkında idari işlem yapılacak ve varsa yanaşma, kalkma, geçiş sırasını kaybedecektir. Tehlikeli madde elleçleyen (tehlikeli yükün, asli niteliklerini değiştirmeden, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, ayrıştırılması, kalburlanması, karıştırılması, yük taşıma birimlerinin ve ambalajlarının yenilenmesi, değiştirilmesi veya tamiri ile 3

4 taşımaya yönelik benzer işlemler) kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunlu olacaktır. Yönetmeliğin 10. maddesine göre; tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesisleri, tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemleri ve Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilmiş sorumlulukların ve 12 nci maddesinde belirtilmiş tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir tehlikeli madde rehberi hazırlar ve bulundurur. Yönetmeliğin 11. Maddesinde tüm tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri düzenlenirken, 12. Maddesinde de, kıyı tesisi işletmelerince uyulacak kurallar ve alınacak tedbirler düzenlenmiştir. Yine yükleri elleçleyen kıyı tesislerinde çalışan personelin alması gereken eğitimlerin hangi kapsamda olacağı 14. Maddede düzenlenmiştir. Liman idari sahasında ve bitişik limanlar arasında tehlikeli yükler ve tehlikeli atıklar; özel kaplar ve ambalajlar içerisinde, vagonlara ve kamyonlara yüklenmiş olarak ve taşıyan ile taşıtan tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla; bu işlere tahsisli yolcusuz gemi ve deniz araçları ile taşınacak ve bu taşıma, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara göre ve ilgili liman başkanlığınca uygun görülen saatlerde yapılacaktır. Yönetmeliğin 15. maddesi denetimi düzenlemekle beraber, 16. maddesine göre; yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda, bin ile 75 bin lira arasında değişen idari para cezaları verilecek olup, can, mal, çevre ve seyir emniyetini ciddi olarak tehdit ettiği belirlenen veya kasti ihlaller için ceza miktarları yüzde 100 artırılacaktır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik TAKBAS verilerinin paylaşımına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme ile, taşınmazın gerçek ve tüzel kişiyle ilişkilendirilmesi, üzerindeki hakların gösterilmesine ilişkin bilgileri içeren TAKPAS verileri, elektronik tapu siciline geçilinceye kadar bilgilendirme amaçlı kullanılabilecektir. Yönetmeliğin 6. Maddesine göre; TAKPAS'ın işletilmesi, paylaşılması ve kullanılmasında, anayasa, uluslararası sözleşmeler ve diğer mevzuatta yer alan, devlet sırrı, kişisel verilerin korunması, özel hayat ve soruşturmanın gizliliği, mahkemelerce verilen gizlilik kararları, gizli tanıklık, Tanık Koruma ile Terörle Mücadele kanunları kapsamındaki tedbir kararlarına ilişkin hükümler esas alınacaktır. Sistemden yararlanmak isteyen kurumlar ve kişiler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvuracak olup, başvurularda, talep edilen bilgilerin kullanım amacı ve varsa yasal dayanağının bildirilmeleri gerekecektir. Genel Müdürlük, verileri, yönetmelik uyarınca, kurumlar ve kişilerle yapacağı protokol veya sözleşme çerçevesinde paylaşıma açabilecek olup, kurumlar ve kişiler, aldıkları verilerin gizliliğini korumakla yükümlü olacaklardır. Alınan veriler, kullanım amacı veya sözleşmede tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka amaçla kullanılamayacaktır. İhlali halinde kullanım askıya alınması ve diğer sorumluluklar yönetmeliğin 16. Maddesinde düzenlenmiştir. 4

5 Sözleşme/protokolde bulunması gereken hususlar Yönetmeliğin 8.maddesinde belirtilmiştir. Protokol yapılan kişi ve kurumlarla veri paylaşımı, salt elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek olup, kurumlar ve kişilerin TAKPAS'ta hangi sorgulamaları yapabilecekleri ve hangi bilgileri alabilecekleri, sözleşme veya protokoller çerçevesinde belirlenecektir. İlgili idarelerce düzenlenen, taşınmaz üzerindeki tasarrufları kısıtlayıcı veya yasaklayıcı nitelikteki haciz, tedbir ve benzeri bildirimler, elektronik ortamda Genel Müdürlüğe bildirilebilecek ve bu bildirimlere, Genel Müdürlükçe elektronik ortamda cevap verilebilecek. Kurum ve kişilerin almaya yetkili olduğu bilgiler, sorgu sonucu olarak gönderilecektir. Mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları, İcra Ve İflas Müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının, görevleriyle ilgili taşınmaz verilerine erişimi protokolle belirlenebilecektir. Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, elektronik kabul beyanıyla oluşturulan sözleşme şartları dahilinde verilere ulaşabilecektir. Tapu sicilinin açıklığı ilkesi gereğince, taşınmazın tanımlayıcı bilgileri, herkes tarafından elektronik kabul beyanıyla oluşturulan sözleşme şartları kapsamında sorgulanabilecektir. Mevzuata uygun olarak harita verilerinin yanı sıra kadastral veriler, tapu tahrir defterlerine ait kayıtlar, sistem üzerinden paylaşılabilecektir. TAKPAS'tan yapılan her türlü işlem, işlemin tarihi, saati, işlemi yapan kullanıcı, yapılan sorgulama bilgileri, izleme bilgisi olarak tutulacak ve bu bilgiler yedeklenecek olup; tutulan izleme bilgisi, sorgu sonucunu içerecektir. Genel Müdürlük kullanıcılarınca izleme bilgileri sorgulanarak, sistemden yapılan işlemler takip edilecektir. Yönetmelik kapsamında alınacak hizmetler, ilgili kanun uyarınca döner sermaye hizmet bedeline tabi olacaktır Yabancı uyruklu kişiler ve şirketlerinin verilerinin paylaşımda da işbu yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Mevcut protokollerin bu Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin olması halinde bu Yönetmelik hükümleri geçerli olup, mevcut protokoller bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Yönetmeliğe uygun hale getirilecektir. Bu yönetmelik yayımı tarihi yani tarihinde yürürlüğe girmiştir tarihinde Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girmiştir. İşverenin yeraltı kömür madenlerinde faaliyet alanının herhangi bir yerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek olayın (göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz intişarı ve benzeri) meydana gelmesi durumunda tüm çalışanların acil durum planında belirtilen kaçış güzergâhlarına uygun olarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde yer üstüne intikalini sağlamak için; faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında oksijenli ferdi kurtarıcı değişim veya dolum istasyonları kurmak zorunda olduğu düzenlenmiştir. Yeraltı maden ocaklarında, yeraltında çalışacakların giriş-çıkışlarının ve bulundukları yerlerin her an doğru bir şekilde yerüstünde takip edilebileceği bir sistem kurulacaktır. 5

6 Yönetmelikte yapılan değişiklikle, bant konveyörler antistatik ve alev yürütmez özellikte olması gerektiği; ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve ortaya çıkabilecek herhangi bir yangının ilerlemesini durduracak sıklıkta soğutma/söndürme sistemi ile donatılması gerektiği eklenmiştir. Kendiliğinden yanmaya elverişli madenlerde, bekleme barajları dahil olmak üzere gerekli tedbirler alınacağı eklenmiştir. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, çalışanlar herhangi bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitilecektir. Bu konunun ayrıntısı Yönetmelikte yapılan değişiklik ile eklenmiştir. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile, acil durum planları ve tatbikatların en geç 6 aylık sürelerde yenileneceği düzenlenmiştir. Aynı Yönetmeliğin Ek-3 ünün 4.1 inci bendinin sonuna İnsan naklinin yapıldığı eğimli galerilerde; eğim 18 dereceyi geçemez. Bu durumun sağlanamadığı eğimli ana yollarda insanların taşınması uygun fren sistemi ve koruyucularla donatılmış mekanik vasıtalarla yapılır. hükmü eklenmiştir. Ocakta yeterli sayıda kalibre edilmiş seyyar gaz ölçüm cihazları bulundurulacağı ve birbirinden ayrı noktalarda çalışan her ekipte en az bir adet cihaz bulunacağı düzenlenmiştir. Havalandırma sistemi acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönünü ters çevirebilecek özellikte olacağı eklenmiş ve yönetmeliğin diğer hükümlerine eklemeler ve değişiklikler yapan bazı revizyonlar yapılmıştır. Bu yönetmeliğin bazı hükümleri Eylül 2015 de bazı maddeleri Ocak 2016 da diğerleri ise yayımı tarihte yürürlüğe girecektir. Kredi Kuruluşları Tarafından Verilen Bireysel Kredilerle Bağlantılı Olan Zorunlu Veya İhtiyari Sigorta Ürünlerinin Sunumunda Birlik Ve Güvenilirliği Sağlamak, İlgililerin Hak Ve Menfaatlerini Korumak Ve Verilecek Hizmete İlişkin Usul Ve Esasları Düzenleyen Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir. Yönetmelik, sigorta ödemelerinin zamanlaması, bilgi formu düzenlenmesi, sigorta sözleşme süreleri, yenileme gibi konularda ayrıntılı düzenlemeler getirmektedir. Bireysel kredi ile bağlantılı olarak yapılacak sigortalar hakkında, kredi sözleşmesi yapılmadan önce, kredi kuruluşu tarafından kredi kullanana bilgi verilmesi gerekecek olup, sigorta sözleşmelerine ilişkin söz konusu bilgilendirme yazılı olarak düzenlenecek ve kredi kullanan tarafından imzalanacaktır. Kişilerin fiziki olarak karşı karşıya gelmesinin söz konusu olmadığı hallerde veya işin mahiyetinin gerektirdiği durumlarda elektronik ortamda veya ilgilinin bilgi formuna erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla da bilgilendirme yapılabilecek fakat bu durumda, ispat yükümlülüğü kredi kuruluşuna ait olacaktır. Kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi bağlantılısigortalarda ise 28/10/2007 tarih li ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik 6

7 kapsamında düzenlenen bilgilendirme formları verilmeyecektir. Kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi bağlantılı sigorta sözleşmelerinde, poliçe veya katılım sertifikasının bir örneğinin kredi kuruluşu tarafından kredi kullanana imza karşılığı verilmesi zorunluluğu getirilmektedir. Ancak; elektronik ortamda veya ilgilinin erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla sözleşmenin yapılmasından itibaren on beş gün içinde katılım sertifikası veya poliçenin verilebileceği düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 9. maddesi ile katılım sertifikası ve poliçenin içermesi gereken hususlar belirlenmiş. Yönetmeliğin 10. maddesine göre, kredi bağlantılı yapılan meblağ sigortalarının kalan borç tutarıyla uyumlu olmasını teminen; sigorta teminat tutarları, sigorta konusuna dâhil olan anapara ile faiz ve benzeri fer i yükümlülükler de dikkate alınarak, yıllık azalan tutarlı veya aylık, üç aylık gibi kredi borcu ödeme periyoduna bağlı azalan tutarlı şekilde belirlenecektir. Sigorta süresinin kredi vadesine eşit olmadığı ve yenilemeli şekilde akdedilen sigortalarda; son yenileme döneminde, kredi vadesiyle sigorta süresinin uyumlu olmasını teminen, bir yıldan kısa süreli sigorta sözleşmeleri düzenlenmesi gerekecektir. Yönetmeliğin 10.maddesi son fıkrasına göre; konut finansmanı kapsamında kullandırılan kredilerle ilgili; kredi konusu konut için yapılan sigortalarda, sigorta bedeli kredi bedelinden bağımsız olarak konutun yeniden yapım maliyeti esas alınarak belirlenecek, ancak bu maliyetin tespitinde arsa değeri dikkate alınmayacaktır. Kredi kullanan, yeni bir sigorta poliçesini, mevcut poliçenin veya katılım sertifikasının başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde kredi kuruluşuna ibraz edebilecek ve bu halde, ilk poliçe başlangıç tarihinden itibaren iptal edilerek, ödenen primler ibraz tarihinden itibaren beş iş günü içinde kesintisiz olarak iade edilecektir. Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca, kredi bağlantılı sigortalarda, kredi vadesi boyunca, yenileme sorumluluğu kredi kullanana, sigorta sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin bildirim yapma sorumluluğu ise kredi kuruluşuna ait olacaktır. Yönetmeliğin 13. maddesine göre, kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamayacaktır. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüz olacaktır. Bu Yönetmeliğin geçiş hükümlerine ilişkin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 1 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Kişilerin bireysel emeklilik sisteminden ve diğer kaynaklardan sağladığı birikimleri karşılığında ömür boyu veya belirli bir süre için düzenli irat ödemesi yapmayı öngören yıllık gelir sigortalarına ilişkin faaliyetlerin düzenlenmesi, denetlenmesi ve gözetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği hazırlanmış ve Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 7

8 Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği ne göre, hayat grubu sigortalarında faaliyet gösteren Türkiye de kurulmuş sigorta ve emeklilik şirketleri ile yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye deki teşkilatları yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdetmek istediklerinde Hazine Müsteşarlığa yazılı olarak başvuracaklardır. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucu bilgi işlem altyapısı ile idari ve mali açıdan yeterli bulunan şirketler yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdedebilecektir. Yönetmeliğin 7. Maddesi gereğince; şirketler, yıllık gelir sigortası sözleşmelerine ilişkin yükümlülüklerini karşılamaya yeter düzeyde, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dahilinde varlık bulundurmak zorundadır. Yıllık gelir sigortası ürünlerine ilişkin tarife ve varsa kâr payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişiklikler herhangi bir onaya tâbi olmaksızın, genel kabul görmüş aktüeryal tekniklere, bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen ilkelere uygun şekilde hazırlanarak şirketler tarafından uygulanır. Tarife, teknik esaslar ile özel şartlardan oluşur ve sigortacılık mevzuatına aykırı olamaz. İlk defa uygulamaya konulacak tarife ve varsa kâr payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişiklikler, şirketlerce uygulamaya konmadan on beş iş günü öncesinde Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde elektronik ortamda Merkeze gönderilecektir. Teknik faiz oranı; sigorta süresi, ürün kapsamında verilen teminatlar ve ürünün diğer özellikleri dikkate alınarak sigortacılık prensipleri dahilinde şirketler tarafından belirlenirken, Müsteşarlık da bu oranın azami ve asgari sınırlarını belirleyecektir. Başlangıçta tek prim şeklinde ödenen toplu paradan, taksitli prim ödemelerinden veya yapılan irat ödemelerinden azami yüzde 2 oranında kesinti yapılabilecektir. Sözleşme süresi içinde yapılan ek prim ödemelerinden azami yüzde 2 kesinti olabileceği ve kâr payı dağıtılması taahhüt edilen ürünlerde, matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen getiri üzerinden azami yüzde 10 kesinti yapılabileceği düzenlenmiştir. Sigortadan ayrılma halinde matematik karşılıklar üzerinden, sigorta sözleşmesinde geçirilen süreye ve şirketçe belirlenecek diğer unsurlara bağlı olarak değişen erken ayrılma kesintileri uygulanabilecektir. Söz konusu kesintiler, poliçe ve bilgilendirme formunun birinci sayfasında en az on dörtlük puntolarla belirtilir. Müsteşarlık, bu madde kapsamında belirtilen kesinti oranlarını yüzde 50 ye kadar artırabilecek ya da azaltılabilecektir. Yıllık gelir sigortası ürünleri, yönetmeliğin 13. ve 14. maddelerinde 50 yaş altı ve üstü olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu yönetmelik yayımından altı ay sonra yürürlüğe girecektir ve geçici 1. Maddede geçiş hükmü düzenlenmiştir. 2 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelikte düzenlenen hususlara ilişkin madde başlıkları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarının Bankalarda Bağımsız Denetim Yapmaya Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları Listesine alınmak için taşımaları gereken ilave şartların belirlenmesine, bu kuruluşların Listeden geçici veya sürekli olarak çıkarılmasına ve 8

9 bankalarda yapılacak bağımsız denetim faaliyetine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Bültenimizde; Yönetmeliğin spesifik bilgiler içermesi sebebiyle ayrıntısına girilmeden madde başlıkları ve düzenlenen hususlar belirtilmiştir. Bu yönetmelikte, yapılacak bağımsız denetimin genel esasları, bilgi sistemlerinin denetimi, bağımsız denetçilerin yetkileri 4 ila 7. maddeler arasında düzenlenmiştir. Yönetmeliğin üçüncü bölümünde; bağımsız denetim kuruluşlarında aranan şartlar; kuruluşun ortakları, likit yöneticileri ile bağımsız denetçilerinde aranan şartlar; listeye alınmak istenen bağımsız denetim kuruluşlarının başvurusundaki gerekli belgeler ve bilgiler ve listeye alınma usulü düzenlenmiştir. Dördüncü bölümde; idari tedbir olarak listeden geçici ve süresiz olarak çıkarılma düzenlenmiştir. Beşinci bölümde; denetim sürecine ilişkin yükümlülükler, kuruluşun takip yükümlülüğü ve bildirimler, yıllık rapor düzenlemesine ilişkin esaslar, yıllık faaliyet raporlarının denetimi, sırların saklanmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu yönetmelik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve 1/11/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 11 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Bazı Kanun ve KHK larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kismi dava açılmasına engel teşkil eden 6100 sayılı HMK nın 109. Maddesinin 2. Fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun kısmi dava açılmasında engel teşkil eden 109. maddesinin 2. fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılan düzenleme şu şekildedir: Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz. Böylelikle, dava konusunun, taraflar arasında tartışmasız olması ve dava konusunun açıkça belli olması halinde de kısmi dava açılabilmesinin önü açılmıştır. Bölünebilir bir alacak söz konusu olması durumunda, bunun bir kısmı dava konusu edilebilecektir. Böylece, HMUK döneminde, gerek doktrin gerekse içtihatlarla benimsenen hale uyumluluk sağlanmıştır. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete de yayımlandı. Bu Yönetmelik iş güvenliği uzmanlarının çalışma esaslarını, yetkilendirilmelerini, eğitim ve çalışma sürelerini belirleyen 29/12/2012 tarihli İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te değişiklikler getiriyor. Bu Yönetmelik 2013 yılında da iki kez değiştirilmişti. Yönetmeliğin 3,4,7,8,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,28,29, 30,33,34,35. maddelerinde değişiklikler yapılmış, aynı Yönetmeliğin; 5, 6, 13, 26, ve 27 inci maddeleri, 10 uncu 9

10 maddesinin birinci fıkrasının (a) b endi, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri, 32 nci maddesinin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları ile geçici birinci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Bazı geçici maddeler eklenmiştir. Spesifik hükümler olması sebebiyle bu bültenimizde ayrıntılı olarak değişikliklere yer vermiyoruz ancak işverenlerin, iş güvenliği uzmanı görevlendirrnesi yapabilmesi sebebiyle Yönetmeliğin değişikliklerin işlendiği son halinin incelenmesi ve gerekli uyarlamaların yapılmasını tavsiye ediyoruz. C. Mahkeme Kararları Yargıtay 7. Hukuk Dairesi nin tarihli, 2013/25515 E. ve 2014/4086 K. sayılı İşçiler Arasında Basit Bir Şakalaşmanın Ötesinde Kişilik Haklarını Zedeleyici Cinsel Söz ve Davranışların Birbirleriyle ve Başka İşçilerle de Paylaşılması Karşısında Sözleşmenin Haklı Nedenle Feshedildiğine İlişkin Kararı Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı ile ulusal bayram genel tatil ve hafta tatili ile fazla çalışma alacaklarının tahsilini talep etmiştir sayılı İş Kanunu 25/II-d maddesine göre İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. işveren açısından haklı fesih nedeni teşkil eder. İşçiler arasında basit bir şakalaşmanın ötesine geçen Olcay ve Çilem'in kişilik haklarını zedeleyecek söz ve davranışların birbirleriyle ve başka işçilerle de paylaşılması karşısında olayın kendisine iletildiği işveren tarafından işyerine de yansıyan eylem nedeniyle sözleşmenin haklı nedenle feshedildiği dikkate alınmaksızın yargılama aşamasında arkadaşlar arasında şakalaşma şeklinde nitelendirilerek kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi nin tarihli 2014/2638 E. ve 2015/1728 K. sayılı feragat beyanına ilişkin kararı Davacının, davasından feragat etmesi halinde uyuşmazlık sona erer ve feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekir. Davacı feragat beyanı ile bağlıdır ve bu beyanından dönemez. Ancak, feragate ilişkin irade açıklamasının gerçeği yansıtmadığının bildirilmesi halinde, iddianın ön sorun şeklinde incelenmesi, feragat beyanının gerçek iradeyi yansıtıp yansıtmadığının açıklığa kavuşturulması, gerçekten davacının hileye düşürüldüğü saptanırsa feragat beyanının bir hukuki netice doğurmayacağı gözetilerek işin esasının incelenmesi, aksi halde feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir. 10

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29288 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29284 TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.08.2013/169-1 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) de, 6327 sayılı Kanunun

Detaylı

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26606 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

III-58.1 VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ. (9.1.2014 Tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

III-58.1 VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ. (9.1.2014 Tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) III-58.1 VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (9.1.2014 Tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26606 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Kasım 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU 9703 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Kanun Numarası : 5464 Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI GAZETESİ www.garantiemeklilik.com.tr Ocak 2014 Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 29.06.2012 tarih ve 28338

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı