DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut"

Transkript

1 Hayatýmýza MÝT ve bit, Pile'ye de pireler musallat olmuþ... MÝT'i deterjanla yýkayýn, biti ilaçlayýn, Pile'nin pirelerini de sürgüne gönderin... Birþeyciðiniz kalmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Nisan 2012 Pazar YIL: 11 SAYI: 3758 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý PROVOKASYON KOKUSU VAR YÝNE l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÝÐNEYÝ ÝLK KÝM BATIRACAK! DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli ÖDÜL DUBLÝN Erdoðan Baybars Ali Osman Yalçýn Okut Mehmet Levent Elvan Levent 2005 yýlýnda GKK'da sözleþmeli uzman personel kadrosunda görev yapan Deniz Arslan uðradýðý haksýzlýklardan sonra, bir de mukavelesi tek yanlý feshedilerek iþten atýldý... GKK'daki görevi sýrasýnda yaþadýðý sorunlar nedeniyle büyük bunalýmlara ve depresyona düþen Deniz Arslan, askeri mahkemenin kararýna isyan ediyor... Deniz Arslan GKK adaleti Askerin dramý 3 yýl önce YDÜ yanýndaki atýþ sahasýnda meydana gelen eðitim kazasýnda, bombanýn patlamasý sonucu Çavuþ Fatih Sultan Gözütok bir gözünü, bir ayaðýný ve bir parmaðýný kaybetti. Ankara'daki GATA'ya sevkedilen çavuþa bir yýl boyunca Deniz Arslan refakat etti... Ve ne olduysa iþte o sýrada oldu... n Bu dönemde ciddi ailevi sorunlar yaþayan Deniz Arslan bir süre psikolojik tedavi gördü... Bu arada bir içtima sýrasýnda ayný bölükteki Teðmen Feryat Sedatgil ile kavga etti ve mahkemeye verildi... n Deniz Arslan'a 15 günlük hapis cezasý veren GKK Mahkemesi, ayný zamanda kendisine ihbarda bulunmaksýzýn sözleþmesini tek yanlý feshetti... n Yaklaþýk 7 yýl GKK'ya hizmet veren Deniz Arslan bu duruma isyan ederek soruyor: GKK adaleti bu mu? n 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta... Ýntihar giriþimi Pile'de neler oluyor? Ýrsen Küçük 63'e benzetti n Geçtiðimiz hafta Pile'de meydana gelen olaydan sonra hükümet Pile'de toplandý. Ýrsen Küçük olaya 1963 benzetmesi yaptý... n 3. sayfada Gazetemizle birlikte... Þehitler Abidesi'ne çýkarak intihara kalkýþtý... n 2. sayfada

2 MAÐUSA VE GEÇÝTKALEDE BONZAÝ... 5 TUTUKLU Þener LEVENT Gazimaðusa'da, önceki gün sýralarýnda, O.G.(E-26) ve M.K. (E-20)'ye ait evde polis tarafýndan yapýlan aramada, 9 gram sentetik cannabionid (Bonzai) bulundu. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruþturmada, Geçitkale'de K.K.(E-27) ve C.Ç. (E-35)'nin bulunduklarý araçta yapýlan aramada ise, yaklaþýk 15 gram Bonzai bulunarak emare olarak alýndý. Bahse konu þahsýlar ve mesele ile baðlantýsý olduðu tespit edilen M.B.(E-32) tutuklandý. Açý PROVOKASYON KOKUSU VAR YÝNE PLAZMA TELEVÝZYONU PENCEREDEN ATTI Lefkoþa'da, önceki gün saat sýralarýnda C.N. (K23), kendisine borcunu ödemediði gerekçesiyle, Azez Tunde Aladiti'nin evine alkollü, gidip plazma televizyon ve Playstation-3 oyun makinesini apartmanýn ikinci katýndan aþaðýya attý. Polis açýklamasýnda, kasti hasara sebep olan ve yüksek sesle baðýrýp çevreye rahatsýzlýk veren C.N tutuklandý. KUMAR Girne'de; "Mercure Casino, Euro Casino ve Jasmine Casino" isimli kumarhanelerde polis tarafýndan yapýlan kontrollerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan 13 kiþi tespit edildi. Polis açýklamasýna göre, bahse konu þahýslar ve kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. POLÝS NEZARETÝNDEYKEN HAMÝLE KALDI 2011 yýlýnýn Eylül ayýndan bu yana, Güney Lefkoþa'ya baðlý Pera Horio-Nisyu bölgesindeki polis karakolu nezarethanesinde tutulan 37 yaþýndaki bir Filipinli bir kadýnýn, 3 aylýk hamile olduðunun tespit edildiði belirtildi. Simerini gazetesi manþetten yayýmladýðý haberinde, Rum tarafýnda yasadýþý bir þekilde kaldýðýnýn tespit edilmesi üzerine yakalan ve 2011 yýlýnýn Eylül ayýndan bu yana nezarette tutulan kadýnýn, bu haftanýn baþýnda 3 aylýk hamile olduðunun tespit edildiðini yazdý. Gazete, Rum Polisi Genel Müdürü Mihalis Papagerogiyu'nun, olayý araþtýrmasý için bir memur atadýðýný ekledi. KUZEYDEN GÝDEN TARIM ÜRÜNLERÝNE KONTROL Rum Çiftçiler Birliði (EKA) Genel Sekreteri Panikos Habas, Rum Tarým Bakaný Sofoklis Aletraris ile Saðlýk Bakaný Stavros Malas'a gönderdiði mektupta, 2004 yýlýndan bu yana iþlevde olan tarým ürünlerine iliþkin yeþil hat tüzüðünün uygulanmasýný istedi. Haravgi'nin haberine göre Habas mektubunda, zirai ilaç kalýntýlarý bulunup bulunmadýðýnýn tespit edilmesi amacýyla, KKTC'den Güney Kýbrýs'a giden tarým ürünlerine gerekli kontrollerin yapýlmadýðýný tespit ettiklerini iddia etti. AB'YE GÖRE KIBRIS, ÝLAÇ FÝYATLARINDA EN PAHALI ÜLKE Politis gazetesi; "Kýbrýs Ýlaçlarý Çok Pahalýya Satýn Alýyor... AB Bizi Perakende Fiyatlarda En Pahalý 5-10 Ülke Arasýna Soktu" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, 2009 itibarýyla her altý ayda bir toplanan verilere göre, Güney Kýbrýs'ýn hem 2009'da, hem de 2010'da AB üyesi 27 ülke içerisinde, ilaçlarýn perakende satýþ fiyatý açýsýndan en pahalý 10 ülke arasýna konulduðunu yazdý. Lefkoþa'nýn göbeðinde... Ýntihar giriþimi (Haber ve fotoðraflar Evrim Kamalý)- Dün Lefkoþa'da, meclis ve elçiliðin karþýsýndaki Þehitler Abidesi'ne çýkan Hüseyin Çançi isimli bir þahýs intihar giriþiminde bulundu. Ancak eylemini tamamlamaya fýrsat bulamadan, oradaki polisin durumu farketmesi üzerine engellendi... Polis tarafýndan yarý çýplak vaziyette ele geçirilen Çançi'nin folidol içerek intihar etmek istediði öðrenildi. Kýsa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldýrýlan Çançi önce saðlýk kontolünden geçirildi, daha sonra ise karakola götürülerek polis tarafýndan göz altýna alýndý. Çançi'nin hangi sebebten dolayý intihara kalkýþtýðý öðrenilemedi. Temas kurduðumuz polis de bilgi vermekten kaçýndý. Çiziktir di Çiziktirdi Kermiya kapýsýndan güneye geçiyoruz. Birinci kapý Türk kapýsý... Oðlum arabada... Ýkimizin kimliklerini ben uzattým polise. Ýþlemi yaptýktan sonra benimkini geri verdi... Diðerini vermedi... -O da gelsin görelim, dedi... Haydaaa... Bu da nerden çýktý? Eski köye yeni adet mi? Bunca zamandýr zaten ezilip gidiyoruz bu kapýlarda... Kuyruða giriyoruz... Aþaðýlanýyoruz... Tüm bunlar yetmezmiþ gibi, bir de bu mu þimdi? Çýkýp geldi arabadan o da... Ýspat-ý vücut yaptý Kendi aldý kimliðini... Bu kapýlar tam bir bela... Gücümüz bu belayý baþýmýzdan savmaya bile yetmedi hala... Ýkinci kapý Rum kapýsý... Bir kadýn polis sandalyesini kaldýrýma koymuþ, birkaç saniye içinde bakýp yol veriyor geçip gidenlere... Aracýndan bile dýþarý çýkmýyor kimse... Oturduðu yerden kimliðini gösteriyor... Polis notunu alýyor... Ve hemen bitiyor bu iþ... Ýþte bu kadar basit... Aradaki farka bakýn... Rum kapýsýndan geçerken bir gün beni tanýyan bir polis bir ricada bulundu benden... -Sen gazetecisin, yazarsýn, dedi. Þunu da yazarsan çok seviniriz... Kýbrýslýtürkler bu kapýdan geçerken KKTC kimlikleri yerine Kýbrýs kimliklerini gösterirlerse, o kadar daha hýzlý ve daha kolay olur iþimiz... Ýþte bu vesileyle þimdi yazýyorum bunu da... Bilirsiniz... Kuzey ile güney arasýndaki kapýlarda þu fark var bir de... Rum polisi kuzeye geçen Kýbrýslýrumlara hiçbir iþlem yapmýyor... Serbestçe geçip gidiyorlar... Bizim gibi kimlik ibraz etmiyorlar... Rum kapýsýnda ayrýca güneyden kuzeye dönerken Kýbrýslýtürklere de iþlem yapmýyorlar... Tüm bunlardan da anlaþýlacaðý gibi, asýl eziyet Türk kapýsýnda... Boþuna mý mandra diyor herkes buraya? Komutanýn keyfi gelmiþ iþte... Yeni adet getirmiþ kapýya... Herkes aracýndan çýkacak ve ispat-ý vücut yapacak! Yapmazsa olmaz... Bu gidiþle kimbilir daha neler icat ederler burada... Güneye geçmeden önce, "Ya taksim, ya ölüm" diye üç kere haykýrmamýzý talep ederlerse þaþmayýn sakýn... Sürüye kavalý ile hangi havayý çalacaðý belli deðil çobanýn... Bu durumdan þikayetçiyiz gerçi, ama daha da kötüsü olabilir her an... Öyle acayip günlerden geçiyoruz, ama çoðu farkýnda deðil yine galiba... 1 Temmuz'a kadar burada hiçbir fasariya olmaz diye garanti veremem kimseye... Ankara kafayý yemek üzere... Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðý bir kâbus gibi girmiþ rüyalarýna... Cinnet geçiriyorlar... Her gün biraz daha artýrýyorlar dozunu bu yönde verdikleri demeçlerin... 1 Temmuz'u etkileyecek planlar yapýyorlar... Aman dikkat... Provokasyon kokularý geliyor... Eski örneklerden ilham alarak bugünkü ortam da berhava edilebilir... Kapýlar yeniden kapanabilir... Kýsa süreli çatýþmalar da yaþanabilir... Ya güneyde, ya kuzeyde bombalar patlayabilir... Ve birkaç kiþi de yine gümbürtüye gidebilir... Bu memlekette az mý görüldü, kendi kardeþini vurarak, cinayeti karþý tarafa yýkmak? Statüko provokasyona çok müsait... Kaybeden taraf hep karýþýklýkta, hep gerginlikte arar çareyi... Aklýnýzda tutun bunu... Dikkatli olun... Oyuna gelmeyin... Bir kere olsun kanmayýn þeytana... Kavazoðlu ve Miþaulis'in sesine kulak verin yýl öncesinden sesleniyorlar size... Birer demet yasemin var her ikisinin de elinde... Yaseminlere inanýn... Þeytanlara inanmayýn!

3 AFRÝKA dan mektup... GKK ADALETÝ VE ASKERÝN DRAMI Vatandaþ hiçbir gazetenin yayýnlamadýðý bir sorunu olduðu zaman, icazetsiz 'Afrika'nýn kapýsýna dayanmayý öðrenmiþ artýk... Ne yazýk medyamýz askeri konularý ellemeye cesaret edemiyor hala... Halk bu tabuyu yýkmýþ... Ama çýkar iliþkileri içinde kývranan medya yýkamamýþ... Böyle bir olayla karþý karþýya kaldýk yine iþte... Vatandaþýmýz gazetemize geldi, derdini anlattý... Derdi dert... Yaþadýðý olaylardan dolayý bunalýmlarýný atlatamamýþ henüz... Adý Deniz Arslan yýlýnda, yani 7 yýl önce GKK'da uzman personel kadrosunda sözleþmeli olarak göreve baþlamýþ... Lefkoþa'da Dereboyu bölgesinde görevlendirmiþler kendisini... Herþey yolunda giderken, 2009 Aralýk'ýnda atýþ sahasýnda meydana gelen bir kazadan sonra hayatý büsbütün deðiþmiþ... Olay þuydu: Deniz Arslan'ýn ayný birlikte görev yaptýðý arkadaþý Çavuþ Fatih Sultan Gözütok, eðitim sahasýnda bombanýn patlamasý sonucu meydana gelen kazada bir ayaðýný, bir gözünü ve bir parmaðýný kaybetti. Buradaki ilk tedavisinden sonra Ankara'daki GATA'ya sevkedildi... Ve refakatçi olarak da kendisine Deniz Arslan verildi... Arslan bir yýl boyunca GATA'ya gidip geldi ve yaralýnýn tedavisiyle ilgilendi. Ancak bu dönemde eþi ile yaþadýðý boþanma sorunlarý nedeniyle büyük bir bunalýma ve depresyona düþtü. Psikolojik tedavi gördü... Önce sivil hastaneye sevkettiler kendisini, daha sonra ise Girne'deki askeri hastaneye... Askeri hastanedeki doktor, ona sivil hastanede verilen ilaç ve haplara þaþtý ve derhal kesmesini istedi onlarý... Ona baþka reçeteler yazdý... 1 ay da hava deðiþimi için rapor yazdý. Bu arada Arslan'ýn Dereboyu'ndaki bölükten Dikmen Lojistik Destek Bölüðü'ne tayini çýktý... Ne var ki yine bu dönemde yaþlý annesinin düþüp ayaðýný kýrmasý ve 32 gün hastanede yatmasý da periþan etti onu... Bakacak kimsesi olmadýðý için hastanede annesine o baktý ve onun yanýnda kaldý... * Yýpranan sinirleri sonucu bir teðmen arkadaþý ile de kavga etti bölükte ve mahkemeye verildi. Annesi ile hastanede geçirdiði günler de firar sayýldý ve diðer davaya eklenerek iki dava birleþtirildi... GKK Mahkemesi bunlardan dolayý Deniz Arslan'ý 15 gün hapse mahkum etti ve Merkezi Cezaevi'ne gönderdi... Deniz Arslan kendisine haber bile verilmeden sözleþmesinin tek yanlý feshedildiðini hapisten çýkýnca öðrendi... Bu haksýzlýða isyan etti ve avukatý vasýtasýyla komutanlýða baþvurdu... Dilekçe yazdý, ancak bu dilekçesinin üstünden üç hafta geçtiði halde henüz hiçbir yanýt alamadý. Mukavele feshi 5 Mart 2012'de GKK Konutaný Tümgeneral Mehmet Daysal tarafýndan imzalandý... Hiçbir tazminat öngörülmeden... GKK adaleti bu mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Pile'de gerginlik týrmandýrýlýyor mu? KÜÇÜK: "PERÞEMBE GÜNÜ YAÞANANLAR 1963'LERDE YAÞANANLARA BENZÝYOR KÝMSENÝN ADAYI O GÜNLERE DÖNDÜRMEYE GÜCÜ YETMEZ " "PÝLE'NÝN STATÜSÜ FARKLI ANCAK KKTC ADANIN HER YERÝNDEKÝ TÜRKLERÝN HAKLARINI KORUMA KARARLILIK VE GÜCÜNDE.. BENZER OLAYLARIN TEKERRÜRÜ HALÝNDE GÜVENLÝK KUVVETLERÝ HER TÜRLÜ TEDBÝRÝ ALMAYA HAZIR" Baþbakan Ýrsen Küçük, Kýbrýslý Türk ve Rumlarýn birlikte yaþadýklarý tek yer olan karma köy Pile'de geçtiðimiz Perþembe yaþananlarý 1963'lerde yaþananlara benzeterek, kimsenin adayý o günlere döndürmeye gücünün yetmeyeceðini bildirdi. Küçük, bu konudaki açýklamayý dün, Bakanlar Kurulu, kaymakamlar baþta olmak üzere üst düzey devlet ve hükümet görevlileriyle Pile'ye yaptýðý ziyarette, Pile Türk Kahvesi'nde gerçekleþen toplantýda yaptý. Baþbakan Küçük, ziyaretin amacýnýn Pile'deki Türk halkýnýn sorunlarýný yerinde görmek olduðunu belirterek, köy muhtarýnýn sorunlarý güzel özetlediðini belirtti. Küçük, Pile muhtarýnýn verdiði tüm belgelerin, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) egemenliðindeki diðer muhtarlarýn verdiði belgelerle ayný iþlem ve geçerliliði olacaðýný, bu konuda gerekli talimatýn verildiðini söyledi. Küçük, pile muhtarýnýn verdiði belgelerin diðer muhtarlarýn verdiði belgelerden farklý iþlem görmesinin kabul edilemeyeceðini vurgulayarak, KKTC'den Pile'ye geçiþte uygulanan kimliðe baðlý vize uygulamasýnýn yarattýðý olumsuzluða çözüm bulacaklarýný ifade etti. Baþbakan Ýrsen Küçük, elektrik arýzalarýnýn Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb-Tek) tarafýndan çözümleneceðini, alýnan ve alýnacak önlemlerle Pile halkýnýn rahatlatýlacaðýný, bu amaçla belirli bir süre Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn konunun takipçisi olacaðýn belirtti. Küçük, Bakanlar Kurulu, kaymakamlar ve üst düzey yetkililerle Pile'ye gelerek sorunlarý yerinde görme kararýnýn isabetli olduðunu anlatarak, halkýn sorunlarýný açýk yüreklilikle ortaya koymasýndan memnuniyet duyduðunu kaydetti. Küçük, Perþembe günü Pile'de yaþananlarý 1963'lerde yaþananlara benzeterek, Kýbrýs Türkü'nün o günlerde adanýn yüzde 3'ne sýkýþmýþ olduðu halde direndiðini, bugün kendi devletini kuran, kendi kendisini; güvenlik kuvvetleri, polisi, mahkemesiyle yöneten halk olarak Kýbrýs Türkü'nün direnmeyeceðini düþünmenin yanlýþ olduðunu kaydetti. ERMETAL Pile Türk muhtarý Necdet Ermetal, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün konuþmasýndan önce yaptýðý konuþmada, Pile'de yaþayan Türklerin sorunlarýný anlattý. Ermetal'in ortaya koyduðu sorunlara toplantýya katýlan bazý Pileli Türk köylüler de katký yaptý. Ermetal, bugünkü toplantýnýn seçim deðil, yaþanan sorunlarý hükümete anlatmaya yönelik olduðunu söyleyerek, perþembe günü yaþananlarýn Kýbrýs (Rum) Polisi'nin zaman zaman ara bölgede yaptýðý yasadýþý ve provokasyonlarýna bir örnek oluþturduðunu söyledi. Ermetal, Pile'ye gelen KKTC sivil polislerinin asla böyle bir yasadýþý ve provokasyon yapmadýðýný, Kýbrýs (Rum) polisinin bu tür etkinliklerini zaman zaman tespit ederek KKTC'nin yetkili mercilerine aktardýklarýný ancak herhangi bir sonuç alamadýklarýný belirtti. Ermetal, Kýbrýs (Rum) Cumhuriyeti'nin, Pile'nin de içinde bulunduðu tüm ara bölgenin kendi denetimlerinde olduðunu söylediklerini ve yaptýklarýyla bunu hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Pile KKTC topraðý deðildir ama Kýbrýs (Rum) topraðý da deðildir" ifadesini kullandý. Kutalmýþ: Hükümet halkýn tahammül sýnýrlarýný zorluyor Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomi Komitesi Baþkaný Özgün Kutalmýþ, ekonomik geliþmelere baðlý olarak Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn "KKTC uçuyor" söyleminin ardýndan, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün "KKTC'nin önünde kimse duramayacak" söylemini, "hükümetin yalan rüzgarý devam ediyor" þeklindeki iddiayla nitelendirdi. "Halkýn cebindeki paranýn her gün biraz daha eridiði, maaþlara artýþ verilmezken elektrik ve akaryakýt olmak üzere iðneden ipliðe yapýlan zamlarla hayatýn daha da pahalýlaþtýðý, halkýn ay sonunu zor getirdiði bir ortamda, Baþbakan ile Maliye Bakaný'nýn yaptýðý açýklamalarýn gerçeklerden uzak olmasýnýn yaný sýra, halkta artýk sinir bozukluðu yarattýðý" iddiasýnda bulunan Kutalmýþ, "Hükümet halkýn tahammül sýnýrlarýný zorluyor" dedi. Özgün Kutalmýþ, TDP Basýn Bürosu aracýlýðýyla yaptýðý yazýlý açýklamada, KKTC Merkez Bankasýnýn 2011 yýlý son çeyreðini kapsayan bültenine dayanýlarak KKTC ekonomisinin 2011 yýlý sonunda % 4.27 büyüdüðü iddiasýnda bulunulmasýnýn inandýrýcýlýktan uzak olduðunu savundu. "Merkez Bankasý'nýn açýklamalarýna dayanarak ekonominin uçuþa geçtiðini söyleyerek kendi kendilerini aldatanlar, Merkez Bankasý'nýn diðer açýklamalarýný ise görmezden geldiler" diyen Kutalmýþ, örnek olarak tahsili geciken alacaklarýn toplam kullanýlan kredilerin %10'una ulaþmasýný gösterdi. "Madem ki her þey yolunda gidiyor, iþsizlik azalýyor ve ekonomi de büyüyor, bu insanlara ne oldu da borçlarýný ödeyemiyor" diye soran Kutalmýþ, "Yalanla ne ekonomi büyür, ne de krizden çýkýlýr" dedi. existence Elvan Levent DUBLÝN Londra'dan Dublin'e gelmiþtim üç gün önce. Ýlk kez geliyordum Dublin'e ve bu da hayatýmdaki en kýsa uçak yolculuðuydu. 55 dakika... Ýrlanda'ya yaklaþýrken uçak alçalýp parçalanmýþ pamuklarý andýran bulutlarýn ardýndaki denizin üzerinde uçmuþtu bir süre. Belki havanýn çok rüzgarlý olmasýnýn da etkisiyle dengesini kaybetmiþ kocaman bir kuþ gibi oldukça sarsýlmýþtý uçak. Sonra iyice alçalmýþ ve birden denizin ortasýnda bir kara parçasýnýn ucu görünmüþtü. Denizin ortasýnda duran bir kara parçasýnýn üzerinde bu kadar alçaktan ve uzun bir süre ilk kez uçtuðum için, içimde garip bir þekilde sanki onu ben keþfetmiþim gibi bir his uyanmýþtý içimde Kýyýdan denize uzanan neredeyse bir kilometrelik daracýk yollarý andýran þeritler vardý. Beyaz köpüklü dalgalar bu þeritlere vuruyordu. Sonradan Dublin'le Londra arasýndaki mesafenin 55 dakikadan çok daha uzun olduðunu düþünecektim. Dublin'le Londra arasýnda bir uçurum vardý hatta. Daha modern görünümlü olsalar da týpký Londra'daki gibi iki katlýydý Dublin'de de þehir otobüsleri. Evleri ve binalarý da Londra'dakilerle karýþtýrabilirdiniz. Ama hepsi bu kadardý. Bu iki þey dýþýnda bana Dublin'de Londra'yý anýmsatan hiçbirþey olmamýþtý. Eskiden kalma bir havasý vardý kentin; sakin, telaþsýz kendi halinde bir yerdi. Ne polis arabasýnýn, ne de ambulansýn siren sesini duymazdýnýz. Ortasýndan Liffey Nehri geçiyordu Dublin'in. Ve insanlar, nehir boyunca dizilmiþ banklara oturup uzun uzun nehre bakýyorlardý. Ne Londralýlara, ne de diðer Avrupalýlara benzemiyordu Dublinliler. Yüzlerinde o herkesten þüphe duyan, mütemadiyen tedirgin ifadeyi göremezdiniz. Ýçten, resmiyetten uzak ve yardýmseverdiler. Þehirde kimi durdurup yol sokak sorsanýz sizi tanýyormuþ gibi yanýt verirdi. Konuþmayý, muhabbet etmeyi seviyorlardý. Hep bir yerlere acele eden, hiçbirþey ve hiç kimse için zamaný olmayan 'modern dünya' insanlarý gibi deðildiler yani. Daha 'insan'dýlar sanki. Belki de bu yüzden insana kendini güvende hissettiren bir havasý vardý burasýnýn. Londra'daki paranoya, asýk yüzler, asabi insanlar, þehir kirliliði, bitmeyen gürültü yoktu Dublin'de. Týpký Londra'ya kýyasla pek fazla yabancýnýn olmadýðý gibi. Zenci taksici bu yüzden dert yanmýþtý mesela. Daha önce Londra ve Paris'te yaþadýðýný, kendini oralarda Dublin'de olduðundan çok daha rahat hissettiðinden bahsetmiþti. "Çünkü oralarý daha kozmopolit kentler, oralarda her renkten insan var", demiþti. Dublin'in son birkaç yýla kýyasla göçlerden dolayý neredeyse boþaldýðýný, iþsizliðin doruk noktasýnda olduðunu anlatmýþtý yol boyunca. Caddeler uzayýp gidiyordu. Caddelerdeki sokak ýþýklarýnýn üzerinde küçük üçgen þeklinde beyaz bayraklar dalgalanýyordu. Bayraklarýn üzerinde 'One City, One Book: Dubliners' (Bir þehir, Bir Kitap: Dublinliler) yazýyordu. Adýný James Joyce'un ünlü 'Dublinliler' kitabýndan alan ve Dublinlilere adanmýþ, bir ay sürecek olan bir edebiyat festivaliydi. Ne de olsa dünya edebiyat tarihine damgasýný vuran tam dört yazar çýkmýþtý Dublin'den: Oscar Wilde, Bernard Shaw, James Joyce ve Yeats... Bu dört isme kentin birçok yerinde rastlardýnýz. Otobüste giderken, sokakta yürürken veya bir cafede otururken birdenbire karþýnýza çýkarlardý. Barlar ve kafeler kentiydi Dublin. Týpký Grafton Sokaðý'ndaki müzisyenin saksafonuyla çalýp durduðu 'My Way' þarkýsýndaki gibiydi biraz. Kimseye benzemeyen...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Dur polis! Bilmeden cop kaldýrdýðýn bu kiþi Sana okumayý söktüren öðretmenindir Öðretmenine el kaldýrmak mý bir polisin iþi? Yoksa onu zorbalýktan korumak mýdýr? Kalay KARIÞTIRMAYIN, ALTINDAN DEVLET ÇIKAR Þimdi mevzumuz "intiharlar basýnda nasýl verilmeli" Kimileri "nasýl"ýný geçmiþ, daha da ileriye giderek "intiharlar basýnda hiç verilmesin" diyor. Bir insan canýna kýyarsa bunun haber deðeri olmasýn demek istiyorlar. Ýntiharlarýn nedenlerini karýþtýrmayalým diyenler de var. Tabii ki intihar eden kiþinin özel dünyasýna balýklama dalmakla bizim iþimiz olamaz. Fakat intihara sürükleyen nedenleri büyük oranda hükümet yarattýysa, toplumun bunu bilmeye hakký vardýr, çünkü o intihar artýk "tek kiþilik" olmaktan çýkmýþtýr. O intihar artýk hepimizindir Kalaycý Ali OSMAN Periyodik DAVALAR ADAMINA GÖRE... Cuma günkü birinci sayfa haberlerimize isterseniz bir bakalým... "Telefonla tacize hapis cezasý" verildi... Sevda isimli bir bayaný telefonla taciz eden Ali Can isimli kiþi mahkeme tarafýndan on gün hapse gönderildi... Gelelim þimdi bir iþadamýný taciz eden Felek'e... Ýsmet Felek önce polis tarafýndan tutuklandý, ardýndan da serbest býrakýldý. Neden? Erdal Emanet memleketin güvenliðinden ve emniyetinden sorumlu ikinci adam deðil mi? Açtý telefonu ve "Malatyalý hemþerisi"ni hemen serbest býrakmalarýný istedi. Emanet acur bucur adam deðil ha! Hiçbir zaman polislik görevi yapmadý... Tek bir kiþiyi trafikte rapor ettiði duyulmadý, görülmedi... Çünkü bu iþleri yaptýrmadýlar ona... Ama Ankara'nýn buradaki Paþa'sýnýn gözüne girdiði için emrine verilen Çevik Kuvvet'le ayrý bir birimde çalýþtý. Görevi sýrasýnda bayrak direðine týrmanan Rum gencini vurduðu için Interpol tarafýndan kýrmýzý bültenle arananlar listesine girdi. Yaptýðý kahramanlýk nedeniyle "abi"lerinin gözbebeði oldu... Ondan sonra bir kahramanlýða daha imza attý... Sýk sýk hapisaneye baskýn yapýp oradaki mahkumlarý "ver Allah Allah" dayaktan geçirtmesinden bahsetmeyeceðim... Banka mudilerinin meclis baskýnýndan söz edeceðim... Kimseyi dinlemeyerek "Ben emri Güvenlik Kuvvetleri Komutaný'ndan alýrým" diyerek verdiði emirle parasýný banka hortumcularýna kaptýran insanlarýmýzýn üzerine biber gazý sýktýrdý, gözyaþartýcý bomba attýrdý... Ardýndan Maðusa'ya Polis Müdürü olarak atandý... Sonra da Allah "yürü ya kulum" dediði için þimdilik poliste ikinci adam pozisyonuna yükseldi!.. Ve iþte Erdal Emanet Bey, bu makamý kullanarak soruþturma subayýna Ýsmet Felek'i serbest býrakmasý için talimat verdi... Malatyalý hemþerisi serbest kaldý kalmasýna ama ah þu hýnzýr Afrika'cýlar yok mu? Ýþin peþine düþtüler... Rahat vermiyorlar... Felek'in neden mahkemeye çýkarýlmadýðýný sonunda açýklamak zorunda kaldýlar... Ýþadamý "tehdit" dedi ama polis "taciz" olduðunu söyledi... Tehditle taciz arasýndaki farký herkes bilemez... Biz ve tehdit edildiðini söyleyen iþadamý mý bilecek doðruyu, yoksa polis mi? Ýsmet Felek bir de üstünden çýkmaya çalýþtý... Bu akýllarý ona kimin verdiði belli... Polisi mahkemeye verecekmiþ... Neden? Onu 24 saat içerde tutmuþlar... Buraya kadar tamam diyelim... Geçtiðimiz günlerde mahkeme Sevda isimli bir bayaný telefonla taciz eden Ali Can isimli þahsý yargýladý ve 10 gün hapse attý... Ýþadamý þikayetinde Felek tarafýndan tehdit edildiðini söyledi... Polisin ifadesinde taciz yazýyor... Polise göre tehdit etmemiþ taciz etmiþ... Hem de birkaç aydan beri sürüyormuþ bu durum... O halde mahkemenin kararý ortada... Tacize on günlük hapislik var... Polis Felek'i neden dava okumadan serbest býraktý öyleyse? Yoksa polis adamýna göre mi okur davalarý? YKP'nin 11. Olaðan Genel Kurulu yapýldý Yeni Kýbrýs Partisi'nin 11. Olaðan kurultayý dün yapýldý. Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý'nda yapýlan genel kurul toplantýsýný, Türkiye'den SDP Genel Baþkaný Rýdvan Turan ve diðer parti yetkilileri, KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan, KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu, KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Baþkaný Orçun Kaya, ve DAÜ BÝR-SEN Baþkaný Tevfik Yoldaþ da izledi. Kutman Tayas'ýn divan baþkanlýðýný yaptýðý genel kurulda Özkan Varoðlu ve Mehveþ Beidoðlu da sekreterlik görevinde bulundu. KANATLI YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý, yaptýðý konuþmada, Kýbrýs'ta yeniden umutsuzluk rüzgarlarýnýn sert esmeye baþladýðýný ve kaybedilmiþ bir mücadeleden bahsedildiðini söyleyerek, mücadelenin sokaklarda kazanýlacaðýný savundu. Kanatlý isyanýn "iþgale" karþý olduðunu dile getirerek, zorluklarýn, baskýlarýn, yýldýrma politikalarýnýn, izole etme, kitlelerden koparma faaliyetlerinin, medya sansürlerinin ve karalama kampanyalarýnýn farkýnda olarak, sokaklarý kolay kolay terk etmeyeceklerini belirtti. Sosyalist bir Kýbrýs kurulana kadar mücadelenin süreceðini iddia eden Kanatlý, Kýbrýs görüþmelerine de deðinerek "tümünde uzlaþýlmadan, hiçbir þeyde uzlaþýlmaz inadýnýn" ülkeyi kalýcý bölünmeye taþýdýðýný öne sürdü. Kanatlý, Maraþ'ýn açýlmasý, Lefkoþa'nýn askersizleþtirilmesi, Maronitlerin evlerine dönüþünün güven artýrýcý önlemler olarak hayata geçirilmesi gerektiðini de savundu. Kanatlý, hem solun ve emeðin, hem de Kýbrýs'ta süren "iþgale" karþý adanýn yeniden birleþtirilmesi mücadelesini verdiklerini kaydederek, diðer yandan da ekoloji alanýnda Akkuyu'daki santrale, Karpaz'daki yýkýma, Petrol Dolum Tesisi'ne, "suyun özelleþtirilmesine ve yaþamýn satýlýða çýkarýlmasýna" karþý taraf olmaya devam edeceklerini söyledi. Kanatlý; "Vicdani ret, toplumsal cinsiyet eþitliði, yabancý üslere karþý, Petrol Dolum Tesisleri'ne karþý, Gülen cemaatinin ve diðer Ýslami yeþil sermayenin operasyonlarýna karþý, her türlü asimilasyon politikalarýna karþý, iþgale karþý, yaþamýn her alanýnda mücadele sürüyor, ve YKP bu mücadelelerin her birinde vardýr, yalnýz bildirileri ile deðil, fiil olarak, sokakta,aktif olarak var olmaya devam edecek" ifadelerini kullandý. Kanatlý'nýn konuþmasýnýn ardýndan SDP Genel Baþkaný Rýdvan Turan da bir konuþma yaptý. TURAN Rýdvan Turan, Türkiye'deki siyasetin Kýbrýs'taki siyaseti belirlediðini savunarak, þu an Türkiye'de yaþananlarýn adeta "Karagöz- Hacivat" oyununu anýmsattýðýný ve bir kýsýr döngü yaratýldýðýný iddia etti. Turan, Türkiye'deki muhaliflerin tümünün cezaevlerinde olmasýný ve "Kýbrýs'ta 40 bin asker bulundurulmasýný" eleþtirdi. Kýbrýs sorununa kendilerinin de müdahil olduðunu kaydeden Turan, Kýbrýs sorunu çözülmeden Türkiye'nin demokratikleþemeyeceðini iddia etti ve Maraþ'ýn açýlmasý gibi güven artýrýcý önlemlerin devreye sokulmasý gerektiði görüþünü bildirdi. Genel Kurulda konuk konuþmalarýnýn ardýndan, mesajlar okundu ve parti meclisi raporlarýyla karar tasarýlarýnýn okunup aklanmasýna geçildi. Tüzük deðiþiklikleri önerilerinin görüþülüp karara baðlanmasýnýn ardýnda ülke ve parti sorunlarý da ele alýndý. Sessizliðin Sesi ÖDÜL Mehmet Levent Gazete ve dergilerde zaman zaman "Garip ama gerçek" baþlýðý altýnda inanýlmasý çok güç tuhaflýklarla ilgili haberler yayýnlanýr. Okuduðunuzda dünyada böylesine tuhaflýklarýn yaþanmasýna hayret etmekten kendinizi alamazsýnýz. Geçenlerde böyle bir haber vardý gazetelerde. "Garip ama gerçek" baþlýðý altýnda deðil. Günlük haberler arasýnda... TC Baþbakaný R.T. Erdoðan'a verilen bir ödülün konu edildiði haberde þöyle deniliyordu: "Uluslararasý Ortadoðu ve Balkanlar Araþtýrma Enstitüsü TC Baþbakaný R.T. Erdoðan'a "10 Yýlýn Þahsiyeti" ödülü verdi!" Yanýlmýyorsam ödülün Erdoðan'a neden dolayý verildiðine iliþkin bir bilgi yoktu haberde. Ama ne önemi var ki dedim kendi kendime... Erdoðan'a böyle bir ödülü hak ettirecek nedenler nasýl olsa saymakla bitmez. Katýlýr mýsýnýz bilmem ama, Uluslararasý Ortadoðu ve Balkanlar Araþtýrma Enstitüsü'nün pek sayýn yöneticileri, Recep beye bu ödülü lâyýk görürken, aþaðýda sýraladýðým gerekçeleri de mutlaka dikkate almýþlardýr. -Garantörü olduðu Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yüzde 37 oranýndaki topraðýný 38 yýldýr askeri ve sivil iþgal altýnda bulunduran Türkiye'nin baþbakaný olmasý... -Ýmamlarýn öðretmenlerden daha fazla maaþ aldýðý bir ülkenin baþbakaný olmasý... -Kadýn doktorlarýn "Cinsiyetiniz bu bölüme uygun deðildir" diyerek erkek hastalara bakmayý reddettiði bir ülkenin baþbakaný olmasý... -"Baþörtüsüz kadýn perdesiz eve benzer" diyerek kadýný aþaðýladýðý... -Banka veznelerinin kadýn veznesi, erkek veznesi diye ayrýldýðý bir ülkenin baþbakaný olmasý... -Kadýnlara, þimdi çamaþýr makinesi var, hazýr çocuk bezleri var, 5 çocuk bile yapabilirsiniz, tavsiyesinde bulunduðu... -Polise taþ attýlar diyerek, 12 yaþýnda çocuklarýn hapislerde süründürüldüðü bir ülkenin baþbakaný olmasý aydýn ve sanatçýnýn barbar yobazlar tarafýndan diri diri yakýlarak katledildiði Sivas katliamý davasýnýn "zaman aþýmý" kararýyla düþürüldüðü bir ülkenin baþbakaný olmasý... -Alevi evlerinin kapýlarýnýn bile iþaretlenerek, Alevilere karþý ayýrýmcýlýk yapýlan bir ülkenin baþbakaný olmasý... -Din derslerinin zorunlu olduðu, sünni, erkek egemen, Türk, heteroseksüel, tutucu erkeklerin iktidarýnda bir ülkenin baþbakaný olmasý... -Yüzden fazla gazetecinin ve aralarýnda seçilmiþ politikacýlarýn da bulunduðu yüzlerce Kürt'ün hapislerde süründürüldüðü bir ülkenin baþbakaný olmasý... -Barbarca katledilen Hrant Dink'in yakýnlarýnýn hâlâ hukuk mücadelesi verdiði bir ülkenin baþbakaný olmasý... -Yargýçlarýn, reþit olmamýþ kýz çocuklarýna tecavüzlere "Kendi rýzasý ile" deðerlendirmesi yaptýðý bir ülkenin baþbakaný olmasý... -Atatürk ilke ve devrimlerinin bir bir hasýraltý edildiði, TBMM'de Osmanlý padiþahlarýný anma törenleri düzenlendiði bir ülkenin baþbakaný olmasý... -Uluslararasý Çevre Örgütü Greenpeace'in, yaptýðý araþtýrmalar sonunda, Avrupa'daki en tehlikeli ürünler listesinin ilk üç sýrasýna orada yetiþen tarým ürünlerini koyduðu ve özellikle biber, armut ve üzümün, 76 çeþit arasýnda en tehlikeli ürünler olarak saptandýðý bir ülkenin baþbakaný olmasý... Liste böyle uzar gider... Yazmaya sütunlar yetmez... Gördüðünüz gibi Erdoðan'a "10 yýlýn þahsiyeti" ödülünü vermek için neden çok! Öyle bir ödül, sicili bu kadar parlak bir ülkenin baþbakanýna verilmeyecek de kime verilecekti?!

5 8 Nisan 2012 Pazar 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: "Dýþ Türkler" hep dýþta mý kalacak, yoksa "Ben artýk içeri girmek istiyorum" diyenler kabul edilecek mi? MÝÞ-MIÞLAR * Hristofyas Eroðlu'ndan Güzelyurt ve Karpaz'ý istiyormuþ. - "Al, Kýbrýs zaten senin" dese ne kadar dramatik olur deðil mi.. * Güney Kýbrýs'taki çocuklar din dersi almaya zorlanýyormuþ. - Endiþe etmeye gerek yokmuþ meðer. Daha onlar bizden çok geride. * Baþbakan Küçük "Yurtdýþý Türkler Baþkanlýðý yasaldýr" demiþ. - Alýn size "Ben yaptým oldu" uygulamasýna bulunmaz bir örnek. * Üreticiler "Ya zamlar geri alýnmasýný, ya da ürticiler için ayrý bir akaryakýt fiyatý uygulanmasýný itemiþ. - Bu da "gemisini kurtaran kaptan" tavrýna bulunmaz bir örnek. * Enginar üreticileri sýkýntýlýymýþ. - Enginar tüketicileri daha sýkýntýlý! Yenir durumdaki bir enginar hala 1 lira * Muhtarlar, kendilerine maaþ baðlanmazsa, mühürleri iade edecekmiþ. - Küçük bu blöfü yemesin Ýade edemezler Etseler de ne Heveslisi çok. * Büyük Hamam'a tellak ve müþteri aranýyormuþ. - Boþuna umutlanmayýn.. Gitti Evkafýn 500 bin dolarý Müþteri çýkmaz. Bu memlekettekilerin hepsi, sütten çýkmýþ ak kaþýk gibi görüyor kendini.. Hamam gidip de kim keselenir ki! * Vatandaþlar alyanslarýný satmaya baþlamýþ. - Bu kadar çok boþanmanýn olduðu bir ülkede normal deðil mi kardeþ. ÝÐNEYÝ ÝLK KÝM BATIRACAK! Merak ettiðim bir nokta var. Acaba kim akýl insafa gelip de iðneyi kendine batýracak? Sendikacýlar mý? Hükümet mi? Esnaf mý? Üreticiler mi? Politikacýlar, siyasi partiler mi? Kim uzanacak iðneye ve ilk kim sokacak buduna? Medya mý? Yargý mý? Ýþadamlarý mý? Yoksa garibim pezevenkler mi? Kim? Bakýyorum da bir telaþ Herkes birbirini çiðnemekle, týrmalamakla, silmekle meþgul.. Herkes birbirini mahkum etmek yarýþýnda. Durun be bakalým Bir düþünün Bir tartýn Bir eleyin Hele bir yargýlayýn da, ona göre karar verip mahkum edin. Yooook! Deðil mi ki bizim gibi düþünmüyor Deðil mi ki bizim beklentilerimize uygun davranmýyor Bas baðzýna suçludur.! Sanki gök yarýldý da; bir anda bin bir pislik, rezillik yaðdý kafamýza. Yok böyle bir þey yahu Hiçbir þey bir anda olmadý. Hiçbirþey dün yaþanmadý Herþey azar azar ve yavaþ yavaþ oldu. Gördük sindik.. Gördük aldýrmadýk Birikti birikti ve iþ çýðýrýndan çýktý. Bakýyorum da her þeyi AKP'nin sýrtýna yüklemeye çalýþýyorlar.. Ýnsaf Bugün her þeyi getirip Erdoðan'a yüklersen; Demireli, Erbakan'ý, Çilleri, Evren'i, BÖYLE BÝR ANDI Ecevit'i ve daha bilmem kimi kimi aklamýþ olursun. Getirip getirip her þeyi UBP'ye yüklüyorlar Durun bakalým! Akýncý'nýn, Özgür'ün, Talat'ýn, Soyer'in ve daha bilmem kimin hiç mi suçu yok.. Hiç mi sorumluluklarý yok bugüne gelmemizde. Var.! Hepsinin, hepimizin suçu var.. Ýðneyi ilk kim batýracak kendine çok merak ediyorum! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Bugün Gafgarýt Festivali var Muhtemelen bütün gafgarýtlar boy gösterecek. Kafalarýna dikkat!

6 47 yýl geçti... Kalem Yalçýn Okut GÜNLÜK GÜNLÜK Kavazoðlu - Miþauli Bugün Kavazoðlu ile Miþaulis'i anma günü. Dali'ye gidiyoruz. 47 yýl önce sinsi bir pusuyla katledilen iki yoldaþýmýz ogün bugündür Türk-Rum kardeþliðinin bir simgesi olarak her yýl anýlmaktadýrlar. Sadece senede bir gün anýlmakla da kalmýyorlar; imece usulü ile inþa edilen Kavazoðlu-Miþauli Külþtür Merkezi'ndeki her etkinlikte de adlarý yaþatýlmakta, mücadeleleri sürdürülmektedir. Geçen yýlki anma töreninden sonra Ýbrahim Aziz dostumuz Bektaþ'la beni arabasýna almýþ, hain pusu yerine götürmüþ, o mahut yeri göstermiþti. Katilleri bilinmesine karþýn bu güne dek haklarýnda soruþturma bile açýlmamýþtýr. Aynen EOKA tetikçileri gibi bunlarýn da sýrtlarý sývanmýþ, amirlerinden bir de aferin -ve kim bilir, baþka mükâfatlar da- MURATHAN MUNGAN: "HÂLÂ APOLETLÝ BÝR TOPLUMDA YAÞIYORUZ" almýþlardýr. Sadece Kavazoðulu ile Miþauli'nin katilleri deðil ama, TMT'nin diðer tetikçilerinin de EOKA tetikçilerinden geri kalýr Derviþ Ali Kavazoðlu o savaþýmda en önde yürüyen ve Türk-Rum kardeþliði bayraðýný yükselten bir liderdi. Onu ve Miþauli'yi hain bir pusuda alçakça katledenler ve amirleri o bayraðý indirdiklerini sanýyorlar. Aldanýyorlar. O bayrak her geçen gün etrafýna binlerce genç daha toplayarak dalgalanmaya devam ediyor Her yýl yüzlerce Kýbrýslýtürk ve binlerce Kýbrýslýrum onlarý anýyor mücadelelerini sürdürüyor. yanlarý yoktu. Hatta daha iyi 'iþ' çýkarýyorlardý!.. Mehmet Ali Tremeþeli'nin kitabýndan öðreniyoruz: 1958 Haziran ayý itibarýyla ölü sayýsý 4 Türk, 35 Rum 35 Rumun bir kýsmýnýn "Ýngilize çalýþýyordular" gerekçesiyle EOKA tarafýndan katledildiklerini varsaysak bile, Türk tetikçilerin çok daha 'baþarýlý' olduklarý rakamlardan anlaþýlmaktadýr. Dörde karþý otuz beþ. Sekiz buçuk katý Tremeþeli, gerek motosikletle, gerek bisikletle dolaþarak bulduklarý Rumlarý rastgele nasýl vurduklarýný yine kendisi anlatýyor. Ýngilizlerden nasýl yardým aldýklarýný da Zaten o yer altý örgütlerinin esas çekirdeðini oluþturan Türk tetikçiler ya Ýngiliz ordusunda askerdi, ya da polisti. Auxilary Police ve Komandolarý boþuna istihdam etmemiþ, boþuna silahlandýrmamýþtý Ýngiliz Sömürgeciler Böyle bir gelenekle yüklü ve böyle bir koruma ve destekle donanmýþ yer altý örgütleri VOLKAN ve TMT, her komünisti "Rum" addediyor ve katlediyordu. Oysa ne Fazýl Önder "Rum" idi, ne Berber Yahya ne de diðerleri Onlar yurtlarýnýn birliði ve emekçi yurttaþlarýnýn kardeþliði için çalýþýyorlardý. Derviþ Ali Kavazoðlu o savaþýmda en önde yürüyen ve Türk-Rum kardeþliði bayraðýný yükselten bir liderdi. Onu ve Miþauli'yi hain bir pusuda alçakça katledenler ve amirleri o bayraðý indirdiklerini sanýyorlar. Aldanýyorlar. O bayrak her geçen gün etrafýna binlerce genç daha toplayarak dalgalanmaya devam ediyor Her yýl yüzlerce Kýbrýslýtürk ve binlerce Kýbrýslýrum onlarý anýyor mücadelelerini sürdürüyor. Vaktiyle Denktaþ'ýn "ne renk var ne de desen var" diyerek küçümsediði, aþaðýlamaya çalýþtýðý o zeytin dallarýyla bezenmiþ beyaz bayraðýn Brüksel'de de dalgalandýðý ve Temmuz'da AB Dönem Baþkaný olacaðý gerçeði çýldýrtýyor Türk ýrkçýlarýný. Çýldýrtsýn, çýldýrtýyor, çýldýrtacak Kavazoðlu ve Miþauli'nin kahpece pusuya düþürülüp kalleþçe katledildikten sonra arabada kanlar içinde kucak kucaða fotoðraflarý var ya; iþte o fotoðraf her þeyi izah eder. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin hangi faþist baskýlar ve saldýrýlara göðüs gerdiðini ve hâlâ da germekte olduðunu çok iyi anlatýr. Bütün o ve diðer faþist saldýrýlara raðmen, Kýbrýs'ta çözüm ve barýþ çabalarý engellenememiþtir. Kýbrýs'ta çözümü de, barýþý da kendi ellerimizle kuracaðýz; faþistlere, emperyalistler ve de ýrkçýlara inat!... Bu yýl Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne layýk görülen þair-yazar Murathan Mungan basýn ve ifade özgürlüðündeki köklü zaaflarýn devam ettiðini vurgulayarak, tutuklu gazeteci ve aydýnlardan dolayý çok öfkeli ve kýzgýn olduðunu söyledi. Mungan þöyle konuþtu: "Türkiye yazarlarýný, sanatçýlarýný ve aydýnlarýný cezalandýrmýþ bir ülke, yýllarca hapislerde çürüttü, öldürdü. Sabahattin Ali cinayeti hâlâ aydýnlanmýþ deðil. Her dönem kendi celladýný, kendi kurbanlarýný yaratýyor. Ýnsanlarýn sýrf gazeteci olduklarý, kitap yazdýklarý, düþüncelerini dile getirdikleri için bu muameleye maruz kalmalarý insanlýk suçudur. Öfkeliyim kýzgýným. Bir yandan Avrupa'nýn, dünyanýn kapýsýný çalýyoruz, bölge lideriyiz diyoruz. Bir yandan da gazetecileri içeri atýyoruz. Bir oyun oynuyoruz. Bu oyunun görülmesi gerekir. Sadece apoletlerin nitelikleri ve omuzlar deðiþiyor. Ama hâlâ apoletli bir toplumda yaþýyoruz" BONZAÝ Maðusa ve Geçitkale'de bonzai ele geçirilmiþ. Ne demek yani? Lefkoþa, Girne ve Güzelyurt'ta yok mu? ÖFKE Her bunalan ve kafasý bozulan da intihar etmez ya... Cinayet de iþlemez alacaðýndan dolayý... Bakýn ne yapmýþ vatandaþ... Borçlusunu deðil, plazma televizyonunu atmýþ pencereden! BOÞ DURMUYOR 37 yaþýndaki Filipinli bir kadýnýn güneyde karakoldayken hamile kaldýðý saptanmýþ. Rum polisi hiç boþ durmuyor demek! MÝT VE BÝT Hayatýmýza MÝT ve bit, Pile'ye de pireler musallat olmuþ... MÝT'i deterjanla yýkayýn, biti ilaçlayýn, Pile'nin pirelerini de sürgüne gönderin... Birþeyciðiniz kalmaz! PAPAZLAR VE ÝMAMLAR Larnaka'da uyuþturucuyla yakalanan papazýn sicili oldukça kabarýk çýkmýþ. Oysa Sivas'taki imamlarýn sicili ne kadar temiz deðil mi Týrnak... " 'Çevre ve doða için nefes ver' isminde bir kampanya düzenleyen bakanlýk kuru otlarý temizleyeceðini açýkladý. Yýllardýr bunca çevre katliamýna imza atan hükümetin böyle bir sloganla yaptýklarýný gizlemeye çalýþmasý olayýn en trajikomik tarafý oldu." Mert ÖZDAÐ (Yenidüzen) "Bizim hükümet bütçedeki delikleri kapatabilmek için otomatiðe baðlanmýþ akaryakýt zamlarýný çare olarak görüyor. Peki millet akaryakýtýný Güney'den almaya baþlarsa bütçemiz þapa oturmayacak mý? Diyeceðim o ki, Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan da olabiliriz." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Ýþte þu kadarcýk bir nüfusumuz var. Üç yüz bini üretici olsa ne yazar. Mersin'in çarþý pazarlarýnýn tezgâhlarýna bile yetmeyiz! Fakat ve maþallah yetmiþ beþ milyon nüfuslu Türkiye, gazetelerinden bankalarýna, kredi kartlarýndan piyango biletlerine, kumarhanelerinden devasa otellerine, gýdadan tekstile falan öyle bir içimizde ki hani birleþik Kýbrýs rüyasý görenlere inat çoktan Kuzeyle birleþmiþ!" Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK Hükümet karma köy Pile'ye bir çýkarma yaptý dün... Geçtiðimiz hafta bölgede Rum polisinin, (hangi gerekçeyle olduðu pek anlaþýlamayan) Kýbrýslý bir Türkü tutuklamasý ve bir süre sonra serbest býrakmasý Türk tarafýný ayaklandýrdý. Dün köy kahvesinde köylülerle sohbet eden Ýrsen Küçük, bu olayla 1963 olaylarý arasýnda baðlantý kurdu ve askeri gücün arkasýna saklanarak Rum tarafýna gözdaðý vermeye çalýþtý. Olayý büyütme sevdalýsý olarak görünen Ýrsen Küçük adeta bir provokasyona davetiye çýkarýr gibi tehdit savurdu. GKK her türlü tedbiri alýrmýþ! Çok mu sabýrsýzlanýyorsunuz?

7 7 8 Nisan 2012 Pazar GÖR DUY DUY KONUÞ KONUÞ GÖR ALO AFRÝKA HATTI ERCAN CEHENNEMÝ YAÞATIYOR... ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ UZMANLARI GENEL KURULU YAPILDI Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzmanlarý 1'inci Olaðan Genel Kurulu'nda, birliðin ilk baþkanlýðýna Emir Taþçýoðlu seçildi. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzmanlarý 1'inci Olaðan Genel Kurulu, Kýbrýs Türk Mimar ve Mühendis Odalarý Birliði toplantý salonunda yer aldý. Birliðin geçici Yönetim Kurulu Baþkaný Emir Taþcýoðlu, açýlýþ konuþmasýný yaptý. Taþçýoðlu, iþ saðlýðý ve güvenliði kavramýnýn ülkede yerleþmesi ve farkýndalýk yaratarak, iþ kazalarýnýn önlenmesiyle iþ gücü kaybýný minimuma indirmek için faaliyetler amaçladýklarýný belirtti. Emir Taþçýoðlu, iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda ciddi denetimlere ölümlü iþ kazalarý yaþanmadan acilen baþlanmasýnýn gerekliliðine iþaret etti. "KKTC GAZETECÝLER VE YAZARLAR BÝRLÝÐÝ" YENÝ BAÞKAN AHMET ÖTÜKEN Çaðdaþ Gazeteciler ve Yazarlar Birliði bundan böyle çalýþmalarýný KKTC Gazeteciler ve Yazarlar Birliði adý altýnda sürdürecek. Çalýþmalarýna ivme katmak amacýyla yenilenme sürecine giren birlik, yeni bir de yönetim belirledi. Çaðdaþ Gazeteci ve Yazarlar Birliði genel kurul toplantýsý yapýldý. Ahmet Ötüken 6 aylýk süreyle geçici baþkanlýk yapmak üzere seçildi. Buna göre birliðin yönetim organlarý þöyle oluþtu: "Yönetim Kurulu: Gökhan Güler, Emir Ertorun, Nihan Yücel, Oðuz Karakartal, Aziz Karaaziz, Çiðdem Aydýn, Bekir Kara, Birol Özakalýnlar, Cem Emre, Alihan Pehlivan, Naci Kaya, Erkan Eðmez ve Derviþ Ekþici. Onur Kurulu: Mehmet Aldemir, Serhat Kotak, Özgür Özerdem ve Seyyan Uzunoðlu. Denetleme Kurulu: Þule Aker, Hüseyin Çobanoðlu, Kamil Özkaloðlu, Ethem Durak. Yayýn Kurulu: Neriman Saygýlý, Türkay Ilýcak, Akay Cemal, Osman Güvenir, Yücel Hatay, Ahmet Tolgay, Makbule Ötüken, Erol Yöney. Ýnceleme ve Deðerlendirme Kurulu: Lütfü Özter, Hatice Þahin, Mehmet Kurumanastýrlý, Erdoðan Naim, Yurdagül Beyoðlu, Sefa Karahasan, Hasan Özerdem, Nazmi Pýnar, Hüseyin Menteþ. TATAR ARASTA'DA- Maliye Bakaný Ersin Tatar dün Arasta'daydý. Tatar, Arasta esnafýnýn sorunlarýný dinledi, Lokmacý'da incelemelerde bulundu. Ziyarette Bakan Tatar'a Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Çobanoðlu da eþlik etti. Arasta ziyaretini Bayrak Haber'e deðerlendiren Tatar, havanýn da güzel olmasýyla birlikte bölgede hareketlilik yaþandýðýný ifade etti ve Güney'den Kuzey'e yoðun bir geçiþ olduðunu söyledi. "Ara Bölgeyi Ýþgal Hareketi"nden Rum polisine kýnama Kendisini, "Dünyadaki mevcut adaletsizliðe karþý olan, adanýn eþitliðe dayalý, sýnýrsýz bir ülke olmasý için insiyatif almýþ bir grup" olarak tanýtan Occupy Buffer Zone (Ara Bölgeyi Ýþgal) Hareketi, dün gece Rum Polisi'nin kendilerine gösterdiði þiddet yanlýsý tutumu kýnadý. Hareketten yapýlan yazýlý açýklamada, dün gece güneydeki polis güçlerinin barýþçýl eylemcilere karþý þiddet kullandýðýný ve 20'den fazla kiþiyi bir gerekçe vermeden tutukladýðýný bildirdi. Açýklamaya göre, bir kiþinin yaralanarak, hastaneye götürüldüðü olaylar sýrasýnda, binanýn dýþýnda iþgal eylemi alanýnda toplanan destekçilere karþý da þiddet uygulayan polis, bu gruptan da iki kiþiyi tutukladý. Açýklamada; "Bizler polisin þiddet yanlýsý tutumunu kýnýyor ve tutuklanan tüm eylemcilerin serbest býrakýlmasýný talep ediyoruz. Barýþ ve eþitlik için baþlattýðýmýz eylemimize devam etmekte kararlý olduðumuzu ilan ederek, herkesi daha yaþanýlýr bir dünya için desteðe çaðýrýyoruz." denildi. Eylem 15 Ekim'de baþlamýþ ve 19 Kasým'da da Ara Bölge'de bir "iþgal hareketine" dönüþmüþtü. Uzun bir süredir Lefkoþa'nýn merkezindeki Lokmacý/Ledra Ara Bölge'deki eylem alanýnda terkedilmiþ halde duran ve Rum kilisesine ait binayý bir aktivite merkezine dönüþtüren eylemciler, kültürel, sanatsal, eðitimsel etkinlikler, seminerler,çalýþtaylar, müzik ve þiir geceleri organize ediyor, yeni kurduklarý internet radyosuyla da yayýn yapýyor. Kilisenin, polisin eylemcilere yaptýðý sert müdaheleden haberi olup olmadýðý bilinmiyor. Ýngiltere'den gazetemizi arayan yaþlý bir bayan vatandaþýmýzýn þikayeti Ercan'daki yolcu kontrollarýyla ilgili Vatandaþýmýz þikayetini þöyle dile getirdi "Ben Ýngiltere'den arýyorum. Geçenlerde Pegasus uçaðý ile Ercan'dan Ýstanbul'a, oradan da Londra'ya uçtum. Þikayetim uçak alanýndaki kontrolcülerdendir. Onbeþ gün önce gece uçaðý ile uçtum. Bavullarýmý içeriye verdim. Elimde çantam vardý. Gümrükten birþeyler de aldým. Malum Londra'da çocuklar, toruncuklar birþeyler beklerler. Bunlarý da 2 poþetin içerisine koydum ve yanýma aldým. Bekleme salonunda birileri bana 'Bunlar fazladýr, boþ olan birisini bulun da bu paketin birini ona verin' dediler. Neyse çantalar, poþetler birinci kontroldan geçti. Tam uçaða bineceðimizde bir görevli önümü kesti ve elimdeki poþetlerin fazla olduðunu söyledi. Beyefendi gümrükten geçtim, kontroldan geçtim. Þimdi uçaðýn merdivenlerinde bana zorluk mu çýkaracaksýn dedim. Bana mýsýn demedi. Ayak diretti. Ben saðlýk sorunu olan birisiyim. Uçaða bile willchair ile gittim. Önümde duran bir bey bu adamýn inadýný görünce geriye döndü ve 'poþeti ben alýyorum, çünkü benim eþyam yok' dedi ve bana yardýmcý olmak istedi. Görevli 'olamaz öyle þey' diyerek bana yardýmcý olmasýný yasakladý. Nedenmiþ o? Bu adam gideceðimiz yere gittiðimiz zaman bana aldýðý eþyalarýmý vermezseymiþ sonra ne olacakmýþ? Sana ne bre adam... Benim poþetlerimin sorunu seni mi gerdi? Ve elimdeki fazlalýk dediði çanta ve poþetleri aldý. Ben 64 yaþýnda bir bayaným. Aslen Kýbrýslýyým. Yýllardýr Ýngiltere'de idim. Ülkeme iki yýl önce geri döndüm. 2 yýl kaldýktan sonra tekrar Ýngiltere'ye dönme kararý aldým. Dayanamadým buradaki düzensizliklere Yaþadýðým hayal kýrýklýklarýný anlatmama imkan yok zaten. Neyse Ýngiltere'ye vardýðýmda bavulumu aldým ve evime gittim. Orada bavulumu açtýðýmda birçok eþyamýn eksik olduðunu fark ettim. Etrafýmdakilere, tanýdýklara, ulaþabildiklerime sordum Durumumu anlattým. Onlar da bana ayný þeyleri söylediler. Onlarýn baþýna da gelmiþ böyle durumlar. Elde götürdüðüm küçük çanta ve poþetlerime el koyduklarýnda, artýk buraya gelemeyeceðimi, o nedenle eþyalarýmý almamalarýný istediðimde görevli bana ne dedi bilir misini? 'Merak etme, biz sen gelmezsen zamaný geldiðinde bu eþyalarý satar veya fakir fukaraya veririz' Bu hakarettir. Benimle alay etmektir. Bu kadar pervasýzca hareket eden bir adamýn, görevlinin bu cesareti nerden aldýðýný merak ediyorum... Ben ülkeme geldim ve Kýbrýs'ta yaþamaktý niyetim. En azýndan son zamanlarýmý burada geçirmeyi düþünmüþtüm. Bu kadar düzensizliði, bu kadar baþýboþluðu hayatýmda görmedim. Ýki yýl kaldým burada... Geldiðime geleceðime piþman oldum. Burada yaþadýðým süre süre içinde anamdan emdiðim süt BÝZÝM DUVAR burnumdan geldi. Artýk gelmemek üzere kaçarken bile ANNEME CÝDDE'DE hakarete uðrayarak uðurlandým Bizim OLDUÐUMU Kýbrýs'ýmýz deðil SÖYLEMEYÝN, artýk oralarý... Herkes beni duysun O BENÝ ÝSTÝNCO'DA diye bu gazeteye ilan ediyorum baþýmdan SANIYOR geçenleri..." Bizim Mandra CÝDDE HATIRASI- Derviþ Eroðlu, eþi Meral Eroðlu ile önceki gece, Türkiye Cumhuriyeti Cidde Baþkonsolosu Salih Mutlu Þen'in, Cumhurbaþkaný onuruna verdiði resepsiyona katýldý. TC Cidde Baþkonsolosluðunda yer alan resepsiyona, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý (ÝÝT) Genel Sekreteri Ekmeleddin Ýhsanoðlu, Türkiye Suudi Arabistan Krallýðý Ýþ Konseyi Eþbaþkaný Ghassan Suleiman, Suudi Arabistan Türk Konseyi Baþkaný Bekir Kantarcý, iþadamlarý ve akademisyenler de katýldý. Cumhurbaþkaný Eroðlu, resepsiyonda, aylýk ekonomi dergisi Alam Arrajol, körfez bölgesinde önde gelen hem Ýngilizce, hem de Türkçe yayýn yapan günlük gazetelerden Okaz ve Arab News gibi bazý medya kuruluþlarýnýn muhabirlerine de Kýbrýs konusunda yaþanan son geliþmeler hakkýnda bilgi verdi. Cumhurbaþkaný Eroðlu'na Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Hasan Güngör, Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Aytuð F. Plümer, Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Osman Ertuð, Dýþiþleri Bakanlýðý Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý ile Ýliþkiler Müdürü Kemal Köprülü ve Dýþiþleri Bakanlýðý III. Sekreteri Hasan Varoðlu eþlik etti. Ereoðlu, Ýhsanoðlu ve Þen gece sonunda konsolosluk önünde aile fotoðrafý çektirdi. CTP ile DP genel baþkanlarýnýn son günlerde AKP'ye yaranma yarýþýna girdikleri dikkatlerden kaçmaz. Ankara'ya peþpeþe gerçekleþtirilen sürpriz ziyaretler ve bu ziyaretler sonrasýnda verilen demeçler, adeta ben AKP ile daha çok anlaþýrým havasýna bürünmüþtür. Serdar Denktaþ'ýn "Baþbakan Erdoðan ile çok samimi, oldukça yararlý ve dinamik bir görüþme yaptýk" açýklamasýndan sonra, Yorgancýoðlu da "Türkiye'nin Kýbrýs politikasý CTP ile örtüþüyor" diyerek herkesi hayrete düþürür. Sokaktaki adam "Gahbe goltuk" diyerek kendi kendine söylenir.

8 8 8 Nisan 2012 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Narkotik Papazýn sicili kabarýk... n POLÝS, YUNAN PAPAZIN ARKASINDA YUNANÝSTAN'DAN GÜNEY'E UYUÞTURUCU SAÐLAYAN ÖRGÜTLÜ BÝR ÞEBEKE OLDUÐUNA ÝNANIYOR n DAHA ÖNCE DE ÇALIÞTIÐI MEZARLIKTA MEZAR YERLERÝNÝ BÝRDEN FAZLA KÝÞÝYE SATMIÞ... Nükleer Savaþý Önlemek için Uluslararasý Hekimler Birliði'nden acil uyarý: "Kürt tutuklular ölüme terk ediliyor" Türkiye'deki cezaevlerini ziyaret eden Nükleer Savaþý Önlemek için Uluslararasý Hekimler Birliði (IPPNW) Kürt tutuklularýn ölüme terk edildiðini duyurdu. Adalet Bakaný Ergin'e mektup gönderen IPPNW, sadece Diyarbakýr'da 256 aðýr hasta tutuklunun olduðuna dikkat çekerek, bir an önce saðlýk ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný istedi. Kürt illerinde bulunan cezaevlerinde 15 kiþilik bir heyetle incelemelerde bulunan IPPNW heyeti cezaevlerinde tutuklularýn hiç bir saðlýk ihtiyacýnýn karþýlanmadýðý bildirdi ve Türk hükümetine sert eleþtiriler yöneltti. Heyette yer alan isimlerden Dr. Helmut Kass, cezaevlerindeki aðýr koþullara dikkat çekerek, Türkiye'nin imzaladýðý uluslararasý anlaþmalara uymasýný istedi. Tutuklularýn insanlýk dýþý uygulamalara maruz kaldýðýný söyleyen Kass, özellikle kanser hastasý tutuklu ve hükümlülerin serbest býrakýlmasýný talep etti. Hasta tutuklularýn tedavi edilmediðini ve ölüme terk edildiðini söyleyen Kass Türk hükümetine çaðrý yaptý. BAKAN ERGÝN'E MEKTUP Heyet incelemelerine iliþkin IPPNW Almanya Seksiyonu Adalet Bakaný Sadullah Ergin'e bir mektup gönderdi. Sadece Diyarbakýr cezaevinde 256 hasta tutuklunun bulunduðunu ve 106'sýnýn durumunun aðýr olduðunu bildiren IPPNW þu çaðrýyý yaptý: "Elimizdeki verilere göre þu ana kadar 13 tutuklu cezaevinde tedavi edilmediði için hayatýný kaybetti. Diðer tutuklularýn da ayný akýbete uðramamasý için bir an önce saðlýk ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný istiyoruz. Bunun bir insanlýk görevi olduðunu hatýrlatmak istiyoruz." ÝHD: 106 HASTA TUTUKLU ÖLÜM SINIRINDA Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Adana Þubesi, cezaevlerindeki hasta tutsaklara iliþkin basýn açýklamasý yaptý. ÝHD yöneticisi Adnan Öðrü, hasta tutuklu Mahmut Karataþ'ýn saðlýk raporlarýna raðmen tahliye edilmediðini ve doktorlarýn tedavisini yarýda býrakýp cezaevine gönderdiðini belirterek, Karataþ'ýn yaþamýný yitirdiðini söyledi. Öðrü, Cumhurbaþkaný'nýn hasta tutuklularýn durumunu dikkate almadýðýný ifade eti. Öðrü, "2011 yýlýnda devletin ihmali nedeniyle bölge cezaevlerinde toplam 13 kiþi yaþamýný yitirdi. Cezaevlerinde 256 aðýr hasta mahpus bulunmaktadýr. Bunlarýn 106'sý ölümcül hastalýklar nedeniyle ölüm sýnýrýndadýr. Cezaevlerinde ölümcül hasta tutuklu ve hükümlülerin derhal salýverilmeleri gerekmektedir" dedi. (ANF) Larnaka Hava Limaný'nda 3 kilo marihuana türü uyuþturucuyla yakalanan Panayotis Triandafillu isimli Yunan papazýn bu faaliyetinin arkasýnda örgütlü bir uyuþturucu çetesi olduðuna inanýlýyor. Rum Ortodoks Kilisesi'ne baðlý olarak Rum tarafýnda görev yapan papazýn daha önce Konstantinu ve Eleni Mezarlýðý'nda çalýþýrken, mezar yerlerini birden fazla kiþiye sattýðý ortaya çýktý. Politis, "Din Adamýnýn 'Kutsal' Müþterileri Vardý... Baþpiskoposluk, Papazýn Tutuklanmasýndan Sonra, Kendisinin De Araþtýrma Yaptýðýný Açýkladý" baþlýklý haberinde, Triandafillu'nun polise verdiði gönüllü ifadede, ilk kez uyuþturucu ticareti yaptýðýný iddia ettiðini ancak Yunanistan'a çok sýk seyahat etmesinden dolayý polisi ikna edemediðini yazdý. Gazete Yunanistan'a seyahatlerinin nedenini; eþini ve henüz bir yaþýndaki çocuklarýný ziyaret olarak açýklayan 38 yaþýndaki papazýn, polise verdiði ifadede Atina seyahatlerinde biletlerinin uyuþturucu kaçakçýlarý tarafýndan ödendiðini, kendisinin ise (kuryelik) ücretini, malý teslim ettiðinde alacaðýný söylediðini belirtti. Habere göre Rum polisi, davasý Larnaka Aðýr Ceza Mahkemesi'nde 4 Mayýs'ta görülecek papazýn arkasýnda, Yunanistan'dan Güney Kýbrýs piyasasýna uyuþturucu süren iyi örgütlenmiþ bir þebeke bulunduðuna inanýyor. Din adamýnýn taþýdýðý uyuþturucunun alýcýlarý dikkate aldýðýnda; ele geçirilen marihuananýn büyük bölümünün Lefkoþa'nýn Rum kesiminde, az bölümünün de diðer kazalarda piyasaya sürülmesinin hedeflendiðini söyleyen bir polis kaynaðý, konuyla ilgili olarak Yunanistan Ýnterpolü'nün bilgilendirildiðini belirtti. Gazete Papaz Triandafillu hakkýnda, Konstantinu ve Eleni mezarlýðýnda görev yaparken mezar yerlerini birden fazla kiþiye sattýðý çeþitli yöntemlerle inananlardan para tahsil ettiði yolunda þikayetler bulunduðunu ancak Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos'un þikayetleri dikkate almadýðýný, Triandafillu'yu ancak 2010 Eylül'ünde polis tarafýndan tutuklanmasýndan sonra mezarlýktan aldýðýný belirtti. Gazete II. Hrisostomos'un, kendisinin de Triandafillu hakkýndaki çeþitli þikayetler temelinde araþtýrma yaptýðýný, Yunan papaz uyuþturucudan tutuklandýktan sonra açýkladýðýný vurguladý. KKTC'DEN GÜNEYE KAÇAK GÖÇMEN Türkiye üzerinden KKTC'ye gelip, buradan da Rum kesimine geçtikleri iddia edilen iki Suriyeli ailenin, geçtiðimiz akþam Güney Lefkoþa'ya baðlý Kaymaklý bölgesinde vatandaþlar tarafýndan tespit edilip polise teslim edildikleri iddia edildi. Bunlarýn iki Suriyeli aileden ibaret olduðunu yazan Fileleftheros, yakalanan Suriyelilerin, 15 gün önce ülkelerinden kaçtýklarýný; Türkiye üzerinden de KKTC'ye geldiklerini söylediklerini aktardý. Gazeteye göre, iki gün boyunca KKTC'deki bir otelde konakladýklarýný söyleyen Suriyeliler, bir kiþinin kendilerini aldýðýný ve Lefkoþa'nýn kuzeyindeki bir yere götürdüðünü ifade ettiler. Gazeteye göre, oradan kendilerini baþka bir kiþinin aldýðýný ifade eden Suriyeliler, yaya olarak ara bölgeyi geçtiklerini ve Güney Lefkoþa'ya baðlý Kaymaklý bölgesine ulaþtýklarýný belirttiler. Habere göre Suriyeliler, kendilerine yardýmcý olan yabancý uyruklu þahsýn, parasýný almasýnýn ardýndan gözden kaybolduðunu ifade ettiler. Suriyeli ailelerin Sosyal Yardým Dairesi tarafýndan teslim alýndýklarýný kaydeden gazete, göçmenlerin Güney Kýbrýs'a siyasi iltica baþvurusunda bulunacaklarýný ekledi. Ara bölgedeki eylemcilere operasyon Rum polis birimlerinin, adanýn yeniden birleþmesini destekleyen Kýbrýslý Türk ve Rum gençlerin kullanmakta olduðu, ara bölge sýnýrýnýn üzerindeki Lokmacý barikatý bölgesindeki eve önceki akþam operasyon düzenlendiði ifade edildi. Silahlý Rum polisi çevik kuvveti üyeleri, narkotik birimi üyeleri ve diðer birimlerden polislerin dün akþam Kýbrýslý Türklerle Rumlarýn ara bölgede kullanmakta olduklarý eve girdiklerini yazan Politis, o sýrada binada bulunan herkesi etkisiz hale getirmeye ve kontrol altýna almaya baþlayan polislerin; kapýlarý tekmelediklerini, camlarý kýrdýklarýný ve evdeki her þeyi yerle bir ettiklerini kaydetti. " 'Ýþgalcilere Silahlý Baskýn... Gangster Operasyonu" baþlýklarýyla okuyucuya sunulan haberde, evden panik çýðlýklarý yükseldiði ve en az iki gencin yaralanmýþ olabileceði belirtildi. Polisler tarafýndan fark edilmeden eve giren bir kiþinin, evin içerisinde elleri arkadan kelepçelerle baðlanmýþ gençler bulunduðunu söylediðini ifade eden gazete, geriye kalanlarýn da yere oturmuþ oturduklarýný ve polis tarafýndan kontrol edilmekte olduklarýndan; dýþarýya çýkmalarýna izin verilmediðini belirtti. Ortaya çýkan manzaranýn tarif edilemez olduðunu yazan gazete, bahse konu durum için, polisin gangster yakalamak için yaptýðý baskýnlarý anýmsattýðýný söylemenin abartý olmayacaðý yorumunda bulundu. Gençlerin kullanmakta olduðu evin Cikko Metropolitliðine ait olduðunu anýmsatan gazete, saatin geç olmasýndan dolayý polisin evi arama iznine sahip olup olmadýðýnýn ve Metropolitliðin olaydan haberi olup olmadýðýnýn öðrenilemediðini kaydetti. Operasyonun sebebinin bilinmediði de belirtilen haberde, gazetenin baskýya hazýrlandýðý sýrada, olayýn devam etmekte olduðu ifade edildi. Bebek mamalarýnda "Enterobacter Sakazakii" Kenan Evren: Ölseydim de bugünleri görmeseydim Evren'in 'kafesle duruþmaya getirilsin' önerisine çok bozulduðu, "keþke ölseydim de bugünleri görmeseydim" dediði iddia edildi Saygý Öztürk'ün Sözcü gazetesindeki haberine göre, 12 Eylül 1980 darbesinin Milli Güvenlik Konseyi Baþkaný Kenan Evren, dönemin Hava Kuvvetleri Komutaný Tahsin Þahinkaya ile yargýlandýðý davadaki geliþmeleri televizyondan izliyor. Evren'in, müdahil avukatlarýnýn "Sanýklar kafese konulup yargýlansýn" sözleri üzerine yakýnlarýna, "Çok yaþamak da iyi deðil. Keþke Allah bu kadar yaþatmasaydý. Ölseydim de bugünleri görmeseydim. Çok yaþamak iyi deðil" dediði iddia edildi. EVREN'ÝN SAÐLIK DURUMU Kenan Evren'in kemik erimesinden dolayý sýk sýk düþtüðünü ve vücudunda kýrýklar oluþtuðunu belirten hastane yetkilileri þunlarý söyledi: "Kenan Evren 7 yýl önce baðýrsak týkanmasý nedeniyle hastanemizde büyük bir ameliyat geçirdi. Baðýrsaklarýnýn önemli bir bölümü alýndý. Baðýrsaklarý olmadýðýndan devamlý sindirim sistemi rahatsýzlýðý var. Kemiklerinin de yaþlýlýða baðlý olarak direnci azalmýþ durumda." "KAFESE KONUP YARGILANSIN" SÖZÜNE ÝSYAN ETTÝ Hakkýnda açýlan dava ile ilgili olarak basma açýklama yapmak istemeyen Kenan Evren, davanýn geliþimini televizyon haberlerinden öðreniyor. Kendisiyle ilgili haberlere zaman zaman öfkelenen Evren, özellikle "Kafese konulup yargýlansýn" sözüne isyan etti. Geçmiþte kendisine yakýn bazý isimlerin yorumlarý da Evren'i kýzdýrdý. (t24) Rum Saðlýk Birimi'nin, REMEDÝA isimli bebek mamalarýnda, düþük miktarda "enterobacter sakazakii" tespit ettiði belirtildi. Haravgi gazetesi, söz konusu "enterobacter sakazakii" isimli bakterinin, tehlikeli olarak addedildiðini ve yeni doðan bebeklerde menenjite neden olduðunu yazdý. Habere göre Rum Saðlýk Bakaný Stavros Malas, ilgili birimlerin, gerekli denetimleri yapmakta olduðunu þu ana kadar iki kontrolün yapýldýðýný, Ýsrail menþeli olup Rusya'dan ithal edilen mamalarla ilgili olan birinci kontrolün tamamlandýðýný söyledi. Malas, sadece Limasol'daki bir iþ yerinin ithal ettiði ayný üreticiye ait diðer mamalarýn da denetiminin yapýldýðýný belirtti. Benzin istasyonlarýnda veresiye dönemi Rum tarafýnda insanlarýn, ekonomik kriz ve iþsizlik nedeniyle arabalarýna akaryakýt almakta zorlandýklarý, benzin istasyonlarýnýn artýk veresiye defteri tutmaya baþladýðý; bu defterlerde tutulan notlar arasýnda çok sayýda 2-3 Euro'luk borç bulunduðu bildirildi. Fileleftheros; "Akaryakýtta Veresiye... Kriz Artýk Ýyiden Ýyiye Vuruyor... Depoya 2-3 Euro'luk Yakýt Koyuyorlar" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Maðusa bölgesinde faaliyet gösteren bir benzin istasyonunun sahibinin anlattýklarýna yer verdi. Ýstasyon sahibinin, söylediklerinin doðruluðuna delil olarak, tuttuðu veresiye defterini isteyene gösterebileceðini de yazan gazete, "ekonomik durumu iyi olan bir kiþinin" birkaç gün önce, evine gidebilmek için istasyondan 1,40 Euro'luk benzin almasý ve bunu da veresiye defterine yazdýrmasý örneðini öne çýkardý. Gazete, istasyon sahibinin gazeteye, tuttuðu veresiye defterini gösterdiðini, defterde çoðu; 2, 3, 4 Euro tutarýnda olmak üzere küçüklübüyüklü meblaðlarýn not edilmiþ olduðunu vurguladý. Habere göre istasyon sahibi; tanýdýðý ve tanýmadýðý kiþilerin gelip; 2 Euro'luk benzin istediðini, çoðunun iþsiz olduðunu söyleyip iþ bulduktan sonra ödeyeceði vaadiyle veresiye yazdýrdýðýný anlattý.

9 9 8 Nisan 2012 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV 12 EYLÜL ORTAK ESERÝMÝZ Mazide iþlediði ve cezasýný çekmediði bir cinayeti yok sayarak unutmaya çalýþan suçlular gibiyiz. 12 Eylül, bizim ortak eserimiz. Çoðumuz alkýþladýk, kimimiz rahatladýk, kimimiz nemalandýk, kimimiz susarak, oy atarak onayladýk. Ýþadamýndan sendikasýna, üniversitesinden basýnýna, parlamenterinden sanatçýsýna uzanan geniþ bir kitle desteði sayesinde kolayca hükmetti, arsýzca zulmetti 12 Eylül. Þimdi kime sorsanýz "Ben anayasaya 'Hayýr' oyu vermiþtim" diyor. Öyleyse yüzde 91,3'lük "Evet"i kim verdi? Katilimize âþýk olmuþtuk. Belki buradan bir çýkýþ ummuþtuk. Þimdi 94'lük Evren'i lanetleyip duruyorlar ya... O dönem Evren'in yurt gezilerini izlemiþ bir gazeteci olarak tanýklýk edebilirim: Yüz binler darbecileri coþkuyla alkýþlayarak bu suça müdahil oldu. Can DÜNDAR (Milliyet) TARÝH 5 MART 2011 Ercan Havaalaný otoparkýnda bulunan 9 milimetrelik tabancanýn gazetemize saldýrýda kullanýlan tabanca olduðu saptandýktan sonra, tetikçinin uçaða atlayýp Türkiye'ye kaçtýðý da ortaya çýktý... Gözden kaçmayanlar... CÝDDEN YARARLI TEMASLAR YAPILIYOR CÝDDE'DE Derviþ Eroðlu, AKP'nin katkýlarýyla direksiyonu Avrupa'dan Suudi Arabistan'a çevirdi, Müslüman kardeþliðinin tohumlarýný atýyor. Ankara'ya sýrtýmýzý dayadýk, Hocaefendi'nin sermayesine kucak açtýk, þimdi bir de Suudi Krallýðý'nýn duasýný alýrsak, Allah öyle bir "yürü ya kulum" diyecek ki, kimse bizi tutamayacak, Kýbrýs Türk Müslüman Halký olarak iman dolu yüreklerimizle yürüyeceðiz nurlu ufuklara doðru. Cidde'de cidden yararlý temaslar yapýlýyor. DÝPNOT Alman Federal Ýþ Ajansý'nýn verilerine göre Almanya'da iþsizler 302 bin kiþi artarak, 3 milyonun üzerine çýktý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Rauf Denktaþ 'son milli kahraman'dý ama kýymetini bilmediler." Oktay EKÞÝ (CHP milletvekili) VÝRGÜL... SIRA PÝLE'YÝ KURTARMAYA GELDÝ Hamasetin alasý Pile'de, provokasyonun kralý Pile'de yapýlýr, milli hisler en iyi orada kabartýlýr. Ýrsen Küçük de bunu biliyor ki, Pile'yi kurtarmaya soyundu, Pile halkýný rahatlatmak ve sorunlarý yerinde görmek ayaklarýnda soluðu Pile'de aldý ve Pile'deki Türk Kahvesi'nde takýverdi o eski plaðý: "Yaþananlar 1963'lerdekilere benziyor, kimse adayý o günlere döndüremez." Vallahi da döndüremez, billahi da döndüremez GANCELLÝYÝ AÇSAYDIN GÖRÜRDÜN "BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde devam eden görüþmelerde, Kýbrýslýca bir çözüm bulamadýk." Derviþ EROÐLU "Darbecilerden hesap soruyorum ayaklarý, gerçekten utanç verici" "Doktrinimiz, eylemimizdir". Bu söz Mussolini'nin. Adam diyor ki, yapýp ettiklerimizi fikir bazýnda temellendirmekti, ahlaken meþrûlaþtýrmaktý, yok öyle þey bizde; gücün yetiyorsa, koy eylemini, devir bizi; yok, gücün yetmedi, o zaman da kýstýrýrsýn kuyruðunu, kesersin sesini. Adamýn ruh kardeþi ise bizde: "Ýþte" diyor, "týpýþ týpýþ geldiler" veya "tükürdüklerini yaladýlar" BDP'lilerle CHP'liler için. Marifet sayýyor, 9 milletvekilini zindanda tutup, birinin de milletvekilliðini resmen çalmayý. Kendisi için önemli olan, neyi dayattýðý deðil, bizatihi dayatmak; faþist diktatörlüðün kuralý da tam tamýna bu. Zaten kendisi dememiþ miydi 'öfke de bir hitabet sanatýdýr' diye: Ne söylersen söyle, haklý haksýz, doðru yanlýþ, mantýkî ya da saçma; yeter ki öfkeyle söyle; karþýndaki ürksün; göçle, iþsizlikle, açlýkla çaresizleþtirilmiþ kitleler de bir keramet var sansýn söylediklerinde. Karizma dedikleri þey de zaten 'atfedilmiþ keramet'tir, þeyh uçmaz müritleri uçurur misali. Erdoðan'ýn dayatmalarý deyince, ilk aklýma gelen hep ÖSYM baþkaný oluyor. Adamýn KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu yaptýðý her sýnav, bir skandal; ama inatla yerinde tutuluyor. Baþta akýl ve izan, her türlü insanî deðere meydan okumak üzere; Caligula'nýn en sevdiði atýný konsül ilân edip bütün senatörleri karþýsýnda selama durdurtmasý misali. Maksat, 'saçma'yý bile insanlara dayatma gücüne sahip olduðunu göstererek herkesi yýldýrýp sindirmek. ( ) "Ananý da al git" de, aslýnda dayatmanýn bir parçasý. Jargon, 'bitirim' jargonu; ancak arkanda yüzlerce koruma, etrafýnda binlerce polis, elinde devletin bütün gücü varken basit bir vatandaþýn üzerine gidip hakaret etmek, bitirimin en bitmiþinin bile raconuna uymaz. Ama dedik ya, Erdoðan'ýn karizmasý da 'en olmaz'ý yapmasýna dayanýyor. Uludere'de katliam yapýyor kendi kuvvetleri, o Esad'ý gayri meþrû ilân ediyor katliamcý diye; "benim polisim kadýn çocuk dinlemez" talimatý üzerine bir haftada 8 çocuk öldürülüyor, o Peres'e hâlâ "siz insan öldürmeyi iyi bilirsiniz" diyebiliyor. Evren ile Þahinkaya'yý yargýlatmasý da, Habur'un geniþletilmiþ versiyonu: Ýnsanlarýn acýlarýný, hasretlerini, uktelerini sömürmeye yönelik çadýr mahkemeleri. "Liderimin talimatýyla geldim" diyen gerillayý örgüt propagandasýndan içeri atan, ayný hakimler. 'Darbecilerden hesap soruyorum' ayaklarý, gerçekten utanç verici; ayrýca, çok büyük nankörlük: %10 barajý sayesinde, Meclis'in %65'ini kapatýp devleti ele geçirme fýrsatýný bulduysa; madeninde, tersanesinde her gün yarým düzine taþeron iþçisi ölürken kendi pek kýymetli evlatlarý gemicik sahibi olabiliyor, 'Rabýta/CIA' þebekesi çerçevesinde zorunlu din derslerini zýndýk/ateist/zerdüþtî avýna dönüþtürüp 'ucube'lerden temizlediði topraklarýmýzý emperyalistlere peþkeþ çekebiliyorsa, bütün bunlarý görünüþü askerî, özü Özalî 12 Eylül rejiminin düzenlemelere borçlu. Ama yine de Allah'tan ümit kesmemek lazým: 'Yetmez ama, evet'çileri bile yaratabildiyse, Türkiye'yi de pekâlâ salâha kavuþturabilir. (Bu yazý KADÝR CANGIZBAY'ýn "Birgün"de yayýmlanan "'Yetmez ama evet'çiler haklýymýþ" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 8 Nisan 2012 Pazar KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Kemaneyi çalarým Söylenir þarkýlarým Nerde bir güzel görsem Gözlerine dalarým Naziler Caz Sevmez Mehmet Ocaktan MAVÝ AÐAÇ - KELEPÝR "Asýl açýklanmasý gereken, neden aç insanýn çaldýðý, ya da sömürülen adamýn grev yaptýðý deðil, neden aç insanlarýn çoðunun çalmadýðý ve sömürülenlerin çoðunun greve gitmediðidir." Wilhelm Reich Bilirim dayanmazsýn, bensizlik fena çarpar Dönüp dönüp durursun anaforlar içinde Ýnatla dirensen de boþluðum yutar seni Özlemin somutlaþýp çýra olur bilirim Ahýmdan tutuþur da yanarsýn Kerem gibi Alev alev yakýcý sözlerim sende kalýr Emine Hür "Sitem" adlý þiirinden "HER OKULA BÝR PÝYANO" KAMPANYASI... "ÜÇÜNCÜ PÝYANO ÇANAKKALE ORTAOKULU'NA ALINDI" Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük himayelerinde, Girne Ada Lions ile Expromte Trio grubu öncülüðünde gerçekleþen, "Her Okula Bir Piyano Projesi" kapsamýnda üçüncü piyano Çanakkale Ortaokulu'na alýndý. Piyano törenle okula verildi.törende ilk olarak konuþmalar yapýldý, ardýndan piyano eþliðinde okul korosu mini konser verdi. Çanakkale Ortaokulu Müdürü Redif Güvensoy, baþta Gülin Küçük olmak üzere piyanonun alýnmasýnda katký koyan herkese teþekkür etti. Expromte Trio grubu adýna konuþan Müzik Öðretmeni, Viyolonsel Sanatçýsý Burcu Karagöz, öðrencilerden piyanoyu dikkatli kullanmalarý ricasýnda bulunarak, bol müzikli günler diledi. Girne Ada Lions Kulübü Baþkaný Ýnci Tura da, kulübün eðitim ve saðlýða çok önem verdiðini belirtti.baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük de konuþmasýnda, piyanonun proje çerçevesinde alýnan üçüncü piyano olduðuna iþaret ederek, Lions kulüplerine sosyal duyarlýlýklarý için teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan piyano eþliðinde okul korosu mini bir konser verdi. LAÜ'de Hepimiz Mücahittik adlý kitabýnýn tanýtýmý yapýlacak... Lefke Avrupa Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile LAÜ Ertuðrul Apakan Kütüphanesi'nin ortaklaþa düzenlediði etkinlikte Cemal Hürben'in yazdýðý "Hepimiz Mücahittik" adlý kitabýn tanýtýmý yapýlacak. 10 Nisan 2012 tarihinde saat 11.00'de LAÜ Rauf R. Denktaþ Eðitim Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleþecek etkinlite, Güzelyurt Kaymakamlýðý Lefke Bucaðý kamu görevlilerinden Yazar Cemal Hürben, görsel sunum destekli bir söyleþi ile kitabýndan kesitler sunacak ve kitaplarýný imzalayacak. ABD'li sanatçý Kinkade öldü Amerikalý ressam Thomas Kinkade 54 yaþýnda öldü. Çizdiði pastoral resimler, kýr evleri ve kiliseleriyle tablolarý pek çok Amerikalýnýn evini süsleyen Kinkade'nin, San Francisco'daki evinde doðal sebeplerden yaþamýný yitirdiðini açýkladý. ABD'de eserleri en çok satýlan ressam olarak tanýnan Kinkade'in tablolarýnýn, ülke genelindeki 10 milyon evin duvarýný süslediði sanýlýyor. Bu beste Hrant için Rock müziðin sevilen grubu Manga, 2007 yýlýnda silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Agos Gazetesi Genel?Yayýn Yönetmeni Hrant Dink anýsýna 'Ben Bir Palyaçoyum' adlý bir þarký besteledi Sezen Aksu, Þebnem Ferah, Duman, Arto Tunçboyacýyan ve Selda Baðcan'ýn ardýndan Manga grubu da Hrant Dink için bir þarký yaptý. Grup 12 þarkýdan oluþan 'eakustik' adlý yeni albümlerinde Dink için hazýrlanan 'Ben Bir Palyaçoyum' adlý þarkýya yer verdi. Þarkýnýn sözleri þöyle: "Ben bir palyaçoyum yüzüm gülerken içim aðlar/ Duman olur lodosta bütün hayallerim / Yaðmur yaðar sel olur yüzer evim / Gider kaldýrýmdaki çukurlarý bulurum / Yüzümde bir tebessümle kýrýlýr boynun / Kaderim patlak frenli tekerleri / Bulur durakta bekleyen beni / Dokuz canýmdan sekizi çoktan gitti/ Kalan teki de kimvurduya gitti / Ben bir palyaçoyum/ Yüzüm gülerken içim aðlar aslýnda / Ben bir palyaçoyum / Güldürürken ben aðlarým aslýnda/ Bir ocak ayýnda sokakta vurulu-rum / Ya da ondokuzda bir kahraman olurum / Saçýmý göstermezsem okulumdan kovulurum / Ya da kalemim kýrýlýr mahkum olurum." Robert Redford, Watergate'in belgeselini çekecek Robert Redford, 1976 yýlýnda ABD'deki en büyük siyasi skandal Watergate'i konu alan 'Baþkanýn Adamlarý'nda rol almýþtý Robert Redford, ABD'deki en büyük siyasi skandal Watergate'in iþlendiði bir filmde rol almasýndan 36 yýl sonra skandalla ilgili belgesel çekecek. BBC'nin haberine göre, 1976 yapýmý "Baþkan'ýn Adamlarý" (All The President's Men) filminde, dönemin baþkaný Richard Nixon'ý istifaya götüren skandalý ortaya çýkaran gazeteci Bob Woodward'u canlandýran usta oyuncu, "tarihe dönüp bakmak için doðru zaman" 'Sýra bize geldi biz de gideceðiz' 31'inci Ýstanbul Film Festivali kapsamýnda düzenlenen davette Cüneyt Arkýn gazetecilerin sorularýna duygusal yanýtlar verdi. 31'inci Ýstanbul Film Festivali kapsamýnda önceki akþam düzenlenen davete 'Gurbet Kuþlarý'nda rol alan Cüneyt Arkýn, Sevda Ferdað ve Tanju Gürsu katýldý. 48 yýl sonra yenilenmiþ haliyle izleyiciyle buluþan 'Gurbet Kuþlarý' baþrol oyuncusu Cüneyt Arkýn, 'Neler hissediyorsunuz' sorusuna, 'Bu halimle gençliðimi izleyeceðim, düþündürücü' dedi. Eþi Betül Cüreklibatur ile katýldýðý gecede gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Cüneyt Arkýn, 'Artýk sýra bize geldi. Biz de gideceðiz' dedi. olduðunu söyledi. Redford, "All The President's Men Revisited" belgeselinde anlatýcý rolünü de üstlenecek. Belgeselin ilk gösterimi 2013'te yapýlacak. Belgeselde, skandalýn yaklaþýk 40 yýldýr Amerikan siyaseti ve basýnýna etkisi incelenecek. Robert Redford 1976 yapýmý 'Baþkan'ýn Adamlarý' (All The President's Men) filminde, dönemin baþkaný Richard Nixon'ý istifaya götüren skandalý ortaya çýkaran gazeteci Bob Woodward'u canlandýrmýþtý. "Baþkan'ýn Adamlarý" 4 dalda Oscar'a aday gösterilmiþ, en iyi senaryo dahil tüm ödülleri almýþtý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Wrath Of The Titans ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Sen Kimsin? ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Max ýn Maceralarý ( Cuma-Cumartesi 23.00) Anahtar ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria American Pie Reunion ( Cuma-Cumartesi) 1. salon Wrath Of The Titans ( Cuma- Cumartesi 23.30) 2. salon

11 8 Nisan 2012 Pazar 11 BULMACA Soldan Saða: 1-Büyüklük hastalýðý. 2-Ýlgili. Alfabenin 14 ve 2. harfleri. 3-Kaynar suda kabuðuyla az piþmiþ yumurta. Bir araba markasý. 4-Ansýzýn, birdenbire. Geçmiþte yaþanmýþ çeþitli olaylardan belleðin sakladýðý her türlü iz, hatýra. 5-Bir nota. Kolaylýkla kandýrýlabilen veya aldatýlabilen. 6-En kýsa zaman. Hayvan ölüsü. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 7-Yýlýn onikinci ayý. Bir nota. 8-Sesin tonuna göre piþmanlýk, öfke, özlem, beðenme, sevgi gibi duygular anlatýr. Baryum'un kýsaltmasý. Ek. 9-Ateþli ve tehlikeli bir baðýrsak hastalýðý, kara humma. Bir malýn tür, miktar, fiyat gibi niteliklerini belirtmek için üzerine konulan küçük kâðýt. 10-Altýn, gümüþ gibi madenlerin saflýk derecesi. Gözde canlýlýk, parlaklýk. Harf okunuþu. 11-Ermiþ kimselerin gösterdiklerine inanýlan, doða üstü, þaþkýnlýk uyandýrýcý durum. Herhangi bir kas kümesinin irade dýþý hareketi. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Seval Eczanesi: 9 Yavuz Konnolu Sok. Kermiya (Özel Baþkent Hastanesi Yaný) Tel: Öztekiner Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. No:33/ C Öztek Apt. Yeniþehir Tel: Maðusa Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Eski Lefkoþa Yolu Alasya Park Sitesi Dük. No:4 Tel: Girne Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Tel: Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:31 (Ocak Kulübü Karþýsý) Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Çiftçilikte, topraðý iþleyerek ürüne ortak olan kimse, ortakçý. Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. 2-Þimdi, þu anda. Ýlçelerin, bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri, bucak. 3-Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, dalgýn kimse. Taþýtlarýn ön bölümünde bulunan, uzaðý aydýnlatan güçlü ýþýk verici. 4-Büyük kardeþ, aðabey. Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. 5-Bir araba markasý. Gözde sarýya çalan kestane rengi. 6-Evin bölmelerinden her biri. Organizmada belli birtakým hastalýklara karþý baðýþýklýk saðlamak için vücuda verilen, o hastalýðýn mikrobuyla hazýrlanmýþ eriyik. Zeybek. 7-Meyve ve sebze satan yer. Ters okunuþu "Ateþli silahlarý ateþlemek için çekilen küçük manivela". 8-Namus. Ýyi bir nitelikte bilinip tanýnmýþ olma durumu, þan, þöhret. Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kiriþli bir çalgý. 9-Yapýlan bir iþin kötü olduðunu belirten bir biçimde söz söylemek, ayýplamak. 10-Tek rakamlý bir sayý. Çabuk davranma zorunluluðu. 11-Faizle para alýp veren, kredi kambiyo iþlemleri yapan, kasalarýnda para, deðerli belge saklayan ve daha baþka ekonomik etkinliklerde bulunan kuruluþ. Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. KÝRALIK DAÝRE Haspolat ta 2+1 kiralýk daire. Tel: TAKAS Lefkoþa'da Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde, gerek ikametgâh gerekse iþyeri olarak kullanýlmaya uygun dükkân üstü 3+1 daire; zemin kattaki bir daire ile takas edilmek istenmektedir. Ýlgilenenlerin nolu telefondan bilgi almalarý... ARANIYOR Yatýlý bayan hastaya bakýcý aranýyor. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg Ortaköy de 1+1 kiralýk daire. Tel: SATILIK EV Güzelyurt ta sütun üstü 200 metrekare ev. Tel: AYZER EMLAK LÝNOR BEAUTY SALON PROTEZ TIRNAK- 90 TL DOLGU - 50 TL MANÝKÜR - 15 TL PEDÝKÜR - 25 TL AÐDA - 20/40 TL SATILIK K. Kaymaklý'da kat daire Stg. K. Kaymaklý'da anayol üzerinde çalýþýr durumda, hazýr müþteriyle market Paþakent'te Lefkoþa'ya 20 dk mesafede 125 metrekare sýfýr 2 adet daire TL Hamitköy'de 1+1 ve 3+1 Türk malý sýfýr daireler Metropol bölgesinde devren çalýþýr durumda cafe. Astro arkasýnda 2+1 full eþyalý satýlýk daire. K. Kaymaklý da 1+1 ve 3+1 daireler. KÝRALIK K. Kaymaklý'da 2+1 sýfýr lüks daire Yenikent'te 2+1 ve 3+1 eþyalý-eþyasýz daireler Ortaköy'de 3+1 eþyalý-eþyasýz daireler Kermiya'da kat full eþyalý daire Hamitköy'de 3+1 yeni daire 250 Stg / SATILIK PUAN mücahit puaný satýlýktýr SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm satýlýk arsa. Tel: SATILIK ARABA 2008 model Golf GTI-MK5, sunroof, alçaltýlmýþ, çok temiz / FÖN - 10 TL RÖFLE - 80 TL TOPUZ - 40 TL DÝP BOYA - 30 TL SAÇ KESME - 15 TL Adres: Üniversite Cad. No:20 Karaoðlanoðlu GÝRNE Tel: CLASSÝC MASSAGE SPORT MASSAGE 60 TL / 55 DK Makine ile çapa yapma. Bahçe temizliði. Çit ve aðaç budama Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel:

12 14 8 Nisan 2012 Pazar Maðusa Türk Gücü konuk olduðu Türk Ocaðý'ný 5-2 maðlup etti Maðusa Türk Gücü, Ocaðý yaktý n Telsim Süper Ligi'nde alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren Türk Ocaðý kendi evinde Maðusa Türk Gücü'ne 5-2 maðlup olmaktan kurtulamadý YER: 20 Temmuz Stadý HAKEMLER: Mehmet Sezener, Ali Orçan, Utku Hamamcýoðlu TÜRK OCAÐI: Ali(Hüseyin), Süleyman, Salahi(Davut), Bayram, Yunus, Andrew, Talat(Deniz), Özcan, Nurcan, Ahmet, Murat MAÐUSA T.GÜCÜ: Ýbrahim, Kadir, Cemal, Zeki, Osman, Hüseyin, Obadai, Salih(Cemal), Derviþ, Uður, Yasin(Feridun) GOLLER: dk.18 Nurcan, dk.73 Andrew (TOL), dk.40, 51 Obadai, dk.47 Osman, dk. 54 Salih, dk. 90 Feridun (MTG) Telsim Süper Ligin 24. haftasýnda deplasmanda Türk Ocaðý ile karþýlaþan Maðusa Türk Gücü rakibini 5-2 maðlup ederek 3 puanýn sahibi oldu. 18. dakikada saðdan geliþen Türk Ocaðý ataðýnda Murat'ýn pasýnda topla buluþan Nurcan'ýn vuruþu filelere gidince Türk Ocaðý 1-0 öne geçti. 33. dakikada Türk Ocaðý'nýn kullandýðý köþe atýþýnda Ahmet'in kafa vuruþu Maðusa Türk Gücü üst kale direðinden döndü. 40. dakikada geliþen Maðusa Türk Gücü ataðýnda topla buluþan Obadai'nin vuruþu filelere gidince skor 1-1 oldu. 47. dakikada Maðusa Türk Gücü'nden Osman ceza alaný dýþýndan topa çok sert vurdu ve topu filelere göndererek MTG'yi deplasmanda 2-1 öne geçirdi. 51. dakikada Uður sað kanattan ataðý sürükledi ve ceza alaný içerisine ortasýný yaptý, gelen topa Obadai'nin zayýf vuruþu kaleci Hüseyin'in de hatasýyla filelere gitti ve MTG 3-1 öne geçti. 54. dakikada Türk Ocaðý defansýnýn arkasýna atýlan uzun topla buluþan Salih, topu kalecinin üzerinden aþýrtarak skoru 4-1 MTG lehine getirdi. 73. dakikada Ahmet'in soldan yaptýðý ortaya Andrew vurdu ve topu filelere göndererek skoru 4-2 yaptý dakikada geliþen MTG ataðýnda Feridun ceza alaný dýþýndan topa çok sert vurdu ve maçýn skorunu tayin eden golü Türk Ocaðý filelerine gönderdi. Maçýn skoru TOL 2 - MTG 5. Cihangir U19 takýmý, Süper Lig'de ilke imza attý Cihangir gençleri þampiyon n Oynadýðý 23 karþýlaþmada 22 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Cihangir Gençlik Spor Kulübü U19 takýmý dün þampiyonluðunu ilan etti Telsim Süper Ligi'nin U19 mücadelesinde 23'üncü haftaya lider olarak giren Cihangir Gençlik Spor Kulübü dün rakibi Tatlýsu Halk Odasý Spor Kulübü'nü 8-0 maðlup ederek þampiyonluðunu ilan etti. Oynadýðý 23 karþýlaþmaya 22 galibiyet ve 1 beraberlik sýðdýrarak, henüz hiçbir takýma yenilmeyen Cihangir Gençlik Spor Kulübü U19 (Gençler) Takýmý, 67 puana ulaþtý ve þampiyonluðunu ilan etti. Cihangir Gençlik Spor Kulübü'ne þampiyonluk kupasýný Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Asbaþkaný Ali Karavezirler, Deðirmenlik Belediyesi Baþkaný Osman Iþýsal ve yetkililer birlikte verdi. Karþýlaþma sonrasý taraftarý ile kucaklaþan Cihangir Gençlik Spor Kulübü U19 Takýmý sporcularý, þampiyonluk sevincini taraftarla paylaþmanýn mutluluðunu yaþadýlar. Sýrada A Takým Öz kaynaða verdikleri önem ve özenin 9 yýl önceye dayandýðýný anýmsatan Cihangir Gençlik Spor Kulübü Baþkaný Aytaç Karavezirler, "Mutluyum, heyecanlýyým. Bu þampiyonluk benim baþkanlýðým dönemine rast geldiði için de gururluyum" dedi ve ekledi, "U19 takýmýmýz ile elde ettiðimiz bu baþarýyý 2-3 yýl sonra A takýma taþýmak ve A takým olarak þampiyon olmak istiyoruz. Bugünden sonraki hedefimiz budur." Cihangir Gençlik Spor Kulübü U19 Takýmý son üç karþýlaþmasýný sýrasýyla Düzkaya, Küçük Kaymaklý ve Göçmenköy ile oynayacak. Cihangir konuk ettiði Tatlýsu'yu ikinci yarýda bulduðu tek golle 1-0 maðlup etti Cihangir,Tatlýsu'yu ateþe attý n Telsim Süper Ligi'nde özellikle Tatlýsu için önemli olan karþýlaþmada ev sahibi Cihangir Tatlýsu'yu Patrick'in attýðý golle 1-0 maðlup etti YER: Cihangir Stadý HAKEMLER: Savaþ Tilki, Ali Özer, Necmi Bulut CÝHANGÝR: Türkkan, Mustafa, Kaan, Hasan, Ersin, Can, Sezer, Ali(Patric), Fýrat, Halil, Martin TATLISU: Özgür, Emre, Taner, Ýsmail, Samet, Osman(Hasan), Latif(Cafer), Morris, Nurettin, Ali(Ýbrahim), Emin GOL: dk. 76 Patrick (Cihangir) Teslim Süper Ligi'nin 24'ncü haftasýnda 36 puanla ligde 6'ncý sýrada bulunan Cihangir, 18 puanla 13'ncü sýrada bulunan Tatlýsu'yu konuk etti. Tatlýsu için çok önemli olan bu karþýlaþmada Cihangir 2'nci yarýda bulduðu tek golle Tatlýsu'yu maðlup etti. 24. dakikada Tatlýsu'nun kazandýðý serbest vuruþu Taner ceza alaný içerisine gönderdi. Gelen topa iyi yükselen Samet'in kafa vuruþu az farkla diþarý çýktý. 31. dakikada geliþen Tatlýsu ataðýnda Morris'in ceza alaný dýþýndan attýðý sert þut Cihangir kalesini bulmadý. 47. dakikada Fýrat'ýn kullandýðý serbest atýþ Tatlýsu üst direðine vurarak oyun alanýna döndü. 54. dakikada Morris'in ara pasýyla kaleci Türkkan ile karþý karþýya kalan Emin'in vuruþu az farkla dýþarý çýktý. 64. dakikada geliþen Tatlýsu ataðýnda Emin'in çok sert vuruþu Cihangir üst kale direðine vurarak oyun alanýna döndü. 68. dakikada Tatlýsu ceza alaný içerisinde topla buluþan Martin müsait durumda topa kötü vurunca top yandan dýþarý çýktý. 76. dakikada Fýrat'ýn sað kanattan yaptýðý ortaya Patrick'in vuruþu defansa da çarparak aðlara gitti ve Cihangir 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda takýmlarýn çabalarý baþka gol getirmeyince maç Cihangir'in 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

13 15 8 Nisan 2012 Pazar DÜNKÜ SONUÇLAR Telsim Süper Lig'de Türk Ocaðý -Maðusa T.G.: Lapta-Yenicami: Cihangir-Tatlýsu: Gönyeli-Düzkaya: B. Baðcýl-Göçmenköy: 'inci Yükselme Ligi Doðu Grubu Ergazi-Paþaköy: Bahçeli-Çayönü: Beyarmudu-Alaniçi: Ýncirli-Geçitkale: Civisil- Ötüken: 'nci Yükselme Ligi A Grubu Tatlýsu Seracýlar-Karadeniz 61: Yedikonuk-Y. Erenköy: Arapköy-Büyükkaya: 'nci Yükselme Ligi A Grubu Yiðitler-Dilekkaya: Kýrýkkale-Aydoðan: Haspolat-Yeniceköy: GÜNÜN PROGRAMI: Telsim Süper Lig'de Çetinkaya-Doðan T.B. (Fehim Dayý) K. Kaymaklý-Lefke (Serkan Durmaz) Telsim 1'inci Lig'de Y.Boðaziçi-Baf Ü.Y. (Alkýn Gedikoðlu) Dumlupýnar-Türkmenköy (Ulus Sediral) Ozanköy-Serdarlý (Ecvet Kanatlý) Gençlik Gücü-Esentepe (Aziz Dayý) Görneç-Hamitköy (Serdar Bilgimer) Binatlý-Çenekkale (Osman Küçük) Mormenekþe-A. Yeþilova (Kerem Eran) 1'inci Yükselme Ligi Doðu Grubu Kozan-Ortaköy (Ali Özgül) Dikmen Gücü-Yýlmazköy (Hakan Muhtaroðlu) Gaziköy-Gayretköy (Kerim Þat Kolozali) Zümrütköy-Karaoðlanoðlu (Utku Hamamcýoðlu) Minareliköy-Akçay (Hakan Gök) 2'nci Yükselme Ligi B Grubu Boðaziçi-Yarköy (Turgay Aydýnel) Yeniþehir-Canbulat (Ali Özer) Maðusa Ý.Y.-Trabzon Birliði (Necmi Bulut) 2'nci Yükselme Ligi D Grubu Kalkanlý- Alayköy (Recep Hazar) Serhatköy-Þirinevler (Ömer Doðru) Yayla-Metehan (Hüda Özenen) Aydýnköy haftayý boþ geçecek. Not: Süper Lig, 1'nci Lig ve Yükselme 1'nci Lig karþýlaþmalarý saat 15:30, Yükselme 2'nci Lig karþýlaþmalarý saat 10:30 ve U19 takýmlarýnýn karþýlaþmalarý saat 13:00'de baþlayacak. RC 2012 Kýþ Serisi bugün gerçekleþecek yarýþlarla tamamlanacak RC'de þampiyon belirlenecek Team NCRC tarafýndan organize edilen Tpnet Broadband NWCS 2012 RC (Uzaktan kumandalý araba) Þampiyonasý'nýn Kýþ Serisi Þampiyonu bugün gerçekleþecek final yarýþlarý ile belirlenecek. Aralarýnda Türkiye'den ki sporcunun da bulunduðu toplan 25 sporcunun katýldýðý yarýþýn ilk günü olan dün, sporcular RC'lerinin son hazýrlýklarýný tamamlayýp, antrenmanlarýný gerçekleþtirdiler RC Kýþ Serisi dördüncü yarýþýnýn final mücadelesi bugün saat 09:30'da baþlayacak. Ana sponsorluðunu Tpnet Broadband'ýn yaptýðý þampiyonada Deniz Plaza, Shark, Ship Inn, Zirve Sigorta, Haber KKTC, TeMedya ve Techpoint yardýmcý sponsorluklarýyla RC'ye katkýda bulunuyorlar. "Genel Sýralamada ilk 10: 1. Mustafa Alp (Serpent Türkiye) 456 puan 2. Niyazi Deniz (D. Plaza Rc Team)448 puan 3. Ferhat Çaðlýoðlu (Deniz Plaza RC Team)446 puan 4. Barýþ Türkay (Team NCRC) 445 puan 5. B. Beysun (D. Plaza RC Team)426 puan 6. Ç. Turna (Serpent Türkiye) 417 puan 7. Nidai Kordal (D. Plaza RC Team)416 puan 8. Adnan Berkay (Team Ncrc) 415 puan 9. Nevzat Uluç (Team NCRC) 414 puan 10. Umut Türkay(Team NCRC) 410 puan Bostancý Baðcýl, rakibi Göçmenköy'ü 3 golle geçti ve Play-Out oynamaktan kurtuldu Göçmenköy'e Jaques yetti (3-0) STAT: Yakup Özorun HAKEMLER: Osman Özpaþa, Hakan Muhtaroðlu, Ömer Doðru. BOSTANCI BAÐCIL: Ahmet (Yakup), Erbay, Uður, Ahmet Zaifoðlu, Devrim, Abdullah, Hakan Altýn, Kerim (Güncel), Smart (Ali), Jaques, Samori. GÖÇMENKÖY: Okan, Beytullah (Ýbrahim), Hasret, Emre, Hüseyin, Mustafa, Mehmet Baykent, Tonguz, Mehmet (Mehmet Ulupýnar), Borga (Umut), Ýbrahim Kabore. GOLLER: Dk:14, dk:48 ve dk:78 Jaques Mbuyamba Mukendi (Bostancý Baðcýl). Telsim Süper Ligi'nin 24'üncü haftasýnda, Play-Out oynamaktan kurtulmak isteyen iki takým Bostancý Baðcýl ile Göçmenköy karþý karþýya geldi. Karþýlaþmayý 3-0 kazanan ev sahibi Bostancý Baðcýl, Play-Out oynama ihtimalinden kurtuldu. Ýyi bir taraftar kitlesinin izlediði karþýlaþmada zevkli dakikalar ve üç gol vardý. 14. dakikada, Göçmenköy kalesi önünde oluþan karambolda Jaques'in kafa vurduðu topu defans çizgi üzerinden çýkarttý, ancak yan hakemin uyarýsý ile orta hakem Osman Özpaþa topun çizgiyi geçtiði nedeniyle gol verdi, B.Baðcýl:1 - Göçmenköy: dakikada, Samori'nin pasýnda topla buluþan Jaques yerden bir vuruþla topu aðlara gönderdi, B.Baðcýl:2 - Göçmenköy: dakikada, B. Baðcýl kalecisi Ahmet'in Beytullah'a yaptýðý hareketi orta hakem Osman Özpaþa penaltý olarak deðerlendirdi. Penaltý atýþýný Tonguz kullandý, ancak kaleci Ahmet gole izin vermedi. 78. dakikada, Hakan Altýn'ýn soldan ceza sahasý içerisine yaptýðý ortada topa iyi yükselen Jaques, güzel bir kafa vuruþuyla topu aðlara gönderdi, B.Baðcýl:3 Göçmenköy:0. Bu skorla ev sahibi B. Baðcýl puanlarýný 33'e yükseltirken; konuk ekip Göçmenköy 20 puanda kaldý. Genç takýmlar karþýlaþmasýný konuk ekip Göçmenköy gençleri 4-2 kazandý.

14 Cihangir,Tatlýsu'yu ateþe attý Telsim Süper Ligi'nde özellikle Tatlýsu için önemli olan karþýlaþmada ev sahibi Cihangir Tatlýsu'yu Patrick'in attýðý golle 1-0 maðlup etti. Bu sonuçla Tatlýsu ligden düþme tehlikesinden kurtulamadý. (Haberi sayfa 14'te) Gönyeli kendi evinde Düzkaya'ya 3-1 maðlup oldu ve yýllar sonra küme düþtü... Güle güle Gönyeli.. Lig'in alt sýralarýný ilgilendiren önemli karþýlaþmada Düzkaya deplasmanda Gönyeli'yi Þenol'un 2 ve Serdar'ýn golleriyle 3-1 maðlup etti. Gönyeli bu skordan sonra Telsim Süper Lige veda eden ilk takým oldu... Yer: Gönyeli Stadý Hakemler: Mehmet Malek, Emre Öztaþlý, Hakan Gök GÖNYELÝ: Kemal, Ahmet, Dalan, Hasan, Tahsin, Bülent, Önder, Ulaþ, Selçuk, Yusuf, Ýbrahim DÜZKAYA: Sedat, Hüseyin, Tolga, Serkan, Ýbrahim, Volkan(Tüner), Serdar, Gabriel, Halil, Þenol, Sherman Goller: dk. 14, 64 Þenol, dk. 27 Serdar (Düzkaya), dk. 77 Ahmet (Gönyeli) Telsim Süper Ligi'nin alt sýralarý ilgilendiren önemli karþýlaþmada Gönyeli Düzkaya'yý konuk etti. Karþýlýklý ataklarla geçen karþýlaþmada yakaladýðý pozisyonlarý daha iyi deðerlendiren konuk Düzkaya sahadan 3-1 galip ayrýldý. 14. dakikada Þenol Sherman verkaçýnda topla en son buluþan Þenol Gönyeli ceza alaný dýþýndan sert ve düzgün vurarak topu filelere gönderdi ve Düzkaya'yý 1-0 öne geçirdi. 27. dakikada Þenol sað taraftan son çizgiye kadar girerek topu ceza alaný içerisine gönderdi, gelen topa ön direkte dokunan Serdar topu Gönyeli filelerine göndererek skoru 2-0 yaptý. 36. dakikada geliþen Gönyeli ataðýnda, Düzkaya ceza alaný içerisinde oluþan karambolde topla en son buluþan Önder müsait pozisyonda topu dýþarý attý. 40. dakikada atýlan uzun topta Bülent Düzkaya ceza alaný içerisinde topla buluþup vuruþunu yaptý ancak top defansa da çarparak dýþarý çýktý. 50. dakikada Selçuk'un ceza alanýna yaptýðý ortaya Bülent kafayý vurdu fakat top Düzkaya kale direðine vurarak oyun alanýna döndü. 55. dakikada Halil Çürük'ün pasýnda topla buluþan Þenol müsait pozisyonda topu kale yerine dýþarýya attý. 64. dakikada soldan geliþen Düzkaya ataðýnda Serkan'ýn yaptýðý ortaya Þenol vurdu ve topu filelere göndererek Düzkaya'yý 3-0 öne geçirdi. 77. dakikada ani geliþen Gönyeli ataðýnda Ahmet çok sert vurdu top Düzkaya aðlarýna gidince skor 3-1 oldu. Bundan sonraki dakikalarda baþka gol olmayýnca Düzkaya Gönyeli'yi 3-1 maðlup etti. Bu sonuçlarýn ardýndan Gönyeli küme düþerken, Düzkaya puanýný 21'e yükselterek umutlarýný diðer haftalara taþýdý. Cihangir U19 takýmý, Süper Lig þampiyonluðunu ilan etti Cihangir gençleri ilke imza attý Oynadýðý 23 karþýlaþmada 22 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Cihangir Gençlik Spor Kulübü U19 takýmý dün þampiyonluðunu ilan etti. Cihangir genç takýmý tarihinde ilk kez böylesi bir baþarýyý yakalamanýn mutluluðunu yaþýyor. (Haberi sayfa 14'te) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

MÝT deðil bit. Açý senerlevent@yahoo.com

MÝT deðil bit. Açý senerlevent@yahoo.com MÝT deðil, bir bit var mutlaka bu iþin içinde... Kaldýrýmda mangal yakmaz... O kadar düzgün olma! Sen de herkes gibi eðri otur, doðru konuþ ahbap! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Haziran 2013 Pazar YIL:

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3750 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YAÐMALAYANA DÜN UMUT BUGÜN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mart 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3750 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YAÐMALAYANA DÜN UMUT BUGÜN Eroðlu'nun doðum günü milli gün ilan edilsin ve her yýl kutlansýn. "Allahýn izniyle 7 Mart 2014'te, benim doðum günümde anavatandan Kýbrýs'a su akmaya baþlayacak" dedi. Anladýnýz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Kasým 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 5058 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Kasým 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 5058 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Siyasi partilere bütçeden katkýyý %10'dan %15'e çýkaranlar saðlýða parayý esirgediler. Kapaðý meclise atan doktor milletvekilleri bile hastalarý deðil, partilerini düþündüler! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2012 Pazar YIL: 11 SAYI: 3751 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HER SON YENÝ BÝR BAÞLANGIÇTIR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2012 Pazar YIL: 11 SAYI: 3751 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT HER SON YENÝ BÝR BAÞLANGIÇTIR. Derviþ Eroðlu Antalya'daki toplantýda yaptýðý konuþmada, "Biz Rumlardan daha safýz" demiþ... Ona ne þüphe? Bu kadar saf olmasak oyumuzu hep bizi bitirecek olanlara verir miydik? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ALİ ÇAVUŞ: KİMİN IRKÇI OLDUĞUNU HEPBİRLİKTE GÖRDÜK Salı, 13 Aralık :23

ALİ ÇAVUŞ: KİMİN IRKÇI OLDUĞUNU HEPBİRLİKTE GÖRDÜK Salı, 13 Aralık :23 DEB Partisi Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş, Bizler ırkçı bir parti değiliz. Yapılan bu saldırıyla birlikte bizlere Irkçı Parti diyenlerin ve hangi partinin ırkçı bir parti olduğunu hepimiz birlikte görmüş

Detaylı