15/10/2012 tarihli ve sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 15/10/2012 tarihli ve sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün 25/6/2003 tarih ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununda belirtilen esas ve usullere uygun olarak çalışma düzeninin oluşturulması, merkez ve taşra teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, yürütülecek faaliyet ve hizmetlerin işbirliği ve hiyerarşik düzen içerisinde yerine getirilmesini sağlamaktır. Kapsam Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını kapsar. (2) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları bu Yönetmelik kapsamında değildir. Dayanak Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4904 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, b) Birim: Türkiye İş Kurumunun belirli görevlerini bünyesinde toplayıp yürüten veya uygulayan kişilerle merkez ve taşra birimlerini, c) Genel Kurul: Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunu, ç) Genel Müdür: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü, d) Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü, e) Hizmet Merkezi: Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bağlı kurulan hizmet merkezini, f) İl Müdürlüğü: Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünü, g) Kurum: Türkiye İş Kurumunu, ğ) Merkez Teşkilatı: Genel Müdürlükte yer alan genel müdür, genel müdür yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Başkanlığı ve daire başkanlıkları ile bunların bünyesinde ihtiyaca göre oluşturulacak birimlerden oluşan yapıyı, h) Personel: Kurumun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışanları, ı) Servis: Taşra teşkilatının belirli görev ve işlemlerini bünyesinde toplayıp yürüten ve uygulayan alt hizmet bölümlerini, i) Taşra Teşkilatı: İl müdürlükleri ve hizmet merkezleri ile bunların bünyesinde ihtiyaca göre oluşturulacak servislerden oluşan yapıyı, j) Yönetim Kurulu: Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu, ifade eder.

2 İKİNCİ BÖLÜM Merkez Teşkilatı ve Görevleri Merkez teşkilatı Madde 5 - (1) Genel Müdürlüğün merkez teşkilatı aşağıda belirtilen kişi ve birimlerden oluşur. a) Genel Müdür, b) Genel müdür yardımcıları, c) İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ç) Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, d) İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı, e) İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı, f) Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı, g) İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı, ğ) Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı, h) Hukuk Müşavirliği, ı) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, i) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, j) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, k) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, l) İç Denetim Başkanlığı, m) Basın, Yayın ve Tanıtım Birimi. (2) Merkez teşkilatındaki daire başkanlıkları bünyesindeki birimler, ihtiyaca göre kurulan/kurulacak şube müdürlükleri ile istihdam uzmanı ve istihdam uzman yardımcılarından kurulan/kurulacak uzman gruplarından oluşur. Uzman gruplarının yönetim ve koordinasyonu için kendi aralarından bir Koordinatör Uzman görevlendirilir. (3) Daire başkanlıklarının bünyesinde oluşturulacak birimlere ilişkin usul ve esaslar, Genel Müdürün onayı ile çıkartılacak yönergeyle düzenlenir. Genel müdürün görevleri Madde 6 - (1) Kurumun en üst amiri olan Genel Müdür, Genel Kurulun önerilerini de dikkate alarak Yönetim Kurulu kararları ile mevzuat doğrultusunda bütün işleri yürütür. Genel Müdürün görev, yetki ve a) Kurum hizmetlerini, mevzuat hükümlerine, Kurumun amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenlemek ve yürütmek, b) Kurumun görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, c) Kurumun bütçesini hazırlamak, gerekli yasal ve idari düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar, hedefler ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek, amaç, hedef ve performans ölçütlerine ulaşılmasını teminen izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak, c) Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak, ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak, d) Adli ve idari makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil etmek,

3 e) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kuralları belirleyerek, personele ve Kurumun ilişkili olduğu taraflara duyurmak ve personelin bu kurallara uygun hareket etmesini sağlamak, f) 4904 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendinde belirtilen meblağa kadar olan kiraya verme, kiralama, satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin sözleşmeler hakkında karar vermek, ihale komisyonu kararlarını onaylamak, bu meblağın üzerinde olanlar için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, g) Kendi limitleri dâhilinde merkez ve taşra teşkilatının harcama sınırlarını belirlemek, ğ) Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, h) Özel kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurum kadrolarına atamalar yapmak ve Kurum adına imza ve yetki devri yapılacak personeli belirlemek. (2) Genel Müdür, temsil yetkisini gerektiğinde genel hükümlere göre alt kademelere devredebilir. Kurum avukatının bulunmadığı yerlerde ve zamanlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesinde, icra ve yargı mercileri nezdindeki temsil yetkisini uygun göreceği Kurum personeline devredebilir. Genel müdür yardımcılarının görevleri Madde 7 - (1) Genel müdür yardımcıları görevleri ile ilgili olarak yaptıkları işlerden dolayı Genel Müdüre karşı sorumludur. Genel müdür yardımcılarının görev, yetki ve a) Genel Müdürün vereceği görevleri onun adına yapmak, yönetmek ve yürütmek, b) Genel Müdür tarafından belirlenen birimlerin yönetim ve koordinasyonunu sağlamak, c) Genel Müdürlük hizmetlerinin bir bütün olarak gerçekleşmesi için, yönetim ve koordinasyonu kendilerine verilen birimler ile diğer birimler arasında işbirliğini sağlamak, ç) Genel Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Genel Müdüre vekâlet etmek, d) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri İstihdam hizmetleri dairesi başkanlığının görevleri Madde 8 - (1) İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve a) Ulusal ve yerel istihdam politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yapmak veya yaptırmak, b) İşgücü talebi ve iş aramanın düzene bağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, c) İşgücünün yurtiçinde uygun oldukları işlere yerleştirilmesi ile işgücü talepleri için elverişli işçiler bulunmasına aracılık etmek, ç) İşgücünün yurtdışında uygun oldukları işlere yerleştirilmesi ile yurtdışı işgücü talepleri için elverişli işçiler bulunmasına ve yurtdışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, örnek yurtdışı hizmet akdi hazırlamak, d) Yabancı ülkelerde Türk işgücü çalıştırılmasına yönelik taleplerin tespitine ilişkin çalışmalar yapmak,

4 e) İkili işgücü, sosyal güvenlik ve istisna akdi anlaşmalarının hazırlanmasına ve tadiline ilişkin görüş bildirmek, gerektiğinde ikili işgücü anlaşması taslağı hazırlamak, f) Yurt dışında çalışan Türk işçilerinin ve yakınlarının işçi pasaport işlemlerinin yapılmasını sağlamak, g) İstihdamı arttırmak amacıyla istihdam hizmetlerini çeşitlendirmek, bu konuda proje ve programlar geliştirmek, ğ) İstihdamda özel politika gerektiren grupların istihdamlarına yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, h) Zorunlu istihdamla ilgili takiplerin yapılmasını sağlamak, ı) Yurtiçi ve yurtdışı istihdam hizmetleri ile ilgili olarak Kurum birimleri, iş arayanlar veya işverenlerin karşılaştıkları sorunlar hakkında çözümler geliştirmek, görüş ve istekleri doğrultusunda çalışmalar yapmak veya yaptırmak, i) İşçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, kısa çalışma ödemelerine esas olacak genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizin varlığına dair Kurum Yönetim Kurulunca verilecek karara ilişkin iş ve işlemleri yapmak, j) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesine göre işyerinde haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azalmasına veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulmasına ilişkin başvuru ve taleplerin değerlendirmesini yapmak veya yaptırmak, k) Özel istihdam büroları ve tarım aracılarına ilişkin görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, l) İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde işsizlere geçici gelir desteği verilmesi amacıyla toplum yararına program ve projelerin uygulanmasını sağlamak, m) Bakanlığın taşrada yürütülmesi gereken hizmetlerini koordine etmek, n) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Kurulların etkinleştirilmesine yönelik çalışmaları yapmak, o) Birim görev alanındaki mevzuatı geliştirmeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak, ö) Genel Kurul çalışmalarını yürütmek, Genel Kurul Raporu'nu hazırlamak, Genel Kurul da alınan kararları eylem planına dönüştürerek hayata geçirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, p) Kurumun diğer kurumlarla yaptığı işbirliği ile oluşturulan hizmet noktalarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, bunların etkinleştirilmesine yönelik çalışmaları yapmak, r) İş arayanları ve işverenleri buluşturan istihdam etkinlikleri düzenlenmesini sağlamak, s) İşveren kayıt ve taleplerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, ş) İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde işyeri ziyaretlerinin yapılmasını sağlamak, t) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri Aktif işgücü hizmetleri dairesi başkanlığının görevleri Madde 9 - (1) Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve a) Kuruma kayıtlı işsizlerin, iş piyasası ihtiyaçları doğrultusunda istihdam edilebilirliklerinin arttırmak için meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitim hizmetleri ile girişimcilik ve işbaşı eğitim programları düzenlemek,

5 b) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesi çerçevesinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak kişilerin sahip olmaları gereken sertifikaların verilmesini teminen çalışanlara yönelik eğitim programları düzenlemek, c) Özel politika gerektiren gruplar için aktif işgücü programları düzenlemek, ç) Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü ve eski hükümlü çalıştırmadığı için işverenlerden kesilip Kuruma aktarılan para cezaları özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik projelere tahsis edilmesine ilişkin sekreterya işlerini yürütmek, d) Aktif İşgücü Programlarından mezun kursiyerlerin/katılımcıların istihdam durumlarını, mezuniyetlerinden itibaren izlemek, e) Aktif İşgücü Programlarının Etki Değerlendirmesini yapmak/yaptırmak, f) Aktif İşgücü Programları için projeler geliştirmek, yürütmek ve izlemek, g) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri İş ve meslek danışmanlığı dairesi başkanlığının görevleri Madde 10 - (1) İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve a) İş ve Meslek Danışmanlarının görev ve sorumluluklarının Ulusal İş ve Meslek Danışmanlığı Meslek Standardı çerçevesinde yürütülmesini diğer birimlerle koordineli bir şekilde sağlayarak, iş ve meslek danışmanlarına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek, b) Kuruma kayıtlı iş arayanlarla bireysel/grup iş ve meslek danışmanlığı görüşmeleri yaparak, danışan hakkında toplanan bilgilerin değerlendirilmesini, danışanın uygun kurs/iş/eğitim ile eşleştirilmesini ve izlenmesini sağlamak, c) İş arayanlara, iş arama becerilerini artırıcı bilgiler ve/veya iş arama becerileri eğitimi verilmesini sağlamak, ç) İşyeri ziyaretleri ile işverenin kısa, orta ve uzun vadede eleman ihtiyaçlarının tespit edilmesini, işyerlerinin kurum kayıtlarına alınmasını, firmanın işe alım yöntemlerinin tespit edilmesini, personel seçimi ön elemesinin yapılmasını, kurum hizmetlerinin tanıtılmasını sağlayarak işveren danışmanlığı hizmetlerinin sunulmasını sağlamak, d) Meslekler, mesleki eğitim yerleri ve çalışma hayatıyla ilgili bilgi kaynaklarını basılı, görsel ve işitsel olarak hazırlamak, hazırlatmak; bunları ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulmasını sağlamak, e) Eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik meslek danışmanlığı faaliyetlerini yürütmek, f) Danışmanlık hizmetlerinin hedef kitleye tanıtımı ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, g) İş ve mesleklerin, analizlerini yapmak/yaptırmak, standart tanım ve görevlerini çıkarmak, Uluslararası Meslek Sınıflandırma Sistemine göre sınıflandırmak ve kodlamasını yapmak; İş ve Meslekleri Türk Meslekler Sözlüğüne eklemek, sözlüğü yayınlamak ve güncelliğini sağlamak, ğ) Kurum tarafından hayat boyu öğrenme ve rehberlik anlayışı çerçevesinde yürütülen Avrupa Rehberlik Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, h) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri

6 İşgücü piyasası ve istatistik dairesi başkanlığının görevleri Madde 11 - (1) İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve a) İşgücü piyasasını izlemek, işgücü piyasasına ilişkin verileri yerel ve ulusal düzeyde derlemek, analiz etmek ve yorumlamak, b) İşgücü piyasası araştırmaları yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak, c) Yerel düzeyde gerçekleştirilen işgücü piyasası araştırma ve analizlerini koordine etmek ve bu konuda gerekli standardizasyonu sağlamak, ç) Kurum hizmetlerine ilişkin istatistiklerin periyodik olarak hazırlanmasını ve yayınlanmasını sağlamak, d) Kurum hizmetlerine ilişkin veri taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak, e) Kurumumuz istatistik kapasitesinin geliştirilmesi doğrultusunda gerekli tedbirleri almak / alınmasını sağlamak, f) Resmi İstatistik Programı kapsamında Kurumumuzca üretilmesi gerekli olan resmi istatistiklerin uluslararası kalite ve standartlarda üretilebilmesi için çalışmaları yürütmek, g) Uluslararası kurum kuruluşlarca üretilen işgücü piyasasına ilişkin verilerden ihtiyaç duyulanları takip etmek, ğ) İl müdürlükleri faaliyetlerinin performans ölçümlerine ilişkin işlemleri yapmak, h) Birimler tarafından kendi görev alanıyla ilgili istenen analiz sonuçları ve istatistiksel bilgileri vermek, ı) İşgücü Piyasası Bilgi Sistemini oluşturmak, i) İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu çalışmalarını koordine etmek ve sekreteryasını yapmak, j) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri Dış ilişkiler ve projeler dairesi başkanlığının görevleri Madde 12 - (1) Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve a) Kurumun görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarına, Ulusal Programa ve İlerleme Raporlarına ait gelişmeleri izlemek ve Kurum birimleriyle koordinasyon içinde gerekli katkıyı sağlamak, b) Avrupa İstihdam Stratejisine dâhil olma çalışmalarını yürütmek, c) Kurumun görev alanı ile ilgili olarak, Avrupa Birliği Mali Yardım Araçlarına ilişkin programlama faaliyetlerini ve süreçlerini takip etmek ve yürütmek, bu kapsamdaki projeleri/operasyonları hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak, bu görevleri yürütürken Kurum merkez ve taşra teşkilatı ile Kurum dışı ilgili tüm taraflar arasındaki koordinasyonu sağlamak, ç) Uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilecek projeleri hazırlamak ve yürütmek, bu görevleri yürütürken Kurum merkez ve taşra teşkilatı ile Kurum dışı ilgili tüm taraflar arasındaki koordinasyonu sağlamak, d) Kurumumuzun yürütücü/iştirakçi/ortak olduğu dış kaynaklı projelerin uygunluğunu onaylamak, e) Uluslararası toplantı, komisyon çalışması, seminer, eğitim, sempozyum ve konferans gibi yurtdışı etkinliklerine Kurum temsilcisi/temsilcilerinin katılımını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

7 f) Kurumun görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların mevzuatı ve uygulamaları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve ilgililere duyurmak, g) Kurumun görev alanı ile ilgili konularda, ülkelerle işbirliği protokolleri hazırlamak, uluslararası sözleşmeler de dâhil olmak üzere ülkelerle işbirliği programlarını koordine etmek ve gerekli iletişimi sağlamak, ğ) Kurum faaliyetleri çerçevesinde yurtdışından gelen heyetlerle ilgili protokol işlerini yürütmek ve gerekli ön hazırlıkları yapmak, h) Üye olunan uluslararası kuruluşlara üyelik aidatlarının ve katkı paylarının zamanında ödenmesini sağlamak, ı) Kurumun ihtiyaç duyduğu yabancı dildeki doküman ve yayınların Türkçeye çevirisinin yapılmasını sağlamak ve ilgili birimlere iletmek, i) Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesini sağlamak, j) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri İşsizlik sigortası dairesi başkanlığının görevleri Madde 13 - (1) İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve a) İşsizlik sigortası işlemlerinin yapmak/yapılmasını sağlamak, b) Kısa çalışma ödeneğinin ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak/yapılmasını sağlamak, c) Ücret garanti fonu kapsamında ücret alacaklarının ödemesine ilişkin işlemleri yapmak/yapılmasını sağlamak, ç) İş kaybı tazminatı ödemelerine ilişkin işlemleri yapmak/yapılmasını sağlamak, d) Taşra teşkilatı tarafından belirlenen hak sahiplikleri esas alınarak işsizlik sigortası, kısa çalışma, iş kaybı tazminatı ve ücret garanti fonu kapsamında ödeme dosyalarının oluşturulması işlemlerini yapmak/yapılmasını sağlamak, e) Taşra teşkilatı tarafından belirlenen hak sahipliklerine göre; 4447 sayılı Kanun ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kurum ve kuruluşlara ödenmesi gereken prim ve vergi ödemelerine ilişkin işlemleri yapmak/yapılmasını sağlamak, f) 4447 sayılı Kanun kapsamında ilave istihdamın sağlanmasına yönelik prim teşviki uygulaması ile ilgili olarak; sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen ve doğrulanan hak sahipliğine bağlı olarak, ödeme süresini kontrol etmek ve ödeme yapılmak üzere Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığına bildirmek, g) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri Fon yönetimi ve aktüerya dairesi başkanlığının görevleri Madde 14 - (1) Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve a) İlgili mevzuat ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonunun değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yapmak, b) Fonun değerlendirilmesi ile ilgili olarak finansal piyasaları takip etmek, c) Fon hareketlerini izlemek, portföy sınırlarını takip etmek,

8 ç) Menkul kıymetlerin Sermaye Piyasası Kurulunca yetki verilmiş olan merkezi saklama kuruluşlarında saklanmasını yapmak, d) Fonun aktüeryal işlemlerini yürütmek, e) İşsizlik Sigortası Fonunun gelir ve giderlerinin üçer aylık dönemler itibariyle Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensubu Yeminli mali müşavirlere denetlettirilerek denetim raporlarının kamuoyuna açıklanmasını sağlamak, f) Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla İşsizlik Sigortası Aylık Basın Bülteni yayınlamak, g) Finansal piyasaları takip ederek Yönetim Kuruluna sunulmak üzere haftalık, aylık ve yıllık raporlar hazırlamak, ğ) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri Hukuk müşavirliğinin görevleri Madde 15 - (1) Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve a) Kurumun taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Kurumu temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, b) Kurum hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Kurum birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını diğer birimlerin de görüşünü alarak Kurum görüşünü oluşturmak, c) Kurum ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Kurum birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek, ç) İl Müdürlüklerinde görev yapan avukatların ve hukuk servislerinin koordinasyonunu sağlamak, d) Kurum tarafından hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takiplerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları izlemek, koordine etmek ve denetlemek, e) Kurum lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekâlet ücretlerinin dağıtımı ile ilgili işleri ilgili birimlerle koordineli olarak yapmak, f) Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri diğer birimlerle koordineli olarak hazırlayıp Genel Müdüre sunmak, g) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri Strateji geliştirme dairesi başkanlığının görevleri Madde 16 - (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Kurumun orta ve uzun vadeli stratejisini, politikalarını, amaçlarını ve hedeflerini belirlemek üzere gerekli koordinasyon ve çalışmaları yapmak, b) Kurumun stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek, hazırlamak ve mevzuat gereği yenileme çalışmalarını yürütmek, c) Kurumun görev alanına giren konularda, Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

9 ç) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Kurumun faaliyet raporunu hazırlamak, analiz etmek ve sonuçlarını değerlendirmek, d) Kurum içinden veya dışından yöneltilen bilgi ve belge taleplerinin cevaplanmasına yönelik olarak koordinasyon faaliyetlerini yürütmek ve cevaplamak, e) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak, f) Yıllık Hükümet Programının Kurumu ilgilendiren kısımlarını izlemek ve sisteme girilmesini sağlamak, g) Eylem Planlarına ilişkin olarak faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, ğ) Kurumun görev alanına ilişkin konularda hizmet standartları ve Kamu Hizmet Envanteri işlemlerinin hazırlanması çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak, h) Harcama birimlerinin teklifleri doğrultusunda kurumun performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak ve yıllık performans programını hazırlamak, ı) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren kurumun bütçesini harcama birimlerinin teklifleri doğrultusunda, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, i) Kurumun faaliyetlerinin stratejik plan, yıllık performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, j) Kurumun bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, raporlamak, malî istatistikleri hazırlamak ve sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirleri üretmek, k) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde harcama birimlerinin teklifleri doğrultusunda ayrıntılı finans programını hazırlamak ve hizmet gereklerini dikkate alarak, ödeneklerin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, l) Yılı içinde yapılacak mevzuat düzenlemeleri ve harcama birimlerinden gelen teklifler doğrultusunda bütçede yapılacak revize işlemleriyle ilgili çalışmaları yapmak, m) Kurumun yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, n) Kurumun yatırım programının uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu Projeleri yürüten harcama birimlerinden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlamak, o) Harcama birimlerinin teklifleri doğrultusunda masraf karşılıklarının belirlenmesi işlemlerini yürütmek, ö) Kurumun ilgili mevzuat çerçevesinde gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, p) Kurumun merkez birimlerinin muhasebe hizmetlerini yürütmek, r) Kurumun bütçe kesin hesabı ve malî istatistiklerini hazırlamak, s) Kurumun mülkiyetinde ve kullanımında bulunan taşınırlara ilişkin iş ve işlemleri Taşınır Mal Yönetmenliği doğrultusunda yürütmek, taşınır ve taşınmazlara ilişkin amortisman, dahili sigorta vb. işlemleri yapmak ve bunlara ait icmal cetvellerini düzenlemek, taşınır kesin hesabını hazırlamak, ş) Kurumun diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, t) Kurumun iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, u) Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, ü) Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

10 v) Kurumun ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak, y) Ön mali kontrol görevini yürütmek, z) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek, aa) Harcama birimlerini malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda bilgilendirmek, bb) Malî konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirme yapmak, cc) Bilgi edinme, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Merkezi iletişim Merkezi (ALO 170) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, çç) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri İnsan kaynakları dairesi başkanlığının görevleri Madde 17 - (1) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve a) Kurumun insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak, b) Sözleşmeli personel alımları için gerekli izin, alım ilanı, yerleştirme ve atama işlemlerini yapmak, c) Açıktan atama (KPSS A ve B grubu atamaları, açıktan yeniden atama, 3713 sayılı kanuna göre atama, 2828 sayılı Kanuna göre atama, özürlü personel ataması), kurum içi atama (hizmet gereği, mahkeme kararı sonucu, soruşturma, sınav, istek, eş durumu vs.) ve özelleştirme nedeniyle atama işlemlerini yapmak, ç) Başka kurum ve kuruluşlara naklen atanan Kurum personeline muvafakat verilmesi, kurumumuza naklen atanacaklar için muvafakat istenmesi işlemlerini yapmak, d) Vekâlet, istifa ve görevlendirme işlemlerini yapmak, e) Atamalar nedeniyle mahkemeye başvuran personelle ilgili görüş bildirmek ve görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapmak, f) Kadro işlemleri (iptal-ihdas, tenkis-tahsis), kadro istatistikleri ile ilgili veri girişleri ve raporlama işlemleri, derece ve kademe ilerlemesi işlemlerini yapmak, g) Kurum merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin emeklilik, ölüm, hizmet birleştirmesi, borçlanma işlemleri, tahsil değişikliği ve sigortalı hizmeti olan personelin intibak işlemlerini yapmak, ğ) Aday memurların asalet tasdik ve askerlik tehir işlemleri ile askerlik ve doğum nedeniyle ücretsiz izine ayrılan personelin ayrılış ve göreve başlamayla ilgili işlemleri yapmak, h) Merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin disiplin ve pasaportla ilgili işlemlerini yürütmek, ı) Kurumdan emekli olanların emekli ikramiyeleri ile makam, görev ve temsil tazminatı alanların işlemlerini yürütmek, i) Kurum personelinin sendika, ders görevi, spor, refakat ve aylıksız izinlerle ilgili işlemlerini yürütmek, merkez teşkilatında çalışan personelin, mazeret ve hastalık izni ile ilgili işlemlerini yürütmek,

11 j) Her personel için tutulması zorunlu olan özlük dosyalarını oluşturmak ve muhafaza etmek, yeni göreve başlayanlar ile naklen gelen personele özlük dosyası açılması, naklen gelenlerin önceki hizmetlerini sisteme girilmesi ve Kurumdan naklen ayrılan personelin özlük dosyasının ilgili kuruma gönderilmesini sağlamak, k) Mal bildirimlerinin kontrolünü ve karşılaştırmasını yaparak muhafaza etmek, l) Merkez teşkilatında çalışan personelin başarı ve üstün başarı belgeleriyle ilgili işlemleri yürütmek, m) Kurum kimlik kartı işlemlerini yapmak, n) Kurumun eğitim ihtiyacını belirlemek, o) Hizmetiçi eğitim plânlamasını bir önceki yılın değerlendirme sonuçlarına göre yapmak, Kurumun yıllık eğitim planını hazırlamak ve Eğitim Kuruluna sunmak, ö) Hizmetiçi eğitime katılacak program yöneticisi, eğitici ve katılımcılar ile diğer personeli belirlemek ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, p) Hizmetiçi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla test, anket, değerlendirme formu gibi değerlendirme araçları geliştirip uygulamak ve sonuçlarını raporlaştırmak, r) Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yılsonu itibariyle raporunu hazırlamak, Eğitim Kurulunda görüşülmesini sağlamak, s) Beceri Eğitimi ve yüksekokul öğrencilerinin staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yapmak, ş) Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personellerin seçimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, t) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, u) Eğitimle ilgili toplantı, seminer vb. etkinliklere katılmak, ü) Eğitim bütçesi ile ilgili iş ve işlemleri hazırlamak, ilgili birimlere bildirmek, v) Eğitim çalışmalarında kullanılan araç-gereç ve materyalin temini, bakımı ve dağıtımına yönelik çalışmaları yürütmek, y) Merkez teşkilatında çalışan personelin maaş, fazla mesai, doğum-ölüm yardımı ödeneği, tasarruf teşvik ödemeleri ve SGK kesenekleri ile ilgili işlemleri yürütmek, z) Aylık ve diğer ödemelerden yapılması gereken icra, vergi, SGK kesintileri, diğer kamu kuruluşlarının uyarılarına göre yapılması gerekli kesinti işlemlerini yürütmek, aa) Merkez teşkilatı dışındaki birimlerde aylık, ücret diğer yasal ödemeler ile ilgili yazışmaları yapmak, bb) Harcama birimlerinin özlük haklarına (maaş, fazla çalışma) ilişkin ödemelerle ilgili talep edilmesi halinde gerçekleştirme görevini ifa etmek, cc) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri Destek hizmetleri dairesi başkanlığının görevleri Madde 18 - (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde; kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma, lojman, tabldot, sosyal tesisler, misafirhane, kreş ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak, b) Genel evrak, arşiv, basım, iletişim, haberleşme, yazışma (haberleşme ve konu kodları) ve dosyalama usulleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile e- imza faaliyetlerini düzenlemek, yönetmek ve yürütmek,

12 c) Kurumumuz Merkez Birimleri taşınırlarının satın alınmasını müteakip ambar giriş- çıkışlarını yapmak, Kurumun demirbaş, kırtasiye, mefruşat, tesisat ve hizmet ihtiyaçlarını tespit etmek, bu konudaki talepleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak, ç) Kurumun taşınmazlarına ilişkin yapım, bakım, kamulaştırma, tapu, vergi, sigorta işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek, d) Kurumun Sivil Savunma, Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetlerini planlamak ve yürütmek, e) Seferberlik ve savaş halinde insangücü özel planlamasına yönelik araştırma ve diğer çalışmaları yapmak veya yaptırmak, f) Kurum personeli ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sağlık hizmetlerini yürütmek, g) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri Bilgi işlem dairesi başkanlığının görevleri Madde 19 - (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Kurum hizmetlerinin bilişim teknolojileri desteğinde verilmesini sağlamak, b) Geliştirilecek hizmetlere yönelik donanım, uygulama yazılımı, veri iletişim ve alt yapı için gerekli tasarım ve kurulum çalışmalarına ait ihtiyaçlar belirlenerek planlamasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak, c) Mevcut bilgisayar donanım, uygulama yazılımı, veri iletişimi, sistem yazılımını ve alt yapıyı çalışır durumda tutmak, bakım işlemlerini yapmak veya yapılmasını sağlamak, ç) Kurumumuz bilişim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin ilkeleri ve politikaları belirlemek ve uygulamak, d) Bilgi ve veri güvenliği/güvenilirliği konusunun gerekli önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, e) Kurum hizmetleriyle ilgili olarak diğer birimlerle işbirliği içinde uygulama yazılımları ve veri tabanlarının oluşturulması için gerekli teknik çalışmaları yapmak, f) Elektronik posta işlemlerini takip etmek ve devamlılığını sağlamak, g) Kurumun internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak, ğ) Kurum Dokümantasyon Merkezi ile ilgili teknik işlemleri yapmak, h) Bilişim personelinin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak eğitim almalarını sağlamak, ı) Diğer kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda entegrasyonlar yapmak suretiyle veri alışverişinde bulunmak veya bulunulmasını sağlamak, i) Sistem üzerinden gönderilen kısa mesaj (SMS) hizmetlerinin kesintisiz çalışması için gerekli çalışmaları yapmak, j) Mevzuattan kaynaklanan ve sistem üzerinde gerçekleştirilen her işlemin (logların) kaydının tutulması için gerekli çalışmaları yapmak, l) Bilişim teknolojileri konusundaki gelişme ve değişmeleri takip etmek, m) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri

13 İç denetim başkanlığının görevleri Madde 20 - Üst Yöneticinin talebi ve onayı üzerine; kurumun risk yönetim, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik olarak İç Denetim Başkanlığının görev, yetki ve sorumlukları şunlardır: a) Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerini denetlemek, b) Genel Müdürlük kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini ve Genel Müdürlüğün yönetim ve kontrol yapılarını nesnel risk analizlerine dayalı olarak değerlendirmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak, c) Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak, geliştirmek ve üst yöneticinin onayına sunmak, ç) Onaylanan denetim plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, üst yönetici tarafından talep edilen ve görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek, d) Genel Müdürlüğün iç kontrol, risk yönetimi ve yönetim süreçlerinin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek, e) İç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya İç Denetim Başkanlığına intikal eden soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında veya suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitleri üst yöneticinin bilgisine sunmak, f) Raporların, raporlama standartları ile belirlenen usul ve esaslara uygunluğunu kontrol etmek ve çalışma kâğıtları ile birlikte birer örneklerini İç Denetim Başkanlığında muhafaza etmek, g) İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek, ğ) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve üst yöneticiye sunmak, h) İç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi için kalite güvence ve geliştirme programı oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek, ı) Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarını üst yöneticiye sunmak, i)iç Denetim Başkanlığı yönergesini ve işlem süreçlerini kurulun düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve geliştirmek, j) İç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer işlemleri yürütmek, k) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri Basın, yayın ve tanıtım biriminin görevleri Madde 21 - (1) Basın, Yayın ve Tanıtım Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Kurumun basın ve yayın kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek, b) Kurumla ilgili konuların kamuoyuna gerçeğe uygun olarak yansımasını ve Kurum hizmetlerinin tanıtılmasını sağlamak, c) Halkla ilişkiler konusunda yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak, ç) Kurumca yayınlanması ve basılması uygun görülen, dergi, broşür, afiş vb. yayınları hazırlamak / hazırlatmak ve dağıtımını yapmak, d) Ulusal / yerel yazılı ve görsel basında yayınlanan Kurumumuz, çalışma yaşamı, istihdam, işsizlik ve işgücü piyasasına ilişkin haberlerin derlendiği günlük basın özetlerini hazırlamak / hazırlatmak ve yayınlamak,

14 e) Düzenlenecek kurumsal organizasyonların tanıtım, hazırlık ve yürütümüne ilişkin çalışmalarını yapmak, f) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşra Teşkilatı ve Görevleri Taşra teşkilatı Madde 22 - Kurumun taşra teşkilatı aşağıda belirtilen birimlerden oluşur. a) Çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri, b) Hizmet merkezleri. İl müdürlüğü ve hizmet merkezlerinin görevleri Madde 23 - (1) İl Müdürlükleri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumlulukları İle Hizmet Merkezlerinin Kuruluş Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirirler. (2) Hizmet merkezleri, bağlı olduğu il müdürlüğünün görevlerinden, kendi hizmet ve yetki alanına ilişkin olanlar ile çalışma ve iş kurumu il müdürü tarafından verilen benzer nitelikteki görevleri yapmakla yükümlüdür. (3) İl müdürlükleri ve hizmet merkezleri, görevlerini Genel Müdürün onayı ile kurulan servisler aracılığıyla yürütür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ortak Hükümler Görev, yetki ve sorumluluk Madde 24 - (1) Merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Bakanlık ve Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur. (2) Merkez ve taşra teşkilatının yönetim ve yürütme kademelerinde çalışan personel, bu Yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasından ve yerine getirilmesinden sorumludur. (3) Bir görevin verilmesi, bu görevin yapılması için gerekli yetkinin verildiği anlamını taşır. Görevini yapmak için gerekli yetkiye sahip personelin sorumluluğu, yetkisi ile sınırlıdır. (4) Merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, amiri oldukları birimlerde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur. Yetki devri Madde 25 - (1) Merkez ve taşra teşkilatında her kademedeki yöneticiler, kanunlardan ve ikincil mevzuattan kaynaklanan yetkilerini, kanuni sınırlar içerisinde, tarafsızlık ve kanun önünde eşitlik ilkelerine ve kamu yararına uygun olarak kullanırlar. (2) Yöneticiler, kanunla izin verilen hallerde ve yazılı olmak şartıyla yetkilerini kısmen, hiyerarşik yapıya uygun olarak astlarına devredebilir.

15 (3) Kullanılması kanunla doğrudan bir kamu görevlisine verilmiş yetkiler, eşgüdüm ve planlama yetkisi, disiplin cezası verilmesi yetkisi ve yetki devriyle devralınan yetkiler gibi bizzat kullanılması gereken yetkiler devredilemez. (4) Kurumu hukuki ve mali yükümlülük altına sokacak yetkilerin kullanılması söz konusu olduğu hallerde üstler, yetkilerini kendiliklerinden astlarına devredemezler. Bu gibi yetkilerin devredilmesine zorunluluk duyulursa, Genel Müdürlük onayı alınır. (5) Üstün görevi başında olmaması halinde kullanılmak şartıyla devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevi başında bulunduğu zamanlarda başkaları tarafından kullanılamaz. Üstler tarafından devredilmiş olan yetkiler üstün değişmesi halinde, aksine talimat çıkarılmadığı sürece devam eder. (6) Yöneticiler, kanunla izin verilen hallerde, yapmaya yetkili oldukları işlemlerden bir kısmının imzalanması yetkisini alt makamlara devredebilir. Devredilen imza yetkisinin kullanılmasından dolayı, devreden ve devralan birlikte sorumludur. Kurum adına kimlerin hangi derecede imzaya yetkili oldukları, Genel Müdür onayı ile tespit edilerek duyurulur. (7) Yetkilerin devredilmesi veya kaldırılması yazılı olarak yapılır ve bütün ilgililere tebliğ edilir. Vekâlet Madde 26 - (1) İzin, rapor, geçici görev, istifa, görevden alınma, vs. nedenlerle görevde olmayan yöneticilerin görevi aşağıdaki ilkelere göre vekâleten yürütülür. a) Merkez Teşkilatında vekâlet görevi; 1) Genel Müdürün görevde olmadığı hallerde uygun göreceği Genel Müdür Yardımcısı tarafından, 2) Genel müdür yardımcılarının görev olmadığı hallerde bir başka genel müdür yardımcısı tarafından, 3) 1. Hukuk Müşavirinin görev olmadığı hallerde Hukuk Müşaviri tarafından, 4) İç Denetim Başkanının görevde olmadığı hallerde İç Denetçi tarafından, 5) Daire başkanlarının görevde olmadığı hallerde bir başka daire başkanı veya ast görevlerde bulunanlar tarafından, yerine getirilir. Söz konusu vekâlet görevlerinin kimler tarafından kullanılacağı; vekâlet gerektiren durumların oluşması hâlinde ya da yılbaşında Genel Müdür Onayı ile belirlenir. Bunlar dışında kalan diğer yöneticilerinin yokluklarında ise vekâlet görevi birim amirlerinin uygun göreceği personel tarafından yerine getirilir. b) Taşra teşkilatında vekâlet görevi; 1) İl müdürünün görevde olmadığı hallerde il müdür yardımcısı, yoksa il müdürüne hiyerarşik olarak en yakın bir ast tarafından, 2) İl müdür yardımcısının görevde olmadığı hallerde varsa bir başka il müdür yardımcısı, yoksa il müdür yardımcısına hiyerarşik olarak en yakın bir ast tarafından, 3) Şube müdürünün görevde olmadığı hallerde varsa bir başka şube müdürü veya ast görevlerde bulunanlar tarafından, yerine getirilir. Söz konusu vekâlet görevlerinin kimler tarafından kullanılacağı; 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri de dikkate alınarak belirlenir. Bunlar dışında kalan diğer birim yöneticilerinin yokluklarında ise vekâlet görevi birim amirlerinin uygun göreceği personel tarafından yerine getirilir.

16 BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Genel müdürlük müşavirleri Madde 27 - (1) Müşavirlerin görevleri şunlardır. a) Genel Müdürlük görev alanına giren konular, işler ve işlemlerle ilgili olarak Genel Müdür/genel müdür yardımcılarının verdiği araştırma ve inceleme görevlerini yapmak ve rapor hazırlamak, b) Genel Müdürlük faaliyetlerini gözlemleyerek bu faaliyetlerin günün şartlarına, teknolojik gelişmelere uygun yapılması yönünde teklifte bulunmak, c) Genel Müdür/ genel müdür yardımcılarının uygun gördüğü seminer, konferans ve toplantılara katılmak ve bunlar hakkında rapor hazırlamak, ç) Genel Müdür/genel müdür yardımcılarının vereceği diğer görevleri yapmak. (2) Müşavirler Genel Müdüre ve genel müdür yardımcılarına karşı sorumludur. Yönetmelikte yer almayan hususlar Madde 28 - (1) Kurum personeli, görevlerinin ifası ve yetkilerinin kullanılmasında bu yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. (2) Unvan bazında görev yetki ve sorumluluklar ile yetki devri, vekâlet ve imza yetkisine ilişkin ayrıntılı hususlar, Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak yönergede belirlenir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat Madde 29 - (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9/8/2004 tarihli ve 352 sayılı Onayı ile yürürlüğe giren Türkiye İş Kurumu Görev-Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

YÖNETMELİK. BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı) tan: DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1/13 YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I- GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; Gebze

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; a) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 645 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981 tarih

Detaylı