T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 58 NUMBER: 2009/8 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN AHLAKI VE BADET D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM...26 HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE ROMAN D LLER FRANSIZCA TALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K GENEL KONULAR DO A B L MLER VE MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...87 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER...138

8 640 EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...175

9 000 GENEL KONULAR 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Çevikbafl, Rafet. Türkiye'de e-devlet ve e- mza Altyap s Uygulamalar. Türk dare Dergisi 81( ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Kamanl o lu, Elif - Dilek flgören Emiro lu. Qualitative Evaluation of Web Sites of Firms in Turkish Fishery Sector. Su Ürünleri Dergisi 26(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 630 Koch, Jonathan B. - James P. Strange. Constructing a Species Database and Historic Range Maps for North American Bumblebees (Bombus sensu stricto Latreille) to Inform Conservation Decisions. Uluda Ar c l k Dergisi 9(3) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 580, (2) Ömero lu, Ak n. En H zl Anadolu Pars Pardus Bilim ve Teknik 42(501) , ss. Türkçe özet 1968 SA SB 5 720, (3) Özflen, Seral. Yapay Zekâda Bir Ad m Daha Yapay Ba fl kl k Sistemleri. Bilim ve Teknik 42(501) , ss SA , 020 (1) Küçük, Mustafa. Türkiye'yi Geçmiflten Gelece e Tafl yan Güç: Baflbakanl k Osmanl Arflivi. Diyanet (224) , ss SC GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Canpolat, Hasan. Türk Kamu Yönetimi Tarihinin Tan ; 1928'den 2009'a Türk dare Dergisi. Türk dare Dergisi 81( ) , ss SA , 050 Demircio lu, Tülay Gençtürk - Fatma Büyükkarc Y lmaz. Kad nlar Dünyas Dergisi Hakk nda Söylefli. Konuflan: Ece Zerman, Toplumsal Tarih (188) , ss SB , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Madran, Burçak. Aç khava Mimarl k Müzeleri: Tan mlar, Sorunlar. Arredamento Mimarl k (226) , ss. 060 (1) Sezer, Halil brahim. Bugünden Düne ve Yar na Bir Yolculuk; Ankara Vak f Eserleri Müzesi. Vak flar Dergisi (32) 2009, ss SB

10 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Balkaya, hsan Sabri. Türk-Macar Diplomatik Ziyaretlerinin Türk Bas n na Yans malar ( ) Erdem (54) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070 Bingöl, Sedat. Vakâ-yi Zaptiyye Gazetesi ve stanbul Mahkemeleri. Yak n Dönem Türkiye Araflt rmalar 6(11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA 57, 070 Ekrem, Erkin. Urumçi Olay Çin Bas n nda Türkiye. Türk Yurdu 29(264) , ss SB , (1) Ertan, Temuçin Faik. Gaye-i Milliyye Gazetesinin T pk bas m Üzerine Bir De erlendirme. Atatürk Yolu Dergisi 11(44) 2009, ss SA , Hal c, fiaduman. Vagon Li Olay : Türkçe'ye Yap lan Hakarete Bas n n ve Gençli in Tepkisi. Yak n Dönem Türkiye Araflt rmalar 6(11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070, (2) nal, Ayfle - Tezcan Durna. Avrupa Birli i'ne Üyelik Sürecinde Türk Medyas. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 8(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 070, (3) Tafldemir, Serap. Türk Bas n nda Büyük Nutuk'un Yans malar [Atatürk, Mustafa Kemal, Gazi] Atatürk Yolu Dergisi 11(44) 2009, ss. Türkçe ve ing. özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ K l ç, Savafl. Uzam m, Uzay m? Peki Mekân Ne? Cogito (59) 2009, ss SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Tozal, Yunus Emre. Tan mak, Anlamak ve Yarg lamak Üçgeninde 'Nietzsche ve Babaanneme'e [Mustafa Ulusoy'un "Nietzsche ve Babaannem" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (1) , ss SB NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 130 (1) Bahad r, Osman. Astrolojinin Tarihteki Rolü. Bilim ve Ütopya 15(180) , ss SC , 52 2

11 140 BEL RL FELSEF OKULLAR Malkoç, Eminalp. Do u-bat Ekseninde Bir Osmanl Ayd n : Ahmet R za Yaflam ve Düflünce Dünyas. Yak n Dönem Türkiye Araflt rmalar 6(11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 140, PS KOLOJ 1969 SC 6 150, (1) Canat, S. - Ö. Uçan - H. Yazar. Kriz Yaflant s Olarak Ergenlik Dönemi ve Ergenlik Döneminde Kriz Yaflant s. Kriz Dergisi 17(3) 2009, 1-8. ss. Türkçe ve ng. özet SB SC , , 150 Güneysu, Sibel - Belk s Tekmen. Draman n Duygusal Zeka Geliflimine Etkisi. Yarat c Drama Dergisi 4(7) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SB , (4) Gürsoy, Necmettin. [Aile çi Cinayetlerin Art fl Sebepleri Üzerine Söylefli] Konuflan: U ur lyas Canbolat, Diyanet (224) , ss. zmir, Mutluhan. Yabanc laflma ve fiiddet liflkisinin Psikodinami i. Bilim ve Ütopya 15(182) , ss. 150 (5) 150 (2) Karagüven, Hülya M. Ünal. Demircio lu, Huriye Reyhan. Reliability and Validity Study of Kiflilik Hakk hlâlinin ve Borca Turkish Form of the Psychological Ayk r l n Bir Türü Olarak flyerinde Distress Scale. E itim Psikolojik Taciz (Mobbing) Gazi Araflt rmalar 9(36) 2009, Üniversitesi Hukuk Fakültesi ss. ng. ve Türkçe özet. Dergisi 11(1-2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 1 150, Doksat, Mehmet Kerem. Ülkemizde ve Dünyada fiiddet. Bilim ve Ütopya 15(182) , ss SC , SA Karahan, T. Fikret - B. Murat Yalç n. The Effects of an Emotional Intelligence Skills Training Program on the Emotional Intelligence Levels of Turkish University Students. E itim Araflt rmalar 9(36) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA (3) 370, 150 Ergenlik Nedir? Bilim ve Ütopya 15(182) , 80. s. 150 (6) 1995 SC 203 Karakurt, Günnur - Bengü Ergüner Tekinalp - fierife Terzi. The Psychometric Qualities of the Turkish

12 Version of Emotional Abuse Yörükan, Turhan. Bir Sosyalleflme Questionnaire. E itim ve Kiflilik Oluflturma Arac Olarak Araflt rmalar 9(36) 2009, ss. Sosyal S n flar. Erdem (54) 2009, ng. ve Türkçe özet ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , (7) Kendini Mükemmeliyetçi Gösterme Ölçe i'nin Türk Örnekleminde Psikometrik Özellikleri. Kriz Dergisi 17(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , 360, (8) Koç, Mustafa. Dindarl k ile Benlik Sayg s Aras ndaki liflki: Yetiflkinler Üzerine Ampirik Bir Araflt rma. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, 200 Korkut-Owen, Fidan - Dean W. Owen - Victor Ballestero. Counselors and Administrators: The Collaborative Alliance in Three Countries. E itim Araflt rmalar 9(36) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (9) Örgütsel Ba l l n Duygusal Bileflenleri: Türk Kamu Kuruluflunda Kapsaml Bir Yap sal Denklem Modeli. itüdergisi/d: mühendislik 8(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 650 Yalç n,. Evlilik Öncesi Çift E itimi Üzerine Bir Derleme Çal flmas. Kriz Dergisi 17(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Yörükân, Turhan. Bir fiehir Cemaati Olarak Sosyal S n flar, Beden ve Ruh Sa l. Erdem (54) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) Karatani, Kojin. Etiksiz Ekonomi Politikas Kördür Ekonomik Kayg Gözetmeyen Bir Etik Müdahale ise Bofl [Söylefli] ngilizceden çeviren: Evrim Öncül; Konuflan: Ahmet Öz, Cogito (59) 2009, ss SA , (1) Mahmuto lu, Abdulkadir. Etik ve Ahlâk; Benzerlikler, Farkl l klar ve liflkiler. Türk dare Dergisi 81( ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Tokdemir, M. Ahmet. Çok Kültürlü Bir Toplumda Tarih E itiminde Hoflgörünün nflas Gürcistan'da Tarih E itimi. Toplumsal Tarih (188) , ss SB , 370, 170 4

13 170 (2) 190 (2) Yüce, Alpaslan. fl Eti i Olgusu Duran, Bünyamin. Felsefe, Üzerine Kavramsal Bir rdeleme: Etik Medeniyet ve ktisat. Köprü Kurallar n flletmelerde Uygulanmas. (107/Özel say : Küresel Kriz ve Verimlilik Dergisi (3) 2009, Said Nursi'nin ktisat Görüflü-II) ss. Türkçe ve ng. özet. 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , 300, ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 190 (3) Gandler, Stefan. Tarih Mele i Neden 180 (1) Peker, Hidayet. bn Hazm' n limler Tasnifi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Utku, Ali. [Arslan Ahmet'in " lk Ça Felsefesinden slam Felsefesine Felsefe Tarihi" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (1) , ss SB (3) Uysal, Enver. Kindi Felsefesinde Cevher Kavram. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Geriye Bak yor? Almancadan çeviren: Hüseyin Aydo an, Cogito (59) 2009, ss SA , MODERN BATI FELSEFES 200 (1) 190 (1) Çetin, smail. John Locke'un Cevher Görüflü ile lgili Baz Yanl fl Anlamalar. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Sayan, Erdinç. nsan Akl n n Gelece i. Bilim ve Ütopya 15(180) , ss SC Ulusoy, Mehmet. Bat 'n n Çöküfl Felsefesi Postmodernizm, Bilimi Nas l Reddediyor? Bilim ve Ütopya 15(180) , ss SC , 190, D N Atiyye, Ahmed Abdülhalim. Dinin Özü'ne Girifl. Çeviren: Tamer Y ld r m, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 7(13) , ss SA

14 200 (2) Çeviren: M. Kemal Atik, Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 7(13) , ss. Ayd n, Hasan. Modern ve Postmodern Bilim mgeleri Ba lam nda Din-Bilim liflkisi. Bilim ve Ütopya 15(180) , ss SC , 500 Koç, Mustafa. Dindarl k ile Benlik Sayg s Aras ndaki liflki: Yetiflkinler Üzerine Ampirik Bir Araflt rma. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Hasanov, Zaur. skitlerin ve Hunlar n (Hsiung-Nu) Dininde Kutsal K l ç Kültü. Türk Dünyas Araflt rmalar (181) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA 76 Odekunle, Jeleel - Vejdi Bilgin. 150, 300, 200 Gelenek, slâm ve Modernlik Üçgeninde Yoruba Ailesinin Bugünü. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, 240 HIR ST YAN AHLAKI ss. Türkçe ve ng. özet. VE BADET D NB L M 1988 SA , 297, 290 Ça la, Cengiz. Tocqueville'de Demokrasi ve Din. Cogito (59) 2009, ss. Y ld z, fievket. Endülüs Bilim 1996 SA , HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Hayat nda Yahudiler. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 290, (1) 297 slâm ve slâm'dan Kurt, Abdurrahman. Televizyonda Misyonerlik. Uluda Üniversitesi kaynaklanan dinler lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Ed-Dimeflki, Christofirs Cebbar. Tevrat, ncil ve Kur'an'da man n Birli i ve Dinlerin Birlikteli i (1) Akdo an, Ali. Ramazan Ay ve Toplumsal Hayat. Diyanet (224) , ss SC (2) Algül, Hüseyin. Hz. Peygamber'den Ramazan Müjdeleri. Diyanet (224) , ss SC 6 297

15 297 (3) 297 (8) Alt ntafl, Ramazan. Birli imizin Ayvazo lu, Beflir. [Ramazan Kültürü Çimentosu "Yaflayan Ramazan Üzerine Söylefli] Konuflan: Ayfer Kültürü" Diyanet (224) , Balaban, Diyanet (224) , 4-7. ss ss SC SC (9) Alt ntafl, Ramazan. Said Nursi'ye Baflkan, Burak. Baflörtüsü Sorunu ve Göre Dünyevileflme. Köprü Meflrulaflt r lamayan Yasakç l k. (107/Özel say : Küresel Kriz ve Liberal Düflünce 14(55) 2009, Said Nursi'nin ktisat Görüflü-II) ss. 2009, ss. Türkçe ve ng SB 150 özet SA , , (10) Bobzin, Hartmut. Kuran' n Latince Tercümeleri: K sa Bir Genel Bak fl. 297 (4) Çeviren: Yusuf Öztel, Uluda Apak, Adem. Vahiy Kâtibi Alim Üniversitesi lahiyat Fakültesi Sahabi Zeyd b. Sâbit (r.a) Diyanet (224) , ss SC 6 Dergisi 18(1) 2009, ss SA , (5) Arbafl, Hamit. Mevlânâ ve Resim: Gürcü Hatun'un Kayseri Yolculu u ve Ressam 'Aynü'd-Devle-i Rûmî. Erdem (54) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Bolay, Süleyman Hayri. Alevîlik Felsefî Bir Din midir? (Alevî-Bektaflî Kardefllerimize Bir Nidâ!) Dinî Araflt rmalar 12(33/Özel say : Alevîlik) , ss. ng. özet SA (6) 297 (12) Ardo an, Recep. Bediüzzaman' n Bozkufl, Metin. Sivas Yöresi Görüflleri Ifl nda slam ktisad ve Alevîli inden Türkiye'deki Alevîlik Sosyal Haklar. Köprü (107/Özel Tart flmalar Üzerine Bir Analiz. Dinî say : Küresel Kriz ve Said Araflt rmalar 12(33/Özel say : Nursi'nin ktisat Görüflü-II) 2009, Alevîlik) , ss ss. Türkçe ve ng. özet. ng. özet SA SA , (7) Ayd n, M. fievki. slam ve Müslüman. Diyanet (224) , ss SC (13) Bulut, Mehmet. "Dinî Duygular Rencide Edilmemeli" Diyanet (224) , ss SC

16 297 (14) 297 (20) Buyrukçu, Ramazan - Ramazan Gündo du, Cengiz. Hac Bektâfl- Uçar. Güncel Baz Alevî-Bektâflî Velî ve Bektâflîlîk Olgusunu Problemlerine Abdal Musa Tekkesi Tan mlamada Normatif Yaklafl mlar. Merkezli Bir Bak fl. Dinî Dinî Araflt rmalar 12(33/Özel say : Araflt rmalar 12(33/Özel say : Alevîlik) , ss. ng. Alevîlik) , ss. ng. özet. özet SA SA , (15) 297 (21) Çomakl, Kübra. tikattan mana [ lhami Güler'in Ayn adl Eseri Üzerine] Ayraç (1) , ss SB (16) Dö en, fiaban. Sa'y-i nsanî. Köprü (107/Özel say : Küresel Kriz ve Said Nursi'nin ktisat Görüflü-II) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA driz, Enes - Enver Uysal. Üsküp'te Müslümanlar: Dînî ve Etnik Kimlik Ba lam nda Sosyolojik Bir nceleme. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (17) E ri, Osman. Alevîlîk-Bektaflîlî in Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Dinî Araflt rmalar 12(33/Özel say : Alevîlik) , ss. ng. özet SA (23) 297 (18) E ri, Osman. Yi itlerin Pîri Hazreti Ali ve Karakter E itimindeki Yeri. Dinî Araflt rmalar 12(33/Özel say : Alevîlik) , ss. ng. özet SA (22) Kahraman, Hüseyin. F khî Hadislerin Rivâyet De eri Ba lam nda "Müstehâza Hadisi"nin Tahric ve Tenkidi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Karadafl, Ca fer. bn Hazm ve Efl'arilik Elefltirisi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (24) 297 (19) Karaman, Fikret. Din Görevlilerinin Erdem, Mustafa. Alevîler ve Alevilik En Büyük Sermayesi Cemaattir. Meselesi. Dinî Araflt rmalar Diyanet (224) , ss. 12(33/Özel say : Alevîlik) 1969 SC , ss SA

17 297 (25) 297 (30) Karamustafa, Ahmet T. Tanr n n Kural Tan maz Kullar, slam Dünyas nda Dervifl Topluluklar [Kitap ncelemesi] nceleyen: Ayhan Yalç nkaya, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 64(3) , ss SA (26) Karsl, brahim Hilmi. Merhamet Ekseninde Allah, Aile ve Toplum. Diyanet (224) , ss SC Koçak, Ali. nsanl n htiyac : Hikmetlerin Özü [Muhyiddîn-i Arabî'nin "Fusûsu'l-Hikem" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (1) , ss SB (31) Kolo lu, Orhan fi. Fenâ: Son Dönem Mutezilesinde Teklîfin Sonland r lmas Üzerine Tart flmalar. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (27) Kaya, Veysel. zmirli smail Hakk 'n n Cehennemin Sonlulu u Hakk ndaki Risalesi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (28) K l ç, Recep. 2010'lu Y llarda Alevilik: Sorun, Beklenti ve Gerçekler. Dinî Araflt rmalar 12(33/Özel say : Alevîlik) , ss SA (29) Kiraz, Celil. Beyzâvî Tefsîrinde flârî Yorumlar ve Muhtemel Kaynaklar. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (32) Kök, Abdullah. Türkçe lk Kur'an Çevirilerinde Türlü 'Cennet'ler Üzerine. Türk Dünyas Araflt rmalar (181) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (33) Kurt, Abdurrahman. Bireyselden Toplumsala Geçiflte Din. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (34) Kutlu, Sönmez. Alevîlik Üzerine Söylefli. Konuflan: Cemal Tosun, Dinî Araflt rmalar 12(33/Özel say : Alevîlik) , ss SA

18 297 (35) 297 (39) Kutlu, Sönmez. Diyanet flleri Onat, Hasan. Aç l m Aray fllar n n Baflkanl ve slamiçi Dini Gruplarla Gölgesinde Alevîlik-Bektaflîlik ve (Mezhep ve Tarikatlar) liflkileri. Dinî Kimlik Tart flmalar. Dinî Araflt rmalar 12(33/Özel say : Araflt rmalar 12(33/Özel say : Alevîlik) , ss. Alevîlik) , ss. ng. ng. özet. özet 2005 SA SA , , (36) 297 (40) Maydaer, Saadet. XV. Yüzy lda Öntu, Mustafa Murat. Uflak'ta Bursa'da Hay rsever Bir Çift: Hoca Ahîlik ve Ahî Kurumlar. Vak flar Ece ve Ayfle Hatun'un Vak flar. Dergisi (32) 2009, ss. Uluda Üniversitesi lahiyat Türkçe ve ng. özet. Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, 1964 SB ss. Türkçe ve ng. özet. 297, SA (41) Öz, fiaban. lk Dönem slâm 297 (37) Nursi, Bediüzzaman Said. On Dokuzuncu Lem'a ktisat Risalesi. Köprü (107/Özel say : Küresel Kriz ve Said Nursi'nin ktisat Görüflü - II) 2009, ss SA SA Toplumunda De iflime Direnç Üzerine Teflhisî Bir De erlendirme. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297, 300 Odekunle, Jeleel - Vejdi Bilgin. 297 (42) Pak, Zekeriya. "Âlemîn" Kelimesinin Gelenek, slâm ve Modernlik Kur'an'daki Anlam Üzerine. Üçgeninde Yoruba Ailesinin Bugünü. Kahramanmarafl Sütçü mam Uluda Üniversitesi lahiyat Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, Dergisi 7(13) , ss ss. Türkçe ve ng. özet. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 297, (38) Okumufl, Ejder. Ramazan Ay nda Yeniden Var Olmak. Diyanet (224) , 8-9. ss SC Pay, Salih - M. Akif K lavuz. K rg zistan'da Bir Din E itimi Kurumu: Medreseler. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA ,

19 297 (43) Pelvano lu, Emrah. slam' n Zihin 297 (46) Tarihi [Hilmi Yavuz'un Ayn Adl Eseri Subafl, Necdet. Alevilik Üzerine Üzerine] Varl k 77(1223/Kitap eki - Söylefli. Dinî Araflt rmalar 207) , 6. s. 12(33/Özel say : Alevîlik) 1964 SB , ss SA Roy, Olivier. slam'a Karfl Laiklik [Kitap Tan tma] Tan tan: M. Ali 297 (47) Kirman, Kahramanmarafl Sütçü fiahin, Hüseyin. Krizin Çaresi: Zekât mam Üniversitesi lâhiyat ve Sadakay Yayg nlaflt rmak, Faizi Fakültesi Dergisi 7(13) , Terketmek. Köprü (107/Özel say : ss. Küresel Kriz ve Said Nursi'nin 2004 SA 51 ktisat Görüflü-II) 2009, 320, ss. Türkçe ve ng. özet SA 32 Sambur, Bilal. Özgürlük ve nsan 297, 330 Haklar Aç s ndan Alevîlik Problemi. Liberal Düflünce 14(55) 2009, ss. Tek, Abdurrezzak. Sa'dîlik ve 1997 SB 150 Sa'diyye Kültürünün Bursa'daki, 297 Temsilcileri. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (44) Sar kaya, M. Saffet. Güneydo u Anadolu'da Görülen Galî F rkalar n Bektaflilikle liflkisi. Dinî Araflt rmalar 12(33/Özel say : Alevîlik) , ss. ng. özet SA (45) Sinano lu, Abdulhamit. Kur'ân- Kerim'de Allah'a zâfe Edilen râde ve Meflîet Kavramlar na Yüklenen Geleneksel Anlamlar Hakk nda Teolojik Bir De erlendirme. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (48) Tek, Abdurrezzak. XVII. Yüzy lda Melâmî fieyhlerinden Sunullah Gaybî'nin Bak fl ile Tarîkat Âdâb. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Tosun, Cemal. Almanya'da Alevî Din Derslerinin Tarihsel Geliflimi ve Türkiye'ye Muhtemel Yans malar. Dinî Araflt rmalar 12(33/Özel say : Alevîlik) , ss. ng. özet SA ,

20 297 (49) 297 (53) Ubey b. Ka'b Mushafi-I (1-22. Sureler) Yarg c, Atilla. Küresel Krize Kur'an Çevirenler: Alpaslan Sar, M. Kemal Perspektifinden Yaklafl m: Faizin Atik, Kahramanmarafl Sütçü mam Yasak, Zekat n Farz K l nmas. Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Köprü (107/Özel say : Küresel Kriz Dergisi 7(13) , ve Said Nursi'nin ktisat Görüflü ss. II) 2009, ss. Türkçe ve ng SA 51 özet SA , 330 Uslu, Sami. ktisat Risalesi Perspektifinden Küresel Kriz. Köprü (107/Özel say : Küresel Kriz ve Said Nursi'nin ktisat Görüflü-II) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SC 6 330, (50) Üçer, Cenksu. Alevîlik; Yap lar, Gruplar n Temel Özellikleri ve Baz Mülahazalar. Dinî Araflt rmalar 12(33/Özel say : Alevîlik) , ss. ng. özet SA SA , 290, (54) Yaz c, Nesimi. Tarihimizde Ramazan Biz ve Gayrimüslimler. Diyanet (224) , ss. 297 (55) Y ld z, fievket. Endülüs Bilim Hayat nda Yahudiler. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (51) Ünal,. Hakk. Bizi Tutan Oruç. 297 (56) Diyanet (224) , ss. Y lmaz, Ömer. Dinî De erler ile 1969 SC 6 nsani De erlerin Örtüflmesi. 297 Diyanet (224) , ss SC (52) 297 Üzüm, lyas. Yeflil Kubbe'de As l Kandil: Nûr- Muhammedî Kültürel Kaynaklar na Göre Alevîlîk'te Hz. 297 (57) Muhammed Tasavvuru. Dinî Yurtseven, Y lmaz. Osmanl Klasik Araflt rmalar 12(33/Özel say : Döneminde deoloji, Din ve Siyasi Alevîlik) , ss. ng. özet. Meflruiyet Üzerine K sa Bir 2005 SA Yalar, Mehmet. slami Arap fiiiri ve Hz. Peygamber. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , De erlendirme. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11(1-2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 1 297, 956.1

21 300 TOPLUM B L MLER 300 (5) Berk, Mustafa Zübeyr. Estetik Öldü, 300 (1) Alt ntafl, Ramazan. Said Nursi'ye Göre Dünyevileflme. Köprü (107/Özel say : Küresel Kriz ve Said Nursi'nin ktisat Görüflü-II) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 Ar kbo a, Erbay. Yerel Yönetimlerde Temsil ve Kad n Üyeler: Kad n Adaylar n Önündeki Görünmez Engeller. Türk dare Dergisi 81( ) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Bakacak, Ayça Gelgeç. Cumhuriyet Dönemi Kad n mgesi Üzerine Bir De erlendirme. Atatürk Yolu Dergisi 11(44) 2009, ss. Türkçe ve ing. özet SA , (3) Bak r, Onur. Komflusu Aç Yatarken Prada Giyen Kimdendir? Evrensel Kültür (212) , ss SB (4) Bas m, Nejat - Harun fieflen - Cem Harun Meydan. Ö renen Örgüt Alg s n n Örgüt çi Giriflimcili e Etkisi: Kamuda Bir Araflt rma. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 64(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 650 Evlili e Elveda [Kierkegaard' n "Evlili in Estetik Geçerlili i" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (1) , ss SB (6) Bozarslan, Hamit. Bir "Bölücü" ve "Birlefltirici" Olarak fiiddet. Toplum ve Bilim (116) 2009, ss. ng. özet SA , 320 Bulaç, Ali. Küresel Ekonomik Kriz, Modernli in Krizidir. Köprü (107/Özel say : Küresel Kriz ve Said Nursi'nin ktisat Görüflü-II) 2009, ss. Türkçe ve ng.özet 1977 SA , (7) Bulut, Ayflenur. Bat Edebiyat nda Müslüman Kad n maj [Mohja Kahf' n Ayn Adl Eseri Üzerine] Ayraç (1) , ss SB Canat, S. - Ö. Uçan - H. Yazar. Kriz Yaflant s Olarak Ergenlik Dönemi ve Ergenlik Döneminde Kriz Yaflant s. Kriz Dergisi 17(3) 2009, 1-8. ss. Türkçe ve ng. özet SB , (8) Cantek, Funda fienol - Levent Cantek. Siyasi Muhalefetin Bir Biçimi Olarak Tahkir: Erken Cumhuriyet Dönemi Politik Mizah nda Kad nl k Halleri ve Kad ns Erkekler. Toplum ve Bilim (116) 2009, ng. özet SA ,

22 Cengiz, Orhan Kemal. Türkiye'de Gayrimüslimler ve Az nl k Politikalar. Liberal Düflünce 14(55) 2009, ss SB , 300 Culler, Jonathan. Turizmin Göstergebilimi. ngilizceden çeviren: Erkal Ünal, Cogito (59) 2009, ss SA , 300 Çakmak, N. Münci. Sahne Sanatlar ve Engellilik. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 11(1-2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 1, (12) Demirel, diris. smet Özel'de Kapitalizm ile liflkisi Çerçevesinde Türklük ve Türk Milliyetçili i Anlay fl. Türkiye Günlü ü (98) 2009, ss SB , 330 Dindar, Cemal. Kan Davas ile Sosyokültürel Doku Aras ndaki Ba lar ve Ruhsal Yönleri. Bilim ve Ütopya 15(182) , ss SC , 300 Do an, A. Ekber. Akp'nin Yoksullarla liflkisinin Gelece i Aç s ndan Kentsel Dönüflüm ve Yerel Seçimler. ktisat Dergisi ( ) , ss SA , (9) Çal k, Mustafa. Milliyetçilik, Millî Kimlik, Kolektif Haklar ve 'Aç l m'a Dair. Türkiye Günlü ü (98) 2009, 5-14.ss. 300 (13) 1989 SB 149 Doksat, Mehmet Kerem. Ülkemizde 300, 320 ve Dünyada fiiddet. Bilim ve Ütopya 15(182) , ss. Çimen, Adnan. Kent ve Kentsel Kalk nma. ller ve Belediyeler Dergisi ( ) , ss SC , SB 42 Duran, Bünyamin. Felsefe, 330, 300 Medeniyet ve ktisat. Köprü (107/Özel say : Küresel Kriz ve 300 (10) Said Nursi'nin ktisat Görüflü-II) Demiralp, O uz. Mahzen Yolcusu. 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Cogito (59) 2009, ss SA SA , 300, (11) Demircio lu, Tülay Gençtürk - Fatma Büyükkarc Y lmaz. Kad nlar Dünyas Dergisi Hakk nda Söylefli. Konuflan: Ece Zerman, Toplumsal Tarih (188) , ss SB , (14) Duran, Halime. Tel Örgüler Cumhuriyetinde Düfl Dokuyan Kad nlar ["Tel Örgüye Düfl Ba lamak" Adl Eser Üzerine] Ayraç (1) , ss SB

23 Erbay, Nazire - smail Çakmak. Küreselleflme, Dilde Tek Tiplilik ve Makineleflme. Türk Dili 97(692) , ss SA , SB Erdem, H. Haluk. Türkiye'nin Ça dafllaflmas nda Üniversite Düflüncesi: Ziya Gökalp ve Hasan Âli Yücel. Bilim ve Ütopya 15(180) , ss SC , 300 Erdo an, rfan. Materyal ve Düflünsel Hayat n Üretimi ve Yabanc laflma. Bilim ve Ütopya 15(182) , ss SC , (15) Erkan, Mukadder. Jean Baudrillard: Belirsizlik Ça nda Radikal Düflünmek [Mike Gane'in "Jean Baudrillard: Radikal Belirsizlik" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (1) , ss. 300 (18) Güngör, Yüksel. Ç k fl n Göstergesi: "Kültür Yorumlar " [Terry Eagleton'un "Kültür Yorumlar " Adl Eseri Üzerine] Ayraç (1) , ss. Gürsoy, Necmettin. [Aile çi Cinayetlerin Art fl Sebepleri Üzerine Söylefli] Konuflan: U ur lyas Canbolat, Diyanet (224) , ss SC 6 150, 300 Hal c, fiaduman. Vagon Li Olay : Türkçe'ye Yap lan Hakarete Bas n n ve Gençli in Tepkisi. Yak n Dönem Türkiye Araflt rmalar 6(11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070, SB (19) 300 Hepçilingirler, Feyza. Moda Sana Uymazsa.. Evrensel Kültür (212) 300 (16) Genifl, fierife. Neo-Liberal Kentleflmenin Mekânda Yans malar : stanbul'da Güvenlikli Siteler. Toplum ve Bilim (116) 2009, ss. ng. özet SA , 360, (17) Güldü, Özgür - Müge Ersoy-Kart. Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Siyasal Tutumlar: Sosyal Psikolojik Bir De erlendirme. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 64(3) , ss. Türkçe ve ng. özet , ss SB , SA SC , (20) Hepkon, Haluk. Akla ve Ayd nlanma'ya Karfl Aç lan Haçl Seferi: Komplo Teorileri. Bilim ve Ütopya 15(180) , ss SC , (21) Ild z, Erkan. Tarih Boyunca Borç Yüzünden Kölelik. Bilim ve Ütopya 15(180) , ss. 15

24 driz, Enes - Enver Uysal. Üsküp'te Müslümanlar: Dînî ve Etnik Kimlik Ba lam nda Sosyolojik Bir nceleme. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 300 Karakurt, Günnur - Bengü Ergüner- Tekinalp - fierife Terzi. The Psychometric Qualities of the Turkish Version of Emotional Abuse Questionnaire. E itim Araflt rmalar 9(36) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. nayet, Âlimcan. Çin'in Uygur Türkleri'ne Yönelik Asimilasyon Politikas ve Bunun Sonuçlar. Türkiye Günlü ü (98) 2009, ss SB , 300 Kaya, Hülya. Cultural Aspects in Translation. Interactions 18.1, 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 300 zmir, Mutluhan. Camus, Yabanc ve Cezayir. Bilim ve Ütopya 15(180) , ss SC , (22) zmir, Mutluhan. Yabanc laflma ve fiiddet liflkisinin Psikodinami i. Bilim ve Ütopya 15(182) , ss SC , (25) Keskinok, H. Ça atay. Planlama ve Postmodern Tuzaklar. Bilim ve Ütopya 15(180) , ss SC Koç, Mustafa. Dindarl k ile Benlik Sayg s Aras ndaki liflki: Yetiflkinler Üzerine Ampirik Bir Araflt rma. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (23) 150, 300, 200 Al-Joulan, Nayef Ali - Hiyam Al- Najjar. Content is in the Character: 300 (26) Critique of Arab and American Koço lu, K yasettin. Söz Konusu Cultures in Diana Abu-Jaber's Vatan ise... Diyanet (224) , Arabian Jazz. Interactions 18.1, ss. 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SC SA , (24) Kad nlar Dünyas Dergisinde S kça Yer Verilen Temalardan Baz lar. Toplumsal Tarih (188) , ss SB Kök, Mustafa. Erol Güngör'de Milliyetçilik ve "Milliyetçiler Aras nda Birlik" Meselesi. Türk Yurdu 29(264) , ss SB ,

25 300 (27) Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, Köse, Tahsin. Hayek'te F rsat ss. Türkçe ve ng. özet. Eflitli i, Gerçek Yasalar n Hakimiyeti ve Sosyal Devlet Ba lam nda Hayek'e 1988 SA 76 Elefltiriler. Sosyal Güvenlik 300, 297, 290 Dünyas Dergisi 12(60) , ss. Onat, Hasan. Aç l m Aray fllar n n 1998 SA (28) Kukathas, Chandran. Ahlâkî Evrenselcilik ve Kültürel Farkl l k. Çeviren: Mustafa Erdo an, Liberal Düflünce 14(55) 2009, ss SB Kutlu, Sönmez. Diyanet flleri Baflkanl ve slamiçi Dini Gruplarla (Mezhep ve Tarikatlar) liflkileri. Dinî Araflt rmalar 12(33/Özel say : Alevîlik) , ss. ng. özet SA , (29) Naymansoy, Günseli. Gölgeden Gerçe e Osmanl 'dan Bugüne Ayd n Kad nlar m z. Erdem (54) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Gölgesinde Alevîlik-Bektaflîlik ve Kimlik Tart flmalar. Dinî Araflt rmalar 12(33/Özel say : Alevîlik) , ss. özet 2005 SA , 300 ng. Öksüz, Melek. Giresun Bas n nda "Trablusgarp Savafl " ve Toplanan Yard mlar. Türk Dünyas Araflt rmalar (181) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (32) Öz, Ahmet. Farkl l k Olarak Mübadele! Cogito (59) 2009, ss SA , 330 Öz, fiaban. lk Dönem slâm Toplumunda De iflime Direnç Üzerine Teflhisî Bir De erlendirme. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (30) 297, 300 Novruzov, Vasif. Akademik Lamal Talibzade Yarad c l nda Medeniyet Meseleleri. Türk Dünyas 300 (33) ncelemeleri Dergisi 9(1) 2009, Özçelik, Mustafa. Çocuklar m z ve ss. Türkçe ve ng. özet. Sorumluluklar m z. Diyanet (224) , ss SA SC (31) Odekunle, Jeleel - Vejdi Bilgin. Gelenek, slâm ve Modernlik Üçgeninde Yoruba Ailesinin Bugünü. Uluda Üniversitesi lahiyat Özden, Mehmet. Türkiye'de ktidar Sosyolojileri. Türkiye Günlü ü (98) 2009, ss SB ,

26 300 (34) 300 (39) Öztan, Nedret. fiiddeti Anlamaya Soysal, Özgür. Ranciere'in Politik Çal flmak. Bilim ve Ütopya 15(182) Olan Yeniden Düflünme Giriflimi: , ss. S n fs zlaflt rma Mücadelesi Olarak 1995 SC 203 S n f Mücadelesi. Toplum ve Bilim 300 (116) 2009, ss. ng. özet SA (35) Parsa, Alev Fatofl. letiflimde Habercili in Objektif De erleri Üzerine. Diyanet (224) , ss SC 6 300, (36) Poyrazli, Senel - Michael J. Stevens. Bridging the Research Divide Between Counseling and Related Fields. E itim Araflt rmalar 9(36) 2009, 1-6. ss SA (37) Rasyonelin "Olmad yla" Oluflu: "Bilim ve Teknik"ten " nanç ve Bilgi"ye Rasyonelleflme. Cogito (59) 2009, ss SA (38) Sayan, Yüksel. On the Protection of Turkish Cultural Heritage and the Consciousness of Historical Environment. Türk Kültür Miras n n Korunmas ve Tarihi Çevre Bilinci Üzerine. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 9(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 720 Sen, Amartya. Evrensel Do rular: nsan Haklar ve Bat l laflma Yan lg s. Çeviren: Özlem Ça lar Y lmaz, Liberal Düflünce 14(55) 2009, ss SB 150, , (40) fiahin, Turgut. slâm Yönetim Anlay fl n n Tarihî Arka Plan : Cahiliye Dönemi Arap Yönetim Mant. Türkiye Günlü ü (98) 2009, ss SB , (41) fientürk, Levent. "Önce Vatan Sonra Bayan" ya da Cins Cins Mekân. Arredamento Mimarl k (226) , ss SB (42) Tek, Abdurrezzak. Sa'dîlik ve Sa'diyye Kültürünün Bursa'daki Temsilcileri. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (43) Tekin, Yasemin O uzlar. Avrupa Birli i'nin Kimlik Yaratma Çabalar. Marmara Avrupa Araflt rmalar Dergisi 17(1-2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330 Tezel, Yahya Sezai. Küreselleflme Dönemi Bitti mi? Türkiye Günlü ü (98) 2009, ss SB ,

27 300 (44) 300 (47) Topses, Mehmet Devrim. Ça dafl Yener, Ali Sosyolojide Postmodernizm ve Bilinemezcilik. Bilim ve Ütopya 15(180) , ss. Galip. Moda, Tüketim Kal plar ve Edebiyat n Medyatikleflmesi. Evrensel Kültür (212) , ss SB SC (45) 300 (48) Yörükan, Turhan. Bir Sosyalleflme Topses, Mehmet Devrim. Türkiye'de Feodal Kal nt lar n Tarihsel Temelleri ve Töre Cinayetleri. Bilim ve Ütopya 15(182) , ss SA SC , , 330, Tuncer, Hüseyin. Könglümün Gurbetistan nda Dalgalanan Göy Bayrak Kölgende Mene de Mene de Yer Ver. Türk Yurdu 29(264) , ss SB SA , , 360, 150 ve Kiflilik Oluflturma Arac Olarak Sosyal S n flar. Erdem (54) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (49) Yörükân, Turhan. Bir fiehir Cemaati Olarak Sosyal S n flar, Beden ve Ruh Sa l. Erdem (54) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Ulusoy, Mehmet. Bat 'n n Çöküfl Felsefesi Postmodernizm, Bilimi Nas l Reddediyor? Bilim ve Ütopya 15(180) , ss SC , 190, SA , 300 User, Hatice fiirin. Hobson-Jobson the Anglo-Indian Dictionary'de Kay tl Eski Türk Kültür Sözcükleri. Interactions 18.1, 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (46) Yalç n,. Evlilik Öncesi Çift E itimi Üzerine Bir Derleme Çal flmas. Kriz Dergisi 17(3) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Z rhl o lu, Gürol. Popülasyon Büyüme H z ve Popülasyon Büyüklü ünün Do rusal Olmayan Regresyon Modeli ile Tahmini. Dirim 84, , ss. Türkçe ve ing. özet. 300 (50) Al-Zubi, Hasan. Coming to an End: The Narrative of Holocaust Autobiographies and Memoirs. Interactions 18.1, 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. 320 S YASAL B L MLER Aç kses, Erdal - Ayhan Cankut. K br s Meselesini Do uran Sebepler, 19

28 Megali dea ve Enosis. Türk Dünyas Araflt rmalar (181) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (1) Adamson, P. B. Eski Yak ndo u'da Savafl Tutsaklar n n Güvenli i ve Kontrolü S ras nda Yaflanan T bbi Komplikasyonlar. Çeviren: Gökhan Ka n c, Tarih ncelemeleri Dergisi 24(1) , ss SA , 320 (4) Alpkaya, Faruk. Kürt Aç l m. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 64(3) , ss. 320 (5) Anagnostopulos, Dositheos. "Aslolan Liberal Zihniyetin Devam d r" [Röportaj] Konuflan: Özkan Genç, Liberal Düflünce 14(55) 2009, ss SB (2) Akbaba, Sertan. Measuring EU Actorness Through CFSP and ESDP: Civilian Power EU. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 8(2) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA (3) Akgönenç, Oya. Asya'da Büyük Satranç Oyunu: Amerika ve ran. Jeopolitik 8(67) , ss SB Akman, Beyaz t H. Shakespeare and the Turk. Interactions 18.1, 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 320 Akpolat, Y ld z. Yo un Bir Çal flman n K sa Bir Özeti: Mardin Saha Araflt rmas na Dair Ön De erlendirme Raporu. Bilim ve Ütopya 15(182) , ss SC , 320 Apak, Adem. Emevîlerin Irak Siyaseti. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) At lgan, Gökhan. Sosyalist Milliyetçilik Söylemi [Türkiye, ]: Temeller, Ayr l klar. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 64(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (7) At lgan, Gökhan. Türk Siyasal Hayat nda ve Emek Tarihinde Kritik Bir U rak: Türkiye Çal flanlar Partisi Giriflimi. Toplum ve Bilim (116) 2009, ss. ng. özet SA

29 320 (8) Dönemi Politik Mizah nda Kad nl k Aysal, Necdet. Yönetsel Alanda Halleri ve Kad ns Erkekler. Toplum De iflimler ve Devrim Hareketlerine ve Bilim (116) 2009, ng. Karfl Gerici Tepkiler "Serbest özet. Cumhuriyet F rkas Menemen Olay " 1977 SA 42 Atatürk Yolu Dergisi 11(44) 2009, 300, ss. Türkçe ve ing. özet SA (12) 320, Cengiz, Orhan Kemal. Türkiye'de Gayrimüslimler ve Az nl k Politikalar. Liberal Düflünce 14(55) 2009, 320 (9) ss. Balkaya, hsan Sabri. Türk-Macar Diplomatik Ziyaretlerinin Türk Bas n na Yans malar ( ) Erdem (54) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (13) 1985 SA 11 Ceylan, Mehmet Ali. Avrupa 320, 070 Birli i'ne Kat l m Müzakere Sürecinde Vergilendirme Fasl. Vergi Dünyas 320 (10) Bafldemir, Hasan Yücel. Optimum 28(336) , ss SA 23 De erler Olarak Laiklik ve Din 320, 330 Özgürlü ü. Liberal Düflünce 14(55) 2009, ss. 320 (14) 1997 SB 150 Ça la, Cengiz. Tocqueville'de 320 Demokrasi ve Din. Cogito (59) 2009, ss SA (11) 320, 240 Beyaz t, Yasemin. Osmanl lmiyye Bürokrasisinde fieyhülislâml n De iflen Rolü ve Mülâzemet Sistemi (XVI.-XVIII. Yüzy llar) Belleten 73(267) , ss. ng. özet SA SB , , 320 Çal k, Mustafa. Milliyetçilik, Millî Kimlik, Kolektif Haklar ve 'Aç l m'a Dair. Türkiye Günlü ü (98) 2009, 5-14.ss. Bozarslan, Hamit. Bir "Bölücü" ve "Birlefltirici" Olarak fiiddet. Toplum ve Bilim (116) 2009, ss. ng. özet SA , 320 Cantek, Funda fienol - Levent Cantek. Siyasi Muhalefetin Bir Biçimi Olarak Tahkir: Erken Cumhuriyet 320 (15) Çelebi, Nurhayat. Avrupa Birli i'ne Üyelik Sürecinde Türkiye ve Almanya'daki Üniversite Ö rencilerinin Türkiye ve Türkler Hakk ndaki Görüflleri. Marmara Avrupa Araflt rmalar Dergisi 17(1-2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA ,

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

Uluslararas li kiler I

Uluslararas li kiler I Uluslararas li kiler 0 :0 - :0 :0 - :0 :0 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 0:00-0:0 :00 - :0 :00 - :0 ULS Siyasi Tarih I ULS Türk Dili I 0 smet SARIBAL 0 Fikret KEDERS

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 2 2013/2 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/08 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/4 Türkiye

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/5 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı