BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014"

Transkript

1 İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması işidir. 2. TANIMLAR İdare : Bursa Spor Kulübü Derneği İstekli: İş Bu İdari Şartname ve Teknik Şartname kapsamında tarif edilen işi yerine getirmekten sorumlu firma. 3. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 3.1. İdarenin; a) Adı: Bursaspor Kulübü Derneği b) Adresi: Özlüce Tesisleri İzmir Yolu Özlüce Kavşağı 4.Km. Nilüfer/BURSA c) Telefon numarası: (224) ç) Faks numarası: (224) d) Elektronik posta adresi: e) İlgili kişinin adı, soyadı ve unvanı: Alpay Şar Başkan Danışmanı 3.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan ilgili kişi işe irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 4. İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İhale usulü kapalı zarf ile teklif alma şeklinde olup, son teklif verme tarihi mesai saati bitimine (17:30) kadardır ve teklifler 1.1 md.de belirtilen adrese elden verilebileceği gibi posta ile de gönderilebilecektir. İstekliler tekliflerini TL (Türk Lirası) bazında ve EK1 de bulunan Birim fiyat teklif cetvelini doldurarak vereceklerdir. Bu şekilde verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekliler fiyat tekliflerini aşağıda belirtilen çizelge esasları dahilide vereceklerdir. Hesaplanacak İşçilik Ücreti: S.No: Çalıştırılacak Personelin Unvanı Çalıştırılacak Personel Sayısı Ödenecek Ücret 1. Güvenlik Personeli 18 kişi Aylık Ücret olarak İstihdam edilecek personeller ile ilgili SGK mevzuatı gereği yapılması gereken tüm ödemeler, yapılacak sözleşme kapsamında personele verilmesi gereken her türlü malzeme ve ekipman bedelleri, personelin göreve geliş ve gidişleri için yol bedeli ile yemek bedelleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. İstekli firmalar tekliflerinde Şartnamenin her sayfasını okuyup kabul ettiğine dair kaşeleyip imzalayacaklardır.

2 İdare bir sonraki dönem için yapılacak ihale tamamlanıncaya kadar sözleşmenin süresini aynı şartlar ile bir yıl uzatma hakkına sahiptir. 5. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin orijinallerini veya noter tasdikli kopyalarını teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir. Şartnamede istenen tüm belgeler ihale ilanından/davetinden sonraki tarihli olacaktır. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; İhale ilanından/davetinden sonraki tarihi taşıyan SGK'dan ve bağlı bulunan Vergi dairesinden borcu olmadığına dair belgeler; İsteklinin KİK yasaklılar listesinde olmadığına dair yazılı beyanı; İsteklilerin son üç yıl içerisinde ihale konusu işle ilgili referans listeleri; İsteklinin aşağıda belirtilen standartlara sahip olduğuna dair belgeler; ISO Kalite Yönetim Sistem Belgesi; ISO Çevre Yönetim Sistem Belgesi, OHSAS İş Güvenliği ve Standartları belgesi; İsteklinin TSE Organizasyon Şeması ve Şirket Ana Sözleşmesi; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan alınmış Telsiz Kullanım izin Belgesi; İsteklilerin; 5188 sayılı Kanuna göre kurulmuş ve faaliyet izni almış olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, isteklilerin 5188 sayılı Kanuna göre verilmiş Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi nin aslını veya aslının noter tasdikli suretini sunmaları gerekmektedir. İhaleye katılacak olan isteklilerin; bünyelerinde en az 20 Adet Özel Güvenlik Görevlisini istihdam ettiklerine dair Mali Müşavir onaylı yazılı beyanları ile bunlara ait 3 ay önceki sigorta giriş bildirgeleri suretleri; Mali Müşavir onaylı Makine, Teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu; İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. 6. İHALEYE KATILABİLECEK OLANLAR Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İhaleye Ortak girişimler teklif veremezler sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez. 7. İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

3 İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, idarece ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. İhale tarihi belirlenen süreden ileri tarihe bir defa ertelenebilir. 8. İHALE SAATİNDEN ÖNCE, SON TEKLİF VERME TARİHİNİN UZATILMASINDE VEYA İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE İDARENİN SERBESTLİĞİ İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi dilediği şartlarda ve fiyatta, dilediği firmaya vermekte, ihalenin son teklif tarihini uzatmakta veya ihaleyi iptal etmekte özgürdür. İhalenin iptal edilmesi veya son teklif verme tarihinin ertelenmesi nedeniyle ve/veya ihale sonuçlarına göre isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 9. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ Teklif mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak bu şartname ile istenen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ve ihalenin hangi işe ait olduğu ile idarenin adı, açık adresi ve telefon numaraları ve ihale tarih/son teklif verme saati yazılacaktır. Teklifler iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebileceği gibi son teklif verme saatine kadar elden teslim edilecektir. Bu tarihten sonra posta ile gelen ve/veya elden teslim edilen teklif zarfları değerlendirmeye alınmaz. Verilen teklifler ihalenin şartları idare tarafından değiştirilmediği sürece geri alınamaz veya değiştirilemez. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler geçersiz kabul edilecektir. 10. TEKLİF MEKTUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda; a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur. Teklif mektuplarının geçerlilik süresi en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır. Bu husus teklif mektubunda belirtilecektir. 11. TEKLİF FİYATA DÂHİL OLAN MASRAFLAR Teklif fiyatları K.D.V. hariç verilecektir.

4 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak tüm ulaşım, sigorta vergi, resim ve harçlar gibi giderler isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir. Bu hususta yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Çalıştırılacak personele verilecek giyeceklerin bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır. Personele verilecek giyecekler 5188 sayılı Kanun ve Kanunun ikincil mevzuatına uygun olmak zorundadır. Makine ve teçhizatlar için ayrıca bir bedel öngörülmeyecek olup teklif fiyata dâhil edilmeyecektir. Çalışacak güvenlik görevlilerinin Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklif fiyata dâhildir. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranları ve tehlike sınıfları: Tehlike Sınıfı: 1, dir. 12. TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Teklifler teklif verme süresi sona erdikten sonra idarenin adresinde açılacaktır. İstekliler teklif verdikten sonra tekliflerinden geri dönemez. Tekliflerin ön değerlendirmesi idare tarafından yapılacaktır. Tekliflerinde eksiklikler görülen firmaların teklifleri reddedilebilir. Ancak ihale usul ve esaslarını etkilemeyecek nitelikteki eksiklikler de idarenin takdiri doğrultusunda firmalara tamamlanması için ek süre verilebilecektir. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde en avantajlı teklif; fiyat dışı unsurlar ve işin yapılabilirliği dikkate alınarak belirlenecektir.bu şartnamede istenen belgele ve kriterleri sağlamayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır. 13. SONUCUN BİLDİRİMİ VE SÖZLEŞMEYE DAVET İdarenin yetkili kişi ve kurulları tarafından onaylanan ve kesinleşen kararı ve sözleşmeye davet üzerine işin verileceği istekliye bildirilecektir. İşin Verileceği yükleniciden sözleşme imzasını takibeden 3 iş günü içinde Kati Teminat olarak 13 ay süreli ve ,00 TL ( Elli Bin Türk Lirası) tutarında kesin Banka Teminat Mektubu alınacaktır. Sözleşmeye ilişkin her türlü vergi resim ve harçlar yükleniciye aittir. 14. VERGİ, SSK VE DİĞER MALİ KONULAR Yüklenici; yapılacak sözleşme kapsamında görevlendireceği güvenlik personeline ait her türlü ücret, vergi SSK pirimi ve idari ve adli makamlar tarafından kanun ve yönetmeliklere uyulmamasından dolayı yüklenici aleyhine tatbik edecek cezalardan sorumludur. Yüklenici görevlendirilecek bütün güvenlik personelinin özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmakla mükelleftir. 15. CEZAİ HÜKÜMLER Görevlendirilecek Özel Güvenlik Personeline ait Özel Güvenlik Mali Mesuliyet Sigorta Poliçelerinin birer suretleri (fotokopileri) idareye verilecektir. Yüklenici tarafından görevlendirilen güvenlik görevlilerinin görevlerini gereği gibi yerine getirmemesi nedeni ile Bursaspor Kulübü nün uğrayacağı zararları, derhal herhangi bir mahkeme veya merci kararına gerek kalmaksızın Kulüp e ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda, Yüklenici; ayrıca o ayki aylık hak edişinin %10 u tutarında cezai şart bedelinin hak edişinden kesileceğini, cezai şartın fahiş olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

5 Bursaspor Kulübünün 15 gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydı ile dilediği zaman Yüklenici ile imzalanacak olan sözleşmeyi bedelsiz, tazminatsız olarak feshetme hakkı vardır 16. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI Yükleniciye herhangi bir avans ve peşin ödeme yapılmayacak olup, alınan hizmete karşılık olarak sözleşme teklif fiyatta belirlenen miktar üzerinden idarenin onayını müteakip aylık olarak ödeme yapılacaktır. İhale konusu hizmete ilişkin düzenlenecek fatura ve eklerinin eksiksiz bir şekilde idareye tesliminden sonra 15 (on beş) gün içerisinde yüklenicinin hesabına ödeme yapılacaktır. 17.ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ İhale sonucu verilen sipariş/yapılan sözleşme ile ilgili olarak doğacak ihtilaflarda BURSA Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. İş Bu şartname 17 (Onyedi) maddeden ibarettir BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

6 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi İşçi Sayısı Teklif Edilen Birim Fiyat (TL.) Aylık ücret olarak 1 Güvenlik Görevlisi İşçi 1 Teklifler K.D.V. aylık ücret olarak yazılacak ve sözleşme süresince geçerli olacaktır. Firma Yetkilisi Adı Soyadı Unvanı İmzası

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK Açık ihale usulü ile ihale edilen YAZLIK AYAKKABI, ERKEK mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜVASAŞ

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Açık ihale usulü ile ihale edilen Microsoft Kurumsal Lisans Alımı mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (EHABS) KURULMASI İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANI İHALENİN YAPILACAĞI ADRES Hakkı Turayliç

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :...................... TEKLİF TARİHİ :..................... YATIRIMLAR VE TESİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ././201.. tarih

Detaylı

I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR

I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMI HĐZMETĐ ALIMINDA UYGULANACAK ĐDARĐ ŞARTNAME I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı Yaptırılacaktır İhale Tarihi 14.02.2011 10:00 İhale Metni KANALİZASYON-YAĞMURSUYU

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı