J t/c ~ ' ~. TARAFLAR. Protokolde Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "J t/c ~ ' ~. TARAFLAR. Protokolde Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel"

Transkript

1 TRAFİKTE CAN GÜVENLİ(;İ VE SORUMLULUK BİLİNCİNİN GELİşTİRİLMESİ KONULARıNDA BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ DÜZENLENMESİNE DAİR İŞBİRLİ(;İ PROTOKOLÜ TARAFLAR Madde 1 - İşbu Protokol'ün taraftan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü ve TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonlan Yapım ve İşletim A.Ş.'dir. Protokolde Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü için "ÇYEGM", Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü için "KUGM" kısaltmalan kullanılmıştır. TANıMLAR Madde 2 - Bu Protokol' de geçen; "Bakanlık", T.C. Mill1 Eğitim Bakanlığı'nı, "ÇYEGM", T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'nü, "KUGM", T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünü, "Firma" TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonlan Yapım ve İşletim A.Ş.'yi "Milli Eğitim Müdürlüğü", İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini, "Merkez", Halk Eğitim Merkezi'ni, "Danışman kuruluş", Su Sürdürülebilirlik Ekonomik Sosyal Çevresel Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. 'ni, "Seminer", Firma işbirliğinde merkez, il, bölge veya ülke düzeyinde düzenlenecek bilgilendirme seminerlerini, "Katılımcı", seminerlere katılacak merkez yönetici, öğretmen, ücretli ve kadrolu usta öğreticiler, diğer personel ve kursiyerler ile kurslara kayıtlı olmayan çevre halkını ifade eder. AMAÇ Madde 3 - İşbu Protokol 'ün amacı; Ulaştırma Bakanlığı öncülük ve koordinasyonunda başlatılan "Trafikte Sorumluluk Hareketi" kapsamında, Trafikte Can Güvenliği konusunda koruyucu önlemler alınması ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi için Bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Firma işbirliğinde düzenlenecek Sorumlu Vatandaş Hareketi Seminerleri ile ilgili esas ve yükümlülükleri belirlemektedir. KAPSAM Madde 4 - Işbu Protokol, Bakanlık adına ÇYEGM ve Ulaştırma Bakanlığı adına KUGM ile Firma işbirliğinde ülke düzeyinde düzenlenecek bilgilendirme seminerlerini kapsar. J t/c ~ ' ~.

2 DAYANAK Madde 5 - işbu Protokol 'ün dayanağı, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ilgili mer'i mevzuatıdır. YETKİLİ BİRİMLER Madde 6 - Bu Protokol hükümlerinin yürütülmesinde, Milli Eğitim Bakanlığı adına ÇYEGM, Ulaştırma Bakanlığı adına KUGM, Firma adına Firma Genel Müdürlüğü ve/veya Firma'nın Protokol'e ilişkin işlerinin yürütülmesinde yetkilendirdiği danışman kuruluştur. Taşradaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde, Genel Müdürlük adına Milli Eğitim Müdürlükleri ve Merkez Müdürlükleri ile Firma sorumludur. Firma, tüm faaliyetleri kendisi veya "Danışman kuruluş" marifetiyle yürütebilir. YÜKÜMLÜLÜKLER Madde 7 - Protokol kapsamındaki ış ve işlemlerin yürütülmesinde taraflann yükümlülükleri şunlardır: 7.1. ÇYEGM Yükümlülükleri; Protokol çerçevesinde iş ve işlemlerin düzenli yürütülmesi yönünde gerekli önlemi almak, Etkinliklerin yürütülmesi ile ilgili olarak gerekli emir, onay vb. işlemleri hazırlamak, ilgili birim ve yetkililere ulaştınlmasını sağlamak, Seminerlere katılımın en yüksek düzeyde olması yönünde gerekli önlemi almaktır KUGM Yükümıüıükleri; Taraflar ile Trafikte Sorumluluk Hareketi paydaşlan arasında genelolarak koordinasyon ve iletişimi sağlamak, Trafikte Sorumluluk Hareketi paydaşlannın kendi faaliyet alanlanyla ilgili katkı ve önerilerini proje hedefleri doğrultusunda değerlendirmektir Firma'nın Yükümlülükleri; Seminer düzenlenecek merkez, il ve bölgelbölgeleri belirlemek, Seminerlerle ilgili tüm giderleri karşılamak, Seminerlerde görev yapacak eğitmenleri temin etmek ve bununla ilgili giderleri karşılamak, Seminerlerle ilgili yer, salon ve teknik donanımı sağlamak, bununla ilgili giderleri sağlamak Seminerlerle ilgili yer, salon, teknik donanım vb. iş ve işlemlere dair organizasyonu yapmak, Milli Eğitim Müdürlükleri, işbirliği yapmak suretiyle seminer organizasyonunu gerçekl eştirmek,

3 Seminerlerle ilgili broşür, kitapçık, yayın vb. kaynaklan ÇYEGM ve KUGM işbirliğinde hazırlamak, basımını ve dağıtımını yapmak, Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği yapmak suretiyle işlemlerin düzenli yürütülmesini sağlamak, Firma, ÇYEGM, Milli Eğitim Müdürlükleri ve Merkezler arasındaki organizasyon, iletişim iş ve işlemlerini düzenli olarak yürütmek, Katılımın en yüksek düzeyde olması yönünde Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği yapmak, Karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi yönünde, ÇYEGM ve KUGM ile işbirliği yapmak ve ortak alınacak karara göre iş ve işlemleri yürütmektir Firma, organizasyona ilişkin işleri, KUGM onayını almak suretiyle kendisi veya Danışman Kuruluş aracılığı ile yürütülebilir. 7.4 İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Yükümlülükleri; Firma yetkilileri ve Danışman Kuruluş işbirliğinde seminerlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi hususunda gerekli tüm önlemleri almak, Seminerlerle ilgili gerekli onay, izin, yazışma vb. iş ve işlemleri yürütmek, Katılımın en yüksek düzeyde olması yönünde gerekli önlemleri almak, Firma yetkilileri ve Danışman Kuruluş işbirliğinde seminer yeri, salonu ve teknik donanıma dair gerekli çalışmalan yapmak, herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi yönünde önlem almak, Gönderilecek materyal, yayın, broşür, vb. kaynaklann amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak. 7.5Merkezlerin Yükümlülükleri; Seminere katılacak katılımcılan belirlemek ve katılımın gerçekleşmesini sağlamak, Katılımcılarla ilgili onayı zamanında almak, İşlemlerin düzenli ve sağlıklı yürütülmesi için Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliğinde bulunmak, Merkez düzeyinde seminer düzenlenmesi yönünde gerektiğinde Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile Firma'ya talepte bulunmak, İldeki seminerin merkezde yapılması durumunda, gerekli önlemleri zamanında almak ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek, Tanıtıma yönelik duyuru ve afişlerin uygun yerlere asılmasını sağlamak, Gönderilebilecek yayın, materyal, araç-gereç vb. İhtiyaçlann, ilgililere ulaştınlmasını ve amacına uygun kullanımını sağlamaktır Sertifika verilmesi durumunda taraflann logo ve imzalannın da yer aldığı seminer katılım sertifikasının otomasyon sisteminden düzenlemek.

4 SEMİNERLERİN DÜZENLENMESİ Madde 8 - Seminer düzenlenecek iller, Firma tarafından belirlenecek, bu belirleme işlemi yapıldıktan sonra, ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri ile temas kurulacak, katılımcılar, seminer yeri, seminer tarihi, saati vb. esaslar üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra, Firma tarafından ilgili Valiliğe resmi olarak başvuru yapılacaktır. Resmi başvurudan sonra, Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından tüm hazırlıklar süratle yerine getirilmek suretiyle seminerin düzenlenmesi sağlanacaktır. Firma tarafından illere yapılacak başvuru, seminerin düzenlenmesine dair tahmini tarihten en az 30 gün önce yapılacaktır. Seminerler, katılımcılann motivasyonunu destekleyecek ortamlarda yapılacaktır. SEMİNERLERİN İÇERİGİ Madde 9 - Seminerler, Kaza ve güvenlik kavramının yeniden yapılandınlması, Sorumluluğun bireye çekilmesi : "Ben", "Kıl payı atlatılan kazalara dikkat", Kazadan Korunma: "Tehlikeyi fark et, doğru karar ver", "doğru tepkiyi göster", "Trafik işaretlerinin kazadan korunmaya katkısı", "Taşıt güvenliği ve Trafik yasa ve yönetmeliklerinin günlük hayatta kullanımı"na dair konulan içerir. Seminerler, Firma tarafından temin edilecek öğreticiler tarafından verilecek olup, ÇYEGM'in görüşlerine sunulacak ve gerekli onayalındıktan sonra uygulamaya konulacaktır. çeşitli HÜKÜMLER Madde 10 - Seminerler, Firma tarafından belirlenecek illerde yapılacaktır. Firma'nın başvuruda bulunduğu Milli Eğitim Müdürlükleri, işlemlerin düzenli ve sağlıklı yürütülmesi konusunda gerekli tedbirleri alacaktır. Madde 11 - Her seminer sonrasında, Danışman kuruluş tarafından, seminer konusunu ve katılımcı sayısını belirten bir rapor hazırlanarak, ÇYEGM, KUGM ve ilgili Firma yönetimine bilgi olarak sunulacaktır. Madde 12 - Düzenlenecek seminerlere, gerektiğinde ÇYEGM ile KUGM Genel Müdürlüğü yetkilileri de gözlemci olarak katılabilecek, bununla ilgili yol, konaklama vb. giderler, Firma tarafından karşılanacaktır. Madde 13 - Seminerlere, istekleri halinde, Bakanlığa bağlı diğer okul ve kurumlardaki ilgili branş öğretmenleri de katılabileceklerdir. Seminerin düzenlenmesi ile ilgili planlama yapılırken, Milli Eğitim Müdürlükleri bu kurumlara da gerekli duyuruyu yapacaklardır. Madde 14 - Düzenlenecek seminerlerde diğer fırma ve kuruluşlar ve bunlann ürünleri aleyhinde sözlü ve yazılı tutum ve davranışlara yer verilmeyecektir. Seminer sırasında katılımcılar arasında bu gibi davranış ve tutum içerisine girenler olduğu takdirde, gerekli uyanlar ilgililer tarafından yapılacaktır. ~ / ~ ~J

5 Madde 15 - Seminerlerin Eylül ve Haziran aylannda yoğunlaştınıması olmakla birlikte, Firma'nın talebine göre yıl süresince de yapılabilecektir. yararlı Madde 16 - Seminerlerin planlanmasında hizmetin aksatılmaması yönünde gerekli tedbirler alınacaktır. Madde 17 - Protokol' de yer almayan hususlar ile uygulamada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi yönünde, gerektiğinde ortak toplantılar yapılıp, ÇYEGM, KUGM ve Firma yetkililerinin ortak onaylan ile uygulamaya konulacaktır. Madde 18 - Firma'nın finansman dışındaki yükümlülükleri, kendisi ve/veya "Danışman Kuruluş" tarafından yerine getirilebilir. İLETİşİM ADRESLERİ Madde 19 - Protokol kapsamında yapılacak her türlü yazışma, talep ve diğer bildirimler, taraflann aşağıda belirtilen adreslerine yapılır. Bakanlık iletişim ve tebligat bilgileri: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Tel : (0312) Fax: (0312) Ulaştırma Bakanlığı'nın iletişim ve tebligat bilgileri: T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek / ANKARA Tel : (0312) Fax: (0312) Firma'nın iletişim ve tebligat bilgileri: Büyükdere Cad. No.255 Nurol Plaza Kat MasIaklİSTANBUL Tel : (0212) Fax: (0212) Su Danışmanlık'ın iletişim ve tebligat bilgileri: Recep Paşa Cad. Nimet Özden İş Merkezi No.18 Kat-5 Taksim/İSTANBUL Tel : (0212) Fax: (0212) PROTOKOLDEN DOGAN VERGİ VE KESİNTİLER Madde 20 - Protokol'den doğan her türlü vergi, resim, harç, pul vs. mükellefiyetler Firma' ya aittir. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Madde 21 - işbu Protokol, Türkiye Cumhuriyeti yasalanna göre yürütülür, yorumlanır ve uygulanır. Taraflar işbu Protokol 'ün uygulanması sırasında meydana gelebilecek bütün uyuşmazlıklann uzlaşma ve sulh yolu ile çözümünün asılolduğunu kabul ederler. Her türlü çaba ve özene rağmen, uyuşmazlıklann sulh yolu ile çözümlenernemesi halinde, uyuşmazlıklann çözümünde Ankara Mahkemeleri yetkilidir. ~ ~;-ı: ~i

6 PROTOKOl ÇEKİLME Madde 22- Bu protokolün tarafları, 30 (otuz) gün önceden diğer taraflara yazılı. bildirimde bulunmak suretiyle tek taraflı olarak çekilebilirler. PROTOKOLÜN SÜRESİ Madde 23 - işbu protokol bir (1) yıl süre ile geçerli olup, bu sürenin bitiminden en az 30 gün önce taraflardan biri yazılı olarak çekilme bildiriminde bulunmadıkça; kendiliğinden bir yıl süreyle yenilenmiş sayılır. VÜRÜRLÜLÜK Madde 24- işbu protokol, imza tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktır. işbu Protokol 24 maddeden oluşup, taraflara birer (1) asıl nüsha verilmek... ş.\lr.t:?tb:l.~.~.. J),qş.Ç.f! ))..~En~~ tanzim edilmiştir. imza Tarihi ve Yeri: J!/~!/20ıo, Ankara MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ADıNA ULAŞTıRMA BAKANLIGI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü ADıNA TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim.Ş. IN /c/.~?-/ MehmetCAN GenelMüdür u Naci BAŞERDEM GenelMüdür / Muharrem Koray ÖZCAN İletişim ve İş Geliştirme Direktörü 1/2

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 YÖNETMELİK Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) tan: BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA Sayi Konu T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii : B.12.0.TAG-0.04.02.604.01 : Halk Elinde Hayvan Islahi Uygulama Esaslan Olur No: I ()),J BAKANLIK

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım, Dayanak, Hedef, İlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Başbakanlık

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- (1) 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı, Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 21 Kasım 13 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (06.05.14 TARİH VE

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE-1: (Değişik S.T:03.05.2012/55) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 06.8.2014 Kabul Sayısı: 104 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün

Detaylı