YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RT 2012 CU / 75 r ni as ya.com.tr SURY D GRL DH D TIRNIYOR ç savaþ korkusu Gaz ze Beyt Ha nun Be le di ye Baþ ka ný u ham med Na zik l a far na, Ye ni s ya ya ko nuþ tu H S NOÐ LU: SU R Y Ç S V Þ SÜ RÜ LN L, ÜL Y DI Þ RI DN S RÎ Ü D H L D BU LU NUL LI V D R NÞ Ç U H LF LR S LÂH LN DI RIL LI. ÜL LR, S RÎ Ü D H L Y R ÞI UZ LÞ TI u s lâm þ bir li ði Teþ ki lâ tý Ge nel Sek re te ri Prof. Dr. kmeleddin h sa noð lu, Su ri ye deki kri ze i liþ kin o la rak ne ler ya pýl ma ma sý ge rek ti ði ko nu sun da bir uz laþ ma var. Bun la r as ke rî mü da ha le ile mu ha le fe te si lâh gön de ril me si ne kar þý o lun ma sý ve kri zin iç sa va þa dö nüþ me me si. Ne ler ya pýl ma sý ge rek ti ði ko nu sun da i se he nüz bir uz laþ maya varýlabilmiþ deðil dedi. e açýþ sürüyor U H LF L R S LÂH LN DIR F L T YOL ÇR u Fran sa Dý þiþ le ri Ba ka ný la in Jup pe, u ha lif le rin si lâh lan dý rýl ma sý na kar þýyýz, çünkü bu, bu gün kün den da ha kö tü fe lâ ket ler le so nuç la nýr açýklamasý yaparken, n gil te re Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, Beþ þar sad bas ký ya de vam et me si du ru mun da bir iç sa vaþ ve dev rim le kar þý kar þý ya ka labilir iddiasýnda bulundu. nha be ri say fa 7 de Beyt Ha nun Be le di ye Baþ ka ný u ham med Na zik l a far na (saðda) ile arkadaþýmýz Faruk Çakýr görüþtü. Fi lis tin: Ü mi di miz Tür ki ye u l a far na, Tür ki ye den da ha faz la yar dým ve des tek bek le dik le ri ni be lir te rek, a vi ar ma ra da bi zim i çin ka ný ný zý fe da et ti niz. O, bir dö nüm nok ta sý dýr. Bu u ður da kan fe da e dil me si, rap la rý u tan dýr dý. Halk u yan dý. Þim di ü mi di miz yi ne Tür ki ye de di ye ko nuþ tu. nfru ÇIR IN HBR SYF 11 D GZZ Y SLDIRISINI SÜRDÜRÜYOR srail ateþkes dinlemiyor Ül ke le rin de ki o lay lar dan ka ça rak Tür ki ye ye ge len ler i çin Ha tay ýn Rey han lý il çe sin de ku ru lan ça dýr sa yý sý ar tý yor. Hac o nak la - ma Te sis le rinde ku ru lu ça dýrkent te ka lan Su ri ye li le rin sa yý sý bir gün i çe ri sin de 3 bin 220 den 3 bin 970 e yük sel di. Su ri ye den ge len le rin sa yý sý nýn sü rek li art ma sý ne de niy le ye ni ça dýr la rýn ku rul ma sý i çin ya pý lan ça lýþ ma lar de vam e di yor. nhaberi sayfa 8 de otorin benzinle yarýþýyor u Yaklaþýk yüzde 3 oranýnda yapýlan zamla motorinin litre fiyatý 4 lirayý aþtý. Litresi 3,86 i la 3,89 li ra ya sa tý lan mo to ri nin sa týþ fi ya tý zam la n ka ra da 4.00 i lâ 4.07, s tan bul da 4.01 i lâ 4.08 li ra a ra sýn da de ði þen fi yat lar la sa týl ma ya baþ la dý. Böy le ce ben zin le mo to rin a ra sýn da ki fark 50 ku ru þa ka dar in di. nha be ri say fa 6 da Zam alamayan memura bir darbe de faturalardan u Büro-emur-Sen in yap tý ðý a raþ týr maya gö re, bir ay da kul la ný lan top lam li ra lýk do ðal gaz, e lek trik ve su ya, ver gi i le çe þit li be del ler a dý al týn da a lý nan yak la þýk li ra i le bir lik te top lam li ra ö de ni yor. Böy le ce zam a la ma yan me mur bir dar be de fa tu ra lar dan ye miþ o lu yor. nhmet Terzi nin ha be ri say fa 6 da FO TOÐ RF: endilerinden haber alýnamayan Türk gazeteciler sað ve Suriye de u8 u s ra il in üç gün ön ce sað la nan a teþ ke se rað men Gaz ze Þe ri di ne sal dý rý sý sü rü yor. s ra il or du su, ý sýr ýn a ra bu lu cu lu ðun da va rý lan an laþ ma ya raðmen, Fi lis tin li le rin ro ket sal dý rý la rý nýn sür dü ðü ge rek çe siy le Gaz ze yi vur ma ya de vam e di yor. s ra il in dün kü ha va sal dý rý sýn da ö le veya yaralanan olmadý.nha be ri say fa 7 de ISSN mekli Orgeneral Saygun tutuklandý nha be ri say fa 9 da þsizlik oraný 9.8 utür ki ye de 2011 yý lý ra lýk dö ne - min de iþ siz lik o ra ný, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 1,6 pu an a za la - rak, yüz de 9,8 ol du. n6 da Bütçe açýk verdi uer ke zi yö ne tim büt çe si 2011 yý lý Þu bat a yýn da 988 mil yon li ra faz la ve rir ken, bu yý lýn ay ný a yýn da 2 mil - yar 641 mil yon li ra a çýk verdi. n6 da

2 2 16 RT 2012 CU Y L H  Y T ðer ger çek mü min ler se niz, an cak l lah a te vek kül e din. âide Sû re si: 23 /  ye t-i e ri me e â li H D S Ye mek le ri ni zi bir lik te yi yin ve l lah ýn is mi ni zik re din ki be re ket len sin. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 100/ Ha di s-i Þe rif e â li y in san! Bi lir mi sin ne re ye gi di yor sun? Siz fe nâ ya de ðil, be ka ya gi di yor su nuz. de me de ðil, vü cud-u da i mî ye sevk o lu nu yor su - nuz. Zu lü ma ta de ðil, â lem-i nu ra gi ri yor su nuz. Sa hip ve â lik-i Ha - ki kî nin ta ra fý na gi di yor su nuz. "V Ye din ci e li mee yu mît Ya ni, mev ti ve ren O dur. Ya ni, ha yat va zi fe sin den ter his e der, fâ ni dün ya dan ye ri ni teb dil e der, kül fet-i hiz met ten â zâd e der. Ya ni, ha yat-ý fâ ni ye den, se ni ha yat-ý bâ ki ye ye a lýr. þ te þu ke li me, þöy le ce fâ ni cin ve in se ba ðý rýr, der ki: Siz le re müj de! evt i dam de ðil, hiç lik de ðil, fe nâ de ðil, in ký raz de ðil, sön mek de ðil, fi rak-ý e be dî de ðil, a dem de ðil, te sa düf de ðil, fâ il siz bir in i dam de ðil. Bel ki, bir Fâ il-i Ha kîm-i Ra hîm ta ra fýn dan bir ter his tir, bir teb dil-i me kân dýr. Sa a det-i e be di ye ta ra fý na, va tan-ý as lî le ri ne bir sev ki yat týr. Yüz de dok san do kuz ah ba býn mec maý o lan â lem-i ber za ha bir vi sal ka pý sý dýr. (...) On Bi rin ci e li me Ve i ley hi l-ma sîr Ya ni, ti ca ret ve me mu ri yet i çin, mü him va zi fe ler le bu dâr-ý im ti han o lan dün ya ya gön de ri len in san lar, ti ca ret le ri ni ya pýp, va zi fe le ri ni bi ti rip ve hiz met le ri ni it mam et tik ten son ra, yi ne on la rý gön de ren Hâ lýk-ý Zül ce lâl le ri ne dö ne cek ler ve ev lâ-yý e rîm le ri ne ka vu þa cak lar. Ya ni, bu dâr-ý fâ ni den gi dip dâr-ý bâ ki de hu zur-u ib ri ya ya mü þer ref o la cak lar. Ya ni, es bab dað da ða sýn dan ve ve sâ i tin ka ran lýk per de le rin den kur tu lup, Rabb-i Ra hîm le ri ne, ma karr-ý sal ta nat-ý e be dî sin de per de siz ka vu þa cak lar. Doð ru dan doð ru ya, her kes, ken di Hâ lý ký ve â bu du ve Rab bi ve Sey yi di ve â li ki kim ol du ðu nu bi le cek ve bu la cak lar. þ te, þu ke li me, bü tün müj de le rin fev kin de þöy le müj de e der ve der ki: y in san! Bi lir mi sin ne re ye gi di yor sun ve ne re ye sevk o lu nu yor sun? O tuz kin ci Sö zün â hi rin de de nil di ði gi bi, dün ya nýn bin se ne me su dâ ne ha ya tý, bir sa at ha ya tý na mu ka bil gel me yen Cen net ha ya tý nýn; ve o Cen net ha ya tý nýn da hi bin se ne si, bir sa at rü yet-i ce mâ li ne mu ka bil gel me yen bir Ce mîl-i Zül ce lâ lin da i re-i rah me ti ne ve mer te be-i hu zu ru na gi di yor sun. üp te lâ ve mef tun ve müþ tak ol du ðu nuz me ca zî mah bup lar da ve bü tün mev cu dat-ý dün ye vi ye de ki hü sün ve ce mal, O nun cil ve-i ce mâ li nin ve hüsn-ü es mâ sý nýn bir ne vi göl ge si; ve bü tün Cen net, bü tün le tâ fe tiy le, bir cil ve-i rah me ti; ve bü tün iþ ti yak lar ve mu hab bet ler ve in ci zap lar ve câ zi be ler, bir lem a-i mu hab be ti o lan bir â bud-u Lem ye ze lin, bir ah bub-u Lâ ye zâ lin da i re-i hu zu ru na gi di yor su nuz. Ve zi ya fet gâh-ý e be dî si o lan Cen ne te ça ðý rý lý yor su nuz. Öy ley se, ka bir ka pý sý na að la ya rak de ðil, gü le rek gi ri niz. Hem þu ke li me þöy le müj de ve ri yor, di yor ki: y in san! Fe nâ ya, a de me, hiç li ðe, zu lü ma ta, nis ya na, çü rü me ye, da ðýl ma ya ve kes ret te bo ðul ma ya git ti ði ni zi te veh hüm e dip dü þün me yi niz. Siz fe nâ ya de ðil, be ka ya gi di yor su nuz. de me de ðil, vü cud-u da i mî ye sevk o lu nu yor su nuz. Zu lü ma ta de ðil, â lem-i nu ra gi ri yor su nuz. Sa hip ve â lik-i Ha ki kî nin ta ra fý na gi di yor su nuz. Ve Sul tan-ý ze lî nin pa yi tah tý na dö nü yor su nuz. es ret te bo ðul ma ya de ðil, vah det da i re sin de te nef füs e de cek si niz. Fi ra ka de ðil, vi sa le mü te vec cih si niz. ek tu bat, 1. a kam, s. 222 LÜ GT Ç mevt: Ö lüm. kül fet-i hiz met: Hiz met zah me ti. â zâd: sir lik ten, kö le lik ten kur tul muþ. in ký raz: Sön me, yok ol - ma, tü ken me. fi rak-ý e be dî: be dî, son - suz ay rý lýk. in i dam: ah vol ma, yok ol ma. Fâ il-i Ha kîm-i Ra hîm: Her þe yi rah met ve hik met - le ya pan; l lah. mec ma: Top la ný la cak yer, top lan ma ye ri. â lem-i ber zah: Ruh la rýn ký yâ me te ka dar ka la cak la rý â lem; ka bir â le mi. vi sal: U laþ ma, ka vuþ ma. es bab: Se bep ler. ve sâ it: Va sý ta lar. ma karr-ý sal ta nat-ý e be - dî: be dî sal ta nat ye ri, a hi - ret ye ri. rü yet-i ce mâl: Ce nâb-ý Hakk ýn gü zel li ði ni gör me. cil ve-i ce mâl: Gü zel lik gö - rün tü sü. hüsn-ü es mâ: l lah ýn i - sim le ri nin gü zel li ði. lem a-i mu hab bet: u - hab bet pa rýl tý sý, sev gi pa rýl tý sý. â bud-u Lem ye zel: Hiç - bir za man yok ol ma yan, ba - kî o lan ma bud; l lah. ah bub-u Lâ ye zâl: Ze - val siz, ö lüm süz, son suz sev gi li; l lah. a dem: Yok luk. vü cud-u da i mî: Sü rek li, e be dî vü cut. kes ret: Çok luk. zu lü mat: a ran lýk. pa yi taht: Taht þeh ri, hü - küm da rýn o tur du ðu þe hir, baþ þe hir. vah det: Bir lik. ko lo jik den ge Cenâb-ý Hak, dl ve Âdil isimleriyle bütün âlemlere bir denge ve sistem kurduðu gibi, dünya ve içindeki canlý ve cansýz bütün mahlûkata da bir nizam ve düzen yerleþtirmiþtir. þte, canlý varlýklar ve onlarýn yaþadýðý çevre ile iliþkilerini inceleyen ilim dalýna ekoloji (çevrebilim) deniliyor. Bunlarýn toplamýna da ekosistem adý veriliyor. nsanlarýn bulaþýk eli karýþmamak þartýyla ekosistemde öyle bir tanzim ve denge görülüyor ki, Bediüzzaman Hazretlerinin dediði gibi Âhiretin hadsiz güzelliðini bilmeyen ve imanla görmeyen insanlar bu dünyaya âþýk olurlar. sa mi_ce be ma il.com S on suz i lim, i ra de ve kud re tiy le þu muh te þem kâ i na tý bir â lem o la rak ya ra tan Yü ce Ya ra tý cý, ma vi ge ze gen di ye i fa de e di len dün ya mý zý da can lý lar i çin gü zel bir mi sa fir ha ne þek lin de tan zim et miþ tir. Ce nâb-ý Hak, dl ve  dil i sim le riy le bü tün â lem le re bir den ge ve sis tem kur du ðu gi bi, dün ya ve i çin de ki can lý ve can sýz bü tün mah lû ka ta da bir ni zam ve dü zen yer leþ tir miþ tir. þ te, can lý var lýk lar ve on la rýn ya þa dý ðý çev re i le i liþ ki le ri ni in ce le yen i lim da lý na e ko lo ji (çev re bi lim) de ni li yor. Bun la rýn top la mý na da e ko sis tem a dý ve ri li yor. n san la rýn bu la þýk e li ka rýþ ma mak þar týy la e ko sis tem de öy le bir tan zim ve den ge gö rü lü yor ki, Be di üz za man Haz ret le ri nin de di ði gi bi  hi re tin had siz gü zel li ði ni bil me yen ve i man la gör me yen in san lar bu dün ya ya â þýk o lur lar. l lah (c.c.), gü neþ, top rak, su ve ha va a ra sýn da, bir sa a tin çark la rý gi bi iþ le yen mü kem mel bir a henk ve den ge kur muþ tur. Bu den ge, can lý la rýn ha yat la rý ný sür dü re bil me le ri i çin ge rek li bir ze mi nin mey da na gel me si ne ve si le ol muþ tur. ðer bu den ge bir par ça bo zu la cak ol sa yer yü zün de ha yat so na e rer di. e se lâ, te nef füs et ti ði miz ha va da yüz de yir mi bir ok si jen, yüz de yet miþ do kuz a zot var dýr. Çað lar bo yu bu mik tar ay nen ko run mak ta dýr. ðer ha va da ki ok si jen yüz de o tuz kýrk la ra çýk sa, bir kib rit ça kýl dý ðýn da at mos fer yan ma ya baþ lar, yüz de beþ le re düþ se ca ný lar ne fes a la maz ve bo ðu lur lar dý. Her þey de bu den ge ay nen ko run mak ta dýr. e se lâ, dün ya nýn üst kat man la rýn da bu lu nan ve dün ya yý çev re le yen o zon ga zý, gü neþ ten ge len za rar lý ý þýn la rý e mi yor ve can lý la ra za rar ver me si ni en gel li yor. Böy le ce, can lý var lýk la rý ya ra tan Yü ce ud ret on la rý ko ru yor. n cak koz me tik sa na yin de kul la ný lan klo raf lo ra kar bo nun at mos fe re a þý rý sa lýn ma sýn dan do la yý, in san lar dün ya mi sa fir ha ne si nin ta va ný ný del me ye ve o de li ði bü yüt me ye de vam e di yor lar. Den ge yi ken di el le riy le bo za rak, bu gü zel mi sa fir ha ne yi ya þan maz ha le ge ti ri yor lar. Na sýl o zon ta ba ka sý ný de li yor, öy le de de niz le ri, ne hir le ri ve bi lu mum çev re yi de kir let me ye var güç le riy le ça lý þý yor lar. Dün ya yý ka rýþ tý ran ve den ge yi bo zan la rýn sa de ce in san lar ol du ðu nu, o nun dý þýn da ki can lý la rýn i se, ken di le ri ne ve ri len fýt rî va zi fe le ri ni yap týk la rý gö rü lü yor. Bü yük ba lýk kü çük ba lý ðý yu tar, güç lü o lan lar za yý fý e zer, ha yat bir mü ca de le dir. gi bi yan lýþ bil gi ler ve fel se fî dü þün ce ler le ha ya tý bir sa vaþ man tý ðý na dön dü ren Ba tý lý fi kir le re be del, s lâm di ni ha ya tý bir yar dým laþ ma o la rak ta rif e der. Bel ge sel film ler de gös te ri len as lan ve kap lan gi bi yýr tý cý hay van la rýn va zi fe si, hem ken di rýz ký ný hem de e ko sis tem de ki ne sil den ge si ni te min et mek tir. Ge nel lik le yaþ lý, has ta ve çe lim siz hay van la rý he def le yen as lan lar, mil yon lar ca yav ru do ðu ra rak hýz la ço ða lan ya ban sý ðýr la rý nýn ne sil den ge si ni sað la ma ya hiz met e der. Tim sah lar da öy le, kar tal lar da öy le dir. Bir za man lar me ri ka da im pa la de ni len ge yik sü rü le ri ne mu sal lat o lan kurt la rý sü rek a výy la im ha e den av cý lar, on la rýn sü r'at le ço ða la rak ot lak a lan la rý nýn yet me me siy le top lu ö lüm le re ma ruz kal dýk la rý ný gö rüp, ye ni den kurt sü rü sü ü ret mek zo run da kal mýþ lar. Yý lan la rý nýn kö kü nün ka zýn dý ðý bir mem le ket te de, fa re le rin her ta ra fý is ti lâ et me si ü ze ri ne, ye ni den yý lan ü re tip tar la la ra sal mýþ lar. Si nek ler le ya pý lan mü ca de le so nu cu on la rý yok e den ler, þeh ri sa ran kö tü ko ku ya se bep o lan bak te ri le rin im ha sý i çin ye ni den o si nek ler den ü ret mek mec bu ri ye tin de kal mýþ lar. Bu nun gi bi bin ler mi sal ler var ki, l lah (c.c.) e ko sis tem de ki den ge yi ko ru yor. n cak in san lar ken di el le riy le bu den ge yi bo za rak, ken di ken di le ri ne za rar ve ri yor. Bun la rý te fek kür e de rek ib ret al mak ve ge re ði ni yap mak da ak lý ba þýn da o lan in san la ra ka lý yor.. FUT ZTOÐLU ma il.com Ha yat: l lah ýn en ö zel lüt fu De ðer li ya za rý mýz Sü ley man ös me ne nin 12 art ta ri hin de Ga ze te miz Fý kýh Gün lü ðü kö þe sin de yu ka rý da ki baþ lýk la ya yýn la nan ya zý sý ný yüz bin ler ce ta kip çi si o lan bir in ter net si te nin di nî ko nu lar bö lü mün de pay laþ tým. Ya zý nýn yo rum lar kýs mýn da a þa ðý da ki il ginç di ya log ger çek leþ ti. nanç sýz ol du ðu nu be lir ten yo rum cu nun hi da ye ti ne du â ol ma sý ve si le siy le siz ler le pay la þý yo rum. j din: Ha ya tý ve ya þa ma yý çok se vi yo rum. Ve mut lu luk tan u çu yo rum... Baþ gil: j din çok gü zel söy le din. Fa kat bu sev di ði miz dün ya ha ya tý ge çi ci ve fa ni. Bu fa ni ha ya týn bir de e be di ye te ba kan yö nü var, a sýl o ra yý sev me li ve o ra ya ha zýr lan ma lý yýz. j din: Be nim ö te ta raf la il gi li bir bek len tim yok. Ben sa de ce bu ra ya o dak lan mýþ bi ri yim. Baþ gil: Bu ta raf ta bek len ti miz ne o la bi lir ki? Ya rý na çýk ma ya ga ran ti miz var mý ki? Öy le bir ga ran ti var da, biz mi bil mi yo ruz? j din: Ha yat ta her za man ak si lik ler o la bi lir. Ö nem li o lan dik kat li ve ted bir li ya þa mak týr. k lý ný kul la na rak bir son ra ki ham le yi dü þün mek ve o na gö re ka rar ver mek ge re kir. Cen net ve ce hen nem kav ram la rý i se be nim il gi a la ný ma gir mi yor. Ben din dar de ði lim. Bu þey ler le ka fa mý dol dur ma dým... Baþ gil: Bu na say gý du ya rým. Fa kat bi zim din dar o lup ol ma ma mýz bu dün ya ha ya tý nýn ge çi ci ol du ðu nu, ö lüm ger çe ði nin bir gün mut la ka bi zi ya ka la ya ca ðý ný, biz ler ne ka dar ted bir a lýr sak a la lým saç la rý mý za ak düþ me si ni en gel le ye me ye ce ði mi zi de ðiþ ti re mez. j din: Hak lý sýn el bet te. Be nim gi bi ha ri ka bi ri bi le bir gün ka ra top ra ðýn bað rý na yas la na cak. O gü zel saç la rým, o gü zel göz le rim, o gü zel en da mým, o gü zel ses to num, o gü zel tar zým bir gün el ve da di ye cek bütün gü zel lik le re. Baþ gil: Doð ru söy lü yor sun, fa kat bu de dik le rin as lýn da gö rü nüþ te o la cak þey ler. þin as lý, na sýl ki kýþ ta bir çok bit ki ve can lý ö lü yor, yer yü zü a de ta be yaz bir ke fe ne bü rü nü yor. Ba har la bir lik te ye ni den bir u ya nýþ, ye ni den tap ta ze bir di ri liþ le yer yü zü þen le ni yor ve bu di ri liþ, bu þen len me mil yon lar ca se ne dir tek rar la ný yor; el bet te yu ka rý da ya za rý mý zýn bah set ti ði gi bi bi ze bu dün ya da ha ya tý ve ren l lah e be dî bir ha yat ta ye ni ve tap ta ze bir di ri liþ le a hi ret yur du nu biz ler le þen len di re cek tir. Top ra ða a tý lan bir to hum na sýl ki o ra da gö rü nüþ te çü rü yor, fa kat da ha son ra tap ta ze bir fi liz o la rak yer yü zü ne çý ký yor sa; öy le de biz ler de ay nen o to hum gi bi top ra ða gi re ce ðiz, a hi ret â le min de e be dî bir ha yat ta l lah ta ra fýn dan tap ta ze bir fi liz gi bi di ril ti le ce ðiz. j din: kin ci kez di ril me ye i nan mý yo rum. Sa de ce ö le ce ði me i na ný yo rum. Týp ký biz den ön ce ki le rin öl dü ðü gi bi... Baþ gil: O la bi lir, fa kat bi zim i nan ma yý þý mýz var o lan ger çek le ri de ðiþ ti re mez. Na sýl mý? e se lâ se nin þu an ek ra ný na bak tý ðýn bil gi sa ya rý ný ya pan fab ri ka ye ni mo del le ri ni pi ya sa ya sü re mez mi? Yok sa bil gi sa ya rý ya pan fab ri ka nýn mü hen dis le ri nin var lý ðý na i nan mý yor mu sun? ðer l lah öl dük ten son ra se nin de de nin de de si ni ye ni den di ril tip se nin ö nü ne koy sa ve y j din! Bak ben bu nu di rilt tim þim di i nan dýn mý? de se ve sen vet i nan dým de yip sec de ye ka pa nýp l lah tan Cen ne ti mi is te ye cek sin? O za man ya ra tý lý þýn ga ye si o lan bu dün ya da ki im ti han sýr rý se nin le hi ne bo zul maz mý? Hâ þâ her þe yi hik met le ya ra tan l lah sa na tor pil yap mýþ ol maz mý? Sa na ve biz le re en di si ni ta ný ya lým di ye ver miþ ol du ðu ak lýn ne kýy me ti ka lýr?

3 Y HBR 16 RT 2012 CU 3 Ya zý þ le ri ü dü rü Ha ber ü dü rü er kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) i tap sa týþ fax: (0212) us ta fa DÖ Ü LR n ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân Rek lam ser vi si fax: 515 s tih ba rat Þe fi eh met R Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur þ ha ný, No: 1/2, s tan bul. Tel: ustafa GÖN (0212) N R T SL C L Ð: eþ ru ti yet Cad. li bey p. No: Ge nel ü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/n R Tel: (312) , , Fax: Spor di tö rü oordinatörü Re cep TÞ CI rol DO YURN 36 L N Y T SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: esut ÇOBN , Fax: TC T SL C L Ð: v ni Ya yýn o or di na tö rü Görsel Yönetmen: brahim ÖZDB fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni sya b dul lah R ÇI BÞ bone ve Daðýtým o or di na tö rü: dem ZT atbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni s ya Ga ze te ci lik at ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi eh met UT LU LR Ge nel Ya yýn ü dü rü â zým GÜ LÇ YÜZ Yerli tramvay ders olacak BURS BÜYÜÞHR BLDYSNN DNIÞNLIÐIND BR FR TRFINDN ÜRTLN YRL TRVY, ÜHNDSL FÜLTLRYL ÖN PLN ÇIN BZI ÜNVRSTLRN DTN ÇT. TÜRY'NN L YRL TRVYI ''PBÖCÐ'' ÜNVRSTLRD DRS ONUSU OLC. N Z V T L R Hic rî: 23 Rebiülahir 1433 Ru mî: 3 art 1427 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý l ler s tan bul z mir as ta mo nu ay se ri on ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Yat sý BUR S Bü yük þe hir Be le di ye si nin da nýþ man lý ðýn da bir fir ma ta ra fýn dan ü re ti len yer li tram va yýn, ü ni ver si te le rin de dik ka ti ni çek ti ði bil di ril di. Be le di ye den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Bur sa nýn tek no lo ji ve ta sa rým da ki gü cü nün sem bo lü ha li ne ge len pek bö ce ði ni gör mek ve ü re tim a þa ma la rý hak kýn da bil gi sa hi bi ol mak is te yen ba zý ü ni ver si te ler den he yet ler, ü re tim te sis le ri ni gez mek i çin Bur sa ya ge li yor. ü hen dis lik fa kül te le riy le ön pla na çý kan ba zý ü ni ver si te ler den he yet le rin, tram va yýn ü re tim saf ha la rý hak kýn da bil gi al mak ü ze re Bur sa ya ge le cek le ri bil di ril di. Yol cu ol ma nýn da ku ral la rý var N YT Ge nel ü dür lü ðü Tra fik Hiz met le ri Baþ kan lý ðý, tra fik te yol cu ol ma nýn so rum lu - luk la rý ol du ðu nu a çýk la dý. Bir top lu ta þým a ra - cýn da be lir le nen du rak lar dý þýn da i nip bin mek i çin ýs rar et me mek ge rek ti ði nin vur gu lan dý ðý a çýk la ma da, yol cu nun yü küm lü ol du ðu so rum - lu la ra dik kat çe kil di. çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di: Tra fik or ta mýn da sü rü cü, ya ya ya da yol cu o la rak bu lu na bi li riz. Bun lar a ra sýn da en ö - nem li si sü rü cü ler dir sa nýl sa da as lýn da tü mü nün bu lun duk la rý or tam da az ya da çok de ði þen gö - rev le ri, so rum lu luk la rý var dýr. Bun la rýn hep si ken di le ri ve tra fik çev re si ni pay laþ týk la rý ki þi ler i - çin çok ö nem ta þýr. raç i çin de yal nýz ca yol cu la ra ay rý lan yer le ri kul lan mak, faz la yük, ba gaj la bin - me mek, ken di eþ ya la rý a ra sýn da teh li ke li mad - de ta þý ma mak, du rak ta bek ler ken sý ra ya uy - mak, di ðer yol cu la rýn hak la rý na say gý lý ol mak, bu nun dý þýn da sü rü cü yü a raç kul la nýr ken so - ru lar la ya da soh bet le meþ gul et me mek. ol - du ðu ha týr la týl dý. Bur sa / ci han UPON: 16 s tan bul da dün ya nýn sa yý lý fir ma la rý nýn ka týl dý ðý u ra si a Ra il De mir yo lu Ha fif Ray lý Sis tem ler, lt ya pý ve Lo jis tik Fu a rý nda gö rü cü ye çý kan Tür ki ye nin ilk yer li tram va yý pek bö ce ði, bu gü ne ka dar bir sa na yi ken ti o la rak ö ne çý kan Bur sa nýn tek no lo ji ve ta sa rým da ki gü cü nün sim ge si ol du. Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep l te pe, yak la þýk 3 yýl ön ce ye rel se çim ler ön ce si bir va at o la rak yer li tram vay ü re ti mi ni gün de me ge tir dik le ri ni ha týr la ta rak, bu va a di ye ri ne ge tir me nin gu ru ru nu ya þa dýk la rý ný ve Türk e ko no mi si ne ö nem li kat ký sað la dýk la rý ný be lirt ti. 28 T R L V GO N 8 L YON TL GÜNÜÜZD ar týk bütün þehirle rin ray lý sis te - me yö nel di ði ni, an cak ray lý sis tem a raç la rý nýn i se mec bu ren ya ban cý fir ma lar dan te min e dil di ði ni di le ge ti ren l te pe, þun la rý kay det ti: Bu gün 28 met re lik bir va go na 8 mil yon TL ö dü yo ruz. Ya ni 4 lü bir ka ta rýn bi ze fa tu ra sý 32 mil yon TL. Bu ne den le ken di a ra cý mý zý ü ret mek zo run day dýk. Hem da ha u cuz hem de da ha ka li te li ü re te bi le - ce ði mi ze i na ný yor duk. n a zýn dan tram va ya ö - de nen pa ra nýn ta ma mý nýn yurt i çin de ka la cak ol - ma sý bi le ül ke e ko no mi miz a çý sýn dan bü yük ö - nem ta þý yor. Bun la rý söy le di ði miz de kim se i na - na mý yor du. Þim di i se ya zý lý mýn dan ü re ti mi ne ka - Bo lu Da ðý nda yo ðun kar u la þý mý ak sa tý yor D-100 ka ra yo lu nun Bo lu Da ðý ke si min de kar ya ðý þý u la þý mý o lum suz et ki li yor. Bo lu Da ðý nda ön ce ki gün ak - þam sa at le rin de baþ la yan kar ya ðý þý dün sa bah sa at le rin den i ti ba ren et ki si ni art týr dý. Yo lun a çýk tu tul ma sý i çin a ra yol la rý e kip le ri kar kü re me ve tuz la ma ça lýþ ma sý ný a ra lýk sýz sür dü rü yor. Tra fik e kip le ri de T O to yo lu ve D-100 ka ra yo lun da ki be lir li nok ta lar da yap týk la rý uy gu la ma lar la sü rü cü le ri dik kat li ol ma la rý ko nu sun da u ya rý - yor. Tra fik e kip le ri, sü rü cü le rin a raç la rýn da zin cir, ta koz ve çek me ha la tý bu lun dur ma la rý ný is te di. Bo lu / a a dar ta ma men Türk mü hen dis le ri nin e se ri o lan tram vay or ta da. Yer li tram va yýn pro je di rek tö rü o lan Ta ha y dýn da bir il ki ger çek leþ tir me nin hiç - bir za man ko lay ol ma dý ðý ný, an cak çok ça lýþ ma ve sa býr la Bur sa da bir il ki ha ya ta ge çir dik le ri ni be lirt ti. y dýn, þu bil gi le ri ver di: 2,5 yýl gi bi ký sa za man da bü yük bir me sa fe kat et tik. Þa si sis te - mi ta sar la dýk, me ka nik ve e lekt ro nik sis tem ler sen kro ni ze e dil di. Yü rür ak sa mý ya pýl dý. Pro to tip a raç ü re til di ve yurt dý þýn da test ler den geç ti. Ü - ret ti ði miz tram va yýn ray lar ü ze rin de yü rü dü ðü - nü gö rün ce be be ði nin ilk yü rü dü ðü nü gö ren ba - ba gi bi mut lu ol duk. Bur sa / a a Ça nak ka le Bo ða zý nda res mî ge çit tö re ni ÇNL De niz Za fe ri nin 97. yýl dö - nü mü do la yý sýy la, Türk Si lâh lý uv vet le ri ta ra fýn dan Ça nak ka le Bo ða zý nda, de niz de res mî ge çit tö re ni ic ra e di le cek. De niz uv vet le ri'n den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, ge çit tö re ni 18 art ta sa at le ri a ra sýn da ar ma ra De ni zi nden - ge De ni zi yö nü ne doð ru ya pý la cak. Tö re ne, De niz uv vet le ri ve Sa hil Gü ven liðe bað lý yü zer ve u çar un sur lar i le a ra ve Ha va uv vet le rine bað lý sý u çar un sur lar ka tý la - cak. Res mi ge çit sý ra sýn da Ça nak ka le þe - hit le ri Þe hit ler bi de si ö nün de top a tý þýy la se lâm la na cak. Tö ren ge çi þi nin ar dýn dan, Türk Yýl dýz la rý ta ra fýn dan gös te ri u çu þu ger çek leþ ti ri le cek. n ka ra / a a n tal ya da fýr tý na u ya rý sý NTLY'D fýr tý na bek len di ði, rüz ga rýn hý zý nýn sa at te ki lo met re yi bu la bi le - ce ði bil di ril di. n tal ya e te o ro lo ji Böl ge ü dür lü ðü nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma - ya gö re, ku zey yön ler den es me si bek le - nen kuv vet li rüz gar, bu gün et ki si ni ar tý ra - cak. Rüz ga rýn hý zý sa at te ki lo met - re ye u la þa cak. Fýr tý na, 17 art Cu mar te si gü nü öð le sa at le rin den i ti ba ren et ki si ni kay be de cek. De niz de i se ha len ku zey yön ler den e sen kuv vet li rüz gar, ya rýn sa - bah tan i ti ba ren hý zý ný ar tý ra rak fýr tý na ya dö nü þe cek. n tal ya/a a ir ti ni as ya.com.tr Ge ri lim týr ma nýr ken ec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek ya kýn lar da ki bir be ya nýn da, si ya sî or tam da ki ge ri li min gi de rek týr man ma sýn dan duy du ðu en di þe yi i fa de e der ken, bu du ru mun en çok ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý ný o lum suz et ki le ye ce ði ne vur gu yap mýþ tý. O gün den bu gü ne ge ri lim ya týþ ma dý, tam ter si ne da ha da yük se li yor. Son o la rak tek li fi nin ko mis yon ça lýþ ma la rý es na sýn da ya þa nan tar týþ ma la rýn gýrt lak gýrt la ða kav ga bo yut la rý na ta þýn dý ðý ný gör dük. Baþ ba ka nýn 28 Þu bat ýn son i zi ni de kal dý rý yo ruz þek lin de sun du ðu bu dü zen le me nin, zo run lu te mel e ði tim de ki so run la rý or ta dan kal dý rýp kal dý ra ma ya ca ðý nok ta sýn da is tif ham lar var. lk 4+4 te ya pý lan rö tuþ la de vam mec bu ri ye ti nin ge ti ril me si, ke sin ti siz le bil has sa ur ân ve ha fýz lýk e ði ti mi ne vu ru lan dar be nin bu ka nun la da de vam e de ce ði yö nün de en di þe le re yol aç tý. ði ti me baþ la ma ya þý nýn 6'ya çe kil me si de, ö zel a na o kul la rý ce na hýn da sý kýn týy la se bep ol du. Bunlarýn ötesinde ka nu na la ik lik a dý na kar þý çý kan la rýn gi de rek sert le þen mu ha le fe ti, ik ti da rýn a de ta kav ga ya ça nak tu tan ta výr la rýy la bir le þin ce, si ya set te ki ge nel at mos fer iyice kö tü leþ ti. Böy le bir si ya sî ik lim her þe yi zor laþ tý rýr. Si ya set te tar týþ ma la rýn ol ma sý çok nor mal ve hat tâ i þin ta bi a tý ço ðu za man bu nu ge rek ti ri yor. n cak son dö nem de ol du ðu gi bi, bu tar týþ ma la rýn hep ge ri lim ü ze rin den ce re yan et me si, he le kav ga ya dö kül me si hiç hay ra a lâ met de ðil. Tay land ve Gü ney o re gi bi o to ri ter re jim ler le yö ne ti len ve ya de mok ra si le ri ký rýl gan ül ke le rin par la men to la rýn da sýk ça gör me ye a lý þýk ol du ðu muz kav ga lar TB ye de yan sý ma ma lý. Çün kü me de nî top lum la ra ya kýþ ma yan böy le si kav ga lar, de mok ra si ve tar týþ ma kül tü rü nün ol gun laþ ma dý ðý ný gös te ren en be lir gin i þa ret ler. Da ha sý, 90 lý yýl lar da yi ne ec lis ça tý sý al týn da çý kan böy le bir ar be de es na sýn da, bir mil let ve ki li nin si lâ hýn dan çý kan kur þun la bir baþ ka mil let ve ki li nin can ver di ði o a cý o lay u nu tul ma ma lý. Da ha da ö te sin de, te pe de ki ge ri lim ve kav ga la rýn a þa ðý ya çok da ha sert le þe rek i ne bil di ði de. Ger çi bi zim top lu mu mu zun ge nel ka rak te ri, ne o lur sa ol sun, hat tâ çok a ðýr tah rik ve pro vo kas yon hal le rin de bi le bu çe þit i tiþ ka kýþ la ra il ti fat e dip prim ver me yen bir a ðýr baþ lý lý ða sa hip. ma her top lum da ol du ðu gi bi biz de de is tis na la rýn ol du ðu ve yu ka rý da ki ger gin lik le rin a þa ðý da bu gi bi le rin ma ri fe tiy le çok da ha i le ri bo yut la ra gö tü rü le bil di ði, ay rý ca böy le or tam la rýn en çok pro vo ka tör le re ya ra dý ðý u nu tul ma ma lý. urt du man lý ha va yý se ver sö zü de. Si ya set ve ec lis te ki or tam gi de rek da ha da ger gin le þir ken, ya kýn lar da ön ce s tan bul, son ra n ka ra da mey da na ge len ve çok þü kür ki can kay bý nýn ya þan ma dý ðý pat la ma lar da te kin de ðil. Bi ri le ri yi ne or ta lý ðý ka rýþ týr mak i çin dev re de. Bu i ti bar la, ön ce ki dö nem ler de de fa lar ca iz le mek ve da ha ö te sin de, yol aç týk la rý a la bil di ði ne çet re fil li so run lar la bo ðuþ mak zo run da bý ra kýl dý ðý mýz es ki film le rin tek rar viz yo na so kul ma sý na fýr sat ver me mek i çin her kes dik kat li ol ma lý. Ger çi ge li nen nok ta da, es ki yön tem ler le ay ný so nuç la ra va rýl ma sý pek müm kün gö rün mü yor. ma dar be ü rü nü a na ya sa ve ya sa lar la ku ru lup da, ö zü i ti ba rýy la hâ lâ yü rür lük te o lan dü ze nin de ðiþ ti ril me si ni en gel le yip de va mý ný sað la ya cak at rak si yon lar da ay ný ne ti ce yi he def li yor. Do la yý sýy la, ye ni, de mok ra tik, si vil ve çað daþ bir a na ya sa ya ka vuþ ma yö nün de ki top lum sal i ra de yi za yýf la týp yi ne pa ti naj yap ma mý zý so nuç ve re bi le cek her tür lü ge ri lim bü yük za rar ve rir. Za ten a na ya sa bah sin de pa muk ip li ðiy le bað lý, çok ký rýl gan bir uz laþ ma var. üm kün o lan her yol la bu nun güç len di ri lip sað lam laþ tý rýl ma sý na ih ti yaç var ken, tam ter si is ti ka met te ta výr ve dav ra nýþ lar ser gi le me nin i yi ni yet le i za hý zor. Bü tün si ya sî ve top lum sal ak tör le rin son de re ce dik kat li ve so rum lu dav ran ma sý ge re ken has sas bir sü reç ten ge çi yo ruz. Bu sü reç te sýð ve an lam sýz po le mik le re ve ka ba ma hal le kav ga la rý na de ðil, ya pý cý ve po zi tif kat ký la ra ih ti yaç var.

4 NSNI V ÂNTI OU ÇN Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da YU RI DN Þ ÐI Y 1. a ra han lý Türk çe si. 2. Gi de rek göz den u - zak laþ mak. 3. De ri den ya pýl mýþ kal kan. - n cin me, in cit me, can yak ma, e zi yet. 4. BD'nin iþ ga li al týn da o lan kom þu bir dev let. - Pas ta cý la rýn, ter zi le rin vb. nin kul lan dý ðý diþ li, kü çük de mir çark. 5. Fas'ýn baþ þehri. - Þi fa, der man. 6. U zak lý ðý be lir tir bir ni da. - Çe þit li mes lek ler de ün sað la - mýþ bü yük us ta lar, i le ri ge len ler. - Þi kâr. 7. Bu la þý cý, ge çi ci ol ma ö zel li ði - ne sa hip. 8. s ga rî. 9. ü çük ti ca ret çi. - ad de nin bö lü ne bi - len en kü çük ya pý sý. 10. Ti bo ru se si. - Türk si ne ma sý nýn ý - raz ca a na sý. RO - N. 11. Bir ses len - me ni da sý. - Si nir. 12. Bu lu nu lan yer, o - tu ru lan yer, mes ken. - Bir çe þit a ðýr lýk ve ha cim öl çü sü, hu bu - bat öl çü sü. SOL DN S Ð 1. Hz. u sa (a.s.) dö - ne min de ya þa yan, ur'ân-ý e rim'in ehf Sû re sin de bah si e di len ken di si ne - lâ hî bil gi ve hik met öð re ti len ki þi. - Bir iþ yap ma da ku la ný lan a raç, ma ki ne. 2. ð rý Da ðý'nýn es ki a dý. - Hz. u sa'yý Nil Neh - rin den çý ka rýp ye tiþ ti ren ka dýn. 3. or - ku lu rü ya, kâ bus. - Tül bent, ba þör tü sü, be yaz yaþ mak. 4. l gi, mü na se bet. - U ya - rý dik ka ti ni çek me. 5. Sý cak su da haþ la - ma. - Yan yön. - Za ma nýn en kü çük di li - mi. 6. Þe hir pla ný. - rý nýn ü ret ti ði bir sý - vý be sin. - ley hi se la mýn ký sa sý. 7. Þaþ - ma, þaþ kýn lýk bil di ren bir söz. - rap lar - da bir er kek a dý. - ur'ân-ý e rim'in 96. sû re si. 8. Çok ye mek yi yen, o bur. - ar fýr tý na sý. 9. Zat lar, ki þi ler. - Seç men gö - rü þü. 10. z kýz dý rýl mýþ de mir. - Bir çok kim se nin top la nýp el bir li ðiy le bir ki þi nin ve ya bir top lu lu ðun i þi ni gör me si ve böy le ce iþ le rin sý ra i le bi ti ril me si. BULC N R L O N R N T T P S N Y N T B C T N R R R U U R Z Y T S C T BR ÖNC BULCNIN CVBI L L L N T N N F R R L L 4 Y ÜLTÜR SNT 16 RT 2012 CU o ca Se yit ti yat ro o yu nu duy gu lan dýr dý LDI Be le di ye si ül tür ve Sos yal þ ler ü dür lü ðü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len o ca Se yit i sim li ti yat ro o - yu nu iz le yen le ri göz ya þý na boð du. 18 art Ça nak ka le Þe hit le ri haf ta sý do la yý sý i le z mir f sa ne Sah ne si eh - met De mir ke sen Ti yat ro su ta ra fýn dan Yýl dý ray Çý nar ül tür er ke zi nde o ca Se yit i sim li o yun sah ne len di. Ça nak ka le ah ra ma ný Se yit On ba þý nýn ha ya týn dan ke sit - le rin yer al dý ðý o yun bü yük be ðe ni top la dý. 276 ki lo luk top mer mi si ni sýr tý i le kal dý ra rak a teþ le di ði top mer mi si i le Ça nak ka le sa va þý nýn sey ri ni de ðiþ ti ren Hav ran lý o ca Se - yit in ha ya tý ný an la tan o yu nun ba zý sah ne le rin de duy gu la - nan iz le yi ci ler göz yaþ la rý ný tu ta ma dý. Sam sun / ci han alatya da mutasavvýf Niyazi ýsrî günleri 17. yüz yý lýn ün lü þa ir ve mu ta sav vý fý Ni ya zi ýs rî art ta rih le ri a ra sýn da mem le ke ti a lat ya da bir haf ta bo yun ca ger çek leþ ti ri le cek bir di zi faaliyet le a ný la cak. a - lat ya ent on se yi Ni ya zi ýs rî Ça lýþ ma Gru bu Tem sil - ci si Bü lent Sek men, ent on se yi nde yap tý ðý a çýk la ma - da, bir il ke ön cü lük et tik le ri ni ve 2011 yý lýn dan i ti ba ren art ta rih le ri ni Ni ya zi ýs rî Haf ta sý o la rak an ma - ya baþ la dýk la rý ný be lirt ti. alatya / cihan ki ki tap bir den: hi ret Ha ya tý i le Ö lüm ve ý ya met Da ha ön ce le ri bir ya zý mýz da be lirt ti ði miz gi bi, (1 Tem muz 2011 ta rih li ve Ya zar la ra ö nem - li du yu ru! baþ lýk lý ya zý mýz.) ya yý ne vi miz, ya - yý mý ný ge rek li gör dü ðü ba zý ö zel ki tap pro je le ri ni ken di bün ye sin de ha zýr lý yor ve bun la rý Ye ni s ya Neþ ri yat raþ týr ma er ke zi im za sýy la ya yýn lý yor Ya yý ne vi mi zin son yýl lar da YN raþ týr ma er - ke zi im za sýy la ya yýn la dý ðý e ser le ri zik ret mek ge re kir - se, bir ka çý ný al fa be tik o la rak þöy le sý ra la ya bi li riz: *Ba þör tü sün den Tür ba na Te set tür, *Her Gü - nü mü ze Bir Ha dis, *â i na týn fen di sin den (asm) Se ri si (üç ki tap), *Son suz Gü cün nah ta rý: Bes - me le nin s ra rý ( YN raþ týr ma er ke zi im za lý bir di ðer se ri - miz o lan ki beþ ki tap lýk ol ma sý plân lan dý Ri sâ - le-i Nur ði tim Se ti nin i se þim di lik ya yýn lan mýþ i ki ki ta bý mev cut.) Bu ki tap ve ya ki tap se ri le ri ne bir ki tap se ri si da ha ek len miþ bu lu nu yor: Ha dis ler den Seç me ler þ te, 10 ki tap lýk bu se ri nin son i ki ki ta bý da bu gün ler de çýk tý: hi ret Ha ya tý i le Ö lüm ve ý ya met Se ri de da ha ön ce, al fa be tik sý ray la i le, Dav ra - nýþ la rý mýz, Du â, lim, ul luk, Pey gam be ri - miz (asm), ad dî-a ne vî Sað lýk, Ti ca ret baþ - lýk lý ki tap lar ya yýn lan mýþ tý. 10,5 x 17 cm e bat lý se ri de her bir ki tap, muh te va - sý na gö re de ði þik ka lýn lýk ta, ya ni say fa da! Son i ki ki tap tan bah se de cek o lur sak, i þe ön ce ka - pak ya zý la rý ný ve re rek baþ la ya lým Ö lüm ve ý ya met: Ö lü mü çok ha týr la yýn. Çün kü böy le yap man, ö lü mün dý þýn da her mu sî be te kar þý sa na te sel li ve rir. di yor Sev gi li Pey gam be ri miz (asm). / Dün ya nýn, ku ru cu su ta ra fýn dan ha rap e di le - rek ye ni bir â le min ku rul ma sý Ö lüm ha ki ka ti Ö - lü mün, bir me kân de ði þik li ði, kab rin ba kî â lem le re ge çiþ ka pý sý ol du ðu ger çe ði... be dî ha yat ta mut lu ya - þa mak ve ik ram sa hi bi Ya ra tý cý mý zýn rý za sý ný ka zan - mak i çin yap ma ma mýz ge re ken ler Hz. Pey gam - ber in (asm) mü ba rek i fa de le riy le hi ret Ha ya tý: y in san! Yap tý ðýn hiz met, et - ti ðin u bu di yet bo þu bo þu na git mez. Bir dâr-ý mü - kâ fat, bir ma hall-i sa a det se nin i çin ih zar e dil miþ - tir. Se nin þu fâ ni dün ya na be del, ba kî bir Cen net se ni bek ler. Bi lir mi sin ne re ye gi di yor sun ve ne re - ye sevk o lu nu yor sun? ( ) Dün ya nýn bin se ne me - su da ne ha ya tý bir sa at ha ya tý na mu ka bil gel me yen Cen net ha ya tý nýn ve o Cen net ha ya tý nýn da hi bin se ne si bir sa at rü yet-i ce ma li ne mu ka bil gel me yen bir Ce mîl-i Zül ce lal in da i re-i rah me ti ne ve mer te - be-i hu zu ru na gi di yor sun. (Be di üz za man) Ö lüm ve ý ya met ki ta bý Ö lüm ve a bir i - le ý ya met ve lâ met le ri; hi ret Ha ya tý ki ta bý da Ö lüm den Son ra Di ri liþ ve Ha þir ey da ný, ý ya met Gü nü, Ha þir ey da - ný-sor gu-he sap-i zan-sý rat i le Cen net ve Ce - hen nem baþ lýk lý bö lüm ler den mey da na ge li yor. ay det mek ge re kir se, her i ki ki tap da, se ri nin ön ce ki ki tap la rýn da ta kip e di len me tot ge re ðin ce, ya yýn la rý mýz a ra sýn da bu lu nan üç cilt lik ha dis kül li ya tý Ca mi ü s-sa ðîr e sas a lý na rak ha zýr lan dý. O ra da bu lun ma yan ha dis ler i se ü tüb-i Sit - te den te min e dil di. dý ge çen ki tap lar da ko nuy la il gi li ha dis le rin bir kýs mý, ba zý la rý say fa lar tu tan þer hi (i za hý) i le bir lik te ve ril di. Ta mam lan mýþ bu lu nan bu ha dis se tiy le bir lik te, o ku yu cu la rý mý zýn ö nem li bir ih ti ya cý ný da ha kar þý - la dý ðý mý za i na ný yor ve bun dan bü yük bir fe rah lýk du yu yo ruz! n þal lah is ti fa de ye me dar o lur. Bu a ra da, bu ve si ley le, Ha dis ler den Seç me ler se ri si nin ilk mey ve si o lan cep boy lim ki ta bý nýn da o ku yu cu la rý mý zýn is te ði doð rul tu sun da se ri - nin di ðer ki tap la rý nýn e ba dýn da ye ni len di ði ni du - yur muþ o la lým! Haf ta ya ye ni ki tap ta ný tým la rýn da bu luþ mak ü - mi diy le ha yýr lý gün ler di le riz! Bol bol o ku mak Ha yat ta en çok pe þi ne dü þüp, ken di mi zi, o nu el de et mek i çin, mo ti ve et ti ði miz her þey den da ha faz la o ku ma ya mo ti ve et me li yiz. O ku mak... â nâ la ra, kud sî ve fe yiz li an lam la ra u la þa bil mek, ka vu þa bil mek i çin ýs rar la o ku mak... Hem dün ya mý zý, hem a hi re ti mi zi nur lan dý - ra cak, ý þýk lan dý ra cak e ser le ri, kal bi mi zi, ru hu - mu zu, bü tün lâ ti fe ve duy gu la rý mý zý ay dýn la ta - cak þe kil de o ku mak... ud sî, ma ne vî, fe yiz li ve be re ket li ma na la ra u - la þa cak þe kil de dü zen li ve de vam lý o ku mak... O - ku du ðu muz her harf ten, ke li me den, cüm le den, pa rag raf ve sa hi fe den haz duy mak, lez zet al mak ve sa a det le re u laþ mak, gark ol mak... ki sa tý rý ez ber le yip, i ki pa rag ra fa in dî ma na lar ve re rek uc ba, gu ru ra, ne fis ve þey ta nýn o yun cak lý ðý - na düþ me den, ken di mi zi kay bet me den o ku mak... Â lim ol mak, fa zýl ol mak, bil gi de po su ol mak - tan zi ya de an la mak ve dü zen li bir öð ren me i çin o ku mak tan ya na ol mak... O ku mak ve an la mak ta ta bi ri ca iz i se her þe ye el a ta rak, hiç bir þe yi ko ya ma mak du ru mu na düþ me - mek i çin, en lâ zým o la nýn, en ö nem li he def le rin öð re nil me si i çin o ku ma nýn pe þin de ol mak... ma ný mý zý, i ti ka dý mý zý, i nan cý mý zý sar san, yo lu - mu zu ke sen þey ta nî ve nef sî fi kir le rin ö nü nü en kes tir me den ke se bi le cek fi kir ve dü þün ce le re sa - hip o la bil mek i çin o ku mak... lim le rin sul ta ný, pa di þa hý ve þa hý i man il mi ni el de et mek i çin o ku mak... l min ve i ma nýn bir lik - te li ði ni, ba þa rý sý ný ve bü tün lü ðü nü is pat e dip tem bel li ðin dö þe ðin de ki, gaf le tin e lin de ki ce ha le - ti mi zi yen mek i çin o ku mak... Tek rar tek rar ve ýs - rar la, de fa at le, býk ma dan o ku mak... Ha ya tý mý zýn i çin de en çok ö nem ver di ði miz iþ - le rin ba þý na o ku ma yý ko ya bil mek i çin bol bol o - ku mak ni yet ve du â sýy la... SY NIN min ya tür ha li ne ge ti ril miþ ha li va - tan daþ lar dan yo ðun il gi gö rü yor. Sul tan Be ya zýt Ca mi ül li ye si i çin de ki ta ri hî ya pý da ser gi le nen in ya tür mas ya ma ke ti mü ze si, tu rist le rin yo - ðun il gi si ni çe ki yor. ki yýl da ta mam la nan ma ket te þeh rin 1914 lü yýl la rý na a it hem gün dü zü nü, hem ge ce si ni bü tün di na mik le ri i le gör mek müm kün. in ya tür mas ya mü ze si, bu ha li i le Tür ki ye de ilk ol ma ö zel li ði ta þý yor. O yýl la rýn þe hir do ku su nu ve kül tü rel ya pý sý ný bi re bir yan sý tan nos tal jik ma - ke ti, ku rul du ðu a yýs 2010 yý lýn dan bu za ma na ka dar yak la þýk 80 bin ki þi zi ya ret et ti. in ya tür mas ya mü ze si ne zi ya ret çi a ký ný 1914 YI LIN D Ç L Þ BR FO TOÐ RF TN YO L ÇI I L R Y PI LN N Y TÜR S Y T Ü Z S N 2 YIL D 80 BN Þ Z Y RT T T YI LIN D Ç LN BR FO TOÐ RF TN SN LN D SY D 1914 yýl la rýn da çe kil miþ bir fo toð raf tan yo la çý ký la rak ya pýl mýþ o lan ma ket mü ze de, þeh rin ta ma mý, gün de lik ha yat la bir lik te yan sý týl ma ya ça lý þýl mýþ. a ket mü - ze, Bü yü ka ða ed re se si nden, Sa ray dü zü ýþ la sý na, Sul tan Ba ye zid ül li ye si nden, ral a ya e zar lýk la rý na ka dar ger çe ði nin ne re dey se ay ný sý. y rý ca mü ze, da ðý, ta þý, a - kan ýr ma ðý i le bin 860 a det müs ta kil ev ve ta ri hî ya pý sý, bin den faz la ha re ket li ve ha re - ket siz fi gür le ri i le ya þa yan bir þe hir do ku su na sa hip. in ya tür mas ya mü ze sin de, ge - ce ve gün dü zün yan sý tý la bil me si i çin to noz lu bir sýrt ü ze rin de yak la þýk 2 bin 300 a det yýl dýz ve bir a det ay o luþ tu rul muþ, zi ya ret çi ler ma ket te ki bu sis tem i le þeh rin 3 da ki ka ge ce si ni, 9 da ki ka da gün dü zü nü gö re bi li yor. Res mî a çý lý þý ül tür ve Tu rizm Ba ka ný r - tuð rul Gü nay ta ra fýn dan ya pý lan in ya tür mas ya ma ket mü ze si, ö zel lik le ri dolayýsýyla ken di a la nýn da, Tür ki ye de ilk ve tek ol ma un va ný na sa hip. mas ya / ci han 1914 yýln da çe kil miþ bir fo toð raf tan yo la çý ký la rak ya pýl mýþ o lan ma ket mü ze de, þeh rin ta ma mý, gün de lik ha yat la bir lik te yan sý týl ma ya ça lý þýl mýþ. FO TOÐ RF: C HN Ya vuz Bü lent Bâ ki ler ub be al tý nda GÜNÜÜZÜN de ðer li þa ir ve ya - zar la rýn dan Ya vuz Bü lent Bâ ki ler, ub be al tý ka de mi si ül tür ve Sa - nat Vak fý ta ra fýn dan dü zen le nen soh bet ve im za gü nü ne ka tý la cak. Prog ram, vak fýn Be ya zýt ta ki ki ta - pe vin de bu gün sa at da baþ la - ya cak. Ya vuz Bü lent Bâ ki ler, o ku - yu cu la rýy la soh bet e der ken, e de bi - ya ta dâ ir so ru la rý na da ce vap ve re - cek. ül tür Sa nat Ser vi si Ta hir ül ev le vî a ný la cak ÖRÜNÜ Hz. ev lâ nâ nýn düs - tur la rý na bað lý ka la rak ya þa yan ve Ta hir ül ev le vî im za sýy la ta ný - nan þa ir, ya zar, mu ta sav výf, mü - der ris, mes ne vi han ve e de bi yat ta - rih çi si Ta hir Ol gun, ve fa tý nýn 60. yý lýn da a ný la cak. s tan bul Bü yük þe - hir Be le di ye si ül tür ü dür lü ðün - den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, ya rýn li mi ri ül tür er ke - zi nde Ol gun un ha ya tý nýn ve e ser - le ri nin an la tý la ca ðý ö zel bir faaliyet dü zen le ne cek. s tan bul / a a ahallî ta rih a raþ týr ma la rý des tek gör mü yor TÜRY Ya zar lar Bir li ði z mir Þu - be si nin ül tür Soh bet le ri nin bu haf ta ki ko nu ðu ye rel ta rih a raþ týr - ma la rýy la ta ný nan ði tim ci, raþ týr - ma cý Ya zar. Le vent r te kin di. r te kin, ül tür soh be tin de Ya zar - lar Bir li ði z mir Þu be sin de Ye rel Ta rih raþ týr ma la rý çý sýn dan Sak lý Þe hir Ti re ü ze rin de ko nuk la - rýy la bil gi pay la þý mý ný ger çek leþ tir - di. Le vent r te kin, Dün ya da 2 bin li yýl lar da e sen glo bal rüz gâ rýn ye ri ne mil li lik, ye rel li ðe bý rak ma sý - na dik kat çe ke rek, bü yük res min an la þýl ma sýn da kü çük de tay la rýn ö ne mi ne vur gu ya pa rak Bir ül ke - nin kül tü rü nü ve ta ri hi ni an la mak yo rum la mak is ti yor sa nýz ye rel ta - rih si ze çok þey ler an la ta cak týr de di. Ye rel ta rih ya zar lý ðý nýn ge le - ce ðe ka yýt düþ me gö re vi ne dik kat çe ken r te kin Ye rel ta rih a raþ týr - ma la rý ya pan lar ma a le sef ye te rin - ce ye rel yö ne tim ler ta ra fýn dan des tek gö re me mek te. Bu da bu ko nu da ça lýþ ma yap mak is te yen le - ri ön ce lik le baþ ka a lan la ra yö nelt - mek te. Hal bu ki ta ri hî ya pý ve kül - tü rel mi ras lar gü mü müz po pü ler kül tü rün et ki a la nýn da her ge çen gün kan kay bet mek te þek lin de ko - nuþ tu. ül tür Sa nat Ser vi si ði tim ci, a raþ týr ma cý-ya zar. Le vent r te kin, Türkiye Ya zar lar Bir li ði z mir Þu be si nin ül tür Soh bet le ri nin konuðu oldu. rtekin sohbet sonunda kitaplarýný imzaladý. FTH Ü ni ver si te si ve r dem der ta ra fýn dan a çý lan ya zar lýk o ku lu na us ta ya zar lar ve genç ya zar a day la rý bü yük il gi gös ter di. r dem li Ya zar lar O - ku lu nda Tür ki ye nin ön de ge len ya zar la rýn dan h met Tu ran l kan, Tok ta mýþ teþ, li Ço lak, Prof. Ci han O ku yu cu, eh met r do ðan, Se - zai Coþ kun, Ni ya zi San lý, Ha lit sen dir, s ma il ý lýnç, mi ne roð lu ve Ya vuz Bü lent Ba ki ler e ði tim ve ri yor. 3 ay ön ce a çý lan ya zar lýk o ku lu 65 öð ren ci siy le Tür ki ye nin en bü yük ya zar lýk o ku lu ol ma ö zel li ði ni ta þý yor. 99 S L H Y N ÐI DIR r dem li Ya zar lar O ku lu nun ko nuþ ma cý sý Ga ze te ci Ya zar s ma il ý - lýnç ol du. ý lýnç ge liþ miþ ül ke le rin ü ni ver si te le rin de ya zar lýk o ku lu nun ol du ðu na ve bu o kul lar dan çok sa yý da ya zar ye tiþ ti ði ne vur gu yap tý. o nuþ ma sýn da Ya zar la rýn il ham prob le mi ni çöz dük. l ham prob - le mi o lan ya zar lar tem bel ya zar lar dýr di yen ý lýnç; l ham çok o ku - yup çok ya zan ya zar la ra ge lir. Ba zý ya zar lar ay lar ca yýl lar ca ya ta rak il ham bek li yor lar. l ham gel me si ni is ti yor san hiç ol maz sa o tur ve e - li ne kâ ðýt ka lem al. e se lâ 99 s ma ü l Hüs na 99 il ham kay na ðý o la - bi lir. l ham prob le mi o lan lar ça lýþ ma ma sa la rý nýn kar þý sý na 99 s ma - yý as sýn lar ve o lay la ra 99 a çý dan bak sýn lar. l ham gön de re ne duâ e - der ve ya ya zý la rý nýz da il ham gön de re ne yer ve rir se niz il ham ta ar ru zu - na ma ruz ka lýr sý nýz þek lin de ko nuþ tu. Ya zar lýk o ku lu na mü ra ca at i çin (0537) te le fo nu a ra ya bi lir si niz. ül tür Sa nat Ser vi si Ya zar la rýn il ham prob le mi ni çöz dük 3 ay önce açýlan rdemli Yazarlar Okulunun 65 öðrencisi var. Okula us ta ya zar lar ve genç ya zar a day - la rý bü yük il gi gös teriyor. Gazeteciyazar smail ýlýnç, l ham prob le - mi o lan ya zar lar tem bel ya zar lar - dýr. l ham çok o ku yup çok ya zan ya zar la ra ge lir dedi.

5 Y fer sa dog ni as ya.com.tr Ne fis ter bi ye si nin ö nem li un sur la rýn dan o lan tel kin; týb býn ö zel lik le psi ki yat ri da lýn da kul la ný lan hip noz (ya pay uy ku ha li), du â ve ef sun/si hir psi ko-bi yo-e lek tro-man ye tik e ner ji nin o lum suz yö nüy le i lin ti li ol duk la rýn dan ký sa ca tah lil et me yi uy gun gör dük. Tel kin, fi kir a þý la ma, zi hin de yer et tir me, ö ðüt ver me, ku la ða koy ma an la mýn da dýr. Bu na gö re, tel kin (mo ti vas yon), ka bi li yet li bir kim se ü ze rin de söz, dü þün ce ve dav ra nýþ lar la bir tür et kiy le bir fik rin zih ne yer leþ ti ril me si fi i li dir. Dü þün ce yi yo ðun laþ tý rýp bel li bir nok ta da o dak laþ týr mak þek lin de de ta ným la na bi lir. Dý þar dan ýr þe hir ve k sa ray hiz met hav za sý Bi nin ci kon fe ran sý mý zýn plâ ke ti ni Hz. ev lâ nâ di ya rý a ziz on ya mýz da y dýn lar O ca ðýn dan ev lâ nâ ül tür er ke zi Sul tan Ve led sa lo nun da al dýk tan son ra, tek rar cehd ve gay ret kam çý sýy la hiz me tin dâ vet e di len me kân la rý na koþ tuk. Bu se fer ki kon fe rans ve se mi ner gü zer gâ hý mýz Yer köy, ýr þe hir, Or ta köy ve k sa ray. Yer köy Yoz gat i li mi zin mün bit bir hiz met a ra zi si dir. Hav za ta bi ri ni bu nun i çin kul lan dým. man ve ur ân dâ vâ sýn da o tur muþ bir sis te min i çin de in san lý ða hiz met et mek te dir ler. Yýl lar ön ce 600 li se kýz-er kek ta le be si ne ver di ðim Ye þi lay kon fe ran sýn da bu lu nan, a ka bin de ü ni ver si te yi bi ti rip dev let te þek kü lün de gö rev a lan tem le ri gö rün ce göz le rim ya þar dý. k sa ray þ me ka ya il çe si nin yol kav þa ðýn dan be ni ve yol ar ka da þým li Be yi im kân bul du ðu dül dü lüy le a lan. a ya Be yin kap tan lý ðýn da git ti ði miz Yer köy de Yoz gat i li mi zin mü nev ver þah si yet le ri, ýr þe hir li ler gi bi böy le bir ge ce ye iþ ti rak e de rek, ma ne vî kar deþ li ðin ay rý bir sýr rý ný or ta ya koy muþ lar ve mu hab be te me dar ol muþ lar dýr. Se mi ner ve soh be ti miz de de i fa de et ti ði miz gi bi müf ri ta ne ir ti ba týn sün ne te uy gun ol du ðu nu ve ir ti ba týn ke sil me si nin i se hem sün ne te, hem de tek no lo ji ye ay ký rý ol du ðu nu i fa de et tik. Ni san a yýn da bu bel de ler de hem kon fe rans, hem de se mi ner sö zü ver dik ten ve al dýk tan son ra ge ce nin ka ran lý ðýn da hi v ran di ya rý na in ti kal et tik. Hak dâ vâ sýn da a zim le se bat e den a ziz Ye ni s ya mý zýn ýr þe hir tem sil ci le ri, ye ni bir sil ki ni þin ve ye ni bir di ri li þin tur ra sý o la cak, ye ni hiz met va kýf la rý ný mer ke ze kon dur muþ lar. Bu ma ne vî, ta ri hî bel de de N. Cey lan Bey le Cu ma na ma zýn dan son ra hi v ran TV de ka dýn lar gü nü ve Ye þi lay Haf ta sý mü na se be tiy le Pey gam be ri miz Hz. u ham med (asm) fen di mi zin muh te þem ve si lin mez söz le ri ne bað lý ka la rak ve Hz. Be di üz za man ýn da tesbpit le ri ne sa dýk ka la rak ýr þe hir hal ký na mu ha tap ol duk. Te sir ve tev fik l lah tan dýr. Biz ler i çin bir ferd-i lâ hî bi le mak bul ve mu te ber dir. s naf zi ya ret le rin den son ra ak þa mýn da va kýf bi na sýn da çev re den, tâ ay se ri den ge len can dost la rýn da iþ ti ra kiy le Hz. Be di üz za man ýn dün ya genç li ði ne ba ký þý, en gel ler ve çý kýþ yol la rý ve ay rý ca Sev gi, ger çek mu hab bet ve mu hab be tin sý nýr la rý baþ lýk lý â yet ve ha dis ler ý þý ðýn da ve bu gü ne ba kan ma na sý çer çe ve si i çin de i ki se mi ner ver dik. Ra kam lar, nük te ler ve tes pit le rin bol ol du ðu bu ge ce de en çok dik ka ti mi çe ken yepye ni si ma la rýn ol ma sýy dý. Pý rýl pý rýl genç le rin can ku la ðýy la din le me le ri be ni de þev ke ge tir mek te dir. Za ten bü tün fer ya dý mýz is tik ba lin sa hip le ri o la cak bu genç ler, ya ni nesl-i ce did i çin dir. lim dar Bey le re, Þa hin le re, Gür büz le re, Hik met le re, Ne ca ti le ri, h met le re ve sa ir hiz met er ba bý na, bü tün genç kar deþ le re bin ler teb rik ler ve te þek kür ler. Bir gün son ra ay rý bir kül tür bel de si o lan ýr þe hir-k sa ray hav za sý nýn bir ma ne vî köp rü sü o lan, u zun yýl lar dýr her dem uð ra dý ðým ve çok ha tý ra la rým o lan Or ta köy il çe mi ze ýr þe hir den es ta ne bey kar de þi mi zin kap tan lý ðýn da i ki tak si i le çý kar ma yap týk. Ye ni bir hiz met bi na sý ný ha ya ta ge çir me nin he ye ca ný i çin dey di ler. Bir uð rak ma ka mýn da bu lun du ðu muz sa at ler i çin de Hz. Be di üz za man ýn U huv vet Ri sâ le si nde ki â lem-þü mul pren sip le ri üs tün de dur duk. ka bin de bu se fer de eh met ve þ ref Bey le rin re fa ka tin de se mi ner ma hal li miz o lan k sa ray Ye ni s ya te sis le ri ne gel dik. k sa ray lý kar deþ le ri mi zin Ye ni s ya te sis le ri çok ka pa si te li. me ði ge çen ler den l lah ra zý ol sun. Yi ne baþ ta ay se ri ve Ür güp ten de ge len kar deþ le ri mi zin de iþ ti rak le ri ve ka pa lý dev re de ha ným la ra da iz le me im kâ ný ta ný nan ge ce de Ri sâ le-i Nur ül li ya týn da n san ve â i nat ve i kin ci se mi ne ri miz de de Hu cu rat ve Fus si let Sû re le ri göl ge sin de Tür ki ye ve â lem-i s lâm kar deþ li ði üs tün de dur duk. zim ce ma at, a zim du a ve a zim þevk le ge ce miz do luy du. Bun la ra ve si le o lan la ra ne ka dar te þek kür et sek az dýr. On la rýn ve iç le rin de ki ma sum la rýn du â la rý bi ze ü mit tir, þevk tir, aþk týr, in þal lah ko nu þa ca ðýz, ko þa ca ðýz ve ya za ca ðýz. ge len tel kin le re a çýk ol du ðu muz gi bi, iç ten ge len le rin de te si rin de ka lý rýz. U ya nýk, uy ku-u ya nýk lýk a ra sý ya ka za ve ip noz ha lin de de tel kin a lýþ ve ri þi ya pa rýz. s lýn da do ðuþ tan i ti ba ren; be þik ten me za ra ha ya tý mý zýn her saf ha sý tel kin al týn da ge çer. He pi miz tel kin al ma ya da ver me ka bi li ye tin de yiz. Te fek kür, vecd, zih nî an tre man ve tec rü bey le bu ye te nek ge liþ ti ri le bi lir. is tik yo ga, ip noz ça lýþ ma la rý da tel ki ne da ya nýr. Tel kin na sýl ger çek le þir? Bir ko nu ü ze rin de o dak la ný lýr. Vecd (trans) ve te fek kür le de rin dü þün ce or ta mý na gi ri lir; tel kin ve ri lir ve ya al ma ya ha zýr hâ le ge li nir. Za ten bi zi, he ye can la rý mýz aþk-þev ke ge ti rir. Dik kat gü cü, öð ren me ceh di, he ye can, kor ku ve ü mit le ri miz do ruk ta ol duk la rýn da tel ki ne da ha da a çý ðýz. Tek rar lar tel ki ni pe kiþ ti rir. Tel ki ne, de rin bir gev þe me hâ lin de a çýk ve mu ha tap o lu nur. þý rý he ye can, sar hoþ luk, yor gun luk, sý kýn tý du rum la rý du yar lý an lar dýr. Zi hin o ku ma, zi hin de ge çen þey le ri an la ma o lan 16 RT 2012 CU L 5 Duâ, telepatik telkin ve hipnoz arasýndaki baðlantý h met Þýk ve Ne dim Þe ner. uh te lif ya yýn or gan la rýn da ça lýþ mýþ, ken di le ri ni ye tiþ tir miþ i ki ga ze te ci mes lek ta þý mýz. r ge ne kon So ruþ tur ma sý kap sa mýn da gö zal tý na a lýn dý lar ve bir yý lý a þan top lam 11 du ruþ ma lý Si liv ri Ce za e vin de ki tu tuk lu luk sü re si nin ar dýn dan üç gün ev vel (13 art) tah li ye e dil di ler. Tu tuk lan ma la rý bi zi ne de re ce de üz düy se, ser best bý ra kýl ma la rý da ay ný öl çü de se vin dir di. Ne de ol sa, ay ný mes le ðin in san la rý yýz ve sa de ce fik ri mi zi be yan et mek le va zi fe li yiz. Ne dim Þe ner'in ka me ra lar kar þý sýn da ak tar dý ðý hu sus lar, en az ken di si ka dar bi zi de duy gu lan dýr dý. h met Þýk'ýn i se, ken di i fa de si ne gö re ba þý na ge len le rin a sýl se be bi, ge çen se ne ya yý na ha zýr ha le ge tir miþ ol du ðu ve " ma mýn Or du su" is mi ni ver me yi dü þün dü ðü ki tap ça lýþ ma sý dýr. y ný ki tap, geç ti ði miz gün ler de "Do ku nan Ya nar" is miy le pi ya sa ya çýk tý. y rý ca, bu ki ta býn in ter net ver si yo nu da ya yýn lan dý ve pdf for ma týy la pakçok o ku yu cu ya ser vis e dil di. þ te, biz de ya za rý ar týk ser best o lan bu ki ta býn bi ze ba kan, ya ni Ye ni s ya i le il gi li o la rak bü tü nüy le yan lýþ, hat ta sa hi bi ni u tan dý ra cak ka dar fâ hiþ bir ha ta sý ný bu ra da na za ra ver me ge re ði ni duy mak ta yýz. i ta býn bir çok bö lü mün de Ye ni s ya'dan söz e di li yor. Ta ma mý ü ze rin de de ðer len dir me yap mak, kö þe ya zý sý hac mi ni zi ya de siy le a þar. Do la yý sýy la, bu ra da bun lar dan sa de ce bir ta ne si o lan "12 art uh tý ra sý" ve muh tý ra cý cun ta cý lar hak kýn da Ye ni s ya'nýn ta kýn dý ðý tav rýn söz ko nu su ki tap ta bü tü nüy le çar pý týl mýþ ol ma sý nok ta sý ü ze rin de dur mak is ti yo ruz. Bu nok ta ya ki ta býn 17. say fa sýn da, pdf for ma týn da i se 5. say fa da te mas e di li yor. Tes bit de ðil, ku ru id di a h met Þýk, Ye ni s ya'nýn "12 art uh tý ra sý" kar þý sýn da ta kýn dý ðý tav rý ný gû yâ de lil len dir me den ön ce, ken din ce "tes pit" de di ði þöy le bir id di a da bu lu nu yor: "Çe þit li ta ri kat ve ce ma at ler al týn da ör güt le nen s lâ mî ya pý lar, i de o lo jik o la rak e ma lizm'e kar þý dur sa lar da, her za man dev le tin po li tik ya pý sý ný sa vu nan, ko ru yan ve des tek le yen güç ler di. Çün kü, ta ri kat la rýn stra te jik çý kar la rý na hiz met e den her dar bey le, bu ya pý la rýn ken di le ri ne ra kip o la bi le cek bü tün i le ri ci ve dev rim ci kuv vet le ri e zi li yor du." Bi raz son ra a çýk ça an la þý la ca ðý gi bi, bu bir tes bit fa lan de ðil, Ye ni s ya hak kýn da dü pe düz bir ya lan, if ti ra ve ku ru bir id di a dan i ba ret tir. Þim di de, sa yýn h met Þýk'ýn "kes, kop ya la, ya pýþ týr" u sû lüy le ki ta býn da de lil is pat ba - te le pa ti de tel kin ko nu su i çin de mü ta lâ a e di le bi lir. Te le pa tik tel kin; bel li bir dü þün ce ye kon san tre i le he de fe yö nelt me dir. Has sas ki þi ler, u zak tan u za ða, her han gi bir ci haz ol mak sý zýn fi kir le ri ni tel kin yo luy la a lý cý ya in ti kal et ti re bi lir. i mi za man, ay rý me kân lar da, ay rý ki þi le rin ay ný þey le ri dü þü nüp söy le me si; bi ri si nin is min den bah se dil di ðin de çý kýp gel me si gayr-i þu û rî/bi linç siz bir fi kir in ti ka li so nu cu dur. Ge liþ me ler; be yin dal ga la rý ný, dü þün ce fre kans la rý ný o ku ma ke râ me ti ni, in san lý ðýn a kýl ve i lim le keþ fet me si nin a re fe sin de ol du ðu nu gös ter mek te dir. He nüz de ne me a þa ma sýn da o lan sis tem de, de nek o la rak bil gi sa ya rýn kar þý sý na o tu ran ki þi, be yin dal ga la rý nýn yar dý mýy la ek ran da ki cur ser ý ha re ket et ti re bi li yor. Ber lin de bu lu nan Fra u en hof ns ti tü sü de ki a raþ týr ma cý lar, be yin dal ga la rýn dan ya rar la na rak, bil gi sa yar kul la nan, pro tez or gan la rý ça lýþ tý ran bir prog ram ge liþ tir di ler. s lýn da zi hin o ku ma me se le si, in san lý ðýn zih ni ne 1500 yýl ön ce ak ta rýl mýþ týr. ek ke fet he dil miþ; Hz. Pey gam ber (asm) â be yi ta vaf e der ken bir ke nar da sey re den bu Süf yan, h, bir or du top la sam da, þu a dam la yi ne sa va þa baþ la sam, ne o lur di ye dü þü nür. Ya nýn dan ge çen Hz. Pey gam ber (asm) O a dam se ni yi ne re zil ve ze lil e der de yin ce bû Süf yan deh þet le ne rek tev be e der ve: Þim di an la dým ki, sen hak pey gam ber sin, de di ðin gi bi zih nim de öy le bir ku run tu var dý. di ye i ti raf ta bu lu nur. Yi ne Re sul-i k rem (asm) ta vaf e der ken, Fu dâ le bin U meyr, o nu öl dür mek mak sa dýy la ya ný na yak la þýn ca, Sen Fu day le mi sin; ne dü þü nü yor sun? de miþ. O, Hiç bir dü þün dü ðüm yok, l lah ýn zik ri i le meþ gu lüm di ye ce vap ve rin ce gü le rek, Zih nin de kur du ðun þey den töv be ve is tið far et de yip e li ni göð sü ne ko yar. en di si ne ge len Fu day le, o da ki ka dan son ra son ra dün ya da on dan baþ ka se vim li kim se ol ma dý ðý ný a çýk lar. 1 Dip not: 1- h med Cev det Pa þa-u al lim a hir z, Pey - gam ber fen di miz (asm), s Bu yaptýðýn hiç de ÞI olmadý býn da zik ret miþ ol du ðu i fa de lere ba ka lým. "Or du nun ver di ði muh tý ra ü ze ri ne" öy le mi? Sö ze gi riþ i fa de le ri da hil ol mak ü ze re, baþ ka bir çok yer de de ik ti bas sa de din de na za ra ve ri len bu hu sus, "Do ku nan Ya nar" i sim li ki ta býn 17. say fa sýn da ay nen þu söz ler yer a lý yor: "Bir dö nem Sa id Nur sî'nin a vu kat la rýn dan o lan ve ce ma at i çin de ki et kin li ði i le ta ný nan Be kir Berk'in, Ye ni s ya Ga ze te si'nin 10 Þu bat 1971 ta rih li sa yý sýn da, or du nun ver di ði muh tý ra ü ze ri ne yap tý ðý de ðer len dir me tam da bu tes pi ti mi zi doð ru lar ni te lik tey di: 'Bu ses ta ri hi mi zin se si dir. Bu ses san ki o haç'tan ge len ses tir. Bu ses a laz girt'ten yük se len bir ses tir. Bu ses a ni je ga zi le ri nin sa dâ sý ný ak set tir mek te dir. Bu ses hür ri yet ve is tik lâ li mi zin, bu ses din ve i mâ ný mý zýn, þe re fi mi zin ve ha si ye ti mi zin bek çi le ri þe ref li pa þa la rý mý zýn, er le ri mi zin tek ke li mey le eh met çi ði mi zin se si dir... 'Bu ses, sa ða da so la da ge li þi gü zel yum ruk sal la yan la rýn de ðil, teh li ke nin ne re den gel di ði ni bi len, gö ren ve o nun üs tü ne yü rü yen ve on la ra son de fa 'Hi za ya gel' ko mu tu nu ve ren le rin se si dir. 'Bu ses, me se le le ri kà nun la rýn çer çe ve sin de hal let mek is te yen le rin, bu ses mil let i ra de si ni ko ru ma yý ah de den le rin se si dir..." (10 Þu bat 1971) uh tý ra 12 art'ta ve ril di ði ne gö re... Sa ný rým, h met Þýk'la ay ný zâ vi ye den ba kan la rýn düþ müþ ol du ðu fâ hiþ ha ta yý siz ler de he men fark et miþ si niz dir. ma, bes bel li ki, on lar pe þin hü küm lü hmet Þýk'ýn "Dokunan Yanar" isimli kitabý ile Hüseyin Demirel'in "12 art'ýn çyüzü" isimli kitabýnýn kapaðý. ha re ket et miþ ler dir. Bun dan do la yý da, Ye ni s ya'nýn 10 Þu bat 1971 ta rih li nüs ha sýn da çýk mýþ o lan or duy la il gi li bir ya zý yý, tu tup san ki "12 art uh tý ra sý"ndan son ra ka le me a lýn mýþ gi bi, düz man tý ða bi le tak la at tý ran tu haf mý tu haf bir de ðer len dir me ye tâ bi tut muþ lar dýr. þ te, bu na kat mer li bir ha ta, ya hut cehl i mü rek kep der ler. vet, bu kim se ler öy le bir ha ta ya düþ müþ ler ve pe þin hü küm lü lük ma ra zý göz le ri ni öy le si ne bü rü müþ ki, ker rat la o ku yup göz den ge çir dik le ri "10 Þu bat" ta ri hi ni es ge çe rek, bu ta rih li ya zý yý bir ay son ra vu ku bu lan "12 art uh tý ra sý"yla il gi li de ðer len dir me le rin a ra sý na so kuþ tur ma yý mâ ri fet bel le miþ ler dir. Sa yýn Þýk, v. Be kir Berk'in 10 Þu bat 1971 ta rih li ya zý sý ný na sýl o lup da ki ta bý - nýz da "or du nun ver di ði muh tý ra ü ze ri ne yap tý ðý de ðer len dir me"ye çe vir di niz. 10 Þu bat'ýn 12 art'tan ön ce gel di ði, hiç mi dik ka ti ni zi çek me di? Bu nu si ze hiç mi ha týr la tan bir dos tu nuz ol ma dý? h, ma dem þim di öð ren miþ ol du nuz, o hal de lüt fen bu ha ta ný zý he men dü zelt me ci he ti ne gi di niz ve ö zel lik le Ye ni s ya ca mi a sý nýn hiç bir za man dar be ci le re, cun ta cý la ra ya kýn dur ma dý ðý, on la rýn ta výr la rý na sý cak bak ma dý ðý þek lin de ki hak ký ný a çýk þe kil de tes lim e di niz. Doð ru su ne dir? 12 art uh tý ra sý ön ce si ve son ra sýn da ki ge liþ me ler ve bil has sa Ye ni s ya'nýn ta kýn mýþ ol du ðu tav rýn ne þe kil de ol du ðu nu öð ren mek is te yen lerin, 1977'de Hü se yin De mi rel im za sýy la ya yýn la nan "12 art'ýn ç yü zü" i sim li ki ta bý bu lup o ku ma la rý ný tav si ye e de riz. Bu ki tap ta her þey a çýk bir dil le ve bü tün de lil le riy le or ta ya kon muþ du rum da. e se lâ, cun ta cý la rýn des te ðiy le baþ ba kan lýk ma ka mý na ge ti ri len Ni hat rim i çin, Ye ni s ya'nýn man þet ha be ri ay nen þu baþ lýk la su nul muþ: Par ti le rüs tü (!) Baþ ba kan Bu lun du: CHP il let ve ki li Ni hat rim * * * Bu nu nla be ra ber, v. Be kir Berk'in söz ko nu su ta rih li Ye ni s ya'da "ah ra man Türk or du su" hak kýn da, þân ve þe ref le do lu mâ zi si ni na za ra ver mek sû re tiy le yaz mýþ ol du ðu ma ka le si ya yýn lan mýþ týr. n cak, bu ma ka le sû ret i kat'iy ye de "cun ta cý la ra öv gü" ma hi ye tin de de ðil dir. Olmasý da imkânsýz. Tam ter si ne, o ya zý Ge nel kur may Baþ ka ný Org. em duh Tað maç'ýn, o gün le rin ba zý med ya or gan la rýn da çý kan ve or du nun þe ref ve hay si ye ti ni doð ru dan he def a lan (bu ra da zik ret mek ten ha ya et ti ði miz) ka ra la yý cý, tah kir ve tez yif e di ci ma hi yet te ki ya yýn la ra kar þý yap mýþ ol du ðu "meþ rû mü da fa a" sa de din de ki a çýk la ma la rý na bi na en ya zýl mýþ. O dö ne min cun ta cý la rý o lan mil li yet çi ler i le sos ya list ler, hiç çekinmeden "k ti da ra se çim le, de mok ra siy le va rýl maz" di yeb ili yor lar dý. Bu i ki ke si min de cun ta lar la ir ti bat lý ol du ðu son ra dan a çýk ça an la þýl dý. a hir ay nak'ýn son ra dan de þif re et miþ ol duðu "Sos ya list Cun ta sý"nýn ba þýn da or ge ne ral Ce mal a da noð lu, mil li yet çi cun ta ta ra fý nýn ba þýnda i se ur may Yar bay Or han a bi bay bu lu nu yor du. Bu i ki þa hýs da, 27 a yýs Dar be si nin sa bý ka lý la rý a ra sýn da yer a lý yor. Ö te yan dan, "12 art Cun ta sý" li de ri nin de Ha va uv vet le ri o mu ta ný uh sin Ba tur, i ki nci adam i se a ra uv vet le ri o mu ta ný Fa ruk Gür ler ol du ðu bir va ký a dýr. Ge nel kur may Baþ ka ný Org.. Tað maç, on la rýn te si ri al týn da muh tý ra yý im za la ma ya mec bur kal mýþ týr. Bir ko nu nun bü tün yön le ri bi lin me di ði tak dir de, ya pý la cak de ðer len dir me ler ya ek sik, ya da yan lýþ o lur. h met Þýk da, iþ te hiç de þýk düþ me yen böy le si bir ha ta ya düþ müþ gö rü nü yor. TRHN ÇNDN ltur han Cel kan (0 505) Rü yâ la rý mýz(1) Gam ze Ha ným: Rü ya ne dir? Ba zen çok rü ya ta bir e di yor lar; ka ram sar ve ya i yim ser tab lo lar çý ka bi li yor. Rü ya ta bir le ri ne i na ný lýr mý ve o na gö re a mel e di lir mi? Rü ya yý, ru hu mu za öz gü bir ge ce si ne ma sý o la rak ta ným la ya bi li riz. Uy ku ya gir di ði miz za man; ya þa dý ðý mýz ve ge zip dur du ðu muz þu â lem le ir ti ba tý mýz yal nýz ca kalp a tý þý mýz ve ne fes a lýp ve ri þi miz den i ba ret ka lý yor. Bu nun dý þýn da ne göz le ri miz gö rü yor; ne el le ri miz tu tu yor; ne a yak la rý mýz yü rü yor; ne de ak lý mýz, fik ri miz, i ra de miz, mu hay yi le miz bi zim ih ti ya rý mýz doð rul tu sun da ça lý þý yor. Biz en çok el li san ti met re e nin de ve i ki met re bo yun da bir çer çe ve nin i çin de za man la ka yýt lý ve me kân la sý nýr lý bir a lan da, cis men ken di miz den geç miþ va zi yet te u yur ken; ru hen za man ka yýt la rýn dan sýy rýl mýþ, me kân zin cir le rin den kop mu þuz dur. u hay yi le miz ba ðým sýz kal mýþ, ru hî kuv ve le ri miz i ra de miz den sýy rýl mýþ, sýr rý mýz ye ni ke þif ler ve a çý lým lar i çin kol la rý ný sý va mýþ týr. ra de miz þaþ kýn dýr; bü tün bu kuv ve le re dur di ye cek hal de de ðil dir. sa sen i ra de miz de peþ le ri ne ta ký lýr ve hep be ra ber, a ma gayr-i i ra di bir þe kil de, bi zi yat tý ðý mýz yer de bý ra kýp gi der ler. O es na da kalp a týþ la rý mý zýn rit mi de ðiþ miþ ve ne fes a lýp ve ri þi miz stan dart tan sap mýþ i se; bu, ru hî kuv ve le ri mi zin böy le si ne a le la ce le ha re ket li li ði nin cis mi mi ze yan sý ma sýn dan baþ ka bir þey de ðil dir. Ya ni bu es na da cis mi mi ze ta ký la bi le cek sun î ve tek nik ci haz lar rü ya gör dü ðü mü zü ha ber ve re bi lir ler, a ma ne gör dü ðü müz den ha ber dar o la maz lar, gör dü ðü müz þey le ri ek ra na yan sý ta maz lar. Rü ya es na sýn da ru hî kuv ve le ri miz; ya ni ma hi ye ti miz de ki lâ ti fe-i Rab bâ ni ye miz, ha zýr biz þe hâ det â le mi i le bað la rý ko par mýþ ken, gayb â le mi ne kar þý bir mü na se bet bu lur, bir men fez a çar; ve bu pen ce re den vu ku a gel me ye ha zýr la nan hâ di se le re ba kar. 1 Ba zen â lem-i mi sal ar þi vi ne gi rer, ma zi den bir hâ di se yi gö rür; ba zen â lem-i mu kad de ra ta kýs men gi rer, ku lak ka bar týr, vu ku a ge le cek bir hâ di se nin i puç la rý ný ba zen sem bol ler le, ba zen çok net de tay i çin de, ba zen de ve ge nel de ka lýn bir per de i le sa rýl mýþ va zi yet te gö rür ve iz ler. Ru hu muz ö zel bir me rak la â lem-i gay bý ve ya â lem-i mi sa li iz ler; ba zen ve ge nel de çok net þey ler gö re mez ve ya gör dü ðü çok net gö rün tü ve do kü man la ra, ha ya li miz gü nü bir lik ya þa dý ðý mýz dün ya dan bir gö rün tü el bi se si giy di rir; biz o lay la rý bu el bi se nin ren giy le, þek liy le ve tar zýy la gö rü rüz. Va ký a la rý ol du ðu gi bi gö re me yiz. þ te bu a çý dan gör dük le ri mi zi yo rum la mak ih ti ya cý is te riz. n lat ma ya ça lýþ tý ðý mýz bu rü ya lar, sa dýk rü ya lar dýr. Pey gam ber ler çok net ve ha ki kî çeh re siy le, yo ru ma ih ti yaç bý rak ma ya cak de re ce de sa dýk rü ya lar gö rür ler. Pey gam ber fen di miz (asm) vah yin baþ lan gý cýn da çok net, sa ba hýn ay dýn lý ðý gi bi a çýk ve doð ru rü ya lar gö rü yor du. Üm me tin gö re bi le ce ði sa dýk rü ya lar hak kýn da i se Re sûl-i k rem (asm) fen di miz þöy le bu yur muþ tur: ü beþ þi rât tan baþ ka nü büv vet ten ge ri ye (il ham a lý na bi le cek) bir þey kal ma mýþ týr. ü beþ þi rât ne dir, yâ Re sû lal lah? di ye sor duk la rýn da da, Pey gam ber fen di miz (asm): Sa lih rü ya dýr. bu yur muþ tur. 2 Bir baþ ka ha dis le rin de de, nes b. a lik in ri va ye tiy le l lah Re su lü (asm); Sa lih bir ki þi (ve ya sa li ha bir ka dýn) ta ra fýn dan gö rü len gü zel rü ya, nü büv ve tin kýrk al tý cüz ün den bir cüz ü dür. bu yur muþ tur. 3 Sa lih ve sa dýk rü ya lar la il gi li ur ân da da il gi çe ki ci ör nek ler bu lu ruz. Yu suf Sû re si, Haz ret-i Yû suf un (as) bir rü yâ sý ve bu nun ü ze ri ne, ba ba sý Haz ret-i Ya kub (as) un bir u ya rý sý i le baþ lar. 4 Haz ret-i Ya kub (as), oð lu Yû suf a; Rab bin se ni böy le rü yan da ki gi bi se çe cek, sa na rü ya la rý yo rum la ma il mi ni ve re cek, a ta la rýn b ra him ve s hak a ni met le ri ni ta mam la dý ðý gi bi, sa na da, Ya kup so yu na da ni met le ri ni ta mam la ya cak týr. der. 5 Böy le ce ur ân, rü ya la rýn doð ru yo ru mu na â yet le rin de yer ve rir. ur ân, Haz ret-i b ra him in (as) rü ya sýn dan da bah se der. Haz ret-i b ra him (as) rü ya sýn da oð lu nu bo ðaz la mýþ ve bu nu oð lu na þöy le an lat mýþ tý: y o ðul cu ðum! Ben uy ku da se ni bo ðaz la dý ðý mý gö rü yo rum; bir dü þün; ne der sin? ; ur ân, oð lu nun: y ba ba cý ðým! m ro lun du ðu nu yap! n þal lah be ni sab re den ler den bu la cak sýn! 6 de di ði ni nak le der. Böy le ce ur ân, rü ya lar da dik kat ten u zak tu tul ma ya cak ba zý ha ki kat le rin da giz li o la bi le ce ði ni vur gu lar. n cak rü ya la rýn hep si ne i na ný lýr mý? aç tür rü ya var dýr? Rü ya ta bir le ri ne öl çü de ger çek le ri yan sý týr? Rü ya i le a mel e di lir mi? Bu so ru la rý in þal lah ya rýn ce vap la ya lým. Dip not lar: 1- ek tû bât, S Bu hâ rî,. Ta bîr, Bu hâ rî,. Ta bîr, Yû suf Sû re si, 12/4. 5- Yû suf Sû re si, 12/6. 6- Sâf fât Sû re si, 37/102.

6 ONO 6 16 RT 2012 CU Y HBRLR DÖ VZ F TF R Z BN SI DÖ VZ UR L RI 2012 Cin si Cin si 1 BD DO L RI 1 VUS TRL Y DO L RI 1 D N R RO NU 1 U RO 1 N G LZ STR L N DÖ VZ F TF 14 RT LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ S VÇ R FRN GI 1 S VÇ RO NU 1 N D DO L RI 1 U VYT D N RI 1 NOR VÇ RO NU 1 SU U D R BS TN R Y L 100 J PON Y N LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ DO LR DÜN 1,8036 ÖN C GÜN 1,7975 p S R B S T P Y S U RO L TIN C. L TI NI DÜN 2,3573 ÖN C GÜN 2,3477 p DÜN 95,60 ÖN C GÜN 95,30 p DÜN 642 ÖN C GÜN 640 p Büt çe, 2.6 mil yar li ra a çýk ver di Benzin ile motorin arasýndaki fiyat farký 50 kuruþa indi. o to rin, ben zin le ya rý þý yor no TO RN ge ce ya rý sýn dan i ti ba ren ge çer li ol mak ü ze re ya pý lan yüz de 3.08 zam la lit re fi ya tý 4 li ra yý aþ tý. Ben zi ne ya pý lan zam mýn ar dýn dan mo to ri nin fi ya tý da art tý. o to ri ne ön ce ki ge ce ya rý sýn dan i ti ba ren ge çer li ol mak ü ze re yüz de 3.08 o ra nýn da zam ya pýl dý. Zam la lit re si 3,86 i la 3,89 li ra ya sa tý lan mo to ri nin sa týþ fi ya tý n ka ra da 4,00 i la 4,07, s tan bul da i se 4,01 i la 4,08 li ra a ra sýn da de ði þen fi yat lar la sa týl ma ya baþ la dý. Zam la mo to ri nin lit re fi ya tý 4 li ra yý a þar ken, ben zin i le mo to rin a ra sýn da ki fark 50 ku ru þa ka dar in di. Ge çen haf ta ya pý lan zam son ra sý ben zi nin lit re si 4,53 li ra ya çýk mýþ tý. n ka ra / a a Tü ke ti ci ler ban ka la rýn in sa fý na ter k e dil me sin ntü T C Der nek le ri Fe de ras yo nu (TÜ DF) Baþ ka ný Sýt ký Yýl maz, tü ke ti ci nin kur ban lýk ko yun gi bi ban ka la ra gi dip on la rýn in sa fý na terk e dil me me si ni is te di. 15 art Dün ya Tü ke ti ci ler Gü nü do la yý sýy la TÜ DF Baþ ka ný Yýl maz i le Tü ke ti ci Hak la rý Der ne ði (THD) Baþ ka ný Tur han Ça kar, Güm rük ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý i le ba kan lýk top lan tý sa lo nun da gö rüþ tü. Ba kan Ya zý cý, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, 4077 sa yý lý Tü ke ti ci nin o run ma sý a nu nu nun es ki ve ih ti yaç la rý kar þý la mak tan u zak ol du ðu nu be lir te rek, Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn o luþ tur du ðu bir e kip, ye ni bir ya sa tas la ðý ça lýþ ma sý ya pý yor de di. Ban ka la rýn bir çok ad al týn da üc ret al dýk la rý ný ha týr la tan TÜ DF Baþ ka ný Yýl maz, Bu üc ret le rin a lý na ca ðý na da ir bir ya sal hük mün bu lun ma dý ðý ný i fa de e de rek, Ban ka lar, söz leþ me ü ze rin den bu üc ret le ri tü ke ti ci den al mak ta dýr. Söz leþ me le rin stan dart ol ma sý ne de niy le mü za ke re e dil me mek te ve tü ke ti ci, söz leþ me i çe ri ði ne mü da ha le e de me mek te dir de di. Tü ke ti ci nin, ma li yük le ri nin a zal týl ma sý ve ya sal boþ luk lar dan za rar gör me me si i çin il gi li ya sa da de ði þik lik ya pýl ma sý ge rek ti ði ni di le ge ti ren Yýl maz, tü ke ti ci nin kur ban lýk ko yun gi bi ban ka la ra gi dip on la rýn in sa fý na terk e dil me me si ni is te di. THD Baþ ka ný Ça kar da Tür ki ye de tü ke ti ci ör güt le ri nin güç len me si ge rek ti ði ni i fa de e de rek, Böy le ce hak sýz re ka bet ön le ne cek, tü ke ti ci hak la rý tüm ül ke ye ya rar sað la ya cak týr di ye ko nuþ tu. n ka ra / a a Ha va li ma ný nda O pen Ga te uy gu la ma sý na ge çil di ns TN BUL ta türk Ha va li ma ný nda O pen Ga te uy gu la ma sý na baþ lan dý. Uy gu la may la il gi li ba sýn men sup la rý na bil gi ve ren ta türk Ha va li ma ný ül ki da re mi ri h met y dýn, dün baþ la yan uy gu la ma i le yol cu la rýn, kö rük baþ la rý ye ri ne pa sa port kon tro lün den ön ce ko nu lan 36 a det de dek tör lü ka pý ve x-ray dan a ra na rak ge çe cek le ri ni söy le di. y dýn, ge çen yýl y lül a yýn da gü ven lik ko mis yo nun da a lý nan ka rar la baþ la yan O pen Ga te ça lýþ ma la rý nýn, dün ta mam la na rak ye ni uy gu la ma ya ge çil di ði ni bil dir di. y dýn, yol cu la rýn ye ni uy gu la may la bir lik te da ha ön ce 36 fark lý nok ta da ya pý lan a ra ma la rýn tek bir mer kez de bu luþ tu rul du ðu nu be lir te rek, yol cu la rýn a ra ma dan son ra u ça ða bi nin ce ye ka dar a lýþ ve riþ ve res to ran lar da da ha faz la va kit ge çir me im kâ ný bu la ca ðý ný, za man sý kýn tý sýn dan kur tu la ca ðý ný kay det ti. BD ve a na da u çuþ la rý ha riç bü tün u çuþ lar da yol cu la rýn baþ ka a ra ma dan geç me den u ça ða bi ne bi le cek le ri ni i fa de e den y dýn, s tan bul ak tar ma lý o la rak baþ ka ül ke ye u çuþ ya pa cak o lan tran sit yol cu la rýn da gi diþ ka tý a rýn dý rýl mýþ sa lo na gir mek i çin de tek tör lü ka pý i le x-ray dan ge çe cek le ri ni, ay rý ca ha va li ma ný per so ne li nin de a rýn dý rýl mýþ sa lo na gi riþ ya par ken a ra na ca ðý ný söy le di. s tan bul / a a TZY uhterem kardeþimiz rol nce'nin annesi yþe nce'nin vefatýný teessürle öðrendik. erhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Torbalý Yeni sya Okuyucularý ZR RZÎ YÖNT BÜTÇS 2011 YILI ÞUBT YIND 988 LYON LR FZL VRRN, BU YILIN YNI YIND 2 LYR 641 LYON LR ÇI VRD. ÇIT FZ V FZ DIÞI GDR RTIÞI TL OLDU. R ZÎ yö ne tim büt çe si, fa iz ve fa iz dý þý gi der ler de ki ar tý þa kar þýn ver gi ge li ri tah si la týn da ki sý nýr lý yük se li þe bað lý o la rak Þu bat a yýn da 2.6 mil yar li ra a çýk ver di. Ge çen yý lýn ay ný a yýn da büt çe 988 mil yon li ra faz la ver miþ ti. a li ye Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, fa iz dý þý faz la (FDF) Þu bat ta yüz de 16.6 a za la rak 6 mil yar li ra dü ze yin de ger çek leþ ti. Þu bat ta gi der ler yüz de 28 ar ta rak mil yar li ra o lur ken, fa iz ha riç gi - Por te kiz'in durumu Yunanistan'dan farklý nb o mis yo nu nun ko no mik ve Pa ra sal þ ler den So rum lu Baþ kan Yar dým cý sý Ol li Rehn, Por te kiz in kur tar ma prog ra mý yo lun da, Yu na nis tan gi bi ben zer teh dit ler le kar þý kar þý ya de ðil de di. Por te kiz i zi ya ret e den Rehn, hü kü met yet ki li le ri, sen di ka tem sil ci le ri ve iþ a dam la rýy la gö rüþ tük ten son ra dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Por te kiz hü kü me ti nin har ca ma ke sin ti le ri ve e ko no mik re form la rý nýn, ik na e di ci ve uy gun bi çim de yü rü tül dü ðü nü i fa de et ti. Por te kiz in du ru mu Yu na nis tan ýn du ru mun dan çok fark lý di yen Rehn, Yu na nis tan dan da na az borç yü kü i çin de ki Por te kiz de ay rý ca kur tar ma prog ra mý ko nu sun da ge niþ bir si ya si ve sos yal uz laþ ma ol du ðu nu be lirt ti. Borç kri zin de ki u ro Böl ge si nde Yu na nis tan ve r lan da dan son ra Por te kiz de ge çen yýl IF ve B'nin 78 mil yar e u ro luk kur tar ma pa ke tin den ya rar lan ma ya baþ la mýþ tý. Liz bon / a a a li ye 2B sa tý þý na ha zýr la ný yor nor N vas fý ný kay bet miþ a ra zi le rin sa tý þý na i liþ kin ka nun ta sa rý sý nýn ö nü müz de ki gün ler de ec lis ge nel ku ru lu na gel me si bek le ni yor. Ta sa rý nýn ya sa laþ ma sý nýn ar dýn dan 2B a lan la rýy la il gi li sa týþ iþ lem le ri baþ la ya cak. Baþ vu ru la rý a la cak o lan a li ye nin il gi li ku rum la rý va tan daþ la rýn sý kýn tý ya þa ma ma sý i çin þim di den ted bi ri ni al dý. Tür ki ye de en faz la 2B a la ný na sa hip n tal ya da def ter dar lýk, o lu þa cak va tan daþ kit le si ni yö net mek i çin sý ra ma tik sis te mi kur du. Baþ vu ru la ra da ký sa sü re de ce vap ver mek i çin beþ ma sa lýk stand o luþ tu rul du. n tal ya Def ter da rý Hi da yet at, Tür ki ye de en faz la 2B a ra zi si nin n tal ya da bu lun du ðu nu be lir te rek, Bu ko nu da va tan da þa da ha ko lay ka mu hiz me ti su na bil mek i çin ge rek li ted bir ve ön lem le ri al dýk. a nun ya yýn lan dýk tan he men son ra hiz met ver me ye baþ la ya ca ðýz. de di. Yak la þýk 30 bin hek tar la Tür ki ye den en faz la or man vas fý ný kay bet miþ a ra zi ye sa hip n tal ya, 2B a lan la rý nýn gün cel le me ve ka das tro tes pit ça lýþ ma la rý ný ta mam la dý. n tal ya / ci han Ül ker çim Yo ðurt dört kö þe ol du n2011 Tür ki ye üþ te ri em nu ni ye ti n dek si (T) a raþ týr ma sýn da, süt ve süt ü rün le ri sek tö rün de ilk sý ra da yer a lan Ül ker çim, gram lýk ka re am ba laj lý yo ðurt la rý i le bir il ke im za at tý. a re yo ðurt lar buz do la bý na çok da ha ra hat sý ðar ken da ha az yer kap lý yor. Buz do la bý dos tu ka re am ba laj da ki yo ðurt lar gram do ðal yo ðurt ve gram kay mak lý yo ðurt ol mak ü ze re 2 ü rün i le ö ne çý ký yor. ko no mi Ser vi si der ler de yüz de 23.8, fa iz gi der le rin de i se yüz de 39.6 dü ze yin de ar týþ mey da na gel di. Þu bat ta fa iz ha riç gi der ler 21.5 mil yar li ra, fa iz gi der le ri de 8.6 mil yar li ra ol du. Ve ri le re gö re Þu bat ta büt çe ge lir le ri yüz de 12.1 ar ta rak 27.5 mil yar li ra, ver gi ge lir le ri de yüz de 7.8 ar týþ la 22.7 mil yar li ra o la rak ger çek leþ ti. Þu bat ta per so nel gi der le rin de yüz de 14.5, mal ve hiz met a lým la rýn da yüz de 14.1, ca ri trans fer ler de yüz de 29, borç ver me ka le - min de de yüz de 171 o ra nýn da ar týþ ol du. Ge lir ler i çin de Þu bat ta ge lir ver gi sin de yüz de 29.6, BSV de yüz de 27.7, dam ga ver gi sin de yüz de 26.7, ku rum lar ver gi sin de yüz de 2.2, da hil de a lý nan DV de yüz de 0.2, ÖTV de yüz de 5.5 ve it hal de a lý nan DV de yüz de 3.3 lük ar týþ ol du. Y LI ÇI 900 L YON L R er ke zi yö ne tim büt çe si O cak-þu bat þsizlik yüzde 9.8'e geriledi TÜR Y D 2011 yý lý nýn ra lýk dö ne min de iþ siz lik o ra ný bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 1,6 pu an a za la rak, yüz de 9,8 e ge ri le di. Tür ki ye de iþ siz sa yý sý 2 mil yon 576 bin ki þi, is tih dam e di len le rin sa yý sý da 23 mil yon 678 bin ki þi ol du. Tür ki ye s ta tis tik u ru mu (TÜ ), Ha ne hal ký þ gü cü raþ týr ma sý, 2011 ra lýk Dö ne mi So nuç la rý na gö re, Tür ki ye de ku rum sal ol ma yan nü fus bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 1 mil yon 218 bin ki þi lik bir ar týþ la 72 mil yon 925 bin ki þi ye, ku rum sal ol ma yan ça lýþ ma ça ðýn da ki nü fus (15 yaþ ve da ha yu ka rý yaþ ta ki nü fus) i se 1 mil yon 193 bin ki þi ar ta rak 54 mil yon 122 bin ki þi ye u laþ tý yý lý ra lýk dö ne min de, Tür ki ye ge ne lin de iþ gü cü ne ka týl ma o ra ný, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 0,1 pu an lýk ar týþ la yüz de 48,5 o la rak ger çek leþ ti. STHD 1 LYON 413 BN Þ RTTI 2011 yý lý ra lýk dö ne min de is tih dam e di len le rin sa yý sý, 2010 yý lý nýn ay ný dö - So ðuk ha va lar tat lý sa tý þý ný art týr dý TÜR Y Y et ki si al tý na a lan so ðuk ha va lar u za dýk ça, tat lý sek tö rü i çin de u mut kay na ðý ol du. Ö zel lik le kýþ ay la rýn da yo ðun tü ke ti len ta hin, pek mez, hel va, re çel, bak la va gi bi ü rün le rin sa tý þý fir ma la rýn yü zü nü gül dü rü yor. 60 yýl dýr ge le nek sel tat lý lar ü re ten Se yi doð lu, so ðuk ha va la rýn da et ki siy le sa týþ la rý ný yüz de 15 ar týr dý. Ta le bi kar þý la mak i çin ka pa si te ve is tih dam ar tý þý na git tik le ri ni be lir ten Ge nel ü dür eh met Gök su, Tat lý sek tö rü i çin se zon a sým a yýn da baþ la yýp Þu bat a yýn da so na e rer. Fa kat bu se ne so ðuk ha va la rýn de vam et me si se zo nu Ni san a yý na ka dar u zat tý. 16 ma ða za mý zýn her bi rin de gün lük or ta la ma 80 tep si bak la va sa tý þý yap týk. 350 çe þit ü rü nü mü zün ta ma mý na ya ký nýn da ü re ti mi ar týr dýk di ye ko nuþ tu. s tan bul / Ye ni s ya ne mi ne gö re 1 mil yon 13 bin ki þi ar ta rak, 23 mil yon 678 bin ki þi ye yük sel di. Bu dö nem de, ta rým sek tö rün de ça lý þan sa yý sý 16 bin ki þi, ta rým dý þý sek tör ler de ça lý þan sa yý sý 997 bin ki þi art tý. Sek tö rel kom po zis yo na ba kýl dý ðýn da is tih dam e di len le rin yüz de 23,6 sý ta rým, yüz de 19,8 i sa na yi, yüz de 6,4 ü in þa at, yüz de 50,1 i i se hiz met ler sek tö rün de yer al dý. Yap tý ðý iþ ten ö tü rü her han gi bir sos yal gü ven lik ku ru lu þu na ka yýt lý ol ma dan ça lý þan la rýn o ra ný, ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 2,8 pu an lýk a za lýþ la yüz de 39,2 ye ge ri le di. TÜ a raþ týr ma sý na gö re, ra lýk 2011 dö ne min de 1 mil yon 649 bin ki þi i þe ye ni baþ la dý ve ya iþ de ðiþ tir di. ev sim et ki le rin den a rýn dý rýl mýþ iþ gü cü gös ter ge le ri ne ba kýl dý ðýn da 2011 yý lý ra lýk dö ne min de mev sim et ki le rin den a rýn dý rýl mýþ is tih dam e di len le rin sa yý sýn da bir ön ce ki dö ne me gö re 123 bin ki þi lik, iþ siz sa yý sýn da i se 7 bin ki þi lik a za lýþ göz len di. þ siz lik o ra ný i se her han gi bir de ði þim gös ter me di ve yüz de 9,3 se vi ye sin de ger çek leþ ti. n ka ra / a a Zam alamayan me mur lar ver gi ve zam lar al týn da e zil di TOP LU söz leþ me ya sa sý çýk ma dý ðý i çin zam a la ma yan me mur, ta bii ih ti yaç o la rak kul lan dý ðý do ðal gaz, e lek trik ve su fa tu ra la rý na yan sý tý lan ver gi ler ne de niy le borç la rý ný ö de mek te zor la ný yor. Bü ro e mur la rý Sen di ka sý nýn (Bü ro e mur- Sen) yap tý ðý a raþ týr ma ya gö re, ký þýn so ðu ðun da ý sýn mak i çin li ra lýk do ðal gaz kul la nan me mur, fa tu ra ya yan sý tý lan 55 li ra DV bir lik te li ra ö dü yor. e mur, e lek trik fa tu ra sý ný i se DV nin ya ný sý ra 8 ay rý dal da ek le nen be del le ö dü yor. Tü ke tim tu ta rý li ra o lan e lek trik fa tu ra sý, li ra DV, 7.13 li ra ka çak kul la ným be de li, li ra da ðý tým be de li, 1.13 li ra pe ra ken de sa týþ hiz met le ri be de li, li ra sa yaç o ku ma be de li, 2.44 li ra i le ti þim sis tem le ri kul la ným be de li, 0.54 li ra e ner ji fo nu, 1.08 li ra TRT pa yý, 2.70 li ra e lek trik tü ke tim ver gi si ve yu var la ma far ký i le top lam li ra ya çý ký yor. Su ya ö de nen fa tu ra üc re ti de do ðal gaz ve e lek trik fa tu ra la rýn dan fark lý de ðil. Nor mal de li ra lýk su kul la nan me mu run su fa tu ra sý, 7.20 li ra a týk su be de li, 1.94 li ra DV, 1.15 li ra þe be ke yo lu ve 1.84 li ra çev re te miz lik ver gi siy le top lam li ra o la rak pos ta ku tu su na bý ra ký lý yor. e mur, bir ay da kul lan dý ðý top lam li ra lýk do ðal gaz, e lek trik ve su ya, ver gi i le çe þit li be del ler a dý al týn da a lý nan yak la þýk li ra i le bir lik te top lam li ra ö dü yor. Fa tu ra la ra yan sý tý lan ver gi ler ve be del ler, kul la ným o ra ný na pa ra lel o la rak ar týþ gös te ri yor. e mur la rýn fa tu ra borç la rý ný ö de mek te zor lan dý ðý ný i fa de e den Bü ro e mur- Sen Ge nel Baþ ka ný Yu suf Yaz gan, e mur la rýn, zam lar ve ver gi ler al týn da e zil me me si i çin bi ran ön ce top lu söz leþ me ya sa sý çý ka rý la rak ma aþ la rý na zam ya pýl ma lý, de ði þik i sim ler de a lý nan ver gi ve be del ler kal dý rýl ma lý dýr de di. nkara / hmet Terzi dö ne min de 900 mil yon li ra a çýk ve rir ken, FDF 13.1 mil yar li ra ol du. Söz ko nu su i ki ay da büt çe gi der le ri yüz de 22.7 ar ta rak 56.5 mil yar li ra ya, ge lir le ri de yüz de 15.7 ar ta rak 55.6 mil yar li ra o la rak ger çek leþ ti. ki ay lýk dö nem de fa iz ha riç gi der ler yüz de 17.8 ar ta rak 42.5 mil yar li ra, fa iz gi der le ri yüz de 40.4 ar ta rak 14 mil yar li ra; ver gi ge lir le ri de yüz de 13 ar ta rak 46.2 mil yar li ra dü ze yin de yük sel di. n ka ra / a a Dr. Selim Seval 2. Finans Zirvesi'nde bir konuþma yaptý. Ser ma ye ler ye ter siz, tek no lo ji ler es ki D&B Tür ki ye Yö ne tim u ru lu Baþ ka ný Dr. Se lim Se val, yýl la rýn da ki kriz et ki le ri ne ba kýl dý ðýn da, Tür - ki ye de ser ma ye le rin ye ter siz, tek no lo ji ler es ki ol du ðu - nun gö rül dü ðü nü söy le di. dup lus ýn dü zen le di ði 2. Fi - nans Zir ve si ne ka tý lan bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da Dr. Se lim Se val, 2008 yý lýn da ya þa nan e ko no mik kri zi de - ðer len dir di. Tür ki ye de kri zin þir ket ler ü ze rin de ki et ki le - ri ni in ce le mek i çin yýl la rý na a it þir ket bi lan - ço la rý na ba kýl dý ðýn da kri zin en bü yük et ki le ri nin 2008 in son çey re ði i le ö zel lik le 2009 un ilk çey re ðin de his se dil - di ði ni kay de den Dr. Se val, bu dö nem de sa týþ la rýn yüz de 30 ba zý O B ler de i se da ha faz la düþ tü ðü nü di le ge tir - di yý lý na ge lin di ðin de i se sa týþ lar da 2008 ba þýn da - ki o lum lu se vi ye tek rar ya ka lan dý ðý ný ha týr la tan Dr. Se - val, ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti 2008, 2009 ve 2010 yýl la rýn da kriz et ki le ri ne ba kýl dý ðýn da þu nu gö rü yo - ruz ki, Tür ki ye de ser ma ye ler ye ter siz, tek no lo ji ler es ki. Sa týþ ar týþ la rý çok faz la iþ let me ser ma ye si a çý ðý na ne - den o lu yor. r tan sa týþ lar, iç kay nak ya rat ma ya kat ký da bu lun mu yor, çün kü brüt kâr marj la rý dü þük da ar - tan sa týþ lar, da ha dü þük brüt kâr mar jý pa ha sý na ger - çek leþ ti ril di da son üç yý lýn or ta la ma brüt kâr mar jýn dan da ha dü þük marj lar gö rü yo ruz. Bu nu mak ro dü zey de Tür ki ye nin ca ri a çý ðýn da da iz li yo ruz. Tür ki ye da ha çok ih ra cat yap mak i çin, da ha çok it ha lat yap mak zo run da. Þir ket le ri mi zin kat ma de ðe ri yük sek ü re tim tek no lo ji le ri ne geç me si ge rek li. ev cut es ki tek no lo jik alt ya pý, þir ket le ri kri ze da ya nýk sýz ya pý yor. U zun bir sü - re dir göz lem le nen a ma kri zin tek rar gün de me ge tir di ði ö nem li bir ko nu, þir ket le ri mi zin ge rek li tek no lo jik alt ya - pý ya tý rým la rý i çin iç kay nak ya ra ta mý yor ol ma sý. Bu nun i çin u cuz ve u zun va de li dýþ kay na ða ge rek si nim var. n sað lýk lý u zun va de li kay nak lar i se, öz ser ma ye ve u zun va de li borç lan ma. s tan bul / Ye ni s ya Bediüzzaman Said Nursî Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Dernek Yönetim urulunun tarihinde dernek merkezinde saat 14:00'da toplanacaktýr. Çoðunluk saðlanmazsa tarihinde ayný yerde, ayný saatte yapýlmasý ve gazete ile ilân edilmesine karar verilmiþtir. GÜND: 1- çýlýþ - Yoklama ve Saygý Duruþu. 2- Divan baþkanlýðýnýn seçimi. 3- Faaliyet raporunun okunmasý ve ibrasý. 4- Yönetim ve Denetim Raporlarýnýn okunmasý ve ibrasý. 5- Yönetim ve Denetim urullarýnýn seçimi. 6- Dilek ve Temenniler. 7- apanýþ. Dernek erkezi: Demirkapý ah. Bahadýr. Sok. No: 6. / Baðcýlar

7 Y DÜNY 16 RT 2012 CU 7 Ca me ron dan sad a iç sa vaþ teh di di ra bis tan ve Hol lan da Þam el çi li ði ni ka pat tý 27 ül ke den Rus ya ya ça ð rý BD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, ül ke si ne res mi zi ya ret te bu lu nan n gil te re Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron i le or tak ba - sýn top lan tý sý dü zen le di. n gil te re Baþ ba ka ný Da vid Ca - me ron or tak ba sýn top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da Su - ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar sad ýn, bas ký ya de vam et - me si du ru mun da Bir iç sa vaþ ve dev rim le kar þý kar þý ya ka la ca ðý ný be lirt ti. s te dik le ri þe yin, ci na yet le ri en ký sa yol dan dur dur mak, ya ni dev rim ve ya bir iç sa vaþ ye ri ne bir ge çi þin sað lan ma sý ol du ðu nu be lir ten Ca me ron, bu ge çi þi ha zýr la mak i çin en üst dü zey de bas ký yý sür dür me - le ri ve ö zel lik le ye ni bir Gü ven lik on se yi ka ra rý i çin ça lýþ - ma la rý ge rek ti ði ni be lirt ti. Ca me ron ay rý ca n gil te re nin 2001 den be ri f ga nis tan da BD nin ya nýn da sa vaþ tý ðý - ný, böl ge de ha len 9 bin 500 as ker le ri nin bu lun du ðu nu di - le ge ti re rek, gö re vi ta mam la ya cak la rý ný ve bu nu so rum lu bir þe kil de ya pa cak la rý ný kay det ti. Was hing ton / a a SU U D ra bis tan, Beþ þar sad re ji mi nin kan lý bas ký sý nýn de vam et me si ne - de niy le Þam bü yü kel çi li ði ni ka pat ma ve Su ri ye de gö rev li dip lo mat la rý ný çek me ka ra rý ný res men a çýk la dý. Spa a jan sý na gö re, Dý þiþ le ri ba kan lý ðý söz - cü sü, yap tý ðý ký sa a çýk la ma da, Su ri ye de ki o lay lar yü zün den, Su u di ra bis - tan ýn Þam da ki bü yü kel çi li ði ni ka pat tý ðý ný, bütün dip lo mat ve bü yü kel çi lik gö rev li le ri nin çe kil di ði ni be lirt ti. n gil te re, tal ya, a na da, Fran sa, s pan ya ve BD, Þam Bü yü kel çi lik le ri ni ka pat mýþ tý. Ö te yan dan Hol lan da, Su ri ye de de vam e den o lay lar yü zün den Þam Bü yü kel çi li ði ni ka pat ma ka ra rý al dý. Dý - þiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, ka pat ma ka ra rý nýn, ül ke de kö tü ye gi den gü ven lik du ru mu yü zün den ve Su ri ye yö ne ti mi ne si ya si me - saj ver me a ma cýy la a lýn dý ðý be lir til di. Hol lan da nýn Su ri ye mu ha le fe ti ni des - tek le me ye de vam e de ce ði i fa de e di len a çýk la ma da, mu ha lif ler le i le ti þim ve on la ra yar dý mýn baþ ka bir þe kil de yü rü tü le ce ði vur gu lan dý. Hol lan da ge çen ay Þam Bü yü kel çi si ni is ti þa re ler de bu lun mak ü ze re ge ri ça ðýr mýþ tý. Su ri - ye de ki o lay lar dan do la yý þim di ye ka dar n gil te re, tal ya, a na da, Fran sa, s - pan ya, BD ve Su u di ra bis tan Þam Bü yü kel çi lik le ri ni ka pat tý. Riyad / a a U LUS L R R SI si vil top lum ku ru luþ la rýn dan (ST) o - lu þan ko a lis yon, Rus ya dan, Su ri ye de þid de tin so na er - di ril me si ni ön gö ren B ka ra rý ný des tek le me si ni is te di. l ra bi ya nýn ha be ri ne gö re Su ri ye çin Bir le þin: Bir yýl dýr a kan ka ný dur du run çað rý sý ný des tek le yen ler a ra - sýn da 27 ül ke den 200 ST nýn o luþ tur du ðu ko a lis yon yer a lý yor. Su ri ye de yö ne tim kar þý tý gös te ri le rin baþ la - ma sý nýn yýl dö nü mün de ya yým lad nan a çýk la ma da, B Gü ven lik on se yi nden, Su ri ye hü kü me ti nin si vil ma - hal le le ri ni rast ge le bom ba la ma ya, u lus lar a ra sý hu kuk ih lal le ri ne, key fi tu tuk la ma la ra, iþ ken ce le re son ve re rek, in sa ni yar dým gö rev li le ri, ga ze te ci ler ve in san hak la rý göz lem ci le ri ne i zin ver me si ni ön gö ren bir ka ra rý der hal ka bul et me si çað rý sýn da bu lu nul du. Bil di ri de, da ha ön ce Su ri ye ka rar ta sa rý sý ný ve to e den Rus ya ve Çin den B ka ra rý ný des tek le me le ri ta lep e dil di. nkara / a a s.bu id nur si.de l man ya da ki üs lü man genç ler ve bir skan dal l man ya fe de ral hü kü me ti po li ti ka be lir le mek ve hal kýn prob lem le ri ni tes bit mak sa dýy la za man za man a raþ týr ma lar yap tý rý yor. Sý nýf, cin si yet, ýrk ve kül tür ay rý mý ya pýl mak sý zýn ta kip e di len ça lýþ ma lar, ne ti ce le ri i ti ba riy le ra por lar ve ki tap çý lar ha lin de ya yýn la ný yor. v ru pa'nýn di ðer ül ke le rin de de ya pý lan bu ça lýþ ma la rýn ta ac cüp e di le cek bir ya ný yok Yal nýz Fe de ral i çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn üs lü man Genç le rin Dün ya sý i sim li a raþ týr ma sýn da ba zý tu haf lýk lar var. Se zar'ýn hak ký ný Se zar'a ver mek ge re ki yor. Ba kan Hans-Pe ter Fri ed rich se le fi ne na za ran da ha de mok rat, hür ri yet per ver ve in sa na de ðer ve ren bi ri Fa kat ça lýþ ma yý o luþ tu ran te mel un sur la rý bi le me dik le ri ni ye di yüz kü sûr say fa lýk ça lýþ ma nýn sa týr a ra la rýn da gö rü yo ruz. ur'â nî s lâ mi ye ti, s lâ mî kül tü rü, s lâ mî ge le nek le ri ve genç le rin i çin den çýk týk la rý mil let le rin ö zel lik le ri ni bil me den ve ya o un sur la rý na zar-ý dik ka te al ma dan ya pý la cak ça lýþ ma la rýn ve ta kip e di le cek mü þa he de le rin hü kü met le rin po li ti ka la rý na yar dým cý o la ma ya cak la rý ný il gi li le rin bil me si lâ zým dý. Baþ ba ka nýn es ki sos ya list le rin i da re si ni te daî et ti ren Le it kul tur po li ti ka sý nýn in san o nu ruy la te na kuz teþ kil et ti ði ni bi li yo ruz. al dý ki, v ru pa'nýn ha kim kül tü rü i le il gi li o la rak bi li m a dam la rý nýn yap týk la rý bir ta rif de he nüz mev cut de ðil. Fran sa: u ha lif le re si lâh ve ril me me li FRN S Dý þiþ le ri Ba ka ný la in Jup pe, Su ri ye li mu ha lif le rin si lâh lan dý rýl ma sý na kar þý ol duk la rý ný a çýk la dý. Jup pe, mu ha lif le rin si lâh lan dý rýl ma sý nýn, bu gün kün den da ha kö tü fe la ket ler le so nuç la - na ca ðý ný söy le di. sad re ji mi ne bað lý güç ler le mü ca de le sin de ba þa rý lý o la ma yan Su ri ye li mu ha lif sa vaþ çý lar, si lâh ve cep ha ne yar dý mý ta lep e di yor. Paris / cihan Suriye de kriz iç savaþa dönüþmesin S LÂ þ bir li ði Teþ ki lâ tý ( T) Ge nel Sek re te ri k me led din h sa noð lu, Su ri ye de ki kri ze i liþ kin o la rak ne ler ya pýl ma ma sý ge rek ti ði ko nu sun da bir uz laþ ma ol du ðu nu, bun la rýn as ke ri mü da ha le ye ve mu ha le fe te si lah gön de ril me si ne kar þý o lun ma sý ve Su ri ye de ki kri zin iç sa va þa dö nüþ me me si ol du ðu nu an lat tý. h sa noð lu, New York ta ki te mas la rý kap sa mýn da U lus la ra ra sý Ba rýþ ns ti tü sü nde (I PI), - T nin Ge çiþ Dö ne min de ki Ro lü ko nu lu kon fe rans ver di. Tu nus ta 24 Þu bat ta dü zen le nen Su ri ye Te mas Gru bu top lan tý sýy la il gi li bir so ru ü ze ri ne, h sa noð lu top lan tý ya ka týl dý ðý ný, as lýn da bu tür bir te mas gru bu ku rul ma sý ný ö ne ri si ni de a sým 2011 den bu ya na ken di si nin yap tý ðý ný söy le di. T o la rak Su ri ye de ki kri zin çö zü mün de rap Bir li ði gi ri þi mi ni ve B- rap Bir li ði ö zel tem sil ci si o fi n nan ýn ro lü nü des tek le dik le ri ni vur gu la yan h sa noð lu, B Ge nel Sek re te ri Ban i-mun un in sa nî iþ ler den so rum lu yar dým cý sý Va le ri e mos un da Su ri ye ye in sa ni yar dým gön der me si kap sa mýn da T i le iþ bir li ði yap mak i çin ken di le ri ni zi ya ret et ti ði ni an lat tý. Su ri ye de ki kri ze i liþ kin o la rak ne ler ya pýl ma ma sý ge - Hol lan da dan þ a dam la rý na vi ze mu a fi ye ti HOL LN D Da nýþ ta yý, Türk i þ a dam la rý nýn bu ül ke ye vi ze siz gi re bi le cek le ri ne ve i ka met iz ni al ma dan 3 ay ka la bi le cek le ri ne ka rar ver di. Türk i þ a da mý Ca hit Yýl maz ýn 14 Þu bat 2011 ta ri hin de Ha ar lem ah ke me sin de ka zan dý ðý dâ vâ ya Hol lan da Göç ve ül te ci ler Ba kan lý ðý nýn yap tý ðý i ti ra zý de ðer len di ren Da nýþ tay, Yýl maz ýn da va sý ný bi rey sel sebep ler den do la yý boz du. Da nýþ tay, ka ra rýn da, Hol lan da nýn Türk i þ a dam la rý na uy gu la dý ðý vi ze nin hak sýz ol du ðu na ka rar ve re rek, Türk i þ a dam la rý nýn ül ke ye vi ze siz gi re bi le cek le ri ni ve en faz la 3 ay i ka met iz ni al ma dan ka la bi le cek le ri ni hük met ti. Da nýþ tay, Hol lan da nýn uy gu la dý ðý vi ze ka ra rý nýn Tür ki ye i le B a ra sýn da im za la nan 1963 ta rih li n ka ra nt laþ ma sý nýn 9. ad de siy le, 1973 ta rih li kat ma pro to ko lün 41. mad de si ne ay ký rý ol du ðu na ka rar ver di. U zun yýl lar dýr bu yön de ki hu ku kî mü ca de le yi yü rü ten ve Ca hit Yýl maz ýn da a vu kat lý ðý ný ya pan j der ö se ve li Dur muþ, Da nýþ tay ýn al dý ðý ka ra rýn ta rih sel ö nem de ol du ðu nu be lir te rek, Bu ka rar tüm va tan daþ la rý mý za ha yýr lý ol sun de di. Da va nýn i ki bo yu tu ol du ðu nu, bi rin ci bo yu tu nun bi rey sel, i kin ci bo yu tu nun i se ge nel ol du ðu na i þa ret ö se, v ru pa ça pýn da ilk kez a lý nan bu ka ra rýn Hol lan da ö ze lin de em sal teþ kil et ti ði ni söy le di. a ra rýn yal nýz ca i þa dam la rý na yö ne lik ký sa sü re li vi ze siz hak ký ba rýn dýr dý ðý ný i fa de e den ö se, va tan daþ la ra her þe ye rað men vi ze siz gel me me le ri u ya rý sý yap tý. Roterdam / a a rek ti ði ko nu sun da bir uz laþ ma ol du ðu nu, bun la rýn as ke ri mü da ha le ye ve mu ha le fe te si lah gön de ril me si ne kar þý o lun ma sý ve Su ri ye de ki kri zin iç sa va þa dö nüþ me me si ol du ðu nu an la tan h sa noð lu, Su ri ye de ne ler ya pýl ma sý ge rek ti ði ko nu sun da i se he nüz uz laþ ma ol ma dý ðý ný, in sa ni yar dým ko ri do ru o luþ tu rul ma sý ya da Su ri ye ye B- rap Bir li ði- T as ke ri gü cü de gön der mek da hil pek çok ö ne ri nin gün de me gel di ði ni, an cak B Gü ven lik on se yi ka ra rýy la bu ko nu da yet ki ve ril me den bir þey ya pý la ma ya ca ðý ný söy le di. Sa yýn o fi n nan ýn bil ge li ði ne ve tec rü be si ne i na ný yor ve o nu çö züm yo lun da des tek li yo ruz di ye ko nu þan h sa noð lu, bu kap sam da Ye men mo de li nin Su ri ye ye ör nek teþ kil e de bi le ce ði ni be lirt ti. T nin Or ta do ðu da ki de ði þim sü re sin de na sýl bir rol oy na dý ðýy la il gi li o la rak da h sa noð lu, ge çen mart a yýn da o lay la rýn baþ la ma sýn dan be ri öz gür lük ve re form is te yen in san la rýn öl dü rül me si nin s la mi de ðer le re ay ký rý ol du ðu nu, re form ta lep le ri nin di ya log yo luy la kar þý lan ma sý ve si ya si so run la rýn yi ne di ya log la çö zül me si çað rý sýn da bu lun duk la rý ný an lat tý. New York / a a S RL N ön ce ki gün sað la nan a teþ ke se rað men Gaz ze Þe ri di ne sal dý rý sý sü rü yor. s ra il or du su, ge çen cu ma baþ la yan sal dý rý la rýn ar dýn dan ý sýr ýn a ra bu lu cu lu ðun da ön ce ki gün va rý lan an laþ ma ya rað men, Fi lis tin li le rin ro ket sal dý rý la rý nýn sür dü ðü ge rek çe siy le Gaz ze yi vur du. s ra il, ön ce ki gün Gaz ze den ül ke nin gü ne yi ne 3 ro ket a týl ma sý nýn ar dýn dan dün ha va sal dý rý sý dü zen le di. Sal dý rý da ö len ya da ya ra la nan ol ma dý ðý kay de dil di. s ra il in I rak tan i kin ci mül te ci kam pý i çin o nay çýk tý I R T, Su ri ye de ki þid de ten ka çan lar i çin i kin ci bir mül te ci kam pý a çýl ma sý na o nay ve ril di. u zey I rak ta Do huk vi la ye tin de mil let ve kil le ri, ül ke le rin den ka çan Su ri ye li le rin sý ðýn ma la rý i çin böl ge de i kin ci bir kamp a çýl ma sý ný ka bul et ti. Do huk göç yet ki li si u ha med b dul lah Ham mo, a mýþ lý ö yün de ço ðu Su ri ye li ürt ol mak ü ze re yüz ler ce Su ri ye li nin bu lun du ðu nu be lirt ti. I rak ýn Su ri ye sý ný rý nýn yak la þýk 60 ki lo met re do ðu sun da bu lu nan a mýþ lý da mül te ci ler i çin a çý lan bir kamp mev cut. amýþlý / a a T G NL S R T R H S NOÐ LU, OR T DO ÐU'D Y Þ NN G LÞ L RN '' RP B H RI D ÐL, RP SON - B H RI'' OL DU ÐU NU B LR T R, SU R Y'D R ZN Ç S V Þ DÖ NÜÞ S G R T Ð N Y DT T. T Ge nel Sek re te ri k me led din h sa noð lu srail, önceki gün ýsýr'ýn arabuluculuðunda varýlan ateþkes anlaþmasýna raðmen Gazze ye dün yine hava saldýrýsý düzenledi. ha va sal dý rý la rýn da 25 Fi lis tin li öl müþ tü. s ra il i le Fi lis tin li grup lar a ra sýn da 60 sa at tir yü rür lük te o lan a teþ ke se rað men Gaz ze Þe ri di nden s ra il e dün i ki ro ket da ha a týl dý. s ra il po lis ve or du su, Gaz ze den a tý lan ilk ro ke tin s ra il in Ne ti vot böl ge sin de is kân ol ma yan bir ye re düþ tü ðü nü, can kay bý ve ha sa ra sebep ol ma dý ðý ný, i kin ci ro ke tin i se fü ze sa var sis te mi I ron Do me (De mir ub be) ta ra fýn dan Ne cef in Be er þe va þehri ü ze rin de ha va da RP BHRI DY YNILTICI H S NOÐ LU, böl ge de ki ge liþ me le re i liþ kin bir so - ru ü ze ri ne ön ce lik le rap Ba ha rý de yi mi nin ya - nýl tý cý ol du ðu nu söy le mek is te di ði ni i fa de e de rek þöy le ko nuþ tu: (Or ta do ðu da) Ya þa ný lan rap Ba ha rý de ðil, rap Son ba ha rý, bu dik ta tör le rin düþ tü ðü za man. rap Ba ha rý na gel me miz i çin u zun za man la zým. U zun bir son ba har ve kýþ o la - cak, bu kýþ dö ne mi nin ne ka dar yýl sü re ce ði ni bi - le mi yo ruz. ma ta bii ba har ge le cek in þal lah. Böl ge de bu kap sam da Tür ki ye mo de lin den ya da di ðer ül ke mo del le rin den söz e dil di ði ni de be - lir ten h sa noð lu, de mok ra si ye geç me nin bu ül ke - ler i çin de u zun za man al dý ðý ný kay det ti. h sa noð - lu, Bu ba har de ðil, dev rim de de ðil. Dev rim ol sa dev ri min li der le ri o lur, on la rýn be lir li bir i de o lo ji le ri, fel se fe le ri o lur, ken di re jim le ri ni ku rar lar. Bu ya - þa nan i se kit le le rin do ðal re ak si yo nu, e ner ji nin or ta ya çýk tý ðý dep rem gi bi bir þey di ye ko nuþ tu. s ra il, a teþ ke s din le mi yor im ha e dil di ði ni kay det ti. Fi lis tin em ni yet kay nak la rý da ge ce ya rý sýn dan he men ön ce s ra il or du su nun Gaz ze Þe ri di ne i ki ha va sal dý rý sý dü zen le di ði ni be lir til di. s ra il as ke rî yet ki li le ri bu nu doð ru la ya rak, Gaz ze Þe ri di nin ku ze yin de bir ro ket ba tar ya sý i le gü ne yin de bir ka çak çý tü ne li nin he def len di ði ni a çýk la dý lar. s ra il ma kam la rý, Gaz ze den ro ket a týþ la rý nýn ye ni den baþ la ma sý ü ze ri ne þ dod, þ ke lon ve Be er þe va da o kul la rý ta til et ti. Gazze / a a D NÎ C T LR V GNÇ L R Z! Ba kan lý ðýn ça lýþ ma sý na gö re genç le ri mi zin yüz de 40'ý mev cut po li ti ka nýn üs lü man la rý dýþ la dý ðý ný dü þü nü yor muþ. Ne re dey se ya rý sý na ya ký ný Hü kü me tin din ve vic dan hür ri ye ti, ha ya tý doð ru ya þa ma ve in san hay si ye ti ni dik ka te al ma po li ti ka la rý ný ten kit e den genç le rin du ru mu, mev cut po li ti ka lar da ki a rý za yý gös te ri yor Þa yet genç le rin me se le le ri an la ya ma ma du ru mu var sa, o is ti ka met te ça lýþ ma lar ya pýl ma lý Yok, e ðer genç le rin or ta ya koy duk la rý mü þah has ör nek ler le hü kü me tin yan lýþ la rý gö rü nü yor sa, hü kü met bil has sa in sa na yö ne lik po li ti ka sý ný ye ni den göz den ge çir me li dir. n sa na yö ne lik, di yo ruz Zi ra üs lü man la rýn is tek ve bek len ti le ri n sa ni yet çer çe ve sin de kar þý la na cak þey ler dir. De mok ra si ler de di nî ce ma at le rin, in sa nî ce mi yet le rin, doð ru ça lý þan va kýf mü es se se le rin ve di ðer si vil top lum ör güt le ri nin ö nem le ri tar tý þýl maz. l man ya'da ki üs lü man ce ma at ve ce mi yet le rin kýrk se ne yi aþ kýn dýr bu ül ke de çek tik le ri sý kýn tý la rý az çok bi li yo ruz. Hü kü me tin de mok ra si a dý na bu ce ma at ler le doð ru dü rüst di ya log kur ma ma sý, ce mi yet le rin bün ye le rin de ki genç li ði doð ru ta ným lan mýþ en teg ras yon la ül ke nin ve in san lý ðýn ya ra rý na ye tiþ ti re me me le ri ve za man za man di ya log e k sik li ðin den or ta ya çý kan ça týþ ma lar, l man ya'ya hem za man ve hem de e ner ji kay bet tir miþ tir. ma hü kü me tin üs lü man la rý doð ru ta ný ma gay ret le riy le di nî ce ma at ve ce mi yet le rin kar þý lýk lý fe da kâ ra ne ça lýþ ma la rý, o tuz kýrk se ne lik ka yýp la rý mý zý ka pa týr, ka na a tin de yiz. Ç LIÞ NIN SN D L DÖ NÜÞ S l man ya'da ki Türk top lu mu ka dar Tür ki ye ka mu o yu da SPRN GR D Y gru bu nu ta ný ma ya baþ la dý. Da i ma üs lü man la rýn ve bil has sa Türk le rin a ley hin de ya yýn yap mak la ün len miþ bu med ya gru bu nu Tür ki ye, sa býk Cum hur baþ ka ný Chris ti an Wulff'a aç tý ðý sa vaþ la ta ný mýþ tý. De mok ra si ye, te mel in sa nî hak ve hür ri yet le ri ne ve bü tün se ma vî din le re ga yet ta ham mül süz o lan gru bun ya yýn la rýn dan ma ga zin BLD ga ze te si, ba kan lý ða sý za rak ça lýþ ma yý ba kan lýk tan ön ce a çýk la dý. çýk la ma sýn da da ba kan lý ðýn ça lýþ ma sý ný ters yüz et ti. üs lü man genç le rin en teg ras yo na ma ni ol duk la rýn dan baþ la ya rak me se le yi üs lü man lý ða, di nî ce ma at le re ve s lâ mî ge le nek le re ka dar gö tür me ye ça lýþ tý. v ve lâ so ka ðý men fî et ki le yen bir ga ze te nin fe de ral hü kü me tin ra por la rý na ne þir den ön ce u laþ ma sý bir skan dal dýr. Ra por tör le rin ba zý med ya or gan la rýn da ki be yan la rý da, Sprin ger gru bu nu tek zip e di yor. Baþ ve son cüm le le ri a lýn ma mýþ i fa de le ri bir a ra ya ge ti re rek ra po ru ef kâr-ý am me ye yan lýþ du yu ran Sprin ger gru bu hak kýn da fe de ral hü kü me tin bir þey ya pa bi le ce ði ni zan net mi yo ruz. Yal nýz, top lum ba rý þý ný ze de le yen ve üs lü man la rýn o nur la rýy la oy na yan söz ko nu su med ya gru bu na kar þý üs lü man la rýn mut la ka ya pa cak la rý çok þey ler var dýr. üs lü man la rýn fe de ral hü kü me tin a raþ týr ma la rý na bü yük e hem mi yet ver dik le ri ni, ba kan lýk yet ki li le ri ya kýn dan iz le miþ ler dir. Fev ka lâ de cid dî, bü yük mas raf lar la o luþ muþ ve hü kü me te de yol gös ter me si ön gö rü len ra por la rýn ön ce den med ya ya sýz dý rý lýp i ti bar sýz laþ tý rýl ma sý, mut la ka Hans- Pe ter Fri ed rich i dü þün dü re cek tir, ka na a tin de yiz. Te men nî miz 11 y lül fe lâ ke ti nin aç tý ðý men fez ler den B i çi ne da lan de mok ra si, hu kuk, ge nel ah lâk ve in sa ni yet kar þýt la rý na, fe de ral hü kü me tin ar týk dur! de me si ve l man ya'nýn sos yal ba rý þý na el bir li ði i çin de ça lýþ ma sý dýr. üs lü man Türk ler her za man bu na ra zý ol du lar ve ol ma ya da de vam e de cek ler dir, di yo ruz

8 Y ca ni as ya.com.tr 8 H BR 16 RT 2012 CU ya sof ya dan et ki len di ký zý nýn is mi ni Sof ya koy du V DOR Cum hur baþ ka ný Ra fa el Cor re a Del - ga do, ya sof ya Ca mi i nden et ki le ne rek ký zý nýn is mi ni Sof ya koy du ðu nu söy le di. Cum hur baþ - ka ný b dul lah Gül ün da vet li si o la rak Tür ki - ye ye ge len ko nuk cum hur baþ ka ný, sen bo ða Ha va a la ný nda ba sýn top lan tý sý dü zen le di. U - çak la rýn da ki tek nik bir a rý za ne de niy le n ka - ra ya geç var dýk la rý ný ak ta ra rak, bu nun i çin ö - zür di le yen ko nuk cum hur baþ ka ný, Bu ka dar geç bir sa a te ka dar bi zi bek le di ði niz i çin te þek - kür e de riz de di. Del ga do, Tür ki ye de bu lun - mak tan do la yý çok mut lu ol duk la rý ný be lir te rek, þöy le de vam et ti: Tür ki ye çok gü zel, hay ran ol du ðu muz bir ül ke. ki li i liþ ki le ri mi zin çok bü - yük bir po tan si ye li var. ar þý lýk lý el çi lik ler aç týk, ký sa sü re ön ce Türk bü yü kel çi si nin gü ven mek tu bu nu al dým. Þim di de bu ra da yým. Tür ki - ye i le i liþ ki le ri ge liþ tir mek is ti yo ruz ve bu nun i - çin üst dü zey ve ka la ba lýk bir he yet le gel dik. Del ga do, Tür ki ye prog ra mý nýn s tan bul a ya ðý - nýn ken di si ni ö zel lik le he ye can lan dýr dý ðý ný, çün kü ü ni ver si te yi v ru pa da o ku du ðu yýl lar da sýrt çan ta sýy la fes ve s tan bul u zi ya ret et ti ði ni, aç kal dý ðý ný a ma ö zel lik le ya sof ya dan çok et - ki len di ði ni di le ge ti re rek, Hat ta o ne den le bü - yük ký zý mýn is mi ni Sof ya koy dum. s tan bul zi - ya re ti be ni geç mi þin gü zel ha tý ra la rý na bo ða - cak. ma bü yük ih ti mal le o dö nem de ki aç lý ðý bu kez his set me ye ce ðim, si zin gü zel ye mek le ri - ni zi ta da ca ðým de di. Ra fa el Cor re a Del ga do, öv güy le bah set ti ði s tan bul un dün ya nýn en gü - zel þe hir le rin den bi ri ve ge rek Hý ris ti yan lýk ge - rek se s la mi yet i çin ö nem li bir þe hir ol du ðu nu vur gu la dý. n ka ra / a a roð lu: 1 Tem muz dan son ra ki mü za ke re ler den so nuç çýk maz TC Cum hur baþ ka ný Der viþ roð lu, ýb rýs Rum yö ne ti mi li de ri Di mit ris Hris tof yas i le ýb rýs so ru nu na çö züm bul mak a ma cýy la sür - dü rü len mü za ke re ler kap sa mýn da Lef ko þa a ra böl ge de bir a ra ya gel di. B Ge nel Sek re te - ri nin ýb rýs Ö zel Da nýþ ma ný le xan der Dow - ner i le B Ge nel Sek re te ri nin ýb rýs Ö zel Tem sil ci si Li sa But ten he im ýn, yurt dý þýn da ol - duk la rý i çin yer al ma dýk la rý gö rüþ me ye, Dow - ner ýn o or di na tö rü Fre da ac kay ka týl dý. Cum hur baþ ka ný roð lu, gö rüþ me nin ar dýn dan ma ka mý na dö nü þün de yap tý ðý a çýk la ma da, ýb rýs Rum ke si mi nin v ru pa Bir li ði (B) dö - nem baþ kan lý ðý ný dev ra la ca ðý 1 Tem muz a ka - dar ýb rýs so ru nu na çö züm bul mak a ma cýy la sü re ci de zor la ya rak gö rüþ me le re de vam e de - cek le ri ni ve bu ko nu da Tür ki ye i le gö rüþ bir li - ðin de ol duk la rý ný i fa de et ti. roð lu, y rý ca, 1 Tem muz dan son ra, ya pýl ma sý is te nen mü za - ke re le rin hiç bir so nuç do ður ma ya ca ðý ko nu - sun da da Tür ki ye Cum hu ri ye ti hü kü me ti i le ay ný gö rü þü pay laþ týk de di. Cum hur baþ ka ný roð lu, Cum hur baþ ka ný b dul lah Gül ün da - vet li si o la rak Sa lý gü nü n ka ra ya yap tý ðý ça lýþ - ma zi ya re ti ne i liþ kin bir so ru ü ze ri ne, n ka - ra da ki gö rüþ me le rin den mem nun ol du ðu nu i fa de et ti. Rum li de ri Hris tof yas ýn, Þu bat 2013 te ya pý la cak baþ kan lýk se çi min de bü yük ih ti mal le ye ni den a day o la ca ðý ný di le ge ti ren - roð lu, day o la cak ki þi den mü za ke re ma sa - sýn da es nek lik bek le mek ba na gö re bi raz ha - yal pe rest lik o lur de di. Lef ko þa / a a H, Romanlarýn tem yiz baþ vu ru su nu da red det ti VRUP n san Hak la rý ah ke me si nin ( - H) bü yük da i re si, us ta fa k su i sim li Ro - man kö ken li Türk va tan da þý nýn yap tý ðý tem yiz baþ vu ru su nu red det ti. H nin tem yiz ni te li - ðin de ki bü yük da i re si, söz ko nu su baþ vu ru ya i - liþ kin o la rak da ha ön ce il gi li da i re ta ra fýn dan ve ri len ka ra rý o na dý ve Tür ki ye nin in san hak la - rý ih la lin de bu lun ma dý ðý na hük met ti. a rar da, 1 o ya kar þý lýk 16 oy la Tür ki ye nin v ru pa n san Hak la rý Söz leþ me si nin 8. mad de si ni ih lal et - me di ði gö rü þü ne va rýl dý. Bü yük da i re de ge çen yýl 13 Ni san da i ti raz baþ vu ruy la il gi li bir du ruþ - ma dü zen le miþ ti. n ka ra da ya þa yan 1931 do - ðum lu k su, 2004 yý lýn da H ye yap tý ðý ilk baþ vu ru da, hü kü met des tek li i ki ya yýn da Ro - man kar þý tý i fa de le rin yer al dý ðý, bun lar dan ül tür Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ba sý lan ki tap ta, Ro - man la rýn ren ci de e dil di ði, su ça ka rý þan fa a li - yet ler de bu lu nan lar o la rak ta ným lan dý ðý þi ka - ye tin de bu lun muþ tu. Ro man Der nek le ri a dý na þi ka yet çi o lan us ta fa k su, Prof. Dr. li Ra fet Öz kan ýn yaz dý ðý Tür ki ye Çin ge ne le ri ad lý ki - ta býn ve Türk Dil u ru mu söz lü ðü nün ay rým cý i fa de ler i çer di ði ni id di a et miþ ti. H, 27 Tem muz 2010 ta ri hin de al dý ðý ka rar da, k - su nun id di a la rý ný ka bul et me ye rek, baþ vu ru i le il gi li Tür ki ye nin in san hak la rý ih la lin de bu lun - ma dý ðý na hük met miþ ti. Stras bo urg / a a Ol gun laþ ma sý mý bek le ni yor? Tür ki ye de ya þa yan lar, ol gun laþ ma sý i çin bek le me yi i yi bi lir ler. Çün kü he men her 10 se ne de bir si ya se te ve de mok ra si ye mü - da he le e den dar be ci ler, me tod o la rak bu nu kul - la nýr. il le tin tep ki gös ter me si nin ö nü ne geç - mek ni ye tiy le ka fa la rý na koy duk la rý dar be ve mü da ha le ye ze min ha zýr lar lar. Ne za man ki þart la rýn ol gun laþ tý ðý na ka na at ge ti rir ler, o za - man ha re ke te e mir ve rir ve dar be ya par lar. Bu nun en çar pý cý o la ný 12 y lül 1980 de ki dar - be dir. 12 y lül ün 2. Or du o mu ta ný ve e nan v ren in mü þa vi ri Bed ret tin De mi rel, dar be den son ra (5 Tem muz 1987 ta rih li il li yet e) ver di ði bir rö por taj da bu nu i ti raf et miþ ti: Hep ko nu þu - yor duk. 12 y lül ün geç ya pýl dý ðý na i na ný yo rum. r ka daþ la rý mý zýn ço ðu, Tam ol gun laþ sýn, mil let ta ra fýn dan ta ma men tas vip e dil sin de di ler. Ba na kal say dý, en az bir yýl ön ce den ya par dým. Bir yýl çok kan ak tý. Ben zer þe kil de bir ol gun laþ ma sý ný bek le me tu za ðýy la kar þý kar þý ya yýz. om þu muz Su ri ye de ya þa nan dram, a kan göz ya þý, dö kü len kan bit mek tü ken mek bil mi yor. Se be bi ve so rum lu su kim o - lur sa ol sun, ma sum ka dýn lar ve ço cuk lar a ðýr bir be del ö dü yor. Bil has sa son gün ler de Su ri ye den çok ü zü cü ha ber ler ge li yor. Bin ler ce ki þi sý ný ra da yan mýþ va zi yet te. uh te me len bü yük dev let ler bir he sap ve pa zar lýk i çin de. Çün kü bir yan dan dip lo ma sý yo luy la kri zin çö zül me si ge rek ti ði i fa de e di lir ken, bir yan dan da i þin i çi ne kan ka rý þý yor. Bir leþ miþ il let ler (B) ve rap Bir li ði nin Su ri - ye Ö zel Tem sil ci si o fi n nan, hem Su ri ye hem de Tür ki ye yi zi ya rat et ti ve muh te va sý çok da a - çýk lan ma yan gö rüþ me ler ger çek leþ ti. y ný þe kil de CI Baþ ka ný Tür ki ye ye gel di. Baþ ba kan R. Tay - yip r do ðan zi ya re ti þöy le de ðer len dir di: CI Baþ ka ný il lî s tih ba rat Teþ ki lâ tý mý zýn, as lýn da mi sa fi ri o la rak bu ra day dý. Ve bi zim le de gö rüþ me ta lep le ri ni ben de o lum lu bul dum ve (...) gö rüþ - me yi yap týk. Bu nok ta da ge rek böl ge de ki ge liþ me - le ri de ðer len dir me fýr sa tý mýz ol du, ge rek þu an da son ge liþ me ler, ma lum Su ri ye-i rak bu ra la rý. ( ri yet.com.tr, 14 art 2012) Su ri ye ko nu su, dün ya li der le ri nin de gün de - min de, a ma on lar da her hal de a kan ka nýn dur - ma sýn dan zi ya de; ha di se nin ol gun laþ ma sý ný bek li yor lar. BD Baþ ka ný Ba rack O ba ma i le gö - rü þen n gil te re Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, Su - ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar sad ýn, bas ký ya de - vam et me si du ru mun da Bir iç sa vaþ ve dev - rim le kar þý kar þý ya ka la ca ðý ný söy le miþ. ( bül te ni, 14 art 2012) Su ri ye de ki ha di se le ri de ðer len di ren s lâm þ - bir li ði Teþ ki lâ tý ( T) Ge nel Sek re te ri k me led din h sa noð lu i se yak la þan bir teh li ke ye dik kat çek - miþ. Or ta do ðu da ya þa nan de ði þim sü re ciy le il gi li o la rak Ya þa ný lan rap Ba ha rý de ðil, rap Son ba - ha rý, bu dik ta tör le rin düþ tü ðü za man di yen h sa - noð lu, Su ri ye ko nu sun da as ke rî mü da ha le ye ve mu ha le fe te si lâh gön de ril me si ne kar þý o lun ma sý ve Su ri ye de ki kri zin iç sa va þa dö nüþ me me si ge - rek ti ði ni ha týr lat mýþ. h sa noð lu, Su ri ye de ne ler ya pýl ma sý ge rek ti ði ko nu sun da i se he nüz uz laþ - ma ol ma dý ðý ný, in sa nî yar dým ko ri do ru o luþ tu rul - ma sý ya da Su ri ye ye B- rap Bir li ði- T as ke rî gü cü de gön der mek da hil pek çok ö ne ri nin gün - de me gel di ði ni, an cak B Gü ven lik on se yi ka - ra rýy la bu ko nu da yet ki ve ril me den bir þey ya pý la - ma ya ca ðý ný söy le miþ. ( bül te ni, 14 art 2012) Cid dî bir kriz le kar þý kar þý ya ol du ðu muz bel li. Bu kri zin en az ha sar la at la týl ma sý i çin müm kün o lan her ça re ye mü ra ca at e dil me li. tý la cak yan lýþ bir a dým, kom þu ül ke ler le a ra mý zýn bo zul ma sý na ve kar deþ li ðin ze de len me si ne se bep o lur. U zun sü re küs kal dý ðý mýz, son yýl lar da dost lu - ðun ye ni den pe kiþ ti ði Su ri ye nin bir an ön ce hu - zu ra ve sü kû na ka vuþ ma sý en bü yük te men ni miz. f sat þe be ke le ri nin o yun la rý nýn bo zul ma sý ve yu - mu þak bir ge çiþ i çin du â cý yýz... TZY rciþ'te Türkçe Öðretmeni olan Hasan arademir ile li arademir kardeþlerimizin babasý anisa - Demirci eþrafýndan Hüseyin arademir'in vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Demirci Yeni sya Okuyucularý Gazeteciler sað ve istihbaratçýlarýn elinde SURY'D ken di le ri ne u la þý la ma yan Ger çek Ha yat der gi si nin Or ta do ðu tem sil ci si dem Öz kö se ve ka me ra man Ha mit Coþ - kun'un, re jim yan lý sý mi lis ler ta ra fýn dan is tih ba rat e le man la rý na tes lim e dil di ði be lir til di. Yerel kay nak lar dan e dinilen bil gi ye gö - re, d lib'in Bin niþ ka sa ba sý ya kýn la rýn da bu lu nan el-fu a kö yün de Þeb bi ha'ya bað lý mi lis ler Türk ga ze te ci le ri Su ri ye is tih ba ra tý na tes lim et ti. Gör gü ta nýk la rý el-fu a kö yü ne gi ren Su ri ye is tih ba - ra tý na bað lý bir lik le rin i ki zýrh lý a raç eþ li ðin de Türk ga ze te ci le ri köy den çý kar dýk la rý ný be lir ti yor lar. öy den a lý nan ga ze te ci le rin ne re ye gö tü rül dü ðü bi lin mi yor. "RN HT COÞUN YRLI" Ö te yan dan ka me ra man Ha mit Coþ kun'un ya ra lý ol du ðu ö ne sü rü lü yor. Ye rel kay nak lar, ga ze te ci le re iþ ken ce e dil miþ o la bi le - ce ði ni be lir ti yor. dem Öz kö se, 1978 Sam sun do ðum lu, Ger çek Ha yat der gi si nin Or ta do ðu tem sil ci li ði ni ya pý yor. Ha mit Coþ kun, 1991 a ra mür sel do ðum lu, s tan bul Ü ni ver si te si Rad yo Si ne ma Te le viz yon bö lü mü son sý nýf öð ren ci si ve çe þit li ya yýn or gan la - rýn da ka me ra man lýk ya pý yor. Hatay / aa Su ri ye li ge ne ral le rin sa yý sý 7 ye çýk tý DIÞÞLR Ba kan lý ðý Söz cü sü Sel çuk Ü nal, Dý þiþ le ri Ba kan lý - ðý nda dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Su ri ye mu ha le fe ti tem - si le ri i le ya pý lan gö rüþ me ler de as ke ri ko nu lar la il gi li her han gi bir hu su sun gün de me gel me di ði ni kay det ti. Ü nal, Su ri ye de ki bas - ký dan ka ça rak Tür ki ye ye sý ðý nan la rýn sa yý sý nýn her ge çen gün art mak ta ol du ðu nu söy le di. Ü nal, Dün (ön ce ki gün) i ti ba riy le bu sa yý 13 bin 700 i di. Bu (dün) sa bah i ti ba riy le top lam o la rak 14 bin 700 ki þi ül ke miz de bu lun mak ta dýr. Bun lar dan 14 bin 200 ü Ha tay da ki kamp lar da bu lu nu yor. y rý ca Rey han lý kam pýn da bu - lu nan 500 Su ri ye va tan da þý da dün (ön ce ki gün) Ga zi an tep in Is - la hi ye il çe sin de ku rul muþ o lan bir ge çi ci ça dýr ken te yer leþ ti ril di. Bu ra kam lar du ru mun ne ka dar cid di ol du ðu nu gös te ri yor. Dün (ön ce ki gün) ge len ki þi ler a ra sýn da Su ri ye li bir ge ne ral de ül ke mi - ze gel miþ tir. Böy le ce ül ke miz de bu lu nan Su ri ye li ge ne ral le rin sa yý sý 7 ye çýk mýþ týr di ye ko nuþ tu. Ü nal, sý ðýn ma cý la rýn ve as ke ri yet ki li le rin i sim le ri ni ve rüt be le ri ni ver me le ri nin doð ru ol ma ya - ca ðý ný da kay det ti. Ü nal, Ra kam la rýn ar ta ca ðý bek len ti si var. - ma ra kam te laf fuz et mi yo ruz. Biz ken di mi zi her tür lü ih ti ma le kar þý ha zýr lý yo ruz de di. n ka ra / a a H TY'IN Rey han lý il çe sin de ki ül ke le - rin de ki o lay lar dan ka ça rak Tür ki ye ye ge len ler i çin ku ru lan ça dýr sa yý sý nýn ar - tý rýl dý ðý bil di ril di. di ne len bil gi ye gö re, Hac o nak la ma Te sis le ri nde ku ru lu ça dýr kent te ka lan Su ri ye li le rin sa yý sý bir gün i çe ri sin de 3 bin 220 den, 3 bin 970 e yük sel di. Su ri ye den ge len le rin sa - yý sý nýn sü rek li art ma sý ne de niy le ye ni ça dýr la rýn ku rul ma sý i çin ya pý lan ça lýþ - ma lar de vam e di yor. Her gün on lar ca Su ri ye li nin sý ný rý ge çe rek sý ðýn dý ðý Rey - han lý da ki ge çi ci ça dýr ken te 50 ça dýr da ha ek len di. Ge çi ci ça dýr kent te ki ça - dýr sa yý sý böy le ce 595 e yük sel miþ ol du. Su ri ye li le rin tüm ih ti yaç la rý kar þý lan ma - ya ça lý þý lýr ken, sað lýk gö rev li le ri sa bah sa at le rin den i ti ba ren ço cuk la rý ge nel sað lýk kon tro lün den ge çir di. Su ri ye den a i le siy le Tür ki ye ye sý ðý nan Ha lit l la vi (36), yak la þýk 3 ay ön ce Yay - la da ðý il çe si ne geç me ye ça lý þýr ken, Su ri - ye or du su nun sal dý rý sý na uð ra dý ðý ný be - lirt ti. l la vi, 5 mer mi nin vü cu du na i sa - bet et ti ði ni be lir te rek, Sýr tým dan o mu - ri li ði me al dý ðým kur þun ya ra sýy la felç kal dým. 3 ay has ta ne de te da vi gör düm. Þim di kol tuk deð nek le riy le yü rü ye bi li - yo rum de di. Tür ki ye ye yar dým la rýn dan do la yý te þek kür e den l la vi, Bi ze ka pý - la rý ný aç týk la rý i çin çok te þek kür e di yo - rum. ma, sad yö ne ti mi ne kar þý da ha faz la yap tý rý mýn ol ma sý ný is ti yo ruz de di. Ö te yan dan Su ri ye de ki o lay lar dan ka - çan 22 ki þi Ha tay ýn Rey han lý il çe si ne bað lý a val cýk ö yün den Tür ki ye ye geç ti. Su ri ye li ler, Hac o nak la ma Te sis - le ri nde ki ça dýr kent te yer leþ ti ril di. TRT Ge nel ü dü rü b ra him Þa hin, e lek trik fa tu ra la rýn da yer a lan TRT kat ký pa yý na i liþ - kin ko nu nun sü rek li gün de me ge ti ril me si - nin, hem ken di si ni hem de ku rum ça lý þan - la rý ný ya ra la dý ðý ný söy le di. TB a dýn r kek Fýr sat þit li ði o mis yo nu bün ye sin de ku ru lan, Top lum sal Cin si yet þit li ðin de ed ya nýn Ro lü lt o mis yo nu, P Þan - lý ur fa il let ve ki li Zey nep a ra han Us lu baþ kan lý ðýn da top lan dý. TRT Ge nel ü dü rü b ra him Þa hin in ko nuþ ma sý nýn ar dýn da söz a lan P Gü - müþ ha ne il let ve ki li e ma let tin y dýn, TRT yi iz le me di ðim i çin yo rum yap ma ya - ca ðým ya yýn la rý nýz hak kýn da de di. TRT nin, ka mu kay nak la rý ta ra fýn dan des - tek le nen bir ku rum ol du ðu na dik ka ti çe ken y dýn, þöy le ko nuþ tu: Bi zim de e lek trik har ca ma la rý mýz dan pa ra gi den ka nal da ki bir spi ke ri niz þu cüm le le ri söy le ye mez; ne i - nanç la rý mý za ne sos yal ya þa mý mý za uy gun, þe hit ol muþ bir ki þi i çin ne ya zýk ki þe hit ol - muþ di ye mez. Þe hit lik bir mer te be dir her - kes bu mer te be ye u laþ mak i çin ha ya tý ný sür dü rür. kin ci si, Van da ki ça dýr da, bir ço - cu ðun ya na rak öl me si nin ar dýn dan, bu se - fer u cuz at la týl dý ta ný mý ný TRT kul la na - maz. y dýn ýn ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan tek rar söz a lan b ra him Þa hin, ne ya zýk ki þe hit ol du i fa de si ni ken di si nin de kul lan dý - ðý ný söy le di. Þa hin, n san lar öl sün mü ya - ni? Biz in san la rýn öl me me si ni vur gu la mak is ti yo ruz. Yok sa þe hit lik u lu bir mer te be dir di ye ko nuþ tu. P li y dýn da bu söz le re, Ben þe hit ol mak is ti yo rum þek lin de ce vap ver di. Þa hin, bu söz ler ü ze ri ne, O za man bu te rör kav ga la rý de vam et sin, þe hit sa yý sý art sýn. Bu nu mu is ti yo ruz? Di ðer söy le di ði - niz le il gi li ar ka daþ lar ha ta yap týy sa biz bu na da na i ti na gös te ri riz. lek trik fa tu ra la rýy la il gi li ko nu nun sü rek li gün de me ge ti ril me si, hem be ni hem de TRT ça lý þan la rý ný ya ra lý - yor a çýk la ma sýn da bu lun du. n ka ra / a a Ül ke le rin de ki o lay lar dan ka ça rak Tür ki ye de ku ru lan ça dýr kent ler de ya þa ma ya baþ la yan Su ri ye li ler,dev let Baþ ka ný Beþ þar sad ý pro tes to et ti. Yay la da ðý Te kel Ça dýr en ti ö nün de bir a ra ya ge len, a ra la rýn da ka dýn ve ço cuk la rýn da bu lun du ðu Su ri ye li ler, Beþ þar sad ý de vir me ye ha zý rýz, Öz gür Su ri ye Or du su si lâh lan dý rýl sýn, en bü yük ih ti ya cý mýz si lâh þek lin de rap ça slo gan lar at tý. Su ri ye Dev let Baþ ka ný sad, a ley hi ne çe þit li slo gan lar a tan grup ta ki ler, ya pý lan yar dým lar dan do la yý Tür ki ye hal ký na ve Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan a da sev gi gös te ri le rin de de bu - lun du lar. Ses le ri ni tüm dün ya nýn duy ma sý ný is te yen Su ri ye li ler, yak la þýk bir sa at sü ren ey le min ar dýn dan o lay sýz da ðýl dý. Rey han lý il çe sin de ki Hac o nak la ma Te si si nde ku ru lan ge çi ci ça dýr kent ler de ka lan Su ri ye li ler i se ül ke le rin de hür ri yet slo ga ný i le 15 art ta baþ la yan halk a yak - lan ma sý nýn yýl dö nü mün de Beþ þar sad ý pro tes to et ti. l le rin de Türk ve Su ri ye bay rak la rý bu lu nan grup ta ki ba zý ki þi le rin Baþ ba kan Re cep Tay - yip r do ðan ýn fo toð ra fý ný ta þý dý ðý gö rül dü. Grup ta bu lu nan ka dýn lar i se sad a ley hi ne slo gan lar at tý. Bu a ra da, grup ta bu lu nan ço cuk la rýn da ü ze rin de Türk ve Su ri ye bay ra ðý bu lu nan at ký tak týk la rý gö rül dü. Grup yak la þýk 1 sa at sü ren pro tes to gös te ri le ri nin ar dýn dan da ðýl dý. Su ri ye li ler, sad ý pro tes to et ti ÇIÞ SÜRÜYOR H TY IN RY HN LI L Ç SN D ÜL L RN D O LY LR DN Ç R TÜR - Y Y G LN LR ÇN U RU LN Ç DIR S YI SI NIN R TTI RIL DI ÐI BL D RL D. Ç DIR NT T LN L RIN S YI SI NIN 3 BN 970 U LÞ TI ÐI ÖÐ R NL D. 228 Þ G Z N TP T SPOR S LO NU N YR LÞ T RL D BU R D, Ha tay ýn Rey han lý il çe sin den ül ke ye gi riþ ya pan ve a ra la rýn da ka dýn ve ço cuk la rýn da bu lun du ðu 228 Su ri ye li, o to - büs ler le Ga zi an tep in s la hi ye il çe si ne ge ti - ril di. Yo ðun gü ven lik tedbir le ri al týn da s la - hi ye Spor Sa lo nu na yer leþ ti ri len Su ri ye li le - rin, ya tak, bat ta ni ye ve yi ye cek gi bi tüm ih - ti yaç la rý s la hi ye ay ma kam lý ðýn ca kar þý - lan dý. s la hi ye ay ma ka mý Os man Be yaz - yýl dýz, Su ri ye li ler il çe ye u laþ ma dan ön ce ak - þam sa at le rin de, tüm da i re a mir le riy le Su ri - ye li le rin ka la ca ðý spor sa lo nun da, ba sý na ka pa lý o la rak top lan tý yap tý. Bu a ra da, Su ri - ye li le rin ge çi ci o la rak spor sa lo nun da mi sa - fir e di le ce ði, da ha son ra i se ku ru la cak ça dýr - la ra yer leþ ti ri le cek le ri bil di ril di. Ha tay / a a Va tan daþ ö de mek ten, TRT konuþulmasýndan ra hat sýz TRT Ge nel ü dü rü b ra him Þa hin, e lek trik fa tu ra la rýn - da yer a lan TRT kat ký pa yý na i liþ kin ko nu nun sü rek li gün de me ge ti ril me si nin ra hat sýz et ti ði ni sa vun du.

9 Y 16 RT 2012 CU H BR 9 Yakýþtý mý? HBRLR ec lis te ya þa nan lar ha ki ka ten Tür ki ye ye ya kýþ mý yor. Ya þa nan lar hem de mok ra si ye za rar ve ri yor, hem de mil le tin ku tup laþ ma sý na yol a çý yor. Zo run lu e ði ti mi ke sin ti li o la rak 12 yý la çý kar tan tek li fi nin il lî ði tim o mis yo nu nda tek me li, to kat lý, yum ruk lu, bol ha ka ret ve kü für lü gö rüþ me sin den son ra ya þa nan lar ken di le ri i çin bir sis tem kur ma ya ça lý þý lan öð ren ci le ri e mi niz ki çok üz müþ tür. Þu ra sý da bir ger çek ki, kos ko ca mil let ve kil le ri nin bir ka nun gö rüþ me sin de bir bir le ri ne bant tan ký fýr lat ma ya va rýn ca ya ka dar yap týk la rý bu i tiþ ka kýþ la rý nýn öð ren ci le re kö tü ör nek ol du ðu da ke sin. Bu du rum da öð ren ci le rin bir bir le ri ne sil gi fýr lat ma la rý ný ya dýr ga mak im kân sýz. 26 mad de lik tek li fin gö rüþ me le ri nin baþ la dý ðý gün böy le bir ger gin li ðin o la ca ðý nýn ilk i þa ret le ri as lýn da or ta ya çýk mýþ tý. 12 sa at hiç dur ma dan ko nu þan bir CHP li mil let ve ki lin den tu tun da, ko mis yon ü ye si ol ma yan yüz ler ce mil let ve ki li nin o ra da ol ma sý ve söz is te me le ri, ve ril me yin ce de tar týþ ma la - sen yurt ta yan gý na 6 tu tuk la ma n SN YURT T bir a lýþ ve riþ mer ke zi in þa a tý þan ti ye sin de ki ça dýr lar da çý kan ve 11 iþ çi nin vefat et ti ði yan gý na i liþ kin mah ke me ye sevk e di len 11 ki þi den 6 sý tu tuk lan dý. Bü yük çek me ce d li ye sin de, yan gý na i liþ kin so ruþ tur ma yý yü rü ten Cum hu ri yet Sav cý sý Çe tin Sö zer Do ðan ta ra fýn dan i fa de le ri a lýn dýk tan son ra tak sir le öl dür me baþ lý ðý ný ta þý yan TC nýn 85. mad de si nin 2. fýk ra sý u ya rýn ca tu tuk lan ma la rý is te miy le nö bet çi 1. Sulh Ce za ah ke me si ne sevk e di len 11 ki þi nin iþ lem le ri ta mam lan dý. ah ke me, bu ki þi ler den, al dem n þa at ýn sa hi bi ve ge nel mü dü rü b dul lah l tun, þan ti ye þe fi r dal Gü müþ, Cem Yýl lar, Þa ban Ba kýr cý, Hik met Tez can ve a dir l tun un tu tuk lan ma sý na ka rar ver di. Di ðer 5 ki þi i se ser best bý ra kýl dý. Tu tuk la nan 6 ki þi et ris Ce za e vi ne gön de ril di. s tan bul / a a mek li Or ge ne ral Say gun tu tuk lan dý mka ni as ya.com.tr n BL YOZ Pla ný dâ vâ sý kap sa mýn da hak kýn da ya ka la ma em ri bu lu nan e mek li Or ge ne ral r gin Say gun tu tuk lan dý. Be þik taþ ta ki s tan bul d li ye sin de, Bal yoz Pla ný dâ vâsý nýn gö rül dü ðü s tan bul 10. ðýr Ce za ah ke me sin ce ya pý lan a ra du ruþ ma da hak kýn da ki ya ka la ma em ri ne kar þý be yan da bu lu nan Say gun un, dar be ye te þeb büs su çun dan tu tuk lan ma sý na ka rar ve ril di. Say gun ve a vu ka tý nýn du ruþ ma da, sað lýk du ru mu ge rek çe siy le has ta ne de te da vi gör me ve ser best bý ra kýl ma ta le bin de bu lun duk la rý, an cak bu ta le bin red de dil di ði öð re nil di. s tan bul / a a YÖ Baþ ka ný i le yüz yü ze nyö Baþ ka ný Prof. Dr. Gök han Çe tin sa ya, ku ru mun web say fa sýn da baþ la tý lan ve Öð re tim Ü ye si Ye tiþ tir me Prog ra mý (ÖYP) ko nu su nun tar tý þýl dý ðý ka te go ri de ö ne ri ler de bu lu nan ki þi ler le bir a ra ya ge le cek. Çe tin sa ya, fo rum say fa sýn da ya yým la dý ðý me sa jýn da, Yük se köð re tim u ru lu Bil gi Pay la þým fo ru mu nun bir sü re dir ve rim li tar týþ ma la ra ev sa hip li ði yap tý ðý ný i fa de et ti. Bu ay ye ni baþ la tý la cak bir uy gu la ma çer çe ve sin de Baþ kan la Yüz Yü ze top lan tý la rý nýn il ki nin 20 art 2012 de ÖYP ka te go ri sin den ka tý lým cý lar la ger çek leþ ti re cek le ri ni i fa de e den Çe ti na sa ya, Fo rum a ra cý lý ðýy la i let ti ði niz de ðer li gö rüþ, ö ne ri ve ta lep le ri ni zi yüz yü ze din le mek ten bü yük mut lu luk du ya ca ðým de di. Fo rum ü ye le ri a ra sýn dan 20 da vet li nin be lir len di ði ni kay de den Çe tin sa ya, bu be lir le me de ÖYP sü re ci nin fark lý a þa ma la rýn da bu lun ma la rý ve prog ra mýn çe þit li ko nu la rý ný gün de me ge tir miþ ol ma la rý nýn göz ö nü ne a lýn dý ðý ný be lirt ti. Bu sa ye de res min ta ma mý nýn gör me, de ðer len dir me ve çý ka rým lar da bu lun ma þan sý mýz o la ca ðý ný dü þü nü yo rum de ðer len dir me si ni ya pan Çe tin sa ya, þun la rý kay det ti: Fo rum da ve top lan tý da de ðin di ði niz ko nu lar dü zen len mek te o lan ÖYP ça lýþ tay la rý nýn gün de min de de yer a la cak týr. Ge rek ça lýþ tay la rýn ge rek se siz ler le ya pa ca ðý mýz top lan tý nýn çok fay da lý o la ca ðý na i na ný yo rum. Tür ki ye nin dört bir ya nýn dan ge le cek tüm ka tý lým cý la ra ve siz de ðer li fo rum ü ye le ri ne de ði þi me sað la dý ðý nýz kat ký i çin þim di den te þek kür e de rim. n ka ra / a a rýn ha ra ret len me si ne rað men gö rüþ me ler sür dü rül dü. Ön ce ko nuþ ma sü re le ri 5 da ki ka ya in di ril di, i ti raz lar ü ze ri ne 10 da ki ka ya çý ka rýl dýy sa da ha ra ret li tar týþ ma lar sü rüp git ti. Beþ gün de an cak dört mad de si gö rü þü le bil di. Tâ ki, geç ti ði miz Pa zar gü nü ko mis yon ge ri ye ka lan 21 mad de yi 30 da ki ka gi bi bir sü re de ta mam la ya na ka dar. Tar týþ ma da bu ra da baþ la dý. Gö rüþ me ler sý ra sýn da sah lep ve dü rüm ik ram la rý i le ha va yu mu þa týl ma ya ça lý þýl sa da ol ma dý, ol mu yor da Son ay lar da ya pý lan ne re dey se bü tün ka nun gö rüþ me le rin de bu tür gö rün tü ler ya þa ný yor. ad de le rin ko mis yon da ka bul e dil me sin den son ra söy le nen söz le re ba ký lýr sa ge nel ku rul da ki gö rüþ me ler de da ha bü yük kav ga la rýn o la ca ðý ný tah min et mek zor de ðil. Çün kü, gö rüþ me ler son ra sýn da ik ti dar, CHP ec lis te te rör es tir di der ken, mu ha le fet ke sin ti li e ði ti mi dö ve dö ve ge çir di ler di ye ko nuþ tu. Rö vanþ tan, kar þý lýk lý dü el lo ya, so ka ða ça ðýr ma ya ka dar ne re dey se söy len me dik söz kal ma dý. Ve bu tar týþ ma nýn bi te ce ði de yok. *** Par ti le rin ge nel baþ kan la rý nýn grup ko nuþ ma la rý na ge lin ce o mis yon da ya þa nan bu kö tü ör ne ði bir neb ze ol sun ka pat ma sý ve ya so ðut ma sý bek le nen par ti ge nel baþ kan la rý nýn, bu tar týþ ma la rý da ha i le ri bo yu ta ta þý ma la rý da ger çek ten ib ret lik Or man da mý ye tiþ tin, Na zi yön te mi, postmo dern dik ta tör, eþ ký ya, des pot, gö zü dön müþ, ge ri ka fa lý Bu cüm le ler ik ti dar ve mu ha le fet ge nel baþ kan la rý nýn e ði tim sis te min de ki di ye for mü li ze e di len e ði tim sis te min de ki de ði þik lik ler le il gi li bir bir le ri ne söy le dik le ri söz ler den sa de ce bir kaç ta ne si Hay ret e di le cek söz ler a ma ma a le sef böy le ö nem li bir ko nu da bu tür söz ler le, uz laþ ma nýn ö nü nü ka pa tý yor lar. ði tim gi bi ha ya tî bir ko nu da ve yýl la rýn mað du ri ye ti ni gi der mek i çin ya pý la cak dü zen le me de he sap laþ ma nok ta sý na ka dar ge lin di. ý lýç da roð lu, He sap la þa ca ðýz der ken, r do ðan, Han gi dil den an lý yor lar sa o dil den di ye rek po le mi ði da ha i le ri nok ta ya ge tir di. ði tim ko nu su nun bu den li tar týþ ma ve po le mik ko nu su ya pýl ma sý ya pý la cak de ði þik lik ne ka dar i yi ol sa da tar týþ ma yý be ra be rin de ge ti re ce ði ni kes tir mek zor de ðil. Týp ký tü zük de ði þik li ðin de ol du ðu gi bi e ði tim sis te min de ki de ði þik lik tek li fi de i le ri bir ta ri he er te len di. r do ðan gö rüþ me le rin i ki haf ta son ra ya pý la ca ðý ný söy le di. çýk ça söy len me se de he def tar týþ ma la rýn bi raz da ha so ðu ma sý na fýr sat ve ril me si o la rak gö rü le bi lir. * * * Böy le bir or tam da e ði tim sis te mi nin i yi leþ - me si ni bek le mek müm kün mü? U zun ca bir sü re dir de vam e den ku tup laþ ma cý, ay rýþ tý rý cý ko nuþ ma lar ol du ðu sü re ce de o lum lu ge liþ me le rin ol ma sý ný bek le mek ne re dey se im kân sýz ha le gel di. Li der le rin bir bir le ri ne bu ko nu ü ze rin den et me dik ha ka ret bý rak ma ma la rý uz laþ ma nýn ö nü nü i yi ce tý ký yor. Böy le o lun ca da bu yýl so nu na ka dar çý ka ca ðý be lir ti len ye ni a na ya sa ko nu su nun ko nu þul ma sý bi le zor la þý yor. Oy sa mil let kav ga de ðil, uz laþ ma ve hoþ gö rü bek li yor. Yýl la rýn mað du ri ye ti nin bir an ön ce bit me si ni bek li yor. 28 Þu bat sü re ci gi bi ih ti lal dö nem le rin de mil le tin ö nü ne ko nu lan ba ri kat la rýn yý kýl ma sý ný bek li yor. Bu tar týþ ma lar dan sis te min ne ge ti rip ne gö tür dü ðü i le il gi li ko nuþ ma ya fýr sat kal mý yor. n cak bir bir le ri ne laf ye tiþ tir me ya rý þý na gi ri yor lar. ði tim gi bi hal kýn ta ma mý ný il gi len di ren bir ko nu da ka fa ka rý þýk lý ðý sü rüp gi di yor. im se mad de ler le il gi li tar tý þýp, da ha i yi bir sis tem ge tir me yi dü þün mü yor. Bu nun ye ri ne po le mik ler le me se le yi gö tür me ye ça lý þý yor. Tek lif, 28 Þu bat sü re cin de a lý nan se kiz yýl lýk ke sin ti siz zo run lu e ði ti min, top lum da ve e ði tim sis te min de yol aç tý ðý tah ri ba týn ta mi ra tý nok ta sýn da ye ter li mi? Tam o la rak bu so ru ya bi le ce vap ve ri le bil miþ de ðil il let ar týk bu kav ga lar dan býk tý, çö züm bek li yor Ha va li ma nýn da du man pa ni ði - T TÜR Ha va li ma ný ya ký nýn da, park ha lin de ki bir o to büs yan - dý. Yan gýn da yük se len du man lar, ha va li ma ný nýn ap ron bö lü mü ne ka dar gel di. U çak se fer le ri nin ak sa ma sý ih ti ma li, itfa i ye e kip le ri ve ha va - li ma ný per so ne li ni ha re ke te ge çir di. Yan gýn it fa i ye e kip le ri nin mü da ha le siy le kon trol al tý na a lýn dý. Pis ti dol du ran du man lar, ha va li ma nýn - da ký sa sü re li pa ni ðe se bep ol du. s tan bul / ci han ec lis Baþ kan lý ðý nýn mü da ha le hak ký yok BÞ B N YR DI CI SI BOZ DÐ, G NL U RUL UN DI ÞIN D O S YO NUN BUL T T Ð BR TN Ü Z RN D C LS BÞ N LI ÐI NIN V Y S Y SÎ PR T GRUP L RI - NIN V Y BÞ BR Y PI NIN Ü D H L T Â NI NIN OL DI ÐI NI SÖY L D. BÞ B N Yar dým cý sý Be kir Boz dað, zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ka nun tek li fiy le il gi li Ge nel u rul un dý þýn da ko mis yo nun ka bul et ti ði bir me tin ü ze rin de ec lis Baþ kan lý ðý nýn ve ya si ya si par ti grup la rý nýn ve ya baþ ka bir ya pý nýn mü da ha le et me im ka ný gö zük mü yor de di. Boz dað, ec lis te ga ze te ci le rin, Si vas o lay la rýy la il gi li dâ vâda 6 ki þi nin dos ya sý nýn za man a þý mý na uð ra ma sý nýn ar dýn dan ya þa nan tar týþ ma la ra i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Boz dað, Si vas da va sýy la il gi li yar gý sü re ci nin de vam et ti ði ni be lir te rek, O la yýn tam ay dýn la týl dý ðý ný söy le mek müm kün de ðil de di. Boz dað, yýl la rý a ra sýn da SHP-DYP ko a lis yon hü kü me ti nin gö rev de ol du ðu nu, son ra SHP nin CHP i le bir leþ ti ði ni ha týr la ta rak, þöy le ko nuþ tu: O dö ne me o la yýn ay dýn la týl ma sýn dan so rum lu Hü kü met, ne ka dar ay dýn lat tý, ne ler ol du bu nu ka mu o yu faz la tar týþ ma dý. Bu nu tar týþ mak la zým yý lýn da o lan ha di se le re bak tý ðý mýz da, sa de ce Si vas ta ki bu e lim o lay de ðil, o dö nem de pek çok baþ ka ca o lay ol du. Baþ bað lar kat li a mý, bir ta kým su i kast lar... Tür ki ye de çok ö nem li o lay ol du, pek çok fa i li meç hul ler ol du. 1993, bu a çý dan da son de re ce ö nem li. Þim di Si vas sa nýk la rý hak kýn da ki da va nýn ka ra ra bað lan ma sý sa de ce za ma na þý mý a çý sýn dan ve ya baþ ka bo yut la rýy la tar tý þý lý yor. Bak tý ðý mýz da o dö nem de o lan o lay lar ve bun la rý ay dýn lat mak la gö rev li o lan lar la il gi li böy le si bir tar týþ ma ya pýl mý yor. O dö nem de Si vas Va li si h met a ra bil gin, da ha ön ce rah met le r dal nö nü nün ö zel ka lem mü dü rüy dü. O dö nem de da let Ba ka ný bel li. Sü reç le re bak tý ðý nýz za man hep si ni i yi de ðer len dir mek ge re kir. Za ma na þý mý i le il gi li e leþ ti ri ler, de ðer len dir me ler el bet te ya pý la cak týr. Bu gün den za - Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað ma na þý mýy la il gi li bir ko nu yu da ge ri ye dö nük o la rak uy gu la ma im kâ ný fi i len yok. Ha týr lar sa nýz 2004 yý lýn da yü rür lü ðe gi ren TC da za ma na þým la rý ný biz art týr dýk a ma ge ri ye yü rü me di. Çün kü sa ný ðýn a ley hi ne ol du ðu i çin ge ri ye yü rü me di. Bun dan so ra da za ma na þý mýy la il gi li bir ta kým de ðer len dir me ler ya pý lý yor. Çok a çýk, za ma na þý mýy la ya pý la cak dü zen le me le rin hiç bi ri si ge ri ye yü rü mez. ma bir ta kým si ya si po le mik ler le, si ya se ten bir þey yap mak i çin kul la nan lar o la bi lir a ma i þin doð ru su nu ka mu o yuy la pay laþ mak, doð ru su nu ko nuþ mak la zým. Bi zim dö ne mi miz de za ma na þý mý ný ar týr dýk. Ge ri ye yü rü müþ ol say dý o za man mah ke me, TC da ki za ma na þý mý sü re le ri ni uy gu la say dý, o za man za ma na þý mý na uð ra mýþ ol maz dý. ma mah ke me uy gu la ma dý çün kü ge ri ye yü rü me ye ce ði ne i liþ kin ev ren sel hu ku kun ku ra lý söz ko nu su dur. O a çý dan bak tý ðý mýz za man bu ko nu da i le ri sü rü len gö rüþ ve de ðer len dir me ler, hu ku ki ol mak tan zi ya de si ya si der len dir me ler dir. YO HÜ ÜN D S YI L Z Boz dað, zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ka nun tek li fiy le il gi li tar týþ ma la rýn so rul ma sý ü ze ri ne, TB ç tü zü ðü ve na ya sa nýn a - çýk ol du ðu nu, gö rüþ me le rin na sýl ol du ðu nun o ra da yaz dý ðý ný i fa de et ti. o mis yon bir ta sa rý ve ya tek li fi gö rüþ tük tün son ra ar týk o Ge nel u rul un ma lý o lur di yen Boz dað, o nun ü ze rin de de ne tim ya pa cak, o nu red de de cek ve ya ka bul e de cek ye rin sa de ce TB Ge nel u ru lu ol du ðu nu söy le di. Boz dað, þöy le de vam et ti: Ge nel u rul un dý þýn da ko mis yo nun ka bul et ti ði bir me tin ü ze rin de ec lis Baþ kan lý ðý nýn ve ya si ya si par ti grup la rý nýn ve ya baþ ka bir ya pý nýn mü da ha le et me im kâ ný gö zük mü yor. n cak Ge nel u rul gö rüþ me le ri sý ra sýn da mad de ler ka bul e di le bi lir, red de di le bi lir, tek lif tü müy le red de di le bi lir. Bu tü müy le Ge nel u rul un tak di rin de. Ge nel u rul ka bul et tik ten son ra Cum hur baþ ka ný ge ri i a de e de bi lir. O nun dý þýn da bu nun ü ze rin de de ne tim ya pa cak yer na ya sa ah ke me si dir. O a çý dan bak tý ðý nýz da þek li ve e sas de ne tim var. Tar týþ ma la ra bak tý ðý nýz za man an cak þe kil a çý sýn dan i le ri sü rü le bi le cek id di a lar gö zü ke bi lir. ma þe kil de son oy la ma ya ba ký la ca ðý ný i fa de e di yor na ya sa. Þe kil a çý sýn dan da de ne tim kap sa mý dý þýn da bir ko nu dur. Bir ga ze te ci nin Yok hük mün de sa yý la maz mý? so ru su na Boz dað, Yok öy le bir þey. o mis yo nun ka bul et ti ði, ra po ra bað la dý ðý bir þe yi yok hük mün de ka bul et mek müm kün de ðil kar þý lý ðý ný ver di. Boz dað, Da ha ön ce ec lis Baþ kan lý ðý 4 kez i a de et miþ de nil me si ü ze ri ne, ma o mis yon lar da on la rýn bir kýs mý ný i a de et miþ. sa sýn da ec lis Baþ kan lý ðý nýn mü da ha le le ri doð ru de ðil, yan lýþ. o mis yon la ra sevk e dil di ði an dan i ti ba ren ec lis Baþ kan lý ðý nýn o mis yon da ki gö rüþ me le re de gö rüþ me ler so nu cu ka bul e di len mad de le re ve ra po ra da mü da ha le hak ký yok. Bu çok a çýk di ye ko nuþ tu. n ka ra / a a Cumhurbaþkaný Gül, dâvânýn devam ettiðini söyledi. Gül: Si vas o lay la rý tam ay dýn la týl ma dý ncu HUR BÞ NI b dul lah Gül, Si vas o lay la rý da va sý na i liþ kin o la rak, Bu o lay, ya kýn si ya si ta ri hi mi zin en a cý ve en u ta ný la cak o lay la rýn dan bi ri si dir. Bu nun bü tün veç he le riy le or ta ya çý kar týl ma sý la zým. Bu o lay tam ay dýn la týl ma mýþ týr, tam ay dýn la týl ma sý ge rek ti ði ka na a tin de yim de di. Cum hur baþ ka ný Gül, k va dor Cum hur baþ ka ný Ra fa el Cor re a Del ga do i le Çan ka ya öþ kü nde dü zen le dik le ri or tak ba sýn top lan tý sýn da, gün de me i liþ kin so ru la rý ce vap la dý. Si vas o lay la rýy la il gi li da va da 6 ki þi nin dos ya sý nýn za man a þý mý na uð ra ma sý nýn ar dýn dan o lu þan tep ki le re i liþ kin de ðer len dir me si nin so rul ma sý ü ze ri ne Gül, Yar gý tay Baþ ka ný Na zým ay nak ýn da vay la il gi li o la rak yar gý la ma sü re ci nin bit me di ði ni be lirt ti ði ni ha týr lat tý. Gül, Da va de vam e di yor de mek tir. Bu o lay ya kýn si ya si ta ri hi mi zin en a cý ve en u ta ný la cak o lay la rýn dan bi ri si dir. s lýn da bu nun bü tün veç he le riy le or ta ya çý kar týl ma sý la zým. Bu o lay tam ay dýn la týl ma mýþ týr. Bu o la yýn tam ay dýn la týl ma sý, na sýl ol du, kim ler, ne dir... Tam ay dýn la týl ma sý ge rek ti ði ka na a tin de yim di ye ko nuþ tu. Cum hur baþ ka ný Gül, O da TV da va sý sa nýk la rýn dan Ne dim Þe ner ve h met Þýk ýn tah li ye le ri nin ar dýn dan yap týk la rý a çýk la ma la ra i liþ kin de ðer len dir me siy le il gi li so ru yu da, Ga ze te ci ler le il gi li de, ben ba þýn dan be ri gö rüþ le ri mi pay laþ mýþ tým. ah ke me ni ha yet ver di ði ka rar la Tür ki ye nin i ma jý na çok bü yük kat ký sað la mýþ týr. Ta bii ki tah li ye ol ma la rý ve yar gý la ma la rýn ga ze te ci ler i çin dý þa rý dan de vam e di yor ol ma sý bi zi de mem nun et miþ tir di ye ce vap la dý. n ka ra / a a n san Hak la rý o mis yo nu iþ gü ven li ði ni de in ce le ye cek ntb n san Hak la rý ný n ce le me o mis yo nu Baþ ka ný y han Se fer Üs tün, iþ çi gü ven li ði ve sað lý ðý i le il gi li ko nu la rýn da bun dan böy le o mis yon la rý nýn gün de mi ne ge le ce ði ni ve bu yön de ki baþ vu ru la rý ti tiz lik le ta kip e de cek le ri ni a çýk la dý. Üs tün, o mis yon top lan tý sýn dan ön ce ga ze te ci le rin, sen yurt ta 11 iþ çi nin ö lü müy le so nuç la nan yan gýn la il gi li so ru la rý ný ce vap lar kan, bun dan böy le o mis yon da iþ çi hak la rý ve iþ çi gü ven li ði ko nu sun da bir iz le me dos ya sý a ça cak la rý ný bil dir di. Üs tün, þu bil gi le ri ver di: Bun dan son ra bi zim ko mis yo nu mu za iþ gü ven li ði i le il gi li iþ çi le ri miz den di lek çe gel di ðin de bu nu baþ lan gýç ta bir ya þam hak ký ih la li ni o luþ tu ra bi le cek bir risk o la rak gö re ce ðiz, ay ný za man da na ya sa mýz da za ten ça lýþ ma hak ký ö zel o la rak dü zen len miþ, yi ne v ru pa Sos yal Þar tý nda da ça lýþ ma hak ký nýn de tay la rýy la bir lik te dü zen len di ði ni gö rü yo ruz. Bu de tay lar i çe ri sin de iþ gü ven li ði de yer al mak ta ve bu ted bir le rin bü tün ku rum lar ca a lýn ma sý ge rek ti ði ü ze ri ne ba sa ba sa vur gu lan mak ta dýr. Bu nok ta da ar týk ben iþ çi le ri mi ze ses le ni yo rum; ken di iþ yer le rin de e ðer iþ gü ven li ði baþ ta ol mak ü ze re si gor ta sýz iþ çi ça lýþ týr mak tan tu tun da ve ya 10 sa at ça lýþ tý rýp da as ga ri üc ret ö de yen iþ ve ren var sa, o mis yo nu muz bu iþ çi le re a çýk týr. a il le, faks la her tür lü i le ti þim a ra cýy la o mis yo nu mu za baþ vu ra bi lir ler. o mis yo nu muz bu me se le nin ar týk e ni ne bo yu na ü ze ri ne gi de cek tir. Bu ko nu da da bir göz lem dos ya sý aç mýþ bu lun mak ta yýz. Ben tek rar ö len le re l lah tan rah met, ka lan la ra baþ sað lý ðý di li yo rum. n ka ra / a a HP den ur ân seç me li ders ol sun tek li fi nl L YT Ç Ha re ket Par ti si (HP) Grup Baþ kan ve ki li eh met Þan dýr, ur ân-ý e rim in o kul lar da seç me li ders o la rak o ku tul ma sý ve Hz. Pey gam ber in (asm) ha ya tý nýn öð re til me si yö nün de par ti ö ner ge si su na cak la rý ný ak tar dý. Ci han TV Net work ü ze rin den ye rel ka nal lar da can lý ya yýn la nan na do lu da Sa bah prog ra mý nýn Baþ kent o nuk la rý na ka tý lan Þan dýr, e ði tim sis te mi ne i liþ kin ka nun tek li fi nin ec lis Ge nel u ru lu nda gö rüþ me le ri sý ra sýn da ö ner ge ler ve re cek le ri ni söy le di. Þan dýr, e ði tim mo de liy le il gi li HP nin ö ne ri si nin de ka de me li e ði tim ol du ðu nu i fa de et ti. Tüm ço cuk la rýn o kul ön ce si e ði ti mi bir yýl zo run lu o la rak al ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Þan dýr, þun la rý kay det ti: Son ra 4 ya da 5 yýl il ko kul. Bun dan son ra i kin ci ka de me de ar týk ço cu ðu yön len dir me ye baþ la mak la zým. Nes li mi ze, ço cuk la rý mý za -HP ye gö re- i nan cý mý zýn mil li kül tü rü mü zün in san lýk de ðer le ri nin tüm kay nak la rý öð re til me li. Zo run lu tar tý þý lýr. Seç me li ol sun. Ço cuk la rý mý za ur ân-ý e rim öð re til sin o kul lar da. kin ci ka de me tüm o kul lar da Hz Pey gam ber in (asm) ha ya tý ný öð re te lim. n san la rý mý zýn ey le mi ni be lir le yen, o nu öl çü len di re cek de ðer le ri o yaþ ta ki ço cuk la ra ver mek lâ zým. O na mil lî kül tü rü nü öð re te cek sin. Seç me öz gür lü ðü bý ra ka lým. Biz ö ner ge ve re ce ðiz Ge nel u rul a gel di ðin de. Bu nu ko mis yon da ya pa bi lir dik. ma ko mis yon da CHP ve Par ti bir bir le ri ni an la mak i çin de ðil ho roz dö vü þü yap tý lar. il le tin ge le ce ðiy le il gi li ko nu sun da hu kuk ku ru yor sun da nýþ mý yor sun. n ka ra / ci han

10 10 16 RT 2012 CU NSTTÜ Y Hazýrlayan: e-posta: Ri sâ le-i Nur Pers pek ti fin den UR ÂN-I R N N YÖN T ur ân-ý e rim, mâ nâ sý, lâf zý, naz mý ba - ký mýn dan mu' ci ze vî ol du ðu gi bi, mu ha ta bý ný ik na e der ken kul lan dý ðý yön tem de be þer ta ka ti nin pek üs tün de dir. ur ân ýn ben zer siz, eþ siz bir üs lû bu ve me to du var dýr. ur ân-ý e rim in ik na hu su si ye tin de; mu ha ta bý ný sus tur mak tan zi ya de ha ki ka ti a ra yan ki þi yi ir þad et me si, hak ka gö tür me si du ru mu bu lun mak ta dýr. Hem ur ân, ak la hi tap e der ken, kal be, du yu la ra, nef se de hi tap et mek te dir. ur ân ýn ik na sis te mi; in sa nýn ak lý ný, kal bi ni, vic da ný ný, his le ri ni, þu u ru nu, nef si ni ha re ke te ge çi re rek ki þi de ru hî ve fi i lî de ði þik ler de mey da na ge tir mek te dir. Bu nun la bir lik te ur ân ýn me tod la rý, ke lâm me tod la rý nýn hep sin den üs tün ol ma sý bir ya na, ken di ne has ö zel lik le ri i çe ri sin de ba rýn dýr ma sýy la da o ri ji nal li ði ni ko ru mak ta dýr. y rý ca ik na ve ir þad u sû lü nün ca mi i ye ti i ti ba riy le de her se vi ye den in sa na te si ri söz ko nu su dur. Bu ve bu nun gi bi pek çok veç hi bu lu nan ur ân ýn ik na yön tem le ri; de rin ha ki kat le ri i çin de ba rýn dýr mak ta dýr. 1) UR ÂN IN B YN ÜS TÜN LÜ ÐÜ L N T S ur ân e de bî tür le rin her bi ri sin de mü kem mel lik arz et mek te dir. Söz söy le me, i fa de et me ve hi ta be tin bütün ta ba ka la rýn da en yük sek mer te be de bu lu nan ur ân-ý e rim dir. Bu nun la bir lik te teþ vik, kor kut ma, öv me, yer me, is pat, ir þad ve bu nun gi bi i fa de çe þit le ri nin hep si ni en gü zel þe kil le riy le i çin de ba rýn dý ran ur ân-ý e rim, be yan tar zýy la tak lit e di le mez ol du ðu nu ve be þe rin üs tün de bir ke lâm ol du ðu nu göz ler ö nü ne ser mek te dir. 1 ) ur ân ýn be lið üs lu buy la ik na et me si ur ân-ý e rim, Ce nâb-ý Hakk ýn bü tün e mir le ri ni ve ya sak la rý ný, di nin te mel le ri ni, sos yal ha ya týn ka nun la rý ný bü tün in ce lik le riy le be ya ný i çe ri sin de ba rýn dýr mak ta dýr ve mu ha ta bý nýn na za rý ný en yük sek ve kül lî nok ta la ra gö tü ren ul vî üs lû buy la hem bir þe ri at ki ta bý, hem bir hik met ki ta bý, hem i man, zi kir, fi kir, duâ, dâ vet ki ta bý ol ma sýy la her ma kam da ay rý ay rý ders ler ve ren çok fark lý bir be lâ ga te ve par lak bir ce za le te sa hip tir. 2 y rý ca ur ân, rap la rýn üs lû bu na çok uy gun ol ma sýy la bir lik te na zil o lu þu na ka dar hiç kul la nýl ma mýþ ve ken din den son ra da hiç bir e de bi yat çý nýn i fa de si ne ben ze me yen; yük sek, ha ri ka, ik na e di ci ve o ri ji nal bir üs lû ba sa hip tir. ur ân üs lû bu, gü nü mü ze ka dar ta ze li ði ni, can lý lý ðý ný ko ru yan li sa nýy la i fa de gü zel li ði ni in san lý ða ispat la mýþ týr. Bu nun la be ra ber ur ân ýn mu ha ta bý in san dýr ve mak sat in sa ný ir þad et mek tir. Bu sebep le bü tün za man la ra ve her ta ba ka dan in sa na hi tap e den bir üs lûp i le mu ha ta bý na te sir et mek te dir. ur ân ýn üs lû bu nun ba zý ö zel lik le ri i se þun lar dýr: - de bî tür le rin hep si ni i çin de ba rýn dýr ma sýy la bir lik te e de bî tür le rin hep sin den fark lý bir ya pý sý nýn ol ma sýy la ben ze ri nin ol ma dý ðý ve tak lit e di le me yi þi. - y ný an da her tür den kül tü re ve il me sa hip in san la ra hi tap et me si. - k la ve kal be ay ný an da den ge li bir þe kil de hi tap et me si. - Üs lû bu nun in si ca mýn zir ve sin de ol ma sý i le te mel ma na nýn â yet le re ser piþ ti ril me si su re tiy le can lý lý ðýn de vam lý bir ya pý da bu lun ma sý. - Bü yük va zi fe le ri ih ti va e den tek rar la rýn yer al ma sý. ur ân ýn be lâ gat yö nü ne bak tý ðý mýz da i se þu beþ e sas kar þý mý za çýk mak ta dýr. Bun lar; - Naz mýn da ki ce za let ve sað lam lýk. - a na sýn da ki be lâ gat ve kuv vet. - Üs lû bun da ki eþ siz gü zel lik. - Lâf zýn da ki mü kem mel fe sa hat. - Be yan ve i fa de sin de ki üs tün lük ve sað lam lýk. Bu beþ e sas i le do ðan muh te þem be la gat, en i yi e dip le rin, hi ta bet e hil le ri nin mu a ra za e de me yip, 1400 se ne yi aþ kýn dýr bo yun la rý ný eð me le ri ne se bep o lan ur ân-ý e rim in be lið üs lû bu nun eþ siz li ði ni gös ter mek te dir. 3 B) ur ân ýn a çýk la yý cý i fa de ler le an la tý mý ve öð re ti mi ur ân ýn li sa ný, öy le a ký cý, an la þý lýr, hoþ bir be yan dýr ki, her ta ba ka dan in sa nýn se vi ye si ne hi tap e der ve de rin, an la þýl ma sý güç o lan ha ki kat ler ur ân ýn mü kem mel an la tým tar zýy la ko lay ca an la þý lýr ha le ge lir. ur ân-ý e rim, il mi ge niþ, de rin fi kir li â lim ve mu hak kik le rin a kýl la rýy la ye ti þe me ye cek le ri lâ hî ha ki kat le ri gü zel ben zet me ler le, tem sil ler le en a vam in san la ra bi le hi tap e de bi len bir an la tým la en a çýk bir þe kil de an lat mýþ týr. e se lâ lâ hî ru bu bi ye ti sul tan lý ða ben ze tir; bu nun la lâ hî ru bu bi ye ti, in san la rýn id rak se vi ye si ne ya kýn laþ týr mak ta dýr. Bu ve bu nun gi bi â yet ler de ge çen pek çok teþ bih ve mi sal ler le her kes, ur ân dan is ti fa de e de bi lir ha le gel mek te dir. ý sa ca, ur ân; mi sal ler le, hi kâ ye ler le, teþ bih ve tem sil ler le muh te lif de re ce ler de ki in san la rý ir þad e de rek, on dört a sýr dýr ye nil mez ve es ki mez bü yük bir reh ber ol du ðu nu bu yö nüy le bir kez da ha ispat la mak ta dýr. C) De lil ler le is pat et mek su re tiy le ik na et me si Ö zel lik le as rý mý zýn in sa ný na hi tap e den bu veç hiy le ur ân, a kýl la ra i lâ hî ha ki kat le ri tas dik et tir mek te ve gö nül le ri i ma na ya kýn laþ týr mak ta dýr. k lî ve man tý kî de lil ler le is pat e di len ul vî ha ki kat le rin a kýl dan u zak ol ma dý ðý be ya nýn da ki is pat la ma üs lû buy la or ta ya çýk mak ta dýr. ur ân ýn is pat ma ka mý nýn bin ler ce mi sa li var dýr. Bun lar dan bi ri si Rum Sû re si nin 50. â ye tin de gö rül mek te dir. Þim di bak l lah ýn rah met e ser le ri ne: Yer yü zü nü ö lü mü nün ar dýn dan na sýl di ril ti yor. Bu nu ya pan, el bet te ö lü le ri de öy le ce di ril te cek tir; O her þe ye hak kýy la ka dir dir. Bu â ye tin a çýk la ma sý ný Be di üz za man Haz ret le ri þöy le ya par: Her ba har da Ce nâb-ý Hak üç yüz bin çe þit ten faz la ne ba tat ve hay va na tý ya rat mak ta ve top ra ða ye ni den ha yat ver mek te dir. â i nat ki ta bý ný dik kat le o ku ya bi len bir in san da an la mak ta dýr ki, ba har mev si miy le bi ze haþ rin nu mu ne le ri ni gös te ren Ce nâb-ý Hakk ýn haþ ri ya rat ma sý da O na a ðýr gel mez. þ te bu â yet le or ta ya ko nu lan de lil ler in sa nýn haþ ri a kýl dan u zak gör me si ni en gel le mek te dir. D) n san la rý ü mit siz lik ten kur ta ra rak teþ vik su re tiy le ik na et me si ur ân-ý e rim de uh re vî â lem le re ve cen ne te a it tab lo lar zik re di le rek  de moð lu sa lih a mel le re teþ vik e dil mek te dir. ü min le ri o ra la ra lâ yýk ha le ge tir mek ve i ba det le re þevk li ha le ge tir mek i çin ve ri le cek o lan mü kâ fat lar dan ve tat tý rý la cak o lan lez zet ler den bah se dil mek te dir. Böy le ce ki þi yi ü mi de ve þev ke ge tir mek te dir. Zuh ruf Sû re si nin, 71. â ye ti bu tar zý ih ti va et mek te dir.  ye tin me a li: O ra da can la rýn çek ti ði göz le rin hoþ lan dý ðý her þey var dýr. vet, bu ve bu tarz da ki di ðer â yet ler, teþ vik su re tiy le kalp le ri i ma na ý sýn dýr mak ta dýr. ) ur ân ýn ye ri ne gö re mu ha ta bý ný kor kut mak su re - tiy le ik na et me si ur ân-ý e rim, da lâ let e hil le ri i çin ce hen nem ve a za bý bil di ren â yet le rin be ya ný i le mu ha ta bý ný ga yet þid det li bir þe kil de kor ku ta rak te si ri ni bý rak mak ta dýr. e se lâ, ülk Sû re si nin, 8. â ye tin de Ce hen ne min öf ke si ni i fa de e de rek ( Ne re dey se öf ke den çat la ya cak ) sap kýn lýk ta o lan la rý teh dit et mek te dir. 4 F) u ha ta bý ný il zam et mek su re tiy le tes li me mec bur e - de rek ik na et me si ur ân, mu a rý za kar þý üç yol la ce vap ve re rek mey dan o ku mak ta dýr. Bun lar: a çýk ve a þi kâr o lan ha ki kat le rin var lý ðý ve ba týl yo lun bel li o lu þun dan do la yý su kut et me si, kü für ve sap kýn lýk fi kir le ri ni ký sa bir ta bir i le ip tal et me si, ve ya da da ha ön ce te fer ru at lý o la rak an la tý lan la ra müc me len i þa ret e de rek ko nu ya de ðin mek te dir. ur ân-ý u' ci zü l-be yan her tür lü mu a ra za ya kar þý en gü zel þe kil de ce vap ve re rek küf re a çýk bir ka pý bý rak mý yor ve di yor ki: y ins ve cin! ðer ur ân, e lâm-ý lâ hî ol du ðun da þüp he niz var sa, bir be þer ke lâ mý ol du ðu nu te veh hüm e di yor sa nýz, hay di iþ te mey dan, ge li niz! Siz da hi o na u ham med-ül min de di ði niz zât gi bi, o ku mak yaz mak bil mez, ký ra at ve ki ta bet gör me miþ bir üm mi den bu ur ân gi bi bir ki tab ge ti ri niz, yap tý rý nýz. Bu nu ya pa maz sa nýz, hay di üm mi ol ma sýn, en meþ hur bir e dib, bir â lim ol sun. Bu nu da ya pa maz sa nýz, hay di bir tek ol ma sýn, bü tün bü le ga nýz, hu te ba nýz, bel ki bü tün geç miþ be lig le rin gü zel e ser le ri ni ve bü tün ge le cek e dib le rin yar dým la rý ný ve i lâh la rý ný zýn him met le ri ni be ra ber a lý nýz. Bü tün kuv ve ti niz le ça lý þý nýz, þu ur ân a bir na zi re ya pý nýz. Bu nu da ya pa maz sa nýz, hay di ka bil-i tak lid ol ma yan ha ka ik-i ur âni ye den ve ma ne vî çok mu ci za týn dan kat-ý na zar, yal nýz naz mýn da ki be lâ ga tý na na zi re o la rak bir e ser ya pý nýz. ( Ve düz me ve uy dur ma da ol sa o nun gi bi on ta ne su re ge ti rin Hud Sû re si, 13.) il za mýy la der: Hay di siz den ma na nýn doð ru lu ðu nu is te mi yo rum. üf te re yat ve ya lan lar ve bâ týl hi kâ ye ler ol sun. Bu nu da ya pa mý yor su nuz. Hay di bü - tün ur ân ka dar ol ma sýn, yal nýz, on sû re si ne na zi re ge ti ri niz. Bu nu da ya pa mý yor su nuz. Hay di, bir tek sû re si ne na zi re ge ti ri niz. Bu da çok tur. Hay di, ký sa bir sû re si ne bir na zi re ib raz e di niz. Hat tâ, ma dem bu nu da yap maz sa nýz ve ya pa maz sý nýz. Hem bu ka dar muh taç ol du ðu nuz hal de; çün ki hay si yet ve na mu su nuz, iz zet ve di ni niz, a sa bi yet ve þe re fi niz, can ve ma lý nýz, dün ya ve â hi re ti niz, bu na na zi re ge tir mek le kur tu la bi lir. Yok sa dün ya da hay si yet siz, na mus suz, din siz, þe ref siz, zil let i çin de, can ve ma lý nýz he lâ ket te mah vo lup ve â hi ret te ( Ya ký tý in san lar ve taþ lar o lan, ka fir ler i çin ha zýr lan mýþ Ce hen nem a te þin den sa ký nýn. Ba ka ra Sû re si 24.) i þa re tiy le Ce hen nem de haps-i e be dî i le mah kûm ve sa nem le ri niz le be ra ber a te þe o dun luk e de cek si niz. Hem ma dem se kiz mer te be ac zi ni zi an la dý nýz. l bet te se kiz de fa, ur ân da hi mu ci ze ol du ðu nu bil mek li ði niz ge rek tir. Ya i ma na ge li niz ve ya hut su su nuz, Ce hen nem e gi di niz! 5 Ba týl fi kir le rin çü rü tül dü ðü nü gös te ren pek çok â yet ten bir ör nek o la rak Tur Sû re si 29. ve 30. â yet le re bak tý ðý mýz da da is nad e di len ba týl söy lem le ri sus tur mak ta dýr. Sen ö ðüt ver me ye de vam et. Rab bi nin sa na ver di ði pey gam ber lik ni me ti hak ký i çin, sen ne bir kâ hin sin, ne de bir mec nun. Ge çen â ye tin de va mýn da da en ve ciz þe kil de an la tý lan ha ki kat ler le kâ fir ler sus tu rul mak ta dýr. Bu â yet ler de kul la ný lan yön tem ler den bi ri si de; is tif hamý in kâ rý-i ta ac cü bî dir ki, ur ân bu me tot la þüp he le ri bi tir mek te ve da la let eh li ni sus tur mak ta dýr. G) Öv mek ya da met het mek su re tiy le ik na et me si ur ân-ý e rim de Fa ti ha, n am, ehf, Se be, Fa týr Sû re le ri nin ba þýn da ge çen zel den e be de her tür lü hamd ve öv gü, þü kür ve min net,  lem le rin Rab bi o lan l lah a mah sus tur. hamd ve öv gü â ye ti de yýl dýz gi bi zi net li, yav ru la ra rah met gi bi þef kat li, a hi ret te Cen net gi bi gü zel bir â yet o la rak gü neþ gi bi par lak bir be ya ný gös ter mek te dir. 6 H) Ten kit, teh dit ve ya sak la ma su re tiy le ik na et me si ur ân, in sa ný ten kit ve teh dit e den â yet le riy le ki þi yi yan lýþ iþ ler den sa kýn dýr mak la be ra ber bu nu o ve ciz üs lû buy la öy le gü zel yap mak ta dýr ki, hem kalp o yan lý þý yap ma mak i çin ye te rin ce tat min o la ca ðý ce vap la rý al mak ta, hem de a kýl bu i þin yan lýþ ol du ðu nu tas dik e der ha le gel mek te dir. e se lâ ur ân-ý e rim de Hu cu rat Sû re sin de 12. â yet te Siz den bi ri, ö lü kar de þi nin e ti ni ye mek ten hoþ la nýr mý? di ye rek gýy be ti al tý yö nüy le þid det le bir þe kil de me net mek te dir. Þöy le ki:  ye tin ba þýn da ki hem ze, sor mak (â yâ) ma na sýn da dýr. Bu hem ze i le de mek te dir ki:  yâ su al ve ce vab ma hal lî o lan ak lý nýz yok mu ki, bu de re ce çir kin bir þe yi an la mý yor? kin ci si: Yü hýb bü lâf zý nýn ma na sý i se þu dur:  yâ, sev mek, nef ret et mek ma hal li o lan kal bi niz bo zul muþ mu ki, en men fur bir i þi se ver? Ü çün cü sü: ha dü küm ke li me si nin i fa de si i se: Ce ma at ten ha ya tý ný a lan ha yat-ý iç ti ma i ye ve me de ni ye ti niz ne ol muþ ki, böy le ha ya tý ný zý ze hir le yen bir a me li ka bul e der? Dör dün cü sü: n ye kü le lah me ke lâ mýy la i fa de e der ki: n sa ni ye ti niz ne ol muþ ki, böy le ca na var ca sý na ar ka da þý ný diþ le par ça la ma yý ya pý yor su nuz? Be þin ci si: hî hi ke li me siy le de mek te dir ki: Hiç rik kat-i cin si ye niz, hiç sý la-i rah mi niz yok mu ki, böy le çok ci het ler le kar de þi niz o lan bir maz lû mun þahs-ý ma ne vî si ni in saf sýz ca diþ li yor su nuz? Hiç ak lý nýz yok mu ki, ken di â za ný zý ken di di þi niz le di va ne gi bi ý sý rý yor su nuz? l týn cý sý: ey ten ke li me si nin i fa de si i se: Vic da ný nýz ne re de? Fýt ra tý nýz bo zul muþ mu ki, en muh te rem bir hal de bir kar de þi ne kar þý, e ti ni ye mek gi bi en müs tek reh bir iþ ya pý lý yor? Bu â yet le gýy be tin, hem ak len, hem kal ben ve in sa ni ye ten ve vic da nen ve fýt ra ten ve a sa bi ye ten ve mil li ye ten a yýp la nan, ten kit e di len bir dav ra nýþ ol du ðu an la þýl mak ta dýr ki, ur ân bu nu en ve ciz þe kil de in sa na an lat mak ta dýr. 7 Dip not lar: 1- i le ci,. R. Ri sâ le-i Nur da ur ân u' ci ze si, z Ya yýn cý lýk, s tan bul (1998) 2- Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, Ye ni s ya Neþ ri yat, s tan bul (2008) 3- i le ci,.r. Ri sâ le-i Nur da ur ân u 'ci ze - si, z Ya yýn cý lýk, s tan bul (1998). 4- Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, Ye ni s ya Neþ ri yat, s tan bul (2008) 5- Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, syf Ye ni s ya Neþ ri yat, s - tan bul (2008) 6- Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, syf Ye ni s ya Neþ ri yat, s tan bul (2008) 7- Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, syf Ye ni s ya Neþ ri - yat, s tan bul (2008)

11 Y GÖRÜÞ 16 RT 2012 CU 11 BYT HNUN BLDY BÞNI UHD NZ L FRN, YN SY'Y ONUÞTU Türkiye den daha fazla yardým ve destek bekliyoruz UHD NZ L FRN: BZ SULTN BDÜLHD'N VLÂTLRIYIZ. BZ, YNI ZND SZN DN RDÞLRNZ. SNLL BZ BIRZSINIZ. BZ ÜTLRZ ÇO BÜYÜ. SZ, BZ RIZD DURNIZ GRR, ÇÜNÜ SULTN BDÜLHD BZ BIRDI. SZ D BZ BIRZSINIZ. FRU ÇIR ca ni as ya.com.tr Beyt Ha nun Be le di ye Baþ ka ný u ham med Na zik l a far na, ü ni ver si te e ði ti mi ni ý - sýr da yap mýþ. n dü lüs de bi ya tý ko nu sun da dok to ra sý var. 5 yýl ön ce ta yin le de ðil, se çi le - rek be le di ye baþ ka ný ol muþ. 3 yýl bo yun ca s - ra il ha pis ha ne le rin de iþ ken ce gör müþ. Diz le - ri ve boy nun da bu se bep le prob lem ler var. Tür ki ye de te da vi ol du ðu dok to ru, Diz le rin, 70 ya þýn da ki in sa nýn diz le ri gi bi. Çok tah rip ol muþ di ye teþ his koy muþ. Bu nun se be bi, s ra il zin dan la rýn da gör dü ðü iþ ken ce ler miþ. a far na, ay ný za man da Gaz ze s lâm Ü ni ver - ti se sin de öð re tim ü ye li ði ya pý yor ve Beyt Ha nun un da ha ti bi, i ma mý. Hem te da vi ol mak hem de yar dým ta lep - le ri ni du yur mak i çin geç ti ði miz gün ler de Tür ki ye ye ge len Beyt Ha nun Be le di ye Baþ - ka ný u ham med Na zek l a far na i le Fa - tih te gö rüþ me im kâ ný bul duk. Gö rüþ me yi, l a far na nýn da nýþ ma ný, ü ni ver si te e ði ti - mi ni Tür ki ye de ya pan a hir bu ms ha Türk çe ye çe vir di. Beyt Ha nun Be le di ye Baþ ka ný u - ham med Na zik l a far na ya Tür ki ye ye hoþ gel di niz di yor ve Beyt Ha nun Be le di ye sin de ha yat na sýl sü rü yor di ye so ru yo ruz. Bis mil la hir rah ma nir ra him di ye rek sö ze baþ la yan l a far na, þun la rý an lat tý: Ön ce - lik le bu fýr sa tý bi ze ver di ði niz i çin te þek kür e di yo rum. Beyt Ha nun Be le di ye si, Gaz ze Þe ri din de, en u zey de bir be le di ye dir de tes bit e di len Ye þil Hat ta yýz. Beyt Ha nun 12 bin dö nüm lük bir bü yük lü ðe ve 50 bin nü fu sa sa hip tir. Beyt Ha nun, sa hip ol du ðu bu coð ra fi þart lar se be biy le her an s ra il in bas ký sý al - týn da. s ra il, ne za man Gaz ze ye bir ta ar ruz et se Beyt Ha nun dan geç mek du ru mun da. Bu se bep le bi zi her za man bom ba lý yor ve ta ciz e di yor lar. Çün kü Gaz ze ye Beyt Ha - nun ü ze rin den gi ri yor. Gaz ze nin en es ki ka sa ba sý yýz. Beyt Ha - nun da Sul tan b dül ha mid in a dýy la a ný lan cad de var, ha len ay ný a dý ta þý yor. Os man lý öp rü sü var. Beyt Ha nun va di si ü ze rin den ge çen tren yo lu i çin ya pýl mýþ. Beyt Ha - nun da Na sýr Ca mii var. Hic ri 637 de ya pýl - mýþ. Beyt Ha nun ka sa ba sý, u düs Ca mi i' ne gi den le rin de ko nak ye ri dir. Ha nun ke li - me si o ra dan ge li yor. Sul tan b dül ha mid in to run larý yý z biz. s ra il, 2006 da h lül Cen ne Sa va þý nda Gaz ze ye sal dýr dý ðýn da bi zim ta ri hî Na sýr Ca mi i' ni de bom ba la dý ve yer le bir et ti. Ha len yý kýk va zi yet te dir. ma a lez ya lý kar deþ le ri miz o nu ta mir et me ye baþ la dý lar. Beyt Hanun daki kadýn doðum hastanesi Da ha bit me di, a ma ta mir e di yor lar. s ra il as ker le ri b dül ha mid Cad de si ni de hem bom ba la dý lar hem de kep çe ler le kaz dý lar, tah rip et ti ler. Os man lý köp rü sü nü de bom - ba la dýr lar. öp rü ve cad de ha len yý kýk va - zi yet te du ru yor. Beyt Ha nun, zi ra at le ge çi nen bir yer. - ma s ra il li ler bü tün a ðaç la rý mýzý da ke si - yor. Ö zel lik le 2006 ve 2009 sa va þýn da Beyt Ha nun baþ tan so na tah rip e dil di. 200 ev ta - ma men yý kýl dý. 400 den faz la ev de tah rip e dil di. Þah sen be nim e vim de yý kýl dý ve ha - len ça dýr da ya þý yo ruz. Ta biî ki Beyt Ha nun, bü tün Gaz ze nin seb ze de po su dur. s ra il li ler bü tün mey ve a - ðaç la rý ný ke si yor lar, et raf gö rün sün, bi ri le ri s ra il e sal dý rýr da a ðaç lar al týn da giz le nir di ye ba ha ne uy du ru yor lar. Beyt Ha nun hal ký çok zor du rum da. Por ta kal, li mon a - ðaç la rý mýz var. Ve rim li bir top rak, a ma s - ra il li ler buð day lar bi le 50 cm yük se lin ce ge lip ma ki na lar la bi çi yor, e zi yor lar. Ot la rýn a ra sýn dan te rö rist ge lir di ye rek! Bu du rum Beyt Ha nun hal ký ný za yýf laþ - týr dý, fa kir leþ tir di. Ya ni be le di ye o la rak biz Hem tedavi olmak hem de yardým taleplerini duyurmak için geçtiðimiz günlerde Türkiye ye gelen Beyt Hanun Belediye Baþkaný uhammed Nazik l afarna ile Fatih te görüþme imkâný bulduk. Görüþmeyi, l afarna nýn danýþmaný, üniversite eðitimini Türkiye de yapan ahir bu msha, Türkçe ye çevirdi. Gazze nin Beyt Hanun bölgesindeki tek kadýn doðum hastanesinin açýlýþý 09 ayýs 2011 tarihinde gerçekleþtirildi. Hastanenin açýlýþýný yapan Filistin Baþbakaný smail Heniye, hastanenin içerisindeki bütün malzemelerin masraflarýný karþýlayan HH nsanî Yardým Vakfý ve Türkiyeli üslümanlara desteklerinden dolayý teþekkür etti. ne ya pa bi li riz ki? Çok zor du rum da kal dýk. Be le di ye hal ka hiz met et me li, a ma na sýl? Beyt Ha nun da ki du rum bi zi cid den çok ra hat sýz e di yor. Biz be le di ye o la rak hiz met e de mi yo ruz, im kâ ný mýz yok. l lah, Tür ki - ye hal kýn dan ra zý ol sun. Ba zý pro je le ri miz var, on la rý yap týr mak i çin Tür ki ye den des - te k is te dik. Ön ce lik le HH, De niz Fe ne ri, im se Yok u?, Yar dý me li gi bi der nek ler - den kur ban lýk ve ben ze ri yar dým lar da a lý - yo ruz, l lah ra zý ol sun. D H FZ L YR DI B L YO RUZ ma cý mýz da ha faz la des tek al mak. Çün - kü ih ti yaç çok. l tya pý mýz tah rip e dil miþ du rum da. çi le bi lir te miz su yok. Su yu muz tuz lu, de niz su yu. Bom ba la ma ne ti ce sin de iç me su yu i le ka na li zas yon bir bi ri ne ka rý þý - yor. s ra il li ler te miz iç me su la rý ný çe ki yor, de niz ký yý sýn da ol du ðu muz i çin su la rý mýz tuz la ný yor. Beyt Ha nun hal ký ný ra hat la ta - cak pro je ler lâ zým. Bu ko nu da Zey tin bur - nu Be le di ye siy le kar deþ ol duk, a ma res mî pro se dür ge re ði on lar da doð ru dan yar dým e de mi yor lar. Yar dým lar, ya ý zý lay ya da T va sý ta sýy la o la bi lir. O nun da çok zor - luk la rý var. Bu ça lýþ ma lar da yet mi yor. O - nun i çin on ya Sel çuk lu Be le di ye siy le iþ - bir li ði yap mak is ti yo ruz. ma bi zim u mu du muz da ha faz la. Tür - ki ye den da ha faz la yar dým ve des tek u mu - yor ve bek li yo ruz. Ger çek ten ih ti yaç la rý - mýz çok. ma ö nem li o lan la rý söy lü yor ve is ti yo ruz. s ra il tank la rý bü tün alt ya pý mý zý tah rip et ti. ç me su yu tuz lu... rýt ma im kâ - ný mýz yok. Bu nun i çin ye ni ku yu lar aç ma - ya ça lý þý yo ruz. Bun lar bi zim i çin çok ö - nem li dir. Hal ký mýz dan sa de ce su ve te miz - lik pa ra sý al ma ya ça lý þý yo ruz. O nu da sa de - ce me mur lar dan a la bi liyo ruz. Ça lý þa ma - yan lar dan na sýl pa ra a la lým? Ge lir le ri miz çok dü þük. Bu se bep le be le di ye ça lý þan la rý - na da ma aþ ve re mi yo ruz. Þeh rin e lek tri ði be le di ye nin e lin de de ðil, ra fat dö ne min de ö zel fir ma la ra ve ril di ve öy le kal dý. 3 ay dýr ça lý þa na ma aþ ve re me dik. ÇÖP YO NU UZ D YO ep çe, çöp kam yo nu gi bi va sý ta la rý mýz da yok. Bi zim çöp le ri mizi, e þek a ra ba la rýy la top la ya bi li yo ruz. Bu da çok zor o lu yor ta - bi î. s ra il böy le a raç la rý te min et me mi ze i - zin ver me di ði gi bi, es ki a raç lar i çin par ça al ma im kâ ný da ta ný mý yor. Ger çek ten çok ih ti ya cý mýz var. Biz Tür - ki ye ye gel dik. HH nýn da des te ðiy le if ti har et ti ði miz bir a dýn Do ðum Has ta ne si a ça - bil dik. Do ðum has ta ne si bü yük ih ti yaç tý. Beyt Ha nun da ki bir has ta yý Gaz ze de ki bir has ta ne ye gö tür mek i çin dört yer den i zin al mak lâ zým. Çok zor. DIN LR, DO ÐU Y PR N ÖL DÜ Beyt Ha nun da has ta ne yok ken, sa vaþ za - ma nýn da çok sa yý da do ðum has ta sý, im - kân sýz lýk se be biy le do ðum es na sýn da ve fat et ti. Þü kür ol sun, þim di bir do ðum has ta - ne miz var ve bu na çok se vi ni yo ruz. ma yi ne der di miz var dýr. Bu has ta ha ne nin ça - lý þan la rý nýn ma aþ la rý ný ö de mek te zor la ný - yo ruz. Bu nun i çin de has ta ne ye ge lir ge ti - re cek ye ni ek ler, me se lâ göz has ta ne si bö - lü mü ve böb rek ta þý kýr ma ma ki na sý al mak is ti yo ruz. Bu nun i çin has ta ne ye i kin ci kat i lâ ve et mek i çin ça lý þý yo ruz. Has ta ne 2 yýl ön ce hiz me te ger miþ ti. Bu has ta ha ne i le if - ti har e di yo ruz. Bu nun i çin HH nýn çok des te ði ol du. Her za man yar dým ve des tek is te me mek i çin ka lý cý ge lir kay nak la rý ha - zýr la mak is ti yo ruz. n san la rý mýz fa kir, ö de - me im kân la rý yok. e se lâ, bir düðün sa lo - nu aç mak is ti yo ruz, has ta ne ye ge lir ol sun di ye. Hiç de ðil se, im kâ ný o lan lar dan a la ca - ðý mýz pa ra i le has ta ne ye des tek o lu nur. Spor sa lo nu lâ zým. ma bi zim spor sa lon - la rýn da ço cuk la rý mýz hem ur ân o ku yor, hem de ha fýz lýk ya pý yor lar. dý spor sa lo - nu, a ma biz o sa lon la rý i lâ ve o la rak e ði tim i çin kul la ný yo ruz. Ü D Z Y N TÜR Y D Beyt Ha nun Be le di ye Baþ ka ný u ham - med Na zik l a far na, Tür ki ye ye me sa jý ný þöy le ö zet li yor: Ger çek ten Tür ki ye ye çok te þek kür e di yo ruz. Tür ki ye de ki bütün in - san la ra, ba kan lýk la ra çok te þek kür e di yo - ruz. On lar bi zi yal nýz bý rak ma dý lar. ma ih ti yaç la rý mýz çok faz la. Biz Sul tan b dül - ha mid in ev lât la rý yýz. Ya ni biz, ay ný za man - da si zin din kar deþ le ri niz. e sin lik le bi zi bý ra ka maz sý nýz. Bi zim ü mit le ri miz çok bü - yük. Siz, bi zim ar ka mýz da dur ma nýz ge re - kir, çün kü Sul tan b dül ha mid bi zi bý rak - ma dý. Siz de bi zi bý ra ka maz sý nýz. Bi li yo ruz, ka ný mýz bir bi ri ne ka rýþ mýþ. a vi ar ma - ra da bi zim i çin ka ný ný zý fe da et ti niz. O, bir dö nüþ nok ta sý dýr. rap Ba ha rý a vi ar - ma ra dan o luþ tu. rap dün ya sý bu fe da kâr - lý ðý gö rün ce u yan dý. Ger çek ten... Çün kü, Fi lis tin i yal nýz bý rak ma dý nýz ve bu rap ül ke le ri ne de ör nek ol du. Bu u ður da kan fe da e dil me si, rap la rý u tan dýr dý. Halk u - yan dý. Þim di ü mi di miz yi ne Tür ki ye de. Biz si zin ev lât la rý nýz, kar deþ le ri ni ziz. Siz - den çok mem nu nuz, l lah ra zý ol sun. Beyt Ha nun Be le di ye Baþ ka ný u ham - med Na zik l a far na nýn bu du â sý na a min di yor ve n þal lah, Fi lis tin bu sý kýn tý la rý a - þa cak. Ü mit va rýz di yo ruz. O da bu nu tas - dik e di yor ve Biz de hiçbir za man ü mit siz ol ma dýk za ten... þek lin de ko nu þu yor. srail, yýllarýnda Gazze'ye düzenlediði Dökme urþun Operasyonu nda l-takva Camii'ni yerlebir etmiþti.

12 16 RT 2012 CU 12 LN Y SNR DÂVT onu : Bediüzzaman ve Dünya Gençliði onuþmacý : Halil USLU (raþtýrmacý- Yazar) Tarih : Cumartesi. Saat: Yer : Yeni sya Seminer Salonu. Yýlmaz Ocak þhaný, at: 1. / DÜZC Organizasyon: Düzce Yeni sya ðitim ültür ve Yardýmlaþma Derneði DOSY NO: 2010/6991 sas. Bir borçtan dolayý müdürlüðümüzün yukarýda numarasý yazýlý dosyasýndan aþaðýda cins ve özellikleri yazýlý taþýnmazýn satýlmasýna karar verilmiþtir. STILSIN RR VRLN TÞINZ: - TPU YDI: ahra man ma raþ er kez Se rin te pe mah a da 3 no lu par sel ze - min ti pi kat mül ki ye ti a na ta þýn maz ni te lik i ki blok lu al tý iþ ye ri o tu zi ki mes ken li bah çe li kar gir a part man borç lu a dý na ka yýt lý 80/2960 ar sa pay lý blok 2 kat 6 no lu mes ken dir. His se si tam dýr. r sa sý nýn yü zöl çü mü 3000,00 m 2 dir. B-R DURUU: mar planý sýnýrlarý içerisinde olup nþaat nizamý 8 (yrýk Nizam 8 katlý) nizamlý konut alanýndadýr. C- HL HZIR DURUU: Ta þýn maz ah ra man ma raþ i li er kez Se rin te pe ( Ne cip Fa zýl) mah. l pas lan Tür keþ Bul va rý Do lu nay apt. blok 2 kat 6 no lu (ye rin de 3 kat 6 no lu) ba ðým sýz mes ken dir. Do lu nay apt. Bod rum kat+ze min + 7 nor mal kat tan o lu þan 9 kat lý bi na dýr. Cin si be to nar me kar kas týr. Do ðal gaz lý (ba ðým sýz kom bi li sis tem) ve a - san sör lü dür. Bod rum kat ta ka lo ri fer da i re si müþ te mi lat sý ðý nak var dýr. Ze min kat ta iþ - yer le ri nor mal kat lar da her kat ta 2 da i re var dýr. es ke nin cep he si gü ney+do ðu+ku zey - dir. n þa at ruh sa tý na gö re o tu rum a la ný 120 m 2 dir. Ya pý kul lan ma 1992 yý lýn da ye ni len - miþ du rum da dýr. 18 yýl lýk týr. Gi riþ te hol+3 o da +sa lon+mut fak+ban yo+wc+ki ler var dýr. ut fak +sa lon+o tur ma o da sý +ya tak o da sý na a çý lan bi rer a det bal kon mev cut tur. Yer dö þe me si (ýs lak ha cim ler ban yo ve wc se ra mik) di ðer me kân lar ah þap par ke dir. ut fak ban yo wc du var kap la ma la rý fa yans du var lar plas tik bo ya dýr. Ta van ki reç ba da na o lup ta van da kar ton pi yer var dýr. Gi riþ ka pý sý çe lik ka pý iç ka pý lar ah þap doð ra ma dýr. Pen ce re - ler p.v.c dir. Gi riþ te ves ti yer mut fak ta tez gâh var do lap yok tur. ev cut apt. bah çe du - va rý ve tan zi mi var dýr. D- TOPL DÐR: (vin+arsanýn deðeri): ,86 TL STIÞ ÞRTLRI: 1- Birinci satýþ 24/04/2012 günü saat arasýn da Cum hu ri yet ah. Ha ne fi ah çi çek Bul va rý no: 66 ah ra man ma raþ d li ye Bi na sý ze min kat i ha le sa lo nun da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ký kal mak þar týy la 04/05/2012 gü nü ay ný yer ve sa at te i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka - dar ki,ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te - ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rýn, geç me si la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrmaya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. ha - le dam ga pu lu, ta pu a lým har cý ve ka nu nun be lir le di ði o ran dak. DV a lý cý ya a it tir. Bi rik - miþ ver gi ler, tel la li ye har cý ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sa hi bi a la cak lý lar i le di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bildirmeleri la zým dýr. k si hal de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- haleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin feshi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr, i ha le fark ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na caktýr, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Satýþ þart na me si her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas rafý ve ril di ði tak - dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþ ilaný divanhanesinde, muhtarlýk divanhanesinde, belediye divanhanesinde, belediye hopörlerinde ve yerel gazetelerden birinde ilan edilmekte, alacaklý tarafa, borçlulara ve diðer tüm ilgililere PTT vasýtasýyla teblið edilmektedir. lgililere PTT vasýtasýyla tebligat yapýlamamasý halinde cra iflas anununun 127. maddesi uyarýnca gazete ilaný teblið yerine sayýlacaktýr. 7- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, daha fazla bilgi almak isteyenlerin 2010/6991 sas sayýlý dosya numarasýyla üdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 05/03/2012 (...126) (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. HRNRÞ 2. CR ÜDÜRLÜÐÜ (TÞINZ STIÞ LNI) SS NO : 1996/1 sas. DVLILR : 1- BDULLH TTR -Gülpýnar öyü Hassa/HTY 2-HT TTR -Gülpýnar öyü Hassa/HTY 3-HT TTR-Gülpýnar öyü Hassa/HTY 4-FDI TTR -Gülpýnar öyü Hassa/HTY 5- SFY TTR-Gülpýnar öyü Hassa/HTY 6- HTC TTR-Gülpýnar öyü Hassa/HTY 7- HBB TTR -Gülpýnar öyü Hassa/HTY 8-CLL TTR -Gülpýnar öyü Hassa/HTY 9- HÜSYN TTR -Gülpýnar öyü Hassa/HTY 10- LÜTFY TTR-Gülpýnar öyü Hassa/HTY 11- BLL TTR-Gülpýnar öyü Hassa/HTY 12- CL TTR -Gülpýnar öyü Hassa/HTY 13- HTC TTR-Gülpýnar öyü Hassa/HTY ve Þ BU DVCILR V TÜ RSÇILRININ Da va cý a li ye Ha zi ne si ta ra fýn dan a ley hi ni ze ý rýk han Ca muz kýþ la sý ö yü 1 ve 134 sa yý lý par - sel le rin tes bit ve ta pu ya tes ci li ta le bi i le a çý lan a das tro da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; ah ke me miz ce tüm a ra ma la ra rað men da va di lek çe si teb lið e di le me miþ, ad res a - raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la - nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 30/03/2012 gü nü sa at: 09:40'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma - nýz ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, ak si tak tir de 6100 H'nun 147. mad - de si ge re ðin ce yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. IRIHN DSTRO HSNDN LN SS NO : 1976/3 sas. DVLILR : 1- O BY- Bekir oðlu, Camuzkýþlasý öyü ýrýkhan/hty 2-LF HRN-Bayram kýzý-camuzkýþlasý öyü ýrýkhan/hty 3-ÞVT TLY-Hüseyin oðlu-camuzkýþlasý öyü ýrýkhan/hty 4-ÖÞ ÇYR-Hamo oðlu-camuzkýþlasý öyü ýrýkhan/hty ve iþ bu davalýlarýn ve TÜ RSÇILRININ Da va cý H LL T TR ve ark. ta ra fýn dan a ley hi ni ze ý rýk han Ca muz kýþ la sý ö yü 8, 9, 10, 19, 23, 24, 27 ve 28 sa yý lý par sel le rin a das tro (Tes pi te ti ra za liþ kin) da va sý nýn ya - pý lan yar gý la ma sýn da; ah ke me miz ce tüm a ra ma la ra rað men da va di lek çe si teb lið e di le me miþ, ad res a - raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la - nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 27/04/2012 gü nü sa at: 09:00'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma - nýz ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, ak si tak tir de 6100 H'nun 147. mad - de si ge re ðin ce yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. IRIHN DSTRO HSNDN LN Dosya No: 2009/9743 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- Taþýnmaz Rey han lý çev re yo lun dan uy du ken te ay rý lan yol ü ze rin de, yo lun do ðu - sun da ve yol kav þa ðý na 300 met re me sa fe de dir. mar dý þýn da dýr. n tak ya'nýn Gü zel - burç bel de sin de ka in 114 par sel 31489,00 m 2 o lup ta pu kay dýn da tar la vas fýn da dýr. Ta - þýn ma zýn 3094/ his se si sa tý la cak týr. Par sel Uy du kent yo lu ü ze rin de, ip lik fab ri - ka sý kar þý sýn da dýr. p lik Fab ri ka sý par se li nin bi ti min den baþ la mak ta dýr. Par sel düz ve dü ze ya kýn a ra zi mey lin de o lup ma ki ne li ta rý ma el ve riþ li dir. Ö nün den Uy du ken te gi den as falt yol geç mektedir. Topraðý kahverengi renkte, killi-týn karakterde, sulanabilen 1. sýnýf arazi konumundadýr. Parselin muhammen bedeli ,30- TL olup be deðerden saatleri arasýnda satýþa çýkartýlmýþtýr. 2- Taþýnmaz Güzelburç Beldesi merkezi yerleþim alaný içerisinde, 12 metrelik yol üstündedir, Güzelbirlik ahallesi, No: 21, 23 Gü zel burç Bel de si, n tak ya d re sin de dir. n tak ya'nýn Gü zel burç Bel de sin de ka in 185 par sel 7236,00 m 2 o lup ta pu kay dý nda tar la vas fýn da dýr. Ta þýn ma zýn / his se si sa tý la cak týr. Par sel Gü zel burç bel de si yer le þim a la nýn da ve bel de nin mer ke zi ye rin de dir. Par sel et ra fý ta ma men ya pý laþ mýþ hal de dir. Par sel ü ze rin de his se dar la ra a it 1 ve 2 kat lý be to nar me ev ler bu lun mak ta dýr. Be le di ye nin her tür lü alt ve üst ya pý hiz met le rin den fay da lan mak ta dýr. Ser best ni zam üç kat lý mes ken böl ge sin de dir. Par se lin yo la cep he li kýs mý blok ya pý ni za mýn da, 3 kat lý Ti ca ri böl ge de dir. Par se lin mu hammen bedeli ,06-TL olup bu deðerden saatleri arasýnda satýþa çýkartýlmýþtýr. 3- Taþýnmaz Reyhanlý çevre yo lun dan uy du ken te ay rý lan yol ü ze rin de, yo lun do ðu - sun da ve yol kav þa ðý na 400 met re me sa fe de dir. Yo lun so lun da bu lu nan ip lik fab ri ka - sý na 3. Par sel ko nu mun da dýr. Fab ri ka nýn kar þý sý ra sýn da dýr. n tak ya'nýn Gü zel burç bel - de sin de ka in 843 Par sel 21052,00 m 2 o lup ta pu kay dý na tar la vas fýn da gö rül mek te dir. Ta þýn ma zýn 8/320 his se si sa tý la cak týr. Par sel düz ve dü ze ya kýn a ra zi mey lin de o lup ma ki ne li ta rý ma el ve riþ li dir. Ö nün den Uy du ent si te si ne gi den as falt yol geç mek te dir. Top ra ðý kah ve ren gi ren kte, kil li- týn ka rak ter de, su la na bi len 1. sý nýf a ra zi ko nu mun da - dýr. Par se lin mu ham men bedeli ,00-TL olup bu deðerden saatleri arasýnda satýþa çýkartýlmýþtýr. Satýþ þartlarý: 1- Sa týþ Pa zar te si gü nü sa at 09:30 dan 10:20 ye ka dar Ha tay da let Sa - ra yý Ze min at 2. c ra ü dür lü ðü Ö nü, Ha tay ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la - cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la - cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la Per þem be gü nü ay ný yer de ve ay ný sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a - la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa - týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del - le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- rtýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý nýn ya rý sý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye res mi ve Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö - de nir. DV a lý cý ya a it tir. 3- potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- haleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/9743 sas sayýlý dosya numarasýyla üdürlüðümüze baþvurmalarý ilân olunur ( m. 126) (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. HTY 3. CR DRS (TÞINZIN ÇI RTIR LÂNI) SS NO: 1992/5 sas. DVLILR : 1- yþe Sivri li Rýza kýzý laybeyli öyü-ýrýkhan/hty 2- Gürcü Sivri hmet kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 3- yþe Sabýr Hasan kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 4-li Rýza Sivri-Hasan oðlu- laybeyli öyü ýrýkhan/hty 5-hmet Sivri - Hasan oðlu -laybeyli öyü ýrýkhan/hty 6-li Sivri- Beyazýt oðlu -laybeyli öyü ýrýkhan/hty 7-Fatma Dönmez-Osman kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 8-Hüseyin Sivri-Beyazýt oðlu -laybeyli öyü ýrýkhan/hty 9-Fatma Sivri-Beyazýt kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 10-Zeynep Sivri-ehmet kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 11-Fatma Sivri-hmet ýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 12-li Sivri-Hasan oðlu-laybeylý öyü ýrýkhan/hty 13-Osman Sivri -Hasan oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 14-Beyazýt Sivri-Hasan oðlu -laybeyli öyü ýrýkhan/hty 15-Hanifi Sivri-Hasan oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 16-Hasan Sivri -Hasan oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 17-Hüseyin Sivri-Hasan oðlu -laybeyli öyü ýrýkhan/hty 18-ehmet Sivri-Hasan oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 19-Sultan ýnalý-hasan oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/ht 20-miþ Çolak-Hasan kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 21-Hatun ýnalý-hasan kýzý -laybeyli öyü ýrýkhan/hty 22-Yýldýz Sivri-Hasan kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 23-Gürcü Genç-Hasan kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 24-ehmet Sivri-Hasan oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 25-Durdunaz Sivri-Hasan kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 26-ehmet ara-bostan oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 27-Dudu Daracý-Bostan kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 28-mine Gedik-smail ýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 29-Selahattin Gedik-smail oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 30-Tayfur Sivri-li oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 31-ehmet Sivri-Hüseyin oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 32-Beyazýt Sivri-Hüseyin oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 33-li Sivri-Hüseyin oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 34-yþe Sivri-Hüseyin kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 35-Hatice Sivri-Hüseyin kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 36-Gürcü Sivri-Hüseyin kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 37-Fatma Sivri-Hüseyin kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 38-Selvi Gedik-Bostan kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 39-yþe Sivri-Bostan kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 40-þe ýnalý-bostan kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 41-Zeynep Gedik-Bostan kýzý-iaybeyli öyü ýrýkhan/hty 42-Döne Gedik-Bostan kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 43-sma Gedik-Sait kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 44-Hatice ýnalý-sait kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 45- Sultan Gedik-Sait kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 46-Gürcü Gedik-Sait kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 47-ustafa Gedik-Sait oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 48-hmet Gedik-hmet oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 49-Güllü ýnalý-hmet kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 50-ustafa Gedik-Hasan Hüseyin oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 51-hmet Gedik-Hasan Hüseyin oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 52-ehmet Gedik- Cemil oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 53-Zöhre Gedik-Cemil kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 54-Havva Sivri-Cemil kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 55-Leyla Gedik-hmet kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 56-Halil Gedik-ehmet oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 57-ehmet Gedik-ehmet oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 58-li ýnalý -evlüt oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 59-ustafa ýnalý -evlüt oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 60-mine ýnalý -evlüt ýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 61-ehmet Sivri-ustafa oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 62-emal Sivri-ustafa oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 63-li Sivri-ustafa oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 64-Fatma Doðan-ustafa kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 65-Selvi ýrdar-li kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 66-sma Gündüz-li kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 67-Huri Sivri-li kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 68-Gülistan Sivri-li kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 69-ustafa Sivri-li oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 70-bdurrahman Sivri-li oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 71-yþe Sivri-li kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 72-Seydi Sivri-ustafa kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 73-smail Sivri-ustafa oðlu -laybeyli öyü ýrýkhan/hty 74-ehmet Sivri- ustafa oðlu-laybeyli öyü ýrýkhan/hty 75-Hatice Sevinç-li Rýza kýzý-laybeyli öyü ýrýkhan/hty Þ BU DVLILR V TÜ RSÇILRI Davacý a li ye Ha zi ne si ta ra fýn dan a ley hi ne a çý lan ý rýk han lay bey li ö yü 513, 514, 515, 516, 517 ve 524 par sel sa yý lý ta þýn maz la ra a it a das tro (Tes pit ve tes cil) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da: ah ke me miz ce tüm a ra ma la ra rað men da va di lek çe si teb lið e di le me miþ, ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 30/03/2012 gü nü sa at: 09:20'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, ak si tak tir de 6100 sa yý lý H'nun 147. mad de si ge re ðin ce yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, da va di lek çe si ve du ruþ ma gü - nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. IRIHN DSTRO HSNDN LN SS NO : 1975/214 sas. DVLILR : 1- RÞT D-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 2- FRD SOY-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 3- LF SOY-Camuzkýslasý öyü-ýrýkhan/hty 4- OSN SOY-Camuzkýslasý öyü-ýrýkhan/hty 5- ZY SOY-Camuzkýslasý öyü-ýrýkhan/hty 6- D SOY-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 7-HT SOY-Camuzkýslasý öyü-ýrýkhan/hty 8-USTO SOY-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 9-HT SOY-Camuzkýslasý öyü-ýrýkhan/hty 10-FT HSN-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 11-ÞÜRÜ HNF-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 12-CL HNF-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 13-SIDI HT-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 14-SFY SBR-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 15-RY YILZ-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 16-SIDI HNF-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 17-FDN LHN-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 18-ZYNP RÞ-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 19-HZ NÐNÇ-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 20-BDULHNNN NÐNÇ-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 21-LOUTN OÐLU HT-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 22-SNO OÐLU HT-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 23-LOUTN OÐLU STO-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty Þ BU DVLILRIN V TÜ RSÇILRININ Dava cý a li ye Ha zi ne si ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan 149, 151, 158 ve 190 par sel sa yý lý ta þýn maz la rýn a das tro (Tes bit ve Tes cil) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; ah ke me miz ce tüm a ra ma la ra rað men da va di lek çe si teb lið e di le me miþ, ad res a - raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la - nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 30/03/2012 gü nü sa at: 09:30'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma - nýz ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, ak si tak tir de 6100 sa yý lý H'nun 147. mad de si ge re ðin ce yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, da va di lek çe - si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. IRIHN DSTRO HSNDN LN SS NO : 1975/213 sas. DVLILR : 1-RÞT D-Camuzkýþlasý öyü ýrýkhan/hty 2-FRD SOY-Camuzkýþlasý övü-ýrýkhan/hty 3-LF SOY-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 4-OSN SOY-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 5-ZY D-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 6-DUDU BOZURT-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 7-LTF GÜNY-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 8-USTF BDULHL BOZURT-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 9-NN BOZURT-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 10-HT NURTTN BOZURT-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 11-L BOZURT-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 12-HSN BOZURT-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 13-HLL BOZURT-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 14-HZ NÐNÇ-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 15-BDULHNNN NÐNÇ-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 16-N NÐNÇ-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 17-ZLH NÐNÇ-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 18-ÜÜHN NGNÇ-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 19-FT HSN-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 20-ÞÜRÜ HNF-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 21-CL HNF-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 22-SIDI HT-Camuzkýþlasý öyü-ýrýk han/hty 23-SFY SBR-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 24-RY YILZ-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 25-SIDI HNF-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 26-FDN LHN-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 27-ZYNP RÞ -Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 28-LOUTN OÐLU HT -Camuzkýþlasý köyü-ýrýkhan/hty 29-LOUTN OÐLU STO-Camuzkýþlasý köyü-ýrýkhan/hty 30-SNO OÐLU HT-Camuzkýþlasý köyü-ýrýkhan/hty 31-BDULHNNN NÐNÇ-Camuzkýþlasý köyü-ýrýkhan/hty Þ BU DVLILRIN V TÜ RSÇILRININ Davacý aliye Hazinesi tarafýndan aleyhine açýlan ýrýkhan Camuzkýþlasý öyü 160 sayýlý parselin adastro (Taþýnmazýn Tescili stemli) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; ahkememizce tüm aramalara raðmen dava dilekçesi teblið edilememiþ, adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 30/03/2012 günü saat: 09:25'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayýlý H'nun 147. maddesi gereðince yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, dava dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: T. C. IRIHN DSTRO HSNDN LN SS NO : 1982/1 sas. DVLILR : 1 - HT TTR- Gülpýnar öyü Hassa/HTY 2- BDULLH TTR-Gülpýnar öyü Hassa/HTY 3- HSN HY-Gülpýnar öyü Hassa/HTY 4- HLL TTR-Gülpýnar öyü Hassa/HTY 5- USTF TTR-Gülpýnar öyü Hassa/HTY 6- BDN TTR-Gülpýnar öyü Hassa/HTY 7- HT TTR-Gülpýnar öyü Hassa/HTY 8-HT HY-Gülpýnar öyü Hassa/HTY 9- HT ÇÐIN-Camuzkýþlasý öyü ýrýkhan/hty 10- ÞHO GÖ-Camuzkýþlasý öyü-ýrýkhan/hty 11- HSN YILDIZ-Camuzkýþlasý öyü ýrýkhan/hty ve bu kiþilerin TÜ RSÇILRININ Davacý LY HZN S ta ra fýn dan a ley hi ni ze ý rýk han Ca muz kýþ la sý ö yü 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,13 1, 132, 133 ve 136 sa yý lý par sel le rin a das tro (Tes pi te i ti ra za liþ kin) da va sý nýn ya pý lan yar - gý la ma sýn da; ah ke me miz ce tüm a ra ma la ra rað men da va di lek çe si teb lið e di le me miþ, ad res a - raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la - nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 30/03/2012 gü nü sa at: 09:40'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma - nýz ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, ak si tak tir de 6100 H'nun 147. mad - de si ge re ðin ce yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. IRIHN DSTRO HSNDN LN

13 13 LN 16 RT 2012 CU Y ZY n tarihli Nolu Sanayi Sicil Belgemizi aybettik.hükümsüzdür. Taç vize imya nþaat Sanayi Ve Dýþ Ticaret Limited Þirketi. nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. mine teþli nöðrenci Pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. Burak Özkan DOSY NO: 2011/15 STIÞ. ahkemece ortaklýðýn giderilmesi sureti ile satýþýna karar verilen; Balýkesir erkez Halalca öyü; SIR D PRSL TRI m 2 CNS IYT TL STIÞ ST RS TL TÞINZIN ÖZLLLR: Ta þýn maz, Þe hir mer ke zi nin gü ney do ðu sun da yol su ve e lek trik do ðal gaz gi bi alt ya pý hiz met le ri nin ta ma mýn dan fay da lan mak ta dýr. ra zi düz - dür mar pla ný dü zen li dir. Par se lin ön cep he si To run tay cad de si ne ba kar, 220 m ba tý - sýn da ha va loj man la rý, 250 m 2 ba tý sýn da il köð re tim a la ný, 130 m ba tý sýn da Cen giz To pel cad de si geç mek te dir, ü ze rin de 20 yaþ la rýn da 11 a det bu dan mýþ ba kým lý zey tin a ða cý bu lu nan 398,68 m 2 o lup a za mi bi na o tur ma a la ný % 40'týr 3 ka ta mü sa de li dir kö þe par sel dir, ön bah çe me sa fe si ve kom þu me sa fe si 3,00 m o lan ar sa dýr. STIÞ ÞRTLRI; 1- Taþýnmazýn satýþý 24 Ni san 2012 Sa lý gü nü (bi rin ci art týr ma) yu ka rý da ya zý lý sa at - ler de Ba lý ke sir 1. Sulh Hu kuk ah ke me si Sa týþ ü dür lü ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 04 a yýs 2012 Cu ma gü nü ay ný sa at te ve yer de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa - týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- rtýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le - ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le.d.v. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se c ra f las a nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la e mur lu - ðu mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. þ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu - nur. 09/03/2012 (*) l gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ( m. 126) B: BLISR 1. SULH HUU HS STIÞ ÜDÜRLÜÐÜNDN (TÞINZIN ÇI RTTIR LNI) 2011/11 Satýþ. Taþýnmazýn; Tapu aydý : stan bul li,.çek me ce il çe si Ye þi lo va ma hal le si an lý ku yu mev ki i 341 a da 1 par sel sa yý lý 126 m 2 a lan lý tar la ni te lik te ta þýn maz ol du ðu dos ya sýn da bu lu nan ta pu ya zý sýn dan an la þýl mýþ týr. Özellikleri : Satýþa konu ta þýn maz s tan bul li.çek me ce il çe si Se fa köy Ye þi lo va ma hal le si Rey - han lý cad de si ut lu so kak No: 1 ad re sin de mev cut ta pu nun 341 a da 1 par sel sa yý lý 126,00 m 2 a lan lý ar sa ü ze rin de 1 ze min + 3 a det nor mal kat tan mü te þek kil B... bir ya pý nýn mev cut ol du ðu ta ra fým dan tes pit e dil miþ tir. Zemin at: zemin katta bir dükkan bulunmakta olup kahvehane olarak iþletilmekte olduðu gö rül müþ tür. Dük ka nýn ta ban a lan la rý pa led yen, du var la rý plas tik ba da na lý, WC mev cut, dýþ doð ra ma la rý a lü min yum ca me kan doð ra ma lý tah mi ni o la rak 100 m 2 a - lan lý bir yer ol du ðu ta ra fým dan tes pit e dil miþ tir. 1. Normal at: 1. Normal katta 2 adet mesken bulunmaktadýr. eskenler : 2 oda, 1 salon, mutfak ban yo WC ve bal kon dan i ba ret o lup, sa lon ve o da ta ban a lan la rý PVC, a ra ýs lak a lan la rý se ra mik, mut fak do lap la rý kap la ma, tez ga hý mer mer, du var la rý fa - yans, iç doð ra ma ka pý ka nat ve ka sa la rý renk li ah þap ci la lý, dýþ doð ra ma pen ce re ka nat ve ka sa la rý pi ma pen, ban yo su klo zet la va bo kü vet li, du var la rý fa yans, e lek trik su yu mev cut, do ðal gaz lý, mes ken plas tik ba da na lý tah mi ni o la rak 97 m 2 a lan lý ol du ðu tes pit e dil miþ tir. 2. Normal at: 2. Nor mal at ta 2 a det mes ken bu lun mak ta dýr. es ken ler : 2 o da, 1 sa lon, mut fak ban yo WC ve bal kon dan i ba ret o lup, sa lon ve o da ta ban a lan la rý PVC, a - ra ýs lak a lan la rý se ra mik, mut fak do lap la rý kap la ma, tez ga hý mer mer, du var la rý fa yans, iç doð ra ma ka pý ka nat ve ka sa la rý renk li ah þap ci la lý, dýþ doð ra ma pen ce re ka nat ve ka sa la rý pi ma pen, ban yo su klo zet la va bo kü vet li, du var la rý fa yans, e lek trik su yu mev - cut, do ðal gaz lý, mes ken plas tik ba da na lý tah mi ni o la rak 97 m 2 a lan lý ol du ðu tes pit e - dil miþ tir. 3. Normal at: 3. Normal katta bir adet mesken bulunmaktadýr. esken 4 oda,1 salon, mutfak ban yo WC ve bal kon dan i ba ret o lup, sa lon ve o da ta ban a lan la rý PVC, a ra ýs lak a lan la rý se ra mik, mut fak do lap la rý kap la ma, tez ga hý mer mer, du var la rý fa - yans, iç doð ra ma ka pý ka nat ve ka sa la rý renk li ah þap ci la lý, dýþ doð ra ma pen ce re ka nat ve ka sa la rý pi ma pen, ban yo su klo zet la va bo kü vet li, du var la rý fa yans, e lek trik su yu mev cut, do ðal gaz lý, mes ken plas tik ba da na lý tah mi ni o la rak 150 m 2 a lan lý ol du ðu tes - pit e dil miþ tir. Bi na nýn dýþ cep he si BTB kap la ma lý dýr. Da va ko nu su ta þýn maz da kat ir ti - fa ký ol ma dý ðýn dan he sap la ma lar top lam in þa at a la ný ü ze rin den his se ba zýn da he sap la - na cak týr. Da va ko nu su ta þýn ma zýn top lam in þa at a la ný nýn tah mi ni o la rak 638 m 2 a lan lý ol du ðu tes pit e dil miþ tir. mar Durumu : Dosyasýnda üçükçekmece ilçesi, Yeþilova mahallesi 341 ada 1 parsel sayýlý, söz konusu parsel : tasdik tarihli, 1/100 ölçekli, Sefaköy Revizyon Uygulama mar planýnda, plan notlarýnýn 1.27 maddesindeki hükümlere haiz, Bitiþik Nizam 3 kat T3 Ticaret + hizmet + konut alanýnda bir kýsmý da yol da kal mak ta dýr. Uy gu la ma a þa ma sýn da par se - lin plan þart larý ve yö net me lik ko þul la rýn da tek ba þý na ya pý laþ ma þart la rý ný sað la ma - ma sý du ru mun da kom þu par sel le tev hit e dil me si ge rek mek te dir. Ha va ma ni a kri ter le rin den do la yý mak si mum bi na yük sek li ði ve kat a de di m lak ve s tim lak ü dür lü ðün ce tes pit e di le cek RS ko tu na gö re be lir le ne cek tir. 1.Satýþ Günü : 20/04/ Satýþ Günü : 30/04/2012 Satýþ Saati : 15:00-15:10 -rasý Satýþ Yeri : üçükçek me ce 2.Sulh Hu kuk ah ke me si du ruþ ma sa lo nu u ham men Be del: ü çük çek me ce 2.Su Ih Hu kuk Ha kim li ði'nin 2011/1025 e sas ve 2011/1999 ka rar sa yý lý i lam la rý ge re ðin ce taþýnmazýn deðeri ,00-TL olarak tespit edilmiþtir. Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ, yu ka rý da be lir ti len bi rin ci sa týþ gü nün de, sa týþ sa at le ri a ra sýn da sa týþ ye rin - de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la yu ka rý da be lir ti len i kin ci sa týþ gü nün de ay ný yer ve sa at ler a ra sýn - da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top - la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di - len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta - le bi dü þe cek tir. 2- rtýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le - ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. 1/2 Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le % 18.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver - gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se c ra f las a nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir, i ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. (*) lgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (m. 126) B: T. C. ÜÇÜÇC 2. (SULH HUU H.) STIÞ URLUÐU (TÞINZIN ÇI RTIR LNI) Dosya No: 2009/775 Talimat. Bir borç tan do la yý, Te kir dað i li Bar ba ros kö yü a ra kuþ te pe mev ki i 194 par sel de ka - yýt lý 8.700,00 m 2 yü zöl çüm lü tar la ni te li ðin de ki ta þýn ma zýn ceb ri ic ra yo luy la sa tý la rak pa ra ya çev ril me si ne ka rar ve ril miþ tir. TÞINZIN HL HZIR DURUU : Satýþa konu Tekirdað i li Bar ba ros kö yü a ra kuþ te pe mev ki i 194 par sel de ka yýt lý tar la vas fý i le 8.700,00 m 2 mik ta rýn da ol du ðu, ze min o la rak az e ðim li ve yo lu yok tur, ku ru ta rým a ra zi si o la rak kul la nýl mak ta dýr. Yer le þim ye ri ne u zak ol ma sý ne de ni i le bu mev ki de bir dö nü mü nün de ðe ri 5.000,00 TL o lup, ta ma mý nýn de ðe ri ,00 TL o - lup, borç lu Bez mi ye Nu ran On ga ner'e a it 6/7 his se si nin de ðe ri ,71 TL' dir. TÞINZIN R DURUU : Tekirdað ili Barbaros Beldesi arakuþtepe mevkii 194 parsel noda kayýtlý taþýnmaz belediye sýnýrlarý içerisinde, imar planý dýþýnda kalmaktadýr. TÞINZIN DÐR: Tekirdað i li Bar ba ros Bel de si a ra kuþ te pe mev ki i 194 par sel de ka yýt lý 8.700,00 2 Yü zöl çüm lü tar la ni te li ðin de ki ta þýn ma zýn borç lu his se si ne dü þen de ðe ri ,71 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. STIÞ ÞRTLRI: 1- Taþýnmazýn 1.açýk art týr ma sý Te kir dað i li Bar ba ros Bel de si a ra kuþ te pe mev ki i 194 par sel sa yý lý ta þýn maz i çin gü nü sa at le ri a ra sýn da Te kir dað 1. c ra ü dür lü ðün de ya pý la cak týr. Bu art týr ma da ta þýn ma za tak dir e di len de ðe rin % 60'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan di ðer a la cak lý lar var sa a la cak la rý top - la mý ný, ay rý ca sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak kay dýy la, ta - þýn ma zýn 2. a çýk art týr ma sý gü nü sa at le ri a ra sýn da Te kir dað 1.c - ra ü dür lü ðün de ya pý la cak týr. Bu a çýk art týr ma da sa tý þý is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o - lan a la cak lar var sa bu a la cak lar top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý i le tak dir e - di len de ðe rin % 40'ý ný geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- çýk art týr ma ya ka týl mak is te yen le rin tak dir e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit TL o la rak pey ak çe si ya da bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu ver me si ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is te di ði tak dir de ken di si ne 10 gü - nü geç me mek ü ze re me hil ve ri lir. at ma de ðer ver gi si, i ha le dam ga pu lu, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek ta pu har cý sa týn a la na a it o la cak týr. Tel la li ye res mi ve bi rik miþ em lak ver gi borç la rý i le sa tý cý a dý na ta hak kuk e de cek ta pu harç la rý, sa týþ be de lin den ö de nir. 3- potek sa hi bi a la cak lý lar la, di ðer il gi li le rin, var sa ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil ol - mak ü ze re bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya - na ðý bel ge ler i le i lan ta ri hin den i ti a ren 15 gün i çin de ü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. k si tak dir de, hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça, pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Taþýnmazý satýn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya. 130'uncu mad de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 5- Gayrimen kul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka - ra rý kal dý rý la rak.133'ncü madde si ne gö re ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu - nan kim i se ar zet miþ ol du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun - maz sa he men ar týr ma ya çý ka rý lýr. Bu art týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip yal nýz ca sa týþ - tan en az ye di gün ön ce ya pý la cak i lan la ye ti ni lir. Bu art týr ma da tek li fin. 129'uncu mad de de ki hü küm le re uy ma sý þar týy la ta þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. ha le nin fes - hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu dur. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ge rek kal mak sý zýn c ra ü dür lü ðün ce tah sil o lu nur maddesi gereðince, iþbu sa týþ i la ný, ta pu da ad re si bu lun ma yan ve teb li - gat ya pý la ma yan il gi li le re i la nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. 7- Þartname ilan tarihinden itibaren üdürlüðümüzde herkesin görebilmesi için açýk olup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örnek gönderilebilir. 8- Satýþa iþ ti rak et mek is te yen le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et - miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da nu ma ra sý ya zý lý dos ya i le ü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur B: TRDÐ 1. CR ÜDÜRLÜÐÜ'NDN (TÞINZ STIÞ LNI) 2012/15 talimat. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, evsafý, kýymeti, adedi; TÞINZIN TPU YDI stanbul, Z.Burnu ilçesi, Beþtelsiz mahallesinde kain 2337 ada 9 parselde yapýlý bulunan 10/100 arsa paylý zemin kat 2 nolu dükkânýn tamamýdýr. TÞINZIN R DURUU Zeytinburnu Belediye Baþkanlýðý imar ve þehircilik müdürlüðünün tarih ve 32 sayýlý imar durumu yazýsýna göre stanbul ili Z.Burnu ilçesi Beþtelsiz mahallesi 388/1 pafta 2337 ada 9 parsel sayýlý yer 1/1000 ölçekli tastik tarihli ve imar uygulama planýnda konut alanýnda kalmaktadýr. nþaat nizamý bitiþik nizam olup H=12.50 mt.(4 kat) yapýlaþma þartýna haizdir. TÞINZIN HL HZIR DURUU: stanbul ili Z.Burnu ilçesi azlýçeþme Beþtelsiz mahallesi Rauf Denktaþ caddesinden girilen 1. Yol sokakta kain 388/1 pafta 2337 ada 9 parsel sayýlý m 2 miktarlý (5) kapý numaralý kargir Tosun apartmanýnýn zemin kattaki 10/100 arsa paylý (2) baðýmsýz bölüm nolu DÜÂNDIR. ezkür dükkân =Bodrum +zemin+3 normal +teras katý bulunan binanýn zemin katýnda Yer almaktadýr. Binanýn zemin katýnda iki dükkân bulunmaktadýr. Satýþa konu dükkânýn giriþi 1. Yol sokaktandýr. Yerin de ve Z.Bur nu Be le di ye sin de ki mi ma ri uy gu la ma pro je sin de ya pý lan in ce le me - de, Dük kân ki ra cý ta ra fýn dan teks til ke sim a töl ye si ve de po su o la rak kul la nýl mak ta dýr. Dük kân ön ký sým ze mi ni ka ra mo za ik üs tü ne mi nef lo ar ka kýs mý i se ka ro mo za ik i le kap lý du var la rý sý va lý bo ya lý cep he si a li min yum ca me kân lý dýr. Dük kân a ra böl me du var la ay rýl mýþ o lup ön ký sým teks til ü rün le ri de po su ar ka ta ra fý i se ke sim ha ne o la rak kul la ný - lan dük kân da e lek trik ve su te si sa tý WC si la va bo su bu lun mak ta o lup ay rý ca dük kâ nýn bu lun du ðu bi na da do ðal gaz te si sa tý mev cut o lup dük kâ nýn pro je sin de ki kul la ným a la ný tak ri bi m 2 dir. TÞINZLRIN IYT Bulunduðu mevki imar durumu yüzölçümü halihazýr durumu civarýndaki emsal emlak alým ve satým rayiçleri ulaþým imkânlarý kolaylýk derecesi iþ ve alýþveriþ merkezlerine meskün mahalle ana artere duraklara istasyona otogara ilçe merkezine yakýnlýðý inþasýnda kullanýlan malzeme ve iþçilik kalitesi yýpranma payý olduðu gibi kullanýlmasý halinde getirebileceði kira geliri deðerine tesir edebilecek tüm etkenler ile günün iktisadi koþullarý da göz önüne alýnarak; ezkür zemin kattaki (2) baðýmsýz bölüm nolu DÜNIN tamamýna TL. kýymet taktir edilmiþtir. STIÞ ÞRTLRI 1. çýk arttýrma tarihinde saat ila arasýnda BIRÖY 1. CR ÜDÜRLÜÐÜND YPILCTIR. Bu arttýrmada tahmin e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var i se a la cak - la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç me si þar tý i le i ha le o lu na cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok art tý ran la rýn ta ah hüt le ri ba ki kal mak kay dý i le ba ðým sýz bö lüm - ler gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý kar tý la cak týr. Bu art týr ma - da da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kül ler en çok art tý ra nýn ta ah hüt le ri sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le o lu na cak týr. Þu ka dar ki art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2) rttýrma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. at - ma de ðer ver gi si ta ma mý, i ha le dam ga res mi, ta pu har cý ½ ve ta pu mas raf la rý i ha le a - lý cý sý na a it tir. Ta pu har cý ½ tel la li ye i le gay ri men ku lun ay nýn dan do ðan bi rik miþ ver gi bor cu i ha i e be de lin den ö de ne cek tir. 3) potek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin ir ti fak sa hip le ri nin, bu gay ri men kul ü ze - rin de ki hak la rýný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý o lan bel ge ler i le 15 gün i çe ri sin de da i re mize bil dir me le ri la zýmdýr. k si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4) ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fi lle ri tek lif et tik le ri be del i le son i hal e be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak. Bu fark var i se ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5) Þartname ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi le ce ði, 6) þ bu gay ri men kul sa týþ i la ný il gi li le rin ta pu dan bil di ri len ad res le ri ne teb li ðe gön - de ril miþ o lup, teb lið e di le me me si ha lin de ga ze te i la ný teb lið ye ri ne ge çer li dir. 7) Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/15 ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le ü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur B: T. C. BIRÖY 1. CR ÜDÜRLÜÐÜNDN (GYRNÜL ÇI RTTIR LNI) Dosya No: 2010/ Talimat. Borç lu'ya a it ve bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da ta pu kay dý, kýy me ti, sa - týþ gün ve sa a ti ve ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart la rý be lir ti len; s tan bul i li, Si liv ri il çe si, Se lim pa þa ö yü, rap te pe mev ki i, 8024 sa yý lý par sel de ka yýt lý m 2 yü zöl çüm lü ar sa nýn 1/2 his se si Si liv ri 1. c ra ü dür lü ðü ka le min de a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir D. GÖR STIÞ LNININ TBLÐ: d res le ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan (üb rez ta pu kay dýn da be lir ti len) a la ka dar la ra ta kip borç lu la rý na gön de ri len teb li gat - la rýn teb lið im kan sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 2- STILC TÞINZIN TPU YDI: stan bul i li, Si liv ri il çe si, Se lim pa þa ö yü, rap te pe mev ki i, 8024 sa yý lý par sel de ka yýt lý m 2 yü zöl çüm lü ar sa nýn 1/2 his se si borç lu a dý na ka yýt lý o lup, ta þýn ma zýn ta pu kay dýn da sa tý þa arz þer hi ve ha ciz ler mev cut tur. 4- R DURUU: Siliv ri l çe si, Se lim pa þa er kez a hal le si, 3367 no lu so kak, 8024 no lu par se le Si liv ri Be le di ye si Plan ve Pro je ü dür lü ðü'nün ta rih ve sa yý lý ya zý sýn da be lir til di ði ü ze re par se lin i kiz ni zam 2 kat i ma rý mev cut tur. 5- TÞINZIN HLHZIR DURUU ve VSFI: Sa tý þa ko nu ta þýn maz; s tan bul i - li, Si liv ri il çe si, Se lim pa þa er kez a hal le si, 3367 no lu so kak, 8024 no lu par sel ü ze rin - de ya pýl mýþ o lan Bod rum kat + 3 nor mal kat tan mey da na gel miþ be to nar me bi na Si liv - ri rap te pe mev ki in de kal mak ta dýr. Bod rum kat ü ze rin de ze min kat ve 1 nor mal kat - tan mey da na gel miþ o lan be to nar me bi na da bor dum kat yo lun ko tun dan do la yý da i re o la rak kul la nýl mak ta o lup, ze min ka týn 2 o da + sa lon + mut fak + ban yo dan mey da na gel miþ ol du ðu 1. ka týn i se 2 o da + sa lon + ban yo ve bal kon dan o luþ tu ðu ve ta þýn ma zýn yan par sel de yer a lan bi na ya bi ti þik o la rak ya pýl mýþ týr. Par sel i çin be le di ye nin ver miþ ol du ðu 2 kat i ma ra gö re bod rum kat ye rin de da i re o la rak kul la nýl mak ta dýr. Bi na 1979 yý lýn da ruh sat lan dý rýl mýþ o lup, ze min kat 60 m 2, üst kat lar i se 75 m 2 o la rak pro je len di ri - lip ye rin de ya pýl mýþ týr. Bi na es ki bir ya pý ol du ðu i çin ba kým lý bir hal de de ðil dir. Bah çe ve bi na ba kým is te mek te dir. Sa tý þa ko nu ta þýn ma zýn u la þým so ru nu bu lun ma mak ta dýr. t ra fýn da ya pý laþ ma lar var o lup, ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý nýn hiz met le rin den ya rar - lan mak ta dýr. Ca mi ye, o ku la, -5 ka ra yo lu na ve þe hir mer ke zi ne ya kýn dýr. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu böl ge yaz ay la rýn da kul la ný lan bir böl ge dir. 6- TDR OLUNN IYT : Taþýnmazýn satýþa konu borçlu hissesine, Silivri 1. cra Hukuk ahkemesi'nin tarih, 2010/434 sas, 2011/47 arar sayýlý dosyasýndan verilen kesin nitelikte karar ile ,00.-TL kýymet takdir edilmiþtir. 7- STIÞ ÞRTLRI: Yukarýda açýk tapu kaydý, imar ve halihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn; 1.Satýþý; 15/05/2012 günü, saat: 14:30 'dan 14:40'a kadar Silivri 1. cra üdürlüðü'nde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu va satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla, 2. Satýþ; 25/05/2012 günü, saat : 14:30'dan 14:40'a kadar ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilmemiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet so nun da en ço kar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a - la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. a- r týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti - rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men be de lin % 20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (na kit) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la - zým dýr. Ya ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 sa yý lý a nun'un 1. mad - de si ne gö re "dö viz" te mi nat o la rak ka bul e dil mez. b- Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi - lir. ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ - te ri sý fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i le) sa týþ be de li nak ten ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr (md. 134/4).Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le at ma De ðer Ver gi si (150 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la, bi na, han, o tel ve ar sa lar da..% 18 o la rak DV müþ te ri den tah sil e di lir), tah li ye ve tes lim gi der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn dan ö de nir. Bi rik miþ em lak ver gi si, tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di lir. c- haleye iþtirak edenlerin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat - la rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði. Sa tý la cak ta þýn ma zýn Ta pu kay - dýn da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (. md. 684, 862), ta þýn ma zýn ek - len ti le ri nin (Y. d. 686, 862), hu ku ki se me re le ri nin (.. md. 879), Ta þýn ma zýn bir - leþ ti ril me si du ru mu nun (. d. 859), md. gö re Ta þýn maz mü kel le fi yet le ri - nin (n ti fa hak ký. m. 794, o tur ma hak ký. m. 823, üst hak ký. m. 834, kay nak hak ký. m. 837, r ti fak hak la rý. m. 838, ay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak - di B. m. 507)... mü kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir. d- Uygula ma da re hin be de li nin ö den me sin de ve a la ca ða mah su ben sa týþ ta. 140, 151, 268. md. em re di ci hük mü ne rað men sý ra cet ve li dü zen len me mek te ol du ðun dan; Ta þýn maz ü ze rin de ha ciz, i po tek, sa týþ va a di ve sa ir hak la rý o lan il gi li le rin i ha le yi ta kip e de rek sa týþ ta ri hin den i ti ba ren ye di gün i çin de. d. 100, 151 ve 268, 4792 sa yý lý S.S. u ru mu. d. 21, 1479 sa yý lý Bað-ur. Ya sa sý md. 17, 3065 sa yý lý at ma D.V. a nu nun 55, m me la ca ðý nýn Tah si li Hak kýn da ki a nu nun md 21,.766, 789, 777/2, 796/1. 83/c-2, 100, 142/1, 151,. maddelerine göre sýra ve alacaðýn aslýna yönelik þikayet ve itiraz dava haklarýný kullanmalarý ve icra dosyasýna dava açtýklarýna dair derkenar ibraz etmeleri gerekir. e- po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin ( * ) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. f- haleye katý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10. gün so - nun dan i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. ha le far ký ve te - mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. g- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup teb li gat pul mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. h- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/2200 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le ü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 09/03/ B: T. C. SLVR 1. CR ÜDÜRLÜÐÜ'NDN (GYRNUL STIÞ LNI) DOSY NO: 2010/23 üflisin adý, soyadý ve adresi : TT N DNCL NÞ.TUR. TS. GID SN. LTD ÞRT üf lis ma sa sýn da, sý ra cet ve li nin i la nýn dan son ra geç ka yýt yap tý ran 31 nu ma ra da ka yýt lý a la cak lý i le il gi li o la rak tah kik ve tet kik iþ lem le ri bi ti ril miþ ve c ra ve f lâs a nu - nu nun 320. mad de si ge re ðin ce dü zen le nen a la cak lý lar ek sý ra cet ve li in ce le me ye ha zýr dýr. la ca ðýn e sa sý na ve mik ta rý na i liþ kin i ti raz la rýn (15) gün i çin de if lâ sa ka rar ve ri len yer de ki ti ca ret mah ke me sin de da va yo luy la i le ri sü rü le bi le ce ði; yal nýz sý ra ya i liþ kin i ti - raz la rýn i se (7) gün i çin de þi kâ yet yo luy la ic ra mah ke me sin de i le ri sü rü le bi le ce ði...'nun 166, 232, 234 ve 235. ad de le ri ge re ðin ce teb lið ve i lan o lu nur. 23/02/ B: BIRÖY 1. CR V FLS ÜDÜRLÜÐÜ'NDN SIR CTVL LNI DOSY NO: 2008/9 üflisin adý, soyadý ve adresi : PUNUTTO TSTL SNY V DIÞ TCRT LTD ÞRT üflis masasýnda, sýra cetvelinin ilanýndan sonra geç kayýt yaptýran 12 numarada kayýtlý alacakla ilgili olarak tahkik ve tetkik iþlemleri bitirilmiþ ve cra ve flâs anununun 206 ve 207'nci maddeleri gereðince düzenlenen alacaklýlar sýra cetveli incelemeye hazýrdýr. la ca ðýn e sa sý na ve mik ta rý na i liþ kin i ti raz la rýn (15) gün i çin de if lâ sa ka rar ve ri len yer de ki ti ca ret mah ke me sin de da va yo luy la i le ri sü rü le bi le ce ði; yal nýz sý ra ya i liþ kin i ti - raz la rýn i se (7) gün i çin de þi kâ yet yo luy la ic ra mah ke me sin de i le ri sü rü le bi le ce ði...'nun 166, 232, 234 ve 235. ad de le ri ge re ðin ce teb lið ve i lan o lu nur. 05/03/ B: BIRÖY 1. CR V FLS ÜDÜRLÜÐÜ'NDN SIR CTVL LNI

14 SPOR RT 2012 CU Y Trab zon yük se li þi ni sür dür mek is ti yor SPOR To to Sü per Lig de oy na dý ðý son 3 ma çý da ka za na rak çý ký þa ge çen Trab zons por, bu gün dep las man da li gin diþ li e kip le rin den Genç ler bir li ði ne ko nuk o la cak. Bor do ma vi li e kip bu zor lu Baþ þehir dep las ma nýn da oy na ya ca ðý ma çý da ka za na rak yük se li þi ni sür dür mek is ti yor. Bor doma vi li ler, ay ný za man da zor lu dep las man dan o la ca ðý 3 pu an la 32. haf ta da ki Ga la ta sa ray ma çý na da mo ral li ha zýr lan ma yý he def li yor. Bor do-ma vi li e ki bin tek nik pat ro nu Þe nol Gü neþ, Baþ þehirde a la cak la rý ga li bi ye tin hem playoff ya rý þý i çin hem de ge le cek haf ta oy na ya cak la rý Ga la ta sa ray ma çý ön ce si çok ö nem li ol du ðu nu be lirt ti. B R BR L B L L GN BT S D TR Der bi de ka zan ma sý ge re ken ta ký mýn Fe ner bah çe ol du ðu nun al tý ný çi zen Ha kan Ün sal, Ga la ta sa ray o ra dan bý ra kýn ga - lip dön me yi, be ra ber lik le bi le dön dü ðü tak dir de li gi u nu ta lým, bit miþ tir. Play off da bit miþ tir. Do la yý sýy la Fe ner bah çe tu tun ma, di ðer ta raf ta li gi ko par ma ma çý na çý ký yor. i fa de si ni kul lan dý. FO TOÐ RF: S GLTSRYLI FUTBOLCU HN ÜNSL DRBY YORULDI: Derbi herþeye açýk bir maç HN ÜNSL: DRBD ZNSI GRN TIIN FNRBHÇ. GLTSRY ORDN BIRIN GLP DÖNY, BRBRLL BL DÖNDÜÐÜ TDRD LG UNUTLI, BTÞTR. 'PLY OFF D BTÞTR. DOLYISIYL FNRBHÇ TUTUN, DÐR TRFT LG OPR ÇIN ÇIIYOR. LLÎ ta ký mýn ve Ga la ta sa ray ýn es ki fut bol cu su Ha kan Ün sal, haf ta so nu Þük rü Sa ra çoð lu Stad yu mu nda oy na na cak der bi nin son 10 yý lýn en zevk li ve he ye can lý mü sa ba ka sý o la ca ðý ný söy le di. Ga la ta sa ray ýn Fe ner bah çe yi ken di sa ha sýn da 11 yýl dýr ye ne me di ði ni ha týr la tan Ha kan Ün sal, der bi de en ö nem li mü ca de le nin psi ko lo jik ol du ðu nu i fa de et ti. Ün sal, Ga la ta sa ray ýn mü ca de le nin psi ko lo jik ta ra fý ný çöz me si ha lin de tak tik a çý dan so run ya þa ma ya ca ðý ný be lirt ti. Ha kan Ün sal, haf ta so nu oy na na cak Fe ner bah çe-ga la ta sa ray der bi si ni yo rum la dý. n ö nem li is te ði nin kav ga-dö vüþ ten u zak bir der bi ol du ðu nu ak ta ran Ha kan Ün sal, ta raf ta rýn git me ye cek ol ma sý nýn bu sý kýn tý yý bü yük o ran da or ta dan kal dý ra ca ðý ný ak tar dý. GS, S D C Â ÐIT ÜS TÜN D F VO R Ya rýn ak þam oy na na cak maç ta son 10 yýl lýk pe ri yot ta ki en zevk li, en gü zel maç lar dan bi ri si o la ca ðý ný i fa de e den Ün sal, Ga la ta sa ray ýn a ðýr fa vo ri o la rak gös te ril me si nin der bi nin ru hu na ay ký rý ol du ðu nu be lirt ti. Ün sal þun la rý söy le di: vet Ga la ta sa ray form o la rak i yi du rum da, pu an a van ta jý çok ö nem li. Bir çok a van taj la o ra ya gi di yor a ma; Ga la ta sa ray ýn çok da ha i yi du rum lar da ol du ðu maç la rýn oy nan dý ðý der bi le ri de gör dük, ya þa dýk. Da ki ka lar la bir lik te de ði þen bir ha va ya sa hip tir der bi ler. Hiç um ma dý ðý nýz bir kart, bir ka rar bü tün ha va yý, her þe yi de ðiþ ti re bi lir. Ben, Fe ner bah çe 9 pu an ge ri de bi le ol sa, Ga la ta sa ray ýn a ðýr fa vo ri ol du ðu bir der bi gör mü yo rum. vet, fa vo ri o la rak gi di yor o la bi lir, a ma sa de ce kâ ðýt ü ze rin de fa vo ri dir. Der bi baþ la dý ðý sa ni ye den i ti ba ren her þe ye a çýk bir maç o la rak ge çer. illî ta ký mýn ve Ga la ta sa ray ýn es ki fut bol cu su Ha kan Ün sal. VCI: N BÜYÜ RZU GÜZL BR Ç ZL il lî Fut bol Ta ký mý Tek nik Di rek tö rü b dul lah v cý, Fe ner bah çe i le Ga la ta sa - ray a ra sýn da ya rýn oy na na cak o lan der bi - de mil lî ta kým ho ca sý o la rak tem po lu ve coþ ku lu bir mü ca de le di le di ði ni söy le di. v cý, 11 yýl dýr a dý köy de ka za na ma yan Ga la ta sa tay ýn a dý köy de ga lip gel me si du ru mun da play-off un for ma li te ye dö - nüp dön me ye ce ði i le il gi li bir so ru ya, Ga - la ta sa ray ýn ka za nýp ka za na ma ya ca ðý ný bil mi yo rum; a ma gü zel bir maç iz le mek en bü yük ar zum. Play-off nor mal se zon son ra sý ül ke miz de ilk de fa oy na na cak. O - nun de ðer len dir me si ni o za man yap mak da ha doð ru o lur. di ye ce vap ver di. S T TS T LR D TRB ZONS POR ÜS TÜN Trab zons por i le Genç ler bir li ði, bu gün ya pa cak la rý maç la lig de 56. kez kar þý la þa cak lar. Bu gü ne ka dar i ki ta kým a ra sýn da ya pý lan 55 maç ta bor do-ma vi li e ki bin ga li bi yet ler de üs tün lü ðü bu lu nu yor. 13 maç ta i se ta raf lar sa ha dan be ra ber lik le ay rýl dý. Trab zons por, bu maç lar da 107 gol a tar ken, ka le sin de 53 gol gör dü. n ka ra gü cü ne kar þý linç sü rü yor N R GÜ CÜ u lü bü Ge nel e na je ri Hik met Han cý oð lu, a a le sef ku lü bü mü ze yö ne lik linç kam pan ya sý bütün hý zýy la sü rü yor de di. Han cý oð lu, n ka ra Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný e lih Gök çek in oð lu nu n ka ra gü cü u lü bü ne baþ kan yap tý ðý ge nel ku ru lun mah ke me ka ra rýy la yok Hik met Han cý oð lu hük mün de sa yýl dý ðý ný ha týr lat tý. Gök çek in o gün den son ra n ka ra gü cü u lü bü nü ba týr mak i çin ya zý lý ve gör sel ba sýn da sü rek li n ka ra gü cü bit ti, ta rih ol du söy lem le riy le linç kam pan ya sý na de vam et ti ði ni be lir ten Han cý oð lu, a a le sef ku lü bü mü ze yö ne lik linç kam pan ya sý tüm hý zýy la sü rü yor i fa de si ni kul lan dý. 31. haf ta maç la rý SPOR To to Sü per Lig de 31. haf ta sý nýn per de si bu gün n ka ra da oy na na cak Genç ler bir li ði-trab zons por ma çýy la a çý lý yor. n ka ra 19 a yýs Sta dý nda ki kar þý laþ ma sa at de baþ la ya cak. Sü per Lig de haf ta nýn di ðer maç la rý nýn prog ra mý i se þöy le: Ya rýn: Si vass por-or dus por (Si vas 4 y lül), e di - cal Park n tal yas por-s ki þe hirs por (ar dan n tal yas por), Bur sas por- n ka ra gü cü (Bur sa ta türk), Fe - ner bah çe-ga la ta sa ray (Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu) 18 art Pa zar: er sin d man Yur du-s tan bul Bü yük - þe hir Be le di yes por (Tev fik Sýr rý Gür), Ga zi an teps por-ar - de mir a ra büks por (a mil O cak), ay se ris por-sam suns - por (ay se ri Bü yük þe hir Be le di ye si a dir Has) 19 art Pa zar te si: Be þik taþ-a ni sas por (Fi ya pý nö nü) Ba kan ý lýç tan ö dül ta li ma tý GNÇ L ve Spor Ba ka ný Su at ý lýç, Sýr bis tan ýn baþ þehri Bel grad da ya pý lan v ru pa Gü reþ Þam pi yo na sý i le s tan bul da ger çek leþ ti ri len Dün ya Sa lon t le tizm Þam pi yo na sý nda de re ce ye gi ren spor cu la rýn ö dül le ri nin bir an ön ce ö den me si ta li ma tý ný ver di ði bil di ril di. Ö dül yö net me li ði ne gö re, s tan bul da ki Dün ya Þam pi yo na sý nýn ar dýn dan Belg rad da ki v ru pa Þam pi yo na sý nda da al týn ma dal ya ka za nan Gre ko ro men il lî Ta ký mý 120 ki log ram gü reþ çi si Rý za a yalp i le ser best stil de 120 ki lo da v ru pa Þam pi yon lu ðu na u za nan Ta ha k gül 375 er Cum hu ri yet al tý ný a la cak. y ný þam pi yo na da v ru pa ü çün cü lü ðü el de e de rek Tür ki ye ye bronz ma dal ya ka zan dý ran h met Pe ker, Ser hat Bal cý, Fa tih Ü çün cü ve lif Ja le Ye þi lýr mak da 150 þer Cum hu ri yet al tý ný i le ö dül len di ri le cek. t le tizmde Tür ki ye ye ta ri hi nin ilk gü müþ ma dal ya sý ný ka zan dý ran l han Ta nui el de et ti ði gü müþ ma dal ya i le Cum hu ri yet al tý ný al acak. Yi ne Tür ki ye ye ta ri hi nin ilk bronz ma dal ya sý ný ka zan dý ran s lý Ça kýr lp te kin de 375 Cum hu ri yet al tý ný a la cak.

15 Y L - SÐLI 16 RT 2012 CU 15 yi evlât yetiþtirmek, iyi evlât olmakla mümkün FTH ÜNVRSTS PSOLOJ BÖLÜÜ ÖÐRT GÖRVLS V L DNIÞNI FN YÞLDÐ, Y BR VLÂT YTÞTR STYORS, NN V BBIZ RÞI Y BR VLÂT OLLIYIZ DD. F TH Ü ni ver si te si Psi ko lo ji Bö lü mü Öð re tim Gö rev li si ve i le Da nýþ ma ný f kan Ye þil dað, yi bir ev lât ye tiþ tir mek is ti yor sak, an ne ve ba ba mý za kar þý i yi bir ev lât ol ma lý yýz. de di. Fa tih Ü ni ver si te si Psi ko lo ji Bö lü mü Öð re tim Gö rev li si ve i le Da nýþ ma ný f kan Ye þil dað, Zon gul dak Ö zel U fuk o le ji ta ra fýn dan, Ge nel a den þ çi le ri Sen di ka sý (GS) on fe rans Sa lo nu nda dü zen le nen ut lu Bir Ço cuk çin Na sýl Bir i le ko nu lu bir se mi ner ver di. Ye þil dað, ço cuk la rý ye tiþ ti rir ken ya pý lan yan lýþ la rý ör nek ler le an lat tý. i le nin top lu mun te me li ni o luþ tur du ðu nu vur gu la yan Ye þil dað, i le çö ker se top lum da çö ker. i le hu ku ku nu ken di hu ku ku muz ü ze rin de tut ma lý yýz. n sað lýk lý a i le ya pý sý na sa hip o lan Tür ki ye miz de ma a le sef son yýl lar da a þý rý de re ce de bo þan ma lar ya þan mak ta dýr. Ya pý lan a raþ týr ma la ra gö re, ba zý il ler de ye ni ev le nen üç çift ten i ki si bo þa ný yor. Bu, cid dî bir kri zin ön ce sin de ol du ðu mu zun ha ber ci si dir. yi bir ev lât ye tiþ tir mek is ti yor sak, an ne ve ba ba mý za kar þý i yi bir ev lât ol ma lý yýz. de di. Zonguldak / cihan H T LR DN DRS ÇI R TN ÇO CU LR Y TÞ T R L ÇO CU e ði ti min de ki yan lýþ lýk la ra da de ði nen Ye þil dað, þun la rý söy le di: en di miz aç a çýk ka lý yor, an cak ço cuk la rý mý zý aç a çýk bý rak mý - yo ruz. Ha ya týn hep ra hat yön le ri ni ço cuk la rý mýz la pay - la þý yo ruz. Ço cuk la rý mý za i yi lik de ðil kö tü lük ya pý yo ruz. Ço - cuk la rý mýz la ra ha tý de ðil ha ya tý pay laþ ma lý yýz. Hep ha ta sýz ço cuk bek li yo ruz. en di mi zin ha ta la rý ný gör mü yo ruz. Ha ta yap mak kö tü bir þey de ðil dir. Ço cuk la rý mýz ha ta yap - ma kor ku su i le iþ ya pa maz o lu yor lar. Ha ta yap ma yan de ðil, ha ta sýn dan ders ler çý ka ran ço cuk lar ye tiþ tir me li yiz. Ço cu ðun, ken di prob lem le ri ni ken di si nin çöz me si sað - lan ma lý. i le i çe ri sin de ki bi rey le rin ro lü nü de ta - ným la yan Ye þil dað, an ne nin gö re vi nin sev gi ve þef kat ol du ðu nu, ba ba nýn i se a i le de o to ri ter ve güç lü ol ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. "utlu Bir ile çin Nasýl Bir çocuk" konulu seminer veren Öðretim Görevlisi fkan Yeþildað, çocuklar yetiþtirirken yapýlan yanlýþlarý anlattý. i le i çi þid det, kýz ço cu ðu nu ev li lik ten so ðu tu yor UZ N LR, a i le i çin de þid det or ta mýn da ye ti þen kýz ço cuk la rý nýn ev len me ye so ðuk bak tý ðý ný be lir ti yor. ýz ço cuk la rý, ba ba sý nýn an ne si ne yap tý ðý þid de ti ev le nin ce e þi nin de ken di si ne uy gu la ya ca ðý kor ku su nu ta þý yor. n tal ya nýn a nav gat il çe si Ö zel Se ma o le ji reh ber öð ret me ni ve a i le i le ti þim uz ma ný psi ko log rif Ö zut ku, sü rek li ba ba sý ta ra fýn dan an ne si nin dö vül dü ðü nü gö ren kýz la rýn ge lin lik ça ðý na gel di ðin de ev len me ye so ðuk bak tý ðý ný söy le di. Bun da en ö nem li et ken ve kor ku nun ev le ne ce ði e þi nin de ken di si ne þid det uy gu la ya ca ðý kor ku su ol du ðu nun al tý ný çi zen Ö zut ku, a i le i çi þid de tin ye tiþ me ça ðýn da ki ço cuk lar da de rin kor ku ve ge le ce ðe ka ram sar bak ma en di þe si nin bu lun du ðu nu kay det ti. i le i çi þid det le il gi li a çýk la ma ya pan Ö zut ku, kýz ço cuk la rý nýn ge le cek a dý na a i le kur ma da tek rol mo del le ri nin ken di a i le si ol du ðu nu söy le di. ntalya / cihan ÇO CU ÐUN bes len me, ba kým, ko run ma, sev gi ve e ði tim ih ti yaç la rý a i le de kar þý la ný yor. i le ay ný za man da ço cu ða gü ven or ta mý o luþ tu rup, ye te nek le ri nin ge liþ me si ne ze min ha zýr lý yor. Ça lý þan an ne le rin gi de rek art tý ðý gü nü müz de ba zý e be veyn ler, ev lât la rý ný a i le bü yük le ri nin ya ný na bý ra ký yor. i mi a i le ler i se ra hat ça lý þa bil mek i çin ço cu ðu nu baþ ka bir þe hir de ya þa yan a i le bü yük le ri ne gön de ri yor. Bu du rum ba zý so run la rý da be ra be rin de ge ti ri yor. n ne ve ba ba sý ço cu ðu na ye ter li za man a yý ra ma dý ðýn da a ra la rýn da ye ter li gü ven i liþ ki si ku ru la mý yor. Böy le o lun ca da ço cuk ta dep res yon, ag re sif lik, i çe ka pa ným, u yum so run la rý, alt ýs lat ma, ke ke me lik gi bi dav ra nýþ so run la rý gö rü le bi li yor. y rý ca ço cuk lar dan bi ri si a i le nin ya nýn da, di ðe ri fark lý bir yer de ol du ðu du rum da a i le ye kýz gýn lýk, kar deþ kýs kanç lý ðý, suç lu luk duy gu la rý, da ha yo ðun ya þa ný yor. nkara / cihan L Ç ÞD DT, N ÇO IZ ÇO CU ÐU NU T L YOR YÜZ yü ze yap tý ðý an ket ça lýþ ma la rýn da a i le i çi þid de ti mey da na ge ti ren un sur la rýn ba - þýn da eþ ler a ra sý sað lýk lý i le ti þim ku ra ma ma so ru nu nun gel di ði nin gö rül dü ðü ne dik kat çe ken Ö zut ku, eþ le rin sað lýk lý i le ti þim kur - ma yý sað la ma la rý i çin ilk ön ce li ðin an laþ ma - da ay ný di lin kul la nýl ma sý nýn çok ö nem li ol - du ðu nu söy le di. þ ler a ra sý ay ný di li kul lan - ma nýn eþ le rin bir bi ri ni çok i yi ta ný ma sý i le müm kün o la ca ðý ný vur gu la yan Ö zut ku, bir ba ya nýn ko ca sý nýn ne ler den hoþ la nýp hoþ - lan ma dý ðý ný, bir er ke ðin de ha ný mý nýn ne ler - den hoþ la nýp hoþ lan ma dý ðý ný çok bil me si ge rek ti ði ni kay det ti. Ö zut ku, i le i çi þid det en faz la kýz ço cuk la rý ný et ki li yor dedi. Çocuðun yeri ailesinin yaný SO RUN LR, ÇO CU L U RU LN L T Þ T LR N N-B B NIN ça lýþ tý ðý ba zý a i le ler - de, ço cu ðun a i le bü yük le ri nin ya nýn da bü yü dü ðü nü ha týr la tan Sa yým, n ne ve ba ba ço cuk i çin gü ve ni tem sil e der. Bu ko nu da ilk dö nem ler de an ne nin ro - lü da ha et kin ken, 3 yaþ tan son ra ba ba - nýn ro lü de da ha faz la ö nem ka zan ma - ya baþ lar. be veyn le rin so run la rý, ço - cuk la kur duk la rý i liþ ki nin ka li te si ni et ki - ler. Sa yým, çok ö nem li bir so run yok sa ço cu ðun a it ol du ðu yer an ne-ba ba sý nýn ya ný ol du ðu nu kay det ti. Sa yým, ö nem li bir tav si ye de bu lu nu yor: n ne-ba ba - nýn kay bý, ba kým güç lük le ri, a i le de has - ta lýk, çok cid dî mad dî so run lar du ru - mun da ço cuk la rýn a i le le rin den ay rý kal - dýk la rý ný gö rü yo ruz. Fa kat bu de re ce ö - nem li ol ma dý ðý du rum lar da ço cuk mut la ka a i le si nin ya nýn da ol ma lý.

16 Bulduðu parayý sahibine teslim etti Ü T V Â R O L U N U Z : Þ U S T B L N I L Â B I Ç N D N Y Ü S G Ü R S D Â S L Â I N S D Â S I O L C T I R RSN'D bir güvenlik görevlisi otomobiliyle seyir halinde iken yerde bulduðu 20 bin TL yi önce polise daha sonra ise sahibine teslim etti. sgarî ücretle çalýþtýðý ve o sýrada alacaðý araba için 2 bin TL ye ihtiyacý olduðu halde 20 bin TL yi sahibine teslim eden hmet aya yý (33) müdürleri ise örnek davranýþý dolayýsýyla altýn ve teþekkür belgesi ile ödüllendirdi. aya aldýðý terbiye dolayýsýyla bulduðu paraya tenezzül etmeyi hiç düþünmediðini söyledi. ersin / cihan YSR Tek nik ve n düs tri es lek Li se si nin lek trik ve lek trik Bö lü mü öð ret men le ri eh met Þa hin ve us ta fa çöz, öð ren ci le rin des te ðiy le es ki bir o to mo bi lin ka sa sý ný e lek trik le ça lý þan o to mo bi le dö nüþ tür me yi ba þar dý. Ge çen yýl dü zen le nen es le kî ve Tek nik ði tim Fu a rý ( TF) i çin ha zýr la nan e lek trik li o to mo bil, yak la þýk 8 bin li ra ya mal ol du. Hur da bir o to mo bil a lý na rak ya pý mý na baþ la nan o to mo bi lin me ka nik ve e lek trik ak sa mý ta ma men o kul im kân la rýy la ye ni len di. Bir þarj da 160 ki lo met re yol a la bi len o to mo bi lin mo to ru i se ço rap ör me ma ki ne sin den sö kü len e lek trik mo to run dan ya pýl dý. O kul ü dü rü Dur muþ Pa yas, ge çen yýl ki TF e e lek trik li o to mo bil pro je siy le ka týl mak is te dik le ri ni ve bu nun i çin yo la çý kan öð ret men ve öð ren ci le ri ne des tek ol duk la rý ný söy le di. Ye ni Sa na yi Si te si nden bin 200 li ra ya al dýk la rý hur da bir o to mo bi li ta ma men o kul im kân la rýy la e lek trik le ça lý þan o to mo bi le dö nüþ tür dük le ri ni i fa de e den Pa yas, þöy le ko nuþ tu: Þim di e lek trik li o to mo bil ü re til me ye baþ lan dý. ma biz bu o to mo bi li he nüz e lek trik li o to mo bil ko nu þul mu yor ken yap týk. Ta ma men ken di im kân la rý mýz la e lek trik li o to mo bil ü ret tik. es le kî e ði tim ku rum la rý o la rak bi zim tek no lo ji ü re ten mer kez ler ol ma mýz ge re ki yor. Bu nun i çin ça lýþ ma ya de vam e de ce ðiz. Pro to ti pi ni yap tý ðý mýz o to mo bil, da ha da ge liþ ti ri le bi lir. Bu ça lýþ ma mý zý be le di ye o to büs le rin de de uy gu la mak is ti yo ruz. Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný eh met Öz ha se ki i le bu ko nu yu gö rüþ tük. Bi ze des tek o la cak la rý ný söy le di. Bi ze ve ri le cek es ki bir be le di ye o to bü sü nü e lek trik le ça lý þýr ha le ge ti rip hal ký mý zýn kul la ný mý na sun mak is ti yo ruz. Bu nu ya pa bi le cek tek nik do na ný ma ve tec rü be ye sa hi biz. Y16 RT 2012 CU O kul da e lek trik li o to yap tý lar YSR'D BR SL LSSNN ÖÐRTN V ÖÐRNCLR, ÇORP ÖR N- SNDN SÖÜLN OTORL, HURD BR RCI LTRL OTOOBL DÖNÜÞTÜRDÜ. Okul üdürü Durmuþ Pa yas, Þim di e lek trik li o to mo bil ü re til me ye baþ lan dý. ma biz bu o to mo bi li he nüz e lek trik li o to mo bil ko nu þul mu yor ken yap týk." dedi. ULLNILYN ÇORP ÖR NSNDN OTOR OTOOBLN ya pý mý ný üst le nen öð ret men ler den us ta fa çöz, o to mo bi li ço rap ör me ma ki ne sin den sö kü len bir mo tor la ha re ket et tir dik le ri ni kay det ti. ra cýn ya pý mýn dan es ki me zun la rýn dan da des tek al dýk la rý ný di le ge ti ren çöz, þu bil gi le ri ver di: O ku - lu mu zun me zu nu öð ren ci le ri miz den bi ri ço rap ör - me tez gâ hýn dan sö kü len mo to ru bi ze he di ye et ti. O to mo bi li mi zi bu mo tor dan al dý ðý mýz güç le ha re - ket et ti ri yo ruz. kü den al dý ðý mýz doð ru a ký mý al - ter na tif a ký ma çe vi ren bir sü rü cü müz var. Rad yo po tu de di ði miz kü çük bir a yar la may la gaz pe da lý na bas tý ðý mýz da mo to run fre kan sý ný de ðiþ ti re rek hý zý ný a yar lý yo ruz. Di fe ran si yel kul lan ma dan a ra cý mý zýn hý - zý ný a yar la ya bi li yo ruz. Bu sa ye de a ra cý is ter vi tes li is - ter vi tes siz kul la na bi li yo ruz. Tam þarj o lur sa 2,5 bey gir gü cün de ki mo tor la a ra cý mýz 80 ki lo met re hý - za u la þa bi li yor ve 160 ki lo met re yol ya pa bi li yor. o - tor gü cü art tý rý lýr ve da ha ge liþ miþ a kü ler kul la ný lýr sa a ra cýn hý zý ve a la ca ðý yol me sa fe si art tý rý la bi lir. Öð ret men eh met Þa hin de im kân la rý ye ter - siz ol du ðu i çin 14 am per lik 42 a kü yü se ri bað la - ya rak mo tor i çin e lek trik ü ret tik le ri ni söy le di. Bu tür mo tor lar da kü çük ha cim ler de bey gir gü cün de mo tor lar ya pý la bi le ce ði ni i fa de e den Þa hin, Lit yum ba tar ya grup la rýy la u zun sü re li ve da ha per for mans lý mo tor lar ya pa bi li - riz. O kul im kân la rýy la 2,5 bey gir lik bir mo tor la o to mo bi li ha re ket et tir dik. n cak, da ha güç lü a kü ler ve da ha güç lü mo tor lar la a ra cýn per for - man sý ný ar ttý ra bi li riz de di. ay se ri / a a TÜ RS in ye mek TIRý So ma li de fa a li ye te geç ti n SOL hal ký na yar dým e li ni u za tan Türk ý zý la yý, ih ti yaç sa hip le ri ne ku man ya da ðýt mak ye ri ne be ra be rin de gö tür dü ðü TÜ RS o bil ut fak TIRý i le in san la rýn mi de si ne sý cak ye mek gir me si ni sað la dý. Bir si vil top lum ku ru lu þu o lan Tüm Res to ran lar, Lo kan ta lar ve Te da rik çi ler Der ne ði (TÜ - RS), ya þa nan a fet ler de in san la rýn en çok ye mek ko nu sun da sý kýn tý ya þan dý ðý ný gör dü. Bu sý kýn tý la rýn gi de ril me si i çin gün de 10 bin ki þi ye sý cak ye mek pi þi ri lip ih ti yaç sa hip le ri ne da ðý tý la cak bir mo bil mut fak TIRý ta sar la yan TÜ RS, bu pro je yi ha ya ta ge çi re rek Türk ý zý la yý na he di ye et ti. Geç ti ði miz yýl ya þa nan ku rak lýk ve ne ti ce sin de o lu þan aç lýk la bo ðu þan So ma li hal ký na yar dým e li ni u za tan Türk ý zý la yý, ih ti yaç sa hip le ri ne ku man ya da ðýt mak ye ri ne be ra be rin de gö tür dü ðü TÜ RS o bil ut fak TIRý i le in san la rýn mi de si ne sý cak ye mek gir me si ni sað lan dý. Geç ti ði miz haf ta So ma li ye gi den ve çe þit li a çý lýþ lar da bu lu nan Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Türk ý zý la yý nýn kur du ðu 2100 ça dý rýn bu lun du ðu Ce zi re-ha yat ça dýr ken ti ni gez di ve gün de 10 bin ki þi lik ye mek çý ka rý lan TÜ RS o bil ut fak Tý rýn da in ce le me ler de bu lun du. Zi ya ret le il gi li TÜ RS ten ya pý lan a çýk la ma da, Baþ ba kan Yar dým cý sý Sn. Be kir Boz dað ýn Tür ki ye de bir ilk o lan o bil ut fak TIRý mý zý zi ya re ti bi zim i çin o nur kay na ðý ol muþ tur ve Tü res o la rak bi zi i kin ci mo bil mut fak TIRý ya pý mý na sev k et miþ tir. n ký sa za man da ça lýþ ma la ra baþ la yýp i kin ci bir mo bil mut fak TIRý ya pa rak ih ti yaç sa hip le ri nin hiz me ti ne su na ca ðýz. de nil di. s tan bul / Ye ni s ya Ye mek çe ki so ru nu çö zü le cek TÜ Res to ran lar, Lo kan ta lar ve Te da rik çi ler Der ne - ði (TÜ RS) Yö ne tim u ru lu Baþ ka ný Ra ma zan Bin - göl, ye mek çe ki ko nu sun da dü zen le me nin bir an ev vel ya pýl ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Ye mek Çe ki Yö - ne ti ci le ri, TO da ko mis yon o ran la rý hak kýn da bir top lan tý yap tý. Top lan tý ya ka tý lan TÜ RS Baþ ka ný Ra ma zan Bin göl, ye mek çe ki ko mis yon o a ran la rý nýn yüz de 7 i le yüz de 10 la ra çýk ma sýn dan ve ye mek çek le ri nin res to ran ve ka fe le rin dý þýn da, gi yim ve gý - da a lýþ ve riþ le rin de kul la nýl ma sý nýn sek tö rü mü ze bü yük za rar ver di ði be lir te rek, bu za rar la rýn gi de ril - me si i çin ge rek li dü zen le me le rin bi ran ev vel ya pýl - ma sý ge rek ti ði ni di le ge tir di. Top lan tý da, ge rek li dü - zen le me le ri ya pa cak ve ka nun tek li fi ni ha zýr la ya cak bir alt ko mis yon o luþ tur mak ve i le ri ki bir ta rih te top lan ma ka ra rý i le so na er di. s tan bul / Ye ni s ya

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor LLRD ÇOCUKLRI KR HDS UMR H B R S F 3 T GÜÞT ÞDDTL FIRTI H B R S F 16 D GR ÇK T H BR V RiR mutsuz ediyor H B R S F 16 D IL: 42 S I: 15.061 S I BH TI I MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 25 OCK 2012 ÇRÞMB / 75

Detaylı