NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02"

Transkript

1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim

2 1. GĐRĐŞ Dokümanın Amacı Dokümanın Kapsamı Tanımlar ve Kavramlar YÖNETĐCĐ ÖZETĐ KURUMSAL DEĞERLENDĐRME VE STRATEJĐK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 4. BĐRĐM ORGANĐZASYON ŞEMASI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME Özdeğerlendirme Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve Öğretim Süreçleri ÇEVRE DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI SWOT analizi Çevre değerlendirmesi SONUÇ EK-1: PERFORMANS GÖSTERGELERĐ Tablo listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu 6 Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı 6 Tablo 3 Birim ve Gelişim Tablosu 7 Tablo 4 Meslek Yüksekokulu Kurul Listesi 9 Tablo 5 Melsek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Listesi 9 2

3 Tablo 6 Girdiler Değerlendirme Tablosu 11 Tablo 7 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalaması 12 Tablo 8 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu 13 Tablo 9 Kurumsal nitelikler veri tablosu 14 Tablo 10 Akademik personel verileri 15 Tablo 11 Birim 2009 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları 16 Tablo 12 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu 18 Tablo 13 Mezun öğrenci verileri 18 Tablo 14 Birime bağlı bölüm ve programları 21 Tablo 15Araştırma ve geliştirme(bilgi üretme)süreçleri değerlendirme 44 Tablo 16 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları 45 Tablo 17 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu 47 Tablo 18 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu 48 Tablo 19 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu 48 Tablo 20 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu 49 Tablo 21 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu 50 Tablo 22 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu 50 Tablo 23 Paydaşlar 51 Tablo 24 Performans göstergeleri sürüm no

4 Teşekkür Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu olup, belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır. Birimimiz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürebilmek amacı ile Çerkezköy Meslek Yüksekokulu ve Üniversite düzeyinde çalışma ve eğitim toplantılarına katılmış olup Birimimizin mesleki ve teknik eğitimde; eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile sanayi nin ihtiyacı olan ara eleman kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Emeği geçen birim ve kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma grubu Koordinatör ve üyeleri ile çeşitli şekillerde çalışmalarımıza yardımcı olan Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. H. Ziya ÖZEK Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Çerkezköy- Ekim

5 1. Giriş 1.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu nun 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktır Dokümanın kapsamı Bu doküman, Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2009/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Yüksekokulumuz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. 1 Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Birimimizde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: 2009 yılında hedeflediğimiz Yüksekokulumuzun yan tarafında bulunan, hazineden tahsis edilen 725 M2 arsaya 425 M2 ve iki kattan oluşan 5 derslik ve konferans salonu bulunan binanın biran önce yapılarak hizmete sunulması. Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. 2 Birimimiz Öğrenci Temsilciliği : Birimimiz öğrencilerinin Atatürk Đlkeleri doğrultusunda ve kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci temsilciliği, Birimimizin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcisi aracılığı ile rol almıştır. 3 Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan faaliyet raporudur. Birimimizin Misyonu: Eğitim-Öğretim ve araştırma kalitesi ile ulusal ve uluslar arası üniversitelerce tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen, takım çalışmalarını tercih eden, katlımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere Ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, Üniversite (yüksekokul) = Sanayi, toplum işbirliğini sağlamada öncü, Evrensel değerlere saygılı, Toplam Kalite Yönetimi, ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir Üniversite (Yüksekokul) olmak.. 5

6 Birimimizin Vizyonu: Üretilen eğitim ve hizmet ile çağın gereksinimlerine uygun nitelikli ara eleman yetiştiren, gelişmeye açık, iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilen tercih edilebilir bir meslek yüksekokulu olmak. 4 Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. 5 Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. 6 Đyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. 7 Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. 8 Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. 9 Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. 10 Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. 11 Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen koordinatör, koordinatör yardımcısı ve diğer üyelerdir. Bu komisyon eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler, ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. 12 Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. 13 Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. 14 Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. 15 Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. 16 Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. 17 Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. 6

7 17 Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. 18 Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. 19 Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. 20 Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. 21 Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin 23 verilmesi, Birimin paydaşlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi, ve Stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. 24 Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. 25 Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için Birimimiz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. 26 SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. 27 Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. 28 Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. 29 Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. 30 Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme ve Üniversitemiz Rektörlüğünün raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. 31 Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. 32 Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 7

8 2. Yönetici Özeti 1 Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, Sürüm No. 1. Ocak 2009, 86 sayfa (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi, Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu ). Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu sunulmuştur. Bu belgenin hazırlanmasında YÖDEK Rehberi ve DPT tarafından hazırlanmış bulunan Stratejik Planlama Kılavuzu ve Üniversitemiz Rektörlüğünün raporları esas alınmıştır. Rehberin içerik sayfası biçimlenerek aşağıda bilgi için sunulmuştur. Đlk kısım giriş olarak nitelendirilebilir. Bu kısımda birimimizde yürütülen kurumsal değerlendirme çalışmalarının örgütlenmesine ilişkin bilgiler önem taşımaktadır. Birimin tarihçesi ve organizasyon şeması, birimi tanıtmak açısından önem taşımaktadır. Kapak, sunuş, içindekiler sayfaları, giriş, yönetici özeti profesyonel raporlama çalışmasının ana unsurları olarak yer almaktadır. Kurumsal değerlendirme başlığını taşıyan ikinci kısımda bölümlerin 2008 yılı kurumsal değerlendirme raporları ele alınır. Bu kapsamda, özdeğerlendirme çalışması, YÖDEK tarafından belirlenmiş olan on ana başlık altında, değerlendirme tabloları ile yapılır. Öğrenci sayıları, personel sayıları ve bilimsel yayın sayıları gibi sayısal veriler ilgili ana başlıklar altında değerlendirme tablolarından sonra yer alır. Daha sonra çevre değerlendirmesi kısmında iç ve dış paydaş analizinin sonuçları bir tablo ile verilir ve çevre değerlendirmesi yapılır. Son kısımda ise planlama çalışmasında elde edilmiş olan sonuçlar kısaca belirtilmiştir. Son olarak planın metninde yer almayıp da belgede yer almasında yarar görülmüş olan diğer çalışmalar ve tablolar ekte yer alır. 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 1 Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Müdüre rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. 2 Bu çalışma grubu 2009 yılında, 4 akademik personel, 1 idari personelimiz olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmuş, ayrıca öğrenci temsilcimizde katkıda bulunmuştur. 3 Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. 4 Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Birimimiz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Bölüm KDSP Çalışma Grubu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Birim Stratejik Planı güncellenip planın 8

9 6 ikinci sürümü hazırlanacaktır. 7 Bölüm KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Birim stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve Program Özlem BERKDEMĐR Öğr.Gör. Müdür Yardımcısı Halkla Đlişkiler Programı Danışmanı Koordinatör Selin BAHAR Öğr.Gör. Koordinatör Yardımcısı Lojistik Programı Danışmanı Metin TAŞKIN Öğr.Gör. Öğr.Gör. Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Programı Danışman Ali AĞBAL Yüksekokul Sekreteri Đdari Personel Temsilcisi Ali OKÇU Öğrenci Öğrenci Temsilcisi Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 19 Ocak 2009 Birim 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 01 Ekim 2009 Birim 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi Birimin tarihçesi; Çerkezköy MYO Eğitim Öğretim yılı güz dönemi, Trakya Üniversitesi adı altında Çerkezköy MYO. olarak kurulmuş olup, Çerkezköy Belediyesi ile Çerkezköy Real Kuruluşların katkılarıyla Eğitim- Öğretim yılında Büro Yönetimi ve Sekreterlik ve Tekstil Programları ile faaliyetine başlamış bir Meslek Yüksekokuludur. Yüksekokulumuz Trakya Üniversitesine bağlıyken; 11 yıl ( 22 Yarıyıl ) kesintisiz eğitim vermiştir Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Eylül ayında Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu olarak yeniden kurulur ve Yasal Kuruluş Đşlemleri 2006 yılında başlamış olur Bugün Yüksekokulumuzun Đktisadi ve Đdari Programlar Bölümünde ve Teknik Bölümde Tablo 3 te gösterilen programlar yer almaktadır. Yüksekokulumuz 1860 M2 arsa üzerinde 4 katlı binadan oluşmakta ve 2240 M2 kapalı alana sahiptir. 9

10 Tablo 3 Birim gelişim tablosu Bölüm ve Programlar Faaliyete geçiş dönemi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Tekstil Programı Halkla Đlişkiler Programı Lojistik Programı Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Programı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (Đ.Ö.) Halkla Đlişkiler Programı (Đ.Ö) Tekstil Teknolojileri Programı Sivil Savunma ve Đtfaiyecilik Prıgramı Lojistik Programı (Đ.Ö.) 4. Birim organizasyon şeması Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması Meslek Yüksekokulu 2009 Eylül ayı itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir yılı sonu itibarı ile Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Halkla Đlişkiler, Lojistik, Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Đ.Ö.) ve Halkla Đlişkiler (Đ.Ö.) Programları ile eğitim öğretim dönemimde öğrenci alımına başlayacak Sivil Savunma ve Đtfaiyecilik, Tekstil Teknolojisi ve Lojistik (Đ.Ö.) programları olmak üzere toplam 9 programda eğitim-öğretim hizmeti vermektedir sayılı yasa gereğince kurulan Yüksekokul Yönetim Kurulu 2009 yılında 18 kez toplanmıştır. 10

11 Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Yönetim Kurulu Yüksekokul Kurulu Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreteri Halkla Đlişk.ve Tanıtım Prog. Büro Yöneimi ve Sektrl. Prog. Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Prog. Lojistik Programı Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Prog.(Đ.Ö.) Büro Yönetimi ve Skrt.lik Prog. (Đ.Ö) Lojistik Programı (Đ.Ö.) Özel Kalem. Öğrenci Đşleri. Muhasebe/ Ambar /Ayniyat Đnternet Salonu Sivil Savunma ve Đtfaiyecilik Prog. Hizmetliler Güvenlik Tekstil Teknolojisi Programı Kütüphane 11

12 Tablo 4 Meslek Yüksekokul Kurulu üye listesi Đsim Program Đdari görev Yüksekokul dışı idari görev 1 H.Ziya ÖZEK Prof. Dr. Tekstil Müdür Çorlu Müh. Fakültesi, Tekstil Bölümü Öğr. Üyesi 2 Özlem BERKDEMĐR Öğr.Gör. Halkla Đlişkiler Müdür Yardımcısı Tablo 5 Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üye listesi Đsim Program Đdari görev Yüksekokul dışı idari görev 1 H.Ziya ÖZEK Prof. Dr. Tekstil Müdür Çorlu Müh. Fakültesi, Tekstil Bölümü Öğr. Üyesi 2 Özlem BERKDEMĐR Öğr.Gör. 3 Gülten VATANSEVER Öğr.Gör. Halkla Đlişkiler BYS Müdür Yardımcısı 3 Metin TAŞKIN Öğr.Gör. BYS 5. Kurumsal Değerlendirme 5.1. Özdeğerlendirme Meslek Yüksekokulumuz tarafından gerçekleştirilmiş olan özdeğerlendirme çalışmalarında Rehber in aynı sayfasında yer alan değerlendirme ölçütü her bir değerlendirme konusu için kullanılmıştır. Böylece her bir değerlendirme konusu için beklenen düzeyin seviyesine verilen 5 li (beşli) gösterge üzerinden bir puan 12

13 verilmiştir. Beşli gösterge Rehber de şöyle tanımlanmıştır: 1 - Beklenen düzeyin çok altı. 2 - Beklenen düzeyin altı. 3 - Beklenen düzey. 4 - Beklenen düzeyin üstü. 5 - Beklenen düzeyin çok üstü. (YÖDEK ve Üniversitemiz Rehberi). Rehberin 49. sayfasında yer alan dip notu uyarınca beklenen düzeyler Meslek Yüksekokulumuz tarafından takdir edilmiştir. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Girdiler Önlisans programlarımıza genellikle sınavsız geçişle öğrenci kabul edilmemekle birlikte 2009 yılında programlarımızın kontenjanları dolmuştur. Öğrenciler ÖSS sınavı ile programlara yerleştirildiklerinden nitelikleri açısından iyi bir yerdedirler. Meslek Yüksekokulumuzda akademik personel içinde bir Prof. olup, yüksek lisansa sahip 3 öğretim görevlisi ile üç öğretim görevlimiz halen yüksek lisans yapmaktadır. Mevcut kaynaklarla faaliyetler yürütülmekle beraber daha fazla kaynak ile daha iyi çalışmalar yapılacağına inanılmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz her yıl bilgi teknolojilerine artan oranda bir yatırım yapmıştır. Yapılan bu yatırımlar ile öğrencilerine verilen eğitim-öğretimin üst seviyeye çıkartılması amaçlanmıştır. 13

14 Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği;

15 Tablo 7 Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Eylül ayı itibariyle ortaöğretim başarı puan ortalamaları Yerleştirilen öğrenci sayısı Ortaöğretim başarı puan ortalamaları Đktisadi ve Đdari Bilimler Büro Yönetimi ve Sekreterlik Halkla Đlişkiler Lojistik Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Büro Yönetimi ve Sekreterlik(i.Ö) Halkla Đlişkiler (Đ.Ö.) Kurumsal nitelikler ve özellikler Bu kapsamda aşağıdaki konular ve faaliyetler değerlendirilmiştir: Tablo 8 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 2 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 3 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 3 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 3 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 3 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 2 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 2 15

16 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 2 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 2 i) Kampus alanı; 1 ii) Toplam kapalı alan; 2 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 2 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 2 Tablo 9 Kurumsal nitelikler veri tablosu 2009 Eylül Ayı itibariyle sayılar Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı 602 Lisans öğrenci sayısı - Yüksek lisans öğrenci sayısı - Doktora öğrenci sayısı - Toplam öğrenci sayısı 602 Engelli öğrenci sayısı 0 Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı - II Öğretim elemanı sayıları Profesör 1 Doçent Yardımcı doçent Doktoralı Öğretim görevlisi Öğretim görevlisi 8 Doktoralı Okutman Okutman Uzman 16

17 Doktoralı Araştırma görevlisi Araştırma görevlisi Toplam öğretim üyesi sayısı Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı (Serbest Öğr.Elemanları dahil) 27 Toplam öğretim elemanı sayısı 35 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 5 Sözleşmeli personel 1 Diğer personel 2 Toplam idari personel sayısı 8 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 40 Diğer öğretim elemanları 30 Tüm öğretim elemanları Đdari personel 35 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 4 Tüm öğretim elemanları 4 Đdari personel 3 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri 8 Diğer öğretim elemanları 10 Tüm öğretim elemanları 17

18 Đdari personel 14 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Mesleki ve Teknik Eğitim 2 Alan 2: Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler 7 Alan 3: Sağlık Bilimleri IX Bölüm program/abd sayısı Program sayısı 9 ABD sayısı - X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı 2 Lise mezun sayısı 5 Önlisans mezun sayısı 1 Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı Tablo 10 Akademik personel verileri Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Alanı Bilim Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 1 H.Ziya ÖZEK Prof. Dr. Tekstil Müdür Çorlu Müh. Fakültesi, Tekstil Bölümü Öğr. Üyesi 2 Özlem BERKDEMĐR Öğr.Gör Halkla Đlişkiler Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler 18 Müdür Yardımcısı, Yüksekokul

19 3 Gülten VATASEVER temel alanı Öğr.Gör Büro Yönetimi Sosyal, ve Beşeri ve Sekreterlik Đdari Bilimler temel alanı Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu üyesi 4 Metin TAŞKIN Öğr.Gör Büro Yönetimi Mesleki ve ve Teknik Sekreterlik Eğitim temel alanı 5 Selin BAHAR Öğr.Gör. Lojistik Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı 6 Gülsüm Öğr.Gör. Đşçi Sağlığı ve Đş Mesleki ve Teknik TURAN Güvenliği Eğitim temel alanı 7 Ali MARALCAN Öğr.Gör. Tekstil Mesleki ve Teknik Eğitim temel alanı Yönetim Kurulu, üyesi 8 Özgün GEYĐKTEPE Öğr.Gör. Sivil Sav.ve Đtf. Mesleki ve Teknik Eğitim temel alanı 9 Işık SOYSALAN Öğr.Gör Büro Yöneti.ve sek. Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler temel alanı Tablo 11 Bölüm 2009 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları AKADEMĐK PERSONEL sı % sı % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 19

20 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam Eğitim ve öğretim süreçleri Đlimizin ve bölgenin özellikleri, ihtiyaçları ve öncelikleri göz önüne alındığında, yüksekokulumuzdaki programlar, hem bölgenin hem de ilin ihtiyaçları ile uyumludur. Meslek Yüksekokulu programları genel olarak ilgili sektörlere kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçların gerçekleşmesi önemli ölçüde; derslere devamlılık, akademik başarı, mezun ve mezunların iş bulma yüzdesi gibi hedeflere dayanmaktadır. Dersler bugünün ve geleceğin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Ayrıca çağın gerekleri göz önünde bulundurularak, programlar yeni gelişmeler dikkate alınmakta ve dersler güncelleştirilmektedir. Programların amaç ve hedefleri açık bir şekilde ortaya konmuştur. Bu nedenle tüm programlar anlaşılabilir ve hedefleri açıktır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri açısından bölüm ve programlarda, Avrupa Birliğinin ortak eğitim öğretim faaliyetleri (ECTS) açısından ders içerikleri düzenlenmiştir. Programlarında yer alan dersler kapsam ve nitelik açısından tamamlayıcı özelliktedir. Ders programlarını çağın gereklerine göre uyarlamada ve ECTS çalışmalarında, programların bütünlüğünün ve sürekliliğinin sağlanması esas alınmıştır. Genel olarak öğrencilerin, mezun olduktan sonra is bulabilmeleri, programların çıktılarının beklenen düzeyde olduğunu gösterir. Her öğrencinin ders dönemi süresince, kredili derslerin seçiminde ve yürütülmesinde rehberlik hizmeti aldığı danışmanlar bulunmaktadır. 20

21 Tablo 12 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 4 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 4 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 4 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 4 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 5 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 3 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 3 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 3 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 3 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 3 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 4 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 2 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 3 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 1 Tablo 13 Mezun öğrenci verileri I Mezun öğrenci sayıları 2009 Önlisans mezun öğrenci sayısı 84 Lisans mezun öğrenci sayısı - Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı - Doktora mezun öğrenci sayısı - oplam mezun öğrenci sayısı 84 21

22 Tablo 14 Birime bağlı bölüm ve programları Bölümler Program düzeyi Program adı Temel Bilim Alanı Đlk eğitim öğretim yılı Eylül/2009 yılı öğrenci sayısı Đktisadi ve Đdari Programlar Önlisans Büro Yönetimi ve Sekreterlik Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Önlisans Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Önlisans Lojistik Programı Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Önlisans Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Önlisans Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Đ.Ö) Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Önlisans Halkla Đlişkiler ve Tanıtım Programı (Đ.Ö.) Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Önlisans Sivil Savunma ve Đtfaiyecilik Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı Önlisans Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı Önlisans Lojistik(Đ.Ö.) Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 22

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı