MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ"

Transkript

1 MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

2 24 Ay üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlaşılmış olup, işin süresinin 731 yerine hatalı olarak 730 gün olarak belirtilmesi sonuca etkili bulunmamıştır. Toplantı No : 2008/007 Gündem No : 11 Karar Tarihi : Karar No : 2008/UH.Z-524 Şikayetçi: Başaran İnşaat Gıda Güvenlik Üretim Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Yeni Mahalle Dr.Tevfik Sakallıoğlu B Blok No:4/2 ELAZIĞ İhaleyi yapan idare: Deri Zührevi ve Lepra Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Rızaiye Mah. Yunus Emre Bulvarı No: ELAZIĞ Başvuru tarih ve sayısı: / Başvuruya konu ihale: 2007/ İhale Kayıt Numaralı Genel Temizlik Hizmet Alımı İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: tarih ve / E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Deri Zührevi ve Lepra Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği nce tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Genel Temizlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Başaran İnşaat Gıda Güvenlik Üretim Paz. San. Tic. Ltd. Şti. nin tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin tarih ve sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

3 Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir. Karar: Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) İdarece teslim edilen ihale dokümanının idari şartname, teknik şartname ve standart formlardan oluştuğu, ancak mevzuat uyarınca ihale dokümanının idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı, standart formlar ve Hizmet Alımları Genel Şartnamesinden oluştuğu ve idarenin sözleşme tasarısı ile Hizmet Alımları Genel Şartnamesini teslim etmediğinin teslim tutanağında mevcut olduğu, 2) İdari şartnamenin maddesinde; temizlik işi ile ilgili IS kalite sistem belgesinin isteklilerce sunulmasının istenildiği, idari şartnamenin maddesinde ortak girişim halinde şartnamenin 7.3.3, ve maddelerinde istenilen belgelerin ayrı ayrı verileceğinin belirtildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde kalite belgesinin ortak girişimlerde ortaklardan biri tarafından karşılanmasının yeterli olacağı düzenlendiğinden anılan belgeyi ortakların ayrı ayrı vermesine ilişkin zorunluluğun rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, 3) İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde tekliflerin birim fiyat üzerinden verileceğinin belirtildiği, birim fiyat standart formunun idarece mevzuata uygun düzenlenmediği ve her ne kadar teslim tutanağında teslim edildiği görülmekle birlikte, anılan standart formun taraflarına teslim edilmediği, 4) İdari şartnamenin 49.2 maddesinde işe başlama ve bitirme tarihlerinin ile olarak ve işin süresinin 730 gün olarak belirtildiği, ancak işin süresi 2008 yılında 366 ve 2009 yılında 365 gün olmak üzere 731 gün olduğundan işin süresine ve maliyet hesaplanmasına ilişkin olarak tereddüt oluştuğu, 5) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yol bedelinin nakdi olarak karşılanacağının, teknik şartnamenin 2.13 maddesinde ise yüklenicinin çalıştırdığı personeli kendi vasıtası ile taşıyacağının belirtildiği, bunun yol bedelinin ayni mi yoksa nakdi mi ödeneceğine ilişkin tereddüt doğurucu nitelikte olduğu, 6) İdari şartnamenin maddesinin ihale ilanında belirtilmediği, ilan ile şartnamenin birbirinden farklı olduğunun görüldüğü, 7) İhale şartnamesinde ihale kayıt numarasının belirtilmediği, ayrıca ihale dokümanı alındı belgesinde belirtilen 2007/ nolu İhale Kayıt Numarasının farklı bir işe ait olduğu, 8) Teknik şartnamede ilaçlama hizmetinin firma tarafından yapılacağının belirtildiği, kullanılan haşere ilaçlarının kurum tarafından mı yoksa istekli tarafından mı karşılanacağının belirtilmediği, ayrıca bunun bir maliyet kalemi olarak idari şartnamenin 26.3 maddesinde düzenlenmediği,

4 9) Temizlik malzemelerinin idare tarafından mı istekli tarafından mı karşılanacağının idari ve teknik şartnamede belirtilmediği, iddia edilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 6.1 maddesinde ihale dokümanının; idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı, hizmet işleri genel şartnamesi ve standart formlardan oluştuğu belirtilmiştir. Bununla birlikte idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan ihale dokümanında sözleşme tasarısının ve hizmet işleri genel şartnamesinin yer almadığı görülmüştür. Ayrıca; ihale dokümanının idarece isteklilere teslim edilmesine ilişkin olarak düzenlenen İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form lar incelendiğinde; düzenlenen formların üzerinde yer alan teslim edilenler listesinde sözleşme tasarısı ve hizmet işleri genel şartnamesinin yer almadığı anlaşılmıştır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği başlıklı 20 nci maddesinde; İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, gerekli görüldüğü takdirde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. İhale veya ön yeterlik dokümanının içeriği, seçilen ihale usulüne ait tip idari veya tip ön yeterlik şartnamelerinde yer alan ve ihale veya ön yeterlik dokümanlarının kapsamını belirleyen maddelere göre oluşturulur Anılan Yönetmeliğin Sözleşme başlıklı 25 inci maddesinde; İdareler, ihale dokümanı kapsamında yer alan sözleşme tasarısının hazırlanmasında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi ni esas alır Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin İhale Dokümanının Kapsamı başlıklı 6.1 maddesinde; İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır. a)idari Şartname, b)teknik Şartname[1], c)sözleşme Tasarısı, d)hizmet İşleri Genel Şartnamesi, e) Standart formlar: şeklinde belirleme yapılmıştır. Ayrıca, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 2 nci maddesinde de; bu şartnamenin sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğu belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince; sözleşme tasarısı ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin idarece hazırlanan ihale dokümanı kapsamında yer alması gerektiği anlaşılmıştır. Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 6.1 maddesinde ihale dokümanının; idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı, hizmet işleri genel şartnamesi ve standart formlardan oluştuğu belirtilmesine karşın, idarece gönderilen ihale işlem dosyası ve idarece düzenlenen İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form lar incelendiğinde şikayete konu ihaleye ilişkin olarak idarece hazırlanan ihale dokümanında sözleşme tasarısı ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin bulunmadığı anlaşılmış olup; ihale dokümanında sözleşme tasarısı ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesine yer verilmemesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

5 2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; İhaleye ait ilanın ve idari şartnamenin maddesinde; İstekli, temizlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış ISO Kalite Sistem Belgesinin aslını ya da aslı noterce onaylanmış suretini ibraz etmesi zorunludur. düzenlemesinin yer aldığı, Ayrıca idari şartnamenin maddesinde; ortak girişim olması halinde (7.3.3), (7.3.4) ve (7.3.5) maddelerinde istenilen belgeler ayrı, ayrı verilecektir. düzenlemesinin yapıldığı anlaşılmıştır. İdarece idari şartnamenin maddesinde yapılan düzenleme ile; ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde idari şartnamenin maddesinde istenilen ISO Kalite Sistem Belgesinin iş ortaklığının pilot ortağı ve diğer ortaklarının her biri tarafından ayrı ayrı sunulması gerektiği anlaşılmaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler başlıklı 45 inci maddesinde; İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analizkalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir. İş ortaklıklarında, pilot veya diğer ortaklardan birinin ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. İhale dokümanında konsorsiyumların ihaleye teklif vermesinin öngörülmesi halinde, uzmanlık gerektiren her iş kısmı için istenen kalite ve standart belgeleri dokümanda belirtilir ve konsorsiyum olarak katılan isteklilerin ortakları teklif verdikleri kısım için istenen belgeleri sunarlar. hükmüne yer verilmiştir. İş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilmesi halinde, pilot veya diğer ortaklardan birinin söz konusu ihalede istenilen ISO kalite yönetim sistem belgesini sunması yeterli olmasına karşın, söz konusu idari şartnamenin maddesinde yapılan düzenleme ile ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde ISO kalite yönetim sistem belgesinin iş ortaklığının hem pilot ortağı hem de diğer ortakları tarafından ayrı ayrı sunulmasının istenilmesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi hükmüne aykırı bulunmuştur. 3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 19 uncu maddesinde; isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceği belirtilmiştir. İhale dokümanının başvuru sahibine teslim edilmesine ilişkin olarak idarece düzenlenen İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form da; ihale dokümanı kapsamında idari şartname, teknik şartname ve standart formların başvuru sahibine teslim edildiği belirtilmiş olmakla birlikte, hangi standart formların ihale dokümanı ile birlikte verildiği tek tek belirtilmediğinden, birim fiyat teklif mektubu standart formunun teslim edilip edilmediği anlaşılamamıştır. Bununla birlikte; idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan KİK019.0/H nolu birim fiyat teklif mektubu standart formunun eki cetvelde yer alan iş kaleminin adı, birimi ve miktarı bölümlerinin idarece doldurulmadığı, boş bırakıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu ihalede ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş kaleminin adı, birimi ve miktarı bölümlerinin doldurulmaması, Kamu İhale Genel Tebliğinin Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlıklı VIII/M maddesinde yer alan;.birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak

6 suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. hükmüne aykırı bulunmuştur. 4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak; İhaleye ait ilanın ve idari şartnamenin 2 nci maddelerinde; ihale konusu genel temizlik hizmetinin 22 işçi ile yerine getirileceği ve 24 ay süreli olacağı düzenlenmiştir. Ayrıca ilanın 2 nci maddesi (c) bendinde ve idari şartnamenin işin süresine ilişkin 49.2 maddesinde; işin tarihinde başlayacağı ve tarihinde biteceği ve 730 takvim günü olduğu belirtilmiştir sayılı Kanunun İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar başlıklı 27 nci maddesinde; İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, hükmü yer almıştır. Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin işe başlama ve bitirme tarihlerine ilişkin 49.2 nci maddesine ait 26 nolu dipnot hükmünde de; İdarelerin işin süresini takvim günü olarak belirleyerek 49.2 nci maddeye rakam ve yazı ile yazmaları gerektiği belirtilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliğinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı XIII üncü maddesinin G bendinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir: 7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30 a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır. Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır. hükmü yer almıştır. İlan ve idari şartnamede işin başlangıç tarihinin ve bitiş tarihinin olarak belirtilmesi ve 2008 yılının 366 ve 2009 yılının 365 takvim gününden oluşması nedenleriyle ihale konusu işin süresinin 731 takvim günü olarak düzenlenmesi gerekmesine karşın, ilan ve idari şartnamede işin süresinin 730 takvim günü olarak belirtildiği anlaşılmıştır. Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile Kamu İhale Kurumunca hazırlanan işçilik hesaplamalarına ilişkin modül uyarınca; personel çalıştırmasına dayalı söz konusu hizmet alımında asgari maliyet hesaplamasının Ay üzerinden yapılması gerektiği, işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği durumlar ile işin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği durumlarda artık günler için gün hesabına gidilmesi gerektiği, ancak söz konusu ihaleye ait dokümanda işin başlangıç tarihinin ve bitiş tarihinin olarak belirtilmesi nedeniyle artık gün bulunmadığı görüldüğünden ve işin süresinin ilan ve ihale dokümanında 24 Ay olarak düzenlenmesi nedeniyle; ihale konusu işe ait asgari maliyetin ve dolayısıyla teklif bedelinin toplam 24 Ay üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlaşılmış olup, işin süresinin 731 yerine hatalı olarak 730 gün olarak belirtilmesi sonuca etkili bulunmamıştır. 5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak; Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyatına dahil masraflara ilişkin 26.1 maddesinde; İlgili mevzuat gereğince ulaşım sigorta vergi resim ve harç giderlerinin tamamı teklif edilecek fiyata dahil edilecektir. Genel Temizlik Hizmet Alımı İşine ait asgari ücret, 26 gün üzerinden yol ücreti ve yılda 2 (iki) takım iş elbisesi (1 yazlık, 1 kışlık olmak üzere) teklif fiyata dahil edilecektir.yüklenici firma her ay personeline yol bedeli ödeyecek olup, çalışanların bordrolarında yol bedeli için brüt

7 tutar üzerinden gösterilecektir. Yemek hastane tarafından karşılanacağı için teklif fiyatına dahil edilmeyecektir. Teknik şartnamede belirtilen teçhizatlar amortismana tabi demirbaş kabul edildiğinden idare tarafından bu malzemelere her hangi bir ücret öngörülmemiştir., 26.3 maddesinde; Ayrıca, yol giderleri nakdi olarak ödenecek olup, personelin bir günlük (yol, ayda 26 gün) yol 1,60.-YTL (gidiş dönüş) + (1 yıllık yazlık kışlık giyim olmak üzere (yılda 2 önlük) + asgari ücret + resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı tatilleri toplam 2 personel 54 gün + kar teklif fiyata dahildir. düzenlemeleri yapılmıştır. İhaleye ait teknik şartnamenin 2.12 maddesinde ise; Yüklenici, çalıştırdığı personelini kendi vasıtasıyla taşıyacak veya belirtilen yol bedelini işçilere ödeyecektir. düzenlemesine yer verilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliğinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı XIII/G maddesinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir: 8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır 10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir hükmü yer almıştır. Söz konusu idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemede yol bedelinin ayda 26 gün ödeneceği ve günlük brüt tutarının 1,60.-YTL olduğu ve ücret bordrosunda gösterileceği düzenlendiğinden anılan madde uyarınca yol bedelinin nakdi ödeneceği anlaşılmasına karşın, teknik şartnamede yapılan düzenlemede yüklenicinin isterse belirtilen yol bedelini işçilere ödeyeceği, isterse personeli kendi vasıtası ile taşıyabileceği şeklinde yapılan düzenleme nedeniyle yol bedelinin nakdi mi yoksa ayni olarak mı karşılanacağına ilişkin belirsizlik oluştuğu anlaşılmıştır. Yol bedeline ilişkin olarak idari şartname ile teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olmaması mevzuata aykırı bulunmuştur. 6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin maddesinde; ortak girişim olması halinde (7.3.3), (7.3.4) ve (7.3.5) maddelerinde istenilen belgeler ayrı, ayrı verilecektir. düzenlemesinin yapıldığı anlaşılmıştır. İhaleye ait ilanda idari şartnamenin maddesinde yer alan bu düzenlemeye yer verilmemiştir. İdari şartnamenin maddesinde; İstekli, temizlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış ISO Kalite Sistem Belgesinin aslını ya da aslı noterce onaylanmış suretini ibraz etmesi zorunludur. düzenlemesinin bulunduğu, idari şartnamenin (7.3.4) ve (7.3.5) maddelerinin ise boş bırakıldığı görülmüştür sayılı Kanunun İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar başlıklı 24 üncü maddesinde; İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı. c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. e) Uygulanacak ihale usulü,

8 ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. h) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. i) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı. j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği. k) Teklif ve sözleşme türü.l) Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği. m) Tekliflerin geçerlilik süresi. n) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği. hükmü yer almıştır sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde ihale ilanlarında yer alması zorunlu olan hususlara yer verilmiş olup, ortak girişim halinde ihaleye teklif verilmesi durumunda belgelerin nasıl verileceğine ilişkin düzenlemenin ihale ilanında bulunması zorunlu hususlar arasında olmadığı anlaşılmıştır. Diğer yandan; idari şartnamenin (7.3.4) ve (7.3.5) maddeleri boş bırakıldığından, şartnamenin maddesinde yapılan düzenlemenin atıfta bulunduğu tek maddenin maddesi olduğu görüldüğünden ve şartnamenin ile maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; maddesinde yer alan düzenlemenin ortak girişim halinde ihaleye teklif verilmesi halinde ISO Kalite Sistem Belgesinin ayrı ayrı verileceğini ifade ettiği anlaşılmış olup, şartnamenin maddesinde yer alan bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi hükmüne aykırı olduğu belirlenmiştir. 7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak; Şikayet konusu ihaleye ait ihale kayıt numarasının 2007/ olduğu ihaleye ait ilanda yer almıştır. Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname metninde ihale kayıt numarasının belirtilmesine ilişkin bir bölüm bulunmadığından, ihaleye ait idari şartnamede ihale kayıt numarasının belirtilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin şikayet dilekçesi ekinde sunduğu İhale Dokümanının Satın Alınmasına İlişkin Formda yer alan ihale kayıt numarasının 2007/ olduğu, buna karşın idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan aynı formda yer alan ihale kayıt numarası üzerinde düzeltme yapılarak ihale kayıt numarasının 2007/ olarak düzeltildiği görülmüştür. Şikayete konu ihaleye ait ihale kayıt numarasının 2007/ olduğu ilanda belirtildiğinden ve ihale dokümanı kapsamında bulunan idari şartnamede yer alan ihalenin tarihi, işin niteliği, süresine ilişkin düzenlemelerden anılan dokümanın 2007/ ihale kayıt numaralı ihaleye ait olduğu açık olarak anlaşıldığından, tereddüt veya belirsizlik doğurucu bir durum oluşmadığı görülmüş olup, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır. 8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak; İhaleye ait teknik şartnamenin Haşere mücadelesi başlığı altında; İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri başlıklı maddesinin ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan belgelere ilişkin alt maddesinde Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine yer verilmesi gerekmektedir. İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla bu ihalelerde idari şartnamenin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri başlıklı maddesinde Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin istenilmemesi gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin Alt Yükleniciler maddesi İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara yaptırabilecektir. şeklinde bir düzenleme yapıldığı, bu düzenleme ile Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/M maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan ilaçlama hizmetine ilişkin hükmün aynısının teknik şartnameye yazıldığı anlaşılmıştır. Diğer yandan; teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde ihale konusu iş kapsamında yapılacak işlerin genel temizlik hizmeti olduğu belirtilmiş, ilaçlamanın genel temizlik hizmeti kapsamında bulunup bulunmadığına ilişkin herhangi bir belirleme

9 yapılmamıştır. Ayrıca; idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26 ncı maddesinde de ilaçlamaya ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı görülmüştür. İhale dokümanında yapılan bahse konu düzenlemeler nedeniyle; ilaçlama hizmetinin ihale konusu hizmet kapsamında bulunup bulunmadığı ve ilaçlama maliyetinin teklif maliyetine dahil bulunup bulunmadığı konusunda belirsizlik oluştuğu anlaşılmıştır. 9) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak; İhaleye ait teknik şartnamenin 7.Diğer Hususlar bölümünde yer alan 6.5 maddesinde; Temizlik işlerinde kullanılacak sarf malzemeleri hastanemiz idaresince karşılanacaktır., Anılan teknik şartnamenin 4. Makine ve Ekipman bölümünde yer alan 4.1 maddesinde; Yataklı hasta olması nedeniyle firma tarafından 2 Ad. Cila Makinesi, 2 Ad. Halı Yıkama makinesi, 2 Ad.Elektrikli süpürge ve 20 adet paspas arabası yüklenici firma hastanede bulunduracağına taahhüt edecektir. düzenlemeleri yer almıştır. İdari şartnamenin teklif fiyatına dahil masraflara ilişkin 26.1 maddesinde; Teknik şartnamede belirtilen teçhizatlar amortismana tabi demirbaş kabul edildiğinden idare tarafından bu malzemelere her hangi bir ücret öngörülmemiştir. düzenlemesi yer almıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b maddesinde; Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin teklif fiyata dahil olan masraflar kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir. hükmüne yer verilmiştir. İdari ve teknik şartnamede yer alan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde; genel temizlik hizmetinde kullanılacak temizlik sarf malzemelerinin idarece tarafından karşılanacağı ve dolayısıyla teklif maliyetine dahil bulunmadığı, ayrıca makine teçhizatın yüklenici tarafından temin edileceği anlaşılmakla birlikte, bunlara ait giderin amortisman ile ilgili giderler kapsamında sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmamıştır. Öte yandan; teknik şartnamenin 4.1 maddesinde ihale konusu işte kullanılması ve yüklenici tarafından temin edilmesi öngörülen makine ve ekipmanın sayıldığı ve belirtilen makine ve ekipmanın ihale konusu iş esnasında idarede bulundurulacağına dair taahhüt istenildiği anlaşılmasına karşın, aynı düzenlemenin ihaleye ait ilan ve idari şartnamede yer almaması Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi başlıklı 30 uncu maddesinde yer alan; İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H

10 ve KİK004.0/H). İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. hükmüne aykırı bulunmuştur. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Oybirliği ile karar verildi. işin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği durumlarda artık günler için gün hesabına gidilmesi gerekmektedir. Yazdır Geri Anasayfa Toplantı No : 2007/070 Gündem No : 37 Karar Tarihi : Karar No : 2007/UH.Z-3797 Şikayetçi: Faysal Kaya İnşaat Taahhüt Tahmil Tahliye Yemek Peyzaj ve Temizlik İşleri Taşeronluk Hizmetleri, 6.Cadde No:29/13 A.Öveçler Çankaya/ANKARA İhaleyi yapan idare: Telekomünikasyon Kurumu, Yeşilırmak Sokak No:16 Demirtepe/ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:

11 / Başvuruya konu ihale: 2007/ İhale Kayıt Numaralı Bina Genel Temizliği, Çevre Temizliği ve İlaçlama İşi İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: tarih ve / E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Telekomünikasyon Kurumu nca tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bina Genel Temizliği, Çevre Temizliği ve İlaçlama İşi ihalesine ilişkin olarak Faysal Kaya İnşaat Taahhüt Tahmil Tahliye Yemek Peyzaj ve Temizlik İşleri Taşeronluk Hizmetleri nin tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin tarih ve sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir. Karar: Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) Teknik şartnamenin 10.2 nci maddesinde; yüklenicinin çalıştırdığı işçinin sevk ve idaresinden sorumlu bir şef bulunduracağı, bu personelin toplu işçi sayısına dahil olmadığı ve bu personel için idare tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacağının belirtildiği, buna karşın Kamu İhale Genel Tebliğinde; işin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyatına dahil edilmeyeceğine dair düzenleme yapılmayacağı, teklif fiyatına dahil olanların idari şartnamede düzenleneceği, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ile ilgili hükümlere yer verileceği hükümlerine yer verildiğinden, söz konusu düzenlemenin isteklileri tekliflerini verme aşamasında tereddüte düşüreceği ve sağlıklı teklif vermelerine engel oluşturacağı, 2) Teknik şartnamenin 3.2 nci maddesinde idarece gerek görülmesi halinde yüklenicinin tatil ve resmi bayram günlerinde saatleri arasında çalışma yapacağı belirtilmekte olup, resmi tatil ve bayramlarda kaç kişinin çalıştırılacağına şartname hükümlerinde yer verilmediği, ayrıca resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı tatili için yapılacak ek ödemenin yüklenici firmaya mı yoksa idareye mi ait olduğu yönünde bir düzenlemenin olmamasından dolayı bu maliyetin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceğinin belirli olmadığı,

12 3) 2008 yılının 366 takvim günü olarak öngörülmesi gerekirken idari şartnamenin 49 uncu maddesinde işe başlama ve işi bitirme tarihi olarak 2008 yılı için 365 takvim gününün öngörüldüğü, iddialarına yer verilmiştir. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; Söz konusu ihaleye ait ilanın ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu işin bina genel temizliği, çevre temizliği ve ilaçlama işinin 82 işçi ile yerine getirilmesi olduğu belirtilmiştir. İdari şartnamenin Teklif fiyata dahil masrafların belirtildiği 26.1 maddesinde; Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç gibi giderler teklif edilecek fiyata dahil edilecektir., 26.2 maddesinde; (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir., 26.3 maddesinde; Ayrıca; Personele 585,00 (YTL) (Brüt Aylık) Asgari Ücret, (vasıflı personele %15 fazlası) Yol ücreti olarak Brüt günlük 7,26 YTL (26 gün üzerinden), Yemek ücreti olarak Brüt günlük 10,81 YTL (26 gün üzerinden) verilecek olup, teklif fiyata dahildir. Ayrıca personelce kullanılacak giyim eşyalarının adı ve özellikleri aşağıda gösterilmiştir. Bay ve bayan tüm temizlik personeline aşağıda belirtilen giyim eşyasını kışlık ve yazlık olarak ayrı ayrı, tek tip ve standartta, yeni olarak vermek ve giydirmekle yükümlüdür. A)Bay-bayan kışlık ve yazlık ayakkabı (56 çift) b) Bay-bayan yazlık ve kışlık pantolon (56 adet) c) Bay-Bayan kışlık ve yazlık uzun kollu forma (56 adet), d) Bay-Bayan yazlık kısa kollu forma (56 adet), maddesinde; Kamu İhale Genel Tebliği gereğince işçi maliyetine %3 sözleşme gideri, yukarıda belirtilen giyim eşyaları da teklif fiyata dahil edilecektir., 26.5 maddesinde; İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Prim oranı %2 olarak hesaplanacaktır. düzenlemelerine yer verilmiştir. İhaleye ait teknik şartnamenin 5.1 inci maddesinde; Çalıştırılacak elemanların nitelik ve sayıları aşağıda belirtilmiştir. Temizlik Hizmetleri Elemanları: 56, -Vasıflı Elemanlar:26, Genel Toplam:82 (Kişi), Yine teknik şartnamenin 10.2 nci maddesinde; Yüklenici çalıştırdığı işçinin sevk ve idaresinden sorumlu; tecrübeli, en az lise veya dengi okul mezunu bir şef bulunduracaktır. (erkek ise askerliğini yapmış) idarenin görüşü alınarak işe başlayacak bu personel toplam işçi sayısına dahil değildir ve bu personel için idare tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Yönetici personelin iş deneyimi ve eğitimi ile temizlik konusunda katıldığı eğitimlere ait belgeler idarece istenebilir. düzenlemeleri yer almıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı XIII/G maddesinde; 14-İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. hükmü bulunmaktadır.

13 İdarece ihale dokümanında yapılan düzenlemelerde söz konusu işte çalışacak personel sayısının toplam 82 kişi (26 vasıflı eleman ve 56 temizlik hizmeti elemanı) olduğunun belirtildiği, buna karşın teknik şartnamenin 10.2 nci maddesinde bu 82 kişinin haricinde ayrıca ücretinin yüklenici firma tarafından karşılanacağı anlaşılan ve yüklenicinin çalıştırdığı işçinin sevk ve idaresinden sorumlu en az lise mezunu bir kişinin istenildiği, ancak bu kişinin haftalık çalışma saatlerinin tamamını mı yoksa bir kısmını mı idarenin iş yerinde geçirip geçirmeyeceği hususunda bir düzenlemeye yer verilmediğinden yapılan düzenleme isteklileri teklif fiyatını oluştururken tereddüde düşürebilecek nitelikte bulunmuştur. 2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; 4857 sayılı İş Kanununun Genel tatil ücreti başlıklı 47 nci maddesinde, Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. hükmü, Kamu İhale Genel Tebliğinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı XIII/G maddesinde; 16- İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir hükmü mevcuttur. İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 3.2 nci maddesinde İdarece gerek görülmesi halinde, yüklenici tatil ve resmi bayram günlerinde saatleri arasında çalışma yapacaktır. düzenlemesine yer verilmiştir. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi ve istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personelin çalışma saati ve sürelerinin tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte söz konusu ihaleye ait idari şartnamede teklif maliyetine dahil masraflar arasında tatil ve resmi bayram günlerinde çalışma yapılacağına ve bunun teklif maliyetine dahil bulunduğuna ilişkin bir düzenleme yapılmamasına rağmen, teknik şartnamede idarece gerek duyulması halinde tatil ve resmi bayram günlerinde işçi çalıştırılabileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı, buna karşın çalışılacak gün, çalışma süresi ve personel sayısının ihale dokümanında belirtilmediği görülmüş olup, ihale dokümanında yer alan söz konusu düzenlemedeki belirsizlik istekliler açısından teklif maliyetini belirlemede tereddüt doğurucu nitelikte ve mevzuata aykırı bulunmuştur. 3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; İhale konusu işe ait idari şartnamenin 49.2 nci maddesinde; İşin süresi tarihleri arasında olmak üzere 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür., 19 uncu maddesinde; İstekliler tekliflerini, 1 kişi/ay için teklif edilen bedelin 82 kişi ve 12 ay ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 1 kişi/ay için teklif edilen fiyatın 82 kişi ve 12 ay ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. düzenlemelerine yer verilmiştir. İhaleye ait ihale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde işin biriminin 12 Ay olarak belirtildiği ve söz konusu birim fiyat teklif mektubu uyarınca bir işçinin bir aylık teklif birim maliyetinin 12 Ay ve 82 işçi ile çarpımı sonucunda teklif bedelinin hesaplanacağı anlaşılmıştır sayılı Kanunun İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar başlıklı 27 nci maddesinde; İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

14 r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, hükmü yer almıştır. Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin işe başlama ve bitirme tarihlerine ilişkin 49.2 nci maddesine ait 26 nolu dipnot hükmünde de; İdarelerin işin süresini takvim günü olarak belirleyerek 49.2 nci maddeye rakam ve yazı ile yazmaları gerektiği belirtilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliğinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı XIII üncü maddesinin G bendinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir: 7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30 a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır. Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır. hükmü yer almıştır. İdari şartnamede işin başlangıç tarihinin ve bitiş tarihinin olarak belirtilmesi ve 2008 yılının 366 takvim gününden oluşması nedenleriyle ihale konusu işin süresinin 366 takvim günü olarak düzenlenmesi gerekmesine karşın, aynı idari şartnamede işin süresinin 365 takvim günü olarak belirtildiği anlaşılmıştır. Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile Kamu İhale Kurumunca hazırlanan işçilik hesaplamalarına ilişkin modül uyarınca; personel çalıştırmasına dayalı söz konusu hizmet alımında asgari maliyet hesaplamasının Ay üzerinden yapılması gerektiği, işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği durumlar ile işin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği durumlarda artık günler için gün hesabına gidilmesi gerekmektedir. Ancak söz konusu ihaleye ait dokümanda işin başlangıç tarihinin ve bitiş tarihinin olarak belirtilmesi nedeniyle artık gün bulunmadığı görüldüğünden ve işin süresinin ihale dokümanında 12 Ay olarak düzenlenmesi nedeniyle; ihale konusu işe ait asgari maliyetin ve dolayısıyla teklif bedelinin toplam 12 Ay üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlaşılmıştır. B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır: (g) Doküman yönünden yapılan incelemede; İhaleye ait teknik şartnamenin 8.1 inci maddesinde; yapılacak günlük, haftalık ve aylık temizlik için gerekli her türlü malzeme, ekipman ve temizlik sarf malzemeleri ve ilaçların yükleniciye ait olduğu belirtilmiş olup; teknik şartnamenin 1 nolu ekinde ihale konusu işte kullanılacak temizlik sarf malzemeleri ve ilaca ilişkin listeye ve 2 nolu ekinde makine ve ekipman listesine yer verildiği görülmüştür. Teknik şartnamede yer alan söz konusu düzenleme uyarınca; temizlik sarf malzemeleri ve ilaçlama maliyetinin de teklif maliyetine dahil bulunduğu anlaşılmaktadır. Teknik şartnamenin 2 nolu ekinde yer alan Makine ve ekipman listesinde; elektrik süpürgesi, cila makinası, ilaçlama makinası, soğuk su makinası, kat arabası, fırça, yer çek, süpürge, cam temizleme takımı, su hortumu, paspas, kova, faraş, kar küreği, lavabo pompası yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/(b) maddesinde Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımlarına ilişkin olarak; verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır hükmü yer almakta olup; söz konusu hüküm uyarınca temizlik hizmeti gibi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında amortismana ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacağı

15 anlaşılmaktadır. Şikayete konu ihaleye ait teknik şartnamede Fırça, yer çek, süpürge, cam temizleme takımı, su hortumu, paspas, kova, faraş, kar küreği, lavabo pompası gibi malzemelere makine ekipman listesi içerisinde yer verildiği anlaşılmış olup; amortismana tabi olmayan söz konusu malzemelerin temizlik malzemeleri listesinde yer alması gerekirken, amortismana tabi makineler ile birlikte aynı liste içerisinde yer verilmesinin teklif maliyetinin belirlenmesinde isteklileri tereddüte düşürücü nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan; idari şartnamenin 19 uncu maddesi uyarınca birim fiyat teklif verileceği anlaşılan söz konusu ihalede aynı şartnamenin 51 inci maddesinde iş artışı ve iş eksilişinin yapılmasına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi başlıklı 24 üncü maddesinde; Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10 una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40 a kadar arttırmaya yetkilidir.. Sözleşme bedelinin % 80 inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80 i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5 i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir., Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi başlıklı 51 inci maddenin 27 nolu dipnotunda; Götürü bedel teklif alınan hizmet alımı ihalelerinde bu madde boş bırakılacak, birim fiyat teklif alınan hizmet alımı ihalelerinde ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir: Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin; a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, sözleşme bedelinin %20 sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir İşin sözleşme bedelinin %80 inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde de yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80 i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5 i, kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden idarece ödenecektir. hükümleri yer almıştır. İhale dokümanında yapılan düzenlemeler uyarınca; teklif maliyetine personele ödenecek ücret ve temizlik sarf malzemeleri ile ilaçlama maliyetinin de dahil olduğu, ihale konusu işte çalışacak toplam 82 personelin 26 vasıflı eleman, 56 temizlik hizmeti elemanından oluştuğu ve temizlik elemanlarına brüt asgari ücretin (585,00.-YTL), vasıflı personele brüt aylık asgari ücretin %15 fazlasının ödeneceğine ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır. İhale dokümanı ekinde yer alan birim fiyat teklif mektubu eki teklif cetvelinde ise ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen toplam 82 personelin tek bir iş kalemi olarak gösterildiği ve personel başına birim fiyat teklif verilmesinin istenildiği

16 anlaşılmıştır. Şikayete konu ihalede personele ödenecek ücret ile temizlik hizmeti elemanlarına ödenecek ücretin birbirinden farklı olduğu, ayrıca teklif maliyetinin sadece personel maliyetinden oluşmadığı, maliyet bileşenleri arasında temizlik malzemelerinin ve ilaçlamada kullanılacak ilacın da bulunduğu anlaşılmasına karşın birim fiyat teklif alınan söz konusu ihalede teklif bedelinin vasıflı personel ve temizlik işçisi ayırımı yapılmaksızın toplam 82 personel ile doğru orantılı olarak verilmesinin istenildiği, ayrıca teklif fiyatına dahil temizlik malzemesi ve ilaçlama bedelleri için teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir satır açılmadığı anlaşılmıştır. Teklif mektubu eki cetveldeki söz konusu düzenleme nedeniyle; vasıflı personel ile diğer temizlik personeli için öngörülen ayrı ayrı teklif birim fiyat tutarlarının belirlenmesinin mümkün bulunmadığı, ayrıca personel sayısına bağlı olmayan maliyet kalemleri arasında yer alan temizlik malzemesi ve ilaçlama gideri gibi giderlerin de 82 personelin maliyetine eklenmesi sonucunun ortaya çıkacağı ve bu nedenle sözleşmenin uygulanması sürecinde personel sayısının artış oranıyla aynı oranda artış göstermeyen maliyet kalemleri için öngörülen maliyette de artış yapılmasına neden olacağı anlaşılmıştır. Belirtilen nedenlerle, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, farklı ücret ödenmesi öngörülen personelin ve maliyeti işçi sayısına bağlı olan giderlerle işçi sayısından bağımsız olan giderlerin ayrı iş kalemlerinde düzenlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Esasta Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi. Karşı Oy: Başvuru konusu ihalede, idari şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresinin tarihleri arasında olmak üzere 365 takvim günü olarak belirlendiği, 2008 yılının artık yıl olması nedeniyle 366 gün olarak işin süresinin belirlenmediği, bu hususun tekliflerin sağlıklı olarak verilmesini ve değerlendirilmesini etkilediği anlaşıldığından söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum. Adem KAMALI

17 işçilik hesaplamalarında kik modül uyarınca asgari maliyet hesaplamalarının ay üzerinden yapılacağı, işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği durumlar ile işin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği durumlarda artık günler için gün hesabına gidileceği Yazdır Geri Anasayfa Toplantı No : 2007/008 Gündem No : 116 Karar Tarihi : Karar No : 2007/UH.Z-624 Şikayetçi: Aslan Tur. Nak. Tic. San. Ltd. Şti. Yenicami Mahallesi Bafra Cad. No: 101 Alaçam / SAMSUN İhaleyi yapan idare: Alaçam Belediye Başkanlığı Yenicami Mahallesi Belediye Caddesi No: Alaçam / SAMSUN Başvuru tarih ve sayısı: / 4012 Başvuruya konu ihale: 2006/ İhale Kayıt Numaralı Alaçam İlçesi Cadde ve Sokaklarının Temizliği, Çöplerin Toplama İşlemi için 10 Kişilik Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: tarih ve /2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Alaçam Belediyesi Başkanlığı nca tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Alaçam İlçesi Cadde ve Sokaklarının Temizliği, Çöplerin Toplama İşlemi için 10 kişilik Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Aslan Tur. Nak. Tic. San. Ltd. Şti. nin tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin tarih ve 4012 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

18 İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu anlaşıldığından, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir. Karar: Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) İdari şartnamede resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma ile ilgili düzenleme yapılmadığı, 2) İdari şartnamenin maddesinde işin başlangıç ve bitiş tarihinin olarak belirtildiği, maddesinde ise işin süresinin 1 yıl olduğu ifadesine yer verildiği, bu işin süresi ve başlangıç ve bitiş tarihlerinin net olmadığı, 3) İhale tarihinin olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ihale tarihi itibariyle geçerli olan 2007 yılı asgari ücreti üzerinden hesaplama yapılarak tekliflerin değerlendirilmesi gerekirken 2006 yılı asgari ücreti üzerinden hesaplama yapılarak ihalenin sonuçlandırıldığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının asgari işçilik maliyetini dahi karşılamadığı, İddialarına yer verilmiştir. A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: İhale konusu işin Alaçam İlçesi cadde ve sokaklarının temizliği, çöplerin toplama işlemi için 10 kişilik temizlik hizmet alımı olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (G) fıkrasının 1 nci bendinde çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetlerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyeceği belirtilmiş ise de, başvuru konusu ihalede işçilik giderleri haricinde herhangi bir maliyet kaleminin olmadığı, maliyet unsurlarının sadece 10 adet temizlik işçisinin işçilik giderlerini ihtiva ettiği görülmüştür. Bu nedenle söz konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olarak değerlendirilerek, aşağıda yer alan tespitler bu çerçevede gerçekleştirilmiştir. 1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (G) fıkrasının 16 ncı bendinde; İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. düzenlemesine yer verilmiştir.

19 İhale konusu işin cadde ve sokaklarının temizliği, çöplerin toplama hizmeti olduğu, idari şartname ve teknik şartnamede resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışma yaptırılacağına dair herhangi bir düzenleme yer almadığı, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında da böyle bir maliyet kalemine yer verilmediği, idarenin bu hizmet alımı kapsamında temin ettiği 10 personeli resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalıştırmayacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır. 2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; İhale ilanının 2 nci maddesinin (b) bendinde işe başlama ve bitiş tarihinin , işin süresinin 350 gün olduğu düzenlemesine yer verildiği, idari şartnamenin maddesinde işin başlangıç ve bitiş tarihinin olarak belirtildiği, maddesinde ise işin süresinin 1 yıl olduğu ifadesine yer verildiği, diğer yandan sözleşme tasarısının 10 uncu maddesinde sözleşmesi süresinin tarihleri arası 150 takvim günü olarak belirtildiği, idarenin isteklilere verdiği birim fiyat teklif cetvelinde ise isteklilerden 11 ay 15 gün üzerinden teklif vermelerinin istenildiği görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin G bölümünün 7 nci bendinde; İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30 a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır. Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır hükmü yer almaktadır. Yukarıda anılan Tebliğ hükmü ile Kamu İhale Kurumunca hazırlanan işçilik hesaplamalarına ilişkin modül uyarınca asgari maliyet hesaplamalarının ay üzerinden yapılacağı, işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği durumlar ile işin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği durumlarda artık günler için gün hesabına gidileceği anlaşılmaktadır. Başvuru konusu ihalede işin başlangıç ve bitiş tarihinin olduğu göz önünde bulundurulduğunda, işin süresinin 11 ay 17 gün olması gerektiği, işin süresinin 11 ay 17 gün olarak alınması halinde teklif edilmesi gereken asgari maliyetin (asgari işçilik maliyeti ve %3 sözleşme gideri dahil) ,54- YTL olduğu, ancak idarece yaklaşık maliyet hesabında işin süresinin 11 ay 15 gün olarak belirlendiği ve isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde 11 ay 15 gün üzerinden teklif verilmesinin istenildiği, işin süresi 11 ay 15 gün olarak alınması halinde ise asgari maliyet hesabının ,31-YTL ye tekabül ettiği, ayrıca yukarıda belirtildiği üzere idari şartname ve sözleşme tasarısında işin süresi ile ilgili başkaca çelişkili ifadelerin de bulunduğu, söz konusu çelişkili düzenlemelerin tekliflerin hazırlanması konusunda isteklileri tereddüde düşürebileceği, nitekim ihaleye teklif veren isteklilerden Tiryaki Tem. San. Tic. Ltd. Şti. nin 12 ay üzerinden teklif verdiği görülmüş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. Bu itibarla ihale konusu işin süresi ile ilgili düzenlemelerin gerek asgari maliyetin belirlenmesinde, gerekse tekliflerin değerlendirilmesinde çelişki oluşturduğu, bu durumda verilen tekliflerin eşit çerçevede değerlendirilmesinin ve ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün olamayacağından, ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerekmektedir. 3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; Başvuru konusu ihalede, idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyet hesabında o tarihte yürürlükte olan 2006 yılı asgari ücreti esas alınmış ise de, 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tarih ve 2006/1 no lu Karar ile 01/01/ /06/2007 ve 01/07/ /12/2007 tarihleri arasında uygulanmak

20 üzere asgari ücretlerin yeniden belirlendiği ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu nca belirlenen asgari ücretlerin, Resmî Gazete de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildiği, konunun tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği de göz önüne alınarak tekliflerin değerlendirilmesi işleminin ihale tarihi olan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 2007 yılı asgari ücreti esas alınarak yapılacağı açıktır. İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemeler ile yukarıda belirtildiği üzere işin süresinin 11 ay 17 gün olması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, ihale konusu işte teklif edilmesi gereken asgari maliyetin (asgari işçilik maliyeti ve %3 sözleşme gideri dahil) ,54- YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan teklif fiyatının (76.733,80-YTL) asgari maliyetin altında kaldığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür. Diğer yandan, ihaleye teklif veren isteklilerden başvuru sahibi Aslan Tur. San. Tic. Ltd. Şti. dahil olmak üzere, Bilişim Grup İnş. Ltd. Şti., Akın San. Ltd. Şti. nin teklif fiyatlarının da teklif edilmesi gereken asgari maliyetin (81.757,54- YTL) altında kaldığı anlaşılmaktadır. B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde; İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır. İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. hükmü, Anılan Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; 41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. hükmü yer almaktadır. Başvuruya konu ihale dosyasının incelenmesinden, tarihli kesinleşen ihale kararının tarihli yazı ile şikayetçiye posta ile gönderildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyulmadan tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu anlaşıldığından, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline, Oyçokluğu ile karar verildi. Karşı Oy: İncelenen dosyada, idare nezdindeki şikayet başvurusunun, ihale üzerinde kalan istekli ile

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi?

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/007 Gündem No : 89

Detaylı

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi?

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/047 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 13.08.2007 Karar No : 2007/UY.Z-2748 Şikayetçi : Yağışan

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Kars İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Yenişehir Mah. A.G.O. Bulvarı Eğitim Tipi Sağlık Ocağı 36100 KARS

İHALEYİ YAPAN İDARE: Kars İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Yenişehir Mah. A.G.O. Bulvarı Eğitim Tipi Sağlık Ocağı 36100 KARS TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Kafkas A.Ş., Ortakapı Mah. Ordu

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/9767 İhale Kayıt Numaralı 12 Kişi İle Malzemesiz Temizlik Hizmet Alım İşi İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/9767 İhale Kayıt Numaralı 12 Kişi İle Malzemesiz Temizlik Hizmet Alım İşi İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Yenal Aldırmaz / Oran Mühendislik, Yenikent Mah. Öykü Sokak No:9 Derince/KOCAELİ

BAŞVURU SAHİBİ: Yenal Aldırmaz / Oran Mühendislik, Yenikent Mah. Öykü Sokak No:9 Derince/KOCAELİ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Yenal Aldırmaz / Oran Mühendislik,

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Dr.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Dr. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: İkiz Tem. Sos. Hiz. Dan. İnş. Gıda Hay.

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/ İhale Kayıt Numaralı Düzce 55 Şube Tesis Rehabilitasyonu İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/ İhale Kayıt Numaralı Düzce 55 Şube Tesis Rehabilitasyonu İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Koç İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2017/537 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/537 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Maviege Temizlik Hizmetleri

Detaylı

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir?

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/028 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 29.04.2015 Karar No : 2015/UM.I-1207 Şikayetçi:

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Söğütözü Mahallesi Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Söğütözü Mahallesi Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Çınar Turizm Taşımacılık

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: ARC Sosyal Hiz. Elek. Bilgisayar Özel Güv.

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2017/121 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/121 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Örs-El Deri Ayakkabı

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ Sn. Bahadır KADRON Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve dokuzuncu

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Denizay Yemek Hizmetleri İnş. Turizm Taş. Araç Kiralama San. Tic. Ltd. Şti., 325 Sok. No: 11/1 Bahçelievler / Konak/İZMİR

BAŞVURU SAHİBİ: Denizay Yemek Hizmetleri İnş. Turizm Taş. Araç Kiralama San. Tic. Ltd. Şti., 325 Sok. No: 11/1 Bahçelievler / Konak/İZMİR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Baybora Hizmet Temizlik İnşaat Gıda Ticaret ve Taahhüt

Detaylı

Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu?

Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu? Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 57 Karar

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2268 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2268 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Samsun Makina Sanayi A.Ş., Yüzüncüyıl Mah.

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2017/850 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/850 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Nil Yapı

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: BURBAK-Bursa Bakım Onarım-Ulaşım-Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., Buski Tesisleri Acemler Nilüfer/BURSA

İHALEYİ YAPAN İDARE: BURBAK-Bursa Bakım Onarım-Ulaşım-Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., Buski Tesisleri Acemler Nilüfer/BURSA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. Başkan Ali KAYA, Bahattin IŞIK, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Hicabi ECE BAŞVURU SAHİBİ: Piramit

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Ziver İnşaat Taah. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş - Yazıcıoğlu

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Süperonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Yeni

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Teklif Cetvelinde, Herhangi Bir İş Kalemi İçin Sıfır ( 0 ) Fiyat Teklif Edilebilir Mi?

Teklif Cetvelinde, Herhangi Bir İş Kalemi İçin Sıfır ( 0 ) Fiyat Teklif Edilebilir Mi? Teklif Cetvelinde, Herhangi Bir İş Kalemi İçin Sıfır ( 0 ) Fiyat Teklif Edilebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 25947 RESMİ GAZETE TARİHİ: 25.09.2005 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2005/64 Gündem No

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI RESMİ GAZETE SAYISI: RESMİ GAZETE TARİHİ: KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/032 Gündem No : 43 Karar Tarihi : 21.05.2015 Karar No : 2015/UY.IV 1438 Şikayetçi: Pilot Ortak Kut Kon İnşaat Taahhüt

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Emiroğlu İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Kumsan Asfalt Beton Mıcır ve İnş. San. ve

Detaylı

Fotokopi Olarak Sunulan Bir Belge, Bilgi Eksikliği Olarak Değerlendirilip Sonradan Tamamlatılabilir mi?

Fotokopi Olarak Sunulan Bir Belge, Bilgi Eksikliği Olarak Değerlendirilip Sonradan Tamamlatılabilir mi? Fotokopi Olarak Sunulan Bir Belge, Bilgi Eksikliği Olarak Değerlendirilip Sonradan Tamamlatılabilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/015 Gündem No : 9 Karar Tarihi : 18.02.2010 Karar No

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hizmet

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Hasan Vardar İnş. San. Ve Tic. A.Ş. - Pam İnş. ve Turz. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Yeniköy Mah. Sarı Asman Sok. No:14/2 Sarıyer/İSTANBUL

BAŞVURU SAHİBİ: Hasan Vardar İnş. San. Ve Tic. A.Ş. - Pam İnş. ve Turz. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Yeniköy Mah. Sarı Asman Sok. No:14/2 Sarıyer/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Hasan Vardar İnş. San. Ve

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Efa Turizm ve Seyahat Acentası Limited Şirketi,

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI İstekli Tarafından İhalede Sunulan Geçmiş Yıllara Yönelik Gelir Tablosunun Sıfır Olması Halinde İlgili Belge Bilgi Eksikliği Kapsamında Sonradan Tamamlatılabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/2745 İhale Kayıt Numaralı Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/2745 İhale Kayıt Numaralı Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Tek-Art Viltur Tur. Hiz. Org.

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2044 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2044 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Heltaş İnş.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler YAYIMLANDIĞI GÜN Yürürlüğe Girecektir. MAL

Detaylı

Değişiklik Eski Yeni

Değişiklik Eski Yeni HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ BAŞVURU SAHİBİ: Kemal Çağlar İnş. Elektrik Üretim Tic.

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/180235 İhale Kayıt Numaralı (Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000-16+310 Kesiminin Yapım İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/180235 İhale Kayıt Numaralı (Ardahan - Kars) Ayr - Çıldır - Aktaş Yolu Km: 0+000-16+310 Kesiminin Yapım İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Varyap Mad. Nak. İnş.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Ventura Yazılım Ltd. Şti., Cyber Plaza A Blok Zemin Kat No:4 Bilkent-Çankaya/ANKARA

BAŞVURU SAHİBİ: Ventura Yazılım Ltd. Şti., Cyber Plaza A Blok Zemin Kat No:4 Bilkent-Çankaya/ANKARA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ADANA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Arıtem İnşaat

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Marmara Tem. Hizm. Gıd. Bil. Rek. Org.

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş., Saray Mah. 175.Sokak No:2-2A (İstanbul Yolu 25.

BAŞVURU SAHİBİ: Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş., Saray Mah. 175.Sokak No:2-2A (İstanbul Yolu 25. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ HAKKINDA DUYURU

5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ HAKKINDA DUYURU 5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ HAKKINDA DUYURU 12/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinde; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Üstyapı İnşaat ve Madencilik A.Ş. - Şimşekler

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Ge Medical Systems Türkiye Ltd. Şti.,

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İdari şartnamesinin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25.maddesinde belirtilen;

İdari şartnamesinin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25.maddesinde belirtilen; 47- İSTEKLİ FİRMALARIN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI İdarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gereğince tebliğ tarihinden 3 işgünü içinde istekli firmaların belgelere dayanarak yazılı açıklama yapması

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Münir TEMELLİ, Battalgazi Mah. İsmail

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Vurallar Temizlik Teks. Gıda Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti., Sipahioğlu Cad. Havsa Apt. No:13/4 Yeşilyurt/ Bakırköy/İSTANBUL

BAŞVURU SAHİBİ: Vurallar Temizlik Teks. Gıda Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti., Sipahioğlu Cad. Havsa Apt. No:13/4 Yeşilyurt/ Bakırköy/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA 1 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA AMAÇ-KAPSAM 2 AMAÇ Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir?

Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir? Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir? Bahattin IŞIK- Sayıştay Uzman Denetçisi (E.Kamu İhale Kurulu Üyesi ve Hizmet Grup

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ BAŞVURU SAHİBİ: YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Büyükesat

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Nurol İnş. ve Tic. A.Ş. - YDA İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Maslak Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat:19 Sarıyer/İSTANBUL

BAŞVURU SAHİBİ: Nurol İnş. ve Tic. A.Ş. - YDA İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Maslak Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat:19 Sarıyer/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI

FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Adalı Grup Bilgi

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2008/158517 İhale Kayıt Numaralı Kadın Doğum Bölümü 1. Kat Tadilatı İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2008/158517 İhale Kayıt Numaralı Kadın Doğum Bölümü 1. Kat Tadilatı İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. Başkan Ali KAYA, Bahattin IŞIK, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Çağatay ÖZCAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Hicabi ECE BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı