T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI

2 Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülke için gerçek idealin ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes sana karşı çıkacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır; önüne sonsuz engeller yığacaklardır, fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın. Kendini büyük değil, küçük, bir hiç sayarak, kimseden yardım görmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bütün bunlardan sonra da 'büyük' derlerse söyleyenlere gülüp geçeceksin. M. Kemal Atatürk

3 2011 YILI SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon B-Yetki Görev ve Sorumluluk C-İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri B-Temel Politikalar ve Öncelikler C-Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B-Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler B-Zayıflıklar C-Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

4 EKLER A- MİSYON VE VİZYON Misyonumuz Selçuk Belediyesi, genç bir ilçe olmamıza rağmen sahip olduğu kültür mirasının korunduğu, bu mirasın sorumluluğu bilinci ile hareket eden ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan bir belediyedir. Bu nedenle sorumluluğunu bilen, öncelikleri belirlenmiş projelerle, akılcı ve yerinde yatırımları gerçekleştiren, kenti çağdaş ve medeni bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen bir kurumdur. Amacımız tüm bunlarla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik yönden şehirleşmeyi sağlamak, zihinsel, fiziksel, psikososyal açıdan yeterli, yaşam kalitesi yüksek yurttaşların yaşadığı bir kent yaratmaktır. İlçemizin bazı değerlerinin yitirilmemesi ve sonradan pişman olunacak durumlarla karşılaşılmaması için ortak bir algı ve fikir birliğinin oluşmasını ve kent insanının her zaman bilinçli olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak birincil görevlerimiz arasındadır. İlçe insanının, ortak sorunlar karşısında aynı tepkileri ortaya koymasını sağlayacak, sivil toplum kuruluşlarının yönetime daha fazla katılmasını teşvik edecek, gerektiğinde ortak projeler üretecek çalışmalarda öncülük etmektir. Vizyonumuz Çevre ve Bölgemiz Belediyelerine hizmet anlayışında esin kaynağı olmaktır. Bunu sağlarken değerlerimiz İnsana Sevgi, Haklarına Saygı, Şeffaflık, Tarafsızlık, Kararlılık, Hoşgörü, Tarihine Bağlılık, Doğaya Özen ve Sevgi, Kurumsallaşan Yapı ve Yetişen Personel dir. Tarihi ve kültürel dokumuzu koruyarak, bir turizm, eğitim ve tarım merkezi olarak kent insanı ile birlikte ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar (5393 sayılı Belediye Kanunu) Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek

5 ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) ( )(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (İptal İkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/ /29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. (1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

6 e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

7 Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. C-İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Belediyemiz hizmetlerini Atatürk Mahallesi Atatürk caddesinde bulunan Ana hizmet binası içinde vermektedir. Bu hizmet binamızın dışında İsabey Mahallesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Bayındırlık, Park ve Bahçeler birimleri, atölye hizmetleri ile belediyemizin araç ve makinelerinin bakım ve onarımı ile sevkinin yapıldığı Makine İkmal birimimiz ve Pazaryeri içinde Pazarcı esnafımıza ve halkımıza hizmet vermek amacıyla Zabıta hizmet binası bulunmaktadır. Örgüt Yapısı Belediyemizin örgüt yapısı tarih ve26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı nın Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve standartlarına dair yönetmelik esaslarına göre, Belediye Meclisimizin kararı ile aşağıdaki şekilde tekrar yapılanmaya gitmiştir. Belediyemiz karar organları olarak Belediye Meclisi, Belediye Encümeninden oluşmaktadır. Yürütme olarak da Belediye Başkanı ile Belediye birimlerinde görevli çalışanlardan oluşmaktadır.

8 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemiz birimlerinde hizmet kalitesini arttırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için aşağıdaki teknolojik kaynaklardan yararlanılmaktadır. 2 Adet Ana Server 3 Adet Sanal Server 1 adet storage Server (yedekleme Server) 1 adet Firewall (güvenlik duvarı) 91 adet bilgisayar 2 adet dijital telefon santrali 1 adet baskı makinası 1 adet a3 renkli yazıcı 32 adet yazıcı 3 adet fotokopi makinası 2 adet Ploter Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Makine İkmal Biriminde, bakımı yapılan ve tüm birimlerimiz tarafından kullanılan araç ve Makinelerimizin dökümü aşağıya çıkarılmıştır. PLAKA ARACIN CİNSİ ARKASI 135.LAV.55 BİNEK OTOMOBİL RENAULT SAFRAN 235.LBY.03 OTOBÜS ISUZU MD 22 B URBAN 335.LAF.12 OTOBÜS ISUZU 435.LAT.11 MİNİBÜS FORD TRANSİT 535.LDK.52 KAP.KASA KAMYONET RENAULT KANGOO 635.LDK.53 KAP.KASA.KAMYONET RENAULT KANGOO 735.LAM.11 KAP.KASA KAMYONET RENAULT KANGOO 835.LFK.39 KAMYONET FORD TRANSİT 350 M 935.LFK.40 KAMYONET FORD TRANSİT 350 M LFK.56 KAP.KASA KAMYONET RENAULT KANGOO 35.LAM.17 BİNEK OTOMOBİL (BEL.SPOR) VOLSWAGEN PASSAT LBY.95 BİNEK OTOMOBİL (BEL.SPOR) RENAULT EUROPA LEL.38 BİNEK OTOMOBİL (BEL.SPOR) RENAULT LAGUNA EXP LEL.06 OTOBÜS (BEL.SPOR) VOLKSWAGEN CRAFTER LAM.43 OTOBÜS ISUZU Q BUS LAM.82 OTOBÜS BMC LEVENT 3.0 KAP.KASA KAMYONET( 35.LAB.77 AMB.) FORD TRANSİT 35.LAR.75 KAP.KASA KAMYONET BMC LEVENT 3.0 MD 35.LCA.44 KAMYONET FORD TRANSİT 350 M 35.LCB.33 KAMYONET FORD TRANSİT 330 S 35.LAJ.61 TRAKTÖR FIAT 54 C 35.LCA.10 TRAKTÖR MASSEY FERUSON 35.LBY.65 TRAKTÖR NEW HOLLAND 35.LCB.52 KAMYON (SULAMA BMC FATİH

9 ARAZÖZÜ) 35.LBM.64 KAMYON (SU TANKERİ) FATİH 162/25 35.LCB.55 KAMYON (TEMİZLİK ARACI) FIAT 50 NC 35.LCB.56 KAMYON (KONT. YIK. ARACI) FIAT 50 NC 35.LCU.31 KAMYON (TEMİZLİK ARACI) IVECO LCU.32 KAMYON (TEMİZLİK ARACI) IVECO LDF.43 KAMYON (TEMİZLİK ARACI) IVECO LDF.44 KAMYON (TEMİZLİK ARACI) IVECO LDF.47 KAMYON (TEMİZLİK ARACI) IVECO LFN.52 KAMYON (TEMİZLİK ARACI) IVECO EURO CARGO 35.LFN.53 KAMYON (TEMİZLİK ARACI) IVECO EURO CARGO 35.LFN.54 KAMYON (TEMİZLİK ARACI) IVECO EURO CARGO 35.LAJ.64 KAMYON (TEMİZLİK ARACI) FATİH BMC 110/08 35.LBP.19 KAMYON (TEMİZLİK ARACI) FATİH 170/25 35.LDR.30 KAMYON (TEMİZLİK ARACI) FORD CARGO 25/20 35.LAL.60 TRAKTÖR 8073 STAYER 35.LCD.47 TRAKTÖR 2073 SH BAŞAK 35.LFH.68 TRAKTÖR NEW HOLLAND SÜPÜRGE HAMARAT SÜPÜRGE MARATON SAHİL TEMİZLEME MAKİNESİ BICHTEC LBY.94 PİKAP KAMYONET FORD RANGER 4x4 35.LBM.63 DAMPERLİ KAMYON FATİH 200/26 35.LAJ.03 DAMPERLİ KAMYON FATİH 200/26 35.LAR.12 TRAKTÖR FİAT LAR.13 TRAKTÖR FİAT 54 C 35.LAJ.62 TRAKTÖR FİAT 54 C 35.LCJ.47 TRAKTÖR NEW HOLAND / TRAKTÖR KEPÇE FORD / G GRAYDER CATERPILLER 35-16/ PALETLİ KEPÇE CATERPILLER 35-16/ BEKO KEPÇE MASTAŞ 35-16/ ASFALT SİLİNDİRİ BİTELLİ 35-16/ LASTİK TEK. ESKAVATÖR CATERPILLER 35-16/ E BEKO KEPÇE CATERPILLER 35-16/ ELEKTRİKLİ FORKLİF HYSTER 35.LAJ.65 MOBYLETTE SÜPER LAJ.67 MOBYLETTE SÜPER LAJ.68 MOBYLETTE SÜPER LAJ.69 MOBYLETTE SÜPER LBL.38 MOBYLETTE SÜPER LBL.39 MOBYLETTE SÜPER LCB.61 MOBYLETTE SÜPER LCS.49 HONDA ACTİVA

10 35.LDF.45 HONDA ACTİVA 35.LDF.46 HONDA ACTİVA 35.LEZ.48 MONDİAL 125 UAG 35.LEZ.49 MONDİAL 125 UAG 35.LEZ.50 MONDİAL 100 MFH 35.LEZ.51 MONDİAL 100 MFH İLAÇ MAKİNASI 1 İL-SER (BENZİN) İLAÇ MAKİNASI 2 İL-SER (BENZİN) İLAÇ MAKİNASI 3 İL-SER (BENZİN) İLAÇ MAK. (DUMANLI SİST) BENZİN- MAZOTLU İLAÇ MAK. (DUMANLI SİST) BENZİN- MAZOTLU İLAÇ MAK. (DUMANLI SİST) BENZİN- MAZOTLU JENERATÖR VOLVO 150 KWA JENERATÖR PERKINS 66 KWA JENERATÖR PERKINS 66 KWA JENERATÖR DETROİT 320 KWA JENERATÖR PERKINS 88,5KWA MOTOPOMP SÜPER STAR 6 İNÇ MOTOPOMP SÜPER STAR 6 İNÇ MOTOPOMP PANCAR 3 İNÇ MOTOPOMP SÜPER STAR 3 İNÇ MOTOPOMP SÜPER STAR 3 İNÇ MOTOPOMP SÜPER STAR 2 İNÇ MOTOPOMP SÜPER STAR 2 İNÇ AĞAÇ MOT. OLEAMAC 940 C ( 2 Ad.) AĞAÇ MOTORU 1 AĞAÇ MOT. JONSERED 2165 AĞAÇ MOTORU 2 AĞAÇ MOT. STİ HL 038 AĞAÇ MOTORU 3 AĞAÇ MOT. HUSGUVARNA 40 AĞAÇ MOTORU 4 AĞAÇ MOT. JONSERED 2045 AĞAÇ MOTORU 5 AĞAÇ MOT. OLEAMAÇ 971 AĞAÇ MOTORU 6 AĞAÇ MOT. OLEAMAC 936 (2 Ad.) AĞAÇ MOTORU 7 AĞAÇ MOT. OLEAMAC 931 AĞAÇ MOTORU 8 AĞAÇ MOT. STİHL 210 AĞAÇ MOTORU 9 ÇİM TRAKT. MTD ÇİM TRAKTÖRÜ ÇİM BİÇME MR 534 ÇİM BİÇME MOTORU 1 ÇİM BİÇME MR 534 ÇİM BİÇME MOTORU 2 ÇİM BİÇME MR 534 ÇİM BİÇME MOTORU 3 ÇİM BİÇME MR 534 ÇİM BİÇME MOTORU 4 TIRPAN CASTOR TIRPAN 1 (HURDA) TIRPAN CASTOR TIRPAN 2 TIRPAN CASTOR TIRPAN 3 (HURDA) TIRPAN CASTOR TIRPAN 4 ÇAPA MOT. GRİLLO ÇAPA MOTORU 1 ÇAPA MOT. TARAL 22 ÇAPA MOTORU 2 ÇİM HAV.MO MTD 40/35 ÇİM HAVALANDIR. MOT. YAPRAK TAP MTD-CSV YAPRAK TOP. MOT ÇİT MAKASI EFCO T5 327 ÇİT MAKASI SIRIK MOT STIHL HT 75 SIRIK KESME MOTORU SIRIK MOT OLEAMAC PPX-250 SIRIK KESME MOTORU AĞAÇ MOT. OLEAMAC 962 AĞAÇ MOTORU AĞAÇ MOT. OLEAMAC 981 AĞAÇ MOTORU AĞAÇ MOT. CASTOR CP 420 AĞAÇ MOTORU

11 AĞAÇ MOT. ALPINA 270 AĞAÇ MOTORU TIRPAN CASTOR 55 TIRPAN 5 TIRPAN CASTOR 55 TIRPAN 6 TIRPAN CASTOR 55 TIRPAN 7 ÇİM MOT. MR 534 ÇİM BİÇME MOTORU 5 ÇİM MOT. MR 534 ÇİM BİÇME MOTORU 6 ÇİM MOT. MR 534 ÇİM BİÇME MOTORU 7 ÇİT MAKASI KAWASAKİ TH 23 ÇİT MAKASI

12 İnsan Kaynakları Belediyemizde 53 Adet Memur, 25 adet Sözleşmeli Personel ve 134 Adet İşçi görev yapmakta olup, bunların 54 adet kadın ve 158 âdeti erkektir. Personelimizden 5 kişi Yüksek Lisans, 32 kişi Lisans, 20 kişi Ön Lisans, 14 kişi Meslek Lisesi, 45 kişi Lise, 16 kişi Ortaokul ve 80 kişi İlkokul mezunudur. PERSONEL DURUMU 12% 63% 25% Sözleşmeli Personel 25 kişi Memur 53 Kişi İşçi 134 Kişi Personel Öğrenim Durumu 9% 15% 2% 38% 7% 21% 8% İlkokul 80 kişi Ortaokul 16 Kişi Lise 45 Kişi Meslek Lisesi 14 Kişi Ön Lisans 20 kişi Lisans 32 Kişi Yüksek Lisans 5

13 II- AMAÇ VE HEDEFLER A-İdarenin Amaç ve Hedefleri Yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve toplumsal refahın arttırılmasına yönelik karar alma süreçlerine kentlilerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlamak, İlçe insanının yaşamlarını etkileyen her türlü bilgiye ulaşmasını kolaylaştıracak şekilde halkla ilişkiler ve iletişim yapıları oluşturulacaktır. İlçenin esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan ve alınan kararları uygulayan Zabıtanın oluşacak tehditlerin önlenmesi ve en aza indirilmesinde ilçe insanı ile birlikte hareket etmesi sağlanacaktır. İlçe içinde halkın tüketimine sunulan tüm sebze ve meyve ile her türlü su ürününün kalite standartları ve uygun sağlık koşullarında satışa sunulması sağlanacaktır. Genel anlamda sağlık işlerine yönelik bireysel ve toplumsal duyarlılık oluşturulacaktır Etkili ve aktif insanlarımızın yetişmesinde yaşam boyu öğrenme olanaklarını sağlamak; temel eğitim hakkından tüm yurttaşlarımızın aynı derecede faydalanmasını sağlamak. Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları ve çalışanlarının ilçenin sosyal ve kültürel hayata katılmasını, bu sayede ilçe halkının duyarlılık kazanmasını ve gerek yerel üniversite gerekse ulusal üniversitelerin ilçe ve bölgemiz ile ilgili olarak projeler üretmesini sağlamak. Yoksulluğu doğal yaşam biçimi haline getirmeden, kişilerin haklarına saygılı bir şekilde ve kimliklerini deşifre etmeden, toplumsal dayanışma ve katılım temelinde, ilçe kaynaklarının yoksulluğu ve yoksunluğu önleyici, azaltıcı ve hafifletici şekilde kullanılmasını sağlamak. Kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bilgilenmelerini sağlayarak yeterlilikleri arttırılacak, gerekli durumlarda haklarının korunmalarına ilişkin alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde projeler üretilecektir. Genç ve çocuklarımızın sorumluluk duygusu yüksek, duyarlı, sağlıklı, bilgili, eğitimli ve kültürlü çağdaş bireyler olabilmelerini ve Yüce Atatürk ün Gençliğe Hitabındaki gibi yetişmelerine katkı verilecektir. İlçemizin turizm potansiyelinin ilçenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katma değer sağlayacak şekilde kullanılmasında yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde farkındalık yaratılması sağlanacaktır. İlçe ekonomisinin önemli bir dinamiği olan esnafımızın karşılaştığı sorunların çözümünde bağlı oldukları örgütlerle işbirliği yapılarak yerel çözümlerin geliştirilmesinde öncü rol üstlenilecektir. İlçemizin prestiji ve yansıması olan uzun, nitelikli geçmişe sahip festivallerimizin içerdiği evrensel değerleri koruyarak ve güncel değişimleri takip ederek ulusal ve uluslararası farkındalık yaratılmasına özen gösterilecektir. İlçemizin sahip olduğu tarihi, sosyal ve kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında mevcut değerlerin aktif rol üstlenmeleri sağlanacaktır. Kaliteli hizmet üretimi ve sunumunda sahip olunan teknik ve teknolojik altyapının etkinliği ve kapasitesi geliştirilerek halkın kullanımına sunulacaktır. Kuruma ve ilçemize ait veri ve bilgilerin saklanması, işlenmesi, ayrıştırılması ve gerekli olan tüm teknik donanımın sürekli çalışabilirliği sağlanacaktır. Kentimizin tüm kuşaklar ve farklı kültürler açısından yaşanılabilirliğini sürdürebilmesi için, kültürel çeşitliliğin korunabildiği bir ortamda, hep birlikte bir arada yaşayabilmenin gerekliliği için çalışmalara devam edilecektir.

14 , , , , ,85 B-Temel Politikalar ve Öncelikler İlçemizin sahip olduğu kültür mirasının korunması, ayrıca tarım ve eğitim alanlarında da ilçemizin hak ettiği yerlere gelmesi için, öncelikleri belirlenmiş projelerle, yerinde yatırımları gerçekleştirecek politikaların oluşması temel hedefimizdir. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1 Bütçe Uygulama Sonuçları Belediyemiz 2011 yılı Bütçesinde ,00-TL lık gelir ve ,00-TL gider ve ,00-TL Finansmanın Ekonomik sınıflandırması tablosunda Bankalardan Borçlanma ile denklik sağlanmıştır yılı sonu itibarı ile gelirlerimiz, ,69.-TL tahakkuk yapılmış ve geçen yıldan devreden ,86.-TL tahakkuk ile toplam tahakkuk ,55.-TL olmuştur. Tahakkuk eden bu gelirin ,70.-TL tahsilatı yapılmış ve yıl sonu itibarı ile ,85.-TL tahakkuk tahsil edilmeyerek 2012 yılına devretmiştir GELİR BÜTÇESİ 2011 Devir Yıl içi Tahakkuk Toplam Tahakkuk Tahsilat 2012 e devir

15 , , , , , yılı gider bütçemiz ,00-TL olarak düşünülmüş, geçen yıldan devreden ,32.-TL ödenek ile toplam ödenek ,32.-TL olmuştur. Yılsonu itibarı ile ,83.-TL ödenek harcanmış, ,49.-TL ödenek imha edilmiş ve 2012 yılına 48,00.-TL kullanılmayan ödenek olarak devretmiştir GİDER BÜTÇESİ 2010 Devreden Ödenek 2011 Bütçesi Toplam Ödenek Harcanan Ödenek İmha Edilen Ödenek 2012 Devir eden Ödenek

16 , , , , ,38 Ekonomik sınıflandırma düzeyine göre 2011 yılında yapılan Harcamalar : Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderlerine Cari Transferlere Sermaye Giderlerine ,47.-TL ,74.-TL ,00.-TL ,24.-TL ,38.-TL GİDERLER Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Klurumu Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri

17 , , , , , , , , ,27 Fonksiyonel sınıflandırma düzeyine göre ise Harcamalar, Genel kamu Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Ekonomik İşler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri olarak gerçekleşmiştir ,07-TL ,63-TL ,46-TL ,99-TL ,45-TL TL ,27-TL ,74-TL ,57-TL , , , , , , , ,00 0,00 GİDERLERİN FONKSİYONEL DAĞILIMI Genel kamu Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Ekonomik İşler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

18 , , , , , , , , ,79 Tahakkuk yapılan Gelirlerimiz ana başlıkları ile dökümü yapıldığında, Vergi gelirleri ,83.-TL Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri ,91.-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ,03.-TL Diğer Gelirler ,79.-TL Sermaye gelirleri ,13.-TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılan bu tahakkuktan 2011 yılında ,70-TL tahsilat yapılmıştır TAHAKKUKLAR TAHSİLATLAR Vergi gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye gelirleri Vergi gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye gelirleri

19 2011 yılı içinde ,69.-TL gelir tahakkuku yapılmıştır. Yaptığımız tahakkukun gelir bütçemize oranı %114,80 olarak gerçekleşmiştir. Tahakkuk eden bu gelirin ,70.-TL tahsilatı yapılmış ve tahsilatımızın gelir bütçemize oranı da %101,23 olarak gerçekleşmiştir Personel giderleri ,47.-TL olarak gerçekleşmiş ve bunun da gerçekleşen gider bütçemize oranı % 36,05 ve gelir tahakkuklarımıza oranı %28,19 olmuştur. Mali Hizmetler Müdürlüğü, Muhasebe, Gelir, Tanzim Satış ve Destek Hizmetleri şeflikleri ile hizmet vermektedir. Gelir servisimiz Belediyemizin tüm tahakkuk ve tahsilatını yapmakta, işyerleri açılış ve Pazar Tatil ruhsatlarını hazırlamakta, emlak kayıtlarını tutmakta, Tanzim satış birimimiz ise ticari faaliyet konularını yürütmektedir. Tanzim Satış Müdürlüğü içerinde Carpouza Cafe, Düğün salonu işletmesi ve Soğuk hava işletmesi mevcuttur. Bu işletmelerimizde amaç ticari kardan ziyade hizmet kalitesini artırmak ve halkımıza en iyi şekilde hizmet etmektir. Ayrıca bu hizmet yerlerimizde Belediyemizin çeşitli etkinliklerinde de faydalanılmaktadır. Destek Hizmetlerimiz ise Belediyemiz ana ambarını idare etmekte ve Belediyemiz İhalelerinin hazırlanmasını sağlayarak sonuçlandırmaktadır. Muhasebe servisimiz ise Belediyemizin tüm mali kayıtlarını tutarak hesap verebilir duruma getirmektedir. Hak ediş sahiplerine ödemeleri yapılmakta ve gerekli raporlamalar hazırlanmaktadır. Ayrıca gelir ve giderlerimiz ile mizanlar aylık düzenli olarak Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına elektronik ortamda gönderilmektedir. 2 Mali Denetim Sonuçları yılları İçişleri Bakanlığı Kontrolörlüğü ve Sayıştay Başkanlığı tarafından denetime tabii tutulmuş ve 2000, 2001 ve 2002 yılları hakkında Beraat kararı verilmiştir.2003 ve 2007 yılları arasında sorgu ve inceleme devam etmekte ve 2008 yılı sarf evraklarımız sorgusu dahi yapılmadan beraat kararı verilmiştir yılı evrakları Sayıştay Denetimine hazır olarak beklemektedir.

20 Belediye Birimlerimiz incelendiğinde ise; YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ; Belediyemize verilen dilekçe ve gelen resmi yazıların havaleleri yapılarak evraklar konularına göre ayrılmış, yazı ile cevap verilecek olanlara yasal süreleri içinde cevap verilmiştir. Encümeni ilgilendirenler Belediye Encümenine, Belediye Meclisini ilgilendiren konular Belediye Meclisinin gündemine alınarak konunun görüşülmesi sağlanmış, görüşülen ve karara bağlanan konular işlemlerinin yapılması amacıyla yasal süreleri içinde ilgili dairelere havale edilmiştir yılı içinde ilçemizle ilgili imar, çevre, sağlık, personel, yatırım programları v.b. gibi konularda Belediye Meclisi yapmış olduğu 28 olağan, 1 Olağanüstü oturumda 233 karar almış, Belediye Encümeni 5393 sayılı Kanun gereğince haftanın her Salı günü yapmış olduğu toplantılarda 940 karar almış ve alınan tüm kararlar uygulanması için belediyemiz ilgili birimlerine havale edilmiştir YILI MECLİS KARARLARININ DAĞILIMI İMAR 62 MALİ 10 SEÇİM 14 TARİFE 19 NORM KADRO 12 SÖZLEŞMELİ 4 PERSONEL DİĞER YILI ENCÜMEN KARARLARININ DAĞILIMI İMAR 177 KONULARI MALİ 20 KONULAR ASKER 19 AİLELERİNE YARDIM İHALE 20 PARA CEZASI 168 İŞYERİ 6 KAPATMA DİĞER 876

21 2011 YILI AYLARA GÖRE MECLİS TABLOSU OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylara göre Belediye Meclisinin almış olduğu kararları gösterir tablo YILI AYLARA GÖRE ENCÜMEN TABLOSU OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylara göre Belediye Encümeninin almış olduğu kararları gösterir tablo. İlköğretim ve lisede eğitim gören ihtiyaç sahibi çocuklarımıza okul döneminin başında okul kıyafeti, kırtasiye malzemeleri ve ayakkabı yardımı yapılmıştır. Bu yardımlar için Belediye Bütçesinin Eğitim Amaçlı Yardımlar bölümünden ,10 TL ödenek kullanılmıştır.

22 Belediyemiz ilçemizde yaşayan insanların zor günlerinde yanında bulunduğu gibi hasta olduğu zaman da yanlarında olmuş, onların sağlık sorunlarıyla da ilgilenmiştir. Bu nedenle Belediye Bütçesinin Sağlık Amaçlı Yardımlar bölümünden ,66 Tl ödenek kullanılmıştır. Belediyemiz İlçemizde bulunan fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı Dini Bayramlarda da unutmamış, onların bayramları huzur ve rahat içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla yardım paketleri dağıtmıştır. Yapılan yardımlar için Belediyemiz Bütçesinden ,46 TL ödenek kullanılmıştır. Belediyemiz, İlçemizde bulunan vatandaşların soğuk kış günlerinde yanlarında olmuş, bir nebze de olsa ısıtmak amacıyla onlara yakacak yardımı yapmıştır. Yapılan bu yardımlar için Belediyemiz Bütçesinden ,05 TL ödenek kullanılmıştır. Ayrıca devamlı bir işi olmayıp sosyal güvencesi bulunmayan sezonluk işlerde ve tarımda amelelik yaparak geçimini sağlamaya çalışan fakir olduğunu belgeleyen ailelere temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri gıda paketleri hazırlanarak verilmekte, ayrıca nakdi yardım yapılmaktadır. Bu yardımlar için Belediye Bütçesinden ,06 TL ödenek kullanılmıştır. İlçemizde bulunan Mahalle muhtarlarından alınan fakirlik belgeleri ile fakir olduğunu beyan eden ve Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce adreslerinde yapılan araştırma sonunda muhtaç, fakir, yaşlı ve kimsesizlere çalışamayacak durumda olan sakatlara yıl boyunca 5393 sayılı Belediye Kanunun 14, 38 ve 60 ncı maddeleri gereğince yardımlar yapılmaktadır. Yapılan tüm yardımlar, Belediyemiz Birimleri ve Mahalle Muhtarları ile birlikte organize bir çalışma ile yürütülmektedir. Hukuk İşleri Servisinde belediyenin hukuki iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla 2011 yılında Belediyemiz tarafından 14 dava açılmış ve bu dönemde Belediye aleyhine 130 dava açılmış ve yıl içinde 7 tanesi sonuçlandırılmıştır yılı içerisinde Belediye alacakları ile ilgili icra takiplerine devam edilmiş, yıl içinde toplam 65 adet icra takibi yapılmış geçmiş yıllardan gelen takipler devam ettirilmiş ve alacakların bir kısmının tahsilatı sağlanmıştır yılında yayınlanan 6111 sayılı kanun çerçevesinde yapılan taksitlendirme başvuruları nedeniyle yapılan takip sayısı düşük kalmıştır. Yeniden yapılanmamız içerisinde kurulan Özel Kalem, Başkanlık Sekreteryasını düzenleyerek Belediye Başkanının görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmüş, randevularını planlamış, toplantılarını ayarlamış, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmiş, resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmüştür.

23 Halkın belediye çalışmalarına katılım için yeni yöntemler geliştirilmiş, demokratik yönetim anlatışı çerçevesinde başkanlık makamıyla personel arasında iletişim sağlamak adına her hafta düzenli olarak toplantılar düzenlenmiştir. İlçemizi ve Başkanlığımızı ziyarete gelen yurt içi ve yurt dışı konukların en iyi şekilde ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmiştir.

24 Özel Kalem Basın ve Halkla İlişkiler birimleri çalışmalarını da koordine etmektedir. Halkla ilişkiler biriminde görevli çalışanlarımız konularında eğitim görmüş İletişim uzmanlarından oluşmaktadır. Belediyemize gelen Vatandaşlarımız ile ilk teması kurmaktalar ve ilgili birimlere yönlendirmektedirler. Ayrıca Yardım dilekçeleri ilgili araştırmalar yaparak Encümen e yardımcı olmaktadırlar. Basın Birimimizde çalışan personelimiz de konularında eğitim görmüş kişilerden oluşmaktadır. Bu birimimiz 6 aylık çalışmaları ile Belediyemiz hakkında 3742 adet Haberin basında yer alması sağlanmıştır. Bu haberlerin 2212 adeti yazılı medyada, 266 adeti Ulusal ve Bölge televizyonlarında ve 1264 adeti internet sitelerinde olmuştur.

25 Belediyemizin iş ve işlemleri hakkında ilçe genelinde yaşayan vatandaşları bilgilendirmek adına Selçuk Bülten adlı belediye yayınını hayata geçirilmiştir.15 günlük periyotlarla yayınlanan ve kentin büyük bir bölümüne ulaştırılan bu yayın sayesinde ulusal basını ve internet sitelerini takip edemeyen vatandaşların belediye çalışmalarından haberdar olması sağlanmıştır.

26 Bu yıl 30. su düzenlenen Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali nin reklam çalışması yapılarak 7 ulusal gazetede ve 1 bölgesel televizyonda 9 gün boyunca duyurusunun yapılması sağlandı. Ayrıca yapılan davetler sonucu başta Reuters ve Epa ajans olmak üzere pek çok uluslararası haber ajansı ve belgesel yapımcısının festivale katılımı sağlandı. Bu çalışmalar neticesinde Deve Güreşleri Festivali yazılı ve görsel olarak uluslararası, ulusal ve yerel medyada geniş yer buldu. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemizde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetiştirilmesini sağlamak, görevlerinin gerektirdiği mesleki bilgi ile iletişim becerilerini kazanmalarını yardımcı olmak, etkinlik ve tutumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliklerini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla Hizmet İçi Eğitim ve Hizmet Geliştirme Eğitimi planlanmıştır. Bu planlama müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda kişisel gelişim eğitimleri ve mevzuat eğitimleri üzerine yapılmıştır. Hizmet Geliştirme Eğitim Programı kapsamında tarihleri arasında dokuz adet eğitim semineri yapılmıştır.

27 Kurum kültürünü oluşturan faktörler ile kurum değerleri arasındaki ilişkinin kurumun günlük işleyişine ve gelecek planlarına etkisi hakkında personelde kanaat oluşturmayı hedefleyen Kurum İçi Etik Farkındalığı ve Kurum Kültürü eğitim semineri, Uyum süreci, iş görme becerisi ve kurumsal kimlik konularında, işe yeni başlayan personelde kanaat oluşturmayı hedefleyen Uyumlanma (Oryantasyon) başlıklı eğitim semineri, Kurum içi iletişimin kuvvetlendirilmesi ve başarılı iletişim becerileri kazandırılması konularında farklı yaklaşımların aktarıldığı İletişim Becerileri, Etkili İletişim ve Empati Kurma başlıklı eğitim semineri,

28 Müdür, amir ve şef pozisyonunda çalışan personele yöneticilik ve liderlik konusunda farklı yaklaşımların aktarıldığı Etkin Liderlik ve Yöneticilik başlıklı eğitim semineri, Zabıta memurlarına ve destek hizmet personeline öfkeyi tanıma, doğru olarak ifade edebilme, kontrolünü sağlama ve insan ilişkilerine yansıması konularında farklı yaklaşımların aktarıldığı İnsan İlişkileri ve Öfke Kontrolü başlıklı eğitim semineri

29 Motivasyon sağlama ve kurumların hedeflerine çalışanları vasıtasıyla ulaşmasını sağlama konularında personelde kanaat oluşturmayı hedefleyen Takım Çalışması ve Motivasyon başlıklı eğitim semineri, Zamanı etkili kullanabilme, stres kaynaklarını tespit etme, önleme ve onarma konularında beceri geliştirme konularında farklı yaklaşımların aktarıldığı Zaman ve Stres Yönetimi başlıklı eğitim semineri, Müdür, amir ve şef pozisyonunda çalışan personele toplantı yönetimi ve etkin toplantıların hazırlık, uygulama ve sonlandırma aşamalarıyla bütünlüklü bir süreç olduğu konusunun aktarıldığı Toplantı ve Proje Yönetimi başlıklı eğitim semineri,

30 İş yaşamında çatışmayı yönetebilme, problem çözme araçlarını kullanabilme ve çatışmayı olumlu sonuçlandırma konularında personelde kanaat oluşturmayı hedefleyen Çatışma Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri başlıklı eğitim semineri, Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi için Belediyemiz ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği arasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 75. Maddesi gereğince hazırlanan Selçuk Belediyesi Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ortak Hizmet Projeleri ve İşbirliği Protokolü tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan protokole göre konusunda ilgili personele tarihinde Kamu İhale Kanunu eğitimi,

31 tarihinde 657 S. Devlet Memurları Kanunu ve Zabıta Yönetmeliği Sayıştay 4. Daire Başkanı Abdurrahman Acar tarafından Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı konferans ve toplantı salonunda yapılmıştır. Belediyemiz ile Türkiye İş Kurumu arasında imzalanan yetki sözleşmesi gereği birimimiz memuru Mehmet Selçuk YALÇIN hizmet Birimi yetkilisi olarak elektronik ortamda İş-Kur kayıtları ile İşsizlik ödeneğine başvuruları doldurarak gönderilmesini sağlamıştır. Belediyemize, 2011 yılında 7664 adet dilekçe ve 3217 adet resmi evrak kayda alınıp ilgili birimlere havalesi yapılarak gerekleri yerine getirilmiştir.

32 EVRAK KAYIT RESMİ 7664 DİLEKÇE İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Selçuk Belediye Meclisinin gün ve 9/90 sayılı kararıyla kabul edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle belediyemiz imar servisinde verilen hizmet ve işlemlerin uzmanlık ayrımı esasına göre eksiksiz ve tam verimli olarak yürütülmesi amaçlanmıştır. Yönetmelik gereğince kurulan, İmar Uygulama Komisyonu, imar durumu, yol kotu, imar uygulama ve imar planlama taleplerinin, Proje Etüd komisyonu, ruhsat talepleri ile sunulan projelerin, yürürlükteki mevzuat ve genel şehircilik ilkelerine uygunluğunun denetlenmesi, Yapı Kullanma Komisyonu ise iskan ruhsat taleplerinin onaylı projelerine yapılıp yapılmadığının mahallinde uzmanlık ayrımına göre denetlenmesi görevlerini yürütmektedir. Kurulan bu komisyonların verimli çalışabilmesi için sözleşmeli personel alımı yoluna gidilerek servise gerekli destek sağlanmıştır. Bu destek ile Müdürlüğümüz; 1 Müdür ( Mimar ) 5 Mimar 1 Y.Mimar (Restorasyon uzmanı) 1 Harita ve Kadastro Mühendisi 1 Harita ve Kadastro Teknikeri 1 Restorasyon teknikeri 1 Şehir ve Bölge plancısı 1 İnşaat Mühendisi 2 Evrak kayıt ve Arşiv görevlisi olmak üzere toplam 14 kişiden oluşmaktadır. İMAR DURUMU, SUBASMAN VİZESİ, YOL KOTU TUTANAĞI 2011 yılında kurumumuza yazılı olarak yapılan 97 adet imar durumu müracaatı ile 80 adet yol kotu tutanağı düzenlenmiş olup, basılı evraklara dair arazide yapılan toplam 80 adet su basman vizesi kontrolü gerçekleştirilmiştir. Komisyonlar hakkında bilgi

33 TEVHİT VE İFRAZ 2011 yılı içerisinde kurumumuza yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri kapsamında ki ifraz veya birleştirme işlemleri adedi 25 olmuştur. Başvuruların 24 adedi mevcut yasa, yönetmelik ve plan hükümleri doğrultusunda uygun olduğu görülmüş ve işlemleri gerçekleştirilmiş olup, 1 adet tevhit ifraz talebinin ilgili mevzuatlara uygun olmamasından dolayı işlemi reddedilmiştir. İMAR UYGULAMASI İlçemiz 1/1000 ölçekli uygulama plan sınırları dahilinde 2011 yılında sadece 14 Mayıs mahallesinde 1 adet 3194 sayılı İmar Kanununun 18 nci maddesi uygulama talebi olmuştur. Bahse konu uygulama talebinin kadastro kontrolleri tamamlanmış olup, tapu sicil müdürlüğünde tescil işlemleri bitirilmiştir. İNŞAAT RUHSATI Belediyemizden 2011 yılı içinde toplamda 127 adet yeni inşaat ruhsatı, verilmiştir. YAPI KULLANMA İZNİ ( İSKAN RUHSATI ) Belediyemizden 2011 yılı içinde toplam 359 adet iskan ruhsatı ( yapı kullanma izin belgesi ) verilmiştir. YAPI DENETİMİ 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun kapsamında 3194 sayılı imar kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile tek parselde bodrum kat dışında en çok iki katlı ve toplam 200 m yi geçmeyen müstakil yapılar ( değişik : tarih ve 5205 sayılı kanun ) hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak her türlü yapının; 1 İş yeri teslim tutanağı, inşaatın fiilen başladığını belgelemek üzere, yapı ruhsatının alınmasını takiben yapı sahibi, yapı denetim kuruluşu, yapı müteahhiti ve şantiye şefi tarafından tanzim ve ilgili idare tarafından mahallinde yapılan incelemesinden sonra tasdik edilmiştir. 2 Yapı denetim kuruluşu, yapı denetim uygulama yönetmeliğinin 27 nci maddesinde belirtilmiş oranlara göre her yapı bölümü için bahse konu bölümlerin tamamlanmasından sonra hak ediş raporunun düzenlemesi işlemleri yapılmıştır. 3 - İş bitirme belgeleri mahallinde kontrol edilerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait web ortamında onay işlemleri yapılmıştır. KAÇAK İNŞAAT KONTROLÜ Belediyemiz sınırları içinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince 28 adet mühürleme işlemi yapılmış, 15 adedine idari para cezası kesilmiştir. 6 adedine yapılan mühürleme işlemine sebep olan aykırılıkların kaldırılmasından dolayı yapılan mühür sökme işlemi yapılmıştır. Yasal prosedürleri devam edenlerin takipleri yapılmaktadır.

34 İMAR PLANLARI SELÇUK-PAMUCAK 1 NOLU TURİZM MERKEZİ Pamucak bölgesinde, Antik Kanal ile Efes Prenses Otel arasında kalan kısımda, bir önceki planların iptal gerekçeleri dikkate alınarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun gün ve 95/8 sayılı kararı doğrultusunda 4957/2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7 nci maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünce tarihinde onaylanmış olup, tarihinde askıdan indirilen planlar kesinlenmiştir. SÜRMELİ OTELİ EFES PRENSES RICHMOND OTELİ ANTİK KANAL

35 EFES, YEDİUYUYANLAR, ANTİK KANAL VE MERYEMANA Bir dünya mirası olarak Efes Antik Kenti ve çevresindeki arkeolojik alanların, korunması, 100 yılı aşkın süredir devam edilen kazı çalışmalarının devamlılığının sağlanması, ören yerinin gezilebilirliğinin arttırılması, alan bütününde koruma ve kullanma dengesinin belirlenmesi amacı ile 3 yıldan fazla süredir kurumumuzca yaptırılan Efes Koruma Amaçlı plan çalışmalarında sona yaklaşılmıştır. 1/5000 ölçekli Selçuk Efes Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, İzmir II nolu Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Bahse konu plan İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinin tarih ve sayılı kararı ile onaylanmış ve 30 günlük askı süreci sonrasında kesinleşmiştir

36 EFES VE MERYEM ANA ÖREN YERLERİNDE YAPILAN HARİTA VE PLANLAMA ÇALIŞMASI BÖLGESİ Onaylanan 1/5000 ve hazırlanmakta olan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesi ile efes ören yeri ile meryemanayı içine alan bölgede alanın nasıl yönetileceği hususunda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanan Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince şimdiye kadar uygulanan yöntemlerden farklı olarak, merkezi ve yerel yönetimin sivil toplum kuruluşlarını da yanlarına alarak ilçemiz ve dünya için çok önemli olan bu alanın kullanımının bütüncül olarak ele alınması için çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, Selçuk ta, 13 Ağustos 2009, 23 Ekim 2009 tarihlerinde bölge halkı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla toplantılar düzenlemiş, Haziran ve 27 Temmuz 2011 tarihlerinde ise Yönetim Planı Geliştirme Çalıştayları gerçekleştirilmiştir. Selçuk tan yerel paydaşların yanı sıra koruma uzmanları ve akademisyenler ile kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin bir araya geldiği çalıştaylarda, katılımcı yöntemlerle Efes, Selçuk ve çevresinin koruma, işletme, planlama, projelendirme, yenileme, işlevlendirme, kaynak oluşturma gibi sorunları ele alınarak, senaryo ve vizyon geliştirme çalışmaları yapılmış, temel öncelik alanlarında strateji, hedef, politika ve eylem belirleme çalışmalarına başlanılmıştır. Dünyanın en önemli kültür varlıklarından birisi olan Efes Antik Kenti için yapılan bu çalışmaların sonucunda; UNESCO nun uluslararası koruma perspektifiyle uyumlu, yerel, yönetsel, ekonomik ve bilimsel özerklik çerçevesinde süreklilik gösteren, koruma-kullanma-gelişme dengesini sağlayacak Alan Yönetimi kurulmuş ve Dünya Miras Listesine girebilmek için UNESCO tarafından istenilen ön şartlardan biri gerçekleşmiş olacaktır.

37 Yapılan planlama çalışmalarında Efes Ören Yeri; - A Bölgesi ( Liman Kapısı ) : Havaalanının güneyinde ve Efes liman caddesi yakınında yapılacak, giriş üniteleri, tanıtım merkezi, ticari birimler ve otoparkın oluşturulacağı alan; - B Bölgesi : Şimdiki Efes Üst Kapı bölgesine ve Meryem Ana evinden Efese ulaşımın sağlanması için yapılacak ve giriş ünitesi, tanıtım merkezi, satış üniteleri, park ve ziyaretçi indirme alanlarının oluşturulacağı bölge; - C Bölgesi ( Magnesia Kapısı ) :Efes üst kapı bölgesinde kazı çalışmalarının başlamasından sonra gerekli çevre düzenlemelerinin tamamlanmasından sonra giriş kapısı olarak kullanılacak alan; - D Bölgesi ( Yedi Uyuyanlar ) :Panayır dağının doğu eteklerinde bulunan erken hristiyanlık dönemi eserlerinin bulunduğu bahse konu yerle ilgili olarak giriş ünitesi, çevre düzenlemeleri, tanıtım ve satış ünitelerinin konuşlandırılacağı alan; - E Bölgesi ( Artemision St Jean Bazilikası Selçuk Kalesi ) : Artemision çevresindeki alanlar ile Ayasuluk Tepesini kapsayan, içinde Artemision, St Jean Bazilikası ve Selçuk Kalesinin yanı sıra İsabey camii ile İsabey Hamamını da kapsayan alandır. TARIMSAL SANAYİ ALANI 2008 yılı içerisinde planlaması sonuçlandırılan Tarımsal Nitelikli Sanayi Bölgesinin alanında meyve sebze paketleme tesisine ait projelendirme ve ihale çalışmalarına altlık teşkil edecek plan uygulama çalışmaları ile 8 adet parselin tevhit işlemleri sonuçlandırılarak tapusu alınan alanda, müdürlüğümüz tarafından hazırlanan meyve işleme ve paketleme tesisi projeleri tamamlanmıştır. Bahse konu projelerin yapım maliyetlerinin oluşturulması ve ihale çalışmalarının yaz dönemi öncesinde bitirilmesi planlanmaktadır.

38

39 KALE VE ÇEVRESİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI İlçemizde yer alan Ayasuluk Kalesi,en eski Efes yerleşimlerinden biri olan ve erken tunç çağından Helenistik çağa kadar sürekli yerleşimin var olduğu Ayasuluk tepesinde konumlanmıştır. Bizans İmparatorluğu döneminde inşa edilen kale, Ayasuluk u 1304 yılında fetheden Aydınoğulları Beyliği ve 1426 yılında topraklarına katan Osmanlı Devleti tarafından onarılmıştır. Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında iç kalede onarım yapılmış, kale yüksek sur duvarlarıyla çevrelenmiş, 16 adet kule ile takviye edilmiş ve iç kalede cami, bey köşkü, hamam vb. yapılar inşa edilmiştir. Bu önemli kültür mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması, köklü bir tarihe ve zengin kültür varlıklarına sahip ilçemize hak ettiği değeri kazandırmak amacıyla Ayasuluk Kalesi Rölöve Restitüsyon Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi hayata geçirilmiştir. İlk etapta sur duvarları, kale içi yapılar ve çevresinin mevcut durumu ayrıntılı olarak fotoğraflar ve çizimlerle belgelenmiştir. Kalenin yapısal sorunları belirlenmiş, özgün malzeme ve yapım tekniği analizleri yapılmıştır. Hazırlanan rölöve projesi ve raporu, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu nun, tarih ve 7080 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. İkinci aşamada, ilk etapta yapılan analizler yardımıyla kalenin zaman içinde geçirdiği yapısal değişiklikler, izler ve yok olmuşluklar tespit edilmiş, kalenin geçirdiği tarihi dönemler belirlenmiştir. Ayrıca; karşılaştırmalı çalışma yapılmış, sur duvarları ve içindeki yapılar gerek aynı bölge ve dönem, gerekse de farklı bölge ve dönem yapılarıyla mukayese edilerek, söz konusu yapıların günümüze ulaşmayan mimari öğelerinin bilgisine ulaşılmaya çalışılmıştır. Bütün bu bilgiler ışığında kalenin restorasyon projesi, kale ve yakın çevresinin de çevre düzenleme, peyzaj, sulama ve aydınlatma projeleri hazırlanmıştır. Restorasyonda önerilen müdahaleler; sağlamlaştırmaya ve yapının eskiliği ile geçirdiği dönemleri yansıtmaya yönelik olup, verilen kararlarda önceki aşamalarda yapılan tüm analizlerin bilinirlik dereceleri de dikkate alınmıştır. Restitüsyon, Restorasyon, Çevre Düzenleme, Peyzaj Sulama ve Aydınlatma Projeleri 2012 yılı mart ayı içerisinde İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu na incelenerek gerekli karar alınmak üzere iletilecektir. Kale ve çevresinde yürütülen bu proje ile Ayasuluk Kalesi nin ve içindeki tüm yapıların fiziksel sorunları ele alınarak onarılacaktır. Yakın çevresinde konumlanacak olan yürüyüş alanları, seyir terasları, küçük ticaret ve dinlenme mekanları ile kale yapısı; gezi güzargahlarıyla birbirine bağlanacaktır. Böylece, kale ve çevresinin kent ve kentliyle bütünleşmesi ve bu önemli kültür varlığımızın ilçemizin bir parçası olan ve kentle birlikte yaşayan bir kale olması hedeflenmektedir.

40

41 Yapılan planlama çalışmaları ile ilçe merkezine gelecek olan yerli ve yabancı misafirler için planlanan gezi ve yol güzergahları görünümü

42 KENTSEL YENİLEME VE DİĞER ÇALIŞMALAR 2009 yılında başlana Kentsel Yenileme ve Düzenleme çalışmaları kapsamında kamusal ve sivil mekanlardaki Selçuk İmar Yönetmeliğine aykırılık teşkil eden unsurların düzeltilmesi için süregelen çalışmalar halen devam etmekte olup, amaçlanan daha iyi, güzel ve yaşanabilir kent olgusuna varıncaya kadar sürdürülecektir. KENT BELLEĞİ İlçemiz İsabey Mahallesinde, tapunun 163 pafta 3541 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 2. grup tescilli yapı sınıfındaki Tekel binasının kent arşivi olarak düzenlenmesi planlanmıştır. Bu amaçla mevcut binanın röleve ve restorasyon projeleri İzmir II nolu KTVKBK ndan onay almış ve belediyemiz tarafından yapım ihalesi çalışmalarına başlanmıştır yılı içerisinde tamamlanan ihale çalışmaları sonuçlanma aşamasına gelmiştir yılı yaz dönemi içerisinde açılması planlanan kent belleği tam olarak faaliyete geçtiğinde; - Selçuklu hemşerilerin, nereden gelmiş olurlarsa olsunlar, ortak bir bellek yaratmalarına ve SELÇUKLU kimliklerinin gelişmesine, - Nereden, ne zaman ve nasıl geldiğimiz ve neden Selçuk ta yaşadığımıza, - Yaşadığımız kentin zengin tarihi ve kültürel yapısının nasıl olduğunu, - Kentin yaşanmışlıkları ile şu an yaşadıkları mekanlar arasında bağ kurup, şehrin tüm hemşeriler tarafından sahiplenilmesini sağlayacaktır.

43 İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde, tapunun 3006 ada 2 parseli üzerinde halen kullanılan hal binalarının, tarımsal sanayi alanına taşınma çalışmaları kapsamında

44 boşaltılması ve yıkılarak kentin ihtiyaçlarının daha verimli şekilde karşılanabilmesinde yardımcı olacak yeni yapıların yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda bahse konu taşınmazın ihdas-tevhit-ifraz işlemleri tamamlanmıştır. Alanda yapılacak olan Kültür Merkezi ile, ilçemizde alışveriş merkezinin, kapalı otoparkın, çok amaçlı konferans ve tiyatro solanlarının, restorantların ve kafeteryaların bir arada bulunacağı bir yapı ve çevresinin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, planlama çalışmaları tamamlanmış olup ihale süreci 2012 yılı içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :249 KARAR 249 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 8 Ekim 2014 Çarşamba günü

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih. 04.05.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yönetmelikler. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03.05.2010 tarihli oturumunda komisyonumuza

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 70 Birleşim 1 Oturum Özü İlçemiz Bahri Çatyol Mahallesi 1293 T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 70 Birleşim 1 Oturum Özü İlçemiz Bahri Çatyol Mahallesi 1293 T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Tarihi 01.12.2016 Sayısı 70 İlçemiz Bahri Çatyol Mahallesi 1293 nolu parselde bulunan Spor Sahasının Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Gündemin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2007 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Alanya Belediye Teşkilatı 1872 yılında kurulmuştur. İlk Belediye Başkanı Ahmet Asım Bey 1901 yılında göreve başlamıştır.

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı