DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI PALU KURS VE OKUL ÖĞRENCĠLERĠNE YARDIM DERNEĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI PALU KURS VE OKUL ÖĞRENCĠLERĠNE YARDIM DERNEĞĠ"

Transkript

1 DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI PALU KURS VE OKUL ÖĞRENCĠLERĠNE YARDIM DERNEĞĠ Elazığ ili SODES Kabuğunu Kıran Gençler Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına iliģkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile alım yapılacaktır. 1) Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler a) Kurumun Adı, Adresi Palu Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği b) Telefon/Faks No/E-Posta c) Ġlgili Personelin Adı,Ünvanı, CepTelefonu Mehmet DEMĠR Proje Koordinatörü ) Doğrudan Temin Ġhalesine Konu Olan Malın a) Niteliği, Türü, Miktarı Kitap b) TeslimYeri/Yerleri Kültür Mah. Lise Caddesi No:38 Palu c) TeslimTarihi / Tarihleri 31/01/2013 3) Doğrudan Temin Ġhalesi a) Yapılacağı Yer Elazığ Valiliği AB DıĢ ĠliĢkiler ve Projeler Koordinasyon Merkezi Hükümet Konağı Kat:3 ELAZIĞ b) TarihiveSaati 01/02/2013 Saat c) Ġhale Sorumlusu Mehmet DEMĠR Proje Koordinatörü 4) ġekli ve içeriğibelirlenen EK-1 deki teklif mektubu 5) Teknik ġartname Ek-2 6) Kurum firmalarla pazarlık yapmakta serbesttir. 7) Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fırsat ve kalite esasına göre belirlenecektir. 8) Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 9) Ġnternet ilanında yer almayan bu iģle ilgili ihale dosyası idarenin adresinde ücretsiz/ücretsin temin edilebilir. 10) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Kültür Mah. Lise Cad. No:38 Palu adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir. 11) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır. 12) Kurum doğrudan temin ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir. 13) Teklif sonucu Dernek/Vakıf tarafından açıklanacaktır. 14) Ödeme SODES projesi kapsamında yapılacağından mal tesliminden 15 gün sonra kitap için 4, yaprak test için ise 6 taksit halinde banka aracılığı ile yapılacaktır. 15) Derneğimizin uygun yükleniciyle sözleģme yapma haklı saklıdır.

2 EK-1 TEKLĠF MEKTUBUDUR Palu Kurs ve Okul Öğrencilerine Yardım Derneği için aģağıda belirtilen malzemelerin alınması gerekmektedir. Alınacak olan malzemelerin fiyatının (KDV Hariç) 31/02/2013 PerĢembe günü mesai bitimine kadar tarafımıza bildirilmesini rica ederim. Mehmet DEMĠR Proje Koordinatörü ALINACAK OLAN MALZEMENĠN ADI MĠKTARI BĠRĠM FĠYATI TOPLAM FĠYATI Yaprak Test 40 Set. 902,00 902,00 Konu anlatımlı kitap tüm dersler 40 Adet 799, ,00 Kitap Alımı 200 Adet 984,00 984,00 TOPLAM 5.082,00 ġartname : 1- Her türlü vergi yükleniciye ait olacaktır. 2- Tekliften sonra gelecek zamlar için ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir. 3- KDV Hariç olarak fiyat verilecektir. 4- Yüklenici Ġdarenin tebliğinden sonra (7) gün içerisinde malzemeleri tebliğ edecektir. 5- Malzemeler 1.kalite ve TSE belgeli olacaktır. 6- Götürü bedel teklif verilecektir. 7- Malzeme teknik özellikleri ektedir. 8- Teklif mektubu ve teknik Ģartnamenin her sayfası kaģeli ve imzalı olmalıdır. Aksi takdirde teklifiniz geçersiz sayılacaktır. Söz konusu malzemelerin toplam (KDV Hariç) TL. ye vermeyi taahhüt ederim. Firma Adı KaĢe-Ġmza

3 EK-2 TEKNĠK ġartname 9. SINIF:Yaprak test (Matematik, Geometri, Kimya, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı)(13 set ) konu anlatımlı Matematik, Geometri, Kimya, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı (13 adet) 10. SINIF:Yaprak test (Matematik, Geometri, Dil ve Anlatım)(12 set), Konu Anlatım Kitabı (Matematik, Geometri, Dil ve Anlatım)(12 adet) 12. SINIF:Yaprak test (Matematik, Geometri, Dil ve Anlatım)(15 set), Konu Anlatım Kitabı (Matematik, Geometri, Dil ve Anlatım)(15 adet) 1) YAPRAK TEST TEKNĠK ġartnamesġ a) Ġhtiyaç konusu YAPRAK TESTLERĠNĠN tamamı okula yardımcı - sınavlara hazırlık ( ) Sınıf ürünleri olacaktır. b) YAPRAK TESTLERĠ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okul müfredatına uygun olarak hazırlanmıģ olacaktır. c) YAPRAK TESTLERĠN branģ-branģ, konularla alakalı soru içeriklerinin sınavlara uygun olması, yazı karakter ve puntoların sınıf düzeyine uygun olmasına, güncel sorulardan oluģması, branģ branģ poģetli olması gerekmektedir. d) Ġhtiyaç konusu YAPRAK TESTLERĠN alımında tedarikçi firmanın sınavlara yönelik ölçme ve değerlendirme alt yapısının mevcut olması gerekmektedir. 2) TEMĠN EDĠLECEK YAPRAK TESTLERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ.. a) DıĢ kapak kağıdı: 170 gr. Parlak kuģe, Ġç Kağıt: 70 gr 1. Hamur kağıt olacaktır. b) Mutlaka yayınların orijinal baskıları teslim edilecektir. Dernek orijinal olduğu konusunda Ģüpheye düģtüğü yayınları (ve basım hatası yayınları) iade ederek orijinal kopyayı isteyebilir. 3) TESLĠMAT ve KABUL: a. Muayene kabul iģlemleri Dernek yönetimince oluģturulan Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yapılacaktır. b. Ġstekli, Ġhale dokümanları arasında bulunan ihtiyaç listesindeki yayınları kötü hava koģullarından etkilenmeyecek Ģekilde hazırlanacak kolilerde Derneğin belirteceği adrese standart kolilerle teslimat yapılacaktır. c. Ġstekli tarafından teslim edilecek kitaplar orijinal baskı olmalıdır. Teslim edilen yayınlar Derneğimizce görevli Uzman personel tarafından kontrol edilerek teslim alınacaktır. Kontrol sırasında kullanılmıģ, eksik sayfası bulunan, yıpranmıģ olduğu anlaģılan, postadan kusurlu çıkan ve yanlıģ gönderilen ürünler bildirim yapıldığında istekli yenisini, doğrusunu sözleģme süresi içerisinde göndermekle yükümlüdür. Fotokopi, lisanssız çoğaltım vb. yollarla ulusal uluslararası telif hakları ihlallerini içeren yayınlar tespit edildiğinde teslim alınmamıģ sayılacaktır ve ilgili mahkemelerce teklif tutarının % 10 u tutarında cezai müeyyide uygulanmak Ģartı ile dava açılabilecektir. d. Kolilerin içerisinde hangi YAPRAK TESTLERĠN teslim edildiğini gösteren paket listeleri (ürün adı adedi belirtilecek Ģekilde) bulunmalıdır. e. Ġhale listesi harici yanlıģ YAPRAK TESTLERĠ gönderilmesi veya faturada belirtilen YAPRAK TESTLERĠNĠN gönderilen YAPRAK TESTLERĠ ve ile aynı olmaması durumunda, istekli yanlıģ gönderilen YAPRAK TESTLERĠNĠ geri almakla ve istenilen kitabı sözleģme süresi içerisinde göndermekle mükelleftir. f. YAPRAK TESTLERĠNĠN teslimi için (veya teslimi sırasında) gereken; paketleme, sigorta, taģıma ve benzeri ücretlerin tümü yükleniciye aittir, hasar ve kayıplar yüklenici tarafından karģılanacaktır.3.6 Ġstekli teklif mektubunda fiyat teklifi verdiği yayınları teslim tarihine kadar olan sürede baskısı tükendiği, stokları tükendiği, yayını kesildiği vb. sebeplerle teslim edemezse sayılan tüm sebepleri yayınevi, depo veya dağıtımcılardan alacağı orijinal belgelerle belgelendirmelidir.

4 KİTAP LİSTESİ 1 Firavun İmanı Tarık Buğra 2 Küçük Ağa Tarık Buğra 3 Dönemeçte Tarık Buğra 4 Osmancık Tarık Buğra 5 Gençliğim Eyvah Tarık Buğra 6 Yağmur Beklerken Tarık Buğra 7 Temellerin Duruşması 1 Ahmet kabaklı 8 Eğitim Gençlik Üniversite Peyami sefa Asır Avrupa Ve Biz Peyami sefa 10 Yazarlar Sanatçılar Meşhurlar Peyami sefa 11 Osmanlıca Türkçe Uydurmaca Peyami sefa 12 Din İnkılap İrtica Peyami sefa 13 Bir Tereddüdün Romanı Peyami sefa 14 Peyami Safa'dan Seçmeler Peyami sefa 15 Yalnızız Peyami sefa 16 Hicaz'da Deniz Suyu Arıtma Tesisleri Projesi ömer faruk yılmaz 17 Bir Şehid Sultan Abdülaziz Han ömer faruk yılmaz 18 Tarihin Satır Aralarından-2 ömer faruk yılmaz 19 Tarihin Satır Aralarından-1 ömer faruk yılmaz 20 II. Abdülhamid Han'ın Hicaz Demiryolu Projesi (Ciltli) ömer faruk yılmaz 21 II. Abdülhamid Han'ın Hicaz Demiryolu Projesi ömer faruk yılmaz 22 İkinci Abdülhamid Han'ın Tüp Geçit Projeleri ömer faruk yılmaz 23 Sakarya - Sapanca - Marmara Kanal Projeleri ömer faruk yılmaz 24 Osmanlı'nın Konya Ovası Sulama Projesi ömer faruk yılmaz 25 Kösem Valide Sultan ın Haremeyn Vakfiyesi ömer faruk yılmaz 26 İkinci Abdülhamid Han'ın Hamidiye Köprüleri Projesi ömer faruk yılmaz 27 Denizler Kahramanı Turgut Reis ömer faruk yılmaz 28 Muhtasar Osmanlı Tarihi ömer faruk yılmaz 29 Tarihimize Şan Veren Kahramanlar ömer faruk yılmaz 30 Kanuni Sultan Süleyman'ın Bali Bey'e Mektubu ömer faruk yılmaz 31 Tarihe Şan Veren Zaferlerimiz ömer faruk yılmaz 32 Şeyh Edebali ve Türbesi Osman Doğan 33 Bir Osmanlı Maden Müdürünün Kızılırmak Projesi (Ciltli) Osman Doğan 34 Osmanlı'da Ulaşım (Kara, Deniz, Demiryolu) Osman Doğan 35 Bir Zamanlar Boğaziçi Osman Doğan 36 Çukurova'ya Bereket Getiren Projeler Osman Doğan 37 Bilinmeyen Yönleriyle Mostar Köprüsü Osman Doğan 38 Tarih Bizi Çağırıyor Osman Doğan 39 Uzakları Görebilen Hükümdar İkinci Abdülhamid Han Osman Doğan 40 Sultan Abdülhamîd Han Devri Osmanlı Mektepleri Osman Doğan 41 Hicaz Vilayet Salnâmesi (1303) Osman Doğan 42 Büyük İslam İlmihali (Orjinal Metin) ömer nasuhi bilmen 43 Yüksek İslam Ahlakı ömer nasuhi bilmen 44 Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikadları ömer nasuhi bilmen 45 Varna ve Kosova Gazisi İkinci Murad Han (Ciltli) Özcan F. Koçoğlu 46 Bir Veli Sultan İkinci Bayezid Han Özcan F. Koçoğlu 47 Bir Veli Sultan İkinci Bayezid Han (Ciltli) Özcan F. Koçoğlu 48 Mısır Fatihi Yavuz Sultan Selim (Ciltli) Özcan F. Koçoğlu 49 Varna ve Kosova Gazisi İkinci Murad Han Özcan F. Koçoğlu 50 Osmanlı'nın İkinci Kurucusu: Çelebi Mehmed (Ciltli) Özcan F. Koçoğlu

5 51 Üç Padişahın Mimarı: Mimar Sinan (Ciltli) Özcan F. Koçoğlu 52 Üç Kıtaya Nam Salan Muhteşem Süleyman (Ciltli) Özcan F. Koçoğlu 53 Çağ Açıp Çağ Kapayan Fatih Sultan Mehmed Han (Ciltli) Özcan F. Koçoğlu 54 Niğbolu Fatihi Yıldırım Bayezid (Ciltli) Özcan F. Koçoğlu 55 Osmanlıların Atası Osman Gazi (Ciltli) Özcan F. Koçoğlu 56 Bursa'nın Fatihi Orhan Gazi (Ciltli) Özcan F. Koçoğlu 57 Osmanlıların Atası Osman Gazi Özcan F. Koçoğlu 58 Murad Hüdavendigar (Ciltli) Özcan F. Koçoğlu 59 Murad Hüdavendigar Özcan F. Koçoğlu 60 Üç Kıtaya Nam Salan Muhteşem Süleyman Özcan F. Koçoğlu 61 Üç Padişahın Mimarı: Mimar Sinan Özcan F. Koçoğlu 62 Fatih Sultan Mehmed Han ve İstanbul'un Fethi Özcan F. Koçoğlu 63 Et-Tâcü'l-Câmiu Li'l-Usûl 1/5 şeyh mansur ali nasıf 64 Avrupa Türkiyesi'ni Kaybımız yılmaz ötuna 65 Türkler-Araplar-Yahudiler yılmaz ötuna 66 Kanuni Sultan Süleyman yılmaz ötuna 67 Genç Osman Ve IV. Murad yılmaz ötuna 68 Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri yılmaz ötuna 69 Bir Darbenin Anatomisi yılmaz ötuna 70 Türkiye'yi Parçalama Planları Yakup Üstün 71 Marifetname Erzurumlu İbrahim Hakkı 72 Şeyh Edebali ve Türbesi Ebul Faruk Önal 73 Bir Osmanlı Maden Müdürünün Kızılırmak Projesi (Ciltli) Ebul Faruk Önal 74 Osmanlı Devrinde Kudüs-2 (Vesikalar ve Fotoğraflar) Ebul Faruk Önal 75 Osmanlı Mimarisi (Türkçe Metin Kısmı) Ebul Faruk Önal 76 Kosova'da Sultan Murad Hüdavendigar Makamı Ebul Faruk Önal 77 Çukurova'ya Bereket Getiren Projeler Ebul Faruk Önal 78 Osmanlı Mimarisi (Usul-i Mimari-i Osmani) Ebul Faruk Önal 79 Osmanlı Devrinde Kudüs-1 (Vesikalar ve Fotoğraflar) Ebul Faruk Önal 80 Belgelerle Osmanlı Devrinde Hicaz I-II (Kutulu) Ebul Faruk Önal 81 İstanbul'da Unutulan Bir Miras Ebul Faruk Önal 82 Bir Osmanlı Maden Müdürünün Kızılırmak Projesi Ebul Faruk Önal 83 Fetâvâ'n-Nevâzil Ebülleys Essemerkandi 84 Bostânü'l-Ârifîn Ebülleys Essemerkandi 85 Tefsîr-i Semerkandî- Bahru'l-Ulûm 1/3 Ebülleys Essemerkandi 86 Sohbetler (Gafletten Uyanış - Tenbihül Gafilin) - Ciltli Ebülleys Essemerkandi 87 Siyer-i Nebi Heyet 88 Plevne Mehmed Niyazi 89 Yemen! Ah Yemen!.. Mehmed Niyazi 90 Çanakkale Mahşeri Mehmed Niyazi 91 Nil'den Tuna'ya Osmanlı A.Haluk Dursun 92 Osmanlı Coğrafyasına Yolculuk (Haritalı) A.Haluk Dursun 93 İstanbul'da Yaşama Sanatı A.Haluk Dursun 94 Kuşeyri Risâlesi Abdülkerim Kuşeyri 95 Kenzü'd-Dekâik Abdullah b. Ahmed en-nesefî 96 Metinler (Mecmutaü'l-Mutün) Abdullah b. Ahmed en-nesefî 97 Bir Müderrisin Sürgün Yılları Abdullah Fevzi Efendi 98 Hıristiyanlığa Reddiye Abdullah Tercüman 99 Abdurrahman Abdi Paşa Vekayinamesi Abdurrahman Abdi Paşa 100 Karabaş Tecvidi Heyet

6 101 Suverun Min Hayâtü's-Sahâbe -2 Abdurrahman Râfet Paşa 102 Suverun Min Hayâtü's-Sahâbe -1 Abdurrahman Râfet Paşa 103 Halife Hazreti Ömer (2 Cilt) Abdurrahman Şeref Laç 104 Peygamberler Tarihi (Aleyhimüsselam) Ahmed Cevdet Paşa 105 Peygamber Efendimizin Muhtasar Hayatı Ahmed Cevdet Paşa 106 Sultan Abdülhamid'e Arzlar (Ma'ruzat) Ahmed Cevdet Paşa 107 Peygamber Efendimizin Hayatı Ahmed Cevdet Paşa 108 Selamet Yolları - Büluğu'l Meram (1. Cilt) Ahmet Davutoğlu 109 Ölüm Daha Güzeldi (Anılar) Ahmet Davutoğlu 110 Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri Ahmet Davutoğlu 111 Bizans Karşısında Türkler Ahmet Refik 112 Yirmi Beş Sene Siper Kavgası Ahmet Refik 113 Mahur Beste Ahmet Hamdi Tanpınar 114 Beş Şehir Ahmet Hamdi Tanpınar 115 Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar 116 Batı'nın Politik Ahlaksızlığı Ahmet Rıza Bey 117 Jurnallerin Tahkik Raporları ( ) Ahmet Temiz 118 Sultan, Güç ve Hassasiyet Ahmet Uçar 119 Osmanlı'da Ulaşım (Kara, Deniz, Demiryolu) Ahmet Uçar 120 Unutulmayan Miras: Güney Afrika'da Osmanlılar Ahmet Uçar 121 Papaların Günah Dosyası Ali Ergenekon 122 En Güzel Dualar (Ciltli, Şamua) Ali Eren 123 Dini Hikayeler Ali Eren 124 Türkçe Meselesi Ali Fuat Başgil 125 Konferanslar: Hukukun Ana Meseleleri ve Müesseseleri Ali Fuat Başgil 126 Demokrasi Yolunda Ali Fuat Başgil 127 Yakın Maziden Hatıra Kırıntıları Ali Fuat Başgil 128 Gençlerle Başbaşa Ali Fuat Başgil 129 Türkiye Cumhuriyati Tarihine Giriş Ali Osman Eğilmez 130 Büyük Osmanlı Denizcileri Kemal Reis ve Baba Oruç Ali Rıza Seyfi 131 İslamda Kavmiyetçilik Yoktur Babanzade Ahmed Naim 132 İslam Ahlakının Esasları Babanzade Ahmed Naim 133 Çanakkale 1915 Panorama Tarih Müzesi Projesi Doç. Dr. Fatma Ürekli 134 Devlet Sözlük Yazar Mı? D. Mehmet Doğan 135 Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu D. Mehmet Doğan 136 Batılılaşma İhaneti D. Mehmet Doğan 137 Osmanlı Devrinde Kudüs-2 (Vesikalar ve Fotoğraflar) Dr. Raşit Gündoğdu 138 Osmanlı Mimarisi (Türkçe Metin Kısmı) Dr. Raşit Gündoğdu 139 Osmanlı Mimarisi (Usul-i Mimari-i Osmani) Dr. Raşit Gündoğdu 140 Osmanlı Devrinde Kudüs-1 (Vesikalar ve Fotoğraflar) Dr. Raşit Gündoğdu 141 Belgelerle Osmanlı Devrinde Hicaz I-II (Kutulu) Dr. Raşit Gündoğdu 142 Abdülhamid Han'a Yapılan Suikastın Tahkikat Raporu Dr. Raşit Gündoğdu 143 Jurnallerin Tahkik Raporları ( ) Dr. Raşit Gündoğdu 144 Tebessüm Ve Tefekkür Dursun Gürlek 145 Türkçemiz ve Uydurmacılık Prof. Dr. Faruk K. Timurta 146 Vatan Yahut Silistre Namık Kemal 147 Fatih Sultan Mehmed Han Namık Kemal 148 Destursuz Bağa Girenler Orhan Şaik Gökyay 149 Dede Korkut Hikayeleri Orhan Şaik Gökyay 150 Kitâbü't-Tevhîd Ebû Mansûr Muhammed Mâtûrîdî

7 151 Te'vîlât-ı Ehl-i Sünne 1/10 Ebû Mansûr Muhammed Mâtûrîdî 152 Hılyetü'l-Evliyâ Ve Tabakâtü'l-Esfiyâ 1/12 Ebu Nuaym İsfehânî 153 Delâili'n-Nübüvve Ebu Nuaym İsfehânî 154 El-Berîkatü'l-Mahmûdiyye Fî Şerhi Tarikati'l-Muhammediye 1/5 Ebu Saîd Muhammed b. Mustafâ Hâdimi 155 Et-Tecrîdü's-Sarîh Li-Ehâdîsi'l-Câmii's-Sahîh Ebu'l-Abbâs Ahmed Zebîdî 156 Büyük İslam Kadınları Ve Hanım Sahabeler Mehmet Emre 157 Büyük Dua Kitabı Mehmet Emre 158 İslam'da Kadın ve Aile Mehmet Emre 159 el-ibane An Şeriati'l-Fıraki'n-Nâciye 1/2 Ubeydullah b. Muhammed Ukberi İbn Batta 160 Kubbeyi Yere Koymamak Turgut Cansever 161 İslam'da Şehir Ve Mimari Turgut Cansever 162 A'dan Z'ye Hayvansal Kaynaklı Gıda Katkı Maddeleri Harun Şimşek 163 Alkollü Yiyecek ve İçecekler Harun Şimşek 164 Kerem İle Aslı Prof. Dr. Şükrü Elçin 165 Divan Şiirinden Seçmeler Heyet 166 Beyaz Diş Jack London 167 Savunma Socrates 168 Faust Goethe 169 Suç Ve Ceza Dostoyevski 170 Savaş Ve Barış Tolstoy 171 Don Kişot Cervantes 172 Robinson Crusoe Daniel Defoe 173 Kerem İle Aslı Orhan Güzel 174 Gülistan Sâdi Şirâzî 175 Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler Emel İpek 176 Halk Şiirinden Seçmeler Mehmet Yalçın Yılmaz 177 Ölü Canlar Gogol 178 Sefiller Victor Hugo 179 Beyaz Gemi Cengiz Aytmatov 180 Beş Şehir Ahmet Hamdi Tanpınar 181 Gün Olur Asra Bedel Cengiz Aytmatov 182 Dede Korkut Hikâyeleri Emel İpek 183 Minyeli Abdullah Hekimoğlu İsmail 184 Bir Deliyle Evlendim Hekimoğlu İsmail 185 Bu Ülke Cemil Meriç 186 Safahat Mehmet Akif Ersoy 187 Safahat (Osmanlıca Basım - Tıpkıbasım) Mehmet Akif Ersoy 188 Dede Korkut Hikayeleri Orhan Şaik Gökyay 189 Evliya Çelebi Seyahatnamesinden... Evliya Çelebi 190 Türkçenin Sırları Nihat Sami Banarlı 191 Kenzü'l-Ummâl -10 Cilt 18 Cüz Alâüddin Alî El-Müttakiyyü'l-Hindî 192 Masonluk Jose Maria Ceardenal, Caro Y. Rogriguez 193 Sahibini Arayan Mektuplar Ahmet Günbay Yıldız 194 Yanık Buğdaylar Ahmet Günbay Yıldız 195 Gelirim Ahmet Günbay Yıldız 196 Yıllar Geriye Dönse Ahmet Günbay Yıldız 197 Ona Secde Yakışır Ahmet Günbay Yıldız 198 Kayıp Sabahlar Ahmet Günbay Yıldız 199 Figan Ahmet Günbay Yıldız 200 İkna Odası Yıldız Ramazanoğlu

8 Kitap teknik şartnamesi Bandrollü olmalıdır. Korsan baskı olmamalıdır. Kitap adı, yazar adı ve soyadı ile diğer bilgiler (basımı, cilt bilgisi, yayınevi ve tarih) dikkate alınacaktır. Birden fazla cildi bulunan kitaplarda, eğer set olarak teklif vermek gerekirse, o sete ait teklif, ciltler arasında paylaştırılmayacaktır. Ciltli kitaplara ait sete, ayrı ayrı teklif verileceği durumlarda, setin her cildi farklı fiyatlandırılmayacak, ayrı ayrı teklif verilmeyecektir. Belirtilen listede olan hamur baskılar verilecek, belirtilmeyenler de birinci hamur baskısı verilecektir. İstekliler, ihtiyaç listesi üzerinde verecekleri fiyat tekliflerinin yanı sıra, değerlendirmeyi kolaylaştırmak için aynı listeyi CD olarak Excel formatında vereceklerdir. CD-ROM teklif zarfı ile birlikte teslim edilecektir. İhtiyaç listesi hazırlanırken, yayınların en son baskıları dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Ancak, ihale sürecinde, yayının yeni baskısı çıkmışsa, istekli yayının yeni baskısına teklif verecektir. Mutlaka yayınların orijinal baskıları teslim edilecektir. Dernek orijinal olduğu konusunda şüpheye düştüğü yayınları, iade ederek orijinal kopyayı isteyebilir. Kitabın hasarlı, yırtık, ikinci el (kullanılmış) v.b. olması halinde, bu tür kitapları yüklenici 3 (Üç) gün içerisinde teslim alarak, teslimat süresi içerisinde yenilerini sağlayacaktır. İhale listesi harici yanlış kitap gönderilmesi veya faturada belirtilen kitapla, gönderilen kitabın aynı olmaması durumunda, istekli yanlış gönderilen kitabı geri almakla ve istenilen kitabı teslimat süresi içerisinde göndermekle mükelleftir. Yayınlarla birlikte verilen ücretsiz ekler (CD, Disket vb.), mutlaka teslim edilecektir. Eklerin bozuk olması durumunda, istekli yenisini temin edecektir. İstekli yurt içinde ve dışında çalıştığı varsı referans listesini tekliflerle birlikte verecektir. İstekli, teslim etmeyi taahhüt ettiği halde; stok dışı (Out of Stock), baskısı tükenmiş (Out of Print), henüz yayınlanmamış (Not Yet Published) gibi sebeplerle teslim edilemeyeceği bilgisine ulaştığı kitaplar için tedarikçilerden alacağı belgeleri idareye raporlayacaktır. Bu raporları faturalarla birlikte idareye teslim edecektir. Teslim edilmeyen kitaplara aitraporlar, İdare tarafından incelenecektir. Uygun bulunmayan raporlara ait kitap adedi toplam kitap adedinin %5 ini geçmesi durumunda teslim edilmeyen/bitirilmeyen kısmın bedelinin % 2(yüzdeiki) si oranında ceza uygulanacaktır. Her fatura 3 nüsha (1 orijinal 2 kopya) olarak düzenlenmelidir. Fatura; sıra numaralı, ihale listesi sıra numarasına göre ve aynı zamanda alfabetik sırada olmalıdır. Fatura da kitabın ihale listesi sıra no su, kitabın adı ve yazarı bulunmalıdır. Fatura kesilmeden önce elektronik ortamda yüklenici tarafından idareye teslim edilecektir. Kitapların teslimi için (veya teslimi sırasında) gereken paketleme, taşıma ve benzeri ücretlerin tümü yükleniciye aittir. Kitaplar yüklenici tarafından özel kurye ile teslimat adresine gönderilecek, hasar ve kayıplar karşılanacaktır. Teslim edilen her bir kitabın içerisinde gönderilen koli numarası, ihale sıra nosu ve kitap adını gösterir ek doküman konulacaktır.

Site Mah./Elazığ Cad./No:56 ALACAKAYA 0424 481 64 98. yunusdoner@gmail.com. Yunus DÖNER Dernek Üyesi

Site Mah./Elazığ Cad./No:56 ALACAKAYA 0424 481 64 98. yunusdoner@gmail.com. Yunus DÖNER Dernek Üyesi DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Benim de Geleceğim Var! Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI BAKIR MADENLİLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEGİ.

DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI BAKIR MADENLİLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEGİ. DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI BAKIR MADENLİLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEGİ. Elazığ ili SODES Maden'li İşsiz Gençlere Yönelik Taş İşçiliği projesi ile İstihdam Yaratma Projesi kapsamında Elektronik Ürünler

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında Güvenlik Sistemleri alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile

Detaylı

Şerif ULUCAN-Proje Koordinatörü- 0534 839 47 60

Şerif ULUCAN-Proje Koordinatörü- 0534 839 47 60 DOĞRUDAN TEMİN İLANI MADEN EĞİTİM VE KÜLTÜRE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Küçük Nedenler,Büyük Hedefler Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Sivrice Gençliği Geleceğimizdir Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ İZMİR KALKINMA AJANSI OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/13/OME02/0035 İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir.

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir. AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Sümer Holding A.ġ Emek Lojmanlarına 3 adet (G-1, G-2, G-3 Blok) Sabit Çelik Konstrüksiyon, Z iniģli tip kafes montaj yangın merdiveni yapım ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Kültürel Süryani ġarap Evi Yatırımı Mal Alımı için ihale ilanı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Kültürel Süryani ġarap Evi Yatırımı Mal Alımı için ihale ilanı ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Kültürel Süryani ġarap Evi Yatırımı Mal Alımı için ihale ilanı NĠNVE GIDA MEġRUBAT TARIM TURĠZM MEDĠKAL SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ, Dicle Kalkınma Ajansı

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE GELECEĞİMİZ YENİDEN DOĞUYOR Projesi kapsamında çocuk merkezi ve proje ofisi oluşturulmasına yönelik

Detaylı

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname 1- KONUSU: Suriye deki olaylardan zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar halinde 30.000

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

Teklif Dosyası TEKLĠF DOSYASI

Teklif Dosyası TEKLĠF DOSYASI Teklif Dosyası TEKLĠF DOSYASI Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR İhaleye katılacak

Detaylı

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar 2 ĠSTANBUL HAZIRGĠYĠM VE KONFEKSĠYON ĠHRACATÇI BĠRLĠĞĠ (ĠHKĠB) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEK TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ DEĞER ZĠNCĠRĠ PROJESĠ

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar)

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 1 GĠRĠġ Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere

Detaylı