T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 MART 2002 SAYI: 2534 Yönetmelikler TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ: 11 Karar Tarihi: 14/02/2002 Konu : Millî Eğitim Bakanlõğõ Okul Öncesi Eğitim Kurumlarõ Yönetmeliği. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 17/04/2001 tarihli ve 879 sayõlõ teklif yazõsõ üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Millî Eğitim Bakanlõğõ Okul Öncesi Eğitim Kurumlarõ Yönetmeliği nin ekli örneğine göre kabulü kararlaştõrõldõ. Nurettin BAŞER Kurul Başkan V. Metin BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanõ Güler ŞENÜNVER Dr.Ezdihar KARABULUT Nazõm İrfan TANRIKULU Üye Üye Üye Ömer ÖZÜDURU Sürmeli AĞDEMİR Selahattin MEYDAN Üye Üye Üye Sevim ÇAMELİ Dr.Veli KILIÇ Füsun KÖKSAL Üye Üye Üye Ahmet SÖNMEZ Üye Fikri ALTAY Üye

2 146 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ; Millî Eğitim Bakanlõğõna bağlõ resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumlarõnõn, kuruluş, yönetim, eğitim, görev ve işleyişi ile ilgili esaslarõ düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlõğõna bağlõ resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumlarõnõ kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik; 1739 sayõlõ Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayõlõ İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3797 sayõlõ Millî Eğitim Bakanlõğõnõn Teşkilât ve Görevleri Hakkõnda Kanun, 625 sayõlõ Özel Öğretim Kurumlarõ Kanunu ile 573 sayõlõ Özel Eğitim Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararnameye dayanõlarak hazõrlanmõştõr. Tanõmlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlõk: Millî Eğitim Bakanlõğõnõ, b) Bakan: Millî Eğitim Bakanõnõ, c) Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Okul öncesi çağõ çocuklarõna eğitim veren resmî ve özel eğitim kurumunu, ç) Okul: Anaokulu ile ana sõnõfõ ve uygulama sõnõfõnõn bağlõ bulunduğu okulu, d) Anaokulu: ay çocuklarõnõn eğitimi amacõyla açõlan okulu, e) Ana sõnõf: ay çocuklarõnõn eğitimi amacõyla örgün eğitim kurumlarõ bünyesinde açõlan sõnõfõ, f) Uygulama Sõnõfõ: ay çocuklarõnõn eğitimi amacõyla açõlan Millî Eğitim Bakanlõğõna bağlõ diğer öğretim kurumlarõ bünyesindeki okul öncesi eğitim sõnõfõnõ, g) Tam Gün Eğitim: Anaokullarõ ile uygulama sõnõflarõnda günde sekiz eğitim saatini geçmeyecek şekilde, saatleri arasõnda yapõlan eğitimi, h) Yarõm Gün Eğitim: Okul öncesi eğitimi kurumlarõnda günde aralõksõz altõ eğitim saatini geçmeyecek şekilde yapõlan eğitimi, õ) İkili Eğitim: Okul öncesi eğitimi kurumlarõnda her grupta bir öğretmen olmak kaydõyla aralõksõz altõ eğitim saatini geçmeyecek şekilde sabah ve öğleden sonra yapõlan eğitimi, i) Müdür: Anaokulu müdürü ile ana sõnõfõ ve uygulama sõnõflarõnõn bağlõ bulunduğu okulun müdürünü, j) Müdür Yardõmcõsõ: Anaokulu müdür yardõmcõsõ ile ana sõnõfõ ve uygulama sõnõflarõnõn bağlõ bulunduğu okulun müdür yardõmcõsõnõ, k) Bölüm Şefi: Uygulama sõnõfõ yöneticisini, l) Öğretmen: Okul Öncesi eğitim kurumlarõnda görev yapan öğretmeni,

3 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 147 m) Usta Öğretici: Millî Eğitim Bakanlõğõ Kurumlarõnda Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkõnda Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak görevlendirilen kişiyi, n) Öğretmenler Kurulu: Okul öncesi eğitim kurumlarõnda görevli yönetici ve öğretmenlerden meydana gelen kurulu, o) Veli: Çocuğun ana veya babasõnõ, vasisini ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Amaçlar, İlkeler ve Çalõşma Kurallarõ Okul Öncesi Eğitimin Amaçlarõ Madde 5- Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarõna ve temel ilkelerine uygun olarak; a) Çocuklarõn bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini ve iyi alõşkanlõklar kazanmasõnõ sağlamak. b) Çocuklarõn hayal güçlerinin gelişimi, yaratõcõ yollarla düşünce ve duygularõnõ anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandõrmak. c) Çocuklarõn Türkçe yi doğru ve güzel konuşmalarõnõ sağlamak. ç) Koşullarõ elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamõ yaratmak. d) Çocuklarõ temel eğitime hazõrlamak. Okul Öncesi Eğitimin İlkeleri Madde 6- Okul öncesi eğitimde: a) Çocuklarõn bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamõ hazõrlanõr. b) Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocuklarõn yaşlarõ, gelişim özellikleri, öğrenme hõzlarõ, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin olanaklarõ dikkate alõnõr. c) Çocuklarõn; beslenme, uyku, öz bakõm becerileri, doğru ve sağlõklõ temel alõşkanlõklar kazanmalarõnõn yanõnda doğa sevgisiyle çevreye duyarlõ olmalarõ da sağlanõr. ç) Eğitim etkinlikleri; çocuklarõn, sevgi, saygõ, iş birliği, katõlõmcõlõk, sorumluluk, yardõmlaşma ve paylaşma duygularõnõ geliştirici nitelikte olur. d) Çocuklarõn; Atatürk, yurt, ulus, bayrak, aile ve insan sevgisini benimsemiş, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarõnõ bilen, saygõlõ ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazõrlamak amacõyla çaba gösterilir. e) Eğitim, sevgi ve şefkat anlayõşõ içinde yürütülür. Çocuklara eşit davranõlõr ve bireysel özellikler gözönünde bulundurulur. Çocuklarõn öz güvenlerini kazanmalarõ için ceza baskõ uygulanmaz ve kõsõtlamalara yer verilmez. f) Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşõldõğõ tespit edilir. Plânlama yapõlõrken bu sonuçlar dikkate alõnõr. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarõnda Çalõşma Kurallarõ Madde 7- a) Anaokullarõ ve uygulama sõnõflarõnda tam gün eğitim yapõlmasõ esastõr. Ancak okulun fiziksel durumu ve velilerin istekleri göz önünde bulundurularak yarõm gün eğitim de yapõlabilir. b) Ana sõnõflarõnda, bağlõ bulunduklarõ okulun öğretim şekli ne olursa olsun, yarõm gün veya ikili eğitim yapõlõr.

4 148 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart c) Okul öncesi eğitim kurumlarõnda eğitim yõlõ süresi en az 180 iş günüdür. Günlük eğitimin başlama ve bitiş zamanõ valiliklerce belirlenir. ç) Öğretmen, anaokulu ve uygulama sõnõflarõnda günde sekiz, ana sõnõflarõnda ise altõ eğitim saati etkinlikte bulunur. d) Okul öncesi eğitim kurumlarõnda aralõksõz eğitim yapõlmasõ esas olup teneffüs yapõlmaz. Bir eğitim saati süresi 50 dakikadõr. e) Bir gruptaki çocuk sayõsõnõn 20 den fazla olmamasõ esastõr. Çocuk sayõsõ fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Tek ana sõnõflarõnda ve uygulama sõnõflarõnda sõnõfõn kapasitesi dikkate alõnarak çocuk sayõsõ 25 e kadar çõkarõlabilir. İKİNCİ KISIM Kayõt-Kabul ve Devam-Devamsõzlõk Kayõt Zamanõ Madde 8- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda kayõt işlemleri, yõllõk çalõşma takviminde belirtilen sürelerde yapõlõr. Ancak fiziksel kapasitenin uygun olmasõ durumunda, eğitim yõlõ içinde de çocuklarõn kayõtlarõ yapõlabilir. Okula Kayõt Madde 9- Kayõt kabul aşağõdaki esaslara göre yapõlõr: a) Anaokulu ve uygulama sõnõflarõna, kayõtlarõn yapõldõğõ yõlõn Eylül ayõ sonuna kadar 36 ayõnõ dolduran ve aynõ yõlõn Aralõk ayõ sonuna kadar 72 ayõnõ doldurmayan çocuklar kaydedilir. b) Ana sõnõflarõna Eylül ayõ sonuna kadar 60 ayõnõ dolduran çocuklar ile aynõ yõlõn Aralõk ayõ sonuna kadar 72 ayõnõ doldurmayan çocuklar öncelikle kaydedilir. Ancak bu yaş grubu çocuklarõn sayõsõ yeterli olmadõğõ takdirde, ay çocuklarõn da ana sõnõflarõna kayõtlarõ yapõlabilir. Ayrõca kayõtlarõn yapõldõğõ yõlõneylül ayõ sonu itibarõyla 48 ayõ dolduran ve aynõ yõlõn Aralõk ayõ sonuna kadar 72 ayõ doldurmayan özel eğitime muhtaç çocuklardan; rehberlik ve araştõrma merkezlerince Okul öncesi eğitim kurumlarõna devam edebilir. Raporu verilmiş Eğitilebilir olanlar ve birden fazla özürü bulunmayanlar kapasitenin 1/10 u oranõnda bu kurumlara kaydedilirler. Seçici Komisyon ve Görevleri Madde 10- Kapasitenin yetersizliği, kayõt-kabulde dikkate alõnacak durumlar nedeniyle kayõtlarõn başlamasõndan bir ay önce okul müdürünün teklifi ve il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayõ ile okul müdürü başkanlõğõnda, varsa müdür yardõmcõsõ/bölüm şefi ve iki öğretmenden seçici komisyon oluşturulur. Seçici komisyon: a) Kurumun fiziksel koşullarõnõ, kapasitesini ve önceki yõldan devam eden çocuklarõ da dikkate alarak okula alõnacaklarõn sayõsõnõ tepsit eder. b) Kõz ve erkek çocuklarõn sayõ itibarõyla gruplara dengeli olarak dağõlõmõnõ sağlar. c) Şehit, harp malülü, gazi çocuklarõ, anne ve babanõn veya bunlardan birinin ölmüş olmasõ, ya da anne-babasõ ayrõlmõş olan çocuklar ile özel eğitim gerektiren çocuklara ve okulda görevli personelin çocuklarõna öncelik tanõr. ç) Ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin, çalõşan anne-babanõn ve yurt dõşõndan dönen veya ailesi yurt dõşõnda olan ve özel eğitim gerektiren çocuklarõn kayõt dõşõ kalmamasõna özen gösterir. d) ( c) ve (ç) bentlerine göre yapõlacak kayõt işlemlerinin belgelendirilmesini sağlar. e) Başvurularõn fazla olmasõ durumunda velilerin huzurunda kur a çekimi yapar.

5 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 149 f) Kurumlara, kapasitenin 1/10 u oranõnda şehit, malül, gazi ve yoksul aile çocuklarõ ücretsiz kabul edilir. Bu koşullarõ taşõyanlardan ücretsiz kayõt yaptõrmak isteyenler, Ek 5 inceleme formunu doldurup belgeleriyle birlikte seçici komisyona teslim ederler. Seçici komisyon bu formdaki bilgileri belgeye dayalõ olarak inceler, ücretsiz kayõt yapõlõp yapõlmayacağõna karar verir. Kayõt İçin Alõnacak Belgeler Madde 11- Okul öncesi eğitim kurumlarõna alõnacak çocuklarõn kayõt koşullarõ, kayõtlarõn başlayacağõ tarihten 15 gün önce okulun uygun bir yerinde velilerin görebilecekleri şekilde ilân edilir. Kayõt için istenen belgeler: a) Başvuru formu b) Nüfus cüzdanõ örneği c) Varsa, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ( c) ve (ç) bentlerinde tercih nedeni sayõlan belgeler. ç) Dört adet fotoğraf Çocuklarõn kişisel kullanõmlarõ dõşõnda hiçbir malzeme ve araç velilerden istenmez. Veli Madde 12- Kurumlara kabul edilen her çocuğun bir velisi olur. Veli, çocukla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek zorundadõr. Devam-Devamsõzlõk Madde 13- Kayõtlarõ yapõlan çocuklarõn kuruma devam etmelerinin sağlanmasõ esastõr. Ancak, özel eğitim gerektiren çocuklarõn sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre okula günlük devam sürelerinde esneklik sağlanõr. Özürsüz olarak 20 gün aralõksõz okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde belirtilen süre içinde ücretleri yatõrõlmayan çocuklarõn kaydõ silinir. Bu durum, veliye yazõlõ olarak bildirilir. Hastalõk Sonrasõ Okula Devam Madde 14- Bulaşõcõ bir hastalõk nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakõnca olmadõğõna ilişkin tabip raporu ile kuruma devam edebilirler. ÜÇÜNCÜ KISIM Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluklarõ Görevlendirilecek Personel Madde 15- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda, MillîEğitim Bakanlõğõna Bağlõ Okul ve Kurumlarõn Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarõna İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenecek yönetici ve öğretmenlerin dõşõnda gereksinim ve kadro olanaklarõ çerçevesinde aşağõda sayõlan personel görevlendirilir. a) Anaokullarõnda 1- Usta Öğretici 2- Memur 3- Tabip 4- Aşçõ 5- Hizmetli b) Ana sõnõflarõnda 1- Usta Öğretici 2- Hizmetli c) Uygulama sõnõflarõnda 1- Aşçõ 2- Hizmetli

6 150 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarõ Madde 16- Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, toplam kalite yönetimi anlayõşõna uygun olarak okulun yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur. Okulu müdür yönetir. Müdür: a) Okulda bütün çalõşmalarõ ilgililerle iş birliği yaparak eğitim yõlõ başlamadan önce plânlar ve düzenler. b) Eğitim ve yönetimin verimliliğini artõrmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştõrmalarõ yapar, eğitimle ilgili gelişmeleri izler, sonuçlarõnõ değerlendirir. c) Yõllõk ve günlük plânlarõn eğitim programlarõna göre hazõrlanmasõnda ve diğer çalõşmalarda öğretmenlere rehberlik eder, çalõşmalarõ denetler. ç) Kurumun temizlik ve düzeni ile öğretmen ve diğer personelin, sağlõk, temizlik ve beslenme işleriyle ilgili çalõşmalarõnõ izler, yemek listesinin hazõrlanmasõnda müdür yardõmcõsõ ve öğretmenlerle iş birliği yapar. d) Okul bina ve tesislerinin kullanõmõ, bakõmõ, temizliği, doğal afete karşõ korunmasõ, binanõn fiziksel durumu ve donanõmõndan kaynaklanan kazalara neden olabilecek merdiven, radyatör, soba, korniş, kapõ, pencere, kaygan zemin, oyun materyali ve benzeri unsurlara karşõ okulun iç ve dõş güvenliğinin sağlanmasõ yönünde gereken önlemleri alõr. e) Özel eğitim gerektiren çocuklarõn eğitimi için gerekli önlemleri alõr. f) Eğitim materyallerinin sağlanmasõ, kullanõlmasõ, korunmasõ, bakõmõ, temizliği ve düzeni için gerekli önlemleri alõr. g) Çocuklarõn periyodik olarak sağlõk kontrollerinin yapõlmasõnõ sağlar. h) Okulun yõllõk bütçesini hazõrlar, ödeneklerin zamanõnda ve yöntemine uygun kullanõlmasõna ilişkin işlemleri izler, bütçenin ilgilil makamlara gönderilmesini sağlar. õ) Ödenek istem çizelgesiyle eğitim istatistiklerinin hatasõz ve eksiksiz hazõrlanmasõnõ sağlar. i) Okulla ilgili olağanüstü durumlarõ ilgili makama bildirir. j) Eğitimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirleri personeline duyurur. k) Göreve başlama veya görevden ayrõlma durumunda, okulun demirbaş eşyasõnõ Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devir teslim eder. l) Okul öncesi eğitimin tanõtõmõ ve yaygõnlaştõrõlmasõ amacõyla; toplantõ, panel, sempozyum ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi için gerekli çalõşmalarõ yapar. m) Çocuklara verilen günlük yemek örneklerinin uygun ortamda 24 saat saklanmasõnõ sağlar. n) Görev tanõmlarõnda belirtilen diğer görevleri yapar. o) Personelin disiplin ve sicili ile ilgili iş ve işlemlerini yürütür. Müdür Yardõmcõsõ Madde 17- Müdür yardõmcõsõ, okulun işleyişinden ve işlerin düzenli olarak yürütülmesinden müdüre karşõ sorumludur. Müdür Yardõmcõsõ: a) Okulun yönetim, eğitim ve büro işleriyle ilgili olarak müdür tarafõndan verilen görevleri yapar. b) Öğretmenlerce tutulan çocuk gelişim kayõtlarõnõ izler. c) Halkla ilişkiler, güvenlik ve koruma işlerine aktif olarak katõlõr. ç) Yemekhane ve okulun genel temizlik işlerini organize eder.

7 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 151 d) Okula gelen erzakõn muayenesini ve günlük erzakõn ambardan çõkarõlmasõnõ sağlar. e) Gerektiğinde okul müdürüne vekâlet eder. f) Okul müdürü tarafõndan verilen diğer görevleri yapar. Bölüm Şefi Madde 18- Bölüm şefi, uygulama sõnõfõnõn amaçlarõna uygun olarak işleyişinden yönetime karşõ sorumludur. Bölüm Şefi: a) Bölümün işleyişini koordine eder, yõllõk ve günlük plânlarõn eğitim programõna göre hazõrlanmasõnda ve diğer çalõşmalarda öğretmenlere rehberlik eder. b) Öğretmenlerce tutulan çocuk gelişim kayõtlarõnõ izler. c) Personelin sağlõk, temizlik, beslenme işleriyle ilgili çalõşmalarõnõ izler ve denetler. ç) Çocuklarõn sağlõk kontrollerinin yapõlmasõnõ ve kayõtlarõnõn tutulmasõnõ sağlar. d) Yemek listesinin hazõrlanmasõnda, beslenmenin dengeli olabilmesi için ev yönetimi ve beslenme öğretmenleriyle iş birliği yapar. e) Okula gelen erzakõn muayenesinde ve günlük erzakõn ambardan çõkarõlmasõnda hazõr bulunur. f) Müdür tarafõndan verilen diğer görevleri yapar. Öğretmen Madde 19- Öğretmen; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlerle programlarda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlõğõ Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar gereğince kendisine verilen ders ve ek ders görevini yapmak zorundadõr. Ek ders görevini yapmayanlar, asõl görevlerini yapmamõş sayõlõrlar. Öğretmen: a) Eğitim programõna uygun olarak yõllõk ve günlük plânlarõ hazõrlar ve uygular. b) Etkinlilkler için gereken eğitim materyallerini hazõrlar. c) Çocuklarõn kişisel bilgi formlarõnõ doldurur, gelişim ve sağlõk kayõtlarõnõ tutar ve yõl sonu gelişim raporlarõnõ hazõrlar. ç) Anne ve baba eğitimiyle ilgili çalõşmalarõn plânlanmasõna katõlõr ve uygular. d) Okul içinde kutlanacak özel günleri plânlar ve uygular. e) Okulun genel eğitim etkinliklerine katõlõr. f) Özel eğitim gerektiren çocuklarõn eğitimi için önlem alõr. g) Nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet görevini yerine getirir. h) Kanun, Tüzük, Yönerge, Genelge ve Tebliğler Dergisi ni okur ve imzalar. I) Öğretmenler kurulu toplantõsõna katõlõr. i) Yönetimin vereceği eğitimle ilgili diğer görevleri yapar. Nöbetçi Öğretmen Madde 20- Nöbet, okullarda öğretmen sayõsõ göz önünde bulundurularak eğitimi aksatmayacak şekilde, okul müdürü tarafõndan hazõrlanan çizelgeye göre tutulur. Bayanarda 20, erkeklerde 25 yõl ve daha fazla hizmeti olan öğretmenlere nöbet görevi verilmez, ancak gereksinim duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir. Ayrõca, hamile öğretmenlere doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 6 ay nöbet görevi verilmez. Uygulama sõnõfõ ile anaokulu öğretmenleri, eğitim etkinlikleri saatleri dõşõnda nöbet tutar. İkili eğitim yapõlan ana sõnõflarõnda sabahçõ olan, nöbet görevini öğleden sonra, öğlenci olan ise nöbet görevini sabah yerine getirir.

8 152 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart Nöbetçi öğretmen: a) Okulda günlük eğitimin başlamasõndan yarõm saat önce hazõr bulunur ve çalõşma süresinin bitiminden yarõm saat sonra gerekli kontrolleri yaparak nöbet görevini bitirir. b) Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardõmcõ olur. c) Isõtma, elektrik ve sõhhî sistemlerin çalõşmasõnõ, temizliğinin yapõlmasõnõ her türlü yangõn tehlikesine karşõ önleyici önlemlerin alõnmasõnõ sağlar. ç) Olağanüstü durumlarda gerekli önlemleri alõr ve durumu ilgililere bilidirir. Okul nöbet defterine önemli olaylarõ ve aldõğõ önlemleri yazar, imzalar. d) Günlük erzakõn ambardan çõkarõlmasõnda ve okula gelen erzakõn muayenesinde hazõr bulunur. Öğretmenler Kurulu Madde 21- Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlõğõnda, müdür yardõmcõsõ ve okulda görevli öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadõğõ zamanlarda öğretmenler kuruluna müdür yardõmcõsõ başkanlõk eder. Öğretmenler kurulu, eğitim yõlõ başõnda, ikinci yarõyõl başõnda, eğitim yõlõ sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğu zamanlarda toplanõr. Kurulun toplantõ gündemi, müdür tarafõndan bir hafta önceden duyurulur. Olağanüstü yapõlan kurul toplantõlarõnda bu süre aranmaz. Öğretmenler kurulu toplantõlarõnda alõnan kararlar, bir tutanakla tespit edilir, toplantõya katõlanlar tarafõndan imzalanõr. Toplantõya katõlmayanlar tutanakta belirtilir ve bilgi edinmeleri bakõmõndan kendilerine verilir. Kurul toplantõlarõnõn eğitim saatleri dõşõnda yapõlmasõ esastõr. Öğretmenler kurulunda: a) İlk toplantõda, önceki yõlõn değerlendirilmesi ile yeni eğitim yõlõ çalõşma esaslarõ belirlenir ve iş bölümü yapõlõr. b) Eğitim programlarõ ile önceki yõlõn eğitim plânlarõ incelenerek ortak bir anlayõş oluşturulur. c) Meslekî yayõnlar, eğitim alanõndaki değişim ve yeni gelişmeler değerlendirilir. ç) Yõl içinde kutlanmasõ gereken özel gün ve bayramlar tespit edilir. Yõllõk ve günlük plânlar ile gezi, gözlem plânlarõ arasõnda birlik sağlanõr. d) Çocuklarõn yaş gruplarõna göre kişilik gelişimi, sağlõk, beslenme, sosyal ilişkiler, ekonomik ve aile durumlarõ değerlendirilerek alõnacak önlemler görüşülür. e) Ana sõnõfõ ve uygulama sõnõfõ öğretmenleri, bağlõ bulunduklarõ okulun kurul toplantõlarõna katõlõr. f) Eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasõ ile eğitim materyallerinin gelişitirilip amaç-araç ilişkisi göz önünde tutulur. g) Aile eğitimi çalõşmalarõnõn plânlanmasõnda iş birliği sağlanõr. h) Eğitim yõlõ içinde yapõlan toplantõlarla ilgili çalõşmalar gözden geçirilip değerlendirilir. Eksiklik ve aksaklõklarõn giderilmesi için alõnacak önlemler görüşülür ve kararlaştõrõlõr. Usta Öğretici Madde 22- Usta öğretici, Millî Eğitim Bakanlõğõ Kurumlarõnda Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkõnda Yönetmelikte belirtilen esaslara göre seçilir ve görevlendirilir. Usta öğreticiler, çocuklarõn eğitim etkinlikleri ile ilgilil olarak yönetimin vereceği tüm görevleri yapar.

9 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 153 Memur Madde 23- Anaokullarõnda, yönetim ve hesap işleri için en az bir memur görevlendirilir. Memur: a) Müdür veya müdür yardõmcõlarõ tarafõndan kendilerine verilen yazõşmalarõ yürütür. b) Gelen-Giden yazõlarla ilgili dosya ve defterleri tutar. Yazõşmalarõn asõl veya örneklerini dosyalayarak saklar, gerekenlere cevap hazõrlar. c) Kendisine teslim edilen gizli ya da şahõslarla ilgili yazõlarõn saklanmasõndan ve gizli tutulmasõndan sorumludur. ç) Okulda görevli personelin özlük dosyalarõnõ tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri işler. d) Okulun arşiv işlerini düzenler. e) Kurum personeline ait aylõk, ücret, sosyal yardõm, yolluk, sağlõk, vergi iadesi ve benzeri özlük haklarõnõn zamanõnda ödenmesini sağlar, bunlarla ilgili belgeleri dosyalayarak saklar. f) Okulla ilgili malî işleri izler, gerekli iş ve işlemleri yapar ve bunlarla ilgili yazõ, belge, defter ve dosyalarõ düzenleyerek saklar. g) Büro işleri ile ilgili olarak okul yönetimince kendisine verilen diğer görevleri yapar. h) Uygulama sõnõfõ ve ana sõnõfõnõn bağlõ olduğu okulun memuru, yukarõda sayõlan görevleri yerine getirir. Tabip Madde 24- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda, çocuk sağlõğõ konusunda uzman bir tabibin bulunmasõ esastõr. Okul tabibinin bulunmamasõ durumunda sağlõk hizmetleri konusunda hükümet tabipliği, sağlõk ocaklarõ, varsa sağlõk eğitim merkezleri, ana çocuk sağlõğõ merkezleri ve benzeri kuruluşlardan yararlanõlõr. Tabip: a) Çocuklarõn periyodik sağlõk kontrollerini yapar ve kayõtlarõnõn tutulmasõnõ sağlar. b) Kurum personelinin periyodik sağlõk kontrollerini yapar. c) Salgõn ve bulaşõcõ hastalõklarla karşõlaşmamak için gerekli önlemleri alõr. ç) Salgõn ve bulaşõcõ hastalõklarla karşõlaşõldõğõnda, yayõlmayõ engelleyici önlemleri alõr. İlgili kuruluşlarõn bilgilendirilmesini sağlar. d) Kurumda bulunan tüm personele zaman zaman sağlõkla ilgili bilgiler verir. e) Yönetici ve öğretmenlerle iş birliği yaparak anne-baba eğitimine katõlõr ve sağlõk konusunda velileri aydõnlatõr. f) Kurum içinde ve dõşõnda olabilecek kaza ve yaralanmalar konusunda çocuklarõ ve kurum personelini aydõnlatõr, ilk yardõmõn temel kurallarõnõn benimsenmesini ve doğru uygulanmasõnõ sağlar. Aşçõ Madde 25- Anaokulu ve uygulama sõnõflarõnda çocuklarõn besinlerini hazõrlamak üzere en az bir aşçõ görevlendirilir. Aşçõ bulunamamasõ durumunda bu görev, kurs sonucunda aşçõlõk kurs belgesi bulunan bir hizmetliye yaptõrõlabilir. Aşçõ, okul müdürüne, görevli müdür yardõmcõsõna ve nöbetçi öğretmene karşõ sorumludur. Çocuklarõn besinlerini hazõrlamakla görevli olan aşçõ; a) Günlük yememk listesine göre kendisine teslim edilen besin maddelerini nöbetçi öğretmenin gözetim ve denetimi altõnda sağlõk ve temizlik kurallarõna uygun olarak hazõrlar, yiyeceklerin kalitesi ve görüntüsü bozulmadan dağõtõmõnõ yapar.

10 154 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart b) Teslim aldõğõ besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanmasõnõ, eksiksiz olarak hazõrlanmasõnõ, yerinde kullanõlmasõnõ ve israf edilmemesini sağlar. c) Mutfakta kullanõlan kaplarõn temiz bulundurulmasõna özen gösterir, mutfağõn genel temizlik ve çalõşma düzenini sağlar. ç) Okul yönetimince hazõrlanan yemekhane talimatnamesinde belirtilen diğer görevleri yapar. Hizmetli Madde 26- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda her grup için bir hizmetli bulundurulur. Ancak hizmetli atanmamasõ durumunda biri bayan olmak üzere en az iki hizmetli görevlendirilir. Hizmetliler: a) Okul binasõ ve okuldaki eşyalarõn temizliğini, basit bakõm ve onarõmlarõnõ yapar. b) Okula gelen-giden çeşitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taşõr ve yerleştirir. c) Okul yönetimince yapõlacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazõ ve dosyayõ dağõtõr ve toplar. ç) Hizmet yerlerinin aydõnlatma ve õsõtma işlerinde çalõşõr. d) Bekçinin bulunmadõğõ durumlarda dönüşümlü olarak gece nöbeti tutar. e) Okul bahçesinin ve bahçe araç-gerecinin temizlik, bakõm ve onarõmõ ile ilgili bahçõvan hizmetlerini yapar. f) Yönetici ve öğretmenler tarafõndan kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer görevleri yerine getirir. Uygulama sõnõflarõ ile ana sõnõflarõnda bu görevler, bağlõ bulunduklarõ kurumlarõn hizmetlileri tarafõndan yürütülür. DÖRDÜNCÜ KISIM Malî Hükümler Ücret Tespit Komisyonu Madde 27- Ücret tespit komisyonu, çocuklarõn eğitim, beslenme, temizlik ve sağlõk giderleri ile kurumun genel temizlik ve diğer hizmetleri için velilerden alõnacak aylõk ücretin tespitini yapar. Ücret Tespit Komisyonu, Okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürünün başkanlõğõnda; okul öncesi eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardõmcõsõ veya şube müdürü, anaokulu ve bünyesinde ana sõnõfõ bulunan her derece ve türden birer okul müdürü, bölüm şefi ile anaokulu, ana sõnõfõ ve uygulama sõnõfõ öğretmenleri arasõndan seçilecek birer temsilci, varsa bu işte görevli memur veya döner sermaye saymanõ ile velilerin kendi aralarõndan seçtikleri iki temsilciden oluşur. Ücret tespit komisyonu, her eğitim yõlõnõn sonunda toplanõr. Kararlar oy çokluğuyla alõnõr. Oylarõn eşit olmasõ durumunda başkanõn oyu iki oy sayõlõr.

11 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 155 Alõnacak Ücretin Tespiti Madde 28- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda anaokulu ve uygulama sõnõfõ çocuklarõnõn bakõmõ, eğitimi, temizliği ve beslenmesi için alõnacak ücret tespit edilirken; eğitimin tam veya yarõm gün olmasõ, çevrenin ekonomik durumu ve okulun sağladõğõ olanaklar göz önünde bulundurulur. Ücret tespit komisyonu, belirlenen süre içinde toplanõr ve okul yönetimince alõnacak aylõk ücret miktarõnõ tespit eder. Komisyon kararõ, valiliğin onayõndan sonra yürürlüğe girer. Karar, okul müdürlüklerince velilere duyurulur. Belirlenen ücretler, il millîeğitim müdürlüklerince bilgi için Bakanlõğa bildirilir. Ücretin Alõnmasõ Madde 29- Okul yönetimi, velilerden alõnan aylõk ücret için bakanlardan birinde hesap açar. Veliler, çocuklarõnõn aylõk ücretini her ayõn 20 sine kadar banka hesabõna yatõrarak dekontunu okul yönetimine teslim eder. Bakanlõk merkez, taşra ve bağlõ kuruluşlarõnda görev yapan personelin çocuklarõ için %25 indirim yapõlõr. Diğer velilerin aynõ anaokulu veya uygulama sõnõfõna devam eden birden fazla çocuğunun olmasõ durumunda, çocuklarõn her birinin ücretinden %15 indirim yapõlõr. Eğitimi aksatabilecek yangõn, doğal afet, salgõn hastalõk, iklime dayalõ olağanüstü durumlarda; mülkî makamlarõn ve Hõfzõssõhha Kurulunun gerekli görmesi ve aralõksõz 15 gün veya daha fazla süre ile okul öncesi eğitim kurumlarõnõn kapatõlmasõ durumunda önceden alõnan ücret bir sonraki ayõn ücretine sayõlõr. Velilerden alõnan ücret, hiçbir şekilde amacõ dõşõnda kullanõlamaz. Bütçenin Hazõrlanmasõ Madde 30- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda ücret tespit komisyonunca belirlenen ve velilerden alõnan ücretlerden oluşan gelirin harcamasõnõ gösteren tahmini bütçe, eğitim yõlõ başõnda hazõralanarak valiliğin onayõna sunulur. Bütçe taslağõnda hizmet alõmlarõ dahil, gelir ve giderler ayrõntõlõ olarak gösterilir. Yapõlacak her türlü harcamalar, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak yapõlõr. İlgili defterler zamanõnda ve eksiksiz tutulur. Anaokulu bütçesini gösteren belgden bir örnek onay tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Bakanlõğa gönderilir. Satõn Alma Komisyonu Madde 31- Satõn alma komisyonu, döner sermayesi bulunmayan okul öncesi eğitim kurumlarõnda beslenme, sağlõk, temizlik ve diğer ihtiyaç malzemelerinin alõmõnõ yapmak üzere, okul müdürü, bir müdür yardõmcõsõ, bölüm şefi, bir öğretmen ve bir memurdan oluşur ve satõn alma işlemlerini yapar. Satõn alma komisyonu görevlerini, 2886 sayõlõ Devlet İhale Kanunu ile 1050 sayõlõ Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine göre yürütür. Döner sermaye işletmesi bulunan okul öncesi eğitim kurumlarõnõn malî işleri döner sermaye mevzuatõna göre yürütülür.

12 156 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Madde 32- Muayene ve teslim alma komisyonu, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda, 31 inci madde hükmünce muayene ve teslim alma işlemlerini yapmak üzere müdür tarafõndan görevlendirilecek bir müdür yardõmcõsõnõn başkanlõğõnda, öğretmenler kurulunca bir yõllõk süre için seçilen iki öğretmen ile ilgili memurdan ve varsa bölüm şefinden oluşur. Komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarõnca satõn alõnan eşya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken işlemleri yapar. Bu komisyon, aynõ zamanda Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre her yõl sonunda demirbaş eşya ile kullanõlmayan eşya ve gerecin sayõm ve denetimi ile ilgili görevleri yapar. Muayene, teslim alma ve sayõm işleri ile ilgili kararlarõ okul müdürünün onayõna sunar. Döner sermaye işletmesi bulunan okul öncesi eğitim kurumlarõnõn muayene ve teslim alma iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatõna göre yürütülür. Hizmetin Satõn Alõnmasõ Madde 33- Bedelleri velilerden alõnan aylõk ücretlerden karşõlanmak üzere yemek, sağlõk ve temizlik hizmetleri dõşarõdan satõn alõnabilir. Bu işlemler, satõn alma, muayene ve teslim alma komisyonlarõnca yapõlõr. Döner sermaye işletmesi bulunan okul öncesi eğitim kurumlarõnda hizmetin satõn alõnmasõ, döner sermaye mevzuatõna göre yürütülür. Yardõmlar Madde 34- Kurumlarõn genel işleyişi, eğitim hizmetlerinin yürütülmesi ve okul öncesi eğitimin desteklenmesi amacõyla, okul koruma derneği ve vakõflar yoluyla her türlü bağõş ve yardõmlar kabul edilir. Sağlanan yardõmlar ve yapõlan harcamalara ilişkin kayõtlar, mevzuata uygun olarak tutulur. BEŞİNCİ KISIM Tutulacak Defter, Dosya ve Formlar Madde 35- Kurumlarda aşağõda belirtilen defter, dosya ve formlar kullanõlõr. a) Kurumlarda tutulacak defter, dosya ve formlar: 1) Başvuru Formu (Ek-1) 2) Kayõt Defteri (Ek-2) 3) Acil Durumlarda Başvuru Formu (Ek-3) 4) Devam Çizelgesi (Ek-4) 5) İnceleme Formu (Ek-5) 6) Gözlem Gelişim Dosyasõ b) Anaokullarõnda ayrõca tutulacak defter ve dosyalar: 1) Öğretmen, Memur, Hizmetli Devam-Devamsõzlõk Defteri, 2) Demirbaş Eşya Defteri (A.B.C Demirbaş Defteri) 3) Demirbaş Eşya Yardõmcõ Defteri, 4) Kullanõlmaya ve Yoğaltõlmaya Yarayan Eşya ve Gereçler Defteri,

13 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 157 5) Ödenek Defteri, 6) Aylõk ve Ücret Gerçekleştirme Defteri, 7) Gelen ve Giden Evrak Defteri, 8) Teftiş Defteri, 9) Öğretmenler Kurulu Karar Defteri veya Dosyasõ 10) Öğretmen ve Diğer Personel ile İlgili Şahõs Dosyalarõ, 11) Satõn Alma İşleri ile İlgili Dosyalar, 12) Okul Nöbet Defteri, 13) Zimmet Defteri, 14) Avans Defteri, 15) Senet ve Fatura Defteri, 16) Ambar Defteri, 17) Maaş Bordrolarõnõn Onaylõ Örnekleri Dosyasõ, 18) Gelir-Gider Defteri, 19) İzin-Rapor Defteri, 20) Öğretmen Sicil Defteri. c) 1050 sayõlõ Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Ayniyat Talimatnamesi ile Millî Eğitim Bakanlõğõna Bağlõ Okul Pansiyonlarõ Yönetmeliğinin gerektirdiği, defter, dosya ve belgeler de tutulur. ALTINCI KISIM Diğer Hükümler Atatürk Köşesi Madde 36- Anaokullarõnda eğitim etkinliklerinin yapõldõğõ alanlarõn dõşõnda uygun bulunan bir yerde, Atatürk ilke ve devrimlerini içeren anlamlõ bir kompozisyon oluşturacak şekilde Atatürk Köşesi düzenlenir ve köşe sürekli güncelleştirilir. Madde 37 Kõlõk ve Kõyafet Madde 38- Kurumlarda görevli yönetici, öğretmen, memur, sözleşmeli, geçici ve diğer personelin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastõr. Kõlõk ve kõyafetlerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarõnda Çalõşan Personelin Kõlõk ve Kõyafetine Dair Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlõğõ İle Diğer Bakanlõklara Bağlõ Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kõlõk Kõyafetlerine İlişkin Yönetmelik esaslarõna uyulur. Özel Gün ve Bayramlarõ Kutlama Etkinlikleri Madde 39- Özel gün ve bayramlar, okul öncesi eğitim kurumlarõnda çocuklarõn yaşlarõna, gelişimlerine ve eğitim etkinliklerine uygun olarak gösteri niteliği taşõmayan sõnõf içi etkinlikler ile okul merkezli olmak kaydõyla eğitim etkinlikleri şeklinde düzenlenir. Bu etkinlikler, okulda görevli öğretmenlerin birlikte hazõrlayacaklarõ program çerçevesinde yapõlõr. Ayrõca, okul öncesi çağõ çocuklarõna yönelik hangi nedenlerle olursa olsun, il dõşõna gezi düzenlenemez.

14 158 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart Velilerin Eğitim Etkinliklerine Katõlmalarõ Madde 40- Veliler, istekli olmalarõ durumunda okul yönetiminin hazõrlayacağõ bir program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katõlabilirler. Aile eğitimi ile ilgili etkinlik ve toplantõlara, velilerin etkin olarak katõlõmlarõ sağlanõr. Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlarõ İle İlgili İş ve İşlemler Madde 41- Özel okul öncesi eğitim kurumlarõnõn açõlmasõ, kapatõlmasõ, çalõşma saat ve süreleri, kayõt-kabul, öğrenci kontenjanlarõ, devam-devamsõzlõk, okul ücretleri, ücretsiz veya indirimli okuyacak çocuklarõn tespiti, sõnõf mevcutlarõ, personelin seçimi, atanmasõ ve benzeri konulardaki işlemler, Özel Öğretim Kurumlarõ Mevzuatõnda belirtilen esaslara göre yapõlõr. İlk Yardõm Dolabõ-İlk Yardõm Çantasõ Madde 42- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda ilk yardõm dolabõ veya ilk yardõm çantasõ, kaza ve acil durumlarda kullanõlmak üzere mevzuatta belirtilen standartlara uygun olarak bulundurulur. Bahçe Düzenlemesi Madde 43- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda eğitim etkinliklerinin sağlõklõ ve iyi bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için oyun alanõ ile bahçenin bulunmasõ ve amacõna uygun olarak düzenlenmesi esastõr. Düzenlemeler eğitim öğretimin olmadõğõ zamanlarda yapõlõr. Bu düzenleme yapõlõrken; trafik eğitim pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçlarõ, ayrõca çocuklarõn fen ve doğa çalõşmalarõ yapabilmeleri için yeterli toprak alan bulundurulmasõna özen gösterilir. Gözlem-Gelişim Dosyasõ Madde 44- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda çocuklarõn gelişim, eğitim ve sağlõk durumlarõ ile ilgili olarak her çocuk için bir gözlem ve gelişim dosyasõ tutulur. Çocuğun kayõtlõ olduğu ilköğretim okulunun isteği üzerine dosya okula gönderilir. Binanõn Kullanõlmasõ Madde 45- Anaokulu binalarõ amacõ dõşõnda kullanõlmaz. Hangi nedenle olursa olsun, projede belirtilen kullanõm alanlarõnda izinsiz değişiklik yapõlamaz. YEDİNCİ KISIM Yürürlük Hükümleri Yürürlükten Kaldõrõlan Yönetmelik Madde 46- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 21/07/1996 tarihli ve sayõlõ Resmî Gazete de yayõmlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarõ Yönetmeliği yürürlükten kaldõrõlmõştõr. Yürürlük Madde 47- Maliye Bakanlõğõ ve Sayõştayõn görüşleri alõnarak hazõrlanan bu Yönetmelik yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 48- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanõ yürütür.

15 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 159 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA BAŞVURU FORMU (EK-1) Fotograf ÇOCUĞUN : Adõ-Soyadõ : Doğum Tarihi ve Yeri : Cinsiyeti : Okula Başlama Tarihi : Ev Adresi ve Telefonu : Kan Grubu : Sağlõk Kontrollerini Yapan Hastahane : Veya Doktorun Adõ : Nüfusa Kayõtlõ Olduğu Yer : En Son İkâmetgah Adresi : ANNE : Adõ-Soyadõ : Doğum Tarihi : En Son Mezun Olduğu Okul : Mesleği ve Açõk İş Adresi : Aylõk Geliri : Çalõşma Saatleri : Ev Adresi ve Telefonu : Sağ-Ölü : Öz-Üvey : BABA : Adõ-Soyadõ : Doğum Tarihi : En Son Mezun Olduğu Okul : Mesleği ve Açõk İş Adresi : Aylõk Geliri : Çalõşma Saatleri : Ev Adresi ve Telefonu : Sağ-Ölü : Öz-Üvey :

16 160 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart (Ek-1) Anne-Baba ayrõ ise çocuk kiminle yaşõyor? Anne Baba Anneanne Babaanne Diğer KARDEŞLER ADI DOĞUM TARİHİ ÖZ-ÜVEY EĞİTİM DURUMU AİLEDE BİRLİKTE YAŞAYAN DİĞER KİŞİLER ADI YAKINLIK DERECESİ YAŞI EĞİTİM DURUMU ÇOCUKLARLA İLGİLİ DİĞER BİLGİLER 1- Çocuk kuruma gelmeden önce çocukla ilgilenen kişi ya da okul öncesi eğitim kurumlarõ (Doğumdan itibaren) 2- Çocuğun sağlõk durumu 3- Çocuğun daha önce geçirdiği önemli hastalõklar (Daha önce hastahanede yatmõş mõ?) 4- Sürekli kullanmak zorunda olduğu bir ilaç veya uyguladõğõ diyet var mõ? 5- Alerjik durumu var mõ? Varsa belirtiniz. Besin : İlâç : Diğer : Müracaat Eden Veli veya Vasi Adõ-Soyadõ-İmzasõ

17 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 161 KAYIT DEFTERİ ÖRNEĞİ (Ek-2) ÇOCUĞUN NÜFUSA CÜZDANINA GÖRE DURUMU Soyadõ Adõ Baba Adõ Ana Adõ Doğum Tarihi ve Yeri NÜFUS KÜTÜĞÜNE KAYITLI OLDUĞU YER İl : Sõra No : İlçe : Verildiği Yer : Mah.veya Köyü : Kayõt No : Cilt No : Veriliş Tarihi : Aile Sõra No : Cüzdan No : FOTOĞRAF OKULA GİRİŞ DURUMU Giriş Tarihi Evet ( ) Hayõr ( ) Ailesi Yanõndan Evet ( ) Hayõr ( ) Diğer Bir Okuldan Evet ( ) Hayõr ( ) Yetiştirme Yurdundan Evet ( ) Hayõr ( ) Diğer Yerden Evet ( ) Hayõr ( ) (Ek 3) ACİL DURUMLARDA BAŞVURU FORMU ÇOCUĞUN Adõ : Soyadõ : ACİL DURUMLARDA BAŞVURULABİLECEK ADRES VE TELEFONLAR ÇOCUĞUN ANNESİ AÇIKLAMALAR Ev Adresi : Ev Telefonu:... İş Adresi İş Telefonu :... ÇOCUĞUN BABASI Ev Adresi : Ev Telefonu:... İş Adresi İş Telefonu :... ANNE-BABA DIŞINDA ARANILACAK ÜÇÜNCÜ ŞAHIS Ev Adresi : Ev Telefonu :... İş Adresi : İş Telefonu:... ÇOCUĞUN OKULA GELİŞ VE DÖNÜŞ DURUMU Aile :... Servis :... Diğer :......

18 Sõra No KIZ ERKEK TOPLAM ÇOCUĞUN ADI SOYADI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI DEVAM ÇİZELGESİ EK-4 GÜNLER AÇIKLAMA

19 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 163 İNCELEME FORMU (Ek 5) ÇOCUKLA İLGİLİ BİLGİLER Adõ-Soyadõ : Doğum Tarihi : Cinsiyeti : Ev Adresi : Bağlõ Bulunduğu Muhtarlõk : Kiminle Birlikte Oturuyor : ANNESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER Adõ-Soyadõ : Öğrenim Durumu : Çalõşõyor ise Kurumu : Aylõk Geliri : Sağ/Ölü : Öz/Üvey : Boşanmõş veya Ayrõ Yaşõyor : BABASI İLE İLGİLİ BİLGİLER Adõ-Soyadõ : Öğrenim Durumu : Çalõşõyor ise Kurumu : Aylõk Geliri : Şehit : Harp Malulü veya Gazi : Sağ/Ölü : Öz/Üvey : Boşanmõş veya Ayrõ Yaşõyor : KARDEŞLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER Kardeş Sayõsõ : Erkek : Kõz : Kardeşlerden Çalõşan Var mõ? : Varsa Kurumu ve Aylõk Geliri : Kardeşlerin Öğrenim Durumlarõ : İKAMET ETTİĞİ KONUT İLE İLGİLİ BİLGİLER Kiracõ Ev Sahibi Müstakil Ev Apartman Dairesi Gecekondu Oda Sayõsõ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Not:Bu sayõlanlar dõşõnda veli ile ilgili özel bir durum varsa belirtiniz. Seçici komisyon bu formdaki bilgilerle ilgilinin yerinde inceleme yaparak rapor düzenler.

20 164 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ: 14 Karar Tarihi: 14/02/2002 Konu : Millî Eğitim Bakanlõğõ Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği nde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Yönetmelik. Özel Eğitim Rehberlik ve Danõşma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24/01/2002 tarihli ve 0371 sayõlõ teklif yazõsõ üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Millî Eğitim Bakanlõğõ Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği nde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştõrõldõ. Nurettin BAŞER Kurul Başkan V. Metin BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanõ Güler ŞENÜNVER Dr.Ezdihar KARABULUT Nazõm İrfan TANRIKULU Üye Üye Üye Ömer ÖZÜDURU Sürmeli AĞDEMİR Selahattin MEYDAN Üye Üye Üye Sevim ÇAMELİ Dr.Veli KILIÇ Füsun KÖKSAL Üye Üye Üye Ahmet SÖNMEZ Üye Fikri ALTAY Üye MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde-1 18/01/2002 tarihli ve mükerrer sayõlõ Resmî Gazete de Yayõmlanan Millî Eğitim Bakanlõğõ Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fõkrasõ aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir. Özel eğitim sõnõf, okul ve kurum öğretmenliğine; en az lisans düzeyinde özel eğitim öğretmeni yetiştiren bir yüksek öğretim programõnõ tamamlamõş olanlardan atama yapõlmasõ esastõr. Ancak, bu nitelikteki adaylarla öğretmen gereksiniminin karşõlanamamasõ durumunda; mezun olduğu yüksek öğretim programõnõn özel eğitim öğretmenliğine yakõn olduğu ilgili birimce belirlenen ve Talim ve Terbiye Kurulunca da uygun bulunan yüksek öğretim programlarõ mezunlarõ ile sõnõf öğretmenlerinden, Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan hizmet öncesi veya hizmet içi eğitim programõna katõldõğõnõ belgelendirenlerin veya özel eğtim alanõnda lisans üstü eğitim gören eğitim fakültesi mezunlarõnõn da atamalarõ yapõlabilir. Yürürlük Madde 2- Bu Yönetmelik, yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanõ yürütür.

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kuruluş Madde 1- Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı olarak "Uygulama Anaokulu kurulmuştur.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR TÜZÜK 1

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR TÜZÜK 1 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR TÜZÜK 1 Bakanlar Kurulu Kararõnõn Tarihi : 5.7.1967, No: 6/8517 14.6.1930, No: 1721 Dayandõğõ Kanunun Tarihi : 13.7.1965,

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 137 Çocuk Haklarõna Dair Sözleşme ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr. Sözleşme

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI 3 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalanmõş ve 110. maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girmiştir. Türkiye Antlaşmayõ Milletlerarasõ Adalet Divanõ

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A 83 EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A (XXI) sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr.

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik

Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik yönlerden destekler, içinde bulunduklarõ durumun olumsuz

Detaylı

GENEK SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRİMLER ve GÖREVLERİ DAİRE BAŞKANLARI

GENEK SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRİMLER ve GÖREVLERİ DAİRE BAŞKANLARI GENEK SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRİMLER ve GÖREVLERİ DAİRE BAŞKANLARI TEMEL FONKSİYONU İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü tarafõndan belirlenen temel politikalar doğrultusunda ve birimin temel fonksiyonu

Detaylı

KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A

KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A 53 Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararasõ Sözleşmesi KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A (XXI) sayõlõ Kararõyla kabul edilip

Detaylı