Dr. 1\1. Akif ERDOGRU*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. 1\1. Akif ERDOGRU*"

Transkript

1 AKŞEHİR SANCAGINDAKİ DİRLİKLERİN III MURAD DEVRİNDEKİ DURUMU VE 1583/991 TARİHLİ AKŞEHİR SANCAGI İCMAL DEFTERİ Dr 1\1 Akif ERDOGRU* Akşehir, Krnya'nın kuzeybatısında yer alır!' Eski İstanbul-Konya- Bağdat ticaret yolunu üzerinde bulunmasından dolayı tarih boyunca önemli bir yer olmuştur Özellikle Karamanlılardevrinde Beyşehirle birlikte Karaman -eyaletinin batı ucunu teşkil etmesi şehrin önemini bir kat daha artırınıştır Osmanlıların Akşehir'le ilk olarak 1382 tarihinde ilgüendikleri görülür Aynı tarihte, IMurad, şehri "satu-pazar" neticesinde Beyşehir, Şarkıkaraağaç, Isparta, Seydişehir ve Yalvaç şehirleriyle birlikte Hamıdoğlu Hüseyin Bey'den satın almıştır2 Ancak daha sonraki tarihlerde şehirde Osmanlı hakimiyetinin sağlanamadığı anlaşılmaktadır Zira şehir, 1466 tarihine kadar Osmanlılarla Karamanlılar arasında çok sık olar::ık el değiştirmiştir Osmanlı vekayinamelerine göre şehir, 1392' de Yıldırım Bayezid,3 1402'd~ Timur, 1414'de Çelebi Sultan Mehmed 4 Ankara Üniversitesi, DTC Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilimdalı 1 Akşehjr hakkında daha fazia biigi için şu araştırmaya bakılmalıdır: İbrabim Hakkı Konyalı, Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir Tari/ır, Turistik Kılavuz, İstanbuI Aşıkpaşazade Tarihinde b;" oiay şöyi~ aniatılır: " Hamidoğlı'mn eiçisi geimişdi Anındabir va'de oiınmışdı Hamidağlı Hüseyin Beg viiayetini Murad Han Gazi'ye satdı İmdi ai ahd üzere Murad Han yüridi Kütahya'ya çıkdı Hamidağlıdahi biidikim kendüye geiir, adem gönderdi eyitdikim: "be'; ahd üzerine durmuşam" dedi "Akşehri'ni ve Beyşehri'ni ve Seydişehri'ni ve Karaağaç'ı istedin" dedi Tiz mektub gönderdi şer'ie satu pazar eyledi Murad Han' Gazi dahi arlem gönd'erdi satun aidığı vilayeti zab't etdirdi ', Aşıkpaşazade Tarihi, AIi tab'!, İst 1332,859; Neşri Tarihi, r, Ankara 19,87,s209 Feridun Bey, satış için "ibti)'a'-ı şer" kelimesini \kuilaiıır (Feridun Bey Miinşeatı, İst1274, snp) 3 Neşri Tarihi, I, s321 4 "Am beyan ederkim Sultan Mehmed Ieşker-i azim cem etdi doğru Karaman'a tevecciih etdi Akşehir'e,çıkdı vardı Akşehir'den Iiğın'a gitmek istedi İşitdikim KaramanoğIu ÇigiI'den gelirmiş, SuItan Mehmed Han kuiu Bayezid Paşa'yı karşı gönderdi, ÇigiI'de uğraşdılar;' Bayezid Paşa KaramanoğIu'nu tutdı andan Konya'ya tevecciih ctdiler Karamanoğlu Melı mcd Beyele!;Iil'di,büyük oğlu Mustafa Bey dahi eie girdi suih etdiler Akşehiri ve Seydişehri'ni ve Okhğı ve, Beyşehri'ı;ıi ve SiV):'ihisar'ı, Çamardıhisarı'nı ve, Nigde'yi buıılara verdi tamam sulh etdiler", Aşıkpaşazade Tarihi, s88; Neşri Tarihi, Il, s529

2 128 MEHMET AKİF ERDOGRU ( tarafından alınmıştır II Murad'ın 'saltanatının ilk yıllarında şehir tek-, rar Kaıamanlıların eline geçmiştir Şehrin 1435 yılına kadar Karamanoğlu İbrahim Bey'in elinde kaldığı anlaşılmaktadır S Bu tarihten itibaren şehir, de nmurad, 1451'de 7 Fatih Sultan Mehmed tarafından Osmanlı topraklarına dahil dilmiştir Ancak Akş~hir'iIı; O"manlı lar tarafın,ga:n kesin 'olarak zabtı 1465 tarihindedir 8 Bunurila' beraber Akşehir'de Osmanlı hakimiyetinin sağlanması 1476 yilına ka,dar sürmüştür Nitekim 1472 yılında Karaman ş':lhzadelerinin daveti 9 sonucu Akkoyunlu Uzun Hasan'ın yeğeni Yusufça Mirza Akşehir'e gel~iş; buradan Hamideli'ne geçmiştir Ancak-Fatih'in oğlu Şehzade Mustafa' nın Yusufça Mirza'yı Kınili'nin Eflatun Pınarı mevkiinde' mağlup etmesiyle, bu'bölgeler, bir daha elden:çıkniainaküz'ere 'Osmanlıegemenli- - ğine girmiştir: Osmanlıların Akşehir'in idari yapısında önemli değişiklikler yapmadıkları anlaşılmaktadır 14'65'de şehrin alınışmdan,hemen sonra yaptıkları idari' düzenlemeyle şehrin Karamanlılar dev~indeki idari yapısını muhafaza,etmişlerdir 1465,tarihindevilayet olarak gözüken AkşehirlO n Bayezid'in padişahlığının ilk yıllarında' sancağa (=liva) dönüştürülmüş ve Beyşehir Bolu, Çankırı, Kastomonu;' Sinop ve Şarkikarahisar şehirled gibi' ikinci derecede, sancak' merkezi 'haline getirilmi~tir ILBayezid'in büyük oğlu şehzade Abdullah buraya sancakbeyi olarak tayin edilmiştir II Akşehir'in kaderi, XVI yüzyılda, Konya, Beyşehir, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Tarsus, İçel 've Turğud gibi Karaman sancaklarının kaderiyle aynı olmuştur 5 "Sultan Murad eydür: "ahdin kanı niçün bunun gibi iş eıdün? dedi, yüridi Akşehiee çıkdı Andan Konya'ya vardı, anı verdiler", Aşıkpaşazade Tarihi s121 6 Neşri Tarihi, II, s619 7 "SultanMehmed Gazi yüridi Akşehir'e çıkdı Akşehir fetlı olındı, Anda,rthünkar göçdu Ko~yiı~ya teveccüh etdi", ;1-şıkpaşazMe Tarihi, 6,140; Neşri T~;ihi,'II~ s,68:; 8 Akşehir'in alınışmdan hemen sonra hazırlanmış Tahİoir defteri Başbakaulık Arşivi' nde (= BA) 'Maliyeden Müdevvıer'de (=MM) 241 numarada saklanmaktadır (1465jH869 Zilhicce tarihlidir) Akşehir bu tarihte 'y-apaoğlu Ali Bey'e timar olarak tevcih edilmiştir 9 Karamanoğlanlan dahi Uzun if asan'm- bir begi -Yusuf Mirza'yla leşker cem etdiler, Akşehir'e geldiler, yüridiler Hamideli'ne girmege: Sultan Mustafa dahi Karahisar'dan yüridi, bunlarlabiıhışdı,'eyü,cenkler oldu; Uzun Iİasan'dan gelen beykim ol 'Yusuf'Mirza'dır ve hem Uzun Hasan'ın ammisi oğlıdır, anı tutdılar,esir ettileı:'lı Aşıkpaşazade Tarihi, sl7-7;neşri TanJıi;"II; 8801, 1'10- Bkz; MM 241" 89 ni Şelizade~':A:bduııaıı;i'Akşehit'de'kendi adma bir zaviye bina eüi~miş ve Kocaeli'nin Yalakabdir {= Yalova) nahiyesindeki Kadıköyü'nü zaviyesine vakfetmişti (Ankara, Kuyud} Kadime Arşivi, no146, Akşehir Livası 'Mıi/assal' Defteri; 'ş:i 2):

3 AKŞEHİR SANCAGI icmal DEFTERi 129 Akşehir sancağı XVI yüzyılda İcmiil ve Alufassul olarak pek çok kere tahrir edilmiştir tcmal tahl'irler hakkında ileride ta Silatlı bilgi verilecektir Burada timar usülünün bozulnıaya başladığı III Murad d0vrinde, Akş~hir sancağında mevcut diriikler hakkında bilgi vercceğiz Bu bilgileri, Ankara'da, Tapu ve Kad,as!:ro Genel Miidiirlü~ü Kuyud-ı Kadıme Arşivi'nde 333 numarada saklanılan ve tam metnini makalenin sonunda verdiğiıniz Akşehir Liviisı, İcımil Defteri'nden çıkarmış bulunuyoruz 1583 tarihinde IILMurad'ın emriyle yapılan :bir tahride Ak~ehil', Karaman eyajetine yeniden bağlanmıştır Sancak tim"ır ıısıılüne göre beş nahiyeye taksinı edilmişti Akşehir 'nahiyesi sancağın mcrke;r,i olan Akşehir'in etrafını; Doğanhisarı ve Çemereli nilhiyclc1'i Ak~('hir'in güney ve güneyıoğu kısmını; Ilğın nahiyesi Alişehir'üı doğmmnı; YI: İshaklı nahiyesi (hugünkü Sultandağı) de Ak~ehir'in kuzeyhatı kısmmı kapsamaktaydı Sancak merkezi olan Akşehir'in nüfm;ıı X V 1 yüzyılın sonuna doğru bütün Karaman eyiileti şehirleriilde olduğu gihi mühim miktarda artmıştı Mufassal Defterlerden anlaşıldığına göre şehrin nüfusu 1507'de yaklaşık 1400 ki:;;i(fi69 nefer), 'de 2100 kişi (77<)nder),13 ve 1584'de fi700 ki~i (1750 nefe1')14 di Bu niiffısııyla Akşdıir, BeYl'ichil', Seydişehir, Kırşehir, Ereğli, Ermcnck, Aladağ (== Hadim), Mml, Silifke ve Jlğın'dan büyük; I,ıncnde (=Karaman), J\iğde, Aksaray ve Kayseri gihi Karaman' eyaleti şehirlerinden küçüktü ~chriniıı nüfusu 41 mahalleye yayılmıştı 'de şehir nüfıısunun (~,~ 5'ini (81 nefer) Seydi Mahmud Hayran ve Ahi Yôdiğiir mahallelerinde müslümantarla birlikte oturan gebranlar (hristiyanlar) olu~turuyordu Osmanlılar Akşehir'de timur usi'ıliinii ilk olarak 116(j tarihinue uygulaclılar Karaman eyaletinin Uigt>f sancaklarında yaptıktan gibi Karamanlılar devrinden kalma timar sahiplerinin bir l~ısmını Rumeli' de iskan etiler Bununla bidiktc Akşchir'c Rumclili sipfılıilcf getirdiler 12 B:<\, Tapu Tahrir (=TT), noao, Karaman liluj"ussa! Dejieri, Bcrat ehli nilfıısa <lahil değildir, 13 BA, TT, noass, Karaman ı'llufassal Defteri, 14 KK, no146, Akıehir Mufassal Defteri, 15 Akşehir, mahallelerinin çokluğuyla dikkate çekmektedjr IS84'<lc \kşchir'dcki ma halleler şunlardır: Tayi Tercüm~ Hacı Kapan, Ali Reis, Kürd, İkikuyulu, Meydan, Ali Kekı, Körkiin Altınkalemli, Hacı Kuş, Kürck~j, Alıi Celal, Kızılca, Bazar-ı Balık, Hoca Paşa, Can baz, Hi,ar, Ahi Mahmud, Bölükbaşı (=SerkH, Çekici (?),Seydi Mahmud Hayran, Cerralı, Bezci, Veledi Arif, Ychdan, Ahi Yndigar, DJra'" Namazgalı' Hoca Ümer, Çaııı, Nakkaş, ("c menli, Medrese, Kauı Kemaleduin, Seyfeddin, Veledj Celal, İmaret-j Köhne Bazarhaşı, Be ı:irlı:ine ve Ki;)"cegiz

4 130 MEHMET AKİF ERDOGRbI ve bunlara biradan timarlar tevcih ettilerl 6 Miri arazidenelde edilen hasılatın hass, zeamet ve timar olarak vazifelilere tahsis edilmesi usulünü sancakta uzun yıllar tatbik etme iıiıkanını buldular Metnini araştırmamızın sonunda verdiğimiz İcmôJ Defterinf göre 1583 yılında sancakta 4 adet hass, 14 adet zeamet ve 125 adet de timar vardı Sancak gelirinin % 31'i has s olarak, % 21,5'i zeamet olarak ve % 47,5'i de timit olarak ayrıımıştı (bkz Tablo 1) Hasslar devl'in padi-' şahı IIIMurad'a (padişahlığı: ), veziriazam Siyavuş Paşa'ya, vezir Mehmed Paşa'ya ve Akşehir sancakheyi Abautlah Bey'e tahsis Tahlo 1, Saneağm Didik Da~ılımJ Hasslar Adet Akça %(1) %(2) 1, ~_-,-' >\kşehir ~irlivas; Hassı '7 20,03-I Piidişah Hassı Siyavl1ş Paşa Hass, Mehmed Paşa Hassı '--l Toplam i ı Zeamet ve an Zeamet 'Dergiihı Ali Çavuşlar 6 lll Karaman Defter Kethüdası ' ' Sip"hi Dergôhı Ali Kiıtibi ı 36 Defter-i Hakani Katihi Konya Miralayı Kethüdii ı-:~ı~~ı~~-_------, ı:-- Dergah,ı Ali Miheferrikası ~~~ ~- --~- Timar ve an Timar Sipahiler 115, Karaman Mirmiran Çavuşları ) Akşehir Miralemi Çemen Eli Seraskeri İshaklı Çeribaş"ı Kethüdô Toplam Sancak toplam geliri (1) Hass, Zeamet ve Tim"r içindeki yüzdesi (2) Toplam Sancak Geliri yüzdesi \6 Tinınr ",hiplerinin isimleri MM 212'de kn)'ıtlıdır i

5 AKŞEHİR SANCAG! icmal DEFTERİ 131 edilmişti Köylü ve cemaatlerden toplamlan öşür ve resimlerdcn oluşan padişah hassına 19,340 akça daha ilave edilerek, hassın miktarı 49,690 akçaya çıkanımıştı Böylece III Murad'ın sancak gelirinden % 5,2 nisbetinde yararlanrnası sağlanmıştı Bu durumla padişah, sancakb~yinden (=midiva) sonra sancaktan en fazla gdir alan kişi olmuştu Miri araziden elde edilen gelirin en önemli kısmı Akşehir sancakbeyi Abdullah Beye verilmişti 15&3'de toplam 190,500 akça hassa sahip olan Abdullah Bey sancak gelirinin % 20'sini tasarruf etmişti Bu durumuyla sancaktan en çok pay verilen kişi özelliğine sahip olmuştur Sancakbcyi hassının temelini de köylüler ve cemaatlerdcn toplamlan öşür, resim, adet ve baclar oluşturmuştur Ilğın bölgesinin mahsulünün bir kısmı dıı veziriazam Siyavuş Paş~'ya has s olarak ayrılmıştı Siyavuş Paşa, akça tutarındaki hassının bir kısmını Karaman bcylerbeyisi Ahmed Paşa ile Sinan Paşa'dan devralmıştı Ilgın'ın özellikle "mahsfıl-i çift ve abd-ı abık"ı Siyavuş Paşa hassının esasını teşkil etmişti Siyavuş Paşa 29,242 akçalık hassıyla Akşehir sancakbcyi, padişah IIIMurad ve Karaman Defter Kethüdasından sonra sancaktan en çok yararlanankişi olmuştu Yine İcmal defterindeki kayıtlar göre Ilgın'a bağlı hazı köy ve mezraaların öşür ve resimleri vezir Mehmed Paşa'ya hass olarak tevcih edilmiş ve,mehmed Paşa'nın sancak gelirinden % 2,6 nisbetinde hir hisse almasına izin verilmişti Akşehir'deki hassların asıl kaynağı Akşehirli köylü ve cemaatlerden alınan öşür, resm, bac ve adetler ile; Akşehir, Ilgın, Doğanhisan ve İshaklı'nın merkezinden tahsil edilen vergiler olmuştu (hkz Tahlo 2) Akşehir,sancağındaki 14 adet zeamet, Deı'galı-ı ali çavuş, katip ve müteferrikalarına; Konya ve Akşehir mıralaylarına; Defter-i Hakanı katibine, Karaman Defter kethüdasın\l, sipahi ve kethüdalara tevcih edilmişti En fazla zeametin Karaman Defter kethüdası Mehmed'e verilgiği görülür Defter kethüdası Mehmed 45,500 akçalık zeametiyle sancak gelirinden vezıriazam Siyın:,ıış Paşa ve ve zır Mehmed Paşa'dan daha fazla yararlanmıştı Aynca Defter Kethüdası Mehmed' in Akşehir haricinde Konya, Niğde ve Beyşehir sancaklarında zeamet geliri olduğu da ~mlaşılmaktadır 1583 İcmal tahririnde, Karaman timar defterdarına, Divan-ı hümayun katiplerine ve Karaman defter eminine zeamet tahsis edilmemişti Hasslarda olduğu gibi zeametlerin de asıl kaynağı Akşehirli köylülerden alınan öşüi ve resimler olmuştu Akşehir, Karaman sancaklan içinde timarların en az bulunduğu sancak olarak dikkati çekmektedir 1583'de sancakta 125 adet timar mevcuttur ve bu tiınadarın 115'i sipahilerc; digerleri de Karaman hey-

6 132 MEHMET AKİF ERDOGRU Tablo 2 Sancak Dirlik Gelirleri Hass Köy gelirleri lığın ve Doğaıılıisar merkezinin gelirleri Cemaat gelirleri Hac-ı bazar, un ve 'pirinç mukataası,kasab resmi Akşehir ve İshakh'llin beytiilmal; mal-ı gaib, mal-ı mefkud, vave ve kaçğunıı Akşehir ve liğm'daki timariann arıis resmi ve bad-ı heva res~ minin yansı Akşehir'in gallat, bağ, bahçe ve bostan öşiirleri, Akşehir ve İshakh'llin ihtisab ve ihzariye ve serasesanı liğıp ve Doğanhisar'm yaylak ve kışlak resimleri Akşehir'in bad-ı heva, arns, tapu-yı zemin ve deşt-i bımi re- 'simleri Akşehir'in adet-i ağnarnı ve adet-i mir-abisi Mezraa gelirleri Akşehir şemhanesinin geliri \ Akşehir şabm,nesinin geliri, Akşehir bozahilnesinin geliri Akşehir değirmenlerinin geıiri çayır 'gelirleri li!hn otlakları Il~ın'm abd-ı' abık ve çifti Toplam "~c 1 Akça (1) (2) ı---: _ 1:l , , : , ','0'1 " 1080,,03 01 ' , ,,--:~"7r:-~~ * , Zeaınet ve an Zeamet Köy gelirleri Cemaat gelirleri ' 12 Mezraa gelirleri çayır gelirleri LROO Yaylak gelirleri ', --' --- Toplam 20481~,,10,0,,' ~215 1; Timar' ve an Timar' Köy gelirleri ,1 408 Mezraa gelirleri, Cemaat gelirleri çayır gelirleri 5020, Ll 05 Saz, kanrlıra ve kamışlar Yaylakgelirleri Akşehir ve Monas'm,hamr hacı, ' 01' Çiftlik gelirleri '750 O:1 007 Toplam, ' " 450,827; Toplaın Sancak ina!ısıdü:" * Klitip 506 akça eksik toplamıştır Toplam geliri içindeki yeri: 2 Toplam sancak' geliri içindeki yeri' ",

7 AKŞEHIRSANCAGI icmal DEFT,ERi 133 'rablo 3 Diriiklerin Nahiyelere Göre Taksimi Akşehir D hisarı Çemeneli İshaklı Ilğın ı Adet Akça Adet Akça Adet Akça Adet Akça Adet Akça Zeamet~ An Zeiimet , Timar , ,539 An Timiir i Has" 4, ',-, r r, ~ ~-'-- -~ ---'~ \' "- -- ;- :--' Toplam 40 4, ! '5QO lerbeyisi çavuşlarına, Akşehir mıralemine, Çemeneli nalıiyesi seraskeri-, ne, İshakIr nihiyesi çeribaşısına ve kethüdalara verilmiştir Tiinar gelille'l'inin bazılarının Akşehir'in kuzeydoğu kısmında yer alan Turgud sancağından verildiği de anlaşılmaktadır Timarların asıl kayli;ağıııı da hass ve zeametlerdeolduğu gibi öşür ve resimler oluşturmuştur Timarların büyük çoğıinhiğunuu:'miktarı2000 il~3000 akça a~asında y~ğun laşm'ıştır (bkz; Tablo 4),,' B~ duı:uriı tim~rla!ı~ kıl~ç'haü~de huluı:f?u- Tahlo 4 Timarların Adet ve Miktar Açısından Durumıı, Geli seviyeleri Toplaİn' Adet :----;--,-, ,---,-'- -'-t, ;~- % ' 20, ' ' Akça ~~~ , % ı ,7 100 ğunu ve sipahilel'in terakki alamadıklarını gösterir Aynı tarihte Beyşehir sancağında da durum aynıdır 17 Ancak Beyşehir sanca~ında timarları olan sipahilerili; Akşe4ir'Aekilere görc hiı;az daha zengin oldukları sijylenebilir 1583'de eşkinci, be-nevbet ye müşterek ',timarların sayısı oldukça azalmıştır, Aynı durum Karaman'ın diğer sancaklarında da gözlenmektedir (bkz Tablo 5) 17 M, Akif Erdoğru, "Beyşehir S~ncağı temal Defteri; Belgeler, XXIII 117, (Ankara 1988), s131

8 MEHMET AıdF ERDOCRU Talılo 5 Timarial'ın Cinsleri Timarın cinsi Adet Akça ~---- -_--- Eşkinc! timar Be-nevlıct timur Ber-vech-i iştirak tiıiıar i Diğer timarlar ~ Toplam Akşehir sancağı, 1583'dekiyıllık 950,637 akçalık geliriyle (bu gelire evkaf, emlak ve kale erenlerine aynlan gelirler dahil değildh) Konya, Beyşehir, Kırşeh;r, Niğde, Aksaray ve Kayseri sancaklarından daha az gelire sahip olmuş ve Karaman eyaıetinin en az gelire sahip olan sancağı özelliğini kazanmıştır ls Akşehir köylüleri didik gelirlerine % 83 nisbetinde, şehirliler % 10 nisbetinde ve cemaatlu % 7 nisbetinde katkıda bulunmuşlardır Akşehir merkez geliri sancak geliri içinde pek de önemli bir yekun tutmamıştır Yine Akşehir'deki Saray,Gölcük, Demirbayın, 'Müsellim pına~ı, Sanmusa, Karalar, Sançemen, Karaçayırı, I(etenlik, Çimendere, Sarıkavak, Erildi, Koyunalanı, Sarb Gazi, Dokuzağaç, Depelidepe, Güneyikalanı ve Kızılyatak gibi yaylalar ile çalfırlık, mezraa ve çiftliklerden fazla gelir elde edilememiştir Sancak gelirine katkıda bulunan cemaatler ise' şunlardır: İshaklı'da Akkoyunlu, Elvanbeyli, Sucuklu, Kondulu, Bennak, Kirliboğazı Tatarları (= Sığırcıkboğazı Tatarları), güherçile cemaatı; Akşehir'de Akçababa ccmaati ve Ilğın'da Sunkurbeyli cemaati Akşehir sancağının en zengin bölgesi sırasıyla Akşehir; İshaklı, Ilğın, Çemenli ve 'Doğanhisarı n3ihiyeleridir (bkz Tablo 4) Zira dirlik gelirin % 42,2'si Akşehir nahiyesinden, % 21,8'i İshaklı'dan, % 19,5'i Ilğın'dan, % 9,6'sı Çemeneli'nden ve % 6,7'si Doğanhisarı nahiyesinden karşılanmıştır Akşehir Sanea~ı temal Tahrideri Akşehir, 1466,1507, 1518, 1524 ve 1584 tarihlerinde Mufassal olarak; 1516, 1522, 1523, ve 1583 tarihlerinde İcmal olarak tahrır edilmiştir Mufassal ve İcmin tahrirleri gösteren Tapu Ddterleri arşivleri" mizde mevcuttur Şimdi hurada İcmal defterlerini kısaca tanıtalım 'de Konya Iivasınııı yılhk dirlik geliri 2,244,937 akça, Beyşehir'in 1,940,136 akça, Kırşehir'in 1,121,774 akça, Nigde'nin 1,025,234 akça ve Kayseri'nin?61;979 akça idi

9 ~,, i AI<ŞEHIR,,,",; SANCAGI - - ICMAL '> DEFTERi Akşehir sancağındaki timarları muhtevı ilk İcmal Defteri, İstanbul'da, Başbakanlık Arşivi Tapu Tahrır Fihristi'nde 58 numarada kayıtlıdır Karamdn Vilayeti İcmfil Defteri ismini taşıyan bu dcfter 1516 tarihinde (H922) Karaman beylerbeyisi Hüsrev Paşatarafmdan tanzım ettirilmiştir Bununla berabcr, Maliyeden Müdevver'de 241 numaradaki Karaman Mufassal Defterinde Akşehir'deki timarlara dair kayıtlar bulunmaktadır İkinci,İemal Defteri yine Tapu Tahrir'de 118 numarada kayıtlıchr Defter, Kasım 1522 (Muharrem 929) tarihinde Karaman beylerbeyisi Şadi Paşa, defte~'dar Mustafa Çelebi ve katip Ruşenı bin Hacı Hüseyin tamfından hazırlanmıştır Üçüncü defter yine Tapu Tahrır'de 392 numaradadır Defter 1523 tarihlidir ve defteri hazırlayanlar teshit edilememektedir Dördüncü defter yine Tapu Tahrir'de 371 numaradadır Karaman Vilayeti temal Defteri ismini ta'şır Fihristteki kayda göre defter Kanunı devrine aittir Akşehir'e ait tek "!üstakil İcmal defteri Ankara'da Kuytld-ı Kadime Arşivi'nde muhafaza edilmektedir 333 numara ile (eski numarası 288) muhafaza edilen İcmal defteri, bilinen defterlerinbeşincisidir Defter IILMurad'ın emriyle19 Haziran 1583 (Cemazidahır 991) tarihinde Mustafa bin Ahmed ve Kadri bin Melıemmed tarafından düzenlenmişitr Mustafa bin Ah-, med, tahrir eminliğinden önce Karaman vilayeti hazine defterdarı olarak görev yapmıştır Kadri bin Mehemmed ise Dergah-ı Ali katiplerin- dendir İleride tam metııini verdiğimiz defter sözünü ettiğimiz defterdir Akşehir Sancağı tcmal Defteri toplam 24 varakdır (48 sayfa) Defterin (l/a) sayfasına liimurad'm tuğrası (Şah Murad Han bin Şah Selim Muzaffer Daima) çekilmiştir Diger sayfalarda sırasıyla padişah liimurad'ın, vezıriazam Siyavuş Paşa'nın, vezır Mehmed Paşa'nın, Akşehir sancakbeyi Abdullah Bey'in 'Akşehir, İshaklı, Doğanhisarı ve Ilğın nahiyelerindeki hassları ile zaım ve sipahilere tevcih edilen zeamet ve timurlar siyakat hattıyla kayıtlıdır Defterin 1752 (H1l66) tarihine kadaı' işlem gördüğü anlaşılmaktadır 19 III Murad'm tahrir emri hakkıı1da bkz MAkif Erdoğru, ayuı ya:ı-, 8:117

10 MEHMET AKİF ERDOGRU lcmali LİvA-İ AKŞEHİR \ FİHRİSTİ NEVAHl 1- NAHİYEİ AKŞEHİR NAHİVEİ SAHRA 2- NAHİYE-İ DOGAN HiSARI EVRAK 3- NAHİVE-! ÇEMEN ELİ 4- NARİvEİ İSHAKLU EVRlIK 5- NARİvEl ILGUN EVRAK H 21 İn cerlde~i sipllhiylin nebişte sod bii fermlin;illiş1inı Hazret{ Sultanı "fihib'kırlin es SlIlılin ib~i's-s~ltlin Suıdn' Murad 'ıu~ medde:~ıııiliu TeliHl' zam~nı sal~a~atuhu ~e hilllfetulıu iıa ebedl'dduhürlln bima<rifeti bendei bimikdlir Mustafa hi'" Ah~ed ve 'bikalemi Kad ri hin Mehemmed "tteslim ila Hızlinei Amiref! evliili şehri Cemlizi"İilhir se';'e ihd,1i've tis'in ve tis' anıie (l/a) Şah Murad HlIn hin Şlllı Selim Muzaffer Daimll (Tuğra) i (I ;ij) D'EFTERi'" İCMAL:İ LİVA-İ AKŞEHiR '' ' '"': 1- Hllsslıliihazreti padişllhı gerdün-iktid~r halledallahu hilllf~tuhu" ila ''ye~m,i'lkarllr Atık NARİvEİ AKŞEHlR DER LİvA-i MEZBUR 'Kaiyei Maruf ma<a 'mezra<ai Fakihler tdbi(i Akşelıi~ dlv'ltni' cö" vakf kuryei Orta Köy dbi'i mezbur Monos tdbi'i mezbür Kurye,i Eber tllbi<i İshaklu 'Cem~<ati Be";nak tllbi<:i m~zbür" 'un HlIsshili Hümllyün Cedid l ;, i ~, Karyei Yazı Yağsıyan tdbli Akşe~ir ~lildri ve,örfiy?,e Me,~~a<aiKurd Kulağı tabl-iilğun Mezra'ai K~zıl Özü tll,blj mezmr Karye; Dere Çelik tabl; İshaklu' Karyei Yazı Çelik tlibi<j mczbür 'Cem'an 2, Zikr olıınan onbeş bin akça gerü sipiihiye buyıırulub hükmi şerlf verilüb emr ü~ere las1ılh olundu emrdefterhiine'de mahfüzdur Timar-ı mezbztrdarı on beş bin akça yazar Baş karyelerinden vüzerü hiisslarından olub gerü veziri azam hazretlerine verildi (?) hükmi şerlf mücebince Hükmi şerlf Def terhane-dedir fi 2 RebWlevvel seııe 99

11 AKŞEHİR SANCAGI İCMA-L DEFTERİ 137 (2(,,) 2- an Hilssha-i Düstür-ı Ekrem Vezir-i A<zam Hazreti Siyuvuş Paşa yessar-allahu TeAiii mayeşil NARİYE-İ ILGUN DER LİV AL AKŞEHİR Kaiye-i Döger' tiibi<-i mezbür Karyei ldris tabi<i mezbür an tahvll-i Hazret-i Sinan Paşa NEFS-İ ILGUN Mahsül-ı çift (ve) abd-ı Abık der kazai I1ğun ' Resm-i otlak ve yaylakm-i Saray ve Gölcük ve Demir Bayırı ve Müsellim Pınarı ve Saru Musa ve Karalar ve Saru Çi!Uen ve K~ra Çayırı ol yaylaklara çıkarlar ve su sığırlarm salıverirler Resm-i kışıak der hudüd-ı I1ğun ve tevlibi<hli hariçden gelüb kışlar çayır-ı Toprak Üyüğü der kurbi I1ğun ve Ahur Üyüğü der kurb-i karye-i Çiftlik Nısf-ı Md-ı hevll ve resm-i arüs-ı dmarlıll-i sipahiyan-ı kaza-i I1ğun gayri ez timarhai serbest an tahvlli Ahmed Paşa mlr'imlran-ı Karaman, ,2 i 3- an HAsshli-i Düstür Mükerrem Hazret-i Mehmed Paşa yessar- Allahu TcAla mayeşli Cem"an NARİYE-İ ILtUN DER LlVA-İ AKŞEHİR Gazi Köy tlibi<-i mezbür Yendikin tabici mezbıir Gedil tabi<-i m Karyei Kembuş tlibi<-i mezbür Mahmud Hisan tabici mezbür Döniler tabici mezbür Mezraca-i Güney tilbic-i mezbür Mezraca-i Boda t1lbi c i mezbür Kara Üyük-i Senirlü tabi<i mezbür Gaziler Üyük tabic-i mezbür Ruus tabic-i mezbür 3500 ı

12 138 MEHMET AKİF ERDOGRU Tavuklu Tat hariç ez defter tllbic-i mezbür Ayaz tlibic-i m siihlri lviezra<a-ialtun Taş tiibi c _,;mezbür Karye-; Karalar nlim-ı diger Tomanlar (?) tiihic-i m CemaCat-i Sunkur Beylii der karye; Karalar tfibic-i m Yeküı;ı (2Ib) 4- HASSHA-i ABDULLAH BEY MIR-LİvA-İ AKŞEHİR NEFS-İ AK ŞEHİR Oşr-i gaihlt-i nefs-i Şehr Adet-i oğnlim-ı nefs-i Şehr Oşr-i kovan-ı merdiim-i Şehr Oşr-i bostan Oşr-i bağlit-ı Şehr Oşr-i bahçemi Şehr gayrı ez dlihil-i nlinelıli-i nefs-i Şelır Adet-i mlr-libi-i nefs~i Şelır _ Şabhline-i 'nefsi Şelır gayrı ez hisse-i vakf Şemhllne-i nefs-i Şehr Asiyllb der sımır-ı Şehr Bozalıiine-i nefsi Şehr Mahsül-i seraseslln-ı nefs-i Şelır Mahsülı ihtislib~ı nefs-i Şehr ve ihzliriyye-i kazfii Akşelıir gayrı ez ihtisilb ve ilızllriyyei Doğan Hisarı Blic-ı bazar-ı siyllh der Akşehir ıriaca r~sm-i kanllre-i kassll blln ve resm-i kap lin-ı meviz maca mukataca-i ard ve er~ ve mevzünlln-ı sllire ki baç alınmaz Beytü'lmlil ve mill-ı gilib ve yava ve kaçgun ve mal-ı mefküd:ı nefs-ı Şehr gayrı ez nevilhi Nısf-ı blid-ı hevll ve resm-i ariisllnei timllrlıll-i siplllıiylln-ı livli-i Akşelıir gayrı ez timllrlıll-i serbest ve' nlihiye-i Ilğun ki 'mir-i miran hassıdır BAd-ı hevll ve resm:i arüs-ı 'nefs-i Şehr maca resm-i tapu-yı zemin ve deştbilni ,ı NARİYE-İ DOGAN RİSARI DER UVAİ AKŞEHİR - NEFS-İ D'OGAN HİsARI i Evrendos (nilmı diğer) Tuzlııkçı tllbici Akşelıir Karyei Gede tllbic-i Doğan ITisarı Lodar tllbic-i Akşelıir '

13 AKŞEHİR SANCAGI İCMAL DEFTERİ 139 NARİYE-İ İSHAKLU DER LlVA-İ AKŞEHİR NEFS-İ İSHAKLU CemaCat-i Sucuklu tabic-i mezbür CemaCat-i Kondulu t!lbic~i m Dort tahic-i mezbür Bu dahi İhtisAb ve ihdriyye-; kaza-i İshaklu NAHİYE-İ AKŞEHİR DER LİVAA ıvı Altun Taş tabi c _; mezbür Kaı'ye-i Koz Ağ8<'1tAbic-i mezpür Yaylak ve kışlak-ı kaza-; Akşehir Ketenıik der yaylak-ı Do- ~an Hi&arı çayır-ı Davud Pınarı Beytü'l-mAI ve mlll-i gllib ve m'lil-ı mefküd der nefs-i İshaklu' gayrı ez I1ğun ve nevlllıi-; I1ğun Beytü']mlil ve ınih-ı gllib vc ınal-ı mefküd ve yava ve kaçğun-ı ]ivii-i Akşehir gayrı ez nefs-; İshaklı'ı ve I1ğunhllss-ı Melımed Paşa YekJİn Cem'an, , iı EK:ishaklu kazası riaibi Osman südde-i sacadete mektüb gönderüb nrfs-i ishaklu kasabasında Altun nam hatünun bina eylediği camic-i şerlfin hüddamı hizmet-i lazımelerin kema yenbagi ed,ida kusurları olmayub lakin, vazifeleri olmadığından naşi halleri perişan "lub mahalli aharden vazife tedariki dahi mümkün olmamağla Akşehir sancağı mutasarrifları hassı mülhakatından liva'i meibıtrda ishaklu nahiyesinde nefs-i ishaklu tie cemacat-i Su-, cuklu ve tevabicinden yüz seneden berü hali ve harabe olub kimesneye nesne hasılı olmayan Üç Kuyu ve Kalın Ağıl ve Yenice Köy ve,selcek Argı ve Akça Şehir ve Danişmend ve Tavşan Yuvağı ve Ziyaret Oyüği ve Çiftlik-i Kasım lfakihve Dorı ve tevabici kura ve mezariclerinin ber müceb-i Defter-i Hakani yazusı olan yirmiüçbin: aln'yüz akçayi beher sene dört taksit ile Akşehir muıasarriflarına veselievi, yirmidört' bin akça vazife camic-i mezkür hüddamına ve oniki bin akça dahi taraf-ı mlrlye vermek şartıyla zikr olunan kura ve mezarici şen ve abadan etmek üzere hasslıkdan ref've elli guruş ~ucaccele ile camic-i mezbürun be~vech-i hasbi umürını rn'yet eden Dergahı Ali gedüklülerinden el-hacc Abdurrahman'a malikane tevıih ve yedine berat-i iili-şan verilmesini kasaba-i mezkürda sakin ulema ve suleha ve eimme ve hutebu ve saideri istid; il eylediklerinde mevlana-yı,mumaileyh ve Akşehir sancağı mutasarrıf ibrahim Paşa başka başl,a arz vemumaileyh el-hacc AbdurTa:hiıi:iiriarzıhali ile istirham ve ishaklu nahiyesine tabi c cemacat-i Sucuklu ve tahtında yetmiş nefer reaya ile karye-i Üç Kuyu ve otuzdokuz nefer reaya ile karye-i Kalın Ağıl ve otuz altı nefer reaya der karye,i Obacılar ve yüz otuz iki nefer reaya ve, bir zemin ilekarye-i' Yen,ice K6y ve Selcek Argı ve yetmiş bir nefer reaya 've dört nefer hademe-i güherçile ve iki,zemin ile karye-i Akça Şehir ve mezra,ca-i Üç Kuyu ve Akça Şehir ve Danişmendciler ve Kalın Ağıl ve Tavşan Yuvağı ve Sekek Argı yurtlarıdır ve ziracat ederler ve, hasıl maca mezraca-i Nurgar nam-ı di-

14 MEHMET AKIFEROOGRU ğer Ziyatet Oyüğü ve Çiftlik-i Kasım Fakilı ve ıahtında Ö1r galliit ve salürı ve gendüm ve ş{j~ir ve resm~i çift ve benntik ve bad ı lıeva ve arüsiye yekün maca gayrilıi yirmi bin akça yazu ve yine nalıiyei mezbüra tiibi c yüzüç nefer reiiyii ve bir zemin ile karyei Dort ve hasılı tahtında öşri gailiit ve salari ve gendüm ve şacir ve resmi çift ve benniik ve,a-ba ve biid, hevii ve reşmi arüs yekün maca gayrihi üçbin altıyüz akça yazu ile Defteri Mıırassarda muhar' rit kalemiyle başka başka talırir ve Defteri temal'de nefsi Akşehir ve nçfs; Ishalelu ve gayri/ı! ile ~itikıiirilüb mlrliviii AkşelıiT hiissmdan aimai< üzere tahrir olduğm Defter Emini olan Yeğen Melımed Efendi icliim ve hiissı mezbürun yirmiüç bin altıyüz akça ya-zıı"nu işbu binyüzaltmışaltı senesi Mart'ı ibtidasında otuzaltı bin akça dalıi zamm'vr, senevi ellidokıız bin altıyüz akça ~al ile müeeddeden mukataca- ka-yd t'e mebüiğı mezbürdtm /jeher sene )'irmiüç bin altıyü: akçeısm dött taksit ile Akşehir sa-neağı mıitasa-rrtfwrına ve yirmidirt bin akça şın eamic-i mezbür hiiddiimına ve oniki bi,n akçasın dahi Haz/nei Amire'ye edii ve 'teslim ve kalemiyyesin dahi verüb hisiib görmek meziiyidden firiiz eden mııcaeeeles;yle mıımiiileylı elhaee Abdrırralıman'a maükiine teve/h alınmak içiin mlrliva has lığında" (fra~ ve mahalii teoki'i kalemiyle hii ı hümayüna taslıih alınmak üzere Dioanı Hümii)'ün tarafından emr-i şerif talırir ve müziiyede kaimesi verilmek içün ilm ii haberi verilmesi biibında Baş Defterdar Mustafa Efendi dahi icliim etmeğin Defter; temaı ve M'ıifassal'ı getiirdiib s<ilifü' z-zikr,emacat ve, kurii ve mezaricin yi,rmiüç bin altıyüz akça yazltsrına işbu biiıyüzoltmış altı senesi Mart'ı ibtidasından otrızaltı bin akça dahi zamm ve seneoi ellidokuz bin altıyüz akça mal ile müceddeden mukataca kayd ve mebliiğ-ı mezbürdan beher sene y;rmiüç bin altı yüz akçasın dört taksit ile 1kşehir sancağı mrıtasarr,flarına vey/rmidörtbin al<çosın eiimi'i mezbüt MUdamına ve oniki bin akçaın dalıi~ifazinei Amire"ye eda ı'e kalemiyyein te '!im eylemek ü:ere mirliva hassından ifra: ve mahallerin kalemi,nle Haviiss-ı hümiiyü,na ~as ' hlh_eyleyesin deyü bu' hakire hiı,abe,{ sadır olan emri şerlj:i iilişiin miieebinee tashih ve ebt-i defter olundu f127 CA (Cemuzieleovel) sene 1166 elhaklr Melımed Tel'kii (3/a) 1- an Ze!lmet-i Mehmed KethüdAi Defteri VilAyet; Karaman Karyei Tilki Saray tllbi'i Ak~ehir Karyei Abdülcelil tnbi'-i mezbür Karyei Dipi tabi'i mezbür Karyei Yatköy namı diğer Kara Ganem tllbi'i İshaklu salliri Karyei Yenice tabic"i,akşehir Katyei" tabi'; İshaklu Derziler tabi'i I1ğun slilllri Mezracai Burnu Eğri tllbi'i Akşehir Sairi Konya ve Niğde ve Beyşehri sancaklarındadır Konya temalinde tafsilert şerh olunduğu floereeşkinci kılıç zeiimet iire taslıl" olundufr 22 (Ree~b) sene 1145 Karyeisnıinin bulunduğu yer yıprandığını;lan okunmuyar

15 AKŞEHİR SANCAGI İCMAL DEFTERİ an 'Zelimet-i benlim-ı İbrahim an Ça,'Uşlin-ı Derglih-ı Ali Boğaz ve Yaka Yenice tfibic-i Akşehir Davul tllbicj mczbür Koçaç tiü,ic_jmezbür Karyei Bcrmindc tabic-i ı:nezbür Silind tabi'-i mezbür Köstcrc tabi'-i I1ğun Dönildik tlibi c -; Doğan Hisarı çayır-ı Atsuz tllbi'-i ınezbür ' 3- an Zelimet-i Melımerl ça,'uş an Çavuşlin-! DergAlıı Ali Karye-j Engillü tlibic~i Akşe~ir Kayeık ve karye-i Yalmz kuyu tlibici İshaklu Karyei Halka '-e karyej (?) 'sfilliri Mezraca-ı Zerknb dbici m slilllri Sliiri Konya sancağmdadır llisseim'ehmed Sacid vc/,d-i Abdullah ı TImliN Melımed Mlralem-i Livfi-i Akşehir, , Karye-; Çakırlar tlib;'i' Akşelıir Bise' tlibic-,i m 1400 Karye-j Elveris tabi c -; m 2300 Karyc-i Yaka Yağsıyan tllbic-i ınezbür Kara Arslan tllbic-i ın Yeğren tllbic-i Çeınen 'Eli (3/b) 2- TImlir-ı Ahmed Serasker; nlihiyc-i Çeıiıen Eli Nadir tabi'-i Akşehir, Karye-; Karil Arslan tllhi'-i' mezbür Karye-; Yaylacı tllbi'-; mezbür IJOO TImlirı Üveys Çeribaşı-ı niih;yc-i İshakın Karyc-j Boz' Doğan t1ibi c j Akşclıir Calişlu tllbic-i Doğan H;sarı Mezrac-i Kara Pınarı Taşluca ve Balıklağu tiib;'; İshakltı Mezra'a-i Eski Kışla tlibi'-; ın Bliç-ı bamr-ı nefs; Akşeh;r ve karye-; Monas

16 142 MEHMET AKİF ERDOGRU 4- TImllr-ı Hasan Karyei Nadir t'libi c i Akşebir 5- TImllr-ı Hasan Reis tllbic-i Ak!;ebir Mezraca-i Avşak Öyüği tllbici Doğan Hisarı Cema'at der karyei Evrendos (4 La) 6- TImllr-ı Kabil Kethiidll K,aryei Ağayid tllbici Akşehir Gedil tllbic-i İshaklu ~ \ TImllr-ı İbrahim Karye~i Nadir tlibic-i Akşehir ,99 8:" TImlirı Mehmed veledi Nehi Dere tllbici Akşehir Yazır tllbici Doğan Hisarı TImllr-ı Hasan Kara Bulut tllibicı Akşehir Dekiş tllhic-i-i Çemen Eli Q(l 5400 (4/h) 10- 'TImllr:ı Hiiseyin Karye~i Atsuz tlibici Akşeıllr Ulu Pınar tlibi,ci mezbür İblis Hisarı tliibici I1ğun ll,, TImllr-ı Mansur 5400 Eğri Göz tlihici Akşehir sillliri Kara Öyiik tlihic-i mezbur slilllri 5,4, ~800! 5300

17 AKŞEHİRSANCAGI İCMAL DEFTERİ TImllr-ı Sefer Kara Bulut tabi'-i Akşehir 1l TImlir-ı Ahmed Gedil tlibi'i Akşehir 2500 Bayındır nam-ı diger Seydi Köyü ve mezra'ai Kürd tabi'-i Akşehir 3~ (5La) 14- TImar-ı Mestan 4999 Azari tabi'-i Akşehir Bazarcık tabi'-i IJğun Mufassarda tafsilen şerh olunduğu üzere Azari ve Kekçe karyelerinden Arkıd Hanı ariizisine iuıiik olmale şartıyla tahrir ve vaz'-ı aliiim ve Baş-muhiisebeye hudüduyla kayd olunan ariizi han-ı mezbür sükkiinı ta~afından zira'at olunub hasıl olanı mahsülin a' şiir-ı şer'iyyesine Sahib Ata vakfının mütevellisi ve Esb-lceşiin mukiita'asının ziibiti taraflarından müdahale olunmayub Arkıd Hanı mütevellisi tarafından ta'şir olunmak içün şerh verilmekte bu mahalle dahi jşaret olundu fi2 (Safer) sene 135 el-fakir Ab,!ullah ettevki; :; 15 -an TImar-ı M~hmed an Çavuş'lin-ı Mlri miran-ı Karaman 've Bazdil-ı Dergiih~ı AIi Kara Bulut tabi'i Akşehir ll Sairi Konya sancağındadır 16- TImlir-ı Mehmed Öziler tlibi'i Akşehir ' Mezra'a-i Kağılcuk tlibi'-i Akşehir pO 17- TImlir-ı Arslan Ağİn tllbi'i Akşchir (5/b) 18- TImlir-) Ali Ağ-İn tilbi'-i Akşehiı' TImlir-ı Ahmed Milyas tltbi'-i Akşehir

18 i 144 MEHMET AKİF ERDOGRU 20- TImiir-ı Teherrnk Sahib tiibici Akşehir CemaCati Ağça Baba tiibic-i mezbür TImiir-ı Süleyman Azari tiibici Akşehir 6700 (6/a) 22- TImllrı Enbiya veledi Ali Yaylak-ı Çimendere tiibic-i A)<:şehir MezraCa-i Teherrük Viranı tllbici İshaklu Karyei Bozguş niim-ı diger Yalnız Kuyu tllbi c -! Akşehir Mezracai Cebeli Öyüği der miylin-ı karye-i Reis ve Avayii ve Senit tlibici mezbür ı TImllr-ı Pervane İlyaslu tiihic-i Akşehir sülüs maca salliri Mezraca-i Çay Ağağı tlibic-i mezhür "" TImAr-ı Mustafa 6000 Karye~i Kara Öyük tllbici Akşehir TImdrı Cemal Körnes tabici Akşehir (6/h) 26- TImAr-ı Ahmed Körnes tllhici Akşelıir _TImlir-ı Bustan veled-i Hüseyin, Bayındır nllın-ı diger Seydi Köyü saldn Mezraca-i Kürd tllbici mezbür TImdr-ı Kılıç Çayırı Davul der kurlı-ı karye-i Davnl tlibici Akşehir

19 AKŞEHİR SANCAGI İCMAL DEFTERi BS 29- Tlmllr-ı Veli Ortaca tillıi'i Akşehir 34,00 Mezra'n-i Gök Üyük tabi'i Akşehir (7/a) 30- Tlmar-,Selim Karyei Milyas tlllıi'-i Akşehir Tlmlir-ı Kılıç an tahvrı-i Kalender Sivriee tabi'i Akşehir 1800 Çiftlik-i Mebmed veled-i Kapne, tabi'-i mezbür 200 İIhiik ila zalik KarY,ei Kara Öyük tlibi'-i Akşehir Mazra'ni Akça Pınnr tlibı'-i IIğnn 300 Çay,r 'der karyei ÖziJer tlibi'-i Doğan Hisarı Cem'nn 32- Tlmar-, Melımed Karyei Sahib tlibi'i Akşehir 350q 1500 Mezraca-İ Avdan tabi'i İshakın 2500 :aisse Tlmlir-ı İvaz Azari tiibi'-i Akşehir 6700 (8/b) NAHİYE-İ DOGAN HİsARI DER LİVAİ AKŞEHİR 34- TimliN Zülfikar Karağa tlibi'-i Doğan Hisarı i Mehmed Sacm veledi Abdullah Timlir, Abdullah veled-i Şeyh Veli Balıa Dilıekln tlilıi'-i mezlıür Ark,d ile ma'rüfdur Mezra'ai Ark tillıi'i mezbiir

20 146 MEHMET AKİp ERDOGRU Karyei mezbüre sefer viikic oldukda cebelisin eşdirmek üzere beratı hümllyün verilüb ber mücebi beriitı ~erlf cebelisin eşdir~ek üzere kayd oluna deyü hatıı hümiiyün siidır oimağla miicebince verilen hükmi hümiiyün mücibi uzere cebelüsin eşd,rmek üzere kayd olundu fl 15 (Ramazan) el Faklr Mehmed sene et Tevki'i * 36: an Timiirı Yusuf an Çavuşlin, Mirimiran, Karaman Karyei Çetni dibiçi Doğan Hisan Bu dahi hisse an tlmiir olmuşdnr (9 fa) 37- Timlir, Şa'baıı an Çavuşiin, Miri miriin-, Karaman Kilryei Çetni tlibici Doğan Hisarı 9000 Mezraca-i Dibek Kuyu (?) tllbici İshaklu Hasan süddei sacadete arz,hiil edüb Akşelıir ve Boln sancaklarında Doğan Hisarı ve gayrihi niihiyelerde Çeini niim karye ve gayrıdan onaltıbin beşy(izdoksanüç akça mu tasarrıf olduğu tlmarın kil,cı cem c olııb fuzıili hilafı kiinij-rı olmağla BollL sancağında Benderi Kili niihiyesinde Mekroz niim karye ve gayrıdan üçbindörıyüzdoksanüç akça kılıç ve hissesi baş kılıç olmak üzere Akşehir yahud Doğan Hisarı niihiyesinde Çeıni niim karye ve gayrıdan üçer bin akça üç kılıcı ile Ilğıın niihiyesinde Bolcık niim karye ve gayrıdan ikibin OOrıyüz akça bir kılıcı hisse anılmiir olmak üzere tashlh alınmak bii bında iniiyeı arz eıme;iin Defteri tcmiil'i geıürdüb mezkür Hasan'ın kılıçları bi has,l olub başka başka yarar adem sefer vermeğetahammiilü olmamağla Rolu ca'!' ağında olank,ıtçdan miiacdii Akşehir sancağında olan dört kılıcın mahalleri hisse a~ ılmiir olmak üzere kaleminle tashlh eyleyesin deyü bu haklre hiıiiben ı'iirid olan emri iili miicebince tashlh olundn fl 5 ZA (Zillca'de) sene 134 elfat"r Abdnl/ah eıte1!ki c i 38-,m Timiir-, Mehmed Karye; Çetni tllbici Doğan Hisarı 9000 çayır, Davul der karyei Davu! tabici Akşehir Mezracai Barçınlu tiibici mezbür Bu dalıi hisse an tlıniir 'olmuşdur Tarihin bulunduğu yer y'prand'ğından ükumnuyoı:

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XII.

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XII. OSMANLI ARAŞTIRMALARI XII. Neşir Heyeti - Edltorlal B oard HAL!L İNALCIK - NEJAT GöYüNC HEATH W. LOWRY- İSMAİL ER"ONSAL (BERT FRAGNER - KLAUS KREISER) THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES XII,! stanbu l - 1

Detaylı

StS SANCAĞI (Kozan-Feke) MUFASSAL TAHRİR DEFTERİ TANITIMI YE DEĞERLENDİRİLMESİ II:* EKONOMİK YAPI III. REAYA VERGİLERİ (RUSÜM-I RA'İYYET)

StS SANCAĞI (Kozan-Feke) MUFASSAL TAHRİR DEFTERİ TANITIMI YE DEĞERLENDİRİLMESİ II:* EKONOMİK YAPI III. REAYA VERGİLERİ (RUSÜM-I RA'İYYET) StS SANCAĞI (Kozan-Feke) MUFASSAL TAHRİR DEFTERİ TANITIMI YE DEĞERLENDİRİLMESİ II:* EKONOMİK YAPI Yılmaz KURT** III. REAYA VERGİLERİ (RUSÜM-I RA'İYYET) Sis Kanunnâmesinde, "Livâ-i mezbûrede mütemekkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ Koyun Baba Zaviyesi nin bulunduğu Dellü köyüne 2 yıl önce ziyarete gittiğimde adeta terk edilmiş vaziyette bulmuştum. Yaz ayı olmasına rağmen

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ KARAMAN VE RÛM DEFTERİ

MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ KARAMAN VE RÛM DEFTERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 32 Defter-i Hâkânî Dizisi: III 387 NUMARALI MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ KARAMAN VE RÛM DEFTERİ ( 937/1530 ) I Konya,

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülhamid El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülhamid El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülhamid El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülhamid Nesebi: Es-Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Soyundandır) Doğum yeri:muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü Babası: Es-Seyyid Eş-Şeyh

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI

OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI OSMANLI DA TAŞRA TEŞKILATI TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI İstanbul un merkez kabul edildiği Osmanlı Devleti nde, başkentin dışındaki tüm topraklar için taşra ifadesi

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika

MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika cemâati, müteferrika taifesi) ve bu s ı n ı f a m e n s

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

Yıl: 1, Sayı: 1, Aralık 2014, s. 1-10

Yıl: 1, Sayı: 1, Aralık 2014, s. 1-10 Yıl: 1, Sayı: 1, Aralık 2014, s. 1-10 Ünal TAŞKIN 1 545 NUMARALI DEFTERE GÖRE MAARRA DA TIMAR DÜZENİ Özet Osmanlı Devleti nde reaya adıyla bilinen halkın, devlete karşı birtakım mükellefiyetleri vardı.

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı *

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * - 56 - Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * Daru s-sa adetu ş-şerîfe ağası hazretlerinin nezareti âliyelerinde olan evkâftan Mahmûd Paşa yı veli tâb-ı serâh 1 hazretlerinin mahmiyye-i İstanbul

Detaylı

XVI. YÜZYIL SONLARINDA AHISKA SANCAĞI KVABLİAN NAHİYESİ NDE EKONOMİK YAŞAM

XVI. YÜZYIL SONLARINDA AHISKA SANCAĞI KVABLİAN NAHİYESİ NDE EKONOMİK YAŞAM XVI. YÜZYIL SONLARINDA AHISKA SANCAĞI KVABLİAN NAHİYESİ NDE EKONOMİK YAŞAM Shota BEKADZE Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencisi ahiskali86@hotmail.com

Detaylı

Osmanlı Timar Sistemi nde Tevcih Prosedürü. The Procedure of Allocation in the Ottoman Timar System

Osmanlı Timar Sistemi nde Tevcih Prosedürü. The Procedure of Allocation in the Ottoman Timar System Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(1): 1-11 Osmanlı Timar Sistemi nde Tevcih Prosedürü Mehmet DOĞAN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Özet

Detaylı

XVII. YÜZYILIN ORTALARINDA AYINTAB (GAZİANTEP)

XVII. YÜZYILIN ORTALARINDA AYINTAB (GAZİANTEP) XVII. YÜZYILIN ORTALARINDA AYINTAB (GAZİANTEP) Yrd. Doç. Dr. Ruhi ÖZCAN Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Modern tarih anlayışında artık yeni yaklaşımlar

Detaylı

KUġU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLK VERGĠ DEFTERĠ 19. YÜZYILDA KUġU GEDÜS KAZASI KUġU KARYESĠ TEMETTUAT DEFTERĠ * Hidayet GÜRAKAN Eski, tarihi yerleşim birimi

KUġU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLK VERGĠ DEFTERĠ 19. YÜZYILDA KUġU GEDÜS KAZASI KUġU KARYESĠ TEMETTUAT DEFTERĠ * Hidayet GÜRAKAN Eski, tarihi yerleşim birimi KUġU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLK VERGĠ DEFTERĠ 19. YÜZYILDA KUġU GEDÜS KAZASI KUġU KARYESĠ TEMETTUAT DEFTERĠ * Hidayet GÜRAKAN Eski, tarihi yerleşim birimi olmayan, önemli tarihi olayların geçmediği küçük yerleşim

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ

1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ 1928 1929 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI NDA BURDUR Osman KOÇIBAY BURDUR VİLÂYETİ Hudûd 1 ve Mesâha-i Sathîye 2 : Burdur Vilâyeti şarkta 3 Isparta Vilâyeti nin İğridir 4 Kazası, garbte 5 Denizli Vilayeti

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE KURUCAŞİLE 1 DİVANI

TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE KURUCAŞİLE 1 DİVANI TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE KURUCAŞİLE 1 DİVANI Özet Nihat YASA Bugün Bartın ilinin bir ilçe merkezi olan Kurucaşile Osmanlı devleti döneminde Bolu Vilayeti Viranşehir 2 Sancağı Amasra kazasına bağlı bir

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

SULTANİYE (KARAPINAR) II. SELİM KÜLLİYESİ VAKFI NIN KURULUŞU, GÖREVLİLERİ VE GELİRLERİ

SULTANİYE (KARAPINAR) II. SELİM KÜLLİYESİ VAKFI NIN KURULUŞU, GÖREVLİLERİ VE GELİRLERİ SULTANİYE (KARAPINAR) II. SELİM KÜLLİYESİ VAKFI NIN KURULUŞU, GÖREVLİLERİ VE GELİRLERİ 277 Vakfın Kuruluşu ve Yeni İlhaklar Hasan Basri KARADENİZ 1 II. Selim in şehzâdeliği esnasında inşâ edilen külliye

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Akkerman Sancağı nda Yavuz Sultan Selim Han Vakıfları

Akkerman Sancağı nda Yavuz Sultan Selim Han Vakıfları G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 179-188 Akkerman Sancağı nda Yavuz Sultan Selim Han Vakıfları The Wakfs of The Sultan Selim II in The Sancak of Akkerman. Hamza KELEŞ * * G.Ü.

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

XVI. YÜZYIL SONLARINDA BOZKIR NAHİYESİNDE, GEÇİMLİK FAALİYETLERE BAĞLI NÜFUS HAREKETLİLİĞİ

XVI. YÜZYIL SONLARINDA BOZKIR NAHİYESİNDE, GEÇİMLİK FAALİYETLERE BAĞLI NÜFUS HAREKETLİLİĞİ XVI. YÜZYIL SONLARINDA BOZKIR NAHİYESİNDE, GEÇİMLİK FAALİYETLERE BAĞLI NÜFUS Alaattin AKÖZ * Osmanlı Devleti nde Toprağa Bağlılık Prensibi ve Çift-Hane Sistemi Osmanlı İmparatorluğu nun Bizans ve Selçuklu

Detaylı

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI*

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* Doğan YÖRÜK** ÖZET Ahiler, Anadolu da XIII. yüzyıldan, XV. yüzyılın sonlarına kadar Türk zanaat ve ticaret hayatına yön vermenin yanında, askerî,

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

59 NOLU TAHRİR DEFTERİNE GÖRE BİGA SANCAĞI NDA YERLEŞİM VE NÜFUS

59 NOLU TAHRİR DEFTERİNE GÖRE BİGA SANCAĞI NDA YERLEŞİM VE NÜFUS The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 1131-1167, February 2013 59 NOLU TAHRİR DEFTERİNE GÖRE BİGA SANCAĞI NDA YERLEŞİM VE NÜFUS DEMOGRAPHICAL

Detaylı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı -7. KAFİLE (NORMAL) 1 MUAMMER KURAN 1 0 47302566148 HANİFE BULUT U08935145 MANİSA KIRKAĞAÇ (531) 734-1245 -- (531) 734-1245 NORMAL 2 0 10280799860 SÜNDÜS ÇEVEN U08706664 MANİSA KIRKAĞAÇ (236) 588-2935

Detaylı

SAYI 35 2010 OSMANLI ARAŞTIRMALARI

SAYI 35 2010 OSMANLI ARAŞTIRMALARI SAYI 35 2010 OSMANLI ARAŞTIRMALARI THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES osmanlı araẟtırmaları, sayı xxxv, 2010, 329-336 Kayseri ve Havalisinin Tarihine Dair Bir Dizi Arşiv Kaynağının Neşri H. Ahmet Aslantürk*

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

KONYA NIN BOZKIR İLÇESİNDEKİ ŞEYH MUSA ZAVİYESİ. Hamit ŞAFAKCI *

KONYA NIN BOZKIR İLÇESİNDEKİ ŞEYH MUSA ZAVİYESİ. Hamit ŞAFAKCI * TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2014, Sayı: 12 Sayfa: 237 255 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2014, Issue: 12

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

KUŞU İLE İLGİLİ TEMİN EDEBİLDİĞİMİZ ESKİ BELGELER

KUŞU İLE İLGİLİ TEMİN EDEBİLDİĞİMİZ ESKİ BELGELER KUŞU İLE İLGİLİ TEMİN EDEBİLDİĞİMİZ ESKİ BELGELER BELGE 1. (AĢağıdaki tabloda sayfası görülen 45 Numaralı Tapu Tahrir Defteri, ll.bayezid (1481-1512) zamanında tutulmuģtur. Yani yaklaģık 500 yıllık bir

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN: X Sayı: 12 Mayıs 2007

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN: X Sayı: 12 Mayıs 2007 XV VE XVI. YÜZYILLARDA YENİPAZAR ŞEHRİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin YARDIMCI Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Celalabat İşletme Fakültesi, Uluslar arası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi. ÖZET Bu çalışmada Yenipazar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ ANADOLU DEFTERİ

MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ ANADOLU DEFTERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 20 Defter-i Hâkânī Dizisi: 1 438 NUMARALI MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ ANADOLU DEFTERİ (937/1530) II Bolu, Kastamonu,

Detaylı

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m Genişlik m Kısa Kenar m zira Oran Notlar

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m Genişlik m Kısa Kenar m zira Oran Notlar Osmanlı Evi Ev Ateş Hoca Salih Efendi Evi Ankara 11,0 10,3 10,30 14 0,94 Binbaşı Hafız Ağa Dedesi Sallantoğlu Evi Ankara 16,0 12,2 12,20 16 0,76 Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,2 10,20 13 1,29 Erzurum

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI TAR YL 2008-0005

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI TAR YL 2008-0005 TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI TAR YL 2008-0005 I. SÜLEYMAN DÖNEMİNDE AYDIN SANCAĞI NIN DEMOGRAFİK YAPISI YÜKSEK LİSANS TEZİ HÜSEYİN DEMİR Tez Danışmanı:

Detaylı

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM. Atık Kağıt Naylon Toplama

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM. Atık Kağıt Naylon Toplama KAYIT DEFTERİ Kayıt ADI SOYADI KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ 94 12.01.2015 Bank Asya Teminat Mektubu 93 12.01.2015 Mustafa Özdemir Atama Talebi 92 12.01.2015 Halit Yılmaz Atama Talebi 91 12.01.2015 BİM Atık

Detaylı

XIX. Yüzyıl Ortalarında Bursa Medreseleri ve Müderrislerine Yapılan Yıllık Ödemelere Dair Bir Belge

XIX. Yüzyıl Ortalarında Bursa Medreseleri ve Müderrislerine Yapılan Yıllık Ödemelere Dair Bir Belge T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 1, 2011 s. 1-13 XIX. Yüzyıl Ortalarında Bursa Medreseleri ve Müderrislerine Yapılan Yıllık Ödemelere Dair Bir Belge Mefail HIZLI Prof.

Detaylı

XIII. OSMANLI #lraştirmalari XIII THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES. Halil İNALCIK-Nejat GÖYÜNÇ Heath W. LOWRY -İsmail ERONSAL Klaus KREISER

XIII. OSMANLI #lraştirmalari XIII THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES. Halil İNALCIK-Nejat GÖYÜNÇ Heath W. LOWRY -İsmail ERONSAL Klaus KREISER OSMANLI #lraştirmalari XIII Neşlr Heye.tl - Edltorlal Board. Halil İNALCIK-Nejat GÖYÜNÇ Heath W. LOWRY -İsmail ERONSAL Klaus KREISER THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES XIII İstanbul - 1993 TAPU-TAHRİR DEFfERLERİ

Detaylı

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM NYATÜRLERİ OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları:1-Minyatür, T. İş Bankası, 2002 PORTRELER PORTRAITS Fatih Portresi Portrait of Mehmed

Detaylı

OSMANLI DEVRİNDE VİZE SANCAĞINDAKİ SELÂTİN VE ÜMERA VAKIFLARI (1530-1613) * ÖZET

OSMANLI DEVRİNDE VİZE SANCAĞINDAKİ SELÂTİN VE ÜMERA VAKIFLARI (1530-1613) * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 279-300, ANKARA-TURKEY OSMANLI DEVRİNDE VİZE SANCAĞINDAKİ SELÂTİN VE ÜMERA VAKIFLARI (1530-1613) * Volkan ERTÜRK

Detaylı

HINIS LİVÀSI MUFASSAL TAHRÌR DEFTERİ

HINIS LİVÀSI MUFASSAL TAHRÌR DEFTERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 46 Defter-i Hâkânî Dizisi: VI 294 NUMARALI HINIS LİVÀSI MUFASSAL TAHRÌR DEFTERİ ( 963/1556 )

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

BOLU SANCAĞıNDAKI CANDAROĞULLARı VAKıFLARı 365

BOLU SANCAĞıNDAKI CANDAROĞULLARı VAKıFLARı 365 BOLU SANCAĞıNDAKI CANDAROĞULLARı VAKıFLARı 365 kalktıktan sonra onun yerine teşekkül eden Anadolu Beyliklerinden biri olan Candaroğullarının hakimiyetine girmiştir. Kuzey-batı Anadolu'nun büyük bir kısmını

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

H.983/M.1575 TARİHLİ TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE BOZOK SANCAĞI

H.983/M.1575 TARİHLİ TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE BOZOK SANCAĞI H.983/M.1575 TARİHLİ TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE BOZOK SANCAĞI Özet Hatice ORUÇ 1 - Abdullah ZARARSIZ 2 Bozok sancağı 1522 yılında teşkil edilmiş ve Tanzimat a kadar Eyâlet-i Rûm a ve sonrasında Ankara vilâyetine

Detaylı

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN 1 Erkan ZORLU Vhki Akdeniz- Mersin Üç Ocak İlkokulu Akdeniz- Salim Güven İlkokulu Vhki 23 10 7 2 Mehmet Şah DAĞ Memur Akdeniz- Mehmet Dağlı Ortaokulu

Detaylı

2015 TEOG FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

2015 TEOG FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İl / İlçe Okul Adı Süresi Pansiyon Durumu Kontenjanı 2014 Taban Puanı 1 62419 ANKARA / ÇANKAYA Ankara Fen 4 yıl Pansiyon(Kız/Erkek) 120 495,4233 0,07 2 61326

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

SEYÂHAT-ÜL KÜBRÂ1'DA AĞLASUN, ĠNCĠRHAN VE SUSUZHAN

SEYÂHAT-ÜL KÜBRÂ1'DA AĞLASUN, ĠNCĠRHAN VE SUSUZHAN SEYÂHAT-ÜL KÜBRÂ 1 'DA AĞLASUN, ĠNCĠRHAN VE SUSUZHAN Seyahât-ül Kübrâ: Eğirdirli Karçınlızâde Şüleyman, Şükrü, Türk dünyasının seyahatnâme sahibi seyyahları içinde en fazla yer gezen şahsiyetidir. Evliya

Detaylı

BALKANLAR DA KARIŞTIRILAN İKİ BEKTAŞİ ZAVİYESİ: XV-XVI. YÜZYILDA OSMAN BABA VE OTMAN BABA TEKKELERİ

BALKANLAR DA KARIŞTIRILAN İKİ BEKTAŞİ ZAVİYESİ: XV-XVI. YÜZYILDA OSMAN BABA VE OTMAN BABA TEKKELERİ BALKANLARDA KARIŞTIRILAN İKİ BEKTAŞİ ZAVİYESİ XI VE XVI YÜZYILDA OSMAN BABA VE OTMAN BABA TEKKELERİ BALKANLAR DA KARIŞTIRILAN İKİ BEKTAŞİ ZAVİYESİ: XV-XVI. YÜZYILDA OSMAN BABA VE OTMAN BABA TEKKELERİ Ayşe

Detaylı

1642 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERİNE GÖRE ŞİRAN KAZÂSI VE KÖYLERİ* The Kaza of Şiran and Vıllages Accordıng to Awarıd Regıster Dated 1642.

1642 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERİNE GÖRE ŞİRAN KAZÂSI VE KÖYLERİ* The Kaza of Şiran and Vıllages Accordıng to Awarıd Regıster Dated 1642. A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 44 ERZURUM 2010, 271-289 1642 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERİNE GÖRE ŞİRAN KAZÂSI VE KÖYLERİ* The Kaza of Şiran and Vıllages Accordıng to Awarıd Regıster Dated

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN:

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN: HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi DOI NUMBER: 10.17540 Hakemli Bilimsel Dergi İmtiyaz Sahibi Ali Duman-Abdurrahman Kasapoğlu Yazı İşleri Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Şahıs Adlarından Hareketle Göç ve İskan Tarihi Çalışmalarına Bir Katkı: Cincife Nahiyesi Örneği

Şahıs Adlarından Hareketle Göç ve İskan Tarihi Çalışmalarına Bir Katkı: Cincife Nahiyesi Örneği Şahıs Adlarından Hareketle Göç ve İskan Tarihi Çalışmalarına Bir Katkı: Cincife Nahiyesi Örneği Yasin Dönder, Alpaslan Demir Giriş Timar sisteminin bir çıktısı oluşturulan defterleri; içerdiği demografik,

Detaylı

OSMANLI HÂKİMİYETİNİN İLK YILLARINDA FİLİSTİN DE TİMAR SİSTEMİ (GAZZE VE KUDÜS SANCAKLARI ÖRNEĞİ)

OSMANLI HÂKİMİYETİNİN İLK YILLARINDA FİLİSTİN DE TİMAR SİSTEMİ (GAZZE VE KUDÜS SANCAKLARI ÖRNEĞİ) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 17 Sayı: 56 (Yaz 2013) 39 OSMANLI HÂKİMİYETİNİN İLK YILLARINDA FİLİSTİN DE TİMAR SİSTEMİ (GAZZE VE KUDÜS SANCAKLARI ÖRNEĞİ) Ünal TAŞKIN (*) Öz Osmanlı Devleti nde reaya adıyla

Detaylı

XVI. YÜZYILIN SONLARINDA KOCAELİ SANCAĞI NDA DEMOGRAFİK VE İKTİSADİ VAZİYET

XVI. YÜZYILIN SONLARINDA KOCAELİ SANCAĞI NDA DEMOGRAFİK VE İKTİSADİ VAZİYET XVI. YÜZYILIN SONLARINDA KOCAELİ SANCAĞI NDA DEMOGRAFİK VE İKTİSADİ VAZİYET Vedat * Giriş Kocaeli, Anadolu da Karadeniz ile Marmara ve Adalar denizleri arasında batıya doğru bir yarımada şeklinde uzanan

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA *

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 253-260 Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * Özet Bu çalışmada, Türk Müziğinin elyazması kaynaklarından, müstensihi ve yazarı belli olmayan, Yapı-Kredi

Detaylı

1042-1045 (1632-1635)

1042-1045 (1632-1635) Dumlupınar Üniversitesi M- «jğ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 1 Ocak 1999 1042-1045 (1632-1635) YILLARI NA AİT BOSNA EYALETİ BÜTÇESİ Doç. Dr. Said ÖZTÜRK* TA K D İM Osmanlı Devleti'nin, teşkilat ve müessesleri

Detaylı

I. Hutbe okutmak. II. Para bastırmak. III. Orduyu komuta etmek. A) Damat Ferit Paşa

I. Hutbe okutmak. II. Para bastırmak. III. Orduyu komuta etmek. A) Damat Ferit Paşa 1. Osmanlı Devletinde inşa edilen ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir? A) Süleymaniye Medresesi B) Süleyman Paşa Medresesi C) Sahn-ı Seman Medreseleri D) Kanuni Sultan Paşa Külliyesi E) Şehzade Ahmet

Detaylı

İŞLETMEDEKİ HAYVAN SAYISI

İŞLETMEDEKİ HAYVAN SAYISI MAYIS 2015-1 1 ALTINYAYLA KIZILYAKA NUSRET HASYILMAZ TR150000010293 20 TR150000857245 CANLI 2 ERKAN Çİ 18.6.2015 18.6.2015 MAYIS 2015-1 2 AĞLASUN YEŞİLBAŞKÖY MUSTAFA GÜLGÜR TR150000007392 19 TR150000551414

Detaylı

OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA TIMAR VE ZEAMET RUZNAMÇE DEFTERLERİ TIMAR AND ZEAMET RUZNAMÇE REGISTERS IN OTTOMAN HISTORY STUDIES

OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA TIMAR VE ZEAMET RUZNAMÇE DEFTERLERİ TIMAR AND ZEAMET RUZNAMÇE REGISTERS IN OTTOMAN HISTORY STUDIES Cilt: 7 Sayı: 12 Şubat 2017 ISSN: 2147-5210 DOI Number: 10.19039/sotod.2017.54 www.thestudiesofotomandomain.com OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA TIMAR VE ZEAMET RUZNAMÇE DEFTERLERİ TIMAR AND ZEAMET RUZNAMÇE

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m z Genişlik m z Oran Alan m2. Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,5 13,2 17,4 1,29 135

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m z Genişlik m z Oran Alan m2. Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,5 13,2 17,4 1,29 135 Osmanlı Evi Ev Yerleşme Yüzyıl Derinlik m z Genişlik m z Oran Alan m2 Ateş Hoca Salih Efendi Evi Ankara 11,0 14,5 10,3 13,6 0,94 113 Binbaşı Hafız Ağa Dedesi Sallantoğlu Evi Ankara 16,0 21,1 12,2 16,1

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

TEMMUZ 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

TEMMUZ 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 08.07.2013 492367 SELAMİ ÜN GANO EXEL MARKETİNG MESAFELİ SÖZLEŞME ALEYHİNE 08.07.2013 481969 ALİ KURU T. HALKBANKASI A.Ş. KARAMAN ŞB. KART AİDATI LEHİNE 08.07.2013 492262 DERVİŞ TUNÇ ING BANK KARAMAN ŞB.

Detaylı

2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU

2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU 2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU Tercih Kodu Okul Adı Öğretim Süresi Öğretim Şekli Pansiyon Durumu Yabancı Dili Kontenjanı YÜZDELİK DİLİMİ 40937 AKYURT / Akyurt Anadolu

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI KAZAN EFES MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KAZAN) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI KAZAN EFES MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KAZAN) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ Tc Kimlik No Ad Soyad Yerleştirme Dönemi Program Kodu Program Adı Üniversite Adı Fakülte/MYO Adı Yerleştiği Tercih Sırası 13189114604 MUHAMMED ENES ZEKİ NORMAL 107050033 Elektronik Haberleşme NECMETTİN

Detaylı

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu Duyuru 1018126 Ön Tarihi 4.08.201 tu Sonuç (na Katılıp, Katılamayacağı) 1 Yakup ARTUN 81,555 48,933 90,00 36,000 84,933 SINAVA GİRECEK 2 Mahmut ÖZER 81,836 49,102 86,25 34,500 83,602 SINAVA GİRECEK 3 Mehmet

Detaylı

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX a. Yazar Dizini İNCELEMELER / ARTICLES TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX Somali de Berbera Limanı ve Osmanlı Devleti nin Bölge Aden in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti nin Kızıldeniz

Detaylı

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ Ay 9 Bütçe Yılı 2014 13 1 31 62 Kurum Adı Milli Eğitim Bakanlığı Birim Adı Aktif Eğitimciler Sendikası Beştepe Mah.33.Sok.No13 Yenimahalle/Ankara TC ZIRAAT BANKASI Banka Şube Adı ÇUKURAMBAR/ANKARA TR8800010019376

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598)

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598) DALMEḤMEDÇELEBĪ Āṣafī (ö.1597veya1598) HAYATI DalrumuzuileberaberPas aveçelebīünvanlarınıdataşıyanm.ç.öncelikleāṣafī mahlası ile tanınır ve bunu Sȩcāʿatnāme de sıkça kullanır. Çok yönlü bir birikime sahipolanm.ç.

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı