ADI SOYAD / ÜNVAN :... İŞ / MESLEK :... T.C. KİMLİK NO :... VERGİ NO :... AÇIK ADRESİ : TELEFON NO :... BAYRAK NO :... FAKS NO :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADI SOYAD / ÜNVAN :... İŞ / MESLEK :... T.C. KİMLİK NO :... VERGİ NO :... AÇIK ADRESİ : TELEFON NO :... BAYRAK NO :... FAKS NO :..."

Transkript

1 ADI SOYAD / ÜNVAN :... İŞ / MESLEK :... T.C. KİMLİK :... VERGİ :... AÇIK ADRESİ : TELEFON :... BAYRAK :... FAKS :... GSM :... TEMİNAT İADE BANKA IBAN :... İMZA

2 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Emlak Yönetim Hizmetleri ve A.Ş. (Bundan böyle Emlak Yönetim olarak anılacaktır.) tarafından düzenlenecek Açık Artırma toplantılarında alınacak tekliflerin İdare tarafından değerlendirilmesi yöntemiyle satışa sunulmuştur. 2- Teklif alma toplantısı Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Konferans Salonu / BİTLİS adresi ve İnternet bağlantıları ile 03/07/2018 Salı günü saat 14:00 de yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında, açık arttırma yöntemiyle alınacaktır. 3- Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde T.Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubelerine talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı; > muhammen bedeli TL ye kadar olanlar için (Beşbin) TL, > muhammen bedeli TL ye kadar olanlar için (Onbin) TL, > muhammen bedeli TL ye kadar olanlar için (Ellibin) TL, > muhammen bedeli TL ve üstünde olanlar için (Yüzbin) TL, katılım teminatı ödemek zorundadırlar. Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye her bir katılım teminatı için bir bayrak numarası verilecektir. En yüksek teklifi veren katılımcının bayrağı alınacaktır. 4- Katılım teminatı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış işbu şartname, teklif veren tüzel kişi ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi, vekaleten katılıyorsa; gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini ödemeye v.b. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren vekaletname ve Bitlis il sınırları içerisinde son 2 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge (ikamet şartının sağlanamaması halinde teklif alınmış olsa bile verilen teklif İdarece onaylanmayacaktır) toplantı öncesi Emlak Yönetim yetkililerine salonlardaki stant da teslim edilecektir. İnternet katılımı ihale tarihinden 1 gün önce kapatılacaktır. 5- Bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılığıyla veya önceden Emlak Yönetim ile mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla salon görevlileri kanalıyla telefonla veya internetten doğrudan teklif vererek toplantıya katılabileceklerdir. 6- Toplantı başkanı, toplantı ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan kişileri toplantı salonundan çıkarma yetkisine haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz, ihaleyi fesih v.b. hakkı bulunmadığını toplantıya katılanlar kabul ve taahhüt eder. Kürsü başkanı ayrıca birbiriyle ilişkili taşınmazlara toplu halde ve/veya ayrı ayrı teklif alma yetkisine sahiptir. Hangi taşınmazların tek tek satılacağına, hangi taşınmazların ise Inter - Connect sistemle satılacağına, Kürsü Başkanı İdare nin görüşünü alarak müzayede esnasında karar verir. Inter - Connect sistemde lotlar için teker teker teklif alınır, bilahare alınan tüm teklifler toplanıp üzerine %10 ilave edilerek tamamı tek lot halinde satışa sunulur. Inter - Connect sistemde teklif verilecek taşınmazların her biri için ayrı ayrı katılım teminatı yatırılmış olma şartı aranacaktır. 7- Taşınmazlar hakkında internet sitelerindeki tanıtım veya broşür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen bilgiler ( Metraj ve Vasıflar ) ile şartnamede yazılı diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren taşınmazı mevcut durumu ile (kiracı, hasar, hisse, işgal, imar, iskan, tapu v.b. bilgileri) görmüş, incelemiş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte İdareden / Emlak Yöne timden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır. 8- İdare; tanıtım amaçlı broşür, kitapçık, ilan v.b. yayınlarda yer alan taşınmazlardan dilediğini, toplantı öncesinde veya toplantı sırasında satıştan çekmeye, toplantı başkanı da teklif alma sırasını değiştirmeye yetkilidir. Emlak Yönetim gerek duyduğu lotlarda toplantı öncesi veya toplantı esnasında ek teminat talep edebilir. 2 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

3 9- Açık artırma toplantısında teklifler satış listelerinde belirtilen vadelerle taksitli ödeme şeklinde alınacak olup, Bankada yapılacak sözleşme imzalama aşamasında dileyen katılımcılar peşin ödeme talebinde bulunabileceklerdir; bu durumda hiçbir taşınmaz için peşin ödeme indirimi yapılmayacaktır. AYLIK TAKSİT VE BORÇ BAKİYESİ; Her takvim yılının 1 Ocak 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönemdir. İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalır. Buna göre, bütün projelerde aylık taksitler vade süresince sözleşme imzalanma tarihine bakılmaksızın her yılın Ocak ve Temmuz ayları öncesinde yapılmış olan ödemelerin borç bakiyesinden düşülmesi ile bir önceki altı aylık döneme ait belirtilen artış oranı (MMA) dikkate alınarak yılda iki kez artırılarak bulunur ve alıcı tarafından ödenir. Yeniden belirlenen aylık taksit ve borç bakiyesi İdare tarafından alıcıya bildirilir. İlk ve son taksitin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını değiştirmez. 10- Toplantıda verilen teklifler, İdarenin onayına sunulmak üzere en geç 3 (Üç) iş günü içerisinde Emlak Yönetim tarafından İdareye teslim edilecektir. Bu aşamada teklif bedelinin %2+KDV si olan komisyon bedeli de Emlak Yönetim Hizmetleri ve A.Ş. nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR ) no.lu TL hesabına yatırılacaktır. İhale, İdarenin onayı ile kesinleşecektir. İhalenin kesinleşmesini takiben,1. teklif sahibine satış sözleşmesi imzalaması için 10 iş günü süre verilecektir. 2. teklif sahipleri isteği doğrultusunda katılım teminatını iade alabilecektir. İdare, 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından, ihaleyi, teklif verene yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin tekliflerin toplanmasının ardından satıştan vazgeçmesi halinde, katılım teminatları ve yatırılan teminat tutarları kendilerine iade edilecektir. Teklif verenlerin, katılım teminatlarının kendilerine iade edilmesine kadar geçecek süreye ait İdare / Emlak Yönetim den faiz, tazminat, v.b. herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır. 11- Teklif verenler ihale anında ulaştıkları teklif bedelleriyle bağlıdır. En yüksek teklifi verenin satıştan cayması halinde teminatı irad kaydedilecektir. Emlak Yönetim 2. teklif sahibine bildirimde bulunacak olup sözleşme imzalamak isteyen 2. Teklif sahipleri tebligat tarihinden itibaren (5 iş günü) içerisinde satış sözleşmesini imzalayacaklardır. Teklif bedelinin %2+KDV si olan komisyon bedeli de Emlak Yönetim Hizmetleri ve A.Ş. nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR ) no.lu TL hesabına yatırılacaktır. Teklifleri İdare tarafından kabul edilenler, ihale sonucunun tebliğin de belirtilen tarihler içerisinde tercih edilen ödeme türü; peşin ise satış bedelini nakden ve defaten, taksitli ise peşinat tutarından, yatırmış olduğu katılım teminat tutarı düşüldükten sonraki bakiyesini nakden ve defaten İdare tarafından ilan edilen Banka Şubelerindeki Hesabına alıcı Adı Soyadı/Ünvan, taşınmazın bulunduğu Şehir, Ada/Parsel numarası ve Satış listesindeki numarasını (Lot) belirten dekont açıklamasıyla ödeyerek gayrimenkul satış sözleşmesini ilgili banka şubesinde imzalayacak ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi ( 9.48), ihale karar pulu( 5.69) vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir (İşyerlerinden alınacak Katma Değer Vergisi vadeli işyeri satışlarında teslimden sonraki vadelere yayılarak; ayrıca, vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı da kalan vadelere yayılarak ödenecektir. Peşin satışlarda KDV peşin olarak ödenecektir.) Sözleşmenin verilen süre içerisinde imzalanmaması ve teminatın yatırılmaması halinde, ihale İdarece fesih edilmiş sayılacaktır. Teklif sahipleri LEASİNG kullanımıyla ilgili olarak İdare nin uygun görmesi halinde, Leasing Şirketlerine / Katılım Bankalarına, yukarıdaki yetkili Banka da yapacakları Satış Sözleşmesinden önce, Leasing Şirketlerinin / Katılım Bankalarının noterden Açık Artırma Satış Şartnamesi ndeki tüm hükümleri kabul ettiğine dair bir taahhütname vermesi ve taşınmaz bedelinin peşin ödenmesi kaydıyla, devir yapabilirler. 12- İdare, alıcı tarafından %2 komisyon ve komisyonun KDV sinin Emlak Yönetim e ödendiğine dair fatura kendisine ibraz edilmeden satış ve/veya tapuda taşınmaz devir işlemini gerçekleştirmeyecektir.

4 13- Sözleşme yapmaya davet edilen en yüksek teklif sahibi, kendisine verilen süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamazsa veya teklif bedeli peşin ise satış bedelinin tamamını, teklif bedeli vadeli ise peşinat bedelini verilen sürede yatırmazsa veya satın almaktan vazgeçerse hakkı iptal edilerek herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, yatırılan katılım teminatı/teminatları İdarece irad kaydedileceği gibi, Emlak Yönetim de tahsil edilen/edilecek olan %2 oranında cezai şart +KDV yi almaya hak kazanacaktır. Ancak İdare ve teklif verenden kaynaklanmayan nedenlerle, teklif alınan taşınmazın satılamaması ve/veya tapu devrinin gerçekleştirilememesi halinde, katılım teminatı ile birlikte Emlak Yönetim tarafından tahsil edilen komisyon da teklif verene iade edilecektir. 14- Toplantıdaki gayrimenkullerden herhangi birine teklif vermeyenler ile 2.teklif sahipleri; katılım teminatlarını, toplantının sona erdiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü sonra ilgili banka şubelerinden iade alabileceklerdir. 15- Tapu devirleri tüm bedelin ödenmesi ve/veya tüm şartların yerine gelmesini takiben gerçekleşecektir. Tapu harcı ve masrafları kanunen ait olduğu taraflarca ödenecektir. Vadeli satışlarda tapu devir işlemine kadar olan, emlak vergisi, sigorta ve gayrimenkulün aynından doğabilecek vergi, resim ve harçlar, alıcı tarafından karşılanacaktır. 16- Teklif sahiplerinin şartnamede gösterdikleri açık adreslerine gönderilen tebligatların, adres değişikliği v.b. nedenlerle adrese geç ulaşması, yapılamaması ve postadaki gecikmeler nedeniyle teklif verene geç ulaşmasından İdare/ Emlak Yönetim sorumlu değildir. 17- Uyuşmazlıkların çözümünde Emlak Yönetim in ses ve görüntü kayıtları da muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edecek olup, bu madde H.M.K. 193 maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir. 18- Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İş bu 18 maddelik Açık Artırma Şartnamesini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim. 4 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

5 3 TEMMUZ 2018 TOKİ BİTLİS İŞ YERLERİ AÇIK ARTIRMASI GAYRİMENKUL LİSTESİ GAYRİMENKUL ÖZEL I / BİTLİS MERKEZ 21 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 21 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 18 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 17 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 18 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 21 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 20 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 21 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 21 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 20 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ MUHAMMEN BEDEL ( TL )

6 3 TEMMUZ 2018 TOKİ BİTLİS İŞ YERLERİ AÇIK ARTIRMASI GAYRİMENKUL LİSTESİ GAYRİMENKUL ÖZEL I / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 21 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 20 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 17 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 27 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 27 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 27 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 27 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 48 M² İŞYERİ MUHAMMEN BEDEL ( TL ) EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

7 3 TEMMUZ 2018 TOKİ BİTLİS İŞ YERLERİ AÇIK ARTIRMASI GAYRİMENKUL LİSTESİ GAYRİMENKUL ÖZEL I / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 48 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 53 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 54 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 48 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 53 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 48 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 48 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ MUHAMMEN BEDEL ( TL )

8 3 TEMMUZ 2018 TOKİ BİTLİS İŞ YERLERİ AÇIK ARTIRMASI GAYRİMENKUL LİSTESİ GAYRİMENKUL ÖZEL I / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 75 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 27 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 32 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 32 M² İŞYERİ MUHAMMEN BEDEL ( TL ) EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

9 3 TEMMUZ 2018 TOKİ BİTLİS İŞ YERLERİ AÇIK ARTIRMASI GAYRİMENKUL LİSTESİ GAYRİMENKUL ÖZEL I / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 32 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 32 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 36 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 36 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 36 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 36 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 32 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 36 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ MUHAMMEN BEDEL ( TL )

10 3 TEMMUZ 2018 TOKİ BİTLİS İŞ YERLERİ AÇIK ARTIRMASI GAYRİMENKUL LİSTESİ GAYRİMENKUL ÖZEL I / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 27 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 29 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 36 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 35 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 36 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 36 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 41 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 40 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ MUHAMMEN BEDEL ( TL ) EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

11 3 TEMMUZ 2018 TOKİ BİTLİS İŞ YERLERİ AÇIK ARTIRMASI GAYRİMENKUL LİSTESİ GAYRİMENKUL ÖZEL I / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 41 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 40 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 41 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 40 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 41 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 41 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 40 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 41 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 40 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 41 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 896 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 896 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 761 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 768 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ 367 M² İŞYERİ MUHAMMEN BEDEL ( TL )

12 +0.08 ± ± ± ± ± Y ±0.00 Y28 SATIŞA SUNULAN LARIN B6 A1 C1 C1 A5 12 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

13 Y ±0.00 YK1 100/220 %1Eğim %1Eğim %1Eğim ± ± ± ( ) ± %1Eğim %1Eğim YK1 100/ ± B B1 B2 B3 B4 C E K D YERLEŞİM PLANI D E C7 C8 C9 C10 C9 C10 E

14 B ZEMİN LU YERLEŞİM PLANI EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

15 B ZEMİN SATIŞA SUNULAN 61 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ 21 M² İŞYERİ B ZEMİN 41 21, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 42 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 43 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 44 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 45 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 46 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 47 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 48 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 49 19, AY / BİTLİS MERKEZ 21M² İŞ YERİ B ZEMİN 50 21, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 51 19, AY / BİTLİS MERKEZ 18 M² İŞ YERİ B ZEMİN 52 18, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 53 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 54 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 55 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 56 19, AY

16 B ZEMİN SATIŞA SUNULAN 61 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ 19 M² İŞYERİ B ZEMİN 57 19, AY BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 58 19, AY / BİTLİS MERKEZ 17 M² İŞ YERİ B ZEMİN 59 17, AY / BİTLİS MERKEZ 18 M² İŞ YERİ B ZEMİN 60 18, AY / BİTLİS MERKEZ 21 M² İŞ YERİ B ZEMİN 61 21, AY / BİTLİS MERKEZ 20 M² İŞ YERİ B ZEMİN 62 20, AY / BİTLİS MERKEZ 21 M² İŞ YERİ B ZEMİN 63 21, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 64 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 65 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 66 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 67 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 68 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 69 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 70 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 71 19, AY / BİTLİS MERKEZ 21 M² İŞ YERİ B ZEMİN 72 21, AY 16 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

17 B ZEMİN SATIŞA SUNULAN 61 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ 20 M² İŞYERİ B ZEMİN 73 20, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 74 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 75 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 76 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 77 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 78 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 79 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 80 19, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 81 19, AY / BİTLİS MERKEZ ATATÜK MAHALLESİ'NDE B ZEMİN 82 19, AY / BİTLİS MERKEZ 21 M² İŞ YERİ B ZEMİN 83 21, AY / BİTLİS MERKEZ 20 M² İŞ YERİ B ZEMİN 84 20, AY / BİTLİS MERKEZ 17 M² İŞ YERİ B ZEMİN 85 17, AY / BİTLİS MERKEZ 27 M² İŞ YERİ B ZEMİN 86 27, AY / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞ YERİ B ZEMİN 87 26, AY / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞ YERİ B ZEMİN 88 26, AY

18 B ZEMİN SATIŞA SUNULAN 61 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ B ZEMİN 89 25,92 6 AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 90 25,92 6 AY / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞ YERİ B ZEMİN 91 26, AY / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞ YERİ B ZEMİN 92 26, AY / BİTLİS MERKEZ 27 M² İŞ YERİ B ZEMİN 93 27, AY / BİTLİS MERKEZ 27 M² İŞ YERİ B ZEMİN 94 27, AY / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞ YERİ B ZEMİN 95 26, AY / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞ YERİ B ZEMİN 96 26, AY / BİTLİS MERKEZ B ZEMİN 97 25, AY / BİTLİS MERKEZ ATATÜK MAHALLESİ'NDE B ZEMİN 98 25, AY / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞ YERİ B ZEMİN 99 26, AY / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞ YERİ B ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 27 M² İŞ YERİ B ZEMİN , AY 18 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

19 B1 ZEMİN LU YERLEŞİM PLANI

20 B1 ZEMİN SATIŞA SUNULAN 11 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ B1 ZEMİN 10 28, AY / BİTLİS MERKEZ B1 ZEMİN 15 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ B1 ZEMİN 16 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ 25M² İŞ YERİ B1 ZEMİN 17 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ B1 ZEMİN 18 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ B1 ZEMİN 19 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ B1 ZEMİN 20 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ 25M² İŞ YERİ B1 ZEMİN 23 25, AY / BİTLİS MERKEZ 48 M² İŞ YERİ B1 ZEMİN 40 48, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B1 ZEMİN 41 51, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B1 ZEMİN 42 51, AY 20 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

21 B2 ZEMİN LU YERLEŞİM PLANI

22 B2 ZEMİN SATIŞA SUNULAN 19 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ B2 ZEMİN 5 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ B2 ZEMİN 6 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ B2 ZEMİN 7 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ 25M² İŞ YERİ B2 ZEMİN 8 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ 48M² İŞ YERİ B2 ZEMİN 10 48, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B2 ZEMİN 11 51, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B2 ZEMİN 12 51, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B2 ZEMİN 13 51, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B2 ZEMİN 14 53, AY / BİTLİS MERKEZ ATATÜK MAHALLESİ'NDE B2 ZEMİN 16 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ B2 ZEMİN 17 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ B2 ZEMİN 18 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ B2 ZEMİN 19 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ 54 M² İŞ YERİ B2 ZEMİN 20 54, AY / BİTLİS MERKEZ 48 M² İŞ YERİ B2 ZEMİN 21 48, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B2 ZEMİN 22 51, AY 22 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

23 B2 ZEMİN SATIŞA SUNULAN 19 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ B2 ZEMİN 23 51, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B2 ZEMİN 24 51, AY / BİTLİS MERKEZ 53 M² İŞ YERİ B2 ZEMİN 25 53, AY

24 B3 ZEMİN LU YERLEŞİM PLANI EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

25 B3 ZEMİN SATIŞA SUNULAN 19 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞYERİ B3 ZEMİN 3 26, AY / BİTLİS MERKEZ B3 ZEMİN 5 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ B3 ZEMİN 6 28, AY / BİTLİS MERKEZ 48 M² İŞ YERİ B3 ZEMİN 7 48, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B3 ZEMİN 8 51, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B3 ZEMİN 9 51, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B3 ZEMİN 10 51, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B3 ZEMİN 11 51, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B3 ZEMİN 12 51, AY / BİTLİS MERKEZ ATATÜK MAHALLESİ'NDE 51 M² İŞ YERİ B3 ZEMİN 13 51, AY / BİTLİS MERKEZ B3 ZEMİN 15 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ B3 ZEMİN 16 28, AY / BİTLİS MERKEZ 48 M² İŞ YERİ B3 ZEMİN 17 48, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B3 ZEMİN 18 51, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B3 ZEMİN 19 51, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B3 ZEMİN 20 51, AY

26 B3 ZEMİN SATIŞA SUNULAN 19 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞYERİ B3 ZEMİN 21 51, AY / BİTLİS MERKEZ 75 M² İŞ YERİ B3 ZEMİN 22 75, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B3 ZEMİN 23 51, AY 26 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

27 B4 ZEMİN LU YERLEŞİM PLANI

28 B4 ZEMİN SATIŞA SUNULAN 23 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞYERİ B4 ZEMİN 2 26, AY / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞ YERİ B4 ZEMİN 3 26, AY / BİTLİS MERKEZ 27 M² İŞ YERİ B4 ZEMİN 4 27, AY / BİTLİS MERKEZ B4 ZEMİN 5 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ B4 ZEMİN 6 28, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B4 ZEMİN 7 51, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B4 ZEMİN 8 51, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B4 ZEMİN 9 51, AY / BİTLİS MERKEZ 51 M² İŞ YERİ B4 ZEMİN 10 51, AY / BİTLİS MERKEZ ATATÜK MAHALLESİ'NDE 51 M² İŞ YERİ B4 ZEMİN 11 51, AY / BİTLİS MERKEZ B4 ZEMİN 13 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ B4 ZEMİN 14 28, AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ B4 ZEMİN 16 28, AY / BİTLİS MERKEZ B4 ZEMİN 17 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ B4 ZEMİN 18 28, AY / BİTLİS MERKEZ B4 ZEMİN 19 25,95 6 AY 28 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

29 B4 ZEMİN SATIŞA SUNULAN 23 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ 25 M² İŞYERİ B4 ZEMİN 20 25, AY / BİTLİS MERKEZ B4 ZEMİN 21 25, AY / BİTLİS MERKEZ B4 ZEMİN 22 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ 25M² İŞ YERİ B4 ZEMİN 23 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ B4 ZEMİN 24 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ B4 ZEMİN 25 25,95 6 AY / BİTLİS MERKEZ B4 ZEMİN 26 25,95 6 AY

30 C ZEMİN EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

31 LU YERLEŞİM PLANI

32 C ZEMİN SATIŞA SUNULAN 72 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 32 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 32 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 32 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 32 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 36 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY 32 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

33 C ZEMİN SATIŞA SUNULAN 72 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ 36 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 36 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ 31 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,47 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,80 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ 36 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY

34 C ZEMİN SATIŞA SUNULAN 72 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ 32 M² İŞYERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ 36 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 27 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 26 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY 34 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

35 C ZEMİN SATIŞA SUNULAN 72 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞYERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 28 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 29 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ 36 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 35 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY

36 C ZEMİN SATIŞA SUNULAN 72 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ 34 M² İŞYERİ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ 36 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ 36 M² İŞ YERİ C ZEMİN , AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN ,63 6 AY / BİTLİS MERKEZ C ZEMİN , AY 36 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

37 E ZEMİN LU YERLEŞİM PLANI E ZEMİN SATIŞA SUNULAN 1 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ TİP A 206 BÜRO E ZEMİN 18 41, AY 41 M² İŞYERİ

38 E 1. LU YERLEŞİM PLANI E 1. SATIŞA SUNULAN 7 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ TİP A 207 BÜRO E , AY 40 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ TİP A 208 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 209 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 210 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 211 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 212 BÜRO E , AY 41 M² İŞ YERİ / BİTLİS MERKEZ TİP A 213 BÜRO E , AY 38 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

39 E 2. LU YERLEŞİM PLANI E 2. SATIŞA SUNULAN 6 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ TİP A 214 BÜRO E , AY 40 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ TİP A 215 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 216 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 217 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 218 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 219 BÜRO E , AY 41 M² İŞ YERİ

40 E 3. LU YERLEŞİM PLANI E 3. SATIŞA SUNULAN 6 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ TİP A 220 BÜRO E , AY 40 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ TİP A 221 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 222 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 223 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 224 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 225 BÜRO E , AY 41 M² İŞ YERİ 40 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

41 E 4. LU YERLEŞİM PLANI E 4. SATIŞA SUNULAN 5 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ TİP A 226 BÜRO E , AY 37 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ TİP A 227 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 228 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 229 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 230 BÜRO E , AY 41 M² İŞ YERİ

42 E 5. LU YERLEŞİM PLANI E 5. SATIŞA SUNULAN 6 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ TİP A 231 BÜRO E , AY 40 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ TİP A 232 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 233 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 234 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 235 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 236 BÜRO E , AY 41M² İŞ YERİ 42 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

43 E 6. LU YERLEŞİM PLANI E 6. SATIŞA SUNULAN 6 ADET İŞ YERİ B.B / GAYRİMENKUL / BİTLİS MERKEZ TİP A 237 BÜRO E , AY 40 M² İŞYERİ / BİTLİS MERKEZ TİP A 238 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 239 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 240 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 241 BÜRO E , AY / BİTLİS MERKEZ TİP A 242 BÜRO E , AY 41M² İŞ YERİ

44 SATIŞA SUNULAN 5 ADET KAFETERYA B.B / GAYRİMENKUL EK NİTELİKLER 243 BİTLİS MERKEZ ATATÜRK MAHALLESİ'NDE 896 M² İŞYERİ K1 BODRUM 1 896,77 Asma Kat : AY Teras : B.B / GAYRİMENKUL EK NİTELİKLER / BİTLİS MERKEZ 896 M² İŞYERİ K2 BODRUM 1 896,77 Asma Kat : AY Teras : 367,53 44 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

45 22 SATIŞA SUNULAN 5 ADET KAFETERYA B.B / GAYRİMENKUL EK NİTELİKLER / BİTLİS MERKEZ 761 M² İŞYERİ K3 BODRUM 1 761,87 Asma Kat : AY Teras : 327, B.B / GAYRİMENKUL EK NİTELİKLER / BİTLİS MERKEZ 768 M² İŞYERİ K4 BODRUM 1 768,69 Asma Kat : AY Teras :

46 SATIŞA SUNULAN 5 ADET KAFETERYA 247 B.B / GAYRİMENKUL EK NİTELİKLER / BİTLİS MERKEZ 367 M² İŞYERİ B BODRUM 1 367,26 Teras : 320, AY 46 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

47 TLAR :

48 TLAR : 48 EMLAK YÖNETİM İŞ YERİ MÜZAYEDESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Emlak Yönetim Hizmetleri

Detaylı

MÜZAYEDESİ İŞ YERİ. 397 ADET iş YERi %25 PEŞİN, 120 AY TAKSİTLE AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. 24 Ağustos 2017 Perşembe Saat: 10.

MÜZAYEDESİ İŞ YERİ. 397 ADET iş YERi %25 PEŞİN, 120 AY TAKSİTLE AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. 24 Ağustos 2017 Perşembe Saat: 10. İŞ YERİ MÜZAYEDESİ 24 Ağustos 2017 Perşembe Saat: 10.00 UŞAK MERKEZ KENTSEL YENİLEME PROJESİ 1. VE 2. ETAP 397 ADET iş YERi %25 PEŞİN, 120 AY TAKSİTLE AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. Açık Artırma Salonu

Detaylı

KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR.

KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ KONUT MÜZAYEDESİ 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. 150.000TL den

Detaylı

18 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA AÇIK ARTIRMA ile SATIŞTA

18 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA AÇIK ARTIRMA ile SATIŞTA İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ İÇİNDE SANAYi VE TiCARETiN MODERN MERKEZiNDE SiZ DE YERiNiZi ALIN 18 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA AÇIK ARTIRMA ile SATIŞTA Sanayi ve ticaretin prestijli adresi İkitelli Organize

Detaylı

6 Şubat 2018 Salı Saat: AÇIK ARTIRMA KATALOĞU

6 Şubat 2018 Salı Saat: AÇIK ARTIRMA KATALOĞU KONUT VE İŞYERİ MÜZAYEDESİ KATALOG SON GÜNCELLEME 15.01.2018 6 Şubat 2018 Salı Saat: 12.00 GÜL INŞAAT KONUT VE IŞYERLERI AÇIK ARTIRMA KATALOĞU KALEKENT, VİSTA KONAKLARI, NURSAN KONAKLARI, KÜBİST, BEYCITY

Detaylı

31 EKİM 2018 MUHAMMEN TOKİ BEDEL KONUT : VE İŞ YERİ AÇIK ARTIRMASI GAYRİMENKUL LİSTESİ

31 EKİM 2018 MUHAMMEN TOKİ BEDEL KONUT : VE İŞ YERİ AÇIK ARTIRMASI GAYRİMENKUL LİSTESİ 31 EKİM 2018 MUHAMMEN TOKİ BEDEL KONUT : VE İŞ YERİ AÇIK ARTIRMASI GAYRİMENKUL LİSTESİ LOT NO 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (Bundan böyle İDARE olarak anılacaktır) arsaları, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Bundan

Detaylı

YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI ve DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (Bundan böyle İdare olarak anılacaktır) arsaları, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) arsaları, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (Bundan böyle İDARE olarak anılacaktır) arsaları, TURYAP Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) arsaları, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (Bundan böyle İDARE olarak anılacaktır) arsaları, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Bundan

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri,eskidji Müzayedecilik Ticaret

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (Bundan böyle İDARE olarak anılacaktır) arsaları, TURYAP Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (Bundan böyle İDARE olarak anılacaktır) arsaları, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Bundan

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Eskidji Müzayedecilik Ticaret

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (Bundan böyle İDARE olarak anılacaktır) arsaları, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Bundan

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri,eskidji Müzayedecilik Ticaret

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri,eskidji Müzayedecilik Ticaret

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (Bundan böyle İDARE olarak anılacaktır) arsaları, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Bundan

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Eskidji Müzayedecilik Ticaret

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (Bundan böyle İDARE olarak anılacaktır) arsaları, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Bundan

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Ankara İli Çubuk ilçesi, Yazır Mahallesinde bulunan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile satılacaktır.

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER. 1 DUMLUPINAR ARSA TAM , , Açık

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER. 1 DUMLUPINAR ARSA TAM , , Açık TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Ankara İli Çubuk ilçesi Dumlupınar, Kızılca, Yenice ve Yazır Mahallelerinde bulunan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Eskidji Müzayedecilik Ticaret

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri,eskidji Müzayedecilik Ticaret

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (Bundan böyle İDARE olarak anılacaktır) arsaları, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Bundan

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (Bundan böyle İDARE olarak anılacaktır) arsaları, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Bundan

Detaylı

İlave ihalelerde satılacak taşınmazların Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü web sitesinde ilan edilecektir.

İlave ihalelerde satılacak taşınmazların Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü web sitesinde ilan edilecektir. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından (bundan sonra Eti Maden olarak adlandırılacaktır) İzmir İli, Konak İlçesi Umurbey Mahallesi, İşçiler Caddesinde bulunan 3169 ada, 149 no lu parsel ve üzerindeki

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Eskidji Müzayedecilik Ticaret

Detaylı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT (İDARİ ŞARTNAMEDİR)

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT (İDARİ ŞARTNAMEDİR) BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT (İDARİ ŞARTNAMEDİR) Madde 1. İHALENİN KONUSU ve ŞEKLİ Bolu İli Merkez İlçesi yanında bulunan A Bloktaki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a,36,37

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞI AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ( bundan sonra Eti Maden olarak adlandırılacaktır) Ankara

Detaylı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti, Belediyemize ait aşağıda yazılı listede yer alan taşınmaz / taşınmazlar; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 69. Maddesine

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı Büyükdere Cad.No:143 Kat:8 Esentepe İstanbul Tel: 0212 340 22 35 Faks: 0212 275 30 26 Web: www.tmsf.org.tr/satış ilanları Tarih:../../

Detaylı

MÜZAYEDESİ AÇIK ARTIRMA KATALOĞU İŞ YERİ - KONUT TOKİ İŞ YERİ - KONUT. 15 Ağustos 2017 Salı Saat: 13.30

MÜZAYEDESİ AÇIK ARTIRMA KATALOĞU İŞ YERİ - KONUT TOKİ İŞ YERİ - KONUT. 15 Ağustos 2017 Salı Saat: 13.30 İŞ YERİ - KONUT MÜZAYEDESİ 15 Ağustos 2017 Salı Saat: 13.30 TOKİ İŞ YERİ - KONUT AÇIK ARTIRMA KATALOĞU ANKARA TOKİ Konferans Salonu Bilkent / Ankara İSTANBUL TURYAP Müzayede Salonu Radisson Blu Hotel Şişli

Detaylı

KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ

KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ KONUT - İŞYERİ MÜZAYEDESİ 4 Haziran 2015 Perşembe Saat: 14.00 %12 peşin 180 ay, %15 peşin 120 ay ve %25 peşin 120 ay vadeli KONUT VE İŞYERLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR 42 Sİ İLK DEFA SATIŞA SUNULAN

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ÇANKIRI MERKEZ TOPLU KONUT UYGULAMASI BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Çankırı Merkez Toplu Projesi kapsamında inşa ettirilecek; 2+1 nitelikli 175 adet, brüt 75m2 3+1

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ANKARA SİNCAN SARAYCIK MAHALLESİ TOPLU KONUT UYGULAMASI BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, Ankara Sincan

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı BURSA NİLÜFER İRFANİYE 280 KONUT TOPLU KONUT UYGULAMASI BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bursa Nilüfer

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı KAYSERİ, MELİKGAZİ, BAHÇELİEVLER MAH., MİMARSİNAN MEVKİİ 834 ADET KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ VE 2 ADET CAMİ TOPLU KONUT PROJESİ

Detaylı

HUZUR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU. Muhammen Bedeli (KDV Hariç) TL Mesken. 310.

HUZUR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU. Muhammen Bedeli (KDV Hariç) TL Mesken. 310. HUZUR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İrtibat Adresi : Uzuncakum Mevkii Güneyköy Keşap -GİRESUN Tel : (0 454) 654 24 24 Faks : (0 454) 654 24 25 Tarih:../../ TAŞINMAZLARIN TAPU BİLGİLERİ 1-GAYRİMENKULLERİN

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-BEYPAZARI TOPLU KONUT PROJESİ 2 ADET KONUT (ENGELLİ KATEGORİSİNDE) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-BEYPAZARI TOPLU KONUT PROJESİ 2 ADET KONUT (ENGELLİ KATEGORİSİNDE) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-BEYPAZARI TOPLU KONUT PROJESİ 2 ADET KONUT (ENGELLİ KATEGORİSİNDE) BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: Ankara-Beypazarı (240) Toplu Konut Projesi kapsamında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TRABZON MAÇKA 2.ETAP TOPLU KONUT UYGULAMASI BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Trabzon Maçka 2.Etap Projesi kapsamında inşa ettirilecek; 2+1 nitelikli 150 adet, brüt

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ GAYRİMENKULE İLİŞKİN BİLGİLER l. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. olarak anılacaktır.) mülkiyetinde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı KONYA SELÇUKLU ARDIÇLI 1.057 ADET TOPLU KONUT UYGULAMASI BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Konya Selçuklu Ardıçlı 1.057 adet konut projesi kapsamında inşa ettirilecek;

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI TOPLU KONUT UYGULAMASI BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Başakşehir

Detaylı

İŞTİRAKLER VE GAYRİMEKULLER DAİRE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL MÜZAYADESİ

İŞTİRAKLER VE GAYRİMEKULLER DAİRE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL MÜZAYADESİ İŞTİRAKLER VE GAYRİMEKULLER DAİRE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL MÜZAYADESİ T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İştirakler ve Gayrimekuller Daire Başkanlığı GAYRİMENKUL LİSTESİ AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Emlak Yönetim Hizmetleri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ADANA TUFANBEYLİ TOPLU KONUT UYGULAMASI BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Adana Tufanbeyli Projesi kapsamında inşa ettirilecek; 2+1 nitelikli 76 adet, brüt 104 m2 3+1

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25. Tarih:../..

RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25. Tarih:../.. RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25 Tarih:../../ TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU TAŞINMAZIN TAPU BİLGİLERİ 1-GAYRİMENKULÜN

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ISPARTA KEÇİBORLU BELEDİYESİ SENİR TOPLU KONUT UYGULAMASI BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Isparta Keçiborlu Belediyesi Senir Projesi kapsamında inşa ettirilecek; 2+1

Detaylı

34 FU 2033 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 216.012 34 FU 2034 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 237.821 34 YN 8964 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 269.116

34 FU 2033 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 216.012 34 FU 2034 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 237.821 34 YN 8964 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 269.116 KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Kooperatifimizin (S.S.İstanbul Eczacılar Üretim Temin Dağıtım Kooperatifi) demirbaşlarında kayıtlı ihtiyaç fazlası aşağıda markası ve modeli yazılı araçlar 23.09.2014

Detaylı

ARSA MÜZAYEDESİ. 23 Mayıs 2017 Salı Saat: 13.30

ARSA MÜZAYEDESİ. 23 Mayıs 2017 Salı Saat: 13.30 ARSA MÜZAYEDESİ 23 Mayıs 2017 Salı Saat: 13.30 %25 TEN BAŞLAYAN PEŞİNATLAR 24 AYA VARAN VADELİ SATIŞ SEÇENEKLİ KDV DEN MUAF 14 İLDE 114 ADET KONUT VE TİCARİ İMARLI ARSA AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR ANKARA

Detaylı

TEKLİF ALMA VE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA VE SATIŞ ŞARTNAMESİ TEKLİF ALMA VE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Bankalararası Takas Odaları Merkezi (Bundan böyle BTOM olarak adlandırılacaktır) nin ihtiyaç fazlası taģınmazları; ESKIDJI Müzayedecilik Ticaret Ġthalat Ġhracat A.ġ.

Detaylı

1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş Beyşehir Şubesi nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir.

1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş Beyşehir Şubesi nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir. T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı KONYA BEYŞEHİR KÜÇÜKAVŞAR 2. ETAP TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca,

Detaylı

7- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri ihale saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

7- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri ihale saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, mevkii, cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ÇORUM KARGI TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ÇORUM KARGI TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ÇORUM KARGI TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Çorum Kargı Toplu

Detaylı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Karabük Yenice Toplu Konut Uygulaması kapsamındaki B1 tipi 7 adet konut Kura Yöntemi ile satışa sunulmuştur.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Karabük Yenice Toplu Konut Uygulaması kapsamındaki B1 tipi 7 adet konut Kura Yöntemi ile satışa sunulmuştur. T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı KARABÜK YENİCE TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Karabük Yenice

Detaylı

TEKLİFLERİN VERİLMESİ :

TEKLİFLERİN VERİLMESİ : www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR BAŞLIĞIYLA YAYINLANAN LİSTEDEKİ BURSA DAKİ TAŞINMAZIN TEKLİF ALMA YÖNTEMİYLE SATIŞ PROSEDÜRÜ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- ŞARTNAMENİN KONUSU Genel Sekreterliğimize ait 06 BR 847 plakalı, 210.000 km de bulunan, metalik gri renkli, VOLKSWAGEN CARAVELLA

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı KARAMAN MERKEZ KIRBAĞI 380 KONUT PEOJESİ TOPLU KONUT UYGULAMASI BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karaman

Detaylı

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartname ekinde TMSF (FON) nca satışa çıkarılan gayrimenkullerin tapu bilgileri, muhammen satış bedelleri, özellikleri, fotoğrafları ve gayrimenkulün görülmesini

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (120 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (120 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (120 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Niğde Merkez Hıdırlık Mahallesi Alt Gelir Grubu Konut Projesi

Detaylı

ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MUHTELİF HURDA SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MUHTELİF HURDA SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MUHTELİF HURDA SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Isparta Süleyman Demirel Organize Bölge Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış

Detaylı

3. Başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte ayrıca konutlar için TL Başvuru Bedeli alınacaktır.

3. Başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte ayrıca konutlar için TL Başvuru Bedeli alınacaktır. T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı VAN EDREMİT VE KALECİK MEVKİLERİ TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca,

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. MÜLKİYETİNDE BULUNAN 37 ADET GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI A.Ş. MÜLKİYETİNDE BULUNAN 37 ADET GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI A.Ş. MÜLKİYETİNDE BULUNAN 37 ADET GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Madde 1 GENEL BİLGİLER a-) İller Bankası A.Ş. tarafından (bundan böyle İLBANK olarak anılacaktır)

Detaylı

TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan gayrimenkul/ler, aşağıda belirtilen

Detaylı

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.) ALT GELİR GRUBU (2+1) BAŞVURU ŞARTLARI Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Projeye başvuru yapabilmek için,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) HATAY ANTAKYA GÜNYAZI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 770 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) HATAY ANTAKYA GÜNYAZI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 770 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) HATAY ANTAKYA GÜNYAZI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 770 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Hatay Antakya Günyazı Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz

Detaylı

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ Fon mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan gayrimenkuller aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla ve ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş...ŞUBESİ GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş...ŞUBESİ GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş....ŞUBESİ GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ l. Bankacılık Kanunu gereğince elden çıkarılması gereken ve ihtiyaç fazlası taşınmazlar, kapalı zarf ile teklif alma ve sonrasında Bankaca

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ISPARTA GELENDOST 2. ETAP TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Isparta

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ERZİNCAN TERCAN TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Erzincan Tercan Toplu Konut uygulaması kapsamında 60 adet konut

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI PEŞİN SATIŞLAR İÇİN GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI PEŞİN SATIŞLAR İÇİN GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI PEŞİN SATIŞLAR İÇİN GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş.

Detaylı

S.S. ÖZAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ARSA TAHSİS BELGESİ DÜZENLENMESİ / ORTAK KAYIT ŞARTNAMESİ

S.S. ÖZAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ARSA TAHSİS BELGESİ DÜZENLENMESİ / ORTAK KAYIT ŞARTNAMESİ S.S. ÖZAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ARSA TAHSİS BELGESİ DÜZENLENMESİ / ORTAK KAYIT ŞARTNAMESİ İşbu şartname, S.S. ÖZAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ (Kısaca Kooperatif olarak anılacaktır) mülkiyetinde

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AYAZMA EMLAK KONUTLARI KURA BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU 1) Satıcı: Adres: Atatürk Mah Çitlenbik Cad. No:4 Ataşehir / İSTANBUL İletişim: Tel:02165791515 Faks

Detaylı

Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesinde Bulunan Arsalar Ana Taşınmaz m². Pay/ Payda. m² Birim Fiyatı TL. Şartname Bedeli TL

Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesinde Bulunan Arsalar Ana Taşınmaz m². Pay/ Payda. m² Birim Fiyatı TL. Şartname Bedeli TL ARSALAR SATILACAKTIR Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı MUĞLA MENTEŞE EMİRBEYAZIT MAHALLESİ 1106 ADET KONUT UYGULAMASI SATIŞTAKİ 948 ADET KONUT SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Detaylı

T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA MAMAK KUSUNLAR 2. ETAP 1472 KONUT, TİC. MER. ALTGELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 18

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan MENKULLER, aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVALİMANI TERMİNAL YATIRIM VE İŞLETMECİLĞİ A.Ş.

FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVALİMANI TERMİNAL YATIRIM VE İŞLETMECİLĞİ A.Ş. FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVALİMANI TERMİNAL YATIRIM VE İŞLETMECİLĞİ A.Ş. TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. İşin Konusu 2. Kiralama Süresi 3. Kiralama Bedeli ve Ödeme Koşulları 4. Teminat 5. Teklif

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı