Dr. 1\1. Akif ERDOGRU*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. 1\1. Akif ERDOGRU*"

Transkript

1 AKŞEHİR SANCAGINDAKİ DİRLİKLERİN III MURAD DEVRİNDEKİ DURUMU VE 1583/991 TARİHLİ AKŞEHİR SANCAGI İCMAL DEFTERİ Dr 1\1 Akif ERDOGRU* Akşehir, Krnya'nın kuzeybatısında yer alır!' Eski İstanbul-Konya- Bağdat ticaret yolunu üzerinde bulunmasından dolayı tarih boyunca önemli bir yer olmuştur Özellikle Karamanlılardevrinde Beyşehirle birlikte Karaman -eyaletinin batı ucunu teşkil etmesi şehrin önemini bir kat daha artırınıştır Osmanlıların Akşehir'le ilk olarak 1382 tarihinde ilgüendikleri görülür Aynı tarihte, IMurad, şehri "satu-pazar" neticesinde Beyşehir, Şarkıkaraağaç, Isparta, Seydişehir ve Yalvaç şehirleriyle birlikte Hamıdoğlu Hüseyin Bey'den satın almıştır2 Ancak daha sonraki tarihlerde şehirde Osmanlı hakimiyetinin sağlanamadığı anlaşılmaktadır Zira şehir, 1466 tarihine kadar Osmanlılarla Karamanlılar arasında çok sık olar::ık el değiştirmiştir Osmanlı vekayinamelerine göre şehir, 1392' de Yıldırım Bayezid,3 1402'd~ Timur, 1414'de Çelebi Sultan Mehmed 4 Ankara Üniversitesi, DTC Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilimdalı 1 Akşehjr hakkında daha fazia biigi için şu araştırmaya bakılmalıdır: İbrabim Hakkı Konyalı, Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir Tari/ır, Turistik Kılavuz, İstanbuI Aşıkpaşazade Tarihinde b;" oiay şöyi~ aniatılır: " Hamidoğlı'mn eiçisi geimişdi Anındabir va'de oiınmışdı Hamidağlı Hüseyin Beg viiayetini Murad Han Gazi'ye satdı İmdi ai ahd üzere Murad Han yüridi Kütahya'ya çıkdı Hamidağlıdahi biidikim kendüye geiir, adem gönderdi eyitdikim: "be'; ahd üzerine durmuşam" dedi "Akşehri'ni ve Beyşehri'ni ve Seydişehri'ni ve Karaağaç'ı istedin" dedi Tiz mektub gönderdi şer'ie satu pazar eyledi Murad Han' Gazi dahi arlem gönd'erdi satun aidığı vilayeti zab't etdirdi ', Aşıkpaşazade Tarihi, AIi tab'!, İst 1332,859; Neşri Tarihi, r, Ankara 19,87,s209 Feridun Bey, satış için "ibti)'a'-ı şer" kelimesini \kuilaiıır (Feridun Bey Miinşeatı, İst1274, snp) 3 Neşri Tarihi, I, s321 4 "Am beyan ederkim Sultan Mehmed Ieşker-i azim cem etdi doğru Karaman'a tevecciih etdi Akşehir'e,çıkdı vardı Akşehir'den Iiğın'a gitmek istedi İşitdikim KaramanoğIu ÇigiI'den gelirmiş, SuItan Mehmed Han kuiu Bayezid Paşa'yı karşı gönderdi, ÇigiI'de uğraşdılar;' Bayezid Paşa KaramanoğIu'nu tutdı andan Konya'ya tevecciih ctdiler Karamanoğlu Melı mcd Beyele!;Iil'di,büyük oğlu Mustafa Bey dahi eie girdi suih etdiler Akşehiri ve Seydişehri'ni ve Okhğı ve, Beyşehri'ı;ıi ve SiV):'ihisar'ı, Çamardıhisarı'nı ve, Nigde'yi buıılara verdi tamam sulh etdiler", Aşıkpaşazade Tarihi, s88; Neşri Tarihi, Il, s529

2 128 MEHMET AKİF ERDOGRU ( tarafından alınmıştır II Murad'ın 'saltanatının ilk yıllarında şehir tek-, rar Kaıamanlıların eline geçmiştir Şehrin 1435 yılına kadar Karamanoğlu İbrahim Bey'in elinde kaldığı anlaşılmaktadır S Bu tarihten itibaren şehir, de nmurad, 1451'de 7 Fatih Sultan Mehmed tarafından Osmanlı topraklarına dahil dilmiştir Ancak Akş~hir'iIı; O"manlı lar tarafın,ga:n kesin 'olarak zabtı 1465 tarihindedir 8 Bunurila' beraber Akşehir'de Osmanlı hakimiyetinin sağlanması 1476 yilına ka,dar sürmüştür Nitekim 1472 yılında Karaman ş':lhzadelerinin daveti 9 sonucu Akkoyunlu Uzun Hasan'ın yeğeni Yusufça Mirza Akşehir'e gel~iş; buradan Hamideli'ne geçmiştir Ancak-Fatih'in oğlu Şehzade Mustafa' nın Yusufça Mirza'yı Kınili'nin Eflatun Pınarı mevkiinde' mağlup etmesiyle, bu'bölgeler, bir daha elden:çıkniainaküz'ere 'Osmanlıegemenli- - ğine girmiştir: Osmanlıların Akşehir'in idari yapısında önemli değişiklikler yapmadıkları anlaşılmaktadır 14'65'de şehrin alınışmdan,hemen sonra yaptıkları idari' düzenlemeyle şehrin Karamanlılar dev~indeki idari yapısını muhafaza,etmişlerdir 1465,tarihindevilayet olarak gözüken AkşehirlO n Bayezid'in padişahlığının ilk yıllarında' sancağa (=liva) dönüştürülmüş ve Beyşehir Bolu, Çankırı, Kastomonu;' Sinop ve Şarkikarahisar şehirled gibi' ikinci derecede, sancak' merkezi 'haline getirilmi~tir ILBayezid'in büyük oğlu şehzade Abdullah buraya sancakbeyi olarak tayin edilmiştir II Akşehir'in kaderi, XVI yüzyılda, Konya, Beyşehir, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Tarsus, İçel 've Turğud gibi Karaman sancaklarının kaderiyle aynı olmuştur 5 "Sultan Murad eydür: "ahdin kanı niçün bunun gibi iş eıdün? dedi, yüridi Akşehiee çıkdı Andan Konya'ya vardı, anı verdiler", Aşıkpaşazade Tarihi s121 6 Neşri Tarihi, II, s619 7 "SultanMehmed Gazi yüridi Akşehir'e çıkdı Akşehir fetlı olındı, Anda,rthünkar göçdu Ko~yiı~ya teveccüh etdi", ;1-şıkpaşazMe Tarihi, 6,140; Neşri T~;ihi,'II~ s,68:; 8 Akşehir'in alınışmdan hemen sonra hazırlanmış Tahİoir defteri Başbakaulık Arşivi' nde (= BA) 'Maliyeden Müdevvıer'de (=MM) 241 numarada saklanmaktadır (1465jH869 Zilhicce tarihlidir) Akşehir bu tarihte 'y-apaoğlu Ali Bey'e timar olarak tevcih edilmiştir 9 Karamanoğlanlan dahi Uzun if asan'm- bir begi -Yusuf Mirza'yla leşker cem etdiler, Akşehir'e geldiler, yüridiler Hamideli'ne girmege: Sultan Mustafa dahi Karahisar'dan yüridi, bunlarlabiıhışdı,'eyü,cenkler oldu; Uzun Iİasan'dan gelen beykim ol 'Yusuf'Mirza'dır ve hem Uzun Hasan'ın ammisi oğlıdır, anı tutdılar,esir ettileı:'lı Aşıkpaşazade Tarihi, sl7-7;neşri TanJıi;"II; 8801, 1'10- Bkz; MM 241" 89 ni Şelizade~':A:bduııaıı;i'Akşehit'de'kendi adma bir zaviye bina eüi~miş ve Kocaeli'nin Yalakabdir {= Yalova) nahiyesindeki Kadıköyü'nü zaviyesine vakfetmişti (Ankara, Kuyud} Kadime Arşivi, no146, Akşehir Livası 'Mıi/assal' Defteri; 'ş:i 2):

3 AKŞEHİR SANCAGI icmal DEFTERi 129 Akşehir sancağı XVI yüzyılda İcmiil ve Alufassul olarak pek çok kere tahrir edilmiştir tcmal tahl'irler hakkında ileride ta Silatlı bilgi verilecektir Burada timar usülünün bozulnıaya başladığı III Murad d0vrinde, Akş~hir sancağında mevcut diriikler hakkında bilgi vercceğiz Bu bilgileri, Ankara'da, Tapu ve Kad,as!:ro Genel Miidiirlü~ü Kuyud-ı Kadıme Arşivi'nde 333 numarada saklanılan ve tam metnini makalenin sonunda verdiğiıniz Akşehir Liviisı, İcımil Defteri'nden çıkarmış bulunuyoruz 1583 tarihinde IILMurad'ın emriyle yapılan :bir tahride Ak~ehil', Karaman eyajetine yeniden bağlanmıştır Sancak tim"ır ıısıılüne göre beş nahiyeye taksinı edilmişti Akşehir 'nahiyesi sancağın mcrke;r,i olan Akşehir'in etrafını; Doğanhisarı ve Çemereli nilhiyclc1'i Ak~('hir'in güney ve güneyıoğu kısmını; Ilğın nahiyesi Alişehir'üı doğmmnı; YI: İshaklı nahiyesi (hugünkü Sultandağı) de Ak~ehir'in kuzeyhatı kısmmı kapsamaktaydı Sancak merkezi olan Akşehir'in nüfm;ıı X V 1 yüzyılın sonuna doğru bütün Karaman eyiileti şehirleriilde olduğu gihi mühim miktarda artmıştı Mufassal Defterlerden anlaşıldığına göre şehrin nüfusu 1507'de yaklaşık 1400 ki:;;i(fi69 nefer), 'de 2100 kişi (77<)nder),13 ve 1584'de fi700 ki~i (1750 nefe1')14 di Bu niiffısııyla Akşdıir, BeYl'ichil', Seydişehir, Kırşehir, Ereğli, Ermcnck, Aladağ (== Hadim), Mml, Silifke ve Jlğın'dan büyük; I,ıncnde (=Karaman), J\iğde, Aksaray ve Kayseri gihi Karaman' eyaleti şehirlerinden küçüktü ~chriniıı nüfusu 41 mahalleye yayılmıştı 'de şehir nüfıısunun (~,~ 5'ini (81 nefer) Seydi Mahmud Hayran ve Ahi Yôdiğiir mahallelerinde müslümantarla birlikte oturan gebranlar (hristiyanlar) olu~turuyordu Osmanlılar Akşehir'de timur usi'ıliinii ilk olarak 116(j tarihinue uygulaclılar Karaman eyaletinin Uigt>f sancaklarında yaptıktan gibi Karamanlılar devrinden kalma timar sahiplerinin bir l~ısmını Rumeli' de iskan etiler Bununla bidiktc Akşchir'c Rumclili sipfılıilcf getirdiler 12 B:<\, Tapu Tahrir (=TT), noao, Karaman liluj"ussa! Dejieri, Bcrat ehli nilfıısa <lahil değildir, 13 BA, TT, noass, Karaman ı'llufassal Defteri, 14 KK, no146, Akıehir Mufassal Defteri, 15 Akşehir, mahallelerinin çokluğuyla dikkate çekmektedjr IS84'<lc \kşchir'dcki ma halleler şunlardır: Tayi Tercüm~ Hacı Kapan, Ali Reis, Kürd, İkikuyulu, Meydan, Ali Kekı, Körkiin Altınkalemli, Hacı Kuş, Kürck~j, Alıi Celal, Kızılca, Bazar-ı Balık, Hoca Paşa, Can baz, Hi,ar, Ahi Mahmud, Bölükbaşı (=SerkH, Çekici (?),Seydi Mahmud Hayran, Cerralı, Bezci, Veledi Arif, Ychdan, Ahi Yndigar, DJra'" Namazgalı' Hoca Ümer, Çaııı, Nakkaş, ("c menli, Medrese, Kauı Kemaleduin, Seyfeddin, Veledj Celal, İmaret-j Köhne Bazarhaşı, Be ı:irlı:ine ve Ki;)"cegiz

4 130 MEHMET AKİF ERDOGRbI ve bunlara biradan timarlar tevcih ettilerl 6 Miri arazidenelde edilen hasılatın hass, zeamet ve timar olarak vazifelilere tahsis edilmesi usulünü sancakta uzun yıllar tatbik etme iıiıkanını buldular Metnini araştırmamızın sonunda verdiğimiz İcmôJ Defterinf göre 1583 yılında sancakta 4 adet hass, 14 adet zeamet ve 125 adet de timar vardı Sancak gelirinin % 31'i has s olarak, % 21,5'i zeamet olarak ve % 47,5'i de timit olarak ayrıımıştı (bkz Tablo 1) Hasslar devl'in padi-' şahı IIIMurad'a (padişahlığı: ), veziriazam Siyavuş Paşa'ya, vezir Mehmed Paşa'ya ve Akşehir sancakheyi Abautlah Bey'e tahsis Tahlo 1, Saneağm Didik Da~ılımJ Hasslar Adet Akça %(1) %(2) 1, ~_-,-' >\kşehir ~irlivas; Hassı '7 20,03-I Piidişah Hassı Siyavl1ş Paşa Hass, Mehmed Paşa Hassı '--l Toplam i ı Zeamet ve an Zeamet 'Dergiihı Ali Çavuşlar 6 lll Karaman Defter Kethüdası ' ' Sip"hi Dergôhı Ali Kiıtibi ı 36 Defter-i Hakani Katihi Konya Miralayı Kethüdii ı-:~ı~~ı~~-_------, ı:-- Dergah,ı Ali Miheferrikası ~~~ ~- --~- Timar ve an Timar Sipahiler 115, Karaman Mirmiran Çavuşları ) Akşehir Miralemi Çemen Eli Seraskeri İshaklı Çeribaş"ı Kethüdô Toplam Sancak toplam geliri (1) Hass, Zeamet ve Tim"r içindeki yüzdesi (2) Toplam Sancak Geliri yüzdesi \6 Tinınr ",hiplerinin isimleri MM 212'de kn)'ıtlıdır i

5 AKŞEHİR SANCAG! icmal DEFTERİ 131 edilmişti Köylü ve cemaatlerden toplamlan öşür ve resimlerdcn oluşan padişah hassına 19,340 akça daha ilave edilerek, hassın miktarı 49,690 akçaya çıkanımıştı Böylece III Murad'ın sancak gelirinden % 5,2 nisbetinde yararlanrnası sağlanmıştı Bu durumla padişah, sancakb~yinden (=midiva) sonra sancaktan en fazla gdir alan kişi olmuştu Miri araziden elde edilen gelirin en önemli kısmı Akşehir sancakbeyi Abdullah Beye verilmişti 15&3'de toplam 190,500 akça hassa sahip olan Abdullah Bey sancak gelirinin % 20'sini tasarruf etmişti Bu durumuyla sancaktan en çok pay verilen kişi özelliğine sahip olmuştur Sancakbcyi hassının temelini de köylüler ve cemaatlerdcn toplamlan öşür, resim, adet ve baclar oluşturmuştur Ilğın bölgesinin mahsulünün bir kısmı dıı veziriazam Siyavuş Paş~'ya has s olarak ayrılmıştı Siyavuş Paşa, akça tutarındaki hassının bir kısmını Karaman bcylerbeyisi Ahmed Paşa ile Sinan Paşa'dan devralmıştı Ilgın'ın özellikle "mahsfıl-i çift ve abd-ı abık"ı Siyavuş Paşa hassının esasını teşkil etmişti Siyavuş Paşa 29,242 akçalık hassıyla Akşehir sancakbcyi, padişah IIIMurad ve Karaman Defter Kethüdasından sonra sancaktan en çok yararlanankişi olmuştu Yine İcmal defterindeki kayıtlar göre Ilgın'a bağlı hazı köy ve mezraaların öşür ve resimleri vezir Mehmed Paşa'ya hass olarak tevcih edilmiş ve,mehmed Paşa'nın sancak gelirinden % 2,6 nisbetinde hir hisse almasına izin verilmişti Akşehir'deki hassların asıl kaynağı Akşehirli köylü ve cemaatlerden alınan öşür, resm, bac ve adetler ile; Akşehir, Ilgın, Doğanhisan ve İshaklı'nın merkezinden tahsil edilen vergiler olmuştu (hkz Tahlo 2) Akşehir,sancağındaki 14 adet zeamet, Deı'galı-ı ali çavuş, katip ve müteferrikalarına; Konya ve Akşehir mıralaylarına; Defter-i Hakanı katibine, Karaman Defter kethüdasın\l, sipahi ve kethüdalara tevcih edilmişti En fazla zeametin Karaman Defter kethüdası Mehmed'e verilgiği görülür Defter kethüdası Mehmed 45,500 akçalık zeametiyle sancak gelirinden vezıriazam Siyın:,ıış Paşa ve ve zır Mehmed Paşa'dan daha fazla yararlanmıştı Aynca Defter Kethüdası Mehmed' in Akşehir haricinde Konya, Niğde ve Beyşehir sancaklarında zeamet geliri olduğu da ~mlaşılmaktadır 1583 İcmal tahririnde, Karaman timar defterdarına, Divan-ı hümayun katiplerine ve Karaman defter eminine zeamet tahsis edilmemişti Hasslarda olduğu gibi zeametlerin de asıl kaynağı Akşehirli köylülerden alınan öşüi ve resimler olmuştu Akşehir, Karaman sancaklan içinde timarların en az bulunduğu sancak olarak dikkati çekmektedir 1583'de sancakta 125 adet timar mevcuttur ve bu tiınadarın 115'i sipahilerc; digerleri de Karaman hey-

6 132 MEHMET AKİF ERDOGRU Tablo 2 Sancak Dirlik Gelirleri Hass Köy gelirleri lığın ve Doğaıılıisar merkezinin gelirleri Cemaat gelirleri Hac-ı bazar, un ve 'pirinç mukataası,kasab resmi Akşehir ve İshakh'llin beytiilmal; mal-ı gaib, mal-ı mefkud, vave ve kaçğunıı Akşehir ve liğm'daki timariann arıis resmi ve bad-ı heva res~ minin yansı Akşehir'in gallat, bağ, bahçe ve bostan öşiirleri, Akşehir ve İshakh'llin ihtisab ve ihzariye ve serasesanı liğıp ve Doğanhisar'm yaylak ve kışlak resimleri Akşehir'in bad-ı heva, arns, tapu-yı zemin ve deşt-i bımi re- 'simleri Akşehir'in adet-i ağnarnı ve adet-i mir-abisi Mezraa gelirleri Akşehir şemhanesinin geliri \ Akşehir şabm,nesinin geliri, Akşehir bozahilnesinin geliri Akşehir değirmenlerinin geıiri çayır 'gelirleri li!hn otlakları Il~ın'm abd-ı' abık ve çifti Toplam "~c 1 Akça (1) (2) ı---: _ 1:l , , : , ','0'1 " 1080,,03 01 ' , ,,--:~"7r:-~~ * , Zeaınet ve an Zeamet Köy gelirleri Cemaat gelirleri ' 12 Mezraa gelirleri çayır gelirleri LROO Yaylak gelirleri ', --' --- Toplam 20481~,,10,0,,' ~215 1; Timar' ve an Timar' Köy gelirleri ,1 408 Mezraa gelirleri, Cemaat gelirleri çayır gelirleri 5020, Ll 05 Saz, kanrlıra ve kamışlar Yaylakgelirleri Akşehir ve Monas'm,hamr hacı, ' 01' Çiftlik gelirleri '750 O:1 007 Toplam, ' " 450,827; Toplaın Sancak ina!ısıdü:" * Klitip 506 akça eksik toplamıştır Toplam geliri içindeki yeri: 2 Toplam sancak' geliri içindeki yeri' ",

7 AKŞEHIRSANCAGI icmal DEFT,ERi 133 'rablo 3 Diriiklerin Nahiyelere Göre Taksimi Akşehir D hisarı Çemeneli İshaklı Ilğın ı Adet Akça Adet Akça Adet Akça Adet Akça Adet Akça Zeamet~ An Zeiimet , Timar , ,539 An Timiir i Has" 4, ',-, r r, ~ ~-'-- -~ ---'~ \' "- -- ;- :--' Toplam 40 4, ! '5QO lerbeyisi çavuşlarına, Akşehir mıralemine, Çemeneli nalıiyesi seraskeri-, ne, İshakIr nihiyesi çeribaşısına ve kethüdalara verilmiştir Tiinar gelille'l'inin bazılarının Akşehir'in kuzeydoğu kısmında yer alan Turgud sancağından verildiği de anlaşılmaktadır Timarların asıl kayli;ağıııı da hass ve zeametlerdeolduğu gibi öşür ve resimler oluşturmuştur Timarların büyük çoğıinhiğunuu:'miktarı2000 il~3000 akça a~asında y~ğun laşm'ıştır (bkz; Tablo 4),,' B~ duı:uriı tim~rla!ı~ kıl~ç'haü~de huluı:f?u- Tahlo 4 Timarların Adet ve Miktar Açısından Durumıı, Geli seviyeleri Toplaİn' Adet :----;--,-, ,---,-'- -'-t, ;~- % ' 20, ' ' Akça ~~~ , % ı ,7 100 ğunu ve sipahilel'in terakki alamadıklarını gösterir Aynı tarihte Beyşehir sancağında da durum aynıdır 17 Ancak Beyşehir sanca~ında timarları olan sipahilerili; Akşe4ir'Aekilere görc hiı;az daha zengin oldukları sijylenebilir 1583'de eşkinci, be-nevbet ye müşterek ',timarların sayısı oldukça azalmıştır, Aynı durum Karaman'ın diğer sancaklarında da gözlenmektedir (bkz Tablo 5) 17 M, Akif Erdoğru, "Beyşehir S~ncağı temal Defteri; Belgeler, XXIII 117, (Ankara 1988), s131

8 MEHMET AıdF ERDOCRU Talılo 5 Timarial'ın Cinsleri Timarın cinsi Adet Akça ~---- -_--- Eşkinc! timar Be-nevlıct timur Ber-vech-i iştirak tiıiıar i Diğer timarlar ~ Toplam Akşehir sancağı, 1583'dekiyıllık 950,637 akçalık geliriyle (bu gelire evkaf, emlak ve kale erenlerine aynlan gelirler dahil değildh) Konya, Beyşehir, Kırşeh;r, Niğde, Aksaray ve Kayseri sancaklarından daha az gelire sahip olmuş ve Karaman eyaıetinin en az gelire sahip olan sancağı özelliğini kazanmıştır ls Akşehir köylüleri didik gelirlerine % 83 nisbetinde, şehirliler % 10 nisbetinde ve cemaatlu % 7 nisbetinde katkıda bulunmuşlardır Akşehir merkez geliri sancak geliri içinde pek de önemli bir yekun tutmamıştır Yine Akşehir'deki Saray,Gölcük, Demirbayın, 'Müsellim pına~ı, Sanmusa, Karalar, Sançemen, Karaçayırı, I(etenlik, Çimendere, Sarıkavak, Erildi, Koyunalanı, Sarb Gazi, Dokuzağaç, Depelidepe, Güneyikalanı ve Kızılyatak gibi yaylalar ile çalfırlık, mezraa ve çiftliklerden fazla gelir elde edilememiştir Sancak gelirine katkıda bulunan cemaatler ise' şunlardır: İshaklı'da Akkoyunlu, Elvanbeyli, Sucuklu, Kondulu, Bennak, Kirliboğazı Tatarları (= Sığırcıkboğazı Tatarları), güherçile cemaatı; Akşehir'de Akçababa ccmaati ve Ilğın'da Sunkurbeyli cemaati Akşehir sancağının en zengin bölgesi sırasıyla Akşehir; İshaklı, Ilğın, Çemenli ve 'Doğanhisarı n3ihiyeleridir (bkz Tablo 4) Zira dirlik gelirin % 42,2'si Akşehir nahiyesinden, % 21,8'i İshaklı'dan, % 19,5'i Ilğın'dan, % 9,6'sı Çemeneli'nden ve % 6,7'si Doğanhisarı nahiyesinden karşılanmıştır Akşehir Sanea~ı temal Tahrideri Akşehir, 1466,1507, 1518, 1524 ve 1584 tarihlerinde Mufassal olarak; 1516, 1522, 1523, ve 1583 tarihlerinde İcmal olarak tahrır edilmiştir Mufassal ve İcmin tahrirleri gösteren Tapu Ddterleri arşivleri" mizde mevcuttur Şimdi hurada İcmal defterlerini kısaca tanıtalım 'de Konya Iivasınııı yılhk dirlik geliri 2,244,937 akça, Beyşehir'in 1,940,136 akça, Kırşehir'in 1,121,774 akça, Nigde'nin 1,025,234 akça ve Kayseri'nin?61;979 akça idi

9 ~,, i AI<ŞEHIR,,,",; SANCAGI - - ICMAL '> DEFTERi Akşehir sancağındaki timarları muhtevı ilk İcmal Defteri, İstanbul'da, Başbakanlık Arşivi Tapu Tahrır Fihristi'nde 58 numarada kayıtlıdır Karamdn Vilayeti İcmfil Defteri ismini taşıyan bu dcfter 1516 tarihinde (H922) Karaman beylerbeyisi Hüsrev Paşatarafmdan tanzım ettirilmiştir Bununla berabcr, Maliyeden Müdevver'de 241 numaradaki Karaman Mufassal Defterinde Akşehir'deki timarlara dair kayıtlar bulunmaktadır İkinci,İemal Defteri yine Tapu Tahrir'de 118 numarada kayıtlıchr Defter, Kasım 1522 (Muharrem 929) tarihinde Karaman beylerbeyisi Şadi Paşa, defte~'dar Mustafa Çelebi ve katip Ruşenı bin Hacı Hüseyin tamfından hazırlanmıştır Üçüncü defter yine Tapu Tahrır'de 392 numaradadır Defter 1523 tarihlidir ve defteri hazırlayanlar teshit edilememektedir Dördüncü defter yine Tapu Tahrir'de 371 numaradadır Karaman Vilayeti temal Defteri ismini ta'şır Fihristteki kayda göre defter Kanunı devrine aittir Akşehir'e ait tek "!üstakil İcmal defteri Ankara'da Kuytld-ı Kadime Arşivi'nde muhafaza edilmektedir 333 numara ile (eski numarası 288) muhafaza edilen İcmal defteri, bilinen defterlerinbeşincisidir Defter IILMurad'ın emriyle19 Haziran 1583 (Cemazidahır 991) tarihinde Mustafa bin Ahmed ve Kadri bin Melıemmed tarafından düzenlenmişitr Mustafa bin Ah-, med, tahrir eminliğinden önce Karaman vilayeti hazine defterdarı olarak görev yapmıştır Kadri bin Mehemmed ise Dergah-ı Ali katiplerin- dendir İleride tam metııini verdiğimiz defter sözünü ettiğimiz defterdir Akşehir Sancağı tcmal Defteri toplam 24 varakdır (48 sayfa) Defterin (l/a) sayfasına liimurad'm tuğrası (Şah Murad Han bin Şah Selim Muzaffer Daima) çekilmiştir Diger sayfalarda sırasıyla padişah liimurad'ın, vezıriazam Siyavuş Paşa'nın, vezır Mehmed Paşa'nın, Akşehir sancakbeyi Abdullah Bey'in 'Akşehir, İshaklı, Doğanhisarı ve Ilğın nahiyelerindeki hassları ile zaım ve sipahilere tevcih edilen zeamet ve timurlar siyakat hattıyla kayıtlıdır Defterin 1752 (H1l66) tarihine kadaı' işlem gördüğü anlaşılmaktadır 19 III Murad'm tahrir emri hakkıı1da bkz MAkif Erdoğru, ayuı ya:ı-, 8:117

10 MEHMET AKİF ERDOGRU lcmali LİvA-İ AKŞEHİR \ FİHRİSTİ NEVAHl 1- NAHİYEİ AKŞEHİR NAHİVEİ SAHRA 2- NAHİYE-İ DOGAN HiSARI EVRAK 3- NAHİVE-! ÇEMEN ELİ 4- NARİvEİ İSHAKLU EVRlIK 5- NARİvEl ILGUN EVRAK H 21 İn cerlde~i sipllhiylin nebişte sod bii fermlin;illiş1inı Hazret{ Sultanı "fihib'kırlin es SlIlılin ib~i's-s~ltlin Suıdn' Murad 'ıu~ medde:~ıııiliu TeliHl' zam~nı sal~a~atuhu ~e hilllfetulıu iıa ebedl'dduhürlln bima<rifeti bendei bimikdlir Mustafa hi'" Ah~ed ve 'bikalemi Kad ri hin Mehemmed "tteslim ila Hızlinei Amiref! evliili şehri Cemlizi"İilhir se';'e ihd,1i've tis'in ve tis' anıie (l/a) Şah Murad HlIn hin Şlllı Selim Muzaffer Daimll (Tuğra) i (I ;ij) D'EFTERi'" İCMAL:İ LİVA-İ AKŞEHiR '' ' '"': 1- Hllsslıliihazreti padişllhı gerdün-iktid~r halledallahu hilllf~tuhu" ila ''ye~m,i'lkarllr Atık NARİvEİ AKŞEHlR DER LİvA-i MEZBUR 'Kaiyei Maruf ma<a 'mezra<ai Fakihler tdbi(i Akşelıi~ dlv'ltni' cö" vakf kuryei Orta Köy dbi'i mezbur Monos tdbi'i mezbür Kurye,i Eber tllbi<i İshaklu 'Cem~<ati Be";nak tllbi<:i m~zbür" 'un HlIsshili Hümllyün Cedid l ;, i ~, Karyei Yazı Yağsıyan tdbli Akşe~ir ~lildri ve,örfiy?,e Me,~~a<aiKurd Kulağı tabl-iilğun Mezra'ai K~zıl Özü tll,blj mezmr Karye; Dere Çelik tabl; İshaklu' Karyei Yazı Çelik tlibi<j mczbür 'Cem'an 2, Zikr olıınan onbeş bin akça gerü sipiihiye buyıırulub hükmi şerlf verilüb emr ü~ere las1ılh olundu emrdefterhiine'de mahfüzdur Timar-ı mezbztrdarı on beş bin akça yazar Baş karyelerinden vüzerü hiisslarından olub gerü veziri azam hazretlerine verildi (?) hükmi şerlf mücebince Hükmi şerlf Def terhane-dedir fi 2 RebWlevvel seııe 99

11 AKŞEHİR SANCAGI İCMA-L DEFTERİ 137 (2(,,) 2- an Hilssha-i Düstür-ı Ekrem Vezir-i A<zam Hazreti Siyuvuş Paşa yessar-allahu TeAiii mayeşil NARİYE-İ ILGUN DER LİV AL AKŞEHİR Kaiye-i Döger' tiibi<-i mezbür Karyei ldris tabi<i mezbür an tahvll-i Hazret-i Sinan Paşa NEFS-İ ILGUN Mahsül-ı çift (ve) abd-ı Abık der kazai I1ğun ' Resm-i otlak ve yaylakm-i Saray ve Gölcük ve Demir Bayırı ve Müsellim Pınarı ve Saru Musa ve Karalar ve Saru Çi!Uen ve K~ra Çayırı ol yaylaklara çıkarlar ve su sığırlarm salıverirler Resm-i kışıak der hudüd-ı I1ğun ve tevlibi<hli hariçden gelüb kışlar çayır-ı Toprak Üyüğü der kurbi I1ğun ve Ahur Üyüğü der kurb-i karye-i Çiftlik Nısf-ı Md-ı hevll ve resm-i arüs-ı dmarlıll-i sipahiyan-ı kaza-i I1ğun gayri ez timarhai serbest an tahvlli Ahmed Paşa mlr'imlran-ı Karaman, ,2 i 3- an HAsshli-i Düstür Mükerrem Hazret-i Mehmed Paşa yessar- Allahu TcAla mayeşli Cem"an NARİYE-İ ILtUN DER LlVA-İ AKŞEHİR Gazi Köy tlibi<-i mezbür Yendikin tabici mezbıir Gedil tabi<-i m Karyei Kembuş tlibi<-i mezbür Mahmud Hisan tabici mezbür Döniler tabici mezbür Mezraca-i Güney tilbic-i mezbür Mezraca-i Boda t1lbi c i mezbür Kara Üyük-i Senirlü tabi<i mezbür Gaziler Üyük tabic-i mezbür Ruus tabic-i mezbür 3500 ı

12 138 MEHMET AKİF ERDOGRU Tavuklu Tat hariç ez defter tllbic-i mezbür Ayaz tlibic-i m siihlri lviezra<a-ialtun Taş tiibi c _,;mezbür Karye-; Karalar nlim-ı diger Tomanlar (?) tiihic-i m CemaCat-i Sunkur Beylii der karye; Karalar tfibic-i m Yeküı;ı (2Ib) 4- HASSHA-i ABDULLAH BEY MIR-LİvA-İ AKŞEHİR NEFS-İ AK ŞEHİR Oşr-i gaihlt-i nefs-i Şehr Adet-i oğnlim-ı nefs-i Şehr Oşr-i kovan-ı merdiim-i Şehr Oşr-i bostan Oşr-i bağlit-ı Şehr Oşr-i bahçemi Şehr gayrı ez dlihil-i nlinelıli-i nefs-i Şelır Adet-i mlr-libi-i nefs~i Şelır _ Şabhline-i 'nefsi Şelır gayrı ez hisse-i vakf Şemhllne-i nefs-i Şehr Asiyllb der sımır-ı Şehr Bozalıiine-i nefsi Şehr Mahsül-i seraseslln-ı nefs-i Şelır Mahsülı ihtislib~ı nefs-i Şehr ve ihzliriyye-i kazfii Akşelıir gayrı ez ihtisilb ve ilızllriyyei Doğan Hisarı Blic-ı bazar-ı siyllh der Akşehir ıriaca r~sm-i kanllre-i kassll blln ve resm-i kap lin-ı meviz maca mukataca-i ard ve er~ ve mevzünlln-ı sllire ki baç alınmaz Beytü'lmlil ve mill-ı gilib ve yava ve kaçgun ve mal-ı mefküd:ı nefs-ı Şehr gayrı ez nevilhi Nısf-ı blid-ı hevll ve resm-i ariisllnei timllrlıll-i siplllıiylln-ı livli-i Akşelıir gayrı ez timllrlıll-i serbest ve' nlihiye-i Ilğun ki 'mir-i miran hassıdır BAd-ı hevll ve resm:i arüs-ı 'nefs-i Şehr maca resm-i tapu-yı zemin ve deştbilni ,ı NARİYE-İ DOGAN RİSARI DER UVAİ AKŞEHİR - NEFS-İ D'OGAN HİsARI i Evrendos (nilmı diğer) Tuzlııkçı tllbici Akşelıir Karyei Gede tllbic-i Doğan ITisarı Lodar tllbic-i Akşelıir '

13 AKŞEHİR SANCAGI İCMAL DEFTERİ 139 NARİYE-İ İSHAKLU DER LlVA-İ AKŞEHİR NEFS-İ İSHAKLU CemaCat-i Sucuklu tabic-i mezbür CemaCat-i Kondulu t!lbic~i m Dort tahic-i mezbür Bu dahi İhtisAb ve ihdriyye-; kaza-i İshaklu NAHİYE-İ AKŞEHİR DER LİVAA ıvı Altun Taş tabi c _; mezbür Kaı'ye-i Koz Ağ8<'1tAbic-i mezpür Yaylak ve kışlak-ı kaza-; Akşehir Ketenıik der yaylak-ı Do- ~an Hi&arı çayır-ı Davud Pınarı Beytü'l-mAI ve mlll-i gllib ve m'lil-ı mefküd der nefs-i İshaklu' gayrı ez I1ğun ve nevlllıi-; I1ğun Beytü']mlil ve ınih-ı gllib vc ınal-ı mefküd ve yava ve kaçğun-ı ]ivii-i Akşehir gayrı ez nefs-; İshaklı'ı ve I1ğunhllss-ı Melımed Paşa YekJİn Cem'an, , iı EK:ishaklu kazası riaibi Osman südde-i sacadete mektüb gönderüb nrfs-i ishaklu kasabasında Altun nam hatünun bina eylediği camic-i şerlfin hüddamı hizmet-i lazımelerin kema yenbagi ed,ida kusurları olmayub lakin, vazifeleri olmadığından naşi halleri perişan "lub mahalli aharden vazife tedariki dahi mümkün olmamağla Akşehir sancağı mutasarrifları hassı mülhakatından liva'i meibıtrda ishaklu nahiyesinde nefs-i ishaklu tie cemacat-i Su-, cuklu ve tevabicinden yüz seneden berü hali ve harabe olub kimesneye nesne hasılı olmayan Üç Kuyu ve Kalın Ağıl ve Yenice Köy ve,selcek Argı ve Akça Şehir ve Danişmend ve Tavşan Yuvağı ve Ziyaret Oyüği ve Çiftlik-i Kasım lfakihve Dorı ve tevabici kura ve mezariclerinin ber müceb-i Defter-i Hakani yazusı olan yirmiüçbin: aln'yüz akçayi beher sene dört taksit ile Akşehir muıasarriflarına veselievi, yirmidört' bin akça vazife camic-i mezkür hüddamına ve oniki bin akça dahi taraf-ı mlrlye vermek şartıyla zikr olunan kura ve mezarici şen ve abadan etmek üzere hasslıkdan ref've elli guruş ~ucaccele ile camic-i mezbürun be~vech-i hasbi umürını rn'yet eden Dergahı Ali gedüklülerinden el-hacc Abdurrahman'a malikane tevıih ve yedine berat-i iili-şan verilmesini kasaba-i mezkürda sakin ulema ve suleha ve eimme ve hutebu ve saideri istid; il eylediklerinde mevlana-yı,mumaileyh ve Akşehir sancağı mutasarrıf ibrahim Paşa başka başl,a arz vemumaileyh el-hacc AbdurTa:hiıi:iiriarzıhali ile istirham ve ishaklu nahiyesine tabi c cemacat-i Sucuklu ve tahtında yetmiş nefer reaya ile karye-i Üç Kuyu ve otuzdokuz nefer reaya ile karye-i Kalın Ağıl ve otuz altı nefer reaya der karye,i Obacılar ve yüz otuz iki nefer reaya ve, bir zemin ilekarye-i' Yen,ice K6y ve Selcek Argı ve yetmiş bir nefer reaya 've dört nefer hademe-i güherçile ve iki,zemin ile karye-i Akça Şehir ve mezra,ca-i Üç Kuyu ve Akça Şehir ve Danişmendciler ve Kalın Ağıl ve Tavşan Yuvağı ve Sekek Argı yurtlarıdır ve ziracat ederler ve, hasıl maca mezraca-i Nurgar nam-ı di-

14 MEHMET AKIFEROOGRU ğer Ziyatet Oyüğü ve Çiftlik-i Kasım Fakilı ve ıahtında Ö1r galliit ve salürı ve gendüm ve ş{j~ir ve resm~i çift ve benntik ve bad ı lıeva ve arüsiye yekün maca gayrilıi yirmi bin akça yazu ve yine nalıiyei mezbüra tiibi c yüzüç nefer reiiyii ve bir zemin ile karyei Dort ve hasılı tahtında öşri gailiit ve salari ve gendüm ve şacir ve resmi çift ve benniik ve,a-ba ve biid, hevii ve reşmi arüs yekün maca gayrihi üçbin altıyüz akça yazu ile Defteri Mıırassarda muhar' rit kalemiyle başka başka talırir ve Defteri temal'de nefsi Akşehir ve nçfs; Ishalelu ve gayri/ı! ile ~itikıiirilüb mlrliviii AkşelıiT hiissmdan aimai< üzere tahrir olduğm Defter Emini olan Yeğen Melımed Efendi icliim ve hiissı mezbürun yirmiüç bin altıyüz akça ya-zıı"nu işbu binyüzaltmışaltı senesi Mart'ı ibtidasında otuzaltı bin akça dalıi zamm'vr, senevi ellidokıız bin altıyüz akça ~al ile müeeddeden mukataca- ka-yd t'e mebüiğı mezbürdtm /jeher sene )'irmiüç bin altıyü: akçeısm dött taksit ile Akşehir sa-neağı mıitasa-rrtfwrına ve yirmidirt bin akça şın eamic-i mezbür hiiddiimına ve oniki bi,n akçasın dahi Haz/nei Amire'ye edii ve 'teslim ve kalemiyyesin dahi verüb hisiib görmek meziiyidden firiiz eden mııcaeeeles;yle mıımiiileylı elhaee Abdrırralıman'a maükiine teve/h alınmak içiin mlrliva has lığında" (fra~ ve mahalii teoki'i kalemiyle hii ı hümayüna taslıih alınmak üzere Dioanı Hümii)'ün tarafından emr-i şerif talırir ve müziiyede kaimesi verilmek içün ilm ii haberi verilmesi biibında Baş Defterdar Mustafa Efendi dahi icliim etmeğin Defter; temaı ve M'ıifassal'ı getiirdiib s<ilifü' z-zikr,emacat ve, kurii ve mezaricin yi,rmiüç bin altıyüz akça yazltsrına işbu biiıyüzoltmış altı senesi Mart'ı ibtidasından otrızaltı bin akça dahi zamm ve seneoi ellidokuz bin altıyüz akça mal ile müceddeden mukataca kayd ve mebliiğ-ı mezbürdan beher sene y;rmiüç bin altı yüz akçasın dört taksit ile 1kşehir sancağı mrıtasarr,flarına vey/rmidörtbin al<çosın eiimi'i mezbüt MUdamına ve oniki bin akçaın dalıi~ifazinei Amire"ye eda ı'e kalemiyyein te '!im eylemek ü:ere mirliva hassından ifra: ve mahallerin kalemi,nle Haviiss-ı hümiiyü,na ~as ' hlh_eyleyesin deyü bu' hakire hiı,abe,{ sadır olan emri şerlj:i iilişiin miieebinee tashih ve ebt-i defter olundu f127 CA (Cemuzieleovel) sene 1166 elhaklr Melımed Tel'kii (3/a) 1- an Ze!lmet-i Mehmed KethüdAi Defteri VilAyet; Karaman Karyei Tilki Saray tllbi'i Ak~ehir Karyei Abdülcelil tnbi'-i mezbür Karyei Dipi tabi'i mezbür Karyei Yatköy namı diğer Kara Ganem tllbi'i İshaklu salliri Karyei Yenice tabic"i,akşehir Katyei" tabi'; İshaklu Derziler tabi'i I1ğun slilllri Mezracai Burnu Eğri tllbi'i Akşehir Sairi Konya ve Niğde ve Beyşehri sancaklarındadır Konya temalinde tafsilert şerh olunduğu floereeşkinci kılıç zeiimet iire taslıl" olundufr 22 (Ree~b) sene 1145 Karyeisnıinin bulunduğu yer yıprandığını;lan okunmuyar

15 AKŞEHİR SANCAGI İCMAL DEFTERİ an 'Zelimet-i benlim-ı İbrahim an Ça,'Uşlin-ı Derglih-ı Ali Boğaz ve Yaka Yenice tfibic-i Akşehir Davul tllbicj mczbür Koçaç tiü,ic_jmezbür Karyei Bcrmindc tabic-i ı:nezbür Silind tabi'-i mezbür Köstcrc tabi'-i I1ğun Dönildik tlibi c -; Doğan Hisarı çayır-ı Atsuz tllbi'-i ınezbür ' 3- an Zelimet-i Melımerl ça,'uş an Çavuşlin-! DergAlıı Ali Karye-j Engillü tlibic~i Akşe~ir Kayeık ve karye-i Yalmz kuyu tlibici İshaklu Karyei Halka '-e karyej (?) 'sfilliri Mezraca-ı Zerknb dbici m slilllri Sliiri Konya sancağmdadır llisseim'ehmed Sacid vc/,d-i Abdullah ı TImliN Melımed Mlralem-i Livfi-i Akşehir, , Karye-; Çakırlar tlib;'i' Akşelıir Bise' tlibic-,i m 1400 Karye-j Elveris tabi c -; m 2300 Karyc-i Yaka Yağsıyan tllbic-i ınezbür Kara Arslan tllbic-i ın Yeğren tllbic-i Çeınen 'Eli (3/b) 2- TImlir-ı Ahmed Serasker; nlihiyc-i Çeıiıen Eli Nadir tabi'-i Akşehir, Karye-; Karil Arslan tllhi'-i' mezbür Karye-; Yaylacı tllbi'-; mezbür IJOO TImlirı Üveys Çeribaşı-ı niih;yc-i İshakın Karyc-j Boz' Doğan t1ibi c j Akşclıir Calişlu tllbic-i Doğan H;sarı Mezrac-i Kara Pınarı Taşluca ve Balıklağu tiib;'; İshakltı Mezra'a-i Eski Kışla tlibi'-; ın Bliç-ı bamr-ı nefs; Akşeh;r ve karye-; Monas

16 142 MEHMET AKİF ERDOGRU 4- TImllr-ı Hasan Karyei Nadir t'libi c i Akşebir 5- TImllr-ı Hasan Reis tllbic-i Ak!;ebir Mezraca-i Avşak Öyüği tllbici Doğan Hisarı Cema'at der karyei Evrendos (4 La) 6- TImllr-ı Kabil Kethiidll K,aryei Ağayid tllbici Akşehir Gedil tllbic-i İshaklu ~ \ TImllr-ı İbrahim Karye~i Nadir tlibic-i Akşehir ,99 8:" TImlirı Mehmed veledi Nehi Dere tllbici Akşehir Yazır tllbici Doğan Hisarı TImllr-ı Hasan Kara Bulut tllibicı Akşehir Dekiş tllhic-i-i Çemen Eli Q(l 5400 (4/h) 10- 'TImllr:ı Hiiseyin Karye~i Atsuz tlibici Akşeıllr Ulu Pınar tlibi,ci mezbür İblis Hisarı tliibici I1ğun ll,, TImllr-ı Mansur 5400 Eğri Göz tlihici Akşehir sillliri Kara Öyiik tlihic-i mezbur slilllri 5,4, ~800! 5300

17 AKŞEHİRSANCAGI İCMAL DEFTERİ TImllr-ı Sefer Kara Bulut tabi'-i Akşehir 1l TImlir-ı Ahmed Gedil tlibi'i Akşehir 2500 Bayındır nam-ı diger Seydi Köyü ve mezra'ai Kürd tabi'-i Akşehir 3~ (5La) 14- TImar-ı Mestan 4999 Azari tabi'-i Akşehir Bazarcık tabi'-i IJğun Mufassarda tafsilen şerh olunduğu üzere Azari ve Kekçe karyelerinden Arkıd Hanı ariizisine iuıiik olmale şartıyla tahrir ve vaz'-ı aliiim ve Baş-muhiisebeye hudüduyla kayd olunan ariizi han-ı mezbür sükkiinı ta~afından zira'at olunub hasıl olanı mahsülin a' şiir-ı şer'iyyesine Sahib Ata vakfının mütevellisi ve Esb-lceşiin mukiita'asının ziibiti taraflarından müdahale olunmayub Arkıd Hanı mütevellisi tarafından ta'şir olunmak içün şerh verilmekte bu mahalle dahi jşaret olundu fi2 (Safer) sene 135 el-fakir Ab,!ullah ettevki; :; 15 -an TImar-ı M~hmed an Çavuş'lin-ı Mlri miran-ı Karaman 've Bazdil-ı Dergiih~ı AIi Kara Bulut tabi'i Akşehir ll Sairi Konya sancağındadır 16- TImlir-ı Mehmed Öziler tlibi'i Akşehir ' Mezra'a-i Kağılcuk tlibi'-i Akşehir pO 17- TImlir-ı Arslan Ağİn tllbi'i Akşchir (5/b) 18- TImlir-) Ali Ağ-İn tilbi'-i Akşehiı' TImlir-ı Ahmed Milyas tltbi'-i Akşehir

18 i 144 MEHMET AKİF ERDOGRU 20- TImiir-ı Teherrnk Sahib tiibici Akşehir CemaCati Ağça Baba tiibic-i mezbür TImiir-ı Süleyman Azari tiibici Akşehir 6700 (6/a) 22- TImllrı Enbiya veledi Ali Yaylak-ı Çimendere tiibic-i A)<:şehir MezraCa-i Teherrük Viranı tllbici İshaklu Karyei Bozguş niim-ı diger Yalnız Kuyu tllbi c -! Akşehir Mezracai Cebeli Öyüği der miylin-ı karye-i Reis ve Avayii ve Senit tlibici mezbür ı TImllr-ı Pervane İlyaslu tiihic-i Akşehir sülüs maca salliri Mezraca-i Çay Ağağı tlibic-i mezhür "" TImAr-ı Mustafa 6000 Karye~i Kara Öyük tllbici Akşehir TImdrı Cemal Körnes tabici Akşehir (6/h) 26- TImAr-ı Ahmed Körnes tllhici Akşelıir _TImlir-ı Bustan veled-i Hüseyin, Bayındır nllın-ı diger Seydi Köyü saldn Mezraca-i Kürd tllbici mezbür TImdr-ı Kılıç Çayırı Davul der kurlı-ı karye-i Davnl tlibici Akşehir

19 AKŞEHİR SANCAGI İCMAL DEFTERi BS 29- Tlmllr-ı Veli Ortaca tillıi'i Akşehir 34,00 Mezra'n-i Gök Üyük tabi'i Akşehir (7/a) 30- Tlmar-,Selim Karyei Milyas tlllıi'-i Akşehir Tlmlir-ı Kılıç an tahvrı-i Kalender Sivriee tabi'i Akşehir 1800 Çiftlik-i Mebmed veled-i Kapne, tabi'-i mezbür 200 İIhiik ila zalik KarY,ei Kara Öyük tlibi'-i Akşehir Mazra'ni Akça Pınnr tlibı'-i IIğnn 300 Çay,r 'der karyei ÖziJer tlibi'-i Doğan Hisarı Cem'nn 32- Tlmar-, Melımed Karyei Sahib tlibi'i Akşehir 350q 1500 Mezraca-İ Avdan tabi'i İshakın 2500 :aisse Tlmlir-ı İvaz Azari tiibi'-i Akşehir 6700 (8/b) NAHİYE-İ DOGAN HİsARI DER LİVAİ AKŞEHİR 34- TimliN Zülfikar Karağa tlibi'-i Doğan Hisarı i Mehmed Sacm veledi Abdullah Timlir, Abdullah veled-i Şeyh Veli Balıa Dilıekln tlilıi'-i mezlıür Ark,d ile ma'rüfdur Mezra'ai Ark tillıi'i mezbiir

20 146 MEHMET AKİp ERDOGRU Karyei mezbüre sefer viikic oldukda cebelisin eşdirmek üzere beratı hümllyün verilüb ber mücebi beriitı ~erlf cebelisin eşdir~ek üzere kayd oluna deyü hatıı hümiiyün siidır oimağla miicebince verilen hükmi hümiiyün mücibi uzere cebelüsin eşd,rmek üzere kayd olundu fl 15 (Ramazan) el Faklr Mehmed sene et Tevki'i * 36: an Timiirı Yusuf an Çavuşlin, Mirimiran, Karaman Karyei Çetni dibiçi Doğan Hisan Bu dahi hisse an tlmiir olmuşdnr (9 fa) 37- Timlir, Şa'baıı an Çavuşiin, Miri miriin-, Karaman Kilryei Çetni tlibici Doğan Hisarı 9000 Mezraca-i Dibek Kuyu (?) tllbici İshaklu Hasan süddei sacadete arz,hiil edüb Akşelıir ve Boln sancaklarında Doğan Hisarı ve gayrihi niihiyelerde Çeini niim karye ve gayrıdan onaltıbin beşy(izdoksanüç akça mu tasarrıf olduğu tlmarın kil,cı cem c olııb fuzıili hilafı kiinij-rı olmağla BollL sancağında Benderi Kili niihiyesinde Mekroz niim karye ve gayrıdan üçbindörıyüzdoksanüç akça kılıç ve hissesi baş kılıç olmak üzere Akşehir yahud Doğan Hisarı niihiyesinde Çeıni niim karye ve gayrıdan üçer bin akça üç kılıcı ile Ilğıın niihiyesinde Bolcık niim karye ve gayrıdan ikibin OOrıyüz akça bir kılıcı hisse anılmiir olmak üzere tashlh alınmak bii bında iniiyeı arz eıme;iin Defteri tcmiil'i geıürdüb mezkür Hasan'ın kılıçları bi has,l olub başka başka yarar adem sefer vermeğetahammiilü olmamağla Rolu ca'!' ağında olank,ıtçdan miiacdii Akşehir sancağında olan dört kılıcın mahalleri hisse a~ ılmiir olmak üzere kaleminle tashlh eyleyesin deyü bu haklre hiıiiben ı'iirid olan emri iili miicebince tashlh olundn fl 5 ZA (Zillca'de) sene 134 elfat"r Abdnl/ah eıte1!ki c i 38-,m Timiir-, Mehmed Karye; Çetni tllbici Doğan Hisarı 9000 çayır, Davul der karyei Davu! tabici Akşehir Mezracai Barçınlu tiibici mezbür Bu dalıi hisse an tlıniir 'olmuşdur Tarihin bulunduğu yer y'prand'ğından ükumnuyoı:

EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINI

EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINI EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINI II Ege Üniversitesi Basımevi Bornova İZMİR, 1998 Sahibi : Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü adına Müdür Prof. Dr. Fikret

Detaylı

BATI ANADOLU DA BİR YÖRÜK GRUBU: XVI. YÜZYILDA KARACA KOYUNLULAR

BATI ANADOLU DA BİR YÖRÜK GRUBU: XVI. YÜZYILDA KARACA KOYUNLULAR BATI ANADOLU DA BİR YÖRÜK GRUBU: XVI. YÜZYILDA KARACA KOYUNLULAR A Yoruk Group In Western Anatolia; In The 16. Century Karaca Koyuns Batı Anadolu da Bir Yörük 192 ÖZ Sadullah GÜLTEN * Araştırmanın Temelleri:

Detaylı

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi Meşrutiyet Cad.Bayrndır Sk. No:55 Kızılay/ANKARA Tel:418 59 49 417 09 04 425 27 75 Telex:43 433 tdvk tr. Fax:417 00 09 Yayın No: 134 Sempozyumlar-Paneller

Detaylı

GÜRCİSTÂN VİLÂYETİ KANUNNÂMELERİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ A STUDY THE CODEX PROVİNCE OF GEORGİA S 1 ОЦЕНКА СВОДА ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ ГРУЗИИ

GÜRCİSTÂN VİLÂYETİ KANUNNÂMELERİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ A STUDY THE CODEX PROVİNCE OF GEORGİA S 1 ОЦЕНКА СВОДА ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ ГРУЗИИ GÜRCİSTÂN VİLÂYETİ KANUNNÂMELERİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ A STUDY THE CODEX PROVİNCE OF GEORGİA S 1 ОЦЕНКА СВОДА ЗАКОНОВ ОБЛАСТИ ГРУЗИИ Iasha BEKADZE ÖZ Çalışmamızda, II. Selim Devri ne ait 1573 tarihli Gürcistan

Detaylı

NEVŞEHİRLİ DAMÂD İBRAHİM PAŞAʹNIN İSKÂN FAALİYETLERİ: LÂLE DEVRİ NİN ŞANSLI ŞEHRİ NEVŞEHİR. Mustafa Fırat GÜL

NEVŞEHİRLİ DAMÂD İBRAHİM PAŞAʹNIN İSKÂN FAALİYETLERİ: LÂLE DEVRİ NİN ŞANSLI ŞEHRİ NEVŞEHİR. Mustafa Fırat GÜL TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2013, Sayı: 10 Sayfa: 237 254 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2013, Issue: 10

Detaylı

CELÂLİ İSYANLARINDAN BÜYÜK KAÇGUNLUK

CELÂLİ İSYANLARINDAN BÜYÜK KAÇGUNLUK CELÂLİ İSYANLARINDAN BÜYÜK KAÇGUNLUK 1603 1606 I. MUSTAFA AKDAĞ Anadolu İsyanlarının başından Kuyucu Murat Paşa'ca celâli karışıklığını sonuçlandırmak üzere girişilen hareketin bittiği 1608 yılına kadar

Detaylı

TEMETTUAT SAyıMLARı VE BU SAyıMLARı nüzenleyennizamname ÖRNEKLERİ

TEMETTUAT SAyıMLARı VE BU SAyıMLARı nüzenleyennizamname ÖRNEKLERİ TEMETTUAT SAyıMLARı VE BU SAyıMLARı nüzenleyennizamname ÖRNEKLERİ Yard. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE* Osmanlı Devleti'nin kurulmasından, tanzimata kadar devletin topraklanna kattı ğı yerler arazisi ve nüfusu

Detaylı

Hüsrev Paşa Vakfı nın Ayntab daki Vakıf Boyahaneleri *

Hüsrev Paşa Vakfı nın Ayntab daki Vakıf Boyahaneleri * Hüsrev Paşa Vakfı nın Ayntab daki Vakıf Boyahaneleri * Hüseyin Çınar ** Öz Bu çalışmada, 16. yüzyılın ilk yarısında, özellikle Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin önemli ve kudretli

Detaylı

OSMANLI DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE BİR DEVLET TEŞEBBÜSÜ OLARAK ÇİFTELER HÂRA-YI HÜMAYUNU VE TÜRK ATÇILIĞINA KATKILARI

OSMANLI DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE BİR DEVLET TEŞEBBÜSÜ OLARAK ÇİFTELER HÂRA-YI HÜMAYUNU VE TÜRK ATÇILIĞINA KATKILARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,10(2) OSMANLI DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE BİR DEVLET TEŞEBBÜSÜ OLARAK ÇİFTELER HÂRA-YI HÜMAYUNU VE TÜRK ATÇILIĞINA KATKILARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

An Estate Register Belonging to the Ayan of Karahisar-ı Sahib, Molla-zade Hacı Ahmed Ağa

An Estate Register Belonging to the Ayan of Karahisar-ı Sahib, Molla-zade Hacı Ahmed Ağa KARAHİSÂR-I SÂHİB A YÂNI MOLLA-ZÂDE HACI AHMED AĞA YA AİT BİR TEREKE DEFTERİ An Estate Register Belonging to the Ayan of Karahisar-ı Sahib, Molla-zade Hacı Ahmed Ağa Mehmet GÜNEŞ ÖZET Bu çalışmada, Karahisar-ı

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖNEMLİ MEVLEVÎHÂNELER VE MEVLEVÎHÂNELERİN YAŞATILMASINDA VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ROLÜ. Aydın SEÇKİN

TÜRKİYE DEKİ ÖNEMLİ MEVLEVÎHÂNELER VE MEVLEVÎHÂNELERİN YAŞATILMASINDA VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ROLÜ. Aydın SEÇKİN SÜMAM Yayınları: 5 / Bildiriler Serisi: 2 / Yıl: 2010 TÜRKİYE DEKİ ÖNEMLİ MEVLEVÎHÂNELER VE MEVLEVÎHÂNELERİN YAŞATILMASINDA VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ROLÜ Aydın SEÇKİN ÖZET Selçuklu devrinde Mevlâna

Detaylı

18. Yüzyılda Yabanabad Kazasında Görülen Kanunsuzluk Hareketleri

18. Yüzyılda Yabanabad Kazasında Görülen Kanunsuzluk Hareketleri Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies 18. Yüzyılda Yabanabad Kazasında Görülen Kanunsuzluk Hareketleri Illegal Acts at Yabanabad District in the 18 th Century Mustafa KAYA Dr., Arş.

Detaylı

http://burdurtarihi.com

http://burdurtarihi.com MĐLLĐ TARĐHĐMĐZ VE KĐMLĐĞĐMĐZ 5 BUCAK VE ÇEVRESĐ TARĐHĐNE DAĐR BĐR ARAŞTIRMA Hayati KUZUCU (Yazarından izin alınmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz) Kısaltmalar:Başbakanlık Osmanlı Arşivi BOA,Salname i Devleti

Detaylı

MERAM DA TARİHÎ SU DEĞİRMENLERİ

MERAM DA TARİHÎ SU DEĞİRMENLERİ MERAM DA TARİHÎ SU DEĞİRMENLERİ Yrd. Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK ÖZ: Bu araştırmada, tarihleri Anadolu Selçukluları devrine kadar uzanan Meram ve çevresindeki su değirmenlerinin özellikleri, çalışma biçimi

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 Avrupa İle Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu da Tarîkatlar ve Tekkeler Orders And Dervish Lodges In Gallipoli In The Cross Road Of Europe And Asia Selami

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science ISSN: 1012-0165. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science Cilt/Volume: 9 Sayı/İssue: 1 Elazığ - 1999 FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Journal of Social Science Cilt/Volume:

Detaylı

Bezmiâlem Valide Sultan ve Gureba Hastanesi Vakfiyesi *

Bezmiâlem Valide Sultan ve Gureba Hastanesi Vakfiyesi * Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.123-150 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.123-150 Bezmiâlem Valide Sultan ve Gureba Hastanesi Vakfiyesi * Kenan GÖÇER Sakarya Üniversitesi, Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,

Detaylı

SİVAS SANCAĞINDA KİŞİ ADLARI

SİVAS SANCAĞINDA KİŞİ ADLARI SİVAS SANCAĞINDA KİŞİ ADLARI Dr. Yılmaz KURT* Bu makalemizde XVI. yüzyılda Sivas Sancağı'nda kullanılan kişi adlarından ve adbilim (orıomastik) çalışmalarında Tahrir Defterleri'nin kaynak olarak kullanılmasının

Detaylı

TOKAT SEMPOZYUMU 01-03 KASIM 2012 TOKAT BİLDİRİLER CİLT III

TOKAT SEMPOZYUMU 01-03 KASIM 2012 TOKAT BİLDİRİLER CİLT III TOKAT SEMPOZYUMU 01-03 KASIM 2012 TOKAT BİLDİRİLER CİLT III Yayına Hazırlayanlar Prof. Dr. Ali AÇIKEL Yrd. Doç. Dr. Samettin BAŞOL Yrd. Doç. Dr. Ali Osman SOLMAZ Öğrt. Gör. Murat HANİLÇE TOKAT-2012 Eser

Detaylı

Osmanlı Dönemi Balıkesir Hamamları (XVI-XVII. Yüzyıl)

Osmanlı Dönemi Balıkesir Hamamları (XVI-XVII. Yüzyıl) Osmanlı Dönemi Balıkesir Hamamları (XVI-XVII. Yüzyıl) PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 423 Doç. Dr. M. Murat ÖNTUĞ UÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Giriş: Türk Hamam Geleneği Türkler hâkimiyet altına

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Osmanlı Hakkında Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr Hazırlayan:

Detaylı

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies OSMANLI YÖNETİMİNİN YENİ YIL KUTLAMALARINDAN: İSTANBUL TEKKELERİNE MUHARREMİYE DAĞITIMI New Year's celebrations in Ottoman Government: Muharremiye Distribution to Istanbul

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE KULELİ ASKERÎ LİSESİ

DÜNDEN BUGÜNE KULELİ ASKERÎ LİSESİ DÜNDEN BUGÜNE KULELİ ASKERÎ LİSESİ KULELİ ASKERÎ LİSESİ MATBAASI İSTANBUL, 2007 T.C. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KULELİ ASKERÎ LİSESİ KOMUTANLIĞI ÇENGELKÖY/İSTANBUL DÜNDEN BUGÜNE KULELİ ASKERÎ LİSESİ KULELİ

Detaylı

GÖLYAKA KASABASI AĞZI SÖZ DİZİMİ

GÖLYAKA KASABASI AĞZI SÖZ DİZİMİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GÖLYAKA KASABASI AĞZI SÖZ DİZİMİ AYŞE NAMLI KÖĞÇE 110101008 TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 667 ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT

Detaylı

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS Sayı: 1-101 Önsöz ve Fihrist: D oç.dr. A bdülkadir Özcan Enderun Kitabevi İstanbul 1988 Boğaziçi University Library Enderun Yayınlan: 24 oes-c D R 1 0 *T 315 1 3 8 3 jjj

Detaylı

AÇİ PADİŞAHI SULTAN ALÂEDDİN'İN KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN'A MEKTUBU

AÇİ PADİŞAHI SULTAN ALÂEDDİN'İN KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN'A MEKTUBU AÇİ PADİŞAHI SULTAN ALÂEDDİN'İN KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN'A MEKTUBU RAZAULHAK ŞAH Vasco da Gama'nın 1498 senesinde yeni bir Hint yolu keşfettiği günden beri Portekizliler Hind sularında kesif bir faabyete

Detaylı

Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha

Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha A Report Submitted to Abdülhamit II on Administrative and Social- Economic Structures of Egypt Yunus ÖZGER * Özet XIX.

Detaylı

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1.

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. 0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. Yıllara Göre Nüfus Dağılımı 9-10 1.4.2. Yaş Gruplarına ve Cinsiyete

Detaylı

İMANCI KÖYÜ (KIRŞEHİR-KAMAN) AĞZI

İMANCI KÖYÜ (KIRŞEHİR-KAMAN) AĞZI T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İMANCI KÖYÜ (KIRŞEHİR-KAMAN) AĞZI (METİN-GRAMER-SÖZLÜK) BİTİRME TEZİ HAZIRLAYAN SEVİL MESUTOĞLU DANIŞMAN PROF. DR. ALİ AKAR MUĞLA

Detaylı