Akne ve Yaþam Kalitesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akne ve Yaþam Kalitesi"

Transkript

1 Akne ve Yaþam Kalitesi Doç. Dr. Aylin Türel Ermertcan* * Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalý Özet Toplumun yaklaþýk % 85 ini hayatýnýn bir döneminde etkileyen akne en sýk deri hastalýklarýndan biridir. Akne öncelikle adolesan dönem ve genç eriþkinlerde görülmesine raðmen ileri yaþlarda da karþýmýza çýkabilmektedir. Akne vulgaris sosyal ve psikolojik fonksiyonlarý ciddi düzeyde etkileyebilmektedir. Akneli hastalarda anksiyete, depresyon, düþük benlik saygýsý, kiþisel iliþkilerde zorluklar, iþsizlik, sosyal çöküntü ve hatta intihar düþüncesi görülebilmektedir. Aknenin yaþam kalitesi üzerine anlamlý etkisi pek çok geçerli ölçekle gösterilmiþtir. Akneli hastalarda yaþam kalitesini deðerlendirmede Genel saðlýk ölçekleri, dermatolojiye spesifik ölçekler ve akneye spesifik ölçekler kullanýlmaktadýr. Bu makalede aknenin yaþam kalitesine etkileri ve kullanýlan ölçekler derlenmiþtir. Dermatose 2007; 6(2): Summary Acne and Quality of Life Acne is the most common skin disease, affecting nearly 85% of people at some time of their lives. Although acne primarily affects adolescents and young adults, individuals can experience acne in later adult life. Acne vulgaris can severely affect social and psychological functioning. Patients with acne may have anxiety, depression, decreased self-esteem, interpersonal difficulties, unemployment, social withdrawal and even though suicidal ideation. Acne has been shown to have a significant impact on quality of life, as measured by a number of validated questionnaires. General health questionnaires, dermatology-spesific questionnaires and acne-specific questionnaires have been used in evaluating quality of life in acne patients. In this manuscript, impacts of acne on quality of life and questionnaires that have been used in acne were reviewed.dermatose 2007; 6(2): Ýnsanlar birbirleriyle sözel ve fiziksel iletiþime ihtiyacý olan varlýklardýr. Bu fonksiyonlarý bozan faktörler anlamlý psikolojik bozukluklara neden olmaktadýr. Deri hastalýklarýnýn insanlarda kendilik imajý ve yaþam kalitesi üzerine negatif etkileri olduðu gösterilmiþtir. Akne vulgaris bunlardan bir tanesidir. 1 Pilosebase ünitenin inflamatuar bir hastalýðý olan akne özellikle gençler ve genç eriþkinler arasýnda sýk görülen dermatolojik bir problemdir. 2 Toplumun yaklaþýk % 85 i hayatýnýn bir döneminde akne vulgaris ile yaþamak zorunda kalýrlar. Genellikle adolesan dönemde görülmesine raðmen ileri yaþlarda da karþýmýza çýkabilmektedir. 3 Akne sýklýkla yüzü etkilemektedir, skarlarý tüm yaþam boyunca kalýcý olmaktadýr. Adolesan dönem ise özgüven ve sosyal becerilerin geliþiminde çok önemli bir dönemdir. Ayrýca adolesan dönemde dýþ Anahtar kelimeler: akne, yaþam kalitesi Key words: acne, quality of life görünüm önem kazandýðýndan, aknede yüz sýklýkla tutulduðundan ve yüz görünümü kiþinin vücut imajý algýsý açýsýndan önemli olduðundan düþük þiddette bile olsa akne vulgaris emosyonel, sosyal ve psikolojik fonksiyonlarý etkileyebilmektedir. 4,5 Emosyonel stres akne vulgarisi þiddetlendirebileceði gibi, akneli hastalarda psikiyatrik sorunlar da oluþabilmektedir. 6 Akne vulgaris ekzema veya psoriasisten daha fazla psikososyal etkilere neden olmaktadýr. 7 Akneli hastalarda özgüvende azalma, düþük benlik saygýsý, sosyal iliþkilerde zorluklar, sosyal fobi, aðrý ve keyifsizlik gibi psikosomatik bulgular, depresyon ve anksiyete prevalansýnda artýþ bildirilmektedir. 4,6 Akne hastalarýnýn % ünde klinik olarak önemli ölçüde depresyon ve anksiyete görülmektedir. 8 Ayrýca bazý kiþilerde iþ ve okulda üretkenlik ve performansta azalmaya neden olabilmektedir. 9 Akneli hastalarda intihar riskinin daha fazla olduðu bildirilmiþtir. 6,8,10 Bir çalýþmada akneli hastalarýn % 6 sýnda intihar eðilimi olduðu bildirilmiþtir. 11 Diðer bir çalýþmada da akneli hastalarda 91

2 depresyon ve intihar eðilimi % 7,2 bulunmuþtur. 12,13 Uzun dönemde akne kutanöz olduðu kadar psikolojik skarlara da neden olabilmektedir. 1 Akne tedavisi sonrasýnda psikiyatrik bulgularda düzelme gözlenmesi de akne ve psikiyatrik bulgular arasýndaki iliþkiyi desteklemektedir. 6,14 Akne vulgarisin neden olabildiði bütün bu sorunlar hastanýn yaþam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Yapýlan çalýþmalar aknenin diðer kronik sistemik hastalýklar kadar yaþam kalitesini etkileyebileceðini göstermektedir. 2,7,15-17 Genel saðlýk ölçekleri aknenin epilepsi veya astým kadar emosyonel etki yarattýðýný göstermiþtir. Akneli hastalarda yaþam kalitesindeki bozulma akne þiddeti ile iliþkili bulunmamýþtýr. 6,7 Ayrýca isotretinoin, hormonal tedavi, topikal ve sistemik antibiyotikler, topikal retinoidler ile etkin akne tedavisinin yaþam kalitesini düzelttiði ve iþlev kaybýný tersine çevirdiði gösterilmiþtir. 1 Akne hastalarýnda, aknenin yaþam kalitesi üzerindeki etkilerini deðerlendirmek amacýyla çeþitli ölçekler kullanýlmýþtýr. 2,18-21 Bu ölçeklerin bir kýsmý Short Form-36 (SF-36) gibi genel saðlýk durumunu gösteren ölçekler iken bir kýsmý da hastalýða özgü ölçeklerdir. 2,6 Dermatolojiye özgü testlerden dermatoloji yaþam kalite indeksi (Dermatology Life Quality Index, DLQI), dermatolojiye spesifik yaþam kalitesi (Dermatology Spesific Quality of Life, DSQL), Ýngiltere hastalýk etki profili (UK Sickness Impact Profile, UKSIP), deri indeksi (Skindex) ölçekleri bugüne kadar akneli hastalarda kullanýlmýþ olan testlerdir. 22 DLQI, Finlay ve Khan tarafýndan geliþtirilen, basit, pratik ve tüm dermatolojik hastalýklara uygulanabilen bir ölçektir. Semptomlar, duygu durumu, ders-iþ veya okuldaki günlük aktivitelerle iliþkili 10 sorudan oluþur, her soru için 4 seçenek vardýr. Hiçbiri için 0 puan, çok fazla için ise 3 puan verilmektedir. Tüm sorular için bu puanlar toplanýr. Toplam skorun yüksek olmasý yaþam kalitesinde daha çok bozulma olduðunu göstermektedir. 4 Fonksiyon, emosyonel durum ve semptomlarý deðerlendiren 3 bölümden oluþan 29 soruluk Skindex ile yapýlan çalýþmalar akneli hastalarda fonksiyonel ve emosyonel etkilerin psoriasise kýyasla daha fazla olduðunu, fiziksel semptomlarýn ise daha az etkilendiðini belirtmektedir. Hastalýðýn þiddetinden çok, yaþlý kiþilerin akneden daha fazla etkilendiði saptanmýþtýr. 23 Sulzberger ve Zaidens akneden daha çok psiþik travma, çocuk-ebeveyn arasý uyumsuzluk, güvensizlik, aþaðýlýk duygusu ve psiþik þikayetlere neden olan baþka bir hastalýk olmadýðýný belirtmiþlerdir. 24 Mallon ve arkadaþlarý 111 akne hastasýnda SF-36 ile yaþam kalitesini deðerlendirmiþler ve sonuçlarý diðer ciddi organik hastalýklarla karþýlaþtýrmýþlardýr. Akne hastalarýnda sosyal, psikolojik ve emosyonel problem düzeyleri kronik astým, epilepsi, diabet, sýrt aðrýsý veya artritte olduðu kadar fazla bulunmuþtur. Sadece kardiyak hastalýðý olanlarda daha yüksek düzeyde psikososyal sýnýrlanma saptanmýþtýr. Akne hastalarý kendilerinin hasta olduklarýný kabul etmemelerine raðmen sosyal alanlarda yüksek düzeyde yaþam kalitesi bozukluðu göstermektedirler. 15 Akne yaþam kalitesini olumsuz etkilemektedir ve akne nedeniyle yaþam kalitesindeki bozulma ne kadar fazla düzeyde ise anksiyete ve depresyon düzeyi de o kadar fazla olmaktadýr. 4 Picardi ve arkadaþlarý da 12 soruluk Genel Saðlýk Ölçeði (GHQ-12) yi kullanarak yaptýklarý bir çalýþmada akneli hastalarýn %30 undan fazlasýnda yüksek psikiyatrik komorbidite saptamýþlardýr. 25 Zaghloul ve arkadaþlarý 403 akneli hastada DLQI ile çalýþma yapmýþlar, DLQI skorlarý ve tedavi uyumu arasýnda negatif bir korelasyon saptamýþlardýr. Sosyal faktörler ve yaþam kalitesi akneli hastalarda tedaviye uyumu da etkilemektedir. 26 Newton ve arkadaþlarý 90 akneli hastada tedavi öncesi, 4. ve 12. aylarda SF-36, DLQI ve General Health Questionnaire (GHQ-28) uygulamýþlar, 4 ve 12. ayda yaþam kalitesinin düzelme gösterdiðini ve sonuçlarýn isotretinoin ile tedavi edilen hastalarda daha iyi olduðunu vurgulamýþlardýr. Etkin bir tedavi ile aknenin sebep olduðu iþlev kaybýnýn tersine çevrilebileceðini belirtmiþlerdir. 27 Klassen ve arkadaþlarý 130 akneli hastada tedavi öncesi, tedavinin 4. ve 12. ayýnda genel ölçeklerden olan EuroQol EQ-5D, SF- 36 ve dermatolojiye spesifik DLQI uygulamýþlardýr. Tedavi sonrasý en anlamlý deðiþiklik gösteren DLQI olarak deðerlendirilmiþtir. Genel anketlerle elde edilen bilgiler yararlý olsa da spesifik ölçeklerle kombine edilmesinin daha uygun olduðu yorumuna varmýþlardýr. 19 Öztürkcan ve arkadaþlarý 73 akneli ve 48 saðlýklý kiþide SF-36 uygulamýþlar, akne ve kontrol grubunda fiziksel fonksiyonlar dýþýndaki parametrelere ait deðerlerin benzerlik gösterdiðini saptamýþlardýr. Fiziksel fonksiyon skorlarý kontrol grubunda daha düþük bulunmuþtur. Kadýn hastalarýn aðrý, fiziksel rol güçlüðü, fiziksel ve sosyal fonksiyon alanlarýnda daha düþük puanlara sahip olduðu gözlenmiþtir. Düþük ve yüksek þiddetteki akneli hastalar arasýnda farklýlýk saptanmamýþtýr. 6 Anderson ve arkadaþlarý akneli hastalara tedavi öncesi ve tedavinin 12. haftasýnda DSQL uygulamýþlar, plasebo ile karþýlaþtýrýldýðýnda toplam skorda anlamlý farklýlýk olduðunu belirtmiþlerdir. Kombine tedaviler ile anti-inflamatuar veya komedolitik ajanlarla monoterapiye kýyasla yaþam kalite skorunda daha fazla düzelme saðlanmýþtýr. DSQL nin pratik, dermatolojide klinik çalýþmalarda psikometrik açýdan da 92

3 faydalý bir ölçek olduðunu vurgulamýþlardýr. 9 Baz ve arkadaþlarý da þiddetli aknesi olan hastalarda isotretinoin tedavisinin yaþam kalitesi ve anksiyete-depresyon üzerine etkisini araþtýrmýþlar, bu amaçla DLQI ve HAD (Hastane Anksiyete- Depresyon) ölçeklerini uygulamýþlardýr. Tedavi öncesi ve tedavinin 16. haftasýnda hasta ve kontrol grubuna ayný ölçekler uygulanmýþtýr. Tedavi sonrasýnda hasta grubunda DLQI skorunda belirgin düzelme gözlenirken HAD skorunda önemli bir deðiþiklik saptanmamýþtýr. Her iki ölçek sonuçlarýnda tedavi öncesi ve sonrasýnda cinsiyete göre farklýlýk saptanmamýþtýr. 28 Jones-Caballero ve arkadaþlarý 1878 akneli hastada Skindex-29 ölçeðini uygulamýþlar ve topikal %4 lük eritromisin tedavisi sonrasý deðiþikliði deðerlendirmiþlerdir. Bazal Skindex skorlarý kadýnlarda, yaþlý hastalarda ve daha þiddetli aknesi olanlarda daha kötü bulunmuþtur. Tedavi sonrasý tüm alt gruplarda anlamlý bir düzelme görüldüðü belirtilmiþtir. Klinik olarak aknesinde belirgin düzelme gözlenen hastalarýn Skindex skorundaki düzelme de daha belirgin bulunmuþtur. 7 Matsuoka ve arkadaþlarý çalýþmalarýnda 50 akneli bayan hastanýn 25 ine deri bakýmý ve makyaj konusunda bilgi vermiþler, diðer 25 ine ise eðitim vermemiþlerdir. Her iki gruptaki hastalara konvansiyonel topikal ve/veya sistemik akne tedavisi 4 hafta boyunca uygulanmýþtýr. Hastalara baþlangýçta ve 4 hafta sonra World Health Organization (WHO) QOL26 ve DLQI uygulanmýþtýr. Her iki grupta da akne þiddetinde anlamlý bir düzelme gözlememiþlerdir. Bilgi verilen grupta efektif olarak yaþam kalitesinin etkilendiðini belirtmiþlerdir. 29 Hayashi ve arkadaþlarý da 18 bayan akne hastasýna tedavi öncesi ve sonrasýnda Skindex-16, GHQ30 ve anksiyete durum indeksi uygulamýþlar, akne tedavisi yaný sýra bilinçli makyaj uygulanýmý ile yaþam kalitesi skorlarýnda ve anksiyete indeksinde düzelme olduðunu yayýnlamýþlardýr. 30 Akneye spesifik saðlýkla iliþkili yaþam kalite ölçekleri (HRQoL); aknenin psikolojik ve sosyal etkilerinin deðerlendirilmesi (Assessment of the Psychological and Social Effects of Acne, APSEA), akne iþlev kaybý indeksi (Acne Disability Index, ADI), Cardiff akne iþlev kaybý indeksi (Cardiff Acne Disability Index, CADI), akneye spesifik yaþam kalitesi ölçeði (Acne-Spesific Quality of Life Questionnaire, Acne-QoL) ve akne yaþam kalite ölçeði (AQOL) dir. 16,22 Spesifik testler klinik çalýþmalarda tedavi sonuçlarýnýn karþýlaþtýrýlmasýnda duyarlý ve yararlýdýrlar fakat farklý hastalýklarla iþlev kaybýný kýyaslamada fazla anlamlý deðildirler. 1 1) Aknenin Psikolojik ve Sosyal Etkilerinin Deðerlendirilmesi (Assessment of the Psychological and Social Effects of Acne, APSEA) Akne vulgarisli hastalarý psikolojik ve sosyal açýlardan deðerlendirmek için kullanýlmaktadýr. Toplam 15 sorudan oluþur. 22 2) Akne Ýþlev Kaybý Ýndeksi (Acne Disability Index, ADI) Klinik akne þiddeti ile korele olan 10 sorudan oluþan bir test olup aknenin kiþilik, sosyal iliþkiler üzerine olan etkileri ve psikolojik etkilerinin araþtýrýlmasýna yöneliktir. 31 Düþük benlik saygýsý ve tedavi etkinliðini belirlemede oldukça faydalý bir testtir. 32,33 ADI, yüz, göðüs ve sýrt yerleþimli akne þiddeti ile korelasyon göstermektedir. Ölçümler akne tedavisine karþýlýk finansal deðer þeklinde yapýlmaktadýr. Akne iþlev kaybý skoru ile hastanýn ödeyeceði para miktarý arasýnda bir korelasyon mevcuttur. 33 Motley ve Finlay 100 akneli hastada ADI uygulamýþlar ve hastalara aknelerinin iyileþmesini mi yoksa 500 pound mu tercih edeceklerini sormuþlardýr. Hastalarýn % 87 si tedaviyi paraya tercih etmiþtir. 13 hasta 500 poundu minimal akneye tercih edeceðini belirtmiþtir. Aknenin klinik þiddeti ile para ödemeyi tercih eden hasta sayýsý arasýnda korelasyon saptanmamýþtýr. ADI skoru ile para ödemeyi tercih eden hasta sayýsý arasýnda ise korelasyon olduðunu belirtmiþlerdir. Kötü benlik imajý ve akne þiddeti arasýnda kontrol grubuna kýyasla pozitif bir iliþki mevcut olduðunu vurgulamýþlardýr. 31 3) Cardiff Akne Ýþlev Kaybý Ýndeksi (Cardiff Acne Disability Index, CADI) Akne Ýþlev Kaybý Ýndeksinden geliþtirilen, 5 sorudan oluþan, basit ve kýsa bir testtir. Kýsa ve uygulanýmý kolay olmasý nedeniyle son yýllarda daha çok kullanýlmaya baþlanmýþtýr. 34 Özellikle gençler ve genç eriþkinler için düzenlenmiþtir. Son aydaki duygular, semptomlar, sosyal yaþam ve algýlanan hastalýk þiddeti ile iliþkili sorulardan oluþmaktadýr. Her soru için dört muhtemel cevap vardýr ve maksimum 3 puan verilir. Toplam maksimum puan ise 15 tir. Puan arttýkça yaþam kalitesinin daha fazla etkilendiðini ifade etmektedir. 35 Fransýzca güvenilir ve geçerliliði Dreno ve arkadaþlarý tarafýndan 93

4 saðlanmýþtýr. 36 Aghaei ve arkadaþlarý ise 100 akneli hastada (15 erkek, 85 kadýn) CADI sorularýný Persçeye çevirip uygulamýþlar ve Ýran dilinde güvenilir ve geçerli olduðunu göstermiþlerdir. 37 Rutinde kullanýmý en kolay olan testler ADI ve CADI dýr. 38 Salek ve arkadaþlarý akneli hastalarda ADI, CADI ve genel saðlýk ölçeði olan the United Kingdom Sickness Impact Profile (UKSIP) i karþýlaþtýran bir çalýþma yayýnlamýþlardýr. Öncelikle 70 akneli hastada 10 gün ara ile iki kez üç test de uygulanmýþ ve testlerin iç tutarlýlýk skorlarý yüksek bulunmuþtur. Daha sonra 100 akneli hasta ve 50 kiþilik kontrol grubuna uygulanmýþtýr. Sadece CADI skoru klinik akne þiddeti ile korele bulunmuþtur. UKSIP skoru CADI skoru ile korele, fakat ADI skoru ile korele bulunmamýþtýr. 39 Walker ve arkadaþlarý 200 adolesana the Children s Dermatology Life Quality Index (CDLQI) ve CADI uygulamýþlar, her iki ölçekte de cinsiyet farklýlýðý gözlenmemiþ ve iki test arasýnda iyi bir korelasyon saptanmýþtýr. 35 4) Akneye Spesifik Yaþam Kalitesi Ölçeði (Acne- Spesific Quality of Life Questionnaire, Acne- QoL) Akne þiddeti ile yaþam kalitesi arasýndaki iliþkiyi deðerlendiren bir testtir. 19 sorudan oluþmaktadýr. Sorular 4 alt grupta deðerlendirilmektedir. Bu dört alt grup; son bir hafta içindeki kendilik algýsý, sosyal rol, emosyonel rol ve akne semptomlarýný deðerlendirmektedir. Her soru için cevaplar 0-6 arasýnda puanlanmaktadýr. Hiç-hiçbiri ise 6 puan, çok fazla ise 0 puan almaktadýr. Toplam puan yükseldikçe daha iyi bir yaþam kalitesini ifade etmektedir. Akne þiddeti de 5 puanlýk bir skala ile minimal, hafif, orta, þiddetli ve çok þiddetli olarak derecelendirilmektedir. Akne þiddeti ve verilen tedavi etkinliðine göre yaþam kalitesini ölçen akneye spesifik, akne çalýþmalarýnda yararlý olan bir testtir. 16,40 Özellikle de anksiyete ve depresyonu deðerlendirmek açýsýndan faydalýdýr. Esas olarak yetiþkin aknede geçerli olduðu belirtilmektedir. 38 Martin ve arkadaþlarý fasiyal akneli 111 hastada Acne-QOL uygulamýþlar, bu ölçeðin güvenilir ve geçerli olduðunu, akne çalýþmalarýnda tedavi etkinliklerini deðerlendirmede oldukça faydalý bir ölçek olduðunu belirtmiþlerdir. Ölçek hastalara tedavi öncesi, tedavi sýrasýnda 12 ve 16. haftalarda uygulanmýþtýr. Ayný zamanda akne klinik þiddeti de belirlenmiþtir. Hastalar isotretinoin baþlananlar ve standart tedavi verilenler þeklinde ayrýlmýþtýr. Akne þiddeti arttýkça tüm alt gruplarda skorun kötüleþtiði belirlenmiþ ve isotretinoin alan kiþilerde skordaki düzelmenin daha fazla olduðu saptanmýþtýr. 16 McLeod ve arkadaþlarý orta þiddetli akneli hastalarda düþük doz oral kontraseptif kullanýmýnýn avantajlarýný Acne-QOL ölçeði ile deðerlendirmiþlerdir. Her soru için ortalama puanlýk deðiþim minimal klinik önemli fark (MCID) olarak deðerlendirilmiþtir. Ýstatistiksel olarak anlamlý deðiþiklik klinik olarak da anlamlý bulunmuþtur. 41 Fehnel ve arkadaþlarý fasiyal akne tedavisi için norethindrone acetate/ethinyl estradiol (Estrostep) kullanan 296 hasta ve plasebo alan 295 kiþide Acne-QoL ile bir çalýþma yayýnlamýþlardýr. Baþlangýçta, 3 ay sonra ve 6. ayýn sonunda ölçek uygulanmýþtýr. Acne-QoL sonuçlarý ilacýn hem düþük hem de orta düzeyde tedavi avantajlarýný yansýtmýþtýr. Alt skala yapýsý ve iç tutarlýlýk mükemmel bulunmuþtur. Acne- QoL aknenin etkilerini belirlemede deðerli, iç tutarlýlýðý yüksek ve geçerli bir ölçek olarak belirtilmektedir. 40 5) Akne Yaþam Kalite Ölçeði (Acne Quality of Life Scale, AQOL) Gupta ve arkadaþlarýnýn geliþtirdiði 9 sorudan oluþan bir ölçektir. Akne þiddeti ile akneye baðlý psikolojik morbidite arasýndaki iliþkinin belirlenmesini hedeflemektedir. Hastalarýn akneleri nedeniyle çektiði sýkýntýlarý sorgulayan sorularýn cevaplarý hiçbirzaman ise 1 puan, biraz ise 2 puan, orta derecede ise 3 puan, çok fazla ise 4 puan þeklinde skorlanmaktadýr. Toplam puan her sorunun puaný toplanarak hesaplanýr. Skorun yüksek olmasý yaþam kalitesinde daha fazla bozulmayý ifade etmektedir. 42 Sorular, baþkalarýnýn yanýnda kendini huzursuz hissetme, sosyalleþmede azalma, eþ veya erkek/kýz arkadaþ ile iliþkide zorluk, yakýn arkadaþlarla iliþkide zorluk, aile iliþkilerinde zorluk, dýþlanmýþ hissetme, alay konusu olma, romantik iliþkide reddedilme ve arkadaþlar tarafýndan reddedilme konularýna yöneliktir. 2 Özellikle hafiforta þiddetli aknede akne þiddeti ve yaþam kalitesi arasýndaki iliþkiyi deðerlendirmede kullanýlabilir. 42 Türkçe versiyonunun güvenilirlik çalýþmasý Demirçay ve arkadaþlarý tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. 2 Önce iyi derecede Ýngilizce bilen iki öðretim üyesi ölçeði Türkçeye çevirmiþ, daha sonra üçüncü bir kiþi gerekli düzeltmeleri yapmýþ, metnin son hali profesyonel bir tercüman tarafýndan Ýngilizceye geri çevrilmiþtir. Ýngilizceye geri çevrilmiþ metin orijinal metin ile karþýlaþtýrýlarak gerekli düzeltmeler yapýlmýþ ve metnin son 94

5 Türkçe hali 20 akne hastasýna uygulanýp anlaþýlabilirliði açýsýndan test edilmiþtir. Daha sonra 120 tedavi almamýþ akneli hastaya birer hafta ara ile test iki kez uygulanmýþ ve ölçeðin iç tutarlýlýðý ve güvenilirliði belirlenmiþtir. Ölçeðin iç tutarlýlýðý yeterli bulunmuþ ve güvenilir olduðu saptanmýþtýr. AQOL in Türk akne hastalarýnda kullanýlabileceðini kanýtlamýþlardýr. 2 Yazýcý ve arkadaþlarý akneli hastalarda anksiyete-depresyon ve hastalýða spesifik yaþam kalitesi arasýndaki iliþkiyi araþtýrmýþlardýr. 61 akneli hasta ve 38 saðlýklý kiþi çalýþmaya alýnmýþ, akneli hastalara AQOL, DLQI, HAD ölçeði, kontrol grubuna sadece HAD ölçeði uygulanmýþtýr. Ortalama HAD anksiyete alt grubu ve HAD depresyon alt grubu skorlarý akneli hastalarda anlamlý olarak kontrol grubundan daha yüksek bulunmuþtur. Akne þiddeti ile AQOL, DLQI, HAD skorlarý arasýnda korelasyon saptamamýþlardýr. Erkek ve kadýn hastalar arasýnda bu ölçeklerin skorlarý açýsýndan farklýlýk olmadýðýný belirtmiþlerdir. Aknenin yaþam kalitesini olumsuz etkilediðini belirtmiþler, yaþam kalitesi ne kadar bozulmuþsa anksiyete ve depresyon düzeyinin de o kadar fazla olduðu yorumuna varmýþlardýr. 4 Ertam ve arkadaþlarý 108 akneli hasta (67 kadýn, 41 erkek) ve 100 (61 kadýn, 39 erkek) kiþiden oluþan kontrol grubuna AQOL ve DLQI uygulamýþlar, akne þiddeti ile bu ölçeklerin skorlarý arasýndaki iliþkiyi araþtýrmýþlardýr. Kontrol grubuna kýyasla akneli hastalarda AQOL ve DLQI skorlarý anlamlý olarak yüksek bulunmuþ, ancak akne þiddeti ve AQOL/DLQI skorlarý arasýnda anlamlý iliþki saptanmamýþtýr. Skarlý veya skarsýz akneli hastalar arasýnda da bu ölçeklerin skorlarý açýsýndan farklýlýk gözlenmemiþtir. Akne þiddeti ve skar olmasýndan baþka faktörlerin akneli hastalarda yaþam kalitesini etkilediði sonucuna varýlmýþtýr. Bu faktörler sosyal, kiþisel, emosyonel ve okulla iliþkili sorunlar olabilir. Bu nedenle AQOL ve DLQI dýþýnda psikiyatrik ölçümlerin de yapýlmasý gerektiðini vurgulamýþlardýr. 43 Yüksel Baþak ve arkadaþlarý da yayýnladýklarý çalýþmalarýnda 176 akneli hastaya AQOL ve DLQI uygulamýþlar, kadýn ve erkekler arasýnda her iki ölçek açýsýndan farklýlýk saptamamýþlardýr. Akne baþlangýç yaþý, süresi ve þiddeti ile yaþam kalite indeksleri arasýnda iliþki saptanmamýþtýr. AQOL ölçeði ile aknenin büyük oranda toplum içinde kiþinin sýkýlganlýk hissetmesine, ikinci sýrada kýz/erkek iliþkilerinde sýkýntýya ve üçüncü sýrada sosyal faaliyetlere katýlma isteðinde azalmaya yol açtýðýný belirlemiþlerdir. DLQI sonuçlarýna göre ise hastalar en fazla aknenin yarattýðý subjektif semptomlardan rahatsýzlýk duyduklarýný belirtmiþlerdir. Hastalýðýn tedavisi sýrasýnda ortaya çýkan problemler ve giydiklerinin etkilendiði düþüncesini hastalýk nedeniyle duyulan sýkýlganlýk ve utangaçlýk hissi izlemiþtir. 44 Akne vulgarisli hastalar hasta olduklarýný kabul etmeseler de akne, ciddi hastalýklar olarak kabul gören astým, diabet, epilepsi, romatizma ve kronik aðrý kadar emosyonel ve sosyal problemlere yol açmaktadýr. Akne vulgaris yaþam kalitesinde belirgin bozulmaya neden olmakta ve akne nedeniyle yaþam kalitesindeki bozulma ne kadar fazlaysa anksiyete ve depresyon düzeyi de o kadar çok olmaktadýr. 33 Aknede yaþam kalitesinin belirlenmesi tedavi seçenekleri ve etkinliðinin araþtýrýlmasý açýsýndan da önem taþýmaktadýr. 44 Epidemiyolojik verilere göre akne hastalarýnýn sadece beþte biri tedavi altýndadýr. Akneli hastalarda psikiyatrik bozukluklar sanýldýðýndan daha fazla görülmektedir. Akne hastalarýnýn bir kýsmý rutin akne tedavisi yaný sýra psikiyatrik tedaviye de ihtiyaç göstermektedir. Akne vulgarisin tedavisinde psikososyal faktörleri de göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Özellikle de anksiyete bozukluðu-depresyon, dismorfik hastalýk, intihar eðilimi, uyum bozukluðu ve sosyal çöküntü þüphesi olan hastalarda psikosomatik yaklaþým mutlaka gereklidir. Akneli hastalarda doktor-hasta iliþkisi üzerinde daha çok durulmalý ve akne sadece sivilcelerin tedavisi olarak görülmemelidir. 33 Kaynaklar 1. Thomas DR. Psychosocial effects of acne. J Cutan Med Surg 2005; 4: Demirçay Z, Þenol A, Seçkin D, Demir F. Akne vulgarisli hastalarda akne yaþam kalite ölçeðinin Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý. Türkderm 2006; 40: Rapp DA, Brenes GA, Feldman SR, Fleischer Jr AB, Graham GF, Dailey M, Rapp SR. Anger and acne: implications for quality of life, patient satisfaction and clinical care. Br J Dermatol 2004; 151: Yazýcý K, Baz K, Yazýcý AE, Köktürk A, Tot S, Demirseren D, Buturak V. Disease-spesific quality of life is associated with anxiety and depression in patients with acne. J Eur Acad Dermatol Venereol 2004; 18: Mosam A, Vawda NB, Gordhan AH, Nkwanyana N, Aboobaker J. Quality of life issues for South Africans with acne vulgaris. Clin Exp Dermatol 2005; 30: Öztürkcan S, Aydemir Ö, Ýnanýr I. Akne vulgarisli hastalarda yaþam kalitesi. T Klin Dermatoloji 2002; 12:

6 7. Jones-Caballero M, Chren MM, Soler B, Pedrosa E, Penas PF. Quality of life in mild to moderate acne: relationship to clinical severity and factors influencing change with treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007; 21: Tan JK. Psychosocial impact of acne vulgaris: evaluating the evidence. Skin Therapy Lett 2004; 9: Anderson R, Rajagopalan R. Responsiveness of the Dermatology-spesific Quality of Life (DSQL) instrument to treatment for acne vulgaris in a placebo-controlled clinical trial. Qual Life Res 1998; 7: Cotteril JA, Cunliffe WJ. Suicide in dermatological patients. Br J Dermatol 1997; 137: Gupta MA, Gupta AK. Depression and suicidal ideation in dermatology patients with acne, alopecia areata, atopic dermatitis and psoriasis. Br J Dermatol 1998; 139: Fried RG, Gupta MA, Gupta AK. Depression and skin disease. Dermatol Clin 2005; 23: Fried RG, Wechsler A. Psychological problems in the acne patient. Dermatol Ther 2006; 19: Kellett SC, Gawkrodker DJ. The psychological and emotional impact of acne and the effect of treatment with isotretinoin. Br J Dermatol 1999; 140: Mallon E, Newton JN, Klassen A, Stewart-Brown SL, Ryan TJ, Finlay AY. The quality of life in acne: a comparison with general medical conditions using generic questionnaires. Br J Dermatol 1999; 140: Martin AR, Lookingbill DP, Botek A, Light J, Thiboutot D, Girman CJ. Health-related quality of life among patients with facial acne-assessment of a new acne-spesific questionnaire. Clin Exp Dermatol 2001; 26: Krejci-Manwaring J, Kerchner K, Feldman SR, Rapp DA, Rapp SR. Social sensitivity and acne: the role of personality in negative social consequences and quality of life. Int J Psychiatry Med 2006; 36: Finlay AY. Quality of life measurement in dermatology: a practical guide. Br J Dermatol 1997; 136: Klassen AF, Newton JN, Mallon E. Measuring quality of life in people referred for specialist care of acne: comparing generic and disease-spesific measures. J Am Acad Dermatol 2000; 43: Takahashi N, Suzukamo Y, Motonobu N, Miyachi Y, Green J, Ohya Y, Finlay AY, Fukuhara S, Acne QOL Questionnaire Development Team. Japanese version of the Dermatology Life Quality Index: validity and reliability in patients with acne. Health Qual Life Outcomes 2006; 4: Rapp SR, Feldman SR, Graham G, Fleischer AB, Brenes G, Dailey M. The Acne Quality of Life Index (Acne-QOLI): development and validation of a brief instrument. Am J Clin Dermatol 2006; 7: Bilaç C, Öztürkcan S. Dermatolojide yaþam kalitesi. Saðlýkta Birikim 2006; 1: Lasek RJ, Chren MM. Acne vulgaris and the quality of life of adult dermatology patients. Arch Dermatol 1998; 134: Sulzberger NB, Zaidens SH. Psychogenic factors in dermatologic disorders. Med Clin North Am 1948; 32: Picardi A, Abeni D, Melchi CF, Puddu P, Pasquini P. Psychiatric morbidity in dermatological outpatients: an issue to be recognized. Br J Dermatol 2000; 143: Zaghloul SS, Cunliffe WJ, Goodfield MJ. Objective assessment of compliance with treatments in acne. Br J Dermatol 2005; 152: Newton JN, Mallon E, Klassen A, Ryan TJ, Finlay AY. The effectiveness of acne treatment: an assessment by patients of the outcome of therapy. Br J Dermatol 1997; 137: Baz K, Yazýcý K, Köktürk A, Ertekin Yazýcý A, Cordan Yazýcý A, Demirseren DD, Ýkizoðlu G. Effects of isotretinoin treatment on dermatological quality of life and anxiety/depression in patients with severe acne. T Klin J Dermatol 2004; 14: Matsuoka Y, Yoneda K, Sadahira C, Katsuura J, Moriue T, Kubota Y. Effects of skin care and makeup under instructions from dermatologists on the quality of life of female patients with acne vulgaris. J Dermatol 2006; 33: Hayashi N, Imori M, Yanagisawa M, Seto Y, Nagata O, Kawashima M. Make-up improves the quality of life of acne patients without aggravating acne eruptions during treatments. Eur J Dermatol 2005; 15: Motley RJ, Finlay AY. How much disability is caused by acne? Clin Exp Dermatol 1989; 14: Oakley AM. The Acne Disability Index: usefulness confirmed. Australas J Dermatol 1996; 37: Niemeier V, Kupfer J, Gieler U. Acne vulgaris- Psychosomatic aspects. J Dtsch Dermatol Ges 2006; 4: Motley RJ, Finlay AY. Practical use of a disability index in the routine management of acne. Clin Exp Dermatol 1992; 17: Walker N, Lewis-Jones MS. Quality of life and acne in Scottish adolescent schoolchildren: use of the Children s Dermatology Life Quality Index (CDLQI) and the Cardiff Acne Disability Index (CADI). J Eur Acad Dermatol Venereol 2006; 20: Dreno B, Finlay AY, Nocera T, Verriere F, Taieb C, Myon E. The Cardiff Acne Disability Index: cultural and linguistic validation in French. Dermatology 2004; 208: Aghaei S, Mazharinia N, Jafari P, Abbasfard Z. The Persian version of the Cardiff Acne Disability Index. Reliability and validity study. Saudi Med J 2006; 27:

7 38. Dreno B. Assessing quality of life in patients with acne vulgaris: implications for treatment. Am J Clin Dermatol 2006; 7: Salek MS, Khan GK, Finlay AY. Questionnaire techniques in assessing acne handicap: reliability and validity study. Qual Life Res 1996; 5: Fehnel SE, McLeod LD, Brandman J, Arbit DI, McLaughlin- Miley CJ, Coombs JH, Martin AR, Girman CJ. Responsiveness of the Acne-Spesific Quality of Life Questionnaire (Acne-QoL) to treatment for acne vulgaris in placebo-controlled clinical trials. Qual Life Res 2002; 11: McLeod LD, Fehnel SE, Brandman J, Symonds T. Evaluating minimal clinically important differences for the acne-spesific quality of life questionnaire. Pharmacoeconomics 2003; 21: Gupta MA, Johnson AM, Gupta AK. The development of an Acne Quality of Life Scale: reliability, validity, and relation to subjective acne severity in mild to moderate acne vulgaris. Acta Dermatol Venereol 1998; 78: Ýlgen E, Derya A. There is no correlation between acne severity and AQOLS/DLQI scores. J Dermatol 2005; 32: Yüksel Baþak P, Ergin Þ. Akne vulgarisin yaþam kalitesi üzerine etkileri. Türkderm 2000; 34:

Akne Vulgaris in Psikiyatrik Etkileri

Akne Vulgaris in Psikiyatrik Etkileri Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3):360-4 DERLEME / REVIEW Ahmet ÖZTÜRK Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Erzurum Geliş Tarihi / Received: 29.06.2012

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

PSİKODERMATOLOJİDE KULLANILAN ÖLÇEKLER

PSİKODERMATOLOJİDE KULLANILAN ÖLÇEKLER PSİKODERMATOLOJİDE KULLANILAN ÖLÇEKLER A)Sağlıkta Kullanılan Başlıca Yaşam Kalitesi Ölçekleri B)Psikodermatolojide Sık Kullanılan Psikometrik Testler C)Dermatolojide Sık Kullanılan Yaşam Kalitesi Ölçekleri

Detaylı

Akneli hastalarda akne şiddeti ve depresyon ilişkisi

Akneli hastalarda akne şiddeti ve depresyon ilişkisi Orijinal araştırma-original research Akneli hastalarda akne şiddeti ve depresyon ilişkisi The relationship between acne severity and depression in patients with acne Sibel Berksoy Hayta*, Göknur Özaydın

Detaylı

Akne Vulgarisli Bireylerde Kiþilik Özellikleri

Akne Vulgarisli Bireylerde Kiþilik Özellikleri Akne Vulgarisli Bireylerde Kiþilik Özellikleri Yarkýn ÖZCAN*, Hamdi ÖZCAN**, Süheyla ÜNAL*** ÖZET Akne vulgaris geliþiminde kiþilik özelliklerinin rol oynayýp oynamadýðý hakkýnda görüþ birliði yoktur.

Detaylı

Akne Vulgarisli Hastalarda Mizaç-Karakter Özelliklerinin İncelenmesi Assesment of Temperament and Character Profile of Patients with Acne Vulgaris

Akne Vulgarisli Hastalarda Mizaç-Karakter Özelliklerinin İncelenmesi Assesment of Temperament and Character Profile of Patients with Acne Vulgaris Araştırma Makalesi / Research Article 255 Doi: 10.4274/npa.y6059 Akne Vulgarisli Hastalarda Mizaç-Karakter Özelliklerinin İncelenmesi Assesment of Temperament and Character Profile of Patients with Acne

Detaylı

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma

Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Akne Vulgaris ve Psikopatoloji Ýliþkisini Aydýnlatmaya Yönelik Bir Çalýþma Orhan Murat Koçak 1, Gökçe Silsüpür 2, Canan Görpelioðlu 3, Emel Erdal 4 1 Uz.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi #

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi # Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi # Kemal YAZICI*, Þenel TOT*, Ali BÝÇER**, Aylin YAZICI*, Visal BUTURAK*** ÖZET Bu çalýþmada bel ve boyun aðrýsý olan hastalarda anksiyete

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

Akne hastalarında yaşam kalitesi, problem çözme, kontrol odağı ve öfke eğilimi

Akne hastalarında yaşam kalitesi, problem çözme, kontrol odağı ve öfke eğilimi Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.70048 177 Akne hastalarında yaşam kalitesi, problem çözme, kontrol odağı ve öfke eğilimi Quality of life, problem solving, focus of control

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Akneli ergenlerin yaşam kalitesi, yalnızlık ve yaşam doyumu düzeylerinin değerlendirilmesi

Akneli ergenlerin yaşam kalitesi, yalnızlık ve yaşam doyumu düzeylerinin değerlendirilmesi 172 Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.02779 Akneli ergenlerin yaşam kalitesi, yalnızlık ve yaşam doyumu düzeylerinin değerlendirilmesi Evaluation of acne quality of life,

Detaylı

PSORİASİS İŞLEV KAYBI İNDEKSİ TÜRKÇE GEÇERLİLİK ve GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

PSORİASİS İŞLEV KAYBI İNDEKSİ TÜRKÇE GEÇERLİLİK ve GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI T.C Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Adem Köşlü PSORİASİS İŞLEV KAYBI İNDEKSİ TÜRKÇE GEÇERLİLİK ve GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Dr. Neslihan Fişek

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Androgenetik alopesili kadınlarda hairdeks ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Androgenetik alopesili kadınlarda hairdeks ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi fieh TIP BÜLTEN 42:1-2008 Androgenetik alopesili kadınlarda hairdeks ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi The evaluation of the quality of life in women with androgenetic alopecia using hairdex Eylem

Detaylı

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algýlanan Sosyal Destek ve Yaþam Kalitesi Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý The Comparison of Psychiatric Disorders,

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji 2 FMC Türkiye 3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji 2 FMC Türkiye 3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gülay Aşçı 1, Cenk Demirci 2, Zeki Soypaçacı 3, Özen Önen Sertöz 1, Serkan Kubilay Koç 2, Sinan Erten 2, Sıddig Momin Adam 2, Handan Öğünç 2, Gökçe Kaya 2, İrfan Hastürk 2, Emine Ünal 2, Ali Başçı 1, Ercan

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Akne Vulgaris Hastalarında Sosyal Kaygı Düzeyi ve Bunun Klinik Değişkenler İle İlişkisi

Akne Vulgaris Hastalarında Sosyal Kaygı Düzeyi ve Bunun Klinik Değişkenler İle İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(1):29-37 Akne Vulgaris Hastalarında Sosyal Kaygı Düzeyi ve Bunun Klinik Değişkenler İle İlişkisi Dr. Aslı YOLAÇ YARPUZ 1, Dr. Elif DEMİRCİ SAADET 2, Dr. Hatice ERDI ŞANLI

Detaylı

Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Ölçümü ve Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Sınıflandırılması

Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Ölçümü ve Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Sınıflandırılması Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Ölçümü ve Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Sınıflandırılması Doç. Dr. Erhan Eser Celal Bayar Üniversitesi e.eser@bayar.edu.tr Yaşam Kalitesinin Sınıflandırılması Sağlıkla Doğrudan

Detaylı

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ Taner GÜVENÝR*, Aylin ÖZBEK*, Burak BAYKARA*, Haluk ARKAR**, Birsen ÞENTÜRK***,Seçil ÝNCEKAÞ*** ÖZET Amaç: Güçler ve Güçlükler

Detaylı

Vitiligo ve kronik ürtiker hastalarında yaşam kalitesi

Vitiligo ve kronik ürtiker hastalarında yaşam kalitesi 76 Vitiligo ve kronik ürtiker hastalarında yaşam kalitesi Vitiligo ve kronik ürtiker hastalarında yaşam kalitesi Meltem SUKAN,¹ Fulya MANER² ÖZET Amaç: Son yıllarda yaşam kalitesi klinik incelemelerde

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi The Effects of Medical and Social Factors on the Quality of Life of Diabetic Patients Rýza Çýtýl

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu?

Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu? Bedensel Hastalýðý Olan Kiþiler Arasýnda Psikiyatrik Yardýma Ýhtiyacý Olanlar Tanýnabiliyor mu? Kemal YAZICI*, Þenel TOT*, Aylin YAZICI*, Pervin ERDEM**, Visal BUTURAK**, Yavuz OKYAY**, Yýldýrým ÞÝMÞEK**

Detaylı

Akneli Vulgarisli Hastaların Stresle Baş Etme Tutumlarının Öfkeyi İfade Tarzlarıyla İlişkisi

Akneli Vulgarisli Hastaların Stresle Baş Etme Tutumlarının Öfkeyi İfade Tarzlarıyla İlişkisi ARAŞTIRMA MAKALESİ Akneli Vulgarisli Hastaların Stresle Baş Etme Tutumlarının Öfkeyi İfade Tarzlarıyla İlişkisi n Seçil ALDEMİR*, Seval ERPOLAT**, Seda TAN***, Merve TOPCU****, Ercan DALBUDAK* * Yrd. Doç.

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Dermatoloji poliklini i hastalar nda yaflam kalitesinin Türk dermatoloji yaflam kalite ölçe i ile de erlendirilmesi

Dermatoloji poliklini i hastalar nda yaflam kalitesinin Türk dermatoloji yaflam kalite ölçe i ile de erlendirilmesi Araflt rmalar / Researches Dermatoloji poliklini i hastalar nda yaflam kalitesinin Türk dermatoloji yaflam kalite ölçe i ile de erlendirilmesi Eylem Ceren 1, lknur K vanç Alt nay 2, Adem Köfllü 2, Sevim

Detaylı

Mental sağlığın korunmasında etkili faktörler. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Mental sağlığın korunmasında etkili faktörler. Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mental sağlığın korunmasında etkili faktörler Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Diyabetlilerin önemli bir kısmında bulunan psikolojik bozukluklar çoğu zaman gözardı edilmekte ve

Detaylı

BENİGN PROSTAT HİPERLAZİSİ ve. Üroonkoloji Derneği YAŞAM KALİTESİ. Dr. H. Kamil ÇAM

BENİGN PROSTAT HİPERLAZİSİ ve. Üroonkoloji Derneği YAŞAM KALİTESİ. Dr. H. Kamil ÇAM BENİGN PROSTAT HİPERLAZİSİ ve YAŞAM KALİTESİ Dr. H. Kamil ÇAM Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı BPH & QoL? BPH BPH İnfravezikal obstrüksiyon Detrüsör disfonksiyonu

Detaylı

Anahtar sözcükler: Koruyucu Fizyoterapi, Ergonomik Risk Faktörleri, Çalýþma Postürü, Kas Ýskelet Sistem Problemleri, Kümülatif Travma Bozukluklarý.

Anahtar sözcükler: Koruyucu Fizyoterapi, Ergonomik Risk Faktörleri, Çalýþma Postürü, Kas Ýskelet Sistem Problemleri, Kümülatif Travma Bozukluklarý. Fzt. Murat DALKILINÇ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bilim Uzmaný ÝÞYERÝNDE KORUYUCU FÝZYOTERAPÝ VE ERGONOMÝK MÜDAHALE PROGRAMLARI ETKÝNLÝÐÝ* Özet Bilgisayar kullanýcýlarýnda mesleki kökenli kas iskelet

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİ NASIL DEĞERLENDİRELİM?

DİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİ NASIL DEĞERLENDİRELİM? DİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİ NASIL DEĞERLENDİRELİM? Dr İbrahim GÜNEY Konya Eğt. ve Arş Hastanesi Nefroloji Kliniği TND-2012 Kasım 1. Yaşam Kalitesi Nedir? 2. Yaşam Kalitesi Neden Önemlidir? 3.

Detaylı

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler

Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler ARAÞTIRMA Omurilik Felçli Hastalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu ve Ýliþkili Faktörler Posttraumatic Stress Disorder and Related Factors in Patients with Spinal Cord Injury Murat Ýlhan Atagün 1, Ünal

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Dermatolojik hastalıklara özgü aile etki ölçeği geliştirilmesi; geçerlik ve güvenirlik çalışması

Dermatolojik hastalıklara özgü aile etki ölçeği geliştirilmesi; geçerlik ve güvenirlik çalışması 74 Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.27167 geliştirilmesi; geçerlik ve güvenirlik çalışması Development and preliminary validation of the dermatological diseases family impact

Detaylı

Serap Kayhan, İlham Sabuncu, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Ayşe Esra Koku Aksu, Mustafa Tozun* Ori ji nal Arafl t r ma Ori gi nal In ves ti ga ti on.

Serap Kayhan, İlham Sabuncu, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Ayşe Esra Koku Aksu, Mustafa Tozun* Ori ji nal Arafl t r ma Ori gi nal In ves ti ga ti on. Ori ji nal Arafl t r ma Ori gi nal In ves ti ga ti on 151 DOI: 10.4274/turkderm.70456 Akne Vulgaris Tedavisinde Oral Azitromisin ile Topikal Adapalen ve Oral Doksisiklin ile Topikal Adapalen Etkinliğinin

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

Ýntihar Olasýlýðý Ölçeðinin (ÝOÖ) Klinik Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliði

Ýntihar Olasýlýðý Ölçeðinin (ÝOÖ) Klinik Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliði ARAÞTIRMA Ýntihar Olasýlýðý Ölçeðinin (ÝOÖ) Klinik Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliði Zehra Atlý 1, Mehmet Eskin 2, Çiðdem Dereboy 2 1 Uz.Psk., Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri Kliniði,

Detaylı

Alopesi Areata ve Akne Vulgarisin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri

Alopesi Areata ve Akne Vulgarisin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri 4 Orijinal Araştırma / Original Article Alopesi Areata ve Akne Vulgarisin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri The Effects of Alopecia Areata and Acne Vulgaris on Psychiatric State Taliha Çelik 1, Ayşe Akman

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ YASLANMA ve YASAM KALİTESİ Tufan Çankaya İzmir, 2003 Giriş: Doğal süreç; Doğum, büyüme-gelişme, üreme, ölüm Ölüm, yaşamın hangi döneminde meydana geliyor? Genç ölüm - Geç ölüm Dünya topluluklarına bakıldığında:

Detaylı

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý

Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Duchenne Muskuler Distrofili Çocuklarýn Aile Ýþlevlerinin ve Annelerinde Depresyon ve Kaygý Düzeylerinin Araþtýrýlmasý Burcu Çakaloz 1, Semra Kurul 2 1 Uz. Dr., Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (1): 22-26 ARAÞTIRMA Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Melek Zeynep Saygýn 1, Esat

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ

SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLARI KLĠNĠĞĠ SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ UZMANLIK

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Hakan Türkçapar Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Anksiyete bozukluklarýyla depresyonun belirtileri arasýnda belirgin

Detaylı

Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalýþma

Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalýþma Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalýþma Þahnur ÞENER*, Nazan GÜNEL**, Zafer AKÇALI***, Selahattin ÞENOL* #, Aylin Ýlden KOÇKAR** # ÖZET Psikolojik, sosyal ve çevresel etkenlerin hastalýklarýn

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi

Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi Uz. Dr. Ümmühan ALTIN*, Uz. Dr. Lütfü HANOÐLU*, Uz. Dr. Ahmet ALTUNHALKA*, Uz. Dr. Alev KARAGÖZ*, Doç. Dr.

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Cornell Demansta Depresyon Ölçeðinin Türk Demans Hastalarýnda Geçerlik ve Güvenilirliði

Cornell Demansta Depresyon Ölçeðinin Türk Demans Hastalarýnda Geçerlik ve Güvenilirliði ARAÞTIRMA Cornell Demansta Depresyon Ölçeðinin Türk Demans Hastalarýnda Geçerlik ve Güvenilirliði Okan Taycan 1, Engin Eker 2 1 Uz.Dr., Muþ Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Muþ, 2 Prof.Dr., Ýstanbul

Detaylı

Hava Trafik Kontrolörlerinde Stresle Baþa Çýkma Eðitiminin Ruhsal Belirtiler ve Tükenmiþlik Düzeylerine Etkisi: Kontrollü, Prospektif Bir Çalýþma

Hava Trafik Kontrolörlerinde Stresle Baþa Çýkma Eðitiminin Ruhsal Belirtiler ve Tükenmiþlik Düzeylerine Etkisi: Kontrollü, Prospektif Bir Çalýþma ARAÞTIRMA Hava Trafik Kontrolörlerinde Stresle Baþa Çýkma Eðitiminin Ruhsal Belirtiler ve Tükenmiþlik Düzeylerine Etkisi: Kontrollü, Prospektif Bir Çalýþma Elif Ünal 1, Leyla Gülseren 2, Baþak Tokatlýoðlu

Detaylı

Kamu Hastanesine ve Özel Hastaneye Başvuran Akne Vulgarisli Hastaların Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması

Kamu Hastanesine ve Özel Hastaneye Başvuran Akne Vulgarisli Hastaların Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması 100 Turk J Dermatol 2016;10:100-4 DOI: 10.4274/tdd.2857 Özgün Araştırma / Original Investigation Asude Kara, Aslıhan Kırkağaç*, Emine Tuğba Alataş**, Gürsoy Doğan**, Metin Pıçakçıefe*** Kamu Hastanesine

Detaylı

Duloksetin: Klinik Kullanýmý

Duloksetin: Klinik Kullanýmý Duloksetin: Klinik Kullanýmý Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Major depresyonun genel toplumdaki yaþam boyu prevalansý erkekler için %12,

Detaylı

Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi

Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi Madde Baðýmlýlýðý Olan Hastalarýn Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi: Öfkenin, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile Ýliþkisi The Aggression Level of the Parents of Patients with Substance Use Disorder: The Relationship

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Ramazan ÖZCANKAYA*, Namýk DELÝBAÞ** ÖZET Bu çalýþma, psikiyatri polikliniðinde Mayýs 1999-Þubat 2000 ta-rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

Detaylı

Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý

Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Aslýhan Sayýn 1 1 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Sosyal anksiyete bozukluðunun (SAB) tedavisi,

Detaylı

Doðal ve Cerrahi Menopozda Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Cinsel Doyum Arasýndaki Ýliþki

Doðal ve Cerrahi Menopozda Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Cinsel Doyum Arasýndaki Ýliþki ARAÞTIRMA Doðal ve Cerrahi Menopozda Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Cinsel Doyum Arasýndaki Ýliþki Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Filiz Karadað 3, Osman Özdel 3, Tarkan Amuk

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

DERLEME REVIEW Bilgisayar Kullananlarda Mesleki Kas Ýskelet Hastalýklarýndan Prof. Dr. Emel Özcan, Dr. Sina Esmaeilzadeh, Dr. Nalan Bölükbaþ Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi, Fiziksel Týp

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý An Intervention Study on Handwashing Among Secondary School Students in Ankara Mehmet Kaya M.D.

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Motorlu Araç Kazasý Geçiren Kiþilerde Akut Stres Bozukluðu Semptomlarýnýn Deðerlendirilmesi #

Motorlu Araç Kazasý Geçiren Kiþilerde Akut Stres Bozukluðu Semptomlarýnýn Deðerlendirilmesi # Motorlu Araç Kazasý Geçiren Kiþilerde Akut Stres Bozukluðu Semptomlarýnýn Deðerlendirilmesi # M. Tayfun TURAN*, Ertuðrul EÞEL**, Salih KELEÞ*** ÖZET Motorlu araç kazalarý akut stres bozukluðunun ve travma

Detaylı

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 21-26 ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ARAÞTIRMA Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik Müge Oðuzberk 1, Arzu Aydýn 2 1 Psk., Lodos Özel Eðitim Okulu, 2 Yrd.Doç.Dr., Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mersin ÖZET Amaç:

Detaylı

Üniversite Öðrencilerinde Yeme Bozukluðu Belirtilerini Yordayýcý Olarak Kontrol Odaðý ve Benlik Saygýsýnýn Karþýlaþtýrýlmasý

Üniversite Öðrencilerinde Yeme Bozukluðu Belirtilerini Yordayýcý Olarak Kontrol Odaðý ve Benlik Saygýsýnýn Karþýlaþtýrýlmasý Üniversite Öðrencilerinde Yeme Bozukluðu Belirtilerini Yordayýcý Olarak Kontrol Odaðý ve Benlik Saygýsýnýn Karþýlaþtýrýlmasý Atila EROL*, Gülser TOPRAK**, Fadime YAZICI***, Sýdýka EROL**** ÖZET Bu çalýþmada

Detaylı

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri

Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri ARAÞTIRMA Huzurevindeki Yaþlýlarda Depresyon Sýklýðý ve Ýliþkili Risk Etmenleri Gülfizar Sözeri Varma 1, Nalan Kalkan Oðuzhanoðlu 2, Tarkan Amuk 3, Figen Ateþçi 2 1 Uz.Dr., 2 Prof.Dr., 4 Doç.Dr., Pamukkale

Detaylı

Psoriasis Hastalarında Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesinin Hastalığın Şiddeti ile İlişkisi

Psoriasis Hastalarında Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesinin Hastalığın Şiddeti ile İlişkisi Original Papers / Araştırmalar DOI: 10.5455/jmood.20140707125302 Psoriasis Hastalarında Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesinin Hastalığın Şiddeti ile İlişkisi Ferdi Köşger 1, Memet Erşan Bilgili 2,

Detaylı

Psoriasis işlev kaybı indeksi: Sosyo-demografik ve klinik değişkenlerin rolü

Psoriasis işlev kaybı indeksi: Sosyo-demografik ve klinik değişkenlerin rolü Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.23427 187 : Sosyo-demografik ve klinik değişkenlerin rolü Psoriasis disability index: The role of sociodemographic and clinical variables

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

Ýnme Sonrasý Depresyon

Ýnme Sonrasý Depresyon DERLEME Ýnme Sonrasý Depresyon Kürþat Altýnbaþ 1, E.Timuçin Oral 2, Aysun Soysal 3, Baki Arpacý 3 1 Dr., 2 Doç.Dr., Bakýrköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Detaylı

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi

Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri de Pratisyen Hekimlere Verilen Groningen Modeli Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eðitiminin Deðerlendirilmesi The Evaluation of a Groningen Model of Pharmacotherapy Training

Detaylı

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 1-9 Araþtýrma DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 1 1 Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

Detaylı

Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma

Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Çocuk Davranýþ Listesi Kýsa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalýþmasý ve Geçerliliðine Ýliþkin Ön Çalýþma Reliability Study of Turkish Version of Children s Behavior Questionnaire Short Form and

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı