YÖNETMELİK ADI Ozon Tabakasini İncelten Maddelerin Azaltilmasina İlişkin Yönetmelik KELİME TANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK ADI Ozon Tabakasini İncelten Maddelerin Azaltilmasina İlişkin Yönetmelik KELİME TANIMI"

Transkript

1 1-1 Trikloretan A1 ve A2 AB Abone Abone Absorbsiyon katsayısı Acı su KELİME TANIMI Ek-7'de yer alan Grup-V'te listelenen kontrole tabi maddeleri ve tüm izomerlerini Bu hükümleri yerine getirilirken A1; dağılma, saçılma veya sızıntıya neden olmayacak bir kapsül içinde muhafaza edilen veya dağılıp saçılması mümkün olmayan katı halde özel hazırlanmış radyoaktif maddeye ve A2 ise; özel hazırlanmış dışında kalan radyoaktif maddelere ait olan ve Ek-1, Tablo-1 ve Tablo-2 de verilen veya üçüncü bölümde belirtildiği şekilde türetilen radyoaktivite değerleridir Avrupa Birliği Su ve atıksu ve katı atık hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişiyi OSB' de, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri altyapı hizmetlerini kullanan katılımcıyı veya diğer kişileri, Duman koyuluğunu gösteren ve egzoz gazı içinden geçen ışığın soğurması ile ölçülen katsayıyı 1500 mg/l ile 5000 mg/l arasında toplam çözünmüş katı madde içeriği ile tatlı su ile tuzlu su kategorisi arasında yer alan suları YÖNETMELİK ADI Ozon Tabakasini İncelten Maddelerin Azaltilmasina İlişkin Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşinmasi Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Atiksu Altyapi Ve Evsel Kati Atik Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Organize Sanayi Bölgeleri Egzoz Gazi Emisyonu İçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Sularin Kalitesine Dair (79/869/Ab İle Değişik 75/440/Ab) Acil Durum Planı Tesiste ve taşıma işlemleri esnasında olabilecek kazayı sonuçlarıyla birlikte değerlendirerek kaza oluşumunda tesiste ve civarında yapılacak işlemleri ayrıntılı olarak belirleyen planı Tehlikeli Atiklarin

2 Acil müdahale birimi Acil müdahale planları çerçevesinde koruyucu önlemleri uygulamak veya uygulatmak, kirliliği önlemek veya önletmek, ortadan kaldırmak veya kaldırtmak, çıkacak yangınları söndürmek veya söndürtmek amacıyla oluşturulmuş, yetkilendirilmiş, donatılmış birimi Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararli Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararlarin Tazmini Esaslarina Dair Kanunun Acil müdahale merkezleri Acil müdahale planı Acil müdahale planları çerçevesinde oluşturulmuş ve bu planların uygulanması için bir müdahale, operasyon ve koordinasyon merkezi olarak hizmet veren, günün 24 saati çalışan ve haberleşme ekipmanı ve müdahale ekipleri de dahil olmak üzere gereken uygun personel, ekipman ve malzeme ile donatılmış ulusal acil müdahale merkezi ile bölgesel acil müdahale merkezlerini Müdahale faaliyetleri kapsamında teşkilatlanmayı, yetki, görev ve sorumlulukları, yapılacak işlemleri, hazırlıklı olma, müdahale imkan ve kabiliyetleri ile diğer hususları içeren ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki planları Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararli Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararlarin Tazmini Esaslarina Dair Kanunun Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararli Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararlarin Tazmini Esaslarina Dair Kanunun Acil servis hizmetleri Büyük endüstriyel kazalarda, kuruluşta ve civarında zararın en aza indirilmesindeki kolluk güçleri, itfaiye, ambulans, sahil güvenlik ve sivil savunma hizmetleri dahil sağlık ve güvenlik hizmetlerini Büyük Endüstriyel Kazalarin Açık arazideki sessiz alan Çevresel Yetkili idare tarafından ulaşım, sanayi veya rekreasyon Gürültünün faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü gürültü Değerlendirilmesi rahatsızlığına maruz kalmayacak şekilde ayrılan bir alanı Ve Yönetimi ADR AG Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasını Alçak gerilimi Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşinmasi Organize Sanayi Bölgeleri

3 Ağgözü Açıklığı Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün birbirine karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafedir. Ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını, Su Ürünleri Ağır Metal İçeren Atıklar Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan termometre, tansiyon ölçme aleti ve radyasyondan korunma amaçlı paneller gibi alet ve ekipmanların içinde veya bünyesinde bulunan cıva, kadmiyum, kurşun içeren atıkları Tibbi Atiklarin Ağırlıklama İnsan işitme sisteminin özelliğinin dikkate alınarak, ses basıncı seviyesinin frekanslara göre farklı şekilde değiştirilmesini Malzemelerin ses yalıtım performansının laboratuar Ağırlıklanmış ses azaltma indeksi şartlarında ölçülen ve tek bir değer olarak ifade edilen (Rw) etiket değerini Akarsu Akarsu Devamlı akış gösteren ve ekli listede belirlenen akarsulardır. Devamlı su taşıyan doğal su yataklarını Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Kiyi Kanununun Uygulanmasina Dair Kum Çakil Ve Benzeri Maddelerin Alinmasi, İşletilmesi Ve Akarsu Koruma Bandı Akarsuyun coğrafi durumu, topoğrafik özellikleri ve arazinin mevcut kullanım durumuna göre; akarsularda suyun karaya değdiği noktadan itibaren kara tarafına doğru kumul, çakıl, taşlık, kayalık, sazlık, bataklık, çalılık ve turbalık gibi tabii yaşam ortamlarının oluşturduğu bölgeyi Sulak Alanlarin Korunmasi Akılcı Kullanım Sulak alanların ekolojik karakteri korunarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayabilecek tarzda kullanılmasını Sulak Alanlarin Korunmasi Akreditasyon Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre çalıştığının değerlendirilmesi ve yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemini Bitkisel Atik Yağlarin

4 Akreditasyon Türk Akreditasyon Kurumu tarafından; laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarlari Yeterlik Akreditasyon Kurumu Aksam parça Akşam gürültü göstergesi (Lakşam) Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK) Bir araca üretimi esnasında dâhil edilen herhangi bir parçayı veya parçalar bütününü A ağırlıklı uzun dönem ses seviyesinin enerji ortalaması olup, yılın akşam sürelerinin tamamına göre belirlenen ve akşam süresindeki rahatsızlığı ifade etmekte kullanılan etkilenim seviyesini Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarlari Yeterlik Ömrünü Tamamlamiş Araçlarin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Akustik gölge bölgesi Ses dalgalarının bir çevrede yayılmaları sırasında engeller, rüzgar etkisi ve günlük sıcaklık değişimleri gibi dış etkilerle kırılma ve kıvrılmalara uğramaları sonucu ortaya çıkan ve içerisinde ses seviyelerinin 10 db kadar azalma gösterdiği alanları Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Akustik planlama Gelecekte var olabilecek gürültülerin arazi kullanım planlaması, trafik ve trafik planlaması için sistem mühendisliği ile ses yalıtımı tedbirleri ve gürültü kaynaklarının kontrolü gibi planlanmış tedbirler kullanılarak kontrol edilmesini Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Akümülatör Endüstride ve araçlarda otomatik marş, aydınlatma veya ateşleme gücü için kullanılan, şarj edilebilir sekonder hücrelerde kurşunla sülfürik asit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını Atik Pil Ve Akümülatörlerin Alamana Ağları Alttan büzülmeyen, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını, Su Ürünleri

5 Alansal veya yaygın koku kaynağı Çoğunlukla alan kaynak tanımına giren, boyutları belli olan fakat atık hava debisi belli olmayan, çöplükler, lagünler, gübre yayılan alanlar, havalandırması olmayan kompost yığınları gibi kaynakları Kokuya Sebep Olan Emisyonlarin Alarm seviyesi Menbada depolama başlamadan önceki yeraltı suyu kalitesi ile mansapta depolama devam ederken yeraltı suyu kalitesi arasındaki farkı Atiklarin Düzenli Depolanmasina Dair Algılama eşiği Kokular için algılama eşiği, bir birey veya bir grup insan için saptanabilen, koku veren maddeye maruz kalanların %50 sinin kokuyu ayırt edebildiği konsantrasyonu Kokuya Sebep Olan Emisyonlarin ALI Radyoaktif maddelerin Becquerel (Bq) cinsinden yıllık olarak vücuda alınabilir sınır değerleri, (ALI kelimesi İngilizce "Annual Limits on Intake" olarak ifade edilen kelimelerin baş harflerinden oluşmaktadır.) Radyoaktif Madde Kullanimindan Oluşan Atiklara İlişkin Alıcı Alıcı ortam Gönderilen radyoaktif maddeyi teslim alan ve Kurumdan lisans almış şahıs, özel ya da resmi kuruluştur Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşinmasi Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı Kentsel Atiksu göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın Aritimi veya uzak çevreyi Alıcı ortam Alıcı ortam Alıcı Su Alıcıda tedbirler Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı Su Kirliliği göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi Atık suların boşaltıldığı göl, baraj, dere, akarsu, yeraltı suları, kıyı deniz veya diğer su kaynaklarını Gürültünün azaltılamadığı ortamlarda özellikle yüksek seviyeli gürültüden korunmak için kişilerin işitme organlarının korunmasına yönelik etkilenen kişi üzerinde alınabilecek tedbirleri Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Su Ürünleri Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi

6 ALImin Radyoaktif maddelerin vücuda sindirim ve/veya solunum sistemleri yolu ile alınabileceği kabul edilerek, iki farklı ALI değeri belirlenmiştir. Bu te verilmiş olan ALImin değerleri söz konusu iki değerin düşük olanını Radyoaktif Madde Kullanimindan Oluşan Atiklara İlişkin Alındı İdari para cezasının tahsile yetkili mercilere ödenmesini müteakip düzenlenen belgeyi Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarinda İhlalin Tespiti Ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Alt bölge Nüfusu 'den fazla olan bir bölgeyi veya nüfusu veya daha az olup hava kalitesinin değerlendirilmesi ve yönetiminin gerekli olduğu kilometrekare başına düşen nüfusun yoğun olduğu bölgeyi Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Alt değerlendirme eşiği Altına düşüldüğünde, 8 inci maddeye göre hava kalitesini Hava Kalitesi değerlendirmek için modelleme veya nesnel tahminleme Değerlendirme Ve tekniklerinin tek başına kullanılabileceği, Ek I'de belirtilen Yönetimi seviyeyi Alt ölçekli plan Çevre düzeni planı sınırları içerisinde çevre düzeni planına uygun olarak ilgili idarelerince hazırlanacak ve onaylanacak olan planları Çevre Düzeni Planlarina Dair Alt seviyeli kuruluş Ek I, Bölüm 1 ve Bölüm 2 de verilen tehlikeli madde listelerinde, Kolon 2 deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak Kolon 3 teki değerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşu Büyük Endüstriyel Kazalarin Altyapı tesisi Madencilik faaliyetleri için zorunlu ve temdit dahil ruhsat süresi ile sınırlı olan yol, su, haberleşme, enerji nakil Madencilik hattı, bant konveyör, havai hat, kuyu tesisleri, şantiye Faaliyetleri binası, yemekhane, atölye, kantar tesisleri, maden stok alanı, pasa döküm alanı, atık barajı, trafo, patlayıcı madde ve müştemilatı deposu gibi geçici yapı ve binaları

7 Ambalaj Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması Ambalaj aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve Atiklarinin satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış Ek-1 de yer alan Ambalaj Tanımına İlişkin Açıklayıcı Örneklerde belirtilenler ile geri dönüşsüz olanlar da dâhil tüm ürünleri, Ambalaj Atığı Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıklarını, Ambalaj Atiklarinin Ambalaj Atığı Ünitelerden kaynaklanan, EK-2 de B grubu altında yer alan kontamine olmamış, tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir plastik, metal, cam ve kağıt-karton ambalajların atıklarını Tibbi Atiklarin Ambalaj atığı aktarma merkezi Çevre lisanslı toplama ayırma tesislerinin yönetim planı kapsamında ambalaj atıklarının toplanması amacıyla kurduğu şubeleri, Ambalaj Atiklarinin Ambalaj atığı toplama noktası Satış noktalarında tüketicilerin rahatlıkla görebilecekleri yerlerde, ambalaj atıklarını ayrı biriktirmek ve bu konuda tüketicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla oluşturulan noktayı, Ambalaj Atiklarinin Ambalaj atığı üreticisi Ambalajlı ürünü kullanarak ambalaj atığının oluşmasına sebep olan gerçek veya tüzel kişileri, Ambalaj Atiklarinin Ambalaj atıkları yönetimi Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde, kaynağında Ambalaj ayrı toplanması, taşınması, ayrılması, tekrar kullanılması, Atiklarinin geri dönüştürülmesi, geri kazanılması, bertarafı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesini,

8 Ambalaj atıkları yönetimi planı Ambalaj atıklarının biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması faaliyetlerinin çevre ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalar ile bu çalışmaların kimler tarafından nasıl, ne şekilde ve ne zaman yapılacağını gösteren detaylı eylem planını, Ambalaj Atiklarinin Ambalaj bileşenleri Ambalajın elle veya basit fiziksel yollar ile ayrılabilen kısımlarını, Ambalaj Atiklarinin Ambalaj komisyonu Bu doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlendirmek üzere Bakanlık temsilcisinin başkanlığında ilgili taraflardan oluşan komisyonu, Ambalaj Atiklarinin Ambalaj üreticisi Ana çalışma planı Ana demir yolu Ana hava limanı Ana kara yolu Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri, Test biriminin iş yükünün değerlendirilmesine ve çalışmaların izlenmesine yardımcı olacak bilgilerin derlenmesine ilişkin programı Yılda otuz binden fazla trenin geçtiği bir demir yolunu Ambalaj Atiklarinin İyi Laboratuvar lari Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştirilmasi, İyi Laboratuvar larinin Ve Çalişmalarin Denetlenmesi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Çevresel Hafif uçaklarla tamamen eğitim maksatlı olarak Gürültünün yapılanlar hariç olmak üzere, yılda elli binden fazla kalkış Değerlendirilmesi ve inişin gerçekleştiği sivil hava alanını Ve Yönetimi Yılda üç milyondan fazla aracın geçtiği bölgesel, ulusal veya uluslararası bir kara yolunu Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Ara depolama Atıkların geri kazanım veya nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolanmasını, Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği

9 Ara Depolama Atıkların geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolanmasını Tehlikeli Atiklarin Ara ürün Başka bir maddeye dönüştürülmek üzere; kimyasal üretim/sentez için üretilen ve sentezleme işleminde tüketilen veya kullanılan maddeyi Bazi Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarlarin Ve Eşyalarin Üretimine, Piyasaya Arzina Ve Kullanimina İlişkin Kisitlamalar Araç Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı kapsamında yer alan, sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçları (M1), azami ağırlığı 3500 kilogramı aşmayan motorlu yük taşıma araçlarını (N1) ve İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı kapsamında yer alan, motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçları Ömrünü Tamamlamiş Araçlarin Araç muayene istasyonu Egzoz Gazi Araçların niteliklerinin tespit ve kontrol edildiği, bunun için Emisyonu gerekli cihaz ve personeli bulunan, araç muayenesinin yapıldığı ve muayene kanallarının olduğu tesisleri Araç muayene istasyonu Araç muayene istasyonu geçici işletme yetki belgesi Araç sahibi 11/7/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında te belirtilen yerleri Her bir araç muayene istasyonu için Ulaştırma Bakanlığı tarafından işleticiye verilen bir yıl süre ile geçerli belgeyi 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre araç hurdaya ayrılmadan önceki en son sahibini Ömrünü Tamamlamiş Lastiklerin Egzoz Gazi Emisyonu Ömrünü Tamamlamiş Araçlarin

10 Madencilik Arama ruhsat döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, Faaliyetleri Arama dönemi üretim izin belgesi pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere, madenin üretim ve satışı için verilen izin belgesini Arama ruhsatı Arazinin yeniden düzenlenmesi Araziye uygulama Arındırma Arıtma çamuru Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesini Faaliyetler sonucu oluşan boşlukların zemin stabilizasyonunun sağlanması ve faaliyet sonrası kullanım için hazırlanmasını Gübrelerin arazinin yüzeyine uygulanması, içine enjekte edilmesi, arazi yüzeyinin altına verilmesi veya arazinin yüzey katmanlarıyla karıştırılmasını PCB ile kirlenmiş sıvı, ekipman ve her türlü malzemenin güvenli koşullar altında yeniden kullanılmasını, geri dönüşümünü ya da bertarafını mümkün kılan tüm işlemler ile PCB'li ekipmanlardaki sıvıların, PCB içermeyen uygun sıvılarla değiştirilmesini Kentsel atıksu arıtma tesislerinden çıkan ham veya stabilize olmuş çamuru Madencilik Faaliyetleri Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandirilmasi Tarimsal Kaynakli Nitrat Kirliliğine Karşi Sularin Korunmasi Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kentsel Atiksu Aritimi Arıtma çamuru Evsel ve evsel nitelikteki endüstriyel atık suların, fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemleri sonucunda ortaya çıkan, suyu alınmış, kurutulmuş çamuru Kati Atiklarin Arıtma tesisi Her türlü faaliyet sonucu oluşan katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların ilgili mevzuatta belirlenen standartları sağlayacak şekilde arıtıldığı tesisleri Türk Silahli Kuvvetleri Çevre Denetimi Ariyet malzemesi Kayaçların doğal ve jeolojik etkenler sonucu kırılması, ufalanması, alterasyonu, taşınması ve/veya yerinde çökelimi ile oluşan; çakıl, kum, silt ve mil içeren gevşek malzeme ile yamaç molozu niteliğinde olan ve yapılarda dolgu olarak kullanılan malzemeyi Madencilik Faaliyetleri Arka plan gürültüsü Arsenik, Kadmiyum, Nikel ve Benzo(a)piren Bir çevrede incelenen gürültü kaynağı susturulduğunda ortamda geriye kalan diğer kaynakların aynı anda oluşturdukları toplam sesi PM10 fraksiyonundaki söz konusu elementler ve bileşiklerin toplam miktarını Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi

11 Asfalt Atığı Yol, havaalanı pisti ve benzeri yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi ve yıkımı sırasında ortaya çıkan ve bünyesinde asfalt, zift, doğal polimer ve benzeri malzeme bulunan atıkları Hafriyat Topraği, İnşaat Ve Yikinti Atiklarinin Askerî birlik Kuruluşu, teşkilat, personel ve malzeme kadrosu ile birleştirilmiş, bir komuta altına konmuş, taktik ve idari bir bütün olan askerî toplulukları Türk Silahli Kuvvetleri Çevre Denetimi Askerî bölge Askerî işyeri Askerî tesis Askıya alma ASTM yöntemi Ateşleme Isısı Atık Atık Atık Birinci derece askerî yasak bölgeler, nöbet yerleri, karakol, kışla, karargâhlar, askerî kurumlar, yerleşme ve konaklama gibi amaçlarla kullanılan bina ve mahallerin bulunduğu yerleri Türk Silahlı Kuvvetlerince yurt güvenliği için gerekli faaliyetlerin yürütüldüğü işyerlerini Askerî personel, tesis veya malzemelerin bulunduğu yer, depo, kışla, bina gibi yerleri Bakanlıkça verilen belgenin veya ilgili belge kapsamının geçerliliğinin belirli bir süre hükümsüz kılınmasını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen tanımı Yakma tesisinde sürekli yanma rejiminde yanan yakıtın birim zamandaki alt ısıl değerini Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan EK-1'de yer alan sınıflardaki herhangi bir maddeyi Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin n 4 üncü maddesinde tanımlanan tüm madde veya malzemeyi Türk Silahli Kuvvetleri Çevre Denetimi Türk Silahli Kuvvetleri Çevre Denetimi Türk Silahli Kuvvetleri Çevre Denetimi Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarlari Yeterlik Bazi Akaryakit Türlerindeki Kükürt Oraninin Azaltilmasina İlişkin İsinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Atik Yönetimi Genel Esaslarina İlişkin Atiklarin Düzenli Depolanmasina Dair 5/7/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin n 4 üncü maddesinde atık olarak tanımlanan, herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan Atiklarin veya bırakılan, aynı n Ek-1 inde yer alan Yakilmasina İlişkin sınıflardaki herhangi bir maddeyi ve 15 inci maddesinde yer alan atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılmasını

12 Atık Atık Atık Atık Atık Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelikte tanımlanan atığı Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yakıt olarak kullanılması uygun görülen kullanılmış lâstikler, boya çamurları, solventler, plâstikler, atık yağlar ve diğer atıkları Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarını Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarli Tasarimina İlişkin Enerji Kaynaklarinin Ve Enerjinin Kullaniminda Verimliliğin Artirilmasina Dair Gemilerden Atik Alinmasi Ve Atiklarin Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı Su Kirliliği ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle atık enerjiyi Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı sulara da dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve ortamda doğal bileşimin ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle enerjilerini Su Ürünleri Atık Atık Atık alım yükümlüsü Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan, 5/7/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin n EK-1 inde yer alan sınıflardaki herhangi bir maddeyi Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan herhangi bir maddeyi Çevre Kanununun 11 inci maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre gemilerden atık alma yükümlülüğü bulunan sorumluları Toprak Kirliliğinin Ve Noktasal Kaynakli Kirlenmiş Sahalara Dair Türk Silahli Kuvvetleri Çevre Denetimi Gemilerden Atik Alinmasi Ve Atiklarin Atık Alma Gemisi Atık beyan formu Atık Beyan Formu Atık Gaz Akımı Merkezi Denize elverişlilik belgesinde atık alma faaliyeti için Gemilerden Atik tescili yapılan ve bu te tanımlanan atıkları Alinmasi Ve almak, taşımak ve atık kabul tesislerine vermek amacıyla Atiklarin faaliyet gösteren gemileri Atık üreticileri tarafından doldurulması gereken internet tabanlı programda yer alan formu, Atık üreticileri tarafından doldurulması gereken web tabanlı programda yer alan formu Atık gaz borusunun kesitinde, atık gazın en yüksek sıcaklığa ulaştığı bölgeyi Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Tehlikeli Atiklarin İsinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin

13 Atık Gaz ile Isı Kaybı Atık gazlar Atık Kabul Tesisi Atık listesi Atık motor yağı Atık motor yağı üreticisi Atık Pil ve Akümülatör Atık sahibi Atık sanayi yağı Atık Su Atık su toplama alanı Atık Taşıma Formu Atık üreticisi Yakıtın ısıl değeri açısından yakma havası ile atık gazın ısı içeriği arasındaki farkı Hacimsel debileri, su buharı düzeltmeleri yapıldıktan sonra standart sıcaklıkta (273 K) ve basınçta (101,3 kpa) Nm3/saat olarak tanımlanan katı, sıvı veya gaz emisyonlar ihtiva eden gaz halinde salımları Gemilerden kaynaklanan atıklar ile atık alma gemilerinin taşıdığı atıkların alınması ve geçici depolanması amacıyla kurulmuş tesislerini İsinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Büyük Yakma Tesisleri Gemilerden Atik Alinmasi Ve Atiklarin Atik Yönetimi EK-IV'de verilen listeyi Genel Esaslarina İlişkin Belirli bir kullanım süresi sonucunda motorlu araçlardan Atik Yağlarin kaynaklanan ve orijinal kullanım amacına uygun olmayan atık yağları Atık motor yağlarını üreten, kaynağının bilinmemesi durumunda ise atık motor yağlarını mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişileri, kurum ve kuruluşları Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörleri Atık üreticisini veya atığın sahibi olan gerçek ve tüzel kişileri Her türlü sanayi dalından kaynaklanan atık endüstriyel yağları Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları Kentsel atıksuların toplanması ve bir atıksu arıtma tesisine veya nihai bir deşarj noktasına iletilmesi için, nüfusun ve/veya ekonomik faaliyetlerin yeterli derecede yoğunlaştığı alanı Üretici ve taşıyıcı tarafından ortak doldurulacak, üretim noktasından atık bertaraf tesisine kadar kayıt ve beyanları içeren, (Ek 9 A-B) de yer alan formları Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi Atik Yağlarin Atik Pil Ve Akümülatörlerin Atiksu Altyapi Ve Evsel Kati Atik Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Atik Yağlarin Su Ürünleri Kentsel Atiksu Aritimi Tehlikeli Atiklarin Atiksu Altyapi Ve Evsel Kati Atik Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin

14 Atık üreticisi Atık yağ Atık Yağ Atık Yağ Beyan Formu Atık yağ üreticisi Faaliyetleri sonucu tehlikesiz atık oluşumuna sebep olan kişi ve/veya tehlikesiz atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe sebep olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi, Kullanılmış benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon, gres ve diğer özel taşıt yağları ile hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı dişli, sirkülasyon, metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, kağıt makinesi, yatak ve diğer özel endüstriyel yağlar ve endüstriyel gresler, kullanılmış kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri özel müstahzarlar ve kullanıma uygun olmayan yağ ürünlerini Bitkisel atık yağları Ek-2'de yer alan formu Faaliyetleri esnasında Ek-1'de belirtilen atık yağların oluşmasına neden olan, kaynağın bilinmemesi durumunda ise bu atıkları mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişileri Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Atik Yağlarin Bitkisel Atik Yağlarin Atik Yağlarin Atik Yağlarin Atık Yağ Üreticisi Bitkisel atık yağ oluşmasına neden olan, kaynağın bilinmemesi durumunda ise bu tür atıkları mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişileri Bitkisel Atik Yağlarin Atık yağların toplanması Atık yağların üreticisinden kategorilerine göre sınıflandırılarak alınıp lisanslı işleme ve bertaraf noktasına kadar lisanslı atık taşıyıcılar vasıtasıyla Ulusal Atık Taşıma Formu ile birlikte taşınması amacıyla yapılan tüm işlemleri Atik Yağlarin Atık Yönetimi Atık Yönetimi Atıkların Sınırlar Ötesi Hareketi Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, tekrar kullanılması, geri kazanılması ve depolanması işlemlerini Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri İhracatçı, ithalatçı ve transit devletlerden en az birinde tehlikeli olarak görülen atıkların bir devletten başka bir devlete sevk edilmesini Hafriyat Topraği, İnşaat Ve Yikinti Atiklarinin Tehlikeli Atiklarin Tehlikeli Atiklarin

15 Atıksu Atıksu altyapı tesisleri Atıksu altyapı tesisleri Atıksu altyapı tesisleri yönetimi Atıksu altyapı yönetimleri Atıksu arıtımı Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen suları Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve alıcı ortama verilmesinin sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını Mahallin en büyük mülki amirinin bilgi, denetim ve gözetimi altında atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumlu olan, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimini, küçük sanayi sitelerinde kooperatif başkanlıklarını; serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlüklerini; kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığını veya yetkili kıldığı birimleri, mevcut yerleşim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanlarında site yönetimlerini veya tesis işletmecilerini Atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların bertarafının sağlandığı atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden; büyükşehirlerde 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla belirlenen kuruluşları, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununa istinaden bu amaçla kurulmuş idare birlikleri, bunların dışında iskâna konu her türlü kullanım alanında valiliğin denetiminde bu alanları kullananları, serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlükleri, kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı veya yetkili kıldığı birimleri, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimini, küçük sanayi sitelerinde kooperatif başkanlıklarını, mevcut yerleşim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanları ve benzeri kullanım alanlarında ise site yönetimlerini veya tesis işletmecilerini Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birini veya birkaçını Su Kirliliği Su Kirliliği Türk Silahli Kuvvetleri Çevre Denetimi Su Kirliliği Atiksu Altyapi Ve Evsel Kati Atik Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Su Kirliliği

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, ülkenin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK 14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (04.09.2009 TARİH VE 27339 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı