T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 MART 2002 SAYI: 2534 Yönetmelikler TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ: 11 Karar Tarihi: 14/02/2002 Konu : Millî Eğitim Bakanlõğõ Okul Öncesi Eğitim Kurumlarõ Yönetmeliği. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 17/04/2001 tarihli ve 879 sayõlõ teklif yazõsõ üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Millî Eğitim Bakanlõğõ Okul Öncesi Eğitim Kurumlarõ Yönetmeliği nin ekli örneğine göre kabulü kararlaştõrõldõ. Nurettin BAŞER Kurul Başkan V. Metin BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanõ Güler ŞENÜNVER Dr.Ezdihar KARABULUT Nazõm İrfan TANRIKULU Üye Üye Üye Ömer ÖZÜDURU Sürmeli AĞDEMİR Selahattin MEYDAN Üye Üye Üye Sevim ÇAMELİ Dr.Veli KILIÇ Füsun KÖKSAL Üye Üye Üye Ahmet SÖNMEZ Üye Fikri ALTAY Üye

2 146 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ; Millî Eğitim Bakanlõğõna bağlõ resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumlarõnõn, kuruluş, yönetim, eğitim, görev ve işleyişi ile ilgili esaslarõ düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlõğõna bağlõ resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumlarõnõ kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik; 1739 sayõlõ Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayõlõ İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3797 sayõlõ Millî Eğitim Bakanlõğõnõn Teşkilât ve Görevleri Hakkõnda Kanun, 625 sayõlõ Özel Öğretim Kurumlarõ Kanunu ile 573 sayõlõ Özel Eğitim Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararnameye dayanõlarak hazõrlanmõştõr. Tanõmlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlõk: Millî Eğitim Bakanlõğõnõ, b) Bakan: Millî Eğitim Bakanõnõ, c) Okul Öncesi Eğitim Kurumu: Okul öncesi çağõ çocuklarõna eğitim veren resmî ve özel eğitim kurumunu, ç) Okul: Anaokulu ile ana sõnõfõ ve uygulama sõnõfõnõn bağlõ bulunduğu okulu, d) Anaokulu: ay çocuklarõnõn eğitimi amacõyla açõlan okulu, e) Ana sõnõf: ay çocuklarõnõn eğitimi amacõyla örgün eğitim kurumlarõ bünyesinde açõlan sõnõfõ, f) Uygulama Sõnõfõ: ay çocuklarõnõn eğitimi amacõyla açõlan Millî Eğitim Bakanlõğõna bağlõ diğer öğretim kurumlarõ bünyesindeki okul öncesi eğitim sõnõfõnõ, g) Tam Gün Eğitim: Anaokullarõ ile uygulama sõnõflarõnda günde sekiz eğitim saatini geçmeyecek şekilde, saatleri arasõnda yapõlan eğitimi, h) Yarõm Gün Eğitim: Okul öncesi eğitimi kurumlarõnda günde aralõksõz altõ eğitim saatini geçmeyecek şekilde yapõlan eğitimi, õ) İkili Eğitim: Okul öncesi eğitimi kurumlarõnda her grupta bir öğretmen olmak kaydõyla aralõksõz altõ eğitim saatini geçmeyecek şekilde sabah ve öğleden sonra yapõlan eğitimi, i) Müdür: Anaokulu müdürü ile ana sõnõfõ ve uygulama sõnõflarõnõn bağlõ bulunduğu okulun müdürünü, j) Müdür Yardõmcõsõ: Anaokulu müdür yardõmcõsõ ile ana sõnõfõ ve uygulama sõnõflarõnõn bağlõ bulunduğu okulun müdür yardõmcõsõnõ, k) Bölüm Şefi: Uygulama sõnõfõ yöneticisini, l) Öğretmen: Okul Öncesi eğitim kurumlarõnda görev yapan öğretmeni,

3 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 147 m) Usta Öğretici: Millî Eğitim Bakanlõğõ Kurumlarõnda Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkõnda Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak görevlendirilen kişiyi, n) Öğretmenler Kurulu: Okul öncesi eğitim kurumlarõnda görevli yönetici ve öğretmenlerden meydana gelen kurulu, o) Veli: Çocuğun ana veya babasõnõ, vasisini ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Amaçlar, İlkeler ve Çalõşma Kurallarõ Okul Öncesi Eğitimin Amaçlarõ Madde 5- Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarõna ve temel ilkelerine uygun olarak; a) Çocuklarõn bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini ve iyi alõşkanlõklar kazanmasõnõ sağlamak. b) Çocuklarõn hayal güçlerinin gelişimi, yaratõcõ yollarla düşünce ve duygularõnõ anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandõrmak. c) Çocuklarõn Türkçe yi doğru ve güzel konuşmalarõnõ sağlamak. ç) Koşullarõ elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamõ yaratmak. d) Çocuklarõ temel eğitime hazõrlamak. Okul Öncesi Eğitimin İlkeleri Madde 6- Okul öncesi eğitimde: a) Çocuklarõn bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamõ hazõrlanõr. b) Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocuklarõn yaşlarõ, gelişim özellikleri, öğrenme hõzlarõ, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin olanaklarõ dikkate alõnõr. c) Çocuklarõn; beslenme, uyku, öz bakõm becerileri, doğru ve sağlõklõ temel alõşkanlõklar kazanmalarõnõn yanõnda doğa sevgisiyle çevreye duyarlõ olmalarõ da sağlanõr. ç) Eğitim etkinlikleri; çocuklarõn, sevgi, saygõ, iş birliği, katõlõmcõlõk, sorumluluk, yardõmlaşma ve paylaşma duygularõnõ geliştirici nitelikte olur. d) Çocuklarõn; Atatürk, yurt, ulus, bayrak, aile ve insan sevgisini benimsemiş, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarõnõ bilen, saygõlõ ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazõrlamak amacõyla çaba gösterilir. e) Eğitim, sevgi ve şefkat anlayõşõ içinde yürütülür. Çocuklara eşit davranõlõr ve bireysel özellikler gözönünde bulundurulur. Çocuklarõn öz güvenlerini kazanmalarõ için ceza baskõ uygulanmaz ve kõsõtlamalara yer verilmez. f) Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşõldõğõ tespit edilir. Plânlama yapõlõrken bu sonuçlar dikkate alõnõr. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarõnda Çalõşma Kurallarõ Madde 7- a) Anaokullarõ ve uygulama sõnõflarõnda tam gün eğitim yapõlmasõ esastõr. Ancak okulun fiziksel durumu ve velilerin istekleri göz önünde bulundurularak yarõm gün eğitim de yapõlabilir. b) Ana sõnõflarõnda, bağlõ bulunduklarõ okulun öğretim şekli ne olursa olsun, yarõm gün veya ikili eğitim yapõlõr.

4 148 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart c) Okul öncesi eğitim kurumlarõnda eğitim yõlõ süresi en az 180 iş günüdür. Günlük eğitimin başlama ve bitiş zamanõ valiliklerce belirlenir. ç) Öğretmen, anaokulu ve uygulama sõnõflarõnda günde sekiz, ana sõnõflarõnda ise altõ eğitim saati etkinlikte bulunur. d) Okul öncesi eğitim kurumlarõnda aralõksõz eğitim yapõlmasõ esas olup teneffüs yapõlmaz. Bir eğitim saati süresi 50 dakikadõr. e) Bir gruptaki çocuk sayõsõnõn 20 den fazla olmamasõ esastõr. Çocuk sayõsõ fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Tek ana sõnõflarõnda ve uygulama sõnõflarõnda sõnõfõn kapasitesi dikkate alõnarak çocuk sayõsõ 25 e kadar çõkarõlabilir. İKİNCİ KISIM Kayõt-Kabul ve Devam-Devamsõzlõk Kayõt Zamanõ Madde 8- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda kayõt işlemleri, yõllõk çalõşma takviminde belirtilen sürelerde yapõlõr. Ancak fiziksel kapasitenin uygun olmasõ durumunda, eğitim yõlõ içinde de çocuklarõn kayõtlarõ yapõlabilir. Okula Kayõt Madde 9- Kayõt kabul aşağõdaki esaslara göre yapõlõr: a) Anaokulu ve uygulama sõnõflarõna, kayõtlarõn yapõldõğõ yõlõn Eylül ayõ sonuna kadar 36 ayõnõ dolduran ve aynõ yõlõn Aralõk ayõ sonuna kadar 72 ayõnõ doldurmayan çocuklar kaydedilir. b) Ana sõnõflarõna Eylül ayõ sonuna kadar 60 ayõnõ dolduran çocuklar ile aynõ yõlõn Aralõk ayõ sonuna kadar 72 ayõnõ doldurmayan çocuklar öncelikle kaydedilir. Ancak bu yaş grubu çocuklarõn sayõsõ yeterli olmadõğõ takdirde, ay çocuklarõn da ana sõnõflarõna kayõtlarõ yapõlabilir. Ayrõca kayõtlarõn yapõldõğõ yõlõneylül ayõ sonu itibarõyla 48 ayõ dolduran ve aynõ yõlõn Aralõk ayõ sonuna kadar 72 ayõ doldurmayan özel eğitime muhtaç çocuklardan; rehberlik ve araştõrma merkezlerince Okul öncesi eğitim kurumlarõna devam edebilir. Raporu verilmiş Eğitilebilir olanlar ve birden fazla özürü bulunmayanlar kapasitenin 1/10 u oranõnda bu kurumlara kaydedilirler. Seçici Komisyon ve Görevleri Madde 10- Kapasitenin yetersizliği, kayõt-kabulde dikkate alõnacak durumlar nedeniyle kayõtlarõn başlamasõndan bir ay önce okul müdürünün teklifi ve il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayõ ile okul müdürü başkanlõğõnda, varsa müdür yardõmcõsõ/bölüm şefi ve iki öğretmenden seçici komisyon oluşturulur. Seçici komisyon: a) Kurumun fiziksel koşullarõnõ, kapasitesini ve önceki yõldan devam eden çocuklarõ da dikkate alarak okula alõnacaklarõn sayõsõnõ tepsit eder. b) Kõz ve erkek çocuklarõn sayõ itibarõyla gruplara dengeli olarak dağõlõmõnõ sağlar. c) Şehit, harp malülü, gazi çocuklarõ, anne ve babanõn veya bunlardan birinin ölmüş olmasõ, ya da anne-babasõ ayrõlmõş olan çocuklar ile özel eğitim gerektiren çocuklara ve okulda görevli personelin çocuklarõna öncelik tanõr. ç) Ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin, çalõşan anne-babanõn ve yurt dõşõndan dönen veya ailesi yurt dõşõnda olan ve özel eğitim gerektiren çocuklarõn kayõt dõşõ kalmamasõna özen gösterir. d) ( c) ve (ç) bentlerine göre yapõlacak kayõt işlemlerinin belgelendirilmesini sağlar. e) Başvurularõn fazla olmasõ durumunda velilerin huzurunda kur a çekimi yapar.

5 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 149 f) Kurumlara, kapasitenin 1/10 u oranõnda şehit, malül, gazi ve yoksul aile çocuklarõ ücretsiz kabul edilir. Bu koşullarõ taşõyanlardan ücretsiz kayõt yaptõrmak isteyenler, Ek 5 inceleme formunu doldurup belgeleriyle birlikte seçici komisyona teslim ederler. Seçici komisyon bu formdaki bilgileri belgeye dayalõ olarak inceler, ücretsiz kayõt yapõlõp yapõlmayacağõna karar verir. Kayõt İçin Alõnacak Belgeler Madde 11- Okul öncesi eğitim kurumlarõna alõnacak çocuklarõn kayõt koşullarõ, kayõtlarõn başlayacağõ tarihten 15 gün önce okulun uygun bir yerinde velilerin görebilecekleri şekilde ilân edilir. Kayõt için istenen belgeler: a) Başvuru formu b) Nüfus cüzdanõ örneği c) Varsa, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ( c) ve (ç) bentlerinde tercih nedeni sayõlan belgeler. ç) Dört adet fotoğraf Çocuklarõn kişisel kullanõmlarõ dõşõnda hiçbir malzeme ve araç velilerden istenmez. Veli Madde 12- Kurumlara kabul edilen her çocuğun bir velisi olur. Veli, çocukla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek zorundadõr. Devam-Devamsõzlõk Madde 13- Kayõtlarõ yapõlan çocuklarõn kuruma devam etmelerinin sağlanmasõ esastõr. Ancak, özel eğitim gerektiren çocuklarõn sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre okula günlük devam sürelerinde esneklik sağlanõr. Özürsüz olarak 20 gün aralõksõz okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde belirtilen süre içinde ücretleri yatõrõlmayan çocuklarõn kaydõ silinir. Bu durum, veliye yazõlõ olarak bildirilir. Hastalõk Sonrasõ Okula Devam Madde 14- Bulaşõcõ bir hastalõk nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakõnca olmadõğõna ilişkin tabip raporu ile kuruma devam edebilirler. ÜÇÜNCÜ KISIM Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluklarõ Görevlendirilecek Personel Madde 15- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda, MillîEğitim Bakanlõğõna Bağlõ Okul ve Kurumlarõn Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarõna İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenecek yönetici ve öğretmenlerin dõşõnda gereksinim ve kadro olanaklarõ çerçevesinde aşağõda sayõlan personel görevlendirilir. a) Anaokullarõnda 1- Usta Öğretici 2- Memur 3- Tabip 4- Aşçõ 5- Hizmetli b) Ana sõnõflarõnda 1- Usta Öğretici 2- Hizmetli c) Uygulama sõnõflarõnda 1- Aşçõ 2- Hizmetli

6 150 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarõ Madde 16- Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, toplam kalite yönetimi anlayõşõna uygun olarak okulun yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur. Okulu müdür yönetir. Müdür: a) Okulda bütün çalõşmalarõ ilgililerle iş birliği yaparak eğitim yõlõ başlamadan önce plânlar ve düzenler. b) Eğitim ve yönetimin verimliliğini artõrmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştõrmalarõ yapar, eğitimle ilgili gelişmeleri izler, sonuçlarõnõ değerlendirir. c) Yõllõk ve günlük plânlarõn eğitim programlarõna göre hazõrlanmasõnda ve diğer çalõşmalarda öğretmenlere rehberlik eder, çalõşmalarõ denetler. ç) Kurumun temizlik ve düzeni ile öğretmen ve diğer personelin, sağlõk, temizlik ve beslenme işleriyle ilgili çalõşmalarõnõ izler, yemek listesinin hazõrlanmasõnda müdür yardõmcõsõ ve öğretmenlerle iş birliği yapar. d) Okul bina ve tesislerinin kullanõmõ, bakõmõ, temizliği, doğal afete karşõ korunmasõ, binanõn fiziksel durumu ve donanõmõndan kaynaklanan kazalara neden olabilecek merdiven, radyatör, soba, korniş, kapõ, pencere, kaygan zemin, oyun materyali ve benzeri unsurlara karşõ okulun iç ve dõş güvenliğinin sağlanmasõ yönünde gereken önlemleri alõr. e) Özel eğitim gerektiren çocuklarõn eğitimi için gerekli önlemleri alõr. f) Eğitim materyallerinin sağlanmasõ, kullanõlmasõ, korunmasõ, bakõmõ, temizliği ve düzeni için gerekli önlemleri alõr. g) Çocuklarõn periyodik olarak sağlõk kontrollerinin yapõlmasõnõ sağlar. h) Okulun yõllõk bütçesini hazõrlar, ödeneklerin zamanõnda ve yöntemine uygun kullanõlmasõna ilişkin işlemleri izler, bütçenin ilgilil makamlara gönderilmesini sağlar. õ) Ödenek istem çizelgesiyle eğitim istatistiklerinin hatasõz ve eksiksiz hazõrlanmasõnõ sağlar. i) Okulla ilgili olağanüstü durumlarõ ilgili makama bildirir. j) Eğitimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirleri personeline duyurur. k) Göreve başlama veya görevden ayrõlma durumunda, okulun demirbaş eşyasõnõ Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre devir teslim eder. l) Okul öncesi eğitimin tanõtõmõ ve yaygõnlaştõrõlmasõ amacõyla; toplantõ, panel, sempozyum ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi için gerekli çalõşmalarõ yapar. m) Çocuklara verilen günlük yemek örneklerinin uygun ortamda 24 saat saklanmasõnõ sağlar. n) Görev tanõmlarõnda belirtilen diğer görevleri yapar. o) Personelin disiplin ve sicili ile ilgili iş ve işlemlerini yürütür. Müdür Yardõmcõsõ Madde 17- Müdür yardõmcõsõ, okulun işleyişinden ve işlerin düzenli olarak yürütülmesinden müdüre karşõ sorumludur. Müdür Yardõmcõsõ: a) Okulun yönetim, eğitim ve büro işleriyle ilgili olarak müdür tarafõndan verilen görevleri yapar. b) Öğretmenlerce tutulan çocuk gelişim kayõtlarõnõ izler. c) Halkla ilişkiler, güvenlik ve koruma işlerine aktif olarak katõlõr. ç) Yemekhane ve okulun genel temizlik işlerini organize eder.

7 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 151 d) Okula gelen erzakõn muayenesini ve günlük erzakõn ambardan çõkarõlmasõnõ sağlar. e) Gerektiğinde okul müdürüne vekâlet eder. f) Okul müdürü tarafõndan verilen diğer görevleri yapar. Bölüm Şefi Madde 18- Bölüm şefi, uygulama sõnõfõnõn amaçlarõna uygun olarak işleyişinden yönetime karşõ sorumludur. Bölüm Şefi: a) Bölümün işleyişini koordine eder, yõllõk ve günlük plânlarõn eğitim programõna göre hazõrlanmasõnda ve diğer çalõşmalarda öğretmenlere rehberlik eder. b) Öğretmenlerce tutulan çocuk gelişim kayõtlarõnõ izler. c) Personelin sağlõk, temizlik, beslenme işleriyle ilgili çalõşmalarõnõ izler ve denetler. ç) Çocuklarõn sağlõk kontrollerinin yapõlmasõnõ ve kayõtlarõnõn tutulmasõnõ sağlar. d) Yemek listesinin hazõrlanmasõnda, beslenmenin dengeli olabilmesi için ev yönetimi ve beslenme öğretmenleriyle iş birliği yapar. e) Okula gelen erzakõn muayenesinde ve günlük erzakõn ambardan çõkarõlmasõnda hazõr bulunur. f) Müdür tarafõndan verilen diğer görevleri yapar. Öğretmen Madde 19- Öğretmen; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlerle programlarda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlõğõ Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar gereğince kendisine verilen ders ve ek ders görevini yapmak zorundadõr. Ek ders görevini yapmayanlar, asõl görevlerini yapmamõş sayõlõrlar. Öğretmen: a) Eğitim programõna uygun olarak yõllõk ve günlük plânlarõ hazõrlar ve uygular. b) Etkinlilkler için gereken eğitim materyallerini hazõrlar. c) Çocuklarõn kişisel bilgi formlarõnõ doldurur, gelişim ve sağlõk kayõtlarõnõ tutar ve yõl sonu gelişim raporlarõnõ hazõrlar. ç) Anne ve baba eğitimiyle ilgili çalõşmalarõn plânlanmasõna katõlõr ve uygular. d) Okul içinde kutlanacak özel günleri plânlar ve uygular. e) Okulun genel eğitim etkinliklerine katõlõr. f) Özel eğitim gerektiren çocuklarõn eğitimi için önlem alõr. g) Nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet görevini yerine getirir. h) Kanun, Tüzük, Yönerge, Genelge ve Tebliğler Dergisi ni okur ve imzalar. I) Öğretmenler kurulu toplantõsõna katõlõr. i) Yönetimin vereceği eğitimle ilgili diğer görevleri yapar. Nöbetçi Öğretmen Madde 20- Nöbet, okullarda öğretmen sayõsõ göz önünde bulundurularak eğitimi aksatmayacak şekilde, okul müdürü tarafõndan hazõrlanan çizelgeye göre tutulur. Bayanarda 20, erkeklerde 25 yõl ve daha fazla hizmeti olan öğretmenlere nöbet görevi verilmez, ancak gereksinim duyulduğunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir. Ayrõca, hamile öğretmenlere doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 6 ay nöbet görevi verilmez. Uygulama sõnõfõ ile anaokulu öğretmenleri, eğitim etkinlikleri saatleri dõşõnda nöbet tutar. İkili eğitim yapõlan ana sõnõflarõnda sabahçõ olan, nöbet görevini öğleden sonra, öğlenci olan ise nöbet görevini sabah yerine getirir.

8 152 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart Nöbetçi öğretmen: a) Okulda günlük eğitimin başlamasõndan yarõm saat önce hazõr bulunur ve çalõşma süresinin bitiminden yarõm saat sonra gerekli kontrolleri yaparak nöbet görevini bitirir. b) Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardõmcõ olur. c) Isõtma, elektrik ve sõhhî sistemlerin çalõşmasõnõ, temizliğinin yapõlmasõnõ her türlü yangõn tehlikesine karşõ önleyici önlemlerin alõnmasõnõ sağlar. ç) Olağanüstü durumlarda gerekli önlemleri alõr ve durumu ilgililere bilidirir. Okul nöbet defterine önemli olaylarõ ve aldõğõ önlemleri yazar, imzalar. d) Günlük erzakõn ambardan çõkarõlmasõnda ve okula gelen erzakõn muayenesinde hazõr bulunur. Öğretmenler Kurulu Madde 21- Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlõğõnda, müdür yardõmcõsõ ve okulda görevli öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadõğõ zamanlarda öğretmenler kuruluna müdür yardõmcõsõ başkanlõk eder. Öğretmenler kurulu, eğitim yõlõ başõnda, ikinci yarõyõl başõnda, eğitim yõlõ sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğu zamanlarda toplanõr. Kurulun toplantõ gündemi, müdür tarafõndan bir hafta önceden duyurulur. Olağanüstü yapõlan kurul toplantõlarõnda bu süre aranmaz. Öğretmenler kurulu toplantõlarõnda alõnan kararlar, bir tutanakla tespit edilir, toplantõya katõlanlar tarafõndan imzalanõr. Toplantõya katõlmayanlar tutanakta belirtilir ve bilgi edinmeleri bakõmõndan kendilerine verilir. Kurul toplantõlarõnõn eğitim saatleri dõşõnda yapõlmasõ esastõr. Öğretmenler kurulunda: a) İlk toplantõda, önceki yõlõn değerlendirilmesi ile yeni eğitim yõlõ çalõşma esaslarõ belirlenir ve iş bölümü yapõlõr. b) Eğitim programlarõ ile önceki yõlõn eğitim plânlarõ incelenerek ortak bir anlayõş oluşturulur. c) Meslekî yayõnlar, eğitim alanõndaki değişim ve yeni gelişmeler değerlendirilir. ç) Yõl içinde kutlanmasõ gereken özel gün ve bayramlar tespit edilir. Yõllõk ve günlük plânlar ile gezi, gözlem plânlarõ arasõnda birlik sağlanõr. d) Çocuklarõn yaş gruplarõna göre kişilik gelişimi, sağlõk, beslenme, sosyal ilişkiler, ekonomik ve aile durumlarõ değerlendirilerek alõnacak önlemler görüşülür. e) Ana sõnõfõ ve uygulama sõnõfõ öğretmenleri, bağlõ bulunduklarõ okulun kurul toplantõlarõna katõlõr. f) Eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasõ ile eğitim materyallerinin gelişitirilip amaç-araç ilişkisi göz önünde tutulur. g) Aile eğitimi çalõşmalarõnõn plânlanmasõnda iş birliği sağlanõr. h) Eğitim yõlõ içinde yapõlan toplantõlarla ilgili çalõşmalar gözden geçirilip değerlendirilir. Eksiklik ve aksaklõklarõn giderilmesi için alõnacak önlemler görüşülür ve kararlaştõrõlõr. Usta Öğretici Madde 22- Usta öğretici, Millî Eğitim Bakanlõğõ Kurumlarõnda Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkõnda Yönetmelikte belirtilen esaslara göre seçilir ve görevlendirilir. Usta öğreticiler, çocuklarõn eğitim etkinlikleri ile ilgilil olarak yönetimin vereceği tüm görevleri yapar.

9 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 153 Memur Madde 23- Anaokullarõnda, yönetim ve hesap işleri için en az bir memur görevlendirilir. Memur: a) Müdür veya müdür yardõmcõlarõ tarafõndan kendilerine verilen yazõşmalarõ yürütür. b) Gelen-Giden yazõlarla ilgili dosya ve defterleri tutar. Yazõşmalarõn asõl veya örneklerini dosyalayarak saklar, gerekenlere cevap hazõrlar. c) Kendisine teslim edilen gizli ya da şahõslarla ilgili yazõlarõn saklanmasõndan ve gizli tutulmasõndan sorumludur. ç) Okulda görevli personelin özlük dosyalarõnõ tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri işler. d) Okulun arşiv işlerini düzenler. e) Kurum personeline ait aylõk, ücret, sosyal yardõm, yolluk, sağlõk, vergi iadesi ve benzeri özlük haklarõnõn zamanõnda ödenmesini sağlar, bunlarla ilgili belgeleri dosyalayarak saklar. f) Okulla ilgili malî işleri izler, gerekli iş ve işlemleri yapar ve bunlarla ilgili yazõ, belge, defter ve dosyalarõ düzenleyerek saklar. g) Büro işleri ile ilgili olarak okul yönetimince kendisine verilen diğer görevleri yapar. h) Uygulama sõnõfõ ve ana sõnõfõnõn bağlõ olduğu okulun memuru, yukarõda sayõlan görevleri yerine getirir. Tabip Madde 24- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda, çocuk sağlõğõ konusunda uzman bir tabibin bulunmasõ esastõr. Okul tabibinin bulunmamasõ durumunda sağlõk hizmetleri konusunda hükümet tabipliği, sağlõk ocaklarõ, varsa sağlõk eğitim merkezleri, ana çocuk sağlõğõ merkezleri ve benzeri kuruluşlardan yararlanõlõr. Tabip: a) Çocuklarõn periyodik sağlõk kontrollerini yapar ve kayõtlarõnõn tutulmasõnõ sağlar. b) Kurum personelinin periyodik sağlõk kontrollerini yapar. c) Salgõn ve bulaşõcõ hastalõklarla karşõlaşmamak için gerekli önlemleri alõr. ç) Salgõn ve bulaşõcõ hastalõklarla karşõlaşõldõğõnda, yayõlmayõ engelleyici önlemleri alõr. İlgili kuruluşlarõn bilgilendirilmesini sağlar. d) Kurumda bulunan tüm personele zaman zaman sağlõkla ilgili bilgiler verir. e) Yönetici ve öğretmenlerle iş birliği yaparak anne-baba eğitimine katõlõr ve sağlõk konusunda velileri aydõnlatõr. f) Kurum içinde ve dõşõnda olabilecek kaza ve yaralanmalar konusunda çocuklarõ ve kurum personelini aydõnlatõr, ilk yardõmõn temel kurallarõnõn benimsenmesini ve doğru uygulanmasõnõ sağlar. Aşçõ Madde 25- Anaokulu ve uygulama sõnõflarõnda çocuklarõn besinlerini hazõrlamak üzere en az bir aşçõ görevlendirilir. Aşçõ bulunamamasõ durumunda bu görev, kurs sonucunda aşçõlõk kurs belgesi bulunan bir hizmetliye yaptõrõlabilir. Aşçõ, okul müdürüne, görevli müdür yardõmcõsõna ve nöbetçi öğretmene karşõ sorumludur. Çocuklarõn besinlerini hazõrlamakla görevli olan aşçõ; a) Günlük yememk listesine göre kendisine teslim edilen besin maddelerini nöbetçi öğretmenin gözetim ve denetimi altõnda sağlõk ve temizlik kurallarõna uygun olarak hazõrlar, yiyeceklerin kalitesi ve görüntüsü bozulmadan dağõtõmõnõ yapar.

10 154 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart b) Teslim aldõğõ besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanmasõnõ, eksiksiz olarak hazõrlanmasõnõ, yerinde kullanõlmasõnõ ve israf edilmemesini sağlar. c) Mutfakta kullanõlan kaplarõn temiz bulundurulmasõna özen gösterir, mutfağõn genel temizlik ve çalõşma düzenini sağlar. ç) Okul yönetimince hazõrlanan yemekhane talimatnamesinde belirtilen diğer görevleri yapar. Hizmetli Madde 26- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda her grup için bir hizmetli bulundurulur. Ancak hizmetli atanmamasõ durumunda biri bayan olmak üzere en az iki hizmetli görevlendirilir. Hizmetliler: a) Okul binasõ ve okuldaki eşyalarõn temizliğini, basit bakõm ve onarõmlarõnõ yapar. b) Okula gelen-giden çeşitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taşõr ve yerleştirir. c) Okul yönetimince yapõlacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazõ ve dosyayõ dağõtõr ve toplar. ç) Hizmet yerlerinin aydõnlatma ve õsõtma işlerinde çalõşõr. d) Bekçinin bulunmadõğõ durumlarda dönüşümlü olarak gece nöbeti tutar. e) Okul bahçesinin ve bahçe araç-gerecinin temizlik, bakõm ve onarõmõ ile ilgili bahçõvan hizmetlerini yapar. f) Yönetici ve öğretmenler tarafõndan kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer görevleri yerine getirir. Uygulama sõnõflarõ ile ana sõnõflarõnda bu görevler, bağlõ bulunduklarõ kurumlarõn hizmetlileri tarafõndan yürütülür. DÖRDÜNCÜ KISIM Malî Hükümler Ücret Tespit Komisyonu Madde 27- Ücret tespit komisyonu, çocuklarõn eğitim, beslenme, temizlik ve sağlõk giderleri ile kurumun genel temizlik ve diğer hizmetleri için velilerden alõnacak aylõk ücretin tespitini yapar. Ücret Tespit Komisyonu, Okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürünün başkanlõğõnda; okul öncesi eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardõmcõsõ veya şube müdürü, anaokulu ve bünyesinde ana sõnõfõ bulunan her derece ve türden birer okul müdürü, bölüm şefi ile anaokulu, ana sõnõfõ ve uygulama sõnõfõ öğretmenleri arasõndan seçilecek birer temsilci, varsa bu işte görevli memur veya döner sermaye saymanõ ile velilerin kendi aralarõndan seçtikleri iki temsilciden oluşur. Ücret tespit komisyonu, her eğitim yõlõnõn sonunda toplanõr. Kararlar oy çokluğuyla alõnõr. Oylarõn eşit olmasõ durumunda başkanõn oyu iki oy sayõlõr.

11 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 155 Alõnacak Ücretin Tespiti Madde 28- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda anaokulu ve uygulama sõnõfõ çocuklarõnõn bakõmõ, eğitimi, temizliği ve beslenmesi için alõnacak ücret tespit edilirken; eğitimin tam veya yarõm gün olmasõ, çevrenin ekonomik durumu ve okulun sağladõğõ olanaklar göz önünde bulundurulur. Ücret tespit komisyonu, belirlenen süre içinde toplanõr ve okul yönetimince alõnacak aylõk ücret miktarõnõ tespit eder. Komisyon kararõ, valiliğin onayõndan sonra yürürlüğe girer. Karar, okul müdürlüklerince velilere duyurulur. Belirlenen ücretler, il millîeğitim müdürlüklerince bilgi için Bakanlõğa bildirilir. Ücretin Alõnmasõ Madde 29- Okul yönetimi, velilerden alõnan aylõk ücret için bakanlardan birinde hesap açar. Veliler, çocuklarõnõn aylõk ücretini her ayõn 20 sine kadar banka hesabõna yatõrarak dekontunu okul yönetimine teslim eder. Bakanlõk merkez, taşra ve bağlõ kuruluşlarõnda görev yapan personelin çocuklarõ için %25 indirim yapõlõr. Diğer velilerin aynõ anaokulu veya uygulama sõnõfõna devam eden birden fazla çocuğunun olmasõ durumunda, çocuklarõn her birinin ücretinden %15 indirim yapõlõr. Eğitimi aksatabilecek yangõn, doğal afet, salgõn hastalõk, iklime dayalõ olağanüstü durumlarda; mülkî makamlarõn ve Hõfzõssõhha Kurulunun gerekli görmesi ve aralõksõz 15 gün veya daha fazla süre ile okul öncesi eğitim kurumlarõnõn kapatõlmasõ durumunda önceden alõnan ücret bir sonraki ayõn ücretine sayõlõr. Velilerden alõnan ücret, hiçbir şekilde amacõ dõşõnda kullanõlamaz. Bütçenin Hazõrlanmasõ Madde 30- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda ücret tespit komisyonunca belirlenen ve velilerden alõnan ücretlerden oluşan gelirin harcamasõnõ gösteren tahmini bütçe, eğitim yõlõ başõnda hazõralanarak valiliğin onayõna sunulur. Bütçe taslağõnda hizmet alõmlarõ dahil, gelir ve giderler ayrõntõlõ olarak gösterilir. Yapõlacak her türlü harcamalar, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak yapõlõr. İlgili defterler zamanõnda ve eksiksiz tutulur. Anaokulu bütçesini gösteren belgden bir örnek onay tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Bakanlõğa gönderilir. Satõn Alma Komisyonu Madde 31- Satõn alma komisyonu, döner sermayesi bulunmayan okul öncesi eğitim kurumlarõnda beslenme, sağlõk, temizlik ve diğer ihtiyaç malzemelerinin alõmõnõ yapmak üzere, okul müdürü, bir müdür yardõmcõsõ, bölüm şefi, bir öğretmen ve bir memurdan oluşur ve satõn alma işlemlerini yapar. Satõn alma komisyonu görevlerini, 2886 sayõlõ Devlet İhale Kanunu ile 1050 sayõlõ Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine göre yürütür. Döner sermaye işletmesi bulunan okul öncesi eğitim kurumlarõnõn malî işleri döner sermaye mevzuatõna göre yürütülür.

12 156 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Madde 32- Muayene ve teslim alma komisyonu, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda, 31 inci madde hükmünce muayene ve teslim alma işlemlerini yapmak üzere müdür tarafõndan görevlendirilecek bir müdür yardõmcõsõnõn başkanlõğõnda, öğretmenler kurulunca bir yõllõk süre için seçilen iki öğretmen ile ilgili memurdan ve varsa bölüm şefinden oluşur. Komisyon, şartname ve sözleşmeler uyarõnca satõn alõnan eşya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken işlemleri yapar. Bu komisyon, aynõ zamanda Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre her yõl sonunda demirbaş eşya ile kullanõlmayan eşya ve gerecin sayõm ve denetimi ile ilgili görevleri yapar. Muayene, teslim alma ve sayõm işleri ile ilgili kararlarõ okul müdürünün onayõna sunar. Döner sermaye işletmesi bulunan okul öncesi eğitim kurumlarõnõn muayene ve teslim alma iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatõna göre yürütülür. Hizmetin Satõn Alõnmasõ Madde 33- Bedelleri velilerden alõnan aylõk ücretlerden karşõlanmak üzere yemek, sağlõk ve temizlik hizmetleri dõşarõdan satõn alõnabilir. Bu işlemler, satõn alma, muayene ve teslim alma komisyonlarõnca yapõlõr. Döner sermaye işletmesi bulunan okul öncesi eğitim kurumlarõnda hizmetin satõn alõnmasõ, döner sermaye mevzuatõna göre yürütülür. Yardõmlar Madde 34- Kurumlarõn genel işleyişi, eğitim hizmetlerinin yürütülmesi ve okul öncesi eğitimin desteklenmesi amacõyla, okul koruma derneği ve vakõflar yoluyla her türlü bağõş ve yardõmlar kabul edilir. Sağlanan yardõmlar ve yapõlan harcamalara ilişkin kayõtlar, mevzuata uygun olarak tutulur. BEŞİNCİ KISIM Tutulacak Defter, Dosya ve Formlar Madde 35- Kurumlarda aşağõda belirtilen defter, dosya ve formlar kullanõlõr. a) Kurumlarda tutulacak defter, dosya ve formlar: 1) Başvuru Formu (Ek-1) 2) Kayõt Defteri (Ek-2) 3) Acil Durumlarda Başvuru Formu (Ek-3) 4) Devam Çizelgesi (Ek-4) 5) İnceleme Formu (Ek-5) 6) Gözlem Gelişim Dosyasõ b) Anaokullarõnda ayrõca tutulacak defter ve dosyalar: 1) Öğretmen, Memur, Hizmetli Devam-Devamsõzlõk Defteri, 2) Demirbaş Eşya Defteri (A.B.C Demirbaş Defteri) 3) Demirbaş Eşya Yardõmcõ Defteri, 4) Kullanõlmaya ve Yoğaltõlmaya Yarayan Eşya ve Gereçler Defteri,

13 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 157 5) Ödenek Defteri, 6) Aylõk ve Ücret Gerçekleştirme Defteri, 7) Gelen ve Giden Evrak Defteri, 8) Teftiş Defteri, 9) Öğretmenler Kurulu Karar Defteri veya Dosyasõ 10) Öğretmen ve Diğer Personel ile İlgili Şahõs Dosyalarõ, 11) Satõn Alma İşleri ile İlgili Dosyalar, 12) Okul Nöbet Defteri, 13) Zimmet Defteri, 14) Avans Defteri, 15) Senet ve Fatura Defteri, 16) Ambar Defteri, 17) Maaş Bordrolarõnõn Onaylõ Örnekleri Dosyasõ, 18) Gelir-Gider Defteri, 19) İzin-Rapor Defteri, 20) Öğretmen Sicil Defteri. c) 1050 sayõlõ Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Ayniyat Talimatnamesi ile Millî Eğitim Bakanlõğõna Bağlõ Okul Pansiyonlarõ Yönetmeliğinin gerektirdiği, defter, dosya ve belgeler de tutulur. ALTINCI KISIM Diğer Hükümler Atatürk Köşesi Madde 36- Anaokullarõnda eğitim etkinliklerinin yapõldõğõ alanlarõn dõşõnda uygun bulunan bir yerde, Atatürk ilke ve devrimlerini içeren anlamlõ bir kompozisyon oluşturacak şekilde Atatürk Köşesi düzenlenir ve köşe sürekli güncelleştirilir. Madde 37 Kõlõk ve Kõyafet Madde 38- Kurumlarda görevli yönetici, öğretmen, memur, sözleşmeli, geçici ve diğer personelin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastõr. Kõlõk ve kõyafetlerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarõnda Çalõşan Personelin Kõlõk ve Kõyafetine Dair Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlõğõ İle Diğer Bakanlõklara Bağlõ Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kõlõk Kõyafetlerine İlişkin Yönetmelik esaslarõna uyulur. Özel Gün ve Bayramlarõ Kutlama Etkinlikleri Madde 39- Özel gün ve bayramlar, okul öncesi eğitim kurumlarõnda çocuklarõn yaşlarõna, gelişimlerine ve eğitim etkinliklerine uygun olarak gösteri niteliği taşõmayan sõnõf içi etkinlikler ile okul merkezli olmak kaydõyla eğitim etkinlikleri şeklinde düzenlenir. Bu etkinlikler, okulda görevli öğretmenlerin birlikte hazõrlayacaklarõ program çerçevesinde yapõlõr. Ayrõca, okul öncesi çağõ çocuklarõna yönelik hangi nedenlerle olursa olsun, il dõşõna gezi düzenlenemez.

14 158 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart Velilerin Eğitim Etkinliklerine Katõlmalarõ Madde 40- Veliler, istekli olmalarõ durumunda okul yönetiminin hazõrlayacağõ bir program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katõlabilirler. Aile eğitimi ile ilgili etkinlik ve toplantõlara, velilerin etkin olarak katõlõmlarõ sağlanõr. Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumlarõ İle İlgili İş ve İşlemler Madde 41- Özel okul öncesi eğitim kurumlarõnõn açõlmasõ, kapatõlmasõ, çalõşma saat ve süreleri, kayõt-kabul, öğrenci kontenjanlarõ, devam-devamsõzlõk, okul ücretleri, ücretsiz veya indirimli okuyacak çocuklarõn tespiti, sõnõf mevcutlarõ, personelin seçimi, atanmasõ ve benzeri konulardaki işlemler, Özel Öğretim Kurumlarõ Mevzuatõnda belirtilen esaslara göre yapõlõr. İlk Yardõm Dolabõ-İlk Yardõm Çantasõ Madde 42- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda ilk yardõm dolabõ veya ilk yardõm çantasõ, kaza ve acil durumlarda kullanõlmak üzere mevzuatta belirtilen standartlara uygun olarak bulundurulur. Bahçe Düzenlemesi Madde 43- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda eğitim etkinliklerinin sağlõklõ ve iyi bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için oyun alanõ ile bahçenin bulunmasõ ve amacõna uygun olarak düzenlenmesi esastõr. Düzenlemeler eğitim öğretimin olmadõğõ zamanlarda yapõlõr. Bu düzenleme yapõlõrken; trafik eğitim pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçlarõ, ayrõca çocuklarõn fen ve doğa çalõşmalarõ yapabilmeleri için yeterli toprak alan bulundurulmasõna özen gösterilir. Gözlem-Gelişim Dosyasõ Madde 44- Okul öncesi eğitim kurumlarõnda çocuklarõn gelişim, eğitim ve sağlõk durumlarõ ile ilgili olarak her çocuk için bir gözlem ve gelişim dosyasõ tutulur. Çocuğun kayõtlõ olduğu ilköğretim okulunun isteği üzerine dosya okula gönderilir. Binanõn Kullanõlmasõ Madde 45- Anaokulu binalarõ amacõ dõşõnda kullanõlmaz. Hangi nedenle olursa olsun, projede belirtilen kullanõm alanlarõnda izinsiz değişiklik yapõlamaz. YEDİNCİ KISIM Yürürlük Hükümleri Yürürlükten Kaldõrõlan Yönetmelik Madde 46- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 21/07/1996 tarihli ve sayõlõ Resmî Gazete de yayõmlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarõ Yönetmeliği yürürlükten kaldõrõlmõştõr. Yürürlük Madde 47- Maliye Bakanlõğõ ve Sayõştayõn görüşleri alõnarak hazõrlanan bu Yönetmelik yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 48- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanõ yürütür.

15 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 159 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA BAŞVURU FORMU (EK-1) Fotograf ÇOCUĞUN : Adõ-Soyadõ : Doğum Tarihi ve Yeri : Cinsiyeti : Okula Başlama Tarihi : Ev Adresi ve Telefonu : Kan Grubu : Sağlõk Kontrollerini Yapan Hastahane : Veya Doktorun Adõ : Nüfusa Kayõtlõ Olduğu Yer : En Son İkâmetgah Adresi : ANNE : Adõ-Soyadõ : Doğum Tarihi : En Son Mezun Olduğu Okul : Mesleği ve Açõk İş Adresi : Aylõk Geliri : Çalõşma Saatleri : Ev Adresi ve Telefonu : Sağ-Ölü : Öz-Üvey : BABA : Adõ-Soyadõ : Doğum Tarihi : En Son Mezun Olduğu Okul : Mesleği ve Açõk İş Adresi : Aylõk Geliri : Çalõşma Saatleri : Ev Adresi ve Telefonu : Sağ-Ölü : Öz-Üvey :

16 160 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart (Ek-1) Anne-Baba ayrõ ise çocuk kiminle yaşõyor? Anne Baba Anneanne Babaanne Diğer KARDEŞLER ADI DOĞUM TARİHİ ÖZ-ÜVEY EĞİTİM DURUMU AİLEDE BİRLİKTE YAŞAYAN DİĞER KİŞİLER ADI YAKINLIK DERECESİ YAŞI EĞİTİM DURUMU ÇOCUKLARLA İLGİLİ DİĞER BİLGİLER 1- Çocuk kuruma gelmeden önce çocukla ilgilenen kişi ya da okul öncesi eğitim kurumlarõ (Doğumdan itibaren) 2- Çocuğun sağlõk durumu 3- Çocuğun daha önce geçirdiği önemli hastalõklar (Daha önce hastahanede yatmõş mõ?) 4- Sürekli kullanmak zorunda olduğu bir ilaç veya uyguladõğõ diyet var mõ? 5- Alerjik durumu var mõ? Varsa belirtiniz. Besin : İlâç : Diğer : Müracaat Eden Veli veya Vasi Adõ-Soyadõ-İmzasõ

17 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 161 KAYIT DEFTERİ ÖRNEĞİ (Ek-2) ÇOCUĞUN NÜFUSA CÜZDANINA GÖRE DURUMU Soyadõ Adõ Baba Adõ Ana Adõ Doğum Tarihi ve Yeri NÜFUS KÜTÜĞÜNE KAYITLI OLDUĞU YER İl : Sõra No : İlçe : Verildiği Yer : Mah.veya Köyü : Kayõt No : Cilt No : Veriliş Tarihi : Aile Sõra No : Cüzdan No : FOTOĞRAF OKULA GİRİŞ DURUMU Giriş Tarihi Evet ( ) Hayõr ( ) Ailesi Yanõndan Evet ( ) Hayõr ( ) Diğer Bir Okuldan Evet ( ) Hayõr ( ) Yetiştirme Yurdundan Evet ( ) Hayõr ( ) Diğer Yerden Evet ( ) Hayõr ( ) (Ek 3) ACİL DURUMLARDA BAŞVURU FORMU ÇOCUĞUN Adõ : Soyadõ : ACİL DURUMLARDA BAŞVURULABİLECEK ADRES VE TELEFONLAR ÇOCUĞUN ANNESİ AÇIKLAMALAR Ev Adresi : Ev Telefonu:... İş Adresi İş Telefonu :... ÇOCUĞUN BABASI Ev Adresi : Ev Telefonu:... İş Adresi İş Telefonu :... ANNE-BABA DIŞINDA ARANILACAK ÜÇÜNCÜ ŞAHIS Ev Adresi : Ev Telefonu :... İş Adresi : İş Telefonu:... ÇOCUĞUN OKULA GELİŞ VE DÖNÜŞ DURUMU Aile :... Servis :... Diğer :......

18 Sõra No KIZ ERKEK TOPLAM ÇOCUĞUN ADI SOYADI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI DEVAM ÇİZELGESİ EK-4 GÜNLER AÇIKLAMA

19 Mart Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 163 İNCELEME FORMU (Ek 5) ÇOCUKLA İLGİLİ BİLGİLER Adõ-Soyadõ : Doğum Tarihi : Cinsiyeti : Ev Adresi : Bağlõ Bulunduğu Muhtarlõk : Kiminle Birlikte Oturuyor : ANNESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER Adõ-Soyadõ : Öğrenim Durumu : Çalõşõyor ise Kurumu : Aylõk Geliri : Sağ/Ölü : Öz/Üvey : Boşanmõş veya Ayrõ Yaşõyor : BABASI İLE İLGİLİ BİLGİLER Adõ-Soyadõ : Öğrenim Durumu : Çalõşõyor ise Kurumu : Aylõk Geliri : Şehit : Harp Malulü veya Gazi : Sağ/Ölü : Öz/Üvey : Boşanmõş veya Ayrõ Yaşõyor : KARDEŞLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER Kardeş Sayõsõ : Erkek : Kõz : Kardeşlerden Çalõşan Var mõ? : Varsa Kurumu ve Aylõk Geliri : Kardeşlerin Öğrenim Durumlarõ : İKAMET ETTİĞİ KONUT İLE İLGİLİ BİLGİLER Kiracõ Ev Sahibi Müstakil Ev Apartman Dairesi Gecekondu Oda Sayõsõ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Not:Bu sayõlanlar dõşõnda veli ile ilgili özel bir durum varsa belirtiniz. Seçici komisyon bu formdaki bilgilerle ilgilinin yerinde inceleme yaparak rapor düzenler.

20 164 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi Mart TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ: 14 Karar Tarihi: 14/02/2002 Konu : Millî Eğitim Bakanlõğõ Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği nde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Yönetmelik. Özel Eğitim Rehberlik ve Danõşma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24/01/2002 tarihli ve 0371 sayõlõ teklif yazõsõ üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Millî Eğitim Bakanlõğõ Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği nde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştõrõldõ. Nurettin BAŞER Kurul Başkan V. Metin BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanõ Güler ŞENÜNVER Dr.Ezdihar KARABULUT Nazõm İrfan TANRIKULU Üye Üye Üye Ömer ÖZÜDURU Sürmeli AĞDEMİR Selahattin MEYDAN Üye Üye Üye Sevim ÇAMELİ Dr.Veli KILIÇ Füsun KÖKSAL Üye Üye Üye Ahmet SÖNMEZ Üye Fikri ALTAY Üye MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Madde-1 18/01/2002 tarihli ve mükerrer sayõlõ Resmî Gazete de Yayõmlanan Millî Eğitim Bakanlõğõ Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fõkrasõ aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir. Özel eğitim sõnõf, okul ve kurum öğretmenliğine; en az lisans düzeyinde özel eğitim öğretmeni yetiştiren bir yüksek öğretim programõnõ tamamlamõş olanlardan atama yapõlmasõ esastõr. Ancak, bu nitelikteki adaylarla öğretmen gereksiniminin karşõlanamamasõ durumunda; mezun olduğu yüksek öğretim programõnõn özel eğitim öğretmenliğine yakõn olduğu ilgili birimce belirlenen ve Talim ve Terbiye Kurulunca da uygun bulunan yüksek öğretim programlarõ mezunlarõ ile sõnõf öğretmenlerinden, Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan hizmet öncesi veya hizmet içi eğitim programõna katõldõğõnõ belgelendirenlerin veya özel eğtim alanõnda lisans üstü eğitim gören eğitim fakültesi mezunlarõnõn da atamalarõ yapõlabilir. Yürürlük Madde 2- Bu Yönetmelik, yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanõ yürütür.

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 EYLÜL 2002 SAYI: 2540 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ:

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam. Dayanak ve Tanõmlar

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam. Dayanak ve Tanõmlar YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam. Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ, yetiştirme yurtlarõndaki

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı)

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; demokratik ve

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 01 Temmuz

Detaylı

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR 5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR Alt Komisyon Raporu, 28 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy

Detaylı

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1 Avrupa Topluluklarõna üye devletlerin Türk işçileri ve aile bireylerine uyguladõklarõ sosyal güvenlik programlarõna ilişkin 19 Eylül 1980 tarih ve 3/80 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ,

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacõ, Dokuz Eylül Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlõğõnõn işleyişi

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

Temmuz Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 513 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Temmuz Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 513 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ Temmuz 2002-2538 Millî Eğitim Bakanlõğõ Tebliğler Dergisi 513 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 TEMMUZ

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2001 Resmi Gazete Sayõsõ : 24461 Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanõmlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; can ve mal güvenliğini

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 1 Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Kabul Tarihi : 15.1.2004

Kabul Tarihi : 15.1.2004 ELEKTRONİK İMZA KANUNU Kanun 5070 No. Kabul Tarihi : 15.1.2004 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, elektronik imzanõn hukukî ve teknik yönleri ile kullanõmõna ilişkin

Detaylı

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 29 Ağustos

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kuruluş Madde 5-Radyo ve Televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacõyla, özerk ve tarafsõz bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004 25486 *Yönetmelik Değişikliği (1) (R.G): 20/02/2006 26086 *Yönetmelik Değişikliği (2) (R.G): 09/06/2007 26547 *Yönetmelik Değişikliği

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kuruluş Madde 1- Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı olarak "Uygulama Anaokulu kurulmuştur.

Detaylı

Yönetmelik. Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği

Yönetmelik. Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Yönetmelik Türk Akreditasyon Kurumundan: Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ, 4457 sayõlõ Kanunun ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tebliğler Dergisi : Mart 2013/2666 Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 AĞUSTOS 2002 SAYI: 2539 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Detaylı

Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik

Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamalarõ Sosyal hizmet; insanlarõ, yaşamlarõnõ daha iyi sürdürebilmelerini sağlamak için psiko-sosyal ve ekonomik yönlerden destekler, içinde bulunduklarõ durumun olumsuz

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL 171 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 25 Mayõs 2000 tarih ve A/RES/54/263 sayõlõ Kararõyla

Detaylı

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (2/198, 33/198, 11/1986, 32/1987, 14/1988 ve 34/1988 Sayılı Yasalar) 89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük R.G.20 A.E.81 23.2.1990 Kısa İsim Tefsir Kapsam Amaç Ödüllendirme Teşekkür belgesi

Detaylı

Tüzük. Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü

Tüzük. Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü Tüzük Tüzük...2 Paragraf 1 Derneğin adõ ve yeri...2 Paragraf 2 Derneğin görevi ve amacõ...2 Paragraf 3 Faaliyet yõlõ yetkili mahkeme...2 Paragraf 4 Derneğin gelirleri...2

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağõda adlarõ, soyadlarõ, tabiiyetleri ve ikametgahlarõ yazõlõ kurucular arasõnda, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul

Detaylı

GÜL ANAOKULU ADAY KAYIT FORMU

GÜL ANAOKULU ADAY KAYIT FORMU GÜL ANAOKULU ADAY KAYIT FORMU ÇOCUĞUN ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ TC. Kimlik No :. -Davranış Bozukluğu Adı-Soyadı -Dil ve Konuşma Cinsiyeti :. -Görme ve Az Gören (*) Velisi Kim? -Görme ve Görmeyen Anne Baba

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

SML Uygulama Yönergesi

SML Uygulama Yönergesi SML Uygulama Yönergesi SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi : KASIM 2009/2626 (12/10/2009 tarihli ve 174 sayılı TTK Kararı ) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARIKÖK İLKOKULU/ORTAOKULU HİZMET STANDARTLARI

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARIKÖK İLKOKULU/ORTAOKULU HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Adı İstenen Belgeler Hizmetin ÖĞRENCİ İŞLERİ 1.T.C. Kimlik numarası 2.Şehit ve Gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar durumlarını gösterir belge Kayıt Kabul 3-Öğrencinin okul

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERĠ YÖNERGESĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNERGE TASLAĞI (KARġILAġTIRMA TABLOSU)

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERĠ YÖNERGESĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNERGE TASLAĞI (KARġILAġTIRMA TABLOSU) MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERĠ YÖNERGESĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNERGE TASLAĞI (KARġILAġTIRMA TABLOSU) YÜRÜRLÜKTEKĠ ġeklġ ÖNERĠLEN ġeklġ (TASLAK) Dayanak MADDE

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031/63761 KONU : Asgari

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 7 Nisan 2011 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 19.08.2005 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL 127 Kadõnlara Karşõ Her Türlü Ayrõmcõlõğõn Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ek Protokol KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL Birleşmiş Milletler

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR TÜZÜK 1

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR TÜZÜK 1 CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR TÜZÜK 1 Bakanlar Kurulu Kararõnõn Tarihi : 5.7.1967, No: 6/8517 14.6.1930, No: 1721 Dayandõğõ Kanunun Tarihi : 13.7.1965,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI KREŞ VE ANAOKULU YÖNERGESİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI KREŞ VE ANAOKULU YÖNERGESİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI KREŞ VE ANAOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Bozok Üniversitesinde çalışan akademik ve idari personelin çocukları öncelikli

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A 83 EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralõk 1966 tarih ve 2200 A (XXI) sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYESİ ÇOCUK KORUMA EVLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYESİ ÇOCUK KORUMA EVLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYESİ ÇOCUK KORUMA EVLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Çocuk Koruma Evleri sisteminin kuruluş ve işleyişine ilişkin

Detaylı

T.C. İZMİR TORBALI BELEDİYESİ ÇOCUK KONUK EVİ NİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR TORBALI BELEDİYESİ ÇOCUK KONUK EVİ NİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR TORBALI BELEDİYESİ ÇOCUK KONUK EVİ NİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Çocuk Konuk Evi sisteminin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul

Detaylı